Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Kakaradi Kali | Sahasranama Lyrics in Tamil

Kakaradi Kali Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil:

॥ ககாராதி³ காலீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥
காள்யா: மேதா⁴ஸாம்ராஜ்யப்ரத³ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம்

ஶ்ரீ க³ணேஶாய நம: ।
கைலாஸஶிக²ரே ரம்யே நாநாதே³வக³ணாவ்ருʼதே ।
நாநாவ்ருʼக்ஷலதாகீர்ணே நாநாபுஷ்பைரலங்க்ருʼதே ॥ 1 ॥

சதுர்மண்ட³லஸம்யுக்தே ஶ்ருʼங்கா³ரமண்ட³பே ஸ்தி²தே ।
ஸமாதௌ⁴ ஸம்ஸ்தி²தம் ஶாந்தம் க்ரீட³ந்தம் யோகி³நீப்ரியம் ॥ 2 ॥

தத்ர மௌநத⁴ரம் த்³ருʼஷ்ட்வா தே³வீ ப்ருʼச்ச²தி ஶங்கரம் ।
தே³வ்யுவாச ।
கிம் த்வயா ஜப்யதே தே³வ கிம் த்வயா ஸ்மர்ய்யதே ஸதா³ ॥ 3 ॥

ஸ்ருʼஷ்டி: குத்ர விலீநாஸ்தி புந: குத்ர ப்ரஜாயதே ।
ப்³ரஹ்மாண்ட³காரணம் யத்தத் கிமாத்³யம் காரணம் மஹத் ॥ 4 ॥

மநோரத²மயீ ஸித்³தி⁴ஸ்ததா² வாஞ்சா²மயீ ஶிவ ।
த்ருʼதீயா கல்பநாஸித்³தி:⁴ கோடிஸித்³தீ⁴ஶ்வராத்மகம் ॥ 5 ॥

ஶக்திபாதாஷ்டத³ஶகம் சராசரபுரீக³தி: ।
மஹேந்த்³ரஜாலமிந்த்³ராதி³ஜாலாநாம் ரசநா ததா² ॥ 6 ॥

அணிமாத்³யஷ்டகம் தே³வ பரகாயப்ரவேஶநம் ।
நவீநஸ்ருʼஷ்டிகரணம் ஸமுத்³ரஶோஷணம் ததா² ॥ 7 ॥

அமாயாம் சந்த்³ரஸந்த³ர்ஶோ தி³வா சந்த்³ரப்ரகாஶநம் ।
சந்த்³ராஷ்டகம் சாஷ்டதி³க்ஷு ததா² ஸூர்யாஷ்டகம் ஶிவ ॥ 8 ॥

ஜலே ஜலமயத்வம் ச வஹ்நௌ வஹ்நிமயத்வகம் ।
ப்³ரஹ்ம-விஷ்ண்வாதி³-நிர்மாணமிந்த்³ராணாம் காரணம் கரே ॥ 9 ॥

பாதாலகு³டிகா-யக்ஷ-வேதாலபஞ்சகம் ததா² ।
ரஸாயநம் ததா² கு³ப்திஸ்ததை²வ சாகி²லாஞ்ஜநம் ॥ 10 ॥

மஹாமது⁴மதீ ஸித்³தி⁴ஸ்ததா² பத்³மாவதீ ஶிவ ।
ததா² போ⁴க³வதீ ஸித்³தி⁴ர்யாவத்ய: ஸந்தி ஸித்³த⁴ய: ॥ 11 ॥

கேந மந்த்ரேண தபஸா கலௌ பாபஸமாகுலே ।
ஆயுஷ்யம் புண்யரஹிதே கத²ம் ப⁴வதி தத்³வத³ ॥ 12 ॥

ஶ்ரீஶிவ உவாச ।
விநா மந்த்ரம் விநா ஸ்தோத்ரம் விநைவ தபஸா ப்ரியே ।
விநா ப³லிம் விநா ந்யாஸம் பூ⁴தஶுத்³தி⁴ம் விநா ப்ரியே ॥ 13 ॥

விநா த்⁴யாநம் விநா யந்த்ரம் விநா பூஜாதி³நா ப்ரியே ।
விநா க்லேஶாதி³பி⁴ர்தே³வி தே³ஹது:³கா²தி³பி⁴ர்விநா ॥ 14 ॥

ஸித்³தி⁴ராஶு ப⁴வேத்³யேந ததே³வம் கத்²யதே மயா ।
ஶூந்யே ப்³ரஹ்மண்ட³கோ³லே து பஞ்சாஶச்சூ²ந்யமத்⁴யகே ॥ 15 ॥

பஞ்சஶூந்யஸ்தி²தா தாரா ஸர்வாந்தே காலிகா ஸ்தி²தா ।
அநந்த-கோடி ப்³ரஹ்மாண்ட³ ராஜத³ண்டா³க்³ரகே ஶிவே ॥ 16 ॥

ஸ்தா²ப்ய ஶூந்யாலயம் க்ருʼத்வா க்ருʼஷ்ணவர்ணம் விதா⁴ய ச ।
மஹாநிர்கு³ணரூபா ச வாசாதீதா பரா கலா ॥ 17 ॥

க்ரீடா³யாம் ஸம்ஸ்தி²தா தே³வீ ஶூந்யரூபா ப்ரகல்பயேத் ।
ஸ்ருʼஷ்டேராரம்ப⁴கார்யார்த²ம் த்³ருʼஷ்டா சா²யா தயா யதா³ ॥ 18 ॥

இச்சா²ஶக்திஸ்து ஸா ஜாதா ததா² காலோ விநிர்மித: ।
ப்ரதிபி³ம்ப³ம் தத்ர த்³ருʼஷ்டம் ஜாதா ஜ்ஞாநாபி⁴தா⁴ து ஸா ॥ 19 ॥

இத³மேதத்கிம்விஶிஷ்டம் ஜாதம் விஜ்ஞாநகம் முதா³ ।
ததா³ க்ரியாঽபி⁴தா⁴ ஜாதா ததீ³ச்சா²தோ மஹேஶ்வரி ॥ 20 ॥

ப்³ரஹ்மாண்ட³கோ³லே தே³வேஶி ராஜத³ண்ட³ஸ்தி²தம் ச யத் ।
ஸா க்ரியா ஸ்தா²பயாமாஸ ஸ்வ-ஸ்வஸ்தா²நக்ரமேண ச ॥ 21 ॥

தத்ரைவ ஸ்வேச்ச²யா தே³வி ஸாமரஸ்யபராயணா ।
ததி³ச்சா² கத்²யதே தே³வி யதா²வத³வதா⁴ரய ॥ 22 ॥

யுகா³தி³ஸமயே தே³வி ஶிவம் பரகு³ணோத்தமம் ।
ததி³ச்சா² நிர்கு³ணம் ஶாந்தம் ஸச்சிதா³நந்த³விக்³ரஹம் ॥ 23 ॥

ஶாஶ்வதம் ஸுந்த³ரம் ஶுத்³த⁴ம் ஸர்வதே³வயுதம் வரம் ।
ஆதி³நாத²ம் கு³ணாதீதம் கால்யா ஸம்யுதமீஶ்வரம் ॥ 24 ॥

விபரீதரதம் தே³வம் ஸாமரஸ்யபராயணம் ।
பூஜார்த²மாக³தம் தே³வ-க³ந்த⁴ர்வாঽப்ஸரஸாம் க³ணம் ॥ 25 ॥

யக்ஷிணீம் கிந்நரீகந்யாமுர்வஶ்யாத்³யாம் திலோத்தமாம் ।
வீக்ஷ்ய தந்மாயயா ப்ராஹ ஸுந்த³ரீ ப்ராணவல்லபா⁴ ॥ 26 ॥

த்ரைலோக்யஸுந்த³ரீ ப்ராணஸ்வாமிநீ ப்ராணரஞ்ஜிநீ ।
கிமாக³தம் ப⁴வத்யாঽத்³ய மம பா⁴க்³யார்ணவோ மஹாந் ॥ 27 ॥

உக்த்வா மௌநத⁴ரம் ஶம்பு⁴ம் பூஜயந்த்யப்ஸரோக³ணா: ।
அப்ஸரஸ ஊசு: ।
ஸம்ஸாராத்தாரிதம் தே³வ த்வயா விஶ்வஜநப்ரிய ॥ 28 ॥

ஸ்ருʼஷ்டேராரம்ப⁴கார்ய்யார்த²முத்³யுக்தோঽஸி மஹாப்ரபோ⁴ ।
வேஶ்யாக்ருʼத்யமித³ம் தே³வ மங்க³ளார்த²ப்ரகா³யநம் ॥ 29 ॥

ப்ரயாணோத்ஸவகாலே து ஸமாரம்பே⁴ ப்ரகா³யநம் ।
கு³ணாத்³யாரம்ப⁴காலே ஹி வர்த்ததே ஶிவஶங்கர ॥ 30 ॥

இந்த்³ராணீகோடய: ஸந்தி தஸ்யா: ப்ரஸவபி³ந்து³த: ।
ப்³ரஹ்மாணீ வைஷ்ணவீ சைவ மாஹேஶீ கோடிகோடய: ॥ 31 ॥

தவ ஸாமரஸாநந்த³ த³ர்ஶநார்த²ம் ஸமுத்³ப⁴வா: ।
ஸஞ்ஜாதாஶ்சாக்³ரதோ தே³வ சாஸ்மாகம் ஸௌக்²யஸாக³ர ॥ 32 ॥

ரதிம் ஹித்வா காமிநீநாம் நாঽந்யத் ஸௌக்²யம் மஹேஶ்வர ।
ஸா ரதிர்த்³ருʼஶ்யதேঽஸ்மாபி⁴ர்மஹத்ஸௌக்²யார்த²காரிகா ॥ 33 ॥

ஏவமேதத்து சாஸ்மாபி:⁴ கர்தவ்யம் ப⁴ர்த்ருʼணா ஸஹ ।
ஏவம் ஶ்ருத்வா மஹாதே³வோ த்⁴யாநாவஸ்தி²தமாநஸ: ॥ 34 ॥

த்⁴யாநம் ஹித்வா மாயயா து ப்ரோவாச காலிகாம் ப்ரதி ।
காலி காலி ருண்ட³மாலே ப்ரியே பை⁴ரவவாதி³நீ ॥ 35 ॥

ஶிவாரூபத⁴ரே க்ரூரே கோ⁴ரத்³ரம்ஷ்டே ப⁴யாநகே ।
த்ரைலோக்யஸுந்த³ரகரீ ஸுந்த³ர்ய்ய: ஸந்தி மேঽக்³ரத: ॥ 36 ॥

ஸுந்த³ரீவீக்ஷணம் கர்ம குரு காலி ப்ரியே ஶிவே ।
த்⁴யாநம் முஞ்ச மஹாதே³வி தா க³ச்ச²ந்தி க்³ருʼஹம் ப்ரதி ॥ 37 ॥

தவ ரூபம் மஹாகாலி மஹாகாலப்ரியங்கரம் ।
ஏதாஸாம் ஸுந்த³ரம் ரூபம் த்ரைலோக்யப்ரியகாரகம் ॥ 38 ॥

ஏவம் மாயாப்⁴ரமாவிஷ்டோ மஹாகாலோ வத³ந்நிதி ।
இதி காலவச: ஶ்ருத்வா காலம் ப்ராஹ ச காலிகா ॥ 39 ॥

மாயயாঽঽச்சா²த்³ய சாத்மாநம் நிஜஸ்த்ரீரூபதா⁴ரிணீ ।
இத: ப்ரப்⁴ருʼதி ஸ்த்ரீமாத்ரம் ப⁴விஷ்யதி யுகே³ யுகே³ ॥ 40 ॥

வல்ல்யாத்³யௌஷத⁴யோ தே³வி தி³வா வல்லீஸ்வரூபதாம் ।
ராத்ரௌ ஸ்த்ரீரூபமாஸாத்³ய ரதிகேலி: பரஸ்பரம் ॥ 41 ॥

அஜ்ஞாநம் சைவ ஸர்வேஷாம் ப⁴விஷ்யதி யுகே³ யுகே³ ।
ஏவம் ஶாபம் ச த³த்வா து புந: ப்ரோவாச காலிகா ॥ 42 ॥

விபரீதரதிம் க்ருʼத்வா சிந்தயந்தி மநந்தி யே ।
தேஷாம் வரம் ப்ரதா³ஸ்யாமி நித்யம் தத்ர வஸாம்யஹம் ॥ 43 ॥

இத்யுக்த்வா காலிகா வித்³யா தத்ரைவாந்தரதீ⁴யத ।
த்ரிம்ஶத்-த்ரிக²ர்வ-ஷட்³வ்ருʼந்த³-நவத்யர்பு³த³கோடய: ॥ 44 ॥

த³ர்ஶநார்த²ம் தபஸ்தேபே ஸா வை குத்ர க³தா ப்ரியா ।
மம ப்ராணப்ரியா தே³வீ ஹாஹா ப்ராணப்ரியே ஶிவே ॥ 45 ॥

கிம் கரோமி க்வ க³ச்சா²மி இத்யேவம் ப்⁴ரமஸங்குல: ।
தஸ்யா: கால்யா த³யா ஜாதா மம சிந்தாபர: ஶிவ: ॥ 46 ॥

யந்த்ரப்ரஸ்தாரபு³த்³தி⁴ஸ்து கால்யா த³த்தாதிஸத்வரம் ।
யந்த்ரயாக³ம் ததா³ரப்⁴ய பூர்வம் சித்³க⁴நகோ³சரா ॥ 47 ॥

ஶ்ரீசக்ரம் யந்த்ரப்ரஸ்தாரரசநாப்⁴யாஸதத்பர: ।
இதஸ்ததோ ப்⁴ரம்யமாணஸ்த்ரைலோக்யம் சக்ரமத்⁴யகம் ॥ 48 ॥

சக்ரபாரத³ர்ஶநார்த²ம் கோட்யர்பு³த³யுக³ம் க³தம் ।
ப⁴க்தப்ராணப்ரியா தே³வீ மஹாஶ்ரீசக்ரநாயிகா ॥ 49 ॥

தத்ர பி³ந்தௌ³ பரம் ரூபம் ஸுந்த³ரம் ஸுமநோஹரம் ।
ரூபம் ஜாதம் மஹேஶாநி ஜாக்³ரத்த்ரிபுரஸுந்த³ரி ॥ 50 ॥

ரூபம் த்³ருʼஷ்ட்வா மஹாதே³வோ ராஜராஜேஶ்வரோঽப⁴வத் ।
தஸ்யா: கடாக்ஷமாத்ரேண தஸ்யா ரூபத⁴ர: ஶிவ: ॥ 51 ॥

விநா ஶ்ருʼங்கா³ரஸம்யுக்தா ததா³ ஜாதா மஹேஶ்வரீ ।
விநா கால்யம்ஶதோ தே³வி ஜக³த்ஸ்தா²வரஜங்க³மம் ॥ 52 ॥

ந ஶ்ருʼங்கா³ரோ ந ஶக்தித்வம் க்வாபி நாஸ்தி மஹேஶ்வரீ ।
ஸுந்த³ர்ய்யா ப்ரார்தி²தா காலீ துஷ்டா ப்ரோவாச காலிகா ॥ 53 ॥

ஸர்வாஸாம் நேத்ரகேஶேஷு மமாம்ஶோঽத்ர ப⁴விஷ்யதி ।
பூர்வாவஸ்தா²ஸு தே³வேஶி மமாம்ஶஸ்திஷ்ட²தி ப்ரியே ॥ 54 ॥

