Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shandilya Maharishi’s Sri Renuka Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Tamil

Sri Renuka Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீரேணுகா அஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் ॥

॥ ஶ்ரீ க³ணேஶாய நம: ॥

॥ ஶ்ரீ ப⁴க³வத்யை ரேணுகாஜக³த³ம்பா³யை நமோநம: ॥

ௐ அஸ்ய ஶ்ரீ ரேணுகா தே³வ்யஷ்டோத்தரஶத நாமாவளிஸ்தோத்ரமஹாமந்த்ரஸ்ய
ஶாண்டி³ல்ய மஹர்ஷி: அநுஷ்டுப் ச²ந்த:³ ஶ்ரீஜக³த³ம்பா³ ரேணுகா தே³வதா
ௐ பீ³ஜம் நம: ஶக்தி: ௐ மஹாதே³வீதி கீலகம்
ஶ்ரீ ஜக³த³ம்பா³ ரேணுகா ப்ரஸாத³ஸித்³த்⁴யர்த²ம்
ஸர்வம் பாபக்ஷய த்³வாரா ஶ்ரீஜக³த³ம்பா³ரேணுகாப்ரீத்யர்த²ம்
ஸர்வாபீ⁴ஷ்ட ப²ல ப்ராப்த்யர்த²ம் ச ஜபே விநியோக:³ ।

அத² கரந்யாஸ:
ௐ ஹ்ராம் ரேணுகாயை நம: அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: ।
ௐ ஹ்ரீம் ராமமாத்ரே நம: தர்ஜநீப்⁴யாம் நம: ।
ௐ ஹ்ரூம் மஹாபுருஷவாஸிந்யை நம: மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம: ।
ௐ ஹ்ரைம் ஏகவீராயை நம: அநாமிகாப்⁴யாம் நம: ।
ௐ ஹ்ரௌம் காலராத்ர்யை நம: கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம: ।
ௐ ஹ்ர: ஏககால்யை நம: கரதலகரப்ருʼஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: ।

அத² ஷட³ங்க³ந்யாஸ:
ௐ ஹ்ராம் ரேணுகாயை நம: ஹ்ருʼத³யாய நம: ।
ௐ ஹ்ரீம் ராமமாத்ரே நம: ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ௐ ஹ்ரூம் மஹாபுருஷவாஸிந்யை நம: ஶிகா²யை வஷட் ।
ௐ ஹ்ரைம் ஏகவீராயை நம: கவசாய ஹும் ।
ௐ ஹ்ரௌம் காலராத்ர்யை நம: நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
ௐ ஹ்ர: ஏககால்யை நம: அஸ்த்ராய ப²ட் ।

அத² தே³ஹந்யாஸ:
ௐ ஹ்ராம் ரேணுகாயை நம: ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ௐ ஹ்ரீம் ராமமாத்ரே நம: முகே² ।
ௐ ஹ்ரூம் மஹாபுருஷவாஸிந்யை நம: ஹ்ருʼத³யே ।
ௐ ஹ்ரைம் ஏகவீராயை நம: கு³ஹ்யே ।
ௐ ஹ்ரௌம் காலராத்ர்யை நம: பாத³யோ: ।
ௐ ஹ்ர: ஏககால்யை நம: ஸர்வாங்கே³ ।

ௐ பூ⁴ர்பு⁴வ: ஸ்வ: இதி தி³க்³ப³ந்த:⁴ ।

த்⁴யாநம்
த்⁴யாயேந்நித்யமபூர்வவேஶலலிதாம் கந்த³ர்ப லாவண்யதா³ம்
தே³வீம் தே³வக³ணைருபாஸ்யசரணாம் காருண்யரத்நாகராம் ॥

லீலாவிக்³ரஹணீம் விராஜிதபு⁴ஜாம் ஸச்சந்த்³ரஹாஸாதி³பி⁴ர்-
ப⁴க்தாநந்த³விதா⁴யிநீம் ப்ரமுதி³தாம் நித்யோத்ஸவாம் ரேணுகாம் ॥


ஜக³த³ம்பா³ ஜக³த்³வந்த்³யா மஹாஶக்திர்மஹேஶ்வரீ ।
மஹாதே³வீ மஹாகாலீ மஹாலக்ஷ்மீ: ஸரஸ்வதீ ॥

