Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Devasena | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Shri Devasenasahasranamastotram Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീദേവസേനാസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥
ദകാരാദിഥകാരാന്തവര്‍ണാദിനാമാനി

ഓം ശ്രീഗണേശായ നമഃ ।

ബ്രഹ്മോവാച –
യാ ഹി പ്രകൃതിഷഷ്ഠാംശാ മമ മാനസപുത്രികാ ।
ആയുഃ പ്രദാ ച ജഗതാം സുബ്രഹ്മണ്യപ്രിയാ സതീ ॥ 1 ॥

ദേവസേനാംബികാ തസ്യാ നാമസഹസ്രമുത്തമം ।
വദാമി നാരദമുനേ പഠനാത്സര്‍വസിദ്ധിദം ॥ 2 ॥

അഹമേവ മുനിസ്തസ്യ ഛന്ദോഽനുഷ്ടുബുദാഹൃതഃ ।
ദേവതാ ദേവസേനാംബാ സുബ്രഹ്മണ്യപ്രിയാ പരാ ॥ 3 ॥

ബീജന്യാസാദികം സര്‍വം മായാവര്‍ണൌഃ സമാചരേത് ।
തതോ ധ്യായേദ്ദേവസേനാം ഗാങ്ഗേയസ്യ പ്രിയാം ശുഭാം ॥ 4 ॥

ധ്യാനം –
രക്താഭാം രക്തവസ്ത്രാം മണിമയഖചിതാനേകഭൂഷാഭിരാമാം
ദേവീം മാഹേന്ദ്രമാന്യാം മധുരിപുനയനാദുദ്ഭവാം ദേവസേനാം ।
കല്‍ഹാരം ദക്ഷഹസ്തേ തദിതരകരവരം ലംബിതം സന്ദധാനാം
സംസ്ഥാം സ്കന്ദസ്യ വാമേ സമുദമപി ഗുഹം ലോകയന്തീം ഭജേഽഹം ॥

ഏവം ധ്യാത്വാ സമഭ്യര്‍ച്യ മനസാ സാദരം നരഃ ।
പഠേന്നാമസഹസ്രം തത്സ്തവരാജമനുത്തമം ।
ഓം ദേവസേനാ ദേവരാജതനയാ ദേവവന്ദിതാ ।
ദേവീ ദേവീശ്വരീ ദേവവനിതാ ദേവതാര്‍ചിതാ ॥ 1 ॥

ദേവരാ ദേവരാരാധ്യാ ദേവമാനസഹംസികാ ।
ദേവദാരുവനാന്തഃ സ്ഥാ ദേവതാ ദേവമോഹിനീ ॥ 2 ॥

ദേവാരിവിമുഖാ ദേവമുനീഡ്യാ ദേവദേശികാ ।
ദൈത്യാരിതനയാ ദൈത്യകണ്ടകീ ദൈത്യമര്‍ദിനീ ॥ 3 ॥

ദൈവ്യാ ദൈന്യപരാധീനാ ദൈവജ്ഞാ ദൈവ്യഭക്ഷിണീ ।
ദോര്‍ദ്വയാ ദോഷഹീനാങ്ഗീ ദോഷാഭാ ദോര്‍ധൃതാംബുജാ ॥ 4 ॥

ദോഷാകരസമാനാസ്യാ ദോഷാകരസമര്‍ചിതാ ।
ദോഷഘ്നീ ദോര്ലതാ ദോലചേലാ ദോലവിഹാരിണീ ॥ 5 ॥

ദണ്ഡിണീ ദണ്ഡനീതിസ്ഥാ ദണ്ഡായുധപതിവ്രതാ ।
ദണ്ഡകാരണ്യനിലയാ ദണ്ഡിതാസുരവിക്രമാ ॥ 6 ॥

ദക്ഷാ ദാക്ഷായണീപ്രതാ ദക്ഷിണാ ദക്ഷിണാശ്രിതാ ।
ദക്ഷജ്ഞാ ദക്ഷിണാവര്‍തകംബുകണ്ഠീ ദയാനിധിഃ ॥ 7 ॥

ദയാമൂര്‍തിര്‍ദരീദൃശ്യാ ദാരീദ്രയഭയനാശിനീ ।
ദശസ്യന്ദനസമ്പൂജ്യാ ദശനാജിതചന്ദ്രികാ ॥ 8 ॥

ദംഭാ ദംബവിഹീനേഡ്യാ ദന്തിവക്ത്രാനുജപ്രിയാ ।
ദാത്രീ ദാനവദര്‍പഘ്നീ ദാമോദരമനോഹരാ ॥ 9 ॥

