Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shandilya Maharishi’s Sri Renuka Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Malayalam

Sri Renuka Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീരേണുകാ അഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം ॥

॥ ശ്രീ ഗണേശായ നമഃ ॥

॥ ശ്രീ ഭഗവത്യൈ രേണുകാജഗദംബായൈ നമോനമഃ ॥

ഓം അസ്യ ശ്രീ രേണുകാ ദേവ്യഷ്ടോത്തരശത നാമാവലിസ്തോത്രമഹാമന്ത്രസ്യ
ശാണ്ഡില്യ മഹര്‍ഷിഃ അനുഷ്ടുപ് ഛന്ദഃ ശ്രീജഗദംബാ രേണുകാ ദേവതാ
ഓം ബീജം നമഃ ശക്തിഃ ഓം മഹാദേവീതി കീലകം
ശ്രീ ജഗദംബാ രേണുകാ പ്രസാദസിദ്ധ്യര്‍ഥം
സര്‍വം പാപക്ഷയ ദ്വാരാ ശ്രീജഗദംബാരേണുകാപ്രീത്യര്‍ഥം
സര്‍വാഭീഷ്ട ഫല പ്രാപ്ത്യര്‍ഥം ച ജപേ വിനിയോഗഃ ।

അഥ കരന്യാസഃ
ഓം ഹ്രാം രേണുകായൈ നമഃ അങ്ഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ।
ഓം ഹ്രീം രാമമാത്രേ നമഃ തര്‍ജനീഭ്യാം നമഃ ।
ഓം ഹ്രൂം മഹാപുരുഷവാസിന്യൈ നമഃ മധ്യമാഭ്യാം നമഃ ।
ഓം ഹ്രൈം ഏകവീരായൈ നമഃ അനാമികാഭ്യാം നമഃ ।
ഓം ഹ്രൌം കാലരാത്ര്യൈ നമഃ കനിഷ്ഠികാഭ്യാം നമഃ ।
ഓം ഹ്രഃ ഏകകാല്യൈ നമഃ കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ।

അഥ ഷഡങ്ഗന്യാസഃ
ഓം ഹ്രാം രേണുകായൈ നമഃ ഹൃദയായ നമഃ ।
ഓം ഹ്രീം രാമമാത്രേ നമഃ ശിരസേ സ്വാഹാ ।
ഓം ഹ്രൂം മഹാപുരുഷവാസിന്യൈ നമഃ ശിഖായൈ വഷട് ।
ഓം ഹ്രൈം ഏകവീരായൈ നമഃ കവചായ ഹും ।
ഓം ഹ്രൌം കാലരാത്ര്യൈ നമഃ നേത്രത്രയായ വൌഷട് ।
ഓം ഹ്രഃ ഏകകാല്യൈ നമഃ അസ്ത്രായ ഫട് ।

അഥ ദേഹന്യാസഃ
ഓം ഹ്രാം രേണുകായൈ നമഃ ശിരസേ സ്വാഹാ ।
ഓം ഹ്രീം രാമമാത്രേ നമഃ മുഖേ ।
ഓം ഹ്രൂം മഹാപുരുഷവാസിന്യൈ നമഃ ഹൃദയേ ।
ഓം ഹ്രൈം ഏകവീരായൈ നമഃ ഗുഹ്യേ ।
ഓം ഹ്രൌം കാലരാത്ര്യൈ നമഃ പാദയോഃ ।
ഓം ഹ്രഃ ഏകകാല്യൈ നമഃ സര്‍വാങ്ഗേ ।

ഓം ഭൂര്‍ഭുവഃ സ്വഃ ഇതി ദിഗ്ബന്ധഃ ।

ധ്യാനം
ധ്യായേന്നിത്യമപൂര്‍വവേശലലിതാം കന്ദര്‍പ ലാവണ്യദാം
ദേവീം ദേവഗണൈരുപാസ്യചരണാം കാരുണ്യരത്നാകരാം ॥

ലീലാവിഗ്രഹണീം വിരാജിതഭുജാം സച്ചന്ദ്രഹാസാദിഭിര്‍-
ഭക്താനന്ദവിധായിനീം പ്രമുദിതാം നിത്യോത്സവാം രേണുകാം ॥

ഓം
ജഗദംബാ ജഗദ്വന്ദ്യാ മഹാശക്തിര്‍മഹേശ്വരീ ।
മഹാദേവീ മഹാകാലീ മഹാലക്ഷ്മീഃ സരസ്വതീ ॥

