Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

1000 Names of Kakaradi Kali | Sahasranama Lyrics in Punjabi

Kakaradi Kali Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi:

॥ ਕਕਾਰਾਦਿ ਕਾਲੀਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥
ਕਾਲ਼੍ਯਾਃ ਮੇਧਾਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯਪ੍ਰਦਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍

ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਕੈਲਾਸਸ਼ਿਖਰੇ ਰਮ੍ਯੇ ਨਾਨਾਦੇਵਗਣਾਵਤੇ ।
ਨਾਨਾਵਕ੍ਸ਼ਲਤਾਕੀਰ੍ਣੇ ਨਾਨਾਪੁਸ਼੍ਪੈਰਲਙ੍ਕਤੇ ॥ ੧ ॥

ਚਤੁਰ੍ਮਣ੍ਡਲਸਂਯੁਕ੍ਤੇ ਸ਼ਙ੍ਗਾਰਮਣ੍ਡਪੇ ਸ੍ਥਿਤੇ ।
ਸਮਾਧੌ ਸਂਸ੍ਥਿਤਂ ਸ਼ਾਨ੍ਤਂ ਕ੍ਰੀਡਨ੍ਤਂ ਯੋਗਿਨੀਪ੍ਰਿਯਮ੍ ॥ ੨ ॥

ਤਤ੍ਰ ਮੌਨਧਰਂ ਦਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਦੇਵੀ ਪਚ੍ਛਤਿ ਸ਼ਙ੍ਕਰਮ੍ ।
ਦੇਵ੍ਯੁਵਾਚ ।
ਕਿਂ ਤ੍ਵਯਾ ਜਪ੍ਯਤੇ ਦੇਵ ਕਿਂ ਤ੍ਵਯਾ ਸ੍ਮਰ੍ਯ੍ਯਤੇ ਸਦਾ ॥ ੩ ॥

ਸਸ਼੍ਟਿਃ ਕੁਤ੍ਰ ਵਿਲੀਨਾਸ੍ਤਿ ਪੁਨਃ ਕੁਤ੍ਰ ਪ੍ਰਜਾਯਤੇ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਕਾਰਣਂ ਯਤ੍ਤਤ੍ ਕਿਮਾਦ੍ਯਂ ਕਾਰਣਂ ਮਹਤ੍ ॥ ੪ ॥

ਮਨੋਰਥਮਯੀ ਸਿਦ੍ਧਿਸ੍ਤਥਾ ਵਾਞ੍ਛਾਮਯੀ ਸ਼ਿਵ ।
ਤਤੀਯਾ ਕਲ੍ਪਨਾਸਿਦ੍ਧਿਃ ਕੋਟਿਸਿਦ੍ਧੀਸ਼੍ਵਰਾਤ੍ਮਕਮ੍ ॥ ੫ ॥

ਸ਼ਕ੍ਤਿਪਾਤਾਸ਼੍ਟਦਸ਼ਕਂ ਚਰਾਚਰਪੁਰੀਗਤਿਃ ।
ਮਹੇਨ੍ਦ੍ਰਜਾਲਮਿਨ੍ਦ੍ਰਾਦਿਜਾਲਾਨਾਂ ਰਚਨਾ ਤਥਾ ॥ ੬ ॥

ਅਣਿਮਾਦ੍ਯਸ਼੍ਟਕਂ ਦੇਵ ਪਰਕਾਯਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨਮ੍ ।
ਨਵੀਨਸਸ਼੍ਟਿਕਰਣਂ ਸਮੁਦ੍ਰਸ਼ੋਸ਼ਣਂ ਤਥਾ ॥ ੭ ॥

ਅਮਾਯਾਂ ਚਨ੍ਦ੍ਰਸਨ੍ਦਰ੍ਸ਼ੋ ਦਿਵਾ ਚਨ੍ਦ੍ਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਮ੍ ।
ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਸ਼੍ਟਕਂ ਚਾਸ਼੍ਟਦਿਕ੍ਸ਼ੁ ਤਥਾ ਸੂਰ੍ਯਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸ਼ਿਵ ॥ ੮ ॥

ਜਲੇ ਜਲਮਯਤ੍ਵਂ ਚ ਵਹ੍ਨੌ ਵਹ੍ਨਿਮਯਤ੍ਵਕਮ੍ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮ-ਵਿਸ਼੍ਣ੍ਵਾਦਿ-ਨਿਰ੍ਮਾਣਮਿਨ੍ਦ੍ਰਾਣਾਂ ਕਾਰਣਂ ਕਰੇ ॥ ੯ ॥

ਪਾਤਾਲਗੁਟਿਕਾ-ਯਕ੍ਸ਼-ਵੇਤਾਲਪਞ੍ਚਕਂ ਤਥਾ ।
ਰਸਾਯਨਂ ਤਥਾ ਗੁਪ੍ਤਿਸ੍ਤਥੈਵ ਚਾਖਿਲਾਞ੍ਜਨਮ੍ ॥ ੧੦ ॥

ਮਹਾਮਧੁਮਤੀ ਸਿਦ੍ਧਿਸ੍ਤਥਾ ਪਦ੍ਮਾਵਤੀ ਸ਼ਿਵ ।
ਤਥਾ ਭੋਗਵਤੀ ਸਿਦ੍ਧਿਰ੍ਯਾਵਤ੍ਯਃ ਸਨ੍ਤਿ ਸਿਦ੍ਧਯਃ ॥ ੧੧ ॥

ਕੇਨ ਮਨ੍ਤ੍ਰੇਣ ਤਪਸਾ ਕਲੌ ਪਾਪਸਮਾਕੁਲੇ ।
ਆਯੁਸ਼੍ਯਂ ਪੁਣ੍ਯਰਹਿਤੇ ਕਥਂ ਭਵਤਿ ਤਦ੍ਵਦ ॥ ੧੨ ॥

ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵ ਉਵਾਚ ।
ਵਿਨਾ ਮਨ੍ਤ੍ਰਂ ਵਿਨਾ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਵਿਨੈਵ ਤਪਸਾ ਪ੍ਰਿਯੇ ।
ਵਿਨਾ ਬਲਿਂ ਵਿਨਾ ਨ੍ਯਾਸਂ ਭੂਤਸ਼ੁਦ੍ਧਿਂ ਵਿਨਾ ਪ੍ਰਿਯੇ ॥ ੧੩ ॥

ਵਿਨਾ ਧ੍ਯਾਨਂ ਵਿਨਾ ਯਨ੍ਤ੍ਰਂ ਵਿਨਾ ਪੂਜਾਦਿਨਾ ਪ੍ਰਿਯੇ ।
ਵਿਨਾ ਕ੍ਲੇਸ਼ਾਦਿਭਿਰ੍ਦੇਵਿ ਦੇਹਦੁਃਖਾਦਿਭਿਰ੍ਵਿਨਾ ॥ ੧੪ ॥

ਸਿਦ੍ਧਿਰਾਸ਼ੁ ਭਵੇਦ੍ਯੇਨ ਤਦੇਵਂ ਕਥ੍ਯਤੇ ਮਯਾ ।
ਸ਼ੂਨ੍ਯੇ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਡਗੋਲੇ ਤੁ ਪਞ੍ਚਾਸ਼ਚ੍ਛੂਨ੍ਯਮਧ੍ਯਕੇ ॥ ੧੫ ॥

ਪਞ੍ਚਸ਼ੂਨ੍ਯਸ੍ਥਿਤਾ ਤਾਰਾ ਸਰ੍ਵਾਨ੍ਤੇ ਕਾਲਿਕਾ ਸ੍ਥਿਤਾ ।
ਅਨਨ੍ਤ-ਕੋਟਿ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡ ਰਾਜਦਣ੍ਡਾਗ੍ਰਕੇ ਸ਼ਿਵੇ ॥ ੧੬ ॥

ਸ੍ਥਾਪ੍ਯ ਸ਼ੂਨ੍ਯਾਲਯਂ ਕਤ੍ਵਾ ਕਸ਼੍ਣਵਰ੍ਣਂ ਵਿਧਾਯ ਚ ।
ਮਹਾਨਿਰ੍ਗੁਣਰੂਪਾ ਚ ਵਾਚਾਤੀਤਾ ਪਰਾ ਕਲਾ ॥ ੧੭ ॥

ਕ੍ਰੀਡਾਯਾਂ ਸਂਸ੍ਥਿਤਾ ਦੇਵੀ ਸ਼ੂਨ੍ਯਰੂਪਾ ਪ੍ਰਕਲ੍ਪਯੇਤ੍ ।
ਸਸ਼੍ਟੇਰਾਰਮ੍ਭਕਾਰ੍ਯਾਰ੍ਥਂ ਦਸ਼੍ਟਾ ਛਾਯਾ ਤਯਾ ਯਦਾ ॥ ੧੮ ॥

ਇਚ੍ਛਾਸ਼ਕ੍ਤਿਸ੍ਤੁ ਸਾ ਜਾਤਾ ਤਥਾ ਕਾਲੋ ਵਿਨਿਰ੍ਮਿਤਃ ।
ਪ੍ਰਤਿਬਿਮ੍ਬਂ ਤਤ੍ਰ ਦਸ਼੍ਟਂ ਜਾਤਾ ਜ੍ਞਾਨਾਭਿਧਾ ਤੁ ਸਾ ॥ ੧੯ ॥

ਇਦਮੇਤਤ੍ਕਿਂਵਿਸ਼ਿਸ਼੍ਟਂ ਜਾਤਂ ਵਿਜ੍ਞਾਨਕਂ ਮੁਦਾ ।
ਤਦਾ ਕ੍ਰਿਯਾऽਭਿਧਾ ਜਾਤਾ ਤਦੀਚ੍ਛਾਤੋ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਿ ॥ ੨੦ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਗੋਲੇ ਦੇਵੇਸ਼ਿ ਰਾਜਦਣ੍ਡਸ੍ਥਿਤਂ ਚ ਯਤ੍ ।
ਸਾ ਕ੍ਰਿਯਾ ਸ੍ਥਾਪਯਾਮਾਸ ਸ੍ਵ-ਸ੍ਵਸ੍ਥਾਨਕ੍ਰਮੇਣ ਚ ॥ ੨੧ ॥

ਤਤ੍ਰੈਵ ਸ੍ਵੇਚ੍ਛਯਾ ਦੇਵਿ ਸਾਮਰਸ੍ਯਪਰਾਯਣਾ ।
ਤਦਿਚ੍ਛਾ ਕਥ੍ਯਤੇ ਦੇਵਿ ਯਥਾਵਦਵਧਾਰਯ ॥ ੨੨ ॥

ਯੁਗਾਦਿਸਮਯੇ ਦੇਵਿ ਸ਼ਿਵਂ ਪਰਗੁਣੋਤ੍ਤਮਮ੍ ।
ਤਦਿਚ੍ਛਾ ਨਿਰ੍ਗੁਣਂ ਸ਼ਾਨ੍ਤਂ ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਵਿਗ੍ਰਹਮ੍ ॥ ੨੩ ॥

ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤਂ ਸੁਨ੍ਦਰਂ ਸ਼ੁਦ੍ਧਂ ਸਰ੍ਵਦੇਵਯੁਤਂ ਵਰਮ੍ ।
ਆਦਿਨਾਥਂ ਗੁਣਾਤੀਤਂ ਕਾਲ੍ਯਾ ਸਂਯੁਤਮੀਸ਼੍ਵਰਮ੍ ॥ ੨੪ ॥

ਵਿਪਰੀਤਰਤਂ ਦੇਵਂ ਸਾਮਰਸ੍ਯਪਰਾਯਣਮ੍ ।
ਪੂਜਾਰ੍ਥਮਾਗਤਂ ਦੇਵ-ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਾऽਪ੍ਸਰਸਾਂ ਗਣਮ੍ ॥ ੨੫ ॥

ਯਕ੍ਸ਼ਿਣੀਂ ਕਿਨ੍ਨਰੀਕਨ੍ਯਾਮੁਰ੍ਵਸ਼੍ਯਾਦ੍ਯਾਂ ਤਿਲੋਤ੍ਤਮਾਮ੍ ।
ਵੀਕ੍ਸ਼੍ਯ ਤਨ੍ਮਾਯਯਾ ਪ੍ਰਾਹ ਸੁਨ੍ਦਰੀ ਪ੍ਰਾਣਵਲ੍ਲਭਾ ॥ ੨੬ ॥

ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਸੁਨ੍ਦਰੀ ਪ੍ਰਾਣਸ੍ਵਾਮਿਨੀ ਪ੍ਰਾਣਰਞ੍ਜਿਨੀ ।
ਕਿਮਾਗਤਂ ਭਵਤ੍ਯਾऽਦ੍ਯ ਮਮ ਭਾਗ੍ਯਾਰ੍ਣਵੋ ਮਹਾਨ੍ ॥ ੨੭ ॥

ਉਕ੍ਤ੍ਵਾ ਮੌਨਧਰਂ ਸ਼ਮ੍ਭੁਂ ਪੂਜਯਨ੍ਤ੍ਯਪ੍ਸਰੋਗਣਾਃ ।
ਅਪ੍ਸਰਸ ਊਚੁਃ ।
ਸਂਸਾਰਾਤ੍ਤਾਰਿਤਂ ਦੇਵ ਤ੍ਵਯਾ ਵਿਸ਼੍ਵਜਨਪ੍ਰਿਯ ॥ ੨੮ ॥

ਸਸ਼੍ਟੇਰਾਰਮ੍ਭਕਾਰ੍ਯ੍ਯਾਰ੍ਥਮੁਦ੍ਯੁਕ੍ਤੋऽਸਿ ਮਹਾਪ੍ਰਭੋ ।
ਵੇਸ਼੍ਯਾਕਤ੍ਯਮਿਦਂ ਦੇਵ ਮਙ੍ਗਲਾਰ੍ਥਪ੍ਰਗਾਯਨਮ੍ ॥ ੨੯ ॥

ਪ੍ਰਯਾਣੋਤ੍ਸਵਕਾਲੇ ਤੁ ਸਮਾਰਮ੍ਭੇ ਪ੍ਰਗਾਯਨਮ੍ ।
ਗੁਣਾਦ੍ਯਾਰਮ੍ਭਕਾਲੇ ਹਿ ਵਰ੍ਤ੍ਤਤੇ ਸ਼ਿਵਸ਼ਙ੍ਕਰ ॥ ੩੦ ॥

ਇਨ੍ਦ੍ਰਾਣੀਕੋਟਯਃ ਸਨ੍ਤਿ ਤਸ੍ਯਾਃ ਪ੍ਰਸਵਬਿਨ੍ਦੁਤਃ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣੀ ਵੈਸ਼੍ਣਵੀ ਚੈਵ ਮਾਹੇਸ਼ੀ ਕੋਟਿਕੋਟਯਃ ॥ ੩੧ ॥

ਤਵ ਸਾਮਰਸਾਨਨ੍ਦ ਦਰ੍ਸ਼ਨਾਰ੍ਥਂ ਸਮੁਦ੍ਭਵਾਃ ।
ਸਞ੍ਜਾਤਾਸ਼੍ਚਾਗ੍ਰਤੋ ਦੇਵ ਚਾਸ੍ਮਾਕਂ ਸੌਖ੍ਯਸਾਗਰ ॥ ੩੨ ॥

ਰਤਿਂ ਹਿਤ੍ਵਾ ਕਾਮਿਨੀਨਾਂ ਨਾऽਨ੍ਯਤ੍ ਸੌਖ੍ਯਂ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰ ।
ਸਾ ਰਤਿਰ੍ਦਸ਼੍ਯਤੇऽਸ੍ਮਾਭਿਰ੍ਮਹਤ੍ਸੌਖ੍ਯਾਰ੍ਥਕਾਰਿਕਾ ॥ ੩੩ ॥

ਏਵਮੇਤਤ੍ਤੁ ਚਾਸ੍ਮਾਭਿਃ ਕਰ੍ਤਵ੍ਯਂ ਭਰ੍ਤਣਾ ਸਹ ।
ਏਵਂ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਮਹਾਦੇਵੋ ਧ੍ਯਾਨਾਵਸ੍ਥਿਤਮਾਨਸਃ ॥ ੩੪ ॥

ਧ੍ਯਾਨਂ ਹਿਤ੍ਵਾ ਮਾਯਯਾ ਤੁ ਪ੍ਰੋਵਾਚ ਕਾਲਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ।
ਕਾਲਿ ਕਾਲਿ ਰੁਣ੍ਡਮਾਲੇ ਪ੍ਰਿਯੇ ਭੈਰਵਵਾਦਿਨੀ ॥ ੩੫ ॥

ਸ਼ਿਵਾਰੂਪਧਰੇ ਕ੍ਰੂਰੇ ਘੋਰਦ੍ਰਂਸ਼੍ਟੇ ਭਯਾਨਕੇ ।
ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਸੁਨ੍ਦਰਕਰੀ ਸੁਨ੍ਦਰ੍ਯ੍ਯਃ ਸਨ੍ਤਿ ਮੇऽਗ੍ਰਤਃ ॥ ੩੬ ॥

ਸੁਨ੍ਦਰੀਵੀਕ੍ਸ਼ਣਂ ਕਰ੍ਮ ਕੁਰੁ ਕਾਲਿ ਪ੍ਰਿਯੇ ਸ਼ਿਵੇ ।
ਧ੍ਯਾਨਂ ਮੁਞ੍ਚ ਮਹਾਦੇਵਿ ਤਾ ਗਚ੍ਛਨ੍ਤਿ ਗਹਂ ਪ੍ਰਤਿ ॥ ੩੭ ॥

ਤਵ ਰੂਪਂ ਮਹਾਕਾਲਿ ਮਹਾਕਾਲਪ੍ਰਿਯਙ੍ਕਰਮ੍ ।
ਏਤਾਸਾਂ ਸੁਨ੍ਦਰਂ ਰੂਪਂ ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਪ੍ਰਿਯਕਾਰਕਮ੍ ॥ ੩੮ ॥

ਏਵਂ ਮਾਯਾਭ੍ਰਮਾਵਿਸ਼੍ਟੋ ਮਹਾਕਾਲੋ ਵਦਨ੍ਨਿਤਿ ।
ਇਤਿ ਕਾਲਵਚਃ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਕਾਲਂ ਪ੍ਰਾਹ ਚ ਕਾਲਿਕਾ ॥ ੩੯ ॥

ਮਾਯਯਾऽऽਚ੍ਛਾਦ੍ਯ ਚਾਤ੍ਮਾਨਂ ਨਿਜਸ੍ਤ੍ਰੀਰੂਪਧਾਰਿਣੀ ।
ਇਤਃ ਪ੍ਰਭਤਿ ਸ੍ਤ੍ਰੀਮਾਤ੍ਰਂ ਭਵਿਸ਼੍ਯਤਿ ਯੁਗੇ ਯੁਗੇ ॥ ੪੦ ॥

ਵਲ੍ਲ੍ਯਾਦ੍ਯੌਸ਼ਧਯੋ ਦੇਵਿ ਦਿਵਾ ਵਲ੍ਲੀਸ੍ਵਰੂਪਤਾਮ੍ ।
ਰਾਤ੍ਰੌ ਸ੍ਤ੍ਰੀਰੂਪਮਾਸਾਦ੍ਯ ਰਤਿਕੇਲਿਃ ਪਰਸ੍ਪਰਮ੍ ॥ ੪੧ ॥

ਅਜ੍ਞਾਨਂ ਚੈਵ ਸਰ੍ਵੇਸ਼ਾਂ ਭਵਿਸ਼੍ਯਤਿ ਯੁਗੇ ਯੁਗੇ ।
ਏਵਂ ਸ਼ਾਪਂ ਚ ਦਤ੍ਵਾ ਤੁ ਪੁਨਃ ਪ੍ਰੋਵਾਚ ਕਾਲਿਕਾ ॥ ੪੨ ॥

ਵਿਪਰੀਤਰਤਿਂ ਕਤ੍ਵਾ ਚਿਨ੍ਤਯਨ੍ਤਿ ਮਨਨ੍ਤਿ ਯੇ ।
ਤੇਸ਼ਾਂ ਵਰਂ ਪ੍ਰਦਾਸ੍ਯਾਮਿ ਨਿਤ੍ਯਂ ਤਤ੍ਰ ਵਸਾਮ੍ਯਹਮ੍ ॥ ੪੩ ॥

ਇਤ੍ਯੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਕਾਲਿਕਾ ਵਿਦ੍ਯਾ ਤਤ੍ਰੈਵਾਨ੍ਤਰਧੀਯਤ ।
ਤ੍ਰਿਂਸ਼ਤ੍-ਤ੍ਰਿਖਰ੍ਵ-ਸ਼ਡ੍ਵਨ੍ਦ-ਨਵਤ੍ਯਰ੍ਬੁਦਕੋਟਯਃ ॥ ੪੪ ॥

ਦਰ੍ਸ਼ਨਾਰ੍ਥਂ ਤਪਸ੍ਤੇਪੇ ਸਾ ਵੈ ਕੁਤ੍ਰ ਗਤਾ ਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਮਮ ਪ੍ਰਾਣਪ੍ਰਿਯਾ ਦੇਵੀ ਹਾਹਾ ਪ੍ਰਾਣਪ੍ਰਿਯੇ ਸ਼ਿਵੇ ॥ ੪੫ ॥

ਕਿਂ ਕਰੋਮਿ ਕ੍ਵ ਗਚ੍ਛਾਮਿ ਇਤ੍ਯੇਵਂ ਭ੍ਰਮਸਙ੍ਕੁਲਃ ।
ਤਸ੍ਯਾਃ ਕਾਲ੍ਯਾ ਦਯਾ ਜਾਤਾ ਮਮ ਚਿਨ੍ਤਾਪਰਃ ਸ਼ਿਵਃ ॥ ੪੬ ॥

ਯਨ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਸ੍ਤਾਰਬੁਦ੍ਧਿਸ੍ਤੁ ਕਾਲ੍ਯਾ ਦਤ੍ਤਾਤਿਸਤ੍ਵਰਮ੍ ।
ਯਨ੍ਤ੍ਰਯਾਗਂ ਤਦਾਰਭ੍ਯ ਪੂਰ੍ਵਂ ਚਿਦ੍ਘਨਗੋਚਰਾ ॥ ੪੭ ॥

ਸ਼੍ਰੀਚਕ੍ਰਂ ਯਨ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਸ੍ਤਾਰਰਚਨਾਭ੍ਯਾਸਤਤ੍ਪਰਃ ।
ਇਤਸ੍ਤਤੋ ਭ੍ਰਮ੍ਯਮਾਣਸ੍ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਂ ਚਕ੍ਰਮਧ੍ਯਕਮ੍ ॥ ੪੮ ॥

ਚਕ੍ਰਪਾਰਦਰ੍ਸ਼ਨਾਰ੍ਥਂ ਕੋਟ੍ਯਰ੍ਬੁਦਯੁਗਂ ਗਤਮ੍ ।
ਭਕ੍ਤਪ੍ਰਾਣਪ੍ਰਿਯਾ ਦੇਵੀ ਮਹਾਸ਼੍ਰੀਚਕ੍ਰਨਾਯਿਕਾ ॥ ੪੯ ॥

ਤਤ੍ਰ ਬਿਨ੍ਦੌ ਪਰਂ ਰੂਪਂ ਸੁਨ੍ਦਰਂ ਸੁਮਨੋਹਰਮ੍ ।
ਰੂਪਂ ਜਾਤਂ ਮਹੇਸ਼ਾਨਿ ਜਾਗ੍ਰਤ੍ਤ੍ਰਿਪੁਰਸੁਨ੍ਦਰਿ ॥ ੫੦ ॥

ਰੂਪਂ ਦਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਮਹਾਦੇਵੋ ਰਾਜਰਾਜੇਸ਼੍ਵਰੋऽਭਵਤ੍ ।
ਤਸ੍ਯਾਃ ਕਟਾਕ੍ਸ਼ਮਾਤ੍ਰੇਣ ਤਸ੍ਯਾ ਰੂਪਧਰਃ ਸ਼ਿਵਃ ॥ ੫੧ ॥

ਵਿਨਾ ਸ਼ਙ੍ਗਾਰਸਂਯੁਕ੍ਤਾ ਤਦਾ ਜਾਤਾ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਵਿਨਾ ਕਾਲ੍ਯਂਸ਼ਤੋ ਦੇਵਿ ਜਗਤ੍ਸ੍ਥਾਵਰਜਙ੍ਗਮਮ੍ ॥ ੫੨ ॥

ਨ ਸ਼ਙ੍ਗਾਰੋ ਨ ਸ਼ਕ੍ਤਿਤ੍ਵਂ ਕ੍ਵਾਪਿ ਨਾਸ੍ਤਿ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਸੁਨ੍ਦਰ੍ਯ੍ਯਾ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਿਤਾ ਕਾਲੀ ਤੁਸ਼੍ਟਾ ਪ੍ਰੋਵਾਚ ਕਾਲਿਕਾ ॥ ੫੩ ॥

ਸਰ੍ਵਾਸਾਂ ਨੇਤ੍ਰਕੇਸ਼ੇਸ਼ੁ ਮਮਾਂਸ਼ੋऽਤ੍ਰ ਭਵਿਸ਼੍ਯਤਿ ।
ਪੂਰ੍ਵਾਵਸ੍ਥਾਸੁ ਦੇਵੇਸ਼ਿ ਮਮਾਂਸ਼ਸ੍ਤਿਸ਼੍ਠਤਿ ਪ੍ਰਿਯੇ ॥ ੫੪ ॥

ਸਾਵਸ੍ਥਾ ਤਰੁਣਾਖ੍ਯਾ ਤੁ ਤਦਨ੍ਤੇ ਨੈਵ ਤਿਸ਼੍ਠਤਿ ।
ਮਦ੍ਭਕ੍ਤਾਨਾਂ ਮਹੇਸ਼ਾਨਿ ਸਦਾ ਤਿਸ਼੍ਠਤਿ ਨਿਸ਼੍ਚਿਤਮ੍ ॥ ੫੫ ॥

