Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Kakaradi Kali | Sahasranama Lyrics in Telugu

Kakaradi Kali Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu:

॥ కకారాది కాలీసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥
కాళ్యాః మేధాసామ్రాజ్యప్రదసహస్రనామస్తోత్రమ్

శ్రీ గణేశాయ నమః ।
కైలాసశిఖరే రమ్యే నానాదేవగణావృతే ।
నానావృక్షలతాకీర్ణే నానాపుష్పైరలఙ్కృతే ॥ ౧ ॥

చతుర్మణ్డలసంయుక్తే శృఙ్గారమణ్డపే స్థితే ।
సమాధౌ సంస్థితం శాన్తం క్రీడన్తం యోగినీప్రియమ్ ॥ ౨ ॥

తత్ర మౌనధరం దృష్ట్వా దేవీ పృచ్ఛతి శఙ్కరమ్ ।
దేవ్యువాచ ।
కిం త్వయా జప్యతే దేవ కిం త్వయా స్మర్య్యతే సదా ॥ ౩ ॥

సృష్టిః కుత్ర విలీనాస్తి పునః కుత్ర ప్రజాయతే ।
బ్రహ్మాణ్డకారణం యత్తత్ కిమాద్యం కారణం మహత్ ॥ ౪ ॥

మనోరథమయీ సిద్ధిస్తథా వాఞ్ఛామయీ శివ ।
తృతీయా కల్పనాసిద్ధిః కోటిసిద్ధీశ్వరాత్మకమ్ ॥ ౫ ॥

శక్తిపాతాష్టదశకం చరాచరపురీగతిః ।
మహేన్ద్రజాలమిన్ద్రాదిజాలానాం రచనా తథా ॥ ౬ ॥

అణిమాద్యష్టకం దేవ పరకాయప్రవేశనమ్ ।
నవీనసృష్టికరణం సముద్రశోషణం తథా ॥ ౭ ॥

అమాయాం చన్ద్రసన్దర్శో దివా చన్ద్రప్రకాశనమ్ ।
చన్ద్రాష్టకం చాష్టదిక్షు తథా సూర్యాష్టకం శివ ॥ ౮ ॥

జలే జలమయత్వం చ వహ్నౌ వహ్నిమయత్వకమ్ ।
బ్రహ్మ-విష్ణ్వాది-నిర్మాణమిన్ద్రాణాం కారణం కరే ॥ ౯ ॥

పాతాలగుటికా-యక్ష-వేతాలపఞ్చకం తథా ।
రసాయనం తథా గుప్తిస్తథైవ చాఖిలాఞ్జనమ్ ॥ ౧౦ ॥

మహామధుమతీ సిద్ధిస్తథా పద్మావతీ శివ ।
తథా భోగవతీ సిద్ధిర్యావత్యః సన్తి సిద్ధయః ॥ ౧౧ ॥

కేన మన్త్రేణ తపసా కలౌ పాపసమాకులే ।
ఆయుష్యం పుణ్యరహితే కథం భవతి తద్వద ॥ ౧౨ ॥

శ్రీశివ ఉవాచ ।
వినా మన్త్రం వినా స్తోత్రం వినైవ తపసా ప్రియే ।
వినా బలిం వినా న్యాసం భూతశుద్ధిం వినా ప్రియే ॥ ౧౩ ॥

వినా ధ్యానం వినా యన్త్రం వినా పూజాదినా ప్రియే ।
వినా క్లేశాదిభిర్దేవి దేహదుఃఖాదిభిర్వినా ॥ ౧౪ ॥

సిద్ధిరాశు భవేద్యేన తదేవం కథ్యతే మయా ।
శూన్యే బ్రహ్మణ్డగోలే తు పఞ్చాశచ్ఛూన్యమధ్యకే ॥ ౧౫ ॥

పఞ్చశూన్యస్థితా తారా సర్వాన్తే కాలికా స్థితా ।
అనన్త-కోటి బ్రహ్మాణ్డ రాజదణ్డాగ్రకే శివే ॥ ౧౬ ॥

స్థాప్య శూన్యాలయం కృత్వా కృష్ణవర్ణం విధాయ చ ।
మహానిర్గుణరూపా చ వాచాతీతా పరా కలా ॥ ౧౭ ॥

క్రీడాయాం సంస్థితా దేవీ శూన్యరూపా ప్రకల్పయేత్ ।
సృష్టేరారమ్భకార్యార్థం దృష్టా ఛాయా తయా యదా ॥ ౧౮ ॥

ఇచ్ఛాశక్తిస్తు సా జాతా తథా కాలో వినిర్మితః ।
ప్రతిబిమ్బం తత్ర దృష్టం జాతా జ్ఞానాభిధా తు సా ॥ ౧౯ ॥

ఇదమేతత్కింవిశిష్టం జాతం విజ్ఞానకం ముదా ।
తదా క్రియాఽభిధా జాతా తదీచ్ఛాతో మహేశ్వరి ॥ ౨౦ ॥

బ్రహ్మాణ్డగోలే దేవేశి రాజదణ్డస్థితం చ యత్ ।
సా క్రియా స్థాపయామాస స్వ-స్వస్థానక్రమేణ చ ॥ ౨౧ ॥

తత్రైవ స్వేచ్ఛయా దేవి సామరస్యపరాయణా ।
తదిచ్ఛా కథ్యతే దేవి యథావదవధారయ ॥ ౨౨ ॥

యుగాదిసమయే దేవి శివం పరగుణోత్తమమ్ ।
తదిచ్ఛా నిర్గుణం శాన్తం సచ్చిదానన్దవిగ్రహమ్ ॥ ౨౩ ॥

శాశ్వతం సున్దరం శుద్ధం సర్వదేవయుతం వరమ్ ।
ఆదినాథం గుణాతీతం కాల్యా సంయుతమీశ్వరమ్ ॥ ౨౪ ॥

విపరీతరతం దేవం సామరస్యపరాయణమ్ ।
పూజార్థమాగతం దేవ-గన్ధర్వాఽప్సరసాం గణమ్ ॥ ౨౫ ॥

యక్షిణీం కిన్నరీకన్యాముర్వశ్యాద్యాం తిలోత్తమామ్ ।
వీక్ష్య తన్మాయయా ప్రాహ సున్దరీ ప్రాణవల్లభా ॥ ౨౬ ॥

త్రైలోక్యసున్దరీ ప్రాణస్వామినీ ప్రాణరఞ్జినీ ।
కిమాగతం భవత్యాఽద్య మమ భాగ్యార్ణవో మహాన్ ॥ ౨౭ ॥

ఉక్త్వా మౌనధరం శమ్భుం పూజయన్త్యప్సరోగణాః ।
అప్సరస ఊచుః ।
సంసారాత్తారితం దేవ త్వయా విశ్వజనప్రియ ॥ ౨౮ ॥

సృష్టేరారమ్భకార్య్యార్థముద్యుక్తోఽసి మహాప్రభో ।
వేశ్యాకృత్యమిదం దేవ మఙ్గలార్థప్రగాయనమ్ ॥ ౨౯ ॥

ప్రయాణోత్సవకాలే తు సమారమ్భే ప్రగాయనమ్ ।
గుణాద్యారమ్భకాలే హి వర్త్తతే శివశఙ్కర ॥ ౩౦ ॥

ఇన్ద్రాణీకోటయః సన్తి తస్యాః ప్రసవబిన్దుతః ।
బ్రహ్మాణీ వైష్ణవీ చైవ మాహేశీ కోటికోటయః ॥ ౩౧ ॥

తవ సామరసానన్ద దర్శనార్థం సముద్భవాః ।
సఞ్జాతాశ్చాగ్రతో దేవ చాస్మాకం సౌఖ్యసాగర ॥ ౩౨ ॥

రతిం హిత్వా కామినీనాం నాఽన్యత్ సౌఖ్యం మహేశ్వర ।
సా రతిర్దృశ్యతేఽస్మాభిర్మహత్సౌఖ్యార్థకారికా ॥ ౩౩ ॥

ఏవమేతత్తు చాస్మాభిః కర్తవ్యం భర్తృణా సహ ।
ఏవం శ్రుత్వా మహాదేవో ధ్యానావస్థితమానసః ॥ ౩౪ ॥

ధ్యానం హిత్వా మాయయా తు ప్రోవాచ కాలికాం ప్రతి ।
కాలి కాలి రుణ్డమాలే ప్రియే భైరవవాదినీ ॥ ౩౫ ॥

శివారూపధరే క్రూరే ఘోరద్రంష్టే భయానకే ।
త్రైలోక్యసున్దరకరీ సున్దర్య్యః సన్తి మేఽగ్రతః ॥ ౩౬ ॥

సున్దరీవీక్షణం కర్మ కురు కాలి ప్రియే శివే ।
ధ్యానం ముఞ్చ మహాదేవి తా గచ్ఛన్తి గృహం ప్రతి ॥ ౩౭ ॥

తవ రూపం మహాకాలి మహాకాలప్రియఙ్కరమ్ ।
ఏతాసాం సున్దరం రూపం త్రైలోక్యప్రియకారకమ్ ॥ ౩౮ ॥

ఏవం మాయాభ్రమావిష్టో మహాకాలో వదన్నితి ।
ఇతి కాలవచః శ్రుత్వా కాలం ప్రాహ చ కాలికా ॥ ౩౯ ॥

మాయయాఽఽచ్ఛాద్య చాత్మానం నిజస్త్రీరూపధారిణీ ।
ఇతః ప్రభృతి స్త్రీమాత్రం భవిష్యతి యుగే యుగే ॥ ౪౦ ॥

వల్ల్యాద్యౌషధయో దేవి దివా వల్లీస్వరూపతామ్ ।
రాత్రౌ స్త్రీరూపమాసాద్య రతికేలిః పరస్పరమ్ ॥ ౪౧ ॥

అజ్ఞానం చైవ సర్వేషాం భవిష్యతి యుగే యుగే ।
ఏవం శాపం చ దత్వా తు పునః ప్రోవాచ కాలికా ॥ ౪౨ ॥

విపరీతరతిం కృత్వా చిన్తయన్తి మనన్తి యే ।
తేషాం వరం ప్రదాస్యామి నిత్యం తత్ర వసామ్యహమ్ ॥ ౪౩ ॥

ఇత్యుక్త్వా కాలికా విద్యా తత్రైవాన్తరధీయత ।
త్రింశత్-త్రిఖర్వ-షడ్వృన్ద-నవత్యర్బుదకోటయః ॥ ౪౪ ॥

దర్శనార్థం తపస్తేపే సా వై కుత్ర గతా ప్రియా ।
మమ ప్రాణప్రియా దేవీ హాహా ప్రాణప్రియే శివే ॥ ౪౫ ॥

కిం కరోమి క్వ గచ్ఛామి ఇత్యేవం భ్రమసఙ్కులః ।
తస్యాః కాల్యా దయా జాతా మమ చిన్తాపరః శివః ॥ ౪౬ ॥

యన్త్రప్రస్తారబుద్ధిస్తు కాల్యా దత్తాతిసత్వరమ్ ।
యన్త్రయాగం తదారభ్య పూర్వం చిద్ఘనగోచరా ॥ ౪౭ ॥

శ్రీచక్రం యన్త్రప్రస్తారరచనాభ్యాసతత్పరః ।
ఇతస్తతో భ్రమ్యమాణస్త్రైలోక్యం చక్రమధ్యకమ్ ॥ ౪౮ ॥

చక్రపారదర్శనార్థం కోట్యర్బుదయుగం గతమ్ ।
భక్తప్రాణప్రియా దేవీ మహాశ్రీచక్రనాయికా ॥ ౪౯ ॥

తత్ర బిన్దౌ పరం రూపం సున్దరం సుమనోహరమ్ ।
రూపం జాతం మహేశాని జాగ్రత్త్రిపురసున్దరి ॥ ౫౦ ॥

రూపం దృష్ట్వా మహాదేవో రాజరాజేశ్వరోఽభవత్ ।
తస్యాః కటాక్షమాత్రేణ తస్యా రూపధరః శివః ॥ ౫౧ ॥

వినా శృఙ్గారసంయుక్తా తదా జాతా మహేశ్వరీ ।
వినా కాల్యంశతో దేవి జగత్స్థావరజఙ్గమమ్ ॥ ౫౨ ॥

న శృఙ్గారో న శక్తిత్వం క్వాపి నాస్తి మహేశ్వరీ ।
సున్దర్య్యా ప్రార్థితా కాలీ తుష్టా ప్రోవాచ కాలికా ॥ ౫౩ ॥

సర్వాసాం నేత్రకేశేషు మమాంశోఽత్ర భవిష్యతి ।
పూర్వావస్థాసు దేవేశి మమాంశస్తిష్ఠతి ప్రియే ॥ ౫౪ ॥

సావస్థా తరుణాఖ్యా తు తదన్తే నైవ తిష్ఠతి ।
మద్భక్తానాం మహేశాని సదా తిష్ఠతి నిశ్చితమ్ ॥ ౫౫ ॥