மஹாவீரா மஹாராத்ரி: காலராத்ரிஶ்ச காலிகா ।
ஸித்³த⁴வித்³யா ராமமாதா ஶிவா ஶாந்தா ருʼஷிப்ரியா ॥

நாராயணீ ஜக³ந்மாதா ஜக³த்³பீ³ஜா ஜக³த்ப்ரபா⁴ ।
சந்த்³ரிகா சந்த்³ரசூடா³ ச சந்த்³ராயுத⁴த⁴ராஶுபா⁴ ॥

ப்⁴ரமராம்பா³ ததா²நந்தா³ ரேணுகா ம்ருʼத்யுநாஶிநீ ।
து³ர்க³மா து³ர்லபா⁴ கௌ³ரீ து³ர்கா³ ப⁴ர்க³குடும்பி³நீ ॥

காத்யாயநீ மஹாமாதா ருத்³ராணீ சாம்பி³கா ஸதீ ।
கல்பவ்ருʼக்ஷா காமதே⁴நு: சிந்தாமணிரூபதா⁴ரிணீ ॥

ஸித்³தா⁴சலவாஸிநீ ச ஸித்³த⁴வ்ருʼந்த³ஸுஶோபி⁴நீ ।
ஜ்வாலாமுகீ² ஜ்வலத்காந்தா ஜ்வாலாப்ரஜ்வலரூபிணீ ॥

அஜா பிநாகிநீ ப⁴த்³ரா விஜயா விஜயோத்ஸவா ।
குஷ்ட²ரோக³ஹரா தீ³ப்தா து³ஷ்டாஸுரக³ர்வமர்தி³நீ ॥

ஸித்³தி⁴தா³ பு³த்³தி⁴தா³ ஶுத்³தா⁴ நித்யாநித்யதப:ப்ரியா ।
நிராதா⁴ரா நிராகாரா நிர்மாயா ச ஶுப⁴ப்ரதா³ ॥

அபர்ணா சாந்நபூர்ணா ச பூர்ணசந்த்³ரநிபா⁴நநா ।
க்ருʼபாகரா க²ட்³க³ஹஸ்தா சி²ந்நஹஸ்தா சித³ம்ப³ரா ॥

சாமுண்டீ³ சண்டி³காநந்தா ரத்நாப⁴ரணபூ⁴ஷிதா ।
விஶாலாக்ஷீ ச காமாக்ஷீ மீநாக்ஷீ மோக்ஷதா³யிநீ ॥

ஸாவித்ரீ சைவ ஸௌமித்ரீ ஸுதா⁴ ஸத்³ப⁴க்தரக்ஷிணீ ।
ஶாந்திஶ்ச ஶாந்த்யதீதா ச ஶாந்தாதீததரா ததா² ॥

ஜமத³க்³நிதமோஹந்த்ரீ த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷதா³ ।
காமதா³ காமஜநநீ மாத்ருʼகா ஸூர்யகாந்திநீ ॥

மந்த்ரஸித்³தி⁴ர்மஹாதேஜா மாத்ருʼமண்ட³லவல்லபா⁴ ।
லோகப்ரியா ரேணுதநயா ப⁴வாநீ ரௌத்³ரரூபிணீ ॥

துஷ்டிதா³ புஷ்டிதா³ சைவ ஶாம்ப⁴வீ ஸர்வமங்க³ளா ।
ஏதத³ஷ்டோத்தரஶத நாமஸ்தோத்ரம் படே²த் ஸதா³ ॥

ஸர்வம் ஸம்பத்கரம் தி³வ்யம் ஸர்வாபீ⁴ஷ்டப²லப்ரத³ம் ।
அஷ்டஸித்³தி⁴யுதம் சைவ ஸர்வபாபநிவாரணம் ॥

தி³க்³ப³ந்த⁴ந ஶாந்திமந்த்ரா:
இந்த்³ராதி³ தி³க்³பாலகா: ஸ்வஸ்த²ஸ்தா²நேஷு ஸ்தி²ரீ ப⁴வந்து ।

ௐ ஶாந்தி: ஶாந்தி: ஶாந்தி: ।

இதி ஶ்ரீ ஶாண்டி³ல்யமஹர்ஷிவிரசிதா
ஶ்ரீரேணுகாதே³வ்யஷ்டோத்தரஶதநாமாவளி: ஸம்பூர்ணா ।

Also Read:

Shandilya Maharishi’s Sri Renuka Ashtottarashatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shandilya Maharishi’s Sri Renuka Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top