Home / Ashtottara Shatanama / Sri Adi Shankaracharya Stotra of 108 Names Lyrics in Hindi and Meaning

Sri Adi Shankaracharya Stotra of 108 Names Lyrics in Hindi and Meaning

Shri Shankaracharya Stotra of 108 Names Lyrics in Hindi:

श्रीशङ्कराचार्याष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्
श्रीशङ्कराचार्यवर्यो ब्रह्मानन्दप्रदायकः ।
अज्ञानतिमिरादित्यस्सुज्ञानाम्बुधिचन्द्रमाः ॥ १ ॥

वर्णाश्रमप्रतिष्ठाता श्रीमान्मुक्तिप्रदायकः ।
शिष्योपदेशनिरतो भक्ताभीष्टप्रदायकः ॥ २ ॥

सूक्ष्मतत्त्वरहस्यज्ञः कार्याकार्यप्रबोधकः ।
ज्ञानमुद्राञ्चितकरश्-शिष्यहृत्तापहारकः ॥ ३ ॥

परिव्राजाश्रमोद्धर्ता सर्वतन्त्रस्वतन्त्रधीः ।
अद्वैतस्थापनाचार्यस्साक्षाच्छङ्कररूपभृत् ॥ ४ ॥

षन्मतस्थापनाचार्यस्त्रयीमार्ग प्रकाशकः ।
वेदवेदान्ततत्त्वज्ञो दुर्वादिमतखण्डनः ॥ ५ ॥

वैराग्यनिरतश्शान्तस्संसारार्णवतारकः ।
प्रसन्नवदनाम्भोजः परमार्थप्रकाशकः ॥ ६ ॥

पुराणस्मृतिसारज्ञो नित्यतृप्तो महाञ्छुचिः ।
नित्यानन्दो निरातङ्को निस्सङ्गो निर्मलात्मकः ॥ ७ ॥

निर्ममो निरहङ्कारो विश्ववन्द्यपदाम्बुजः ।
सत्त्वप्रधानस्सद्भावस्सङ्ख्यातीतगुणोज्ज्वलः ॥ ८ ॥

अनघस्सारहृदयस्सुधीसारस्वतप्रदः ।
सत्यात्मा पुण्यशीलश्च साङ्ख्ययोगविलक्षणः ॥ ९ ॥

तपोराशिर् महातेजो गुणत्रयविभागवित् ।
कलिघ्नः कालकर्मज्ञस्तमोगुणनिवारकः ॥ १० ॥

भगवान्भारतीजेता शारदाह्वानपण्दितः ।
धर्माधर्मविभावज्ञो लक्ष्यभेदप्रदर्शकः ॥ ११ ॥

नादबिन्दुकलाभिज्ञो योगिहृत्पद्मभास्करः ।
अतीन्द्रियज्ञाननिधिर्नित्यानित्यविवेकवान् ॥ १२ ॥

चिदानन्दश्चिन्मयात्मा पर्कायप्रवेशकृत् ।
अमानुषचरित्राढ्यः क्षेमदायी क्षमाकरः ॥ १३ ॥

भव्यो भद्रप्रदो भूरि महिमा विश्वरञ्जकः ।
स्वप्रकाशस्सदाधारो विश्वबन्धुश्शुभोदयः ॥ १४ ॥

विशालकीर्तिर्वागीशस्सर्वलोकहितोत्सुकः ।
कैलासयात्रसम्प्राप्तचन्द्रमौलिप्रपूजकः ॥ १५ ॥

काञ्च्यां श्रीचक्रराजाख्ययन्त्रस्थापनदीक्षितः ।
श्रीचक्रात्मक ताटङ्क तोषिताम्बा मनोरथः ॥ १६ ॥

ब्रह्मसूत्रोपनिषद्भाष्यादिग्रन्थकल्पकः ।
चतुर्दिक्चतुराम्नायप्रतिष्ठाता महामतिः ॥ १७ ॥

द्विसप्तति मतोच्छेत्ता सर्वदिग्विजयप्रभुः ।
काषायवसनोपेतो भस्मोद्धूळितविग्रहः ॥ १८ ॥

ज्ञानत्मकैकदण्डाढ्यः कमण्डलुलसत्करः ।
गुरुभूमण्डलाचार्यो भगवत्पादसंज्ञकः ॥ १९ ॥

व्याससन्दर्शनप्रीतः ऋष्यश‍ृङ्गपुरेश्वरः ।
सौन्दर्यलहरीमुख्यबहुस्तोत्रविधायकः ॥ २० ॥

