Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Kakaradi Kali | Sahasranama Lyrics in Kannada

Kakaradi Kali Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada:

 ॥ ಕಕಾರಾದಿ ಕಾಲೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥
ಕಾಳ್ಯಾಃ ಮೇಧಾಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಪ್ರದಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಕೈಲಾಸಶಿಖರೇ ರಮ್ಯೇ ನಾನಾದೇವಗಣಾವೃತೇ ।
ನಾನಾವೃಕ್ಷಲತಾಕೀರ್ಣೇ ನಾನಾಪುಷ್ಪೈರಲಂಕೃತೇ ॥ 1 ॥

ಚತುರ್ಮಂಡಲಸಂಯುಕ್ತೇ ಶೃಂಗಾರಮಂಡಪೇ ಸ್ಥಿತೇ ।
ಸಮಾಧೌ ಸಂಸ್ಥಿತಂ ಶಾನ್ತಂ ಕ್ರೀಡನ್ತಂ ಯೋಗಿನೀಪ್ರಿಯಮ್ ॥ 2 ॥

ತತ್ರ ಮೌನಧರಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ದೇವೀ ಪೃಚ್ಛತಿ ಶಂಕರಮ್ ।
ದೇವ್ಯುವಾಚ ।
ಕಿಂ ತ್ವಯಾ ಜಪ್ಯತೇ ದೇವ ಕಿಂ ತ್ವಯಾ ಸ್ಮರ್ಯ್ಯತೇ ಸದಾ ॥ 3 ॥

ಸೃಷ್ಟಿಃ ಕುತ್ರ ವಿಲೀನಾಸ್ತಿ ಪುನಃ ಕುತ್ರ ಪ್ರಜಾಯತೇ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕಾರಣಂ ಯತ್ತತ್ ಕಿಮಾದ್ಯಂ ಕಾರಣಂ ಮಹತ್ ॥ 4 ॥

ಮನೋರಥಮಯೀ ಸಿದ್ಧಿಸ್ತಥಾ ವಾಂಛಾಮಯೀ ಶಿವ ।
ತೃತೀಯಾ ಕಲ್ಪನಾಸಿದ್ಧಿಃ ಕೋಟಿಸಿದ್ಧೀಶ್ವರಾತ್ಮಕಮ್ ॥ 5 ॥

ಶಕ್ತಿಪಾತಾಷ್ಟದಶಕಂ ಚರಾಚರಪುರೀಗತಿಃ ।
ಮಹೇನ್ದ್ರಜಾಲಮಿನ್ದ್ರಾದಿಜಾಲಾನಾಂ ರಚನಾ ತಥಾ ॥ 6 ॥

ಅಣಿಮಾದ್ಯಷ್ಟಕಂ ದೇವ ಪರಕಾಯಪ್ರವೇಶನಮ್ ।
ನವೀನಸೃಷ್ಟಿಕರಣಂ ಸಮುದ್ರಶೋಷಣಂ ತಥಾ ॥ 7 ॥

ಅಮಾಯಾಂ ಚನ್ದ್ರಸನ್ದರ್ಶೋ ದಿವಾ ಚನ್ದ್ರಪ್ರಕಾಶನಮ್ ।
ಚನ್ದ್ರಾಷ್ಟಕಂ ಚಾಷ್ಟದಿಕ್ಷು ತಥಾ ಸೂರ್ಯಾಷ್ಟಕಂ ಶಿವ ॥ 8 ॥

ಜಲೇ ಜಲಮಯತ್ವಂ ಚ ವಹ್ನೌ ವಹ್ನಿಮಯತ್ವಕಮ್ ।
ಬ್ರಹ್ಮ-ವಿಷ್ಣ್ವಾದಿ-ನಿರ್ಮಾಣಮಿನ್ದ್ರಾಣಾಂ ಕಾರಣಂ ಕರೇ ॥ 9 ॥

ಪಾತಾಲಗುಟಿಕಾ-ಯಕ್ಷ-ವೇತಾಲಪಂಚಕಂ ತಥಾ ।
ರಸಾಯನಂ ತಥಾ ಗುಪ್ತಿಸ್ತಥೈವ ಚಾಖಿಲಾಂಜನಮ್ ॥ 10 ॥

ಮಹಾಮಧುಮತೀ ಸಿದ್ಧಿಸ್ತಥಾ ಪದ್ಮಾವತೀ ಶಿವ ।
ತಥಾ ಭೋಗವತೀ ಸಿದ್ಧಿರ್ಯಾವತ್ಯಃ ಸನ್ತಿ ಸಿದ್ಧಯಃ ॥ 11 ॥

ಕೇನ ಮನ್ತ್ರೇಣ ತಪಸಾ ಕಲೌ ಪಾಪಸಮಾಕುಲೇ ।
ಆಯುಷ್ಯಂ ಪುಣ್ಯರಹಿತೇ ಕಥಂ ಭವತಿ ತದ್ವದ ॥ 12 ॥

ಶ್ರೀಶಿವ ಉವಾಚ ।
ವಿನಾ ಮನ್ತ್ರಂ ವಿನಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ವಿನೈವ ತಪಸಾ ಪ್ರಿಯೇ ।
ವಿನಾ ಬಲಿಂ ವಿನಾ ನ್ಯಾಸಂ ಭೂತಶುದ್ಧಿಂ ವಿನಾ ಪ್ರಿಯೇ ॥ 13 ॥

ವಿನಾ ಧ್ಯಾನಂ ವಿನಾ ಯನ್ತ್ರಂ ವಿನಾ ಪೂಜಾದಿನಾ ಪ್ರಿಯೇ ।
ವಿನಾ ಕ್ಲೇಶಾದಿಭಿರ್ದೇವಿ ದೇಹದುಃಖಾದಿಭಿರ್ವಿನಾ ॥ 14 ॥

ಸಿದ್ಧಿರಾಶು ಭವೇದ್ಯೇನ ತದೇವಂ ಕಥ್ಯತೇ ಮಯಾ ।
ಶೂನ್ಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಂಡಗೋಲೇ ತು ಪಂಚಾಶಚ್ಛೂನ್ಯಮಧ್ಯಕೇ ॥ 15 ॥

ಪಂಚಶೂನ್ಯಸ್ಥಿತಾ ತಾರಾ ಸರ್ವಾನ್ತೇ ಕಾಲಿಕಾ ಸ್ಥಿತಾ ।
ಅನನ್ತ-ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ರಾಜದಂಡಾಗ್ರಕೇ ಶಿವೇ ॥ 16 ॥

ಸ್ಥಾಪ್ಯ ಶೂನ್ಯಾಲಯಂ ಕೃತ್ವಾ ಕೃಷ್ಣವರ್ಣಂ ವಿಧಾಯ ಚ ।
ಮಹಾನಿರ್ಗುಣರೂಪಾ ಚ ವಾಚಾತೀತಾ ಪರಾ ಕಲಾ ॥ 17 ॥

ಕ್ರೀಡಾಯಾಂ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ದೇವೀ ಶೂನ್ಯರೂಪಾ ಪ್ರಕಲ್ಪಯೇತ್ ।
ಸೃಷ್ಟೇರಾರಮ್ಭಕಾರ್ಯಾರ್ಥಂ ದೃಷ್ಟಾ ಛಾಯಾ ತಯಾ ಯದಾ ॥ 18 ॥

ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಸ್ತು ಸಾ ಜಾತಾ ತಥಾ ಕಾಲೋ ವಿನಿರ್ಮಿತಃ ।
ಪ್ರತಿಬಿಮ್ಬಂ ತತ್ರ ದೃಷ್ಟಂ ಜಾತಾ ಜ್ಞಾನಾಭಿಧಾ ತು ಸಾ ॥ 19 ॥

ಇದಮೇತತ್ಕಿಂವಿಶಿಷ್ಟಂ ಜಾತಂ ವಿಜ್ಞಾನಕಂ ಮುದಾ ।
ತದಾ ಕ್ರಿಯಾಽಭಿಧಾ ಜಾತಾ ತದೀಚ್ಛಾತೋ ಮಹೇಶ್ವರಿ ॥ 20 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗೋಲೇ ದೇವೇಶಿ ರಾಜದಂಡಸ್ಥಿತಂ ಚ ಯತ್ ।
ಸಾ ಕ್ರಿಯಾ ಸ್ಥಾಪಯಾಮಾಸ ಸ್ವ-ಸ್ವಸ್ಥಾನಕ್ರಮೇಣ ಚ ॥ 21 ॥

ತತ್ರೈವ ಸ್ವೇಚ್ಛಯಾ ದೇವಿ ಸಾಮರಸ್ಯಪರಾಯಣಾ ।
ತದಿಚ್ಛಾ ಕಥ್ಯತೇ ದೇವಿ ಯಥಾವದವಧಾರಯ ॥ 22 ॥

ಯುಗಾದಿಸಮಯೇ ದೇವಿ ಶಿವಂ ಪರಗುಣೋತ್ತಮಮ್ ।
ತದಿಚ್ಛಾ ನಿರ್ಗುಣಂ ಶಾನ್ತಂ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದವಿಗ್ರಹಮ್ ॥ 23 ॥

ಶಾಶ್ವತಂ ಸುನ್ದರಂ ಶುದ್ಧಂ ಸರ್ವದೇವಯುತಂ ವರಮ್ ।
ಆದಿನಾಥಂ ಗುಣಾತೀತಂ ಕಾಲ್ಯಾ ಸಂಯುತಮೀಶ್ವರಮ್ ॥ 24 ॥

ವಿಪರೀತರತಂ ದೇವಂ ಸಾಮರಸ್ಯಪರಾಯಣಮ್ ।
ಪೂಜಾರ್ಥಮಾಗತಂ ದೇವ-ಗನ್ಧರ್ವಾಽಪ್ಸರಸಾಂ ಗಣಮ್ ॥ 25 ॥

ಯಕ್ಷಿಣೀಂ ಕಿನ್ನರೀಕನ್ಯಾಮುರ್ವಶ್ಯಾದ್ಯಾಂ ತಿಲೋತ್ತಮಾಮ್ ।
ವೀಕ್ಷ್ಯ ತನ್ಮಾಯಯಾ ಪ್ರಾಹ ಸುನ್ದರೀ ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭಾ ॥ 26 ॥

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸುನ್ದರೀ ಪ್ರಾಣಸ್ವಾಮಿನೀ ಪ್ರಾಣರಂಜಿನೀ ।
ಕಿಮಾಗತಂ ಭವತ್ಯಾಽದ್ಯ ಮಮ ಭಾಗ್ಯಾರ್ಣವೋ ಮಹಾನ್ ॥ 27 ॥

ಉಕ್ತ್ವಾ ಮೌನಧರಂ ಶಮ್ಭುಂ ಪೂಜಯನ್ತ್ಯಪ್ಸರೋಗಣಾಃ ।
ಅಪ್ಸರಸ ಊಚುಃ ।
ಸಂಸಾರಾತ್ತಾರಿತಂ ದೇವ ತ್ವಯಾ ವಿಶ್ವಜನಪ್ರಿಯ ॥ 28 ॥

ಸೃಷ್ಟೇರಾರಮ್ಭಕಾರ್ಯ್ಯಾರ್ಥಮುದ್ಯುಕ್ತೋಽಸಿ ಮಹಾಪ್ರಭೋ ।
ವೇಶ್ಯಾಕೃತ್ಯಮಿದಂ ದೇವ ಮಂಗಲಾರ್ಥಪ್ರಗಾಯನಮ್ ॥ 29 ॥

ಪ್ರಯಾಣೋತ್ಸವಕಾಲೇ ತು ಸಮಾರಮ್ಭೇ ಪ್ರಗಾಯನಮ್ ।
ಗುಣಾದ್ಯಾರಮ್ಭಕಾಲೇ ಹಿ ವರ್ತ್ತತೇ ಶಿವಶಂಕರ ॥ 30 ॥

ಇನ್ದ್ರಾಣೀಕೋಟಯಃ ಸನ್ತಿ ತಸ್ಯಾಃ ಪ್ರಸವಬಿನ್ದುತಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ವೈಷ್ಣವೀ ಚೈವ ಮಾಹೇಶೀ ಕೋಟಿಕೋಟಯಃ ॥ 31 ॥

ತವ ಸಾಮರಸಾನನ್ದ ದರ್ಶನಾರ್ಥಂ ಸಮುದ್ಭವಾಃ ।
ಸಂಜಾತಾಶ್ಚಾಗ್ರತೋ ದೇವ ಚಾಸ್ಮಾಕಂ ಸೌಖ್ಯಸಾಗರ ॥ 32 ॥

ರತಿಂ ಹಿತ್ವಾ ಕಾಮಿನೀನಾಂ ನಾಽನ್ಯತ್ ಸೌಖ್ಯಂ ಮಹೇಶ್ವರ ।
ಸಾ ರತಿರ್ದೃಶ್ಯತೇಽಸ್ಮಾಭಿರ್ಮಹತ್ಸೌಖ್ಯಾರ್ಥಕಾರಿಕಾ ॥ 33 ॥

ಏವಮೇತತ್ತು ಚಾಸ್ಮಾಭಿಃ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಭರ್ತೃಣಾ ಸಹ ।
ಏವಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಮಹಾದೇವೋ ಧ್ಯಾನಾವಸ್ಥಿತಮಾನಸಃ ॥ 34 ॥

ಧ್ಯಾನಂ ಹಿತ್ವಾ ಮಾಯಯಾ ತು ಪ್ರೋವಾಚ ಕಾಲಿಕಾಂ ಪ್ರತಿ ।
ಕಾಲಿ ಕಾಲಿ ರುಂಡಮಾಲೇ ಪ್ರಿಯೇ ಭೈರವವಾದಿನೀ ॥ 35 ॥

ಶಿವಾರೂಪಧರೇ ಕ್ರೂರೇ ಘೋರದ್ರಂಷ್ಟೇ ಭಯಾನಕೇ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸುನ್ದರಕರೀ ಸುನ್ದರ್ಯ್ಯಃ ಸನ್ತಿ ಮೇಽಗ್ರತಃ ॥ 36 ॥

ಸುನ್ದರೀವೀಕ್ಷಣಂ ಕರ್ಮ ಕುರು ಕಾಲಿ ಪ್ರಿಯೇ ಶಿವೇ ।
ಧ್ಯಾನಂ ಮುಂಚ ಮಹಾದೇವಿ ತಾ ಗಚ್ಛನ್ತಿ ಗೃಹಂ ಪ್ರತಿ ॥ 37 ॥

ತವ ರೂಪಂ ಮಹಾಕಾಲಿ ಮಹಾಕಾಲಪ್ರಿಯಂಕರಮ್ ।
ಏತಾಸಾಂ ಸುನ್ದರಂ ರೂಪಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಪ್ರಿಯಕಾರಕಮ್ ॥ 38 ॥

ಏವಂ ಮಾಯಾಭ್ರಮಾವಿಷ್ಟೋ ಮಹಾಕಾಲೋ ವದನ್ನಿತಿ ।
ಇತಿ ಕಾಲವಚಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ಕಾಲಂ ಪ್ರಾಹ ಚ ಕಾಲಿಕಾ ॥ 39 ॥

ಮಾಯಯಾಽಽಚ್ಛಾದ್ಯ ಚಾತ್ಮಾನಂ ನಿಜಸ್ತ್ರೀರೂಪಧಾರಿಣೀ ।
ಇತಃ ಪ್ರಭೃತಿ ಸ್ತ್ರೀಮಾತ್ರಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಯುಗೇ ಯುಗೇ ॥ 40 ॥

ವಲ್ಲ್ಯಾದ್ಯೌಷಧಯೋ ದೇವಿ ದಿವಾ ವಲ್ಲೀಸ್ವರೂಪತಾಮ್ ।
ರಾತ್ರೌ ಸ್ತ್ರೀರೂಪಮಾಸಾದ್ಯ ರತಿಕೇಲಿಃ ಪರಸ್ಪರಮ್ ॥ 41 ॥

ಅಜ್ಞಾನಂ ಚೈವ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಯುಗೇ ಯುಗೇ ।
ಏವಂ ಶಾಪಂ ಚ ದತ್ವಾ ತು ಪುನಃ ಪ್ರೋವಾಚ ಕಾಲಿಕಾ ॥ 42 ॥

ವಿಪರೀತರತಿಂ ಕೃತ್ವಾ ಚಿನ್ತಯನ್ತಿ ಮನನ್ತಿ ಯೇ ।
ತೇಷಾಂ ವರಂ ಪ್ರದಾಸ್ಯಾಮಿ ನಿತ್ಯಂ ತತ್ರ ವಸಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 43 ॥

ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಕಾಲಿಕಾ ವಿದ್ಯಾ ತತ್ರೈವಾನ್ತರಧೀಯತ ।
ತ್ರಿಂಶತ್-ತ್ರಿಖರ್ವ-ಷಡ್ವೃನ್ದ-ನವತ್ಯರ್ಬುದಕೋಟಯಃ ॥ 44 ॥

ದರ್ಶನಾರ್ಥಂ ತಪಸ್ತೇಪೇ ಸಾ ವೈ ಕುತ್ರ ಗತಾ ಪ್ರಿಯಾ ।
ಮಮ ಪ್ರಾಣಪ್ರಿಯಾ ದೇವೀ ಹಾಹಾ ಪ್ರಾಣಪ್ರಿಯೇ ಶಿವೇ ॥ 45 ॥

ಕಿಂ ಕರೋಮಿ ಕ್ವ ಗಚ್ಛಾಮಿ ಇತ್ಯೇವಂ ಭ್ರಮಸಂಕುಲಃ ।
ತಸ್ಯಾಃ ಕಾಲ್ಯಾ ದಯಾ ಜಾತಾ ಮಮ ಚಿನ್ತಾಪರಃ ಶಿವಃ ॥ 46 ॥

ಯನ್ತ್ರಪ್ರಸ್ತಾರಬುದ್ಧಿಸ್ತು ಕಾಲ್ಯಾ ದತ್ತಾತಿಸತ್ವರಮ್ ।
ಯನ್ತ್ರಯಾಗಂ ತದಾರಭ್ಯ ಪೂರ್ವಂ ಚಿದ್ಘನಗೋಚರಾ ॥ 47 ॥

ಶ್ರೀಚಕ್ರಂ ಯನ್ತ್ರಪ್ರಸ್ತಾರರಚನಾಭ್ಯಾಸತತ್ಪರಃ ।
ಇತಸ್ತತೋ ಭ್ರಮ್ಯಮಾಣಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಚಕ್ರಮಧ್ಯಕಮ್ ॥ 48 ॥

ಚಕ್ರಪಾರದರ್ಶನಾರ್ಥಂ ಕೋಟ್ಯರ್ಬುದಯುಗಂ ಗತಮ್ ।
ಭಕ್ತಪ್ರಾಣಪ್ರಿಯಾ ದೇವೀ ಮಹಾಶ್ರೀಚಕ್ರನಾಯಿಕಾ ॥ 49 ॥

ತತ್ರ ಬಿನ್ದೌ ಪರಂ ರೂಪಂ ಸುನ್ದರಂ ಸುಮನೋಹರಮ್ ।
ರೂಪಂ ಜಾತಂ ಮಹೇಶಾನಿ ಜಾಗ್ರತ್ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರಿ ॥ 50 ॥

ರೂಪಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಮಹಾದೇವೋ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೋಽಭವತ್ ।
ತಸ್ಯಾಃ ಕಟಾಕ್ಷಮಾತ್ರೇಣ ತಸ್ಯಾ ರೂಪಧರಃ ಶಿವಃ ॥ 51 ॥

ವಿನಾ ಶೃಂಗಾರಸಂಯುಕ್ತಾ ತದಾ ಜಾತಾ ಮಹೇಶ್ವರೀ ।
ವಿನಾ ಕಾಲ್ಯಂಶತೋ ದೇವಿ ಜಗತ್ಸ್ಥಾವರಜಂಗಮಮ್ ॥ 52 ॥

ನ ಶೃಂಗಾರೋ ನ ಶಕ್ತಿತ್ವಂ ಕ್ವಾಪಿ ನಾಸ್ತಿ ಮಹೇಶ್ವರೀ ।
ಸುನ್ದರ್ಯ್ಯಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿತಾ ಕಾಲೀ ತುಷ್ಟಾ ಪ್ರೋವಾಚ ಕಾಲಿಕಾ ॥ 53 ॥

ಸರ್ವಾಸಾಂ ನೇತ್ರಕೇಶೇಷು ಮಮಾಂಶೋಽತ್ರ ಭವಿಷ್ಯತಿ ।
ಪೂರ್ವಾವಸ್ಥಾಸು ದೇವೇಶಿ ಮಮಾಂಶಸ್ತಿಷ್ಠತಿ ಪ್ರಿಯೇ ॥ 54 ॥

ಸಾವಸ್ಥಾ ತರುಣಾಖ್ಯಾ ತು ತದನ್ತೇ ನೈವ ತಿಷ್ಠತಿ ।
ಮದ್ಭಕ್ತಾನಾಂ ಮಹೇಶಾನಿ ಸದಾ ತಿಷ್ಠತಿ ನಿಶ್ಚಿತಮ್ ॥ 55 ॥

