Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shandilya Maharishi’s Sri Renuka Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in English

Sri Renuka Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English:

॥ srirenuka astottarasatanamastotram ॥

॥ sri ganesaya namah ॥

॥ sri bhagavatyai renukajagadambayai namonamah ॥

Om asya sri renuka devyastottarasata namavalistotramahamantrasya
sandilya maharsih anustup chandah srijagadamba renuka devata
Om bijam namah saktih Om mahadeviti kilakam
sri jagadamba renuka prasadasiddhyartham
sarvam papaksaya dvara srijagadambarenukaprityartham
sarvabhista phala praptyartham ca jape viniyogah ।

atha karanyasah
Om hram renukayai namah aṅgusthabhyam namah ।
Om hrim ramamatre namah tarjanibhyam namah ।
Om hrum mahapurusavasinyai namah madhyamabhyam namah ।
Om hraim ekavirayai namah anamikabhyam namah ।
Om hraum kalaratryai namah kanisthikabhyam namah ।
Om hrah ekakalyai namah karatalakaraprsthabhyam namah ।

atha sadaṅganyasah
Om hram renukayai namah hrdayaya namah ।
Om hrim ramamatre namah sirase svaha ।
Om hrum mahapurusavasinyai namah sikhayai vasat ।
Om hraim ekavirayai namah kavacaya hum ।
Om hraum kalaratryai namah netratrayaya vausat ।
Om hrah ekakalyai namah astraya phat ।

atha dehanyasah
Om hram renukayai namah sirase svaha ।
Om hrim ramamatre namah mukhe ।
Om hrum mahapurusavasinyai namah hrdaye ।
Om hraim ekavirayai namah guhye ।
Om hraum kalaratryai namah padayoh ।
Om hrah ekakalyai namah sarvaṅge ।

Om bhurbhuvah svah iti digbandhah ।

dhyanam
dhyayennityamapurvavesalalitam kandarpa lavanyadam
devim devaganairupasyacaranam karunyaratnakaram ॥

lilavigrahanim virajitabhujam saccandrahasadibhir-
bhaktanandavidhayinim pramuditam nityotsavam renukam ॥

Om
jagadamba jagadvandya mahasaktirmahesvari ।
mahadevi mahakali mahalaksmih sarasvati ॥

mahavira maharatrih kalaratrisca kalika ।
siddhavidya ramamata siva santa rsipriya ॥

narayani jaganmata jagadbija jagatprabha ।
candrika candracuda ca candrayudhadharasubha ॥

bhramaramba tathananda renuka mrtyunasini ।
durgama durlabha gauri durga bhargakutumbini ॥

katyayani mahamata rudrani cambika sati ।
kalpavrksa kamadhenuh cintamanirupadharini ॥

siddhacalavasini ca siddhavrndasusobhini ।
jvalamukhi jvalatkanta jvalaprajvalarupini ॥

aja pinakini bhadra vijaya vijayotsava ।
kustharogahara dipta dustasuragarvamardini ॥

siddhida buddhida suddha nityanityatapahpriya ।
niradhara nirakara nirmaya ca subhaprada ॥

aparna cannapurna ca purnacandranibhanana ।
krpakara khadgahasta chinnahasta cidambara ॥

camundi candikananta ratnabharanabhusita ।
visalaksi ca kamaksi minaksi moksadayini ॥

savitri caiva saumitri sudha sadbhaktaraksini ।
santisca santyatita ca santatitatara tatha ॥

jamadagnitamohantri dharmarthakamamoksada ।
kamada kamajanani matrka suryakantini ॥

mantrasiddhirmahateja matrmandalavallabha ।
lokapriya renutanaya bhavani raudrarupini ॥

tustida pustida caiva sambhavi sarvamaṅgala ।
etadastottarasata namastotram pathet sada ॥

sarvam sampatkaram divyam sarvabhistaphalapradam ।
astasiddhiyutam caiva sarvapapanivaranam ॥

digbandhana santimantrah
indradi digpalakah svasthasthanesu sthiri bhavantu ।

Om santih santih santih ।

iti sri sandilyamaharsiviracita
srirenukadevyastottarasatanamavalih sampurna ।

Also Read:

Shandilya Maharishi’s Sri Renuka Ashtottarashatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shandilya Maharishi’s Sri Renuka Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top