चतुष्षष्टिकलाभिज्ञो ब्रह्मराक्षसपोषकः ।
श्रीमन्मण्डनमिश्राख्यस्वम्भूजयसन्नुतः ॥ २१ ॥

तोटकाचार्यसम्पूज्य पद्मपादर्चिताङ्घ्रिकः ।
हस्तामलयोगिन्द्र ब्रह्मज्ञानप्रदायकः ॥ २२ ॥

सुरेश्वराख्य सच्छिष्य सन्यासाश्रम दायकः ।
नृसिंहभक्तस्सद्रत्नगर्भहेरम्बपूजकः ॥ २३ ॥

व्याख्यसिंहासनाधीशो जगत्पूज्यो जगद्गुरुः ।
इति श्रीमच्छङ्कराचार्यसर्वलोकगुरोः परम् ॥ २४ ॥

नाम्नामष्टोत्तरशतं भुक्तिमुक्तिफलप्रदम् ।
त्रिसन्ध्यं यः पठेद्भक्त्या सर्वान्कामानवाप्नुयात् ॥

इति श्रीमच्छङ्कराचार्याष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् ॥

Shri Shankaracharya Stotra of 108 Names Meaning:

1) Sri Sankaracharya, the bestower of Brahmic bliss, shines like the moon rising over the sea, dispelling ignorance.

2) He has firmly established the institution of Varanasrama. Ever engaged in instructing his disciples, he fulfills the desires of his devotees and confers liberation.

(3) A knower of profundities of wisdom, he holds chin mudra, the symbol of wisdom in his hand, and instructs the devotess about the ordained and prohibited acts.

4) An uplifter of the order of Sannyasis, he has unfettered sway over Tantric lore. An incarnation of Siva, he has established the tenets of Advaita.

5) Having initiated six modes of worship, he has shed light on the vedic path. A knower of subtleties of Vedas and Vedanta, he has refuted the doctrines of false religions.

6) Dispassionate, peaceful, serene, a navigator for the struggling souls in the samsaric sea, he illuminates the ultimate truth.

7) The unattached blemishless master, ever content, of absolute purity, having known the essence of Puranas and Smritis, is ever in untrammelled bliss.

8) He is devoid of "I"ness and "mine"ness. His lotus feet are worshipped by all. He is full of sattva. He shines with myriad qualities of head and heart.

9) He is sinless, wise and high souled. He is the bestower of eloquence. He is truthful, meritorious, and a knower of yoga and sankhya.

10) A store house of tapas; effulgent; the discriminator of sattva, rajas, and tamas; timeless, knower of timely actions, and dispeller of tamas which deludes all.

11) He is the Bhagavan who has won over Bharati, wife of Mandana Misra. He invited Sarada to stay in Sringeri. He knows the demarcations between dharma / adharma. He shows the way to realisation.

12) He is the knower of nada, bindu and kala. He shines as the sun, in the lotus hearts of the yogins. He is a strore house of supersensory knowledge. He is a discriminator of the eternal and ephemeral.

13) A reveller in pure conciousness, he knows the art of entering other’s bodies. Cast in superhuman in mould, he is a bestower of felicity. He is forgiving.

14) He confers auspiciousness. The excellent one of expansive glory, he gives joy to all. He is self luminous. He is a support to the holy. He is a universal friend and harbinger of felicity.

15) Of great fame, eloquent and a well-wisher of all, he brought Chandra-moulisvara from Kailas for worship.

16) He has installed a Sri Chakra in Kanchi and pleased with the Divine Mother by giving her earrings in the form of Sri Chakra.

17) He has authored the commentary on Vyasa’s Brahma Sutras. In four directions, he has established four great seats of learning.

18) Having uprooted false religions, he has achieved victory in all directions. Clad in ochre robe, he is smeared with ashes.

19) He has a staff of wisdom in one hand and a water pot on the other. He is a teacher of teachers, known as Bhagavatpada.

20) He rejoiced when he saw sage Vyasa. He is the ruler of Sringeri and has composed several hymns such as Soundaryalahari.

21) He is an adept in the 64 arts. He gave liberation to a brahma rakshasa. He has been extolled as the victor over Mandana Misra alias Svayambhu.

22) He is worshipped by Totakacharya. Padmapada worshipped his feet. He bestowed Brahmajnana on the doyen yogin, Hastamalaka.

23) He gave sannyasa diksha to his excellent disciple Suresvara. He is a devotee of Nrisimha. He worships Ratnagarbha Ganapati.

24) He is the world teacher, revered by all people. He has ascended the Vyakhyana Simhasana. He is Sankaracharya, the supreme teacher.

Also Read:

Sri Adi Shankaracharya Stotra of 108 Names in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment

Related Posts