ਸ਼ਕ੍ਤਿਸ੍ਤੁ ਕੁਣ੍ਠਿਤਾ ਜਾਤਾ ਤਥਾ ਰੂਪਂ ਨ ਸੁਨ੍ਦਰਮ੍ ।
ਚਿਨ੍ਤਾਵਿਸ਼੍ਟਾ ਤੁ ਮਲਿਨਾ ਜਾਤਾ ਤਤ੍ਰ ਚ ਸੁਨ੍ਦਰੀ ॥ ੫੬ ॥

ਕ੍ਸ਼ਣਂ ਸ੍ਥਿਤ੍ਵਾ ਧ੍ਯਾਨਪਰਾ ਕਾਲੀ ਚਿਨ੍ਤਨਤਤ੍ਪਰਾ ।
ਤਦਾ ਕਾਲੀ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾऽਭੂਤ੍ ਕ੍ਸ਼ਣਾਰ੍ਦ੍ਧੇਨ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੫੭ ॥

ਵਰਂ ਬ੍ਰੂਹਿ ਵਰਂ ਬ੍ਰੂਹਿ ਵਰਂ ਬ੍ਰੂਹੀਤਿ ਸਾਦਰਮ੍ ।
ਸੁਨ੍ਦਰ੍ਯੁਵਾਚ ।
ਮਮ ਸਿਦ੍ਧਿਵਰਂ ਦੇਹਿ ਵਰੋऽਯਂ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥ੍ਯਤੇ ਮਯਾ ॥ ੫੮ ॥

ਤਾਦਗੁਪਾਯਂ ਕਥਯ ਯੇਨ ਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਭਵਿਸ਼੍ਯਤਿ ।
ਸ਼੍ਰੀਕਾਲ੍ਯੁਵਾਚ ।
ਮਮ ਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰਂ ਚ ਮਯਾ ਪੂਰ੍ਵਂ ਵਿਨਿਰ੍ਮਿਤਮ੍ ॥ ੫੯ ॥

ਮਤ੍ਸ੍ਵਰੂਪਂ ਕਕਾਰਾਖ੍ਯਂ ਮੇਧਾਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯਨਾਮਕਮ੍ ।
ਵਰਦਾਨਾਭਿਧਂ ਨਾਮ ਕ੍ਸ਼ਣਾਰ੍ਦ੍ਧਾਦ੍ਵਰਦਾਯਕਮ੍ ॥ ੬੦ ॥

ਤਤ੍ਪਠਸ੍ਵ ਮਹਾਮਾਯੇ ਤਵ ਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਭਵਿਸ਼੍ਯਤਿ ।
ਤਤਃ ਪ੍ਰਭਤਿ ਸ਼੍ਰੀਵਿਦ੍ਯਾ ਤਨ੍ਨਾਮਪਾਠਤਤ੍ਪਰਾ ॥ ੬੧ ॥

ਤਦੇਵ ਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰਂ ਸੁਨ੍ਦਰੀਸ਼ਕ੍ਤਿਦਾਯਕਮ੍ ।
ਕਥ੍ਯਤੇ ਪਰਯਾ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਸਾਧਯੇ ਸੁਮਹੇਸ਼੍ਵਰਿ ॥ ੬੨ ॥

ਮਦ੍ਯੇਰ੍ਮਾਂਸੈਸ੍ਤਥਾ ਸ਼ੁਕ੍ਰੈਰ੍ਬਹੁਰਕ੍ਤੈਰਪਿ ਪ੍ਰਿਯੇ ।
ਤਰ੍ਪਯੇਤ੍ ਪੂਜਯੇਤ੍ ਕਾਲੀਂ ਵਿਪਰੀਤਰਤਿਂ ਚਰੇਤ੍ ॥ ੬੩ ॥

ਵਿਪਰੀਤਰਤੌ ਦੇਵਿ ਕਾਲੀ ਤਿਸ਼੍ਠਤਿ ਨਿਤ੍ਯਸ਼ਃ ।
ਮਾਧ੍ਵੀਕਪੁਸ਼੍ਪਸ਼ੁਕ੍ਰਾਨ੍ਨਮੈਥੁਨਾਦ੍ਯਾ ਵਿਰਾਗਿਣੀ ॥ ੬੪ ॥

ਵੈਸ਼੍ਣਵੀ ਵ੍ਯਾਪਿਕਾ ਵਿਦ੍ਯਾ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਵਾਸਿਨੀ ਪਰਾ ।
ਵੀਰਸਾਧਨਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾ ਵੀਰਾਸ੍ਫਾਲਨਨਾਦਿਨੀ ॥ ੬੫ ॥

ਸ਼ਿਵਾਬਲਿਪ੍ਰਹਸ਼੍ਟਾਤ੍ਮਾ ਸ਼ਿਵਾਰੂਪਾਦ੍ਯਚਣ੍ਡਿਕਾ ।
ਕਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਪ੍ਰਿਯਾਤ੍ਯੁਗ੍ਰਮਾਨਸਾ ਕਾਮਰੂਪਿਣੀ ॥ ੬੬ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਨਨ੍ਦਪਰਾ ਸ਼ਮ੍ਭੁ ਮੈਥੁਨਾਨਨ੍ਦਤੋਸ਼ਿਤਾ ।
ਯੋਗੀਨ੍ਦ੍ਰਹਦਯਾਗਾਰਾ ਦਿਵਾ ਨਿਸ਼ਿ ਵਿਪਰ੍ਯਯਾ ॥ ੬੭ ॥

ਕ੍ਸ਼ਣਂ ਤੁਸ਼੍ਟਾ ਚ ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾ ਦਨ੍ਤਮਾਲਾਜਪਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਸ਼ਯ੍ਯਾਯਾਂ ਚੁਮ੍ਬਨਾਙ੍ਗਃ ਸਨ੍ ਵੇਸ਼੍ਯਾਸਙ੍ਗਪਰਾਯਣਃ ॥ ੬੮ ॥

ਖਡ੍ਗਹਸ੍ਤੋ ਮੁਕ੍ਤਕੇਸ਼ੋ ਦਿਗਮ੍ਬਰਵਿਭੂਸ਼ਿਤਃ ।
ਪਠੇਨ੍ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਾਖ੍ਯਂ ਮੇਧਾਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯਨਾਮਕਮ੍ ॥ ੬੯ ॥

ਯਥਾ ਦਿਵ੍ਯਾਮਤੈਰ੍ਦੇਵਾਃ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾ ਕ੍ਸ਼ਣਮਾਤ੍ਰਤਃ ।
ਤਥਾऽਨੇਨ ਮਹਾਕਾਲੀ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾ ਪਾਠਮਾਤ੍ਰਤਃ ॥ ੭੦ ॥

ਕਥ੍ਯਤੇ ਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰਂ ਸਾਵਧਾਨਮਨਾਃ ਸ਼ਣੁ ।
ਸਰ੍ਵਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯਮੇਧਾਖ੍ਯਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰਕਸ੍ਯ ਚ ॥ ੭੧ ॥

ਮਹਾਕਾਲ ऋਸ਼ਿਃ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤ ਉਸ਼੍ਣਿਕ੍ਛਨ੍ਦਃ ਪ੍ਰਕੀਰ੍ਤਿਤਮ੍ ।
ਦੇਵਤਾ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾ ਕਾਲੀ ਮਾਯਾਬੀਜਂ ਪ੍ਰਕੀਰ੍ਤਿਤਮ੍ ॥ ੭੨ ॥

ਹ੍ਰੂਁ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਕਾਲਿਕਾਬੀਜਂ ਕੀਲਕਂ ਪਰਿਕੀਰ੍ਤਿਤਮ੍ ।
ਕਾਲਿਕਾ ਵਰਦਾਨਾਦਿ-ਸ੍ਵੇਸ਼੍ਟਾਰ੍ਥੇ ਵਿਨਿਯੋਗਤਃ ॥ ੭੩ ॥

ਕੀਲਕੇਨ ਸ਼ਡਙ੍ਗਾਨਿ ਸ਼ਡ੍ਦੀਰ੍ਘਾਬੀਜੇਨ ਕਾਰਯੇਤ੍ ।
ਧ੍ਯਾਨਂ ਚ ਪੂਰ੍ਵਵਤ੍ਕਤ੍ਵਾ ਸਾਧਯੇਦਿਸ਼੍ਟਸਾਧਨਮ੍ ॥ ੭੪ ॥

ॐ ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਸਰ੍ਵਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯਮੇਧਾਕਾਲੀਸ੍ਵਰੂਪ-
ਕਕਾਰਾਤ੍ਮਕਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ ਮਹਾਕਾਲ-
ऋਸ਼ਿਰੁਸ਼੍ਣਿਕ੍ਛਨ੍ਦਃ, ਸ਼੍ਰੀਦਕ੍ਸ਼ਿਣਕਾਲੀ ਦੇਵਤਾ, ਹ੍ਰੀਂ ਬੀਜਮ੍,
ਹ੍ਰੂਁ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ, ਕ੍ਰੀਂ ਕੀਲਕਂ, ਕਾਲੀਵਰਦਾਨਾਦਿਸ੍ਵੇਸ਼੍ਟਾਰ੍ਥੇ ਜਪੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ।
ॐ ਮਹਾਕਾਲ ऋਸ਼ਯੇ ਨਮਃ ਸ਼ਿਰਸਿ ।
ਉਸ਼੍ਣਿਕ੍ਛਨ੍ਦਸੇ ਨਮਃ ਮੁਖੇ ।
ਸ਼੍ਰੀ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਕਾਲੀਦੇਵਤਾਯੈ ਨਮਃ ਹਦਯੇ ।
ਹ੍ਰੀਂ ਬੀਜਾਯ ਨਮਃ ਗੁਹ੍ਯੇ ।
ਹ੍ਰੂਁ ਸ਼ਕ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ਪਾਦਯੋਃ ।
ਕ੍ਰੀਂ ਕੀਲਕਾਯ ਨਮਃ ਨਾਭੌ ।
ਵਿਨਿਯੋਗਾਯਨਮਃ ਸਰ੍ਵਾਙ੍ਗੇ । ਇਤਿ ऋਸ਼੍ਯਾਦਿਨ੍ਯਾਸਃ ।
ॐ ਕ੍ਰਾਂ ਅਙ੍ਗੁਸ਼੍ਠਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ॐ ਕ੍ਰੀਂ ਤਰ੍ਜਨੀਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ॐ ਕ੍ਰੂਂ ਮਧ੍ਯਮਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ॐ ਕ੍ਰੈਂ ਅਨਾਮਿਕਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ॐ ਕ੍ਰੌਂ ਕਨਿਸ਼੍ਠਿਕਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ॐ ਕ੍ਰਃ ਕਰਤਲਕਰਪਸ਼੍ਠਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ । ਇਤਿ ਕਰਾਙ੍ਗਨ੍ਯਾਸਃ ।
ॐ ਕ੍ਰਾਂ ਹਦਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕ੍ਰੀਂ ਸ਼ਿਰਸੇ ਸ੍ਵਾਹਾ ।
ॐ ਕ੍ਰੂਂ ਸ਼ਿਖਾਯੈ ਵਸ਼ਟ੍ ।
ॐ ਕ੍ਰੈਂ ਕਵਚਾਯ ਹੁਂ ।
ॐ ਕ੍ਰੌਂ ਨੇਤ੍ਰਤ੍ਰਯਾਯ ਵੌਸ਼ਟ੍ ।
ॐ ਕ੍ਰਃ ਅਸ੍ਤ੍ਰਾਯ ਫਟ੍ । ਇਤਿ ਹਦਯਾਦਿ ਸ਼ਡਙ੍ਗਨ੍ਯਾਸਃ ।
ਅਥ ਧ੍ਯਾਨਮ੍ ।
ॐ ਕਰਾਲਵਦਨਾਂ ਘੋਰਾਂ ਮੁਕ੍ਤਕੇਸ਼ੀਂ ਚਤੁਰ੍ਭੁਜਾਮ੍ ।
ਕਾਲਿਕਾਂ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਂ ਦਿਵ੍ਯਾਂ ਮੁਣ੍ਡਮਾਲਾਵਿਭੂਸ਼ਿਤਾਮ੍ ॥

ਸਦ੍ਯਸ਼੍ਛਿਨ੍ਨਸ਼ਿਰਃਖਡ੍ਗਵਾਮੋਰ੍ਧ੍ਵਾਧਃਕਰਾਮ੍ਬੁਜਾਮ੍ ।
ਅਭਯਂ ਵਰਦਂ ਚੈਵ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਧੋਰ੍ਧ੍ਵਪਾਣਿਕਾਮ੍ ॥

ਮਹਾਮੇਘਪ੍ਰਭਾਂ ਸ਼੍ਯਾਮਾਂ ਤਥਾ ਚੈਵ ਦਿਗਮ੍ਬਰਾਮ੍ ।
ਕਣ੍ਠਾਵਸਕ੍ਤਮੁਣ੍ਡਾਲੀਗਲਦ੍ਰੁਧਿਰਚਰ੍ਚਿਤਾਮ੍ ॥

ਕਰ੍ਣਾਵਤਂਸਤਾਨੀਤਸ਼ਵਯੁਗ੍ਮਭਯਾਨਕਾਮ੍ ।
ਘੋਰਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਾਕਰਾਲਾਸ੍ਯਾਂ ਪੀਨੋਨ੍ਨਤਪਯੋਧਰਾਮ੍ ॥

ਸ਼ਵਾਨਾਂ ਕਰਸਙ੍ਘਾਤੈਃ ਕਤਕਾਞ੍ਚੀਂ ਹਸਨ੍ਮੁਖੀਮ੍ ।
ਸਕ੍ਕਦ੍ਵਯਗਲਦ੍ਰਕ੍ਤਧਾਰਾਵਿਸ੍ਫੁਰਿਤਾਨਨਾਮ੍ ॥

ਘੋਰਰੂਪਾਂ ਮਹਾਰੌਦ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਲਯਵਾਸਿਨੀਮ੍ ।
ਦਨ੍ਤੁਰਾਂ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਵ੍ਯਾਪਿਮੁਕ੍ਤਲਮ੍ਬਕਚੋਚ੍ਚਯਾਮ੍ ॥

ਸ਼ਵਰੂਪਮਹਾਦੇਵਹਦਯੋਪਰਿ ਸਂਸ੍ਥਿਤਾਮ੍ ।
ਸ਼ਿਵਾਭਿਰ੍ਘੋਰਰੂਪਾਭਿਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਦ੍ਦਿਕ੍ਸ਼ੁ ਸਮਨ੍ਵਿਤਾਮ੍ ॥

ਮਹਾਕਾਲੇਨ ਸਾਰ੍ਦ੍ਧੋਰ੍ਦ੍ਧਮੁਪਵਿਸ਼੍ਟਰਤਾਤੁਰਾਮ੍ ।
ਸੁਖਪ੍ਰਸਨ੍ਨਵਦਨਾਂ ਸ੍ਮੇਰਾਨਨਸਰੋਰੁਹਾਮ੍ ॥

ਏਵਂ ਸਙ੍ਚਿਨ੍ਤਯੇਦ੍ਦੇਵੀਂ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਲਯਵਾਸਿਨੀਮ੍ ॥

ਅਥ ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰ ਪ੍ਰਾਰਮ੍ਭਃ ।
ॐ ਕ੍ਰੀਂ ਕਾਲੀ ਕ੍ਰੂਁ ਕਰਾਲੀ ਚ ਕਲ੍ਯਾਣੀ ਕਮਲਾ ਕਲਾ ।
ਕਲਾਵਤੀ ਕਲਾਢ੍ਯਾ ਚ ਕਲਾਪੂਜ੍ਯਾ ਕਲਾਤ੍ਮਿਕਾ ॥ ੧ ॥

ਕਲਾਦਸ਼੍ਟਾ ਕਲਾਪੁਸ਼੍ਟਾ ਕਲਾਮਸ੍ਤਾ ਕਲਾਧਰਾ ।
ਕਲਾਕੋਟਿ ਕਲਾਭਾਸਾ ਕਲਾਕੋਟਿਪ੍ਰਪੂਜਿਤਾ ॥ ੨ ॥

ਕਲਾਕਰ੍ਮਕਲਾਧਾਰਾ ਕਲਾਪਾਰਾ ਕਲਾਗਮਾ ।
ਕਲਾਧਾਰਾ ਕਮਲਿਨੀ ਕਕਾਰਾ ਕਰੁਣਾ ਕਵਿਃ ॥ ੩ ॥

ਕਕਾਰਵਰ੍ਣਸਰ੍ਵਾਙ੍ਗੀ ਕਲਾਕੋਟਿਵਿਭੂਸ਼ਿਤਾ ।
ਕਕਾਰਕੋਟਿਗੁਣਿਤਾ ਕਲਾਕੋਟਿਵਿਭੂਸ਼ਣਾ ॥ ੪ ॥

ਕਕਾਰਵਰ੍ਣਹਦਯਾ ਕਕਾਰਮਨੁਮਣ੍ਡਿਤਾ ।
ਕਕਾਰਵਰ੍ਣਨਿਲਯਾ ਕਾਕਸ਼ਬ੍ਦਪਰਾਯਣਾ ॥ ੫ ॥

ਕਕਾਰਵਰ੍ਣਮੁਕੁਟਾ ਕਕਾਰਵਰ੍ਣਭੂਸ਼ਣਾ ।
ਕਕਾਰਵਰ੍ਣਰੂਪਾ ਚ ਕਕਸ਼ਬ੍ਦਪਰਾਯਣਾ ॥ ੬ ॥

ਕਕਵੀਰਾਸ੍ਫਾਲਰਤਾ ਕਮਲਾਕਰਪੂਜਿਤਾ ।
ਕਮਲਾਕਰਨਾਥਾ ਚ ਕਮਲਾਕਰਰੂਪਧਕ੍ ॥ ੭ ॥

ਕਮਲਾਕਰਸਿਦ੍ਧਿਸ੍ਥਾ ਕਮਲਾਕਰਪਾਰਦਾ ।
ਕਮਲਾਕਰਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾ ਕਮਲਾਕਰਤੋਸ਼ਿਤਾ ॥ ੮ ॥

ਕਥਙ੍ਕਾਰਪਰਾਲਾਪਾ ਕਥਙ੍ਕਾਰਪਰਾਯਣਾ ।
ਕਥਙ੍ਕਾਰਪਦਾਨ੍ਤਸ੍ਥਾ ਕਥਙ੍ਕਾਰਪਦਾਰ੍ਥਭੂਃ ॥ ੯ ॥

ਕਮਲਾਕ੍ਸ਼ੀ ਕਮਲਜਾ ਕਮਲਾਕ੍ਸ਼ਪ੍ਰਪੂਜਿਤਾ ।
ਕਮਲਾਕ੍ਸ਼ਵਰੋਦ੍ਯੁਕ੍ਤਾ ਕਕਾਰਾ ਕਰ੍ਬੁਰਾਕ੍ਸ਼ਰਾ ॥ ੧੦ ॥

ਕਰਤਾਰਾ ਕਰਚ੍ਛਿਨ੍ਨਾ ਕਰਸ਼੍ਯਾਮਾ ਕਰਾਰ੍ਣਵਾ ।
ਕਰਪੂਜ੍ਯਾ ਕਰਰਤਾ ਕਰਦਾ ਕਰਪੂਜਿਤਾ ॥ ੧੧ ॥

ਕਰਤੋਯਾ ਕਰਾਮਰ੍ਸ਼ਾ ਕਰ੍ਮਨਾਸ਼ਾ ਕਰਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਕਰਪ੍ਰਾਣਾ ਕਰਕਜਾ ਕਰਕਾ ਕਰਕਾਨ੍ਤਰਾ ॥ ੧੨ ॥

ਕਰਕਾਚਲਰੂਪਾ ਚ ਕਰਕਾਚਲਸ਼ੋਭਿਨੀ ।
ਕਰਕਾਚਲਪੁਤ੍ਰੀ ਚ ਕਰਕਾਚਲਤੋਸ਼ਿਤਾ ॥ ੧੩ ॥

ਕਰਕਾਚਲਗੇਹਸ੍ਥਾ ਕਰਕਾਚਲਰਕ੍ਸ਼ਿਣੀ ।
ਕਰਕਾਚਲਸਮ੍ਮਾਨ੍ਯਾ ਕਰਕਾਚਲਕਾਰਿਣੀ ॥ ੧੪ ॥

ਕਰਕਾਚਲਵਰ੍ਸ਼ਾਢ੍ਯਾ ਕਰਕਾਚਲਰਞ੍ਜਿਤਾ ।
ਕਰਕਾਚਲਕਾਨ੍ਤਾਰਾ ਕਰਕਾਚਲਮਾਲਿਨੀ ॥ ੧੫ ॥

ਕਰਕਾਚਲਭੋਜ੍ਯਾ ਚ ਕਰਕਾਚਲਰੂਪਿਣੀ ।
ਕਰਾਮਲਕਸਂਸ੍ਥਾ ਚ ਕਰਾਮਲਕਸਿਦ੍ਧਿਦਾ ॥ ੧੬ ॥

ਕਰਾਮਲਕਸਮ੍ਪੂਜ੍ਯਾ ਕਰਾਮਲਕਤਾਰਿਣੀ ।
ਕਰਾਮਲਕਕਾਲੀ ਚ ਕਰਾਮਲਕਰੋਚਿਨੀ ॥ ੧੭ ॥

ਕਰਾਮਲਕਮਾਤਾ ਚ ਕਰਾਮਲਕਸੇਵਿਨੀ ।
ਕਰਾਮਲਕਬਦ੍ਧ੍ਯੇਯਾ ਕਰਾਮਲਕਦਾਯਿਨੀ ॥ ੧੮ ॥

ਕਞ੍ਜਨੇਤ੍ਰਾ ਕਞ੍ਜਗਤਿਃ ਕਞ੍ਜਸ੍ਥਾ ਕਞ੍ਜਧਾਰਿਣੀ ।
ਕਞ੍ਜਮਾਲਾਪ੍ਰਿਯਕਰੀ ਕਞ੍ਜਰੂਪਾ ਚ ਕਞ੍ਜਨਾ ॥ ੧੯ ॥

ਕਞ੍ਜਜਾਤਿਃ ਕਞ੍ਜਗਤਿਃ ਕਞ੍ਜਹੋਮਪਰਾਯਣਾ ।
ਕਞ੍ਜਮਣ੍ਡਲਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾ ਕਞ੍ਜਾਭਰਣਭੂਸ਼ਿਤਾ ॥ ੨੦ ॥

ਕਞ੍ਜਸਮ੍ਮਾਨਨਿਰਤਾ ਕਞ੍ਜੋਤ੍ਪਤ੍ਤਿਪਰਾਯਣਾ ।
ਕਞ੍ਜਰਾਸ਼ਿਸਮਾਕਾਰਾ ਕਞ੍ਜਾਰਣ੍ਯਨਿਵਾਸਿਨੀ ॥ ੨੧ ॥

ਕਰਞ੍ਜਵਕ੍ਸ਼ਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾ ਕਰਞ੍ਜਵਕ੍ਸ਼ਵਾਸਿਨੀ ।
ਕਰਞ੍ਜਫਲਭੂਸ਼ਾਢ੍ਯਾ ਕਰਞ੍ਜਾਰਣ੍ਯਵਾਸਿਨੀ ॥ ੨੨ ॥

ਕਰਞ੍ਜਮਾਲਾਭਰਣਾ ਕਰਵਾਲਪਰਾਯਣਾ ।
ਕਰਵਾਲਪ੍ਰਹਸ਼੍ਟਾਤ੍ਮਾ ਕਰਵਾਲਪ੍ਰਿਯਾ ਗਤਿਃ ॥ ੨੩ ॥

ਕਰਵਾਲਪ੍ਰਿਯਾ ਕਨ੍ਯਾ ਕਰਵਾਲਵਿਹਾਰਿਣੀ ।
ਕਰਵਾਲਮਯੀ ਕਰ੍ਮਾ ਕਰਵਾਲਪ੍ਰਿਯਙ੍ਕਰੀ ॥ ੨੪ ॥

ਕਬਨ੍ਧਮਾਲਾਭਰਣਾ ਕਬਨ੍ਧਰਾਸ਼ਿਮਧ੍ਯਗਾ ।
ਕਬਨ੍ਧਕੂਟਸਂਸ੍ਥਾਨਾ ਕਬਨ੍ਧਾਨਨ੍ਤਭੂਸ਼ਣਾ ॥ ੨੫ ॥

ਕਬਨ੍ਧਨਾਦਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾ ਕਬਨ੍ਧਾਸਨਧਾਰਿਣੀ ।
ਕਬਨ੍ਧਗਹਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾ ਕਬਨ੍ਧਵਨਵਾਸਿਨੀ ॥ ੨੬ ॥

ਕਬਨ੍ਧਕਾਞ੍ਚੀਕਰਣੀ ਕਬਨ੍ਧਰਾਸ਼ਿਭੂਸ਼ਣਾ ।
ਕਬਨ੍ਧਮਾਲਾਜਯਦਾ ਕਬਨ੍ਧਦੇਹਵਾਸਿਨੀ ॥ ੨੭ ॥

ਕਬਨ੍ਧਾਸਨਮਾਨ੍ਯਾ ਚ ਕਪਾਲਾਕਲ੍ਪਧਾਰਿਣੀ ।
ਕਪਾਲਮਾਲਾਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾ ਕਪਾਲਵ੍ਰਤਤੋਸ਼ਿਤਾ ॥ ੨੮ ॥

ਕਪਾਲਦੀਪਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾ ਕਪਾਲਦੀਪਰੂਪਿਣੀ ।
ਕਪਾਲਦੀਪਵਰਦਾ ਕਪਾਲਕਜ੍ਜਲਸ੍ਥਿਤਾ ॥ ੨੯ ॥