ಶಕ್ತಿಸ್ತು ಕುಂಠಿತಾ ಜಾತಾ ತಥಾ ರೂಪಂ ನ ಸುನ್ದರಮ್ ।
ಚಿನ್ತಾವಿಷ್ಟಾ ತು ಮಲಿನಾ ಜಾತಾ ತತ್ರ ಚ ಸುನ್ದರೀ ॥ 56 ॥

ಕ್ಷಣಂ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಧ್ಯಾನಪರಾ ಕಾಲೀ ಚಿನ್ತನತತ್ಪರಾ ।
ತದಾ ಕಾಲೀ ಪ್ರಸನ್ನಾಽಭೂತ್ ಕ್ಷಣಾರ್ದ್ಧೇನ ಮಹೇಶ್ವರೀ ॥ 57 ॥

ವರಂ ಬ್ರೂಹಿ ವರಂ ಬ್ರೂಹಿ ವರಂ ಬ್ರೂಹೀತಿ ಸಾದರಮ್ ।
ಸುನ್ದರ್ಯುವಾಚ ।
ಮಮ ಸಿದ್ಧಿವರಂ ದೇಹಿ ವರೋಽಯಂ ಪ್ರಾರ್ಥ್ಯತೇ ಮಯಾ ॥ 58 ॥

ತಾದೃಗುಪಾಯಂ ಕಥಯ ಯೇನ ಶಕ್ತಿರ್ಭವಿಷ್ಯತಿ ।
ಶ್ರೀಕಾಲ್ಯುವಾಚ ।
ಮಮ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಂ ಚ ಮಯಾ ಪೂರ್ವಂ ವಿನಿರ್ಮಿತಮ್ ॥ 59 ॥

ಮತ್ಸ್ವರೂಪಂ ಕಕಾರಾಖ್ಯಂ ಮೇಧಾಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನಾಮಕಮ್ ।
ವರದಾನಾಭಿಧಂ ನಾಮ ಕ್ಷಣಾರ್ದ್ಧಾದ್ವರದಾಯಕಮ್ ॥ 60 ॥

ತತ್ಪಠಸ್ವ ಮಹಾಮಾಯೇ ತವ ಶಕ್ತಿರ್ಭವಿಷ್ಯತಿ ।
ತತಃ ಪ್ರಭೃತಿ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ತನ್ನಾಮಪಾಠತತ್ಪರಾ ॥ 61 ॥

ತದೇವ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಂ ಸುನ್ದರೀಶಕ್ತಿದಾಯಕಮ್ ।
ಕಥ್ಯತೇ ಪರಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸಾಧಯೇ ಸುಮಹೇಶ್ವರಿ ॥ 62 ॥

ಮದ್ಯೇರ್ಮಾಂಸೈಸ್ತಥಾ ಶುಕ್ರೈರ್ಬಹುರಕ್ತೈರಪಿ ಪ್ರಿಯೇ ।
ತರ್ಪಯೇತ್ ಪೂಜಯೇತ್ ಕಾಲೀಂ ವಿಪರೀತರತಿಂ ಚರೇತ್ ॥ 63 ॥

ವಿಪರೀತರತೌ ದೇವಿ ಕಾಲೀ ತಿಷ್ಠತಿ ನಿತ್ಯಶಃ ।
ಮಾಧ್ವೀಕಪುಷ್ಪಶುಕ್ರಾನ್ನಮೈಥುನಾದ್ಯಾ ವಿರಾಗಿಣೀ ॥ 64 ॥

ವೈಷ್ಣವೀ ವ್ಯಾಪಿಕಾ ವಿದ್ಯಾ ಶ್ಮಶಾನವಾಸಿನೀ ಪರಾ ।
ವೀರಸಾಧನಸನ್ತುಷ್ಟಾ ವೀರಾಸ್ಫಾಲನನಾದಿನೀ ॥ 65 ॥

ಶಿವಾಬಲಿಪ್ರಹೃಷ್ಟಾತ್ಮಾ ಶಿವಾರೂಪಾದ್ಯಚಂಡಿಕಾ ।
ಕಾಮಸ್ತೋತ್ರಪ್ರಿಯಾತ್ಯುಗ್ರಮಾನಸಾ ಕಾಮರೂಪಿಣೀ ॥ 66 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದಪರಾ ಶಮ್ಭು ಮೈಥುನಾನನ್ದತೋಷಿತಾ ।
ಯೋಗೀನ್ದ್ರಹೃದಯಾಗಾರಾ ದಿವಾ ನಿಶಿ ವಿಪರ್ಯಯಾ ॥ 67 ॥

ಕ್ಷಣಂ ತುಷ್ಟಾ ಚ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾ ದನ್ತಮಾಲಾಜಪಪ್ರಿಯಾ ।
ಶಯ್ಯಾಯಾಂ ಚುಮ್ಬನಾಂಗಃ ಸನ್ ವೇಶ್ಯಾಸಂಗಪರಾಯಣಃ ॥ 68 ॥

ಖಡ್ಗಹಸ್ತೋ ಮುಕ್ತಕೇಶೋ ದಿಗಮ್ಬರವಿಭೂಷಿತಃ ।
ಪಠೇನ್ನಾಮಸಹಸ್ರಾಖ್ಯಂ ಮೇಧಾಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನಾಮಕಮ್ ॥ 69 ॥

ಯಥಾ ದಿವ್ಯಾಮೃತೈರ್ದೇವಾಃ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರತಃ ।
ತಥಾಽನೇನ ಮಹಾಕಾಲೀ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಪಾಠಮಾತ್ರತಃ ॥ 70 ॥

ಕಥ್ಯತೇ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಂ ಸಾವಧಾನಮನಾಃ ಶೃಣು ।
ಸರ್ವಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಮೇಧಾಖ್ಯನಾಮಸಾಹಸ್ರಕಸ್ಯ ಚ ॥ 71 ॥

ಮಹಾಕಾಲ ಋಷಿಃ ಪ್ರೋಕ್ತ ಉಷ್ಣಿಕ್ಛನ್ದಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಮ್ ।
ದೇವತಾ ದಕ್ಷಿಣಾ ಕಾಲೀ ಮಾಯಾಬೀಜಂ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಮ್ ॥ 72 ॥

ಹ್ರೂँ ಶಕ್ತಿಃ ಕಾಲಿಕಾಬೀಜಂ ಕೀಲಕಂ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಮ್ ।
ಕಾಲಿಕಾ ವರದಾನಾದಿ-ಸ್ವೇಷ್ಟಾರ್ಥೇ ವಿನಿಯೋಗತಃ ॥ 73 ॥

ಕೀಲಕೇನ ಷಡಂಗಾನಿ ಷಡ್ದೀರ್ಘಾಬೀಜೇನ ಕಾರಯೇತ್ ।
ಧ್ಯಾನಂ ಚ ಪೂರ್ವವತ್ಕೃತ್ವಾ ಸಾಧಯೇದಿಷ್ಟಸಾಧನಮ್ ॥ 74 ॥

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಸರ್ವಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಮೇಧಾಕಾಲೀಸ್ವರೂಪ-
ಕಕಾರಾತ್ಮಕಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಮಹಾಕಾಲ-
ಋಷಿರುಷ್ಣಿಕ್ಛನ್ದಃ, ಶ್ರೀದಕ್ಷಿಣಕಾಲೀ ದೇವತಾ, ಹ್ರೀಂ ಬೀಜಮ್,
ಹ್ರೂँ ಶಕ್ತಿಃ, ಕ್ರೀಂ ಕೀಲಕಂ, ಕಾಲೀವರದಾನಾದಿಸ್ವೇಷ್ಟಾರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಕಾಲ ಋಷಯೇ ನಮಃ ಶಿರಸಿ ।
ಉಷ್ಣಿಕ್ಛನ್ದಸೇ ನಮಃ ಮುಖೇ ।
ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಕಾಲೀದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ಹೃದಯೇ ।
ಹ್ರೀಂ ಬೀಜಾಯ ನಮಃ ಗುಹ್ಯೇ ।
ಹ್ರೂँ ಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ ಪಾದಯೋಃ ।
ಕ್ರೀಂ ಕೀಲಕಾಯ ನಮಃ ನಾಭೌ ।
ವಿನಿಯೋಗಾಯನಮಃ ಸರ್ವಾಂಗೇ । ಇತಿ ಋಷ್ಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ ।
ಓಂ ಕ್ರಾಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರೂಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರೈಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರೌಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರಃ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ಇತಿ ಕರಾಂಗನ್ಯಾಸಃ ।
ಓಂ ಕ್ರಾಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಕ್ರೂಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ ।
ಓಂ ಕ್ರೈಂ ಕವಚಾಯ ಹುಂ ।
ಓಂ ಕ್ರೌಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ ।
ಓಂ ಕ್ರಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ । ಇತಿ ಹೃದಯಾದಿ ಷಡಂಗನ್ಯಾಸಃ ।
ಅಥ ಧ್ಯಾನಮ್ ।
ಓಂ ಕರಾಲವದನಾಂ ಘೋರಾಂ ಮುಕ್ತಕೇಶೀಂ ಚತುರ್ಭುಜಾಮ್ ।
ಕಾಲಿಕಾಂ ದಕ್ಷಿಣಾಂ ದಿವ್ಯಾಂ ಮುಂಡಮಾಲಾವಿಭೂಷಿತಾಮ್ ॥

ಸದ್ಯಶ್ಛಿನ್ನಶಿರಃಖಡ್ಗವಾಮೋರ್ಧ್ವಾಧಃಕರಾಮ್ಬುಜಾಮ್ ।
ಅಭಯಂ ವರದಂ ಚೈವ ದಕ್ಷಿಣಾಧೋರ್ಧ್ವಪಾಣಿಕಾಮ್ ॥

ಮಹಾಮೇಘಪ್ರಭಾಂ ಶ್ಯಾಮಾಂ ತಥಾ ಚೈವ ದಿಗಮ್ಬರಾಮ್ ।
ಕಂಠಾವಸಕ್ತಮುಂಡಾಲೀಗಲದ್ರುಧಿರಚರ್ಚಿತಾಮ್ ॥

ಕರ್ಣಾವತಂಸತಾನೀತಶವಯುಗ್ಮಭಯಾನಕಾಮ್ ।
ಘೋರದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಲಾಸ್ಯಾಂ ಪೀನೋನ್ನತಪಯೋಧರಾಮ್ ॥

ಶವಾನಾಂ ಕರಸಂಘಾತೈಃ ಕೃತಕಾಂಚೀಂ ಹಸನ್ಮುಖೀಮ್ ।
ಸೃಕ್ಕದ್ವಯಗಲದ್ರಕ್ತಧಾರಾವಿಸ್ಫುರಿತಾನನಾಮ್ ॥

ಘೋರರೂಪಾಂ ಮಹಾರೌದ್ರೀಂ ಶ್ಮಶಾನಾಲಯವಾಸಿನೀಮ್ ।
ದನ್ತುರಾಂ ದಕ್ಷಿಣವ್ಯಾಪಿಮುಕ್ತಲಮ್ಬಕಚೋಚ್ಚಯಾಮ್ ॥

ಶವರೂಪಮಹಾದೇವಹೃದಯೋಪರಿ ಸಂಸ್ಥಿತಾಮ್ ।
ಶಿವಾಭಿರ್ಘೋರರೂಪಾಭಿಶ್ಚತುರ್ದ್ದಿಕ್ಷು ಸಮನ್ವಿತಾಮ್ ॥

ಮಹಾಕಾಲೇನ ಸಾರ್ದ್ಧೋರ್ದ್ಧಮುಪವಿಷ್ಟರತಾತುರಾಮ್ ।
ಸುಖಪ್ರಸನ್ನವದನಾಂ ಸ್ಮೇರಾನನಸರೋರುಹಾಮ್ ॥

ಏವಂ ಸಙ್ಚಿನ್ತಯೇದ್ದೇವೀಂ ಶ್ಮಶಾನಾಲಯವಾಸಿನೀಮ್ ॥

ಅಥ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರ ಪ್ರಾರಮ್ಭಃ ।
ಓಂ ಕ್ರೀಂ ಕಾಲೀ ಕ್ರೂँ ಕರಾಲೀ ಚ ಕಲ್ಯಾಣೀ ಕಮಲಾ ಕಲಾ ।
ಕಲಾವತೀ ಕಲಾಢ್ಯಾ ಚ ಕಲಾಪೂಜ್ಯಾ ಕಲಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 1 ॥

ಕಲಾದೃಷ್ಟಾ ಕಲಾಪುಷ್ಟಾ ಕಲಾಮಸ್ತಾ ಕಲಾಧರಾ ।
ಕಲಾಕೋಟಿ ಕಲಾಭಾಸಾ ಕಲಾಕೋಟಿಪ್ರಪೂಜಿತಾ ॥ 2 ॥

ಕಲಾಕರ್ಮಕಲಾಧಾರಾ ಕಲಾಪಾರಾ ಕಲಾಗಮಾ ।
ಕಲಾಧಾರಾ ಕಮಲಿನೀ ಕಕಾರಾ ಕರುಣಾ ಕವಿಃ ॥ 3 ॥

ಕಕಾರವರ್ಣಸರ್ವಾಂಗೀ ಕಲಾಕೋಟಿವಿಭೂಷಿತಾ ।
ಕಕಾರಕೋಟಿಗುಣಿತಾ ಕಲಾಕೋಟಿವಿಭೂಷಣಾ ॥ 4 ॥

ಕಕಾರವರ್ಣಹೃದಯಾ ಕಕಾರಮನುಮಂಡಿತಾ ।
ಕಕಾರವರ್ಣನಿಲಯಾ ಕಾಕಶಬ್ದಪರಾಯಣಾ ॥ 5 ॥

ಕಕಾರವರ್ಣಮುಕುಟಾ ಕಕಾರವರ್ಣಭೂಷಣಾ ।
ಕಕಾರವರ್ಣರೂಪಾ ಚ ಕಕಶಬ್ದಪರಾಯಣಾ ॥ 6 ॥

ಕಕವೀರಾಸ್ಫಾಲರತಾ ಕಮಲಾಕರಪೂಜಿತಾ ।
ಕಮಲಾಕರನಾಥಾ ಚ ಕಮಲಾಕರರೂಪಧೃಕ್ ॥ 7 ॥

ಕಮಲಾಕರಸಿದ್ಧಿಸ್ಥಾ ಕಮಲಾಕರಪಾರದಾ ।
ಕಮಲಾಕರಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಕಮಲಾಕರತೋಷಿತಾ ॥ 8 ॥

ಕಥಂಕಾರಪರಾಲಾಪಾ ಕಥಂಕಾರಪರಾಯಣಾ ।
ಕಥಂಕಾರಪದಾನ್ತಸ್ಥಾ ಕಥಂಕಾರಪದಾರ್ಥಭೂಃ ॥ 9 ॥

ಕಮಲಾಕ್ಷೀ ಕಮಲಜಾ ಕಮಲಾಕ್ಷಪ್ರಪೂಜಿತಾ ।
ಕಮಲಾಕ್ಷವರೋದ್ಯುಕ್ತಾ ಕಕಾರಾ ಕರ್ಬುರಾಕ್ಷರಾ ॥ 10 ॥

ಕರತಾರಾ ಕರಚ್ಛಿನ್ನಾ ಕರಶ್ಯಾಮಾ ಕರಾರ್ಣವಾ ।
ಕರಪೂಜ್ಯಾ ಕರರತಾ ಕರದಾ ಕರಪೂಜಿತಾ ॥ 11 ॥

ಕರತೋಯಾ ಕರಾಮರ್ಷಾ ಕರ್ಮನಾಶಾ ಕರಪ್ರಿಯಾ ।
ಕರಪ್ರಾಣಾ ಕರಕಜಾ ಕರಕಾ ಕರಕಾನ್ತರಾ ॥ 12 ॥

ಕರಕಾಚಲರೂಪಾ ಚ ಕರಕಾಚಲಶೋಭಿನೀ ।
ಕರಕಾಚಲಪುತ್ರೀ ಚ ಕರಕಾಚಲತೋಷಿತಾ ॥ 13 ॥

ಕರಕಾಚಲಗೇಹಸ್ಥಾ ಕರಕಾಚಲರಕ್ಷಿಣೀ ।
ಕರಕಾಚಲಸಮ್ಮಾನ್ಯಾ ಕರಕಾಚಲಕಾರಿಣೀ ॥ 14 ॥

ಕರಕಾಚಲವರ್ಷಾಢ್ಯಾ ಕರಕಾಚಲರಂಜಿತಾ ।
ಕರಕಾಚಲಕಾನ್ತಾರಾ ಕರಕಾಚಲಮಾಲಿನೀ ॥ 15 ॥

ಕರಕಾಚಲಭೋಜ್ಯಾ ಚ ಕರಕಾಚಲರೂಪಿಣೀ ।
ಕರಾಮಲಕಸಂಸ್ಥಾ ಚ ಕರಾಮಲಕಸಿದ್ಧಿದಾ ॥ 16 ॥

ಕರಾಮಲಕಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾ ಕರಾಮಲಕತಾರಿಣೀ ।
ಕರಾಮಲಕಕಾಲೀ ಚ ಕರಾಮಲಕರೋಚಿನೀ ॥ 17 ॥

ಕರಾಮಲಕಮಾತಾ ಚ ಕರಾಮಲಕಸೇವಿನೀ ।
ಕರಾಮಲಕಬದ್ಧ್ಯೇಯಾ ಕರಾಮಲಕದಾಯಿನೀ ॥ 18 ॥

ಕಂಜನೇತ್ರಾ ಕಂಜಗತಿಃ ಕಂಜಸ್ಥಾ ಕಂಜಧಾರಿಣೀ ।
ಕಂಜಮಾಲಾಪ್ರಿಯಕರೀ ಕಂಜರೂಪಾ ಚ ಕಂಜನಾ ॥ 19 ॥

ಕಂಜಜಾತಿಃ ಕಂಜಗತಿಃ ಕಂಜಹೋಮಪರಾಯಣಾ ।
ಕಂಜಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಕಂಜಾಭರಣಭೂಷಿತಾ ॥ 20 ॥

ಕಂಜಸಮ್ಮಾನನಿರತಾ ಕಂಜೋತ್ಪತ್ತಿಪರಾಯಣಾ ।
ಕಂಜರಾಶಿಸಮಾಕಾರಾ ಕಂಜಾರಣ್ಯನಿವಾಸಿನೀ ॥ 21 ॥

ಕರಂಜವೃಕ್ಷಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಕರಂಜವೃಕ್ಷವಾಸಿನೀ ।
ಕರಂಜಫಲಭೂಷಾಢ್ಯಾ ಕರಂಜಾರಣ್ಯವಾಸಿನೀ ॥ 22 ॥

ಕರಂಜಮಾಲಾಭರಣಾ ಕರವಾಲಪರಾಯಣಾ ।
ಕರವಾಲಪ್ರಹೃಷ್ಟಾತ್ಮಾ ಕರವಾಲಪ್ರಿಯಾ ಗತಿಃ ॥ 23 ॥

ಕರವಾಲಪ್ರಿಯಾ ಕನ್ಯಾ ಕರವಾಲವಿಹಾರಿಣೀ ।
ಕರವಾಲಮಯೀ ಕರ್ಮಾ ಕರವಾಲಪ್ರಿಯಂಕರೀ ॥ 24 ॥

ಕಬನ್ಧಮಾಲಾಭರಣಾ ಕಬನ್ಧರಾಶಿಮಧ್ಯಗಾ ।
ಕಬನ್ಧಕೂಟಸಂಸ್ಥಾನಾ ಕಬನ್ಧಾನನ್ತಭೂಷಣಾ ॥ 25 ॥

ಕಬನ್ಧನಾದಸನ್ತುಷ್ಟಾ ಕಬನ್ಧಾಸನಧಾರಿಣೀ ।
ಕಬನ್ಧಗೃಹಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಕಬನ್ಧವನವಾಸಿನೀ ॥ 26 ॥

ಕಬನ್ಧಕಾಂಚೀಕರಣೀ ಕಬನ್ಧರಾಶಿಭೂಷಣಾ ।
ಕಬನ್ಧಮಾಲಾಜಯದಾ ಕಬನ್ಧದೇಹವಾಸಿನೀ ॥ 27 ॥

ಕಬನ್ಧಾಸನಮಾನ್ಯಾ ಚ ಕಪಾಲಾಕಲ್ಪಧಾರಿಣೀ ।
ಕಪಾಲಮಾಲಾಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಕಪಾಲವ್ರತತೋಷಿತಾ ॥ 28 ॥

