Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Kakaradi Kali | Sahasranama Lyrics in Malayalam

Kakaradi Kali Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam:

॥ കകാരാദി കാലീസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥
കാള്യാഃ മേധാസാംരാജ്യപ്രദസഹസ്രനാമസ്തോത്രം

ശ്രീ ഗണേശായ നമഃ ।
കൈലാസശിഖരേ രംയേ നാനാദേവഗണാവൃതേ ।
നാനാവൃക്ഷലതാകീര്‍ണേ നാനാപുഷ്പൈരലങ്കൃതേ ॥ 1 ॥

ചതുര്‍മണ്ഡലസംയുക്തേ ശൃങ്ഗാരമണ്ഡപേ സ്ഥിതേ ।
സമാധൌ സംസ്ഥിതം ശാന്തം ക്രീഡന്തം യോഗിനീപ്രിയം ॥ 2 ॥

തത്ര മൌനധരം ദൃഷ്ട്വാ ദേവീ പൃച്ഛതി ശങ്കരം ।
ദേവ്യുവാച ।
കിം ത്വയാ ജപ്യതേ ദേവ കിം ത്വയാ സ്മര്യ്യതേ സദാ ॥ 3 ॥

സൃഷ്ടിഃ കുത്ര വിലീനാസ്തി പുനഃ കുത്ര പ്രജായതേ ।
ബ്രഹ്മാണ്ഡകാരണം യത്തത് കിമാദ്യം കാരണം മഹത് ॥ 4 ॥

മനോരഥമയീ സിദ്ധിസ്തഥാ വാഞ്ഛാമയീ ശിവ ।
തൃതീയാ കല്‍പനാസിദ്ധിഃ കോടിസിദ്ധീശ്വരാത്മകം ॥ 5 ॥

ശക്തിപാതാഷ്ടദശകം ചരാചരപുരീഗതിഃ ।
മഹേന്ദ്രജാലമിന്ദ്രാദിജാലാനാം രചനാ തഥാ ॥ 6 ॥

അണിമാദ്യഷ്ടകം ദേവ പരകായപ്രവേശനം ।
നവീനസൃഷ്ടികരണം സമുദ്രശോഷണം തഥാ ॥ 7 ॥

അമായാം ചന്ദ്രസന്ദര്‍ശോ ദിവാ ചന്ദ്രപ്രകാശനം ।
ചന്ദ്രാഷ്ടകം ചാഷ്ടദിക്ഷു തഥാ സൂര്യാഷ്ടകം ശിവ ॥ 8 ॥

ജലേ ജലമയത്വം ച വഹ്നൌ വഹ്നിമയത്വകം ।
ബ്രഹ്മ-വിഷ്ണ്വാദി-നിര്‍മാണമിന്ദ്രാണാം കാരണം കരേ ॥ 9 ॥

പാതാലഗുടികാ-യക്ഷ-വേതാലപഞ്ചകം തഥാ ।
രസായനം തഥാ ഗുപ്തിസ്തഥൈവ ചാഖിലാഞ്ജനം ॥ 10 ॥

മഹാമധുമതീ സിദ്ധിസ്തഥാ പദ്മാവതീ ശിവ ।
തഥാ ഭോഗവതീ സിദ്ധിര്യാവത്യഃ സന്തി സിദ്ധയഃ ॥ 11 ॥

കേന മന്ത്രേണ തപസാ കലൌ പാപസമാകുലേ ।
ആയുഷ്യം പുണ്യരഹിതേ കഥം ഭവതി തദ്വദ ॥ 12 ॥

ശ്രീശിവ ഉവാച ।
വിനാ മന്ത്രം വിനാ സ്തോത്രം വിനൈവ തപസാ പ്രിയേ ।
വിനാ ബലിം വിനാ ന്യാസം ഭൂതശുദ്ധിം വിനാ പ്രിയേ ॥ 13 ॥

വിനാ ധ്യാനം വിനാ യന്ത്രം വിനാ പൂജാദിനാ പ്രിയേ ।
വിനാ ക്ലേശാദിഭിര്‍ദേവി ദേഹദുഃഖാദിഭിര്‍വിനാ ॥ 14 ॥

സിദ്ധിരാശു ഭവേദ്യേന തദേവം കഥ്യതേ മയാ ।
ശൂന്യേ ബ്രഹ്മണ്ഡഗോലേ തു പഞ്ചാശച്ഛൂന്യമധ്യകേ ॥ 15 ॥

പഞ്ചശൂന്യസ്ഥിതാ താരാ സര്‍വാന്തേ കാലികാ സ്ഥിതാ ।
അനന്ത-കോടി ബ്രഹ്മാണ്ഡ രാജദണ്ഡാഗ്രകേ ശിവേ ॥ 16 ॥

സ്ഥാപ്യ ശൂന്യാലയം കൃത്വാ കൃഷ്ണവര്‍ണം വിധായ ച ।
മഹാനിര്‍ഗുണരൂപാ ച വാചാതീതാ പരാ കലാ ॥ 17 ॥

ക്രീഡായാം സംസ്ഥിതാ ദേവീ ശൂന്യരൂപാ പ്രകല്‍പയേത് ।
സൃഷ്ടേരാരംഭകാര്യാര്‍ഥം ദൃഷ്ടാ ഛായാ തയാ യദാ ॥ 18 ॥

ഇച്ഛാശക്തിസ്തു സാ ജാതാ തഥാ കാലോ വിനിര്‍മിതഃ ।
പ്രതിബിംബം തത്ര ദൃഷ്ടം ജാതാ ജ്ഞാനാഭിധാ തു സാ ॥ 19 ॥

ഇദമേതത്കിംവിശിഷ്ടം ജാതം വിജ്ഞാനകം മുദാ ।
തദാ ക്രിയാഽഭിധാ ജാതാ തദീച്ഛാതോ മഹേശ്വരി ॥ 20 ॥

ബ്രഹ്മാണ്ഡഗോലേ ദേവേശി രാജദണ്ഡസ്ഥിതം ച യത് ।
സാ ക്രിയാ സ്ഥാപയാമാസ സ്വ-സ്വസ്ഥാനക്രമേണ ച ॥ 21 ॥

തത്രൈവ സ്വേച്ഛയാ ദേവി സാമരസ്യപരായണാ ।
തദിച്ഛാ കഥ്യതേ ദേവി യഥാവദവധാരയ ॥ 22 ॥

യുഗാദിസമയേ ദേവി ശിവം പരഗുണോത്തമം ।
തദിച്ഛാ നിര്‍ഗുണം ശാന്തം സച്ചിദാനന്ദവിഗ്രഹം ॥ 23 ॥

ശാശ്വതം സുന്ദരം ശുദ്ധം സര്‍വദേവയുതം വരം ।
ആദിനാഥം ഗുണാതീതം കാല്യാ സംയുതമീശ്വരം ॥ 24 ॥

വിപരീതരതം ദേവം സാമരസ്യപരായണം ।
പൂജാര്‍ഥമാഗതം ദേവ-ഗന്ധര്‍വാഽപ്സരസാം ഗണം ॥ 25 ॥

യക്ഷിണീം കിന്നരീകന്യാമുര്‍വശ്യാദ്യാം തിലോത്തമാം ।
വീക്ഷ്യ തന്‍മായയാ പ്രാഹ സുന്ദരീ പ്രാണവല്ലഭാ ॥ 26 ॥

ത്രൈലോക്യസുന്ദരീ പ്രാണസ്വാമിനീ പ്രാണരഞ്ജിനീ ।
കിമാഗതം ഭവത്യാഽദ്യ മമ ഭാഗ്യാര്‍ണവോ മഹാന്‍ ॥ 27 ॥

ഉക്ത്വാ മൌനധരം ശംഭും പൂജയന്ത്യപ്സരോഗണാഃ ।
അപ്സരസ ഊചുഃ ।
സംസാരാത്താരിതം ദേവ ത്വയാ വിശ്വജനപ്രിയ ॥ 28 ॥

സൃഷ്ടേരാരംഭകാര്യ്യാര്‍ഥമുദ്യുക്തോഽസി മഹാപ്രഭോ ।
വേശ്യാകൃത്യമിദം ദേവ മങ്ഗലാര്‍ഥപ്രഗായനം ॥ 29 ॥

പ്രയാണോത്സവകാലേ തു സമാരംഭേ പ്രഗായനം ।
ഗുണാദ്യാരംഭകാലേ ഹി വര്‍ത്തതേ ശിവശങ്കര ॥ 30 ॥

ഇന്ദ്രാണീകോടയഃ സന്തി തസ്യാഃ പ്രസവബിന്ദുതഃ ।
ബ്രഹ്മാണീ വൈഷ്ണവീ ചൈവ മാഹേശീ കോടികോടയഃ ॥ 31 ॥

തവ സാമരസാനന്ദ ദര്‍ശനാര്‍ഥം സമുദ്ഭവാഃ ।
സഞ്ജാതാശ്ചാഗ്രതോ ദേവ ചാസ്മാകം സൌഖ്യസാഗര ॥ 32 ॥

രതിം ഹിത്വാ കാമിനീനാം നാഽന്യത് സൌഖ്യം മഹേശ്വര ।
സാ രതിര്‍ദൃശ്യതേഽസ്മാഭിര്‍മഹത്സൌഖ്യാര്‍ഥകാരികാ ॥ 33 ॥

ഏവമേതത്തു ചാസ്മാഭിഃ കര്‍തവ്യം ഭര്‍തൃണാ സഹ ।
ഏവം ശ്രുത്വാ മഹാദേവോ ധ്യാനാവസ്ഥിതമാനസഃ ॥ 34 ॥

ധ്യാനം ഹിത്വാ മായയാ തു പ്രോവാച കാലികാം പ്രതി ।
കാലി കാലി രുണ്ഡമാലേ പ്രിയേ ഭൈരവവാദിനീ ॥ 35 ॥

ശിവാരൂപധരേ ക്രൂരേ ഘോരദ്രംഷ്ടേ ഭയാനകേ ।
ത്രൈലോക്യസുന്ദരകരീ സുന്ദര്യ്യഃ സന്തി മേഽഗ്രതഃ ॥ 36 ॥

സുന്ദരീവീക്ഷണം കര്‍മ കുരു കാലി പ്രിയേ ശിവേ ।
ധ്യാനം മുഞ്ച മഹാദേവി താ ഗച്ഛന്തി ഗൃഹം പ്രതി ॥ 37 ॥

തവ രൂപം മഹാകാലി മഹാകാലപ്രിയങ്കരം ।
ഏതാസാം സുന്ദരം രൂപം ത്രൈലോക്യപ്രിയകാരകം ॥ 38 ॥

ഏവം മായാഭ്രമാവിഷ്ടോ മഹാകാലോ വദന്നിതി ।
ഇതി കാലവചഃ ശ്രുത്വാ കാലം പ്രാഹ ച കാലികാ ॥ 39 ॥

മായയാഽഽച്ഛാദ്യ ചാത്മാനം നിജസ്ത്രീരൂപധാരിണീ ।
ഇതഃ പ്രഭൃതി സ്ത്രീമാത്രം ഭവിഷ്യതി യുഗേ യുഗേ ॥ 40 ॥

വല്ല്യാദ്യൌഷധയോ ദേവി ദിവാ വല്ലീസ്വരൂപതാം ।
രാത്രൌ സ്ത്രീരൂപമാസാദ്യ രതികേലിഃ പരസ്പരം ॥ 41 ॥

അജ്ഞാനം ചൈവ സര്‍വേഷാം ഭവിഷ്യതി യുഗേ യുഗേ ।
ഏവം ശാപം ച ദത്വാ തു പുനഃ പ്രോവാച കാലികാ ॥ 42 ॥

വിപരീതരതിം കൃത്വാ ചിന്തയന്തി മനന്തി യേ ।
തേഷാം വരം പ്രദാസ്യാമി നിത്യം തത്ര വസാംയഹം ॥ 43 ॥

ഇത്യുക്ത്വാ കാലികാ വിദ്യാ തത്രൈവാന്തരധീയത ।
ത്രിംശത്-ത്രിഖര്‍വ-ഷഡ്വൃന്ദ-നവത്യര്‍ബുദകോടയഃ ॥ 44 ॥

ദര്‍ശനാര്‍ഥം തപസ്തേപേ സാ വൈ കുത്ര ഗതാ പ്രിയാ ।
മമ പ്രാണപ്രിയാ ദേവീ ഹാഹാ പ്രാണപ്രിയേ ശിവേ ॥ 45 ॥

കിം കരോമി ക്വ ഗച്ഛാമി ഇത്യേവം ഭ്രമസങ്കുലഃ ।
തസ്യാഃ കാല്യാ ദയാ ജാതാ മമ ചിന്താപരഃ ശിവഃ ॥ 46 ॥

യന്ത്രപ്രസ്താരബുദ്ധിസ്തു കാല്യാ ദത്താതിസത്വരം ।
യന്ത്രയാഗം തദാരഭ്യ പൂര്‍വം ചിദ്ഘനഗോചരാ ॥ 47 ॥

ശ്രീചക്രം യന്ത്രപ്രസ്താരരചനാഭ്യാസതത്പരഃ ।
ഇതസ്തതോ ഭ്രംയമാണസ്ത്രൈലോക്യം ചക്രമധ്യകം ॥ 48 ॥

ചക്രപാരദര്‍ശനാര്‍ഥം കോട്യര്‍ബുദയുഗം ഗതം ।
ഭക്തപ്രാണപ്രിയാ ദേവീ മഹാശ്രീചക്രനായികാ ॥ 49 ॥

തത്ര ബിന്ദൌ പരം രൂപം സുന്ദരം സുമനോഹരം ।
രൂപം ജാതം മഹേശാനി ജാഗ്രത്ത്രിപുരസുന്ദരി ॥ 50 ॥

രൂപം ദൃഷ്ട്വാ മഹാദേവോ രാജരാജേശ്വരോഽഭവത് ।
തസ്യാഃ കടാക്ഷമാത്രേണ തസ്യാ രൂപധരഃ ശിവഃ ॥ 51 ॥

വിനാ ശൃങ്ഗാരസംയുക്താ തദാ ജാതാ മഹേശ്വരീ ।
വിനാ കാല്യംശതോ ദേവി ജഗത്സ്ഥാവരജങ്ഗമം ॥ 52 ॥

ന ശൃങ്ഗാരോ ന ശക്തിത്വം ക്വാപി നാസ്തി മഹേശ്വരീ ।
സുന്ദര്യ്യാ പ്രാര്‍ഥിതാ കാലീ തുഷ്ടാ പ്രോവാച കാലികാ ॥ 53 ॥

സര്‍വാസാം നേത്രകേശേഷു മമാംശോഽത്ര ഭവിഷ്യതി ।
പൂര്‍വാവസ്ഥാസു ദേവേശി മമാംശസ്തിഷ്ഠതി പ്രിയേ ॥ 54 ॥

സാവസ്ഥാ തരുണാഖ്യാ തു തദന്തേ നൈവ തിഷ്ഠതി ।
മദ്ഭക്താനാം മഹേശാനി സദാ തിഷ്ഠതി നിശ്ചിതം ॥ 55 ॥

