Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shandilya Maharishi’s Sri Renuka Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Punjabi

Sri Renuka Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਰੇਣੁਕਾ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥

॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ॥

॥ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤ੍ਯੈ ਰੇਣੁਕਾਜਗਦਮ੍ਬਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ ॥

ॐ ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀ ਰੇਣੁਕਾ ਦੇਵ੍ਯਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤ ਨਾਮਾਵਲਿਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ
ਸ਼ਾਣ੍ਡਿਲ੍ਯ ਮਹਰ੍ਸ਼ਿਃ ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ ਛਨ੍ਦਃ ਸ਼੍ਰੀਜਗਦਮ੍ਬਾ ਰੇਣੁਕਾ ਦੇਵਤਾ
ॐ ਬੀਜਂ ਨਮਃ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ॐ ਮਹਾਦੇਵੀਤਿ ਕੀਲਕਂ
ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦਮ੍ਬਾ ਰੇਣੁਕਾ ਪ੍ਰਸਾਦਸਿਦ੍ਧ੍ਯਰ੍ਥਂ
ਸਰ੍ਵਂ ਪਾਪਕ੍ਸ਼ਯ ਦ੍ਵਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀਜਗਦਮ੍ਬਾਰੇਣੁਕਾਪ੍ਰੀਤ੍ਯਰ੍ਥਂ
ਸਰ੍ਵਾਭੀਸ਼੍ਟ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ਯਰ੍ਥਂ ਚ ਜਪੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ।

ਅਥ ਕਰਨ੍ਯਾਸਃ
ॐ ਹ੍ਰਾਂ ਰੇਣੁਕਾਯੈ ਨਮਃ ਅਙ੍ਗੁਸ਼੍ਠਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂ ਰਾਮਮਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ਤਰ੍ਜਨੀਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੂਂ ਮਹਾਪੁਰੁਸ਼ਵਾਸਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ਮਧ੍ਯਮਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੈਂ ਏਕਵੀਰਾਯੈ ਨਮਃ ਅਨਾਮਿਕਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੌਂ ਕਾਲਰਾਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ਕਨਿਸ਼੍ਠਿਕਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰਃ ਏਕਕਾਲ੍ਯੈ ਨਮਃ ਕਰਤਲਕਰਪਸ਼੍ਠਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।

ਅਥ ਸ਼ਡਙ੍ਗਨ੍ਯਾਸਃ
ॐ ਹ੍ਰਾਂ ਰੇਣੁਕਾਯੈ ਨਮਃ ਹਦਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂ ਰਾਮਮਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ਸ਼ਿਰਸੇ ਸ੍ਵਾਹਾ ।
ॐ ਹ੍ਰੂਂ ਮਹਾਪੁਰੁਸ਼ਵਾਸਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ਸ਼ਿਖਾਯੈ ਵਸ਼ਟ੍ ।
ॐ ਹ੍ਰੈਂ ਏਕਵੀਰਾਯੈ ਨਮਃ ਕਵਚਾਯ ਹੁਂ ।
ॐ ਹ੍ਰੌਂ ਕਾਲਰਾਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ਨੇਤ੍ਰਤ੍ਰਯਾਯ ਵੌਸ਼ਟ੍ ।
ॐ ਹ੍ਰਃ ਏਕਕਾਲ੍ਯੈ ਨਮਃ ਅਸ੍ਤ੍ਰਾਯ ਫਟ੍ ।

ਅਥ ਦੇਹਨ੍ਯਾਸਃ
ॐ ਹ੍ਰਾਂ ਰੇਣੁਕਾਯੈ ਨਮਃ ਸ਼ਿਰਸੇ ਸ੍ਵਾਹਾ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਂ ਰਾਮਮਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ਮੁਖੇ ।
ॐ ਹ੍ਰੂਂ ਮਹਾਪੁਰੁਸ਼ਵਾਸਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ਹਦਯੇ ।
ॐ ਹ੍ਰੈਂ ਏਕਵੀਰਾਯੈ ਨਮਃ ਗੁਹ੍ਯੇ ।
ॐ ਹ੍ਰੌਂ ਕਾਲਰਾਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ਪਾਦਯੋਃ ।
ॐ ਹ੍ਰਃ ਏਕਕਾਲ੍ਯੈ ਨਮਃ ਸਰ੍ਵਾਙ੍ਗੇ ।

