Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Kakaradi Kali | Sahasranama Lyrics in Gujarati

Kakaradi Kali Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati:

॥ કકારાદિ કાલીસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥
કાળ્યાઃ મેધાસામ્રાજ્યપ્રદસહસ્રનામસ્તોત્રમ્

શ્રી ગણેશાય નમઃ ।
કૈલાસશિખરે રમ્યે નાનાદેવગણાવૃતે ।
નાનાવૃક્ષલતાકીર્ણે નાનાપુષ્પૈરલઙ્કૃતે ॥ ૧ ॥

ચતુર્મણ્ડલસંયુક્તે શૃઙ્ગારમણ્ડપે સ્થિતે ।
સમાધૌ સંસ્થિતં શાન્તં ક્રીડન્તં યોગિનીપ્રિયમ્ ॥ ૨ ॥

તત્ર મૌનધરં દૃષ્ટ્વા દેવી પૃચ્છતિ શઙ્કરમ્ ।
દેવ્યુવાચ ।
કિં ત્વયા જપ્યતે દેવ કિં ત્વયા સ્મર્ય્યતે સદા ॥ ૩ ॥

સૃષ્ટિઃ કુત્ર વિલીનાસ્તિ પુનઃ કુત્ર પ્રજાયતે ।
બ્રહ્માણ્ડકારણં યત્તત્ કિમાદ્યં કારણં મહત્ ॥ ૪ ॥

મનોરથમયી સિદ્ધિસ્તથા વાઞ્છામયી શિવ ।
તૃતીયા કલ્પનાસિદ્ધિઃ કોટિસિદ્ધીશ્વરાત્મકમ્ ॥ ૫ ॥

શક્તિપાતાષ્ટદશકં ચરાચરપુરીગતિઃ ।
મહેન્દ્રજાલમિન્દ્રાદિજાલાનાં રચના તથા ॥ ૬ ॥

અણિમાદ્યષ્ટકં દેવ પરકાયપ્રવેશનમ્ ।
નવીનસૃષ્ટિકરણં સમુદ્રશોષણં તથા ॥ ૭ ॥

અમાયાં ચન્દ્રસન્દર્શો દિવા ચન્દ્રપ્રકાશનમ્ ।
ચન્દ્રાષ્ટકં ચાષ્ટદિક્ષુ તથા સૂર્યાષ્ટકં શિવ ॥ ૮ ॥

જલે જલમયત્વં ચ વહ્નૌ વહ્નિમયત્વકમ્ ।
બ્રહ્મ-વિષ્ણ્વાદિ-નિર્માણમિન્દ્રાણાં કારણં કરે ॥ ૯ ॥

પાતાલગુટિકા-યક્ષ-વેતાલપઞ્ચકં તથા ।
રસાયનં તથા ગુપ્તિસ્તથૈવ ચાખિલાઞ્જનમ્ ॥ ૧૦ ॥

મહામધુમતી સિદ્ધિસ્તથા પદ્માવતી શિવ ।
તથા ભોગવતી સિદ્ધિર્યાવત્યઃ સન્તિ સિદ્ધયઃ ॥ ૧૧ ॥

કેન મન્ત્રેણ તપસા કલૌ પાપસમાકુલે ।
આયુષ્યં પુણ્યરહિતે કથં ભવતિ તદ્વદ ॥ ૧૨ ॥

શ્રીશિવ ઉવાચ ।
વિના મન્ત્રં વિના સ્તોત્રં વિનૈવ તપસા પ્રિયે ।
વિના બલિં વિના ન્યાસં ભૂતશુદ્ધિં વિના પ્રિયે ॥ ૧૩ ॥

વિના ધ્યાનં વિના યન્ત્રં વિના પૂજાદિના પ્રિયે ।
વિના ક્લેશાદિભિર્દેવિ દેહદુઃખાદિભિર્વિના ॥ ૧૪ ॥

સિદ્ધિરાશુ ભવેદ્યેન તદેવં કથ્યતે મયા ।
શૂન્યે બ્રહ્મણ્ડગોલે તુ પઞ્ચાશચ્છૂન્યમધ્યકે ॥ ૧૫ ॥

પઞ્ચશૂન્યસ્થિતા તારા સર્વાન્તે કાલિકા સ્થિતા ।
અનન્ત-કોટિ બ્રહ્માણ્ડ રાજદણ્ડાગ્રકે શિવે ॥ ૧૬ ॥

સ્થાપ્ય શૂન્યાલયં કૃત્વા કૃષ્ણવર્ણં વિધાય ચ ।
મહાનિર્ગુણરૂપા ચ વાચાતીતા પરા કલા ॥ ૧૭ ॥

ક્રીડાયાં સંસ્થિતા દેવી શૂન્યરૂપા પ્રકલ્પયેત્ ।
સૃષ્ટેરારમ્ભકાર્યાર્થં દૃષ્ટા છાયા તયા યદા ॥ ૧૮ ॥

ઇચ્છાશક્તિસ્તુ સા જાતા તથા કાલો વિનિર્મિતઃ ।
પ્રતિબિમ્બં તત્ર દૃષ્ટં જાતા જ્ઞાનાભિધા તુ સા ॥ ૧૯ ॥

ઇદમેતત્કિંવિશિષ્ટં જાતં વિજ્ઞાનકં મુદા ।
તદા ક્રિયાઽભિધા જાતા તદીચ્છાતો મહેશ્વરિ ॥ ૨૦ ॥

બ્રહ્માણ્ડગોલે દેવેશિ રાજદણ્ડસ્થિતં ચ યત્ ।
સા ક્રિયા સ્થાપયામાસ સ્વ-સ્વસ્થાનક્રમેણ ચ ॥ ૨૧ ॥

તત્રૈવ સ્વેચ્છયા દેવિ સામરસ્યપરાયણા ।
તદિચ્છા કથ્યતે દેવિ યથાવદવધારય ॥ ૨૨ ॥

યુગાદિસમયે દેવિ શિવં પરગુણોત્તમમ્ ।
તદિચ્છા નિર્ગુણં શાન્તં સચ્ચિદાનન્દવિગ્રહમ્ ॥ ૨૩ ॥

શાશ્વતં સુન્દરં શુદ્ધં સર્વદેવયુતં વરમ્ ।
આદિનાથં ગુણાતીતં કાલ્યા સંયુતમીશ્વરમ્ ॥ ૨૪ ॥

વિપરીતરતં દેવં સામરસ્યપરાયણમ્ ।
પૂજાર્થમાગતં દેવ-ગન્ધર્વાઽપ્સરસાં ગણમ્ ॥ ૨૫ ॥

યક્ષિણીં કિન્નરીકન્યામુર્વશ્યાદ્યાં તિલોત્તમામ્ ।
વીક્ષ્ય તન્માયયા પ્રાહ સુન્દરી પ્રાણવલ્લભા ॥ ૨૬ ॥

ત્રૈલોક્યસુન્દરી પ્રાણસ્વામિની પ્રાણરઞ્જિની ।
કિમાગતં ભવત્યાઽદ્ય મમ ભાગ્યાર્ણવો મહાન્ ॥ ૨૭ ॥

ઉક્ત્વા મૌનધરં શમ્ભું પૂજયન્ત્યપ્સરોગણાઃ ।
અપ્સરસ ઊચુઃ ।
સંસારાત્તારિતં દેવ ત્વયા વિશ્વજનપ્રિય ॥ ૨૮ ॥

સૃષ્ટેરારમ્ભકાર્ય્યાર્થમુદ્યુક્તોઽસિ મહાપ્રભો ।
વેશ્યાકૃત્યમિદં દેવ મઙ્ગલાર્થપ્રગાયનમ્ ॥ ૨૯ ॥

પ્રયાણોત્સવકાલે તુ સમારમ્ભે પ્રગાયનમ્ ।
ગુણાદ્યારમ્ભકાલે હિ વર્ત્તતે શિવશઙ્કર ॥ ૩૦ ॥

ઇન્દ્રાણીકોટયઃ સન્તિ તસ્યાઃ પ્રસવબિન્દુતઃ ।
બ્રહ્માણી વૈષ્ણવી ચૈવ માહેશી કોટિકોટયઃ ॥ ૩૧ ॥

તવ સામરસાનન્દ દર્શનાર્થં સમુદ્ભવાઃ ।
સઞ્જાતાશ્ચાગ્રતો દેવ ચાસ્માકં સૌખ્યસાગર ॥ ૩૨ ॥

રતિં હિત્વા કામિનીનાં નાઽન્યત્ સૌખ્યં મહેશ્વર ।
સા રતિર્દૃશ્યતેઽસ્માભિર્મહત્સૌખ્યાર્થકારિકા ॥ ૩૩ ॥

એવમેતત્તુ ચાસ્માભિઃ કર્તવ્યં ભર્તૃણા સહ ।
એવં શ્રુત્વા મહાદેવો ધ્યાનાવસ્થિતમાનસઃ ॥ ૩૪ ॥

ધ્યાનં હિત્વા માયયા તુ પ્રોવાચ કાલિકાં પ્રતિ ।
કાલિ કાલિ રુણ્ડમાલે પ્રિયે ભૈરવવાદિની ॥ ૩૫ ॥

શિવારૂપધરે ક્રૂરે ઘોરદ્રંષ્ટે ભયાનકે ।
ત્રૈલોક્યસુન્દરકરી સુન્દર્ય્યઃ સન્તિ મેઽગ્રતઃ ॥ ૩૬ ॥

સુન્દરીવીક્ષણં કર્મ કુરુ કાલિ પ્રિયે શિવે ।
ધ્યાનં મુઞ્ચ મહાદેવિ તા ગચ્છન્તિ ગૃહં પ્રતિ ॥ ૩૭ ॥

તવ રૂપં મહાકાલિ મહાકાલપ્રિયઙ્કરમ્ ।
એતાસાં સુન્દરં રૂપં ત્રૈલોક્યપ્રિયકારકમ્ ॥ ૩૮ ॥

એવં માયાભ્રમાવિષ્ટો મહાકાલો વદન્નિતિ ।
ઇતિ કાલવચઃ શ્રુત્વા કાલં પ્રાહ ચ કાલિકા ॥ ૩૯ ॥

માયયાઽઽચ્છાદ્ય ચાત્માનં નિજસ્ત્રીરૂપધારિણી ।
ઇતઃ પ્રભૃતિ સ્ત્રીમાત્રં ભવિષ્યતિ યુગે યુગે ॥ ૪૦ ॥

વલ્લ્યાદ્યૌષધયો દેવિ દિવા વલ્લીસ્વરૂપતામ્ ।
રાત્રૌ સ્ત્રીરૂપમાસાદ્ય રતિકેલિઃ પરસ્પરમ્ ॥ ૪૧ ॥

અજ્ઞાનં ચૈવ સર્વેષાં ભવિષ્યતિ યુગે યુગે ।
એવં શાપં ચ દત્વા તુ પુનઃ પ્રોવાચ કાલિકા ॥ ૪૨ ॥

વિપરીતરતિં કૃત્વા ચિન્તયન્તિ મનન્તિ યે ।
તેષાં વરં પ્રદાસ્યામિ નિત્યં તત્ર વસામ્યહમ્ ॥ ૪૩ ॥

ઇત્યુક્ત્વા કાલિકા વિદ્યા તત્રૈવાન્તરધીયત ।
ત્રિંશત્-ત્રિખર્વ-ષડ્વૃન્દ-નવત્યર્બુદકોટયઃ ॥ ૪૪ ॥

દર્શનાર્થં તપસ્તેપે સા વૈ કુત્ર ગતા પ્રિયા ।
મમ પ્રાણપ્રિયા દેવી હાહા પ્રાણપ્રિયે શિવે ॥ ૪૫ ॥

કિં કરોમિ ક્વ ગચ્છામિ ઇત્યેવં ભ્રમસઙ્કુલઃ ।
તસ્યાઃ કાલ્યા દયા જાતા મમ ચિન્તાપરઃ શિવઃ ॥ ૪૬ ॥

યન્ત્રપ્રસ્તારબુદ્ધિસ્તુ કાલ્યા દત્તાતિસત્વરમ્ ।
યન્ત્રયાગં તદારભ્ય પૂર્વં ચિદ્ઘનગોચરા ॥ ૪૭ ॥

શ્રીચક્રં યન્ત્રપ્રસ્તારરચનાભ્યાસતત્પરઃ ।
ઇતસ્તતો ભ્રમ્યમાણસ્ત્રૈલોક્યં ચક્રમધ્યકમ્ ॥ ૪૮ ॥

ચક્રપારદર્શનાર્થં કોટ્યર્બુદયુગં ગતમ્ ।
ભક્તપ્રાણપ્રિયા દેવી મહાશ્રીચક્રનાયિકા ॥ ૪૯ ॥

તત્ર બિન્દૌ પરં રૂપં સુન્દરં સુમનોહરમ્ ।
રૂપં જાતં મહેશાનિ જાગ્રત્ત્રિપુરસુન્દરિ ॥ ૫૦ ॥

રૂપં દૃષ્ટ્વા મહાદેવો રાજરાજેશ્વરોઽભવત્ ।
તસ્યાઃ કટાક્ષમાત્રેણ તસ્યા રૂપધરઃ શિવઃ ॥ ૫૧ ॥

વિના શૃઙ્ગારસંયુક્તા તદા જાતા મહેશ્વરી ।
વિના કાલ્યંશતો દેવિ જગત્સ્થાવરજઙ્ગમમ્ ॥ ૫૨ ॥

ન શૃઙ્ગારો ન શક્તિત્વં ક્વાપિ નાસ્તિ મહેશ્વરી ।
સુન્દર્ય્યા પ્રાર્થિતા કાલી તુષ્ટા પ્રોવાચ કાલિકા ॥ ૫૩ ॥

સર્વાસાં નેત્રકેશેષુ મમાંશોઽત્ર ભવિષ્યતિ ।
પૂર્વાવસ્થાસુ દેવેશિ મમાંશસ્તિષ્ઠતિ પ્રિયે ॥ ૫૪ ॥

સાવસ્થા તરુણાખ્યા તુ તદન્તે નૈવ તિષ્ઠતિ ।
મદ્ભક્તાનાં મહેશાનિ સદા તિષ્ઠતિ નિશ્ચિતમ્ ॥ ૫૫ ॥