ശക്തിസ്തു കുണ്ഠിതാ ജാതാ തഥാ രൂപം ന സുന്ദരം ।
ചിന്താവിഷ്ടാ തു മലിനാ ജാതാ തത്ര ച സുന്ദരീ ॥ 56 ॥

ക്ഷണം സ്ഥിത്വാ ധ്യാനപരാ കാലീ ചിന്തനതത്പരാ ।
തദാ കാലീ പ്രസന്നാഽഭൂത് ക്ഷണാര്‍ദ്ധേന മഹേശ്വരീ ॥ 57 ॥

വരം ബ്രൂഹി വരം ബ്രൂഹി വരം ബ്രൂഹീതി സാദരം ।
സുന്ദര്യുവാച ।
മമ സിദ്ധിവരം ദേഹി വരോഽയം പ്രാര്‍ഥ്യതേ മയാ ॥ 58 ॥

താദൃഗുപായം കഥയ യേന ശക്തിര്‍ഭവിഷ്യതി ।
ശ്രീകാല്യുവാച ।
മമ നാമസാഹസ്രം ച മയാ പൂര്‍വം വിനിര്‍മിതം ॥ 59 ॥

മത്സ്വരൂപം കകാരാഖ്യം മേധാസാംരാജ്യനാമകം ।
വരദാനാഭിധം നാമ ക്ഷണാര്‍ദ്ധാദ്വരദായകം ॥ 60 ॥

തത്പഠസ്വ മഹാമായേ തവ ശക്തിര്‍ഭവിഷ്യതി ।
തതഃ പ്രഭൃതി ശ്രീവിദ്യാ തന്നാമപാഠതത്പരാ ॥ 61 ॥

തദേവ നാമസാഹസ്രം സുന്ദരീശക്തിദായകം ।
കഥ്യതേ പരയാ ഭക്ത്യാ സാധയേ സുമഹേശ്വരി ॥ 62 ॥

മദ്യേര്‍മാംസൈസ്തഥാ ശുക്രൈര്‍ബഹുരക്തൈരപി പ്രിയേ ।
തര്‍പയേത് പൂജയേത് കാലീം വിപരീതരതിം ചരേത് ॥ 63 ॥

വിപരീതരതൌ ദേവി കാലീ തിഷ്ഠതി നിത്യശഃ ।
മാധ്വീകപുഷ്പശുക്രാന്നമൈഥുനാദ്യാ വിരാഗിണീ ॥ 64 ॥

വൈഷ്ണവീ വ്യാപികാ വിദ്യാ ശ്മശാനവാസിനീ പരാ ।
വീരസാധനസന്തുഷ്ടാ വീരാസ്ഫാലനനാദിനീ ॥ 65 ॥

ശിവാബലിപ്രഹൃഷ്ടാത്മാ ശിവാരൂപാദ്യചണ്ഡികാ ।
കാമസ്തോത്രപ്രിയാത്യുഗ്രമാനസാ കാമരൂപിണീ ॥ 66 ॥

ബ്രഹ്മാനന്ദപരാ ശംഭു മൈഥുനാനന്ദതോഷിതാ ।
യോഗീന്ദ്രഹൃദയാഗാരാ ദിവാ നിശി വിപര്യയാ ॥ 67 ॥

ക്ഷണം തുഷ്ടാ ച പ്രത്യക്ഷാ ദന്തമാലാജപപ്രിയാ ।
ശയ്യായാം ചുംബനാങ്ഗഃ സന്‍ വേശ്യാസങ്ഗപരായണഃ ॥ 68 ॥

ഖഡ്ഗഹസ്തോ മുക്തകേശോ ദിഗംബരവിഭൂഷിതഃ ।
പഠേന്നാമസഹസ്രാഖ്യം മേധാസാംരാജ്യനാമകം ॥ 69 ॥

യഥാ ദിവ്യാമൃതൈര്‍ദേവാഃ പ്രസന്നാ ക്ഷണമാത്രതഃ ।
തഥാഽനേന മഹാകാലീ പ്രസന്നാ പാഠമാത്രതഃ ॥ 70 ॥

കഥ്യതേ നാമസാഹസ്രം സാവധാനമനാഃ ശൃണു ।
സര്‍വസാംരാജ്യമേധാഖ്യനാമസാഹസ്രകസ്യ ച ॥ 71 ॥

മഹാകാല ഋഷിഃ പ്രോക്ത ഉഷ്ണിക്ഛന്ദഃ പ്രകീര്‍തിതം ।
ദേവതാ ദക്ഷിണാ കാലീ മായാബീജം പ്രകീര്‍തിതം ॥ 72 ॥

ഹ്രൂँ ശക്തിഃ കാലികാബീജം കീലകം പരികീര്‍തിതം ।
കാലികാ വരദാനാദി-സ്വേഷ്ടാര്‍ഥേ വിനിയോഗതഃ ॥ 73 ॥

കീലകേന ഷഡങ്ഗാനി ഷഡ്ദീര്‍ഘാബീജേന കാരയേത് ।
ധ്യാനം ച പൂര്‍വവത്കൃത്വാ സാധയേദിഷ്ടസാധനം ॥ 74 ॥

ഓം അസ്യ ശ്രീസര്‍വസാംരാജ്യമേധാകാലീസ്വരൂപ-
കകാരാത്മകസഹസ്രനാമസ്തോത്രമന്ത്രസ്യ മഹാകാല-
ഋഷിരുഷ്ണിക്ഛന്ദഃ, ശ്രീദക്ഷിണകാലീ ദേവതാ, ഹ്രീം ബീജം,
ഹ്രൂँ ശക്തിഃ, ക്രീം കീലകം, കാലീവരദാനാദിസ്വേഷ്ടാര്‍ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ ।
ഓം മഹാകാല ഋഷയേ നമഃ ശിരസി ।
ഉഷ്ണിക്ഛന്ദസേ നമഃ മുഖേ ।
ശ്രീ ദക്ഷിണകാലീദേവതായൈ നമഃ ഹൃദയേ ।
ഹ്രീം ബീജായ നമഃ ഗുഹ്യേ ।
ഹ്രൂँ ശക്തയേ നമഃ പാദയോഃ ।
ക്രീം കീലകായ നമഃ നാഭൌ ।
വിനിയോഗായനമഃ സര്‍വാങ്ഗേ । ഇതി ഋഷ്യാദിന്യാസഃ ।
ഓം ക്രാം അങ്ഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ।
ഓം ക്രീം തര്‍ജനീഭ്യാം നമഃ ।
ഓം ക്രൂം മധ്യമാഭ്യാം നമഃ ।
ഓം ക്രൈം അനാമികാഭ്യാം നമഃ ।
ഓം ക്രൌം കനിഷ്ഠികാഭ്യാം നമഃ ।
ഓം ക്രഃ കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ । ഇതി കരാങ്ഗന്യാസഃ ।
ഓം ക്രാം ഹൃദയായ നമഃ ।
ഓം ക്രീം ശിരസേ സ്വാഹാ ।
ഓം ക്രൂം ശിഖായൈ വഷട് ।
ഓം ക്രൈം കവചായ ഹും ।
ഓം ക്രൌം നേത്രത്രയായ വൌഷട് ।
ഓം ക്രഃ അസ്ത്രായ ഫട് । ഇതി ഹൃദയാദി ഷഡങ്ഗന്യാസഃ ।
അഥ ധ്യാനം ।
ഓം കരാലവദനാം ഘോരാം മുക്തകേശീം ചതുര്‍ഭുജാം ।
കാലികാം ദക്ഷിണാം ദിവ്യാം മുണ്ഡമാലാവിഭൂഷിതാം ॥

സദ്യശ്ഛിന്നശിരഃഖഡ്ഗവാമോര്‍ധ്വാധഃകരാംബുജാം ।
അഭയം വരദം ചൈവ ദക്ഷിണാധോര്‍ധ്വപാണികാം ॥

മഹാമേഘപ്രഭാം ശ്യാമാം തഥാ ചൈവ ദിഗംബരാം ।
കണ്ഠാവസക്തമുണ്ഡാലീഗലദ്രുധിരചര്‍ചിതാം ॥

കര്‍ണാവതംസതാനീതശവയുഗ്മഭയാനകാം ।
ഘോരദംഷ്ട്രാകരാലാസ്യാം പീനോന്നതപയോധരാം ॥

ശവാനാം കരസങ്ഘാതൈഃ കൃതകാഞ്ചീം ഹസന്‍മുഖീം ।
സൃക്കദ്വയഗലദ്രക്തധാരാവിസ്ഫുരിതാനനാം ॥

ഘോരരൂപാം മഹാരൌദ്രീം ശ്മശാനാലയവാസിനീം ।
ദന്തുരാം ദക്ഷിണവ്യാപിമുക്തലംബകചോച്ചയാം ॥

ശവരൂപമഹാദേവഹൃദയോപരി സംസ്ഥിതാം ।
ശിവാഭിര്‍ഘോരരൂപാഭിശ്ചതുര്‍ദ്ദിക്ഷു സമന്വിതാം ॥

മഹാകാലേന സാര്‍ദ്ധോര്‍ദ്ധമുപവിഷ്ടരതാതുരാം ।
സുഖപ്രസന്നവദനാം സ്മേരാനനസരോരുഹാം ॥

ഏവം സങ്ചിന്തയേദ്ദേവീം ശ്മശാനാലയവാസിനീം ॥

അഥ സഹസ്രനാമസ്തോത്ര പ്രാരംഭഃ ।
ഓം ക്രീം കാലീ ക്രൂँ കരാലീ ച കല്യാണീ കമലാ കലാ ।
കലാവതീ കലാഢ്യാ ച കലാപൂജ്യാ കലാത്മികാ ॥ 1 ॥

കലാദൃഷ്ടാ കലാപുഷ്ടാ കലാമസ്താ കലാധരാ ।
കലാകോടി കലാഭാസാ കലാകോടിപ്രപൂജിതാ ॥ 2 ॥

കലാകര്‍മകലാധാരാ കലാപാരാ കലാഗമാ ।
കലാധാരാ കമലിനീ കകാരാ കരുണാ കവിഃ ॥ 3 ॥

കകാരവര്‍ണസര്‍വാങ്ഗീ കലാകോടിവിഭൂഷിതാ ।
കകാരകോടിഗുണിതാ കലാകോടിവിഭൂഷണാ ॥ 4 ॥

കകാരവര്‍ണഹൃദയാ കകാരമനുമണ്ഡിതാ ।
കകാരവര്‍ണനിലയാ കാകശബ്ദപരായണാ ॥ 5 ॥

കകാരവര്‍ണമുകുടാ കകാരവര്‍ണഭൂഷണാ ।
കകാരവര്‍ണരൂപാ ച കകശബ്ദപരായണാ ॥ 6 ॥

കകവീരാസ്ഫാലരതാ കമലാകരപൂജിതാ ।
കമലാകരനാഥാ ച കമലാകരരൂപധൃക് ॥ 7 ॥

കമലാകരസിദ്ധിസ്ഥാ കമലാകരപാരദാ ।
കമലാകരമധ്യസ്ഥാ കമലാകരതോഷിതാ ॥ 8 ॥

കഥങ്കാരപരാലാപാ കഥങ്കാരപരായണാ ।
കഥങ്കാരപദാന്തസ്ഥാ കഥങ്കാരപദാര്‍ഥഭൂഃ ॥ 9 ॥

കമലാക്ഷീ കമലജാ കമലാക്ഷപ്രപൂജിതാ ।
കമലാക്ഷവരോദ്യുക്താ കകാരാ കര്‍ബുരാക്ഷരാ ॥ 10 ॥

കരതാരാ കരച്ഛിന്നാ കരശ്യാമാ കരാര്‍ണവാ ।
കരപൂജ്യാ കരരതാ കരദാ കരപൂജിതാ ॥ 11 ॥

കരതോയാ കരാമര്‍ഷാ കര്‍മനാശാ കരപ്രിയാ ।
കരപ്രാണാ കരകജാ കരകാ കരകാന്തരാ ॥ 12 ॥

കരകാചലരൂപാ ച കരകാചലശോഭിനീ ।
കരകാചലപുത്രീ ച കരകാചലതോഷിതാ ॥ 13 ॥

കരകാചലഗേഹസ്ഥാ കരകാചലരക്ഷിണീ ।
കരകാചലസമ്മാന്യാ കരകാചലകാരിണീ ॥ 14 ॥

കരകാചലവര്‍ഷാഢ്യാ കരകാചലരഞ്ജിതാ ।
കരകാചലകാന്താരാ കരകാചലമാലിനീ ॥ 15 ॥

കരകാചലഭോജ്യാ ച കരകാചലരൂപിണീ ।
കരാമലകസംസ്ഥാ ച കരാമലകസിദ്ധിദാ ॥ 16 ॥

കരാമലകസമ്പൂജ്യാ കരാമലകതാരിണീ ।
കരാമലകകാലീ ച കരാമലകരോചിനീ ॥ 17 ॥

കരാമലകമാതാ ച കരാമലകസേവിനീ ।
കരാമലകബദ്ധ്യേയാ കരാമലകദായിനീ ॥ 18 ॥

കഞ്ജനേത്രാ കഞ്ജഗതിഃ കഞ്ജസ്ഥാ കഞ്ജധാരിണീ ।
കഞ്ജമാലാപ്രിയകരീ കഞ്ജരൂപാ ച കഞ്ജനാ ॥ 19 ॥

കഞ്ജജാതിഃ കഞ്ജഗതിഃ കഞ്ജഹോമപരായണാ ।
കഞ്ജമണ്ഡലമധ്യസ്ഥാ കഞ്ജാഭരണഭൂഷിതാ ॥ 20 ॥

കഞ്ജസമ്മാനനിരതാ കഞ്ജോത്പത്തിപരായണാ ।
കഞ്ജരാശിസമാകാരാ കഞ്ജാരണ്യനിവാസിനീ ॥ 21 ॥

കരഞ്ജവൃക്ഷമധ്യസ്ഥാ കരഞ്ജവൃക്ഷവാസിനീ ।
കരഞ്ജഫലഭൂഷാഢ്യാ കരഞ്ജാരണ്യവാസിനീ ॥ 22 ॥

കരഞ്ജമാലാഭരണാ കരവാലപരായണാ ।
കരവാലപ്രഹൃഷ്ടാത്മാ കരവാലപ്രിയാ ഗതിഃ ॥ 23 ॥

കരവാലപ്രിയാ കന്യാ കരവാലവിഹാരിണീ ।
കരവാലമയീ കര്‍മാ കരവാലപ്രിയങ്കരീ ॥ 24 ॥

കബന്ധമാലാഭരണാ കബന്ധരാശിമധ്യഗാ ।
കബന്ധകൂടസംസ്ഥാനാ കബന്ധാനന്തഭൂഷണാ ॥ 25 ॥

കബന്ധനാദസന്തുഷ്ടാ കബന്ധാസനധാരിണീ ।
കബന്ധഗൃഹമധ്യസ്ഥാ കബന്ധവനവാസിനീ ॥ 26 ॥

കബന്ധകാഞ്ചീകരണീ കബന്ധരാശിഭൂഷണാ ।
കബന്ധമാലാജയദാ കബന്ധദേഹവാസിനീ ॥ 27 ॥

കബന്ധാസനമാന്യാ ച കപാലാകല്‍പധാരിണീ ।
കപാലമാലാമധ്യസ്ഥാ കപാലവ്രതതോഷിതാ ॥ 28 ॥

കപാലദീപസന്തുഷ്ടാ കപാലദീപരൂപിണീ ।
കപാലദീപവരദാ കപാലകജ്ജലസ്ഥിതാ ॥ 29 ॥

കപാലമാലാജയദാ കപാലജപതോഷിണീ ।
കപാലസിദ്ധിസംഹൃഷ്ടാ കപാലഭോജനോദ്യതാ ॥ 30 ॥

കപാലവ്രതസംസ്ഥാനാ കപാലകമലാലയാ ।
കവിത്വാമൃതസാരാ ച കവിത്വാമൃതസാഗരാ ॥ 31 ॥

കവിത്വസിദ്ധിസംഹൃഷ്ടാ കവിത്വാദാനകാരിണീ ।
കവിപൃജ്യാ കവിഗതിഃ കവിരൂപാ കവിപ്രിയാ ॥ 32 ॥