శక్తిస్తు కుణ్ఠితా జాతా తథా రూపం న సున్దరమ్ ।
చిన్తావిష్టా తు మలినా జాతా తత్ర చ సున్దరీ ॥ ౫౬ ॥

క్షణం స్థిత్వా ధ్యానపరా కాలీ చిన్తనతత్పరా ।
తదా కాలీ ప్రసన్నాఽభూత్ క్షణార్ద్ధేన మహేశ్వరీ ॥ ౫౭ ॥

వరం బ్రూహి వరం బ్రూహి వరం బ్రూహీతి సాదరమ్ ।
సున్దర్యువాచ ।
మమ సిద్ధివరం దేహి వరోఽయం ప్రార్థ్యతే మయా ॥ ౫౮ ॥

తాదృగుపాయం కథయ యేన శక్తిర్భవిష్యతి ।
శ్రీకాల్యువాచ ।
మమ నామసాహస్రం చ మయా పూర్వం వినిర్మితమ్ ॥ ౫౯ ॥

మత్స్వరూపం కకారాఖ్యం మేధాసామ్రాజ్యనామకమ్ ।
వరదానాభిధం నామ క్షణార్ద్ధాద్వరదాయకమ్ ॥ ౬౦ ॥

తత్పఠస్వ మహామాయే తవ శక్తిర్భవిష్యతి ।
తతః ప్రభృతి శ్రీవిద్యా తన్నామపాఠతత్పరా ॥ ౬౧ ॥

తదేవ నామసాహస్రం సున్దరీశక్తిదాయకమ్ ।
కథ్యతే పరయా భక్త్యా సాధయే సుమహేశ్వరి ॥ ౬౨ ॥

మద్యేర్మాంసైస్తథా శుక్రైర్బహురక్తైరపి ప్రియే ।
తర్పయేత్ పూజయేత్ కాలీం విపరీతరతిం చరేత్ ॥ ౬౩ ॥

విపరీతరతౌ దేవి కాలీ తిష్ఠతి నిత్యశః ।
మాధ్వీకపుష్పశుక్రాన్నమైథునాద్యా విరాగిణీ ॥ ౬౪ ॥

వైష్ణవీ వ్యాపికా విద్యా శ్మశానవాసినీ పరా ।
వీరసాధనసన్తుష్టా వీరాస్ఫాలననాదినీ ॥ ౬౫ ॥

శివాబలిప్రహృష్టాత్మా శివారూపాద్యచణ్డికా ।
కామస్తోత్రప్రియాత్యుగ్రమానసా కామరూపిణీ ॥ ౬౬ ॥

బ్రహ్మానన్దపరా శమ్భు మైథునానన్దతోషితా ।
యోగీన్ద్రహృదయాగారా దివా నిశి విపర్యయా ॥ ౬౭ ॥

క్షణం తుష్టా చ ప్రత్యక్షా దన్తమాలాజపప్రియా ।
శయ్యాయాం చుమ్బనాఙ్గః సన్ వేశ్యాసఙ్గపరాయణః ॥ ౬౮ ॥

ఖడ్గహస్తో ముక్తకేశో దిగమ్బరవిభూషితః ।
పఠేన్నామసహస్రాఖ్యం మేధాసామ్రాజ్యనామకమ్ ॥ ౬౯ ॥

యథా దివ్యామృతైర్దేవాః ప్రసన్నా క్షణమాత్రతః ।
తథాఽనేన మహాకాలీ ప్రసన్నా పాఠమాత్రతః ॥ ౭౦ ॥

కథ్యతే నామసాహస్రం సావధానమనాః శృణు ।
సర్వసామ్రాజ్యమేధాఖ్యనామసాహస్రకస్య చ ॥ ౭౧ ॥

మహాకాల ఋషిః ప్రోక్త ఉష్ణిక్ఛన్దః ప్రకీర్తితమ్ ।
దేవతా దక్షిణా కాలీ మాయాబీజం ప్రకీర్తితమ్ ॥ ౭౨ ॥

హ్రూఁ శక్తిః కాలికాబీజం కీలకం పరికీర్తితమ్ ।
కాలికా వరదానాది-స్వేష్టార్థే వినియోగతః ॥ ౭౩ ॥

కీలకేన షడఙ్గాని షడ్దీర్ఘాబీజేన కారయేత్ ।
ధ్యానం చ పూర్వవత్కృత్వా సాధయేదిష్టసాధనమ్ ॥ ౭౪ ॥

ఓం అస్య శ్రీసర్వసామ్రాజ్యమేధాకాలీస్వరూప-
కకారాత్మకసహస్రనామస్తోత్రమన్త్రస్య మహాకాల-
ఋషిరుష్ణిక్ఛన్దః, శ్రీదక్షిణకాలీ దేవతా, హ్రీం బీజమ్,
హ్రూఁ శక్తిః, క్రీం కీలకం, కాలీవరదానాదిస్వేష్టార్థే జపే వినియోగః ।
ఓం మహాకాల ఋషయే నమః శిరసి ।
ఉష్ణిక్ఛన్దసే నమః ముఖే ।
శ్రీ దక్షిణకాలీదేవతాయై నమః హృదయే ।
హ్రీం బీజాయ నమః గుహ్యే ।
హ్రూఁ శక్తయే నమః పాదయోః ।
క్రీం కీలకాయ నమః నాభౌ ।
వినియోగాయనమః సర్వాఙ్గే । ఇతి ఋష్యాదిన్యాసః ।
ఓం క్రాం అఙ్గుష్ఠాభ్యాం నమః ।
ఓం క్రీం తర్జనీభ్యాం నమః ।
ఓం క్రూం మధ్యమాభ్యాం నమః ।
ఓం క్రైం అనామికాభ్యాం నమః ।
ఓం క్రౌం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః ।
ఓం క్రః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః । ఇతి కరాఙ్గన్యాసః ।
ఓం క్రాం హృదయాయ నమః ।
ఓం క్రీం శిరసే స్వాహా ।
ఓం క్రూం శిఖాయై వషట్ ।
ఓం క్రైం కవచాయ హుం ।
ఓం క్రౌం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ ।
ఓం క్రః అస్త్రాయ ఫట్ । ఇతి హృదయాది షడఙ్గన్యాసః ।
అథ ధ్యానమ్ ।
ఓం కరాలవదనాం ఘోరాం ముక్తకేశీం చతుర్భుజామ్ ।
కాలికాం దక్షిణాం దివ్యాం ముణ్డమాలావిభూషితామ్ ॥

సద్యశ్ఛిన్నశిరఃఖడ్గవామోర్ధ్వాధఃకరామ్బుజామ్ ।
అభయం వరదం చైవ దక్షిణాధోర్ధ్వపాణికామ్ ॥

మహామేఘప్రభాం శ్యామాం తథా చైవ దిగమ్బరామ్ ।
కణ్ఠావసక్తముణ్డాలీగలద్రుధిరచర్చితామ్ ॥

కర్ణావతంసతానీతశవయుగ్మభయానకామ్ ।
ఘోరదంష్ట్రాకరాలాస్యాం పీనోన్నతపయోధరామ్ ॥

శవానాం కరసఙ్ఘాతైః కృతకాఞ్చీం హసన్ముఖీమ్ ।
సృక్కద్వయగలద్రక్తధారావిస్ఫురితాననామ్ ॥

ఘోరరూపాం మహారౌద్రీం శ్మశానాలయవాసినీమ్ ।
దన్తురాం దక్షిణవ్యాపిముక్తలమ్బకచోచ్చయామ్ ॥

శవరూపమహాదేవహృదయోపరి సంస్థితామ్ ।
శివాభిర్ఘోరరూపాభిశ్చతుర్ద్దిక్షు సమన్వితామ్ ॥

మహాకాలేన సార్ద్ధోర్ద్ధముపవిష్టరతాతురామ్ ।
సుఖప్రసన్నవదనాం స్మేరాననసరోరుహామ్ ॥

ఏవం సఙ్చిన్తయేద్దేవీం శ్మశానాలయవాసినీమ్ ॥

అథ సహస్రనామస్తోత్ర ప్రారమ్భః ।
ఓం క్రీం కాలీ క్రూఁ కరాలీ చ కల్యాణీ కమలా కలా ।
కలావతీ కలాఢ్యా చ కలాపూజ్యా కలాత్మికా ॥ ౧ ॥

కలాదృష్టా కలాపుష్టా కలామస్తా కలాధరా ।
కలాకోటి కలాభాసా కలాకోటిప్రపూజితా ॥ ౨ ॥

కలాకర్మకలాధారా కలాపారా కలాగమా ।
కలాధారా కమలినీ కకారా కరుణా కవిః ॥ ౩ ॥

కకారవర్ణసర్వాఙ్గీ కలాకోటివిభూషితా ।
కకారకోటిగుణితా కలాకోటివిభూషణా ॥ ౪ ॥

కకారవర్ణహృదయా కకారమనుమణ్డితా ।
కకారవర్ణనిలయా కాకశబ్దపరాయణా ॥ ౫ ॥

కకారవర్ణముకుటా కకారవర్ణభూషణా ।
కకారవర్ణరూపా చ కకశబ్దపరాయణా ॥ ౬ ॥

కకవీరాస్ఫాలరతా కమలాకరపూజితా ।
కమలాకరనాథా చ కమలాకరరూపధృక్ ॥ ౭ ॥

కమలాకరసిద్ధిస్థా కమలాకరపారదా ।
కమలాకరమధ్యస్థా కమలాకరతోషితా ॥ ౮ ॥

కథఙ్కారపరాలాపా కథఙ్కారపరాయణా ।
కథఙ్కారపదాన్తస్థా కథఙ్కారపదార్థభూః ॥ ౯ ॥

కమలాక్షీ కమలజా కమలాక్షప్రపూజితా ।
కమలాక్షవరోద్యుక్తా కకారా కర్బురాక్షరా ॥ ౧౦ ॥

కరతారా కరచ్ఛిన్నా కరశ్యామా కరార్ణవా ।
కరపూజ్యా కరరతా కరదా కరపూజితా ॥ ౧౧ ॥

కరతోయా కరామర్షా కర్మనాశా కరప్రియా ।
కరప్రాణా కరకజా కరకా కరకాన్తరా ॥ ౧౨ ॥

కరకాచలరూపా చ కరకాచలశోభినీ ।
కరకాచలపుత్రీ చ కరకాచలతోషితా ॥ ౧౩ ॥

కరకాచలగేహస్థా కరకాచలరక్షిణీ ।
కరకాచలసమ్మాన్యా కరకాచలకారిణీ ॥ ౧౪ ॥

కరకాచలవర్షాఢ్యా కరకాచలరఞ్జితా ।
కరకాచలకాన్తారా కరకాచలమాలినీ ॥ ౧౫ ॥

కరకాచలభోజ్యా చ కరకాచలరూపిణీ ।
కరామలకసంస్థా చ కరామలకసిద్ధిదా ॥ ౧౬ ॥

కరామలకసమ్పూజ్యా కరామలకతారిణీ ।
కరామలకకాలీ చ కరామలకరోచినీ ॥ ౧౭ ॥

కరామలకమాతా చ కరామలకసేవినీ ।
కరామలకబద్ధ్యేయా కరామలకదాయినీ ॥ ౧౮ ॥

కఞ్జనేత్రా కఞ్జగతిః కఞ్జస్థా కఞ్జధారిణీ ।
కఞ్జమాలాప్రియకరీ కఞ్జరూపా చ కఞ్జనా ॥ ౧౯ ॥

కఞ్జజాతిః కఞ్జగతిః కఞ్జహోమపరాయణా ।
కఞ్జమణ్డలమధ్యస్థా కఞ్జాభరణభూషితా ॥ ౨౦ ॥

కఞ్జసమ్మాననిరతా కఞ్జోత్పత్తిపరాయణా ।
కఞ్జరాశిసమాకారా కఞ్జారణ్యనివాసినీ ॥ ౨౧ ॥

కరఞ్జవృక్షమధ్యస్థా కరఞ్జవృక్షవాసినీ ।
కరఞ్జఫలభూషాఢ్యా కరఞ్జారణ్యవాసినీ ॥ ౨౨ ॥

కరఞ్జమాలాభరణా కరవాలపరాయణా ।
కరవాలప్రహృష్టాత్మా కరవాలప్రియా గతిః ॥ ౨౩ ॥

కరవాలప్రియా కన్యా కరవాలవిహారిణీ ।
కరవాలమయీ కర్మా కరవాలప్రియఙ్కరీ ॥ ౨౪ ॥

కబన్ధమాలాభరణా కబన్ధరాశిమధ్యగా ।
కబన్ధకూటసంస్థానా కబన్ధానన్తభూషణా ॥ ౨౫ ॥

కబన్ధనాదసన్తుష్టా కబన్ధాసనధారిణీ ।
కబన్ధగృహమధ్యస్థా కబన్ధవనవాసినీ ॥ ౨౬ ॥

కబన్ధకాఞ్చీకరణీ కబన్ధరాశిభూషణా ।
కబన్ధమాలాజయదా కబన్ధదేహవాసినీ ॥ ౨౭ ॥

కబన్ధాసనమాన్యా చ కపాలాకల్పధారిణీ ।
కపాలమాలామధ్యస్థా కపాలవ్రతతోషితా ॥ ౨౮ ॥

కపాలదీపసన్తుష్టా కపాలదీపరూపిణీ ।
కపాలదీపవరదా కపాలకజ్జలస్థితా ॥ ౨౯ ॥

కపాలమాలాజయదా కపాలజపతోషిణీ ।
కపాలసిద్ధిసంహృష్టా కపాలభోజనోద్యతా ॥ ౩౦ ॥

కపాలవ్రతసంస్థానా కపాలకమలాలయా ।
కవిత్వామృతసారా చ కవిత్వామృతసాగరా ॥ ౩౧ ॥

కవిత్వసిద్ధిసంహృష్టా కవిత్వాదానకారిణీ ।
కవిపృజ్యా కవిగతిః కవిరూపా కవిప్రియా ॥ ౩౨ ॥