શક્તિસ્તુ કુણ્ઠિતા જાતા તથા રૂપં ન સુન્દરમ્ ।
ચિન્તાવિષ્ટા તુ મલિના જાતા તત્ર ચ સુન્દરી ॥ ૫૬ ॥

ક્ષણં સ્થિત્વા ધ્યાનપરા કાલી ચિન્તનતત્પરા ।
તદા કાલી પ્રસન્નાઽભૂત્ ક્ષણાર્દ્ધેન મહેશ્વરી ॥ ૫૭ ॥

વરં બ્રૂહિ વરં બ્રૂહિ વરં બ્રૂહીતિ સાદરમ્ ।
સુન્દર્યુવાચ ।
મમ સિદ્ધિવરં દેહિ વરોઽયં પ્રાર્થ્યતે મયા ॥ ૫૮ ॥

તાદૃગુપાયં કથય યેન શક્તિર્ભવિષ્યતિ ।
શ્રીકાલ્યુવાચ ।
મમ નામસાહસ્રં ચ મયા પૂર્વં વિનિર્મિતમ્ ॥ ૫૯ ॥

મત્સ્વરૂપં કકારાખ્યં મેધાસામ્રાજ્યનામકમ્ ।
વરદાનાભિધં નામ ક્ષણાર્દ્ધાદ્વરદાયકમ્ ॥ ૬૦ ॥

તત્પઠસ્વ મહામાયે તવ શક્તિર્ભવિષ્યતિ ।
તતઃ પ્રભૃતિ શ્રીવિદ્યા તન્નામપાઠતત્પરા ॥ ૬૧ ॥

તદેવ નામસાહસ્રં સુન્દરીશક્તિદાયકમ્ ।
કથ્યતે પરયા ભક્ત્યા સાધયે સુમહેશ્વરિ ॥ ૬૨ ॥

મદ્યેર્માંસૈસ્તથા શુક્રૈર્બહુરક્તૈરપિ પ્રિયે ।
તર્પયેત્ પૂજયેત્ કાલીં વિપરીતરતિં ચરેત્ ॥ ૬૩ ॥

વિપરીતરતૌ દેવિ કાલી તિષ્ઠતિ નિત્યશઃ ।
માધ્વીકપુષ્પશુક્રાન્નમૈથુનાદ્યા વિરાગિણી ॥ ૬૪ ॥

વૈષ્ણવી વ્યાપિકા વિદ્યા શ્મશાનવાસિની પરા ।
વીરસાધનસન્તુષ્ટા વીરાસ્ફાલનનાદિની ॥ ૬૫ ॥

શિવાબલિપ્રહૃષ્ટાત્મા શિવારૂપાદ્યચણ્ડિકા ।
કામસ્તોત્રપ્રિયાત્યુગ્રમાનસા કામરૂપિણી ॥ ૬૬ ॥

બ્રહ્માનન્દપરા શમ્ભુ મૈથુનાનન્દતોષિતા ।
યોગીન્દ્રહૃદયાગારા દિવા નિશિ વિપર્યયા ॥ ૬૭ ॥

ક્ષણં તુષ્ટા ચ પ્રત્યક્ષા દન્તમાલાજપપ્રિયા ।
શય્યાયાં ચુમ્બનાઙ્ગઃ સન્ વેશ્યાસઙ્ગપરાયણઃ ॥ ૬૮ ॥

ખડ્ગહસ્તો મુક્તકેશો દિગમ્બરવિભૂષિતઃ ।
પઠેન્નામસહસ્રાખ્યં મેધાસામ્રાજ્યનામકમ્ ॥ ૬૯ ॥

યથા દિવ્યામૃતૈર્દેવાઃ પ્રસન્ના ક્ષણમાત્રતઃ ।
તથાઽનેન મહાકાલી પ્રસન્ના પાઠમાત્રતઃ ॥ ૭૦ ॥

કથ્યતે નામસાહસ્રં સાવધાનમનાઃ શૃણુ ।
સર્વસામ્રાજ્યમેધાખ્યનામસાહસ્રકસ્ય ચ ॥ ૭૧ ॥

મહાકાલ ઋષિઃ પ્રોક્ત ઉષ્ણિક્છન્દઃ પ્રકીર્તિતમ્ ।
દેવતા દક્ષિણા કાલી માયાબીજં પ્રકીર્તિતમ્ ॥ ૭૨ ॥

હ્રૂઁ શક્તિઃ કાલિકાબીજં કીલકં પરિકીર્તિતમ્ ।
કાલિકા વરદાનાદિ-સ્વેષ્ટાર્થે વિનિયોગતઃ ॥ ૭૩ ॥

કીલકેન ષડઙ્ગાનિ ષડ્દીર્ઘાબીજેન કારયેત્ ।
ધ્યાનં ચ પૂર્વવત્કૃત્વા સાધયેદિષ્ટસાધનમ્ ॥ ૭૪ ॥

ૐ અસ્ય શ્રીસર્વસામ્રાજ્યમેધાકાલીસ્વરૂપ-
કકારાત્મકસહસ્રનામસ્તોત્રમન્ત્રસ્ય મહાકાલ-
ઋષિરુષ્ણિક્છન્દઃ, શ્રીદક્ષિણકાલી દેવતા, હ્રીં બીજમ્,
હ્રૂઁ શક્તિઃ, ક્રીં કીલકં, કાલીવરદાનાદિસ્વેષ્ટાર્થે જપે વિનિયોગઃ ।
ૐ મહાકાલ ઋષયે નમઃ શિરસિ ।
ઉષ્ણિક્છન્દસે નમઃ મુખે ।
શ્રી દક્ષિણકાલીદેવતાયૈ નમઃ હૃદયે ।
હ્રીં બીજાય નમઃ ગુહ્યે ।
હ્રૂઁ શક્તયે નમઃ પાદયોઃ ।
ક્રીં કીલકાય નમઃ નાભૌ ।
વિનિયોગાયનમઃ સર્વાઙ્ગે । ઇતિ ઋષ્યાદિન્યાસઃ ।
ૐ ક્રાં અઙ્ગુષ્ઠાભ્યાં નમઃ ।
ૐ ક્રીં તર્જનીભ્યાં નમઃ ।
ૐ ક્રૂં મધ્યમાભ્યાં નમઃ ।
ૐ ક્રૈં અનામિકાભ્યાં નમઃ ।
ૐ ક્રૌં કનિષ્ઠિકાભ્યાં નમઃ ।
ૐ ક્રઃ કરતલકરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ । ઇતિ કરાઙ્ગન્યાસઃ ।
ૐ ક્રાં હૃદયાય નમઃ ।
ૐ ક્રીં શિરસે સ્વાહા ।
ૐ ક્રૂં શિખાયૈ વષટ્ ।
ૐ ક્રૈં કવચાય હું ।
ૐ ક્રૌં નેત્રત્રયાય વૌષટ્ ।
ૐ ક્રઃ અસ્ત્રાય ફટ્ । ઇતિ હૃદયાદિ ષડઙ્ગન્યાસઃ ।
અથ ધ્યાનમ્ ।
ૐ કરાલવદનાં ઘોરાં મુક્તકેશીં ચતુર્ભુજામ્ ।
કાલિકાં દક્ષિણાં દિવ્યાં મુણ્ડમાલાવિભૂષિતામ્ ॥

સદ્યશ્છિન્નશિરઃખડ્ગવામોર્ધ્વાધઃકરામ્બુજામ્ ।
અભયં વરદં ચૈવ દક્ષિણાધોર્ધ્વપાણિકામ્ ॥

મહામેઘપ્રભાં શ્યામાં તથા ચૈવ દિગમ્બરામ્ ।
કણ્ઠાવસક્તમુણ્ડાલીગલદ્રુધિરચર્ચિતામ્ ॥

કર્ણાવતંસતાનીતશવયુગ્મભયાનકામ્ ।
ઘોરદંષ્ટ્રાકરાલાસ્યાં પીનોન્નતપયોધરામ્ ॥

શવાનાં કરસઙ્ઘાતૈઃ કૃતકાઞ્ચીં હસન્મુખીમ્ ।
સૃક્કદ્વયગલદ્રક્તધારાવિસ્ફુરિતાનનામ્ ॥

ઘોરરૂપાં મહારૌદ્રીં શ્મશાનાલયવાસિનીમ્ ।
દન્તુરાં દક્ષિણવ્યાપિમુક્તલમ્બકચોચ્ચયામ્ ॥

શવરૂપમહાદેવહૃદયોપરિ સંસ્થિતામ્ ।
શિવાભિર્ઘોરરૂપાભિશ્ચતુર્દ્દિક્ષુ સમન્વિતામ્ ॥

મહાકાલેન સાર્દ્ધોર્દ્ધમુપવિષ્ટરતાતુરામ્ ।
સુખપ્રસન્નવદનાં સ્મેરાનનસરોરુહામ્ ॥

એવં સઙ્ચિન્તયેદ્દેવીં શ્મશાનાલયવાસિનીમ્ ॥

અથ સહસ્રનામસ્તોત્ર પ્રારમ્ભઃ ।
ૐ ક્રીં કાલી ક્રૂઁ કરાલી ચ કલ્યાણી કમલા કલા ।
કલાવતી કલાઢ્યા ચ કલાપૂજ્યા કલાત્મિકા ॥ ૧ ॥

કલાદૃષ્ટા કલાપુષ્ટા કલામસ્તા કલાધરા ।
કલાકોટિ કલાભાસા કલાકોટિપ્રપૂજિતા ॥ ૨ ॥

કલાકર્મકલાધારા કલાપારા કલાગમા ।
કલાધારા કમલિની કકારા કરુણા કવિઃ ॥ ૩ ॥

કકારવર્ણસર્વાઙ્ગી કલાકોટિવિભૂષિતા ।
કકારકોટિગુણિતા કલાકોટિવિભૂષણા ॥ ૪ ॥

કકારવર્ણહૃદયા કકારમનુમણ્ડિતા ।
કકારવર્ણનિલયા કાકશબ્દપરાયણા ॥ ૫ ॥

કકારવર્ણમુકુટા કકારવર્ણભૂષણા ।
કકારવર્ણરૂપા ચ કકશબ્દપરાયણા ॥ ૬ ॥

કકવીરાસ્ફાલરતા કમલાકરપૂજિતા ।
કમલાકરનાથા ચ કમલાકરરૂપધૃક્ ॥ ૭ ॥

કમલાકરસિદ્ધિસ્થા કમલાકરપારદા ।
કમલાકરમધ્યસ્થા કમલાકરતોષિતા ॥ ૮ ॥

કથઙ્કારપરાલાપા કથઙ્કારપરાયણા ।
કથઙ્કારપદાન્તસ્થા કથઙ્કારપદાર્થભૂઃ ॥ ૯ ॥

કમલાક્ષી કમલજા કમલાક્ષપ્રપૂજિતા ।
કમલાક્ષવરોદ્યુક્તા કકારા કર્બુરાક્ષરા ॥ ૧૦ ॥

કરતારા કરચ્છિન્ના કરશ્યામા કરાર્ણવા ।
કરપૂજ્યા કરરતા કરદા કરપૂજિતા ॥ ૧૧ ॥

કરતોયા કરામર્ષા કર્મનાશા કરપ્રિયા ।
કરપ્રાણા કરકજા કરકા કરકાન્તરા ॥ ૧૨ ॥

કરકાચલરૂપા ચ કરકાચલશોભિની ।
કરકાચલપુત્રી ચ કરકાચલતોષિતા ॥ ૧૩ ॥

કરકાચલગેહસ્થા કરકાચલરક્ષિણી ।
કરકાચલસમ્માન્યા કરકાચલકારિણી ॥ ૧૪ ॥

કરકાચલવર્ષાઢ્યા કરકાચલરઞ્જિતા ।
કરકાચલકાન્તારા કરકાચલમાલિની ॥ ૧૫ ॥

કરકાચલભોજ્યા ચ કરકાચલરૂપિણી ।
કરામલકસંસ્થા ચ કરામલકસિદ્ધિદા ॥ ૧૬ ॥

કરામલકસમ્પૂજ્યા કરામલકતારિણી ।
કરામલકકાલી ચ કરામલકરોચિની ॥ ૧૭ ॥

કરામલકમાતા ચ કરામલકસેવિની ।
કરામલકબદ્ધ્યેયા કરામલકદાયિની ॥ ૧૮ ॥

કઞ્જનેત્રા કઞ્જગતિઃ કઞ્જસ્થા કઞ્જધારિણી ।
કઞ્જમાલાપ્રિયકરી કઞ્જરૂપા ચ કઞ્જના ॥ ૧૯ ॥

કઞ્જજાતિઃ કઞ્જગતિઃ કઞ્જહોમપરાયણા ।
કઞ્જમણ્ડલમધ્યસ્થા કઞ્જાભરણભૂષિતા ॥ ૨૦ ॥

કઞ્જસમ્માનનિરતા કઞ્જોત્પત્તિપરાયણા ।
કઞ્જરાશિસમાકારા કઞ્જારણ્યનિવાસિની ॥ ૨૧ ॥

કરઞ્જવૃક્ષમધ્યસ્થા કરઞ્જવૃક્ષવાસિની ।
કરઞ્જફલભૂષાઢ્યા કરઞ્જારણ્યવાસિની ॥ ૨૨ ॥

કરઞ્જમાલાભરણા કરવાલપરાયણા ।
કરવાલપ્રહૃષ્ટાત્મા કરવાલપ્રિયા ગતિઃ ॥ ૨૩ ॥

કરવાલપ્રિયા કન્યા કરવાલવિહારિણી ।
કરવાલમયી કર્મા કરવાલપ્રિયઙ્કરી ॥ ૨૪ ॥

કબન્ધમાલાભરણા કબન્ધરાશિમધ્યગા ।
કબન્ધકૂટસંસ્થાના કબન્ધાનન્તભૂષણા ॥ ૨૫ ॥

કબન્ધનાદસન્તુષ્ટા કબન્ધાસનધારિણી ।
કબન્ધગૃહમધ્યસ્થા કબન્ધવનવાસિની ॥ ૨૬ ॥

કબન્ધકાઞ્ચીકરણી કબન્ધરાશિભૂષણા ।
કબન્ધમાલાજયદા કબન્ધદેહવાસિની ॥ ૨૭ ॥

કબન્ધાસનમાન્યા ચ કપાલાકલ્પધારિણી ।
કપાલમાલામધ્યસ્થા કપાલવ્રતતોષિતા ॥ ૨૮ ॥

કપાલદીપસન્તુષ્ટા કપાલદીપરૂપિણી ।
કપાલદીપવરદા કપાલકજ્જલસ્થિતા ॥ ૨૯ ॥

કપાલમાલાજયદા કપાલજપતોષિણી ।
કપાલસિદ્ધિસંહૃષ્ટા કપાલભોજનોદ્યતા ॥ ૩૦ ॥

કપાલવ્રતસંસ્થાના કપાલકમલાલયા ।
કવિત્વામૃતસારા ચ કવિત્વામૃતસાગરા ॥ ૩૧ ॥

કવિત્વસિદ્ધિસંહૃષ્ટા કવિત્વાદાનકારિણી ।
કવિપૃજ્યા કવિગતિઃ કવિરૂપા કવિપ્રિયા ॥ ૩૨ ॥

