Home / Ashtottara Shatanama / Shri Lalithambika Devi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Oriya

Shri Lalithambika Devi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Oriya

This stotram is also known as Shiva Kamasundaryamb Ashtottara Shatanama Stotram
in Nataraja Naama Manjari p 218.

Sri Lalitambika Divyashtottarashatanama Stotram Lyrics in Oriya:

ଶ୍ରୀଲଲିତାମ୍ବିକା ଦିଵ୍ୟାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍
ଶିଵକାମସୁଦର୍ୟମ୍ବାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ଚ
॥ ପୂର୍ଵ ପୀଠିକା ॥

ଶ୍ରୀ ଷଣ୍ମୁଖ ଉଵାଚ ।
ଵନ୍ଦେ ଵିଘ୍ନେଶ୍ଵରଂ ଶକ୍ତିଂ ଵନ୍ଦେ ଵାଣୀଂ ଵିଧିଂ ହରିମ୍ ।
ଵନ୍ଦେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଂ ହରଂ ଗୌରୀଂ ଵନ୍ଦେ ମାୟା ମହେଶ୍ଵରମ୍ ॥ ୧ ॥

ଵନ୍ଦେ ମନୋନ୍ମୟୀଂ ଦେଵୀଂ ଵନ୍ଦେ ଦେଵଂ ସଦାଶିଵମ୍ ।
ଵନ୍ଦେ ପରଶିଵଂ ଵନ୍ଦେ ଶ୍ରୀମତ୍ତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦରୀମ୍ ॥ ୨ ॥

ପଞ୍ଚବ୍ରହ୍ମାସନାସୀନାଂ ସର୍ଵାଭୀଷ୍ଟାର୍ଥସିଦ୍ଧୟେ ।
ସର୍ଵଜ୍ଞ ! ସର୍ଵଜନକ ! ସର୍ଵେଶ୍ଵର ! ଶିଵ ! ପ୍ରଭୋ ! ॥ ୩ ॥

ନାମ୍ନାମଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତଂ ଶ୍ରୀଦେଵ୍ୟାଃ ସତ୍ୟମୁତ୍ତମମ୍ ।
ଶ୍ରୋତୁମିଚ୍ଛାମ୍ୟଽହଂ ତାତ! ନାମସାରାତ୍ମକଂ ସ୍ତଵମ୍ ॥ ୪ ॥

ଶ୍ରୀଶିଵ ଉଵାଚ ।
ତଦ୍ଵଦାମି ତଵ ସ୍ନେହାଚ୍ଛୃଣୁ ଷଣ୍ମୁଖ ! ତତ୍ତ୍ଵତଃ ।

ମହାମନୋନ୍ମନୀ ଶକ୍ତିଃ ଶିଵଶକ୍ତିଃ ଶିଵଙ୍କରୀ । ଶିଵଶ୍ଙ୍କରୀ
ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିଃ କ୍ରିୟାଶକ୍ତିଃ ଜ୍ଞାନଶକ୍ତିସ୍ଵରୂପିଣୀ ॥ ୧ ॥

ଶାନ୍ତ୍ୟାତୀତା କଲା ନନ୍ଦା ଶିଵମାୟା ଶିଵପ୍ରିୟା ।
ସର୍ଵଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦରୀ ସୌମ୍ୟା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଵିଗ୍ରହା ॥ ୨ ॥

ପରାତ୍ପରାମୟୀ ବାଲା ତ୍ରିପୁରା କୁଣ୍ଡଲୀ ଶିଵା ।
ରୁଦ୍ରାଣୀ ଵିଜୟା ସର୍ଵା ସର୍ଵାଣୀ ଭୁଵନେଶ୍ଵରୀ ॥ ୩ ॥

କଲ୍ୟାଣୀ ଶୂଲିନୀ କାନ୍ତା ମହାତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦରୀ ।
ମାଲିନୀ ମାନିନୀ ଶର୍ଵା ମଗ୍ନୋଲ୍ଲାସା ଚ ମୋହିନୀ ॥ ୪ ॥

ମାହେଶ୍ଵରୀ ଚ ମାତଙ୍ଗୀ ଶିଵକାମା ଶିଵାତ୍ମିକା ।
କାମାକ୍ଷୀ କମଲାକ୍ଷୀ ଚ ମୀନାକ୍ଷୀ ସର୍ଵସାକ୍ଷିଣୀ ॥ ୫ ॥

ଉମାଦେଵୀ ମହାକାଲୀ ଶ୍ୟାମା ସର୍ଵଜନପ୍ରିୟା ।
ଚିତ୍ପରା ଚିଦ୍ଘନାନନ୍ଦା ଚିନ୍ମୟା ଚିତ୍ସ୍ଵରୂପିଣୀ ॥ ୬ ॥