ஸாவஸ்தா² தருணாக்²யா து தத³ந்தே நைவ திஷ்ட²தி ।
மத்³ப⁴க்தாநாம் மஹேஶாநி ஸதா³ திஷ்ட²தி நிஶ்சிதம் ॥ 55 ॥

ஶக்திஸ்து குண்டி²தா ஜாதா ததா² ரூபம் ந ஸுந்த³ரம் ।
சிந்தாவிஷ்டா து மலிநா ஜாதா தத்ர ச ஸுந்த³ரீ ॥ 56 ॥

க்ஷணம் ஸ்தி²த்வா த்⁴யாநபரா காலீ சிந்தநதத்பரா ।
ததா³ காலீ ப்ரஸந்நாঽபூ⁴த் க்ஷணார்த்³தே⁴ந மஹேஶ்வரீ ॥ 57 ॥

வரம் ப்³ரூஹி வரம் ப்³ரூஹி வரம் ப்³ரூஹீதி ஸாத³ரம் ।
ஸுந்த³ர்யுவாச ।
மம ஸித்³தி⁴வரம் தே³ஹி வரோঽயம் ப்ரார்த்²யதே மயா ॥ 58 ॥

தாத்³ருʼகு³பாயம் கத²ய யேந ஶக்திர்ப⁴விஷ்யதி ।
ஶ்ரீகால்யுவாச ।
மம நாமஸாஹஸ்ரம் ச மயா பூர்வம் விநிர்மிதம் ॥ 59 ॥

மத்ஸ்வரூபம் ககாராக்²யம் மேதா⁴ஸாம்ராஜ்யநாமகம் ।
வரதா³நாபி⁴த⁴ம் நாம க்ஷணார்த்³தா⁴த்³வரதா³யகம் ॥ 60 ॥

தத்பட²ஸ்வ மஹாமாயே தவ ஶக்திர்ப⁴விஷ்யதி ।
தத: ப்ரப்⁴ருʼதி ஶ்ரீவித்³யா தந்நாமபாட²தத்பரா ॥ 61 ॥

ததே³வ நாமஸாஹஸ்ரம் ஸுந்த³ரீஶக்திதா³யகம் ।
கத்²யதே பரயா ப⁴க்த்யா ஸாத⁴யே ஸுமஹேஶ்வரி ॥ 62 ॥

மத்³யேர்மாம்ஸைஸ்ததா² ஶுக்ரைர்ப³ஹுரக்தைரபி ப்ரியே ।
தர்பயேத் பூஜயேத் காலீம் விபரீதரதிம் சரேத் ॥ 63 ॥

விபரீதரதௌ தே³வி காலீ திஷ்ட²தி நித்யஶ: ।
மாத்⁴வீகபுஷ்பஶுக்ராந்நமைது²நாத்³யா விராகி³ணீ ॥ 64 ॥

வைஷ்ணவீ வ்யாபிகா வித்³யா ஶ்மஶாநவாஸிநீ பரா ।
வீரஸாத⁴நஸந்துஷ்டா வீராஸ்பா²லநநாதி³நீ ॥ 65 ॥

ஶிவாப³லிப்ரஹ்ருʼஷ்டாத்மா ஶிவாரூபாத்³யசண்டி³கா ।
காமஸ்தோத்ரப்ரியாத்யுக்³ரமாநஸா காமரூபிணீ ॥ 66 ॥

ப்³ரஹ்மாநந்த³பரா ஶம்பு⁴ மைது²நாநந்த³தோஷிதா ।
யோகீ³ந்த்³ரஹ்ருʼத³யாகா³ரா தி³வா நிஶி விபர்யயா ॥ 67 ॥

க்ஷணம் துஷ்டா ச ப்ரத்யக்ஷா த³ந்தமாலாஜபப்ரியா ।
ஶய்யாயாம் சும்ப³நாங்க:³ ஸந் வேஶ்யாஸங்க³பராயண: ॥ 68 ॥

க²ட்³க³ஹஸ்தோ முக்தகேஶோ தி³க³ம்ப³ரவிபூ⁴ஷித: ।
படே²ந்நாமஸஹஸ்ராக்²யம் மேதா⁴ஸாம்ராஜ்யநாமகம் ॥ 69 ॥

யதா² தி³வ்யாம்ருʼதைர்தே³வா: ப்ரஸந்நா க்ஷணமாத்ரத: ।
ததா²ঽநேந மஹாகாலீ ப்ரஸந்நா பாட²மாத்ரத: ॥ 70 ॥

கத்²யதே நாமஸாஹஸ்ரம் ஸாவதா⁴நமநா: ஶ்ருʼணு ।
ஸர்வஸாம்ராஜ்யமேதா⁴க்²யநாமஸாஹஸ்ரகஸ்ய ச ॥ 71 ॥

மஹாகால ருʼஷி: ப்ரோக்த உஷ்ணிக்ச²ந்த:³ ப்ரகீர்திதம் ।
தே³வதா த³க்ஷிணா காலீ மாயாபீ³ஜம் ப்ரகீர்திதம் ॥ 72 ॥

ஹ்ரூँ ஶக்தி: காலிகாபீ³ஜம் கீலகம் பரிகீர்திதம் ।
காலிகா வரதா³நாதி³-ஸ்வேஷ்டார்தே² விநியோக³த: ॥ 73 ॥

கீலகேந ஷட³ங்கா³நி ஷட்³தீ³ர்கா⁴பீ³ஜேந காரயேத் ।
த்⁴யாநம் ச பூர்வவத்க்ருʼத்வா ஸாத⁴யேதி³ஷ்டஸாத⁴நம் ॥ 74 ॥

ௐ அஸ்ய ஶ்ரீஸர்வஸாம்ராஜ்யமேதா⁴காலீஸ்வரூப-
ககாராத்மகஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய மஹாகால-
ருʼஷிருஷ்ணிக்ச²ந்த:³, ஶ்ரீத³க்ஷிணகாலீ தே³வதா, ஹ்ரீம் பீ³ஜம்,
ஹ்ரூँ ஶக்தி:, க்ரீம் கீலகம், காலீவரதா³நாதி³ஸ்வேஷ்டார்தே² ஜபே விநியோக:³ ।
ௐ மஹாகால ருʼஷயே நம: ஶிரஸி ।
உஷ்ணிக்ச²ந்த³ஸே நம: முகே² ।
ஶ்ரீ த³க்ஷிணகாலீதே³வதாயை நம: ஹ்ருʼத³யே ।
ஹ்ரீம் பீ³ஜாய நம: கு³ஹ்யே ।
ஹ்ரூँ ஶக்தயே நம: பாத³யோ: ।
க்ரீம் கீலகாய நம: நாபௌ⁴ ।
விநியோகா³யநம: ஸர்வாங்கே³ । இதி ருʼஷ்யாதி³ந்யாஸ: ।
ௐ க்ராம் அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: ।
ௐ க்ரீம் தர்ஜநீப்⁴யாம் நம: ।
ௐ க்ரூம் மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம: ।
ௐ க்ரைம் அநாமிகாப்⁴யாம் நம: ।
ௐ க்ரௌம் கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம: ।
ௐ க்ர: கரதலகரப்ருʼஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: । இதி கராங்க³ந்யாஸ: ।
ௐ க்ராம் ஹ்ருʼத³யாய நம: ।
ௐ க்ரீம் ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ௐ க்ரூம் ஶிகா²யை வஷட் ।
ௐ க்ரைம் கவசாய ஹும் ।
ௐ க்ரௌம் நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
ௐ க்ர: அஸ்த்ராய ப²ட் । இதி ஹ்ருʼத³யாதி³ ஷட³ங்க³ந்யாஸ: ।
அத² த்⁴யாநம் ।
ௐ கராலவத³நாம் கோ⁴ராம் முக்தகேஶீம் சதுர்பு⁴ஜாம் ।
காலிகாம் த³க்ஷிணாம் தி³வ்யாம் முண்ட³மாலாவிபூ⁴ஷிதாம் ॥

ஸத்³யஶ்சி²ந்நஶிர:க²ட்³க³வாமோர்த்⁴வாத:⁴கராம்பு³ஜாம் ।
அப⁴யம் வரத³ம் சைவ த³க்ஷிணாதோ⁴ர்த்⁴வபாணிகாம் ॥

மஹாமேக⁴ப்ரபா⁴ம் ஶ்யாமாம் ததா² சைவ தி³க³ம்ப³ராம் ।
கண்டா²வஸக்தமுண்டா³லீக³லத்³ருதி⁴ரசர்சிதாம் ॥

கர்ணாவதம்ஸதாநீதஶவயுக்³மப⁴யாநகாம் ।
கோ⁴ரத³ம்ஷ்ட்ராகராலாஸ்யாம் பீநோந்நதபயோத⁴ராம் ॥

ஶவாநாம் கரஸங்கா⁴தை: க்ருʼதகாஞ்சீம் ஹஸந்முகீ²ம் ।
ஸ்ருʼக்கத்³வயக³லத்³ரக்ததா⁴ராவிஸ்பு²ரிதாநநாம் ॥

கோ⁴ரரூபாம் மஹாரௌத்³ரீம் ஶ்மஶாநாலயவாஸிநீம் ।
த³ந்துராம் த³க்ஷிணவ்யாபிமுக்தலம்ப³கசோச்சயாம் ॥

ஶவரூபமஹாதே³வஹ்ருʼத³யோபரி ஸம்ஸ்தி²தாம் ।
ஶிவாபி⁴ர்கோ⁴ரரூபாபி⁴ஶ்சதுர்த்³தி³க்ஷு ஸமந்விதாம் ॥

மஹாகாலேந ஸார்த்³தோ⁴ர்த்³த⁴முபவிஷ்டரதாதுராம் ।
ஸுக²ப்ரஸந்நவத³நாம் ஸ்மேராநநஸரோருஹாம் ॥

ஏவம் ஸங்சிந்தயேத்³தே³வீம் ஶ்மஶாநாலயவாஸிநீம் ॥

அத² ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ர ப்ராரம்ப:⁴ ।
ௐ க்ரீம் காலீ க்ரூँ கராலீ ச கல்யாணீ கமலா கலா ।
கலாவதீ கலாட்⁴யா ச கலாபூஜ்யா கலாத்மிகா ॥ 1 ॥

கலாத்³ருʼஷ்டா கலாபுஷ்டா கலாமஸ்தா கலாத⁴ரா ।
கலாகோடி கலாபா⁴ஸா கலாகோடிப்ரபூஜிதா ॥ 2 ॥

கலாகர்மகலாதா⁴ரா கலாபாரா கலாக³மா ।
கலாதா⁴ரா கமலிநீ ககாரா கருணா கவி: ॥ 3 ॥

ககாரவர்ணஸர்வாங்கீ³ கலாகோடிவிபூ⁴ஷிதா ।
ககாரகோடிகு³ணிதா கலாகோடிவிபூ⁴ஷணா ॥ 4 ॥

ககாரவர்ணஹ்ருʼத³யா ககாரமநுமண்டி³தா ।
ககாரவர்ணநிலயா காகஶப்³த³பராயணா ॥ 5 ॥

ககாரவர்ணமுகுடா ககாரவர்ணபூ⁴ஷணா ।
ககாரவர்ணரூபா ச ககஶப்³த³பராயணா ॥ 6 ॥

ககவீராஸ்பா²லரதா கமலாகரபூஜிதா ।
கமலாகரநாதா² ச கமலாகரரூபத்⁴ருʼக் ॥ 7 ॥

கமலாகரஸித்³தி⁴ஸ்தா² கமலாகரபாரதா³ ।
கமலாகரமத்⁴யஸ்தா² கமலாகரதோஷிதா ॥ 8 ॥

கத²ங்காரபராலாபா கத²ங்காரபராயணா ।
கத²ங்காரபதா³ந்தஸ்தா² கத²ங்காரபதா³ர்த²பூ:⁴ ॥ 9 ॥

கமலாக்ஷீ கமலஜா கமலாக்ஷப்ரபூஜிதா ।
கமலாக்ஷவரோத்³யுக்தா ககாரா கர்பு³ராக்ஷரா ॥ 10 ॥

கரதாரா கரச்சி²ந்நா கரஶ்யாமா கரார்ணவா ।
கரபூஜ்யா கரரதா கரதா³ கரபூஜிதா ॥ 11 ॥

கரதோயா கராமர்ஷா கர்மநாஶா கரப்ரியா ।
கரப்ராணா கரகஜா கரகா கரகாந்தரா ॥ 12 ॥

கரகாசலரூபா ச கரகாசலஶோபி⁴நீ ।
கரகாசலபுத்ரீ ச கரகாசலதோஷிதா ॥ 13 ॥

கரகாசலகே³ஹஸ்தா² கரகாசலரக்ஷிணீ ।
கரகாசலஸம்மாந்யா கரகாசலகாரிணீ ॥ 14 ॥

கரகாசலவர்ஷாட்⁴யா கரகாசலரஞ்ஜிதா ।
கரகாசலகாந்தாரா கரகாசலமாலிநீ ॥ 15 ॥

கரகாசலபோ⁴ஜ்யா ச கரகாசலரூபிணீ ।
கராமலகஸம்ஸ்தா² ச கராமலகஸித்³தி⁴தா³ ॥ 16 ॥

கராமலகஸம்பூஜ்யா கராமலகதாரிணீ ।
கராமலககாலீ ச கராமலகரோசிநீ ॥ 17 ॥

கராமலகமாதா ச கராமலகஸேவிநீ ।
கராமலகப³த்³த்⁴யேயா கராமலகதா³யிநீ ॥ 18 ॥

கஞ்ஜநேத்ரா கஞ்ஜக³தி: கஞ்ஜஸ்தா² கஞ்ஜதா⁴ரிணீ ।
கஞ்ஜமாலாப்ரியகரீ கஞ்ஜரூபா ச கஞ்ஜநா ॥ 19 ॥

கஞ்ஜஜாதி: கஞ்ஜக³தி: கஞ்ஜஹோமபராயணா ।
கஞ்ஜமண்ட³லமத்⁴யஸ்தா² கஞ்ஜாப⁴ரணபூ⁴ஷிதா ॥ 20 ॥

கஞ்ஜஸம்மாநநிரதா கஞ்ஜோத்பத்திபராயணா ।
கஞ்ஜராஶிஸமாகாரா கஞ்ஜாரண்யநிவாஸிநீ ॥ 21 ॥

கரஞ்ஜவ்ருʼக்ஷமத்⁴யஸ்தா² கரஞ்ஜவ்ருʼக்ஷவாஸிநீ ।
கரஞ்ஜப²லபூ⁴ஷாட்⁴யா கரஞ்ஜாரண்யவாஸிநீ ॥ 22 ॥

கரஞ்ஜமாலாப⁴ரணா கரவாலபராயணா ।
கரவாலப்ரஹ்ருʼஷ்டாத்மா கரவாலப்ரியா க³தி: ॥ 23 ॥

கரவாலப்ரியா கந்யா கரவாலவிஹாரிணீ ।
கரவாலமயீ கர்மா கரவாலப்ரியங்கரீ ॥ 24 ॥

கப³ந்த⁴மாலாப⁴ரணா கப³ந்த⁴ராஶிமத்⁴யகா³ ।
கப³ந்த⁴கூடஸம்ஸ்தா²நா கப³ந்தா⁴நந்தபூ⁴ஷணா ॥ 25 ॥