ಕಪಾಲದೀಪಸನ್ತುಷ್ಟಾ ಕಪಾಲದೀಪರೂಪಿಣೀ ।
ಕಪಾಲದೀಪವರದಾ ಕಪಾಲಕಜ್ಜಲಸ್ಥಿತಾ ॥ 29 ॥

ಕಪಾಲಮಾಲಾಜಯದಾ ಕಪಾಲಜಪತೋಷಿಣೀ ।
ಕಪಾಲಸಿದ್ಧಿಸಂಹೃಷ್ಟಾ ಕಪಾಲಭೋಜನೋದ್ಯತಾ ॥ 30 ॥

ಕಪಾಲವ್ರತಸಂಸ್ಥಾನಾ ಕಪಾಲಕಮಲಾಲಯಾ ।
ಕವಿತ್ವಾಮೃತಸಾರಾ ಚ ಕವಿತ್ವಾಮೃತಸಾಗರಾ ॥ 31 ॥

ಕವಿತ್ವಸಿದ್ಧಿಸಂಹೃಷ್ಟಾ ಕವಿತ್ವಾದಾನಕಾರಿಣೀ ।
ಕವಿಪೃಜ್ಯಾ ಕವಿಗತಿಃ ಕವಿರೂಪಾ ಕವಿಪ್ರಿಯಾ ॥ 32 ॥

ಕವಿಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದರೂಪಾ ಕವಿತ್ವವ್ರತತೋಷಿತಾ ।
ಕವಿಮಾನಸಸಂಸ್ಥಾನಾ ಕವಿವಾಂಚ್ಛಾಪ್ರಪೂರಿಣೀ ॥ 33 ॥

ಕವಿಕಂಠಸ್ಥಿತಾ ಕಂ ಹ್ರೀಂ ಕಂಕಂಕಂ ಕವಿಪೂರ್ತಿದಾ ।
ಕಜ್ಜಲಾ ಕಜ್ಜಲಾದಾನಮಾನಸಾ ಕಜ್ಜಲಪ್ರಿಯಾ ॥ 34 ॥

ಕಪಾಲಕಜ್ಜಲಸಮಾ ಕಜ್ಜಲೇಶಪ್ರಪೂಜಿತಾ ।
ಕಜ್ಜಲಾರ್ಣವಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಕಜ್ಜಲಾನನ್ದರೂಪಿಣೀ ॥ 35 ॥

ಕಜ್ಜಲಪ್ರಿಯಸನ್ತುಷ್ಟಾ ಕಜ್ಜಲಪ್ರಿಯತೋಷಿಣೀ ।
ಕಪಾಲಮಾಲಾಭರಣಾ ಕಪಾಲಕರಭೂಷಣಾ ॥ 36 ॥

ಕಪಾಲಕರಭೂಷಾಢ್ಯಾ ಕಪಾಲಚಕ್ರಮಂಡಿತಾ ।
ಕಪಾಲಕೋಟಿನಿಲಯಾ ಕಪಾಲದುರ್ಗಕಾರಿಣೀ ॥ 37 ॥

ಕಪಾಲಗಿರಿಸಂಸ್ಥಾನಾ ಕಪಾಲಚಕ್ರವಾಸಿನೀ ।
ಕಪಾಲಪಾತ್ರಸನ್ತುಷ್ಟಾ ಕಪಾಲಾರ್ಘ್ಯಪರಾಯಣಾ ॥ 38 ॥

ಕಪಾಲಾರ್ಘ್ಯಪ್ರಿಯಪ್ರಾಣಾ ಕಪಾಲಾರ್ಘ್ಯವರಪ್ರದಾ ।
ಕಪಾಲಚಕ್ರರೂಪಾ ಚ ಕಪಾಲರೂಪಮಾತ್ರಗಾ ॥ 39 ॥

ಕದಲೀ ಕದಲೀರೂಪಾ ಕದಲೀವನವಾಸಿನೀ ।
ಕದಲೀಪುಷ್ಪಸಮ್ಪ್ರೀತಾ ಕದಲೀಫಲಮಾನಸಾ ॥ 40 ॥

ಕದಲೀಹೋಮಸನ್ತುಷ್ಟಾ ಕದಲೀದರ್ಶನೋದ್ಯತಾ ।
ಕದಲೀಗರ್ಭಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಕದಲೀವನಸುನ್ದರೀ ॥ 41 ॥

ಕದಮ್ಬಪುಷ್ಪನಿಲಯಾ ಕದಮ್ಬವನಮಧ್ಯಗಾ ।
ಕದಮ್ಬಕುಸುಮಾಮೋದಾ ಕದಮ್ಬವನತೋಷಿಣೀ ॥ 42 ॥

ಕದಮ್ಬಪುಷ್ಪಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾ ಕದಮ್ಬಪುಷ್ಪಹೋಮದಾ ।
ಕದಮ್ಬಪುಷ್ಪಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಕದಮ್ಬಫಲಭೋಜಿನೀ ॥ 43 ॥

ಕದಮ್ಬಕಾನನಾನ್ತಃಸ್ಥಾ ಕದಮ್ಬಾಚಲವಾಸಿನೀ ।
ಕಚ್ಛಪಾ ಕಚ್ಛಪಾರಾಧ್ಯಾ ಕಚ್ಛಪಾಸನಸಂಸ್ಥಿತಾ ॥ 44 ॥

ಕರ್ಣಪೂರಾ ಕರ್ಣನಾಸಾ ಕರ್ಣಾಢ್ಯಾ ಕಾಲಭೈರವೀ ।
ಕಲಪ್ರೀತಾ ಕಲಹದಾ ಕಲಹಾ ಕಲಹಾತುರಾ ॥ 45 ॥

ಕರ್ಣಯಕ್ಷೀ ಕರ್ಣವಾರ್ತಾ ಕಥಿನೀ ಕರ್ಣಸುನ್ದರೀ ।
ಕರ್ಣಪಿಶಾಚಿನೀ ಕರ್ಣಮಂಜರೀ ಕವಿಕಕ್ಷದಾ ॥ 46 ॥

ಕವಿಕಕ್ಷಾವಿರೂಪಾಢ್ಯಾ ಕವಿಕಕ್ಷಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಕಸ್ತೂರೀಮೃಗಸಂಸ್ಥಾನಾ ಕಸ್ತೂರೀಮೃಗರೂಪಿಣೀ ॥ 47 ॥

ಕಸ್ತೂರೀಮೃಗಸನ್ತೋಷಾ ಕಸ್ತೂರೀಮೃಗಮಧ್ಯಗಾ ।
ಕಸ್ತೂರೀರಸನೀಲಾಂಗೀ ಕಸ್ತೂರೀಗನ್ಧತೋಷಿತಾ ॥ 48 ॥

ಕಸ್ತೂರೀಪೂಜಕಪ್ರಾಣಾ ಕಸ್ತೂರೀಪೂಜಕಪ್ರಿಯಾ ।
ಕಸ್ತೂರೀಪ್ರೇಮಸನ್ತುಷ್ಟಾ ಕಸ್ತೂರೀಪ್ರಾಣಧಾರಿಣೀ ॥ 49 ॥

ಕಸ್ತೂರೀಪೂಜಕಾನನ್ದಾ ಕಸ್ತೂರೀಗನ್ಧರೂಪಿಣೀ ।
ಕಸ್ತೂರೀಮಾಲಿಕಾರೂಪಾ ಕಸ್ತೂರೀಭೋಜನಪ್ರಿಯಾ ॥ 50 ॥

ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕಾನನ್ದಾ ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕಪ್ರಿಯಾ ।
ಕಸ್ತೂರೀಹೋಮಸನ್ತುಷ್ಟಾ ಕಸ್ತೂರೀತರ್ಪಣೋದ್ಯತಾ ॥ 51 ॥

ಕಸ್ತೂರೀಮಾರ್ಜನೋದ್ಯುಕ್ತಾ ಕಸ್ತೂರೀಚಕ್ರಪೂಜಿತಾ ।
ಕಸ್ತೂರೀಪುಷ್ಪಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾ ಕಸ್ತೂರೀಚರ್ವಣೋದ್ಯತಾ ॥ 52 ॥

ಕಸ್ತೂರೀಗರ್ಭಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಕಸ್ತೂರೀವಸ್ತ್ರಧಾರಿಣೀ ।
ಕಸ್ತೂರೀಕಾಮೋದರತಾ ಕಸ್ತೂರೀವನವಾಸಿನೀ ॥ 53 ॥

ಕಸ್ತೂರೀವನಸಂರಕ್ಷಾ ಕಸ್ತೂರೀಪ್ರೇಮಧಾರಿಣೀ ।
ಕಸ್ತೂರೀಶಕ್ತಿನಿಲಯಾ ಕಸ್ತೂರೀಶಕ್ತಿಕುಂಡಗಾ ॥ 54 ॥

ಕಸ್ತೂರೀಕುಂಡಸಂಸ್ನಾತಾ ಕಸ್ತೂರೀಕುಂಡಮಜ್ಜನಾ ।
ಕಸ್ತೂರೀಜೀವಸನ್ತುಷ್ಟಾ ಕಸ್ತೂರೀಜೀವಧಾರಿಣೀ ॥ 55 ॥

ಕಸ್ತೂರೀಪರಮಾಮೋದಾ ಕಸ್ತೂರೀಜೀವನಕ್ಷಮಾ ।
ಕಸ್ತೂರೀಜಾತಿಭಾವಸ್ಥಾ ಕಸ್ತೂರೀಗನ್ಧಚುಮ್ಬನಾ ॥ 56 ॥

ಕಸತೂರೀಗನ್ಧಸಂಶೋಭಾವಿರಾಜಿತಕಪಾಲಭೂಃ ।
ಕಸ್ತೂರೀಮದನಾನ್ತಃಸ್ಥಾ ಕಸ್ತೂರೀಮದಹರ್ಷದಾ ॥ 57 ॥

ಕಸ್ತೂರೀಕವಿತಾನಾಢ್ಯಾ ಕಸ್ತೂರೀಗೃಹಮಧ್ಯಗಾ ।
ಕಸ್ತೂರೀಸ್ಪರ್ಶಕಪ್ರಾಣಾ ಕಸ್ತೂರೀವಿನ್ದಕಾನ್ತಕಾ ॥ 58 ॥

ಕಸ್ತೂರ್ಯ್ಯಾಮೋದರಸಿಕಾ ಕಸ್ತೂರೀಕ್ರೀಡನೋದ್ಯತಾ ।
ಕಸ್ತೂರೀದಾನನಿರತಾ ಕಸ್ತೂರೀವರದಾಯಿನೀ ॥ 59 ॥

ಕಸ್ತೂರೀಸ್ಥಾಪನಾಸಕ್ತಾ ಕಸ್ತೂರೀಸ್ಥಾನರಂಜಿನೀ ।
ಕಸ್ತೂರೀಕುಶಲಪ್ರಶ್ನಾ ಕಸ್ತೂರೀಸ್ತುತಿವನ್ದಿತಾ ॥ 60 ॥

ಕಸ್ತೂರೀವನ್ದಕಾರಾಧ್ಯಾ ಕಸ್ತೂರೀಸ್ಥಾನವಾಸಿನೀ ।
ಕಹರೂಪಾ ಕಹಾಢ್ಯಾ ಚ ಕಹಾನನ್ದಾ ಕಹಾತ್ಮಭೂಃ ॥ 61 ॥

ಕಹಪೂಜ್ಯಾ ಕಹಾಖ್ಯಾ ಚ ಕಹಹೇಯಾ ಕಹಾತ್ಮಿಕಾ ।
ಕಹಮಾಲಾಕಂಠಭೂಷಾ ಕಹಮನ್ತ್ರಜಪೋದ್ಯತಾ ॥ 62 ॥

ಕಹನಾಮಸ್ಮೃತಿಪರಾ ಕಹನಾಮಪರಾಯಣಾ ।
ಕಹಪರಾಯಣರತಾ ಕಹದೇವೀ ಕಹೇಶ್ವರೀ ॥ 63 ॥

ಕಹಹೇತು ಕಹಾನನ್ದಾ ಕಹನಾದಪರಾಯಣಾ ।
ಕಹಮಾತಾ ಕಹಾನ್ತಃಸ್ಥಾ ಕಹಮನ್ತ್ರಾ ಕಹೇಶ್ವರೀ ॥ 64 ॥

ಕಹಜ್ಞೇಯಾ ಕಹಾರಾಧ್ಯಾ ಕಹಧ್ಯಾನಪರಾಯಣಾ ।
ಕಹತನ್ತ್ರಾ ಕಹಕಹಾ ಕಹಚರ್ಯ್ಯಾಪರಾಯಣಾ ॥ 65 ॥

ಕಹಾಚಾರಾ ಕಹಗತಿಃ ಕಹತಾಂಡವಕಾರಿಣೀ ।
ಕಹಾರಣ್ಯಾ ಕಹರತಿಃ ಕಹಶಕ್ತಿಪರಾಯಣಾ ॥ 66 ॥

ಕಹರಾಜ್ಯನತಾ ಕರ್ಮಸಾಕ್ಷಿಣೀ ಕರ್ಮಸುನ್ದರೀ ।
ಕರ್ಮವಿದ್ಯಾ ಕರ್ಮಗತಿಃ ಕರ್ಮತನ್ತ್ರಪರಾಯಣಾ ॥ 67 ॥

ಕರ್ಮಮಾತ್ರಾ ಕರ್ಮಗಾತ್ರಾ ಕರ್ಮಧರ್ಮಪರಾಯಣಾ ।
ಕರ್ಮರೇಖಾನಾಶಕರ್ತ್ರೀ ಕರ್ಮರೇಖಾವಿನೋದಿನೀ ॥ 68 ॥

ಕರ್ಮರೇಖಾಮೋಹಕರೀ ಕರ್ಮಕೀರ್ತಿಪರಾಯಣಾ ।
ಕರ್ಮವಿದ್ಯಾ ಕರ್ಮಸಾರಾ ಕರ್ಮಾಧಾರಾ ಚ ಕರ್ಮಭೂಃ ॥ 69 ॥

ಕರ್ಮಕಾರೀ ಕರ್ಮಹಾರೀ ಕರ್ಮಕೌತುಕಸುನ್ದರೀ ।
ಕರ್ಮಕಾಲೀ ಕರ್ಮತಾರಾ ಕರ್ಮಚ್ಛಿನ್ನಾ ಚ ಕರ್ಮದಾ ॥ 70 ॥

ಕರ್ಮಚಾಂಡಾಲಿನೀ ಕರ್ಮವೇದಮಾತಾ ಚ ಕರ್ಮಭೂಃ ।
ಕರ್ಮಕಾಂಡರತಾನನ್ತಾ ಕರ್ಮಕಾಂಡಾನುಮಾನಿತಾ ॥ 71 ॥

ಕರ್ಮಕಾಂಡಪರೀಣಾಹಾ ಕಮಠೀ ಕಮಠಾಕೃತಿಃ ।
ಕಮಠಾರಾಧ್ಯಹೃದಯಾ ಕಮಠಾಕಂಠಸುನ್ದರೀ ॥ 72 ॥

ಕಮಠಾಸನಸಂಸೇವ್ಯಾ ಕಮಠೀ ಕರ್ಮತತ್ಪರಾ ।
ಕರುಣಾಕರಕಾನ್ತಾ ಚ ಕರುಣಾಕರವನ್ದಿತಾ ॥ 73 ॥

ಕಠೋರಾ ಕರಮಾಲಾ ಚ ಕಠೋರಕುಚಧಾರಿಣೀ ।
ಕಪರ್ದಿನೀ ಕಪಟಿನೀ ಕಠಿನಾ ಕಂಕಭೂಷಣಾ ॥ 74 ॥

ಕರಭೋರೂಃ ಕಠಿನದಾ ಕರಭಾ ಕರಭಾಲಯಾ ।
ಕಲಭಾಷಾಮಯೀ ಕಲ್ಪಾ ಕಲ್ಪನಾ ಕಲ್ಪದಾಯಿನೀ ॥ 75 ॥

ಕಮಲಸ್ಥಾ ಕಲಾಮಾಲಾ ಕಮಲಾಸ್ಯಾ ಕ್ಕಣತ್ಪ್ರಭಾ ।
ಕಕುದ್ಮಿನೀ ಕಷ್ಟವತೀ ಕರಣೀಯಕಥಾರ್ಚಿತಾ ॥ 76 ॥

ಕಚಾರ್ಚಿತಾ ಕಚತನುಃ ಕಚಸುನ್ದರಧಾರಿಣೀ ।
ಕಠೋರಕುಚಸಂಲಗ್ನಾ ಕಟಿಸೂತ್ರವಿರಾಜಿತಾ ॥ 77 ॥

ಕರ್ಣಮಕ್ಷಪ್ರಿಯಾ ಕನ್ದಾ ಕಥಾಕನ್ದಗತಿಃ ಕಲಿಃ ।
ಕಲಿಘ್ನೀ ಕಲಿದೂತೀ ಚ ಕವಿನಾಯಕ-ಪೂಜಿತಾ ॥ 78 ॥

ಕಣಕಕ್ಷಾನಿಯನ್ತ್ರೀ ಚ ಕಶ್ಚಿತ್ಕವಿವರಾರ್ಚಿತಾ ।
ಕರ್ತ್ರೀ ಚ ಕರ್ತೃಕಾ ಭೂಷಾಕಾರಿಣೀ ಕರ್ಣಶತ್ರುಪಾ ॥ 79 ॥

ಕರಣೇಶೀ ಕರಣಪಾ ಕಲವಾಚಾ ಕಲಾನಿಧಿಃ ।
ಕಲನಾ ಕಲನಾಧಾರಾ ಕಲನಾ ಕಾರಿಕಾ ಕರಾ ॥ 80 ॥

ಕಲಗೇಯಾ ಕರ್ಕರಾಶಿಃ ಕರ್ಕರಾಶಿ-ಪ್ರಪೂಜಿತಾ ।
ಕನ್ಯಾರಾಶಿಃ ಕನ್ಯಕಾ ಚ ಕನ್ಯಕಾಪ್ರಿಯಭಾಷಿಣೀ ॥ 81 ॥

ಕನ್ಯಕಾದಾನಸನ್ತುಷ್ಟಾ ಕನ್ಯಕಾದಾನತೋಷಿಣೀ ।
ಕನ್ಯಾದಾನಕರಾನನ್ದಾ ಕನ್ಯಾದಾನಗ್ರಹೇಷ್ಟದಾ ॥ 82 ॥

ಕರ್ಷಣಾ ಕಕ್ಷದಹನಾ ಕಾಮಿತಾ ಕಮಲಾಸನಾ ।
ಕರಮಾಲಾನನ್ದಕರ್ತ್ರೀ ಕರಮಾಲಾಪ್ರಪೋಷಿತಾ ॥ 83 ॥

ಕರಮಾಲಾಶಯಾನನ್ದಾ ಕರಮಾಲಾಸಮಾಗಮಾ ।
ಕರಮಾಲಾಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರೀ ಕರಮಾಲಾಕರಪ್ರಿಯಾ ॥ 84 ॥

ಕರಪ್ರಿಯಾ ಕರರತಾ ಕರದಾನಪರಾಯಣಾ ।
ಕಲಾನನ್ದಾ ಕಲಿಗತಿಃ ಕಲಿಪೂಜ್ಯಾ ಕಲಿಪ್ರಸೂಃ ॥ 85 ॥

ಕಲನಾದನಿನಾದಸ್ಥಾ ಕಲನಾದವರಪ್ರದಾ ।
ಕಲನಾದಸಮಾಜಸ್ಥಾ ಕಹೋಲಾ ಚ ಕಹೋಲದಾ ॥ 86 ॥

ಕಹೋಲಗೇಹಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಕಹೋಲವರದಾಯಿನೀ ।
ಕಹೋಲಕವಿತಾಧಾರಾ ಕಹೋಲಋಷಿಮಾನಿತಾ ॥ 87 ॥

ಕಹೋಲಮಾನಸಾರಾಧ್ಯಾ ಕಹೋಲವಾಕ್ಯಕಾರಿಣೀ ।
ಕರ್ತೃರೂಪಾ ಕರ್ತೃಮಯೀ ಕರ್ತೃಮಾತಾ ಚ ಕರ್ತರೀ ॥ 88 ॥

ಕನೀಯಾ ಕನಕಾರಾಧ್ಯಾ ಕನೀನಕಮಯೀ ತಥಾ ।
ಕನೀಯಾನನ್ದನಿಲಯಾ ಕನಕಾನನ್ದತೋಷಿತಾ ॥ 89 ॥

ಕನೀಯಕಕರಾಕಾಷ್ಠಾ ಕಥಾರ್ಣವಕರೀ ಕರೀ ।
ಕರಿಗಮ್ಯಾ ಕರಿಗತಿಃ ಕರಿಧ್ವಜಪರಾಯಣಾ ॥ 90 ॥

ಕರಿನಾಥಪ್ರಿಯಾಕಂಠಾ ಕಥಾನಕಪ್ರತೋಷಿತಾ ।
ಕಮನೀಯಾ ಕಮನಕಾ ಕಮನೀಯವಿಭೂಷಣಾ ॥ 91 ॥

ಕಮನೀಯಸಮಾಜಸ್ಥಾ ಕಮನೀಯವ್ರತಪ್ರಿಯಾ ।
ಕಮನೀಯಗುಣಾರಾಧ್ಯಾ ಕಪಿಲಾ ಕಪಿಲೇಶ್ವರೀ ॥ 92 ॥

ಕಪಿಲಾರಾಧ್ಯಹೃದಯಾ ಕಪಿಲಾಪ್ರಿಯವಾದಿನೀ ।
ಕಹಚಕ್ರಮನ್ತ್ರವರ್ಣಾ ಕಹಚಕ್ರಪ್ರಸೂನಕಾ ॥ 93 ॥

ಕಏ‍ಈಲಹ್ರೀಂಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಕಏ‍ಈಲಹ್ರೀಂವರಪ್ರದಾ ।
ಕಏ‍ಈಲಹ್ರೀಂಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರೀ ಕಏ‍ಈಲಹ್ರೀಂಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 94 ॥