കവിബ്രഹ്മാനന്ദരൂപാ കവിത്വവ്രതതോഷിതാ ।
കവിമാനസസംസ്ഥാനാ കവിവാഞ്ച്ഛാപ്രപൂരിണീ ॥ 33 ॥

കവികണ്ഠസ്ഥിതാ കം ഹ്രീം കംകംകം കവിപൂര്‍തിദാ ।
കജ്ജലാ കജ്ജലാദാനമാനസാ കജ്ജലപ്രിയാ ॥ 34 ॥

കപാലകജ്ജലസമാ കജ്ജലേശപ്രപൂജിതാ ।
കജ്ജലാര്‍ണവമധ്യസ്ഥാ കജ്ജലാനന്ദരൂപിണീ ॥ 35 ॥

കജ്ജലപ്രിയസന്തുഷ്ടാ കജ്ജലപ്രിയതോഷിണീ ।
കപാലമാലാഭരണാ കപാലകരഭൂഷണാ ॥ 36 ॥

കപാലകരഭൂഷാഢ്യാ കപാലചക്രമണ്ഡിതാ ।
കപാലകോടിനിലയാ കപാലദുര്‍ഗകാരിണീ ॥ 37 ॥

കപാലഗിരിസംസ്ഥാനാ കപാലചക്രവാസിനീ ।
കപാലപാത്രസന്തുഷ്ടാ കപാലാര്‍ഘ്യപരായണാ ॥ 38 ॥

കപാലാര്‍ഘ്യപ്രിയപ്രാണാ കപാലാര്‍ഘ്യവരപ്രദാ ।
കപാലചക്രരൂപാ ച കപാലരൂപമാത്രഗാ ॥ 39 ॥

കദലീ കദലീരൂപാ കദലീവനവാസിനീ ।
കദലീപുഷ്പസമ്പ്രീതാ കദലീഫലമാനസാ ॥ 40 ॥

കദലീഹോമസന്തുഷ്ടാ കദലീദര്‍ശനോദ്യതാ ।
കദലീഗര്‍ഭമധ്യസ്ഥാ കദലീവനസുന്ദരീ ॥ 41 ॥

കദംബപുഷ്പനിലയാ കദംബവനമധ്യഗാ ।
കദംബകുസുമാമോദാ കദംബവനതോഷിണീ ॥ 42 ॥

കദംബപുഷ്പസമ്പൂജ്യാ കദംബപുഷ്പഹോമദാ ।
കദംബപുഷ്പമധ്യസ്ഥാ കദംബഫലഭോജിനീ ॥ 43 ॥

കദംബകാനനാന്തഃസ്ഥാ കദംബാചലവാസിനീ ।
കച്ഛപാ കച്ഛപാരാധ്യാ കച്ഛപാസനസംസ്ഥിതാ ॥ 44 ॥

കര്‍ണപൂരാ കര്‍ണനാസാ കര്‍ണാഢ്യാ കാലഭൈരവീ ।
കലപ്രീതാ കലഹദാ കലഹാ കലഹാതുരാ ॥ 45 ॥

കര്‍ണയക്ഷീ കര്‍ണവാര്‍താ കഥിനീ കര്‍ണസുന്ദരീ ।
കര്‍ണപിശാചിനീ കര്‍ണമഞ്ജരീ കവികക്ഷദാ ॥ 46 ॥

കവികക്ഷാവിരൂപാഢ്യാ കവികക്ഷസ്വരൂപിണീ ।
കസ്തൂരീമൃഗസംസ്ഥാനാ കസ്തൂരീമൃഗരൂപിണീ ॥ 47 ॥

കസ്തൂരീമൃഗസന്തോഷാ കസ്തൂരീമൃഗമധ്യഗാ ।
കസ്തൂരീരസനീലാങ്ഗീ കസ്തൂരീഗന്ധതോഷിതാ ॥ 48 ॥

കസ്തൂരീപൂജകപ്രാണാ കസ്തൂരീപൂജകപ്രിയാ ।
കസ്തൂരീപ്രേമസന്തുഷ്ടാ കസ്തൂരീപ്രാണധാരിണീ ॥ 49 ॥

കസ്തൂരീപൂജകാനന്ദാ കസ്തൂരീഗന്ധരൂപിണീ ।
കസ്തൂരീമാലികാരൂപാ കസ്തൂരീഭോജനപ്രിയാ ॥ 50 ॥

കസ്തൂരീതിലകാനന്ദാ കസ്തൂരീതിലകപ്രിയാ ।
കസ്തൂരീഹോമസന്തുഷ്ടാ കസ്തൂരീതര്‍പണോദ്യതാ ॥ 51 ॥

കസ്തൂരീമാര്‍ജനോദ്യുക്താ കസ്തൂരീചക്രപൂജിതാ ।
കസ്തൂരീപുഷ്പസമ്പൂജ്യാ കസ്തൂരീചര്‍വണോദ്യതാ ॥ 52 ॥

കസ്തൂരീഗര്‍ഭമധ്യസ്ഥാ കസ്തൂരീവസ്ത്രധാരിണീ ।
കസ്തൂരീകാമോദരതാ കസ്തൂരീവനവാസിനീ ॥ 53 ॥

കസ്തൂരീവനസംരക്ഷാ കസ്തൂരീപ്രേമധാരിണീ ।
കസ്തൂരീശക്തിനിലയാ കസ്തൂരീശക്തികുണ്ഡഗാ ॥ 54 ॥

കസ്തൂരീകുണ്ഡസംസ്നാതാ കസ്തൂരീകുണ്ഡമജ്ജനാ ।
കസ്തൂരീജീവസന്തുഷ്ടാ കസ്തൂരീജീവധാരിണീ ॥ 55 ॥

കസ്തൂരീപരമാമോദാ കസ്തൂരീജീവനക്ഷമാ ।
കസ്തൂരീജാതിഭാവസ്ഥാ കസ്തൂരീഗന്ധചുംബനാ ॥ 56 ॥

കസതൂരീഗന്ധസംശോഭാവിരാജിതകപാലഭൂഃ ।
കസ്തൂരീമദനാന്തഃസ്ഥാ കസ്തൂരീമദഹര്‍ഷദാ ॥ 57 ॥

കസ്തൂരീകവിതാനാഢ്യാ കസ്തൂരീഗൃഹമധ്യഗാ ।
കസ്തൂരീസ്പര്‍ശകപ്രാണാ കസ്തൂരീവിന്ദകാന്തകാ ॥ 58 ॥

കസ്തൂര്യ്യാമോദരസികാ കസ്തൂരീക്രീഡനോദ്യതാ ।
കസ്തൂരീദാനനിരതാ കസ്തൂരീവരദായിനീ ॥ 59 ॥

കസ്തൂരീസ്ഥാപനാസക്താ കസ്തൂരീസ്ഥാനരഞ്ജിനീ ।
കസ്തൂരീകുശലപ്രശ്നാ കസ്തൂരീസ്തുതിവന്ദിതാ ॥ 60 ॥

കസ്തൂരീവന്ദകാരാധ്യാ കസ്തൂരീസ്ഥാനവാസിനീ ।
കഹരൂപാ കഹാഢ്യാ ച കഹാനന്ദാ കഹാത്മഭൂഃ ॥ 61 ॥

കഹപൂജ്യാ കഹാഖ്യാ ച കഹഹേയാ കഹാത്മികാ ।
കഹമാലാകണ്ഠഭൂഷാ കഹമന്ത്രജപോദ്യതാ ॥ 62 ॥

കഹനാമസ്മൃതിപരാ കഹനാമപരായണാ ।
കഹപരായണരതാ കഹദേവീ കഹേശ്വരീ ॥ 63 ॥

കഹഹേതു കഹാനന്ദാ കഹനാദപരായണാ ।
കഹമാതാ കഹാന്തഃസ്ഥാ കഹമന്ത്രാ കഹേശ്വരീ ॥ 64 ॥

കഹജ്ഞേയാ കഹാരാധ്യാ കഹധ്യാനപരായണാ ।
കഹതന്ത്രാ കഹകഹാ കഹചര്യ്യാപരായണാ ॥ 65 ॥

കഹാചാരാ കഹഗതിഃ കഹതാണ്ഡവകാരിണീ ।
കഹാരണ്യാ കഹരതിഃ കഹശക്തിപരായണാ ॥ 66 ॥

കഹരാജ്യനതാ കര്‍മസാക്ഷിണീ കര്‍മസുന്ദരീ ।
കര്‍മവിദ്യാ കര്‍മഗതിഃ കര്‍മതന്ത്രപരായണാ ॥ 67 ॥

കര്‍മമാത്രാ കര്‍മഗാത്രാ കര്‍മധര്‍മപരായണാ ।
കര്‍മരേഖാനാശകര്‍ത്രീ കര്‍മരേഖാവിനോദിനീ ॥ 68 ॥

കര്‍മരേഖാമോഹകരീ കര്‍മകീര്‍തിപരായണാ ।
കര്‍മവിദ്യാ കര്‍മസാരാ കര്‍മാധാരാ ച കര്‍മഭൂഃ ॥ 69 ॥

കര്‍മകാരീ കര്‍മഹാരീ കര്‍മകൌതുകസുന്ദരീ ।
കര്‍മകാലീ കര്‍മതാരാ കര്‍മച്ഛിന്നാ ച കര്‍മദാ ॥ 70 ॥

കര്‍മചാണ്ഡാലിനീ കര്‍മവേദമാതാ ച കര്‍മഭൂഃ ।
കര്‍മകാണ്ഡരതാനന്താ കര്‍മകാണ്ഡാനുമാനിതാ ॥ 71 ॥

കര്‍മകാണ്ഡപരീണാഹാ കമഠീ കമഠാകൃതിഃ ।
കമഠാരാധ്യഹൃദയാ കമഠാകണ്ഠസുന്ദരീ ॥ 72 ॥

കമഠാസനസംസേവ്യാ കമഠീ കര്‍മതത്പരാ ।
കരുണാകരകാന്താ ച കരുണാകരവന്ദിതാ ॥ 73 ॥

കഠോരാ കരമാലാ ച കഠോരകുചധാരിണീ ।
കപര്‍ദിനീ കപടിനീ കഠിനാ കങ്കഭൂഷണാ ॥ 74 ॥

കരഭോരൂഃ കഠിനദാ കരഭാ കരഭാലയാ ।
കലഭാഷാമയീ കല്‍പാ കല്‍പനാ കല്‍പദായിനീ ॥ 75 ॥

കമലസ്ഥാ കലാമാലാ കമലാസ്യാ ക്കണത്പ്രഭാ ।
കകുദ്മിനീ കഷ്ടവതീ കരണീയകഥാര്‍ചിതാ ॥ 76 ॥

കചാര്‍ചിതാ കചതനുഃ കചസുന്ദരധാരിണീ ।
കഠോരകുചസംലഗ്നാ കടിസൂത്രവിരാജിതാ ॥ 77 ॥

കര്‍ണമക്ഷപ്രിയാ കന്ദാ കഥാകന്ദഗതിഃ കലിഃ ।
കലിഘ്നീ കലിദൂതീ ച കവിനായക-പൂജിതാ ॥ 78 ॥

കണകക്ഷാനിയന്ത്രീ ച കശ്ചിത്കവിവരാര്‍ചിതാ ।
കര്‍ത്രീ ച കര്‍തൃകാ ഭൂഷാകാരിണീ കര്‍ണശത്രുപാ ॥ 79 ॥

കരണേശീ കരണപാ കലവാചാ കലാനിധിഃ ।
കലനാ കലനാധാരാ കലനാ കാരികാ കരാ ॥ 80 ॥

കലഗേയാ കര്‍കരാശിഃ കര്‍കരാശി-പ്രപൂജിതാ ।
കന്യാരാശിഃ കന്യകാ ച കന്യകാപ്രിയഭാഷിണീ ॥ 81 ॥

കന്യകാദാനസന്തുഷ്ടാ കന്യകാദാനതോഷിണീ ।
കന്യാദാനകരാനന്ദാ കന്യാദാനഗ്രഹേഷ്ടദാ ॥ 82 ॥

കര്‍ഷണാ കക്ഷദഹനാ കാമിതാ കമലാസനാ ।
കരമാലാനന്ദകര്‍ത്രീ കരമാലാപ്രപോഷിതാ ॥ 83 ॥

കരമാലാശയാനന്ദാ കരമാലാസമാഗമാ ।
കരമാലാസിദ്ധിദാത്രീ കരമാലാകരപ്രിയാ ॥ 84 ॥

കരപ്രിയാ കരരതാ കരദാനപരായണാ ।
കലാനന്ദാ കലിഗതിഃ കലിപൂജ്യാ കലിപ്രസൂഃ ॥ 85 ॥

കലനാദനിനാദസ്ഥാ കലനാദവരപ്രദാ ।
കലനാദസമാജസ്ഥാ കഹോലാ ച കഹോലദാ ॥ 86 ॥

കഹോലഗേഹമധ്യസ്ഥാ കഹോലവരദായിനീ ।
കഹോലകവിതാധാരാ കഹോലഋഷിമാനിതാ ॥ 87 ॥

കഹോലമാനസാരാധ്യാ കഹോലവാക്യകാരിണീ ।
കര്‍തൃരൂപാ കര്‍തൃമയീ കര്‍തൃമാതാ ച കര്‍തരീ ॥ 88 ॥

