Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Devasena | Sahasranama Stotram Lyrics in English

Shri Devasenasahasranamastotram Lyrics in English:

॥ sridevasenasahasranamastotram ॥
dakaradithakarantavarnadinamani

Om̃ sriganesaya namah ।

brahmovaca –
ya hi prakrtisasthamsa mama manasaputrika ।
ayuh prada ca jagatam subrahmanyapriya sati ॥ 1 ॥

devasenambika tasya namasahasramuttamam ।
vadami naradamune pathanatsarvasiddhidam ॥ 2 ॥

ahameva munistasya chando’nustubudahrtah ।
devata devasenamba subrahmanyapriya para ॥ 3 ॥

bijanyasadikam sarvam mayavarnauh samacaret ।
tato dhyayeddevasenam gangeyasya priyam subham ॥ 4 ॥

dhyanam –
raktabham raktavastram manimayakhacitanekabhusabhiramam
devim mahendramanyam madhuripunayanadudbhavam devasenam ।
kalharam daksahaste taditarakaravaram lambitam sandadhanam
samstham skandasya vame samudamapi guham lokayantim bhaje’ham ॥

evam dhyatva samabhyarcya manasa sadaram narah ।
pathennamasahasram tatstavarajamanuttamam ।
Om̃ devasena devarajatanaya devavandita ।
devi devisvari devavanita devatarcita ॥ 1 ॥

devara devararadhya devamanasahamsika ।
devadaruvanantah stha devata devamohini ॥ 2 ॥

devarivimukha devamunidya devadesika ।
daityaritanaya daityakantaki daityamardini ॥ 3 ॥

daivya dainyaparadhina daivajna daivyabhaksini ।
dordvaya dosahinangi dosabha dordhrtambuja ॥ 4 ॥

dosakarasamanasya dosakarasamarcita ।
dosaghni dorlata dolacela dolaviharini ॥ 5 ॥

dandini dandanitistha dandayudhapativrata ।
dandakaranyanilaya danditasuravikrama ॥ 6 ॥

daksa daksayaniprata daksina daksinasrita ।
daksajna daksinavartakambukanthi dayanidhih ॥ 7 ॥

dayamurtirdaridrsya daridrayabhayanasini ।
dasasyandanasampujya dasanajitacandrika ॥ 8 ॥

dambha dambavihinedya dantivaktranujapriya ।
datri danavadarpaghni damodaramanohara ॥ 9 ॥

divya divisadisana divisatpatipujita ।
divyaughamandala divyamalini divyavigraha ॥ 10 ॥

divyambaradhara dinaraksika dinakrnnuta ।
diksita diksitaradhya dipta diptavibhusana ॥ 11 ॥

dustadura duraradhya duhkhaghni duritantaki ।
duti dutakulabhista durvasastutavaibhava ॥ 12 ॥

duradura duragantri durvadalasamaprabha ।
drsya drgjalasambhuta drkprada drktamopaha ॥ 13 ॥

dravini dravidadhisa dronapujya drumasrita ।
dhanda dharmini dharmavinuta darmavardhini ॥ 14 ॥

dhatri dhatriphalaprita dhisanadhipapujita ।
dhisanesi dhiranuta dhiravadavilasini ॥ 15 ॥

dhumrakesi dhupamoda dhurtaghni dhrtimatpriya ।
dhyeya dhyeyatiga dhaumyavasana dhaumyapujita ॥ 16 ॥

namya nagodbhavasunupriya narayanatmaja ।
narayanaksijalaja narayanagururnata ॥ 17 ॥

nati natesvarananda nandini nandagopamut ।
nitya nityasrita nityapatirnityapativrata ॥ 18 ॥

niranjana nirakara nirvikara nirargala ।
niharadrikrtavasa niharadrisutasnusa ॥ 19 ॥

nipya nipasumaprita nupuraravakomala ।
nutna nutanabhusadhya nyunahina naredita ॥ 20 ॥