ಕಏ‍ಈಲಹ್ರೀಂಮನ್ತ್ರವರ್ಣಾ ಕಏ‍ಈಲಹ್ರೀಂಪ್ರಸೂಕಲಾ ।
ಕವರ್ಗಾ ಚ ಕಪಾಟಸ್ಥಾ ಕಪಾಟೋದ್ಘಾಟನಕ್ಷಮಾ ॥ 95 ॥

ಕಂಕಾಲೀ ಚ ಕಪಾಲೀ ಚ ಕಂಕಾಲಪ್ರಿಯಭಾಷಿಣೀ ।
ಕಂಕಾಲಭೈರವಾರಾಧ್ಯಾ ಕಂಕಾಲಮಾನಸಂಸ್ಥಿತಾ ॥ 96 ॥

ಕಂಕಾಲಮೋಹನಿರತಾ ಕಂಕಾಲಮೋಹದಾಯಿನೀ ।
ಕಲುಷಘ್ನೀ ಕಲುಷಹಾ ಕಲುಷಾರ್ತಿವಿನಾಶಿನೀ ॥ 97 ॥

ಕಲಿಪುಷ್ಪಾ ಕಲಾದಾನಾ ಕಶಿಪುಃ ಕಶ್ಯಪಾರ್ಚಿತಾ ।
ಕಶ್ಯಪಾ ಕಶ್ಯಪಾರಾಧ್ಯಾ ಕಲಿಪೂರ್ಣಕಲೇವರಾ ॥ 98 ॥

ಕಲೇಶ್ವರಕರೀ ಕಾಂಚೀ ಕವರ್ಗಾ ಚ ಕರಾಲಕಾ ।
ಕರಾಲಭೈರವಾರಾಧ್ಯಾ ಕರಾಲಭೈರವೇಶ್ವರೀ ॥ 99 ॥

ಕರಾಲಾ ಕಲನಾಧಾರಾ ಕಪರ್ದ್ದೀಶವರಪ್ರದಾ ।
ಕಪರ್ದ್ದೀಶಪ್ರೇಮಲತಾ ಕಪರ್ದ್ದಿಮಾಲಿಕಾಯುತಾ ॥ 100 ॥

ಕಪರ್ದ್ದಿಜಪಮಾಲಾಢ್ಯಾ ಕರವೀರಪ್ರಸೂನದಾ ।
ಕರವೀರಪ್ರಿಯಪ್ರಾಣಾ ಕರವೀರಪ್ರಪೂಜಿತಾ ॥ 101 ॥

ಕರ್ಣಿಕಾರಸಮಾಕಾರಾ ಕರ್ಣಿಕಾರಪ್ರಪೂಜಿತಾ ।
ಕರಿಷಾಗ್ನಿಸ್ಥಿತಾ ಕರ್ಷಾ ಕರ್ಷಮಾತ್ರಸುವರ್ಣದಾ ॥ 102 ॥

ಕಲಶಾ ಕಲಶಾರಾಧ್ಯಾ ಕಷಾಯಾ ಕರಿಗಾನದಾ ।
ಕಪಿಲಾ ಕಲಕಂಠೀ ಚ ಕಲಿಕಲ್ಪಲತಾ ಮತಾ ॥ 103 ॥

ಕಲ್ಪಲತಾ ಕಲ್ಪಮಾತಾ ಕಲ್ಪಕಾರೀ ಚ ಕಲ್ಪಭೂಃ ।
ಕರ್ಪೂರಾಮೋದರುಚಿರಾ ಕರ್ಪೂರಾಮೋದಧಾರಿಣೀ ॥ 104 ॥

ಕರ್ಪೂರಮಾಲಾಭರಣಾ ಕರ್ಪೂರವಾಸಪೂರ್ತಿದಾ ।
ಕರ್ಪೂರಮಾಲಾಜಯದಾ ಕರ್ಪೂರಾರ್ಣವಮಧ್ಯಗಾ ॥ 105 ॥

ಕರ್ಪೂರತರ್ಪಣರತಾ ಕಟಕಾಮ್ಬರಧಾರಿಣೀ ।
ಕಪಟೇಶ್ವವರಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾ ಕಪಟೇಶ್ವರರೂಪಿಣೀ ॥ 106 ॥

ಕಟುಃ ಕಪಿಧ್ವಜಾರಾಧ್ಯಾ ಕಲಾಪಪುಷ್ಪಧಾರಿಣೀ ।
ಕಲಾಪಪುಷ್ಪರುಚಿರಾ ಕಲಾಪಪುಷ್ಪಪೂಜಿತಾ ॥ 107 ॥

ಕ್ರಕಚಾ ಕ್ರಕಚಾರಾಧ್ಯಾ ಕಥಮ್ಬ್ರೂಮಾ ಕರಾಲತಾ ।
ಕಥಂಕಾರವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಕಾಲೀ ಕಾಲಕ್ರಿಯಾ ಕ್ರತುಃ ॥ 108 ॥

ಕಾಮಿನೀ ಕಾಮಿನೀಪೂಜ್ಯಾ ಕಾಮಿನೀಪುಷ್ಪಧಾರಿಣೀ ।
ಕಾಮಿನೀಪುಷ್ಪನಿಲಯಾ ಕಾಮಿನೀಪುಷ್ಪಪೂರ್ಣಿಮಾ ॥ 109 ॥

ಕಾಮಿನೀಪುಷ್ಪಪೂಜಾರ್ಹಾ ಕಾಮಿನೀಪುಷ್ಪಭೂಷಣಾ ।
ಕಾಮಿನೀಪುಷ್ಪತಿಲಕಾ ಕಾಮಿನೀಕುಂಡಚುಮ್ಬನಾ ॥ 110 ॥

ಕಾಮಿನೀಯೋಗಸನ್ತುಷ್ಟಾ ಕಾಮಿನೀಯೋಗಭೋಗದಾ ।
ಕಾಮಿನೀಕುಂಡಸಮ್ಮಗ್ನಾ ಕಾಮಿನೀಕುಂಡಮಧ್ಯಗಾ ॥ 111 ॥

ಕಾಮಿನೀಮಾನಸಾರಾಧ್ಯಾ ಕಾಮಿನೀಮಾನತೋಷಿತಾ ।
ಕಾಮಿನೀಮಾನಸಂಚಾರಾ ಕಾಲಿಕಾ ಕಾಲಕಾಲಿಕಾ ॥ 112 ॥

ಕಾಮಾ ಚ ಕಾಮದೇವೀ ಚ ಕಾಮೇಶೀ ಕಾಮಸಮ್ಭವಾ ।
ಕಾಮಭಾವಾ ಕಾಮರತಾ ಕಾಮಾರ್ತಾ ಕಾಮಮಂಜರೀ ॥ 113 ॥

ಕಾಮಮಂಜೀರರಣಿತಾ ಕಾಮದೇವಪ್ರಿಯಾನ್ತರಾ ।
ಕಾಮಕಾಲೀ ಕಾಮಕಲಾ ಕಾಲಿಕಾ ಕಮಲಾರ್ಚಿತಾ ॥ 114 ॥

ಕಾದಿಕಾ ಕಮಲಾ ಕಾಲೀ ಕಾಲಾನಲಸಮಪ್ರಭಾ ।
ಕಲ್ಪಾನ್ತದಹನಾ ಕಾನ್ತಾ ಕಾನ್ತಾರಪ್ರಿಯವಾಸಿನೀ ॥ 115 ॥

ಕಾಲಪೂಜ್ಯಾ ಕಾಲರತಾ ಕಾಲಮಾತಾ ಚ ಕಾಲಿನೀ ।
ಕಾಲವೀರಾ ಕಾಲಘೋರಾ ಕಾಲಸಿದ್ಧಾ ಚ ಕಾಲದಾ ॥ 116 ॥

ಕಾಲಂಜನಸಮಾಕಾರಾ ಕಾಲಂಜರನಿವಾಸಿನೀ ।
ಕಾಲಋದ್ಧಿಃ ಕಾಲವೃದ್ಧಿಃ ಕಾರಾಗೃಹವಿಮೋಚಿನೀ ॥ 117 ॥

ಕಾದಿವಿದ್ಯಾ ಕಾದಿಮಾತಾ ಕಾದಿಸ್ಥಾ ಕಾದಿಸುನ್ದರೀ ।
ಕಾಶೀ ಕಾಂಚೀ ಚ ಕಾಂಚೀಶಾ ಕಾಶೀಶವರದಾಯಿನೀ ॥ 118 ॥

ಕ್ರಾಂ ಬೀಜಾ ಚೈವ ಕ್ರೀಂ ಬೀಜಾ ಹೃದಯಾಯ ನಮಸ್ಸ್ಮೃತಾ ।
ಕಾಮ್ಯಾ ಕಾಮ್ಯಗತಿಃ ಕಾಮ್ಯಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರೀ ಚ ಕಾಮಭೂಃ ॥ 119 ॥

ಕಾಮಾಖ್ಯಾ ಕಾಮರೂಪಾ ಚ ಕಾಮಚಾಪವಿಮೋಚಿನೀ ।
ಕಾಮದೇವಕಲಾರಾಮಾ ಕಾಮದೇವಕಲಾಲಯಾ ॥ 120 ॥

ಕಾಮರಾತ್ರಿಃ ಕಾಮದಾತ್ರೀ ಕಾನ್ತಾರಾಚಲವಾಸಿನೀ ।
ಕಾಮರೂಪಾ ಕಾಲಗತಿಃ ಕಾಮಯೋಗಪರಾಯಣಾ ॥ 121 ॥

ಕಾಮಸಮ್ಮರ್ದ್ದನರತಾ ಕಾಮಗೇಹವಿಕಾಸಿನೀ ।
ಕಾಲಭೈರವಭಾರ್ಯಾ ಚ ಕಾಲಭೈರವಕಾಮಿನೀ ॥ 122 ॥

ಕಾಲಭೈರವಯೋಗಸ್ಥಾ ಕಾಲಭೈರವಭೋಗದಾ ।
ಕಾಮಧೇನುಃ ಕಾಮದೋಗ್ಧ್ರೀ ಕಾಮಮಾತಾ ಚ ಕಾನ್ತಿದಾ ॥ 123 ॥

ಕಾಮುಕಾ ಕಾಮುಕಾರಾಧ್ಯಾ ಕಾಮುಕಾನನ್ದವರ್ದ್ಧಿನೀ ।
ಕಾರ್ತ್ತವೀರ್ಯ್ಯಾ ಕಾರ್ತ್ತಿಕೇಯಾ ಕಾರ್ತ್ತಿಕೇಯಪ್ರಪೂಜಿತಾ ॥ 124 ॥

ಕಾರ್ಯ್ಯಾ ಕಾರಣದಾ ಕಾರ್ಯ್ಯಕಾರಿಣೀ ಕಾರಣಾನ್ತರಾ ।
ಕಾನ್ತಿಗಮ್ಯಾ ಕಾನ್ತಿಮಯೀ ಕಾತ್ಯಾ ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಚ ಕಾ ॥ 125 ॥

ಕಾಮಸಾರಾ ಚ ಕಾಶ್ಮೀರಾ ಕಾಶ್ಮೀರಾಚಾರತತ್ಪರಾ ।
ಕಾಮರೂಪಾಚಾರರತಾ ಕಾಮರೂಪಪ್ರಿಯಂವದಾ ॥ 126 ॥

ಕಾಮರೂಪಾಚಾರಸಿದ್ಧಿಃ ಕಾಮರೂಪಮನೋಮಯೀ ।
ಕಾರ್ತ್ತಿಕೀ ಕಾರ್ತ್ತಿಕಾರಾಧ್ಯಾ ಕಾಂಚನಾರಪ್ರಸೂನಭೂಃ ॥ 127 ॥

ಕಾಂಚನಾರಪ್ರಸೂನಾಭಾ ಕಾಂಚನಾರಪ್ರಪೂಜಿತಾ ।
ಕಾಂಚರೂಪಾ ಕಾಂಚಭೂಮಿಃ ಕಾಂಸ್ಯಪಾತ್ರಪ್ರಭೋಜಿನೀ ॥ 128 ॥

ಕಾಂಸ್ಯಧ್ವನಿಮಯೀ ಕಾಮಸುನ್ದರೀ ಕಾಮಚುಮ್ಬನಾ ।
ಕಾಶಪುಷ್ಪಪ್ರತೀಕಾಶಾ ಕಾಮದ್ರುಮಸಮಾಗಮಾ ॥ 129 ॥

ಕಾಮಪುಷ್ಪಾ ಕಾಮಭೂಮಿಃ ಕಾಮಪೂಜ್ಯಾ ಚ ಕಾಮದಾ ।
ಕಾಮದೇಹಾ ಕಾಮಗೇಹಾ ಕಾಮಬೀಜಪರಾಯಣಾ ॥ 130 ॥

ಕಾಮಧ್ವಜಸಮಾರೂಢಾ ಕಾಮಧ್ವಜಸಮಾಸ್ಥಿತಾ ।
ಕಾಶ್ಯಪೀ ಕಾಶ್ಯಪಾರಾಧ್ಯಾ ಕಾಶ್ಯಪಾನನ್ದದಾಯಿನೀ ॥ 131 ॥

ಕಾಲಿನ್ದೀಜಲಸಂಕಾಶಾ ಕಾಲಿನ್ದೀಜಲಪೂಜಿತಾ ।
ಕಾದೇವಪೂಜಾನಿರತಾ ಕಾದೇವಪರಮಾರ್ಥದಾ ॥ 132 ॥

ಕರ್ಮಣಾ ಕರ್ಮಣಾಕಾರಾ ಕಾಮಕರ್ಮಣಕಾರಿಣೀ ।
ಕಾರ್ಮ್ಮಣತ್ರೋಟನಕರೀ ಕಾಕಿನೀ ಕಾರಣಾಹ್ವಯಾ ॥ 133 ॥

ಕಾವ್ಯಾಮೃತಾ ಚ ಕಾಲಿಂಗಾ ಕಾಲಿಂಗಮರ್ದ್ದನೋದ್ಯತಾ ।
ಕಾಲಾಗರುವಿಭೂಷಾಢ್ಯಾ ಕಾಲಾಗರುವಿಭೂತಿದಾ ॥ 134 ॥

ಕಾಲಾಗರುಸುಗನ್ಧಾ ಚ ಕಾಲಾಗರುಪ್ರತರ್ಪಣಾ ।
ಕಾವೇರೀನೀರಸಮ್ಪ್ರೀತಾ ಕಾವೇರೀತೀರವಾಸಿನೀ ॥ 135 ॥

ಕಾಲಚಕ್ರಭ್ರಮಾಕಾರಾ ಕಾಲಚಕ್ರನಿವಾಸಿನೀ ।
ಕಾನನಾ ಕಾನನಾಧಾರಾ ಕಾರುಃ ಕಾರುಣಿಕಾಮಯೀ ॥ 136 ॥

ಕಾಮ್ಪಿಲ್ಯವಾಸಿನೀ ಕಾಷ್ಠಾ ಕಾಮಪತ್ನೀ ಚ ಕಾಮಭೂಃ ।
ಕಾದಮ್ಬರೀಪಾನರತಾ ತಥಾ ಕಾದಮ್ಬರೀಕಲಾ ॥ 137 ॥

ಕಾಮವನ್ದ್ಯಾ ಚ ಕಾಮೇಶೀ ಕಾಮರಾಜಪ್ರಪೂಜಿತಾ ।
ಕಾಮರಾಜೇಶ್ವರೀವಿದ್ಯಾ ಕಾಮಕೌತುಕಸುನ್ದರೀ ॥ 138 ॥

ಕಾಮ್ಬೋಜಜಾ ಕಾಂಛಿನದಾ ಕಾಂಸ್ಯಕಾಂಚನಕಾರಿಣೀ ।
ಕಾಂಚನಾದ್ರಿಸಮಾಕಾರಾ ಕಾಂಚನಾದ್ರಿಪ್ರದಾನದಾ ॥ 139 ॥

ಕಾಮಕೀರ್ತಿಃ ಕಾಮಕೇಶೀ ಕಾರಿಕಾ ಕಾನ್ತರಾಶ್ರಯಾ ।
ಕಾಮಭೇದೀ ಚ ಕಾಮಾರ್ತಿನಾಶಿನೀ ಕಾಮಭೂಮಿಕಾ ॥ 140 ॥

ಕಾಲಾನಲಾಶಿನೀ ಕಾವ್ಯವನಿತಾ ಕಾಮರೂಪಿಣೀ ।
ಕಾಯಸ್ಥಾ ಕಾಮಸನ್ದೀಪ್ತಿಃ ಕಾವ್ಯದಾ ಕಾಲಸುನ್ದರೀ ॥ 141 ॥

ಕಾಮೇಶೀ ಕಾರಣವರಾ ಕಾಮೇಶೀಪೂಜನೋದ್ಯತಾ ।
ಕಾಂಚೀ-ನೂಪುರಭೂಷಾಢ್ಯಾ-ಕುಂಕುಮಾಭರಣಾನ್ವಿತಾ ॥ 142 ॥

ಕಾಲಚಕ್ರಾ ಕಾಲಗತಿಃ ಕಾಲಚಕ್ರಾಮನೋಭವಾ ।
ಕುನ್ದಮಧ್ಯಾ ಕುನ್ದಪುಷ್ಪಾ ಕುನ್ದಪುಷ್ಪಪ್ರಿಯಾ ಕುಜಾ ॥ 143 ॥

ಕುಜಮಾತಾ ಕುಜಾರಾಧ್ಯಾ ಕುಠಾರವರಧಾರಿಣೀ ।
ಕುಂಚರಸ್ಥಾ ಕುಶರತಾ ಕುಶೇಶಯವಿಲೋಚನಾ ॥ 144 ॥

ಕುಮಠೀ ಕುರರೀ ಕುದ್ರಾ ಕುರಂಗೀ ಕುಟಜಾಶ್ರಯಾ ।
ಕುಮ್ಭೀನಸವಿಭೂಷಾ ಚ ಕುಮ್ಭೀನಸವಧೋದ್ಯತಾ ॥ 145 ॥

ಕುಮ್ಭಕರ್ಣಮನೋಲ್ಲಾಸಾ ಕುಲಚೂಡಾಮಣಿಃ ಕುಲಾ ।
ಕುಲಾಲಗೃಹಕನ್ಯಾ ಚ ಕುಲಚೂಡಾಮಣಿಪ್ರಿಯಾ ॥ 146 ॥

ಕುಲಪೂಜ್ಯಾ ಕುಲಾರಾಧ್ಯಾ ಕುಲಪೂಜಾಪರಾಯಣಾ ।
ಕುಲಭೂಷಾ ತಥಾ ಕುಕ್ಷಿಃ ಕುರರೀಗಣಸೇವಿತಾ ॥ 147 ॥

ಕುಲಪುಷ್ಪಾ ಕುಲರತಾ ಕುಲಪುಷ್ಪಪರಾಯಣಾ ।
ಕುಲವಸ್ತ್ರಾ ಕುಲಾರಾಧ್ಯಾ ಕುಲಕುಂಡಸಮಪ್ರಭಾ ॥ 148 ॥

ಕುಲಕುಂಡಸಮೋಲ್ಲಾಸಾ ಕುಂಡಪುಷ್ಪಪರಾಯಣಾ ।
ಕುಂಡಪುಷ್ಪಪ್ರಸನ್ನಾಸ್ಯಾ ಕುಂಡಗೋಲೋದ್ಭವಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 149 ॥