கப³ந்த⁴நாத³ஸந்துஷ்டா கப³ந்தா⁴ஸநதா⁴ரிணீ ।
கப³ந்த⁴க்³ருʼஹமத்⁴யஸ்தா² கப³ந்த⁴வநவாஸிநீ ॥ 26 ॥

கப³ந்த⁴காஞ்சீகரணீ கப³ந்த⁴ராஶிபூ⁴ஷணா ।
கப³ந்த⁴மாலாஜயதா³ கப³ந்த⁴தே³ஹவாஸிநீ ॥ 27 ॥

கப³ந்தா⁴ஸநமாந்யா ச கபாலாகல்பதா⁴ரிணீ ।
கபாலமாலாமத்⁴யஸ்தா² கபாலவ்ரததோஷிதா ॥ 28 ॥

கபாலதீ³பஸந்துஷ்டா கபாலதீ³பரூபிணீ ।
கபாலதீ³பவரதா³ கபாலகஜ்ஜலஸ்தி²தா ॥ 29 ॥

கபாலமாலாஜயதா³ கபாலஜபதோஷிணீ ।
கபாலஸித்³தி⁴ஸம்ஹ்ருʼஷ்டா கபாலபோ⁴ஜநோத்³யதா ॥ 30 ॥

கபாலவ்ரதஸம்ஸ்தா²நா கபாலகமலாலயா ।
கவித்வாம்ருʼதஸாரா ச கவித்வாம்ருʼதஸாக³ரா ॥ 31 ॥

கவித்வஸித்³தி⁴ஸம்ஹ்ருʼஷ்டா கவித்வாதா³நகாரிணீ ।
கவிப்ருʼஜ்யா கவிக³தி: கவிரூபா கவிப்ரியா ॥ 32 ॥

கவிப்³ரஹ்மாநந்த³ரூபா கவித்வவ்ரததோஷிதா ।
கவிமாநஸஸம்ஸ்தா²நா கவிவாஞ்ச்சா²ப்ரபூரிணீ ॥ 33 ॥

கவிகண்ட²ஸ்தி²தா கம் ஹ்ரீம் கங்கங்கம் கவிபூர்திதா³ ।
கஜ்ஜலா கஜ்ஜலாதா³நமாநஸா கஜ்ஜலப்ரியா ॥ 34 ॥

கபாலகஜ்ஜலஸமா கஜ்ஜலேஶப்ரபூஜிதா ।
கஜ்ஜலார்ணவமத்⁴யஸ்தா² கஜ்ஜலாநந்த³ரூபிணீ ॥ 35 ॥

கஜ்ஜலப்ரியஸந்துஷ்டா கஜ்ஜலப்ரியதோஷிணீ ।
கபாலமாலாப⁴ரணா கபாலகரபூ⁴ஷணா ॥ 36 ॥

கபாலகரபூ⁴ஷாட்⁴யா கபாலசக்ரமண்டி³தா ।
கபாலகோடிநிலயா கபாலது³ர்க³காரிணீ ॥ 37 ॥

கபாலகி³ரிஸம்ஸ்தா²நா கபாலசக்ரவாஸிநீ ।
கபாலபாத்ரஸந்துஷ்டா கபாலார்க்⁴யபராயணா ॥ 38 ॥

கபாலார்க்⁴யப்ரியப்ராணா கபாலார்க்⁴யவரப்ரதா³ ।
கபாலசக்ரரூபா ச கபாலரூபமாத்ரகா³ ॥ 39 ॥

கத³லீ கத³லீரூபா கத³லீவநவாஸிநீ ।
கத³லீபுஷ்பஸம்ப்ரீதா கத³லீப²லமாநஸா ॥ 40 ॥

கத³லீஹோமஸந்துஷ்டா கத³லீத³ர்ஶநோத்³யதா ।
கத³லீக³ர்ப⁴மத்⁴யஸ்தா² கத³லீவநஸுந்த³ரீ ॥ 41 ॥

கத³ம்ப³புஷ்பநிலயா கத³ம்ப³வநமத்⁴யகா³ ।
கத³ம்ப³குஸுமாமோதா³ கத³ம்ப³வநதோஷிணீ ॥ 42 ॥

கத³ம்ப³புஷ்பஸம்பூஜ்யா கத³ம்ப³புஷ்பஹோமதா³ ।
கத³ம்ப³புஷ்பமத்⁴யஸ்தா² கத³ம்ப³ப²லபோ⁴ஜிநீ ॥ 43 ॥

கத³ம்ப³காநநாந்த:ஸ்தா² கத³ம்பா³சலவாஸிநீ ।
கச்ச²பா கச்ச²பாராத்⁴யா கச்ச²பாஸநஸம்ஸ்தி²தா ॥ 44 ॥

கர்ணபூரா கர்ணநாஸா கர்ணாட்⁴யா காலபை⁴ரவீ ।
கலப்ரீதா கலஹதா³ கலஹா கலஹாதுரா ॥ 45 ॥

கர்ணயக்ஷீ கர்ணவார்தா கதி²நீ கர்ணஸுந்த³ரீ ।
கர்ணபிஶாசிநீ கர்ணமஞ்ஜரீ கவிகக்ஷதா³ ॥ 46 ॥

கவிகக்ஷாவிரூபாட்⁴யா கவிகக்ஷஸ்வரூபிணீ ।
கஸ்தூரீம்ருʼக³ஸம்ஸ்தா²நா கஸ்தூரீம்ருʼக³ரூபிணீ ॥ 47 ॥

கஸ்தூரீம்ருʼக³ஸந்தோஷா கஸ்தூரீம்ருʼக³மத்⁴யகா³ ।
கஸ்தூரீரஸநீலாங்கீ³ கஸ்தூரீக³ந்த⁴தோஷிதா ॥ 48 ॥

கஸ்தூரீபூஜகப்ராணா கஸ்தூரீபூஜகப்ரியா ।
கஸ்தூரீப்ரேமஸந்துஷ்டா கஸ்தூரீப்ராணதா⁴ரிணீ ॥ 49 ॥

கஸ்தூரீபூஜகாநந்தா³ கஸ்தூரீக³ந்த⁴ரூபிணீ ।
கஸ்தூரீமாலிகாரூபா கஸ்தூரீபோ⁴ஜநப்ரியா ॥ 50 ॥

கஸ்தூரீதிலகாநந்தா³ கஸ்தூரீதிலகப்ரியா ।
கஸ்தூரீஹோமஸந்துஷ்டா கஸ்தூரீதர்பணோத்³யதா ॥ 51 ॥

கஸ்தூரீமார்ஜநோத்³யுக்தா கஸ்தூரீசக்ரபூஜிதா ।
கஸ்தூரீபுஷ்பஸம்பூஜ்யா கஸ்தூரீசர்வணோத்³யதா ॥ 52 ॥

கஸ்தூரீக³ர்ப⁴மத்⁴யஸ்தா² கஸ்தூரீவஸ்த்ரதா⁴ரிணீ ।
கஸ்தூரீகாமோத³ரதா கஸ்தூரீவநவாஸிநீ ॥ 53 ॥

கஸ்தூரீவநஸம்ரக்ஷா கஸ்தூரீப்ரேமதா⁴ரிணீ ।
கஸ்தூரீஶக்திநிலயா கஸ்தூரீஶக்திகுண்ட³கா³ ॥ 54 ॥

கஸ்தூரீகுண்ட³ஸம்ஸ்நாதா கஸ்தூரீகுண்ட³மஜ்ஜநா ।
கஸ்தூரீஜீவஸந்துஷ்டா கஸ்தூரீஜீவதா⁴ரிணீ ॥ 55 ॥

கஸ்தூரீபரமாமோதா³ கஸ்தூரீஜீவநக்ஷமா ।
கஸ்தூரீஜாதிபா⁴வஸ்தா² கஸ்தூரீக³ந்த⁴சும்ப³நா ॥ 56 ॥

கஸதூரீக³ந்த⁴ஸம்ஶோபா⁴விராஜிதகபாலபூ:⁴ ।
கஸ்தூரீமத³நாந்த:ஸ்தா² கஸ்தூரீமத³ஹர்ஷதா³ ॥ 57 ॥

கஸ்தூரீகவிதாநாட்⁴யா கஸ்தூரீக்³ருʼஹமத்⁴யகா³ ।
கஸ்தூரீஸ்பர்ஶகப்ராணா கஸ்தூரீவிந்த³காந்தகா ॥ 58 ॥

கஸ்தூர்ய்யாமோத³ரஸிகா கஸ்தூரீக்ரீட³நோத்³யதா ।
கஸ்தூரீதா³நநிரதா கஸ்தூரீவரதா³யிநீ ॥ 59 ॥

கஸ்தூரீஸ்தா²பநாஸக்தா கஸ்தூரீஸ்தா²நரஞ்ஜிநீ ।
கஸ்தூரீகுஶலப்ரஶ்நா கஸ்தூரீஸ்துதிவந்தி³தா ॥ 60 ॥

கஸ்தூரீவந்த³காராத்⁴யா கஸ்தூரீஸ்தா²நவாஸிநீ ।
கஹரூபா கஹாட்⁴யா ச கஹாநந்தா³ கஹாத்மபூ:⁴ ॥ 61 ॥

கஹபூஜ்யா கஹாக்²யா ச கஹஹேயா கஹாத்மிகா ।
கஹமாலாகண்ட²பூ⁴ஷா கஹமந்த்ரஜபோத்³யதா ॥ 62 ॥

கஹநாமஸ்ம்ருʼதிபரா கஹநாமபராயணா ।
கஹபராயணரதா கஹதே³வீ கஹேஶ்வரீ ॥ 63 ॥

கஹஹேது கஹாநந்தா³ கஹநாத³பராயணா ।
கஹமாதா கஹாந்த:ஸ்தா² கஹமந்த்ரா கஹேஶ்வரீ ॥ 64 ॥

கஹஜ்ஞேயா கஹாராத்⁴யா கஹத்⁴யாநபராயணா ।
கஹதந்த்ரா கஹகஹா கஹசர்ய்யாபராயணா ॥ 65 ॥

கஹாசாரா கஹக³தி: கஹதாண்ட³வகாரிணீ ।
கஹாரண்யா கஹரதி: கஹஶக்திபராயணா ॥ 66 ॥

கஹராஜ்யநதா கர்மஸாக்ஷிணீ கர்மஸுந்த³ரீ ।
கர்மவித்³யா கர்மக³தி: கர்மதந்த்ரபராயணா ॥ 67 ॥

கர்மமாத்ரா கர்மகா³த்ரா கர்மத⁴ர்மபராயணா ।
கர்மரேகா²நாஶகர்த்ரீ கர்மரேகா²விநோதி³நீ ॥ 68 ॥

கர்மரேகா²மோஹகரீ கர்மகீர்திபராயணா ।
கர்மவித்³யா கர்மஸாரா கர்மாதா⁴ரா ச கர்மபூ:⁴ ॥ 69 ॥

கர்மகாரீ கர்மஹாரீ கர்மகௌதுகஸுந்த³ரீ ।
கர்மகாலீ கர்மதாரா கர்மச்சி²ந்நா ச கர்மதா³ ॥ 70 ॥

கர்மசாண்டா³லிநீ கர்மவேத³மாதா ச கர்மபூ:⁴ ।
கர்மகாண்ட³ரதாநந்தா கர்மகாண்டா³நுமாநிதா ॥ 71 ॥

கர்மகாண்ட³பரீணாஹா கமடீ² கமடா²க்ருʼதி: ।
கமடா²ராத்⁴யஹ்ருʼத³யா கமடா²கண்ட²ஸுந்த³ரீ ॥ 72 ॥

கமடா²ஸநஸம்ஸேவ்யா கமடீ² கர்மதத்பரா ।
கருணாகரகாந்தா ச கருணாகரவந்தி³தா ॥ 73 ॥

கடோ²ரா கரமாலா ச கடோ²ரகுசதா⁴ரிணீ ।
கபர்தி³நீ கபடிநீ கடி²நா கங்கபூ⁴ஷணா ॥ 74 ॥

கரபோ⁴ரூ: கடி²நதா³ கரபா⁴ கரபா⁴லயா ।
கலபா⁴ஷாமயீ கல்பா கல்பநா கல்பதா³யிநீ ॥ 75 ॥

கமலஸ்தா² கலாமாலா கமலாஸ்யா க்கணத்ப்ரபா⁴ ।
ககுத்³மிநீ கஷ்டவதீ கரணீயகதா²ர்சிதா ॥ 76 ॥

கசார்சிதா கசதநு: கசஸுந்த³ரதா⁴ரிணீ ।
கடோ²ரகுசஸம்லக்³நா கடிஸூத்ரவிராஜிதா ॥ 77 ॥

கர்ணமக்ஷப்ரியா கந்தா³ கதா²கந்த³க³தி: கலி: ।
கலிக்⁴நீ கலிதூ³தீ ச கவிநாயக-பூஜிதா ॥ 78 ॥

கணகக்ஷாநியந்த்ரீ ச கஶ்சித்கவிவரார்சிதா ।
கர்த்ரீ ச கர்த்ருʼகா பூ⁴ஷாகாரிணீ கர்ணஶத்ருபா ॥ 79 ॥

கரணேஶீ கரணபா கலவாசா கலாநிதி:⁴ ।
கலநா கலநாதா⁴ரா கலநா காரிகா கரா ॥ 80 ॥

கலகே³யா கர்கராஶி: கர்கராஶி-ப்ரபூஜிதா ।
கந்யாராஶி: கந்யகா ச கந்யகாப்ரியபா⁴ஷிணீ ॥ 81 ॥

கந்யகாதா³நஸந்துஷ்டா கந்யகாதா³நதோஷிணீ ।
கந்யாதா³நகராநந்தா³ கந்யாதா³நக்³ரஹேஷ்டதா³ ॥ 82 ॥

கர்ஷணா கக்ஷத³ஹநா காமிதா கமலாஸநா ।
கரமாலாநந்த³கர்த்ரீ கரமாலாப்ரபோஷிதா ॥ 83 ॥

கரமாலாஶயாநந்தா³ கரமாலாஸமாக³மா ।
கரமாலாஸித்³தி⁴தா³த்ரீ கரமாலாகரப்ரியா ॥ 84 ॥

கரப்ரியா கரரதா கரதா³நபராயணா ।
கலாநந்தா³ கலிக³தி: கலிபூஜ்யா கலிப்ரஸூ: ॥ 85 ॥

கலநாத³நிநாத³ஸ்தா² கலநாத³வரப்ரதா³ ।
கலநாத³ஸமாஜஸ்தா² கஹோலா ச கஹோலதா³ ॥ 86 ॥

கஹோலகே³ஹமத்⁴யஸ்தா² கஹோலவரதா³யிநீ ।
கஹோலகவிதாதா⁴ரா கஹோலருʼஷிமாநிதா ॥ 87 ॥

கஹோலமாநஸாராத்⁴யா கஹோலவாக்யகாரிணீ ।
கர்த்ருʼரூபா கர்த்ருʼமயீ கர்த்ருʼமாதா ச கர்தரீ ॥ 88 ॥