കനീയാ കനകാരാധ്യാ കനീനകമയീ തഥാ ।
കനീയാനന്ദനിലയാ കനകാനന്ദതോഷിതാ ॥ 89 ॥

കനീയകകരാകാഷ്ഠാ കഥാര്‍ണവകരീ കരീ ।
കരിഗംയാ കരിഗതിഃ കരിധ്വജപരായണാ ॥ 90 ॥

കരിനാഥപ്രിയാകണ്ഠാ കഥാനകപ്രതോഷിതാ ।
കമനീയാ കമനകാ കമനീയവിഭൂഷണാ ॥ 91 ॥

കമനീയസമാജസ്ഥാ കമനീയവ്രതപ്രിയാ ।
കമനീയഗുണാരാധ്യാ കപിലാ കപിലേശ്വരീ ॥ 92 ॥

കപിലാരാധ്യഹൃദയാ കപിലാപ്രിയവാദിനീ ।
കഹചക്രമന്ത്രവര്‍ണാ കഹചക്രപ്രസൂനകാ ॥ 93 ॥

കഏ‍ഈലഹ്രീംസ്വരൂപാ ച കഏ‍ഈലഹ്രീംവരപ്രദാ ।
കഏ‍ഈലഹ്രീംസിദ്ധിദാത്രീ കഏ‍ഈലഹ്രീംസ്വരൂപിണീ ॥ 94 ॥

കഏ‍ഈലഹ്രീമ്മന്ത്രവര്‍ണാ കഏ‍ഈലഹ്രീമ്പ്രസൂകലാ ।
കവര്‍ഗാ ച കപാടസ്ഥാ കപാടോദ്ഘാടനക്ഷമാ ॥ 95 ॥

കങ്കാലീ ച കപാലീ ച കങ്കാലപ്രിയഭാഷിണീ ।
കങ്കാലഭൈരവാരാധ്യാ കങ്കാലമാനസംസ്ഥിതാ ॥ 96 ॥

കങ്കാലമോഹനിരതാ കങ്കാലമോഹദായിനീ ।
കലുഷഘ്നീ കലുഷഹാ കലുഷാര്‍തിവിനാശിനീ ॥ 97 ॥

കലിപുഷ്പാ കലാദാനാ കശിപുഃ കശ്യപാര്‍ചിതാ ।
കശ്യപാ കശ്യപാരാധ്യാ കലിപൂര്‍ണകലേവരാ ॥ 98 ॥

കലേശ്വരകരീ കാഞ്ചീ കവര്‍ഗാ ച കരാലകാ ।
കരാലഭൈരവാരാധ്യാ കരാലഭൈരവേശ്വരീ ॥ 99 ॥

കരാലാ കലനാധാരാ കപര്‍ദ്ദീശവരപ്രദാ ।
കപര്‍ദ്ദീശപ്രേമലതാ കപര്‍ദ്ദിമാലികായുതാ ॥ 100 ॥

കപര്‍ദ്ദിജപമാലാഢ്യാ കരവീരപ്രസൂനദാ ।
കരവീരപ്രിയപ്രാണാ കരവീരപ്രപൂജിതാ ॥ 101 ॥

കര്‍ണികാരസമാകാരാ കര്‍ണികാരപ്രപൂജിതാ ।
കരിഷാഗ്നിസ്ഥിതാ കര്‍ഷാ കര്‍ഷമാത്രസുവര്‍ണദാ ॥ 102 ॥

കലശാ കലശാരാധ്യാ കഷായാ കരിഗാനദാ ।
കപിലാ കലകണ്ഠീ ച കലികല്‍പലതാ മതാ ॥ 103 ॥

കല്‍പലതാ കല്‍പമാതാ കല്‍പകാരീ ച കല്‍പഭൂഃ ।
കര്‍പൂരാമോദരുചിരാ കര്‍പൂരാമോദധാരിണീ ॥ 104 ॥

കര്‍പൂരമാലാഭരണാ കര്‍പൂരവാസപൂര്‍തിദാ ।
കര്‍പൂരമാലാജയദാ കര്‍പൂരാര്‍ണവമധ്യഗാ ॥ 105 ॥

കര്‍പൂരതര്‍പണരതാ കടകാംബരധാരിണീ ।
കപടേശ്വവരസമ്പൂജ്യാ കപടേശ്വരരൂപിണീ ॥ 106 ॥

കടുഃ കപിധ്വജാരാധ്യാ കലാപപുഷ്പധാരിണീ ।
കലാപപുഷ്പരുചിരാ കലാപപുഷ്പപൂജിതാ ॥ 107 ॥

ക്രകചാ ക്രകചാരാധ്യാ കഥംബ്രൂമാ കരാലതാ ।
കഥങ്കാരവിനിര്‍മുക്താ കാലീ കാലക്രിയാ ക്രതുഃ ॥ 108 ॥

കാമിനീ കാമിനീപൂജ്യാ കാമിനീപുഷ്പധാരിണീ ।
കാമിനീപുഷ്പനിലയാ കാമിനീപുഷ്പപൂര്‍ണിമാ ॥ 109 ॥

കാമിനീപുഷ്പപൂജാര്‍ഹാ കാമിനീപുഷ്പഭൂഷണാ ।
കാമിനീപുഷ്പതിലകാ കാമിനീകുണ്ഡചുംബനാ ॥ 110 ॥

കാമിനീയോഗസന്തുഷ്ടാ കാമിനീയോഗഭോഗദാ ।
കാമിനീകുണ്ഡസമ്മഗ്നാ കാമിനീകുണ്ഡമധ്യഗാ ॥ 111 ॥

കാമിനീമാനസാരാധ്യാ കാമിനീമാനതോഷിതാ ।
കാമിനീമാനസഞ്ചാരാ കാലികാ കാലകാലികാ ॥ 112 ॥

കാമാ ച കാമദേവീ ച കാമേശീ കാമസംഭവാ ।
കാമഭാവാ കാമരതാ കാമാര്‍താ കാമമഞ്ജരീ ॥ 113 ॥

കാമമഞ്ജീരരണിതാ കാമദേവപ്രിയാന്തരാ ।
കാമകാലീ കാമകലാ കാലികാ കമലാര്‍ചിതാ ॥ 114 ॥

കാദികാ കമലാ കാലീ കാലാനലസമപ്രഭാ ।
കല്‍പാന്തദഹനാ കാന്താ കാന്താരപ്രിയവാസിനീ ॥ 115 ॥

കാലപൂജ്യാ കാലരതാ കാലമാതാ ച കാലിനീ ।
കാലവീരാ കാലഘോരാ കാലസിദ്ധാ ച കാലദാ ॥ 116 ॥

കാലഞ്ജനസമാകാരാ കാലഞ്ജരനിവാസിനീ ।
കാലഋദ്ധിഃ കാലവൃദ്ധിഃ കാരാഗൃഹവിമോചിനീ ॥ 117 ॥

കാദിവിദ്യാ കാദിമാതാ കാദിസ്ഥാ കാദിസുന്ദരീ ।
കാശീ കാഞ്ചീ ച കാഞ്ചീശാ കാശീശവരദായിനീ ॥ 118 ॥

ക്രാം ബീജാ ചൈവ ക്രീം ബീജാ ഹൃദയായ നമസ്സ്മൃതാ ।
കാംയാ കാംയഗതിഃ കാംയസിദ്ധിദാത്രീ ച കാമഭൂഃ ॥ 119 ॥

കാമാഖ്യാ കാമരൂപാ ച കാമചാപവിമോചിനീ ।
കാമദേവകലാരാമാ കാമദേവകലാലയാ ॥ 120 ॥

കാമരാത്രിഃ കാമദാത്രീ കാന്താരാചലവാസിനീ ।
കാമരൂപാ കാലഗതിഃ കാമയോഗപരായണാ ॥ 121 ॥

കാമസമ്മര്‍ദ്ദനരതാ കാമഗേഹവികാസിനീ ।
കാലഭൈരവഭാര്യാ ച കാലഭൈരവകാമിനീ ॥ 122 ॥

കാലഭൈരവയോഗസ്ഥാ കാലഭൈരവഭോഗദാ ।
കാമധേനുഃ കാമദോഗ്ധ്രീ കാമമാതാ ച കാന്തിദാ ॥ 123 ॥

കാമുകാ കാമുകാരാധ്യാ കാമുകാനന്ദവര്‍ദ്ധിനീ ।
കാര്‍ത്തവീര്യ്യാ കാര്‍ത്തികേയാ കാര്‍ത്തികേയപ്രപൂജിതാ ॥ 124 ॥

കാര്യ്യാ കാരണദാ കാര്യ്യകാരിണീ കാരണാന്തരാ ।
കാന്തിഗംയാ കാന്തിമയീ കാത്യാ കാത്യായനീ ച കാ ॥ 125 ॥

കാമസാരാ ച കാശ്മീരാ കാശ്മീരാചാരതത്പരാ ।
കാമരൂപാചാരരതാ കാമരൂപപ്രിയംവദാ ॥ 126 ॥

കാമരൂപാചാരസിദ്ധിഃ കാമരൂപമനോമയീ ।
കാര്‍ത്തികീ കാര്‍ത്തികാരാധ്യാ കാഞ്ചനാരപ്രസൂനഭൂഃ ॥ 127 ॥

കാഞ്ചനാരപ്രസൂനാഭാ കാഞ്ചനാരപ്രപൂജിതാ ।
കാഞ്ചരൂപാ കാഞ്ചഭൂമിഃ കാംസ്യപാത്രപ്രഭോജിനീ ॥ 128 ॥

കാംസ്യധ്വനിമയീ കാമസുന്ദരീ കാമചുംബനാ ।
കാശപുഷ്പപ്രതീകാശാ കാമദ്രുമസമാഗമാ ॥ 129 ॥

കാമപുഷ്പാ കാമഭൂമിഃ കാമപൂജ്യാ ച കാമദാ ।
കാമദേഹാ കാമഗേഹാ കാമബീജപരായണാ ॥ 130 ॥

കാമധ്വജസമാരൂഢാ കാമധ്വജസമാസ്ഥിതാ ।
കാശ്യപീ കാശ്യപാരാധ്യാ കാശ്യപാനന്ദദായിനീ ॥ 131 ॥

കാലിന്ദീജലസങ്കാശാ കാലിന്ദീജലപൂജിതാ ।
കാദേവപൂജാനിരതാ കാദേവപരമാര്‍ഥദാ ॥ 132 ॥

കര്‍മണാ കര്‍മണാകാരാ കാമകര്‍മണകാരിണീ ।
കാര്‍മ്മണത്രോടനകരീ കാകിനീ കാരണാഹ്വയാ ॥ 133 ॥

കാവ്യാമൃതാ ച കാലിങ്ഗാ കാലിങ്ഗമര്‍ദ്ദനോദ്യതാ ।
കാലാഗരുവിഭൂഷാഢ്യാ കാലാഗരുവിഭൂതിദാ ॥ 134 ॥

കാലാഗരുസുഗന്ധാ ച കാലാഗരുപ്രതര്‍പണാ ।
കാവേരീനീരസമ്പ്രീതാ കാവേരീതീരവാസിനീ ॥ 135 ॥

കാലചക്രഭ്രമാകാരാ കാലചക്രനിവാസിനീ ।
കാനനാ കാനനാധാരാ കാരുഃ കാരുണികാമയീ ॥ 136 ॥

കാമ്പില്യവാസിനീ കാഷ്ഠാ കാമപത്നീ ച കാമഭൂഃ ।
കാദംബരീപാനരതാ തഥാ കാദംബരീകലാ ॥ 137 ॥

കാമവന്ദ്യാ ച കാമേശീ കാമരാജപ്രപൂജിതാ ।
കാമരാജേശ്വരീവിദ്യാ കാമകൌതുകസുന്ദരീ ॥ 138 ॥

കാംബോജജാ കാഞ്ഛിനദാ കാംസ്യകാഞ്ചനകാരിണീ ।
കാഞ്ചനാദ്രിസമാകാരാ കാഞ്ചനാദ്രിപ്രദാനദാ ॥ 139 ॥

കാമകീര്‍തിഃ കാമകേശീ കാരികാ കാന്തരാശ്രയാ ।
കാമഭേദീ ച കാമാര്‍തിനാശിനീ കാമഭൂമികാ ॥ 140 ॥

കാലാനലാശിനീ കാവ്യവനിതാ കാമരൂപിണീ ।
കായസ്ഥാ കാമസന്ദീപ്തിഃ കാവ്യദാ കാലസുന്ദരീ ॥ 141 ॥

കാമേശീ കാരണവരാ കാമേശീപൂജനോദ്യതാ ।
കാഞ്ചീ-നൂപുരഭൂഷാഢ്യാ-കുങ്കുമാഭരണാന്വിതാ ॥ 142 ॥

കാലചക്രാ കാലഗതിഃ കാലചക്രാമനോഭവാ ।
കുന്ദമധ്യാ കുന്ദപുഷ്പാ കുന്ദപുഷ്പപ്രിയാ കുജാ ॥ 143 ॥

കുജമാതാ കുജാരാധ്യാ കുഠാരവരധാരിണീ ।
കുഞ്ചരസ്ഥാ കുശരതാ കുശേശയവിലോചനാ ॥ 144 ॥

കുമഠീ കുരരീ കുദ്രാ കുരങ്ഗീ കുടജാശ്രയാ ।
കുംഭീനസവിഭൂഷാ ച കുംഭീനസവധോദ്യതാ ॥ 145 ॥

കുംഭകര്‍ണമനോല്ലാസാ കുലചൂഡാമണിഃ കുലാ ।
കുലാലഗൃഹകന്യാ ച കുലചൂഡാമണിപ്രിയാ ॥ 146 ॥

കുലപൂജ്യാ കുലാരാധ്യാ കുലപൂജാപരായണാ ।
കുലഭൂഷാ തഥാ കുക്ഷിഃ കുരരീഗണസേവിതാ ॥ 147 ॥

കുലപുഷ്പാ കുലരതാ കുലപുഷ്പപരായണാ ।
കുലവസ്ത്രാ കുലാരാധ്യാ കുലകുണ്ഡസമപ്രഭാ ॥ 148 ॥

കുലകുണ്ഡസമോല്ലാസാ കുണ്ഡപുഷ്പപരായണാ ।
കുണ്ഡപുഷ്പപ്രസന്നാസ്യാ കുണ്ഡഗോലോദ്ഭവാത്മികാ ॥ 149 ॥

കുണ്ഡഗോലോദ്ഭവാധാരാ കുണ്ഡഗോലമയീ കുഹൂഃ ।
കുണ്ഡഗോലപ്രിയപ്രാണാ കുണ്ഡഗോലപ്രപൂജിതാ ॥ 150 ॥

കുണ്ഡഗോലമനോല്ലാസാ കുണ്ഡഗോലബലപ്രദാ ।
കുണ്ഡദേവരതാ ക്രുദ്ധാ കുലസിദ്ധികരാ പരാ ॥ 151 ॥

കുലകുണ്ഡസമാകാരാ കുലകുണ്ഡസമാനഭൂഃ ।
കുണ്ഡസിദ്ധിഃ കുണ്ഡഋദ്ധിഃ കുമാരീപൂജനോദ്യതാ ॥ 152 ॥

കുമാരീപൂജകപ്രാണാ കുമാരീപൂജകാലയാ ।
കുമാരീകാമസന്തുഷ്ടാ കുമാരീപൂജനോത്സുകാ ॥ 153 ॥

കുമാരീവ്രതസന്തുഷ്ടാ കുമാരീരൂപധാരിണീ ।
കുമാരീഭോജനപ്രീതാ കുമാരീ ച കുമാരദാ ॥ 154 ॥

കുമാരമാതാ കുലദാ കുലയോനിഃ കുലേശ്വരീ ।
കുലലിങ്ഗാ കുലാനന്ദാ കുലരംയാ കുതര്‍കധൃക് ॥ 155 ॥