ಕುಂಡಗೋಲೋದ್ಭವಾಧಾರಾ ಕುಂಡಗೋಲಮಯೀ ಕುಹೂಃ ।
ಕುಂಡಗೋಲಪ್ರಿಯಪ್ರಾಣಾ ಕುಂಡಗೋಲಪ್ರಪೂಜಿತಾ ॥ 150 ॥

ಕುಂಡಗೋಲಮನೋಲ್ಲಾಸಾ ಕುಂಡಗೋಲಬಲಪ್ರದಾ ।
ಕುಂಡದೇವರತಾ ಕ್ರುದ್ಧಾ ಕುಲಸಿದ್ಧಿಕರಾ ಪರಾ ॥ 151 ॥

ಕುಲಕುಂಡಸಮಾಕಾರಾ ಕುಲಕುಂಡಸಮಾನಭೂಃ ।
ಕುಂಡಸಿದ್ಧಿಃ ಕುಂಡಋದ್ಧಿಃ ಕುಮಾರೀಪೂಜನೋದ್ಯತಾ ॥ 152 ॥

ಕುಮಾರೀಪೂಜಕಪ್ರಾಣಾ ಕುಮಾರೀಪೂಜಕಾಲಯಾ ।
ಕುಮಾರೀಕಾಮಸನ್ತುಷ್ಟಾ ಕುಮಾರೀಪೂಜನೋತ್ಸುಕಾ ॥ 153 ॥

ಕುಮಾರೀವ್ರತಸನ್ತುಷ್ಟಾ ಕುಮಾರೀರೂಪಧಾರಿಣೀ ।
ಕುಮಾರೀಭೋಜನಪ್ರೀತಾ ಕುಮಾರೀ ಚ ಕುಮಾರದಾ ॥ 154 ॥

ಕುಮಾರಮಾತಾ ಕುಲದಾ ಕುಲಯೋನಿಃ ಕುಲೇಶ್ವರೀ ।
ಕುಲಲಿಂಗಾ ಕುಲಾನನ್ದಾ ಕುಲರಮ್ಯಾ ಕುತರ್ಕಧೃಕ್ ॥ 155 ॥

ಕುನ್ತೀ ಚ ಕುಲಕಾನ್ತಾ ಚ ಕುಲಮಾರ್ಗಪರಾಯಣಾ ।
ಕುಲ್ಲಾ ಚ ಕುರುಕುಲ್ಲಾ ಚ ಕುಲ್ಲುಕಾ ಕುಲಕಾಮದಾ ॥ 156 ॥

ಕುಲಿಶಾಂಗೀ ಕುಬ್ಜಿಕಾ ಚ ಕುಬ್ಜಿಕಾನನ್ದವರ್ದ್ಧಿನೀ ।
ಕುಲೀನಾ ಕುಂಜರಗತಿಃ ಕುಂಜರೇಶ್ವರಗಾಮಿನೀ ॥ 157 ॥

ಕುಲಪಾಲೀ ಕುಲವತೀ ತಥೈವ ಕುಲದೀಪಿಕಾ ।
ಕುಲಯೋಗೇಶ್ವರೀ ಕುಂಡಾ ಕುಂಕುಮಾರುಣವಿಗ್ರಹಾ ॥ 158 ॥

ಕುಂಕುಮಾನನ್ದಸನ್ತೋಷಾ ಕುಂಕುಮಾರ್ಣವವಾಸಿನೀ ।
ಕುಸುಮಾ ಕುಸುಮಪ್ರೀತಾ ಕುಲಭೂಃ ಕುಲಸುನ್ದರೀ ॥ 159 ॥

ಕುಮುದ್ವತೀ ಕುಮುದಿನೀ ಕುಶಲಾ ಕುಲಟಾಲಯಾ ।
ಕುಲಟಾಲಯಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಕುಲಟಾಸಂಗತೋಷಿತಾ ॥ 160 ॥

ಕುಲಟಾಭವನೋದ್ಯುಕ್ತಾ ಕುಶಾವರ್ತಾ ಕುಲಾರ್ಣವಾ ।
ಕುಲಾರ್ಣವಾಚಾರರತಾ ಕುಂಡಲೀ ಕುಂಡಲಾಕೃತಿಃ ॥ 161 ॥

ಕುಮತಿಶ್ಚ ಕುಲಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಕುಲಚಕ್ರಪರಾಯಣಾ ।
ಕೂಟಸ್ಥಾ ಕೂಟದೃಷ್ಟಿಶ್ಚ ಕುನ್ತಲಾ ಕುನ್ತಲಾಕೃತಿಃ ॥ 162 ॥

ಕುಶಲಾಕೃತಿರೂಪಾ ಚ ಕೂರ್ಚಬೀಜಧರಾ ಚ ಕೂಃ ।
ಕುಂ ಕುಂ ಕುಂ ಕುಂ ಶಬ್ದರತಾ ಕ್ರೂಂ ಕ್ರೂಂ ಕ್ರೂಂ ಕ್ರೂಂ ಪರಾಯಣಾ ॥ 163 ॥

ಕುಂ ಕುಂ ಕುಂ ಶಬ್ದನಿಲಯಾ ಕುಕ್ಕುರಾಲಯವಾಸಿನೀ ।
ಕುಕ್ಕುರಾಸಂಗಸಂಯುಕ್ತಾ ಕುಕ್ಕುರಾನನ್ತವಿಗ್ರಹಾ ॥ 164 ॥

ಕೂರ್ಚಾರಮ್ಭಾ ಕೂರ್ಚಬೀಜಾ ಕೂರ್ಚಜಾಪಪರಾಯಣಾ ।
ಕುಲಿನೀ ಕುಲಸಂಸ್ಥಾನಾ ಕೂರ್ಚಕಂಠಪರಾಗತಿಃ ॥ 165 ॥

ಕೂರ್ಚವೀಣಾಭಾಲದೇಶಾ ಕೂರ್ಚಮಸ್ತಕಭೂಷಿತಾ ।
ಕುಲವೃಕ್ಷಗತಾ ಕೂರ್ಮಾ ಕೂರ್ಮಾಚಲನಿವಾಸಿನೀ ॥ 166 ॥

ಕುಲಬಿನ್ದುಃ ಕುಲಶಿವಾ ಕುಲಶಕ್ತಿಪರಾಯಣಾ ।
ಕುಲಬಿನ್ದುಮಣಿಪ್ರಖ್ಯಾ ಕುಂಕುಮದ್ರುಮವಾಸಿನೀ ॥ 167 ॥

ಕುಚಮರ್ದನಸನ್ತುಷ್ಟಾ ಕುಚಜಾಪಪರಾಯಣಾ ।
ಕುಚಸ್ಪರ್ಶನಸನ್ತುಷ್ಟಾ ಕುಚಾಲಿಂಗನಹರ್ಷದಾ ॥ 168 ॥

ಕುಮತಿಘ್ನೀ ಕುಬೇರಾರ್ಚ್ಯಾ ಕುಚಭೂಃ ಕುಲನಾಯಿಕಾ ।
ಕುಗಾಯನಾ ಕುಚಧರಾ ಕುಮಾತಾ ಕುನ್ದದನ್ತಿನೀ ॥ 169 ॥

ಕುಗೇಯಾ ಕುಹರಾಭಾಸಾ ಕುಗೇಯಾ ಕುಘ್ನದಾರಿಭಾ ।
ಕೀರ್ತಿಃ ಕಿರಾತಿನೀ ಕ್ಲಿನ್ನಾ ಕಿನ್ನರಾ ಕಿನ್ನರೀಕ್ರಿಯಾ ॥ 170 ॥

ಕ್ರೀಂಕಾರಾ ಕ್ರೀಂಜಪಾಸಕ್ತಾ ಕ್ರೀಂ ಹೂँ ಸ್ತ್ರೀಂ ಮನ್ತ್ರರೂಪಿಣೀ ।
ಕಿರ್ಮೀರಿತದೃಶಾಪಾಂಗೀ ಕಿಶೋರೀ ಚ ಕಿರೀಟಿನೀ ॥ 171 ॥

ಕೀಟಭಾಷಾ ಕೀಟಯೋನಿಃ ಕೀಟಮಾತಾ ಚ ಕೀಟದಾ ।
ಕಿಂಶುಕಾ ಕೀರಭಾಷಾ ಚ ಕ್ರಿಯಾಸಾರಾ ಕ್ರಿಯಾವತೀ ॥ 172 ॥

ಕೀಂಕೀಂಶಬ್ದಪರಾ ಕ್ಲಾಂ ಕ್ಲೀಂ ಕ್ಲೂँ ಕ್ಲೈಂ ಕ್ಲೌಂ ಮನ್ತ್ರರೂಪಿಣೀ ।
ಕಾँ ಕೀಂ ಕೂँ ಕೈಂ ಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಕಃ ಫಟ್ ಮನ್ತ್ರಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 173 ॥

ಕೇತಕೀಭೂಷಣಾನನ್ದಾ ಕೇತಕೀಭರಣಾನ್ವಿತಾ ।
ಕೈಕದಾ ಕೇಶಿನೀ ಕೇಶೀ ಕೇಶೀಸೂದನತತ್ಪರಾ ॥ 174 ॥

ಕೇಶರೂಪಾ ಕೇಶಮುಕ್ತಾ ಕೈಕೇಯೀ ಕೌಶಿಕೀ ತಥಾ ।
ಕೈರವಾ ಕೈರವಾಹ್ಲಾದಾ ಕೇಶರಾ ಕೇತುರೂಪಿಣೀ ॥ 175 ॥

ಕೇಶವಾರಾಧ್ಯಹೃದಯಾ ಕೇಶವಾಸಕ್ತಮಾನಸಾ ।
ಕ್ಲೈಬ್ಯವಿನಾಶಿನೀ ಕ್ಲೈಂ ಚ ಕ್ಲೈಂ ಬೀಜಜಪತೋಷಿತಾ ॥ 176 ॥

ಕೌಶಲ್ಯಾ ಕೋಶಲಾಕ್ಷೀ ಚ ಕೋಶಾ ಚ ಕೋಮಲಾ ತಥಾ ।
ಕೋಲಾಪುರನಿವಾಸಾ ಚ ಕೋಲಾಸುರವಿನಾಶಿನೀ ॥ 177 ॥

ಕೋಟಿರೂಪಾ ಕೋಟಿರತಾ ಕ್ರೋಧಿನೀ ಕ್ರೋಧರೂಪಿಣೀ ।
ಕೇಕಾ ಚ ಕೋಕಿಲಾ ಕೋಟಿಃ ಕೋಟಿಮನ್ತ್ರಪರಾಯಣಾ ॥ 178 ॥

ಕೋಟ್ಯಾನನ್ತಮನ್ತ್ರಯುಕ್ತಾ ಕೈರೂಪಾ ಕೇರಲಾಶ್ರಯಾ ।
ಕೇರಲಾಚಾರನಿಪುಣಾ ಕೇರಲೇನ್ದ್ರಗೃಹಸ್ಥಿತಾ ॥ 179 ॥

ಕೇದಾರಾಶ್ರಮಸಂಸ್ಥಾ ಚ ಕೇದಾರೇಶ್ವರಪೂಜಿತಾ ।
ಕ್ರೋಧರೂಪಾ ಕ್ರೋಧಪದಾ ಕ್ರೋಧಮಾತಾ ಚ ಕೌಶಿಕೀ ॥ 180 ॥

ಕೋದಂಡಧಾರಿಣೀ ಕ್ರೌಂಚಾ ಕೌಶಲ್ಯಾ ಕೌಲಮಾರ್ಗಗಾ ।
ಕೌಲಿನೀ ಕೌಲಿಕಾರಾಧ್ಯಾ ಕೌಲಿಕಾಗಾರವಾಸಿನೀ ॥ 181 ॥

ಕೌತುಕೀ ಕೌಮುದೀ ಕೌಲಾ ಕುಮಾರೀ ಕೌರವಾರ್ಚಿತಾ ।
ಕೌಂಡಿನ್ಯಾ ಕೌಶಿಕೀ ಕ್ರೋಧಾ ಜ್ವಾಲಾಭಾಸುರರೂಪಿಣೀ ॥ 182 ॥

ಕೋಟಿಕಾಲಾನಲಜ್ವಾಲಾ ಕೋಟಿಮಾರ್ತ್ತಂಡವಿಗ್ರಹಾ ।
ಕೃತ್ತಿಕಾ ಕೃಷ್ಣವರ್ಣಾ ಚ ಕೃಷ್ಣಾ ಕೃತ್ಯಾ ಕ್ರಿಯಾತುರಾ ॥ 183 ॥

ಕೃಶಾಂಗೀ ಕೃತಕೃತ್ಯಾ ಚ ಕ್ರಃ ಫಟ್ಸ್ವಾಹಾಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಕ್ರೌಂ ಕ್ರೌಂ ಹೂँ ಫಟ್ಮನ್ತ್ರವರ್ಣಾ
ಕ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೂँ ಫಟ್ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 184 ॥

ಕ್ರೀಂಕ್ರೀಂಹ್ರೀಂಹ್ರೀಂ ತಥಾ ಹ್ರೂँ ಹೂँಫಟ್ಸ್ವಾಹಾಮನ್ತ್ರರೂಪಿಣೀ ।
ಇತಿ ಶ್ರೀಸರ್ವಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಮೇಧಾನಾಮ ಸಹಸ್ರಕಮ್ ॥ 185 ॥

ಸುನ್ದರೀಶಕ್ತಿದಾನಾಖ್ಯಂ ಸ್ವರೂಪಾರ್ಭಿಧಮೇವ ಚ ।
ಕಥಿತಂ ದಕ್ಷಿಣಾಕಾಲ್ಯಾಃ ಸುನ್ದರ್ಯೈ ಪ್ರೀತಿಯೋಗತಃ ॥ 1 ॥

ವರದಾನಪ್ರಸಂಗೇನ ರಹಸ್ಯಮಪಿ ದರ್ಶಿತಮ್ ।
ಗೋಪನೀಯಂ ಸದಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಠನೀಯಂ ಪರಾತ್ಪರಮ್ ॥ 2 ॥

ಪ್ರಾತರ್ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕಾಲೇ ಚ ಮಧ್ಯಾರ್ದ್ಧರಾತ್ರಯೋರಪಿ ।
ಯಜ್ಞಕಾಲೇ ಜಪಾನ್ತೇ ಚ ಪಠನೀಯಂ ವಿಶೇಷತಃ ॥ 3 ॥

ಯಃ ಪಠೇತ್ ಸಾಧಕೋ ಧೀರಃ ಕಾಲೀರೂಪೋ ಹಿ ವರ್ಷತಃ ।
ಪಠೇದ್ವಾ ಪಾಠಯೇದ್ವಾಪಿ ಶೃಣೋತಿ ಶ್ರಾವಯೇದಪಿ ॥ 4 ॥

ವಾಚಕಂ ತೋಷಯೇದ್ವಾಪಿ ಸ ಭವೇತ್ ಕಾಲಿಕಾತನುಃ ।
ಸಹೇಲಂ ವಾ ಸಲೀಲಂ ವಾ ಯಶ್ಚೈನಂ ಮಾನವಃ ಪಠೇತ್ ॥ 5 ॥

ಸರ್ವದುಃಖವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯೀ ಕವಿಃ ।
ಮೃತವನ್ಧ್ಯಾ ಕಾಕವನ್ಧ್ಯಾ ಕನ್ಯಾವನ್ಧ್ಯಾ ಚ ವನ್ಧ್ಯಕಾ ॥ 6 ॥

ಪುಷ್ಪವನ್ಧ್ಯಾ ಶೂಲವನ್ಧ್ಯಾ ಶೃಣುಯಾತ್ ಸ್ತೋತ್ರಮುತ್ತಮಮ್ ।
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾತಾರಂ ಸತ್ಕವಿಂ ಚಿರಜೀವಿನಮ್ ॥ 7 ॥

ಪಾಂಡಿತ್ಯಕೀರ್ತಿಸಂಯುಕ್ತಂ ಲಭತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ।
ಯಂ ಯಂ ಕಾಮಮುಪಸ್ಕೃತ್ಯ ಕಾಲೀಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಜಪೇತ್ಸ್ತವಮ್ ॥ 8 ॥

ತಂ ತಂ ಕಾಮಂ ಕರೇ ಕೃತ್ವಾ ಮನ್ತ್ರೀ ಭವತಿ ನಾಽನ್ಯಥಾ ।
ಯೋನಿಪುಷ್ಪೈರ್ಲಿಂಗಪುಷ್ಪೈಃ ಕುಂಡಗೋಲೋದ್ಭವೈರಪಿ ॥ 9 ॥

ಸಂಯೋಗಾಮೃತಪುಷ್ಪೈಶ್ಚ ವಸ್ತ್ರದೇವೀಪ್ರಸೂನಕೈಃ ।
ಕಾಲಿಪುಷ್ಪೈಃ ಪೀಠತೋಯೈರ್ಯೋನಿಕ್ಷಾಲನತೋಯಕೈಃ ॥ 10 ॥

ಕಸ್ತೂರೀಕುಂಕುಮೈರ್ದೇವೀಂ ನಖಕಾಲಾಗರುಕ್ರಮಾತ್ ।
ಅಷ್ಟಗನ್ಧೈರ್ಧೂಪದೀಪರ್ಯವಯಾವಕಸಂಯುತೈಃ ॥ 11 ॥

ರಕ್ತಚನ್ದನಸಿನ್ದೂರೈರ್ಮತ್ಸ್ಯಮಾಂಸಾದಿಭೂಷಣೈಃ ।
ಮಧುಭಿಃ ಪಾಯಸೈಃ ಕ್ಷೀರೈಃ ಶೋಧಿತೈಃ ಶೋಣಿತೈರಪಿ ॥ 12 ॥

ಮಹೋಪಚಾರೈ ರಕ್ತೈಶ್ಚ ನೈವೇದ್ಯೈಃ ಸುರಸಾನ್ವಿತೈಃ ।
ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ಮಹಾಕಾಲೀಂ ಮಹಾಕಾಲೇನ ಲಾಲಿತಾಮ್ ॥ 13 ॥

ವಿದ್ಯಾರಾಜ್ಞೀಂ ಕುಲ್ಲುಕಾಂಚ ಜಪ್ತ್ವಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಜಪೇಚ್ಛಿವೇ ।
ಕಾಲೀಭಕ್ತಸ್ತ್ವೇಕಚಿತ್ತಃ ಸಿನ್ದೂರತಿಲಕಾನ್ವಿತಃ ॥ 14 ॥

ತಾಮ್ಬೂಲಪೂರಿತಮುಖೋ ಮುಕ್ತಕೇಶೋ ದಿಗಮ್ಬರಃ ।
ಶವಯೋನಿಸ್ಥಿತೋ ವೀರಃ ಶ್ಮಶಾನಸುರತಾನ್ವಿತಃ ॥ 15 ॥

ಶೂನ್ಯಾಲಯೇ ಬಿನ್ದುಪೀಠೇ ಪುಷ್ಪಾಕೀರ್ಣೇ ಶಿವಾನನೇ ।
ಶಯನೋತ್ಥಪ್ರಭುಂಜಾನಃ ಕಾಲೀದರ್ಶನಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 16 ॥

ತತ್ರ ಯದ್ಯತ್ಕೃತಂ ಕರ್ಮ ತದನನ್ತಫಲಂ ಭವೇತ್ ।
ಐಶ್ವರ್ಯೇ ಕಮಲಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸಿದ್ಧೌ ಶ್ರೀಕಾಲಿಕಾಮ್ಬಿಕಾ ॥ 17 ॥

ಕವಿತ್ವೇ ತಾರಿಣೀತುಲ್ಯಃ ಸೌನ್ದರ್ಯೇ ಸುನ್ದರೀಸಮಃ ।
ಸಿನ್ಧೋರ್ದ್ಧಾರಾಸಮಃ ಕಾರ್ಯೇ ಶ್ರುತೌ ಶ್ರುತಿಧರಸ್ತಥಾ ॥ 18 ॥

ವಜ್ರಾಸ್ತ್ರಮಿವ ದುರ್ದ್ಧರ್ಷಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯಾಸ್ತ್ರಭೃತ್ ।
ಶತ್ರುಹನ್ತಾ ಕಾವ್ಯಕರ್ತಾ ಭವೇಚ್ಛಿವಸಮಃ ಕಲೌ ॥ 19 ॥

ದಿಗ್ವಿದಿಕ್ಚನ್ದ್ರಕರ್ತಾ ಚ ದಿವಾರಾತ್ರಿವಿಪರ್ಯ್ಯಯೀ ।
ಮಹಾದೇವಸಮೋ ಯೋಗೀ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸ್ತಮ್ಭಕಃ ಕ್ಷಣಾತ್ ॥ 20 ॥

ಗಾನೇನ ತುಮ್ಬುರುಃ ಸಾಕ್ಷಾದ್ದಾನೇ ಕರ್ಣಸಮೋ ಭವೇತ್ ।
ಗಜಾಽಶ್ವರಥಪತ್ತೀನಾಮಸ್ತ್ರಾಣಾಮಧಿಪಃ ಕೃತೀ ॥ 21 ॥

ಆಯುಷ್ಯೇಷು ಭುಶುಂಡೀ ಚ ಜರಾಪಲಿತನಾಶಕಃ ।
ವರ್ಷಷೋಡಶವಾನ್ ಭೂಯಾತ್ ಸರ್ವಕಾಲೇ ಮಹೇಶ್ವರೀ ॥ 22 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗೋಲೇ ದೇವೇಶಿ ನ ತಸ್ಯ ದುರ್ಲಭಂ ಕ್ವಚಿತ್ ।
ಸರ್ವಂ ಹಸ್ತಗತಂ ಭೂಯಾನ್ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ ॥ 23 ॥