கநீயா கநகாராத்⁴யா கநீநகமயீ ததா² ।
கநீயாநந்த³நிலயா கநகாநந்த³தோஷிதா ॥ 89 ॥

கநீயககராகாஷ்டா² கதா²ர்ணவகரீ கரீ ।
கரிக³ம்யா கரிக³தி: கரித்⁴வஜபராயணா ॥ 90 ॥

கரிநாத²ப்ரியாகண்டா² கதா²நகப்ரதோஷிதா ।
கமநீயா கமநகா கமநீயவிபூ⁴ஷணா ॥ 91 ॥

கமநீயஸமாஜஸ்தா² கமநீயவ்ரதப்ரியா ।
கமநீயகு³ணாராத்⁴யா கபிலா கபிலேஶ்வரீ ॥ 92 ॥

கபிலாராத்⁴யஹ்ருʼத³யா கபிலாப்ரியவாதி³நீ ।
கஹசக்ரமந்த்ரவர்ணா கஹசக்ரப்ரஸூநகா ॥ 93 ॥

கஏ‍ஈலஹ்ரீம்ஸ்வரூபா ச கஏ‍ஈலஹ்ரீம்வரப்ரதா³ ।
கஏ‍ஈலஹ்ரீம்ஸித்³தி⁴தா³த்ரீ கஏ‍ஈலஹ்ரீம்ஸ்வரூபிணீ ॥ 94 ॥

கஏ‍ஈலஹ்ரீம்மந்த்ரவர்ணா கஏ‍ஈலஹ்ரீம்ப்ரஸூகலா ।
கவர்கா³ ச கபாடஸ்தா² கபாடோத்³கா⁴டநக்ஷமா ॥ 95 ॥

கங்காலீ ச கபாலீ ச கங்காலப்ரியபா⁴ஷிணீ ।
கங்காலபை⁴ரவாராத்⁴யா கங்காலமாநஸம்ஸ்தி²தா ॥ 96 ॥

கங்காலமோஹநிரதா கங்காலமோஹதா³யிநீ ।
கலுஷக்⁴நீ கலுஷஹா கலுஷார்திவிநாஶிநீ ॥ 97 ॥

கலிபுஷ்பா கலாதா³நா கஶிபு: கஶ்யபார்சிதா ।
கஶ்யபா கஶ்யபாராத்⁴யா கலிபூர்ணகலேவரா ॥ 98 ॥

கலேஶ்வரகரீ காஞ்சீ கவர்கா³ ச கராலகா ।
கராலபை⁴ரவாராத்⁴யா கராலபை⁴ரவேஶ்வரீ ॥ 99 ॥

கராலா கலநாதா⁴ரா கபர்த்³தீ³ஶவரப்ரதா³ ।
கபர்த்³தீ³ஶப்ரேமலதா கபர்த்³தி³மாலிகாயுதா ॥ 100 ॥

கபர்த்³தி³ஜபமாலாட்⁴யா கரவீரப்ரஸூநதா³ ।
கரவீரப்ரியப்ராணா கரவீரப்ரபூஜிதா ॥ 101 ॥

கர்ணிகாரஸமாகாரா கர்ணிகாரப்ரபூஜிதா ।
கரிஷாக்³நிஸ்தி²தா கர்ஷா கர்ஷமாத்ரஸுவர்ணதா³ ॥ 102 ॥

கலஶா கலஶாராத்⁴யா கஷாயா கரிகா³நதா³ ।
கபிலா கலகண்டீ² ச கலிகல்பலதா மதா ॥ 103 ॥

கல்பலதா கல்பமாதா கல்பகாரீ ச கல்பபூ:⁴ ।
கர்பூராமோத³ருசிரா கர்பூராமோத³தா⁴ரிணீ ॥ 104 ॥

கர்பூரமாலாப⁴ரணா கர்பூரவாஸபூர்திதா³ ।
கர்பூரமாலாஜயதா³ கர்பூரார்ணவமத்⁴யகா³ ॥ 105 ॥

கர்பூரதர்பணரதா கடகாம்ப³ரதா⁴ரிணீ ।
கபடேஶ்வவரஸம்பூஜ்யா கபடேஶ்வரரூபிணீ ॥ 106 ॥

கடு: கபித்⁴வஜாராத்⁴யா கலாபபுஷ்பதா⁴ரிணீ ।
கலாபபுஷ்பருசிரா கலாபபுஷ்பபூஜிதா ॥ 107 ॥

க்ரகசா க்ரகசாராத்⁴யா கத²ம்ப்³ரூமா கராலதா ।
கத²ங்காரவிநிர்முக்தா காலீ காலக்ரியா க்ரது: ॥ 108 ॥

காமிநீ காமிநீபூஜ்யா காமிநீபுஷ்பதா⁴ரிணீ ।
காமிநீபுஷ்பநிலயா காமிநீபுஷ்பபூர்ணிமா ॥ 109 ॥

காமிநீபுஷ்பபூஜார்ஹா காமிநீபுஷ்பபூ⁴ஷணா ।
காமிநீபுஷ்பதிலகா காமிநீகுண்ட³சும்ப³நா ॥ 110 ॥

காமிநீயோக³ஸந்துஷ்டா காமிநீயோக³போ⁴க³தா³ ।
காமிநீகுண்ட³ஸம்மக்³நா காமிநீகுண்ட³மத்⁴யகா³ ॥ 111 ॥

காமிநீமாநஸாராத்⁴யா காமிநீமாநதோஷிதா ।
காமிநீமாநஸஞ்சாரா காலிகா காலகாலிகா ॥ 112 ॥

காமா ச காமதே³வீ ச காமேஶீ காமஸம்ப⁴வா ।
காமபா⁴வா காமரதா காமார்தா காமமஞ்ஜரீ ॥ 113 ॥

காமமஞ்ஜீரரணிதா காமதே³வப்ரியாந்தரா ।
காமகாலீ காமகலா காலிகா கமலார்சிதா ॥ 114 ॥

காதி³கா கமலா காலீ காலாநலஸமப்ரபா⁴ ।
கல்பாந்தத³ஹநா காந்தா காந்தாரப்ரியவாஸிநீ ॥ 115 ॥

காலபூஜ்யா காலரதா காலமாதா ச காலிநீ ।
காலவீரா காலகோ⁴ரா காலஸித்³தா⁴ ச காலதா³ ॥ 116 ॥

காலஞ்ஜநஸமாகாரா காலஞ்ஜரநிவாஸிநீ ।
காலருʼத்³தி:⁴ காலவ்ருʼத்³தி:⁴ காராக்³ருʼஹவிமோசிநீ ॥ 117 ॥

காதி³வித்³யா காதி³மாதா காதி³ஸ்தா² காதி³ஸுந்த³ரீ ।
காஶீ காஞ்சீ ச காஞ்சீஶா காஶீஶவரதா³யிநீ ॥ 118 ॥

க்ராம் பீ³ஜா சைவ க்ரீம் பீ³ஜா ஹ்ருʼத³யாய நமஸ்ஸ்ம்ருʼதா ।
காம்யா காம்யக³தி: காம்யஸித்³தி⁴தா³த்ரீ ச காமபூ:⁴ ॥ 119 ॥

காமாக்²யா காமரூபா ச காமசாபவிமோசிநீ ।
காமதே³வகலாராமா காமதே³வகலாலயா ॥ 120 ॥

காமராத்ரி: காமதா³த்ரீ காந்தாராசலவாஸிநீ ।
காமரூபா காலக³தி: காமயோக³பராயணா ॥ 121 ॥

காமஸம்மர்த்³த³நரதா காமகே³ஹவிகாஸிநீ ।
காலபை⁴ரவபா⁴ர்யா ச காலபை⁴ரவகாமிநீ ॥ 122 ॥

காலபை⁴ரவயோக³ஸ்தா² காலபை⁴ரவபோ⁴க³தா³ ।
காமதே⁴நு: காமதோ³க்³த்⁴ரீ காமமாதா ச காந்திதா³ ॥ 123 ॥

காமுகா காமுகாராத்⁴யா காமுகாநந்த³வர்த்³தி⁴நீ ।
கார்த்தவீர்ய்யா கார்த்திகேயா கார்த்திகேயப்ரபூஜிதா ॥ 124 ॥

கார்ய்யா காரணதா³ கார்ய்யகாரிணீ காரணாந்தரா ।
காந்திக³ம்யா காந்திமயீ காத்யா காத்யாயநீ ச கா ॥ 125 ॥

காமஸாரா ச காஶ்மீரா காஶ்மீராசாரதத்பரா ।
காமரூபாசாரரதா காமரூபப்ரியம்வதா³ ॥ 126 ॥

காமரூபாசாரஸித்³தி:⁴ காமரூபமநோமயீ ।
கார்த்திகீ கார்த்திகாராத்⁴யா காஞ்சநாரப்ரஸூநபூ:⁴ ॥ 127 ॥

காஞ்சநாரப்ரஸூநாபா⁴ காஞ்சநாரப்ரபூஜிதா ।
காஞ்சரூபா காஞ்சபூ⁴மி: காம்ஸ்யபாத்ரப்ரபோ⁴ஜிநீ ॥ 128 ॥

காம்ஸ்யத்⁴வநிமயீ காமஸுந்த³ரீ காமசும்ப³நா ।
காஶபுஷ்பப்ரதீகாஶா காமத்³ருமஸமாக³மா ॥ 129 ॥

காமபுஷ்பா காமபூ⁴மி: காமபூஜ்யா ச காமதா³ ।
காமதே³ஹா காமகே³ஹா காமபீ³ஜபராயணா ॥ 130 ॥

காமத்⁴வஜஸமாரூடா⁴ காமத்⁴வஜஸமாஸ்தி²தா ।
காஶ்யபீ காஶ்யபாராத்⁴யா காஶ்யபாநந்த³தா³யிநீ ॥ 131 ॥

காலிந்தீ³ஜலஸங்காஶா காலிந்தீ³ஜலபூஜிதா ।
காதே³வபூஜாநிரதா காதே³வபரமார்த²தா³ ॥ 132 ॥

கர்மணா கர்மணாகாரா காமகர்மணகாரிணீ ।
கார்ம்மணத்ரோடநகரீ காகிநீ காரணாஹ்வயா ॥ 133 ॥

காவ்யாம்ருʼதா ச காலிங்கா³ காலிங்க³மர்த்³த³நோத்³யதா ।
காலாக³ருவிபூ⁴ஷாட்⁴யா காலாக³ருவிபூ⁴திதா³ ॥ 134 ॥

காலாக³ருஸுக³ந்தா⁴ ச காலாக³ருப்ரதர்பணா ।
காவேரீநீரஸம்ப்ரீதா காவேரீதீரவாஸிநீ ॥ 135 ॥

காலசக்ரப்⁴ரமாகாரா காலசக்ரநிவாஸிநீ ।
காநநா காநநாதா⁴ரா காரு: காருணிகாமயீ ॥ 136 ॥

காம்பில்யவாஸிநீ காஷ்டா² காமபத்நீ ச காமபூ:⁴ ।
காத³ம்ப³ரீபாநரதா ததா² காத³ம்ப³ரீகலா ॥ 137 ॥

காமவந்த்³யா ச காமேஶீ காமராஜப்ரபூஜிதா ।
காமராஜேஶ்வரீவித்³யா காமகௌதுகஸுந்த³ரீ ॥ 138 ॥

காம்போ³ஜஜா காஞ்சி²நதா³ காம்ஸ்யகாஞ்சநகாரிணீ ।
காஞ்சநாத்³ரிஸமாகாரா காஞ்சநாத்³ரிப்ரதா³நதா³ ॥ 139 ॥

காமகீர்தி: காமகேஶீ காரிகா காந்தராஶ்ரயா ।
காமபே⁴தீ³ ச காமார்திநாஶிநீ காமபூ⁴மிகா ॥ 140 ॥

காலாநலாஶிநீ காவ்யவநிதா காமரூபிணீ ।
காயஸ்தா² காமஸந்தீ³ப்தி: காவ்யதா³ காலஸுந்த³ரீ ॥ 141 ॥

காமேஶீ காரணவரா காமேஶீபூஜநோத்³யதா ।
காஞ்சீ-நூபுரபூ⁴ஷாட்⁴யா-குங்குமாப⁴ரணாந்விதா ॥ 142 ॥

காலசக்ரா காலக³தி: காலசக்ராமநோப⁴வா ।
குந்த³மத்⁴யா குந்த³புஷ்பா குந்த³புஷ்பப்ரியா குஜா ॥ 143 ॥

குஜமாதா குஜாராத்⁴யா குடா²ரவரதா⁴ரிணீ ।
குஞ்சரஸ்தா² குஶரதா குஶேஶயவிலோசநா ॥ 144 ॥

குமடீ² குரரீ குத்³ரா குரங்கீ³ குடஜாஶ்ரயா ।
கும்பீ⁴நஸவிபூ⁴ஷா ச கும்பீ⁴நஸவதோ⁴த்³யதா ॥ 145 ॥

கும்ப⁴கர்ணமநோல்லாஸா குலசூடா³மணி: குலா ।
குலாலக்³ருʼஹகந்யா ச குலசூடா³மணிப்ரியா ॥ 146 ॥

குலபூஜ்யா குலாராத்⁴யா குலபூஜாபராயணா ।
குலபூ⁴ஷா ததா² குக்ஷி: குரரீக³ணஸேவிதா ॥ 147 ॥

குலபுஷ்பா குலரதா குலபுஷ்பபராயணா ।
குலவஸ்த்ரா குலாராத்⁴யா குலகுண்ட³ஸமப்ரபா⁴ ॥ 148 ॥

குலகுண்ட³ஸமோல்லாஸா குண்ட³புஷ்பபராயணா ।
குண்ட³புஷ்பப்ரஸந்நாஸ்யா குண்ட³கோ³லோத்³ப⁴வாத்மிகா ॥ 149 ॥

குண்ட³கோ³லோத்³ப⁴வாதா⁴ரா குண்ட³கோ³லமயீ குஹூ: ।
குண்ட³கோ³லப்ரியப்ராணா குண்ட³கோ³லப்ரபூஜிதா ॥ 150 ॥

குண்ட³கோ³லமநோல்லாஸா குண்ட³கோ³லப³லப்ரதா³ ।
குண்ட³தே³வரதா க்ருத்³தா⁴ குலஸித்³தி⁴கரா பரா ॥ 151 ॥

குலகுண்ட³ஸமாகாரா குலகுண்ட³ஸமாநபூ:⁴ ।
குண்ட³ஸித்³தி:⁴ குண்ட³ருʼத்³தி:⁴ குமாரீபூஜநோத்³யதா ॥ 152 ॥

குமாரீபூஜகப்ராணா குமாரீபூஜகாலயா ।
குமாரீகாமஸந்துஷ்டா குமாரீபூஜநோத்ஸுகா ॥ 153 ॥

குமாரீவ்ரதஸந்துஷ்டா குமாரீரூபதா⁴ரிணீ ।
குமாரீபோ⁴ஜநப்ரீதா குமாரீ ச குமாரதா³ ॥ 154 ॥

குமாரமாதா குலதா³ குலயோநி: குலேஶ்வரீ ।
குலலிங்கா³ குலாநந்தா³ குலரம்யா குதர்கத்⁴ருʼக் ॥ 155 ॥

குந்தீ ச குலகாந்தா ச குலமார்க³பராயணா ।
குல்லா ச குருகுல்லா ச குல்லுகா குலகாமதா³ ॥ 156 ॥

குலிஶாங்கீ³ குப்³ஜிகா ச குப்³ஜிகாநந்த³வர்த்³தி⁴நீ ।
குலீநா குஞ்ஜரக³தி: குஞ்ஜரேஶ்வரகா³மிநீ ॥ 157 ॥

குலபாலீ குலவதீ ததை²வ குலதீ³பிகா ।
குலயோகே³ஶ்வரீ குண்டா³ குங்குமாருணவிக்³ரஹா ॥ 158 ॥