naukarudha navarasa navavaditramedura ।
navavirasamaradhya navanagavaresvari ॥ 21 ॥

navagrahavara navya navyambhojadhara nisa ।
padmaksi padmasankasa padmaja padmabhasura ॥ 22 ॥

paracalakrtodvaha paracalaviharini ।
padmanabhasuta padma padmini padmamalini ॥ 23 ॥

parijatasumaprita pasaghni papanasini ।
pathinavahasampujya parvatisutakamini ॥ 24 ॥

pinastani pinaprstha puspakomala ।
puskara puskararadhya puskaraksetradevata ॥ 25 ॥

pulindinisapatni ca puruhutatmasambhava ।
pujya puta putanarivinuta purvagamini ॥ 26 ॥

pustendunayana purna pesala pesalasana ।
phanadharamaniprakhya phanirajasupujita ॥ 27 ॥

phullapadmadhara phulladrstih phalanagasrita ।
phalanetrasutananda phalanetrapriyankari ॥ 28 ॥

bala balarija bala balaristavinasini ।
balakhilyanuta banahasta banasurantaki ॥ 29 ॥

bimbadhara bindumadhyasthita budhavararcita ।
bodhayanamuniprita bodhada bodharupini ॥ 30 ॥

bandhukakusumaprita bandhukasumasannibha ।
bhamini bharati bhama bhaskarendusupujita ॥ 31 ॥

bhima bhimesvari bhuma bhutida bhupatipriya ।
bhuvanesi bhogavati bhogada bhogavardhini ॥ 32 ॥

bhogirajanuta bhogya bhimasenasamarcita ।
bhaimi bhetalanatanarasika bhismasevita ॥ 33 ॥

mantrini mantrasarajna mantravarnakrtirmatih ।
manucakradhara manya manimalavibhusita ॥ 34 ॥

manini madhavasuta madhuprita manasvini ।
madhuralapamuditagirijatanuja mahi ॥ 35 ॥

matrkavarna sankḷptatanurmandhatrpujita ।
mahadevasnusa minalocana muktidayini ॥ 36 ॥

manjukesi manjuhasa mayuravaravahana ।
mararatisnusa marasuravada manimandana ॥ 37 ॥

mesavaha meghavahatanuja mohitapriya ।
marutsaptakasamsevya mainakanilayasrita ॥ 38 ॥

yaksini yajnasambhuta yamini yamalodbhava ।
yantresvari yamaradhya yayajukasamarcita ॥ 39 ॥

yanarudha yajnasila yuvatiryauvanarcita ।
yogini yogada yogya yogindrakulavandita ॥ 40 ॥

raksohantri ranatpadanupura raghavarcita ।
renuka ranasannaha ranatkinkinimekhala ॥ 41 ॥

ravanantakari rajni rajarajasamarcita ।
rimbija rupini rupya ramani ramanotsuka ॥ 42 ॥

rasayanakari radha radheyi rathasamsthita ।
rohinisamukha rogahina rogavinasini ॥ 43 ॥

rocanatilaka raudri raudramantravisarada ।
laksmipatisuta laksmirlambavamakarambuja ॥ 44 ॥

lampata lakuli lila lokalokaviharini ।
lokesvari lokapujya latakara lalatkaca ॥ 45 ॥

lolambacela lolaksi laghima likucapriya ।
lobhahina labdhakama latanilayasamsthita ॥ 46 ॥

vanita vanitaradhya vandya vandasuvatsala ।
vama vamasthita vani vakprda varijapriya ॥ 47 ॥

varijasanasandrstamantra vanchasuradruma ।
visnupatni visahara vinalapavinodini ॥ 48 ॥

venibandha vanulola venugopalasundari ।
vanchakalpalata visvavandita visvatomukhi ॥ 49 ॥

vighnesadevara visa visavaha virocini ।
vairocananuta vairihina virendravandita ॥ 50 ॥