ಕುಲಪುಷ್ಪಯುತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತತ್ರ ಕಾಲೀಂ ವಿಚಿನ್ತ್ಯ ಚ ।
ವಿದ್ಯಾರಾಜ್ಞೀಂ ತು ಸಮ್ಪೂಜ್ಯ ಪಠೇನ್ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ॥ 24 ॥

ಮನೋರಥಮಯೀ ಸಿದ್ಧಿಸ್ತಸ್ಯ ಹಸ್ತೇ ಸದಾ ಭವೇತ್ ।
ಪರದಾರಾನ್ ಸಮಾಲಿಂಗಯ ಸಮ್ಪೂಜ್ಯ ಪರಮೇಶ್ವರೀಮ್ ॥ 25 ॥

ಹಸ್ತಾಹಸ್ತಿಕಯಾ ಯೋಗಂ ಕೃತ್ವಾ ಜಪ್ತ್ವಾ ಸ್ತವಂ ಪಠೇತ್ ।
ಯೋನಿಂ ವೀಕ್ಷ್ಯ ಜಪೇತ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಕುಬೇರಾದಧಿಕೋ ಭವೇತ್ ॥ 26 ॥

ಕುಂಡಗೋಲೋದ್ಭವಂ ಗೃಹ್ಯವರ್ಣಾಕ್ತಂ ಹೋಮಯೇನ್ನಿಶಿ ।
ಪಿತೃಭೂಮೌ ಮಹೇಶಾನಿ ವಿಧಿರೇಖಾಂ ಪ್ರಮಾರ್ಜಯೇತ್ ॥ 27 ॥

ತರುಣೀಂ ಸುನ್ದರೀಂ ರಮ್ಯಾಂ ಚಂಚಲಾಂ ಕಾಮಗರ್ವಿತಾಮ್ ।
ಸಮಾನೀಯ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಸಂಶೋಧ್ಯ ನ್ಯಾಸಯೋಗತಃ ॥ 28 ॥

ಪ್ರಸೂನಮಂಚೇ ಸಂಸ್ಥಾಪ್ಯ ಪೃಥಿವೀಂ ವಶಮಾನಯೇತ್ ।
ಮೂಲಚಕ್ರಂ ತು ಸಮ್ಭಾವ್ಯ ದೇವ್ಯಾಶ್ಚರಣಸಂಯುತಮ್ ॥ 29 ॥

ಸಮ್ಮೂಜ್ಯ ಪರಮೇಶಾನೀಂ ಸಂಕಲ್ಪ್ಯ ತು ಮಹೇಶ್ವರಿ ।
ಜಪ್ತ್ವಾ ಸ್ತುತ್ವಾ ಮಹೇಶಾನೀಂ ಪ್ರಣವಂ ಸಂಸ್ಮರೇಚ್ಛಿವೇ ॥ 30 ॥

ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತೈರ್ಯೋನಿಂ ಪ್ರಮನ್ತ್ರ್ಯಾಚುಮ್ಬ್ಯ ಯತ್ನತಃ ।
ಸಂಯೋಗೀಭೂಯ ಜಪ್ತವ್ಯಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಧಿಪೋ ಭವೇತ್ ॥ 31 ॥

ಶೂನ್ಯಾಗಾರೇ ಶಿವಾರಣ್ಯೇ ಶಿವದೇವಾಲಯೇ ತಥಾ ।
ಶೂನ್ಯದೇಶೇ ತಡಾಗೇ ಚ ಗಂಗಾಗರ್ಭೇ ಚತುಷ್ಪಥೇ ॥ 32 ॥

ಶ್ಮಶಾನೇ ಪರ್ವತಪ್ರಾನ್ತೇ ಏಕಲಿಂಗೇ ಶಿವಾಮುಖೇ ।
ಮುಂಡಯೋನೌ ಋತೌ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಗೇಹೇ ವೇಶ್ಯಾಗೃಹೇ ತಥಾ ॥ 33 ॥

ಕುಟ್ಟಿನೀಗೃಹಮಧ್ಯೇ ಚ ಕದಲೀಮಂಡಪೇ ತಥಾ ।
ಪಠೇತ್ಸಹಸ್ರನಾಮಾಖ್ಯಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ ॥ 34 ॥

ಅರಣ್ಯೇ ಶೂನ್ಯಗರ್ತೇ ಚ ರಣೇ ಶತ್ರುಸಮಾಗಮೇ ।
ಪ್ರಜಪೇಚ್ಚ ತತೋ ನಾಮ ಕಾಲ್ಯಾಶ್ಚೈವ ಸಹಸ್ರಕಮ್ ॥ 35 ॥

ಬಾಲಾನನ್ದಪರೋ ಭೂತ್ವಾ ಪಠಿತ್ವಾ ಕಾಲಿಕಾಸ್ತವಮ್ ।
ಕಾಲೀಂ ಸಂಚಿನ್ತ್ಯ ಪ್ರಜಪೇತ್ ಪಠೇನ್ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ॥ 36 ॥

ಸರ್ವಸಿದ್ಧೀಶ್ವರೋ ಭೂಯಾದ್ವಾಂಛಾಸಿದ್ಧೀಶ್ವರೋ ಭವೇತ್ ।
ಮುಂಡಚೂಡಕಯೋರ್ಯೋನಿ ತ್ವಚಿ ವಾ ಕೋಮಲೇ ಶಿವೇ ॥ 37 ॥

ವಿಷ್ಟರೇ ಶವವಸ್ತ್ರೇ ವಾ ಪುಷ್ಪವಸ್ತ್ರಾಸನೇಽಪಿ ವಾ ।
ಮುಕ್ತಕೇಶೋ ದಿಶಾವಾಸೋ ಮೈಥುನೀ ಶಯನೇ ಸ್ಥಿತಃ ॥ 38 ॥

ಜಪ್ತ್ವಾಕಾಲೀಂ ಪಠೇತ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಖೇಚರೀಸಿದ್ಧಿಭಾಗ್ ಭವೇತ್ ।
ಚಿಕುರಂ ಯೋಗಮಾಸಾದ್ಯ ಶುಕ್ರೋತ್ಸಾರಣಮೇವ ಚ ॥ 39 ॥

ಜಪ್ತ್ವಾ ಶ್ರೀದಕ್ಷಿಣಾಂ ಕಾಲೀಂ ಶಕ್ತಿಪಾತಶತಂ ಭವೇತ್ ।
ಲತಾಂ ಸ್ಪೃಶನ್ ಜಪಿತ್ವಾ ಚ ರಮಿತ್ವಾ ತ್ವರ್ಚಯನ್ನಪಿ ॥ 40 ॥

ಆಹ್ಲಾದಯನ್ದಿಗಾವಾಸಃ ಪರಶಕ್ತಿಂ ವಿಶೇಷತಃ ।
ಸ್ತುತ್ವಾ ಶ್ರೀದಕ್ಷಿಣಾಂ ಕಾಲೀಂ ಯೋನಿಂ ಸ್ವಕರಗಾಂಚರೇತ್ ॥ 41 ॥

ಪಠೇನ್ನಾಮಸಹಸ್ರಂ ಯಃ ಸ ಶಿವಾದಧಿಕೋ ಭವೇತ್ ।
ಲತಾನ್ತರೇಷು ಜಪ್ತವ್ಯಂ ಸ್ತುತ್ವಾ ಕಾಲೀಂ ನಿರಾಕುಲಃ ॥ 42 ॥

ದಶಾವಧಾನೋ ಭವತಿ ಮಾಸಮಾತ್ರೇಣ ಸಾಧಕಃ ।
ಕಾಲರಾತ್ರ್ಯಾಂ ಮಹಾರಾತ್ರ್ಯಾಂ ವೀರರಾತ್ರ್ಯಾಮಪಿ ಪ್ರಿಯೇ ॥ 43 ॥

ಮಹಾರಾತ್ರ್ಯಾಂ ಚತುರ್ದಶ್ಯಾಮಷ್ಟಮ್ಯಾಂ ಸಂಕ್ರಮೇಽಪಿ ವಾ ।
ಕುಹೂಪೂರ್ಣೇನ್ದುಶುಕ್ರೇಷು ಭೌಮಾಮಾಯಾಂ ನಿಶಾಮುಖೇ ॥ 44 ॥

ನವಮ್ಯಾಂ ಮಂಗಲದಿನೇ ತಥಾ ಕುಲತಿಥೌ ಶಿವೈ ।
ಕುಲಕ್ಷೇತ್ರೇ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಪಠೇನ್ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ॥ 45 ॥

ಸುದರ್ಶನೋ ಭವೇದಾಶು ಕಿನ್ನರೀಸಿದ್ಧಿಭಾಗ್ಭವೇತ್ ।
ಪಶ್ಮಿಮಾಭಿಮುಖಂ ಲಿಂಗಂ ವೃಷಶೂನ್ಯಂ ಪುರಾತನಮ್ ॥ 46 ॥

ತತ್ರ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಜಪೇತ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸರ್ವಕಾಮಾಪ್ತಯೇ ಶಿವೇ ।
ಭೌಮವಾರೇ ನಿಶೀಥೇ ವಾ ಅಮಾವಸ್ಯಾದಿನೇ ಶುಭೇ ॥ 47 ॥

ಮಾಷಭಕ್ತಬಲಿಂ ಛಾಗಂ ಕೃಸರಾನ್ನಂ ಚ ಪಾಯಸಮ್ ।
ದಗ್ಧಮೀನಂ ಶೋಣಿತಂಚ ದಧಿ ದುಗ್ಧ ಗುಡಾರ್ದ್ರಕಮ್ ॥ 48 ॥

ಬಲಿಂ ದತ್ವಾ ಜಪೇತ್ ತತ್ರ ತ್ವಷ್ಟೋತ್ತರಸಹಸ್ರಕಮ್ ।
ದೇವ-ಗನ್ಧರ್ವ-ಸಿದ್ಧೌಧೈಃ ಸೇವಿತಾಂ ಸುರಸುನ್ದರೀಮ್ ॥ 49 ॥

ಲಭೇದ್ದೇವೇಶಿ ಮಾಸೇನ ತಸ್ಯ ಚಾಸನ ಸಂಹತಿಃ ।
ಹಸ್ತತ್ರಯಂ ಭವೇದೂರ್ಧ್ವಂ ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ ॥ 50 ॥

ಹೇಲಯಾ ಲೀಲಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಕಾಲೀಂ ಸ್ತೌತಿ ನರಸ್ತು ಯಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾದೀಂಸ್ಸತಮ್ಭಯೇದ್ದೇವಿ ಮಾಹೇಶೀಂ ಮೋಹಯೇತ್ಕ್ಷಣಾತ್ ॥ 51 ॥

ಆಕರ್ಷಯೇನ್ಮಹಾವಿದ್ಯಾಂ ದಶಪೂರ್ವಾನ್ ತ್ರಿಯಾಮತಃ ।
ಕುರ್ವೀತ ವಿಷ್ಣುನಿರ್ಮ್ಮಾಣಂ ಯಮಾದೀನಾಂ ತು ಮಾರಣಮ್ ॥ 52 ॥

ಧ್ರುವಮುಚ್ಚಾಟಯೇನ್ನೂನಂ ಸೃಷ್ಟಿನೂತನತಾಂ ನರಃ ।
ಮೇಷಮಾಹಿಷಮಾರ್ಜಾರಖರಚ್ಛಾಗನರಾದಿಕೈಃ ॥ 53 ॥

ಖಂಗಿಶೂಕರಕಾಪೋತೈಷ್ಟಿಟ್ಟಿಭೈಃ ಶಶಕೈಃ ಪಲೈಃ ।
ಶೋಣಿತೈಃ ಸಾಸ್ಥಿಮಾಂಸೈಶ್ಚ ಕಾರಂಡೈರ್ದುಗ್ಧಪಾಯಸೈಃ ॥ 54 ॥

ಕಾದಮ್ಬರೀಸಿನ್ಧುಮದ್ಯೈಃ ಸುರಾರಿಷ್ಟೈಶ್ಚ ಸಾಸವೈಃ ।
ಯೋನಿಕ್ಷಾಲಿತತೋಯೈಶ್ಚ ಯೋನಿಲಿಂಗಾಮೃತೈರಪಿ ॥ 55 ॥

ಸ್ವಜಾತಕುಸುಮೈಃ ಪೂಜ್ಯಾ ಜಪಾನ್ತೇ ತರ್ಪಯೇಚ್ಛಿವಾಮ್ ।
ಸರ್ವಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನಾಮ್ನಾ ತು ಸ್ತುತ್ವಾ ನತ್ವಾ ಸ್ವಶಕ್ತಿತಃ ॥ 56 ॥

ಶಕ್ತ್ಯಾ ಲಭನ್ ಪಠೇತ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಕಾಲೀರೂಪೋ ದಿನತ್ರಯಾತ್ ।
ದಕ್ಷಿಣಾಕಾಲಿಕಾ ತಸ್ಯ ಗೇಹೇ ತಿಷ್ಠತಿ ನಾನ್ಯಥಾ ॥ 57 ॥

ವೇಶ್ಯಾಲತಾಗೃಹೇ ಗತ್ವಾ ತಸ್ಯಾಶ್ಚುಮ್ಬನತತ್ಪರಃ ।
ತಸ್ಯಾ ಯೋನೌ ಮುಖಂ ದತ್ವಾ ತದ್ರಸಂ ವಿಲಿಹಂಜಪೇತ್ ॥ 58 ॥

ತದನ್ತೇ ನಾಮ ಸಾಹಸ್ರಂ ಪಠೇದ್ಭಕ್ತಿಪರಾಯಣಃ ।
ಕಾಲಿಕಾದರ್ಶನಂ ತಸ್ಯ ಭವೇದ್ದೇವಿ ತ್ರಿಯಾಮತಃ ॥ 59 ॥

ನೃತ್ಯಪಾತ್ರಗೃಹೇ ಗತ್ವಾ ಮಕಾರಪಂಚಕಾನ್ವಿತಃ ।
ಪ್ರಸೂನಮಂಚೇ ಸಂಸ್ಥಾಪ್ಯ ಶಕ್ತಿನ್ಯಾಸಪರಾಯಣಃ ॥ 60 ॥

ಪಾತ್ರಾಣಾಂ ಸಾಧನಂ ಕೃತ್ವಾ ದಿಗ್ವಸ್ತ್ರಾಂ ತಾಂ ಸಮಾಚರೇತ್ ।
ಸಮ್ಭಾವ್ಯ ಚಕ್ರಂ ತನ್ಮೂಲೇ ತತ್ರ ಸಾವರಣಾಂ ಜಪೇತ್ ॥ 61 ॥

ಶತಂ ಭಾಲೇ ಶತಂ ಕೇಶೇ ಶತಂ ಸಿನ್ದೂರಮಂಡಲೇ ।
ಶತತ್ರಯಂ ಕುಚದ್ವನ್ದ್ವೇ ಶತಂ ನಾಭೌ ಮಹೇಶ್ವರಿ ॥ 62 ॥

ಶತಂ ಯೋನೌ ಮಹೇಶಾನಿ ಸಂಯೋಗೇ ಚ ಶತತ್ರಯಮ್ ।
ಜಪೇತ್ತತ್ರ ಮಹೇಶಾನಿ ತದನ್ತೇ ಪ್ರಪಠೇತ್ಸ್ತವಮ್ ॥ 63 ॥

ಶತಾವಧಾನೋ ಭವತಿ ಮಾಸಮಾತ್ರೇಣ ಸಾಧಕಃ ।
ಮಾತಂಗಿನೀಂ ಸಮಾನೀಯ ಕಿಂ ವಾ ಕಾಪಾಲಿನೀಂ ಶಿವೇ ॥ 64 ॥

ದನ್ತಮಾಲಾ ಜಪೇ ಕಾರ್ಯಾ ಗಲೇ ಧಾರ್ಯಾ ನೃಮುಂಡಜಾ ।
ನೇತ್ರಪದ್ಮೇ ಯೋನಿಚಕ್ರಂ ಶಕ್ತಿಚಕ್ರಂ ಸ್ವವಕ್ತ್ರಕೇ ॥ 65 ॥

ಕೃತ್ವಾ ಜಪೇನ್ಮಹೇಶಾನಿ ಮುಂಡಯನ್ತ್ರಂ ಪ್ರಪೂಜಯೇತ್ ।
ಮುಂಡಾಸನಸ್ಥಿತೋ ವೀರೋ ಮಕಾರಪಂಚಕಾನ್ವಿತಃ ॥ 66 ॥

ಅನ್ಯಾಮಾಲಿಂಗಯ ಪ್ರಜಪೇದನ್ಯಾಂ ಸಂಚುಮ್ಬ್ಯ ವೈ ಪಠೇತ್ ।
ಅನ್ಯಾಂ ಸಮ್ಪೂಜಯೇತ್ತತ್ರ ತ್ವನ್ಯಾಂ ಸಮ್ಮರ್ದ್ದಯನ್ ಜಪೇತ್ ॥ 67 ॥

ಅನ್ಯಯೋನೌ ಶಿವಂ ದತ್ವಾ ಪುನಃ ಪೂರ್ವವದಾಚರೇತ್ ।
ಅವಧಾನಸಹಸ್ರೇಷು ಶಕ್ತಿಪಾತಶತೇಷು ಚ ॥ 68 ॥

ರಾಜಾ ಭವತಿ ದೇವೇಶಿ ಮಾಸಪಂಚಕಯೋಗತಃ ।
ಯವನೀಶಕ್ತಿಮಾನೀಯ ಗಾನಶಕ್ತಿಪರಾಯಣಮ್ ॥ 69 ॥

ಕುಲಾಚಾರಮತೇನೈವ ತಸ್ಯಾ ಯೋನಿಂ ವಿಕಾಸಯೇತ್ ।
ತತ್ರ ಪ್ರದಾಯ ಜಿಹ್ವಾಂ ತು ಜಪೇನ್ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ॥ 70 ॥

ನೃಕಪಾಲೇ ತತ್ರ ದೀಪಂ ಜಪೇತ್ಪ್ರಜ್ವಾಲ್ಯ ಯತ್ನತಃ ।
ಮಹಾಕವಿವರೋ ಭೂಯಾನ್ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ ॥ 71 ॥

ಕಾಮಾರ್ತಾಂ ಶಕ್ತಿಮಾನೀಯ ಯೋನೌ ತು ಮೂಲಚಕ್ರಕಮ್ ।
ವಿಲಿಖ್ಯ ಪರಮೇಶಾನಿ ತತ್ರ ಮನ್ತ್ರಂ ಲಿಖೇಚ್ಛಿವೇ ॥ 72 ॥

ತಲ್ಲಿಹನ್ ಪ್ರಜಪೇದ್ದೇವಿ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥತತ್ವವಿತ್ ।
ಅಶ್ರುತಾನಿ ಚ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ವೇದಾದೀನ್ ಪಾಠಯೇದ್ ಧ್ರುವಮ್ ॥ 73 ॥

ವಿನಾ ನ್ಯಾಸೈರ್ವಿನಾ ಪಾಠೈರ್ವಿನಾಧ್ಯಾನಾದಿಭಿಃ ಪ್ರಿಯೇ ।
ಚತುರ್ವೇದಾಧಿಪೋ ಭೂತ್ವಾ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಸ್ತ್ರಿವರ್ಷತಃ ॥ 74 ॥

ಚತುರ್ವಿಧಂ ಚ ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ತಸ್ಯ ಹಸ್ತಗತಂ ಕ್ಷಣಾತ್ ।
ಶಿವಾಬಲಿಃ ಪ್ರದಾತವ್ಯಃ ಸರ್ವದಾ ಶೂನ್ಯಮಂಡಲೇ ॥ 75 ॥

ಕಾಲೀಧ್ಯಾನಂ ಮನ್ತ್ರರ್ಚಿತಾ ನೀಲಸಾಧನಮೇವ ಚ ।
ಸಹಸ್ರನಾಮಪಾಠಶ್ಚ ಕಾಲೀನಾಮಪ್ರಕೀರ್ತನಮ್ ॥ 76 ॥

ಭಕ್ತಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಮೇತಾವದನ್ಯದಭ್ಯುದಯಂ ವಿದುಃ ।
ವೀರಸಾಧನಕಂ ಕರ್ಮ ಶಿವಾಪೂಜಾ ಬಲಿಸ್ತಥಾ ॥ 77 ॥

ಸಿನ್ದೂರತಿಲಕೋ ದೇವಿ ವೇಶ್ಯಾಲಾಪೋ ನಿರನ್ತರಮ್ ।
ವೇಶ್ಯಾಗೃಹೇ ನಿಶಾಚಾರೋ ರಾತ್ರೌ ಪರ್ಯಟನಂ ತಥಾ ॥ 78 ॥

ಶಕ್ತಿಪೂಜಾ ಯೋನಿದೃಷ್ಟಿಃ ಖಂಗಹಸ್ತೋ ದಿಗಮ್ಬರಃ ।
ಮುಕ್ತಕೇಶೋ ವೀರವೇಷಃ ಕುಲಮೂರ್ತಿಧರೋ ನರಃ ॥ 79 ॥