குங்குமாநந்த³ஸந்தோஷா குங்குமார்ணவவாஸிநீ ।
குஸுமா குஸுமப்ரீதா குலபூ:⁴ குலஸுந்த³ரீ ॥ 159 ॥

குமுத்³வதீ குமுதி³நீ குஶலா குலடாலயா ।
குலடாலயமத்⁴யஸ்தா² குலடாஸங்க³தோஷிதா ॥ 160 ॥

குலடாப⁴வநோத்³யுக்தா குஶாவர்தா குலார்ணவா ।
குலார்ணவாசாரரதா குண்ட³லீ குண்ட³லாக்ருʼதி: ॥ 161 ॥

குமதிஶ்ச குலஶ்ரேஷ்டா² குலசக்ரபராயணா ।
கூடஸ்தா² கூடத்³ருʼஷ்டிஶ்ச குந்தலா குந்தலாக்ருʼதி: ॥ 162 ॥

குஶலாக்ருʼதிரூபா ச கூர்சபீ³ஜத⁴ரா ச கூ: ।
கும் கும் கும் கும் ஶப்³த³ரதா க்ரூம் க்ரூம் க்ரூம் க்ரூம் பராயணா ॥ 163 ॥

கும் கும் கும் ஶப்³த³நிலயா குக்குராலயவாஸிநீ ।
குக்குராஸங்க³ஸம்யுக்தா குக்குராநந்தவிக்³ரஹா ॥ 164 ॥

கூர்சாரம்பா⁴ கூர்சபீ³ஜா கூர்சஜாபபராயணா ।
குலிநீ குலஸம்ஸ்தா²நா கூர்சகண்ட²பராக³தி: ॥ 165 ॥

கூர்சவீணாபா⁴லதே³ஶா கூர்சமஸ்தகபூ⁴ஷிதா ।
குலவ்ருʼக்ஷக³தா கூர்மா கூர்மாசலநிவாஸிநீ ॥ 166 ॥

குலபி³ந்து:³ குலஶிவா குலஶக்திபராயணா ।
குலபி³ந்து³மணிப்ரக்²யா குங்குமத்³ருமவாஸிநீ ॥ 167 ॥

குசமர்த³நஸந்துஷ்டா குசஜாபபராயணா ।
குசஸ்பர்ஶநஸந்துஷ்டா குசாலிங்க³நஹர்ஷதா³ ॥ 168 ॥

குமதிக்⁴நீ குபே³ரார்ச்யா குசபூ:⁴ குலநாயிகா ।
குகா³யநா குசத⁴ரா குமாதா குந்த³த³ந்திநீ ॥ 169 ॥

குகே³யா குஹராபா⁴ஸா குகே³யா குக்⁴நதா³ரிபா⁴ ।
கீர்தி: கிராதிநீ க்லிந்நா கிந்நரா கிந்நரீக்ரியா ॥ 170 ॥

க்ரீங்காரா க்ரீஞ்ஜபாஸக்தா க்ரீம் ஹூँ ஸ்த்ரீம் மந்த்ரரூபிணீ ।
கிர்மீரிதத்³ருʼஶாபாங்கீ³ கிஶோரீ ச கிரீடிநீ ॥ 171 ॥

கீடபா⁴ஷா கீடயோநி: கீடமாதா ச கீடதா³ ।
கிம்ஶுகா கீரபா⁴ஷா ச க்ரியாஸாரா க்ரியாவதீ ॥ 172 ॥

கீங்கீம்ஶப்³த³பரா க்லாம் க்லீம் க்லூँ க்லைம் க்லௌம் மந்த்ரரூபிணீ ।
காँ கீம் கூँ கைம் ஸ்வரூபா ச க: ப²ட் மந்த்ரஸ்வரூபிணீ ॥ 173 ॥

கேதகீபூ⁴ஷணாநந்தா³ கேதகீப⁴ரணாந்விதா ।
கைகதா³ கேஶிநீ கேஶீ கேஶீஸூத³நதத்பரா ॥ 174 ॥

கேஶரூபா கேஶமுக்தா கைகேயீ கௌஶிகீ ததா² ।
கைரவா கைரவாஹ்லாதா³ கேஶரா கேதுரூபிணீ ॥ 175 ॥

கேஶவாராத்⁴யஹ்ருʼத³யா கேஶவாஸக்தமாநஸா ।
க்லைப்³யவிநாஶிநீ க்லைம் ச க்லைம் பீ³ஜஜபதோஷிதா ॥ 176 ॥

கௌஶல்யா கோஶலாக்ஷீ ச கோஶா ச கோமலா ததா² ।
கோலாபுரநிவாஸா ச கோலாஸுரவிநாஶிநீ ॥ 177 ॥

கோடிரூபா கோடிரதா க்ரோதி⁴நீ க்ரோத⁴ரூபிணீ ।
கேகா ச கோகிலா கோடி: கோடிமந்த்ரபராயணா ॥ 178 ॥

கோட்யாநந்தமந்த்ரயுக்தா கைரூபா கேரலாஶ்ரயா ।
கேரலாசாரநிபுணா கேரலேந்த்³ரக்³ருʼஹஸ்தி²தா ॥ 179 ॥

கேதா³ராஶ்ரமஸம்ஸ்தா² ச கேதா³ரேஶ்வரபூஜிதா ।
க்ரோத⁴ரூபா க்ரோத⁴பதா³ க்ரோத⁴மாதா ச கௌஶிகீ ॥ 180 ॥

கோத³ண்ட³தா⁴ரிணீ க்ரௌஞ்சா கௌஶல்யா கௌலமார்க³கா³ ।
கௌலிநீ கௌலிகாராத்⁴யா கௌலிகாகா³ரவாஸிநீ ॥ 181 ॥

கௌதுகீ கௌமுதீ³ கௌலா குமாரீ கௌரவார்சிதா ।
கௌண்டி³ந்யா கௌஶிகீ க்ரோதா⁴ ஜ்வாலாபா⁴ஸுரரூபிணீ ॥ 182 ॥

கோடிகாலாநலஜ்வாலா கோடிமார்த்தண்ட³விக்³ரஹா ।
க்ருʼத்திகா க்ருʼஷ்ணவர்ணா ச க்ருʼஷ்ணா க்ருʼத்யா க்ரியாதுரா ॥ 183 ॥

க்ருʼஶாங்கீ³ க்ருʼதக்ருʼத்யா ச க்ர: ப²ட்ஸ்வாஹாஸ்வரூபிணீ ।
க்ரௌம் க்ரௌம் ஹூँ ப²ட்மந்த்ரவர்ணா
க்ராம் ஹ்ரீம் ஹ்ரூँ ப²ட்ஸ்வரூபிணீ ॥ 184 ॥

க்ரீங்க்ரீம்ஹ்ரீம்ஹ்ரீம் ததா² ஹ்ரூँ ஹூँப²ட்ஸ்வாஹாமந்த்ரரூபிணீ ।
இதி ஶ்ரீஸர்வஸாம்ராஜ்யமேதா⁴நாம ஸஹஸ்ரகம் ॥ 185 ॥

ஸுந்த³ரீஶக்திதா³நாக்²யம் ஸ்வரூபார்பி⁴த⁴மேவ ச ।
கதி²தம் த³க்ஷிணாகால்யா: ஸுந்த³ர்யை ப்ரீதியோக³த: ॥ 1 ॥

வரதா³நப்ரஸங்கே³ந ரஹஸ்யமபி த³ர்ஶிதம் ।
கோ³பநீயம் ஸதா³ ப⁴க்த்யா பட²நீயம் பராத்பரம் ॥ 2 ॥

ப்ராதர்மத்⁴யாஹ்நகாலே ச மத்⁴யார்த்³த⁴ராத்ரயோரபி ।
யஜ்ஞகாலே ஜபாந்தே ச பட²நீயம் விஶேஷத: ॥ 3 ॥

ய: படே²த் ஸாத⁴கோ தீ⁴ர: காலீரூபோ ஹி வர்ஷத: ।
படே²த்³வா பாட²யேத்³வாபி ஶ்ருʼணோதி ஶ்ராவயேத³பி ॥ 4 ॥

வாசகம் தோஷயேத்³வாபி ஸ ப⁴வேத் காலிகாதநு: ।
ஸஹேலம் வா ஸலீலம் வா யஶ்சைநம் மாநவ: படே²த் ॥ 5 ॥

ஸர்வது:³க²விநிர்முக்தஸ்த்ரைலோக்யவிஜயீ கவி: ।
ம்ருʼதவந்த்⁴யா காகவந்த்⁴யா கந்யாவந்த்⁴யா ச வந்த்⁴யகா ॥ 6 ॥

புஷ்பவந்த்⁴யா ஶூலவந்த்⁴யா ஶ்ருʼணுயாத் ஸ்தோத்ரமுத்தமம் ।
ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரதா³தாரம் ஸத்கவிம் சிரஜீவிநம் ॥ 7 ॥

பாண்டி³த்யகீர்திஸம்யுக்தம் லப⁴தே நாத்ர ஸம்ஶய: ।
யம் யம் காமமுபஸ்க்ருʼத்ய காலீம் த்⁴யாத்வா ஜபேத்ஸ்தவம் ॥ 8 ॥

தம் தம் காமம் கரே க்ருʼத்வா மந்த்ரீ ப⁴வதி நாঽந்யதா² ।
யோநிபுஷ்பைர்லிங்க³புஷ்பை: குண்ட³கோ³லோத்³ப⁴வைரபி ॥ 9 ॥

ஸம்யோகா³ம்ருʼதபுஷ்பைஶ்ச வஸ்த்ரதே³வீப்ரஸூநகை: ।
காலிபுஷ்பை: பீட²தோயைர்யோநிக்ஷாலநதோயகை: ॥ 10 ॥

கஸ்தூரீகுங்குமைர்தே³வீம் நக²காலாக³ருக்ரமாத் ।
அஷ்டக³ந்தை⁴ர்தூ⁴பதீ³பர்யவயாவகஸம்யுதை: ॥ 11 ॥

ரக்தசந்த³நஸிந்தூ³ரைர்மத்ஸ்யமாம்ஸாதி³பூ⁴ஷணை: ।
மது⁴பி:⁴ பாயஸை: க்ஷீரை: ஶோதி⁴தை: ஶோணிதைரபி ॥ 12 ॥

மஹோபசாரை ரக்தைஶ்ச நைவேத்³யை: ஸுரஸாந்விதை: ।
பூஜயித்வா மஹாகாலீம் மஹாகாலேந லாலிதாம் ॥ 13 ॥

வித்³யாராஜ்ஞீம் குல்லுகாஞ்ச ஜப்த்வா ஸ்தோத்ரம் ஜபேச்சி²வே ।
காலீப⁴க்தஸ்த்வேகசித்த: ஸிந்தூ³ரதிலகாந்வித: ॥ 14 ॥

தாம்பூ³லபூரிதமுகோ² முக்தகேஶோ தி³க³ம்ப³ர: ।
ஶவயோநிஸ்தி²தோ வீர: ஶ்மஶாநஸுரதாந்வித: ॥ 15 ॥

ஶூந்யாலயே பி³ந்து³பீடே² புஷ்பாகீர்ணே ஶிவாநநே ।
ஶயநோத்த²ப்ரபு⁴ஞ்ஜாந: காலீத³ர்ஶநமாப்நுயாத் ॥ 16 ॥

தத்ர யத்³யத்க்ருʼதம் கர்ம தத³நந்தப²லம் ப⁴வேத் ।
ஐஶ்வர்யே கமலா ஸாக்ஷாத் ஸித்³தௌ⁴ ஶ்ரீகாலிகாம்பி³கா ॥ 17 ॥

கவித்வே தாரிணீதுல்ய: ஸௌந்த³ர்யே ஸுந்த³ரீஸம: ।
ஸிந்தோ⁴ர்த்³தா⁴ராஸம: கார்யே ஶ்ருதௌ ஶ்ருதித⁴ரஸ்ததா² ॥ 18 ॥

வஜ்ராஸ்த்ரமிவ து³ர்த்³த⁴ர்ஷஸ்த்ரைலோக்யவிஜயாஸ்த்ரப்⁴ருʼத் ।
ஶத்ருஹந்தா காவ்யகர்தா ப⁴வேச்சி²வஸம: கலௌ ॥ 19 ॥

தி³க்³விதி³க்சந்த்³ரகர்தா ச தி³வாராத்ரிவிபர்ய்யயீ ।
மஹாதே³வஸமோ யோகீ³ த்ரைலோக்யஸ்தம்ப⁴க: க்ஷணாத் ॥ 20 ॥

கா³நேந தும்பு³ரு: ஸாக்ஷாத்³தா³நே கர்ணஸமோ ப⁴வேத் ।
க³ஜாঽஶ்வரத²பத்தீநாமஸ்த்ராணாமதி⁴ப: க்ருʼதீ ॥ 21 ॥

ஆயுஷ்யேஷு பு⁴ஶுண்டீ³ ச ஜராபலிதநாஶக: ।
வர்ஷஷோட³ஶவாந் பூ⁴யாத் ஸர்வகாலே மஹேஶ்வரீ ॥ 22 ॥

ப்³ரஹ்மாண்ட³கோ³லே தே³வேஶி ந தஸ்ய து³ர்லப⁴ம் க்வசித் ।
ஸர்வம் ஹஸ்தக³தம் பூ⁴யாந்நாத்ர கார்ய்யா விசாரணா ॥ 23 ॥

குலபுஷ்பயுதம் த்³ருʼஷ்ட்வா தத்ர காலீம் விசிந்த்ய ச ।
வித்³யாராஜ்ஞீம் து ஸம்பூஜ்ய படே²ந்நாமஸஹஸ்ரகம் ॥ 24 ॥

மநோரத²மயீ ஸித்³தி⁴ஸ்தஸ்ய ஹஸ்தே ஸதா³ ப⁴வேத் ।
பரதா³ராந் ஸமாலிங்க³ய ஸம்பூஜ்ய பரமேஶ்வரீம் ॥ 25 ॥

ஹஸ்தாஹஸ்திகயா யோக³ம் க்ருʼத்வா ஜப்த்வா ஸ்தவம் படே²த் ।
யோநிம் வீக்ஷ்ய ஜபேத் ஸ்தோத்ரம் குபே³ராத³தி⁴கோ ப⁴வேத் ॥ 26 ॥

குண்ட³கோ³லோத்³ப⁴வம் க்³ருʼஹ்யவர்ணாக்தம் ஹோமயேந்நிஶி ।
பித்ருʼபூ⁴மௌ மஹேஶாநி விதி⁴ரேகா²ம் ப்ரமார்ஜயேத் ॥ 27 ॥

தருணீம் ஸுந்த³ரீம் ரம்யாம் சஞ்சலாம் காமக³ர்விதாம் ।
ஸமாநீய ப்ரயத்நேந ஸம்ஶோத்⁴ய ந்யாஸயோக³த: ॥ 28 ॥

ப்ரஸூநமஞ்சே ஸம்ஸ்தா²ப்ய ப்ருʼதி²வீம் வஶமாநயேத் ।
மூலசக்ரம் து ஸம்பா⁴வ்ய தே³வ்யாஶ்சரணஸம்யுதம் ॥ 29 ॥

ஸம்மூஜ்ய பரமேஶாநீம் ஸங்கல்ப்ய து மஹேஶ்வரி ।
ஜப்த்வா ஸ்துத்வா மஹேஶாநீம் ப்ரணவம் ஸம்ஸ்மரேச்சி²வே ॥ 30 ॥