ദിവ്യാ ദിവിഷദീശാനാ ദിവിഷത്പതിപൂജിതാ ।
ദിവ്യൌഘമണ്ഡലാ ദിവ്യമാലിനീ ദിവ്യവിഗ്രഹാ ॥ 10 ॥

ദിവ്യാംബരധരാ ദീനരക്ഷികാ ദീനകൃന്നുതാ ।
ദീക്ഷിതാ ദീക്ഷിതാരാധ്യാ ദീപ്താ ദീപ്തവിഭൂഷണാ ॥ 11 ॥

ദുഷ്ടദൂരാ ദുരാരാധ്യാ ദുഃഖഘ്നീ ദുരിതാന്തകീ ।
ദൂതീ ദൂതകുലാഭീഷ്ടാ ദൂര്‍വാസസ്തുതവൈഭവാ ॥ 12 ॥

ദൂരദൂരാ ദൂരഗന്ത്രീ ദൂര്‍വാദലസമപ്രഭാ ।
ദൃശ്യാ ദൃഗ്ജലസംഭൂതാ ദൃക്പ്രദാ ദൃക്തമോപഹാ ॥ 13 ॥

ദ്രാവിണീ ദ്രാവിഡാധീശാ ദ്രോണപൂജ്യാ ദ്രുമാശ്രിതാ ।
ധന്ദാ ധര്‍മിണീ ധര്‍മവിനുതാ ദര്‍മവര്‍ധിനീ ॥ 14 ॥

ധാത്രീ ധാത്രീഫലപ്രീതാ ധിഷണാധിപപൂജിതാ ।
ധിഷണേശീ ധീരനുതാ ധീരവാദവിലാസിനീ ॥ 15 ॥

ധൂംരകേശീ ധൂപമോദാ ധൂര്‍തഘ്നീ ധൃതിമത്പ്രിയാ ।
ധ്യേയാ ധ്യേയാതിഗാ ധൌംയവസനാ ധൌംയപൂജിതാ ॥ 16 ॥

നംയാ നഗോദ്ഭവാസൂനുപ്രിയാ നാരായണാത്മജാ ।
നാരായണാക്ഷിജലജാ നാരായണഗുരുര്‍നതാ ॥ 17 ॥

നടീ നടേശ്വരാനന്ദാ നന്ദിനീ നന്ദഗോപമുത് ।
നിത്യാ നിത്യാശ്രിതാ നിത്യപതിര്‍നിത്യപതിവ്രതാ ॥ 18 ॥

നിരഞ്ജനാ നിരാകാരാ നിര്‍വികാരാ നിരര്‍ഗലാ ।
നീഹാരാദ്രികൃതാവാശാ നീഹാരാദ്രിസുതാസ്നുഷാ ॥ 19 ॥

നീപ്യാ നീപസുമപ്രിതാ നൂപുരാരാവകോമലാ ।
നൂത്നാ നൂതനഭൂഷാഢ്യാ ന്യൂനഹീനാ നരേഡിതാ ॥ 20 ॥

നൌകാരൂഢാ നവരസാ നവവാദിത്രമേദുരാ ।
നവവീരസമാരധ്യാ നവനാഗവരേശ്വരീ ॥ 21 ॥

നവഗ്രഹവരാ നവ്യാ നവ്യാംഭോജധരാ നിശാ ।
പദ്മാക്ഷീ പദ്മസങ്കാശാ പദ്മജാ പദ്മഭാസുരാ ॥ 22 ॥

പരാചലകൃതോദ്വാഹാ പരാചലവിഹാരിണീ ।
പദ്മനാഭസുതാ പദ്മാ പദ്മിനീ പദ്മമാലിനീ ॥ 23 ॥

പാരിജാതസുമപ്രീതാ പാശഘ്നീ പാപനാശിനീ ।
പാഠീനവാഹസമ്പൂജ്യാ പാര്‍വതീസുതകാമിനീ ॥ 24 ॥

പീനസ്തനീ പീനപൃഷ്ഠാ പുഷ്പകോമലാ ।
പുഷ്കരാ പുഷ്കരാരാധ്യാ പുഷ്കരക്ഷേത്രദേവതാ ॥ 25 ॥

പുലിന്ദിനീസപത്നീ ച പുരുഹൂതാത്മസംഭവാ ।
പൂജ്യാ പൂതാ പൂതനാരിവിനുതാ പൂര്‍വഗാമിനീ ॥ 26 ॥