ॐ ਭੂਰ੍ਭੁਵਃ ਸ੍ਵਃ ਇਤਿ ਦਿਗ੍ਬਨ੍ਧਃ ।

ਧ੍ਯਾਨਮ੍
ਧ੍ਯਾਯੇਨ੍ਨਿਤ੍ਯਮਪੂਰ੍ਵਵੇਸ਼ਲਲਿਤਾਂ ਕਨ੍ਦਰ੍ਪ ਲਾਵਣ੍ਯਦਾਂ
ਦੇਵੀਂ ਦੇਵਗਣੈਰੁਪਾਸ੍ਯਚਰਣਾਂ ਕਾਰੁਣ੍ਯਰਤ੍ਨਾਕਰਾਮ੍ ॥

ਲੀਲਾਵਿਗ੍ਰਹਣੀਂ ਵਿਰਾਜਿਤਭੁਜਾਂ ਸਚ੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਹਾਸਾਦਿਭਿਰ੍-
ਭਕ੍ਤਾਨਨ੍ਦਵਿਧਾਯਿਨੀਂ ਪ੍ਰਮੁਦਿਤਾਂ ਨਿਤ੍ਯੋਤ੍ਸਵਾਂ ਰੇਣੁਕਾਮ੍ ॥


ਜਗਦਮ੍ਬਾ ਜਗਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਯਾ ਮਹਾਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਮਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਮਹਾਦੇਵੀ ਮਹਾਕਾਲੀ ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਃ ਸਰਸ੍ਵਤੀ ॥

ਮਹਾਵੀਰਾ ਮਹਾਰਾਤ੍ਰਿਃ ਕਾਲਰਾਤ੍ਰਿਸ਼੍ਚ ਕਾਲਿਕਾ ।
ਸਿਦ੍ਧਵਿਦ੍ਯਾ ਰਾਮਮਾਤਾ ਸ਼ਿਵਾ ਸ਼ਾਨ੍ਤਾ ऋਸ਼ਿਪ੍ਰਿਯਾ ॥

ਨਾਰਾਯਣੀ ਜਗਨ੍ਮਾਤਾ ਜਗਦ੍ਬੀਜਾ ਜਗਤ੍ਪ੍ਰਭਾ ।
ਚਨ੍ਦ੍ਰਿਕਾ ਚਨ੍ਦ੍ਰਚੂਡਾ ਚ ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਯੁਧਧਰਾਸ਼ੁਭਾ ॥

ਭ੍ਰਮਰਾਮ੍ਬਾ ਤਥਾਨਨ੍ਦਾ ਰੇਣੁਕਾ ਮਤ੍ਯੁਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਦੁਰ੍ਗਮਾ ਦੁਰ੍ਲਭਾ ਗੌਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾ ਭਰ੍ਗਕੁਟੁਮ੍ਬਿਨੀ ॥

ਕਾਤ੍ਯਾਯਨੀ ਮਹਾਮਾਤਾ ਰੁਦ੍ਰਾਣੀ ਚਾਮ੍ਬਿਕਾ ਸਤੀ ।
ਕਲ੍ਪਵਕ੍ਸ਼ਾ ਕਾਮਧੇਨੁਃ ਚਿਨ੍ਤਾਮਣਿਰੂਪਧਾਰਿਣੀ ॥

ਸਿਦ੍ਧਾਚਲਵਾਸਿਨੀ ਚ ਸਿਦ੍ਧਵਨ੍ਦਸੁਸ਼ੋਭਿਨੀ ।
ਜ੍ਵਾਲਾਮੁਖੀ ਜ੍ਵਲਤ੍ਕਾਨ੍ਤਾ ਜ੍ਵਾਲਾਪ੍ਰਜ੍ਵਲਰੂਪਿਣੀ ॥

ਅਜਾ ਪਿਨਾਕਿਨੀ ਭਦ੍ਰਾ ਵਿਜਯਾ ਵਿਜਯੋਤ੍ਸਵਾ ।
ਕੁਸ਼੍ਠਰੋਗਹਰਾ ਦੀਪ੍ਤਾ ਦੁਸ਼੍ਟਾਸੁਰਗਰ੍ਵਮਰ੍ਦਿਨੀ ॥