ಕಾಲೀಭಕ್ತೋ ಭವೇದ್ದೇವಿ ನಾನ್ಯಥಾ ಕ್ಷೇಮಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ದುಗ್ಧಾಸ್ವಾದೀ ಯೋನಿಲೇಹೀ ಸಂವಿದಾಸವಘೂರ್ಣಿತಃ ॥ 80 ॥

ವೇಶ್ಯಾಲತಾಸಮಾಯೋಗಾನ್ಮಾಸಾತ್ಕಲ್ಪಲತಾ ಸ್ವಯಮ್ ।
ವೇಶ್ಯಾಚಕ್ರಸಮಾಯೋಗಾತ್ಕಾಲೀಚಕ್ರಸಮಃ ಸ್ವಯಮ್ ॥ 81 ॥

ವೇಶ್ಯಾದೇಹಸಮಾಯೋಗಾತ್ ಕಾಲೀದೇಹಸಮಃ ಸ್ವಯಮ್ ।
ವೇಶ್ಯಾಮಧ್ಯಗತಂ ವೀರಂ ಕದಾ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಸಾಧಕಮ್ ॥ 82 ॥

ಏವಂ ವದತಿ ಸಾ ಕಾಲೀ ತಸ್ಮಾದ್ವೇಶ್ಯಾ ವರಾ ಮತಾ ।
ವೇಶ್ಯಾ ಕನ್ಯಾ ತಥಾ ಪೀಠಜಾತಿಭೇದಕುಲಕ್ರಮಾತ್ ॥ 83 ॥

ಅಕುಲಕ್ರಮಭೇದೇನ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಚಾಪಿ ಕುಮಾರಿಕಾಮ್ ।
ಕುಮಾರೀಂ ಪೂಜಯೇದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಜಪಾನ್ತೇ ಭವನೇ ಪ್ರಿಯೇ ॥ 84 ॥

ಪಠೇನ್ನಾಮಸಹಸ್ರಂ ಯಃ ಕಾಲೀದರ್ಶನಭಾಗ್ ಭವೇತ್ ।
ಭಕ್ತ್ಯಾ ಕುಮಾರೀಂ ಸಮ್ಪೂಜ್ಯ ವೈಶ್ಯಾಕುಲ ಸಮುದ್ಭವಾಮ್ ॥ 85 ॥

ವಸ್ತ್ರ ಹೇಮಾದಿಭಿಸ್ತೋಷ್ಯಾ ಯತ್ನಾತ್ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠೇಚ್ಛಿವೇ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ವಿಜಯೀ ಭೂಯಾದ್ದಿವಾ ಚನ್ದ್ರಪ್ರಕಾಶಕಃ ॥ 86 ॥

ಯದ್ಯದ್ದತ್ತಂ ಕುಮಾರ್ಯೈ ತು ತದನನ್ತಫಲಂ ಭವೇತ್ ।
ಕುಮಾರೀಪೂಜನಫಲಂ ಮಯಾ ವಕ್ತುಂ ನ ಶಕ್ಯತೇ ॥ 87 ॥

ಚಾಂಚಲ್ಯಾದ್ದುರಿತಂ ಕಿಂಚಿತ್ಕ್ಷಮ್ಯತಾಮಯಮಂಜಲಿಃ ।
ಏಕಾ ಚೇತ್ಪೂಜಿತಾ ಬಾಲಾ ದ್ವಿತೀಯಾ ಪೂಜಿತಾ ಭವೇತ್ ॥ 88 ॥

ಕುಮಾರ್ಯಃ ಶಕ್ತಯಶ್ಚೈವ ಸರ್ವಮೇತಚರಾಚರಮ್ ।
ಶಕ್ತಿಮಾನೀಯ ತದ್ಗಾತ್ರೇ ನ್ಯಾಸಜಾಲಂ ಪ್ರವಿನ್ಯಸೇತ್ ॥ 89 ॥

ವಾಮಭಾಗೇ ಚ ಸಂಸ್ಥಾಪ್ಯ ಜಪೇನ್ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ।
ಸರ್ವಸಿದ್ಧೀಶ್ವರೋ ಭೂಯಾನ್ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ ॥ 90 ॥

ಶ್ಮಶಾನಸ್ಥೋ ಭವೇತ್ಸ್ವಸ್ಥೋ ಗಲಿತಂ ಚಿಕುರಂ ಚರೇತ್ ।
ದಿಗಮ್ಬರಃ ಸಹಸ್ರಂ ಚ ಸೂರ್ಯಪುಷ್ಪಂ ಸಮಾನಯೇತ್ ॥ 91 ॥

ಸ್ವವೀರ್ಯೇಣ ಪ್ಲುತಂ ಕೃತ್ವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕಂ ಪ್ರಜಪನ್ ಹುನೇತ್ ।
ಪೂಜ್ಯ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಮಹಾಭಕ್ತ್ಯಾ ಕ್ಷಮಾಪಾಲೋ ನರಃ ಪಠೇತ್ ॥ 92 ॥

ನಖಂ ಕೇಶಂ ಸ್ವವೀರ್ಯಂ ಚ ಯದ್ಯತ್ಸಮ್ಮಾರ್ಜನೀಗತಮ್ ।
ಮುಕ್ತಕೇಶೋ ದಿಶಾವಾಸೋ ಮೂಲಮನ್ತ್ರಪುರಃಸರಃ ॥ 93 ॥

ಕುಜವಾರೇ ಮಧ್ಯರಾತ್ರೇ ಹೋಮಂ ಕೃತ್ವಾ ಶ್ಮಶಾನಕೇ ।
ಪಠೇನ್ನಾಮಸಹಸ್ರಂ ಯಃ ಪೃಥ್ವೀಶಾಕರ್ಷಕೋ ಭವೇತ್ ॥ 94 ॥

ಪುಷ್ಪಯುಕ್ತೇ ಭಗೇ ದೇವಿ ಸಂಯೋಗಾನನ್ದತತ್ಪರಃ ।
ಪುನಶ್ಚಿಕುರಮಾಸಾದ್ಯ ಮೂಲಮನ್ತ್ರಂ ಜಪನ್ ಶಿವೇ ॥ 95 ॥

ಚಿತಾವಹ್ನೌ ಮಧ್ಯರಾತ್ರೇ ವೀರ್ಯಮುತ್ಸಾರ್ಯ ಯತ್ನತಃ ।
ಕಾಲಿಕಾಂ ಪೂಜಯೇತ್ತತ್ರ ಪಠೇನ್ನಾಮ ಸಹಸ್ರಕಮ್ ॥ 96 ॥

ಪೃಥ್ವೀಶಾಕರ್ಷಣಂ ಕುರ್ಯಾನ್ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ ।
ಕದಲೀ ವನಮಾಸಾದ್ಯ ಲಕ್ಷಮನ್ತ್ರಂ ಜಪೇನ್ನರಃ ॥ 97 ॥

ಮಧುಮತ್ಯಾ ಸ್ವಯಂ ದೇವ್ಯಾ ಸೇವ್ಯಮಾನಃ ಸ್ಮರೋಪಮಃ ।
ಶ್ರೀಮಧುಮತೀತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ತಥಾ ಸ್ಥಾವರಜಂಗಮಾನ್ ॥ 98 ॥

ಆಕರ್ಷಿಣೀಂ ಸಮುಚ್ಚಾರ್ಯ ಠಂಠಂ ಸ್ವಾಹಾ ಸಮುಚ್ಚರೇತ್ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಾಕರ್ಷಿಣೀ ವಿದ್ಯಾ ತಸ್ಯ ಹಸ್ತೇ ಸದಾ ಭವೇತ್ ॥ 99 ॥

ನದೀಂ ಪುರೀಂ ಚ ರತ್ನಾನಿ ಹೇಮಸ್ತ್ರೀಶೈಲಭೂರುಹಾನ್ ।
ಆಕರ್ಷಯತ್ಯಮ್ಬುನಿಧಿಂ ಸುಮೇರುಂ ಚ ದಿಗನ್ತತಃ ॥ 100 ॥

ಅಲಭ್ಯಾನಿ ಚ ವಸ್ತೂನಿ ದೂರಾದ್ಭೂಮಿತಲಾದಪಿ ।
ವೃತ್ತಾನ್ತಂ ಚ ಸುರಸ್ಥಾನಾದ್ರಹಸ್ಯೇ ವಿದುಷಾಮಪಿ ॥ 101 ॥

ರಾಜ್ಞಾಂ ಚ ಕಥಯತ್ಯೇಷಾ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ವರಮಾದಿಶೇತ್ ।
ದ್ವಿತೀಯವರ್ಷಪಾಠೇನ ಭವೇತ್ಪದ್ಮಾವತೀ ಶುಭಾ ॥ 102 ॥

ಓಂ ಹ್ರೀಂಪದ್ಮಾವತಿ ಪದಂ ತತಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯನಾಮ ಚ ।
ವಾರ್ತಾಂ ಚ ಕಥಯ ದ್ವನ್ದ್ವಂ ಸ್ವಾಹಾನ್ತೋ ಮನ್ತ್ರ ಈರಿತಃ ॥ 103 ॥

ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣ್ವಾದಿಕಾನಾಂ ಚ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇ ಯಾದೃಶೀ ಭವೇತ್ ।
ಸರ್ವ ವದತಿ ದೇವೇಶೀ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಃ ಕವಿಶ್ಶುಭಃ ॥ 104 ॥

ತ್ರಿವರ್ಷಂ ಸಮ್ಪಠನ್ದೇವಿ ಲಭೇದ್ಭೋಗವತೀಂ ಕಲಾಮ್ ।
ಮಹಾಕಾಲೇನ ದೃಷ್ಟೋಽಪಿ ಚಿತಾಮಧ್ಯಗತೋಽಪಿ ವಾ ॥ 105 ॥

ತಸ್ಯಾ ದರ್ಶನಮಾತ್ರೇಣ ಚಿರಂಜೀವೀ ನರೋ ಭವೇತ್ ।
ಮೃತಸಂಜೀವಿನೀತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಮೃತಮುತ್ಥಾಪಯ ದ್ವಯಮ್ ॥ 106 ॥

ಸ್ವಾಹಾನ್ತೋ ಮನುರಾಖ್ಯಾತೋ ಮೃತಸಂಜೀವನಾತ್ಮಕಃ ।
ಚತುರ್ವರ್ಷಂ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಸ್ವಪ್ನಸಿದ್ಧಿಸ್ತತೋ ಭವೇತ್ ॥ 107 ॥

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಸ್ವಪ್ನವಾರಾಹಿ ಕಾಲಿಸ್ವಪ್ನೇ ಕಥಯೋಚ್ಚರೇತ್ ।
ಅಮುಕಸ್ಯಾಽಮುಕಂ ದೇಹಿ ಕ್ಲೀಂ ಸ್ವಾಹಾನ್ತೋ ಮನುರ್ಮತಃ ॥ 108 ॥

ಸ್ವಪ್ನಸಿದ್ಧಾ ಚತುರ್ವರ್ಷಾತ್ತಸ್ಯ ಸ್ವಪ್ನೇ ಸದಾ ಸ್ಥಿತಾ ।
ಚತುರ್ವರ್ಷಸ್ಯ ಪಾಠೇನ ಚತುರ್ವೇದಾಧಿಪೋ ಭವೇತ್ ॥ 109 ॥

ತದ್ಧಸ್ತಜಲಸಂಯೋಗಾನ್ಮೂರ್ಖಃ ಕಾವ್ಯಂ ಕರೋತಿ ಚ ।
ತಸ್ಯ ವಾಕ್ಯಪರಿಚಯಾನ್ಮೂರ್ತಿರ್ವಿನ್ದತಿ ಕಾವ್ಯತಾಮ್ ॥ 110 ॥

ಮಸ್ತಕೇ ತು ಕರಂ ಕೃತ್ವಾ ವದ ವಾಣೀಮಿತಿ ಬ್ರುವನ್ ।
ಸಾಧಕೋ ವಾಂಛಯಾ ಕುರ್ಯಾತ್ತತ್ತಥೈವ ಭವಿಷ್ಯತಿ ॥ 111 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗೋಲಕೇ ಯಾಶ್ಚ ಯಾಃ ಕಾಶ್ಚಿಜ್ಜಗತೀತಲೇ ।
ಸಮಸ್ತಾಃ ಸಿದ್ಧಯೋ ದೇವಿ ಕರಾಮಲಕವತ್ಸದಾ ॥ 112 ॥

ಸಾಧಕಸ್ಮೃತಿಮಾತ್ರೇಣ ಯಾವನ್ತ್ಯಃ ಸನ್ತಿ ಸಿದ್ಧಯಃ ।
ಸ್ವಯಮಾಯಾನ್ತಿ ಪುರತೋ ಜಪಾದೀನಾಂ ತು ಕಾ ಕಥಾ ॥ 113 ॥

ವಿದೇಶವರ್ತಿನೋ ಭೂತ್ವಾ ವರ್ತನ್ತೇ ಚೇಟಕಾ ಇವ ।
ಅಮಾಯಾಂ ಚನ್ದ್ರಸನ್ದರ್ಶಶ್ಚನ್ದ್ರಗ್ರಹಣಮೇವ ಚ ॥ 114 ॥

ಅಷ್ಟಮ್ಯಾಂ ಪೂರ್ಣಚನ್ದ್ರತ್ವಂ ಚನ್ದ್ರಸೂರ್ಯಾಷ್ಟಕಂ ತಥಾ ।
ಅಷ್ಟದಿಕ್ಷು ತಥಾಷ್ಟೌ ಚ ಕರೋತ್ಯೇವ ಮಹೇಶ್ವರಿ ॥ 115 ॥

ಅಣಿಮಾ ಖೇಚರತ್ವಂ ಚ ಚರಾಚರಪುರೀಗತಮ್ ।
ಪಾದುಕಾಖಂಗವೇತಾಲಯಕ್ಷಿಣೀಗುಹ್ಯಕಾದಯಃ ॥ 116 ॥

ತಿಲಕೋಗುಪ್ತತಾದೃಶ್ಯಂ ಚರಾಚರಕಥಾನಕಮ್ ।
ಮೃತಸಂಜೀವಿನೀಸಿದ್ಧಿರ್ಗುಟಿಕಾ ಚ ರಸಾಯನಮ್ ॥ 117 ॥

ಉಡ್ಡೀನಸಿದ್ಧಿರ್ದೇವೇಶಿ ಷಷ್ಟಿಸಿದ್ಧೀಶ್ವರತ್ವಕಮ್ ।
ತಸ್ಯ ಹಸ್ತೇ ವಸೇದ್ದೇವಿ ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ ॥ 118 ॥

ಕೇತೌ ವಾ ದುನ್ದುಭೌ ವಸ್ತ್ರೇ ವಿತಾನೇ ವೇಷ್ಟನೇಗೃಹೇ ।
ಭಿತ್ತೌ ಚ ಫಲಕೇ ದೇವಿ ಲೇಖ್ಯಂ ಪೂಜ್ಯಂ ಚ ಯತ್ನತಃ ॥ 119 ॥

ಮಧ್ಯೇ ಚಕ್ರಂ ದಶಾಂಗೋಕ್ತಂ ಪರಿತೋ ನಾಮಲೇಖನಮ್ ।
ತದ್ಧಾರಣಾನ್ಮಹೇಶಾನಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ ॥ 120 ॥

ಏಕೋ ಹಿ ಶತಸಾಹಸ್ರಂ ನಿರ್ಜಿತ್ಯ ಚ ರಣಾಂಗಣೇ ।
ಪುನರಾಯಾತಿ ಚ ಸುಖಂ ಸ್ವಗೃಹಂ ಪ್ರತಿ ಪಾರ್ವತೀ ॥ 121 ॥

ಏಕೋ ಹಿ ಶತಸನ್ದರ್ಶೀ ಲೋಕಾನಾಂ ಭವತಿ ಧ್ರುವಮ್ ।
ಕಲಶಂ ಸ್ಥಾಪ್ಯ ಯತ್ನೇನ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಕಂ ಪಠೇತ್ ॥ 122 ॥

ಸೇಕಃ ಕಾರ್ಯೋ ಮಹೇಶಾನಿ ಸರ್ವಾಪತ್ತಿನಿವಾರಣೇ ।
ಭೂತಪ್ರೇತಗ್ರಹಾದೀನಾಂ ರಾಕ್ಷಸಾಂ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಾಮ್ ॥ 123 ॥

ವೇತಾಲಾನಾಂ ಭೈರವಾಣಾಂ ಸ್ಕನ್ದವೈನಾಯಕಾದಿಕಾನ್ ।
ನಾಶಯೇತ್ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರೇಣ ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ ॥ 124 ॥

ಭಸ್ಮಭಿರ್ಮನ್ತ್ರಿತಂ ಕೃತ್ವಾ ಗ್ರಹಗ್ರಸ್ತಂ ವಿಲೇಪಯೇತ್ ।
ಭಸ್ಮಸಂಕ್ಷೇಪಣಾದೇವ ಸರ್ವಗ್ರಹವಿನಾಶನಮ್ ॥ 125 ॥

ನವನೀತಂ ಚಾಭಿಮನ್ತ್ರ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಭ್ಯೋ ದದ್ಯಾನ್ಮಹೇಶ್ವರಿ ।
ವನ್ಧ್ಯಾ ಪುತ್ರಪ್ರದಾಂ ದೇವಿ ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ ॥ 126 ॥

ಕಂಠೇ ವಾ ವಾಮಬಾಹೌ ವಾ ಯೋನೌ ವಾ ಧಾರಣಾಚ್ಛಿವೇ ।
ಬಹುಪುತ್ರವತೀ ನಾರೀ ಸುಭಗಾ ಜಾಯತೇ ಧ್ರುವಮ್ ॥ 127 ॥

ಪುರುಷೋ ದಕ್ಷಿಣಾಂಗೇ ತು ಧಾರಯೇತ್ಸರ್ವಸಿದ್ಧಯೇ ।
ಬಲವಾನ್ಕೀರ್ತಿಮಾನ ಧನ್ಯೋಧಾರ್ಮಿಕಃ ಸಾಧಕಃ ಕೃತೀ ॥ 128 ॥

ಬಹುಪುತ್ರೀ ರಥಾನಾಂ ಚ ಗಜಾನಾಮಧಿಪಃ ಸುಧೀಃ ।
ಕಾಮಿನೀಕರ್ಷಣೋದ್ಯುಕ್ತಃ ಕ್ರೀಂ ಚ ದಕ್ಷಿಣಕಾಲಿಕೇ ॥ 129 ॥

ಕ್ರೀಂ ಸ್ವಾಹಾ ಪ್ರಜಪೇನ್ಮನ್ತ್ರಮಯುತಂ ನಾಮಪಾಠಕಃ ।
ಆಕರ್ಷಣಂ ಚರೇದ್ದೇವಿ ಜಲಖೇಚರಭೂಗತಾನ್ ॥ 130 ॥

ವಶೀಕರಣಕಾಮೋ ಹಿ ಹೂँ ಹೂँ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಚ ದಕ್ಷಿಣೇ ।
ಕಾಲಿಕೇ ಪೂರ್ವಬೀಜಾನಿ ಪೂರ್ವವತ್ಪ್ರಜಪನ್ ಪಠೇತ್ ॥ 131 ॥

ಉರ್ವಶೀಮಪಿ ವಸಯೇನ್ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ ।
ಕ್ರೀಂ ಚ ದಕ್ಷಿಣಕಾಲಿಕೇ ಸ್ವಾಹಾ ಯುಕ್ತಂ ಜಪೇನ್ನರಃ ॥ 132 ॥

ಪಠೇನ್ನಾಮಸಹಸ್ರಂ ತು ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಮಾರಯೇದ್ಧ್ರುವಮ್ ।
ಸದ್ಭಕ್ತಾಯ ಪ್ರದಾತವ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾ ರಾಜ್ಞಿ ಶುಭೇ ದಿನೇ ॥ 133 ॥

ಸದ್ವಿನೀತಾಯ ಶಾನ್ತಾಯ ದಾನ್ತಾಯಾತಿಗುಣಾಯ ಚ ।
ಭಕ್ತಾಯ ಜ್ಯೇಷ್ಠಪುತ್ರಾಯ ಗುರುಭಕ್ತಿಪರಾಯ ಚ ॥ 134 ॥

ವೈಷ್ಣವಾಯ ಪ್ರಶುದ್ಧಾಯ ಶಿವಾಬಲಿರತಾಯ ಚ ।
ವೇಶ್ಯಾಪೂಜನಯುಕ್ತಾಯ ಕುಮಾರೀಪೂಜಕಾಯ ಚ ॥ 135 ॥

ದುರ್ಗಾಭಕ್ತಾಯ ರೌದ್ರಾಯ ಮಹಾಕಾಲಪ್ರಜಾಪಿನೇ ।
ಅದ್ವೈತಭಾವಯುಕ್ತಾಯ ಕಾಲೀಭಕ್ತಿಪರಾಯ ಚ ॥ 136 ॥

ದೇಯಂ ಸಹಸ್ರನಾಮಾಖ್ಯಂ ಸ್ವಯಂ ಕಾಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಶಿತಮ್ ।
ಗುರುದೈವತಮನ್ತ್ರಾಣಾಂ ಮಹೇಶಸ್ಯಾಪಿ ಪಾರ್ವತಿ ॥ 137 ॥

