Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shandilya Maharishi’s Sri Renuka Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Kannada

Sri Renuka Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀರೇಣುಕಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

॥ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ॥

॥ ಶ್ರೀ ಭಗವತ್ಯೈ ರೇಣುಕಾಜಗದಮ್ಬಾಯೈ ನಮೋನಮಃ ॥

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾ ದೇವ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತ ನಾಮಾವಲಿಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ
ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ಮಹರ್ಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ ಶ್ರೀಜಗದಮ್ಬಾ ರೇಣುಕಾ ದೇವತಾ
ಓಂ ಬೀಜಂ ನಮಃ ಶಕ್ತಿಃ ಓಂ ಮಹಾದೇವೀತಿ ಕೀಲಕಂ
ಶ್ರೀ ಜಗದಮ್ಬಾ ರೇಣುಕಾ ಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ
ಸರ್ವಂ ಪಾಪಕ್ಷಯ ದ್ವಾರಾ ಶ್ರೀಜಗದಮ್ಬಾರೇಣುಕಾಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ
ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಚ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಅಥ ಕರನ್ಯಾಸಃ
ಓಂ ಹ್ರಾಂ ರೇಣುಕಾಯೈ ನಮಃ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ರಾಮಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೂಂ ಮಹಾಪುರುಷವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೈಂ ಏಕವೀರಾಯೈ ನಮಃ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೌಂ ಕಾಲರಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರಃ ಏಕಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।

ಅಥ ಷಡಂಗನ್ಯಾಸಃ
ಓಂ ಹ್ರಾಂ ರೇಣುಕಾಯೈ ನಮಃ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ರಾಮಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಹ್ರೂಂ ಮಹಾಪುರುಷವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ ।
ಓಂ ಹ್ರೈಂ ಏಕವೀರಾಯೈ ನಮಃ ಕವಚಾಯ ಹುಂ ।
ಓಂ ಹ್ರೌಂ ಕಾಲರಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ ।
ಓಂ ಹ್ರಃ ಏಕಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।

ಅಥ ದೇಹನ್ಯಾಸಃ
ಓಂ ಹ್ರಾಂ ರೇಣುಕಾಯೈ ನಮಃ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ರಾಮಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ಮುಖೇ ।
ಓಂ ಹ್ರೂಂ ಮಹಾಪುರುಷವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ಹೃದಯೇ ।
ಓಂ ಹ್ರೈಂ ಏಕವೀರಾಯೈ ನಮಃ ಗುಹ್ಯೇ ।
ಓಂ ಹ್ರೌಂ ಕಾಲರಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ಪಾದಯೋಃ ।
ಓಂ ಹ್ರಃ ಏಕಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ಸರ್ವಾಂಗೇ ।

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವಃ ಇತಿ ದಿಗ್ಬನ್ಧಃ ।

ಧ್ಯಾನಮ್
ಧ್ಯಾಯೇನ್ನಿತ್ಯಮಪೂರ್ವವೇಶಲಲಿತಾಂ ಕನ್ದರ್ಪ ಲಾವಣ್ಯದಾಂ
ದೇವೀಂ ದೇವಗಣೈರುಪಾಸ್ಯಚರಣಾಂ ಕಾರುಣ್ಯರತ್ನಾಕರಾಮ್ ॥

ಲೀಲಾವಿಗ್ರಹಣೀಂ ವಿರಾಜಿತಭುಜಾಂ ಸಚ್ಚನ್ದ್ರಹಾಸಾದಿಭಿರ್-
ಭಕ್ತಾನನ್ದವಿಧಾಯಿನೀಂ ಪ್ರಮುದಿತಾಂ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವಾಂ ರೇಣುಕಾಮ್ ॥

ಓಂ
ಜಗದಮ್ಬಾ ಜಗದ್ವನ್ದ್ಯಾ ಮಹಾಶಕ್ತಿರ್ಮಹೇಶ್ವರೀ ।
ಮಹಾದೇವೀ ಮಹಾಕಾಲೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸರಸ್ವತೀ ॥

ಮಹಾವೀರಾ ಮಹಾರಾತ್ರಿಃ ಕಾಲರಾತ್ರಿಶ್ಚ ಕಾಲಿಕಾ ।
ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾ ರಾಮಮಾತಾ ಶಿವಾ ಶಾನ್ತಾ ಋಷಿಪ್ರಿಯಾ ॥