కవిబ్రహ్మానన్దరూపా కవిత్వవ్రతతోషితా ।
కవిమానససంస్థానా కవివాఞ్చ్ఛాప్రపూరిణీ ॥ ౩౩ ॥

కవికణ్ఠస్థితా కం హ్రీం కంకంకం కవిపూర్తిదా ।
కజ్జలా కజ్జలాదానమానసా కజ్జలప్రియా ॥ ౩౪ ॥

కపాలకజ్జలసమా కజ్జలేశప్రపూజితా ।
కజ్జలార్ణవమధ్యస్థా కజ్జలానన్దరూపిణీ ॥ ౩౫ ॥

కజ్జలప్రియసన్తుష్టా కజ్జలప్రియతోషిణీ ।
కపాలమాలాభరణా కపాలకరభూషణా ॥ ౩౬ ॥

కపాలకరభూషాఢ్యా కపాలచక్రమణ్డితా ।
కపాలకోటినిలయా కపాలదుర్గకారిణీ ॥ ౩౭ ॥

కపాలగిరిసంస్థానా కపాలచక్రవాసినీ ।
కపాలపాత్రసన్తుష్టా కపాలార్ఘ్యపరాయణా ॥ ౩౮ ॥

కపాలార్ఘ్యప్రియప్రాణా కపాలార్ఘ్యవరప్రదా ।
కపాలచక్రరూపా చ కపాలరూపమాత్రగా ॥ ౩౯ ॥

కదలీ కదలీరూపా కదలీవనవాసినీ ।
కదలీపుష్పసమ్ప్రీతా కదలీఫలమానసా ॥ ౪౦ ॥

కదలీహోమసన్తుష్టా కదలీదర్శనోద్యతా ।
కదలీగర్భమధ్యస్థా కదలీవనసున్దరీ ॥ ౪౧ ॥

కదమ్బపుష్పనిలయా కదమ్బవనమధ్యగా ।
కదమ్బకుసుమామోదా కదమ్బవనతోషిణీ ॥ ౪౨ ॥

కదమ్బపుష్పసమ్పూజ్యా కదమ్బపుష్పహోమదా ।
కదమ్బపుష్పమధ్యస్థా కదమ్బఫలభోజినీ ॥ ౪౩ ॥

కదమ్బకాననాన్తఃస్థా కదమ్బాచలవాసినీ ।
కచ్ఛపా కచ్ఛపారాధ్యా కచ్ఛపాసనసంస్థితా ॥ ౪౪ ॥

కర్ణపూరా కర్ణనాసా కర్ణాఢ్యా కాలభైరవీ ।
కలప్రీతా కలహదా కలహా కలహాతురా ॥ ౪౫ ॥

కర్ణయక్షీ కర్ణవార్తా కథినీ కర్ణసున్దరీ ।
కర్ణపిశాచినీ కర్ణమఞ్జరీ కవికక్షదా ॥ ౪౬ ॥

కవికక్షావిరూపాఢ్యా కవికక్షస్వరూపిణీ ।
కస్తూరీమృగసంస్థానా కస్తూరీమృగరూపిణీ ॥ ౪౭ ॥

కస్తూరీమృగసన్తోషా కస్తూరీమృగమధ్యగా ।
కస్తూరీరసనీలాఙ్గీ కస్తూరీగన్ధతోషితా ॥ ౪౮ ॥

కస్తూరీపూజకప్రాణా కస్తూరీపూజకప్రియా ।
కస్తూరీప్రేమసన్తుష్టా కస్తూరీప్రాణధారిణీ ॥ ౪౯ ॥

కస్తూరీపూజకానన్దా కస్తూరీగన్ధరూపిణీ ।
కస్తూరీమాలికారూపా కస్తూరీభోజనప్రియా ॥ ౫౦ ॥

కస్తూరీతిలకానన్దా కస్తూరీతిలకప్రియా ।
కస్తూరీహోమసన్తుష్టా కస్తూరీతర్పణోద్యతా ॥ ౫౧ ॥

కస్తూరీమార్జనోద్యుక్తా కస్తూరీచక్రపూజితా ।
కస్తూరీపుష్పసమ్పూజ్యా కస్తూరీచర్వణోద్యతా ॥ ౫౨ ॥

కస్తూరీగర్భమధ్యస్థా కస్తూరీవస్త్రధారిణీ ।
కస్తూరీకామోదరతా కస్తూరీవనవాసినీ ॥ ౫౩ ॥

కస్తూరీవనసంరక్షా కస్తూరీప్రేమధారిణీ ।
కస్తూరీశక్తినిలయా కస్తూరీశక్తికుణ్డగా ॥ ౫౪ ॥

కస్తూరీకుణ్డసంస్నాతా కస్తూరీకుణ్డమజ్జనా ।
కస్తూరీజీవసన్తుష్టా కస్తూరీజీవధారిణీ ॥ ౫౫ ॥

కస్తూరీపరమామోదా కస్తూరీజీవనక్షమా ।
కస్తూరీజాతిభావస్థా కస్తూరీగన్ధచుమ్బనా ॥ ౫౬ ॥

కసతూరీగన్ధసంశోభావిరాజితకపాలభూః ।
కస్తూరీమదనాన్తఃస్థా కస్తూరీమదహర్షదా ॥ ౫౭ ॥

కస్తూరీకవితానాఢ్యా కస్తూరీగృహమధ్యగా ।
కస్తూరీస్పర్శకప్రాణా కస్తూరీవిన్దకాన్తకా ॥ ౫౮ ॥

కస్తూర్య్యామోదరసికా కస్తూరీక్రీడనోద్యతా ।
కస్తూరీదాననిరతా కస్తూరీవరదాయినీ ॥ ౫౯ ॥

కస్తూరీస్థాపనాసక్తా కస్తూరీస్థానరఞ్జినీ ।
కస్తూరీకుశలప్రశ్నా కస్తూరీస్తుతివన్దితా ॥ ౬౦ ॥

కస్తూరీవన్దకారాధ్యా కస్తూరీస్థానవాసినీ ।
కహరూపా కహాఢ్యా చ కహానన్దా కహాత్మభూః ॥ ౬౧ ॥

కహపూజ్యా కహాఖ్యా చ కహహేయా కహాత్మికా ।
కహమాలాకణ్ఠభూషా కహమన్త్రజపోద్యతా ॥ ౬౨ ॥

కహనామస్మృతిపరా కహనామపరాయణా ।
కహపరాయణరతా కహదేవీ కహేశ్వరీ ॥ ౬౩ ॥

కహహేతు కహానన్దా కహనాదపరాయణా ।
కహమాతా కహాన్తఃస్థా కహమన్త్రా కహేశ్వరీ ॥ ౬౪ ॥

కహజ్ఞేయా కహారాధ్యా కహధ్యానపరాయణా ।
కహతన్త్రా కహకహా కహచర్య్యాపరాయణా ॥ ౬౫ ॥

కహాచారా కహగతిః కహతాణ్డవకారిణీ ।
కహారణ్యా కహరతిః కహశక్తిపరాయణా ॥ ౬౬ ॥

కహరాజ్యనతా కర్మసాక్షిణీ కర్మసున్దరీ ।
కర్మవిద్యా కర్మగతిః కర్మతన్త్రపరాయణా ॥ ౬౭ ॥

కర్మమాత్రా కర్మగాత్రా కర్మధర్మపరాయణా ।
కర్మరేఖానాశకర్త్రీ కర్మరేఖావినోదినీ ॥ ౬౮ ॥

కర్మరేఖామోహకరీ కర్మకీర్తిపరాయణా ।
కర్మవిద్యా కర్మసారా కర్మాధారా చ కర్మభూః ॥ ౬౯ ॥

కర్మకారీ కర్మహారీ కర్మకౌతుకసున్దరీ ।
కర్మకాలీ కర్మతారా కర్మచ్ఛిన్నా చ కర్మదా ॥ ౭౦ ॥

కర్మచాణ్డాలినీ కర్మవేదమాతా చ కర్మభూః ।
కర్మకాణ్డరతానన్తా కర్మకాణ్డానుమానితా ॥ ౭౧ ॥

కర్మకాణ్డపరీణాహా కమఠీ కమఠాకృతిః ।
కమఠారాధ్యహృదయా కమఠాకణ్ఠసున్దరీ ॥ ౭౨ ॥

కమఠాసనసంసేవ్యా కమఠీ కర్మతత్పరా ।
కరుణాకరకాన్తా చ కరుణాకరవన్దితా ॥ ౭౩ ॥

కఠోరా కరమాలా చ కఠోరకుచధారిణీ ।
కపర్దినీ కపటినీ కఠినా కఙ్కభూషణా ॥ ౭౪ ॥

కరభోరూః కఠినదా కరభా కరభాలయా ।
కలభాషామయీ కల్పా కల్పనా కల్పదాయినీ ॥ ౭౫ ॥

కమలస్థా కలామాలా కమలాస్యా క్కణత్ప్రభా ।
కకుద్మినీ కష్టవతీ కరణీయకథార్చితా ॥ ౭౬ ॥

కచార్చితా కచతనుః కచసున్దరధారిణీ ।
కఠోరకుచసంలగ్నా కటిసూత్రవిరాజితా ॥ ౭౭ ॥

కర్ణమక్షప్రియా కన్దా కథాకన్దగతిః కలిః ।
కలిఘ్నీ కలిదూతీ చ కవినాయక-పూజితా ॥ ౭౮ ॥

కణకక్షానియన్త్రీ చ కశ్చిత్కవివరార్చితా ।
కర్త్రీ చ కర్తృకా భూషాకారిణీ కర్ణశత్రుపా ॥ ౭౯ ॥

కరణేశీ కరణపా కలవాచా కలానిధిః ।
కలనా కలనాధారా కలనా కారికా కరా ॥ ౮౦ ॥

కలగేయా కర్కరాశిః కర్కరాశి-ప్రపూజితా ।
కన్యారాశిః కన్యకా చ కన్యకాప్రియభాషిణీ ॥ ౮౧ ॥

కన్యకాదానసన్తుష్టా కన్యకాదానతోషిణీ ।
కన్యాదానకరానన్దా కన్యాదానగ్రహేష్టదా ॥ ౮౨ ॥

కర్షణా కక్షదహనా కామితా కమలాసనా ।
కరమాలానన్దకర్త్రీ కరమాలాప్రపోషితా ॥ ౮౩ ॥

కరమాలాశయానన్దా కరమాలాసమాగమా ।
కరమాలాసిద్ధిదాత్రీ కరమాలాకరప్రియా ॥ ౮౪ ॥

కరప్రియా కరరతా కరదానపరాయణా ।
కలానన్దా కలిగతిః కలిపూజ్యా కలిప్రసూః ॥ ౮౫ ॥

కలనాదనినాదస్థా కలనాదవరప్రదా ।
కలనాదసమాజస్థా కహోలా చ కహోలదా ॥ ౮౬ ॥

కహోలగేహమధ్యస్థా కహోలవరదాయినీ ।
కహోలకవితాధారా కహోలఋషిమానితా ॥ ౮౭ ॥

కహోలమానసారాధ్యా కహోలవాక్యకారిణీ ।
కర్తృరూపా కర్తృమయీ కర్తృమాతా చ కర్తరీ ॥ ౮౮ ॥

కనీయా కనకారాధ్యా కనీనకమయీ తథా ।
కనీయానన్దనిలయా కనకానన్దతోషితా ॥ ౮౯ ॥

కనీయకకరాకాష్ఠా కథార్ణవకరీ కరీ ।
కరిగమ్యా కరిగతిః కరిధ్వజపరాయణా ॥ ౯౦ ॥

కరినాథప్రియాకణ్ఠా కథానకప్రతోషితా ।
కమనీయా కమనకా కమనీయవిభూషణా ॥ ౯౧ ॥

కమనీయసమాజస్థా కమనీయవ్రతప్రియా ।
కమనీయగుణారాధ్యా కపిలా కపిలేశ్వరీ ॥ ౯౨ ॥

కపిలారాధ్యహృదయా కపిలాప్రియవాదినీ ।
కహచక్రమన్త్రవర్ణా కహచక్రప్రసూనకా ॥ ౯౩ ॥

కఏ‍ఈలహ్రీంస్వరూపా చ కఏ‍ఈలహ్రీంవరప్రదా ।
కఏ‍ఈలహ్రీంసిద్ధిదాత్రీ కఏ‍ఈలహ్రీంస్వరూపిణీ ॥ ౯౪ ॥

