Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shandilya Maharishi’s Sri Renuka Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Telugu

Sri Renuka Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీరేణుకా అష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ ॥

॥ శ్రీ గణేశాయ నమః ॥

॥ శ్రీ భగవత్యై రేణుకాజగదమ్బాయై నమోనమః ॥

ఓం అస్య శ్రీ రేణుకా దేవ్యష్టోత్తరశత నామావలిస్తోత్రమహామన్త్రస్య
శాణ్డిల్య మహర్షిః అనుష్టుప్ ఛన్దః శ్రీజగదమ్బా రేణుకా దేవతా
ఓం బీజం నమః శక్తిః ఓం మహాదేవీతి కీలకం
శ్రీ జగదమ్బా రేణుకా ప్రసాదసిద్ధ్యర్థం
సర్వం పాపక్షయ ద్వారా శ్రీజగదమ్బారేణుకాప్రీత్యర్థం
సర్వాభీష్ట ఫల ప్రాప్త్యర్థం చ జపే వినియోగః ।

అథ కరన్యాసః
ఓం హ్రాం రేణుకాయై నమః అఙ్గుష్ఠాభ్యాం నమః ।
ఓం హ్రీం రామమాత్రే నమః తర్జనీభ్యాం నమః ।
ఓం హ్రూం మహాపురుషవాసిన్యై నమః మధ్యమాభ్యాం నమః ।
ఓం హ్రైం ఏకవీరాయై నమః అనామికాభ్యాం నమః ।
ఓం హ్రౌం కాలరాత్ర్యై నమః కనిష్ఠికాభ్యాం నమః ।
ఓం హ్రః ఏకకాల్యై నమః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః ।

అథ షడఙ్గన్యాసః
ఓం హ్రాం రేణుకాయై నమః హృదయాయ నమః ।
ఓం హ్రీం రామమాత్రే నమః శిరసే స్వాహా ।
ఓం హ్రూం మహాపురుషవాసిన్యై నమః శిఖాయై వషట్ ।
ఓం హ్రైం ఏకవీరాయై నమః కవచాయ హుం ।
ఓం హ్రౌం కాలరాత్ర్యై నమః నేత్రత్రయాయ వౌషట్ ।
ఓం హ్రః ఏకకాల్యై నమః అస్త్రాయ ఫట్ ।

అథ దేహన్యాసః
ఓం హ్రాం రేణుకాయై నమః శిరసే స్వాహా ।
ఓం హ్రీం రామమాత్రే నమః ముఖే ।
ఓం హ్రూం మహాపురుషవాసిన్యై నమః హృదయే ।
ఓం హ్రైం ఏకవీరాయై నమః గుహ్యే ।
ఓం హ్రౌం కాలరాత్ర్యై నమః పాదయోః ।
ఓం హ్రః ఏకకాల్యై నమః సర్వాఙ్గే ।

ఓం భూర్భువః స్వః ఇతి దిగ్బన్ధః ।

ధ్యానమ్
ధ్యాయేన్నిత్యమపూర్వవేశలలితాం కన్దర్ప లావణ్యదాం
దేవీం దేవగణైరుపాస్యచరణాం కారుణ్యరత్నాకరామ్ ॥

లీలావిగ్రహణీం విరాజితభుజాం సచ్చన్ద్రహాసాదిభిర్-
భక్తానన్దవిధాయినీం ప్రముదితాం నిత్యోత్సవాం రేణుకామ్ ॥

ఓం
జగదమ్బా జగద్వన్ద్యా మహాశక్తిర్మహేశ్వరీ ।
మహాదేవీ మహాకాలీ మహాలక్ష్మీః సరస్వతీ ॥

మహావీరా మహారాత్రిః కాలరాత్రిశ్చ కాలికా ।
సిద్ధవిద్యా రామమాతా శివా శాన్తా ఋషిప్రియా ॥

నారాయణీ జగన్మాతా జగద్బీజా జగత్ప్రభా ।
చన్ద్రికా చన్ద్రచూడా చ చన్ద్రాయుధధరాశుభా ॥

భ్రమరామ్బా తథానన్దా రేణుకా మృత్యునాశినీ ।
దుర్గమా దుర్లభా గౌరీ దుర్గా భర్గకుటుమ్బినీ ॥

కాత్యాయనీ మహామాతా రుద్రాణీ చామ్బికా సతీ ।
కల్పవృక్షా కామధేనుః చిన్తామణిరూపధారిణీ ॥

సిద్ధాచలవాసినీ చ సిద్ధవృన్దసుశోభినీ ।
జ్వాలాముఖీ జ్వలత్కాన్తా జ్వాలాప్రజ్వలరూపిణీ ॥

అజా పినాకినీ భద్రా విజయా విజయోత్సవా ।
కుష్ఠరోగహరా దీప్తా దుష్టాసురగర్వమర్దినీ ॥

సిద్ధిదా బుద్ధిదా శుద్ధా నిత్యానిత్యతపఃప్రియా ।
నిరాధారా నిరాకారా నిర్మాయా చ శుభప్రదా ॥

అపర్ణా చాన్నపూర్ణా చ పూర్ణచన్ద్రనిభాననా ।
కృపాకరా ఖడ్గహస్తా ఛిన్నహస్తా చిదమ్బరా ॥

చాముణ్డీ చణ్డికానన్తా రత్నాభరణభూషితా ।
విశాలాక్షీ చ కామాక్షీ మీనాక్షీ మోక్షదాయినీ ॥

సావిత్రీ చైవ సౌమిత్రీ సుధా సద్భక్తరక్షిణీ ।
శాన్తిశ్చ శాన్త్యతీతా చ శాన్తాతీతతరా తథా ॥

జమదగ్నితమోహన్త్రీ ధర్మార్థకామమోక్షదా ।
కామదా కామజననీ మాతృకా సూర్యకాన్తినీ ॥

మన్త్రసిద్ధిర్మహాతేజా మాతృమణ్డలవల్లభా ।
లోకప్రియా రేణుతనయా భవానీ రౌద్రరూపిణీ ॥

తుష్టిదా పుష్టిదా చైవ శామ్భవీ సర్వమఙ్గలా ।
ఏతదష్టోత్తరశత నామస్తోత్రం పఠేత్ సదా ॥

సర్వం సమ్పత్కరం దివ్యం సర్వాభీష్టఫలప్రదమ్ ।
అష్టసిద్ధియుతం చైవ సర్వపాపనివారణమ్ ॥

దిగ్బన్ధన శాన్తిమన్త్రాః
ఇన్ద్రాది దిగ్పాలకాః స్వస్థస్థానేషు స్థిరీ భవన్తు ।

ఓం శాన్తిః శాన్తిః శాన్తిః ।

ఇతి శ్రీ శాణ్డిల్యమహర్షివిరచితా
శ్రీరేణుకాదేవ్యష్టోత్తరశతనామావలిః సమ్పూర్ణా ।

Also Read:

Shandilya Maharishi’s Sri Renuka Ashtottarashatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shandilya Maharishi’s Sri Renuka Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top