vimana vimanodura vimanastha virat priya ।
vajrini vajritanaya vajrabhusa vidhidita ॥ 51 ॥

visalaksi vitasoka vanastha vanadevata ।
varuni vanajarudha vama vamangasundari ॥ 52 ॥

vallisapatni vamorurvasisthadimapujita ।
saktih sacisuta saktidhara sakteyakamini ॥ 53 ॥

syama sakkaraga srija tatha srih sivamanasa ।
sivasnusa subhakara suddha sailaviharini ॥ 54 ॥

sailendrajajanijestaprada sailadisannuta ।
sambhavi sankarananda sankari sasisekhara ॥ 55 ॥

sarada saradaradhya sarajanmasati siva ।
sasthi sasthisvari sasthidevi sasthayadhidevata ॥ 56 ॥

sadananapritikartri sadguna sanmukhapriya ।
sadadharaikanilaya sodhanyasamayakrtih ॥ 57 ॥

sadvidhaikyanusandhanaprita sadrasamisrita ।
samrajni sakala sadhvi samanisthanaga sati ॥ 58 ॥

sangitarasika sara sarvakara sanatana ।
sanatanapriya satya satyadharma sarasvati ॥ 59 ॥

sahasranamasampujya sahasramsusamaprabha ।
skandotsahakari skandavamotsanganivasini ॥ 60 ॥

simhavaktrantakakari simharudha smitanana ।
svargastha surasampujya sundari sudati sura ॥ 61 ॥

suresvari suracaryapujita sukrtidita ।
suradrunilaya sauramandalastha sukhaprada ॥ 62 ॥

saudamininibhasubhruh saundaryacitahrtpriya ।
suradruhasuhrtsomayajipujya sumarcita ॥ 63 ॥

sumesuvarada saumya skandantahpuravasini ।
skandakosthagata skandavamabhagasthita sama ॥ 64 ॥

skandaslista skandadrstih skandayattamanasvini ।
sanakadihita sanga sayudha suravamsaja ॥ 65 ॥

suravalli suralata suralokanivasini ।
subrahmanyasakhi sena somavamsyanrpedita ॥ 66 ॥

sutaprada sutavayuh surasainyasuraksika ।
sarvadhara sarvabhusa sarvesi sarvapujita ॥ 67 ॥

sarasa sadara sama svamini svamimohini ।
svamyadrinilaya svaccha svatantra svastida svadha ॥ 68 ॥

svahakrtih svadusila svaraprastaravittama ।
harasnusa harananda harinetrasamudbhava ॥ 69 ॥

harinaksi hariprema haridasvavivardhita ।
harasunupriya harabhasura hirabhusana ॥ 70 ॥

hemambujadhara hemakanci hemabjasamsthita ।
hemadrinilaya helamuditasvapnakamini ॥ 71 ॥

herambadevara homapriya hotri hiranyada ।
hiranyagarbhopajnatamantra hanivivarjita ॥ 72 ॥

himacalasthita hantri haryaksasanasamsthita ।
hamsavaha hamsagatirhamsi hamsamanupriya ॥ 73 ॥

hastapadma hastayuga hasita hasitanana ।
hrdya hrnmohasamhartri hrdayastha hatasura ॥ 74 ॥

hakini hakinipujya hita hitakari hara ।
haridramudita harmyasamstha haladharedita ॥ 75 ॥

halahalaprasamani halakrstajagattrya ।
hallisamudita heyavarjita harakomala ॥ 76 ॥

ksama ksamakari ksamamadhya ksamavinasini ।
ksamadivinuta ksipra ksanikacalasamsthita ॥ 77 ॥

ksapesatulyavadana ksapacaravinasini ।
ksiprasiddhiprada ksemakarini ksetrarupini ॥ 78 ॥