కఏ‍ఈలహ్రీంమన్త్రవర్ణా కఏ‍ఈలహ్రీంప్రసూకలా ।
కవర్గా చ కపాటస్థా కపాటోద్ఘాటనక్షమా ॥ ౯౫ ॥

కఙ్కాలీ చ కపాలీ చ కఙ్కాలప్రియభాషిణీ ।
కఙ్కాలభైరవారాధ్యా కఙ్కాలమానసంస్థితా ॥ ౯౬ ॥

కఙ్కాలమోహనిరతా కఙ్కాలమోహదాయినీ ।
కలుషఘ్నీ కలుషహా కలుషార్తివినాశినీ ॥ ౯౭ ॥

కలిపుష్పా కలాదానా కశిపుః కశ్యపార్చితా ।
కశ్యపా కశ్యపారాధ్యా కలిపూర్ణకలేవరా ॥ ౯౮ ॥

కలేశ్వరకరీ కాఞ్చీ కవర్గా చ కరాలకా ।
కరాలభైరవారాధ్యా కరాలభైరవేశ్వరీ ॥ ౯౯ ॥

కరాలా కలనాధారా కపర్ద్దీశవరప్రదా ।
కపర్ద్దీశప్రేమలతా కపర్ద్దిమాలికాయుతా ॥ ౧౦౦ ॥

కపర్ద్దిజపమాలాఢ్యా కరవీరప్రసూనదా ।
కరవీరప్రియప్రాణా కరవీరప్రపూజితా ॥ ౧౦౧ ॥

కర్ణికారసమాకారా కర్ణికారప్రపూజితా ।
కరిషాగ్నిస్థితా కర్షా కర్షమాత్రసువర్ణదా ॥ ౧౦౨ ॥

కలశా కలశారాధ్యా కషాయా కరిగానదా ।
కపిలా కలకణ్ఠీ చ కలికల్పలతా మతా ॥ ౧౦౩ ॥

కల్పలతా కల్పమాతా కల్పకారీ చ కల్పభూః ।
కర్పూరామోదరుచిరా కర్పూరామోదధారిణీ ॥ ౧౦౪ ॥

కర్పూరమాలాభరణా కర్పూరవాసపూర్తిదా ।
కర్పూరమాలాజయదా కర్పూరార్ణవమధ్యగా ॥ ౧౦౫ ॥

కర్పూరతర్పణరతా కటకామ్బరధారిణీ ।
కపటేశ్వవరసమ్పూజ్యా కపటేశ్వరరూపిణీ ॥ ౧౦౬ ॥

కటుః కపిధ్వజారాధ్యా కలాపపుష్పధారిణీ ।
కలాపపుష్పరుచిరా కలాపపుష్పపూజితా ॥ ౧౦౭ ॥

క్రకచా క్రకచారాధ్యా కథమ్బ్రూమా కరాలతా ।
కథఙ్కారవినిర్ముక్తా కాలీ కాలక్రియా క్రతుః ॥ ౧౦౮ ॥

కామినీ కామినీపూజ్యా కామినీపుష్పధారిణీ ।
కామినీపుష్పనిలయా కామినీపుష్పపూర్ణిమా ॥ ౧౦౯ ॥

కామినీపుష్పపూజార్హా కామినీపుష్పభూషణా ।
కామినీపుష్పతిలకా కామినీకుణ్డచుమ్బనా ॥ ౧౧౦ ॥

కామినీయోగసన్తుష్టా కామినీయోగభోగదా ।
కామినీకుణ్డసమ్మగ్నా కామినీకుణ్డమధ్యగా ॥ ౧౧౧ ॥

కామినీమానసారాధ్యా కామినీమానతోషితా ।
కామినీమానసఞ్చారా కాలికా కాలకాలికా ॥ ౧౧౨ ॥

కామా చ కామదేవీ చ కామేశీ కామసమ్భవా ।
కామభావా కామరతా కామార్తా కామమఞ్జరీ ॥ ౧౧౩ ॥

కామమఞ్జీరరణితా కామదేవప్రియాన్తరా ।
కామకాలీ కామకలా కాలికా కమలార్చితా ॥ ౧౧౪ ॥

కాదికా కమలా కాలీ కాలానలసమప్రభా ।
కల్పాన్తదహనా కాన్తా కాన్తారప్రియవాసినీ ॥ ౧౧౫ ॥

కాలపూజ్యా కాలరతా కాలమాతా చ కాలినీ ।
కాలవీరా కాలఘోరా కాలసిద్ధా చ కాలదా ॥ ౧౧౬ ॥

కాలఞ్జనసమాకారా కాలఞ్జరనివాసినీ ।
కాలఋద్ధిః కాలవృద్ధిః కారాగృహవిమోచినీ ॥ ౧౧౭ ॥

కాదివిద్యా కాదిమాతా కాదిస్థా కాదిసున్దరీ ।
కాశీ కాఞ్చీ చ కాఞ్చీశా కాశీశవరదాయినీ ॥ ౧౧౮ ॥

క్రాం బీజా చైవ క్రీం బీజా హృదయాయ నమస్స్మృతా ।
కామ్యా కామ్యగతిః కామ్యసిద్ధిదాత్రీ చ కామభూః ॥ ౧౧౯ ॥

కామాఖ్యా కామరూపా చ కామచాపవిమోచినీ ।
కామదేవకలారామా కామదేవకలాలయా ॥ ౧౨౦ ॥

కామరాత్రిః కామదాత్రీ కాన్తారాచలవాసినీ ।
కామరూపా కాలగతిః కామయోగపరాయణా ॥ ౧౨౧ ॥

కామసమ్మర్ద్దనరతా కామగేహవికాసినీ ।
కాలభైరవభార్యా చ కాలభైరవకామినీ ॥ ౧౨౨ ॥

కాలభైరవయోగస్థా కాలభైరవభోగదా ।
కామధేనుః కామదోగ్ధ్రీ కామమాతా చ కాన్తిదా ॥ ౧౨౩ ॥

కాముకా కాముకారాధ్యా కాముకానన్దవర్ద్ధినీ ।
కార్త్తవీర్య్యా కార్త్తికేయా కార్త్తికేయప్రపూజితా ॥ ౧౨౪ ॥

కార్య్యా కారణదా కార్య్యకారిణీ కారణాన్తరా ।
కాన్తిగమ్యా కాన్తిమయీ కాత్యా కాత్యాయనీ చ కా ॥ ౧౨౫ ॥

కామసారా చ కాశ్మీరా కాశ్మీరాచారతత్పరా ।
కామరూపాచారరతా కామరూపప్రియంవదా ॥ ౧౨౬ ॥

కామరూపాచారసిద్ధిః కామరూపమనోమయీ ।
కార్త్తికీ కార్త్తికారాధ్యా కాఞ్చనారప్రసూనభూః ॥ ౧౨౭ ॥

కాఞ్చనారప్రసూనాభా కాఞ్చనారప్రపూజితా ।
కాఞ్చరూపా కాఞ్చభూమిః కాంస్యపాత్రప్రభోజినీ ॥ ౧౨౮ ॥

కాంస్యధ్వనిమయీ కామసున్దరీ కామచుమ్బనా ।
కాశపుష్పప్రతీకాశా కామద్రుమసమాగమా ॥ ౧౨౯ ॥

కామపుష్పా కామభూమిః కామపూజ్యా చ కామదా ।
కామదేహా కామగేహా కామబీజపరాయణా ॥ ౧౩౦ ॥

కామధ్వజసమారూఢా కామధ్వజసమాస్థితా ।
కాశ్యపీ కాశ్యపారాధ్యా కాశ్యపానన్దదాయినీ ॥ ౧౩౧ ॥

కాలిన్దీజలసఙ్కాశా కాలిన్దీజలపూజితా ।
కాదేవపూజానిరతా కాదేవపరమార్థదా ॥ ౧౩౨ ॥

కర్మణా కర్మణాకారా కామకర్మణకారిణీ ।
కార్మ్మణత్రోటనకరీ కాకినీ కారణాహ్వయా ॥ ౧౩౩ ॥

కావ్యామృతా చ కాలిఙ్గా కాలిఙ్గమర్ద్దనోద్యతా ।
కాలాగరువిభూషాఢ్యా కాలాగరువిభూతిదా ॥ ౧౩౪ ॥

కాలాగరుసుగన్ధా చ కాలాగరుప్రతర్పణా ।
కావేరీనీరసమ్ప్రీతా కావేరీతీరవాసినీ ॥ ౧౩౫ ॥

కాలచక్రభ్రమాకారా కాలచక్రనివాసినీ ।
కాననా కాననాధారా కారుః కారుణికామయీ ॥ ౧౩౬ ॥

కామ్పిల్యవాసినీ కాష్ఠా కామపత్నీ చ కామభూః ।
కాదమ్బరీపానరతా తథా కాదమ్బరీకలా ॥ ౧౩౭ ॥

కామవన్ద్యా చ కామేశీ కామరాజప్రపూజితా ।
కామరాజేశ్వరీవిద్యా కామకౌతుకసున్దరీ ॥ ౧౩౮ ॥

కామ్బోజజా కాఞ్ఛినదా కాంస్యకాఞ్చనకారిణీ ।
కాఞ్చనాద్రిసమాకారా కాఞ్చనాద్రిప్రదానదా ॥ ౧౩౯ ॥

కామకీర్తిః కామకేశీ కారికా కాన్తరాశ్రయా ।
కామభేదీ చ కామార్తినాశినీ కామభూమికా ॥ ౧౪౦ ॥

కాలానలాశినీ కావ్యవనితా కామరూపిణీ ।
కాయస్థా కామసన్దీప్తిః కావ్యదా కాలసున్దరీ ॥ ౧౪౧ ॥

కామేశీ కారణవరా కామేశీపూజనోద్యతా ।
కాఞ్చీ-నూపురభూషాఢ్యా-కుఙ్కుమాభరణాన్వితా ॥ ౧౪౨ ॥

కాలచక్రా కాలగతిః కాలచక్రామనోభవా ।
కున్దమధ్యా కున్దపుష్పా కున్దపుష్పప్రియా కుజా ॥ ౧౪౩ ॥

కుజమాతా కుజారాధ్యా కుఠారవరధారిణీ ।
కుఞ్చరస్థా కుశరతా కుశేశయవిలోచనా ॥ ౧౪౪ ॥

కుమఠీ కురరీ కుద్రా కురఙ్గీ కుటజాశ్రయా ।
కుమ్భీనసవిభూషా చ కుమ్భీనసవధోద్యతా ॥ ౧౪౫ ॥

కుమ్భకర్ణమనోల్లాసా కులచూడామణిః కులా ।
కులాలగృహకన్యా చ కులచూడామణిప్రియా ॥ ౧౪౬ ॥

కులపూజ్యా కులారాధ్యా కులపూజాపరాయణా ।
కులభూషా తథా కుక్షిః కురరీగణసేవితా ॥ ౧౪౭ ॥

కులపుష్పా కులరతా కులపుష్పపరాయణా ।
కులవస్త్రా కులారాధ్యా కులకుణ్డసమప్రభా ॥ ౧౪౮ ॥

కులకుణ్డసమోల్లాసా కుణ్డపుష్పపరాయణా ।
కుణ్డపుష్పప్రసన్నాస్యా కుణ్డగోలోద్భవాత్మికా ॥ ౧౪౯ ॥

కుణ్డగోలోద్భవాధారా కుణ్డగోలమయీ కుహూః ।
కుణ్డగోలప్రియప్రాణా కుణ్డగోలప్రపూజితా ॥ ౧౫౦ ॥

కుణ్డగోలమనోల్లాసా కుణ్డగోలబలప్రదా ।
కుణ్డదేవరతా క్రుద్ధా కులసిద్ధికరా పరా ॥ ౧౫౧ ॥

కులకుణ్డసమాకారా కులకుణ్డసమానభూః ।
కుణ్డసిద్ధిః కుణ్డఋద్ధిః కుమారీపూజనోద్యతా ॥ ౧౫౨ ॥

కుమారీపూజకప్రాణా కుమారీపూజకాలయా ।
కుమారీకామసన్తుష్టా కుమారీపూజనోత్సుకా ॥ ౧౫౩ ॥

కుమారీవ్రతసన్తుష్టా కుమారీరూపధారిణీ ।
కుమారీభోజనప్రీతా కుమారీ చ కుమారదా ॥ ౧౫౪ ॥

కుమారమాతా కులదా కులయోనిః కులేశ్వరీ ।
కులలిఙ్గా కులానన్దా కులరమ్యా కుతర్కధృక్ ॥ ౧౫౫ ॥