ਕਪਾਲਮਾਲਾਜਯਦਾ ਕਪਾਲਜਪਤੋਸ਼ਿਣੀ ।
ਕਪਾਲਸਿਦ੍ਧਿਸਂਹਸ਼੍ਟਾ ਕਪਾਲਭੋਜਨੋਦ੍ਯਤਾ ॥ ੩੦ ॥

ਕਪਾਲਵ੍ਰਤਸਂਸ੍ਥਾਨਾ ਕਪਾਲਕਮਲਾਲਯਾ ।
ਕਵਿਤ੍ਵਾਮਤਸਾਰਾ ਚ ਕਵਿਤ੍ਵਾਮਤਸਾਗਰਾ ॥ ੩੧ ॥

ਕਵਿਤ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਸਂਹਸ਼੍ਟਾ ਕਵਿਤ੍ਵਾਦਾਨਕਾਰਿਣੀ ।
ਕਵਿਪਜ੍ਯਾ ਕਵਿਗਤਿਃ ਕਵਿਰੂਪਾ ਕਵਿਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੩੨ ॥

ਕਵਿਬ੍ਰਹ੍ਮਾਨਨ੍ਦਰੂਪਾ ਕਵਿਤ੍ਵਵ੍ਰਤਤੋਸ਼ਿਤਾ ।
ਕਵਿਮਾਨਸਸਂਸ੍ਥਾਨਾ ਕਵਿਵਾਞ੍ਚ੍ਛਾਪ੍ਰਪੂਰਿਣੀ ॥ ੩੩ ॥

ਕਵਿਕਣ੍ਠਸ੍ਥਿਤਾ ਕਂ ਹ੍ਰੀਂ ਕਂਕਂਕਂ ਕਵਿਪੂਰ੍ਤਿਦਾ ।
ਕਜ੍ਜਲਾ ਕਜ੍ਜਲਾਦਾਨਮਾਨਸਾ ਕਜ੍ਜਲਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੩੪ ॥

ਕਪਾਲਕਜ੍ਜਲਸਮਾ ਕਜ੍ਜਲੇਸ਼ਪ੍ਰਪੂਜਿਤਾ ।
ਕਜ੍ਜਲਾਰ੍ਣਵਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾ ਕਜ੍ਜਲਾਨਨ੍ਦਰੂਪਿਣੀ ॥ ੩੫ ॥

ਕਜ੍ਜਲਪ੍ਰਿਯਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾ ਕਜ੍ਜਲਪ੍ਰਿਯਤੋਸ਼ਿਣੀ ।
ਕਪਾਲਮਾਲਾਭਰਣਾ ਕਪਾਲਕਰਭੂਸ਼ਣਾ ॥ ੩੬ ॥

ਕਪਾਲਕਰਭੂਸ਼ਾਢ੍ਯਾ ਕਪਾਲਚਕ੍ਰਮਣ੍ਡਿਤਾ ।
ਕਪਾਲਕੋਟਿਨਿਲਯਾ ਕਪਾਲਦੁਰ੍ਗਕਾਰਿਣੀ ॥ ੩੭ ॥

ਕਪਾਲਗਿਰਿਸਂਸ੍ਥਾਨਾ ਕਪਾਲਚਕ੍ਰਵਾਸਿਨੀ ।
ਕਪਾਲਪਾਤ੍ਰਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾ ਕਪਾਲਾਰ੍ਘ੍ਯਪਰਾਯਣਾ ॥ ੩੮ ॥

ਕਪਾਲਾਰ੍ਘ੍ਯਪ੍ਰਿਯਪ੍ਰਾਣਾ ਕਪਾਲਾਰ੍ਘ੍ਯਵਰਪ੍ਰਦਾ ।
ਕਪਾਲਚਕ੍ਰਰੂਪਾ ਚ ਕਪਾਲਰੂਪਮਾਤ੍ਰਗਾ ॥ ੩੯ ॥

ਕਦਲੀ ਕਦਲੀਰੂਪਾ ਕਦਲੀਵਨਵਾਸਿਨੀ ।
ਕਦਲੀਪੁਸ਼੍ਪਸਮ੍ਪ੍ਰੀਤਾ ਕਦਲੀਫਲਮਾਨਸਾ ॥ ੪੦ ॥

ਕਦਲੀਹੋਮਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾ ਕਦਲੀਦਰ੍ਸ਼ਨੋਦ੍ਯਤਾ ।
ਕਦਲੀਗਰ੍ਭਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾ ਕਦਲੀਵਨਸੁਨ੍ਦਰੀ ॥ ੪੧ ॥

ਕਦਮ੍ਬਪੁਸ਼੍ਪਨਿਲਯਾ ਕਦਮ੍ਬਵਨਮਧ੍ਯਗਾ ।
ਕਦਮ੍ਬਕੁਸੁਮਾਮੋਦਾ ਕਦਮ੍ਬਵਨਤੋਸ਼ਿਣੀ ॥ ੪੨ ॥

ਕਦਮ੍ਬਪੁਸ਼੍ਪਸਮ੍ਪੂਜ੍ਯਾ ਕਦਮ੍ਬਪੁਸ਼੍ਪਹੋਮਦਾ ।
ਕਦਮ੍ਬਪੁਸ਼੍ਪਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾ ਕਦਮ੍ਬਫਲਭੋਜਿਨੀ ॥ ੪੩ ॥

ਕਦਮ੍ਬਕਾਨਨਾਨ੍ਤਃਸ੍ਥਾ ਕਦਮ੍ਬਾਚਲਵਾਸਿਨੀ ।
ਕਚ੍ਛਪਾ ਕਚ੍ਛਪਾਰਾਧ੍ਯਾ ਕਚ੍ਛਪਾਸਨਸਂਸ੍ਥਿਤਾ ॥ ੪੪ ॥

ਕਰ੍ਣਪੂਰਾ ਕਰ੍ਣਨਾਸਾ ਕਰ੍ਣਾਢ੍ਯਾ ਕਾਲਭੈਰਵੀ ।
ਕਲਪ੍ਰੀਤਾ ਕਲਹਦਾ ਕਲਹਾ ਕਲਹਾਤੁਰਾ ॥ ੪੫ ॥

ਕਰ੍ਣਯਕ੍ਸ਼ੀ ਕਰ੍ਣਵਾਰ੍ਤਾ ਕਥਿਨੀ ਕਰ੍ਣਸੁਨ੍ਦਰੀ ।
ਕਰ੍ਣਪਿਸ਼ਾਚਿਨੀ ਕਰ੍ਣਮਞ੍ਜਰੀ ਕਵਿਕਕ੍ਸ਼ਦਾ ॥ ੪੬ ॥

ਕਵਿਕਕ੍ਸ਼ਾਵਿਰੂਪਾਢ੍ਯਾ ਕਵਿਕਕ੍ਸ਼ਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ।
ਕਸ੍ਤੂਰੀਮਗਸਂਸ੍ਥਾਨਾ ਕਸ੍ਤੂਰੀਮਗਰੂਪਿਣੀ ॥ ੪੭ ॥

ਕਸ੍ਤੂਰੀਮਗਸਨ੍ਤੋਸ਼ਾ ਕਸ੍ਤੂਰੀਮਗਮਧ੍ਯਗਾ ।
ਕਸ੍ਤੂਰੀਰਸਨੀਲਾਙ੍ਗੀ ਕਸ੍ਤੂਰੀਗਨ੍ਧਤੋਸ਼ਿਤਾ ॥ ੪੮ ॥

ਕਸ੍ਤੂਰੀਪੂਜਕਪ੍ਰਾਣਾ ਕਸ੍ਤੂਰੀਪੂਜਕਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਕਸ੍ਤੂਰੀਪ੍ਰੇਮਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾ ਕਸ੍ਤੂਰੀਪ੍ਰਾਣਧਾਰਿਣੀ ॥ ੪੯ ॥

ਕਸ੍ਤੂਰੀਪੂਜਕਾਨਨ੍ਦਾ ਕਸ੍ਤੂਰੀਗਨ੍ਧਰੂਪਿਣੀ ।
ਕਸ੍ਤੂਰੀਮਾਲਿਕਾਰੂਪਾ ਕਸ੍ਤੂਰੀਭੋਜਨਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੫੦ ॥

ਕਸ੍ਤੂਰੀਤਿਲਕਾਨਨ੍ਦਾ ਕਸ੍ਤੂਰੀਤਿਲਕਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਕਸ੍ਤੂਰੀਹੋਮਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾ ਕਸ੍ਤੂਰੀਤਰ੍ਪਣੋਦ੍ਯਤਾ ॥ ੫੧ ॥

ਕਸ੍ਤੂਰੀਮਾਰ੍ਜਨੋਦ੍ਯੁਕ੍ਤਾ ਕਸ੍ਤੂਰੀਚਕ੍ਰਪੂਜਿਤਾ ।
ਕਸ੍ਤੂਰੀਪੁਸ਼੍ਪਸਮ੍ਪੂਜ੍ਯਾ ਕਸ੍ਤੂਰੀਚਰ੍ਵਣੋਦ੍ਯਤਾ ॥ ੫੨ ॥

ਕਸ੍ਤੂਰੀਗਰ੍ਭਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾ ਕਸ੍ਤੂਰੀਵਸ੍ਤ੍ਰਧਾਰਿਣੀ ।
ਕਸ੍ਤੂਰੀਕਾਮੋਦਰਤਾ ਕਸ੍ਤੂਰੀਵਨਵਾਸਿਨੀ ॥ ੫੩ ॥

ਕਸ੍ਤੂਰੀਵਨਸਂਰਕ੍ਸ਼ਾ ਕਸ੍ਤੂਰੀਪ੍ਰੇਮਧਾਰਿਣੀ ।
ਕਸ੍ਤੂਰੀਸ਼ਕ੍ਤਿਨਿਲਯਾ ਕਸ੍ਤੂਰੀਸ਼ਕ੍ਤਿਕੁਣ੍ਡਗਾ ॥ ੫੪ ॥

ਕਸ੍ਤੂਰੀਕੁਣ੍ਡਸਂਸ੍ਨਾਤਾ ਕਸ੍ਤੂਰੀਕੁਣ੍ਡਮਜ੍ਜਨਾ ।
ਕਸ੍ਤੂਰੀਜੀਵਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾ ਕਸ੍ਤੂਰੀਜੀਵਧਾਰਿਣੀ ॥ ੫੫ ॥

ਕਸ੍ਤੂਰੀਪਰਮਾਮੋਦਾ ਕਸ੍ਤੂਰੀਜੀਵਨਕ੍ਸ਼ਮਾ ।
ਕਸ੍ਤੂਰੀਜਾਤਿਭਾਵਸ੍ਥਾ ਕਸ੍ਤੂਰੀਗਨ੍ਧਚੁਮ੍ਬਨਾ ॥ ੫੬ ॥

ਕਸਤੂਰੀਗਨ੍ਧਸਂਸ਼ੋਭਾਵਿਰਾਜਿਤਕਪਾਲਭੂਃ ।
ਕਸ੍ਤੂਰੀਮਦਨਾਨ੍ਤਃਸ੍ਥਾ ਕਸ੍ਤੂਰੀਮਦਹਰ੍ਸ਼ਦਾ ॥ ੫੭ ॥

ਕਸ੍ਤੂਰੀਕਵਿਤਾਨਾਢ੍ਯਾ ਕਸ੍ਤੂਰੀਗਹਮਧ੍ਯਗਾ ।
ਕਸ੍ਤੂਰੀਸ੍ਪਰ੍ਸ਼ਕਪ੍ਰਾਣਾ ਕਸ੍ਤੂਰੀਵਿਨ੍ਦਕਾਨ੍ਤਕਾ ॥ ੫੮ ॥

ਕਸ੍ਤੂਰ੍ਯ੍ਯਾਮੋਦਰਸਿਕਾ ਕਸ੍ਤੂਰੀਕ੍ਰੀਡਨੋਦ੍ਯਤਾ ।
ਕਸ੍ਤੂਰੀਦਾਨਨਿਰਤਾ ਕਸ੍ਤੂਰੀਵਰਦਾਯਿਨੀ ॥ ੫੯ ॥

ਕਸ੍ਤੂਰੀਸ੍ਥਾਪਨਾਸਕ੍ਤਾ ਕਸ੍ਤੂਰੀਸ੍ਥਾਨਰਞ੍ਜਿਨੀ ।
ਕਸ੍ਤੂਰੀਕੁਸ਼ਲਪ੍ਰਸ਼੍ਨਾ ਕਸ੍ਤੂਰੀਸ੍ਤੁਤਿਵਨ੍ਦਿਤਾ ॥ ੬੦ ॥

ਕਸ੍ਤੂਰੀਵਨ੍ਦਕਾਰਾਧ੍ਯਾ ਕਸ੍ਤੂਰੀਸ੍ਥਾਨਵਾਸਿਨੀ ।
ਕਹਰੂਪਾ ਕਹਾਢ੍ਯਾ ਚ ਕਹਾਨਨ੍ਦਾ ਕਹਾਤ੍ਮਭੂਃ ॥ ੬੧ ॥

ਕਹਪੂਜ੍ਯਾ ਕਹਾਖ੍ਯਾ ਚ ਕਹਹੇਯਾ ਕਹਾਤ੍ਮਿਕਾ ।
ਕਹਮਾਲਾਕਣ੍ਠਭੂਸ਼ਾ ਕਹਮਨ੍ਤ੍ਰਜਪੋਦ੍ਯਤਾ ॥ ੬੨ ॥

ਕਹਨਾਮਸ੍ਮਤਿਪਰਾ ਕਹਨਾਮਪਰਾਯਣਾ ।
ਕਹਪਰਾਯਣਰਤਾ ਕਹਦੇਵੀ ਕਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੬੩ ॥

ਕਹਹੇਤੁ ਕਹਾਨਨ੍ਦਾ ਕਹਨਾਦਪਰਾਯਣਾ ।
ਕਹਮਾਤਾ ਕਹਾਨ੍ਤਃਸ੍ਥਾ ਕਹਮਨ੍ਤ੍ਰਾ ਕਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੬੪ ॥

ਕਹਜ੍ਞੇਯਾ ਕਹਾਰਾਧ੍ਯਾ ਕਹਧ੍ਯਾਨਪਰਾਯਣਾ ।
ਕਹਤਨ੍ਤ੍ਰਾ ਕਹਕਹਾ ਕਹਚਰ੍ਯ੍ਯਾਪਰਾਯਣਾ ॥ ੬੫ ॥

ਕਹਾਚਾਰਾ ਕਹਗਤਿਃ ਕਹਤਾਣ੍ਡਵਕਾਰਿਣੀ ।
ਕਹਾਰਣ੍ਯਾ ਕਹਰਤਿਃ ਕਹਸ਼ਕ੍ਤਿਪਰਾਯਣਾ ॥ ੬੬ ॥

ਕਹਰਾਜ੍ਯਨਤਾ ਕਰ੍ਮਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣੀ ਕਰ੍ਮਸੁਨ੍ਦਰੀ ।
ਕਰ੍ਮਵਿਦ੍ਯਾ ਕਰ੍ਮਗਤਿਃ ਕਰ੍ਮਤਨ੍ਤ੍ਰਪਰਾਯਣਾ ॥ ੬੭ ॥

ਕਰ੍ਮਮਾਤ੍ਰਾ ਕਰ੍ਮਗਾਤ੍ਰਾ ਕਰ੍ਮਧਰ੍ਮਪਰਾਯਣਾ ।
ਕਰ੍ਮਰੇਖਾਨਾਸ਼ਕਰ੍ਤ੍ਰੀ ਕਰ੍ਮਰੇਖਾਵਿਨੋਦਿਨੀ ॥ ੬੮ ॥

ਕਰ੍ਮਰੇਖਾਮੋਹਕਰੀ ਕਰ੍ਮਕੀਰ੍ਤਿਪਰਾਯਣਾ ।
ਕਰ੍ਮਵਿਦ੍ਯਾ ਕਰ੍ਮਸਾਰਾ ਕਰ੍ਮਾਧਾਰਾ ਚ ਕਰ੍ਮਭੂਃ ॥ ੬੯ ॥

ਕਰ੍ਮਕਾਰੀ ਕਰ੍ਮਹਾਰੀ ਕਰ੍ਮਕੌਤੁਕਸੁਨ੍ਦਰੀ ।
ਕਰ੍ਮਕਾਲੀ ਕਰ੍ਮਤਾਰਾ ਕਰ੍ਮਚ੍ਛਿਨ੍ਨਾ ਚ ਕਰ੍ਮਦਾ ॥ ੭੦ ॥

ਕਰ੍ਮਚਾਣ੍ਡਾਲਿਨੀ ਕਰ੍ਮਵੇਦਮਾਤਾ ਚ ਕਰ੍ਮਭੂਃ ।
ਕਰ੍ਮਕਾਣ੍ਡਰਤਾਨਨ੍ਤਾ ਕਰ੍ਮਕਾਣ੍ਡਾਨੁਮਾਨਿਤਾ ॥ ੭੧ ॥

ਕਰ੍ਮਕਾਣ੍ਡਪਰੀਣਾਹਾ ਕਮਠੀ ਕਮਠਾਕਤਿਃ ।
ਕਮਠਾਰਾਧ੍ਯਹਦਯਾ ਕਮਠਾਕਣ੍ਠਸੁਨ੍ਦਰੀ ॥ ੭੨ ॥

ਕਮਠਾਸਨਸਂਸੇਵ੍ਯਾ ਕਮਠੀ ਕਰ੍ਮਤਤ੍ਪਰਾ ।
ਕਰੁਣਾਕਰਕਾਨ੍ਤਾ ਚ ਕਰੁਣਾਕਰਵਨ੍ਦਿਤਾ ॥ ੭੩ ॥

ਕਠੋਰਾ ਕਰਮਾਲਾ ਚ ਕਠੋਰਕੁਚਧਾਰਿਣੀ ।
ਕਪਰ੍ਦਿਨੀ ਕਪਟਿਨੀ ਕਠਿਨਾ ਕਙ੍ਕਭੂਸ਼ਣਾ ॥ ੭੪ ॥

ਕਰਭੋਰੂਃ ਕਠਿਨਦਾ ਕਰਭਾ ਕਰਭਾਲਯਾ ।
ਕਲਭਾਸ਼ਾਮਯੀ ਕਲ੍ਪਾ ਕਲ੍ਪਨਾ ਕਲ੍ਪਦਾਯਿਨੀ ॥ ੭੫ ॥

ਕਮਲਸ੍ਥਾ ਕਲਾਮਾਲਾ ਕਮਲਾਸ੍ਯਾ ਕ੍ਕਣਤ੍ਪ੍ਰਭਾ ।
ਕਕੁਦ੍ਮਿਨੀ ਕਸ਼੍ਟਵਤੀ ਕਰਣੀਯਕਥਾਰ੍ਚਿਤਾ ॥ ੭੬ ॥

ਕਚਾਰ੍ਚਿਤਾ ਕਚਤਨੁਃ ਕਚਸੁਨ੍ਦਰਧਾਰਿਣੀ ।
ਕਠੋਰਕੁਚਸਂਲਗ੍ਨਾ ਕਟਿਸੂਤ੍ਰਵਿਰਾਜਿਤਾ ॥ ੭੭ ॥

ਕਰ੍ਣਮਕ੍ਸ਼ਪ੍ਰਿਯਾ ਕਨ੍ਦਾ ਕਥਾਕਨ੍ਦਗਤਿਃ ਕਲਿਃ ।
ਕਲਿਘ੍ਨੀ ਕਲਿਦੂਤੀ ਚ ਕਵਿਨਾਯਕ-ਪੂਜਿਤਾ ॥ ੭੮ ॥

ਕਣਕਕ੍ਸ਼ਾਨਿਯਨ੍ਤ੍ਰੀ ਚ ਕਸ਼੍ਚਿਤ੍ਕਵਿਵਰਾਰ੍ਚਿਤਾ ।
ਕਰ੍ਤ੍ਰੀ ਚ ਕਰ੍ਤਕਾ ਭੂਸ਼ਾਕਾਰਿਣੀ ਕਰ੍ਣਸ਼ਤ੍ਰੁਪਾ ॥ ੭੯ ॥

ਕਰਣੇਸ਼ੀ ਕਰਣਪਾ ਕਲਵਾਚਾ ਕਲਾਨਿਧਿਃ ।
ਕਲਨਾ ਕਲਨਾਧਾਰਾ ਕਲਨਾ ਕਾਰਿਕਾ ਕਰਾ ॥ ੮੦ ॥

ਕਲਗੇਯਾ ਕਰ੍ਕਰਾਸ਼ਿਃ ਕਰ੍ਕਰਾਸ਼ਿ-ਪ੍ਰਪੂਜਿਤਾ ।
ਕਨ੍ਯਾਰਾਸ਼ਿਃ ਕਨ੍ਯਕਾ ਚ ਕਨ੍ਯਕਾਪ੍ਰਿਯਭਾਸ਼ਿਣੀ ॥ ੮੧ ॥

ਕਨ੍ਯਕਾਦਾਨਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾ ਕਨ੍ਯਕਾਦਾਨਤੋਸ਼ਿਣੀ ।
ਕਨ੍ਯਾਦਾਨਕਰਾਨਨ੍ਦਾ ਕਨ੍ਯਾਦਾਨਗ੍ਰਹੇਸ਼੍ਟਦਾ ॥ ੮੨ ॥

ਕਰ੍ਸ਼ਣਾ ਕਕ੍ਸ਼ਦਹਨਾ ਕਾਮਿਤਾ ਕਮਲਾਸਨਾ ।
ਕਰਮਾਲਾਨਨ੍ਦਕਰ੍ਤ੍ਰੀ ਕਰਮਾਲਾਪ੍ਰਪੋਸ਼ਿਤਾ ॥ ੮੩ ॥

ਕਰਮਾਲਾਸ਼ਯਾਨਨ੍ਦਾ ਕਰਮਾਲਾਸਮਾਗਮਾ ।
ਕਰਮਾਲਾਸਿਦ੍ਧਿਦਾਤ੍ਰੀ ਕਰਮਾਲਾਕਰਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੮੪ ॥

ਕਰਪ੍ਰਿਯਾ ਕਰਰਤਾ ਕਰਦਾਨਪਰਾਯਣਾ ।
ਕਲਾਨਨ੍ਦਾ ਕਲਿਗਤਿਃ ਕਲਿਪੂਜ੍ਯਾ ਕਲਿਪ੍ਰਸੂਃ ॥ ੮੫ ॥

ਕਲਨਾਦਨਿਨਾਦਸ੍ਥਾ ਕਲਨਾਦਵਰਪ੍ਰਦਾ ।
ਕਲਨਾਦਸਮਾਜਸ੍ਥਾ ਕਹੋਲਾ ਚ ਕਹੋਲਦਾ ॥ ੮੬ ॥

ਕਹੋਲਗੇਹਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾ ਕਹੋਲਵਰਦਾਯਿਨੀ ।
ਕਹੋਲਕਵਿਤਾਧਾਰਾ ਕਹੋਲऋਸ਼ਿਮਾਨਿਤਾ ॥ ੮੭ ॥

ਕਹੋਲਮਾਨਸਾਰਾਧ੍ਯਾ ਕਹੋਲਵਾਕ੍ਯਕਾਰਿਣੀ ।
ਕਰ੍ਤਰੂਪਾ ਕਰ੍ਤਮਯੀ ਕਰ੍ਤਮਾਤਾ ਚ ਕਰ੍ਤਰੀ ॥ ੮੮ ॥

ਕਨੀਯਾ ਕਨਕਾਰਾਧ੍ਯਾ ਕਨੀਨਕਮਯੀ ਤਥਾ ।
ਕਨੀਯਾਨਨ੍ਦਨਿਲਯਾ ਕਨਕਾਨਨ੍ਦਤੋਸ਼ਿਤਾ ॥ ੮੯ ॥

ਕਨੀਯਕਕਰਾਕਾਸ਼੍ਠਾ ਕਥਾਰ੍ਣਵਕਰੀ ਕਰੀ ।
ਕਰਿਗਮ੍ਯਾ ਕਰਿਗਤਿਃ ਕਰਿਧ੍ਵਜਪਰਾਯਣਾ ॥ ੯੦ ॥

ਕਰਿਨਾਥਪ੍ਰਿਯਾਕਣ੍ਠਾ ਕਥਾਨਕਪ੍ਰਤੋਸ਼ਿਤਾ ।
ਕਮਨੀਯਾ ਕਮਨਕਾ ਕਮਨੀਯਵਿਭੂਸ਼ਣਾ ॥ ੯੧ ॥

ਕਮਨੀਯਸਮਾਜਸ੍ਥਾ ਕਮਨੀਯਵ੍ਰਤਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਕਮਨੀਯਗੁਣਾਰਾਧ੍ਯਾ ਕਪਿਲਾ ਕਪਿਲੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੯੨ ॥

ਕਪਿਲਾਰਾਧ੍ਯਹਦਯਾ ਕਪਿਲਾਪ੍ਰਿਯਵਾਦਿਨੀ ।
ਕਹਚਕ੍ਰਮਨ੍ਤ੍ਰਵਰ੍ਣਾ ਕਹਚਕ੍ਰਪ੍ਰਸੂਨਕਾ ॥ ੯੩ ॥

ਕਏ‍ਈਲਹ੍ਰੀਂਸ੍ਵਰੂਪਾ ਚ ਕਏ‍ਈਲਹ੍ਰੀਂਵਰਪ੍ਰਦਾ ।
ਕਏ‍ਈਲਹ੍ਰੀਂਸਿਦ੍ਧਿਦਾਤ੍ਰੀ ਕਏ‍ਈਲਹ੍ਰੀਂਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੯੪ ॥

ਕਏ‍ਈਲਹ੍ਰੀਂਮਨ੍ਤ੍ਰਵਰ੍ਣਾ ਕਏ‍ਈਲਹ੍ਰੀਂਪ੍ਰਸੂਕਲਾ ।
ਕਵਰ੍ਗਾ ਚ ਕਪਾਟਸ੍ਥਾ ਕਪਾਟੋਦ੍ਘਾਟਨਕ੍ਸ਼ਮਾ ॥ ੯੫ ॥