കുന്തീ ച കുലകാന്താ ച കുലമാര്‍ഗപരായണാ ।
കുല്ലാ ച കുരുകുല്ലാ ച കുല്ലുകാ കുലകാമദാ ॥ 156 ॥

കുലിശാങ്ഗീ കുബ്ജികാ ച കുബ്ജികാനന്ദവര്‍ദ്ധിനീ ।
കുലീനാ കുഞ്ജരഗതിഃ കുഞ്ജരേശ്വരഗാമിനീ ॥ 157 ॥

കുലപാലീ കുലവതീ തഥൈവ കുലദീപികാ ।
കുലയോഗേശ്വരീ കുണ്ഡാ കുങ്കുമാരുണവിഗ്രഹാ ॥ 158 ॥

കുങ്കുമാനന്ദസന്തോഷാ കുങ്കുമാര്‍ണവവാസിനീ ।
കുസുമാ കുസുമപ്രീതാ കുലഭൂഃ കുലസുന്ദരീ ॥ 159 ॥

കുമുദ്വതീ കുമുദിനീ കുശലാ കുലടാലയാ ।
കുലടാലയമധ്യസ്ഥാ കുലടാസങ്ഗതോഷിതാ ॥ 160 ॥

കുലടാഭവനോദ്യുക്താ കുശാവര്‍താ കുലാര്‍ണവാ ।
കുലാര്‍ണവാചാരരതാ കുണ്ഡലീ കുണ്ഡലാകൃതിഃ ॥ 161 ॥

കുമതിശ്ച കുലശ്രേഷ്ഠാ കുലചക്രപരായണാ ।
കൂടസ്ഥാ കൂടദൃഷ്ടിശ്ച കുന്തലാ കുന്തലാകൃതിഃ ॥ 162 ॥

കുശലാകൃതിരൂപാ ച കൂര്‍ചബീജധരാ ച കൂഃ ।
കും കും കും കും ശബ്ദരതാ ക്രൂം ക്രൂം ക്രൂം ക്രൂം പരായണാ ॥ 163 ॥

കും കും കും ശബ്ദനിലയാ കുക്കുരാലയവാസിനീ ।
കുക്കുരാസങ്ഗസംയുക്താ കുക്കുരാനന്തവിഗ്രഹാ ॥ 164 ॥

കൂര്‍ചാരംഭാ കൂര്‍ചബീജാ കൂര്‍ചജാപപരായണാ ।
കുലിനീ കുലസംസ്ഥാനാ കൂര്‍ചകണ്ഠപരാഗതിഃ ॥ 165 ॥

കൂര്‍ചവീണാഭാലദേശാ കൂര്‍ചമസ്തകഭൂഷിതാ ।
കുലവൃക്ഷഗതാ കൂര്‍മാ കൂര്‍മാചലനിവാസിനീ ॥ 166 ॥

കുലബിന്ദുഃ കുലശിവാ കുലശക്തിപരായണാ ।
കുലബിന്ദുമണിപ്രഖ്യാ കുങ്കുമദ്രുമവാസിനീ ॥ 167 ॥

കുചമര്‍ദനസന്തുഷ്ടാ കുചജാപപരായണാ ।
കുചസ്പര്‍ശനസന്തുഷ്ടാ കുചാലിങ്ഗനഹര്‍ഷദാ ॥ 168 ॥

കുമതിഘ്നീ കുബേരാര്‍ച്യാ കുചഭൂഃ കുലനായികാ ।
കുഗായനാ കുചധരാ കുമാതാ കുന്ദദന്തിനീ ॥ 169 ॥

കുഗേയാ കുഹരാഭാസാ കുഗേയാ കുഘ്നദാരിഭാ ।
കീര്‍തിഃ കിരാതിനീ ക്ലിന്നാ കിന്നരാ കിന്നരീക്രിയാ ॥ 170 ॥

ക്രീങ്കാരാ ക്രീഞ്ജപാസക്താ ക്രീം ഹൂँ സ്ത്രീം മന്ത്രരൂപിണീ ।
കിര്‍മീരിതദൃശാപാങ്ഗീ കിശോരീ ച കിരീടിനീ ॥ 171 ॥

കീടഭാഷാ കീടയോനിഃ കീടമാതാ ച കീടദാ ।
കിംശുകാ കീരഭാഷാ ച ക്രിയാസാരാ ക്രിയാവതീ ॥ 172 ॥

കീംകീംശബ്ദപരാ ക്ലാം ക്ലീം ക്ലൂँ ക്ലൈം ക്ലൌം മന്ത്രരൂപിണീ ।
കാँ കീം കൂँ കൈം സ്വരൂപാ ച കഃ ഫട് മന്ത്രസ്വരൂപിണീ ॥ 173 ॥

കേതകീഭൂഷണാനന്ദാ കേതകീഭരണാന്വിതാ ।
കൈകദാ കേശിനീ കേശീ കേശീസൂദനതത്പരാ ॥ 174 ॥

കേശരൂപാ കേശമുക്താ കൈകേയീ കൌശികീ തഥാ ।
കൈരവാ കൈരവാഹ്ലാദാ കേശരാ കേതുരൂപിണീ ॥ 175 ॥

കേശവാരാധ്യഹൃദയാ കേശവാസക്തമാനസാ ।
ക്ലൈബ്യവിനാശിനീ ക്ലൈം ച ക്ലൈം ബീജജപതോഷിതാ ॥ 176 ॥

കൌശല്യാ കോശലാക്ഷീ ച കോശാ ച കോമലാ തഥാ ।
കോലാപുരനിവാസാ ച കോലാസുരവിനാശിനീ ॥ 177 ॥

കോടിരൂപാ കോടിരതാ ക്രോധിനീ ക്രോധരൂപിണീ ।
കേകാ ച കോകിലാ കോടിഃ കോടിമന്ത്രപരായണാ ॥ 178 ॥

കോട്യാനന്തമന്ത്രയുക്താ കൈരൂപാ കേരലാശ്രയാ ।
കേരലാചാരനിപുണാ കേരലേന്ദ്രഗൃഹസ്ഥിതാ ॥ 179 ॥

കേദാരാശ്രമസംസ്ഥാ ച കേദാരേശ്വരപൂജിതാ ।
ക്രോധരൂപാ ക്രോധപദാ ക്രോധമാതാ ച കൌശികീ ॥ 180 ॥

കോദണ്ഡധാരിണീ ക്രൌഞ്ചാ കൌശല്യാ കൌലമാര്‍ഗഗാ ।
കൌലിനീ കൌലികാരാധ്യാ കൌലികാഗാരവാസിനീ ॥ 181 ॥

കൌതുകീ കൌമുദീ കൌലാ കുമാരീ കൌരവാര്‍ചിതാ ।
കൌണ്ഡിന്യാ കൌശികീ ക്രോധാ ജ്വാലാഭാസുരരൂപിണീ ॥ 182 ॥

കോടികാലാനലജ്വാലാ കോടിമാര്‍ത്തണ്ഡവിഗ്രഹാ ।
കൃത്തികാ കൃഷ്ണവര്‍ണാ ച കൃഷ്ണാ കൃത്യാ ക്രിയാതുരാ ॥ 183 ॥

കൃശാങ്ഗീ കൃതകൃത്യാ ച ക്രഃ ഫട്സ്വാഹാസ്വരൂപിണീ ।
ക്രൌം ക്രൌം ഹൂँ ഫട്മന്ത്രവര്‍ണാ
ക്രാം ഹ്രീം ഹ്രൂँ ഫട്സ്വരൂപിണീ ॥ 184 ॥

ക്രീംക്രീംഹ്രീംഹ്രീം തഥാ ഹ്രൂँ ഹൂँഫട്സ്വാഹാമന്ത്രരൂപിണീ ।
ഇതി ശ്രീസര്‍വസാംരാജ്യമേധാനാമ സഹസ്രകം ॥ 185 ॥

സുന്ദരീശക്തിദാനാഖ്യം സ്വരൂപാര്‍ഭിധമേവ ച ।
കഥിതം ദക്ഷിണാകാല്യാഃ സുന്ദര്യൈ പ്രീതിയോഗതഃ ॥ 1 ॥

വരദാനപ്രസങ്ഗേന രഹസ്യമപി ദര്‍ശിതം ।
ഗോപനീയം സദാ ഭക്ത്യാ പഠനീയം പരാത്പരം ॥ 2 ॥

പ്രാതര്‍മധ്യാഹ്നകാലേ ച മധ്യാര്‍ദ്ധരാത്രയോരപി ।
യജ്ഞകാലേ ജപാന്തേ ച പഠനീയം വിശേഷതഃ ॥ 3 ॥

യഃ പഠേത് സാധകോ ധീരഃ കാലീരൂപോ ഹി വര്‍ഷതഃ ।
പഠേദ്വാ പാഠയേദ്വാപി ശൃണോതി ശ്രാവയേദപി ॥ 4 ॥

വാചകം തോഷയേദ്വാപി സ ഭവേത് കാലികാതനുഃ ।
സഹേലം വാ സലീലം വാ യശ്ചൈനം മാനവഃ പഠേത് ॥ 5 ॥

സര്‍വദുഃഖവിനിര്‍മുക്തസ്ത്രൈലോക്യവിജയീ കവിഃ ।
മൃതവന്ധ്യാ കാകവന്ധ്യാ കന്യാവന്ധ്യാ ച വന്ധ്യകാ ॥ 6 ॥

പുഷ്പവന്ധ്യാ ശൂലവന്ധ്യാ ശൃണുയാത് സ്തോത്രമുത്തമം ।
സര്‍വസിദ്ധിപ്രദാതാരം സത്കവിം ചിരജീവിനം ॥ 7 ॥

പാണ്ഡിത്യകീര്‍തിസംയുക്തം ലഭതേ നാത്ര സംശയഃ ।
യം യം കാമമുപസ്കൃത്യ കാലീം ധ്യാത്വാ ജപേത്സ്തവം ॥ 8 ॥

തം തം കാമം കരേ കൃത്വാ മന്ത്രീ ഭവതി നാഽന്യഥാ ।
യോനിപുഷ്പൈര്ലിങ്ഗപുഷ്പൈഃ കുണ്ഡഗോലോദ്ഭവൈരപി ॥ 9 ॥

സംയോഗാമൃതപുഷ്പൈശ്ച വസ്ത്രദേവീപ്രസൂനകൈഃ ।
കാലിപുഷ്പൈഃ പീഠതോയൈര്യോനിക്ഷാലനതോയകൈഃ ॥ 10 ॥

കസ്തൂരീകുങ്കുമൈര്‍ദേവീം നഖകാലാഗരുക്രമാത് ।
അഷ്ടഗന്ധൈര്‍ധൂപദീപര്യവയാവകസംയുതൈഃ ॥ 11 ॥

രക്തചന്ദനസിന്ദൂരൈര്‍മത്സ്യമാംസാദിഭൂഷണൈഃ ।
മധുഭിഃ പായസൈഃ ക്ഷീരൈഃ ശോധിതൈഃ ശോണിതൈരപി ॥ 12 ॥

മഹോപചാരൈ രക്തൈശ്ച നൈവേദ്യൈഃ സുരസാന്വിതൈഃ ।
പൂജയിത്വാ മഹാകാലീം മഹാകാലേന ലാലിതാം ॥ 13 ॥

വിദ്യാരാജ്ഞീം കുല്ലുകാഞ്ച ജപ്ത്വാ സ്തോത്രം ജപേച്ഛിവേ ।
കാലീഭക്തസ്ത്വേകചിത്തഃ സിന്ദൂരതിലകാന്വിതഃ ॥ 14 ॥

താംബൂലപൂരിതമുഖോ മുക്തകേശോ ദിഗംബരഃ ।
ശവയോനിസ്ഥിതോ വീരഃ ശ്മശാനസുരതാന്വിതഃ ॥ 15 ॥

ശൂന്യാലയേ ബിന്ദുപീഠേ പുഷ്പാകീര്‍ണേ ശിവാനനേ ।
ശയനോത്ഥപ്രഭുഞ്ജാനഃ കാലീദര്‍ശനമാപ്നുയാത് ॥ 16 ॥

തത്ര യദ്യത്കൃതം കര്‍മ തദനന്തഫലം ഭവേത് ।
ഐശ്വര്യേ കമലാ സാക്ഷാത് സിദ്ധൌ ശ്രീകാലികാംബികാ ॥ 17 ॥

കവിത്വേ താരിണീതുല്യഃ സൌന്ദര്യേ സുന്ദരീസമഃ ।
സിന്ധോര്‍ദ്ധാരാസമഃ കാര്യേ ശ്രുതൌ ശ്രുതിധരസ്തഥാ ॥ 18 ॥

വജ്രാസ്ത്രമിവ ദുര്‍ദ്ധര്‍ഷസ്ത്രൈലോക്യവിജയാസ്ത്രഭൃത് ।
ശത്രുഹന്താ കാവ്യകര്‍താ ഭവേച്ഛിവസമഃ കലൌ ॥ 19 ॥

ദിഗ്വിദിക്ചന്ദ്രകര്‍താ ച ദിവാരാത്രിവിപര്യ്യയീ ।
മഹാദേവസമോ യോഗീ ത്രൈലോക്യസ്തംഭകഃ ക്ഷണാത് ॥ 20 ॥

ഗാനേന തുംബുരുഃ സാക്ഷാദ്ദാനേ കര്‍ണസമോ ഭവേത് ।
ഗജാഽശ്വരഥപത്തീനാമസ്ത്രാണാമധിപഃ കൃതീ ॥ 21 ॥

ആയുഷ്യേഷു ഭുശുണ്ഡീ ച ജരാപലിതനാശകഃ ।
വര്‍ഷഷോഡശവാന്‍ ഭൂയാത് സര്‍വകാലേ മഹേശ്വരീ ॥ 22 ॥

ബ്രഹ്മാണ്ഡഗോലേ ദേവേശി ന തസ്യ ദുര്ലഭം ക്വചിത് ।
സര്‍വം ഹസ്തഗതം ഭൂയാന്നാത്ര കാര്യ്യാ വിചാരണാ ॥ 23 ॥

കുലപുഷ്പയുതം ദൃഷ്ട്വാ തത്ര കാലീം വിചിന്ത്യ ച ।
വിദ്യാരാജ്ഞീം തു സമ്പൂജ്യ പഠേന്നാമസഹസ്രകം ॥ 24 ॥

മനോരഥമയീ സിദ്ധിസ്തസ്യ ഹസ്തേ സദാ ഭവേത് ।
പരദാരാന്‍ സമാലിങ്ഗയ സമ്പൂജ്യ പരമേശ്വരീം ॥ 25 ॥

ഹസ്താഹസ്തികയാ യോഗം കൃത്വാ ജപ്ത്വാ സ്തവം പഠേത് ।
യോനിം വീക്ഷ്യ ജപേത് സ്തോത്രം കുബേരാദധികോ ഭവേത് ॥ 26 ॥