പുഷ്ടേന്ദുനയനാ പൂര്‍ണാ പേശലാ പേശലാസനാ ।
ഫണാധരമണിപ്രഖ്യാ ഫണിരാജസുപൂജിതാ ॥ 27 ॥

ഫുല്ലപദ്മധരാ ഫുല്ലദൃഷ്ടിഃ ഫലനഗാശ്രിതാ ।
ഫാലനേത്രസുതാനന്ദാ ഫാലനേത്രപ്രിയങ്കരീ ॥ 28 ॥

ബലാ ബലാരിജാ ബാലാ ബാലാരിഷ്ടവിനാശിനീ ।
ബാലഖില്യനുതാ ബാണാഹസ്താ ബാണാസുരാന്തകീ ॥ 29 ॥

ബിംബാധരാ ബിന്ദുമധ്യസ്ഥിതാ ബുധവരാര്‍ചിതാ ।
ബോധായനമുനിപ്രീതാ ബോധദാ ബോധരൂപിണീ ॥ 30 ॥

ബന്ധുകകുസുമപ്രീതാ ബന്ധൂകസുമസന്നിഭാ ।
ഭാമിനീ ഭാരതീ ഭാമാ ഭാസ്കരേന്ദുസുപൂജിതാ ॥ 31 ॥

ഭീമാ ഭീമേശ്വരീ ഭൂമാ ഭൂതിദാ ഭൂപതിപ്രിയാ ।
ഭുവനേശീ ഭോഗവതി ഭോഗദാ ഭോഗവര്‍ധിനീ ॥ 32 ॥

ഭോഗിരാജനുതാ ഭോഗ്യാ ഭീമസേനസമര്‍ചിതാ ।
ഭൈമീ ഭേതാലനടനരസികാ ഭീഷ്മസേവിതാ ॥ 33 ॥

മന്ത്രിണീ മന്ത്രസാരജ്ഞാ മന്ത്രവര്‍ണാകൃതിര്‍മതിഃ ।
മനുചക്രധരാ മാന്യാ മണിമാലവിഭൂഷിതാ ॥ 34 ॥

മാനിനീ മാധവസുതാ മധുപ്രീതാ മനസ്വിനീ ।
മധുരാലാപമുദിതഗിരിജാതനുജാ മഹീ ॥ 35 ॥

മാതൃകാവര്‍ണ സങ്കൢപ്തതനുര്‍മാന്ധാതൃപൂജിതാ ।
മഹാദേവസ്നുഷാ മീനലോചനാ മുക്തിദായിനീ ॥ 36 ॥

മഞ്ജുകേശീ മഞ്ജുഹാസാ മയൂരവരവാഹനാ ।
മാരാരാതിസ്നുഷാ മാരസുരവദാ മണിമണ്ഡനാ ॥ 37 ॥

മേഷവാഹാ മേഘവാഹതനുജാ മോഹിതപ്രിയാ ।
മരുത്സപ്തകസംസേവ്യാ മൈനാകനിലയാശ്രിതാ ॥ 38 ॥

യക്ഷിണീ യജ്ഞസംഭൂതാ യാമിനീ യമലോദ്ഭവാ ।
യന്ത്രേശ്വരീ യമാരാധ്യാ യായജൂകസമര്‍ചിതാ ॥ 39 ॥

യാനാരൂഢാ യജ്ഞശീലാ യുവതിര്യൌവനാര്‍ചിതാ ।
യോഗിനീ യോഗദാ യോഗ്യാ യോഗീന്ദ്രകുലവന്ദിതാ ॥ 40 ॥

രക്ഷോഹന്ത്രീ രണത്പാദനൂപുരാ രാഘവാര്‍ചിതാ ।
രേണുകാ രണസന്നാഹാ രണത്കിങ്കിണിമേഖലാ ॥ 41 ॥

രാവണാന്തകരീ രാജ്ഞീ രാജരാജസമര്‍ചിതാ ।
രീംബീജാ രൂപിണീ രൂപ്യാ രമണീ രമണോത്സുകാ ॥ 42 ॥

രസായനകരീ രാധാ രാധേയീ രഥസംസ്ഥിതാ ।
രോഹിണീശമുഖാ രോഗഹീനാ രോഗവിനാശിനീ ॥ 43 ॥

രോചനാതിലകാ രൌദ്രീ രൌദ്രമന്ത്രവിശാരദാ ।
ലക്ഷ്മീപതിസുതാ ലക്ഷ്മീര്ലംബവാമകരാംബുജാ ॥ 44 ॥