ਕਙ੍ਕਾਲੀ ਚ ਕਪਾਲੀ ਚ ਕਙ੍ਕਾਲਪ੍ਰਿਯਭਾਸ਼ਿਣੀ ।
ਕਙ੍ਕਾਲਭੈਰਵਾਰਾਧ੍ਯਾ ਕਙ੍ਕਾਲਮਾਨਸਂਸ੍ਥਿਤਾ ॥ ੯੬ ॥

ਕਙ੍ਕਾਲਮੋਹਨਿਰਤਾ ਕਙ੍ਕਾਲਮੋਹਦਾਯਿਨੀ ।
ਕਲੁਸ਼ਘ੍ਨੀ ਕਲੁਸ਼ਹਾ ਕਲੁਸ਼ਾਰ੍ਤਿਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੯੭ ॥

ਕਲਿਪੁਸ਼੍ਪਾ ਕਲਾਦਾਨਾ ਕਸ਼ਿਪੁਃ ਕਸ਼੍ਯਪਾਰ੍ਚਿਤਾ ।
ਕਸ਼੍ਯਪਾ ਕਸ਼੍ਯਪਾਰਾਧ੍ਯਾ ਕਲਿਪੂਰ੍ਣਕਲੇਵਰਾ ॥ ੯੮ ॥

ਕਲੇਸ਼੍ਵਰਕਰੀ ਕਾਞ੍ਚੀ ਕਵਰ੍ਗਾ ਚ ਕਰਾਲਕਾ ।
ਕਰਾਲਭੈਰਵਾਰਾਧ੍ਯਾ ਕਰਾਲਭੈਰਵੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੯੯ ॥

ਕਰਾਲਾ ਕਲਨਾਧਾਰਾ ਕਪਰ੍ਦ੍ਦੀਸ਼ਵਰਪ੍ਰਦਾ ।
ਕਪਰ੍ਦ੍ਦੀਸ਼ਪ੍ਰੇਮਲਤਾ ਕਪਰ੍ਦ੍ਦਿਮਾਲਿਕਾਯੁਤਾ ॥ ੧੦੦ ॥

ਕਪਰ੍ਦ੍ਦਿਜਪਮਾਲਾਢ੍ਯਾ ਕਰਵੀਰਪ੍ਰਸੂਨਦਾ ।
ਕਰਵੀਰਪ੍ਰਿਯਪ੍ਰਾਣਾ ਕਰਵੀਰਪ੍ਰਪੂਜਿਤਾ ॥ ੧੦੧ ॥

ਕਰ੍ਣਿਕਾਰਸਮਾਕਾਰਾ ਕਰ੍ਣਿਕਾਰਪ੍ਰਪੂਜਿਤਾ ।
ਕਰਿਸ਼ਾਗ੍ਨਿਸ੍ਥਿਤਾ ਕਰ੍ਸ਼ਾ ਕਰ੍ਸ਼ਮਾਤ੍ਰਸੁਵਰ੍ਣਦਾ ॥ ੧੦੨ ॥

ਕਲਸ਼ਾ ਕਲਸ਼ਾਰਾਧ੍ਯਾ ਕਸ਼ਾਯਾ ਕਰਿਗਾਨਦਾ ।
ਕਪਿਲਾ ਕਲਕਣ੍ਠੀ ਚ ਕਲਿਕਲ੍ਪਲਤਾ ਮਤਾ ॥ ੧੦੩ ॥

ਕਲ੍ਪਲਤਾ ਕਲ੍ਪਮਾਤਾ ਕਲ੍ਪਕਾਰੀ ਚ ਕਲ੍ਪਭੂਃ ।
ਕਰ੍ਪੂਰਾਮੋਦਰੁਚਿਰਾ ਕਰ੍ਪੂਰਾਮੋਦਧਾਰਿਣੀ ॥ ੧੦੪ ॥

ਕਰ੍ਪੂਰਮਾਲਾਭਰਣਾ ਕਰ੍ਪੂਰਵਾਸਪੂਰ੍ਤਿਦਾ ।
ਕਰ੍ਪੂਰਮਾਲਾਜਯਦਾ ਕਰ੍ਪੂਰਾਰ੍ਣਵਮਧ੍ਯਗਾ ॥ ੧੦੫ ॥

ਕਰ੍ਪੂਰਤਰ੍ਪਣਰਤਾ ਕਟਕਾਮ੍ਬਰਧਾਰਿਣੀ ।
ਕਪਟੇਸ਼੍ਵਵਰਸਮ੍ਪੂਜ੍ਯਾ ਕਪਟੇਸ਼੍ਵਰਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੦੬ ॥

ਕਟੁਃ ਕਪਿਧ੍ਵਜਾਰਾਧ੍ਯਾ ਕਲਾਪਪੁਸ਼੍ਪਧਾਰਿਣੀ ।
ਕਲਾਪਪੁਸ਼੍ਪਰੁਚਿਰਾ ਕਲਾਪਪੁਸ਼੍ਪਪੂਜਿਤਾ ॥ ੧੦੭ ॥

ਕ੍ਰਕਚਾ ਕ੍ਰਕਚਾਰਾਧ੍ਯਾ ਕਥਮ੍ਬ੍ਰੂਮਾ ਕਰਾਲਤਾ ।
ਕਥਙ੍ਕਾਰਵਿਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਾ ਕਾਲੀ ਕਾਲਕ੍ਰਿਯਾ ਕ੍ਰਤੁਃ ॥ ੧੦੮ ॥

ਕਾਮਿਨੀ ਕਾਮਿਨੀਪੂਜ੍ਯਾ ਕਾਮਿਨੀਪੁਸ਼੍ਪਧਾਰਿਣੀ ।
ਕਾਮਿਨੀਪੁਸ਼੍ਪਨਿਲਯਾ ਕਾਮਿਨੀਪੁਸ਼੍ਪਪੂਰ੍ਣਿਮਾ ॥ ੧੦੯ ॥

ਕਾਮਿਨੀਪੁਸ਼੍ਪਪੂਜਾਰ੍ਹਾ ਕਾਮਿਨੀਪੁਸ਼੍ਪਭੂਸ਼ਣਾ ।
ਕਾਮਿਨੀਪੁਸ਼੍ਪਤਿਲਕਾ ਕਾਮਿਨੀਕੁਣ੍ਡਚੁਮ੍ਬਨਾ ॥ ੧੧੦ ॥

ਕਾਮਿਨੀਯੋਗਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾ ਕਾਮਿਨੀਯੋਗਭੋਗਦਾ ।
ਕਾਮਿਨੀਕੁਣ੍ਡਸਮ੍ਮਗ੍ਨਾ ਕਾਮਿਨੀਕੁਣ੍ਡਮਧ੍ਯਗਾ ॥ ੧੧੧ ॥

ਕਾਮਿਨੀਮਾਨਸਾਰਾਧ੍ਯਾ ਕਾਮਿਨੀਮਾਨਤੋਸ਼ਿਤਾ ।
ਕਾਮਿਨੀਮਾਨਸਞ੍ਚਾਰਾ ਕਾਲਿਕਾ ਕਾਲਕਾਲਿਕਾ ॥ ੧੧੨ ॥

ਕਾਮਾ ਚ ਕਾਮਦੇਵੀ ਚ ਕਾਮੇਸ਼ੀ ਕਾਮਸਮ੍ਭਵਾ ।
ਕਾਮਭਾਵਾ ਕਾਮਰਤਾ ਕਾਮਾਰ੍ਤਾ ਕਾਮਮਞ੍ਜਰੀ ॥ ੧੧੩ ॥

ਕਾਮਮਞ੍ਜੀਰਰਣਿਤਾ ਕਾਮਦੇਵਪ੍ਰਿਯਾਨ੍ਤਰਾ ।
ਕਾਮਕਾਲੀ ਕਾਮਕਲਾ ਕਾਲਿਕਾ ਕਮਲਾਰ੍ਚਿਤਾ ॥ ੧੧੪ ॥

ਕਾਦਿਕਾ ਕਮਲਾ ਕਾਲੀ ਕਾਲਾਨਲਸਮਪ੍ਰਭਾ ।
ਕਲ੍ਪਾਨ੍ਤਦਹਨਾ ਕਾਨ੍ਤਾ ਕਾਨ੍ਤਾਰਪ੍ਰਿਯਵਾਸਿਨੀ ॥ ੧੧੫ ॥

ਕਾਲਪੂਜ੍ਯਾ ਕਾਲਰਤਾ ਕਾਲਮਾਤਾ ਚ ਕਾਲਿਨੀ ।
ਕਾਲਵੀਰਾ ਕਾਲਘੋਰਾ ਕਾਲਸਿਦ੍ਧਾ ਚ ਕਾਲਦਾ ॥ ੧੧੬ ॥

ਕਾਲਞ੍ਜਨਸਮਾਕਾਰਾ ਕਾਲਞ੍ਜਰਨਿਵਾਸਿਨੀ ।
ਕਾਲऋਦ੍ਧਿਃ ਕਾਲਵਦ੍ਧਿਃ ਕਾਰਾਗਹਵਿਮੋਚਿਨੀ ॥ ੧੧੭ ॥

ਕਾਦਿਵਿਦ੍ਯਾ ਕਾਦਿਮਾਤਾ ਕਾਦਿਸ੍ਥਾ ਕਾਦਿਸੁਨ੍ਦਰੀ ।
ਕਾਸ਼ੀ ਕਾਞ੍ਚੀ ਚ ਕਾਞ੍ਚੀਸ਼ਾ ਕਾਸ਼ੀਸ਼ਵਰਦਾਯਿਨੀ ॥ ੧੧੮ ॥

ਕ੍ਰਾਂ ਬੀਜਾ ਚੈਵ ਕ੍ਰੀਂ ਬੀਜਾ ਹਦਯਾਯ ਨਮਸ੍ਸ੍ਮਤਾ ।
ਕਾਮ੍ਯਾ ਕਾਮ੍ਯਗਤਿਃ ਕਾਮ੍ਯਸਿਦ੍ਧਿਦਾਤ੍ਰੀ ਚ ਕਾਮਭੂਃ ॥ ੧੧੯ ॥

ਕਾਮਾਖ੍ਯਾ ਕਾਮਰੂਪਾ ਚ ਕਾਮਚਾਪਵਿਮੋਚਿਨੀ ।
ਕਾਮਦੇਵਕਲਾਰਾਮਾ ਕਾਮਦੇਵਕਲਾਲਯਾ ॥ ੧੨੦ ॥

ਕਾਮਰਾਤ੍ਰਿਃ ਕਾਮਦਾਤ੍ਰੀ ਕਾਨ੍ਤਾਰਾਚਲਵਾਸਿਨੀ ।
ਕਾਮਰੂਪਾ ਕਾਲਗਤਿਃ ਕਾਮਯੋਗਪਰਾਯਣਾ ॥ ੧੨੧ ॥

ਕਾਮਸਮ੍ਮਰ੍ਦ੍ਦਨਰਤਾ ਕਾਮਗੇਹਵਿਕਾਸਿਨੀ ।
ਕਾਲਭੈਰਵਭਾਰ੍ਯਾ ਚ ਕਾਲਭੈਰਵਕਾਮਿਨੀ ॥ ੧੨੨ ॥

ਕਾਲਭੈਰਵਯੋਗਸ੍ਥਾ ਕਾਲਭੈਰਵਭੋਗਦਾ ।
ਕਾਮਧੇਨੁਃ ਕਾਮਦੋਗ੍ਧ੍ਰੀ ਕਾਮਮਾਤਾ ਚ ਕਾਨ੍ਤਿਦਾ ॥ ੧੨੩ ॥

ਕਾਮੁਕਾ ਕਾਮੁਕਾਰਾਧ੍ਯਾ ਕਾਮੁਕਾਨਨ੍ਦਵਰ੍ਦ੍ਧਿਨੀ ।
ਕਾਰ੍ਤ੍ਤਵੀਰ੍ਯ੍ਯਾ ਕਾਰ੍ਤ੍ਤਿਕੇਯਾ ਕਾਰ੍ਤ੍ਤਿਕੇਯਪ੍ਰਪੂਜਿਤਾ ॥ ੧੨੪ ॥

ਕਾਰ੍ਯ੍ਯਾ ਕਾਰਣਦਾ ਕਾਰ੍ਯ੍ਯਕਾਰਿਣੀ ਕਾਰਣਾਨ੍ਤਰਾ ।
ਕਾਨ੍ਤਿਗਮ੍ਯਾ ਕਾਨ੍ਤਿਮਯੀ ਕਾਤ੍ਯਾ ਕਾਤ੍ਯਾਯਨੀ ਚ ਕਾ ॥ ੧੨੫ ॥

ਕਾਮਸਾਰਾ ਚ ਕਾਸ਼੍ਮੀਰਾ ਕਾਸ਼੍ਮੀਰਾਚਾਰਤਤ੍ਪਰਾ ।
ਕਾਮਰੂਪਾਚਾਰਰਤਾ ਕਾਮਰੂਪਪ੍ਰਿਯਂਵਦਾ ॥ ੧੨੬ ॥

ਕਾਮਰੂਪਾਚਾਰਸਿਦ੍ਧਿਃ ਕਾਮਰੂਪਮਨੋਮਯੀ ।
ਕਾਰ੍ਤ੍ਤਿਕੀ ਕਾਰ੍ਤ੍ਤਿਕਾਰਾਧ੍ਯਾ ਕਾਞ੍ਚਨਾਰਪ੍ਰਸੂਨਭੂਃ ॥ ੧੨੭ ॥

ਕਾਞ੍ਚਨਾਰਪ੍ਰਸੂਨਾਭਾ ਕਾਞ੍ਚਨਾਰਪ੍ਰਪੂਜਿਤਾ ।
ਕਾਞ੍ਚਰੂਪਾ ਕਾਞ੍ਚਭੂਮਿਃ ਕਾਂਸ੍ਯਪਾਤ੍ਰਪ੍ਰਭੋਜਿਨੀ ॥ ੧੨੮ ॥

ਕਾਂਸ੍ਯਧ੍ਵਨਿਮਯੀ ਕਾਮਸੁਨ੍ਦਰੀ ਕਾਮਚੁਮ੍ਬਨਾ ।
ਕਾਸ਼ਪੁਸ਼੍ਪਪ੍ਰਤੀਕਾਸ਼ਾ ਕਾਮਦ੍ਰੁਮਸਮਾਗਮਾ ॥ ੧੨੯ ॥

ਕਾਮਪੁਸ਼੍ਪਾ ਕਾਮਭੂਮਿਃ ਕਾਮਪੂਜ੍ਯਾ ਚ ਕਾਮਦਾ ।
ਕਾਮਦੇਹਾ ਕਾਮਗੇਹਾ ਕਾਮਬੀਜਪਰਾਯਣਾ ॥ ੧੩੦ ॥

ਕਾਮਧ੍ਵਜਸਮਾਰੂਢਾ ਕਾਮਧ੍ਵਜਸਮਾਸ੍ਥਿਤਾ ।
ਕਾਸ਼੍ਯਪੀ ਕਾਸ਼੍ਯਪਾਰਾਧ੍ਯਾ ਕਾਸ਼੍ਯਪਾਨਨ੍ਦਦਾਯਿਨੀ ॥ ੧੩੧ ॥

ਕਾਲਿਨ੍ਦੀਜਲਸਙ੍ਕਾਸ਼ਾ ਕਾਲਿਨ੍ਦੀਜਲਪੂਜਿਤਾ ।
ਕਾਦੇਵਪੂਜਾਨਿਰਤਾ ਕਾਦੇਵਪਰਮਾਰ੍ਥਦਾ ॥ ੧੩੨ ॥

ਕਰ੍ਮਣਾ ਕਰ੍ਮਣਾਕਾਰਾ ਕਾਮਕਰ੍ਮਣਕਾਰਿਣੀ ।
ਕਾਰ੍ਮ੍ਮਣਤ੍ਰੋਟਨਕਰੀ ਕਾਕਿਨੀ ਕਾਰਣਾਹ੍ਵਯਾ ॥ ੧੩੩ ॥

ਕਾਵ੍ਯਾਮਤਾ ਚ ਕਾਲਿਙ੍ਗਾ ਕਾਲਿਙ੍ਗਮਰ੍ਦ੍ਦਨੋਦ੍ਯਤਾ ।
ਕਾਲਾਗਰੁਵਿਭੂਸ਼ਾਢ੍ਯਾ ਕਾਲਾਗਰੁਵਿਭੂਤਿਦਾ ॥ ੧੩੪ ॥

ਕਾਲਾਗਰੁਸੁਗਨ੍ਧਾ ਚ ਕਾਲਾਗਰੁਪ੍ਰਤਰ੍ਪਣਾ ।
ਕਾਵੇਰੀਨੀਰਸਮ੍ਪ੍ਰੀਤਾ ਕਾਵੇਰੀਤੀਰਵਾਸਿਨੀ ॥ ੧੩੫ ॥

ਕਾਲਚਕ੍ਰਭ੍ਰਮਾਕਾਰਾ ਕਾਲਚਕ੍ਰਨਿਵਾਸਿਨੀ ।
ਕਾਨਨਾ ਕਾਨਨਾਧਾਰਾ ਕਾਰੁਃ ਕਾਰੁਣਿਕਾਮਯੀ ॥ ੧੩੬ ॥

ਕਾਮ੍ਪਿਲ੍ਯਵਾਸਿਨੀ ਕਾਸ਼੍ਠਾ ਕਾਮਪਤ੍ਨੀ ਚ ਕਾਮਭੂਃ ।
ਕਾਦਮ੍ਬਰੀਪਾਨਰਤਾ ਤਥਾ ਕਾਦਮ੍ਬਰੀਕਲਾ ॥ ੧੩੭ ॥

ਕਾਮਵਨ੍ਦ੍ਯਾ ਚ ਕਾਮੇਸ਼ੀ ਕਾਮਰਾਜਪ੍ਰਪੂਜਿਤਾ ।
ਕਾਮਰਾਜੇਸ਼੍ਵਰੀਵਿਦ੍ਯਾ ਕਾਮਕੌਤੁਕਸੁਨ੍ਦਰੀ ॥ ੧੩੮ ॥

ਕਾਮ੍ਬੋਜਜਾ ਕਾਞ੍ਛਿਨਦਾ ਕਾਂਸ੍ਯਕਾਞ੍ਚਨਕਾਰਿਣੀ ।
ਕਾਞ੍ਚਨਾਦ੍ਰਿਸਮਾਕਾਰਾ ਕਾਞ੍ਚਨਾਦ੍ਰਿਪ੍ਰਦਾਨਦਾ ॥ ੧੩੯ ॥

ਕਾਮਕੀਰ੍ਤਿਃ ਕਾਮਕੇਸ਼ੀ ਕਾਰਿਕਾ ਕਾਨ੍ਤਰਾਸ਼੍ਰਯਾ ।
ਕਾਮਭੇਦੀ ਚ ਕਾਮਾਰ੍ਤਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ਕਾਮਭੂਮਿਕਾ ॥ ੧੪੦ ॥

ਕਾਲਾਨਲਾਸ਼ਿਨੀ ਕਾਵ੍ਯਵਨਿਤਾ ਕਾਮਰੂਪਿਣੀ ।
ਕਾਯਸ੍ਥਾ ਕਾਮਸਨ੍ਦੀਪ੍ਤਿਃ ਕਾਵ੍ਯਦਾ ਕਾਲਸੁਨ੍ਦਰੀ ॥ ੧੪੧ ॥

ਕਾਮੇਸ਼ੀ ਕਾਰਣਵਰਾ ਕਾਮੇਸ਼ੀਪੂਜਨੋਦ੍ਯਤਾ ।
ਕਾਞ੍ਚੀ-ਨੂਪੁਰਭੂਸ਼ਾਢ੍ਯਾ-ਕੁਙ੍ਕੁਮਾਭਰਣਾਨ੍ਵਿਤਾ ॥ ੧੪੨ ॥

ਕਾਲਚਕ੍ਰਾ ਕਾਲਗਤਿਃ ਕਾਲਚਕ੍ਰਾਮਨੋਭਵਾ ।
ਕੁਨ੍ਦਮਧ੍ਯਾ ਕੁਨ੍ਦਪੁਸ਼੍ਪਾ ਕੁਨ੍ਦਪੁਸ਼੍ਪਪ੍ਰਿਯਾ ਕੁਜਾ ॥ ੧੪੩ ॥

ਕੁਜਮਾਤਾ ਕੁਜਾਰਾਧ੍ਯਾ ਕੁਠਾਰਵਰਧਾਰਿਣੀ ।
ਕੁਞ੍ਚਰਸ੍ਥਾ ਕੁਸ਼ਰਤਾ ਕੁਸ਼ੇਸ਼ਯਵਿਲੋਚਨਾ ॥ ੧੪੪ ॥

ਕੁਮਠੀ ਕੁਰਰੀ ਕੁਦ੍ਰਾ ਕੁਰਙ੍ਗੀ ਕੁਟਜਾਸ਼੍ਰਯਾ ।
ਕੁਮ੍ਭੀਨਸਵਿਭੂਸ਼ਾ ਚ ਕੁਮ੍ਭੀਨਸਵਧੋਦ੍ਯਤਾ ॥ ੧੪੫ ॥

ਕੁਮ੍ਭਕਰ੍ਣਮਨੋਲ੍ਲਾਸਾ ਕੁਲਚੂਡਾਮਣਿਃ ਕੁਲਾ ।
ਕੁਲਾਲਗਹਕਨ੍ਯਾ ਚ ਕੁਲਚੂਡਾਮਣਿਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੧੪੬ ॥

ਕੁਲਪੂਜ੍ਯਾ ਕੁਲਾਰਾਧ੍ਯਾ ਕੁਲਪੂਜਾਪਰਾਯਣਾ ।
ਕੁਲਭੂਸ਼ਾ ਤਥਾ ਕੁਕ੍ਸ਼ਿਃ ਕੁਰਰੀਗਣਸੇਵਿਤਾ ॥ ੧੪੭ ॥

ਕੁਲਪੁਸ਼੍ਪਾ ਕੁਲਰਤਾ ਕੁਲਪੁਸ਼੍ਪਪਰਾਯਣਾ ।
ਕੁਲਵਸ੍ਤ੍ਰਾ ਕੁਲਾਰਾਧ੍ਯਾ ਕੁਲਕੁਣ੍ਡਸਮਪ੍ਰਭਾ ॥ ੧੪੮ ॥

ਕੁਲਕੁਣ੍ਡਸਮੋਲ੍ਲਾਸਾ ਕੁਣ੍ਡਪੁਸ਼੍ਪਪਰਾਯਣਾ ।
ਕੁਣ੍ਡਪੁਸ਼੍ਪਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾਸ੍ਯਾ ਕੁਣ੍ਡਗੋਲੋਦ੍ਭਵਾਤ੍ਮਿਕਾ ॥ ੧੪੯ ॥

ਕੁਣ੍ਡਗੋਲੋਦ੍ਭਵਾਧਾਰਾ ਕੁਣ੍ਡਗੋਲਮਯੀ ਕੁਹੂਃ ।
ਕੁਣ੍ਡਗੋਲਪ੍ਰਿਯਪ੍ਰਾਣਾ ਕੁਣ੍ਡਗੋਲਪ੍ਰਪੂਜਿਤਾ ॥ ੧੫੦ ॥

ਕੁਣ੍ਡਗੋਲਮਨੋਲ੍ਲਾਸਾ ਕੁਣ੍ਡਗੋਲਬਲਪ੍ਰਦਾ ।
ਕੁਣ੍ਡਦੇਵਰਤਾ ਕ੍ਰੁਦ੍ਧਾ ਕੁਲਸਿਦ੍ਧਿਕਰਾ ਪਰਾ ॥ ੧੫੧ ॥

ਕੁਲਕੁਣ੍ਡਸਮਾਕਾਰਾ ਕੁਲਕੁਣ੍ਡਸਮਾਨਭੂਃ ।
ਕੁਣ੍ਡਸਿਦ੍ਧਿਃ ਕੁਣ੍ਡऋਦ੍ਧਿਃ ਕੁਮਾਰੀਪੂਜਨੋਦ੍ਯਤਾ ॥ ੧੫੨ ॥

ਕੁਮਾਰੀਪੂਜਕਪ੍ਰਾਣਾ ਕੁਮਾਰੀਪੂਜਕਾਲਯਾ ।
ਕੁਮਾਰੀਕਾਮਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾ ਕੁਮਾਰੀਪੂਜਨੋਤ੍ਸੁਕਾ ॥ ੧੫੩ ॥

ਕੁਮਾਰੀਵ੍ਰਤਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾ ਕੁਮਾਰੀਰੂਪਧਾਰਿਣੀ ।
ਕੁਮਾਰੀਭੋਜਨਪ੍ਰੀਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਚ ਕੁਮਾਰਦਾ ॥ ੧੫੪ ॥

ਕੁਮਾਰਮਾਤਾ ਕੁਲਦਾ ਕੁਲਯੋਨਿਃ ਕੁਲੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਕੁਲਲਿਙ੍ਗਾ ਕੁਲਾਨਨ੍ਦਾ ਕੁਲਰਮ੍ਯਾ ਕੁਤਰ੍ਕਧਕ੍ ॥ ੧੫੫ ॥

ਕੁਨ੍ਤੀ ਚ ਕੁਲਕਾਨ੍ਤਾ ਚ ਕੁਲਮਾਰ੍ਗਪਰਾਯਣਾ ।
ਕੁਲ੍ਲਾ ਚ ਕੁਰੁਕੁਲ੍ਲਾ ਚ ਕੁਲ੍ਲੁਕਾ ਕੁਲਕਾਮਦਾ ॥ ੧੫੬ ॥

ਕੁਲਿਸ਼ਾਙ੍ਗੀ ਕੁਬ੍ਜਿਕਾ ਚ ਕੁਬ੍ਜਿਕਾਨਨ੍ਦਵਰ੍ਦ੍ਧਿਨੀ ।
ਕੁਲੀਨਾ ਕੁਞ੍ਜਰਗਤਿਃ ਕੁਞ੍ਜਰੇਸ਼੍ਵਰਗਾਮਿਨੀ ॥ ੧੫੭ ॥