કવિબ્રહ્માનન્દરૂપા કવિત્વવ્રતતોષિતા ।
કવિમાનસસંસ્થાના કવિવાઞ્ચ્છાપ્રપૂરિણી ॥ ૩૩ ॥

કવિકણ્ઠસ્થિતા કં હ્રીં કંકંકં કવિપૂર્તિદા ।
કજ્જલા કજ્જલાદાનમાનસા કજ્જલપ્રિયા ॥ ૩૪ ॥

કપાલકજ્જલસમા કજ્જલેશપ્રપૂજિતા ।
કજ્જલાર્ણવમધ્યસ્થા કજ્જલાનન્દરૂપિણી ॥ ૩૫ ॥

કજ્જલપ્રિયસન્તુષ્ટા કજ્જલપ્રિયતોષિણી ।
કપાલમાલાભરણા કપાલકરભૂષણા ॥ ૩૬ ॥

કપાલકરભૂષાઢ્યા કપાલચક્રમણ્ડિતા ।
કપાલકોટિનિલયા કપાલદુર્ગકારિણી ॥ ૩૭ ॥

કપાલગિરિસંસ્થાના કપાલચક્રવાસિની ।
કપાલપાત્રસન્તુષ્ટા કપાલાર્ઘ્યપરાયણા ॥ ૩૮ ॥

કપાલાર્ઘ્યપ્રિયપ્રાણા કપાલાર્ઘ્યવરપ્રદા ।
કપાલચક્રરૂપા ચ કપાલરૂપમાત્રગા ॥ ૩૯ ॥

કદલી કદલીરૂપા કદલીવનવાસિની ।
કદલીપુષ્પસમ્પ્રીતા કદલીફલમાનસા ॥ ૪૦ ॥

કદલીહોમસન્તુષ્ટા કદલીદર્શનોદ્યતા ।
કદલીગર્ભમધ્યસ્થા કદલીવનસુન્દરી ॥ ૪૧ ॥

કદમ્બપુષ્પનિલયા કદમ્બવનમધ્યગા ।
કદમ્બકુસુમામોદા કદમ્બવનતોષિણી ॥ ૪૨ ॥

કદમ્બપુષ્પસમ્પૂજ્યા કદમ્બપુષ્પહોમદા ।
કદમ્બપુષ્પમધ્યસ્થા કદમ્બફલભોજિની ॥ ૪૩ ॥

કદમ્બકાનનાન્તઃસ્થા કદમ્બાચલવાસિની ।
કચ્છપા કચ્છપારાધ્યા કચ્છપાસનસંસ્થિતા ॥ ૪૪ ॥

કર્ણપૂરા કર્ણનાસા કર્ણાઢ્યા કાલભૈરવી ।
કલપ્રીતા કલહદા કલહા કલહાતુરા ॥ ૪૫ ॥

કર્ણયક્ષી કર્ણવાર્તા કથિની કર્ણસુન્દરી ।
કર્ણપિશાચિની કર્ણમઞ્જરી કવિકક્ષદા ॥ ૪૬ ॥

કવિકક્ષાવિરૂપાઢ્યા કવિકક્ષસ્વરૂપિણી ।
કસ્તૂરીમૃગસંસ્થાના કસ્તૂરીમૃગરૂપિણી ॥ ૪૭ ॥

કસ્તૂરીમૃગસન્તોષા કસ્તૂરીમૃગમધ્યગા ।
કસ્તૂરીરસનીલાઙ્ગી કસ્તૂરીગન્ધતોષિતા ॥ ૪૮ ॥

કસ્તૂરીપૂજકપ્રાણા કસ્તૂરીપૂજકપ્રિયા ।
કસ્તૂરીપ્રેમસન્તુષ્ટા કસ્તૂરીપ્રાણધારિણી ॥ ૪૯ ॥

કસ્તૂરીપૂજકાનન્દા કસ્તૂરીગન્ધરૂપિણી ।
કસ્તૂરીમાલિકારૂપા કસ્તૂરીભોજનપ્રિયા ॥ ૫૦ ॥

કસ્તૂરીતિલકાનન્દા કસ્તૂરીતિલકપ્રિયા ।
કસ્તૂરીહોમસન્તુષ્ટા કસ્તૂરીતર્પણોદ્યતા ॥ ૫૧ ॥

કસ્તૂરીમાર્જનોદ્યુક્તા કસ્તૂરીચક્રપૂજિતા ।
કસ્તૂરીપુષ્પસમ્પૂજ્યા કસ્તૂરીચર્વણોદ્યતા ॥ ૫૨ ॥

કસ્તૂરીગર્ભમધ્યસ્થા કસ્તૂરીવસ્ત્રધારિણી ।
કસ્તૂરીકામોદરતા કસ્તૂરીવનવાસિની ॥ ૫૩ ॥

કસ્તૂરીવનસંરક્ષા કસ્તૂરીપ્રેમધારિણી ।
કસ્તૂરીશક્તિનિલયા કસ્તૂરીશક્તિકુણ્ડગા ॥ ૫૪ ॥

કસ્તૂરીકુણ્ડસંસ્નાતા કસ્તૂરીકુણ્ડમજ્જના ।
કસ્તૂરીજીવસન્તુષ્ટા કસ્તૂરીજીવધારિણી ॥ ૫૫ ॥

કસ્તૂરીપરમામોદા કસ્તૂરીજીવનક્ષમા ।
કસ્તૂરીજાતિભાવસ્થા કસ્તૂરીગન્ધચુમ્બના ॥ ૫૬ ॥

કસતૂરીગન્ધસંશોભાવિરાજિતકપાલભૂઃ ।
કસ્તૂરીમદનાન્તઃસ્થા કસ્તૂરીમદહર્ષદા ॥ ૫૭ ॥

કસ્તૂરીકવિતાનાઢ્યા કસ્તૂરીગૃહમધ્યગા ।
કસ્તૂરીસ્પર્શકપ્રાણા કસ્તૂરીવિન્દકાન્તકા ॥ ૫૮ ॥

કસ્તૂર્ય્યામોદરસિકા કસ્તૂરીક્રીડનોદ્યતા ।
કસ્તૂરીદાનનિરતા કસ્તૂરીવરદાયિની ॥ ૫૯ ॥

કસ્તૂરીસ્થાપનાસક્તા કસ્તૂરીસ્થાનરઞ્જિની ।
કસ્તૂરીકુશલપ્રશ્ના કસ્તૂરીસ્તુતિવન્દિતા ॥ ૬૦ ॥

કસ્તૂરીવન્દકારાધ્યા કસ્તૂરીસ્થાનવાસિની ।
કહરૂપા કહાઢ્યા ચ કહાનન્દા કહાત્મભૂઃ ॥ ૬૧ ॥

કહપૂજ્યા કહાખ્યા ચ કહહેયા કહાત્મિકા ।
કહમાલાકણ્ઠભૂષા કહમન્ત્રજપોદ્યતા ॥ ૬૨ ॥

કહનામસ્મૃતિપરા કહનામપરાયણા ।
કહપરાયણરતા કહદેવી કહેશ્વરી ॥ ૬૩ ॥

કહહેતુ કહાનન્દા કહનાદપરાયણા ।
કહમાતા કહાન્તઃસ્થા કહમન્ત્રા કહેશ્વરી ॥ ૬૪ ॥

કહજ્ઞેયા કહારાધ્યા કહધ્યાનપરાયણા ।
કહતન્ત્રા કહકહા કહચર્ય્યાપરાયણા ॥ ૬૫ ॥

કહાચારા કહગતિઃ કહતાણ્ડવકારિણી ।
કહારણ્યા કહરતિઃ કહશક્તિપરાયણા ॥ ૬૬ ॥

કહરાજ્યનતા કર્મસાક્ષિણી કર્મસુન્દરી ।
કર્મવિદ્યા કર્મગતિઃ કર્મતન્ત્રપરાયણા ॥ ૬૭ ॥

કર્મમાત્રા કર્મગાત્રા કર્મધર્મપરાયણા ।
કર્મરેખાનાશકર્ત્રી કર્મરેખાવિનોદિની ॥ ૬૮ ॥

કર્મરેખામોહકરી કર્મકીર્તિપરાયણા ।
કર્મવિદ્યા કર્મસારા કર્માધારા ચ કર્મભૂઃ ॥ ૬૯ ॥

કર્મકારી કર્મહારી કર્મકૌતુકસુન્દરી ।
કર્મકાલી કર્મતારા કર્મચ્છિન્ના ચ કર્મદા ॥ ૭૦ ॥

કર્મચાણ્ડાલિની કર્મવેદમાતા ચ કર્મભૂઃ ।
કર્મકાણ્ડરતાનન્તા કર્મકાણ્ડાનુમાનિતા ॥ ૭૧ ॥

કર્મકાણ્ડપરીણાહા કમઠી કમઠાકૃતિઃ ।
કમઠારાધ્યહૃદયા કમઠાકણ્ઠસુન્દરી ॥ ૭૨ ॥

કમઠાસનસંસેવ્યા કમઠી કર્મતત્પરા ।
કરુણાકરકાન્તા ચ કરુણાકરવન્દિતા ॥ ૭૩ ॥

કઠોરા કરમાલા ચ કઠોરકુચધારિણી ।
કપર્દિની કપટિની કઠિના કઙ્કભૂષણા ॥ ૭૪ ॥

કરભોરૂઃ કઠિનદા કરભા કરભાલયા ।
કલભાષામયી કલ્પા કલ્પના કલ્પદાયિની ॥ ૭૫ ॥

કમલસ્થા કલામાલા કમલાસ્યા ક્કણત્પ્રભા ।
કકુદ્મિની કષ્ટવતી કરણીયકથાર્ચિતા ॥ ૭૬ ॥

કચાર્ચિતા કચતનુઃ કચસુન્દરધારિણી ।
કઠોરકુચસંલગ્ના કટિસૂત્રવિરાજિતા ॥ ૭૭ ॥

કર્ણમક્ષપ્રિયા કન્દા કથાકન્દગતિઃ કલિઃ ।
કલિઘ્ની કલિદૂતી ચ કવિનાયક-પૂજિતા ॥ ૭૮ ॥

કણકક્ષાનિયન્ત્રી ચ કશ્ચિત્કવિવરાર્ચિતા ।
કર્ત્રી ચ કર્તૃકા ભૂષાકારિણી કર્ણશત્રુપા ॥ ૭૯ ॥

કરણેશી કરણપા કલવાચા કલાનિધિઃ ।
કલના કલનાધારા કલના કારિકા કરા ॥ ૮૦ ॥

કલગેયા કર્કરાશિઃ કર્કરાશિ-પ્રપૂજિતા ।
કન્યારાશિઃ કન્યકા ચ કન્યકાપ્રિયભાષિણી ॥ ૮૧ ॥

કન્યકાદાનસન્તુષ્ટા કન્યકાદાનતોષિણી ।
કન્યાદાનકરાનન્દા કન્યાદાનગ્રહેષ્ટદા ॥ ૮૨ ॥

કર્ષણા કક્ષદહના કામિતા કમલાસના ।
કરમાલાનન્દકર્ત્રી કરમાલાપ્રપોષિતા ॥ ૮૩ ॥

કરમાલાશયાનન્દા કરમાલાસમાગમા ।
કરમાલાસિદ્ધિદાત્રી કરમાલાકરપ્રિયા ॥ ૮૪ ॥

કરપ્રિયા કરરતા કરદાનપરાયણા ।
કલાનન્દા કલિગતિઃ કલિપૂજ્યા કલિપ્રસૂઃ ॥ ૮૫ ॥

કલનાદનિનાદસ્થા કલનાદવરપ્રદા ।
કલનાદસમાજસ્થા કહોલા ચ કહોલદા ॥ ૮૬ ॥

કહોલગેહમધ્યસ્થા કહોલવરદાયિની ।
કહોલકવિતાધારા કહોલઋષિમાનિતા ॥ ૮૭ ॥

કહોલમાનસારાધ્યા કહોલવાક્યકારિણી ।
કર્તૃરૂપા કર્તૃમયી કર્તૃમાતા ચ કર્તરી ॥ ૮૮ ॥

કનીયા કનકારાધ્યા કનીનકમયી તથા ।
કનીયાનન્દનિલયા કનકાનન્દતોષિતા ॥ ૮૯ ॥

કનીયકકરાકાષ્ઠા કથાર્ણવકરી કરી ।
કરિગમ્યા કરિગતિઃ કરિધ્વજપરાયણા ॥ ૯૦ ॥

કરિનાથપ્રિયાકણ્ઠા કથાનકપ્રતોષિતા ।
કમનીયા કમનકા કમનીયવિભૂષણા ॥ ૯૧ ॥

કમનીયસમાજસ્થા કમનીયવ્રતપ્રિયા ।
કમનીયગુણારાધ્યા કપિલા કપિલેશ્વરી ॥ ૯૨ ॥

કપિલારાધ્યહૃદયા કપિલાપ્રિયવાદિની ।
કહચક્રમન્ત્રવર્ણા કહચક્રપ્રસૂનકા ॥ ૯૩ ॥

કએ‍ઈલહ્રીંસ્વરૂપા ચ કએ‍ઈલહ્રીંવરપ્રદા ।
કએ‍ઈલહ્રીંસિદ્ધિદાત્રી કએ‍ઈલહ્રીંસ્વરૂપિણી ॥ ૯૪ ॥