കുണ്ഡഗോലോദ്ഭവം ഗൃഹ്യവര്‍ണാക്തം ഹോമയേന്നിശി ।
പിതൃഭൂമൌ മഹേശാനി വിധിരേഖാം പ്രമാര്‍ജയേത് ॥ 27 ॥

തരുണീം സുന്ദരീം രംയാം ചഞ്ചലാം കാമഗര്‍വിതാം ।
സമാനീയ പ്രയത്നേന സംശോധ്യ ന്യാസയോഗതഃ ॥ 28 ॥

പ്രസൂനമഞ്ചേ സംസ്ഥാപ്യ പൃഥിവീം വശമാനയേത് ।
മൂലചക്രം തു സംഭാവ്യ ദേവ്യാശ്ചരണസംയുതം ॥ 29 ॥

സമ്മൂജ്യ പരമേശാനീം സങ്കല്‍പ്യ തു മഹേശ്വരി ।
ജപ്ത്വാ സ്തുത്വാ മഹേശാനീം പ്രണവം സംസ്മരേച്ഛിവേ ॥ 30 ॥

അഷ്ടോത്തരശതൈര്യോനിം പ്രമന്ത്ര്യാചുംബ്യ യത്നതഃ ।
സംയോഗീഭൂയ ജപ്തവ്യം സര്‍വവിദ്യാധിപോ ഭവേത് ॥ 31 ॥

ശൂന്യാഗാരേ ശിവാരണ്യേ ശിവദേവാലയേ തഥാ ।
ശൂന്യദേശേ തഡാഗേ ച ഗങ്ഗാഗര്‍ഭേ ചതുഷ്പഥേ ॥ 32 ॥

ശ്മശാനേ പര്‍വതപ്രാന്തേ ഏകലിങ്ഗേ ശിവാമുഖേ ।
മുണ്ഡയോനൌ ഋതൌ സ്നാത്വാ ഗേഹേ വേശ്യാഗൃഹേ തഥാ ॥ 33 ॥

കുട്ടിനീഗൃഹമധ്യേ ച കദലീമണ്ഡപേ തഥാ ।
പഠേത്സഹസ്രനാമാഖ്യം സ്തോത്രം സര്‍വാര്‍ഥസിദ്ധയേ ॥ 34 ॥

അരണ്യേ ശൂന്യഗര്‍തേ ച രണേ ശത്രുസമാഗമേ ।
പ്രജപേച്ച തതോ നാമ കാല്യാശ്ചൈവ സഹസ്രകം ॥ 35 ॥

ബാലാനന്ദപരോ ഭൂത്വാ പഠിത്വാ കാലികാസ്തവം ।
കാലീം സഞ്ചിന്ത്യ പ്രജപേത് പഠേന്നാമസഹസ്രകം ॥ 36 ॥

സര്‍വസിദ്ധീശ്വരോ ഭൂയാദ്വാഞ്ഛാസിദ്ധീശ്വരോ ഭവേത് ।
മുണ്ഡചൂഡകയോര്യോനി ത്വചി വാ കോമലേ ശിവേ ॥ 37 ॥

വിഷ്ടരേ ശവവസ്ത്രേ വാ പുഷ്പവസ്ത്രാസനേഽപി വാ ।
മുക്തകേശോ ദിശാവാസോ മൈഥുനീ ശയനേ സ്ഥിതഃ ॥ 38 ॥

ജപ്ത്വാകാലീം പഠേത് സ്തോത്രം ഖേചരീസിദ്ധിഭാഗ് ഭവേത് ।
ചികുരം യോഗമാസാദ്യ ശുക്രോത്സാരണമേവ ച ॥ 39 ॥

ജപ്ത്വാ ശ്രീദക്ഷിണാം കാലീം ശക്തിപാതശതം ഭവേത് ।
ലതാം സ്പൃശന്‍ ജപിത്വാ ച രമിത്വാ ത്വര്‍ചയന്നപി ॥ 40 ॥

ആഹ്ലാദയന്ദിഗാവാസഃ പരശക്തിം വിശേഷതഃ ।
സ്തുത്വാ ശ്രീദക്ഷിണാം കാലീം യോനിം സ്വകരഗാഞ്ചരേത് ॥ 41 ॥

പഠേന്നാമസഹസ്രം യഃ സ ശിവാദധികോ ഭവേത് ।
ലതാന്തരേഷു ജപ്തവ്യം സ്തുത്വാ കാലീം നിരാകുലഃ ॥ 42 ॥

ദശാവധാനോ ഭവതി മാസമാത്രേണ സാധകഃ ।
കാലരാത്ര്യാം മഹാരാത്ര്യാം വീരരാത്ര്യാമപി പ്രിയേ ॥ 43 ॥

മഹാരാത്ര്യാം ചതുര്‍ദശ്യാമഷ്ടംയാം സംക്രമേഽപി വാ ।
കുഹൂപൂര്‍ണേന്ദുശുക്രേഷു ഭൌമാമായാം നിശാമുഖേ ॥ 44 ॥

നവംയാം മങ്ഗലദിനേ തഥാ കുലതിഥൌ ശിവൈ ।
കുലക്ഷേത്രേ പ്രയത്നേന പഠേന്നാമസഹസ്രകം ॥ 45 ॥

സുദര്‍ശനോ ഭവേദാശു കിന്നരീസിദ്ധിഭാഗ്ഭവേത് ।
പശ്മിമാഭിമുഖം ലിങ്ഗം വൃഷശൂന്യം പുരാതനം ॥ 46 ॥

തത്ര സ്ഥിത്വാ ജപേത് സ്തോത്രം സര്‍വകാമാപ്തയേ ശിവേ ।
ഭൌമവാരേ നിശീഥേ വാ അമാവസ്യാദിനേ ശുഭേ ॥ 47 ॥

മാഷഭക്തബലിം ഛാഗം കൃസരാന്നം ച പായസം ।
ദഗ്ധമീനം ശോണിതഞ്ച ദധി ദുഗ്ധ ഗുഡാര്‍ദ്രകം ॥ 48 ॥

ബലിം ദത്വാ ജപേത് തത്ര ത്വഷ്ടോത്തരസഹസ്രകം ।
ദേവ-ഗന്ധര്‍വ-സിദ്ധൌധൈഃ സേവിതാം സുരസുന്ദരീം ॥ 49 ॥

ലഭേദ്ദേവേശി മാസേന തസ്യ ചാസന സംഹതിഃ ।
ഹസ്തത്രയം ഭവേദൂര്‍ധ്വം നാത്ര കാര്യാ വിചാരണാ ॥ 50 ॥

ഹേലയാ ലീലയാ ഭക്ത്യാ കാലീം സ്തൌതി നരസ്തു യഃ ।
ബ്രഹ്മാദീംസ്സതംഭയേദ്ദേവി മാഹേശീം മോഹയേത്ക്ഷണാത് ॥ 51 ॥

ആകര്‍ഷയേന്‍മഹാവിദ്യാം ദശപൂര്‍വാന്‍ ത്രിയാമതഃ ।
കുര്‍വീത വിഷ്ണുനിര്‍മ്മാണം യമാദീനാം തു മാരണം ॥ 52 ॥

ധ്രുവമുച്ചാടയേന്നൂനം സൃഷ്ടിനൂതനതാം നരഃ ।
മേഷമാഹിഷമാര്‍ജാരഖരച്ഛാഗനരാദികൈഃ ॥ 53 ॥

ഖങ്ഗിശൂകരകാപോതൈഷ്ടിട്ടിഭൈഃ ശശകൈഃ പലൈഃ ।
ശോണിതൈഃ സാസ്ഥിമാംസൈശ്ച കാരണ്ഡൈര്‍ദുഗ്ധപായസൈഃ ॥ 54 ॥

കാദംബരീസിന്ധുമദ്യൈഃ സുരാരിഷ്ടൈശ്ച സാസവൈഃ ।
യോനിക്ഷാലിതതോയൈശ്ച യോനിലിങ്ഗാമൃതൈരപി ॥ 55 ॥

സ്വജാതകുസുമൈഃ പൂജ്യാ ജപാന്തേ തര്‍പയേച്ഛിവാം ।
സര്‍വസാംരാജ്യനാംനാ തു സ്തുത്വാ നത്വാ സ്വശക്തിതഃ ॥ 56 ॥

ശക്ത്യാ ലഭന്‍ പഠേത് സ്തോത്രം കാലീരൂപോ ദിനത്രയാത് ।
ദക്ഷിണാകാലികാ തസ്യ ഗേഹേ തിഷ്ഠതി നാന്യഥാ ॥ 57 ॥

വേശ്യാലതാഗൃഹേ ഗത്വാ തസ്യാശ്ചുംബനതത്പരഃ ।
തസ്യാ യോനൌ മുഖം ദത്വാ തദ്രസം വിലിഹഞ്ജപേത് ॥ 58 ॥

തദന്തേ നാമ സാഹസ്രം പഠേദ്ഭക്തിപരായണഃ ।
കാലികാദര്‍ശനം തസ്യ ഭവേദ്ദേവി ത്രിയാമതഃ ॥ 59 ॥

നൃത്യപാത്രഗൃഹേ ഗത്വാ മകാരപഞ്ചകാന്വിതഃ ।
പ്രസൂനമഞ്ചേ സംസ്ഥാപ്യ ശക്തിന്യാസപരായണഃ ॥ 60 ॥

പാത്രാണാം സാധനം കൃത്വാ ദിഗ്വസ്ത്രാം താം സമാചരേത് ।
സംഭാവ്യ ചക്രം തന്‍മൂലേ തത്ര സാവരണാം ജപേത് ॥ 61 ॥

ശതം ഭാലേ ശതം കേശേ ശതം സിന്ദൂരമണ്ഡലേ ।
ശതത്രയം കുചദ്വന്ദ്വേ ശതം നാഭൌ മഹേശ്വരി ॥ 62 ॥

ശതം യോനൌ മഹേശാനി സംയോഗേ ച ശതത്രയം ।
ജപേത്തത്ര മഹേശാനി തദന്തേ പ്രപഠേത്സ്തവം ॥ 63 ॥

ശതാവധാനോ ഭവതി മാസമാത്രേണ സാധകഃ ।
മാതങ്ഗിനീം സമാനീയ കിം വാ കാപാലിനീം ശിവേ ॥ 64 ॥

ദന്തമാലാ ജപേ കാര്യാ ഗലേ ധാര്യാ നൃമുണ്ഡജാ ।
നേത്രപദ്മേ യോനിചക്രം ശക്തിചക്രം സ്വവക്ത്രകേ ॥ 65 ॥

കൃത്വാ ജപേന്‍മഹേശാനി മുണ്ഡയന്ത്രം പ്രപൂജയേത് ।
മുണ്ഡാസനസ്ഥിതോ വീരോ മകാരപഞ്ചകാന്വിതഃ ॥ 66 ॥

അന്യാമാലിങ്ഗയ പ്രജപേദന്യാം സഞ്ചുംബ്യ വൈ പഠേത് ।
അന്യാം സമ്പൂജയേത്തത്ര ത്വന്യാം സമ്മര്‍ദ്ദയന്‍ ജപേത് ॥ 67 ॥

അന്യയോനൌ ശിവം ദത്വാ പുനഃ പൂര്‍വവദാചരേത് ।
അവധാനസഹസ്രേഷു ശക്തിപാതശതേഷു ച ॥ 68 ॥

രാജാ ഭവതി ദേവേശി മാസപഞ്ചകയോഗതഃ ।
യവനീശക്തിമാനീയ ഗാനശക്തിപരായണം ॥ 69 ॥

കുലാചാരമതേനൈവ തസ്യാ യോനിം വികാസയേത് ।
തത്ര പ്രദായ ജിഹ്വാം തു ജപേന്നാമസഹസ്രകം ॥ 70 ॥

നൃകപാലേ തത്ര ദീപം ജപേത്പ്രജ്വാല്യ യത്നതഃ ।
മഹാകവിവരോ ഭൂയാന്നാത്ര കാര്യാ വിചാരണാ ॥ 71 ॥

കാമാര്‍താം ശക്തിമാനീയ യോനൌ തു മൂലചക്രകം ।
വിലിഖ്യ പരമേശാനി തത്ര മന്ത്രം ലിഖേച്ഛിവേ ॥ 72 ॥

തല്ലിഹന്‍ പ്രജപേദ്ദേവി സര്‍വശാസ്ത്രാര്‍ഥതത്വവിത് ।
അശ്രുതാനി ച ശാസ്ത്രാണി വേദാദീന്‍ പാഠയേദ് ധ്രുവം ॥ 73 ॥

വിനാ ന്യാസൈര്‍വിനാ പാഠൈര്‍വിനാധ്യാനാദിഭിഃ പ്രിയേ ।
ചതുര്‍വേദാധിപോ ഭൂത്വാ ത്രികാലജ്ഞസ്ത്രിവര്‍ഷതഃ ॥ 74 ॥

ചതുര്‍വിധം ച പാണ്ഡിത്യം തസ്യ ഹസ്തഗതം ക്ഷണാത് ।
ശിവാബലിഃ പ്രദാതവ്യഃ സര്‍വദാ ശൂന്യമണ്ഡലേ ॥ 75 ॥

കാലീധ്യാനം മന്ത്രര്‍ചിതാ നീലസാധനമേവ ച ।
സഹസ്രനാമപാഠശ്ച കാലീനാമപ്രകീര്‍തനം ॥ 76 ॥

ഭക്തസ്യ കാര്യമേതാവദന്യദഭ്യുദയം വിദുഃ ।
വീരസാധനകം കര്‍മ ശിവാപൂജാ ബലിസ്തഥാ ॥ 77 ॥

സിന്ദൂരതിലകോ ദേവി വേശ്യാലാപോ നിരന്തരം ।
വേശ്യാഗൃഹേ നിശാചാരോ രാത്രൌ പര്യടനം തഥാ ॥ 78 ॥

ശക്തിപൂജാ യോനിദൃഷ്ടിഃ ഖങ്ഗഹസ്തോ ദിഗംബരഃ ।
മുക്തകേശോ വീരവേഷഃ കുലമൂര്‍തിധരോ നരഃ ॥ 79 ॥

കാലീഭക്തോ ഭവേദ്ദേവി നാന്യഥാ ക്ഷേമമാപ്നുയാത് ।
ദുഗ്ധാസ്വാദീ യോനിലേഹീ സംവിദാസവഘൂര്‍ണിതഃ ॥ 80 ॥

വേശ്യാലതാസമായോഗാന്‍മാസാത്കല്‍പലതാ സ്വയം ।
വേശ്യാചക്രസമായോഗാത്കാലീചക്രസമഃ സ്വയം ॥ 81 ॥

വേശ്യാദേഹസമായോഗാത് കാലീദേഹസമഃ സ്വയം ।
വേശ്യാമധ്യഗതം വീരം കദാ പശ്യാമി സാധകം ॥ 82 ॥

ഏവം വദതി സാ കാലീ തസ്മാദ്വേശ്യാ വരാ മതാ ।
വേശ്യാ കന്യാ തഥാ പീഠജാതിഭേദകുലക്രമാത് ॥ 83 ॥