కున్తీ చ కులకాన్తా చ కులమార్గపరాయణా ।
కుల్లా చ కురుకుల్లా చ కుల్లుకా కులకామదా ॥ ౧౫౬ ॥

కులిశాఙ్గీ కుబ్జికా చ కుబ్జికానన్దవర్ద్ధినీ ।
కులీనా కుఞ్జరగతిః కుఞ్జరేశ్వరగామినీ ॥ ౧౫౭ ॥

కులపాలీ కులవతీ తథైవ కులదీపికా ।
కులయోగేశ్వరీ కుణ్డా కుఙ్కుమారుణవిగ్రహా ॥ ౧౫౮ ॥

కుఙ్కుమానన్దసన్తోషా కుఙ్కుమార్ణవవాసినీ ।
కుసుమా కుసుమప్రీతా కులభూః కులసున్దరీ ॥ ౧౫౯ ॥

కుముద్వతీ కుముదినీ కుశలా కులటాలయా ।
కులటాలయమధ్యస్థా కులటాసఙ్గతోషితా ॥ ౧౬౦ ॥

కులటాభవనోద్యుక్తా కుశావర్తా కులార్ణవా ।
కులార్ణవాచారరతా కుణ్డలీ కుణ్డలాకృతిః ॥ ౧౬౧ ॥

కుమతిశ్చ కులశ్రేష్ఠా కులచక్రపరాయణా ।
కూటస్థా కూటదృష్టిశ్చ కున్తలా కున్తలాకృతిః ॥ ౧౬౨ ॥

కుశలాకృతిరూపా చ కూర్చబీజధరా చ కూః ।
కుం కుం కుం కుం శబ్దరతా క్రూం క్రూం క్రూం క్రూం పరాయణా ॥ ౧౬౩ ॥

కుం కుం కుం శబ్దనిలయా కుక్కురాలయవాసినీ ।
కుక్కురాసఙ్గసంయుక్తా కుక్కురానన్తవిగ్రహా ॥ ౧౬౪ ॥

కూర్చారమ్భా కూర్చబీజా కూర్చజాపపరాయణా ।
కులినీ కులసంస్థానా కూర్చకణ్ఠపరాగతిః ॥ ౧౬౫ ॥

కూర్చవీణాభాలదేశా కూర్చమస్తకభూషితా ।
కులవృక్షగతా కూర్మా కూర్మాచలనివాసినీ ॥ ౧౬౬ ॥

కులబిన్దుః కులశివా కులశక్తిపరాయణా ।
కులబిన్దుమణిప్రఖ్యా కుఙ్కుమద్రుమవాసినీ ॥ ౧౬౭ ॥

కుచమర్దనసన్తుష్టా కుచజాపపరాయణా ।
కుచస్పర్శనసన్తుష్టా కుచాలిఙ్గనహర్షదా ॥ ౧౬౮ ॥

కుమతిఘ్నీ కుబేరార్చ్యా కుచభూః కులనాయికా ।
కుగాయనా కుచధరా కుమాతా కున్దదన్తినీ ॥ ౧౬౯ ॥

కుగేయా కుహరాభాసా కుగేయా కుఘ్నదారిభా ।
కీర్తిః కిరాతినీ క్లిన్నా కిన్నరా కిన్నరీక్రియా ॥ ౧౭౦ ॥

క్రీఙ్కారా క్రీఞ్జపాసక్తా క్రీం హూఁ స్త్రీం మన్త్రరూపిణీ ।
కిర్మీరితదృశాపాఙ్గీ కిశోరీ చ కిరీటినీ ॥ ౧౭౧ ॥

కీటభాషా కీటయోనిః కీటమాతా చ కీటదా ।
కింశుకా కీరభాషా చ క్రియాసారా క్రియావతీ ॥ ౧౭౨ ॥

కీంకీంశబ్దపరా క్లాం క్లీం క్లూఁ క్లైం క్లౌం మన్త్రరూపిణీ ।
కాఁ కీం కూఁ కైం స్వరూపా చ కః ఫట్ మన్త్రస్వరూపిణీ ॥ ౧౭౩ ॥

కేతకీభూషణానన్దా కేతకీభరణాన్వితా ।
కైకదా కేశినీ కేశీ కేశీసూదనతత్పరా ॥ ౧౭౪ ॥

కేశరూపా కేశముక్తా కైకేయీ కౌశికీ తథా ।
కైరవా కైరవాహ్లాదా కేశరా కేతురూపిణీ ॥ ౧౭౫ ॥

కేశవారాధ్యహృదయా కేశవాసక్తమానసా ।
క్లైబ్యవినాశినీ క్లైం చ క్లైం బీజజపతోషితా ॥ ౧౭౬ ॥

కౌశల్యా కోశలాక్షీ చ కోశా చ కోమలా తథా ।
కోలాపురనివాసా చ కోలాసురవినాశినీ ॥ ౧౭౭ ॥

కోటిరూపా కోటిరతా క్రోధినీ క్రోధరూపిణీ ।
కేకా చ కోకిలా కోటిః కోటిమన్త్రపరాయణా ॥ ౧౭౮ ॥

కోట్యానన్తమన్త్రయుక్తా కైరూపా కేరలాశ్రయా ।
కేరలాచారనిపుణా కేరలేన్ద్రగృహస్థితా ॥ ౧౭౯ ॥

కేదారాశ్రమసంస్థా చ కేదారేశ్వరపూజితా ।
క్రోధరూపా క్రోధపదా క్రోధమాతా చ కౌశికీ ॥ ౧౮౦ ॥

కోదణ్డధారిణీ క్రౌఞ్చా కౌశల్యా కౌలమార్గగా ।
కౌలినీ కౌలికారాధ్యా కౌలికాగారవాసినీ ॥ ౧౮౧ ॥

కౌతుకీ కౌముదీ కౌలా కుమారీ కౌరవార్చితా ।
కౌణ్డిన్యా కౌశికీ క్రోధా జ్వాలాభాసురరూపిణీ ॥ ౧౮౨ ॥

కోటికాలానలజ్వాలా కోటిమార్త్తణ్డవిగ్రహా ।
కృత్తికా కృష్ణవర్ణా చ కృష్ణా కృత్యా క్రియాతురా ॥ ౧౮౩ ॥

కృశాఙ్గీ కృతకృత్యా చ క్రః ఫట్స్వాహాస్వరూపిణీ ।
క్రౌం క్రౌం హూఁ ఫట్మన్త్రవర్ణా
క్రాం హ్రీం హ్రూఁ ఫట్స్వరూపిణీ ॥ ౧౮౪ ॥

క్రీంక్రీంహ్రీంహ్రీం తథా హ్రూఁ హూఁఫట్స్వాహామన్త్రరూపిణీ ।
ఇతి శ్రీసర్వసామ్రాజ్యమేధానామ సహస్రకమ్ ॥ ౧౮౫ ॥

సున్దరీశక్తిదానాఖ్యం స్వరూపార్భిధమేవ చ ।
కథితం దక్షిణాకాల్యాః సున్దర్యై ప్రీతియోగతః ॥ ౧ ॥

వరదానప్రసఙ్గేన రహస్యమపి దర్శితమ్ ।
గోపనీయం సదా భక్త్యా పఠనీయం పరాత్పరమ్ ॥ ౨ ॥

ప్రాతర్మధ్యాహ్నకాలే చ మధ్యార్ద్ధరాత్రయోరపి ।
యజ్ఞకాలే జపాన్తే చ పఠనీయం విశేషతః ॥ ౩ ॥

యః పఠేత్ సాధకో ధీరః కాలీరూపో హి వర్షతః ।
పఠేద్వా పాఠయేద్వాపి శృణోతి శ్రావయేదపి ॥ ౪ ॥

వాచకం తోషయేద్వాపి స భవేత్ కాలికాతనుః ।
సహేలం వా సలీలం వా యశ్చైనం మానవః పఠేత్ ॥ ౫ ॥

సర్వదుఃఖవినిర్ముక్తస్త్రైలోక్యవిజయీ కవిః ।
మృతవన్ధ్యా కాకవన్ధ్యా కన్యావన్ధ్యా చ వన్ధ్యకా ॥ ౬ ॥

పుష్పవన్ధ్యా శూలవన్ధ్యా శృణుయాత్ స్తోత్రముత్తమమ్ ।
సర్వసిద్ధిప్రదాతారం సత్కవిం చిరజీవినమ్ ॥ ౭ ॥

పాణ్డిత్యకీర్తిసంయుక్తం లభతే నాత్ర సంశయః ।
యం యం కామముపస్కృత్య కాలీం ధ్యాత్వా జపేత్స్తవమ్ ॥ ౮ ॥

తం తం కామం కరే కృత్వా మన్త్రీ భవతి నాఽన్యథా ।
యోనిపుష్పైర్లిఙ్గపుష్పైః కుణ్డగోలోద్భవైరపి ॥ ౯ ॥

సంయోగామృతపుష్పైశ్చ వస్త్రదేవీప్రసూనకైః ।
కాలిపుష్పైః పీఠతోయైర్యోనిక్షాలనతోయకైః ॥ ౧౦ ॥

కస్తూరీకుఙ్కుమైర్దేవీం నఖకాలాగరుక్రమాత్ ।
అష్టగన్ధైర్ధూపదీపర్యవయావకసంయుతైః ॥ ౧౧ ॥

రక్తచన్దనసిన్దూరైర్మత్స్యమాంసాదిభూషణైః ।
మధుభిః పాయసైః క్షీరైః శోధితైః శోణితైరపి ॥ ౧౨ ॥

మహోపచారై రక్తైశ్చ నైవేద్యైః సురసాన్వితైః ।
పూజయిత్వా మహాకాలీం మహాకాలేన లాలితామ్ ॥ ౧౩ ॥

విద్యారాజ్ఞీం కుల్లుకాఞ్చ జప్త్వా స్తోత్రం జపేచ్ఛివే ।
కాలీభక్తస్త్వేకచిత్తః సిన్దూరతిలకాన్వితః ॥ ౧౪ ॥

తామ్బూలపూరితముఖో ముక్తకేశో దిగమ్బరః ।
శవయోనిస్థితో వీరః శ్మశానసురతాన్వితః ॥ ౧౫ ॥

శూన్యాలయే బిన్దుపీఠే పుష్పాకీర్ణే శివాననే ।
శయనోత్థప్రభుఞ్జానః కాలీదర్శనమాప్నుయాత్ ॥ ౧౬ ॥

తత్ర యద్యత్కృతం కర్మ తదనన్తఫలం భవేత్ ।
ఐశ్వర్యే కమలా సాక్షాత్ సిద్ధౌ శ్రీకాలికామ్బికా ॥ ౧౭ ॥

కవిత్వే తారిణీతుల్యః సౌన్దర్యే సున్దరీసమః ।
సిన్ధోర్ద్ధారాసమః కార్యే శ్రుతౌ శ్రుతిధరస్తథా ॥ ౧౮ ॥

వజ్రాస్త్రమివ దుర్ద్ధర్షస్త్రైలోక్యవిజయాస్త్రభృత్ ।
శత్రుహన్తా కావ్యకర్తా భవేచ్ఛివసమః కలౌ ॥ ౧౯ ॥

దిగ్విదిక్చన్ద్రకర్తా చ దివారాత్రివిపర్య్యయీ ।
మహాదేవసమో యోగీ త్రైలోక్యస్తమ్భకః క్షణాత్ ॥ ౨౦ ॥

గానేన తుమ్బురుః సాక్షాద్దానే కర్ణసమో భవేత్ ।
గజాఽశ్వరథపత్తీనామస్త్రాణామధిపః కృతీ ॥ ౨౧ ॥

ఆయుష్యేషు భుశుణ్డీ చ జరాపలితనాశకః ।
వర్షషోడశవాన్ భూయాత్ సర్వకాలే మహేశ్వరీ ॥ ౨౨ ॥

బ్రహ్మాణ్డగోలే దేవేశి న తస్య దుర్లభం క్వచిత్ ।
సర్వం హస్తగతం భూయాన్నాత్ర కార్య్యా విచారణా ॥ ౨౩ ॥

కులపుష్పయుతం దృష్ట్వా తత్ర కాలీం విచిన్త్య చ ।
విద్యారాజ్ఞీం తు సమ్పూజ్య పఠేన్నామసహస్రకమ్ ॥ ౨౪ ॥

మనోరథమయీ సిద్ధిస్తస్య హస్తే సదా భవేత్ ।
పరదారాన్ సమాలిఙ్గయ సమ్పూజ్య పరమేశ్వరీమ్ ॥ ౨౫ ॥

హస్తాహస్తికయా యోగం కృత్వా జప్త్వా స్తవం పఠేత్ ।
యోనిం వీక్ష్య జపేత్ స్తోత్రం కుబేరాదధికో భవేత్ ॥ ౨౬ ॥

కుణ్డగోలోద్భవం గృహ్యవర్ణాక్తం హోమయేన్నిశి ।
పితృభూమౌ మహేశాని విధిరేఖాం ప్రమార్జయేత్ ॥ ౨౭ ॥