ਕੁਲਪਾਲੀ ਕੁਲਵਤੀ ਤਥੈਵ ਕੁਲਦੀਪਿਕਾ ।
ਕੁਲਯੋਗੇਸ਼੍ਵਰੀ ਕੁਣ੍ਡਾ ਕੁਙ੍ਕੁਮਾਰੁਣਵਿਗ੍ਰਹਾ ॥ ੧੫੮ ॥

ਕੁਙ੍ਕੁਮਾਨਨ੍ਦਸਨ੍ਤੋਸ਼ਾ ਕੁਙ੍ਕੁਮਾਰ੍ਣਵਵਾਸਿਨੀ ।
ਕੁਸੁਮਾ ਕੁਸੁਮਪ੍ਰੀਤਾ ਕੁਲਭੂਃ ਕੁਲਸੁਨ੍ਦਰੀ ॥ ੧੫੯ ॥

ਕੁਮੁਦ੍ਵਤੀ ਕੁਮੁਦਿਨੀ ਕੁਸ਼ਲਾ ਕੁਲਟਾਲਯਾ ।
ਕੁਲਟਾਲਯਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾ ਕੁਲਟਾਸਙ੍ਗਤੋਸ਼ਿਤਾ ॥ ੧੬੦ ॥

ਕੁਲਟਾਭਵਨੋਦ੍ਯੁਕ੍ਤਾ ਕੁਸ਼ਾਵਰ੍ਤਾ ਕੁਲਾਰ੍ਣਵਾ ।
ਕੁਲਾਰ੍ਣਵਾਚਾਰਰਤਾ ਕੁਣ੍ਡਲੀ ਕੁਣ੍ਡਲਾਕਤਿਃ ॥ ੧੬੧ ॥

ਕੁਮਤਿਸ਼੍ਚ ਕੁਲਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਾ ਕੁਲਚਕ੍ਰਪਰਾਯਣਾ ।
ਕੂਟਸ੍ਥਾ ਕੂਟਦਸ਼੍ਟਿਸ਼੍ਚ ਕੁਨ੍ਤਲਾ ਕੁਨ੍ਤਲਾਕਤਿਃ ॥ ੧੬੨ ॥

ਕੁਸ਼ਲਾਕਤਿਰੂਪਾ ਚ ਕੂਰ੍ਚਬੀਜਧਰਾ ਚ ਕੂਃ ।
ਕੁਂ ਕੁਂ ਕੁਂ ਕੁਂ ਸ਼ਬ੍ਦਰਤਾ ਕ੍ਰੂਂ ਕ੍ਰੂਂ ਕ੍ਰੂਂ ਕ੍ਰੂਂ ਪਰਾਯਣਾ ॥ ੧੬੩ ॥

ਕੁਂ ਕੁਂ ਕੁਂ ਸ਼ਬ੍ਦਨਿਲਯਾ ਕੁਕ੍ਕੁਰਾਲਯਵਾਸਿਨੀ ।
ਕੁਕ੍ਕੁਰਾਸਙ੍ਗਸਂਯੁਕ੍ਤਾ ਕੁਕ੍ਕੁਰਾਨਨ੍ਤਵਿਗ੍ਰਹਾ ॥ ੧੬੪ ॥

ਕੂਰ੍ਚਾਰਮ੍ਭਾ ਕੂਰ੍ਚਬੀਜਾ ਕੂਰ੍ਚਜਾਪਪਰਾਯਣਾ ।
ਕੁਲਿਨੀ ਕੁਲਸਂਸ੍ਥਾਨਾ ਕੂਰ੍ਚਕਣ੍ਠਪਰਾਗਤਿਃ ॥ ੧੬੫ ॥

ਕੂਰ੍ਚਵੀਣਾਭਾਲਦੇਸ਼ਾ ਕੂਰ੍ਚਮਸ੍ਤਕਭੂਸ਼ਿਤਾ ।
ਕੁਲਵਕ੍ਸ਼ਗਤਾ ਕੂਰ੍ਮਾ ਕੂਰ੍ਮਾਚਲਨਿਵਾਸਿਨੀ ॥ ੧੬੬ ॥

ਕੁਲਬਿਨ੍ਦੁਃ ਕੁਲਸ਼ਿਵਾ ਕੁਲਸ਼ਕ੍ਤਿਪਰਾਯਣਾ ।
ਕੁਲਬਿਨ੍ਦੁਮਣਿਪ੍ਰਖ੍ਯਾ ਕੁਙ੍ਕੁਮਦ੍ਰੁਮਵਾਸਿਨੀ ॥ ੧੬੭ ॥

ਕੁਚਮਰ੍ਦਨਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾ ਕੁਚਜਾਪਪਰਾਯਣਾ ।
ਕੁਚਸ੍ਪਰ੍ਸ਼ਨਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾ ਕੁਚਾਲਿਙ੍ਗਨਹਰ੍ਸ਼ਦਾ ॥ ੧੬੮ ॥

ਕੁਮਤਿਘ੍ਨੀ ਕੁਬੇਰਾਰ੍ਚ੍ਯਾ ਕੁਚਭੂਃ ਕੁਲਨਾਯਿਕਾ ।
ਕੁਗਾਯਨਾ ਕੁਚਧਰਾ ਕੁਮਾਤਾ ਕੁਨ੍ਦਦਨ੍ਤਿਨੀ ॥ ੧੬੯ ॥

ਕੁਗੇਯਾ ਕੁਹਰਾਭਾਸਾ ਕੁਗੇਯਾ ਕੁਘ੍ਨਦਾਰਿਭਾ ।
ਕੀਰ੍ਤਿਃ ਕਿਰਾਤਿਨੀ ਕ੍ਲਿਨ੍ਨਾ ਕਿਨ੍ਨਰਾ ਕਿਨ੍ਨਰੀਕ੍ਰਿਯਾ ॥ ੧੭੦ ॥

ਕ੍ਰੀਙ੍ਕਾਰਾ ਕ੍ਰੀਞ੍ਜਪਾਸਕ੍ਤਾ ਕ੍ਰੀਂ ਹੂਁ ਸ੍ਤ੍ਰੀਂ ਮਨ੍ਤ੍ਰਰੂਪਿਣੀ ।
ਕਿਰ੍ਮੀਰਿਤਦਸ਼ਾਪਾਙ੍ਗੀ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਚ ਕਿਰੀਟਿਨੀ ॥ ੧੭੧ ॥

ਕੀਟਭਾਸ਼ਾ ਕੀਟਯੋਨਿਃ ਕੀਟਮਾਤਾ ਚ ਕੀਟਦਾ ।
ਕਿਂਸ਼ੁਕਾ ਕੀਰਭਾਸ਼ਾ ਚ ਕ੍ਰਿਯਾਸਾਰਾ ਕ੍ਰਿਯਾਵਤੀ ॥ ੧੭੨ ॥

ਕੀਂਕੀਂਸ਼ਬ੍ਦਪਰਾ ਕ੍ਲਾਂ ਕ੍ਲੀਂ ਕ੍ਲੂਁ ਕ੍ਲੈਂ ਕ੍ਲੌਂ ਮਨ੍ਤ੍ਰਰੂਪਿਣੀ ।
ਕਾਁ ਕੀਂ ਕੂਁ ਕੈਂ ਸ੍ਵਰੂਪਾ ਚ ਕਃ ਫਟ੍ ਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੭੩ ॥

ਕੇਤਕੀਭੂਸ਼ਣਾਨਨ੍ਦਾ ਕੇਤਕੀਭਰਣਾਨ੍ਵਿਤਾ ।
ਕੈਕਦਾ ਕੇਸ਼ਿਨੀ ਕੇਸ਼ੀ ਕੇਸ਼ੀਸੂਦਨਤਤ੍ਪਰਾ ॥ ੧੭੪ ॥

ਕੇਸ਼ਰੂਪਾ ਕੇਸ਼ਮੁਕ੍ਤਾ ਕੈਕੇਯੀ ਕੌਸ਼ਿਕੀ ਤਥਾ ।
ਕੈਰਵਾ ਕੈਰਵਾਹ੍ਲਾਦਾ ਕੇਸ਼ਰਾ ਕੇਤੁਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੭੫ ॥

ਕੇਸ਼ਵਾਰਾਧ੍ਯਹਦਯਾ ਕੇਸ਼ਵਾਸਕ੍ਤਮਾਨਸਾ ।
ਕ੍ਲੈਬ੍ਯਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ਕ੍ਲੈਂ ਚ ਕ੍ਲੈਂ ਬੀਜਜਪਤੋਸ਼ਿਤਾ ॥ ੧੭੬ ॥

ਕੌਸ਼ਲ੍ਯਾ ਕੋਸ਼ਲਾਕ੍ਸ਼ੀ ਚ ਕੋਸ਼ਾ ਚ ਕੋਮਲਾ ਤਥਾ ।
ਕੋਲਾਪੁਰਨਿਵਾਸਾ ਚ ਕੋਲਾਸੁਰਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੭੭ ॥

ਕੋਟਿਰੂਪਾ ਕੋਟਿਰਤਾ ਕ੍ਰੋਧਿਨੀ ਕ੍ਰੋਧਰੂਪਿਣੀ ।
ਕੇਕਾ ਚ ਕੋਕਿਲਾ ਕੋਟਿਃ ਕੋਟਿਮਨ੍ਤ੍ਰਪਰਾਯਣਾ ॥ ੧੭੮ ॥

ਕੋਟ੍ਯਾਨਨ੍ਤਮਨ੍ਤ੍ਰਯੁਕ੍ਤਾ ਕੈਰੂਪਾ ਕੇਰਲਾਸ਼੍ਰਯਾ ।
ਕੇਰਲਾਚਾਰਨਿਪੁਣਾ ਕੇਰਲੇਨ੍ਦ੍ਰਗਹਸ੍ਥਿਤਾ ॥ ੧੭੯ ॥

ਕੇਦਾਰਾਸ਼੍ਰਮਸਂਸ੍ਥਾ ਚ ਕੇਦਾਰੇਸ਼੍ਵਰਪੂਜਿਤਾ ।
ਕ੍ਰੋਧਰੂਪਾ ਕ੍ਰੋਧਪਦਾ ਕ੍ਰੋਧਮਾਤਾ ਚ ਕੌਸ਼ਿਕੀ ॥ ੧੮੦ ॥

ਕੋਦਣ੍ਡਧਾਰਿਣੀ ਕ੍ਰੌਞ੍ਚਾ ਕੌਸ਼ਲ੍ਯਾ ਕੌਲਮਾਰ੍ਗਗਾ ।
ਕੌਲਿਨੀ ਕੌਲਿਕਾਰਾਧ੍ਯਾ ਕੌਲਿਕਾਗਾਰਵਾਸਿਨੀ ॥ ੧੮੧ ॥

ਕੌਤੁਕੀ ਕੌਮੁਦੀ ਕੌਲਾ ਕੁਮਾਰੀ ਕੌਰਵਾਰ੍ਚਿਤਾ ।
ਕੌਣ੍ਡਿਨ੍ਯਾ ਕੌਸ਼ਿਕੀ ਕ੍ਰੋਧਾ ਜ੍ਵਾਲਾਭਾਸੁਰਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੮੨ ॥

ਕੋਟਿਕਾਲਾਨਲਜ੍ਵਾਲਾ ਕੋਟਿਮਾਰ੍ਤ੍ਤਣ੍ਡਵਿਗ੍ਰਹਾ ।
ਕਤ੍ਤਿਕਾ ਕਸ਼੍ਣਵਰ੍ਣਾ ਚ ਕਸ਼੍ਣਾ ਕਤ੍ਯਾ ਕ੍ਰਿਯਾਤੁਰਾ ॥ ੧੮੩ ॥

ਕਸ਼ਾਙ੍ਗੀ ਕਤਕਤ੍ਯਾ ਚ ਕ੍ਰਃ ਫਟ੍ਸ੍ਵਾਹਾਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ।
ਕ੍ਰੌਂ ਕ੍ਰੌਂ ਹੂਁ ਫਟ੍ਮਨ੍ਤ੍ਰਵਰ੍ਣਾ
ਕ੍ਰਾਂ ਹ੍ਰੀਂ ਹ੍ਰੂਁ ਫਟ੍ਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੮੪ ॥

ਕ੍ਰੀਂਕ੍ਰੀਂਹ੍ਰੀਂਹ੍ਰੀਂ ਤਥਾ ਹ੍ਰੂਁ ਹੂਁਫਟ੍ਸ੍ਵਾਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰਰੂਪਿਣੀ ।
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਸਰ੍ਵਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯਮੇਧਾਨਾਮ ਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ॥ ੧੮੫ ॥

ਸੁਨ੍ਦਰੀਸ਼ਕ੍ਤਿਦਾਨਾਖ੍ਯਂ ਸ੍ਵਰੂਪਾਰ੍ਭਿਧਮੇਵ ਚ ।
ਕਥਿਤਂ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਕਾਲ੍ਯਾਃ ਸੁਨ੍ਦਰ੍ਯੈ ਪ੍ਰੀਤਿਯੋਗਤਃ ॥ ੧ ॥

ਵਰਦਾਨਪ੍ਰਸਙ੍ਗੇਨ ਰਹਸ੍ਯਮਪਿ ਦਰ੍ਸ਼ਿਤਮ੍ ।
ਗੋਪਨੀਯਂ ਸਦਾ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਪਠਨੀਯਂ ਪਰਾਤ੍ਪਰਮ੍ ॥ ੨ ॥

ਪ੍ਰਾਤਰ੍ਮਧ੍ਯਾਹ੍ਨਕਾਲੇ ਚ ਮਧ੍ਯਾਰ੍ਦ੍ਧਰਾਤ੍ਰਯੋਰਪਿ ।
ਯਜ੍ਞਕਾਲੇ ਜਪਾਨ੍ਤੇ ਚ ਪਠਨੀਯਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਃ ॥ ੩ ॥

ਯਃ ਪਠੇਤ੍ ਸਾਧਕੋ ਧੀਰਃ ਕਾਲੀਰੂਪੋ ਹਿ ਵਰ੍ਸ਼ਤਃ ।
ਪਠੇਦ੍ਵਾ ਪਾਠਯੇਦ੍ਵਾਪਿ ਸ਼ਣੋਤਿ ਸ਼੍ਰਾਵਯੇਦਪਿ ॥ ੪ ॥

ਵਾਚਕਂ ਤੋਸ਼ਯੇਦ੍ਵਾਪਿ ਸ ਭਵੇਤ੍ ਕਾਲਿਕਾਤਨੁਃ ।
ਸਹੇਲਂ ਵਾ ਸਲੀਲਂ ਵਾ ਯਸ਼੍ਚੈਨਂ ਮਾਨਵਃ ਪਠੇਤ੍ ॥ ੫ ॥

ਸਰ੍ਵਦੁਃਖਵਿਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਸ੍ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਵਿਜਯੀ ਕਵਿਃ ।
ਮਤਵਨ੍ਧ੍ਯਾ ਕਾਕਵਨ੍ਧ੍ਯਾ ਕਨ੍ਯਾਵਨ੍ਧ੍ਯਾ ਚ ਵਨ੍ਧ੍ਯਕਾ ॥ ੬ ॥

ਪੁਸ਼੍ਪਵਨ੍ਧ੍ਯਾ ਸ਼ੂਲਵਨ੍ਧ੍ਯਾ ਸ਼ਣੁਯਾਤ੍ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮੁਤ੍ਤਮਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦਾਤਾਰਂ ਸਤ੍ਕਵਿਂ ਚਿਰਜੀਵਿਨਮ੍ ॥ ੭ ॥

ਪਾਣ੍ਡਿਤ੍ਯਕੀਰ੍ਤਿਸਂਯੁਕ੍ਤਂ ਲਭਤੇ ਨਾਤ੍ਰ ਸਂਸ਼ਯਃ ।
ਯਂ ਯਂ ਕਾਮਮੁਪਸ੍ਕਤ੍ਯ ਕਾਲੀਂ ਧ੍ਯਾਤ੍ਵਾ ਜਪੇਤ੍ਸ੍ਤਵਮ੍ ॥ ੮ ॥

ਤਂ ਤਂ ਕਾਮਂ ਕਰੇ ਕਤ੍ਵਾ ਮਨ੍ਤ੍ਰੀ ਭਵਤਿ ਨਾऽਨ੍ਯਥਾ ।
ਯੋਨਿਪੁਸ਼੍ਪੈਰ੍ਲਿਙ੍ਗਪੁਸ਼੍ਪੈਃ ਕੁਣ੍ਡਗੋਲੋਦ੍ਭਵੈਰਪਿ ॥ ੯ ॥

ਸਂਯੋਗਾਮਤਪੁਸ਼੍ਪੈਸ਼੍ਚ ਵਸ੍ਤ੍ਰਦੇਵੀਪ੍ਰਸੂਨਕੈਃ ।
ਕਾਲਿਪੁਸ਼੍ਪੈਃ ਪੀਠਤੋਯੈਰ੍ਯੋਨਿਕ੍ਸ਼ਾਲਨਤੋਯਕੈਃ ॥ ੧੦ ॥

ਕਸ੍ਤੂਰੀਕੁਙ੍ਕੁਮੈਰ੍ਦੇਵੀਂ ਨਖਕਾਲਾਗਰੁਕ੍ਰਮਾਤ੍ ।
ਅਸ਼੍ਟਗਨ੍ਧੈਰ੍ਧੂਪਦੀਪਰ੍ਯਵਯਾਵਕਸਂਯੁਤੈਃ ॥ ੧੧ ॥

ਰਕ੍ਤਚਨ੍ਦਨਸਿਨ੍ਦੂਰੈਰ੍ਮਤ੍ਸ੍ਯਮਾਂਸਾਦਿਭੂਸ਼ਣੈਃ ।
ਮਧੁਭਿਃ ਪਾਯਸੈਃ ਕ੍ਸ਼ੀਰੈਃ ਸ਼ੋਧਿਤੈਃ ਸ਼ੋਣਿਤੈਰਪਿ ॥ ੧੨ ॥

ਮਹੋਪਚਾਰੈ ਰਕ੍ਤੈਸ਼੍ਚ ਨੈਵੇਦ੍ਯੈਃ ਸੁਰਸਾਨ੍ਵਿਤੈਃ ।
ਪੂਜਯਿਤ੍ਵਾ ਮਹਾਕਾਲੀਂ ਮਹਾਕਾਲੇਨ ਲਾਲਿਤਾਮ੍ ॥ ੧੩ ॥

ਵਿਦ੍ਯਾਰਾਜ੍ਞੀਂ ਕੁਲ੍ਲੁਕਾਞ੍ਚ ਜਪ੍ਤ੍ਵਾ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਜਪੇਚ੍ਛਿਵੇ ।
ਕਾਲੀਭਕ੍ਤਸ੍ਤ੍ਵੇਕਚਿਤ੍ਤਃ ਸਿਨ੍ਦੂਰਤਿਲਕਾਨ੍ਵਿਤਃ ॥ ੧੪ ॥

ਤਾਮ੍ਬੂਲਪੂਰਿਤਮੁਖੋ ਮੁਕ੍ਤਕੇਸ਼ੋ ਦਿਗਮ੍ਬਰਃ ।
ਸ਼ਵਯੋਨਿਸ੍ਥਿਤੋ ਵੀਰਃ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਸੁਰਤਾਨ੍ਵਿਤਃ ॥ ੧੫ ॥

ਸ਼ੂਨ੍ਯਾਲਯੇ ਬਿਨ੍ਦੁਪੀਠੇ ਪੁਸ਼੍ਪਾਕੀਰ੍ਣੇ ਸ਼ਿਵਾਨਨੇ ।
ਸ਼ਯਨੋਤ੍ਥਪ੍ਰਭੁਞ੍ਜਾਨਃ ਕਾਲੀਦਰ੍ਸ਼ਨਮਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ॥ ੧੬ ॥

ਤਤ੍ਰ ਯਦ੍ਯਤ੍ਕਤਂ ਕਰ੍ਮ ਤਦਨਨ੍ਤਫਲਂ ਭਵੇਤ੍ ।
ਐਸ਼੍ਵਰ੍ਯੇ ਕਮਲਾ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ ਸਿਦ੍ਧੌ ਸ਼੍ਰੀਕਾਲਿਕਾਮ੍ਬਿਕਾ ॥ ੧੭ ॥

ਕਵਿਤ੍ਵੇ ਤਾਰਿਣੀਤੁਲ੍ਯਃ ਸੌਨ੍ਦਰ੍ਯੇ ਸੁਨ੍ਦਰੀਸਮਃ ।
ਸਿਨ੍ਧੋਰ੍ਦ੍ਧਾਰਾਸਮਃ ਕਾਰ੍ਯੇ ਸ਼੍ਰੁਤੌ ਸ਼੍ਰੁਤਿਧਰਸ੍ਤਥਾ ॥ ੧੮ ॥

ਵਜ੍ਰਾਸ੍ਤ੍ਰਮਿਵ ਦੁਰ੍ਦ੍ਧਰ੍ਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਵਿਜਯਾਸ੍ਤ੍ਰਭਤ੍ ।
ਸ਼ਤ੍ਰੁਹਨ੍ਤਾ ਕਾਵ੍ਯਕਰ੍ਤਾ ਭਵੇਚ੍ਛਿਵਸਮਃ ਕਲੌ ॥ ੧੯ ॥

ਦਿਗ੍ਵਿਦਿਕ੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਕਰ੍ਤਾ ਚ ਦਿਵਾਰਾਤ੍ਰਿਵਿਪਰ੍ਯ੍ਯਯੀ ।
ਮਹਾਦੇਵਸਮੋ ਯੋਗੀ ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਸ੍ਤਮ੍ਭਕਃ ਕ੍ਸ਼ਣਾਤ੍ ॥ ੨੦ ॥

ਗਾਨੇਨ ਤੁਮ੍ਬੁਰੁਃ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਦ੍ਦਾਨੇ ਕਰ੍ਣਸਮੋ ਭਵੇਤ੍ ।
ਗਜਾऽਸ਼੍ਵਰਥਪਤ੍ਤੀਨਾਮਸ੍ਤ੍ਰਾਣਾਮਧਿਪਃ ਕਤੀ ॥ ੨੧ ॥

ਆਯੁਸ਼੍ਯੇਸ਼ੁ ਭੁਸ਼ੁਣ੍ਡੀ ਚ ਜਰਾਪਲਿਤਨਾਸ਼ਕਃ ।
ਵਰ੍ਸ਼ਸ਼ੋਡਸ਼ਵਾਨ੍ ਭੂਯਾਤ੍ ਸਰ੍ਵਕਾਲੇ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੨੨ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਗੋਲੇ ਦੇਵੇਸ਼ਿ ਨ ਤਸ੍ਯ ਦੁਰ੍ਲਭਂ ਕ੍ਵਚਿਤ੍ ।
ਸਰ੍ਵਂ ਹਸ੍ਤਗਤਂ ਭੂਯਾਨ੍ਨਾਤ੍ਰ ਕਾਰ੍ਯ੍ਯਾ ਵਿਚਾਰਣਾ ॥ ੨੩ ॥

ਕੁਲਪੁਸ਼੍ਪਯੁਤਂ ਦਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਤਤ੍ਰ ਕਾਲੀਂ ਵਿਚਿਨ੍ਤ੍ਯ ਚ ।
ਵਿਦ੍ਯਾਰਾਜ੍ਞੀਂ ਤੁ ਸਮ੍ਪੂਜ੍ਯ ਪਠੇਨ੍ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ॥ ੨੪ ॥

ਮਨੋਰਥਮਯੀ ਸਿਦ੍ਧਿਸ੍ਤਸ੍ਯ ਹਸ੍ਤੇ ਸਦਾ ਭਵੇਤ੍ ।
ਪਰਦਾਰਾਨ੍ ਸਮਾਲਿਙ੍ਗਯ ਸਮ੍ਪੂਜ੍ਯ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੀਮ੍ ॥ ੨੫ ॥

ਹਸ੍ਤਾਹਸ੍ਤਿਕਯਾ ਯੋਗਂ ਕਤ੍ਵਾ ਜਪ੍ਤ੍ਵਾ ਸ੍ਤਵਂ ਪਠੇਤ੍ ।
ਯੋਨਿਂ ਵੀਕ੍ਸ਼੍ਯ ਜਪੇਤ੍ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਕੁਬੇਰਾਦਧਿਕੋ ਭਵੇਤ੍ ॥ ੨੬ ॥

ਕੁਣ੍ਡਗੋਲੋਦ੍ਭਵਂ ਗਹ੍ਯਵਰ੍ਣਾਕ੍ਤਂ ਹੋਮਯੇਨ੍ਨਿਸ਼ਿ ।
ਪਿਤਭੂਮੌ ਮਹੇਸ਼ਾਨਿ ਵਿਧਿਰੇਖਾਂ ਪ੍ਰਮਾਰ੍ਜਯੇਤ੍ ॥ ੨੭ ॥

ਤਰੁਣੀਂ ਸੁਨ੍ਦਰੀਂ ਰਮ੍ਯਾਂ ਚਞ੍ਚਲਾਂ ਕਾਮਗਰ੍ਵਿਤਾਮ੍ ।
ਸਮਾਨੀਯ ਪ੍ਰਯਤ੍ਨੇਨ ਸਂਸ਼ੋਧ੍ਯ ਨ੍ਯਾਸਯੋਗਤਃ ॥ ੨੮ ॥

ਪ੍ਰਸੂਨਮਞ੍ਚੇ ਸਂਸ੍ਥਾਪ੍ਯ ਪਥਿਵੀਂ ਵਸ਼ਮਾਨਯੇਤ੍ ।
ਮੂਲਚਕ੍ਰਂ ਤੁ ਸਮ੍ਭਾਵ੍ਯ ਦੇਵ੍ਯਾਸ਼੍ਚਰਣਸਂਯੁਤਮ੍ ॥ ੨੯ ॥