അകുലക്രമഭേദേന ജ്ഞാത്വാ ചാപി കുമാരികാം ।
കുമാരീം പൂജയേദ്ഭക്ത്യാ ജപാന്തേ ഭവനേ പ്രിയേ ॥ 84 ॥

പഠേന്നാമസഹസ്രം യഃ കാലീദര്‍ശനഭാഗ് ഭവേത് ।
ഭക്ത്യാ കുമാരീം സമ്പൂജ്യ വൈശ്യാകുല സമുദ്ഭവാം ॥ 85 ॥

വസ്ത്ര ഹേമാദിഭിസ്തോഷ്യാ യത്നാത്സ്തോത്രം പഠേച്ഛിവേ ।
ത്രൈലോക്യ വിജയീ ഭൂയാദ്ദിവാ ചന്ദ്രപ്രകാശകഃ ॥ 86 ॥

യദ്യദ്ദത്തം കുമാര്യൈ തു തദനന്തഫലം ഭവേത് ।
കുമാരീപൂജനഫലം മയാ വക്തും ന ശക്യതേ ॥ 87 ॥

ചാഞ്ചല്യാദ്ദുരിതം കിഞ്ചിത്ക്ഷംയതാമയമഞ്ജലിഃ ।
ഏകാ ചേത്പൂജിതാ ബാലാ ദ്വിതീയാ പൂജിതാ ഭവേത് ॥ 88 ॥

കുമാര്യഃ ശക്തയശ്ചൈവ സര്‍വമേതചരാചരം ।
ശക്തിമാനീയ തദ്ഗാത്രേ ന്യാസജാലം പ്രവിന്യസേത് ॥ 89 ॥

വാമഭാഗേ ച സംസ്ഥാപ്യ ജപേന്നാമസഹസ്രകം ।
സര്‍വസിദ്ധീശ്വരോ ഭൂയാന്നാത്ര കാര്യ്യാ വിചാരണാ ॥ 90 ॥

ശ്മശാനസ്ഥോ ഭവേത്സ്വസ്ഥോ ഗലിതം ചികുരം ചരേത് ।
ദിഗംബരഃ സഹസ്രം ച സൂര്യപുഷ്പം സമാനയേത് ॥ 91 ॥

സ്വവീര്യേണ പ്ലുതം കൃത്വാ പ്രത്യേകം പ്രജപന്‍ ഹുനേത് ।
പൂജ്യ ധ്യാത്വാ മഹാഭക്ത്യാ ക്ഷമാപാലോ നരഃ പഠേത് ॥ 92 ॥

നഖം കേശം സ്വവീര്യം ച യദ്യത്സമ്മാര്‍ജനീഗതം ।
മുക്തകേശോ ദിശാവാസോ മൂലമന്ത്രപുരഃസരഃ ॥ 93 ॥

കുജവാരേ മധ്യരാത്രേ ഹോമം കൃത്വാ ശ്മശാനകേ ।
പഠേന്നാമസഹസ്രം യഃ പൃഥ്വീശാകര്‍ഷകോ ഭവേത് ॥ 94 ॥

പുഷ്പയുക്തേ ഭഗേ ദേവി സംയോഗാനന്ദതത്പരഃ ।
പുനശ്ചികുരമാസാദ്യ മൂലമന്ത്രം ജപന്‍ ശിവേ ॥ 95 ॥

ചിതാവഹ്നൌ മധ്യരാത്രേ വീര്യമുത്സാര്യ യത്നതഃ ।
കാലികാം പൂജയേത്തത്ര പഠേന്നാമ സഹസ്രകം ॥ 96 ॥

പൃഥ്വീശാകര്‍ഷണം കുര്യാന്നാത്ര കാര്യാ വിചാരണാ ।
കദലീ വനമാസാദ്യ ലക്ഷമന്ത്രം ജപേന്നരഃ ॥ 97 ॥

മധുമത്യാ സ്വയം ദേവ്യാ സേവ്യമാനഃ സ്മരോപമഃ ।
ശ്രീമധുമതീത്യുക്ത്വാ തഥാ സ്ഥാവരജങ്ഗമാന്‍ ॥ 98 ॥

ആകര്‍ഷിണീം സമുച്ചാര്യ ഠംഠം സ്വാഹാ സമുച്ചരേത് ।
ത്രൈലോക്യാകര്‍ഷിണീ വിദ്യാ തസ്യ ഹസ്തേ സദാ ഭവേത് ॥ 99 ॥

നദീം പുരീം ച രത്നാനി ഹേമസ്ത്രീശൈലഭൂരുഹാന്‍ ।
ആകര്‍ഷയത്യംബുനിധിം സുമേരും ച ദിഗന്തതഃ ॥ 100 ॥

അലഭ്യാനി ച വസ്തൂനി ദൂരാദ്ഭൂമിതലാദപി ।
വൃത്താന്തം ച സുരസ്ഥാനാദ്രഹസ്യേ വിദുഷാമപി ॥ 101 ॥

രാജ്ഞാം ച കഥയത്യേഷാ സത്യം സത്വരമാദിശേത് ।
ദ്വിതീയവര്‍ഷപാഠേന ഭവേത്പദ്മാവതീ ശുഭാ ॥ 102 ॥

ഓം ഹ്രീമ്പദ്മാവതി പദം തതസ്ത്രൈലോക്യനാമ ച ।
വാര്‍താം ച കഥയ ദ്വന്ദ്വം സ്വാഹാന്തോ മന്ത്ര ഈരിതഃ ॥ 103 ॥

ബ്രഹ്മവിഷ്ണ്വാദികാനാം ച ത്രൈലോക്യേ യാദൃശീ ഭവേത് ।
സര്‍വ വദതി ദേവേശീ ത്രികാലജ്ഞഃ കവിശ്ശുഭഃ ॥ 104 ॥

ത്രിവര്‍ഷം സമ്പഠന്ദേവി ലഭേദ്ഭോഗവതീം കലാം ।
മഹാകാലേന ദൃഷ്ടോഽപി ചിതാമധ്യഗതോഽപി വാ ॥ 105 ॥

തസ്യാ ദര്‍ശനമാത്രേണ ചിരഞ്ജീവീ നരോ ഭവേത് ।
മൃതസഞ്ജീവിനീത്യുക്ത്വാ മൃതമുത്ഥാപയ ദ്വയം ॥ 106 ॥

സ്വാഹാന്തോ മനുരാഖ്യാതോ മൃതസഞ്ജീവനാത്മകഃ ।
ചതുര്‍വര്‍ഷം പഠേദ്യസ്തു സ്വപ്നസിദ്ധിസ്തതോ ഭവേത് ॥ 107 ॥

ഓം ഹ്രീം സ്വപ്നവാരാഹി കാലിസ്വപ്നേ കഥയോച്ചരേത് ।
അമുകസ്യാഽമുകം ദേഹി ക്ലീം സ്വാഹാന്തോ മനുര്‍മതഃ ॥ 108 ॥

സ്വപ്നസിദ്ധാ ചതുര്‍വര്‍ഷാത്തസ്യ സ്വപ്നേ സദാ സ്ഥിതാ ।
ചതുര്‍വര്‍ഷസ്യ പാഠേന ചതുര്‍വേദാധിപോ ഭവേത് ॥ 109 ॥

തദ്ധസ്തജലസംയോഗാന്‍മൂര്‍ഖഃ കാവ്യം കരോതി ച ।
തസ്യ വാക്യപരിചയാന്‍മൂര്‍തിര്‍വിന്ദതി കാവ്യതാം ॥ 110 ॥

മസ്തകേ തു കരം കൃത്വാ വദ വാണീമിതി ബ്രുവന്‍ ।
സാധകോ വാഞ്ഛയാ കുര്യാത്തത്തഥൈവ ഭവിഷ്യതി ॥ 111 ॥

ബ്രഹ്മാണ്ഡഗോലകേ യാശ്ച യാഃ കാശ്ചിജ്ജഗതീതലേ ।
സമസ്താഃ സിദ്ധയോ ദേവി കരാമലകവത്സദാ ॥ 112 ॥

സാധകസ്മൃതിമാത്രേണ യാവന്ത്യഃ സന്തി സിദ്ധയഃ ।
സ്വയമായാന്തി പുരതോ ജപാദീനാം തു കാ കഥാ ॥ 113 ॥

വിദേശവര്‍തിനോ ഭൂത്വാ വര്‍തന്തേ ചേടകാ ഇവ ।
അമായാം ചന്ദ്രസന്ദര്‍ശശ്ചന്ദ്രഗ്രഹണമേവ ച ॥ 114 ॥

അഷ്ടംയാം പൂര്‍ണചന്ദ്രത്വം ചന്ദ്രസൂര്യാഷ്ടകം തഥാ ।
അഷ്ടദിക്ഷു തഥാഷ്ടൌ ച കരോത്യേവ മഹേശ്വരി ॥ 115 ॥

അണിമാ ഖേചരത്വം ച ചരാചരപുരീഗതം ।
പാദുകാഖങ്ഗവേതാലയക്ഷിണീഗുഹ്യകാദയഃ ॥ 116 ॥

തിലകോഗുപ്തതാദൃശ്യം ചരാചരകഥാനകം ।
മൃതസഞ്ജീവിനീസിദ്ധിര്‍ഗുടികാ ച രസായനം ॥ 117 ॥

ഉഡ്ഡീനസിദ്ധിര്‍ദേവേശി ഷഷ്ടിസിദ്ധീശ്വരത്വകം ।
തസ്യ ഹസ്തേ വസേദ്ദേവി നാത്ര കാര്യാ വിചാരണാ ॥ 118 ॥

കേതൌ വാ ദുന്ദുഭൌ വസ്ത്രേ വിതാനേ വേഷ്ടനേഗൃഹേ ।
ഭിത്തൌ ച ഫലകേ ദേവി ലേഖ്യം പൂജ്യം ച യത്നതഃ ॥ 119 ॥

മധ്യേ ചക്രം ദശാങ്ഗോക്തം പരിതോ നാമലേഖനം ।
തദ്ധാരണാന്‍മഹേശാനി ത്രൈലോക്യവിജയീ ഭവേത് ॥ 120 ॥

ഏകോ ഹി ശതസാഹസ്രം നിര്‍ജിത്യ ച രണാങ്ഗണേ ।
പുനരായാതി ച സുഖം സ്വഗൃഹം പ്രതി പാര്‍വതീ ॥ 121 ॥

ഏകോ ഹി ശതസന്ദര്‍ശീ ലോകാനാം ഭവതി ധ്രുവം ।
കലശം സ്ഥാപ്യ യത്നേന നാമസാഹസ്രകം പഠേത് ॥ 122 ॥

സേകഃ കാര്യോ മഹേശാനി സര്‍വാപത്തിനിവാരണേ ।
ഭൂതപ്രേതഗ്രഹാദീനാം രാക്ഷസാം ബ്രഹ്മരാക്ഷസാം ॥ 123 ॥

വേതാലാനാം ഭൈരവാണാം സ്കന്ദവൈനായകാദികാന്‍ ।
നാശയേത് ക്ഷണമാത്രേണ നാത്ര കാര്യാ വിചാരണാ ॥ 124 ॥

ഭസ്മഭിര്‍മന്ത്രിതം കൃത്വാ ഗ്രഹഗ്രസ്തം വിലേപയേത് ।
ഭസ്മസംക്ഷേപണാദേവ സര്‍വഗ്രഹവിനാശനം ॥ 125 ॥

നവനീതം ചാഭിമന്ത്ര്യ സ്ത്രീഭ്യോ ദദ്യാന്‍മഹേശ്വരി ।
വന്ധ്യാ പുത്രപ്രദാം ദേവി നാത്ര കാര്യാ വിചാരണാ ॥ 126 ॥

കണ്ഠേ വാ വാമബാഹൌ വാ യോനൌ വാ ധാരണാച്ഛിവേ ।
ബഹുപുത്രവതീ നാരീ സുഭഗാ ജായതേ ധ്രുവം ॥ 127 ॥

പുരുഷോ ദക്ഷിണാങ്ഗേ തു ധാരയേത്സര്‍വസിദ്ധയേ ।
ബലവാന്‍കീര്‍തിമാന ധന്യോധാര്‍മികഃ സാധകഃ കൃതീ ॥ 128 ॥

ബഹുപുത്രീ രഥാനാം ച ഗജാനാമധിപഃ സുധീഃ ।
കാമിനീകര്‍ഷണോദ്യുക്തഃ ക്രീം ച ദക്ഷിണകാലികേ ॥ 129 ॥

ക്രീം സ്വാഹാ പ്രജപേന്‍മന്ത്രമയുതം നാമപാഠകഃ ।
ആകര്‍ഷണം ചരേദ്ദേവി ജലഖേചരഭൂഗതാന്‍ ॥ 130 ॥

വശീകരണകാമോ ഹി ഹൂँ ഹൂँ ഹ്രീം ഹ്രീം ച ദക്ഷിണേ ।
കാലികേ പൂര്‍വബീജാനി പൂര്‍വവത്പ്രജപന്‍ പഠേത് ॥ 131 ॥

ഉര്‍വശീമപി വസയേന്നാത്ര കാര്യാ വിചാരണാ ।
ക്രീം ച ദക്ഷിണകാലികേ സ്വാഹാ യുക്തം ജപേന്നരഃ ॥ 132 ॥

പഠേന്നാമസഹസ്രം തു ത്രൈലോക്യം മാരയേദ്ധ്രുവം ।
സദ്ഭക്തായ പ്രദാതവ്യാ വിദ്യാ രാജ്ഞി ശുഭേ ദിനേ ॥ 133 ॥

സദ്വിനീതായ ശാന്തായ ദാന്തായാതിഗുണായ ച ।
ഭക്തായ ജ്യേഷ്ഠപുത്രായ ഗുരുഭക്തിപരായ ച ॥ 134 ॥

വൈഷ്ണവായ പ്രശുദ്ധായ ശിവാബലിരതായ ച ।
വേശ്യാപൂജനയുക്തായ കുമാരീപൂജകായ ച ॥ 135 ॥

ദുര്‍ഗാഭക്തായ രൌദ്രായ മഹാകാലപ്രജാപിനേ ।
അദ്വൈതഭാവയുക്തായ കാലീഭക്തിപരായ ച ॥ 136 ॥

ദേയം സഹസ്രനാമാഖ്യം സ്വയം കാല്യാ പ്രകാശിതം ।
ഗുരുദൈവതമന്ത്രാണാം മഹേശസ്യാപി പാര്‍വതി ॥ 137 ॥

അഭേദേന സ്മരേന്‍മന്ത്രം സ ശിവഃ സ ഗണാധിപഃ ।
യോ മന്ത്രം ഭാവയേന്‍മന്ത്രീ സ ശിവോ നാത്ര സംശയഃ ॥ 138 ॥

സ ശാക്തോ വൈഷ്ണവസ്സൌരഃ സ ഏവം പൂര്‍ണദീക്ഷിതഃ ।
അയോഗ്യായ ന ദാതവ്യം സിദ്ധിരോധഃ പ്രജായതേ ॥ 139 ॥