తరుణీం సున్దరీం రమ్యాం చఞ్చలాం కామగర్వితామ్ ।
సమానీయ ప్రయత్నేన సంశోధ్య న్యాసయోగతః ॥ ౨౮ ॥

ప్రసూనమఞ్చే సంస్థాప్య పృథివీం వశమానయేత్ ।
మూలచక్రం తు సమ్భావ్య దేవ్యాశ్చరణసంయుతమ్ ॥ ౨౯ ॥

సమ్మూజ్య పరమేశానీం సఙ్కల్ప్య తు మహేశ్వరి ।
జప్త్వా స్తుత్వా మహేశానీం ప్రణవం సంస్మరేచ్ఛివే ॥ ౩౦ ॥

అష్టోత్తరశతైర్యోనిం ప్రమన్త్ర్యాచుమ్బ్య యత్నతః ।
సంయోగీభూయ జప్తవ్యం సర్వవిద్యాధిపో భవేత్ ॥ ౩౧ ॥

శూన్యాగారే శివారణ్యే శివదేవాలయే తథా ।
శూన్యదేశే తడాగే చ గఙ్గాగర్భే చతుష్పథే ॥ ౩౨ ॥

శ్మశానే పర్వతప్రాన్తే ఏకలిఙ్గే శివాముఖే ।
ముణ్డయోనౌ ఋతౌ స్నాత్వా గేహే వేశ్యాగృహే తథా ॥ ౩౩ ॥

కుట్టినీగృహమధ్యే చ కదలీమణ్డపే తథా ।
పఠేత్సహస్రనామాఖ్యం స్తోత్రం సర్వార్థసిద్ధయే ॥ ౩౪ ॥

అరణ్యే శూన్యగర్తే చ రణే శత్రుసమాగమే ।
ప్రజపేచ్చ తతో నామ కాల్యాశ్చైవ సహస్రకమ్ ॥ ౩౫ ॥

బాలానన్దపరో భూత్వా పఠిత్వా కాలికాస్తవమ్ ।
కాలీం సఞ్చిన్త్య ప్రజపేత్ పఠేన్నామసహస్రకమ్ ॥ ౩౬ ॥

సర్వసిద్ధీశ్వరో భూయాద్వాఞ్ఛాసిద్ధీశ్వరో భవేత్ ।
ముణ్డచూడకయోర్యోని త్వచి వా కోమలే శివే ॥ ౩౭ ॥

విష్టరే శవవస్త్రే వా పుష్పవస్త్రాసనేఽపి వా ।
ముక్తకేశో దిశావాసో మైథునీ శయనే స్థితః ॥ ౩౮ ॥

జప్త్వాకాలీం పఠేత్ స్తోత్రం ఖేచరీసిద్ధిభాగ్ భవేత్ ।
చికురం యోగమాసాద్య శుక్రోత్సారణమేవ చ ॥ ౩౯ ॥

జప్త్వా శ్రీదక్షిణాం కాలీం శక్తిపాతశతం భవేత్ ।
లతాం స్పృశన్ జపిత్వా చ రమిత్వా త్వర్చయన్నపి ॥ ౪౦ ॥

ఆహ్లాదయన్దిగావాసః పరశక్తిం విశేషతః ।
స్తుత్వా శ్రీదక్షిణాం కాలీం యోనిం స్వకరగాఞ్చరేత్ ॥ ౪౧ ॥

పఠేన్నామసహస్రం యః స శివాదధికో భవేత్ ।
లతాన్తరేషు జప్తవ్యం స్తుత్వా కాలీం నిరాకులః ॥ ౪౨ ॥

దశావధానో భవతి మాసమాత్రేణ సాధకః ।
కాలరాత్ర్యాం మహారాత్ర్యాం వీరరాత్ర్యామపి ప్రియే ॥ ౪౩ ॥

మహారాత్ర్యాం చతుర్దశ్యామష్టమ్యాం సంక్రమేఽపి వా ।
కుహూపూర్ణేన్దుశుక్రేషు భౌమామాయాం నిశాముఖే ॥ ౪౪ ॥

నవమ్యాం మఙ్గలదినే తథా కులతిథౌ శివై ।
కులక్షేత్రే ప్రయత్నేన పఠేన్నామసహస్రకమ్ ॥ ౪౫ ॥

సుదర్శనో భవేదాశు కిన్నరీసిద్ధిభాగ్భవేత్ ।
పశ్మిమాభిముఖం లిఙ్గం వృషశూన్యం పురాతనమ్ ॥ ౪౬ ॥

తత్ర స్థిత్వా జపేత్ స్తోత్రం సర్వకామాప్తయే శివే ।
భౌమవారే నిశీథే వా అమావస్యాదినే శుభే ॥ ౪౭ ॥

మాషభక్తబలిం ఛాగం కృసరాన్నం చ పాయసమ్ ।
దగ్ధమీనం శోణితఞ్చ దధి దుగ్ధ గుడార్ద్రకమ్ ॥ ౪౮ ॥

బలిం దత్వా జపేత్ తత్ర త్వష్టోత్తరసహస్రకమ్ ।
దేవ-గన్ధర్వ-సిద్ధౌధైః సేవితాం సురసున్దరీమ్ ॥ ౪౯ ॥

లభేద్దేవేశి మాసేన తస్య చాసన సంహతిః ।
హస్తత్రయం భవేదూర్ధ్వం నాత్ర కార్యా విచారణా ॥ ౫౦ ॥

హేలయా లీలయా భక్త్యా కాలీం స్తౌతి నరస్తు యః ।
బ్రహ్మాదీంస్సతమ్భయేద్దేవి మాహేశీం మోహయేత్క్షణాత్ ॥ ౫౧ ॥

ఆకర్షయేన్మహావిద్యాం దశపూర్వాన్ త్రియామతః ।
కుర్వీత విష్ణునిర్మ్మాణం యమాదీనాం తు మారణమ్ ॥ ౫౨ ॥

ధ్రువముచ్చాటయేన్నూనం సృష్టినూతనతాం నరః ।
మేషమాహిషమార్జారఖరచ్ఛాగనరాదికైః ॥ ౫౩ ॥

ఖఙ్గిశూకరకాపోతైష్టిట్టిభైః శశకైః పలైః ।
శోణితైః సాస్థిమాంసైశ్చ కారణ్డైర్దుగ్ధపాయసైః ॥ ౫౪ ॥

కాదమ్బరీసిన్ధుమద్యైః సురారిష్టైశ్చ సాసవైః ।
యోనిక్షాలితతోయైశ్చ యోనిలిఙ్గామృతైరపి ॥ ౫౫ ॥

స్వజాతకుసుమైః పూజ్యా జపాన్తే తర్పయేచ్ఛివామ్ ।
సర్వసామ్రాజ్యనామ్నా తు స్తుత్వా నత్వా స్వశక్తితః ॥ ౫౬ ॥

శక్త్యా లభన్ పఠేత్ స్తోత్రం కాలీరూపో దినత్రయాత్ ।
దక్షిణాకాలికా తస్య గేహే తిష్ఠతి నాన్యథా ॥ ౫౭ ॥

వేశ్యాలతాగృహే గత్వా తస్యాశ్చుమ్బనతత్పరః ।
తస్యా యోనౌ ముఖం దత్వా తద్రసం విలిహఞ్జపేత్ ॥ ౫౮ ॥

తదన్తే నామ సాహస్రం పఠేద్భక్తిపరాయణః ।
కాలికాదర్శనం తస్య భవేద్దేవి త్రియామతః ॥ ౫౯ ॥

నృత్యపాత్రగృహే గత్వా మకారపఞ్చకాన్వితః ।
ప్రసూనమఞ్చే సంస్థాప్య శక్తిన్యాసపరాయణః ॥ ౬౦ ॥

పాత్రాణాం సాధనం కృత్వా దిగ్వస్త్రాం తాం సమాచరేత్ ।
సమ్భావ్య చక్రం తన్మూలే తత్ర సావరణాం జపేత్ ॥ ౬౧ ॥

శతం భాలే శతం కేశే శతం సిన్దూరమణ్డలే ।
శతత్రయం కుచద్వన్ద్వే శతం నాభౌ మహేశ్వరి ॥ ౬౨ ॥

శతం యోనౌ మహేశాని సంయోగే చ శతత్రయమ్ ।
జపేత్తత్ర మహేశాని తదన్తే ప్రపఠేత్స్తవమ్ ॥ ౬౩ ॥

శతావధానో భవతి మాసమాత్రేణ సాధకః ।
మాతఙ్గినీం సమానీయ కిం వా కాపాలినీం శివే ॥ ౬౪ ॥

దన్తమాలా జపే కార్యా గలే ధార్యా నృముణ్డజా ।
నేత్రపద్మే యోనిచక్రం శక్తిచక్రం స్వవక్త్రకే ॥ ౬౫ ॥

కృత్వా జపేన్మహేశాని ముణ్డయన్త్రం ప్రపూజయేత్ ।
ముణ్డాసనస్థితో వీరో మకారపఞ్చకాన్వితః ॥ ౬౬ ॥

అన్యామాలిఙ్గయ ప్రజపేదన్యాం సఞ్చుమ్బ్య వై పఠేత్ ।
అన్యాం సమ్పూజయేత్తత్ర త్వన్యాం సమ్మర్ద్దయన్ జపేత్ ॥ ౬౭ ॥

అన్యయోనౌ శివం దత్వా పునః పూర్వవదాచరేత్ ।
అవధానసహస్రేషు శక్తిపాతశతేషు చ ॥ ౬౮ ॥

రాజా భవతి దేవేశి మాసపఞ్చకయోగతః ।
యవనీశక్తిమానీయ గానశక్తిపరాయణమ్ ॥ ౬౯ ॥

కులాచారమతేనైవ తస్యా యోనిం వికాసయేత్ ।
తత్ర ప్రదాయ జిహ్వాం తు జపేన్నామసహస్రకమ్ ॥ ౭౦ ॥

నృకపాలే తత్ర దీపం జపేత్ప్రజ్వాల్య యత్నతః ।
మహాకవివరో భూయాన్నాత్ర కార్యా విచారణా ॥ ౭౧ ॥

కామార్తాం శక్తిమానీయ యోనౌ తు మూలచక్రకమ్ ।
విలిఖ్య పరమేశాని తత్ర మన్త్రం లిఖేచ్ఛివే ॥ ౭౨ ॥

తల్లిహన్ ప్రజపేద్దేవి సర్వశాస్త్రార్థతత్వవిత్ ।
అశ్రుతాని చ శాస్త్రాణి వేదాదీన్ పాఠయేద్ ధ్రువమ్ ॥ ౭౩ ॥

వినా న్యాసైర్వినా పాఠైర్వినాధ్యానాదిభిః ప్రియే ।
చతుర్వేదాధిపో భూత్వా త్రికాలజ్ఞస్త్రివర్షతః ॥ ౭౪ ॥

చతుర్విధం చ పాణ్డిత్యం తస్య హస్తగతం క్షణాత్ ।
శివాబలిః ప్రదాతవ్యః సర్వదా శూన్యమణ్డలే ॥ ౭౫ ॥

కాలీధ్యానం మన్త్రర్చితా నీలసాధనమేవ చ ।
సహస్రనామపాఠశ్చ కాలీనామప్రకీర్తనమ్ ॥ ౭౬ ॥

భక్తస్య కార్యమేతావదన్యదభ్యుదయం విదుః ।
వీరసాధనకం కర్మ శివాపూజా బలిస్తథా ॥ ౭౭ ॥

సిన్దూరతిలకో దేవి వేశ్యాలాపో నిరన్తరమ్ ।
వేశ్యాగృహే నిశాచారో రాత్రౌ పర్యటనం తథా ॥ ౭౮ ॥

శక్తిపూజా యోనిదృష్టిః ఖఙ్గహస్తో దిగమ్బరః ।
ముక్తకేశో వీరవేషః కులమూర్తిధరో నరః ॥ ౭౯ ॥

కాలీభక్తో భవేద్దేవి నాన్యథా క్షేమమాప్నుయాత్ ।
దుగ్ధాస్వాదీ యోనిలేహీ సంవిదాసవఘూర్ణితః ॥ ౮౦ ॥

వేశ్యాలతాసమాయోగాన్మాసాత్కల్పలతా స్వయమ్ ।
వేశ్యాచక్రసమాయోగాత్కాలీచక్రసమః స్వయమ్ ॥ ౮౧ ॥

వేశ్యాదేహసమాయోగాత్ కాలీదేహసమః స్వయమ్ ।
వేశ్యామధ్యగతం వీరం కదా పశ్యామి సాధకమ్ ॥ ౮౨ ॥

ఏవం వదతి సా కాలీ తస్మాద్వేశ్యా వరా మతా ।
వేశ్యా కన్యా తథా పీఠజాతిభేదకులక్రమాత్ ॥ ౮౩ ॥

అకులక్రమభేదేన జ్ఞాత్వా చాపి కుమారికామ్ ।
కుమారీం పూజయేద్భక్త్యా జపాన్తే భవనే ప్రియే ॥ ౮౪ ॥