മഹാവീരാ മഹാരാത്രിഃ കാലരാത്രിശ്ച കാലികാ ।
സിദ്ധവിദ്യാ രാമമാതാ ശിവാ ശാന്താ ഋഷിപ്രിയാ ॥

നാരായണീ ജഗന്‍മാതാ ജഗദ്ബീജാ ജഗത്പ്രഭാ ।
ചന്ദ്രികാ ചന്ദ്രചൂഡാ ച ചന്ദ്രായുധധരാശുഭാ ॥

ഭ്രമരാംബാ തഥാനന്ദാ രേണുകാ മൃത്യുനാശിനീ ।
ദുര്‍ഗമാ ദുര്ലഭാ ഗൌരീ ദുര്‍ഗാ ഭര്‍ഗകുടുംബിനീ ॥

കാത്യായനീ മഹാമാതാ രുദ്രാണീ ചാംബികാ സതീ ।
കല്‍പവൃക്ഷാ കാമധേനുഃ ചിന്താമണിരൂപധാരിണീ ॥

സിദ്ധാചലവാസിനീ ച സിദ്ധവൃന്ദസുശോഭിനീ ।
ജ്വാലാമുഖീ ജ്വലത്കാന്താ ജ്വാലാപ്രജ്വലരൂപിണീ ॥

അജാ പിനാകിനീ ഭദ്രാ വിജയാ വിജയോത്സവാ ।
കുഷ്ഠരോഗഹരാ ദീപ്താ ദുഷ്ടാസുരഗര്‍വമര്‍ദിനീ ॥

സിദ്ധിദാ ബുദ്ധിദാ ശുദ്ധാ നിത്യാനിത്യതപഃപ്രിയാ ।
നിരാധാരാ നിരാകാരാ നിര്‍മായാ ച ശുഭപ്രദാ ॥

അപര്‍ണാ ചാന്നപൂര്‍ണാ ച പൂര്‍ണചന്ദ്രനിഭാനനാ ।
കൃപാകരാ ഖഡ്ഗഹസ്താ ഛിന്നഹസ്താ ചിദംബരാ ॥

ചാമുണ്ഡീ ചണ്ഡികാനന്താ രത്നാഭരണഭൂഷിതാ ।
വിശാലാക്ഷീ ച കാമാക്ഷീ മീനാക്ഷീ മോക്ഷദായിനീ ॥

സാവിത്രീ ചൈവ സൌമിത്രീ സുധാ സദ്ഭക്തരക്ഷിണീ ।
ശാന്തിശ്ച ശാന്ത്യതീതാ ച ശാന്താതീതതരാ തഥാ ॥

ജമദഗ്നിതമോഹന്ത്രീ ധര്‍മാര്‍ഥകാമമോക്ഷദാ ।
കാമദാ കാമജനനീ മാതൃകാ സൂര്യകാന്തിനീ ॥

മന്ത്രസിദ്ധിര്‍മഹാതേജാ മാതൃമണ്ഡലവല്ലഭാ ।
ലോകപ്രിയാ രേണുതനയാ ഭവാനീ രൌദ്രരൂപിണീ ॥

തുഷ്ടിദാ പുഷ്ടിദാ ചൈവ ശാംഭവീ സര്‍വമങ്ഗലാ ।
ഏതദഷ്ടോത്തരശത നാമസ്തോത്രം പഠേത് സദാ ॥

സര്‍വം സമ്പത്കരം ദിവ്യം സര്‍വാഭീഷ്ടഫലപ്രദം ।
അഷ്ടസിദ്ധിയുതം ചൈവ സര്‍വപാപനിവാരണം ॥

ദിഗ്ബന്ധന ശാന്തിമന്ത്രാഃ
ഇന്ദ്രാദി ദിഗ്പാലകാഃ സ്വസ്ഥസ്ഥാനേഷു സ്ഥിരീ ഭവന്തു ।

ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ।

ഇതി ശ്രീ ശാണ്ഡില്യമഹര്‍ഷിവിരചിതാ
ശ്രീരേണുകാദേവ്യഷ്ടോത്തരശതനാമാവലിഃ സമ്പൂര്‍ണാ ।

Also Read:

Shandilya Maharishi’s Sri Renuka Ashtottarashatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shandilya Maharishi’s Sri Renuka Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top