அஷ்டோத்தரஶதைர்யோநிம் ப்ரமந்த்ர்யாசும்ப்³ய யத்நத: ।
ஸம்யோகீ³பூ⁴ய ஜப்தவ்யம் ஸர்வவித்³யாதி⁴போ ப⁴வேத் ॥ 31 ॥

ஶூந்யாகா³ரே ஶிவாரண்யே ஶிவதே³வாலயே ததா² ।
ஶூந்யதே³ஶே தடா³கே³ ச க³ங்கா³க³ர்பே⁴ சதுஷ்பதே² ॥ 32 ॥

ஶ்மஶாநே பர்வதப்ராந்தே ஏகலிங்கே³ ஶிவாமுகே² ।
முண்ட³யோநௌ ருʼதௌ ஸ்நாத்வா கே³ஹே வேஶ்யாக்³ருʼஹே ததா² ॥ 33 ॥

குட்டிநீக்³ருʼஹமத்⁴யே ச கத³லீமண்ட³பே ததா² ।
படே²த்ஸஹஸ்ரநாமாக்²யம் ஸ்தோத்ரம் ஸர்வார்த²ஸித்³த⁴யே ॥ 34 ॥

அரண்யே ஶூந்யக³ர்தே ச ரணே ஶத்ருஸமாக³மே ।
ப்ரஜபேச்ச ததோ நாம கால்யாஶ்சைவ ஸஹஸ்ரகம் ॥ 35 ॥

பா³லாநந்த³பரோ பூ⁴த்வா படி²த்வா காலிகாஸ்தவம் ।
காலீம் ஸஞ்சிந்த்ய ப்ரஜபேத் படே²ந்நாமஸஹஸ்ரகம் ॥ 36 ॥

ஸர்வஸித்³தீ⁴ஶ்வரோ பூ⁴யாத்³வாஞ்சா²ஸித்³தீ⁴ஶ்வரோ ப⁴வேத் ।
முண்ட³சூட³கயோர்யோநி த்வசி வா கோமலே ஶிவே ॥ 37 ॥

விஷ்டரே ஶவவஸ்த்ரே வா புஷ்பவஸ்த்ராஸநேঽபி வா ।
முக்தகேஶோ தி³ஶாவாஸோ மைது²நீ ஶயநே ஸ்தி²த: ॥ 38 ॥

ஜப்த்வாகாலீம் படே²த் ஸ்தோத்ரம் கே²சரீஸித்³தி⁴பா⁴க்³ ப⁴வேத் ।
சிகுரம் யோக³மாஸாத்³ய ஶுக்ரோத்ஸாரணமேவ ச ॥ 39 ॥

ஜப்த்வா ஶ்ரீத³க்ஷிணாம் காலீம் ஶக்திபாதஶதம் ப⁴வேத் ।
லதாம் ஸ்ப்ருʼஶந் ஜபித்வா ச ரமித்வா த்வர்சயந்நபி ॥ 40 ॥

ஆஹ்லாத³யந்தி³கா³வாஸ: பரஶக்திம் விஶேஷத: ।
ஸ்துத்வா ஶ்ரீத³க்ஷிணாம் காலீம் யோநிம் ஸ்வகரகா³ஞ்சரேத் ॥ 41 ॥

படே²ந்நாமஸஹஸ்ரம் ய: ஸ ஶிவாத³தி⁴கோ ப⁴வேத் ।
லதாந்தரேஷு ஜப்தவ்யம் ஸ்துத்வா காலீம் நிராகுல: ॥ 42 ॥

த³ஶாவதா⁴நோ ப⁴வதி மாஸமாத்ரேண ஸாத⁴க: ।
காலராத்ர்யாம் மஹாராத்ர்யாம் வீரராத்ர்யாமபி ப்ரியே ॥ 43 ॥

மஹாராத்ர்யாம் சதுர்த³ஶ்யாமஷ்டம்யாம் ஸங்க்ரமேঽபி வா ।
குஹூபூர்ணேந்து³ஶுக்ரேஷு பௌ⁴மாமாயாம் நிஶாமுகே² ॥ 44 ॥

நவம்யாம் மங்க³ளதி³நே ததா² குலதிதௌ² ஶிவை ।
குலக்ஷேத்ரே ப்ரயத்நேந படே²ந்நாமஸஹஸ்ரகம் ॥ 45 ॥

ஸுத³ர்ஶநோ ப⁴வேதா³ஶு கிந்நரீஸித்³தி⁴பா⁴க்³ப⁴வேத் ।
பஶ்மிமாபி⁴முக²ம் லிங்க³ம் வ்ருʼஷஶூந்யம் புராதநம் ॥ 46 ॥

தத்ர ஸ்தி²த்வா ஜபேத் ஸ்தோத்ரம் ஸர்வகாமாப்தயே ஶிவே ।
பௌ⁴மவாரே நிஶீதே² வா அமாவஸ்யாதி³நே ஶுபே⁴ ॥ 47 ॥

மாஷப⁴க்தப³லிம் சா²க³ம் க்ருʼஸராந்நம் ச பாயஸம் ।
த³க்³த⁴மீநம் ஶோணிதஞ்ச த³தி⁴ து³க்³த⁴ கு³டா³ர்த்³ரகம் ॥ 48 ॥

ப³லிம் த³த்வா ஜபேத் தத்ர த்வஷ்டோத்தரஸஹஸ்ரகம் ।
தே³வ-க³ந்த⁴ர்வ-ஸித்³தௌ⁴தை:⁴ ஸேவிதாம் ஸுரஸுந்த³ரீம் ॥ 49 ॥

லபே⁴த்³தே³வேஶி மாஸேந தஸ்ய சாஸந ஸம்ஹதி: ।
ஹஸ்தத்ரயம் ப⁴வேதூ³ர்த்⁴வம் நாத்ர கார்யா விசாரணா ॥ 50 ॥

ஹேலயா லீலயா ப⁴க்த்யா காலீம் ஸ்தௌதி நரஸ்து ய: ।
ப்³ரஹ்மாதீ³ம்ஸ்ஸதம்ப⁴யேத்³தே³வி மாஹேஶீம் மோஹயேத்க்ஷணாத் ॥ 51 ॥

ஆகர்ஷயேந்மஹாவித்³யாம் த³ஶபூர்வாந் த்ரியாமத: ।
குர்வீத விஷ்ணுநிர்ம்மாணம் யமாதீ³நாம் து மாரணம் ॥ 52 ॥

த்⁴ருவமுச்சாடயேந்நூநம் ஸ்ருʼஷ்டிநூதநதாம் நர: ।
மேஷமாஹிஷமார்ஜாரக²ரச்சா²க³நராதி³கை: ॥ 53 ॥

க²ங்கி³ஶூகரகாபோதைஷ்டிட்டிபை:⁴ ஶஶகை: பலை: ।
ஶோணிதை: ஸாஸ்தி²மாம்ஸைஶ்ச காரண்டை³ர்து³க்³த⁴பாயஸை: ॥ 54 ॥

காத³ம்ப³ரீஸிந்து⁴மத்³யை: ஸுராரிஷ்டைஶ்ச ஸாஸவை: ।
யோநிக்ஷாலிததோயைஶ்ச யோநிலிங்கா³ம்ருʼதைரபி ॥ 55 ॥

ஸ்வஜாதகுஸுமை: பூஜ்யா ஜபாந்தே தர்பயேச்சி²வாம் ।
ஸர்வஸாம்ராஜ்யநாம்நா து ஸ்துத்வா நத்வா ஸ்வஶக்தித: ॥ 56 ॥

ஶக்த்யா லப⁴ந் படே²த் ஸ்தோத்ரம் காலீரூபோ தி³நத்ரயாத் ।
த³க்ஷிணாகாலிகா தஸ்ய கே³ஹே திஷ்ட²தி நாந்யதா² ॥ 57 ॥

வேஶ்யாலதாக்³ருʼஹே க³த்வா தஸ்யாஶ்சும்ப³நதத்பர: ।
தஸ்யா யோநௌ முக²ம் த³த்வா தத்³ரஸம் விலிஹஞ்ஜபேத் ॥ 58 ॥

தத³ந்தே நாம ஸாஹஸ்ரம் படே²த்³ப⁴க்திபராயண: ।
காலிகாத³ர்ஶநம் தஸ்ய ப⁴வேத்³தே³வி த்ரியாமத: ॥ 59 ॥

ந்ருʼத்யபாத்ரக்³ருʼஹே க³த்வா மகாரபஞ்சகாந்வித: ।
ப்ரஸூநமஞ்சே ஸம்ஸ்தா²ப்ய ஶக்திந்யாஸபராயண: ॥ 60 ॥

பாத்ராணாம் ஸாத⁴நம் க்ருʼத்வா தி³க்³வஸ்த்ராம் தாம் ஸமாசரேத் ।
ஸம்பா⁴வ்ய சக்ரம் தந்மூலே தத்ர ஸாவரணாம் ஜபேத் ॥ 61 ॥

ஶதம் பா⁴லே ஶதம் கேஶே ஶதம் ஸிந்தூ³ரமண்ட³லே ।
ஶதத்ரயம் குசத்³வந்த்³வே ஶதம் நாபௌ⁴ மஹேஶ்வரி ॥ 62 ॥

ஶதம் யோநௌ மஹேஶாநி ஸம்யோகே³ ச ஶதத்ரயம் ।
ஜபேத்தத்ர மஹேஶாநி தத³ந்தே ப்ரபடே²த்ஸ்தவம் ॥ 63 ॥

ஶதாவதா⁴நோ ப⁴வதி மாஸமாத்ரேண ஸாத⁴க: ।
மாதங்கி³நீம் ஸமாநீய கிம் வா காபாலிநீம் ஶிவே ॥ 64 ॥

த³ந்தமாலா ஜபே கார்யா க³லே தா⁴ர்யா ந்ருʼமுண்ட³ஜா ।
நேத்ரபத்³மே யோநிசக்ரம் ஶக்திசக்ரம் ஸ்வவக்த்ரகே ॥ 65 ॥

க்ருʼத்வா ஜபேந்மஹேஶாநி முண்ட³யந்த்ரம் ப்ரபூஜயேத் ।
முண்டா³ஸநஸ்தி²தோ வீரோ மகாரபஞ்சகாந்வித: ॥ 66 ॥

அந்யாமாலிங்க³ய ப்ரஜபேத³ந்யாம் ஸஞ்சும்ப்³ய வை படே²த் ।
அந்யாம் ஸம்பூஜயேத்தத்ர த்வந்யாம் ஸம்மர்த்³த³யந் ஜபேத் ॥ 67 ॥

அந்யயோநௌ ஶிவம் த³த்வா புந: பூர்வவதா³சரேத் ।
அவதா⁴நஸஹஸ்ரேஷு ஶக்திபாதஶதேஷு ச ॥ 68 ॥

ராஜா ப⁴வதி தே³வேஶி மாஸபஞ்சகயோக³த: ।
யவநீஶக்திமாநீய கா³நஶக்திபராயணம் ॥ 69 ॥

குலாசாரமதேநைவ தஸ்யா யோநிம் விகாஸயேத் ।
தத்ர ப்ரதா³ய ஜிஹ்வாம் து ஜபேந்நாமஸஹஸ்ரகம் ॥ 70 ॥

ந்ருʼகபாலே தத்ர தீ³பம் ஜபேத்ப்ரஜ்வால்ய யத்நத: ।
மஹாகவிவரோ பூ⁴யாந்நாத்ர கார்யா விசாரணா ॥ 71 ॥

காமார்தாம் ஶக்திமாநீய யோநௌ து மூலசக்ரகம் ।
விலிக்²ய பரமேஶாநி தத்ர மந்த்ரம் லிகே²ச்சி²வே ॥ 72 ॥

தல்லிஹந் ப்ரஜபேத்³தே³வி ஸர்வஶாஸ்த்ரார்த²தத்வவித் ।
அஶ்ருதாநி ச ஶாஸ்த்ராணி வேதா³தீ³ந் பாட²யேத்³ த்⁴ருவம் ॥ 73 ॥

விநா ந்யாஸைர்விநா பாடை²ர்விநாத்⁴யாநாதி³பி:⁴ ப்ரியே ।
சதுர்வேதா³தி⁴போ பூ⁴த்வா த்ரிகாலஜ்ஞஸ்த்ரிவர்ஷத: ॥ 74 ॥

சதுர்வித⁴ம் ச பாண்டி³த்யம் தஸ்ய ஹஸ்தக³தம் க்ஷணாத் ।
ஶிவாப³லி: ப்ரதா³தவ்ய: ஸர்வதா³ ஶூந்யமண்ட³லே ॥ 75 ॥

காலீத்⁴யாநம் மந்த்ரர்சிதா நீலஸாத⁴நமேவ ச ।
ஸஹஸ்ரநாமபாட²ஶ்ச காலீநாமப்ரகீர்தநம் ॥ 76 ॥

ப⁴க்தஸ்ய கார்யமேதாவத³ந்யத³ப்⁴யுத³யம் விது:³ ।
வீரஸாத⁴நகம் கர்ம ஶிவாபூஜா ப³லிஸ்ததா² ॥ 77 ॥

ஸிந்தூ³ரதிலகோ தே³வி வேஶ்யாலாபோ நிரந்தரம் ।
வேஶ்யாக்³ருʼஹே நிஶாசாரோ ராத்ரௌ பர்யடநம் ததா² ॥ 78 ॥

ஶக்திபூஜா யோநித்³ருʼஷ்டி: க²ங்க³ஹஸ்தோ தி³க³ம்ப³ர: ।
முக்தகேஶோ வீரவேஷ: குலமூர்தித⁴ரோ நர: ॥ 79 ॥

காலீப⁴க்தோ ப⁴வேத்³தே³வி நாந்யதா² க்ஷேமமாப்நுயாத் ।
து³க்³தா⁴ஸ்வாதீ³ யோநிலேஹீ ஸம்விதா³ஸவகூ⁴ர்ணித: ॥ 80 ॥

வேஶ்யாலதாஸமாயோகா³ந்மாஸாத்கல்பலதா ஸ்வயம் ।
வேஶ்யாசக்ரஸமாயோகா³த்காலீசக்ரஸம: ஸ்வயம் ॥ 81 ॥

வேஶ்யாதே³ஹஸமாயோகா³த் காலீதே³ஹஸம: ஸ்வயம் ।
வேஶ்யாமத்⁴யக³தம் வீரம் கதா³ பஶ்யாமி ஸாத⁴கம் ॥ 82 ॥

ஏவம் வத³தி ஸா காலீ தஸ்மாத்³வேஶ்யா வரா மதா ।
வேஶ்யா கந்யா ததா² பீட²ஜாதிபே⁴த³குலக்ரமாத் ॥ 83 ॥

அகுலக்ரமபே⁴தே³ந ஜ்ஞாத்வா சாபி குமாரிகாம் ।
குமாரீம் பூஜயேத்³ப⁴க்த்யா ஜபாந்தே ப⁴வநே ப்ரியே ॥ 84 ॥

படே²ந்நாமஸஹஸ்ரம் ய: காலீத³ர்ஶநபா⁴க்³ ப⁴வேத் ।
ப⁴க்த்யா குமாரீம் ஸம்பூஜ்ய வைஶ்யாகுல ஸமுத்³ப⁴வாம் ॥ 85 ॥