કએ‍ઈલહ્રીંમન્ત્રવર્ણા કએ‍ઈલહ્રીંપ્રસૂકલા ।
કવર્ગા ચ કપાટસ્થા કપાટોદ્ઘાટનક્ષમા ॥ ૯૫ ॥

કઙ્કાલી ચ કપાલી ચ કઙ્કાલપ્રિયભાષિણી ।
કઙ્કાલભૈરવારાધ્યા કઙ્કાલમાનસંસ્થિતા ॥ ૯૬ ॥

કઙ્કાલમોહનિરતા કઙ્કાલમોહદાયિની ।
કલુષઘ્ની કલુષહા કલુષાર્તિવિનાશિની ॥ ૯૭ ॥

કલિપુષ્પા કલાદાના કશિપુઃ કશ્યપાર્ચિતા ।
કશ્યપા કશ્યપારાધ્યા કલિપૂર્ણકલેવરા ॥ ૯૮ ॥

કલેશ્વરકરી કાઞ્ચી કવર્ગા ચ કરાલકા ।
કરાલભૈરવારાધ્યા કરાલભૈરવેશ્વરી ॥ ૯૯ ॥

કરાલા કલનાધારા કપર્દ્દીશવરપ્રદા ।
કપર્દ્દીશપ્રેમલતા કપર્દ્દિમાલિકાયુતા ॥ ૧૦૦ ॥

કપર્દ્દિજપમાલાઢ્યા કરવીરપ્રસૂનદા ।
કરવીરપ્રિયપ્રાણા કરવીરપ્રપૂજિતા ॥ ૧૦૧ ॥

કર્ણિકારસમાકારા કર્ણિકારપ્રપૂજિતા ।
કરિષાગ્નિસ્થિતા કર્ષા કર્ષમાત્રસુવર્ણદા ॥ ૧૦૨ ॥

કલશા કલશારાધ્યા કષાયા કરિગાનદા ।
કપિલા કલકણ્ઠી ચ કલિકલ્પલતા મતા ॥ ૧૦૩ ॥

કલ્પલતા કલ્પમાતા કલ્પકારી ચ કલ્પભૂઃ ।
કર્પૂરામોદરુચિરા કર્પૂરામોદધારિણી ॥ ૧૦૪ ॥

કર્પૂરમાલાભરણા કર્પૂરવાસપૂર્તિદા ।
કર્પૂરમાલાજયદા કર્પૂરાર્ણવમધ્યગા ॥ ૧૦૫ ॥

કર્પૂરતર્પણરતા કટકામ્બરધારિણી ।
કપટેશ્વવરસમ્પૂજ્યા કપટેશ્વરરૂપિણી ॥ ૧૦૬ ॥

કટુઃ કપિધ્વજારાધ્યા કલાપપુષ્પધારિણી ।
કલાપપુષ્પરુચિરા કલાપપુષ્પપૂજિતા ॥ ૧૦૭ ॥

ક્રકચા ક્રકચારાધ્યા કથમ્બ્રૂમા કરાલતા ।
કથઙ્કારવિનિર્મુક્તા કાલી કાલક્રિયા ક્રતુઃ ॥ ૧૦૮ ॥

કામિની કામિનીપૂજ્યા કામિનીપુષ્પધારિણી ।
કામિનીપુષ્પનિલયા કામિનીપુષ્પપૂર્ણિમા ॥ ૧૦૯ ॥

કામિનીપુષ્પપૂજાર્હા કામિનીપુષ્પભૂષણા ।
કામિનીપુષ્પતિલકા કામિનીકુણ્ડચુમ્બના ॥ ૧૧૦ ॥

કામિનીયોગસન્તુષ્ટા કામિનીયોગભોગદા ।
કામિનીકુણ્ડસમ્મગ્ના કામિનીકુણ્ડમધ્યગા ॥ ૧૧૧ ॥

કામિનીમાનસારાધ્યા કામિનીમાનતોષિતા ।
કામિનીમાનસઞ્ચારા કાલિકા કાલકાલિકા ॥ ૧૧૨ ॥

કામા ચ કામદેવી ચ કામેશી કામસમ્ભવા ।
કામભાવા કામરતા કામાર્તા કામમઞ્જરી ॥ ૧૧૩ ॥

કામમઞ્જીરરણિતા કામદેવપ્રિયાન્તરા ।
કામકાલી કામકલા કાલિકા કમલાર્ચિતા ॥ ૧૧૪ ॥

કાદિકા કમલા કાલી કાલાનલસમપ્રભા ।
કલ્પાન્તદહના કાન્તા કાન્તારપ્રિયવાસિની ॥ ૧૧૫ ॥

કાલપૂજ્યા કાલરતા કાલમાતા ચ કાલિની ।
કાલવીરા કાલઘોરા કાલસિદ્ધા ચ કાલદા ॥ ૧૧૬ ॥

કાલઞ્જનસમાકારા કાલઞ્જરનિવાસિની ।
કાલઋદ્ધિઃ કાલવૃદ્ધિઃ કારાગૃહવિમોચિની ॥ ૧૧૭ ॥

કાદિવિદ્યા કાદિમાતા કાદિસ્થા કાદિસુન્દરી ।
કાશી કાઞ્ચી ચ કાઞ્ચીશા કાશીશવરદાયિની ॥ ૧૧૮ ॥

ક્રાં બીજા ચૈવ ક્રીં બીજા હૃદયાય નમસ્સ્મૃતા ।
કામ્યા કામ્યગતિઃ કામ્યસિદ્ધિદાત્રી ચ કામભૂઃ ॥ ૧૧૯ ॥

કામાખ્યા કામરૂપા ચ કામચાપવિમોચિની ।
કામદેવકલારામા કામદેવકલાલયા ॥ ૧૨૦ ॥

કામરાત્રિઃ કામદાત્રી કાન્તારાચલવાસિની ।
કામરૂપા કાલગતિઃ કામયોગપરાયણા ॥ ૧૨૧ ॥

કામસમ્મર્દ્દનરતા કામગેહવિકાસિની ।
કાલભૈરવભાર્યા ચ કાલભૈરવકામિની ॥ ૧૨૨ ॥

કાલભૈરવયોગસ્થા કાલભૈરવભોગદા ।
કામધેનુઃ કામદોગ્ધ્રી કામમાતા ચ કાન્તિદા ॥ ૧૨૩ ॥

કામુકા કામુકારાધ્યા કામુકાનન્દવર્દ્ધિની ।
કાર્ત્તવીર્ય્યા કાર્ત્તિકેયા કાર્ત્તિકેયપ્રપૂજિતા ॥ ૧૨૪ ॥

કાર્ય્યા કારણદા કાર્ય્યકારિણી કારણાન્તરા ।
કાન્તિગમ્યા કાન્તિમયી કાત્યા કાત્યાયની ચ કા ॥ ૧૨૫ ॥

કામસારા ચ કાશ્મીરા કાશ્મીરાચારતત્પરા ।
કામરૂપાચારરતા કામરૂપપ્રિયંવદા ॥ ૧૨૬ ॥

કામરૂપાચારસિદ્ધિઃ કામરૂપમનોમયી ।
કાર્ત્તિકી કાર્ત્તિકારાધ્યા કાઞ્ચનારપ્રસૂનભૂઃ ॥ ૧૨૭ ॥

કાઞ્ચનારપ્રસૂનાભા કાઞ્ચનારપ્રપૂજિતા ।
કાઞ્ચરૂપા કાઞ્ચભૂમિઃ કાંસ્યપાત્રપ્રભોજિની ॥ ૧૨૮ ॥

કાંસ્યધ્વનિમયી કામસુન્દરી કામચુમ્બના ।
કાશપુષ્પપ્રતીકાશા કામદ્રુમસમાગમા ॥ ૧૨૯ ॥

કામપુષ્પા કામભૂમિઃ કામપૂજ્યા ચ કામદા ।
કામદેહા કામગેહા કામબીજપરાયણા ॥ ૧૩૦ ॥

કામધ્વજસમારૂઢા કામધ્વજસમાસ્થિતા ।
કાશ્યપી કાશ્યપારાધ્યા કાશ્યપાનન્દદાયિની ॥ ૧૩૧ ॥

કાલિન્દીજલસઙ્કાશા કાલિન્દીજલપૂજિતા ।
કાદેવપૂજાનિરતા કાદેવપરમાર્થદા ॥ ૧૩૨ ॥

કર્મણા કર્મણાકારા કામકર્મણકારિણી ।
કાર્મ્મણત્રોટનકરી કાકિની કારણાહ્વયા ॥ ૧૩૩ ॥

કાવ્યામૃતા ચ કાલિઙ્ગા કાલિઙ્ગમર્દ્દનોદ્યતા ।
કાલાગરુવિભૂષાઢ્યા કાલાગરુવિભૂતિદા ॥ ૧૩૪ ॥

કાલાગરુસુગન્ધા ચ કાલાગરુપ્રતર્પણા ।
કાવેરીનીરસમ્પ્રીતા કાવેરીતીરવાસિની ॥ ૧૩૫ ॥

કાલચક્રભ્રમાકારા કાલચક્રનિવાસિની ।
કાનના કાનનાધારા કારુઃ કારુણિકામયી ॥ ૧૩૬ ॥

કામ્પિલ્યવાસિની કાષ્ઠા કામપત્ની ચ કામભૂઃ ।
કાદમ્બરીપાનરતા તથા કાદમ્બરીકલા ॥ ૧૩૭ ॥

કામવન્દ્યા ચ કામેશી કામરાજપ્રપૂજિતા ।
કામરાજેશ્વરીવિદ્યા કામકૌતુકસુન્દરી ॥ ૧૩૮ ॥

કામ્બોજજા કાઞ્છિનદા કાંસ્યકાઞ્ચનકારિણી ।
કાઞ્ચનાદ્રિસમાકારા કાઞ્ચનાદ્રિપ્રદાનદા ॥ ૧૩૯ ॥

કામકીર્તિઃ કામકેશી કારિકા કાન્તરાશ્રયા ।
કામભેદી ચ કામાર્તિનાશિની કામભૂમિકા ॥ ૧૪૦ ॥

કાલાનલાશિની કાવ્યવનિતા કામરૂપિણી ।
કાયસ્થા કામસન્દીપ્તિઃ કાવ્યદા કાલસુન્દરી ॥ ૧૪૧ ॥

કામેશી કારણવરા કામેશીપૂજનોદ્યતા ।
કાઞ્ચી-નૂપુરભૂષાઢ્યા-કુઙ્કુમાભરણાન્વિતા ॥ ૧૪૨ ॥

કાલચક્રા કાલગતિઃ કાલચક્રામનોભવા ।
કુન્દમધ્યા કુન્દપુષ્પા કુન્દપુષ્પપ્રિયા કુજા ॥ ૧૪૩ ॥

કુજમાતા કુજારાધ્યા કુઠારવરધારિણી ।
કુઞ્ચરસ્થા કુશરતા કુશેશયવિલોચના ॥ ૧૪૪ ॥

કુમઠી કુરરી કુદ્રા કુરઙ્ગી કુટજાશ્રયા ।
કુમ્ભીનસવિભૂષા ચ કુમ્ભીનસવધોદ્યતા ॥ ૧૪૫ ॥

કુમ્ભકર્ણમનોલ્લાસા કુલચૂડામણિઃ કુલા ।
કુલાલગૃહકન્યા ચ કુલચૂડામણિપ્રિયા ॥ ૧૪૬ ॥

કુલપૂજ્યા કુલારાધ્યા કુલપૂજાપરાયણા ।
કુલભૂષા તથા કુક્ષિઃ કુરરીગણસેવિતા ॥ ૧૪૭ ॥

કુલપુષ્પા કુલરતા કુલપુષ્પપરાયણા ।
કુલવસ્ત્રા કુલારાધ્યા કુલકુણ્ડસમપ્રભા ॥ ૧૪૮ ॥

કુલકુણ્ડસમોલ્લાસા કુણ્ડપુષ્પપરાયણા ।
કુણ્ડપુષ્પપ્રસન્નાસ્યા કુણ્ડગોલોદ્ભવાત્મિકા ॥ ૧૪૯ ॥

કુણ્ડગોલોદ્ભવાધારા કુણ્ડગોલમયી કુહૂઃ ।
કુણ્ડગોલપ્રિયપ્રાણા કુણ્ડગોલપ્રપૂજિતા ॥ ૧૫૦ ॥

કુણ્ડગોલમનોલ્લાસા કુણ્ડગોલબલપ્રદા ।
કુણ્ડદેવરતા ક્રુદ્ધા કુલસિદ્ધિકરા પરા ॥ ૧૫૧ ॥

કુલકુણ્ડસમાકારા કુલકુણ્ડસમાનભૂઃ ।
કુણ્ડસિદ્ધિઃ કુણ્ડઋદ્ધિઃ કુમારીપૂજનોદ્યતા ॥ ૧૫૨ ॥

કુમારીપૂજકપ્રાણા કુમારીપૂજકાલયા ।
કુમારીકામસન્તુષ્ટા કુમારીપૂજનોત્સુકા ॥ ૧૫૩ ॥

કુમારીવ્રતસન્તુષ્ટા કુમારીરૂપધારિણી ।
કુમારીભોજનપ્રીતા કુમારી ચ કુમારદા ॥ ૧૫૪ ॥

કુમારમાતા કુલદા કુલયોનિઃ કુલેશ્વરી ।
કુલલિઙ્ગા કુલાનન્દા કુલરમ્યા કુતર્કધૃક્ ॥ ૧૫૫ ॥

કુન્તી ચ કુલકાન્તા ચ કુલમાર્ગપરાયણા ।
કુલ્લા ચ કુરુકુલ્લા ચ કુલ્લુકા કુલકામદા ॥ ૧૫૬ ॥

કુલિશાઙ્ગી કુબ્જિકા ચ કુબ્જિકાનન્દવર્દ્ધિની ।
કુલીના કુઞ્જરગતિઃ કુઞ્જરેશ્વરગામિની ॥ ૧૫૭ ॥

