Home / Shiva Stotram / Tattvaryastavam Hymn on Lord Nataraja at Chidambaram Lyrics in English

Tattvaryastavam Hymn on Lord Nataraja at Chidambaram Lyrics in English

tattvAryAstavaH Hymn on Lord Nataraja at Chidambaram tattvAryAstavaH Lyrics in English:

shivakAmasundarIsha.n shivagaN^gAtIrakalpitanivesham .
shivamAshraye dyukesha.n shivamichchhanmA vapuShyabhinivesham || 1 ||

gIrvANachakravartI gIshchetomArgadUratovartI .
bhaktAshayAnuvartI bhavatu naTesho.akhilAmayanivartI || 2 ||

vaiyAghrapAdabhAgya.n vaiyAghra.n charma ka.nchana vasAnam .
vaiyAkaraNaphaNIDya.n vaiyAsikyA girA stuta.n praNumaH || 3 ||

hATakasabhAnivAsaH shATakatApannasakalaharidantaH .
ghoTakanigamo mAyAnATakasAkShI jagatpatirjayati || 4 ||

shailUSharAjamAdya.n mAlUraprasavamAlikAbharaNam .
pIlUpamo.andhujIryachchhAlUrAbhaH katha.n vijAnIyAm || 5 ||

kanakasabhaikaniketa.n kaThinapurANoktisArasa.nketam .
nArAdhayanti ke ta.n nArAyaNyA yuta.n svatoketam || 6 ||

tillavane kShullavane pallavasa.nbhinnaphullapuShpaghane .
chillaharImullalayan vallabhayA bhillatallajo naTati || 7 ||

vairAjahR^itsaroje vairAjAdyaiH sa sAmabhiH stavyaH .
vairAgyAdiguNADhyaiH vairAdyutsR^ijya dR^ishyate nR^ityan || 8 ||

DhakkAninadaiH sUtrANyaN^gadanAdairaho mahadbhAShyam .
vyAkaraNasya vivR^iNvan nR^ityati bhR^ityAn kR^itArthayan martyAn || 9 ||

naTanAyaka naTanAya ka iha sukR^itI no tava spR^ihayet .
man~julatAma~njulatAmahite vastu.n cha tillavane || 10 ||

atiduritottArakR^ite chiradhR^itaharShaH sabhApatiH sadyaH .
agaNeyAghaghana.n mAmAsAdyAnandameduro naTati || 11 ||

matpAdalagnajanatAmuddhartAsmIti chitsabhAnAthaH .
tANDavamiShoddhR^itaikasavAN^ghriH sarvAn vibodhayati || 12 ||

ApannalokapAlini kapAlini strIkR^itAN^gapAlini me .
shamitavidhishrIsharaNe sharaNA dhIrastu chitsabhAsharaNe || 13 ||

bhikShurmaheshvaro.api shrutyA proktaH shivo.apyugraH .
api bhavahArI cha bhavo naTo.api chitra.n sabhAnAthaH || 14 ||

nR^ityannaTeshamaulitvaN^gadgaN^gAtaraN^gashIkariNaH .
bhUShAhipItashiShTAH punantu mA.n tillavanavAtAH || 15 ||

kanakasabhAsamrAjo naTanArambhe jhala.njhala.njhaliti .
ma~njIrama~njuninadA dhvaniyuH shrotre kadA nu mama || 16 ||

parvatarAjatanUjAkuchataTasa.nkrAntakuN^kumonmishrAH .
naTanArbhaTIvidhUtA bhUtikaNAste spR^isheyurapi me.aN^gam || 17 ||

naTanochchalatkapAlAmarditachandrakSharatsudhAmilitAH .
AdinaTamaulitaTinIpR^iShato gotre.atra me skhaleyuH kim || 18 ||

pashyAni sabhAdhIsha.n kadA nu ta.n mUrdhani sabhAdhIsham .
yaH kShayarasika.n kAla.n jitavAn dhatte cha shirasi kaN^kAlam || 19 ||

tanujAyAtanujAyAsaktAnA.n durlabha.n sabhAnAtham .
nagatanayA nagatanayA vashayati dattvA sharIrArdham || 20 ||

AnandatANDava.n yastavesha pashyenna chApi nR^igaNe yaH .
sa cha sa cha na chandramaule vidvadbhirjanmavatsu vigaNeyaH || 21 ||

kAmaparavasha.n kR^itvA kAmaparavasha.n tvakR^itvA mAm .
kanakasabhA.n gamayasi re kanakasabhA.n hA na yApayasi || 22 ||

naTana.n vihAya sha.nbhorghaTana.n pInastanIbhirAshAsse .
aTana.n bhave durante viTa nandasi na svabhUmasukham || 23 ||

kalitabhavalaN^ghanAnA.n ki.n karaiva chitsukhaghanAnAm .
sumudA.n sApaghanAnA.n shivakAmeshyAH kR^ipAmR^itaghanAnAm || 24 ||

ninilIye mAyAyA.n na viliye vA shuchA para.n lIye .
AnandasImani lasattillavanIdhAmani svabhUmani tu || 25 ||

adhihemasabha.n prasabha.n bisabhaN^gavadAnyadhanyarucham .
shrutagalagarala.n sarala.n nirata.n bhaktAvane bhaje devam || 26 ||

sabhayA chitsabhayAsInmAyA mAyAprabodhashItarucheH .
suhitA dhIH suhitA me somA somArdhadhAriNI mUrtiH || 27 ||

patyA hemasabhAyAH satyAnandaikachidvapuShA .
katyArtA na trAtA nR^ityAyattena mAdR^ishA martyAH || 28 ||

bhajatA.n mumukShayA tvA.n naTesha labhayAstrayaH pumarthAshcha .
phalalipsayAmrabhAjA.n chhAyAsaurabhyamAdhavya iva || 29 ||

ka~nchukapa~nchakanaddha.n naTayasi mA.n ki.n naTesha nATayasi .
naTasi nirAvR^itisukhito jahi mAyA.n tvAdR^isho.ahamapi tat syAm || 30 ||

AstA.n naTesha tadyannaTati bhavAnambare nirAlambe .
tvannaTane.api hi naTana.n vedapurAnAgamAH samAdadhati || 31 ||

vedhasi sarvAdhIshe.amedhasi vA mAdR^ishe sarUpakR^itA .
rodhasi shivagaN^gAyA bodhasirA kAchidullasati || 32 ||

haTTAyita.n vimukteH kuTTAka.n ta.n bhajAmi mAyAyAH .
bhaTTAraka.n sabhAyAH kiTTAtmanyaN^gake tyajanmamatAm || 33 ||

shrImachchidambareshAdanyatrAnandatANDavAsaktAt .
brAhma.n lakShaNamAste kutrachidAnandarUpatA deve || 34 ||

kShullakakAmakR^ite.api tvatsevA syAdvimuktimapi dAtrI .
pItAmR^ito.apyudanyAshAntyai syAchchitsabhAdhipAmartyaH || 35 ||

satya.n satya.n gatyantaramutsR^ijya te padApAtyam .
atyantArta.n bhR^itya.n na tyaja nitya.n naTesha mA.n pAhi || 36 ||

ShaTtri.nshatA tattvamayIbhirAbhiH sopAnabhUtAbhirumAsahAyam .
AryAbhirAdya.n paratattvabhUta.n chidambarAnandanaTa.n bhajadhvam || 37 ||

|| iti shrItattvAryAstavaH saMpUrNaH ||

Add Comment

Click here to post a comment