ಅಭೇದೇನ ಸ್ಮರೇನ್ಮನ್ತ್ರಂ ಸ ಶಿವಃ ಸ ಗಣಾಧಿಪಃ ।
ಯೋ ಮನ್ತ್ರಂ ಭಾವಯೇನ್ಮನ್ತ್ರೀ ಸ ಶಿವೋ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥ 138 ॥

ಸ ಶಾಕ್ತೋ ವೈಷ್ಣವಸ್ಸೌರಃ ಸ ಏವಂ ಪೂರ್ಣದೀಕ್ಷಿತಃ ।
ಅಯೋಗ್ಯಾಯ ನ ದಾತವ್ಯಂ ಸಿದ್ಧಿರೋಧಃ ಪ್ರಜಾಯತೇ ॥ 139 ॥

ವೇಶ್ಯಾಸ್ತ್ರೀನಿನ್ದಕಾಯಾಥ ಸುರಾಸಂವಿತ್ಪ್ರನಿನ್ದಕೇ ।
ಸುರಾಮುಖೋ ಮನುಂ ಸ್ಮೃತ್ವಾ ಸುರಾಚಾರ್ಯೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ॥ 140 ॥

ವಾಗ್ದೇವತಾ ಘೋರೇ ಆಸಾಪರಘಾರೇ ಚ ಹೂँ ವದೇತ್ ।
ಘೋರರೂಪೇ ಮಹಾಘೋರೇ ಮುಖೀಭೀಮಪದಂ ವದೇತ್ ॥ 141 ॥

ಭೀಷಣ್ಯಮುಷ್ಯಷಷ್ಠ್ಯನ್ತಂ ಹೇತುರ್ವಾಮಯುಗೇ ಶಿವೇ ।
ಶಿವವಹ್ನಿಯುಗಾಸ್ತ್ರಂ ಹೂँ ಹೂँ ಕವಚಮನುರ್ಭವೇತ್ ॥ 142 ॥

ಏತಸ್ಯ ಸ್ಮರಣಾದೇವ ದುಷ್ಟಾನಾಂ ಚ ಮುಖೇ ಸುರಾ ।
ಅವತೀರ್ಣಾ ಭವದ್ದೇವಿ ದುಷ್ಟಾನಾಂ ಭದ್ರನಾಶಿನೀ ॥ 143 ॥

ಖಲಾಯ ಪರತನ್ತ್ರಾಯ ಪರನಿನ್ದಾಪರಾಯ ಚ ।
ಭ್ರಷ್ಟಾಯ ದುಷ್ಟಸತ್ವಾಯ ಪರವಾದರತಾಯ ಚ ॥ 144 ॥

ಶಿವಾಭಕ್ತಾಯ ದುಷ್ಟಾಯ ಪರದಾರರತಾಯ ಚ ।
ನ ಸ್ತೋತ್ರಂ ದರ್ಶಯೇದ್ದೇವಿ ಶಿವಹತ್ಯಾಕರೋ ಭವೇತ್ ॥ 145 ॥

ಕಾಲಿಕಾನನ್ದಹೃದಯಃ ಕಾಲಿಕಾಭಕ್ತಿಮಾನಸಃ ।
ಕಾಲೀಭಕ್ತೋ ಭವೇತ್ಸೋಽಯಂ ಧನ್ಯರೂಪಃ ಸ ಏವ ತು ॥ 146 ॥

ಕಲೌ ಕಾಲೀ ಕಲೌ ಕಾಲೀ ಕಲೌ ಕಾಲೀ ವರಪ್ರದಾ ।
ಕಲೌ ಕಾಲೀ ಕಲೌ ಕಾಲೀ ಕಲೌ ಕಾಲೀ ತು ಕೇವಲಾ ॥ 147 ॥

ಬಿಲ್ವಪತ್ರಸಹಸ್ರಾಣಿ ಕರವೀರಾಣಿ ವೈ ತಥಾ ।
ಪ್ರತಿನಾಮ್ನಾ ಪೂಜಯೇದ್ಧಿ ತೇನ ಕಾಲೀ ವರಪ್ರದಾ ॥ 148 ॥

ಕಮಲಾನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ತು ಪ್ರತಿನಾಮ್ನಾ ಸಮರ್ಪಯೇತ್ ।
ಚಕ್ರಂ ಸಮ್ಪೂಜ್ಯ ದೇವೇಶಿ ಕಾಲಿಕಾವರಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 149 ॥

ಮನ್ತ್ರಕ್ಷೋಭಯುತೋ ನೈವ ಕಲಶಸ್ಥಜಲೇನ ಚ ।
ನಾಮ್ನಾ ಪ್ರಸೇಚಯೇದ್ದೇವಿ ಸರ್ವಕ್ಷೋಭವಿನಾಶಕೃತ್ ॥ 150 ॥

ತಥಾ ದಮನಕಂ ದೇವಿ ಸಹಸ್ರಮಾಹರೇದ್ವ್ರತೀ ।
ಸಹಸ್ರನಾಮ್ನಾ ಸಮ್ಪೂಜ್ಯ ಕಾಲೀವರಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 151 ॥

ಚಕ್ರಂ ವಿಲಿಖ್ಯ ದೇಹಸ್ಥಂ ಧಾರಯೇತ್ಕಾಲಿಕಾತನುಃ ।
ಕಾಲ್ಯೈ ನಿವೇದಿತಂ ಯದ್ಯತ್ತದಂಶಂ ಭಕ್ಷಯೇಚ್ಛಿವೇ ॥ 152 ॥

ದಿವ್ಯದೇಹಧರೋ ಭೂತ್ವಾ ಕಾಲೀದೇಹೇ ಸ್ಥಿತೋ ಭವೇತ್ ।
ನೈವೇದ್ಯನಿನ್ದಕಾನ್ ದುಷ್ಟಾನ್ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ನೃತ್ಯನ್ತಿ ಭೈರವಾ ॥ 153 ॥

ಯೋಗಿನ್ಯಶ್ಚ ಮಹಾವೀರಾ ರಕ್ತಪಾನೋದ್ಯತಾಃ ಪ್ರಿಯೇ ।
ಮಾಂಸಾಸ್ಥಿಚರ್ಮಣೋದ್ಯುಕ್ತಾ ಭಕ್ಷಯನ್ತಿ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 154 ॥

ತಸ್ಮಾನ್ನ ನಿನ್ದಯೇದ್ದೇವಿ ಮನಸಾ ಕರ್ಮಣಾ ಗಿರಾ ।
ಅನ್ಯಥಾ ಕುರುತೇ ಯಸ್ತು ತಸ್ಯ ನಾಶೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ॥ 155 ॥

ಕ್ರಮದೀಕ್ಷಾಯುತಾನಾಂ ಚ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತಿ ನಾನ್ಯಥಾ ।
ಮನ್ತ್ರಕ್ಷೋಭಶ್ಚ ವಾ ಭೂಯಾತ್ ಕ್ಷೀಣಾಯುರ್ವಾ ಭವೇದ್ಧ್ರುವಮ್ ॥ 156 ॥

ಪುತ್ರಹಾರೀ ಸ್ತ್ರಿಯೋಹಾರೀ ರಾಜ್ಯಹಾರೀ ಭವೇದ್ಧ್ರುವಮ್ ।
ಕ್ರಮದೀಕ್ಷಾಯುತೋ ದೇವಿ ಕ್ರಮಾದ್ರಾಜ್ಯಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 157 ॥

ಏಕವಾರಂ ಪಠೇದ್ದೇವಿ ಸರ್ವಪಾಪವಿನಾಶನಮ್ ।
ದ್ವಿವಾರಂ ಚ ಪಠೇದ್ಯೋ ಹಿ ವಾಂಛಾಂ ವಿನ್ದತಿ ನಿತ್ಯಶಃ ॥ 158 ॥

ತ್ರಿವಾರಂ ಚ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ವಾಗೀಶಸಮತಾಂ ವ್ರಜೇತ್ ।
ಚತುರ್ವಾರಂ ಪಠೇದ್ದೇವಿ ಚತುರ್ವರ್ಣಾಧಿಪೋ ಭವೇತ್ ॥ 159 ॥

ಪಂಚವಾರಂ ಪಠೇದ್ದೇವಿ ಪಂಚಕಾಮಾಧಿಪೋ ಭವೇತ್ ।
ಷಡ್ವಾರಂ ಚ ಪಠೇದ್ದೇವಿ ಷಡೈಶ್ವರ್ಯಾಧಿಪೋ ಭವೇತ್ ॥ 160 ॥

ಸಪ್ತವಾರಂ ಪಠೇತ್ಸಪ್ತಕಾಮನಾಂ ಚಿನ್ತಿತಂ ಲಭೇತ್ ।
ವಸುವಾರಂ ಪಠೇದ್ದೇವಿ ದಿಗೀಶೋ ಭವತಿ ಧ್ರುವಮ್ ॥ 161 ॥

ನವವಾರಂ ಪಠೇದ್ದೇವಿ ನವನಾಥಸಮೋ ಭವೇತ್ ।
ದಶವಾರಂ ಕೀರ್ತ್ತಯೇದ್ಯೋ ದಶಾರ್ಹಃ ಖೇಚರೇಶ್ವರಃ ॥ 162 ॥

ವಿಂಶತಿವಾರಂ ಕೀರ್ತಯೇದ್ಯಃ ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಮಯೋ ಭವೇತ್ ।
ಪಂಚವಿಂಶತಿವಾರೈಸ್ತು ಸರ್ವಚಿನ್ತಾವಿನಾಶಕಃ ॥ 163 ॥

ಪಂಚಾಶದ್ವಾರಮಾವರ್ತ್ಯ ಪಂಚಭೂತೇಶ್ವರೋ ಭವೇತ್ ।
ಶತವಾರಂ ಕೀರ್ತ್ತಯೇದ್ಯಃ ಶತಾನನಸಮಾನಧೀಃ ॥ 164 ॥

ಶತಪಂಚಕಮಾವರ್ತ್ಯ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೋ ಭವೇತ್ ।
ಸಹಸ್ರಾವರ್ತನಾದ್ದೇವಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀರಾವೃಣುತೇ ಸ್ವಯಮ್ ॥ 165 ॥

ತ್ರಿಸಹಸ್ರಂ ಸಮಾವರ್ತ್ಯ ತ್ರಿನೇತ್ರಸದೃಶೋ ಭವೇತ್ ।
ಪಂಚ ಸಾಹಸ್ರಮಾವರ್ತ್ಯ ಕಾಮಕೋಟಿ ವಿಮೋಹನಃ ॥ 166 ॥

ದಶಸಾಹಸ್ರಮಾವರ್ತ್ಯ ಭವೇದ್ದಶಮುಖೇಶ್ವರಃ ।
ಪಂಚವಿಂಶತಿಸಾಹಸ್ರೈ ಚ ಚತುರ್ವಿಂಶತಿಸಿದ್ಧಿಧೃಕ್ ॥ 167 ॥

ಲಕ್ಷಾವರ್ತನಮಾತ್ರೇಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಸಮೋ ಭವೇತ್ ।
ಲಕ್ಷತ್ರಯಾವರ್ತ್ತನಾತ್ತು ಮಹಾದೇವಂ ವಿಜೇಷ್ಯತಿ ॥ 168 ॥

ಲಕ್ಷಪಂಚಕಮಾವರ್ತ್ಯ ಕಲಾಪಂಚಕಸಂಯುತಃ ।
ದಶಲಕ್ಷಾವರ್ತ್ತನಾತ್ತು ದಶವಿದ್ಯಾಪ್ತಿರುತ್ತಮಾ ॥ 169 ॥

ಪಂಚವಿಂಶತಿಲಕ್ಷೈಸ್ತು ದಶವಿದ್ಯೇಶ್ವರೋ ಭವೇತ್ ।
ಪಂಚಾಶಲ್ಲಕ್ಷಮಾವೃತ್ಯ ಮಹಾಕಾಲಸಮೋ ಭವೇತ್ ॥ 170 ॥

ಕೋಟಿಮಾವರ್ತ್ತಯೇದ್ಯಸ್ತು ಕಾಲೀಂ ಪಶ್ಯತಿ ಚಕ್ಷುಷಾ ।
ವರದಾನೋದ್ಯುಕ್ತಕರಾಂ ಮಹಾಕಾಲಸಮನ್ವಿತಾಮ್ ॥ 171 ॥

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಪಶ್ಯತಿ ಶಿವೇ ತಸ್ಯಾ ದೇಹೋ ಭವೇದ್ಧ್ರುವಮ್ ।
ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಕಾಲಿಕಾತಾರಾತ್ರಿಶಕ್ತಿವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ ॥ 172 ॥

ವಿಧೇರ್ಲಿಪಿಂ ಚ ಸಮ್ಮಾರ್ಜ್ಯ ಕಿಂಕರತ್ವಂ ವಿಸೃಜ್ಯ ಚ ।
ಮಹಾರಾಜ್ಯಮವಾಪ್ನೋತಿ ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ ॥ 173 ॥

ತ್ರಿಶಕ್ತಿವಿಷಯೇ ದೇವಿಕ್ರಮದೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾ ।
ಕ್ರಮದೀಕ್ಷಾಯುತೋ ದೇವಿ ರಾಜಾ ಭವತಿ ನಿಶ್ಚಿತಮ್ ॥ 174 ॥

ಕ್ರಮದೀಕ್ಷಾವಿಹೀನಸ್ಯ ಫಲಂ ಪೂರ್ವಮಿಹೇರಿತಮ್ ।
ಕ್ರಮದೀಕ್ಷಾಯುತೋ ದೇವಿ ಶಿವ ಏವ ನ ಚಾಪರಃ ॥ 175 ॥

ಕ್ರಮದೀಕ್ಷಾಸಮಾಯುಕ್ತಃ ಕಾಲ್ಯುಕ್ತಸಿದ್ಧಿಭಾಗ್ಭವೇತ್ ।
ಕ್ರಮದೀಕ್ಷಾವಿಹೀನಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಹಾನಿಃ ಪದೇ ಪದೇ ॥ 176 ॥

ಅಹೋ ಜನ್ಮವತಾಂ ಮಧ್ಯೇ ಧನ್ಯಃ ಕ್ರಮಯುತಃ ಕಲೌ ।
ತತ್ರಾಪಿ ಧನ್ಯೋ ದೇವೇಶಿ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಪಾಠಕಃ ॥ 177 ॥

ದಶಕಾಲೀವಿದ್ಯೌ ದೇವಿ ಸ್ತೋತ್ರಮೇತತ್ಸದಾ ಪಠೇತ್ ।
ಸಿದ್ಧಿಂ ವಿನ್ದತಿ ದೇವೇಶಿ ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ ॥ 178 ॥

ಕಾಕೀ ಕಾಲೀ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಕಲೌ ಕಾಲೀ ಚ ಸಿದ್ಧಿದಾ ।
ಕಲೌ ಕಾಲೀ ಚ ಸಿದ್ಧಾ ಚ ಕಲೌ ಕಾಲೀ ವರಪ್ರದಾ ॥ 179 ॥

ಕಲೌ ಕಾಲೀ ಸಾಧಕಸ್ಯ ದರ್ಶನಾರ್ಥಂ ಸಮುದ್ಯತಾ ।
ಕಲೌ ಕಾಲೀ ಕೇವಲಾ ಸ್ಯಾನ್ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ ॥ 180 ॥

ನಾನ್ಯವಿದ್ಯಾ ನಾನ್ಯವಿದ್ಯಾ ನಾನ್ಯವಿದ್ಯಾ ಕಲೌ ಭವೇತ್ ।
ಕಲೌ ಕಾಲೀಂ ವಿಹಾಯಾಥ ಯಃ ಕಶ್ಚಿತ್ಸಿದ್ಧಿಕಾಮುಕಃ ॥ 181 ॥

ಸ ತು ಶಕ್ತಿಂ ವಿನಾ ದೇವಿ ರತಿಸಮ್ಭೋಗಮಿಚ್ಛತಿ ।
ಕಲೌ ಕಾಲೀಂ ವಿನಾ ದೇವಿ ಯಃ ಕಶ್ಚಿತ್ಸಿದ್ಧಿಮಿಚ್ಛತಿ ॥ 182 ॥

ಸ ನೀಲಸಾಧನಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಪರಿಭ್ರಮತಿ ಸರ್ವತಃ ।
ಕಲೌ ಕಾಲೀ ವಿಹಾಯಾಥ ಯಃ ಕಶ್ಚಿನ್ಮೋಕ್ಷಮಿಚ್ಛತಿ ॥ 183 ॥

ಗುರುಧ್ಯಾನಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಮಿಚ್ಛತಿ ಸಾಧಕಃ ।
ಕಲೌ ಕಾಲೀ ವಿಹಾಯಾಥ ಯಃ ಕಶ್ಚಿದ್ರಾಜ್ಯಮಿಚ್ಛತಿ ॥ 184 ॥

ಸ ಭೋಜನ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಭಿಕ್ಷುವೃತ್ತಿಮಭೀಪ್ಸತಿ ।
ಸ ಧನ್ಯಃ ಸ ಚ ವಿಜ್ಞಾನೀ ಸ ಏವ ಸುರಪೂಜಿತಃ ॥ 185 ॥

ಸ ದೀಕ್ಷಿತಃ ಸುಖೀ ಸಾಧುಃ ಸತ್ಯವಾದೀ ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಃ ।
ಸ ವೇದವಕ್ತಾ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯೀ ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ ॥ 186 ॥

ಶಿವರೂಪಂ ಗುರುಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಶಿವರೂಪಂ ಗುರುಂ ಸ್ಮರೇತ್ ।
ಸದಾಶಿವಃ ಸ ಏವ ಸ್ಯಾನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ ॥ 187 ॥

ಸ್ವಸ್ಮಿನ್ ಕಾಲೀಂ ತು ಸಮ್ಭಾವ್ಯ ಪೂಜಯೇಜ್ಜಗದಮ್ಬಿಕಾಮ್ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯೀ ಭೂಯಾನ್ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ ॥ 188 ॥

ಗೋಪನೀಯಂ ಗೋಪನೀಯಂ ಗೋಪನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನತಃ ।
ರಹಸ್ಯಾತಿರಹಸ್ಯಂ ಚ ರಹಸ್ಯಾತಿರಹಸ್ಯಕಮ್ ॥ 189 ॥

ಶ್ಲೋಕಾರ್ದ್ಧಂ ಪಾದಮಾತ್ರಂ ವಾ ಪಾದಾದರ್ಧಂ ಚ ತದರ್ಧಕಮ್ ।
ನಾಮಾರ್ಧಂ ಯಃ ಪಠೇದ್ದೇವಿ ನ ವನ್ಧ್ಯದಿವಸಂ ನ್ಯಸೇತ್ ॥ 190 ॥

ಪುಸ್ತಕಂ ಪೂಜಯೇದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ತ್ವರಿತಂ ಫಲಸಿದ್ಧಯೇ ।
ನ ಚ ಮಾರೀಭಯಂ ತತ್ರ ನ ಚಾಗ್ನಿರ್ವಾಯುಸಮ್ಭವಮ್ ॥ 191 ॥

ನ ಭೂತಾದಿಭಯಂ ತತ್ರ ಸರ್ವತ್ರ ಸುಖಮೇಧತೇ ।
ಕುಂಕುಮಾಽಲಕ್ತಕೇನೈವ ರೋಚನಾಽಗರುಯೋಗತಃ ॥ 192 ॥

ಭೂರ್ಜಪತ್ರೇ ಲಿಖೇತ್ ಪುಸ್ತಂ ಸರ್ವಕಾಮಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ ।
ಇತಿ ಸಂಕ್ಷೇಪತಃ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಕಿಮನ್ಯಚ್ಛ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಸಿ ॥ 193 ॥

ಇತಿ ಗದಿತಮಶೇಷಂ ಕಾಲಿಕಾವರ್ಣರೂಪಂ ।
ಪ್ರಪಠತಿ ಯದಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸರ್ವಸಿದ್ಧೀಶ್ವರಃ ಸ್ಯಾತ್ ॥ 194 ॥

ಅಭಿನವಸುಖಕಾಮಃ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಭಿರಾಮೋ
ಭವತಿ ಸಕಲಸಿದ್ಧಿಧಃ ಸರ್ವವೀರಾಸಮೃದ್ಧಿಃ ॥ 195 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾದಿನಾಥಮಹಾಕಾಲವಿರಚಿತಾಯಾಂ ಮಹಾಕಾಲಸಂಹಿತಾಯಾಂ
ಕಾಲಕಾಲೀಸಂವಾದೇ ಸುನ್ದರೀಶಕ್ತಿದಾನಾಖ್ಯಂ ಕಾಲೀಸ್ವರೂಪ
ಮೇಧಾಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಪ್ರದಂ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read 1000 Names of Kakaradi Kali:

1000 Names of Kakaradi Kali | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Kakaradi Kali | Sahasranama Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top