કુલપાલી કુલવતી તથૈવ કુલદીપિકા ।
કુલયોગેશ્વરી કુણ્ડા કુઙ્કુમારુણવિગ્રહા ॥ ૧૫૮ ॥

કુઙ્કુમાનન્દસન્તોષા કુઙ્કુમાર્ણવવાસિની ।
કુસુમા કુસુમપ્રીતા કુલભૂઃ કુલસુન્દરી ॥ ૧૫૯ ॥

કુમુદ્વતી કુમુદિની કુશલા કુલટાલયા ।
કુલટાલયમધ્યસ્થા કુલટાસઙ્ગતોષિતા ॥ ૧૬૦ ॥

કુલટાભવનોદ્યુક્તા કુશાવર્તા કુલાર્ણવા ।
કુલાર્ણવાચારરતા કુણ્ડલી કુણ્ડલાકૃતિઃ ॥ ૧૬૧ ॥

કુમતિશ્ચ કુલશ્રેષ્ઠા કુલચક્રપરાયણા ।
કૂટસ્થા કૂટદૃષ્ટિશ્ચ કુન્તલા કુન્તલાકૃતિઃ ॥ ૧૬૨ ॥

કુશલાકૃતિરૂપા ચ કૂર્ચબીજધરા ચ કૂઃ ।
કું કું કું કું શબ્દરતા ક્રૂં ક્રૂં ક્રૂં ક્રૂં પરાયણા ॥ ૧૬૩ ॥

કું કું કું શબ્દનિલયા કુક્કુરાલયવાસિની ।
કુક્કુરાસઙ્ગસંયુક્તા કુક્કુરાનન્તવિગ્રહા ॥ ૧૬૪ ॥

કૂર્ચારમ્ભા કૂર્ચબીજા કૂર્ચજાપપરાયણા ।
કુલિની કુલસંસ્થાના કૂર્ચકણ્ઠપરાગતિઃ ॥ ૧૬૫ ॥

કૂર્ચવીણાભાલદેશા કૂર્ચમસ્તકભૂષિતા ।
કુલવૃક્ષગતા કૂર્મા કૂર્માચલનિવાસિની ॥ ૧૬૬ ॥

કુલબિન્દુઃ કુલશિવા કુલશક્તિપરાયણા ।
કુલબિન્દુમણિપ્રખ્યા કુઙ્કુમદ્રુમવાસિની ॥ ૧૬૭ ॥

કુચમર્દનસન્તુષ્ટા કુચજાપપરાયણા ।
કુચસ્પર્શનસન્તુષ્ટા કુચાલિઙ્ગનહર્ષદા ॥ ૧૬૮ ॥

કુમતિઘ્ની કુબેરાર્ચ્યા કુચભૂઃ કુલનાયિકા ।
કુગાયના કુચધરા કુમાતા કુન્દદન્તિની ॥ ૧૬૯ ॥

કુગેયા કુહરાભાસા કુગેયા કુઘ્નદારિભા ।
કીર્તિઃ કિરાતિની ક્લિન્ના કિન્નરા કિન્નરીક્રિયા ॥ ૧૭૦ ॥

ક્રીઙ્કારા ક્રીઞ્જપાસક્તા ક્રીં હૂઁ સ્ત્રીં મન્ત્રરૂપિણી ।
કિર્મીરિતદૃશાપાઙ્ગી કિશોરી ચ કિરીટિની ॥ ૧૭૧ ॥

કીટભાષા કીટયોનિઃ કીટમાતા ચ કીટદા ।
કિંશુકા કીરભાષા ચ ક્રિયાસારા ક્રિયાવતી ॥ ૧૭૨ ॥

કીંકીંશબ્દપરા ક્લાં ક્લીં ક્લૂઁ ક્લૈં ક્લૌં મન્ત્રરૂપિણી ।
કાઁ કીં કૂઁ કૈં સ્વરૂપા ચ કઃ ફટ્ મન્ત્રસ્વરૂપિણી ॥ ૧૭૩ ॥

કેતકીભૂષણાનન્દા કેતકીભરણાન્વિતા ।
કૈકદા કેશિની કેશી કેશીસૂદનતત્પરા ॥ ૧૭૪ ॥

કેશરૂપા કેશમુક્તા કૈકેયી કૌશિકી તથા ।
કૈરવા કૈરવાહ્લાદા કેશરા કેતુરૂપિણી ॥ ૧૭૫ ॥

કેશવારાધ્યહૃદયા કેશવાસક્તમાનસા ।
ક્લૈબ્યવિનાશિની ક્લૈં ચ ક્લૈં બીજજપતોષિતા ॥ ૧૭૬ ॥

કૌશલ્યા કોશલાક્ષી ચ કોશા ચ કોમલા તથા ।
કોલાપુરનિવાસા ચ કોલાસુરવિનાશિની ॥ ૧૭૭ ॥

કોટિરૂપા કોટિરતા ક્રોધિની ક્રોધરૂપિણી ।
કેકા ચ કોકિલા કોટિઃ કોટિમન્ત્રપરાયણા ॥ ૧૭૮ ॥

કોટ્યાનન્તમન્ત્રયુક્તા કૈરૂપા કેરલાશ્રયા ।
કેરલાચારનિપુણા કેરલેન્દ્રગૃહસ્થિતા ॥ ૧૭૯ ॥

કેદારાશ્રમસંસ્થા ચ કેદારેશ્વરપૂજિતા ।
ક્રોધરૂપા ક્રોધપદા ક્રોધમાતા ચ કૌશિકી ॥ ૧૮૦ ॥

કોદણ્ડધારિણી ક્રૌઞ્ચા કૌશલ્યા કૌલમાર્ગગા ।
કૌલિની કૌલિકારાધ્યા કૌલિકાગારવાસિની ॥ ૧૮૧ ॥

કૌતુકી કૌમુદી કૌલા કુમારી કૌરવાર્ચિતા ।
કૌણ્ડિન્યા કૌશિકી ક્રોધા જ્વાલાભાસુરરૂપિણી ॥ ૧૮૨ ॥

કોટિકાલાનલજ્વાલા કોટિમાર્ત્તણ્ડવિગ્રહા ।
કૃત્તિકા કૃષ્ણવર્ણા ચ કૃષ્ણા કૃત્યા ક્રિયાતુરા ॥ ૧૮૩ ॥

કૃશાઙ્ગી કૃતકૃત્યા ચ ક્રઃ ફટ્સ્વાહાસ્વરૂપિણી ।
ક્રૌં ક્રૌં હૂઁ ફટ્મન્ત્રવર્ણા
ક્રાં હ્રીં હ્રૂઁ ફટ્સ્વરૂપિણી ॥ ૧૮૪ ॥

ક્રીંક્રીંહ્રીંહ્રીં તથા હ્રૂઁ હૂઁફટ્સ્વાહામન્ત્રરૂપિણી ।
ઇતિ શ્રીસર્વસામ્રાજ્યમેધાનામ સહસ્રકમ્ ॥ ૧૮૫ ॥

સુન્દરીશક્તિદાનાખ્યં સ્વરૂપાર્ભિધમેવ ચ ।
કથિતં દક્ષિણાકાલ્યાઃ સુન્દર્યૈ પ્રીતિયોગતઃ ॥ ૧ ॥

વરદાનપ્રસઙ્ગેન રહસ્યમપિ દર્શિતમ્ ।
ગોપનીયં સદા ભક્ત્યા પઠનીયં પરાત્પરમ્ ॥ ૨ ॥

પ્રાતર્મધ્યાહ્નકાલે ચ મધ્યાર્દ્ધરાત્રયોરપિ ।
યજ્ઞકાલે જપાન્તે ચ પઠનીયં વિશેષતઃ ॥ ૩ ॥

યઃ પઠેત્ સાધકો ધીરઃ કાલીરૂપો હિ વર્ષતઃ ।
પઠેદ્વા પાઠયેદ્વાપિ શૃણોતિ શ્રાવયેદપિ ॥ ૪ ॥

વાચકં તોષયેદ્વાપિ સ ભવેત્ કાલિકાતનુઃ ।
સહેલં વા સલીલં વા યશ્ચૈનં માનવઃ પઠેત્ ॥ ૫ ॥

સર્વદુઃખવિનિર્મુક્તસ્ત્રૈલોક્યવિજયી કવિઃ ।
મૃતવન્ધ્યા કાકવન્ધ્યા કન્યાવન્ધ્યા ચ વન્ધ્યકા ॥ ૬ ॥

પુષ્પવન્ધ્યા શૂલવન્ધ્યા શૃણુયાત્ સ્તોત્રમુત્તમમ્ ।
સર્વસિદ્ધિપ્રદાતારં સત્કવિં ચિરજીવિનમ્ ॥ ૭ ॥

પાણ્ડિત્યકીર્તિસંયુક્તં લભતે નાત્ર સંશયઃ ।
યં યં કામમુપસ્કૃત્ય કાલીં ધ્યાત્વા જપેત્સ્તવમ્ ॥ ૮ ॥

તં તં કામં કરે કૃત્વા મન્ત્રી ભવતિ નાઽન્યથા ।
યોનિપુષ્પૈર્લિઙ્ગપુષ્પૈઃ કુણ્ડગોલોદ્ભવૈરપિ ॥ ૯ ॥

સંયોગામૃતપુષ્પૈશ્ચ વસ્ત્રદેવીપ્રસૂનકૈઃ ।
કાલિપુષ્પૈઃ પીઠતોયૈર્યોનિક્ષાલનતોયકૈઃ ॥ ૧૦ ॥

કસ્તૂરીકુઙ્કુમૈર્દેવીં નખકાલાગરુક્રમાત્ ।
અષ્ટગન્ધૈર્ધૂપદીપર્યવયાવકસંયુતૈઃ ॥ ૧૧ ॥

રક્તચન્દનસિન્દૂરૈર્મત્સ્યમાંસાદિભૂષણૈઃ ।
મધુભિઃ પાયસૈઃ ક્ષીરૈઃ શોધિતૈઃ શોણિતૈરપિ ॥ ૧૨ ॥

મહોપચારૈ રક્તૈશ્ચ નૈવેદ્યૈઃ સુરસાન્વિતૈઃ ।
પૂજયિત્વા મહાકાલીં મહાકાલેન લાલિતામ્ ॥ ૧૩ ॥

વિદ્યારાજ્ઞીં કુલ્લુકાઞ્ચ જપ્ત્વા સ્તોત્રં જપેચ્છિવે ।
કાલીભક્તસ્ત્વેકચિત્તઃ સિન્દૂરતિલકાન્વિતઃ ॥ ૧૪ ॥

તામ્બૂલપૂરિતમુખો મુક્તકેશો દિગમ્બરઃ ।
શવયોનિસ્થિતો વીરઃ શ્મશાનસુરતાન્વિતઃ ॥ ૧૫ ॥

શૂન્યાલયે બિન્દુપીઠે પુષ્પાકીર્ણે શિવાનને ।
શયનોત્થપ્રભુઞ્જાનઃ કાલીદર્શનમાપ્નુયાત્ ॥ ૧૬ ॥

તત્ર યદ્યત્કૃતં કર્મ તદનન્તફલં ભવેત્ ।
ઐશ્વર્યે કમલા સાક્ષાત્ સિદ્ધૌ શ્રીકાલિકામ્બિકા ॥ ૧૭ ॥

કવિત્વે તારિણીતુલ્યઃ સૌન્દર્યે સુન્દરીસમઃ ।
સિન્ધોર્દ્ધારાસમઃ કાર્યે શ્રુતૌ શ્રુતિધરસ્તથા ॥ ૧૮ ॥

વજ્રાસ્ત્રમિવ દુર્દ્ધર્ષસ્ત્રૈલોક્યવિજયાસ્ત્રભૃત્ ।
શત્રુહન્તા કાવ્યકર્તા ભવેચ્છિવસમઃ કલૌ ॥ ૧૯ ॥

દિગ્વિદિક્ચન્દ્રકર્તા ચ દિવારાત્રિવિપર્ય્યયી ।
મહાદેવસમો યોગી ત્રૈલોક્યસ્તમ્ભકઃ ક્ષણાત્ ॥ ૨૦ ॥

ગાનેન તુમ્બુરુઃ સાક્ષાદ્દાને કર્ણસમો ભવેત્ ।
ગજાઽશ્વરથપત્તીનામસ્ત્રાણામધિપઃ કૃતી ॥ ૨૧ ॥

આયુષ્યેષુ ભુશુણ્ડી ચ જરાપલિતનાશકઃ ।
વર્ષષોડશવાન્ ભૂયાત્ સર્વકાલે મહેશ્વરી ॥ ૨૨ ॥

બ્રહ્માણ્ડગોલે દેવેશિ ન તસ્ય દુર્લભં ક્વચિત્ ।
સર્વં હસ્તગતં ભૂયાન્નાત્ર કાર્ય્યા વિચારણા ॥ ૨૩ ॥

કુલપુષ્પયુતં દૃષ્ટ્વા તત્ર કાલીં વિચિન્ત્ય ચ ।
વિદ્યારાજ્ઞીં તુ સમ્પૂજ્ય પઠેન્નામસહસ્રકમ્ ॥ ૨૪ ॥

મનોરથમયી સિદ્ધિસ્તસ્ય હસ્તે સદા ભવેત્ ।
પરદારાન્ સમાલિઙ્ગય સમ્પૂજ્ય પરમેશ્વરીમ્ ॥ ૨૫ ॥

હસ્તાહસ્તિકયા યોગં કૃત્વા જપ્ત્વા સ્તવં પઠેત્ ।
યોનિં વીક્ષ્ય જપેત્ સ્તોત્રં કુબેરાદધિકો ભવેત્ ॥ ૨૬ ॥

કુણ્ડગોલોદ્ભવં ગૃહ્યવર્ણાક્તં હોમયેન્નિશિ ।
પિતૃભૂમૌ મહેશાનિ વિધિરેખાં પ્રમાર્જયેત્ ॥ ૨૭ ॥

તરુણીં સુન્દરીં રમ્યાં ચઞ્ચલાં કામગર્વિતામ્ ।
સમાનીય પ્રયત્નેન સંશોધ્ય ન્યાસયોગતઃ ॥ ૨૮ ॥

પ્રસૂનમઞ્ચે સંસ્થાપ્ય પૃથિવીં વશમાનયેત્ ।
મૂલચક્રં તુ સમ્ભાવ્ય દેવ્યાશ્ચરણસંયુતમ્ ॥ ૨૯ ॥