வஸ்த்ர ஹேமாதி³பி⁴ஸ்தோஷ்யா யத்நாத்ஸ்தோத்ரம் படே²ச்சி²வே ।
த்ரைலோக்ய விஜயீ பூ⁴யாத்³தி³வா சந்த்³ரப்ரகாஶக: ॥ 86 ॥

யத்³யத்³த³த்தம் குமார்யை து தத³நந்தப²லம் ப⁴வேத் ।
குமாரீபூஜநப²லம் மயா வக்தும் ந ஶக்யதே ॥ 87 ॥

சாஞ்சல்யாத்³து³ரிதம் கிஞ்சித்க்ஷம்யதாமயமஞ்ஜலி: ।
ஏகா சேத்பூஜிதா பா³லா த்³விதீயா பூஜிதா ப⁴வேத் ॥ 88 ॥

குமார்ய: ஶக்தயஶ்சைவ ஸர்வமேதசராசரம் ।
ஶக்திமாநீய தத்³கா³த்ரே ந்யாஸஜாலம் ப்ரவிந்யஸேத் ॥ 89 ॥

வாமபா⁴கே³ ச ஸம்ஸ்தா²ப்ய ஜபேந்நாமஸஹஸ்ரகம் ।
ஸர்வஸித்³தீ⁴ஶ்வரோ பூ⁴யாந்நாத்ர கார்ய்யா விசாரணா ॥ 90 ॥

ஶ்மஶாநஸ்தோ² ப⁴வேத்ஸ்வஸ்தோ² க³லிதம் சிகுரம் சரேத் ।
தி³க³ம்ப³ர: ஸஹஸ்ரம் ச ஸூர்யபுஷ்பம் ஸமாநயேத் ॥ 91 ॥

ஸ்வவீர்யேண ப்லுதம் க்ருʼத்வா ப்ரத்யேகம் ப்ரஜபந் ஹுநேத் ।
பூஜ்ய த்⁴யாத்வா மஹாப⁴க்த்யா க்ஷமாபாலோ நர: படே²த் ॥ 92 ॥

நக²ம் கேஶம் ஸ்வவீர்யம் ச யத்³யத்ஸம்மார்ஜநீக³தம் ।
முக்தகேஶோ தி³ஶாவாஸோ மூலமந்த்ரபுர:ஸர: ॥ 93 ॥

குஜவாரே மத்⁴யராத்ரே ஹோமம் க்ருʼத்வா ஶ்மஶாநகே ।
படே²ந்நாமஸஹஸ்ரம் ய: ப்ருʼத்²வீஶாகர்ஷகோ ப⁴வேத் ॥ 94 ॥

புஷ்பயுக்தே ப⁴கே³ தே³வி ஸம்யோகா³நந்த³தத்பர: ।
புநஶ்சிகுரமாஸாத்³ய மூலமந்த்ரம் ஜபந் ஶிவே ॥ 95 ॥

சிதாவஹ்நௌ மத்⁴யராத்ரே வீர்யமுத்ஸார்ய யத்நத: ।
காலிகாம் பூஜயேத்தத்ர படே²ந்நாம ஸஹஸ்ரகம் ॥ 96 ॥

ப்ருʼத்²வீஶாகர்ஷணம் குர்யாந்நாத்ர கார்யா விசாரணா ।
கத³லீ வநமாஸாத்³ய லக்ஷமந்த்ரம் ஜபேந்நர: ॥ 97 ॥

மது⁴மத்யா ஸ்வயம் தே³வ்யா ஸேவ்யமாந: ஸ்மரோபம: ।
ஶ்ரீமது⁴மதீத்யுக்த்வா ததா² ஸ்தா²வரஜங்க³மாந் ॥ 98 ॥

ஆகர்ஷிணீம் ஸமுச்சார்ய ட²ண்ட²ம் ஸ்வாஹா ஸமுச்சரேத் ।
த்ரைலோக்யாகர்ஷிணீ வித்³யா தஸ்ய ஹஸ்தே ஸதா³ ப⁴வேத் ॥ 99 ॥

நதீ³ம் புரீம் ச ரத்நாநி ஹேமஸ்த்ரீஶைலபூ⁴ருஹாந் ।
ஆகர்ஷயத்யம்பு³நிதி⁴ம் ஸுமேரும் ச தி³க³ந்தத: ॥ 100 ॥

அலப்⁴யாநி ச வஸ்தூநி தூ³ராத்³பூ⁴மிதலாத³பி ।
வ்ருʼத்தாந்தம் ச ஸுரஸ்தா²நாத்³ரஹஸ்யே விது³ஷாமபி ॥ 101 ॥

ராஜ்ஞாம் ச கத²யத்யேஷா ஸத்யம் ஸத்வரமாதி³ஶேத் ।
த்³விதீயவர்ஷபாடே²ந ப⁴வேத்பத்³மாவதீ ஶுபா⁴ ॥ 102 ॥

ௐ ஹ்ரீம்பத்³மாவதி பத³ம் ததஸ்த்ரைலோக்யநாம ச ।
வார்தாம் ச கத²ய த்³வந்த்³வம் ஸ்வாஹாந்தோ மந்த்ர ஈரித: ॥ 103 ॥

ப்³ரஹ்மவிஷ்ண்வாதி³காநாம் ச த்ரைலோக்யே யாத்³ருʼஶீ ப⁴வேத் ।
ஸர்வ வத³தி தே³வேஶீ த்ரிகாலஜ்ஞ: கவிஶ்ஶுப:⁴ ॥ 104 ॥

த்ரிவர்ஷம் ஸம்பட²ந்தே³வி லபே⁴த்³போ⁴க³வதீம் கலாம் ।
மஹாகாலேந த்³ருʼஷ்டோঽபி சிதாமத்⁴யக³தோঽபி வா ॥ 105 ॥

தஸ்யா த³ர்ஶநமாத்ரேண சிரஞ்ஜீவீ நரோ ப⁴வேத் ।
ம்ருʼதஸஞ்ஜீவிநீத்யுக்த்வா ம்ருʼதமுத்தா²பய த்³வயம் ॥ 106 ॥

ஸ்வாஹாந்தோ மநுராக்²யாதோ ம்ருʼதஸஞ்ஜீவநாத்மக: ।
சதுர்வர்ஷம் படே²த்³யஸ்து ஸ்வப்நஸித்³தி⁴ஸ்ததோ ப⁴வேத் ॥ 107 ॥

ௐ ஹ்ரீம் ஸ்வப்நவாராஹி காலிஸ்வப்நே கத²யோச்சரேத் ।
அமுகஸ்யாঽமுகம் தே³ஹி க்லீம் ஸ்வாஹாந்தோ மநுர்மத: ॥ 108 ॥

ஸ்வப்நஸித்³தா⁴ சதுர்வர்ஷாத்தஸ்ய ஸ்வப்நே ஸதா³ ஸ்தி²தா ।
சதுர்வர்ஷஸ்ய பாடே²ந சதுர்வேதா³தி⁴போ ப⁴வேத் ॥ 109 ॥

தத்³த⁴ஸ்தஜலஸம்யோகா³ந்மூர்க:² காவ்யம் கரோதி ச ।
தஸ்ய வாக்யபரிசயாந்மூர்திர்விந்த³தி காவ்யதாம் ॥ 110 ॥

மஸ்தகே து கரம் க்ருʼத்வா வத³ வாணீமிதி ப்³ருவந் ।
ஸாத⁴கோ வாஞ்ச²யா குர்யாத்தத்ததை²வ ப⁴விஷ்யதி ॥ 111 ॥

ப்³ரஹ்மாண்ட³கோ³லகே யாஶ்ச யா: காஶ்சிஜ்ஜக³தீதலே ।
ஸமஸ்தா: ஸித்³த⁴யோ தே³வி கராமலகவத்ஸதா³ ॥ 112 ॥

ஸாத⁴கஸ்ம்ருʼதிமாத்ரேண யாவந்த்ய: ஸந்தி ஸித்³த⁴ய: ।
ஸ்வயமாயாந்தி புரதோ ஜபாதீ³நாம் து கா கதா² ॥ 113 ॥

விதே³ஶவர்திநோ பூ⁴த்வா வர்தந்தே சேடகா இவ ।
அமாயாம் சந்த்³ரஸந்த³ர்ஶஶ்சந்த்³ரக்³ரஹணமேவ ச ॥ 114 ॥

அஷ்டம்யாம் பூர்ணசந்த்³ரத்வம் சந்த்³ரஸூர்யாஷ்டகம் ததா² ।
அஷ்டதி³க்ஷு ததா²ஷ்டௌ ச கரோத்யேவ மஹேஶ்வரி ॥ 115 ॥

அணிமா கே²சரத்வம் ச சராசரபுரீக³தம் ।
பாது³காக²ங்க³வேதாலயக்ஷிணீகு³ஹ்யகாத³ய: ॥ 116 ॥

திலகோகு³ப்ததாத்³ருʼஶ்யம் சராசரகதா²நகம் ।
ம்ருʼதஸஞ்ஜீவிநீஸித்³தி⁴ர்கு³டிகா ச ரஸாயநம் ॥ 117 ॥

உட்³டீ³நஸித்³தி⁴ர்தே³வேஶி ஷஷ்டிஸித்³தீ⁴ஶ்வரத்வகம் ।
தஸ்ய ஹஸ்தே வஸேத்³தே³வி நாத்ர கார்யா விசாரணா ॥ 118 ॥

கேதௌ வா து³ந்து³பௌ⁴ வஸ்த்ரே விதாநே வேஷ்டநேக்³ருʼஹே ।
பி⁴த்தௌ ச ப²லகே தே³வி லேக்²யம் பூஜ்யம் ச யத்நத: ॥ 119 ॥

மத்⁴யே சக்ரம் த³ஶாங்கோ³க்தம் பரிதோ நாமலேக²நம் ।
தத்³தா⁴ரணாந்மஹேஶாநி த்ரைலோக்யவிஜயீ ப⁴வேத் ॥ 120 ॥

ஏகோ ஹி ஶதஸாஹஸ்ரம் நிர்ஜித்ய ச ரணாங்க³ணே ।
புநராயாதி ச ஸுக²ம் ஸ்வக்³ருʼஹம் ப்ரதி பார்வதீ ॥ 121 ॥

ஏகோ ஹி ஶதஸந்த³ர்ஶீ லோகாநாம் ப⁴வதி த்⁴ருவம் ।
கலஶம் ஸ்தா²ப்ய யத்நேந நாமஸாஹஸ்ரகம் படே²த் ॥ 122 ॥

ஸேக: கார்யோ மஹேஶாநி ஸர்வாபத்திநிவாரணே ।
பூ⁴தப்ரேதக்³ரஹாதீ³நாம் ராக்ஷஸாம் ப்³ரஹ்மராக்ஷஸாம் ॥ 123 ॥

வேதாலாநாம் பை⁴ரவாணாம் ஸ்கந்த³வைநாயகாதி³காந் ।
நாஶயேத் க்ஷணமாத்ரேண நாத்ர கார்யா விசாரணா ॥ 124 ॥

ப⁴ஸ்மபி⁴ர்மந்த்ரிதம் க்ருʼத்வா க்³ரஹக்³ரஸ்தம் விலேபயேத் ।
ப⁴ஸ்மஸங்க்ஷேபணாதே³வ ஸர்வக்³ரஹவிநாஶநம் ॥ 125 ॥

நவநீதம் சாபி⁴மந்த்ர்ய ஸ்த்ரீப்⁴யோ த³த்³யாந்மஹேஶ்வரி ।
வந்த்⁴யா புத்ரப்ரதா³ம் தே³வி நாத்ர கார்யா விசாரணா ॥ 126 ॥

கண்டே² வா வாமபா³ஹௌ வா யோநௌ வா தா⁴ரணாச்சி²வே ।
ப³ஹுபுத்ரவதீ நாரீ ஸுப⁴கா³ ஜாயதே த்⁴ருவம் ॥ 127 ॥

புருஷோ த³க்ஷிணாங்கே³ து தா⁴ரயேத்ஸர்வஸித்³த⁴யே ।
ப³லவாந்கீர்திமாந த⁴ந்யோதா⁴ர்மிக: ஸாத⁴க: க்ருʼதீ ॥ 128 ॥

ப³ஹுபுத்ரீ ரதா²நாம் ச க³ஜாநாமதி⁴ப: ஸுதீ:⁴ ।
காமிநீகர்ஷணோத்³யுக்த: க்ரீம் ச த³க்ஷிணகாலிகே ॥ 129 ॥

க்ரீம் ஸ்வாஹா ப்ரஜபேந்மந்த்ரமயுதம் நாமபாட²க: ।
ஆகர்ஷணம் சரேத்³தே³வி ஜலகே²சரபூ⁴க³தாந் ॥ 130 ॥

வஶீகரணகாமோ ஹி ஹூँ ஹூँ ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் ச த³க்ஷிணே ।
காலிகே பூர்வபீ³ஜாநி பூர்வவத்ப்ரஜபந் படே²த் ॥ 131 ॥

உர்வஶீமபி வஸயேந்நாத்ர கார்யா விசாரணா ।
க்ரீம் ச த³க்ஷிணகாலிகே ஸ்வாஹா யுக்தம் ஜபேந்நர: ॥ 132 ॥

படே²ந்நாமஸஹஸ்ரம் து த்ரைலோக்யம் மாரயேத்³த்⁴ருவம் ।
ஸத்³ப⁴க்தாய ப்ரதா³தவ்யா வித்³யா ராஜ்ஞி ஶுபே⁴ தி³நே ॥ 133 ॥

ஸத்³விநீதாய ஶாந்தாய தா³ந்தாயாதிகு³ணாய ச ।
ப⁴க்தாய ஜ்யேஷ்ட²புத்ராய கு³ருப⁴க்திபராய ச ॥ 134 ॥

வைஷ்ணவாய ப்ரஶுத்³தா⁴ய ஶிவாப³லிரதாய ச ।
வேஶ்யாபூஜநயுக்தாய குமாரீபூஜகாய ச ॥ 135 ॥

து³ர்கா³ப⁴க்தாய ரௌத்³ராய மஹாகாலப்ரஜாபிநே ।
அத்³வைதபா⁴வயுக்தாய காலீப⁴க்திபராய ச ॥ 136 ॥

தே³யம் ஸஹஸ்ரநாமாக்²யம் ஸ்வயம் கால்யா ப்ரகாஶிதம் ।
கு³ருதை³வதமந்த்ராணாம் மஹேஶஸ்யாபி பார்வதி ॥ 137 ॥

அபே⁴தே³ந ஸ்மரேந்மந்த்ரம் ஸ ஶிவ: ஸ க³ணாதி⁴ப: ।
யோ மந்த்ரம் பா⁴வயேந்மந்த்ரீ ஸ ஶிவோ நாத்ர ஸம்ஶய: ॥ 138 ॥

ஸ ஶாக்தோ வைஷ்ணவஸ்ஸௌர: ஸ ஏவம் பூர்ணதீ³க்ஷித: ।
அயோக்³யாய ந தா³தவ்யம் ஸித்³தி⁴ரோத:⁴ ப்ரஜாயதே ॥ 139 ॥

வேஶ்யாஸ்த்ரீநிந்த³காயாத² ஸுராஸம்வித்ப்ரநிந்த³கே ।
ஸுராமுகோ² மநும் ஸ்ம்ருʼத்வா ஸுராசார்யோ ப⁴விஷ்யதி ॥ 140 ॥

வாக்³தே³வதா கோ⁴ரே ஆஸாபரகா⁴ரே ச ஹூँ வதே³த் ।
கோ⁴ரரூபே மஹாகோ⁴ரே முகீ²பீ⁴மபத³ம் வதே³த் ॥ 141 ॥