ਸਿਦ੍ਧਿਦਾ ਬੁਦ੍ਧਿਦਾ ਸ਼ੁਦ੍ਧਾ ਨਿਤ੍ਯਾਨਿਤ੍ਯਤਪਃਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਨਿਰਾਧਾਰਾ ਨਿਰਾਕਾਰਾ ਨਿਰ੍ਮਾਯਾ ਚ ਸ਼ੁਭਪ੍ਰਦਾ ॥

ਅਪਰ੍ਣਾ ਚਾਨ੍ਨਪੂਰ੍ਣਾ ਚ ਪੂਰ੍ਣਚਨ੍ਦ੍ਰਨਿਭਾਨਨਾ ।
ਕਪਾਕਰਾ ਖਡ੍ਗਹਸ੍ਤਾ ਛਿਨ੍ਨਹਸ੍ਤਾ ਚਿਦਮ੍ਬਰਾ ॥

ਚਾਮੁਣ੍ਡੀ ਚਣ੍ਡਿਕਾਨਨ੍ਤਾ ਰਤ੍ਨਾਭਰਣਭੂਸ਼ਿਤਾ ।
ਵਿਸ਼ਾਲਾਕ੍ਸ਼ੀ ਚ ਕਾਮਾਕ੍ਸ਼ੀ ਮੀਨਾਕ੍ਸ਼ੀ ਮੋਕ੍ਸ਼ਦਾਯਿਨੀ ॥

ਸਾਵਿਤ੍ਰੀ ਚੈਵ ਸੌਮਿਤ੍ਰੀ ਸੁਧਾ ਸਦ੍ਭਕ੍ਤਰਕ੍ਸ਼ਿਣੀ ।
ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਸ਼੍ਚ ਸ਼ਾਨ੍ਤ੍ਯਤੀਤਾ ਚ ਸ਼ਾਨ੍ਤਾਤੀਤਤਰਾ ਤਥਾ ॥

ਜਮਦਗ੍ਨਿਤਮੋਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਧਰ੍ਮਾਰ੍ਥਕਾਮਮੋਕ੍ਸ਼ਦਾ ।
ਕਾਮਦਾ ਕਾਮਜਨਨੀ ਮਾਤਕਾ ਸੂਰ੍ਯਕਾਨ੍ਤਿਨੀ ॥

ਮਨ੍ਤ੍ਰਸਿਦ੍ਧਿਰ੍ਮਹਾਤੇਜਾ ਮਾਤਮਣ੍ਡਲਵਲ੍ਲਭਾ ।
ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਾ ਰੇਣੁਤਨਯਾ ਭਵਾਨੀ ਰੌਦ੍ਰਰੂਪਿਣੀ ॥

ਤੁਸ਼੍ਟਿਦਾ ਪੁਸ਼੍ਟਿਦਾ ਚੈਵ ਸ਼ਾਮ੍ਭਵੀ ਸਰ੍ਵਮਙ੍ਗਲਾ ।
ਏਤਦਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤ ਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਪਠੇਤ੍ ਸਦਾ ॥

ਸਰ੍ਵਂ ਸਮ੍ਪਤ੍ਕਰਂ ਦਿਵ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵਾਭੀਸ਼੍ਟਫਲਪ੍ਰਦਮ੍ ।
ਅਸ਼੍ਟਸਿਦ੍ਧਿਯੁਤਂ ਚੈਵ ਸਰ੍ਵਪਾਪਨਿਵਾਰਣਮ੍ ॥

ਦਿਗ੍ਬਨ੍ਧਨ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਮਨ੍ਤ੍ਰਾਃ
ਇਨ੍ਦ੍ਰਾਦਿ ਦਿਗ੍ਪਾਲਕਾਃ ਸ੍ਵਸ੍ਥਸ੍ਥਾਨੇਸ਼ੁ ਸ੍ਥਿਰੀ ਭਵਨ੍ਤੁ ।

ॐ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਃ ।

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਣ੍ਡਿਲ੍ਯਮਹਰ੍ਸ਼ਿਵਿਰਚਿਤਾ
ਸ਼੍ਰੀਰੇਣੁਕਾਦੇਵ੍ਯਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਾ ।

Also Read:

Shandilya Maharishi’s Sri Renuka Ashtottarashatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shandilya Maharishi’s Sri Renuka Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top