ksetresvari ksetrapalapujita ksudranasini ।
ksudragrahartisamani ksaudra ksodrambaravrta ॥ 79 ॥

ksirannarasika ksira ksudraghanta ksitisvari ।
ksitisavinuta ksatra ksatramandalavandita ॥ 80 ॥

ksayahina ksayavyadhinasini ksamanapaha ।
ksaraksara ksataratimandala ksipragamini ॥ 81 ॥

ksanada ksanadaradhya ksanadakutilalaka ।
ksinadosa ksitiruha ksititattva ksamamayi ॥ 82 ॥

amara camaradhisatanaya caparajita ।
aparakaruna’dvaita annada’nnesvari aja ॥ 83 ॥

ajarudha ajaradhya arjunaradhita’jara ।
aristasamani caccha adbhuta amrtesvari ॥ 84 ॥

amrtabdhikrtavasa amrtasarasitala ।
amrtanandita’nadiramrta amrtodbhava ॥ 85 ॥

anadimadhya avadhih anaupamyagunasrita ।
adharahina cadhara adharadheyavarjita ॥ 86 ॥

adityamandalantastha asritakhilasiddhida ।
asumohitasadvaktra asapalasupujita ॥ 87 ॥

aragvadhapriya”rartimudita”carasalini ।
ayuh prada”rogyakartri aradhya”harabhaksini ॥ 88 ॥

indrasena indranuta indravarajasambhava ।
indiraramanaprita indranikrtalalana ॥ 89 ॥

indivaraksi indraksi irammadasamaprabha ।
itihasasrutakatha ista cestarthadayini ॥ 90 ॥

iksvakuvamsyasampujya ijyasilavaraprada ।
isvari cesatanayagrhini cesvarapriya ॥ 91 ॥

itibadhahara cedya isanarahitasrita ।
umasutapriya codyadravitulya umapriya ॥ 92 ॥

udara codyama codyatkirana uruvikrama ।
uruprabhava corvibhrnnilaya coduganasrita ॥ 93 ॥

urunyastakara cordhvalokastha urdhvagamini ।
rddhida rddhavinuta rnahantri rjupriya ॥ 94 ॥

enankasekharasutagadhaslistavapurdhara ।
enaksi cainamudita airammadasamambara ॥ 95 ॥

osadhiprasthanilaya osadhisanasevita ।
omisvari aupalamba autsukyavaradayini ॥ 96 ॥

audaryasila cambotkimudita”pannivarini ।
kanjaksi kanjavinuta kambukanthi kavipriya ॥ 97 ॥

kamala kamalaradhya kanatkanakavigriha ।
kamini kamavinuta kamaratiyutapriya ॥ 98 ॥

kamanganedita kamya kamalola kalavati ।
kanksahina kamakala kimsukabharadacchada ॥ 99 ॥

kala kuvamayananda kuruvindamaniprabha ।
kukkutadhvanamudita kukkutadhvajakomala ॥ 100 ॥

kurmasanagata kurmaprsthabhaprapadanvita ।
krttikatanayaprita krttikamandalavrta ॥ 101 ॥

krttikabhapriya krttidhara kedaravasini ।
kevala kevalananda kekimoda karadvaya ॥ 102 ॥

kekivaha kesavesta kailasacalavasini ।
kaivalyadatri kaivalya komala komalakrtih ॥ 103 ॥

konastha kopavimukha kaundinyamunipujita ।
krpapurna krpaloka krpacaryasamarcita ॥ 104 ॥

krtantabhayada krsnanuta krsnajinasana ।
kalihantri kalisani kalikalmasanasini ॥ 105 ॥

kaveratanayatiravasini kamalasana ।
khadgahasta khadyalola khanditaratimandala ॥ 106 ॥

ganya ganapriya gadyapadya gananavarjita ।
ganesavarajaprema ganikamandalotsuka ॥ 107 ॥

ganesaradhanodyukta gayatri ganalolupa ।
gathaneka galavarcya gangeyasumanohara ॥ 108 ॥