ನಾರಾಯಣೀ ಜಗನ್ಮಾತಾ ಜಗದ್ಬೀಜಾ ಜಗತ್ಪ್ರಭಾ ।
ಚನ್ದ್ರಿಕಾ ಚನ್ದ್ರಚೂಡಾ ಚ ಚನ್ದ್ರಾಯುಧಧರಾಶುಭಾ ॥

ಭ್ರಮರಾಮ್ಬಾ ತಥಾನನ್ದಾ ರೇಣುಕಾ ಮೃತ್ಯುನಾಶಿನೀ ।
ದುರ್ಗಮಾ ದುರ್ಲಭಾ ಗೌರೀ ದುರ್ಗಾ ಭರ್ಗಕುಟುಮ್ಬಿನೀ ॥

ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಮಹಾಮಾತಾ ರುದ್ರಾಣೀ ಚಾಮ್ಬಿಕಾ ಸತೀ ।
ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾ ಕಾಮಧೇನುಃ ಚಿನ್ತಾಮಣಿರೂಪಧಾರಿಣೀ ॥

ಸಿದ್ಧಾಚಲವಾಸಿನೀ ಚ ಸಿದ್ಧವೃನ್ದಸುಶೋಭಿನೀ ।
ಜ್ವಾಲಾಮುಖೀ ಜ್ವಲತ್ಕಾನ್ತಾ ಜ್ವಾಲಾಪ್ರಜ್ವಲರೂಪಿಣೀ ॥

ಅಜಾ ಪಿನಾಕಿನೀ ಭದ್ರಾ ವಿಜಯಾ ವಿಜಯೋತ್ಸವಾ ।
ಕುಷ್ಠರೋಗಹರಾ ದೀಪ್ತಾ ದುಷ್ಟಾಸುರಗರ್ವಮರ್ದಿನೀ ॥

ಸಿದ್ಧಿದಾ ಬುದ್ಧಿದಾ ಶುದ್ಧಾ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯತಪಃಪ್ರಿಯಾ ।
ನಿರಾಧಾರಾ ನಿರಾಕಾರಾ ನಿರ್ಮಾಯಾ ಚ ಶುಭಪ್ರದಾ ॥

ಅಪರ್ಣಾ ಚಾನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಚ ಪೂರ್ಣಚನ್ದ್ರನಿಭಾನನಾ ।
ಕೃಪಾಕರಾ ಖಡ್ಗಹಸ್ತಾ ಛಿನ್ನಹಸ್ತಾ ಚಿದಮ್ಬರಾ ॥

ಚಾಮುಂಡೀ ಚಂಡಿಕಾನನ್ತಾ ರತ್ನಾಭರಣಭೂಷಿತಾ ।
ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ಚ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಮೀನಾಕ್ಷೀ ಮೋಕ್ಷದಾಯಿನೀ ॥

ಸಾವಿತ್ರೀ ಚೈವ ಸೌಮಿತ್ರೀ ಸುಧಾ ಸದ್ಭಕ್ತರಕ್ಷಿಣೀ ।
ಶಾನ್ತಿಶ್ಚ ಶಾನ್ತ್ಯತೀತಾ ಚ ಶಾನ್ತಾತೀತತರಾ ತಥಾ ॥

ಜಮದಗ್ನಿತಮೋಹನ್ತ್ರೀ ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷದಾ ।
ಕಾಮದಾ ಕಾಮಜನನೀ ಮಾತೃಕಾ ಸೂರ್ಯಕಾನ್ತಿನೀ ॥

ಮನ್ತ್ರಸಿದ್ಧಿರ್ಮಹಾತೇಜಾ ಮಾತೃಮಂಡಲವಲ್ಲಭಾ ।
ಲೋಕಪ್ರಿಯಾ ರೇಣುತನಯಾ ಭವಾನೀ ರೌದ್ರರೂಪಿಣೀ ॥

ತುಷ್ಟಿದಾ ಪುಷ್ಟಿದಾ ಚೈವ ಶಾಮ್ಭವೀ ಸರ್ವಮಂಗಲಾ ।
ಏತದಷ್ಟೋತ್ತರಶತ ನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠೇತ್ ಸದಾ ॥

ಸರ್ವಂ ಸಮ್ಪತ್ಕರಂ ದಿವ್ಯಂ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಮ್ ।
ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಯುತಂ ಚೈವ ಸರ್ವಪಾಪನಿವಾರಣಮ್ ॥

ದಿಗ್ಬನ್ಧನ ಶಾನ್ತಿಮನ್ತ್ರಾಃ
ಇನ್ದ್ರಾದಿ ದಿಗ್ಪಾಲಕಾಃ ಸ್ವಸ್ಥಸ್ಥಾನೇಷು ಸ್ಥಿರೀ ಭವನ್ತು ।

ಓಂ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ।

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಂಡಿಲ್ಯಮಹರ್ಷಿವಿರಚಿತಾ
ಶ್ರೀರೇಣುಕಾದೇವ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಾ ।

Also Read:

Shandilya Maharishi’s Sri Renuka Ashtottarashatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shandilya Maharishi’s Sri Renuka Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top