വേശ്യാസ്ത്രീനിന്ദകായാഥ സുരാസംവിത്പ്രനിന്ദകേ ।
സുരാമുഖോ മനും സ്മൃത്വാ സുരാചാര്യോ ഭവിഷ്യതി ॥ 140 ॥

വാഗ്ദേവതാ ഘോരേ ആസാപരഘാരേ ച ഹൂँ വദേത് ।
ഘോരരൂപേ മഹാഘോരേ മുഖീഭീമപദം വദേത് ॥ 141 ॥

ഭീഷണ്യമുഷ്യഷഷ്ഠ്യന്തം ഹേതുര്‍വാമയുഗേ ശിവേ ।
ശിവവഹ്നിയുഗാസ്ത്രം ഹൂँ ഹൂँ കവചമനുര്‍ഭവേത് ॥ 142 ॥

ഏതസ്യ സ്മരണാദേവ ദുഷ്ടാനാം ച മുഖേ സുരാ ।
അവതീര്‍ണാ ഭവദ്ദേവി ദുഷ്ടാനാം ഭദ്രനാശിനീ ॥ 143 ॥

ഖലായ പരതന്ത്രായ പരനിന്ദാപരായ ച ।
ഭ്രഷ്ടായ ദുഷ്ടസത്വായ പരവാദരതായ ച ॥ 144 ॥

ശിവാഭക്തായ ദുഷ്ടായ പരദാരരതായ ച ।
ന സ്തോത്രം ദര്‍ശയേദ്ദേവി ശിവഹത്യാകരോ ഭവേത് ॥ 145 ॥

കാലികാനന്ദഹൃദയഃ കാലികാഭക്തിമാനസഃ ।
കാലീഭക്തോ ഭവേത്സോഽയം ധന്യരൂപഃ സ ഏവ തു ॥ 146 ॥

കലൌ കാലീ കലൌ കാലീ കലൌ കാലീ വരപ്രദാ ।
കലൌ കാലീ കലൌ കാലീ കലൌ കാലീ തു കേവലാ ॥ 147 ॥

ബില്വപത്രസഹസ്രാണി കരവീരാണി വൈ തഥാ ।
പ്രതിനാംനാ പൂജയേദ്ധി തേന കാലീ വരപ്രദാ ॥ 148 ॥

കമലാനാം സഹസ്രം തു പ്രതിനാംനാ സമര്‍പയേത് ।
ചക്രം സമ്പൂജ്യ ദേവേശി കാലികാവരമാപ്നുയാത് ॥ 149 ॥

മന്ത്രക്ഷോഭയുതോ നൈവ കലശസ്ഥജലേന ച ।
നാംനാ പ്രസേചയേദ്ദേവി സര്‍വക്ഷോഭവിനാശകൃത് ॥ 150 ॥

തഥാ ദമനകം ദേവി സഹസ്രമാഹരേദ്വ്രതീ ।
സഹസ്രനാംനാ സമ്പൂജ്യ കാലീവരമവാപ്നുയാത് ॥ 151 ॥

ചക്രം വിലിഖ്യ ദേഹസ്ഥം ധാരയേത്കാലികാതനുഃ ।
കാല്യൈ നിവേദിതം യദ്യത്തദംശം ഭക്ഷയേച്ഛിവേ ॥ 152 ॥

ദിവ്യദേഹധരോ ഭൂത്വാ കാലീദേഹേ സ്ഥിതോ ഭവേത് ।
നൈവേദ്യനിന്ദകാന്‍ ദുഷ്ടാന്‍ ദൃഷ്ട്വാ നൃത്യന്തി ഭൈരവാ ॥ 153 ॥

യോഗിന്യശ്ച മഹാവീരാ രക്തപാനോദ്യതാഃ പ്രിയേ ।
മാംസാസ്ഥിചര്‍മണോദ്യുക്താ ഭക്ഷയന്തി ന സംശയഃ ॥ 154 ॥

തസ്മാന്ന നിന്ദയേദ്ദേവി മനസാ കര്‍മണാ ഗിരാ ।
അന്യഥാ കുരുതേ യസ്തു തസ്യ നാശോ ഭവിഷ്യതി ॥ 155 ॥

ക്രമദീക്ഷായുതാനാം ച സിദ്ധിര്‍ഭവതി നാന്യഥാ ।
മന്ത്രക്ഷോഭശ്ച വാ ഭൂയാത് ക്ഷീണായുര്‍വാ ഭവേദ്ധ്രുവം ॥ 156 ॥

പുത്രഹാരീ സ്ത്രിയോഹാരീ രാജ്യഹാരീ ഭവേദ്ധ്രുവം ।
ക്രമദീക്ഷായുതോ ദേവി ക്രമാദ്രാജ്യമവാപ്നുയാത് ॥ 157 ॥

ഏകവാരം പഠേദ്ദേവി സര്‍വപാപവിനാശനം ।
ദ്വിവാരം ച പഠേദ്യോ ഹി വാഞ്ഛാം വിന്ദതി നിത്യശഃ ॥ 158 ॥

ത്രിവാരം ച പഠേദ്യസ്തു വാഗീശസമതാം വ്രജേത് ।
ചതുര്‍വാരം പഠേദ്ദേവി ചതുര്‍വര്‍ണാധിപോ ഭവേത് ॥ 159 ॥

പഞ്ചവാരം പഠേദ്ദേവി പഞ്ചകാമാധിപോ ഭവേത് ।
ഷഡ്വാരം ച പഠേദ്ദേവി ഷഡൈശ്വര്യാധിപോ ഭവേത് ॥ 160 ॥

സപ്തവാരം പഠേത്സപ്തകാമനാം ചിന്തിതം ലഭേത് ।
വസുവാരം പഠേദ്ദേവി ദിഗീശോ ഭവതി ധ്രുവം ॥ 161 ॥

നവവാരം പഠേദ്ദേവി നവനാഥസമോ ഭവേത് ।
ദശവാരം കീര്‍ത്തയേദ്യോ ദശാര്‍ഹഃ ഖേചരേശ്വരഃ ॥ 162 ॥

വിംശതിവാരം കീര്‍തയേദ്യഃ സര്‍വൈശ്വര്യമയോ ഭവേത് ।
പഞ്ചവിംശതിവാരൈസ്തു സര്‍വചിന്താവിനാശകഃ ॥ 163 ॥

പഞ്ചാശദ്വാരമാവര്‍ത്യ പഞ്ചഭൂതേശ്വരോ ഭവേത് ।
ശതവാരം കീര്‍ത്തയേദ്യഃ ശതാനനസമാനധീഃ ॥ 164 ॥

ശതപഞ്ചകമാവര്‍ത്യ രാജരാജേശ്വരോ ഭവേത് ।
സഹസ്രാവര്‍തനാദ്ദേവി ലക്ഷ്മീരാവൃണുതേ സ്വയം ॥ 165 ॥

ത്രിസഹസ്രം സമാവര്‍ത്യ ത്രിനേത്രസദൃശോ ഭവേത് ।
പഞ്ച സാഹസ്രമാവര്‍ത്യ കാമകോടി വിമോഹനഃ ॥ 166 ॥

ദശസാഹസ്രമാവര്‍ത്യ ഭവേദ്ദശമുഖേശ്വരഃ ।
പഞ്ചവിംശതിസാഹസ്രൈ ച ചതുര്‍വിംശതിസിദ്ധിധൃക് ॥ 167 ॥

ലക്ഷാവര്‍തനമാത്രേണ ലക്ഷ്മീപതിസമോ ഭവേത് ।
ലക്ഷത്രയാവര്‍ത്തനാത്തു മഹാദേവം വിജേഷ്യതി ॥ 168 ॥

ലക്ഷപഞ്ചകമാവര്‍ത്യ കലാപഞ്ചകസംയുതഃ ।
ദശലക്ഷാവര്‍ത്തനാത്തു ദശവിദ്യാപ്തിരുത്തമാ ॥ 169 ॥

പഞ്ചവിംശതിലക്ഷൈസ്തു ദശവിദ്യേശ്വരോ ഭവേത് ।
പഞ്ചാശല്ലക്ഷമാവൃത്യ മഹാകാലസമോ ഭവേത് ॥ 170 ॥

കോടിമാവര്‍ത്തയേദ്യസ്തു കാലീം പശ്യതി ചക്ഷുഷാ ।
വരദാനോദ്യുക്തകരാം മഹാകാലസമന്വിതാം ॥ 171 ॥

പ്രത്യക്ഷം പശ്യതി ശിവേ തസ്യാ ദേഹോ ഭവേദ്ധ്രുവം ।
ശ്രീവിദ്യാകാലികാതാരാത്രിശക്തിവിജയീ ഭവേത് ॥ 172 ॥

വിധേര്ലിപിം ച സമ്മാര്‍ജ്യ കിങ്കരത്വം വിസൃജ്യ ച ।
മഹാരാജ്യമവാപ്നോതി നാത്ര കാര്യാ വിചാരണാ ॥ 173 ॥

ത്രിശക്തിവിഷയേ ദേവിക്രമദീക്ഷാ പ്രകീര്‍തിതാ ।
ക്രമദീക്ഷായുതോ ദേവി രാജാ ഭവതി നിശ്ചിതം ॥ 174 ॥

ക്രമദീക്ഷാവിഹീനസ്യ ഫലം പൂര്‍വമിഹേരിതം ।
ക്രമദീക്ഷായുതോ ദേവി ശിവ ഏവ ന ചാപരഃ ॥ 175 ॥

ക്രമദീക്ഷാസമായുക്തഃ കാല്യുക്തസിദ്ധിഭാഗ്ഭവേത് ।
ക്രമദീക്ഷാവിഹീനസ്യ സിദ്ധിഹാനിഃ പദേ പദേ ॥ 176 ॥

അഹോ ജന്‍മവതാം മധ്യേ ധന്യഃ ക്രമയുതഃ കലൌ ।
തത്രാപി ധന്യോ ദേവേശി നാമസാഹസ്രപാഠകഃ ॥ 177 ॥

ദശകാലീവിദ്യൌ ദേവി സ്തോത്രമേതത്സദാ പഠേത് ।
സിദ്ധിം വിന്ദതി ദേവേശി നാത്ര കാര്യാ വിചാരണാ ॥ 178 ॥

കാകീ കാലീ മഹാവിദ്യാ കലൌ കാലീ ച സിദ്ധിദാ ।
കലൌ കാലീ ച സിദ്ധാ ച കലൌ കാലീ വരപ്രദാ ॥ 179 ॥

കലൌ കാലീ സാധകസ്യ ദര്‍ശനാര്‍ഥം സമുദ്യതാ ।
കലൌ കാലീ കേവലാ സ്യാന്നാത്ര കാര്യാ വിചാരണാ ॥ 180 ॥

നാന്യവിദ്യാ നാന്യവിദ്യാ നാന്യവിദ്യാ കലൌ ഭവേത് ।
കലൌ കാലീം വിഹായാഥ യഃ കശ്ചിത്സിദ്ധികാമുകഃ ॥ 181 ॥

സ തു ശക്തിം വിനാ ദേവി രതിസംഭോഗമിച്ഛതി ।
കലൌ കാലീം വിനാ ദേവി യഃ കശ്ചിത്സിദ്ധിമിച്ഛതി ॥ 182 ॥

സ നീലസാധനം ത്യക്ത്വാ പരിഭ്രമതി സര്‍വതഃ ।
കലൌ കാലീ വിഹായാഥ യഃ കശ്ചിന്‍മോക്ഷമിച്ഛതി ॥ 183 ॥

ഗുരുധ്യാനം പരിത്യജ്യ സിദ്ധിമിച്ഛതി സാധകഃ ।
കലൌ കാലീ വിഹായാഥ യഃ കശ്ചിദ്രാജ്യമിച്ഛതി ॥ 184 ॥

സ ഭോജന പരിത്യജ്യ ഭിക്ഷുവൃത്തിമഭീപ്സതി ।
സ ധന്യഃ സ ച വിജ്ഞാനീ സ ഏവ സുരപൂജിതഃ ॥ 185 ॥

സ ദീക്ഷിതഃ സുഖീ സാധുഃ സത്യവാദീ ജിതേന്ദ്രിയഃ ।
സ വേദവക്താ സ്വാധ്യായീ നാത്ര കാര്യാ വിചാരണാ ॥ 186 ॥

ശിവരൂപം ഗുരും ധ്യാത്വാ ശിവരൂപം ഗുരും സ്മരേത് ।
സദാശിവഃ സ ഏവ സ്യാനാത്ര കാര്യാ വിചാരണാ ॥ 187 ॥

സ്വസ്മിന്‍ കാലീം തു സംഭാവ്യ പൂജയേജ്ജഗദംബികാം ।
ത്രൈലോക്യവിജയീ ഭൂയാന്നാത്ര കാര്യ്യാ വിചാരണാ ॥ 188 ॥

ഗോപനീയം ഗോപനീയം ഗോപനീയം പ്രയത്നതഃ ।
രഹസ്യാതിരഹസ്യം ച രഹസ്യാതിരഹസ്യകം ॥ 189 ॥

ശ്ലോകാര്‍ദ്ധം പാദമാത്രം വാ പാദാദര്‍ധം ച തദര്‍ധകം ।
നാമാര്‍ധം യഃ പഠേദ്ദേവി ന വന്ധ്യദിവസം ന്യസേത് ॥ 190 ॥

പുസ്തകം പൂജയേദ്ഭക്ത്യാ ത്വരിതം ഫലസിദ്ധയേ ।
ന ച മാരീഭയം തത്ര ന ചാഗ്നിര്‍വായുസംഭവം ॥ 191 ॥

ന ഭൂതാദിഭയം തത്ര സര്‍വത്ര സുഖമേധതേ ।
കുങ്കുമാഽലക്തകേനൈവ രോചനാഽഗരുയോഗതഃ ॥ 192 ॥

ഭൂര്‍ജപത്രേ ലിഖേത് പുസ്തം സര്‍വകാമാര്‍ഥസിദ്ധയേ ।
ഇതി സംക്ഷേപതഃ പ്രോക്തം കിമന്യച്ഛ്രോതുമിച്ഛസി ॥ 193 ॥

ഇതി ഗദിതമശേഷം കാലികാവര്‍ണരൂപം ।
പ്രപഠതി യദി ഭക്ത്യാ സര്‍വസിദ്ധീശ്വരഃ സ്യാത് ॥ 194 ॥

അഭിനവസുഖകാമഃ സര്‍വവിദ്യാഭിരാമോ
ഭവതി സകലസിദ്ധിധഃ സര്‍വവീരാസമൃദ്ധിഃ ॥ 195 ॥

॥ ഇതി ശ്രീമദാദിനാഥമഹാകാലവിരചിതായാം മഹാകാലസംഹിതായാം
കാലകാലീസംവാദേ സുന്ദരീശക്തിദാനാഖ്യം കാലീസ്വരൂപ
മേധാസാംരാജ്യപ്രദം സഹസ്രനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ॥

Also Read 1000 Names of Kakaradi Kali:

1000 Names of Kakaradi Kali | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Kakaradi Kali | Sahasranama Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top