gangeyalingita tanuh gangeyaparamotsuka ।
girigamya girinuta girisa girisasnusa ॥ 109 ॥

girijajanijajaya girisaudha giristhita ।
girvanavinuta gita gitagandharvamandala ॥ 110 ॥

girvanesatapolabdha girvani gispatidita ।
guhya guhyatama gunya guhyakadisamarcita ॥ 111 ॥

gurupriya gudhagatirguhananda guhapriya ।
guhesta guhasammoha guhananya guhotsuka ॥ 112 ॥

guhasrirguhasarajna guhaslistakalovara ।
gudha gudhatama gudhavidya govindasambhava ॥ 113 ॥

govindasahajasunukalatram gopikanuta ।
gopalasundari gopanuta gokulanayika ॥ 114 ॥

gotrabhittanaya gotra gotrajna gopatisthita ।
gauravi gauravarnangi gauri gauryarcanapriya ॥ 115 ॥

gandakitiraga gandabherunda gandabhairavi ।
gandamala gandabhusa gandamangalyabhusana ॥ 116 ॥

ghatargala ghatarava ghatatulyastanadvaya ।
ghatanarahita ghantamanirghantaravapriya ॥ 117 ॥

ghatika ghatikasunya ghrnapurna ghrnipriya ।
ghatodbhavamunistutya ghutikasiddhidayini ॥ 118 ॥

ghurnaksi ghrtakathinya ghrtasuktanuvadita ।
ghrtahutipriya ghrstirghrstakartri ghrnanidhih ॥ 119 ॥

ghorakrtya ghorakrtyavimukha ghanamurdhaja ।
cancala capala canda cadula caduleksana ॥ 120 ॥

candapracanda candisa caracaravinodini ।
catura caturasrankacakra cakradharatmaja ॥ 121 ॥

cakrini cakra kabari cakravartisamarcita ।
candrakasa candramukhi candrahasa camatkrta ॥ 122 ॥

candrahasadhara cakravakastanabhujantara ।
cakravalasthita cakragatiscandanacarcita ॥ 123 ॥

carubhusa carumukhi carukantiscarupriya ।
carvakaduraga capadhara campeyagandhini ॥ 124 ॥

citra citraratha cintya cirantana ।
cinambara cinadesya cidambaraviharini ॥ 125 ॥

cikura cikurabaddha ciranjivitvadayini ।
cintitarthaprada cintaniya cintamanisvari ॥ 126 ॥

cintamanimayakalpa cinmayi cintita citih ।
cyutihina cutakunja coraghni coranasini ॥ 127 ॥

caturananasampujya camaragrahinivrta ।
caksusmati caksuroga harini canakapriya ॥ 128 ॥

candisunumanah pritikarini curnakuntala ।
curnapriya calaccela carukkanitakankana ॥ 129 ॥

camikaraprabha camikarabhairavamohini ।
camikaradrinilaya caturyoktijitapriya ॥ 130 ॥

catvara catvaragatiscaturvidhapumarthada ।
chatrini chatravirendra chavidiptadigantara ॥ 131 ॥

chayahina chaviccha (cchi) nna chavikartri chavisvari ।
chaditaratinivaha chayapatimukharcita ॥ 132 ॥

chetri cheditadinnaga chedahinapadasthita ।
jaya jayakari janya janihina janarcita ॥ 133 ॥

jayantasahaja jambhabhedigotrasamudbhava ।
jahnukanyasutaprema jahnujatiravasini ॥ 134 ॥

jatadharasutananda jatahina jadatraya ।
jaramarananirmukta jagadanandadayini ॥ 135 ॥

janardanasuta janyahina jaladharasana ।
jaladhara japapara japapuspasamakrtih ॥ 136 ॥

jahnavipulinotsaha jahnavitoyamodini ।
janakiramanaprita jatakarmavisarada ॥ 137 ॥