పఠేన్నామసహస్రం యః కాలీదర్శనభాగ్ భవేత్ ।
భక్త్యా కుమారీం సమ్పూజ్య వైశ్యాకుల సముద్భవామ్ ॥ ౮౫ ॥

వస్త్ర హేమాదిభిస్తోష్యా యత్నాత్స్తోత్రం పఠేచ్ఛివే ।
త్రైలోక్య విజయీ భూయాద్దివా చన్ద్రప్రకాశకః ॥ ౮౬ ॥

యద్యద్దత్తం కుమార్యై తు తదనన్తఫలం భవేత్ ।
కుమారీపూజనఫలం మయా వక్తుం న శక్యతే ॥ ౮౭ ॥

చాఞ్చల్యాద్దురితం కిఞ్చిత్క్షమ్యతామయమఞ్జలిః ।
ఏకా చేత్పూజితా బాలా ద్వితీయా పూజితా భవేత్ ॥ ౮౮ ॥

కుమార్యః శక్తయశ్చైవ సర్వమేతచరాచరమ్ ।
శక్తిమానీయ తద్గాత్రే న్యాసజాలం ప్రవిన్యసేత్ ॥ ౮౯ ॥

వామభాగే చ సంస్థాప్య జపేన్నామసహస్రకమ్ ।
సర్వసిద్ధీశ్వరో భూయాన్నాత్ర కార్య్యా విచారణా ॥ ౯౦ ॥

శ్మశానస్థో భవేత్స్వస్థో గలితం చికురం చరేత్ ।
దిగమ్బరః సహస్రం చ సూర్యపుష్పం సమానయేత్ ॥ ౯౧ ॥

స్వవీర్యేణ ప్లుతం కృత్వా ప్రత్యేకం ప్రజపన్ హునేత్ ।
పూజ్య ధ్యాత్వా మహాభక్త్యా క్షమాపాలో నరః పఠేత్ ॥ ౯౨ ॥

నఖం కేశం స్వవీర్యం చ యద్యత్సమ్మార్జనీగతమ్ ।
ముక్తకేశో దిశావాసో మూలమన్త్రపురఃసరః ॥ ౯౩ ॥

కుజవారే మధ్యరాత్రే హోమం కృత్వా శ్మశానకే ।
పఠేన్నామసహస్రం యః పృథ్వీశాకర్షకో భవేత్ ॥ ౯౪ ॥

పుష్పయుక్తే భగే దేవి సంయోగానన్దతత్పరః ।
పునశ్చికురమాసాద్య మూలమన్త్రం జపన్ శివే ॥ ౯౫ ॥

చితావహ్నౌ మధ్యరాత్రే వీర్యముత్సార్య యత్నతః ।
కాలికాం పూజయేత్తత్ర పఠేన్నామ సహస్రకమ్ ॥ ౯౬ ॥

పృథ్వీశాకర్షణం కుర్యాన్నాత్ర కార్యా విచారణా ।
కదలీ వనమాసాద్య లక్షమన్త్రం జపేన్నరః ॥ ౯౭ ॥

మధుమత్యా స్వయం దేవ్యా సేవ్యమానః స్మరోపమః ।
శ్రీమధుమతీత్యుక్త్వా తథా స్థావరజఙ్గమాన్ ॥ ౯౮ ॥

ఆకర్షిణీం సముచ్చార్య ఠంఠం స్వాహా సముచ్చరేత్ ।
త్రైలోక్యాకర్షిణీ విద్యా తస్య హస్తే సదా భవేత్ ॥ ౯౯ ॥

నదీం పురీం చ రత్నాని హేమస్త్రీశైలభూరుహాన్ ।
ఆకర్షయత్యమ్బునిధిం సుమేరుం చ దిగన్తతః ॥ ౧౦౦ ॥

అలభ్యాని చ వస్తూని దూరాద్భూమితలాదపి ।
వృత్తాన్తం చ సురస్థానాద్రహస్యే విదుషామపి ॥ ౧౦౧ ॥

రాజ్ఞాం చ కథయత్యేషా సత్యం సత్వరమాదిశేత్ ।
ద్వితీయవర్షపాఠేన భవేత్పద్మావతీ శుభా ॥ ౧౦౨ ॥

ఓం హ్రీంపద్మావతి పదం తతస్త్రైలోక్యనామ చ ।
వార్తాం చ కథయ ద్వన్ద్వం స్వాహాన్తో మన్త్ర ఈరితః ॥ ౧౦౩ ॥

బ్రహ్మవిష్ణ్వాదికానాం చ త్రైలోక్యే యాదృశీ భవేత్ ।
సర్వ వదతి దేవేశీ త్రికాలజ్ఞః కవిశ్శుభః ॥ ౧౦౪ ॥

త్రివర్షం సమ్పఠన్దేవి లభేద్భోగవతీం కలామ్ ।
మహాకాలేన దృష్టోఽపి చితామధ్యగతోఽపి వా ॥ ౧౦౫ ॥

తస్యా దర్శనమాత్రేణ చిరఞ్జీవీ నరో భవేత్ ।
మృతసఞ్జీవినీత్యుక్త్వా మృతముత్థాపయ ద్వయమ్ ॥ ౧౦౬ ॥

స్వాహాన్తో మనురాఖ్యాతో మృతసఞ్జీవనాత్మకః ।
చతుర్వర్షం పఠేద్యస్తు స్వప్నసిద్ధిస్తతో భవేత్ ॥ ౧౦౭ ॥

ఓం హ్రీం స్వప్నవారాహి కాలిస్వప్నే కథయోచ్చరేత్ ।
అముకస్యాఽముకం దేహి క్లీం స్వాహాన్తో మనుర్మతః ॥ ౧౦౮ ॥

స్వప్నసిద్ధా చతుర్వర్షాత్తస్య స్వప్నే సదా స్థితా ।
చతుర్వర్షస్య పాఠేన చతుర్వేదాధిపో భవేత్ ॥ ౧౦౯ ॥

తద్ధస్తజలసంయోగాన్మూర్ఖః కావ్యం కరోతి చ ।
తస్య వాక్యపరిచయాన్మూర్తిర్విన్దతి కావ్యతామ్ ॥ ౧౧౦ ॥

మస్తకే తు కరం కృత్వా వద వాణీమితి బ్రువన్ ।
సాధకో వాఞ్ఛయా కుర్యాత్తత్తథైవ భవిష్యతి ॥ ౧౧౧ ॥

బ్రహ్మాణ్డగోలకే యాశ్చ యాః కాశ్చిజ్జగతీతలే ।
సమస్తాః సిద్ధయో దేవి కరామలకవత్సదా ॥ ౧౧౨ ॥

సాధకస్మృతిమాత్రేణ యావన్త్యః సన్తి సిద్ధయః ।
స్వయమాయాన్తి పురతో జపాదీనాం తు కా కథా ॥ ౧౧౩ ॥

విదేశవర్తినో భూత్వా వర్తన్తే చేటకా ఇవ ।
అమాయాం చన్ద్రసన్దర్శశ్చన్ద్రగ్రహణమేవ చ ॥ ౧౧౪ ॥

అష్టమ్యాం పూర్ణచన్ద్రత్వం చన్ద్రసూర్యాష్టకం తథా ।
అష్టదిక్షు తథాష్టౌ చ కరోత్యేవ మహేశ్వరి ॥ ౧౧౫ ॥

అణిమా ఖేచరత్వం చ చరాచరపురీగతమ్ ।
పాదుకాఖఙ్గవేతాలయక్షిణీగుహ్యకాదయః ॥ ౧౧౬ ॥

తిలకోగుప్తతాదృశ్యం చరాచరకథానకమ్ ।
మృతసఞ్జీవినీసిద్ధిర్గుటికా చ రసాయనమ్ ॥ ౧౧౭ ॥

ఉడ్డీనసిద్ధిర్దేవేశి షష్టిసిద్ధీశ్వరత్వకమ్ ।
తస్య హస్తే వసేద్దేవి నాత్ర కార్యా విచారణా ॥ ౧౧౮ ॥

కేతౌ వా దున్దుభౌ వస్త్రే వితానే వేష్టనేగృహే ।
భిత్తౌ చ ఫలకే దేవి లేఖ్యం పూజ్యం చ యత్నతః ॥ ౧౧౯ ॥

మధ్యే చక్రం దశాఙ్గోక్తం పరితో నామలేఖనమ్ ।
తద్ధారణాన్మహేశాని త్రైలోక్యవిజయీ భవేత్ ॥ ౧౨౦ ॥

ఏకో హి శతసాహస్రం నిర్జిత్య చ రణాఙ్గణే ।
పునరాయాతి చ సుఖం స్వగృహం ప్రతి పార్వతీ ॥ ౧౨౧ ॥

ఏకో హి శతసన్దర్శీ లోకానాం భవతి ధ్రువమ్ ।
కలశం స్థాప్య యత్నేన నామసాహస్రకం పఠేత్ ॥ ౧౨౨ ॥

సేకః కార్యో మహేశాని సర్వాపత్తినివారణే ।
భూతప్రేతగ్రహాదీనాం రాక్షసాం బ్రహ్మరాక్షసామ్ ॥ ౧౨౩ ॥

వేతాలానాం భైరవాణాం స్కన్దవైనాయకాదికాన్ ।
నాశయేత్ క్షణమాత్రేణ నాత్ర కార్యా విచారణా ॥ ౧౨౪ ॥

భస్మభిర్మన్త్రితం కృత్వా గ్రహగ్రస్తం విలేపయేత్ ।
భస్మసంక్షేపణాదేవ సర్వగ్రహవినాశనమ్ ॥ ౧౨౫ ॥

నవనీతం చాభిమన్త్ర్య స్త్రీభ్యో దద్యాన్మహేశ్వరి ।
వన్ధ్యా పుత్రప్రదాం దేవి నాత్ర కార్యా విచారణా ॥ ౧౨౬ ॥

కణ్ఠే వా వామబాహౌ వా యోనౌ వా ధారణాచ్ఛివే ।
బహుపుత్రవతీ నారీ సుభగా జాయతే ధ్రువమ్ ॥ ౧౨౭ ॥

పురుషో దక్షిణాఙ్గే తు ధారయేత్సర్వసిద్ధయే ।
బలవాన్కీర్తిమాన ధన్యోధార్మికః సాధకః కృతీ ॥ ౧౨౮ ॥

బహుపుత్రీ రథానాం చ గజానామధిపః సుధీః ।
కామినీకర్షణోద్యుక్తః క్రీం చ దక్షిణకాలికే ॥ ౧౨౯ ॥

క్రీం స్వాహా ప్రజపేన్మన్త్రమయుతం నామపాఠకః ।
ఆకర్షణం చరేద్దేవి జలఖేచరభూగతాన్ ॥ ౧౩౦ ॥

వశీకరణకామో హి హూఁ హూఁ హ్రీం హ్రీం చ దక్షిణే ।
కాలికే పూర్వబీజాని పూర్వవత్ప్రజపన్ పఠేత్ ॥ ౧౩౧ ॥

ఉర్వశీమపి వసయేన్నాత్ర కార్యా విచారణా ।
క్రీం చ దక్షిణకాలికే స్వాహా యుక్తం జపేన్నరః ॥ ౧౩౨ ॥

పఠేన్నామసహస్రం తు త్రైలోక్యం మారయేద్ధ్రువమ్ ।
సద్భక్తాయ ప్రదాతవ్యా విద్యా రాజ్ఞి శుభే దినే ॥ ౧౩౩ ॥

సద్వినీతాయ శాన్తాయ దాన్తాయాతిగుణాయ చ ।
భక్తాయ జ్యేష్ఠపుత్రాయ గురుభక్తిపరాయ చ ॥ ౧౩౪ ॥

వైష్ణవాయ ప్రశుద్ధాయ శివాబలిరతాయ చ ।
వేశ్యాపూజనయుక్తాయ కుమారీపూజకాయ చ ॥ ౧౩౫ ॥

దుర్గాభక్తాయ రౌద్రాయ మహాకాలప్రజాపినే ।
అద్వైతభావయుక్తాయ కాలీభక్తిపరాయ చ ॥ ౧౩౬ ॥

దేయం సహస్రనామాఖ్యం స్వయం కాల్యా ప్రకాశితమ్ ।
గురుదైవతమన్త్రాణాం మహేశస్యాపి పార్వతి ॥ ౧౩౭ ॥

అభేదేన స్మరేన్మన్త్రం స శివః స గణాధిపః ।
యో మన్త్రం భావయేన్మన్త్రీ స శివో నాత్ర సంశయః ॥ ౧౩౮ ॥

స శాక్తో వైష్ణవస్సౌరః స ఏవం పూర్ణదీక్షితః ।
అయోగ్యాయ న దాతవ్యం సిద్ధిరోధః ప్రజాయతే ॥ ౧౩౯ ॥

వేశ్యాస్త్రీనిన్దకాయాథ సురాసంవిత్ప్రనిన్దకే ।
సురాముఖో మనుం స్మృత్వా సురాచార్యో భవిష్యతి ॥ ౧౪౦ ॥