ਸਮ੍ਮੂਜ੍ਯ ਪਰਮੇਸ਼ਾਨੀਂ ਸਙ੍ਕਲ੍ਪ੍ਯ ਤੁ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਿ ।
ਜਪ੍ਤ੍ਵਾ ਸ੍ਤੁਤ੍ਵਾ ਮਹੇਸ਼ਾਨੀਂ ਪ੍ਰਣਵਂ ਸਂਸ੍ਮਰੇਚ੍ਛਿਵੇ ॥ ੩੦ ॥

ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤੈਰ੍ਯੋਨਿਂ ਪ੍ਰਮਨ੍ਤ੍ਰ੍ਯਾਚੁਮ੍ਬ੍ਯ ਯਤ੍ਨਤਃ ।
ਸਂਯੋਗੀਭੂਯ ਜਪ੍ਤਵ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵਵਿਦ੍ਯਾਧਿਪੋ ਭਵੇਤ੍ ॥ ੩੧ ॥

ਸ਼ੂਨ੍ਯਾਗਾਰੇ ਸ਼ਿਵਾਰਣ੍ਯੇ ਸ਼ਿਵਦੇਵਾਲਯੇ ਤਥਾ ।
ਸ਼ੂਨ੍ਯਦੇਸ਼ੇ ਤਡਾਗੇ ਚ ਗਙ੍ਗਾਗਰ੍ਭੇ ਚਤੁਸ਼੍ਪਥੇ ॥ ੩੨ ॥

ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਪਰ੍ਵਤਪ੍ਰਾਨ੍ਤੇ ਏਕਲਿਙ੍ਗੇ ਸ਼ਿਵਾਮੁਖੇ ।
ਮੁਣ੍ਡਯੋਨੌ ऋਤੌ ਸ੍ਨਾਤ੍ਵਾ ਗੇਹੇ ਵੇਸ਼੍ਯਾਗਹੇ ਤਥਾ ॥ ੩੩ ॥

ਕੁਟ੍ਟਿਨੀਗਹਮਧ੍ਯੇ ਚ ਕਦਲੀਮਣ੍ਡਪੇ ਤਥਾ ।
ਪਠੇਤ੍ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਾਖ੍ਯਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਰ੍ਵਾਰ੍ਥਸਿਦ੍ਧਯੇ ॥ ੩੪ ॥

ਅਰਣ੍ਯੇ ਸ਼ੂਨ੍ਯਗਰ੍ਤੇ ਚ ਰਣੇ ਸ਼ਤ੍ਰੁਸਮਾਗਮੇ ।
ਪ੍ਰਜਪੇਚ੍ਚ ਤਤੋ ਨਾਮ ਕਾਲ੍ਯਾਸ਼੍ਚੈਵ ਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ॥ ੩੫ ॥

ਬਾਲਾਨਨ੍ਦਪਰੋ ਭੂਤ੍ਵਾ ਪਠਿਤ੍ਵਾ ਕਾਲਿਕਾਸ੍ਤਵਮ੍ ।
ਕਾਲੀਂ ਸਞ੍ਚਿਨ੍ਤ੍ਯ ਪ੍ਰਜਪੇਤ੍ ਪਠੇਨ੍ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ॥ ੩੬ ॥

ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧੀਸ਼੍ਵਰੋ ਭੂਯਾਦ੍ਵਾਞ੍ਛਾਸਿਦ੍ਧੀਸ਼੍ਵਰੋ ਭਵੇਤ੍ ।
ਮੁਣ੍ਡਚੂਡਕਯੋਰ੍ਯੋਨਿ ਤ੍ਵਚਿ ਵਾ ਕੋਮਲੇ ਸ਼ਿਵੇ ॥ ੩੭ ॥

ਵਿਸ਼੍ਟਰੇ ਸ਼ਵਵਸ੍ਤ੍ਰੇ ਵਾ ਪੁਸ਼੍ਪਵਸ੍ਤ੍ਰਾਸਨੇऽਪਿ ਵਾ ।
ਮੁਕ੍ਤਕੇਸ਼ੋ ਦਿਸ਼ਾਵਾਸੋ ਮੈਥੁਨੀ ਸ਼ਯਨੇ ਸ੍ਥਿਤਃ ॥ ੩੮ ॥

ਜਪ੍ਤ੍ਵਾਕਾਲੀਂ ਪਠੇਤ੍ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਖੇਚਰੀਸਿਦ੍ਧਿਭਾਗ੍ ਭਵੇਤ੍ ।
ਚਿਕੁਰਂ ਯੋਗਮਾਸਾਦ੍ਯ ਸ਼ੁਕ੍ਰੋਤ੍ਸਾਰਣਮੇਵ ਚ ॥ ੩੯ ॥

ਜਪ੍ਤ੍ਵਾ ਸ਼੍ਰੀਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਂ ਕਾਲੀਂ ਸ਼ਕ੍ਤਿਪਾਤਸ਼ਤਂ ਭਵੇਤ੍ ।
ਲਤਾਂ ਸ੍ਪਸ਼ਨ੍ ਜਪਿਤ੍ਵਾ ਚ ਰਮਿਤ੍ਵਾ ਤ੍ਵਰ੍ਚਯਨ੍ਨਪਿ ॥ ੪੦ ॥

ਆਹ੍ਲਾਦਯਨ੍ਦਿਗਾਵਾਸਃ ਪਰਸ਼ਕ੍ਤਿਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਃ ।
ਸ੍ਤੁਤ੍ਵਾ ਸ਼੍ਰੀਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਂ ਕਾਲੀਂ ਯੋਨਿਂ ਸ੍ਵਕਰਗਾਞ੍ਚਰੇਤ੍ ॥ ੪੧ ॥

ਪਠੇਨ੍ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਂ ਯਃ ਸ ਸ਼ਿਵਾਦਧਿਕੋ ਭਵੇਤ੍ ।
ਲਤਾਨ੍ਤਰੇਸ਼ੁ ਜਪ੍ਤਵ੍ਯਂ ਸ੍ਤੁਤ੍ਵਾ ਕਾਲੀਂ ਨਿਰਾਕੁਲਃ ॥ ੪੨ ॥

ਦਸ਼ਾਵਧਾਨੋ ਭਵਤਿ ਮਾਸਮਾਤ੍ਰੇਣ ਸਾਧਕਃ ।
ਕਾਲਰਾਤ੍ਰ੍ਯਾਂ ਮਹਾਰਾਤ੍ਰ੍ਯਾਂ ਵੀਰਰਾਤ੍ਰ੍ਯਾਮਪਿ ਪ੍ਰਿਯੇ ॥ ੪੩ ॥

ਮਹਾਰਾਤ੍ਰ੍ਯਾਂ ਚਤੁਰ੍ਦਸ਼੍ਯਾਮਸ਼੍ਟਮ੍ਯਾਂ ਸਂਕ੍ਰਮੇऽਪਿ ਵਾ ।
ਕੁਹੂਪੂਰ੍ਣੇਨ੍ਦੁਸ਼ੁਕ੍ਰੇਸ਼ੁ ਭੌਮਾਮਾਯਾਂ ਨਿਸ਼ਾਮੁਖੇ ॥ ੪੪ ॥

ਨਵਮ੍ਯਾਂ ਮਙ੍ਗਲਦਿਨੇ ਤਥਾ ਕੁਲਤਿਥੌ ਸ਼ਿਵੈ ।
ਕੁਲਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰੇ ਪ੍ਰਯਤ੍ਨੇਨ ਪਠੇਨ੍ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ॥ ੪੫ ॥

ਸੁਦਰ੍ਸ਼ਨੋ ਭਵੇਦਾਸ਼ੁ ਕਿਨ੍ਨਰੀਸਿਦ੍ਧਿਭਾਗ੍ਭਵੇਤ੍ ।
ਪਸ਼੍ਮਿਮਾਭਿਮੁਖਂ ਲਿਙ੍ਗਂ ਵਸ਼ਸ਼ੂਨ੍ਯਂ ਪੁਰਾਤਨਮ੍ ॥ ੪੬ ॥

ਤਤ੍ਰ ਸ੍ਥਿਤ੍ਵਾ ਜਪੇਤ੍ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਰ੍ਵਕਾਮਾਪ੍ਤਯੇ ਸ਼ਿਵੇ ।
ਭੌਮਵਾਰੇ ਨਿਸ਼ੀਥੇ ਵਾ ਅਮਾਵਸ੍ਯਾਦਿਨੇ ਸ਼ੁਭੇ ॥ ੪੭ ॥

ਮਾਸ਼ਭਕ੍ਤਬਲਿਂ ਛਾਗਂ ਕਸਰਾਨ੍ਨਂ ਚ ਪਾਯਸਮ੍ ।
ਦਗ੍ਧਮੀਨਂ ਸ਼ੋਣਿਤਞ੍ਚ ਦਧਿ ਦੁਗ੍ਧ ਗੁਡਾਰ੍ਦ੍ਰਕਮ੍ ॥ ੪੮ ॥

ਬਲਿਂ ਦਤ੍ਵਾ ਜਪੇਤ੍ ਤਤ੍ਰ ਤ੍ਵਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ।
ਦੇਵ-ਗਨ੍ਧਰ੍ਵ-ਸਿਦ੍ਧੌਧੈਃ ਸੇਵਿਤਾਂ ਸੁਰਸੁਨ੍ਦਰੀਮ੍ ॥ ੪੯ ॥

ਲਭੇਦ੍ਦੇਵੇਸ਼ਿ ਮਾਸੇਨ ਤਸ੍ਯ ਚਾਸਨ ਸਂਹਤਿਃ ।
ਹਸ੍ਤਤ੍ਰਯਂ ਭਵੇਦੂਰ੍ਧ੍ਵਂ ਨਾਤ੍ਰ ਕਾਰ੍ਯਾ ਵਿਚਾਰਣਾ ॥ ੫੦ ॥

ਹੇਲਯਾ ਲੀਲਯਾ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਕਾਲੀਂ ਸ੍ਤੌਤਿ ਨਰਸ੍ਤੁ ਯਃ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦੀਂਸ੍ਸਤਮ੍ਭਯੇਦ੍ਦੇਵਿ ਮਾਹੇਸ਼ੀਂ ਮੋਹਯੇਤ੍ਕ੍ਸ਼ਣਾਤ੍ ॥ ੫੧ ॥

ਆਕਰ੍ਸ਼ਯੇਨ੍ਮਹਾਵਿਦ੍ਯਾਂ ਦਸ਼ਪੂਰ੍ਵਾਨ੍ ਤ੍ਰਿਯਾਮਤਃ ।
ਕੁਰ੍ਵੀਤ ਵਿਸ਼੍ਣੁਨਿਰ੍ਮ੍ਮਾਣਂ ਯਮਾਦੀਨਾਂ ਤੁ ਮਾਰਣਮ੍ ॥ ੫੨ ॥

ਧ੍ਰੁਵਮੁਚ੍ਚਾਟਯੇਨ੍ਨੂਨਂ ਸਸ਼੍ਟਿਨੂਤਨਤਾਂ ਨਰਃ ।
ਮੇਸ਼ਮਾਹਿਸ਼ਮਾਰ੍ਜਾਰਖਰਚ੍ਛਾਗਨਰਾਦਿਕੈਃ ॥ ੫੩ ॥

ਖਙ੍ਗਿਸ਼ੂਕਰਕਾਪੋਤੈਸ਼੍ਟਿਟ੍ਟਿਭੈਃ ਸ਼ਸ਼ਕੈਃ ਪਲੈਃ ।
ਸ਼ੋਣਿਤੈਃ ਸਾਸ੍ਥਿਮਾਂਸੈਸ਼੍ਚ ਕਾਰਣ੍ਡੈਰ੍ਦੁਗ੍ਧਪਾਯਸੈਃ ॥ ੫੪ ॥

ਕਾਦਮ੍ਬਰੀਸਿਨ੍ਧੁਮਦ੍ਯੈਃ ਸੁਰਾਰਿਸ਼੍ਟੈਸ਼੍ਚ ਸਾਸਵੈਃ ।
ਯੋਨਿਕ੍ਸ਼ਾਲਿਤਤੋਯੈਸ਼੍ਚ ਯੋਨਿਲਿਙ੍ਗਾਮਤੈਰਪਿ ॥ ੫੫ ॥

ਸ੍ਵਜਾਤਕੁਸੁਮੈਃ ਪੂਜ੍ਯਾ ਜਪਾਨ੍ਤੇ ਤਰ੍ਪਯੇਚ੍ਛਿਵਾਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯਨਾਮ੍ਨਾ ਤੁ ਸ੍ਤੁਤ੍ਵਾ ਨਤ੍ਵਾ ਸ੍ਵਸ਼ਕ੍ਤਿਤਃ ॥ ੫੬ ॥

ਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯਾ ਲਭਨ੍ ਪਠੇਤ੍ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਕਾਲੀਰੂਪੋ ਦਿਨਤ੍ਰਯਾਤ੍ ।
ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਕਾਲਿਕਾ ਤਸ੍ਯ ਗੇਹੇ ਤਿਸ਼੍ਠਤਿ ਨਾਨ੍ਯਥਾ ॥ ੫੭ ॥

ਵੇਸ਼੍ਯਾਲਤਾਗਹੇ ਗਤ੍ਵਾ ਤਸ੍ਯਾਸ਼੍ਚੁਮ੍ਬਨਤਤ੍ਪਰਃ ।
ਤਸ੍ਯਾ ਯੋਨੌ ਮੁਖਂ ਦਤ੍ਵਾ ਤਦ੍ਰਸਂ ਵਿਲਿਹਞ੍ਜਪੇਤ੍ ॥ ੫੮ ॥

ਤਦਨ੍ਤੇ ਨਾਮ ਸਾਹਸ੍ਰਂ ਪਠੇਦ੍ਭਕ੍ਤਿਪਰਾਯਣਃ ।
ਕਾਲਿਕਾਦਰ੍ਸ਼ਨਂ ਤਸ੍ਯ ਭਵੇਦ੍ਦੇਵਿ ਤ੍ਰਿਯਾਮਤਃ ॥ ੫੯ ॥

ਨਤ੍ਯਪਾਤ੍ਰਗਹੇ ਗਤ੍ਵਾ ਮਕਾਰਪਞ੍ਚਕਾਨ੍ਵਿਤਃ ।
ਪ੍ਰਸੂਨਮਞ੍ਚੇ ਸਂਸ੍ਥਾਪ੍ਯ ਸ਼ਕ੍ਤਿਨ੍ਯਾਸਪਰਾਯਣਃ ॥ ੬੦ ॥

ਪਾਤ੍ਰਾਣਾਂ ਸਾਧਨਂ ਕਤ੍ਵਾ ਦਿਗ੍ਵਸ੍ਤ੍ਰਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾਚਰੇਤ੍ ।
ਸਮ੍ਭਾਵ੍ਯ ਚਕ੍ਰਂ ਤਨ੍ਮੂਲੇ ਤਤ੍ਰ ਸਾਵਰਣਾਂ ਜਪੇਤ੍ ॥ ੬੧ ॥

ਸ਼ਤਂ ਭਾਲੇ ਸ਼ਤਂ ਕੇਸ਼ੇ ਸ਼ਤਂ ਸਿਨ੍ਦੂਰਮਣ੍ਡਲੇ ।
ਸ਼ਤਤ੍ਰਯਂ ਕੁਚਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵੇ ਸ਼ਤਂ ਨਾਭੌ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਿ ॥ ੬੨ ॥

ਸ਼ਤਂ ਯੋਨੌ ਮਹੇਸ਼ਾਨਿ ਸਂਯੋਗੇ ਚ ਸ਼ਤਤ੍ਰਯਮ੍ ।
ਜਪੇਤ੍ਤਤ੍ਰ ਮਹੇਸ਼ਾਨਿ ਤਦਨ੍ਤੇ ਪ੍ਰਪਠੇਤ੍ਸ੍ਤਵਮ੍ ॥ ੬੩ ॥

ਸ਼ਤਾਵਧਾਨੋ ਭਵਤਿ ਮਾਸਮਾਤ੍ਰੇਣ ਸਾਧਕਃ ।
ਮਾਤਙ੍ਗਿਨੀਂ ਸਮਾਨੀਯ ਕਿਂ ਵਾ ਕਾਪਾਲਿਨੀਂ ਸ਼ਿਵੇ ॥ ੬੪ ॥

ਦਨ੍ਤਮਾਲਾ ਜਪੇ ਕਾਰ੍ਯਾ ਗਲੇ ਧਾਰ੍ਯਾ ਨਮੁਣ੍ਡਜਾ ।
ਨੇਤ੍ਰਪਦ੍ਮੇ ਯੋਨਿਚਕ੍ਰਂ ਸ਼ਕ੍ਤਿਚਕ੍ਰਂ ਸ੍ਵਵਕ੍ਤ੍ਰਕੇ ॥ ੬੫ ॥

ਕਤ੍ਵਾ ਜਪੇਨ੍ਮਹੇਸ਼ਾਨਿ ਮੁਣ੍ਡਯਨ੍ਤ੍ਰਂ ਪ੍ਰਪੂਜਯੇਤ੍ ।
ਮੁਣ੍ਡਾਸਨਸ੍ਥਿਤੋ ਵੀਰੋ ਮਕਾਰਪਞ੍ਚਕਾਨ੍ਵਿਤਃ ॥ ੬੬ ॥

ਅਨ੍ਯਾਮਾਲਿਙ੍ਗਯ ਪ੍ਰਜਪੇਦਨ੍ਯਾਂ ਸਞ੍ਚੁਮ੍ਬ੍ਯ ਵੈ ਪਠੇਤ੍ ।
ਅਨ੍ਯਾਂ ਸਮ੍ਪੂਜਯੇਤ੍ਤਤ੍ਰ ਤ੍ਵਨ੍ਯਾਂ ਸਮ੍ਮਰ੍ਦ੍ਦਯਨ੍ ਜਪੇਤ੍ ॥ ੬੭ ॥

ਅਨ੍ਯਯੋਨੌ ਸ਼ਿਵਂ ਦਤ੍ਵਾ ਪੁਨਃ ਪੂਰ੍ਵਵਦਾਚਰੇਤ੍ ।
ਅਵਧਾਨਸਹਸ੍ਰੇਸ਼ੁ ਸ਼ਕ੍ਤਿਪਾਤਸ਼ਤੇਸ਼ੁ ਚ ॥ ੬੮ ॥

ਰਾਜਾ ਭਵਤਿ ਦੇਵੇਸ਼ਿ ਮਾਸਪਞ੍ਚਕਯੋਗਤਃ ।
ਯਵਨੀਸ਼ਕ੍ਤਿਮਾਨੀਯ ਗਾਨਸ਼ਕ੍ਤਿਪਰਾਯਣਮ੍ ॥ ੬੯ ॥

ਕੁਲਾਚਾਰਮਤੇਨੈਵ ਤਸ੍ਯਾ ਯੋਨਿਂ ਵਿਕਾਸਯੇਤ੍ ।
ਤਤ੍ਰ ਪ੍ਰਦਾਯ ਜਿਹ੍ਵਾਂ ਤੁ ਜਪੇਨ੍ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ॥ ੭੦ ॥

ਨਕਪਾਲੇ ਤਤ੍ਰ ਦੀਪਂ ਜਪੇਤ੍ਪ੍ਰਜ੍ਵਾਲ੍ਯ ਯਤ੍ਨਤਃ ।
ਮਹਾਕਵਿਵਰੋ ਭੂਯਾਨ੍ਨਾਤ੍ਰ ਕਾਰ੍ਯਾ ਵਿਚਾਰਣਾ ॥ ੭੧ ॥

ਕਾਮਾਰ੍ਤਾਂ ਸ਼ਕ੍ਤਿਮਾਨੀਯ ਯੋਨੌ ਤੁ ਮੂਲਚਕ੍ਰਕਮ੍ ।
ਵਿਲਿਖ੍ਯ ਪਰਮੇਸ਼ਾਨਿ ਤਤ੍ਰ ਮਨ੍ਤ੍ਰਂ ਲਿਖੇਚ੍ਛਿਵੇ ॥ ੭੨ ॥

ਤਲ੍ਲਿਹਨ੍ ਪ੍ਰਜਪੇਦ੍ਦੇਵਿ ਸਰ੍ਵਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਰ੍ਥਤਤ੍ਵਵਿਤ੍ ।
ਅਸ਼੍ਰੁਤਾਨਿ ਚ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਣਿ ਵੇਦਾਦੀਨ੍ ਪਾਠਯੇਦ੍ ਧ੍ਰੁਵਮ੍ ॥ ੭੩ ॥

ਵਿਨਾ ਨ੍ਯਾਸੈਰ੍ਵਿਨਾ ਪਾਠੈਰ੍ਵਿਨਾਧ੍ਯਾਨਾਦਿਭਿਃ ਪ੍ਰਿਯੇ ।
ਚਤੁਰ੍ਵੇਦਾਧਿਪੋ ਭੂਤ੍ਵਾ ਤ੍ਰਿਕਾਲਜ੍ਞਸ੍ਤ੍ਰਿਵਰ੍ਸ਼ਤਃ ॥ ੭੪ ॥

ਚਤੁਰ੍ਵਿਧਂ ਚ ਪਾਣ੍ਡਿਤ੍ਯਂ ਤਸ੍ਯ ਹਸ੍ਤਗਤਂ ਕ੍ਸ਼ਣਾਤ੍ ।
ਸ਼ਿਵਾਬਲਿਃ ਪ੍ਰਦਾਤਵ੍ਯਃ ਸਰ੍ਵਦਾ ਸ਼ੂਨ੍ਯਮਣ੍ਡਲੇ ॥ ੭੫ ॥

ਕਾਲੀਧ੍ਯਾਨਂ ਮਨ੍ਤ੍ਰਰ੍ਚਿਤਾ ਨੀਲਸਾਧਨਮੇਵ ਚ ।
ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਪਾਠਸ਼੍ਚ ਕਾਲੀਨਾਮਪ੍ਰਕੀਰ੍ਤਨਮ੍ ॥ ੭੬ ॥

ਭਕ੍ਤਸ੍ਯ ਕਾਰ੍ਯਮੇਤਾਵਦਨ੍ਯਦਭ੍ਯੁਦਯਂ ਵਿਦੁਃ ।
ਵੀਰਸਾਧਨਕਂ ਕਰ੍ਮ ਸ਼ਿਵਾਪੂਜਾ ਬਲਿਸ੍ਤਥਾ ॥ ੭੭ ॥

ਸਿਨ੍ਦੂਰਤਿਲਕੋ ਦੇਵਿ ਵੇਸ਼੍ਯਾਲਾਪੋ ਨਿਰਨ੍ਤਰਮ੍ ।
ਵੇਸ਼੍ਯਾਗਹੇ ਨਿਸ਼ਾਚਾਰੋ ਰਾਤ੍ਰੌ ਪਰ੍ਯਟਨਂ ਤਥਾ ॥ ੭੮ ॥

ਸ਼ਕ੍ਤਿਪੂਜਾ ਯੋਨਿਦਸ਼੍ਟਿਃ ਖਙ੍ਗਹਸ੍ਤੋ ਦਿਗਮ੍ਬਰਃ ।
ਮੁਕ੍ਤਕੇਸ਼ੋ ਵੀਰਵੇਸ਼ਃ ਕੁਲਮੂਰ੍ਤਿਧਰੋ ਨਰਃ ॥ ੭੯ ॥

ਕਾਲੀਭਕ੍ਤੋ ਭਵੇਦ੍ਦੇਵਿ ਨਾਨ੍ਯਥਾ ਕ੍ਸ਼ੇਮਮਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ।
ਦੁਗ੍ਧਾਸ੍ਵਾਦੀ ਯੋਨਿਲੇਹੀ ਸਂਵਿਦਾਸਵਘੂਰ੍ਣਿਤਃ ॥ ੮੦ ॥

ਵੇਸ਼੍ਯਾਲਤਾਸਮਾਯੋਗਾਨ੍ਮਾਸਾਤ੍ਕਲ੍ਪਲਤਾ ਸ੍ਵਯਮ੍ ।
ਵੇਸ਼੍ਯਾਚਕ੍ਰਸਮਾਯੋਗਾਤ੍ਕਾਲੀਚਕ੍ਰਸਮਃ ਸ੍ਵਯਮ੍ ॥ ੮੧ ॥

ਵੇਸ਼੍ਯਾਦੇਹਸਮਾਯੋਗਾਤ੍ ਕਾਲੀਦੇਹਸਮਃ ਸ੍ਵਯਮ੍ ।
ਵੇਸ਼੍ਯਾਮਧ੍ਯਗਤਂ ਵੀਰਂ ਕਦਾ ਪਸ਼੍ਯਾਮਿ ਸਾਧਕਮ੍ ॥ ੮੨ ॥

ਏਵਂ ਵਦਤਿ ਸਾ ਕਾਲੀ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ਵੇਸ਼੍ਯਾ ਵਰਾ ਮਤਾ ।
ਵੇਸ਼੍ਯਾ ਕਨ੍ਯਾ ਤਥਾ ਪੀਠਜਾਤਿਭੇਦਕੁਲਕ੍ਰਮਾਤ੍ ॥ ੮੩ ॥

ਅਕੁਲਕ੍ਰਮਭੇਦੇਨ ਜ੍ਞਾਤ੍ਵਾ ਚਾਪਿ ਕੁਮਾਰਿਕਾਮ੍ ।
ਕੁਮਾਰੀਂ ਪੂਜਯੇਦ੍ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਜਪਾਨ੍ਤੇ ਭਵਨੇ ਪ੍ਰਿਯੇ ॥ ੮੪ ॥

ਪਠੇਨ੍ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਂ ਯਃ ਕਾਲੀਦਰ੍ਸ਼ਨਭਾਗ੍ ਭਵੇਤ੍ ।
ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਕੁਮਾਰੀਂ ਸਮ੍ਪੂਜ੍ਯ ਵੈਸ਼੍ਯਾਕੁਲ ਸਮੁਦ੍ਭਵਾਮ੍ ॥ ੮੫ ॥