jatakabhistada jatihina jatyandhamocini ।
jitakhilondriyagrama jitarirjitakamini ॥ 138 ॥

jitamitra jitajagat jinadura jinarcita ।
jirna jirakanasagra jivana jivanaprada ॥ 139 ॥

jivalokestavarada jiva jiva(va) rasapriya ।
justa justapriya justahrdaya jvaranasini ॥ 140 ॥

jvalatprabhavati jyotsna jyotsnamandalamadhyaga ।
jayada janajadyapaharini jantutapaha ॥ 141 ॥

jagaddhita jagatpujya jagajjiva janasrita ।
jalajastha jalotpanna jalajabhavilocana ॥ 142 ॥

japadhara jayananda jambhabhidvanitanuta ।
jhallarivadya suprita jhanjhavatadibhitiha ॥ 143 ॥

jharjharikrtadaityaugha jharitasesapataka ।
jnanesvari jnanadatri jnatalokantarasthitih ॥ 144 ॥

jnanagamya jnatatatva jnanajneyadisunyaga ।
jneya jnativinirmukta jnatakantantarasaya ॥ 145 ॥

tankayudhadhara tankadambholihatadanava ।
tankitakhilapapaugha tikakartri thamatmika ॥ 146 ॥

thamandala thakkurarcya thakkuropadhinasini ।
dambhahina damaridya dimbhada damarupriya ॥ 147 ॥

dakini dakinisevya ditthesi dindimapriya ।
dindimaravamudita dabitthamrgavahana ॥ 148 ॥

dangari dundumarava dallaki dorasutrabhrt ।
dhakkavadyadhara dhakkaravanisthayutadiktata ॥ 149 ॥

dhundhirajanujaprita dhundhivighnesadevara ।
dolakelikara dolaviharotsrstakanduka ॥ 150 ॥

nakarabinduvamastha nakarajnannirnaya ।
nakarajalajodbhuta nakarasvaravadini ॥ 151 ॥

tanvi tanulatabhoga tanusyama tamalabha ।
taruni tarunadityavarna tattvatisayini ॥ 152 ॥

tapolabhya tapolokapujya tantrividusini ।
tatparyavadhika tara tarakantakakamini ॥ 153 ॥

taresi tarini tiryaksutrini tridasadhipa ।
tridasadhipasampujya trinetra trividha trayi ॥ 154 ॥

tilvatavigata tulyahina tumburuvandita ।
turasatsambhava turya tusaracalavasini । 155 ॥

tusta tustiprada turna turnadhvastakhilamaya ।
treta tretagnimadhyastha trayyantodgitavaibhava ॥ 156 ॥

totrabhrdvirasamsevya sthitih sa(tisa)rgadikarini ।
sarvarthadatri prakrtisasthamsa paramesvari ॥ 157 ॥

vasvadiganasampujya brahmamanasaputrika ।
sarirantarbhrajamana svarnarambhagraharcita ॥ 158 ॥

brahmajyotirbrahmapatni vidya srih paradevata । Om ।
evam namasahasram te devasenapriyankaram ॥ 159 ॥

putrapradamaputranam ayurarogyavardhanam ।
balaristaprasamanam sarvasaukhyapradayakam ॥ 160 ॥

sukravare bhaumavare sasthyam va krttikasvapi ।
avartayodvisesena sarvankamanavapnuyat ॥ 161 ॥

yo hi nityam patheddhiman sarvah siddhayanti siddhayah ।
anenabhyarcayedadevim bilvairva kunkumadibhih ।
sarvankamanavapyante skandasayujyamapnuyat ॥ 162 ॥

iti srimadskande sankarasamhitatah
sridevasenasahasranamastotram sampurnam ॥

Also Read 1000 Names of Goddess Sri Devasena:

1000 Names of Sri Devasena | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Devasena | Sahasranama Stotram Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top