వాగ్దేవతా ఘోరే ఆసాపరఘారే చ హూఁ వదేత్ ।
ఘోరరూపే మహాఘోరే ముఖీభీమపదం వదేత్ ॥ ౧౪౧ ॥

భీషణ్యముష్యషష్ఠ్యన్తం హేతుర్వామయుగే శివే ।
శివవహ్నియుగాస్త్రం హూఁ హూఁ కవచమనుర్భవేత్ ॥ ౧౪౨ ॥

ఏతస్య స్మరణాదేవ దుష్టానాం చ ముఖే సురా ।
అవతీర్ణా భవద్దేవి దుష్టానాం భద్రనాశినీ ॥ ౧౪౩ ॥

ఖలాయ పరతన్త్రాయ పరనిన్దాపరాయ చ ।
భ్రష్టాయ దుష్టసత్వాయ పరవాదరతాయ చ ॥ ౧౪౪ ॥

శివాభక్తాయ దుష్టాయ పరదారరతాయ చ ।
న స్తోత్రం దర్శయేద్దేవి శివహత్యాకరో భవేత్ ॥ ౧౪౫ ॥

కాలికానన్దహృదయః కాలికాభక్తిమానసః ।
కాలీభక్తో భవేత్సోఽయం ధన్యరూపః స ఏవ తు ॥ ౧౪౬ ॥

కలౌ కాలీ కలౌ కాలీ కలౌ కాలీ వరప్రదా ।
కలౌ కాలీ కలౌ కాలీ కలౌ కాలీ తు కేవలా ॥ ౧౪౭ ॥

బిల్వపత్రసహస్రాణి కరవీరాణి వై తథా ।
ప్రతినామ్నా పూజయేద్ధి తేన కాలీ వరప్రదా ॥ ౧౪౮ ॥

కమలానాం సహస్రం తు ప్రతినామ్నా సమర్పయేత్ ।
చక్రం సమ్పూజ్య దేవేశి కాలికావరమాప్నుయాత్ ॥ ౧౪౯ ॥

మన్త్రక్షోభయుతో నైవ కలశస్థజలేన చ ।
నామ్నా ప్రసేచయేద్దేవి సర్వక్షోభవినాశకృత్ ॥ ౧౫౦ ॥

తథా దమనకం దేవి సహస్రమాహరేద్వ్రతీ ।
సహస్రనామ్నా సమ్పూజ్య కాలీవరమవాప్నుయాత్ ॥ ౧౫౧ ॥

చక్రం విలిఖ్య దేహస్థం ధారయేత్కాలికాతనుః ।
కాల్యై నివేదితం యద్యత్తదంశం భక్షయేచ్ఛివే ॥ ౧౫౨ ॥

దివ్యదేహధరో భూత్వా కాలీదేహే స్థితో భవేత్ ।
నైవేద్యనిన్దకాన్ దుష్టాన్ దృష్ట్వా నృత్యన్తి భైరవా ॥ ౧౫౩ ॥

యోగిన్యశ్చ మహావీరా రక్తపానోద్యతాః ప్రియే ।
మాంసాస్థిచర్మణోద్యుక్తా భక్షయన్తి న సంశయః ॥ ౧౫౪ ॥

తస్మాన్న నిన్దయేద్దేవి మనసా కర్మణా గిరా ।
అన్యథా కురుతే యస్తు తస్య నాశో భవిష్యతి ॥ ౧౫౫ ॥

క్రమదీక్షాయుతానాం చ సిద్ధిర్భవతి నాన్యథా ।
మన్త్రక్షోభశ్చ వా భూయాత్ క్షీణాయుర్వా భవేద్ధ్రువమ్ ॥ ౧౫౬ ॥

పుత్రహారీ స్త్రియోహారీ రాజ్యహారీ భవేద్ధ్రువమ్ ।
క్రమదీక్షాయుతో దేవి క్రమాద్రాజ్యమవాప్నుయాత్ ॥ ౧౫౭ ॥

ఏకవారం పఠేద్దేవి సర్వపాపవినాశనమ్ ।
ద్వివారం చ పఠేద్యో హి వాఞ్ఛాం విన్దతి నిత్యశః ॥ ౧౫౮ ॥

త్రివారం చ పఠేద్యస్తు వాగీశసమతాం వ్రజేత్ ।
చతుర్వారం పఠేద్దేవి చతుర్వర్ణాధిపో భవేత్ ॥ ౧౫౯ ॥

పఞ్చవారం పఠేద్దేవి పఞ్చకామాధిపో భవేత్ ।
షడ్వారం చ పఠేద్దేవి షడైశ్వర్యాధిపో భవేత్ ॥ ౧౬౦ ॥

సప్తవారం పఠేత్సప్తకామనాం చిన్తితం లభేత్ ।
వసువారం పఠేద్దేవి దిగీశో భవతి ధ్రువమ్ ॥ ౧౬౧ ॥

నవవారం పఠేద్దేవి నవనాథసమో భవేత్ ।
దశవారం కీర్త్తయేద్యో దశార్హః ఖేచరేశ్వరః ॥ ౧౬౨ ॥

వింశతివారం కీర్తయేద్యః సర్వైశ్వర్యమయో భవేత్ ।
పఞ్చవింశతివారైస్తు సర్వచిన్తావినాశకః ॥ ౧౬౩ ॥

పఞ్చాశద్వారమావర్త్య పఞ్చభూతేశ్వరో భవేత్ ।
శతవారం కీర్త్తయేద్యః శతాననసమానధీః ॥ ౧౬౪ ॥

శతపఞ్చకమావర్త్య రాజరాజేశ్వరో భవేత్ ।
సహస్రావర్తనాద్దేవి లక్ష్మీరావృణుతే స్వయమ్ ॥ ౧౬౫ ॥

త్రిసహస్రం సమావర్త్య త్రినేత్రసదృశో భవేత్ ।
పఞ్చ సాహస్రమావర్త్య కామకోటి విమోహనః ॥ ౧౬౬ ॥

దశసాహస్రమావర్త్య భవేద్దశముఖేశ్వరః ।
పఞ్చవింశతిసాహస్రై చ చతుర్వింశతిసిద్ధిధృక్ ॥ ౧౬౭ ॥

లక్షావర్తనమాత్రేణ లక్ష్మీపతిసమో భవేత్ ।
లక్షత్రయావర్త్తనాత్తు మహాదేవం విజేష్యతి ॥ ౧౬౮ ॥

లక్షపఞ్చకమావర్త్య కలాపఞ్చకసంయుతః ।
దశలక్షావర్త్తనాత్తు దశవిద్యాప్తిరుత్తమా ॥ ౧౬౯ ॥

పఞ్చవింశతిలక్షైస్తు దశవిద్యేశ్వరో భవేత్ ।
పఞ్చాశల్లక్షమావృత్య మహాకాలసమో భవేత్ ॥ ౧౭౦ ॥

కోటిమావర్త్తయేద్యస్తు కాలీం పశ్యతి చక్షుషా ।
వరదానోద్యుక్తకరాం మహాకాలసమన్వితామ్ ॥ ౧౭౧ ॥

ప్రత్యక్షం పశ్యతి శివే తస్యా దేహో భవేద్ధ్రువమ్ ।
శ్రీవిద్యాకాలికాతారాత్రిశక్తివిజయీ భవేత్ ॥ ౧౭౨ ॥

విధేర్లిపిం చ సమ్మార్జ్య కిఙ్కరత్వం విసృజ్య చ ।
మహారాజ్యమవాప్నోతి నాత్ర కార్యా విచారణా ॥ ౧౭౩ ॥

త్రిశక్తివిషయే దేవిక్రమదీక్షా ప్రకీర్తితా ।
క్రమదీక్షాయుతో దేవి రాజా భవతి నిశ్చితమ్ ॥ ౧౭౪ ॥

క్రమదీక్షావిహీనస్య ఫలం పూర్వమిహేరితమ్ ।
క్రమదీక్షాయుతో దేవి శివ ఏవ న చాపరః ॥ ౧౭౫ ॥

క్రమదీక్షాసమాయుక్తః కాల్యుక్తసిద్ధిభాగ్భవేత్ ।
క్రమదీక్షావిహీనస్య సిద్ధిహానిః పదే పదే ॥ ౧౭౬ ॥

అహో జన్మవతాం మధ్యే ధన్యః క్రమయుతః కలౌ ।
తత్రాపి ధన్యో దేవేశి నామసాహస్రపాఠకః ॥ ౧౭౭ ॥

దశకాలీవిద్యౌ దేవి స్తోత్రమేతత్సదా పఠేత్ ।
సిద్ధిం విన్దతి దేవేశి నాత్ర కార్యా విచారణా ॥ ౧౭౮ ॥

కాకీ కాలీ మహావిద్యా కలౌ కాలీ చ సిద్ధిదా ।
కలౌ కాలీ చ సిద్ధా చ కలౌ కాలీ వరప్రదా ॥ ౧౭౯ ॥

కలౌ కాలీ సాధకస్య దర్శనార్థం సముద్యతా ।
కలౌ కాలీ కేవలా స్యాన్నాత్ర కార్యా విచారణా ॥ ౧౮౦ ॥

నాన్యవిద్యా నాన్యవిద్యా నాన్యవిద్యా కలౌ భవేత్ ।
కలౌ కాలీం విహాయాథ యః కశ్చిత్సిద్ధికాముకః ॥ ౧౮౧ ॥

స తు శక్తిం వినా దేవి రతిసమ్భోగమిచ్ఛతి ।
కలౌ కాలీం వినా దేవి యః కశ్చిత్సిద్ధిమిచ్ఛతి ॥ ౧౮౨ ॥

స నీలసాధనం త్యక్త్వా పరిభ్రమతి సర్వతః ।
కలౌ కాలీ విహాయాథ యః కశ్చిన్మోక్షమిచ్ఛతి ॥ ౧౮౩ ॥

గురుధ్యానం పరిత్యజ్య సిద్ధిమిచ్ఛతి సాధకః ।
కలౌ కాలీ విహాయాథ యః కశ్చిద్రాజ్యమిచ్ఛతి ॥ ౧౮౪ ॥

స భోజన పరిత్యజ్య భిక్షువృత్తిమభీప్సతి ।
స ధన్యః స చ విజ్ఞానీ స ఏవ సురపూజితః ॥ ౧౮౫ ॥

స దీక్షితః సుఖీ సాధుః సత్యవాదీ జితేన్ద్రియః ।
స వేదవక్తా స్వాధ్యాయీ నాత్ర కార్యా విచారణా ॥ ౧౮౬ ॥

శివరూపం గురుం ధ్యాత్వా శివరూపం గురుం స్మరేత్ ।
సదాశివః స ఏవ స్యానాత్ర కార్యా విచారణా ॥ ౧౮౭ ॥

స్వస్మిన్ కాలీం తు సమ్భావ్య పూజయేజ్జగదమ్బికామ్ ।
త్రైలోక్యవిజయీ భూయాన్నాత్ర కార్య్యా విచారణా ॥ ౧౮౮ ॥

గోపనీయం గోపనీయం గోపనీయం ప్రయత్నతః ।
రహస్యాతిరహస్యం చ రహస్యాతిరహస్యకమ్ ॥ ౧౮౯ ॥

శ్లోకార్ద్ధం పాదమాత్రం వా పాదాదర్ధం చ తదర్ధకమ్ ।
నామార్ధం యః పఠేద్దేవి న వన్ధ్యదివసం న్యసేత్ ॥ ౧౯౦ ॥

పుస్తకం పూజయేద్భక్త్యా త్వరితం ఫలసిద్ధయే ।
న చ మారీభయం తత్ర న చాగ్నిర్వాయుసమ్భవమ్ ॥ ౧౯౧ ॥

న భూతాదిభయం తత్ర సర్వత్ర సుఖమేధతే ।
కుఙ్కుమాఽలక్తకేనైవ రోచనాఽగరుయోగతః ॥ ౧౯౨ ॥

భూర్జపత్రే లిఖేత్ పుస్తం సర్వకామార్థసిద్ధయే ।
ఇతి సంక్షేపతః ప్రోక్తం కిమన్యచ్ఛ్రోతుమిచ్ఛసి ॥ ౧౯౩ ॥

ఇతి గదితమశేషం కాలికావర్ణరూపం ।
ప్రపఠతి యది భక్త్యా సర్వసిద్ధీశ్వరః స్యాత్ ॥ ౧౯౪ ॥

అభినవసుఖకామః సర్వవిద్యాభిరామో
భవతి సకలసిద్ధిధః సర్వవీరాసమృద్ధిః ॥ ౧౯౫ ॥

॥ ఇతి శ్రీమదాదినాథమహాకాలవిరచితాయాం మహాకాలసంహితాయాం
కాలకాలీసంవాదే సున్దరీశక్తిదానాఖ్యం కాలీస్వరూప
మేధాసామ్రాజ్యప్రదం సహస్రనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Also Read 1000 Names of Kakaradi Kali:

1000 Names of Kakaradi Kali | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Kakaradi Kali | Sahasranama Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top