સમ્મૂજ્ય પરમેશાનીં સઙ્કલ્પ્ય તુ મહેશ્વરિ ।
જપ્ત્વા સ્તુત્વા મહેશાનીં પ્રણવં સંસ્મરેચ્છિવે ॥ ૩૦ ॥

અષ્ટોત્તરશતૈર્યોનિં પ્રમન્ત્ર્યાચુમ્બ્ય યત્નતઃ ।
સંયોગીભૂય જપ્તવ્યં સર્વવિદ્યાધિપો ભવેત્ ॥ ૩૧ ॥

શૂન્યાગારે શિવારણ્યે શિવદેવાલયે તથા ।
શૂન્યદેશે તડાગે ચ ગઙ્ગાગર્ભે ચતુષ્પથે ॥ ૩૨ ॥

શ્મશાને પર્વતપ્રાન્તે એકલિઙ્ગે શિવામુખે ।
મુણ્ડયોનૌ ઋતૌ સ્નાત્વા ગેહે વેશ્યાગૃહે તથા ॥ ૩૩ ॥

કુટ્ટિનીગૃહમધ્યે ચ કદલીમણ્ડપે તથા ।
પઠેત્સહસ્રનામાખ્યં સ્તોત્રં સર્વાર્થસિદ્ધયે ॥ ૩૪ ॥

અરણ્યે શૂન્યગર્તે ચ રણે શત્રુસમાગમે ।
પ્રજપેચ્ચ તતો નામ કાલ્યાશ્ચૈવ સહસ્રકમ્ ॥ ૩૫ ॥

બાલાનન્દપરો ભૂત્વા પઠિત્વા કાલિકાસ્તવમ્ ।
કાલીં સઞ્ચિન્ત્ય પ્રજપેત્ પઠેન્નામસહસ્રકમ્ ॥ ૩૬ ॥

સર્વસિદ્ધીશ્વરો ભૂયાદ્વાઞ્છાસિદ્ધીશ્વરો ભવેત્ ।
મુણ્ડચૂડકયોર્યોનિ ત્વચિ વા કોમલે શિવે ॥ ૩૭ ॥

વિષ્ટરે શવવસ્ત્રે વા પુષ્પવસ્ત્રાસનેઽપિ વા ।
મુક્તકેશો દિશાવાસો મૈથુની શયને સ્થિતઃ ॥ ૩૮ ॥

જપ્ત્વાકાલીં પઠેત્ સ્તોત્રં ખેચરીસિદ્ધિભાગ્ ભવેત્ ।
ચિકુરં યોગમાસાદ્ય શુક્રોત્સારણમેવ ચ ॥ ૩૯ ॥

જપ્ત્વા શ્રીદક્ષિણાં કાલીં શક્તિપાતશતં ભવેત્ ।
લતાં સ્પૃશન્ જપિત્વા ચ રમિત્વા ત્વર્ચયન્નપિ ॥ ૪૦ ॥

આહ્લાદયન્દિગાવાસઃ પરશક્તિં વિશેષતઃ ।
સ્તુત્વા શ્રીદક્ષિણાં કાલીં યોનિં સ્વકરગાઞ્ચરેત્ ॥ ૪૧ ॥

પઠેન્નામસહસ્રં યઃ સ શિવાદધિકો ભવેત્ ।
લતાન્તરેષુ જપ્તવ્યં સ્તુત્વા કાલીં નિરાકુલઃ ॥ ૪૨ ॥

દશાવધાનો ભવતિ માસમાત્રેણ સાધકઃ ।
કાલરાત્ર્યાં મહારાત્ર્યાં વીરરાત્ર્યામપિ પ્રિયે ॥ ૪૩ ॥

મહારાત્ર્યાં ચતુર્દશ્યામષ્ટમ્યાં સંક્રમેઽપિ વા ।
કુહૂપૂર્ણેન્દુશુક્રેષુ ભૌમામાયાં નિશામુખે ॥ ૪૪ ॥

નવમ્યાં મઙ્ગલદિને તથા કુલતિથૌ શિવૈ ।
કુલક્ષેત્રે પ્રયત્નેન પઠેન્નામસહસ્રકમ્ ॥ ૪૫ ॥

સુદર્શનો ભવેદાશુ કિન્નરીસિદ્ધિભાગ્ભવેત્ ।
પશ્મિમાભિમુખં લિઙ્ગં વૃષશૂન્યં પુરાતનમ્ ॥ ૪૬ ॥

તત્ર સ્થિત્વા જપેત્ સ્તોત્રં સર્વકામાપ્તયે શિવે ।
ભૌમવારે નિશીથે વા અમાવસ્યાદિને શુભે ॥ ૪૭ ॥

માષભક્તબલિં છાગં કૃસરાન્નં ચ પાયસમ્ ।
દગ્ધમીનં શોણિતઞ્ચ દધિ દુગ્ધ ગુડાર્દ્રકમ્ ॥ ૪૮ ॥

બલિં દત્વા જપેત્ તત્ર ત્વષ્ટોત્તરસહસ્રકમ્ ।
દેવ-ગન્ધર્વ-સિદ્ધૌધૈઃ સેવિતાં સુરસુન્દરીમ્ ॥ ૪૯ ॥

લભેદ્દેવેશિ માસેન તસ્ય ચાસન સંહતિઃ ।
હસ્તત્રયં ભવેદૂર્ધ્વં નાત્ર કાર્યા વિચારણા ॥ ૫૦ ॥

હેલયા લીલયા ભક્ત્યા કાલીં સ્તૌતિ નરસ્તુ યઃ ।
બ્રહ્માદીંસ્સતમ્ભયેદ્દેવિ માહેશીં મોહયેત્ક્ષણાત્ ॥ ૫૧ ॥

આકર્ષયેન્મહાવિદ્યાં દશપૂર્વાન્ ત્રિયામતઃ ।
કુર્વીત વિષ્ણુનિર્મ્માણં યમાદીનાં તુ મારણમ્ ॥ ૫૨ ॥

ધ્રુવમુચ્ચાટયેન્નૂનં સૃષ્ટિનૂતનતાં નરઃ ।
મેષમાહિષમાર્જારખરચ્છાગનરાદિકૈઃ ॥ ૫૩ ॥

ખઙ્ગિશૂકરકાપોતૈષ્ટિટ્ટિભૈઃ શશકૈઃ પલૈઃ ।
શોણિતૈઃ સાસ્થિમાંસૈશ્ચ કારણ્ડૈર્દુગ્ધપાયસૈઃ ॥ ૫૪ ॥

કાદમ્બરીસિન્ધુમદ્યૈઃ સુરારિષ્ટૈશ્ચ સાસવૈઃ ।
યોનિક્ષાલિતતોયૈશ્ચ યોનિલિઙ્ગામૃતૈરપિ ॥ ૫૫ ॥

સ્વજાતકુસુમૈઃ પૂજ્યા જપાન્તે તર્પયેચ્છિવામ્ ।
સર્વસામ્રાજ્યનામ્ના તુ સ્તુત્વા નત્વા સ્વશક્તિતઃ ॥ ૫૬ ॥

શક્ત્યા લભન્ પઠેત્ સ્તોત્રં કાલીરૂપો દિનત્રયાત્ ।
દક્ષિણાકાલિકા તસ્ય ગેહે તિષ્ઠતિ નાન્યથા ॥ ૫૭ ॥

વેશ્યાલતાગૃહે ગત્વા તસ્યાશ્ચુમ્બનતત્પરઃ ।
તસ્યા યોનૌ મુખં દત્વા તદ્રસં વિલિહઞ્જપેત્ ॥ ૫૮ ॥

તદન્તે નામ સાહસ્રં પઠેદ્ભક્તિપરાયણઃ ।
કાલિકાદર્શનં તસ્ય ભવેદ્દેવિ ત્રિયામતઃ ॥ ૫૯ ॥

નૃત્યપાત્રગૃહે ગત્વા મકારપઞ્ચકાન્વિતઃ ।
પ્રસૂનમઞ્ચે સંસ્થાપ્ય શક્તિન્યાસપરાયણઃ ॥ ૬૦ ॥

પાત્રાણાં સાધનં કૃત્વા દિગ્વસ્ત્રાં તાં સમાચરેત્ ।
સમ્ભાવ્ય ચક્રં તન્મૂલે તત્ર સાવરણાં જપેત્ ॥ ૬૧ ॥

શતં ભાલે શતં કેશે શતં સિન્દૂરમણ્ડલે ।
શતત્રયં કુચદ્વન્દ્વે શતં નાભૌ મહેશ્વરિ ॥ ૬૨ ॥

શતં યોનૌ મહેશાનિ સંયોગે ચ શતત્રયમ્ ।
જપેત્તત્ર મહેશાનિ તદન્તે પ્રપઠેત્સ્તવમ્ ॥ ૬૩ ॥

શતાવધાનો ભવતિ માસમાત્રેણ સાધકઃ ।
માતઙ્ગિનીં સમાનીય કિં વા કાપાલિનીં શિવે ॥ ૬૪ ॥

દન્તમાલા જપે કાર્યા ગલે ધાર્યા નૃમુણ્ડજા ।
નેત્રપદ્મે યોનિચક્રં શક્તિચક્રં સ્વવક્ત્રકે ॥ ૬૫ ॥

કૃત્વા જપેન્મહેશાનિ મુણ્ડયન્ત્રં પ્રપૂજયેત્ ।
મુણ્ડાસનસ્થિતો વીરો મકારપઞ્ચકાન્વિતઃ ॥ ૬૬ ॥

અન્યામાલિઙ્ગય પ્રજપેદન્યાં સઞ્ચુમ્બ્ય વૈ પઠેત્ ।
અન્યાં સમ્પૂજયેત્તત્ર ત્વન્યાં સમ્મર્દ્દયન્ જપેત્ ॥ ૬૭ ॥

અન્યયોનૌ શિવં દત્વા પુનઃ પૂર્વવદાચરેત્ ।
અવધાનસહસ્રેષુ શક્તિપાતશતેષુ ચ ॥ ૬૮ ॥

રાજા ભવતિ દેવેશિ માસપઞ્ચકયોગતઃ ।
યવનીશક્તિમાનીય ગાનશક્તિપરાયણમ્ ॥ ૬૯ ॥

કુલાચારમતેનૈવ તસ્યા યોનિં વિકાસયેત્ ।
તત્ર પ્રદાય જિહ્વાં તુ જપેન્નામસહસ્રકમ્ ॥ ૭૦ ॥

નૃકપાલે તત્ર દીપં જપેત્પ્રજ્વાલ્ય યત્નતઃ ।
મહાકવિવરો ભૂયાન્નાત્ર કાર્યા વિચારણા ॥ ૭૧ ॥

કામાર્તાં શક્તિમાનીય યોનૌ તુ મૂલચક્રકમ્ ।
વિલિખ્ય પરમેશાનિ તત્ર મન્ત્રં લિખેચ્છિવે ॥ ૭૨ ॥

તલ્લિહન્ પ્રજપેદ્દેવિ સર્વશાસ્ત્રાર્થતત્વવિત્ ।
અશ્રુતાનિ ચ શાસ્ત્રાણિ વેદાદીન્ પાઠયેદ્ ધ્રુવમ્ ॥ ૭૩ ॥

વિના ન્યાસૈર્વિના પાઠૈર્વિનાધ્યાનાદિભિઃ પ્રિયે ।
ચતુર્વેદાધિપો ભૂત્વા ત્રિકાલજ્ઞસ્ત્રિવર્ષતઃ ॥ ૭૪ ॥

ચતુર્વિધં ચ પાણ્ડિત્યં તસ્ય હસ્તગતં ક્ષણાત્ ।
શિવાબલિઃ પ્રદાતવ્યઃ સર્વદા શૂન્યમણ્ડલે ॥ ૭૫ ॥

કાલીધ્યાનં મન્ત્રર્ચિતા નીલસાધનમેવ ચ ।
સહસ્રનામપાઠશ્ચ કાલીનામપ્રકીર્તનમ્ ॥ ૭૬ ॥

ભક્તસ્ય કાર્યમેતાવદન્યદભ્યુદયં વિદુઃ ।
વીરસાધનકં કર્મ શિવાપૂજા બલિસ્તથા ॥ ૭૭ ॥

સિન્દૂરતિલકો દેવિ વેશ્યાલાપો નિરન્તરમ્ ।
વેશ્યાગૃહે નિશાચારો રાત્રૌ પર્યટનં તથા ॥ ૭૮ ॥

શક્તિપૂજા યોનિદૃષ્ટિઃ ખઙ્ગહસ્તો દિગમ્બરઃ ।
મુક્તકેશો વીરવેષઃ કુલમૂર્તિધરો નરઃ ॥ ૭૯ ॥

કાલીભક્તો ભવેદ્દેવિ નાન્યથા ક્ષેમમાપ્નુયાત્ ।
દુગ્ધાસ્વાદી યોનિલેહી સંવિદાસવઘૂર્ણિતઃ ॥ ૮૦ ॥

વેશ્યાલતાસમાયોગાન્માસાત્કલ્પલતા સ્વયમ્ ।
વેશ્યાચક્રસમાયોગાત્કાલીચક્રસમઃ સ્વયમ્ ॥ ૮૧ ॥

વેશ્યાદેહસમાયોગાત્ કાલીદેહસમઃ સ્વયમ્ ।
વેશ્યામધ્યગતં વીરં કદા પશ્યામિ સાધકમ્ ॥ ૮૨ ॥

એવં વદતિ સા કાલી તસ્માદ્વેશ્યા વરા મતા ।
વેશ્યા કન્યા તથા પીઠજાતિભેદકુલક્રમાત્ ॥ ૮૩ ॥

અકુલક્રમભેદેન જ્ઞાત્વા ચાપિ કુમારિકામ્ ।
કુમારીં પૂજયેદ્ભક્ત્યા જપાન્તે ભવને પ્રિયે ॥ ૮૪ ॥

પઠેન્નામસહસ્રં યઃ કાલીદર્શનભાગ્ ભવેત્ ।
ભક્ત્યા કુમારીં સમ્પૂજ્ય વૈશ્યાકુલ સમુદ્ભવામ્ ॥ ૮૫ ॥