ମହାସରସ୍ଵତୀ ଦୁର୍ଗା ଜ୍ଵାଲା ଦୁର୍ଗାଽତିମୋହିନୀ ।
ନକୁଲୀ ଶୁଦ୍ଧଵିଦ୍ୟା ଚ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଵିଗ୍ରହା ॥ ୭ ॥

ସୁପ୍ରଭା ସ୍ଵପ୍ରଭା ଜ୍ଵାଲା ଇନ୍ଦ୍ରାକ୍ଷୀ ଵିଶ୍ଵମୋହିନୀ ।
ମହେନ୍ଦ୍ରଜାଲମଧ୍ୟସ୍ଥା ମାୟାମୟଵିନୋଦିନୀ ॥ ୮ ॥

ଶିଵେଶ୍ଵରୀ ଵୃଷାରୂଢା ଵିଦ୍ୟାଜାଲଵିନୋଦିନୀ ।
ମନ୍ତ୍ରେଶ୍ଵରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀର୍ମହାକାଲୀ ଫଲପ୍ରଦା ॥ ୯ ॥

ଚତୁର୍ଵେଦଵିଶେଷଜ୍ଞା ସାଵିତ୍ରୀ ସର୍ଵଦେଵତା ।
ମହେନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଗଣାଧ୍ୟକ୍ଷା ମହାଭୈରଵମୋହିନୀ ॥ ୧୦ ॥

ମହାମୟୀ ମହାଘୋରା ମହାଦେଵୀ ମଦାପହା ।
ମହିଷାସୁରସଂହନ୍ତ୍ରୀ ଚଣ୍ଡମୁଣ୍ଡକୁଲାନ୍ତକା ॥ ୧୧ ॥

ଚକ୍ରେଶ୍ଵରୀ ଚତୁର୍ଵେଦା ସର୍ଵାଦିଃ ସୁରନାୟିକା ।
ଷଡ୍ଶାସ୍ତ୍ରନିପୁଣା ନିତ୍ୟା ଷଡ୍ଦର୍ଶନଵିଚକ୍ଷଣା ॥ ୧୨ ॥

କାଲରାତ୍ରିଃ କଲାତୀତା କଵିରାଜମନୋହରା ।
ଶାରଦା ତିଲକା ତାରା ଧୀରା ଶୂରଜନପ୍ରିୟା ॥ ୧୩ ॥

ଉଗ୍ରତାରା ମହାମାରୀ କ୍ଷିପ୍ରମାରୀ ରଣପ୍ରିୟା ।
ଅନ୍ନପୂର୍ଣେଶ୍ଵରୀ ମାତା ସ୍ଵର୍ଣକାନ୍ତିତଟିପ୍ରଭା ॥ ୧୪ ॥

ସ୍ଵରଵ୍ୟଞ୍ଜନଵର୍ଣାଢ୍ୟା ଗଦ୍ୟପଦ୍ୟାଦିକାରଣା ।
ପଦଵାକ୍ୟାର୍ଥନିଲୟା ବିନ୍ଦୁନାଦାଦିକାରଣା ॥ ୧୫ ॥

ମୋକ୍ଷେଶୀ ମହିଷୀ ନିତ୍ୟା ଭୁକ୍ତିମୁକ୍ତିଫଲପ୍ରଦା ।
ଵିଜ୍ଞାନଦାୟିନୀ ପ୍ରାଜ୍ଞା ପ୍ରଜ୍ଞାନଫଲଦାୟିନୀ ॥ ୧୬ ॥

ଅହଙ୍କାରା କଲାତୀତା ପରାଶକ୍ତିଃ ପରାତ୍ପରା ।
ନାମ୍ନାମଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତଂ ଶ୍ରୀଦେଵ୍ୟାଃ ପରମାଦ୍ଭୁତମ୍ ॥ ୧୭ ॥

॥ ଫଲଶ୍ରୁତି ॥

ସର୍ଵପାପକ୍ଷୟ କରଂ ମହାପାତକନାଶନମ୍ ।
ସର୍ଵଵ୍ୟାଧିହରଂ ସୌଖ୍ୟଂ ସର୍ଵଜ୍ଵରଵିନାଶନମ୍ ॥ ୧ ॥

ଗ୍ରହପୀଡାପ୍ରଶମନଂ ସର୍ଵଶତ୍ରୁଵିନାଶନମ୍ ।
ଆୟୁରାରୋଗ୍ୟଧନଦଂ ସର୍ଵମୋକ୍ଷଶୁଭପ୍ରଦମ୍ ॥ ୨ ॥

ଦେଵତ୍ଵମମରେଶତ୍ଵଂ ବ୍ରହ୍ମତ୍ଵଂ ସକଲପ୍ରଦମ୍ ।
ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭଂ ଜଲସ୍ତମ୍ଭଂ ସେନାସ୍ତମ୍ଭାଦିଦାୟକମ୍ ॥ ୩ ॥