ਵਸ੍ਤ੍ਰ ਹੇਮਾਦਿਭਿਸ੍ਤੋਸ਼੍ਯਾ ਯਤ੍ਨਾਤ੍ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਪਠੇਚ੍ਛਿਵੇ ।
ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯ ਵਿਜਯੀ ਭੂਯਾਦ੍ਦਿਵਾ ਚਨ੍ਦ੍ਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਃ ॥ ੮੬ ॥

ਯਦ੍ਯਦ੍ਦਤ੍ਤਂ ਕੁਮਾਰ੍ਯੈ ਤੁ ਤਦਨਨ੍ਤਫਲਂ ਭਵੇਤ੍ ।
ਕੁਮਾਰੀਪੂਜਨਫਲਂ ਮਯਾ ਵਕ੍ਤੁਂ ਨ ਸ਼ਕ੍ਯਤੇ ॥ ੮੭ ॥

ਚਾਞ੍ਚਲ੍ਯਾਦ੍ਦੁਰਿਤਂ ਕਿਞ੍ਚਿਤ੍ਕ੍ਸ਼ਮ੍ਯਤਾਮਯਮਞ੍ਜਲਿਃ ।
ਏਕਾ ਚੇਤ੍ਪੂਜਿਤਾ ਬਾਲਾ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾ ਪੂਜਿਤਾ ਭਵੇਤ੍ ॥ ੮੮ ॥

ਕੁਮਾਰ੍ਯਃ ਸ਼ਕ੍ਤਯਸ਼੍ਚੈਵ ਸਰ੍ਵਮੇਤਚਰਾਚਰਮ੍ ।
ਸ਼ਕ੍ਤਿਮਾਨੀਯ ਤਦ੍ਗਾਤ੍ਰੇ ਨ੍ਯਾਸਜਾਲਂ ਪ੍ਰਵਿਨ੍ਯਸੇਤ੍ ॥ ੮੯ ॥

ਵਾਮਭਾਗੇ ਚ ਸਂਸ੍ਥਾਪ੍ਯ ਜਪੇਨ੍ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧੀਸ਼੍ਵਰੋ ਭੂਯਾਨ੍ਨਾਤ੍ਰ ਕਾਰ੍ਯ੍ਯਾ ਵਿਚਾਰਣਾ ॥ ੯੦ ॥

ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਸ੍ਥੋ ਭਵੇਤ੍ਸ੍ਵਸ੍ਥੋ ਗਲਿਤਂ ਚਿਕੁਰਂ ਚਰੇਤ੍ ।
ਦਿਗਮ੍ਬਰਃ ਸਹਸ੍ਰਂ ਚ ਸੂਰ੍ਯਪੁਸ਼੍ਪਂ ਸਮਾਨਯੇਤ੍ ॥ ੯੧ ॥

ਸ੍ਵਵੀਰ੍ਯੇਣ ਪ੍ਲੁਤਂ ਕਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਤ੍ਯੇਕਂ ਪ੍ਰਜਪਨ੍ ਹੁਨੇਤ੍ ।
ਪੂਜ੍ਯ ਧ੍ਯਾਤ੍ਵਾ ਮਹਾਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਕ੍ਸ਼ਮਾਪਾਲੋ ਨਰਃ ਪਠੇਤ੍ ॥ ੯੨ ॥

ਨਖਂ ਕੇਸ਼ਂ ਸ੍ਵਵੀਰ੍ਯਂ ਚ ਯਦ੍ਯਤ੍ਸਮ੍ਮਾਰ੍ਜਨੀਗਤਮ੍ ।
ਮੁਕ੍ਤਕੇਸ਼ੋ ਦਿਸ਼ਾਵਾਸੋ ਮੂਲਮਨ੍ਤ੍ਰਪੁਰਃਸਰਃ ॥ ੯੩ ॥

ਕੁਜਵਾਰੇ ਮਧ੍ਯਰਾਤ੍ਰੇ ਹੋਮਂ ਕਤ੍ਵਾ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਕੇ ।
ਪਠੇਨ੍ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਂ ਯਃ ਪਥ੍ਵੀਸ਼ਾਕਰ੍ਸ਼ਕੋ ਭਵੇਤ੍ ॥ ੯੪ ॥

ਪੁਸ਼੍ਪਯੁਕ੍ਤੇ ਭਗੇ ਦੇਵਿ ਸਂਯੋਗਾਨਨ੍ਦਤਤ੍ਪਰਃ ।
ਪੁਨਸ਼੍ਚਿਕੁਰਮਾਸਾਦ੍ਯ ਮੂਲਮਨ੍ਤ੍ਰਂ ਜਪਨ੍ ਸ਼ਿਵੇ ॥ ੯੫ ॥

ਚਿਤਾਵਹ੍ਨੌ ਮਧ੍ਯਰਾਤ੍ਰੇ ਵੀਰ੍ਯਮੁਤ੍ਸਾਰ੍ਯ ਯਤ੍ਨਤਃ ।
ਕਾਲਿਕਾਂ ਪੂਜਯੇਤ੍ਤਤ੍ਰ ਪਠੇਨ੍ਨਾਮ ਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ॥ ੯੬ ॥

ਪਥ੍ਵੀਸ਼ਾਕਰ੍ਸ਼ਣਂ ਕੁਰ੍ਯਾਨ੍ਨਾਤ੍ਰ ਕਾਰ੍ਯਾ ਵਿਚਾਰਣਾ ।
ਕਦਲੀ ਵਨਮਾਸਾਦ੍ਯ ਲਕ੍ਸ਼ਮਨ੍ਤ੍ਰਂ ਜਪੇਨ੍ਨਰਃ ॥ ੯੭ ॥

ਮਧੁਮਤ੍ਯਾ ਸ੍ਵਯਂ ਦੇਵ੍ਯਾ ਸੇਵ੍ਯਮਾਨਃ ਸ੍ਮਰੋਪਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਮਧੁਮਤੀਤ੍ਯੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਤਥਾ ਸ੍ਥਾਵਰਜਙ੍ਗਮਾਨ੍ ॥ ੯੮ ॥

ਆਕਰ੍ਸ਼ਿਣੀਂ ਸਮੁਚ੍ਚਾਰ੍ਯ ਠਂਠਂ ਸ੍ਵਾਹਾ ਸਮੁਚ੍ਚਰੇਤ੍ ।
ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਾਕਰ੍ਸ਼ਿਣੀ ਵਿਦ੍ਯਾ ਤਸ੍ਯ ਹਸ੍ਤੇ ਸਦਾ ਭਵੇਤ੍ ॥ ੯੯ ॥

ਨਦੀਂ ਪੁਰੀਂ ਚ ਰਤ੍ਨਾਨਿ ਹੇਮਸ੍ਤ੍ਰੀਸ਼ੈਲਭੂਰੁਹਾਨ੍ ।
ਆਕਰ੍ਸ਼ਯਤ੍ਯਮ੍ਬੁਨਿਧਿਂ ਸੁਮੇਰੁਂ ਚ ਦਿਗਨ੍ਤਤਃ ॥ ੧੦੦ ॥

ਅਲਭ੍ਯਾਨਿ ਚ ਵਸ੍ਤੂਨਿ ਦੂਰਾਦ੍ਭੂਮਿਤਲਾਦਪਿ ।
ਵਤ੍ਤਾਨ੍ਤਂ ਚ ਸੁਰਸ੍ਥਾਨਾਦ੍ਰਹਸ੍ਯੇ ਵਿਦੁਸ਼ਾਮਪਿ ॥ ੧੦੧ ॥

ਰਾਜ੍ਞਾਂ ਚ ਕਥਯਤ੍ਯੇਸ਼ਾ ਸਤ੍ਯਂ ਸਤ੍ਵਰਮਾਦਿਸ਼ੇਤ੍ ।
ਦ੍ਵਿਤੀਯਵਰ੍ਸ਼ਪਾਠੇਨ ਭਵੇਤ੍ਪਦ੍ਮਾਵਤੀ ਸ਼ੁਭਾ ॥ ੧੦੨ ॥

ॐ ਹ੍ਰੀਂਪਦ੍ਮਾਵਤਿ ਪਦਂ ਤਤਸ੍ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਨਾਮ ਚ ।
ਵਾਰ੍ਤਾਂ ਚ ਕਥਯ ਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵਂ ਸ੍ਵਾਹਾਨ੍ਤੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰ ਈਰਿਤਃ ॥ ੧੦੩ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਸ਼੍ਣ੍ਵਾਦਿਕਾਨਾਂ ਚ ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯੇ ਯਾਦਸ਼ੀ ਭਵੇਤ੍ ।
ਸਰ੍ਵ ਵਦਤਿ ਦੇਵੇਸ਼ੀ ਤ੍ਰਿਕਾਲਜ੍ਞਃ ਕਵਿਸ਼੍ਸ਼ੁਭਃ ॥ ੧੦੪ ॥

ਤ੍ਰਿਵਰ੍ਸ਼ਂ ਸਮ੍ਪਠਨ੍ਦੇਵਿ ਲਭੇਦ੍ਭੋਗਵਤੀਂ ਕਲਾਮ੍ ।
ਮਹਾਕਾਲੇਨ ਦਸ਼੍ਟੋऽਪਿ ਚਿਤਾਮਧ੍ਯਗਤੋऽਪਿ ਵਾ ॥ ੧੦੫ ॥

ਤਸ੍ਯਾ ਦਰ੍ਸ਼ਨਮਾਤ੍ਰੇਣ ਚਿਰਞ੍ਜੀਵੀ ਨਰੋ ਭਵੇਤ੍ ।
ਮਤਸਞ੍ਜੀਵਿਨੀਤ੍ਯੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਮਤਮੁਤ੍ਥਾਪਯ ਦ੍ਵਯਮ੍ ॥ ੧੦੬ ॥

ਸ੍ਵਾਹਾਨ੍ਤੋ ਮਨੁਰਾਖ੍ਯਾਤੋ ਮਤਸਞ੍ਜੀਵਨਾਤ੍ਮਕਃ ।
ਚਤੁਰ੍ਵਰ੍ਸ਼ਂ ਪਠੇਦ੍ਯਸ੍ਤੁ ਸ੍ਵਪ੍ਨਸਿਦ੍ਧਿਸ੍ਤਤੋ ਭਵੇਤ੍ ॥ ੧੦੭ ॥

ॐ ਹ੍ਰੀਂ ਸ੍ਵਪ੍ਨਵਾਰਾਹਿ ਕਾਲਿਸ੍ਵਪ੍ਨੇ ਕਥਯੋਚ੍ਚਰੇਤ੍ ।
ਅਮੁਕਸ੍ਯਾऽਮੁਕਂ ਦੇਹਿ ਕ੍ਲੀਂ ਸ੍ਵਾਹਾਨ੍ਤੋ ਮਨੁਰ੍ਮਤਃ ॥ ੧੦੮ ॥

ਸ੍ਵਪ੍ਨਸਿਦ੍ਧਾ ਚਤੁਰ੍ਵਰ੍ਸ਼ਾਤ੍ਤਸ੍ਯ ਸ੍ਵਪ੍ਨੇ ਸਦਾ ਸ੍ਥਿਤਾ ।
ਚਤੁਰ੍ਵਰ੍ਸ਼ਸ੍ਯ ਪਾਠੇਨ ਚਤੁਰ੍ਵੇਦਾਧਿਪੋ ਭਵੇਤ੍ ॥ ੧੦੯ ॥

ਤਦ੍ਧਸ੍ਤਜਲਸਂਯੋਗਾਨ੍ਮੂਰ੍ਖਃ ਕਾਵ੍ਯਂ ਕਰੋਤਿ ਚ ।
ਤਸ੍ਯ ਵਾਕ੍ਯਪਰਿਚਯਾਨ੍ਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਵਿਨ੍ਦਤਿ ਕਾਵ੍ਯਤਾਮ੍ ॥ ੧੧੦ ॥

ਮਸ੍ਤਕੇ ਤੁ ਕਰਂ ਕਤ੍ਵਾ ਵਦ ਵਾਣੀਮਿਤਿ ਬ੍ਰੁਵਨ੍ ।
ਸਾਧਕੋ ਵਾਞ੍ਛਯਾ ਕੁਰ੍ਯਾਤ੍ਤਤ੍ਤਥੈਵ ਭਵਿਸ਼੍ਯਤਿ ॥ ੧੧੧ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਗੋਲਕੇ ਯਾਸ਼੍ਚ ਯਾਃ ਕਾਸ਼੍ਚਿਜ੍ਜਗਤੀਤਲੇ ।
ਸਮਸ੍ਤਾਃ ਸਿਦ੍ਧਯੋ ਦੇਵਿ ਕਰਾਮਲਕਵਤ੍ਸਦਾ ॥ ੧੧੨ ॥

ਸਾਧਕਸ੍ਮਤਿਮਾਤ੍ਰੇਣ ਯਾਵਨ੍ਤ੍ਯਃ ਸਨ੍ਤਿ ਸਿਦ੍ਧਯਃ ।
ਸ੍ਵਯਮਾਯਾਨ੍ਤਿ ਪੁਰਤੋ ਜਪਾਦੀਨਾਂ ਤੁ ਕਾ ਕਥਾ ॥ ੧੧੩ ॥

ਵਿਦੇਸ਼ਵਰ੍ਤਿਨੋ ਭੂਤ੍ਵਾ ਵਰ੍ਤਨ੍ਤੇ ਚੇਟਕਾ ਇਵ ।
ਅਮਾਯਾਂ ਚਨ੍ਦ੍ਰਸਨ੍ਦਰ੍ਸ਼ਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਗ੍ਰਹਣਮੇਵ ਚ ॥ ੧੧੪ ॥

ਅਸ਼੍ਟਮ੍ਯਾਂ ਪੂਰ੍ਣਚਨ੍ਦ੍ਰਤ੍ਵਂ ਚਨ੍ਦ੍ਰਸੂਰ੍ਯਾਸ਼੍ਟਕਂ ਤਥਾ ।
ਅਸ਼੍ਟਦਿਕ੍ਸ਼ੁ ਤਥਾਸ਼੍ਟੌ ਚ ਕਰੋਤ੍ਯੇਵ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਿ ॥ ੧੧੫ ॥

ਅਣਿਮਾ ਖੇਚਰਤ੍ਵਂ ਚ ਚਰਾਚਰਪੁਰੀਗਤਮ੍ ।
ਪਾਦੁਕਾਖਙ੍ਗਵੇਤਾਲਯਕ੍ਸ਼ਿਣੀਗੁਹ੍ਯਕਾਦਯਃ ॥ ੧੧੬ ॥

ਤਿਲਕੋਗੁਪ੍ਤਤਾਦਸ਼੍ਯਂ ਚਰਾਚਰਕਥਾਨਕਮ੍ ।
ਮਤਸਞ੍ਜੀਵਿਨੀਸਿਦ੍ਧਿਰ੍ਗੁਟਿਕਾ ਚ ਰਸਾਯਨਮ੍ ॥ ੧੧੭ ॥

ਉਡ੍ਡੀਨਸਿਦ੍ਧਿਰ੍ਦੇਵੇਸ਼ਿ ਸ਼ਸ਼੍ਟਿਸਿਦ੍ਧੀਸ਼੍ਵਰਤ੍ਵਕਮ੍ ।
ਤਸ੍ਯ ਹਸ੍ਤੇ ਵਸੇਦ੍ਦੇਵਿ ਨਾਤ੍ਰ ਕਾਰ੍ਯਾ ਵਿਚਾਰਣਾ ॥ ੧੧੮ ॥

ਕੇਤੌ ਵਾ ਦੁਨ੍ਦੁਭੌ ਵਸ੍ਤ੍ਰੇ ਵਿਤਾਨੇ ਵੇਸ਼੍ਟਨੇਗਹੇ ।
ਭਿਤ੍ਤੌ ਚ ਫਲਕੇ ਦੇਵਿ ਲੇਖ੍ਯਂ ਪੂਜ੍ਯਂ ਚ ਯਤ੍ਨਤਃ ॥ ੧੧੯ ॥

ਮਧ੍ਯੇ ਚਕ੍ਰਂ ਦਸ਼ਾਙ੍ਗੋਕ੍ਤਂ ਪਰਿਤੋ ਨਾਮਲੇਖਨਮ੍ ।
ਤਦ੍ਧਾਰਣਾਨ੍ਮਹੇਸ਼ਾਨਿ ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਵਿਜਯੀ ਭਵੇਤ੍ ॥ ੧੨੦ ॥

ਏਕੋ ਹਿ ਸ਼ਤਸਾਹਸ੍ਰਂ ਨਿਰ੍ਜਿਤ੍ਯ ਚ ਰਣਾਙ੍ਗਣੇ ।
ਪੁਨਰਾਯਾਤਿ ਚ ਸੁਖਂ ਸ੍ਵਗਹਂ ਪ੍ਰਤਿ ਪਾਰ੍ਵਤੀ ॥ ੧੨੧ ॥

ਏਕੋ ਹਿ ਸ਼ਤਸਨ੍ਦਰ੍ਸ਼ੀ ਲੋਕਾਨਾਂ ਭਵਤਿ ਧ੍ਰੁਵਮ੍ ।
ਕਲਸ਼ਂ ਸ੍ਥਾਪ੍ਯ ਯਤ੍ਨੇਨ ਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰਕਂ ਪਠੇਤ੍ ॥ ੧੨੨ ॥

ਸੇਕਃ ਕਾਰ੍ਯੋ ਮਹੇਸ਼ਾਨਿ ਸਰ੍ਵਾਪਤ੍ਤਿਨਿਵਾਰਣੇ ।
ਭੂਤਪ੍ਰੇਤਗ੍ਰਹਾਦੀਨਾਂ ਰਾਕ੍ਸ਼ਸਾਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਰਾਕ੍ਸ਼ਸਾਮ੍ ॥ ੧੨੩ ॥

ਵੇਤਾਲਾਨਾਂ ਭੈਰਵਾਣਾਂ ਸ੍ਕਨ੍ਦਵੈਨਾਯਕਾਦਿਕਾਨ੍ ।
ਨਾਸ਼ਯੇਤ੍ ਕ੍ਸ਼ਣਮਾਤ੍ਰੇਣ ਨਾਤ੍ਰ ਕਾਰ੍ਯਾ ਵਿਚਾਰਣਾ ॥ ੧੨੪ ॥

ਭਸ੍ਮਭਿਰ੍ਮਨ੍ਤ੍ਰਿਤਂ ਕਤ੍ਵਾ ਗ੍ਰਹਗ੍ਰਸ੍ਤਂ ਵਿਲੇਪਯੇਤ੍ ।
ਭਸ੍ਮਸਂਕ੍ਸ਼ੇਪਣਾਦੇਵ ਸਰ੍ਵਗ੍ਰਹਵਿਨਾਸ਼ਨਮ੍ ॥ ੧੨੫ ॥

ਨਵਨੀਤਂ ਚਾਭਿਮਨ੍ਤ੍ਰ੍ਯ ਸ੍ਤ੍ਰੀਭ੍ਯੋ ਦਦ੍ਯਾਨ੍ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਿ ।
ਵਨ੍ਧ੍ਯਾ ਪੁਤ੍ਰਪ੍ਰਦਾਂ ਦੇਵਿ ਨਾਤ੍ਰ ਕਾਰ੍ਯਾ ਵਿਚਾਰਣਾ ॥ ੧੨੬ ॥

ਕਣ੍ਠੇ ਵਾ ਵਾਮਬਾਹੌ ਵਾ ਯੋਨੌ ਵਾ ਧਾਰਣਾਚ੍ਛਿਵੇ ।
ਬਹੁਪੁਤ੍ਰਵਤੀ ਨਾਰੀ ਸੁਭਗਾ ਜਾਯਤੇ ਧ੍ਰੁਵਮ੍ ॥ ੧੨੭ ॥

ਪੁਰੁਸ਼ੋ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਙ੍ਗੇ ਤੁ ਧਾਰਯੇਤ੍ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਯੇ ।
ਬਲਵਾਨ੍ਕੀਰ੍ਤਿਮਾਨ ਧਨ੍ਯੋਧਾਰ੍ਮਿਕਃ ਸਾਧਕਃ ਕਤੀ ॥ ੧੨੮ ॥

ਬਹੁਪੁਤ੍ਰੀ ਰਥਾਨਾਂ ਚ ਗਜਾਨਾਮਧਿਪਃ ਸੁਧੀਃ ।
ਕਾਮਿਨੀਕਰ੍ਸ਼ਣੋਦ੍ਯੁਕ੍ਤਃ ਕ੍ਰੀਂ ਚ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਕਾਲਿਕੇ ॥ ੧੨੯ ॥

ਕ੍ਰੀਂ ਸ੍ਵਾਹਾ ਪ੍ਰਜਪੇਨ੍ਮਨ੍ਤ੍ਰਮਯੁਤਂ ਨਾਮਪਾਠਕਃ ।
ਆਕਰ੍ਸ਼ਣਂ ਚਰੇਦ੍ਦੇਵਿ ਜਲਖੇਚਰਭੂਗਤਾਨ੍ ॥ ੧੩੦ ॥

ਵਸ਼ੀਕਰਣਕਾਮੋ ਹਿ ਹੂਁ ਹੂਁ ਹ੍ਰੀਂ ਹ੍ਰੀਂ ਚ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣੇ ।
ਕਾਲਿਕੇ ਪੂਰ੍ਵਬੀਜਾਨਿ ਪੂਰ੍ਵਵਤ੍ਪ੍ਰਜਪਨ੍ ਪਠੇਤ੍ ॥ ੧੩੧ ॥

ਉਰ੍ਵਸ਼ੀਮਪਿ ਵਸਯੇਨ੍ਨਾਤ੍ਰ ਕਾਰ੍ਯਾ ਵਿਚਾਰਣਾ ।
ਕ੍ਰੀਂ ਚ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਕਾਲਿਕੇ ਸ੍ਵਾਹਾ ਯੁਕ੍ਤਂ ਜਪੇਨ੍ਨਰਃ ॥ ੧੩੨ ॥

ਪਠੇਨ੍ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਂ ਤੁ ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਂ ਮਾਰਯੇਦ੍ਧ੍ਰੁਵਮ੍ ।
ਸਦ੍ਭਕ੍ਤਾਯ ਪ੍ਰਦਾਤਵ੍ਯਾ ਵਿਦ੍ਯਾ ਰਾਜ੍ਞਿ ਸ਼ੁਭੇ ਦਿਨੇ ॥ ੧੩੩ ॥

ਸਦ੍ਵਿਨੀਤਾਯ ਸ਼ਾਨ੍ਤਾਯ ਦਾਨ੍ਤਾਯਾਤਿਗੁਣਾਯ ਚ ।
ਭਕ੍ਤਾਯ ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠਪੁਤ੍ਰਾਯ ਗੁਰੁਭਕ੍ਤਿਪਰਾਯ ਚ ॥ ੧੩੪ ॥

ਵੈਸ਼੍ਣਵਾਯ ਪ੍ਰਸ਼ੁਦ੍ਧਾਯ ਸ਼ਿਵਾਬਲਿਰਤਾਯ ਚ ।
ਵੇਸ਼੍ਯਾਪੂਜਨਯੁਕ੍ਤਾਯ ਕੁਮਾਰੀਪੂਜਕਾਯ ਚ ॥ ੧੩੫ ॥

ਦੁਰ੍ਗਾਭਕ੍ਤਾਯ ਰੌਦ੍ਰਾਯ ਮਹਾਕਾਲਪ੍ਰਜਾਪਿਨੇ ।
ਅਦ੍ਵੈਤਭਾਵਯੁਕ੍ਤਾਯ ਕਾਲੀਭਕ੍ਤਿਪਰਾਯ ਚ ॥ ੧੩੬ ॥

ਦੇਯਂ ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਾਖ੍ਯਂ ਸ੍ਵਯਂ ਕਾਲ੍ਯਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤਮ੍ ।
ਗੁਰੁਦੈਵਤਮਨ੍ਤ੍ਰਾਣਾਂ ਮਹੇਸ਼ਸ੍ਯਾਪਿ ਪਾਰ੍ਵਤਿ ॥ ੧੩੭ ॥

ਅਭੇਦੇਨ ਸ੍ਮਰੇਨ੍ਮਨ੍ਤ੍ਰਂ ਸ ਸ਼ਿਵਃ ਸ ਗਣਾਧਿਪਃ ।
ਯੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰਂ ਭਾਵਯੇਨ੍ਮਨ੍ਤ੍ਰੀ ਸ ਸ਼ਿਵੋ ਨਾਤ੍ਰ ਸਂਸ਼ਯਃ ॥ ੧੩੮ ॥

ਸ ਸ਼ਾਕ੍ਤੋ ਵੈਸ਼੍ਣਵਸ੍ਸੌਰਃ ਸ ਏਵਂ ਪੂਰ੍ਣਦੀਕ੍ਸ਼ਿਤਃ ।
ਅਯੋਗ੍ਯਾਯ ਨ ਦਾਤਵ੍ਯਂ ਸਿਦ੍ਧਿਰੋਧਃ ਪ੍ਰਜਾਯਤੇ ॥ ੧੩੯ ॥

ਵੇਸ਼੍ਯਾਸ੍ਤ੍ਰੀਨਿਨ੍ਦਕਾਯਾਥ ਸੁਰਾਸਂਵਿਤ੍ਪ੍ਰਨਿਨ੍ਦਕੇ ।
ਸੁਰਾਮੁਖੋ ਮਨੁਂ ਸ੍ਮਤ੍ਵਾ ਸੁਰਾਚਾਰ੍ਯੋ ਭਵਿਸ਼੍ਯਤਿ ॥ ੧੪੦ ॥