વસ્ત્ર હેમાદિભિસ્તોષ્યા યત્નાત્સ્તોત્રં પઠેચ્છિવે ।
ત્રૈલોક્ય વિજયી ભૂયાદ્દિવા ચન્દ્રપ્રકાશકઃ ॥ ૮૬ ॥

યદ્યદ્દત્તં કુમાર્યૈ તુ તદનન્તફલં ભવેત્ ।
કુમારીપૂજનફલં મયા વક્તું ન શક્યતે ॥ ૮૭ ॥

ચાઞ્ચલ્યાદ્દુરિતં કિઞ્ચિત્ક્ષમ્યતામયમઞ્જલિઃ ।
એકા ચેત્પૂજિતા બાલા દ્વિતીયા પૂજિતા ભવેત્ ॥ ૮૮ ॥

કુમાર્યઃ શક્તયશ્ચૈવ સર્વમેતચરાચરમ્ ।
શક્તિમાનીય તદ્ગાત્રે ન્યાસજાલં પ્રવિન્યસેત્ ॥ ૮૯ ॥

વામભાગે ચ સંસ્થાપ્ય જપેન્નામસહસ્રકમ્ ।
સર્વસિદ્ધીશ્વરો ભૂયાન્નાત્ર કાર્ય્યા વિચારણા ॥ ૯૦ ॥

શ્મશાનસ્થો ભવેત્સ્વસ્થો ગલિતં ચિકુરં ચરેત્ ।
દિગમ્બરઃ સહસ્રં ચ સૂર્યપુષ્પં સમાનયેત્ ॥ ૯૧ ॥

સ્વવીર્યેણ પ્લુતં કૃત્વા પ્રત્યેકં પ્રજપન્ હુનેત્ ।
પૂજ્ય ધ્યાત્વા મહાભક્ત્યા ક્ષમાપાલો નરઃ પઠેત્ ॥ ૯૨ ॥

નખં કેશં સ્વવીર્યં ચ યદ્યત્સમ્માર્જનીગતમ્ ।
મુક્તકેશો દિશાવાસો મૂલમન્ત્રપુરઃસરઃ ॥ ૯૩ ॥

કુજવારે મધ્યરાત્રે હોમં કૃત્વા શ્મશાનકે ।
પઠેન્નામસહસ્રં યઃ પૃથ્વીશાકર્ષકો ભવેત્ ॥ ૯૪ ॥

પુષ્પયુક્તે ભગે દેવિ સંયોગાનન્દતત્પરઃ ।
પુનશ્ચિકુરમાસાદ્ય મૂલમન્ત્રં જપન્ શિવે ॥ ૯૫ ॥

ચિતાવહ્નૌ મધ્યરાત્રે વીર્યમુત્સાર્ય યત્નતઃ ।
કાલિકાં પૂજયેત્તત્ર પઠેન્નામ સહસ્રકમ્ ॥ ૯૬ ॥

પૃથ્વીશાકર્ષણં કુર્યાન્નાત્ર કાર્યા વિચારણા ।
કદલી વનમાસાદ્ય લક્ષમન્ત્રં જપેન્નરઃ ॥ ૯૭ ॥

મધુમત્યા સ્વયં દેવ્યા સેવ્યમાનઃ સ્મરોપમઃ ।
શ્રીમધુમતીત્યુક્ત્વા તથા સ્થાવરજઙ્ગમાન્ ॥ ૯૮ ॥

આકર્ષિણીં સમુચ્ચાર્ય ઠંઠં સ્વાહા સમુચ્ચરેત્ ।
ત્રૈલોક્યાકર્ષિણી વિદ્યા તસ્ય હસ્તે સદા ભવેત્ ॥ ૯૯ ॥

નદીં પુરીં ચ રત્નાનિ હેમસ્ત્રીશૈલભૂરુહાન્ ।
આકર્ષયત્યમ્બુનિધિં સુમેરું ચ દિગન્તતઃ ॥ ૧૦૦ ॥

અલભ્યાનિ ચ વસ્તૂનિ દૂરાદ્ભૂમિતલાદપિ ।
વૃત્તાન્તં ચ સુરસ્થાનાદ્રહસ્યે વિદુષામપિ ॥ ૧૦૧ ॥

રાજ્ઞાં ચ કથયત્યેષા સત્યં સત્વરમાદિશેત્ ।
દ્વિતીયવર્ષપાઠેન ભવેત્પદ્માવતી શુભા ॥ ૧૦૨ ॥

ૐ હ્રીંપદ્માવતિ પદં તતસ્ત્રૈલોક્યનામ ચ ।
વાર્તાં ચ કથય દ્વન્દ્વં સ્વાહાન્તો મન્ત્ર ઈરિતઃ ॥ ૧૦૩ ॥

બ્રહ્મવિષ્ણ્વાદિકાનાં ચ ત્રૈલોક્યે યાદૃશી ભવેત્ ।
સર્વ વદતિ દેવેશી ત્રિકાલજ્ઞઃ કવિશ્શુભઃ ॥ ૧૦૪ ॥

ત્રિવર્ષં સમ્પઠન્દેવિ લભેદ્ભોગવતીં કલામ્ ।
મહાકાલેન દૃષ્ટોઽપિ ચિતામધ્યગતોઽપિ વા ॥ ૧૦૫ ॥

તસ્યા દર્શનમાત્રેણ ચિરઞ્જીવી નરો ભવેત્ ।
મૃતસઞ્જીવિનીત્યુક્ત્વા મૃતમુત્થાપય દ્વયમ્ ॥ ૧૦૬ ॥

સ્વાહાન્તો મનુરાખ્યાતો મૃતસઞ્જીવનાત્મકઃ ।
ચતુર્વર્ષં પઠેદ્યસ્તુ સ્વપ્નસિદ્ધિસ્તતો ભવેત્ ॥ ૧૦૭ ॥

ૐ હ્રીં સ્વપ્નવારાહિ કાલિસ્વપ્ને કથયોચ્ચરેત્ ।
અમુકસ્યાઽમુકં દેહિ ક્લીં સ્વાહાન્તો મનુર્મતઃ ॥ ૧૦૮ ॥

સ્વપ્નસિદ્ધા ચતુર્વર્ષાત્તસ્ય સ્વપ્ને સદા સ્થિતા ।
ચતુર્વર્ષસ્ય પાઠેન ચતુર્વેદાધિપો ભવેત્ ॥ ૧૦૯ ॥

તદ્ધસ્તજલસંયોગાન્મૂર્ખઃ કાવ્યં કરોતિ ચ ।
તસ્ય વાક્યપરિચયાન્મૂર્તિર્વિન્દતિ કાવ્યતામ્ ॥ ૧૧૦ ॥

મસ્તકે તુ કરં કૃત્વા વદ વાણીમિતિ બ્રુવન્ ।
સાધકો વાઞ્છયા કુર્યાત્તત્તથૈવ ભવિષ્યતિ ॥ ૧૧૧ ॥

બ્રહ્માણ્ડગોલકે યાશ્ચ યાઃ કાશ્ચિજ્જગતીતલે ।
સમસ્તાઃ સિદ્ધયો દેવિ કરામલકવત્સદા ॥ ૧૧૨ ॥

સાધકસ્મૃતિમાત્રેણ યાવન્ત્યઃ સન્તિ સિદ્ધયઃ ।
સ્વયમાયાન્તિ પુરતો જપાદીનાં તુ કા કથા ॥ ૧૧૩ ॥

વિદેશવર્તિનો ભૂત્વા વર્તન્તે ચેટકા ઇવ ।
અમાયાં ચન્દ્રસન્દર્શશ્ચન્દ્રગ્રહણમેવ ચ ॥ ૧૧૪ ॥

અષ્ટમ્યાં પૂર્ણચન્દ્રત્વં ચન્દ્રસૂર્યાષ્ટકં તથા ।
અષ્ટદિક્ષુ તથાષ્ટૌ ચ કરોત્યેવ મહેશ્વરિ ॥ ૧૧૫ ॥

અણિમા ખેચરત્વં ચ ચરાચરપુરીગતમ્ ।
પાદુકાખઙ્ગવેતાલયક્ષિણીગુહ્યકાદયઃ ॥ ૧૧૬ ॥

તિલકોગુપ્તતાદૃશ્યં ચરાચરકથાનકમ્ ।
મૃતસઞ્જીવિનીસિદ્ધિર્ગુટિકા ચ રસાયનમ્ ॥ ૧૧૭ ॥

ઉડ્ડીનસિદ્ધિર્દેવેશિ ષષ્ટિસિદ્ધીશ્વરત્વકમ્ ।
તસ્ય હસ્તે વસેદ્દેવિ નાત્ર કાર્યા વિચારણા ॥ ૧૧૮ ॥

કેતૌ વા દુન્દુભૌ વસ્ત્રે વિતાને વેષ્ટનેગૃહે ।
ભિત્તૌ ચ ફલકે દેવિ લેખ્યં પૂજ્યં ચ યત્નતઃ ॥ ૧૧૯ ॥

મધ્યે ચક્રં દશાઙ્ગોક્તં પરિતો નામલેખનમ્ ।
તદ્ધારણાન્મહેશાનિ ત્રૈલોક્યવિજયી ભવેત્ ॥ ૧૨૦ ॥

એકો હિ શતસાહસ્રં નિર્જિત્ય ચ રણાઙ્ગણે ।
પુનરાયાતિ ચ સુખં સ્વગૃહં પ્રતિ પાર્વતી ॥ ૧૨૧ ॥

એકો હિ શતસન્દર્શી લોકાનાં ભવતિ ધ્રુવમ્ ।
કલશં સ્થાપ્ય યત્નેન નામસાહસ્રકં પઠેત્ ॥ ૧૨૨ ॥

સેકઃ કાર્યો મહેશાનિ સર્વાપત્તિનિવારણે ।
ભૂતપ્રેતગ્રહાદીનાં રાક્ષસાં બ્રહ્મરાક્ષસામ્ ॥ ૧૨૩ ॥

વેતાલાનાં ભૈરવાણાં સ્કન્દવૈનાયકાદિકાન્ ।
નાશયેત્ ક્ષણમાત્રેણ નાત્ર કાર્યા વિચારણા ॥ ૧૨૪ ॥

ભસ્મભિર્મન્ત્રિતં કૃત્વા ગ્રહગ્રસ્તં વિલેપયેત્ ।
ભસ્મસંક્ષેપણાદેવ સર્વગ્રહવિનાશનમ્ ॥ ૧૨૫ ॥

નવનીતં ચાભિમન્ત્ર્ય સ્ત્રીભ્યો દદ્યાન્મહેશ્વરિ ।
વન્ધ્યા પુત્રપ્રદાં દેવિ નાત્ર કાર્યા વિચારણા ॥ ૧૨૬ ॥

કણ્ઠે વા વામબાહૌ વા યોનૌ વા ધારણાચ્છિવે ।
બહુપુત્રવતી નારી સુભગા જાયતે ધ્રુવમ્ ॥ ૧૨૭ ॥

પુરુષો દક્ષિણાઙ્ગે તુ ધારયેત્સર્વસિદ્ધયે ।
બલવાન્કીર્તિમાન ધન્યોધાર્મિકઃ સાધકઃ કૃતી ॥ ૧૨૮ ॥

બહુપુત્રી રથાનાં ચ ગજાનામધિપઃ સુધીઃ ।
કામિનીકર્ષણોદ્યુક્તઃ ક્રીં ચ દક્ષિણકાલિકે ॥ ૧૨૯ ॥

ક્રીં સ્વાહા પ્રજપેન્મન્ત્રમયુતં નામપાઠકઃ ।
આકર્ષણં ચરેદ્દેવિ જલખેચરભૂગતાન્ ॥ ૧૩૦ ॥

વશીકરણકામો હિ હૂઁ હૂઁ હ્રીં હ્રીં ચ દક્ષિણે ।
કાલિકે પૂર્વબીજાનિ પૂર્વવત્પ્રજપન્ પઠેત્ ॥ ૧૩૧ ॥

ઉર્વશીમપિ વસયેન્નાત્ર કાર્યા વિચારણા ।
ક્રીં ચ દક્ષિણકાલિકે સ્વાહા યુક્તં જપેન્નરઃ ॥ ૧૩૨ ॥

પઠેન્નામસહસ્રં તુ ત્રૈલોક્યં મારયેદ્ધ્રુવમ્ ।
સદ્ભક્તાય પ્રદાતવ્યા વિદ્યા રાજ્ઞિ શુભે દિને ॥ ૧૩૩ ॥

સદ્વિનીતાય શાન્તાય દાન્તાયાતિગુણાય ચ ।
ભક્તાય જ્યેષ્ઠપુત્રાય ગુરુભક્તિપરાય ચ ॥ ૧૩૪ ॥

વૈષ્ણવાય પ્રશુદ્ધાય શિવાબલિરતાય ચ ।
વેશ્યાપૂજનયુક્તાય કુમારીપૂજકાય ચ ॥ ૧૩૫ ॥

દુર્ગાભક્તાય રૌદ્રાય મહાકાલપ્રજાપિને ।
અદ્વૈતભાવયુક્તાય કાલીભક્તિપરાય ચ ॥ ૧૩૬ ॥

દેયં સહસ્રનામાખ્યં સ્વયં કાલ્યા પ્રકાશિતમ્ ।
ગુરુદૈવતમન્ત્રાણાં મહેશસ્યાપિ પાર્વતિ ॥ ૧૩૭ ॥

અભેદેન સ્મરેન્મન્ત્રં સ શિવઃ સ ગણાધિપઃ ।
યો મન્ત્રં ભાવયેન્મન્ત્રી સ શિવો નાત્ર સંશયઃ ॥ ૧૩૮ ॥

સ શાક્તો વૈષ્ણવસ્સૌરઃ સ એવં પૂર્ણદીક્ષિતઃ ।
અયોગ્યાય ન દાતવ્યં સિદ્ધિરોધઃ પ્રજાયતે ॥ ૧૩૯ ॥

વેશ્યાસ્ત્રીનિન્દકાયાથ સુરાસંવિત્પ્રનિન્દકે ।
સુરામુખો મનું સ્મૃત્વા સુરાચાર્યો ભવિષ્યતિ ॥ ૧૪૦ ॥