ଶାକିନୀଡାକିନୀପୀଡା ହାକିନ୍ୟାଦିନିଵାରଣମ୍ ।
ଦେହରକ୍ଷାକରଂ ନିତ୍ୟଂ ପରତନ୍ତ୍ରନିଵାରଣମ୍ ॥ ୪ ॥

ମନ୍ତ୍ରଂ ୟନ୍ତ୍ରଂ ମହାତନ୍ତ୍ରଂ ସର୍ଵସିଦ୍ଧିପ୍ରଦଂ ନୃଣାମ୍ ।
ସର୍ଵସିଦ୍ଧିକରଂ ପୁଂସାମଦୃଶ୍ୟତ୍ଵାକରଂ ଵରମ୍ ॥ ୫ ॥

ସର୍ଵାକର୍ଷକରଂ ନିତ୍ୟଂ ସର୍ଵସ୍ତ୍ରୀଵଶ୍ୟମୋହନମ୍ ।
ମଣିମନ୍ତ୍ରୌଷଧୀନାଂ ଚ ସିଦ୍ଧିଦଂ ଶୀଘ୍ରମେଵ ଚ ॥ ୬ ॥

ଭୟଶ୍ଚୌରାଦିଶମନଂ ଦୁଷ୍ଟଜନ୍ତୁନିଵାରଣମ୍ ।
ପୃଥିଵ୍ୟାଦିଜନାନାଂ ଚ ଵାକ୍ସ୍ଥାନାଦିପରୋ ଵଶମ୍ ॥ ୭ ॥

ନଷ୍ଟଦ୍ରଵ୍ୟାଗମଂ ସତ୍ୟଂ ନିଧିଦର୍ଶନକାରଣମ୍ ।
ସର୍ଵଥା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଣାଂ ଶୀଘ୍ରକନ୍ୟାପ୍ରଦାୟକମ୍ ॥ ୮ ॥

ସୁପୁତ୍ରଫଲଦଂ ଶୀଘ୍ରମଶ୍ଵମେଧଫଲପ୍ରଦମ୍ ।
ୟୋଗାଭ୍ୟାସାଦି ଫଲଦଂ ଶ୍ରୀକରଂ ତତ୍ତ୍ଵସାଧନମ୍ ॥ ୯ ॥

ମୋକ୍ଷସାମ୍ରାଜ୍ୟଫଲଦଂ ଦେହାନ୍ତେ ପରମଂ ପଦମ୍ ।
ଦେଵ୍ୟାଃ ସ୍ତୋତ୍ରମିଦଂ ପୁଣ୍ୟଂ ପରମାର୍ଥଂ ପରମଂ ପଦମ୍ ॥ ୧୦ ॥

ଵିଧିନା ଵିଷ୍ଣୁନା ଦିଵ୍ୟଂ ସେଵିତଂ ମୟା ଚ ପୁରା ।
ସପ୍ତକୋଟିମହାମନ୍ତ୍ରପାରାୟଣଫଲପ୍ରଦମ୍ ॥ ୧୧ ॥

ଚତୁର୍ଵର୍ଗପ୍ରଦଂ ନୃଣାଂ ସତ୍ୟମେଵ ମୟୋଦିତମ୍ ।
ନାମ୍ନାମଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତଂ ୟଚ୍ଛାମ୍ୟଽହଂ ସୁଖପ୍ରଦମ୍ ॥ ୧୨ ॥

କଲ୍ୟାଣୀଂ ପରମେଶ୍ଵରୀଂ ପରଶିଵାଂ ଶ୍ରୀମତ୍ତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦରୀଂ
ମୀନାକ୍ଷୀଂ ଲଲିତାମ୍ବିକାମନୁଦିନଂ ଵନ୍ଦେ ଜଗନ୍ମୋହିନୀମ୍ ।
ଚାମୁଣ୍ଡାଂ ପରଦେଵତାଂ ସକଲସୌଭାଗ୍ୟପ୍ରଦାଂ ସୁନ୍ଦରୀଂ
ଦେଵୀଂ ସର୍ଵପରାଂ ଶିଵାଂ ଶଶିନିଭାଂ ଶ୍ରୀ ରାଜରାଜେଶ୍ଵରୀମ୍ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରରାଜକଲ୍ପେ ମୋକ୍ଷପାଦେ ସ୍କନ୍ଦେଶ୍ଵରସଂଵାଦେ
ଶ୍ରୀଲଲିତାଦିଵ୍ୟାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ।

Also Read:

Shri Lalithambika Devi Ashtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment

Related Posts