பீ⁴ஷண்யமுஷ்யஷஷ்ட்²யந்தம் ஹேதுர்வாமயுகே³ ஶிவே ।
ஶிவவஹ்நியுகா³ஸ்த்ரம் ஹூँ ஹூँ கவசமநுர்ப⁴வேத் ॥ 142 ॥

ஏதஸ்ய ஸ்மரணாதே³வ து³ஷ்டாநாம் ச முகே² ஸுரா ।
அவதீர்ணா ப⁴வத்³தே³வி து³ஷ்டாநாம் ப⁴த்³ரநாஶிநீ ॥ 143 ॥

க²லாய பரதந்த்ராய பரநிந்தா³பராய ச ।
ப்⁴ரஷ்டாய து³ஷ்டஸத்வாய பரவாத³ரதாய ச ॥ 144 ॥

ஶிவாப⁴க்தாய து³ஷ்டாய பரதா³ரரதாய ச ।
ந ஸ்தோத்ரம் த³ர்ஶயேத்³தே³வி ஶிவஹத்யாகரோ ப⁴வேத் ॥ 145 ॥

காலிகாநந்த³ஹ்ருʼத³ய: காலிகாப⁴க்திமாநஸ: ।
காலீப⁴க்தோ ப⁴வேத்ஸோঽயம் த⁴ந்யரூப: ஸ ஏவ து ॥ 146 ॥

கலௌ காலீ கலௌ காலீ கலௌ காலீ வரப்ரதா³ ।
கலௌ காலீ கலௌ காலீ கலௌ காலீ து கேவலா ॥ 147 ॥

பி³ல்வபத்ரஸஹஸ்ராணி கரவீராணி வை ததா² ।
ப்ரதிநாம்நா பூஜயேத்³தி⁴ தேந காலீ வரப்ரதா³ ॥ 148 ॥

கமலாநாம் ஸஹஸ்ரம் து ப்ரதிநாம்நா ஸமர்பயேத் ।
சக்ரம் ஸம்பூஜ்ய தே³வேஶி காலிகாவரமாப்நுயாத் ॥ 149 ॥

மந்த்ரக்ஷோப⁴யுதோ நைவ கலஶஸ்த²ஜலேந ச ।
நாம்நா ப்ரஸேசயேத்³தே³வி ஸர்வக்ஷோப⁴விநாஶக்ருʼத் ॥ 150 ॥

ததா² த³மநகம் தே³வி ஸஹஸ்ரமாஹரேத்³வ்ரதீ ।
ஸஹஸ்ரநாம்நா ஸம்பூஜ்ய காலீவரமவாப்நுயாத் ॥ 151 ॥

சக்ரம் விலிக்²ய தே³ஹஸ்த²ம் தா⁴ரயேத்காலிகாதநு: ।
கால்யை நிவேதி³தம் யத்³யத்தத³ம்ஶம் ப⁴க்ஷயேச்சி²வே ॥ 152 ॥

தி³வ்யதே³ஹத⁴ரோ பூ⁴த்வா காலீதே³ஹே ஸ்தி²தோ ப⁴வேத் ।
நைவேத்³யநிந்த³காந் து³ஷ்டாந் த்³ருʼஷ்ட்வா ந்ருʼத்யந்தி பை⁴ரவா ॥ 153 ॥

யோகி³ந்யஶ்ச மஹாவீரா ரக்தபாநோத்³யதா: ப்ரியே ।
மாம்ஸாஸ்தி²சர்மணோத்³யுக்தா ப⁴க்ஷயந்தி ந ஸம்ஶய: ॥ 154 ॥

தஸ்மாந்ந நிந்த³யேத்³தே³வி மநஸா கர்மணா கி³ரா ।
அந்யதா² குருதே யஸ்து தஸ்ய நாஶோ ப⁴விஷ்யதி ॥ 155 ॥

க்ரமதீ³க்ஷாயுதாநாம் ச ஸித்³தி⁴ர்ப⁴வதி நாந்யதா² ।
மந்த்ரக்ஷோப⁴ஶ்ச வா பூ⁴யாத் க்ஷீணாயுர்வா ப⁴வேத்³த்⁴ருவம் ॥ 156 ॥

புத்ரஹாரீ ஸ்த்ரியோஹாரீ ராஜ்யஹாரீ ப⁴வேத்³த்⁴ருவம் ।
க்ரமதீ³க்ஷாயுதோ தே³வி க்ரமாத்³ராஜ்யமவாப்நுயாத் ॥ 157 ॥

ஏகவாரம் படே²த்³தே³வி ஸர்வபாபவிநாஶநம் ।
த்³விவாரம் ச படே²த்³யோ ஹி வாஞ்சா²ம் விந்த³தி நித்யஶ: ॥ 158 ॥

த்ரிவாரம் ச படே²த்³யஸ்து வாகீ³ஶஸமதாம் வ்ரஜேத் ।
சதுர்வாரம் படே²த்³தே³வி சதுர்வர்ணாதி⁴போ ப⁴வேத் ॥ 159 ॥

பஞ்சவாரம் படே²த்³தே³வி பஞ்சகாமாதி⁴போ ப⁴வேத் ।
ஷட்³வாரம் ச படே²த்³தே³வி ஷடை³ஶ்வர்யாதி⁴போ ப⁴வேத் ॥ 160 ॥

ஸப்தவாரம் படே²த்ஸப்தகாமநாம் சிந்திதம் லபே⁴த் ।
வஸுவாரம் படே²த்³தே³வி தி³கீ³ஶோ ப⁴வதி த்⁴ருவம் ॥ 161 ॥

நவவாரம் படே²த்³தே³வி நவநாத²ஸமோ ப⁴வேத் ।
த³ஶவாரம் கீர்த்தயேத்³யோ த³ஶார்ஹ: கே²சரேஶ்வர: ॥ 162 ॥

விம்ஶதிவாரம் கீர்தயேத்³ய: ஸர்வைஶ்வர்யமயோ ப⁴வேத் ।
பஞ்சவிம்ஶதிவாரைஸ்து ஸர்வசிந்தாவிநாஶக: ॥ 163 ॥

பஞ்சாஶத்³வாரமாவர்த்ய பஞ்சபூ⁴தேஶ்வரோ ப⁴வேத் ।
ஶதவாரம் கீர்த்தயேத்³ய: ஶதாநநஸமாநதீ:⁴ ॥ 164 ॥

ஶதபஞ்சகமாவர்த்ய ராஜராஜேஶ்வரோ ப⁴வேத் ।
ஸஹஸ்ராவர்தநாத்³தே³வி லக்ஷ்மீராவ்ருʼணுதே ஸ்வயம் ॥ 165 ॥

த்ரிஸஹஸ்ரம் ஸமாவர்த்ய த்ரிநேத்ரஸத்³ருʼஶோ ப⁴வேத் ।
பஞ்ச ஸாஹஸ்ரமாவர்த்ய காமகோடி விமோஹந: ॥ 166 ॥

த³ஶஸாஹஸ்ரமாவர்த்ய ப⁴வேத்³த³ஶமுகே²ஶ்வர: ।
பஞ்சவிம்ஶதிஸாஹஸ்ரை ச சதுர்விம்ஶதிஸித்³தி⁴த்⁴ருʼக் ॥ 167 ॥

லக்ஷாவர்தநமாத்ரேண லக்ஷ்மீபதிஸமோ ப⁴வேத் ।
லக்ஷத்ரயாவர்த்தநாத்து மஹாதே³வம் விஜேஷ்யதி ॥ 168 ॥

லக்ஷபஞ்சகமாவர்த்ய கலாபஞ்சகஸம்யுத: ।
த³ஶலக்ஷாவர்த்தநாத்து த³ஶவித்³யாப்திருத்தமா ॥ 169 ॥

பஞ்சவிம்ஶதிலக்ஷைஸ்து த³ஶவித்³யேஶ்வரோ ப⁴வேத் ।
பஞ்சாஶல்லக்ஷமாவ்ருʼத்ய மஹாகாலஸமோ ப⁴வேத் ॥ 170 ॥

கோடிமாவர்த்தயேத்³யஸ்து காலீம் பஶ்யதி சக்ஷுஷா ।
வரதா³நோத்³யுக்தகராம் மஹாகாலஸமந்விதாம் ॥ 171 ॥

ப்ரத்யக்ஷம் பஶ்யதி ஶிவே தஸ்யா தே³ஹோ ப⁴வேத்³த்⁴ருவம் ।
ஶ்ரீவித்³யாகாலிகாதாராத்ரிஶக்திவிஜயீ ப⁴வேத் ॥ 172 ॥

விதே⁴ர்லிபிம் ச ஸம்மார்ஜ்ய கிங்கரத்வம் விஸ்ருʼஜ்ய ச ।
மஹாராஜ்யமவாப்நோதி நாத்ர கார்யா விசாரணா ॥ 173 ॥

த்ரிஶக்திவிஷயே தே³விக்ரமதீ³க்ஷா ப்ரகீர்திதா ।
க்ரமதீ³க்ஷாயுதோ தே³வி ராஜா ப⁴வதி நிஶ்சிதம் ॥ 174 ॥

க்ரமதீ³க்ஷாவிஹீநஸ்ய ப²லம் பூர்வமிஹேரிதம் ।
க்ரமதீ³க்ஷாயுதோ தே³வி ஶிவ ஏவ ந சாபர: ॥ 175 ॥

க்ரமதீ³க்ஷாஸமாயுக்த: கால்யுக்தஸித்³தி⁴பா⁴க்³ப⁴வேத் ।
க்ரமதீ³க்ஷாவிஹீநஸ்ய ஸித்³தி⁴ஹாநி: பதே³ பதே³ ॥ 176 ॥

அஹோ ஜந்மவதாம் மத்⁴யே த⁴ந்ய: க்ரமயுத: கலௌ ।
தத்ராபி த⁴ந்யோ தே³வேஶி நாமஸாஹஸ்ரபாட²க: ॥ 177 ॥

த³ஶகாலீவித்³யௌ தே³வி ஸ்தோத்ரமேதத்ஸதா³ படே²த் ।
ஸித்³தி⁴ம் விந்த³தி தே³வேஶி நாத்ர கார்யா விசாரணா ॥ 178 ॥

காகீ காலீ மஹாவித்³யா கலௌ காலீ ச ஸித்³தி⁴தா³ ।
கலௌ காலீ ச ஸித்³தா⁴ ச கலௌ காலீ வரப்ரதா³ ॥ 179 ॥

கலௌ காலீ ஸாத⁴கஸ்ய த³ர்ஶநார்த²ம் ஸமுத்³யதா ।
கலௌ காலீ கேவலா ஸ்யாந்நாத்ர கார்யா விசாரணா ॥ 180 ॥

நாந்யவித்³யா நாந்யவித்³யா நாந்யவித்³யா கலௌ ப⁴வேத் ।
கலௌ காலீம் விஹாயாத² ய: கஶ்சித்ஸித்³தி⁴காமுக: ॥ 181 ॥

ஸ து ஶக்திம் விநா தே³வி ரதிஸம்போ⁴க³மிச்ச²தி ।
கலௌ காலீம் விநா தே³வி ய: கஶ்சித்ஸித்³தி⁴மிச்ச²தி ॥ 182 ॥

ஸ நீலஸாத⁴நம் த்யக்த்வா பரிப்⁴ரமதி ஸர்வத: ।
கலௌ காலீ விஹாயாத² ய: கஶ்சிந்மோக்ஷமிச்ச²தி ॥ 183 ॥

கு³ருத்⁴யாநம் பரித்யஜ்ய ஸித்³தி⁴மிச்ச²தி ஸாத⁴க: ।
கலௌ காலீ விஹாயாத² ய: கஶ்சித்³ராஜ்யமிச்ச²தி ॥ 184 ॥

ஸ போ⁴ஜந பரித்யஜ்ய பி⁴க்ஷுவ்ருʼத்திமபீ⁴ப்ஸதி ।
ஸ த⁴ந்ய: ஸ ச விஜ்ஞாநீ ஸ ஏவ ஸுரபூஜித: ॥ 185 ॥

ஸ தீ³க்ஷித: ஸுகீ² ஸாது:⁴ ஸத்யவாதீ³ ஜிதேந்த்³ரிய: ।
ஸ வேத³வக்தா ஸ்வாத்⁴யாயீ நாத்ர கார்யா விசாரணா ॥ 186 ॥

ஶிவரூபம் கு³ரும் த்⁴யாத்வா ஶிவரூபம் கு³ரும் ஸ்மரேத் ।
ஸதா³ஶிவ: ஸ ஏவ ஸ்யாநாத்ர கார்யா விசாரணா ॥ 187 ॥

ஸ்வஸ்மிந் காலீம் து ஸம்பா⁴வ்ய பூஜயேஜ்ஜக³த³ம்பி³காம் ।
த்ரைலோக்யவிஜயீ பூ⁴யாந்நாத்ர கார்ய்யா விசாரணா ॥ 188 ॥

கோ³பநீயம் கோ³பநீயம் கோ³பநீயம் ப்ரயத்நத: ।
ரஹஸ்யாதிரஹஸ்யம் ச ரஹஸ்யாதிரஹஸ்யகம் ॥ 189 ॥

ஶ்லோகார்த்³த⁴ம் பாத³மாத்ரம் வா பாதா³த³ர்த⁴ம் ச தத³ர்த⁴கம் ।
நாமார்த⁴ம் ய: படே²த்³தே³வி ந வந்த்⁴யதி³வஸம் ந்யஸேத் ॥ 190 ॥

புஸ்தகம் பூஜயேத்³ப⁴க்த்யா த்வரிதம் ப²லஸித்³த⁴யே ।
ந ச மாரீப⁴யம் தத்ர ந சாக்³நிர்வாயுஸம்ப⁴வம் ॥ 191 ॥

ந பூ⁴தாதி³ப⁴யம் தத்ர ஸர்வத்ர ஸுக²மேத⁴தே ।
குங்குமாঽலக்தகேநைவ ரோசநாঽக³ருயோக³த: ॥ 192 ॥

பூ⁴ர்ஜபத்ரே லிகே²த் புஸ்தம் ஸர்வகாமார்த²ஸித்³த⁴யே ।
இதி ஸங்க்ஷேபத: ப்ரோக்தம் கிமந்யச்ச்²ரோதுமிச்ச²ஸி ॥ 193 ॥

இதி க³தி³தமஶேஷம் காலிகாவர்ணரூபம் ।
ப்ரபட²தி யதி³ ப⁴க்த்யா ஸர்வஸித்³தீ⁴ஶ்வர: ஸ்யாத் ॥ 194 ॥

அபி⁴நவஸுக²காம: ஸர்வவித்³யாபி⁴ராமோ
ப⁴வதி ஸகலஸித்³தி⁴த:⁴ ஸர்வவீராஸம்ருʼத்³தி:⁴ ॥ 195 ॥

॥ இதி ஶ்ரீமதா³தி³நாத²மஹாகாலவிரசிதாயாம் மஹாகாலஸம்ஹிதாயாம்
காலகாலீஸம்வாதே³ ஸுந்த³ரீஶக்திதா³நாக்²யம் காலீஸ்வரூப
மேதா⁴ஸாம்ராஜ்யப்ரத³ம் ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Also Read 1000 Names of Kakaradi Kali:

1000 Names of Kakaradi Kali | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Kakaradi Kali | Sahasranama Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top