વાગ્દેવતા ઘોરે આસાપરઘારે ચ હૂઁ વદેત્ ।
ઘોરરૂપે મહાઘોરે મુખીભીમપદં વદેત્ ॥ ૧૪૧ ॥

ભીષણ્યમુષ્યષષ્ઠ્યન્તં હેતુર્વામયુગે શિવે ।
શિવવહ્નિયુગાસ્ત્રં હૂઁ હૂઁ કવચમનુર્ભવેત્ ॥ ૧૪૨ ॥

એતસ્ય સ્મરણાદેવ દુષ્ટાનાં ચ મુખે સુરા ।
અવતીર્ણા ભવદ્દેવિ દુષ્ટાનાં ભદ્રનાશિની ॥ ૧૪૩ ॥

ખલાય પરતન્ત્રાય પરનિન્દાપરાય ચ ।
ભ્રષ્ટાય દુષ્ટસત્વાય પરવાદરતાય ચ ॥ ૧૪૪ ॥

શિવાભક્તાય દુષ્ટાય પરદારરતાય ચ ।
ન સ્તોત્રં દર્શયેદ્દેવિ શિવહત્યાકરો ભવેત્ ॥ ૧૪૫ ॥

કાલિકાનન્દહૃદયઃ કાલિકાભક્તિમાનસઃ ।
કાલીભક્તો ભવેત્સોઽયં ધન્યરૂપઃ સ એવ તુ ॥ ૧૪૬ ॥

કલૌ કાલી કલૌ કાલી કલૌ કાલી વરપ્રદા ।
કલૌ કાલી કલૌ કાલી કલૌ કાલી તુ કેવલા ॥ ૧૪૭ ॥

બિલ્વપત્રસહસ્રાણિ કરવીરાણિ વૈ તથા ।
પ્રતિનામ્ના પૂજયેદ્ધિ તેન કાલી વરપ્રદા ॥ ૧૪૮ ॥

કમલાનાં સહસ્રં તુ પ્રતિનામ્ના સમર્પયેત્ ।
ચક્રં સમ્પૂજ્ય દેવેશિ કાલિકાવરમાપ્નુયાત્ ॥ ૧૪૯ ॥

મન્ત્રક્ષોભયુતો નૈવ કલશસ્થજલેન ચ ।
નામ્ના પ્રસેચયેદ્દેવિ સર્વક્ષોભવિનાશકૃત્ ॥ ૧૫૦ ॥

તથા દમનકં દેવિ સહસ્રમાહરેદ્વ્રતી ।
સહસ્રનામ્ના સમ્પૂજ્ય કાલીવરમવાપ્નુયાત્ ॥ ૧૫૧ ॥

ચક્રં વિલિખ્ય દેહસ્થં ધારયેત્કાલિકાતનુઃ ।
કાલ્યૈ નિવેદિતં યદ્યત્તદંશં ભક્ષયેચ્છિવે ॥ ૧૫૨ ॥

દિવ્યદેહધરો ભૂત્વા કાલીદેહે સ્થિતો ભવેત્ ।
નૈવેદ્યનિન્દકાન્ દુષ્ટાન્ દૃષ્ટ્વા નૃત્યન્તિ ભૈરવા ॥ ૧૫૩ ॥

યોગિન્યશ્ચ મહાવીરા રક્તપાનોદ્યતાઃ પ્રિયે ।
માંસાસ્થિચર્મણોદ્યુક્તા ભક્ષયન્તિ ન સંશયઃ ॥ ૧૫૪ ॥

તસ્માન્ન નિન્દયેદ્દેવિ મનસા કર્મણા ગિરા ।
અન્યથા કુરુતે યસ્તુ તસ્ય નાશો ભવિષ્યતિ ॥ ૧૫૫ ॥

ક્રમદીક્ષાયુતાનાં ચ સિદ્ધિર્ભવતિ નાન્યથા ।
મન્ત્રક્ષોભશ્ચ વા ભૂયાત્ ક્ષીણાયુર્વા ભવેદ્ધ્રુવમ્ ॥ ૧૫૬ ॥

પુત્રહારી સ્ત્રિયોહારી રાજ્યહારી ભવેદ્ધ્રુવમ્ ।
ક્રમદીક્ષાયુતો દેવિ ક્રમાદ્રાજ્યમવાપ્નુયાત્ ॥ ૧૫૭ ॥

એકવારં પઠેદ્દેવિ સર્વપાપવિનાશનમ્ ।
દ્વિવારં ચ પઠેદ્યો હિ વાઞ્છાં વિન્દતિ નિત્યશઃ ॥ ૧૫૮ ॥

ત્રિવારં ચ પઠેદ્યસ્તુ વાગીશસમતાં વ્રજેત્ ।
ચતુર્વારં પઠેદ્દેવિ ચતુર્વર્ણાધિપો ભવેત્ ॥ ૧૫૯ ॥

પઞ્ચવારં પઠેદ્દેવિ પઞ્ચકામાધિપો ભવેત્ ।
ષડ્વારં ચ પઠેદ્દેવિ ષડૈશ્વર્યાધિપો ભવેત્ ॥ ૧૬૦ ॥

સપ્તવારં પઠેત્સપ્તકામનાં ચિન્તિતં લભેત્ ।
વસુવારં પઠેદ્દેવિ દિગીશો ભવતિ ધ્રુવમ્ ॥ ૧૬૧ ॥

નવવારં પઠેદ્દેવિ નવનાથસમો ભવેત્ ।
દશવારં કીર્ત્તયેદ્યો દશાર્હઃ ખેચરેશ્વરઃ ॥ ૧૬૨ ॥

વિંશતિવારં કીર્તયેદ્યઃ સર્વૈશ્વર્યમયો ભવેત્ ।
પઞ્ચવિંશતિવારૈસ્તુ સર્વચિન્તાવિનાશકઃ ॥ ૧૬૩ ॥

પઞ્ચાશદ્વારમાવર્ત્ય પઞ્ચભૂતેશ્વરો ભવેત્ ।
શતવારં કીર્ત્તયેદ્યઃ શતાનનસમાનધીઃ ॥ ૧૬૪ ॥

શતપઞ્ચકમાવર્ત્ય રાજરાજેશ્વરો ભવેત્ ।
સહસ્રાવર્તનાદ્દેવિ લક્ષ્મીરાવૃણુતે સ્વયમ્ ॥ ૧૬૫ ॥

ત્રિસહસ્રં સમાવર્ત્ય ત્રિનેત્રસદૃશો ભવેત્ ।
પઞ્ચ સાહસ્રમાવર્ત્ય કામકોટિ વિમોહનઃ ॥ ૧૬૬ ॥

દશસાહસ્રમાવર્ત્ય ભવેદ્દશમુખેશ્વરઃ ।
પઞ્ચવિંશતિસાહસ્રૈ ચ ચતુર્વિંશતિસિદ્ધિધૃક્ ॥ ૧૬૭ ॥

લક્ષાવર્તનમાત્રેણ લક્ષ્મીપતિસમો ભવેત્ ।
લક્ષત્રયાવર્ત્તનાત્તુ મહાદેવં વિજેષ્યતિ ॥ ૧૬૮ ॥

લક્ષપઞ્ચકમાવર્ત્ય કલાપઞ્ચકસંયુતઃ ।
દશલક્ષાવર્ત્તનાત્તુ દશવિદ્યાપ્તિરુત્તમા ॥ ૧૬૯ ॥

પઞ્ચવિંશતિલક્ષૈસ્તુ દશવિદ્યેશ્વરો ભવેત્ ।
પઞ્ચાશલ્લક્ષમાવૃત્ય મહાકાલસમો ભવેત્ ॥ ૧૭૦ ॥

કોટિમાવર્ત્તયેદ્યસ્તુ કાલીં પશ્યતિ ચક્ષુષા ।
વરદાનોદ્યુક્તકરાં મહાકાલસમન્વિતામ્ ॥ ૧૭૧ ॥

પ્રત્યક્ષં પશ્યતિ શિવે તસ્યા દેહો ભવેદ્ધ્રુવમ્ ।
શ્રીવિદ્યાકાલિકાતારાત્રિશક્તિવિજયી ભવેત્ ॥ ૧૭૨ ॥

વિધેર્લિપિં ચ સમ્માર્જ્ય કિઙ્કરત્વં વિસૃજ્ય ચ ।
મહારાજ્યમવાપ્નોતિ નાત્ર કાર્યા વિચારણા ॥ ૧૭૩ ॥

ત્રિશક્તિવિષયે દેવિક્રમદીક્ષા પ્રકીર્તિતા ।
ક્રમદીક્ષાયુતો દેવિ રાજા ભવતિ નિશ્ચિતમ્ ॥ ૧૭૪ ॥

ક્રમદીક્ષાવિહીનસ્ય ફલં પૂર્વમિહેરિતમ્ ।
ક્રમદીક્ષાયુતો દેવિ શિવ એવ ન ચાપરઃ ॥ ૧૭૫ ॥

ક્રમદીક્ષાસમાયુક્તઃ કાલ્યુક્તસિદ્ધિભાગ્ભવેત્ ।
ક્રમદીક્ષાવિહીનસ્ય સિદ્ધિહાનિઃ પદે પદે ॥ ૧૭૬ ॥

અહો જન્મવતાં મધ્યે ધન્યઃ ક્રમયુતઃ કલૌ ।
તત્રાપિ ધન્યો દેવેશિ નામસાહસ્રપાઠકઃ ॥ ૧૭૭ ॥

દશકાલીવિદ્યૌ દેવિ સ્તોત્રમેતત્સદા પઠેત્ ।
સિદ્ધિં વિન્દતિ દેવેશિ નાત્ર કાર્યા વિચારણા ॥ ૧૭૮ ॥

કાકી કાલી મહાવિદ્યા કલૌ કાલી ચ સિદ્ધિદા ।
કલૌ કાલી ચ સિદ્ધા ચ કલૌ કાલી વરપ્રદા ॥ ૧૭૯ ॥

કલૌ કાલી સાધકસ્ય દર્શનાર્થં સમુદ્યતા ।
કલૌ કાલી કેવલા સ્યાન્નાત્ર કાર્યા વિચારણા ॥ ૧૮૦ ॥

નાન્યવિદ્યા નાન્યવિદ્યા નાન્યવિદ્યા કલૌ ભવેત્ ।
કલૌ કાલીં વિહાયાથ યઃ કશ્ચિત્સિદ્ધિકામુકઃ ॥ ૧૮૧ ॥

સ તુ શક્તિં વિના દેવિ રતિસમ્ભોગમિચ્છતિ ।
કલૌ કાલીં વિના દેવિ યઃ કશ્ચિત્સિદ્ધિમિચ્છતિ ॥ ૧૮૨ ॥

સ નીલસાધનં ત્યક્ત્વા પરિભ્રમતિ સર્વતઃ ।
કલૌ કાલી વિહાયાથ યઃ કશ્ચિન્મોક્ષમિચ્છતિ ॥ ૧૮૩ ॥

ગુરુધ્યાનં પરિત્યજ્ય સિદ્ધિમિચ્છતિ સાધકઃ ।
કલૌ કાલી વિહાયાથ યઃ કશ્ચિદ્રાજ્યમિચ્છતિ ॥ ૧૮૪ ॥

સ ભોજન પરિત્યજ્ય ભિક્ષુવૃત્તિમભીપ્સતિ ।
સ ધન્યઃ સ ચ વિજ્ઞાની સ એવ સુરપૂજિતઃ ॥ ૧૮૫ ॥

સ દીક્ષિતઃ સુખી સાધુઃ સત્યવાદી જિતેન્દ્રિયઃ ।
સ વેદવક્તા સ્વાધ્યાયી નાત્ર કાર્યા વિચારણા ॥ ૧૮૬ ॥

શિવરૂપં ગુરું ધ્યાત્વા શિવરૂપં ગુરું સ્મરેત્ ।
સદાશિવઃ સ એવ સ્યાનાત્ર કાર્યા વિચારણા ॥ ૧૮૭ ॥

સ્વસ્મિન્ કાલીં તુ સમ્ભાવ્ય પૂજયેજ્જગદમ્બિકામ્ ।
ત્રૈલોક્યવિજયી ભૂયાન્નાત્ર કાર્ય્યા વિચારણા ॥ ૧૮૮ ॥

ગોપનીયં ગોપનીયં ગોપનીયં પ્રયત્નતઃ ।
રહસ્યાતિરહસ્યં ચ રહસ્યાતિરહસ્યકમ્ ॥ ૧૮૯ ॥

શ્લોકાર્દ્ધં પાદમાત્રં વા પાદાદર્ધં ચ તદર્ધકમ્ ।
નામાર્ધં યઃ પઠેદ્દેવિ ન વન્ધ્યદિવસં ન્યસેત્ ॥ ૧૯૦ ॥

પુસ્તકં પૂજયેદ્ભક્ત્યા ત્વરિતં ફલસિદ્ધયે ।
ન ચ મારીભયં તત્ર ન ચાગ્નિર્વાયુસમ્ભવમ્ ॥ ૧૯૧ ॥

ન ભૂતાદિભયં તત્ર સર્વત્ર સુખમેધતે ।
કુઙ્કુમાઽલક્તકેનૈવ રોચનાઽગરુયોગતઃ ॥ ૧૯૨ ॥

ભૂર્જપત્રે લિખેત્ પુસ્તં સર્વકામાર્થસિદ્ધયે ।
ઇતિ સંક્ષેપતઃ પ્રોક્તં કિમન્યચ્છ્રોતુમિચ્છસિ ॥ ૧૯૩ ॥

ઇતિ ગદિતમશેષં કાલિકાવર્ણરૂપં ।
પ્રપઠતિ યદિ ભક્ત્યા સર્વસિદ્ધીશ્વરઃ સ્યાત્ ॥ ૧૯૪ ॥

અભિનવસુખકામઃ સર્વવિદ્યાભિરામો
ભવતિ સકલસિદ્ધિધઃ સર્વવીરાસમૃદ્ધિઃ ॥ ૧૯૫ ॥

॥ ઇતિ શ્રીમદાદિનાથમહાકાલવિરચિતાયાં મહાકાલસંહિતાયાં
કાલકાલીસંવાદે સુન્દરીશક્તિદાનાખ્યં કાલીસ્વરૂપ
મેધાસામ્રાજ્યપ્રદં સહસ્રનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Also Read 1000 Names of Kakaradi Kali:

1000 Names of Kakaradi Kali | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Kakaradi Kali | Sahasranama Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top