ਵਾਗ੍ਦੇਵਤਾ ਘੋਰੇ ਆਸਾਪਰਘਾਰੇ ਚ ਹੂਁ ਵਦੇਤ੍ ।
ਘੋਰਰੂਪੇ ਮਹਾਘੋਰੇ ਮੁਖੀਭੀਮਪਦਂ ਵਦੇਤ੍ ॥ ੧੪੧ ॥

ਭੀਸ਼ਣ੍ਯਮੁਸ਼੍ਯਸ਼ਸ਼੍ਠ੍ਯਨ੍ਤਂ ਹੇਤੁਰ੍ਵਾਮਯੁਗੇ ਸ਼ਿਵੇ ।
ਸ਼ਿਵਵਹ੍ਨਿਯੁਗਾਸ੍ਤ੍ਰਂ ਹੂਁ ਹੂਁ ਕਵਚਮਨੁਰ੍ਭਵੇਤ੍ ॥ ੧੪੨ ॥

ਏਤਸ੍ਯ ਸ੍ਮਰਣਾਦੇਵ ਦੁਸ਼੍ਟਾਨਾਂ ਚ ਮੁਖੇ ਸੁਰਾ ।
ਅਵਤੀਰ੍ਣਾ ਭਵਦ੍ਦੇਵਿ ਦੁਸ਼੍ਟਾਨਾਂ ਭਦ੍ਰਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੪੩ ॥

ਖਲਾਯ ਪਰਤਨ੍ਤ੍ਰਾਯ ਪਰਨਿਨ੍ਦਾਪਰਾਯ ਚ ।
ਭ੍ਰਸ਼੍ਟਾਯ ਦੁਸ਼੍ਟਸਤ੍ਵਾਯ ਪਰਵਾਦਰਤਾਯ ਚ ॥ ੧੪੪ ॥

ਸ਼ਿਵਾਭਕ੍ਤਾਯ ਦੁਸ਼੍ਟਾਯ ਪਰਦਾਰਰਤਾਯ ਚ ।
ਨ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਦਰ੍ਸ਼ਯੇਦ੍ਦੇਵਿ ਸ਼ਿਵਹਤ੍ਯਾਕਰੋ ਭਵੇਤ੍ ॥ ੧੪੫ ॥

ਕਾਲਿਕਾਨਨ੍ਦਹਦਯਃ ਕਾਲਿਕਾਭਕ੍ਤਿਮਾਨਸਃ ।
ਕਾਲੀਭਕ੍ਤੋ ਭਵੇਤ੍ਸੋऽਯਂ ਧਨ੍ਯਰੂਪਃ ਸ ਏਵ ਤੁ ॥ ੧੪੬ ॥

ਕਲੌ ਕਾਲੀ ਕਲੌ ਕਾਲੀ ਕਲੌ ਕਾਲੀ ਵਰਪ੍ਰਦਾ ।
ਕਲੌ ਕਾਲੀ ਕਲੌ ਕਾਲੀ ਕਲੌ ਕਾਲੀ ਤੁ ਕੇਵਲਾ ॥ ੧੪੭ ॥

ਬਿਲ੍ਵਪਤ੍ਰਸਹਸ੍ਰਾਣਿ ਕਰਵੀਰਾਣਿ ਵੈ ਤਥਾ ।
ਪ੍ਰਤਿਨਾਮ੍ਨਾ ਪੂਜਯੇਦ੍ਧਿ ਤੇਨ ਕਾਲੀ ਵਰਪ੍ਰਦਾ ॥ ੧੪੮ ॥

ਕਮਲਾਨਾਂ ਸਹਸ੍ਰਂ ਤੁ ਪ੍ਰਤਿਨਾਮ੍ਨਾ ਸਮਰ੍ਪਯੇਤ੍ ।
ਚਕ੍ਰਂ ਸਮ੍ਪੂਜ੍ਯ ਦੇਵੇਸ਼ਿ ਕਾਲਿਕਾਵਰਮਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ॥ ੧੪੯ ॥

ਮਨ੍ਤ੍ਰਕ੍ਸ਼ੋਭਯੁਤੋ ਨੈਵ ਕਲਸ਼ਸ੍ਥਜਲੇਨ ਚ ।
ਨਾਮ੍ਨਾ ਪ੍ਰਸੇਚਯੇਦ੍ਦੇਵਿ ਸਰ੍ਵਕ੍ਸ਼ੋਭਵਿਨਾਸ਼ਕਤ੍ ॥ ੧੫੦ ॥

ਤਥਾ ਦਮਨਕਂ ਦੇਵਿ ਸਹਸ੍ਰਮਾਹਰੇਦ੍ਵ੍ਰਤੀ ।
ਸਹਸ੍ਰਨਾਮ੍ਨਾ ਸਮ੍ਪੂਜ੍ਯ ਕਾਲੀਵਰਮਵਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ॥ ੧੫੧ ॥

ਚਕ੍ਰਂ ਵਿਲਿਖ੍ਯ ਦੇਹਸ੍ਥਂ ਧਾਰਯੇਤ੍ਕਾਲਿਕਾਤਨੁਃ ।
ਕਾਲ੍ਯੈ ਨਿਵੇਦਿਤਂ ਯਦ੍ਯਤ੍ਤਦਂਸ਼ਂ ਭਕ੍ਸ਼ਯੇਚ੍ਛਿਵੇ ॥ ੧੫੨ ॥

ਦਿਵ੍ਯਦੇਹਧਰੋ ਭੂਤ੍ਵਾ ਕਾਲੀਦੇਹੇ ਸ੍ਥਿਤੋ ਭਵੇਤ੍ ।
ਨੈਵੇਦ੍ਯਨਿਨ੍ਦਕਾਨ੍ ਦੁਸ਼੍ਟਾਨ੍ ਦਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਨਤ੍ਯਨ੍ਤਿ ਭੈਰਵਾ ॥ ੧੫੩ ॥

ਯੋਗਿਨ੍ਯਸ਼੍ਚ ਮਹਾਵੀਰਾ ਰਕ੍ਤਪਾਨੋਦ੍ਯਤਾਃ ਪ੍ਰਿਯੇ ।
ਮਾਂਸਾਸ੍ਥਿਚਰ੍ਮਣੋਦ੍ਯੁਕ੍ਤਾ ਭਕ੍ਸ਼ਯਨ੍ਤਿ ਨ ਸਂਸ਼ਯਃ ॥ ੧੫੪ ॥

ਤਸ੍ਮਾਨ੍ਨ ਨਿਨ੍ਦਯੇਦ੍ਦੇਵਿ ਮਨਸਾ ਕਰ੍ਮਣਾ ਗਿਰਾ ।
ਅਨ੍ਯਥਾ ਕੁਰੁਤੇ ਯਸ੍ਤੁ ਤਸ੍ਯ ਨਾਸ਼ੋ ਭਵਿਸ਼੍ਯਤਿ ॥ ੧੫੫ ॥

ਕ੍ਰਮਦੀਕ੍ਸ਼ਾਯੁਤਾਨਾਂ ਚ ਸਿਦ੍ਧਿਰ੍ਭਵਤਿ ਨਾਨ੍ਯਥਾ ।
ਮਨ੍ਤ੍ਰਕ੍ਸ਼ੋਭਸ਼੍ਚ ਵਾ ਭੂਯਾਤ੍ ਕ੍ਸ਼ੀਣਾਯੁਰ੍ਵਾ ਭਵੇਦ੍ਧ੍ਰੁਵਮ੍ ॥ ੧੫੬ ॥

ਪੁਤ੍ਰਹਾਰੀ ਸ੍ਤ੍ਰਿਯੋਹਾਰੀ ਰਾਜ੍ਯਹਾਰੀ ਭਵੇਦ੍ਧ੍ਰੁਵਮ੍ ।
ਕ੍ਰਮਦੀਕ੍ਸ਼ਾਯੁਤੋ ਦੇਵਿ ਕ੍ਰਮਾਦ੍ਰਾਜ੍ਯਮਵਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ॥ ੧੫੭ ॥

ਏਕਵਾਰਂ ਪਠੇਦ੍ਦੇਵਿ ਸਰ੍ਵਪਾਪਵਿਨਾਸ਼ਨਮ੍ ।
ਦ੍ਵਿਵਾਰਂ ਚ ਪਠੇਦ੍ਯੋ ਹਿ ਵਾਞ੍ਛਾਂ ਵਿਨ੍ਦਤਿ ਨਿਤ੍ਯਸ਼ਃ ॥ ੧੫੮ ॥

ਤ੍ਰਿਵਾਰਂ ਚ ਪਠੇਦ੍ਯਸ੍ਤੁ ਵਾਗੀਸ਼ਸਮਤਾਂ ਵ੍ਰਜੇਤ੍ ।
ਚਤੁਰ੍ਵਾਰਂ ਪਠੇਦ੍ਦੇਵਿ ਚਤੁਰ੍ਵਰ੍ਣਾਧਿਪੋ ਭਵੇਤ੍ ॥ ੧੫੯ ॥

ਪਞ੍ਚਵਾਰਂ ਪਠੇਦ੍ਦੇਵਿ ਪਞ੍ਚਕਾਮਾਧਿਪੋ ਭਵੇਤ੍ ।
ਸ਼ਡ੍ਵਾਰਂ ਚ ਪਠੇਦ੍ਦੇਵਿ ਸ਼ਡੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਾਧਿਪੋ ਭਵੇਤ੍ ॥ ੧੬੦ ॥

ਸਪ੍ਤਵਾਰਂ ਪਠੇਤ੍ਸਪ੍ਤਕਾਮਨਾਂ ਚਿਨ੍ਤਿਤਂ ਲਭੇਤ੍ ।
ਵਸੁਵਾਰਂ ਪਠੇਦ੍ਦੇਵਿ ਦਿਗੀਸ਼ੋ ਭਵਤਿ ਧ੍ਰੁਵਮ੍ ॥ ੧੬੧ ॥

ਨਵਵਾਰਂ ਪਠੇਦ੍ਦੇਵਿ ਨਵਨਾਥਸਮੋ ਭਵੇਤ੍ ।
ਦਸ਼ਵਾਰਂ ਕੀਰ੍ਤ੍ਤਯੇਦ੍ਯੋ ਦਸ਼ਾਰ੍ਹਃ ਖੇਚਰੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੧੬੨ ॥

ਵਿਂਸ਼ਤਿਵਾਰਂ ਕੀਰ੍ਤਯੇਦ੍ਯਃ ਸਰ੍ਵੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਮਯੋ ਭਵੇਤ੍ ।
ਪਞ੍ਚਵਿਂਸ਼ਤਿਵਾਰੈਸ੍ਤੁ ਸਰ੍ਵਚਿਨ੍ਤਾਵਿਨਾਸ਼ਕਃ ॥ ੧੬੩ ॥

ਪਞ੍ਚਾਸ਼ਦ੍ਵਾਰਮਾਵਰ੍ਤ੍ਯ ਪਞ੍ਚਭੂਤੇਸ਼੍ਵਰੋ ਭਵੇਤ੍ ।
ਸ਼ਤਵਾਰਂ ਕੀਰ੍ਤ੍ਤਯੇਦ੍ਯਃ ਸ਼ਤਾਨਨਸਮਾਨਧੀਃ ॥ ੧੬੪ ॥

ਸ਼ਤਪਞ੍ਚਕਮਾਵਰ੍ਤ੍ਯ ਰਾਜਰਾਜੇਸ਼੍ਵਰੋ ਭਵੇਤ੍ ।
ਸਹਸ੍ਰਾਵਰ੍ਤਨਾਦ੍ਦੇਵਿ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਰਾਵਣੁਤੇ ਸ੍ਵਯਮ੍ ॥ ੧੬੫ ॥

ਤ੍ਰਿਸਹਸ੍ਰਂ ਸਮਾਵਰ੍ਤ੍ਯ ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰਸਦਸ਼ੋ ਭਵੇਤ੍ ।
ਪਞ੍ਚ ਸਾਹਸ੍ਰਮਾਵਰ੍ਤ੍ਯ ਕਾਮਕੋਟਿ ਵਿਮੋਹਨਃ ॥ ੧੬੬ ॥

ਦਸ਼ਸਾਹਸ੍ਰਮਾਵਰ੍ਤ੍ਯ ਭਵੇਦ੍ਦਸ਼ਮੁਖੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਪਞ੍ਚਵਿਂਸ਼ਤਿਸਾਹਸ੍ਰੈ ਚ ਚਤੁਰ੍ਵਿਂਸ਼ਤਿਸਿਦ੍ਧਿਧਕ੍ ॥ ੧੬੭ ॥

ਲਕ੍ਸ਼ਾਵਰ੍ਤਨਮਾਤ੍ਰੇਣ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਪਤਿਸਮੋ ਭਵੇਤ੍ ।
ਲਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਯਾਵਰ੍ਤ੍ਤਨਾਤ੍ਤੁ ਮਹਾਦੇਵਂ ਵਿਜੇਸ਼੍ਯਤਿ ॥ ੧੬੮ ॥

ਲਕ੍ਸ਼ਪਞ੍ਚਕਮਾਵਰ੍ਤ੍ਯ ਕਲਾਪਞ੍ਚਕਸਂਯੁਤਃ ।
ਦਸ਼ਲਕ੍ਸ਼ਾਵਰ੍ਤ੍ਤਨਾਤ੍ਤੁ ਦਸ਼ਵਿਦ੍ਯਾਪ੍ਤਿਰੁਤ੍ਤਮਾ ॥ ੧੬੯ ॥

ਪਞ੍ਚਵਿਂਸ਼ਤਿਲਕ੍ਸ਼ੈਸ੍ਤੁ ਦਸ਼ਵਿਦ੍ਯੇਸ਼੍ਵਰੋ ਭਵੇਤ੍ ।
ਪਞ੍ਚਾਸ਼ਲ੍ਲਕ੍ਸ਼ਮਾਵਤ੍ਯ ਮਹਾਕਾਲਸਮੋ ਭਵੇਤ੍ ॥ ੧੭੦ ॥

ਕੋਟਿਮਾਵਰ੍ਤ੍ਤਯੇਦ੍ਯਸ੍ਤੁ ਕਾਲੀਂ ਪਸ਼੍ਯਤਿ ਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼ਾ ।
ਵਰਦਾਨੋਦ੍ਯੁਕ੍ਤਕਰਾਂ ਮਹਾਕਾਲਸਮਨ੍ਵਿਤਾਮ੍ ॥ ੧੭੧ ॥

ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਂ ਪਸ਼੍ਯਤਿ ਸ਼ਿਵੇ ਤਸ੍ਯਾ ਦੇਹੋ ਭਵੇਦ੍ਧ੍ਰੁਵਮ੍ ।
ਸ਼੍ਰੀਵਿਦ੍ਯਾਕਾਲਿਕਾਤਾਰਾਤ੍ਰਿਸ਼ਕ੍ਤਿਵਿਜਯੀ ਭਵੇਤ੍ ॥ ੧੭੨ ॥

ਵਿਧੇਰ੍ਲਿਪਿਂ ਚ ਸਮ੍ਮਾਰ੍ਜ੍ਯ ਕਿਙ੍ਕਰਤ੍ਵਂ ਵਿਸਜ੍ਯ ਚ ।
ਮਹਾਰਾਜ੍ਯਮਵਾਪ੍ਨੋਤਿ ਨਾਤ੍ਰ ਕਾਰ੍ਯਾ ਵਿਚਾਰਣਾ ॥ ੧੭੩ ॥

ਤ੍ਰਿਸ਼ਕ੍ਤਿਵਿਸ਼ਯੇ ਦੇਵਿਕ੍ਰਮਦੀਕ੍ਸ਼ਾ ਪ੍ਰਕੀਰ੍ਤਿਤਾ ।
ਕ੍ਰਮਦੀਕ੍ਸ਼ਾਯੁਤੋ ਦੇਵਿ ਰਾਜਾ ਭਵਤਿ ਨਿਸ਼੍ਚਿਤਮ੍ ॥ ੧੭੪ ॥

ਕ੍ਰਮਦੀਕ੍ਸ਼ਾਵਿਹੀਨਸ੍ਯ ਫਲਂ ਪੂਰ੍ਵਮਿਹੇਰਿਤਮ੍ ।
ਕ੍ਰਮਦੀਕ੍ਸ਼ਾਯੁਤੋ ਦੇਵਿ ਸ਼ਿਵ ਏਵ ਨ ਚਾਪਰਃ ॥ ੧੭੫ ॥

ਕ੍ਰਮਦੀਕ੍ਸ਼ਾਸਮਾਯੁਕ੍ਤਃ ਕਾਲ੍ਯੁਕ੍ਤਸਿਦ੍ਧਿਭਾਗ੍ਭਵੇਤ੍ ।
ਕ੍ਰਮਦੀਕ੍ਸ਼ਾਵਿਹੀਨਸ੍ਯ ਸਿਦ੍ਧਿਹਾਨਿਃ ਪਦੇ ਪਦੇ ॥ ੧੭੬ ॥

ਅਹੋ ਜਨ੍ਮਵਤਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਧਨ੍ਯਃ ਕ੍ਰਮਯੁਤਃ ਕਲੌ ।
ਤਤ੍ਰਾਪਿ ਧਨ੍ਯੋ ਦੇਵੇਸ਼ਿ ਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰਪਾਠਕਃ ॥ ੧੭੭ ॥

ਦਸ਼ਕਾਲੀਵਿਦ੍ਯੌ ਦੇਵਿ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮੇਤਤ੍ਸਦਾ ਪਠੇਤ੍ ।
ਸਿਦ੍ਧਿਂ ਵਿਨ੍ਦਤਿ ਦੇਵੇਸ਼ਿ ਨਾਤ੍ਰ ਕਾਰ੍ਯਾ ਵਿਚਾਰਣਾ ॥ ੧੭੮ ॥

ਕਾਕੀ ਕਾਲੀ ਮਹਾਵਿਦ੍ਯਾ ਕਲੌ ਕਾਲੀ ਚ ਸਿਦ੍ਧਿਦਾ ।
ਕਲੌ ਕਾਲੀ ਚ ਸਿਦ੍ਧਾ ਚ ਕਲੌ ਕਾਲੀ ਵਰਪ੍ਰਦਾ ॥ ੧੭੯ ॥

ਕਲੌ ਕਾਲੀ ਸਾਧਕਸ੍ਯ ਦਰ੍ਸ਼ਨਾਰ੍ਥਂ ਸਮੁਦ੍ਯਤਾ ।
ਕਲੌ ਕਾਲੀ ਕੇਵਲਾ ਸ੍ਯਾਨ੍ਨਾਤ੍ਰ ਕਾਰ੍ਯਾ ਵਿਚਾਰਣਾ ॥ ੧੮੦ ॥

ਨਾਨ੍ਯਵਿਦ੍ਯਾ ਨਾਨ੍ਯਵਿਦ੍ਯਾ ਨਾਨ੍ਯਵਿਦ੍ਯਾ ਕਲੌ ਭਵੇਤ੍ ।
ਕਲੌ ਕਾਲੀਂ ਵਿਹਾਯਾਥ ਯਃ ਕਸ਼੍ਚਿਤ੍ਸਿਦ੍ਧਿਕਾਮੁਕਃ ॥ ੧੮੧ ॥

ਸ ਤੁ ਸ਼ਕ੍ਤਿਂ ਵਿਨਾ ਦੇਵਿ ਰਤਿਸਮ੍ਭੋਗਮਿਚ੍ਛਤਿ ।
ਕਲੌ ਕਾਲੀਂ ਵਿਨਾ ਦੇਵਿ ਯਃ ਕਸ਼੍ਚਿਤ੍ਸਿਦ੍ਧਿਮਿਚ੍ਛਤਿ ॥ ੧੮੨ ॥

ਸ ਨੀਲਸਾਧਨਂ ਤ੍ਯਕ੍ਤ੍ਵਾ ਪਰਿਭ੍ਰਮਤਿ ਸਰ੍ਵਤਃ ।
ਕਲੌ ਕਾਲੀ ਵਿਹਾਯਾਥ ਯਃ ਕਸ਼੍ਚਿਨ੍ਮੋਕ੍ਸ਼ਮਿਚ੍ਛਤਿ ॥ ੧੮੩ ॥

ਗੁਰੁਧ੍ਯਾਨਂ ਪਰਿਤ੍ਯਜ੍ਯ ਸਿਦ੍ਧਿਮਿਚ੍ਛਤਿ ਸਾਧਕਃ ।
ਕਲੌ ਕਾਲੀ ਵਿਹਾਯਾਥ ਯਃ ਕਸ਼੍ਚਿਦ੍ਰਾਜ੍ਯਮਿਚ੍ਛਤਿ ॥ ੧੮੪ ॥

ਸ ਭੋਜਨ ਪਰਿਤ੍ਯਜ੍ਯ ਭਿਕ੍ਸ਼ੁਵਤ੍ਤਿਮਭੀਪ੍ਸਤਿ ।
ਸ ਧਨ੍ਯਃ ਸ ਚ ਵਿਜ੍ਞਾਨੀ ਸ ਏਵ ਸੁਰਪੂਜਿਤਃ ॥ ੧੮੫ ॥

ਸ ਦੀਕ੍ਸ਼ਿਤਃ ਸੁਖੀ ਸਾਧੁਃ ਸਤ੍ਯਵਾਦੀ ਜਿਤੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਃ ।
ਸ ਵੇਦਵਕ੍ਤਾ ਸ੍ਵਾਧ੍ਯਾਯੀ ਨਾਤ੍ਰ ਕਾਰ੍ਯਾ ਵਿਚਾਰਣਾ ॥ ੧੮੬ ॥

ਸ਼ਿਵਰੂਪਂ ਗੁਰੁਂ ਧ੍ਯਾਤ੍ਵਾ ਸ਼ਿਵਰੂਪਂ ਗੁਰੁਂ ਸ੍ਮਰੇਤ੍ ।
ਸਦਾਸ਼ਿਵਃ ਸ ਏਵ ਸ੍ਯਾਨਾਤ੍ਰ ਕਾਰ੍ਯਾ ਵਿਚਾਰਣਾ ॥ ੧੮੭ ॥

ਸ੍ਵਸ੍ਮਿਨ੍ ਕਾਲੀਂ ਤੁ ਸਮ੍ਭਾਵ੍ਯ ਪੂਜਯੇਜ੍ਜਗਦਮ੍ਬਿਕਾਮ੍ ।
ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਵਿਜਯੀ ਭੂਯਾਨ੍ਨਾਤ੍ਰ ਕਾਰ੍ਯ੍ਯਾ ਵਿਚਾਰਣਾ ॥ ੧੮੮ ॥

ਗੋਪਨੀਯਂ ਗੋਪਨੀਯਂ ਗੋਪਨੀਯਂ ਪ੍ਰਯਤ੍ਨਤਃ ।
ਰਹਸ੍ਯਾਤਿਰਹਸ੍ਯਂ ਚ ਰਹਸ੍ਯਾਤਿਰਹਸ੍ਯਕਮ੍ ॥ ੧੮੯ ॥

ਸ਼੍ਲੋਕਾਰ੍ਦ੍ਧਂ ਪਾਦਮਾਤ੍ਰਂ ਵਾ ਪਾਦਾਦਰ੍ਧਂ ਚ ਤਦਰ੍ਧਕਮ੍ ।
ਨਾਮਾਰ੍ਧਂ ਯਃ ਪਠੇਦ੍ਦੇਵਿ ਨ ਵਨ੍ਧ੍ਯਦਿਵਸਂ ਨ੍ਯਸੇਤ੍ ॥ ੧੯੦ ॥

ਪੁਸ੍ਤਕਂ ਪੂਜਯੇਦ੍ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਤ੍ਵਰਿਤਂ ਫਲਸਿਦ੍ਧਯੇ ।
ਨ ਚ ਮਾਰੀਭਯਂ ਤਤ੍ਰ ਨ ਚਾਗ੍ਨਿਰ੍ਵਾਯੁਸਮ੍ਭਵਮ੍ ॥ ੧੯੧ ॥

ਨ ਭੂਤਾਦਿਭਯਂ ਤਤ੍ਰ ਸਰ੍ਵਤ੍ਰ ਸੁਖਮੇਧਤੇ ।
ਕੁਙ੍ਕੁਮਾऽਲਕ੍ਤਕੇਨੈਵ ਰੋਚਨਾऽਗਰੁਯੋਗਤਃ ॥ ੧੯੨ ॥

ਭੂਰ੍ਜਪਤ੍ਰੇ ਲਿਖੇਤ੍ ਪੁਸ੍ਤਂ ਸਰ੍ਵਕਾਮਾਰ੍ਥਸਿਦ੍ਧਯੇ ।
ਇਤਿ ਸਂਕ੍ਸ਼ੇਪਤਃ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਂ ਕਿਮਨ੍ਯਚ੍ਛ੍ਰੋਤੁਮਿਚ੍ਛਸਿ ॥ ੧੯੩ ॥

ਇਤਿ ਗਦਿਤਮਸ਼ੇਸ਼ਂ ਕਾਲਿਕਾਵਰ੍ਣਰੂਪਂ ।
ਪ੍ਰਪਠਤਿ ਯਦਿ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧੀਸ਼੍ਵਰਃ ਸ੍ਯਾਤ੍ ॥ ੧੯੪ ॥

ਅਭਿਨਵਸੁਖਕਾਮਃ ਸਰ੍ਵਵਿਦ੍ਯਾਭਿਰਾਮੋ
ਭਵਤਿ ਸਕਲਸਿਦ੍ਧਿਧਃ ਸਰ੍ਵਵੀਰਾਸਮਦ੍ਧਿਃ ॥ ੧੯੫ ॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮਦਾਦਿਨਾਥਮਹਾਕਾਲਵਿਰਚਿਤਾਯਾਂ ਮਹਾਕਾਲਸਂਹਿਤਾਯਾਂ
ਕਾਲਕਾਲੀਸਂਵਾਦੇ ਸੁਨ੍ਦਰੀਸ਼ਕ੍ਤਿਦਾਨਾਖ੍ਯਂ ਕਾਲੀਸ੍ਵਰੂਪ
ਮੇਧਾਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯਪ੍ਰਦਂ ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

Also Read 1000 Names of Kakaradi Kali:

1000 Names of Kakaradi Kali | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Kakaradi Kali | Sahasranama Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top