ലമ്പടാ ലകുലീ ലീലാ ലോകാലോകവിഹാരിണീ ।
ലോകേശ്വരീ ലോകപൂജ്യാ ലതാകാരാ ലലത്കചാ ॥ 45 ॥

ലോലംബചേലാ ലോലക്ഷീ ലഘിമാ ലികുചപ്രിയാ ।
ലോഭഹീനാ ലബ്ധകാമാ ലതാനിലയസംസ്ഥിതാ ॥ 46 ॥

വനിതാ വനിതാരധ്യാ വന്ദ്യാ വന്ദാസുവത്സലാ ।
വാമാ വാമസ്ഥിതാ വാണീ വാക്പ്ര്‍ദാ വാരിജപ്രിയാ ॥ 47 ॥

വാരിജാസനസന്ദൃഷ്ടമന്ത്രാ വാഞ്ഛാസുരദ്രുമാ ।
വിഷ്ണുപത്നീ വിഷഹരാ വീണാലാപവിനോദിനീ ॥ 48 ॥

വേണീബന്ധാ വണുലോലാ വേണുഗോപാലസുന്ദരീ ।
വാഞ്ഛാകല്‍പലതാ വിശ്വവന്ദിതാ വിശ്വതോമുഖീ ॥ 49 ॥

വിഘ്നേശദേവരാ വീശാ വീശവാഹാ വിരോചിനീ ।
വൈരോചനനുതാ വൈരിഹീനാ വീരേന്ദ്രവന്ദിതാ ॥ 50 ॥

വിമാനാ വിമനോദൂരാ വിമാനസ്ഥാ വിരട് പ്രിയാ ।
വജ്രിണീ വജ്രിതനയാ വജ്രഭൂഷാ വിധീഡിതാ ॥ 51 ॥

വിശാലാക്ഷീ വീതശോകാ വനസ്ഥാ വനദേവതാ ।
വാരുണീ വനജാരൂഢാ വാമാ വാമാങ്ഗസുന്ദരീ ॥ 52 ॥

വല്ലീസപത്നീ വാമോരുര്‍വസിഷ്ഠാദിമപൂജിതാ ।
ശക്തിഃ ശചീസുതാ ശക്തിധരാ ശാക്തേയകാമിനീ ॥ 53 ॥

ശ്യാമാ ശാക്കരഗാ ശ്രീജാ തഥാ ശ്രീഃ ശിവമാനസാ ।
ശിവസ്നുഷാ ശുഭാകാരാ ശുദ്ധാ ശൈലവിഹാരിണീ ॥ 54 ॥

ശൈലേന്ദ്രജാജാനിജേഷ്ടപ്രദാ ശൈലാദിസന്നുതാ ।
ശാംഭവീ ശങ്കരാനന്ദാ ശങ്കരീ ശശിശേഖരാ ॥ 55 ॥

ശാരദാ ശാരദാരാധ്യാ ശരജന്‍മസതീ ശിവാ ।
ഷഷ്ഠീ ഷഷ്ഠീശ്വരീ ഷഷ്ഠിദേവീ ഷഷ്ഠയധിദേവതാ ॥ 56 ॥

ഷഡാനനപ്രീതികര്‍ത്രീ ഷഡ്ഗുണാ ഷണ്‍മുഖപ്രിയാ ।
ഷഡാധാരൈകനിലയാ ഷോഢാന്യാസമയാകൃതിഃ ॥ 57 ॥

ഷഡ്വിധൈക്യാനുസന്ധാനപ്രീതാ ഷഡ്രസമിശ്രിതാ ।
സാംരാജ്ഞീ സകലാ സാധ്വീ സമനീസ്ഥാനഗാ സതീ ॥ 58 ॥

സങ്ഗീതരസികാ സാരാ സര്‍വാകരാ സനാതനാ ।
സനാതനപ്രിയാ സത്യാ സത്യധര്‍മാ സരസ്വതീ ॥ 59 ॥

സഹസ്രനാമസമ്പൂജ്യാ സഹസ്രാംശുസമപ്രഭാ ।
സ്കന്ദോത്സാഹകരീ സ്കന്ദവാമോത്സങ്ഗനിവാസിനീ ॥ 60 ॥

സിംഹവക്ത്രാന്തകകരീ സിംഹാരൂഢാ സ്മിതാനനാ ।
സ്വര്‍ഗസ്ഥാ സുരസമ്പൂജ്യാ സുന്ദരീ സുദതീ സുരാ ॥ 61 ॥

സുരേശ്വരീ സുരാചാര്യപൂജിതാ സുകൃതീഡിതാ ।
സുരദ്രുനിലയാ സൌരമണ്ഡലസ്ഥാ സുഖപ്രദാ ॥ 62 ॥

സൌദാമിനീനിഭാസുഭ്രൂഃ സൌന്ദര്യചിതഹൃത്പ്രിയാ ।
സുരദ്രുഹാസുഹൃത്സോമയാജിപൂജ്യാ സുമാര്‍ചിതാ ॥ 63 ॥

സുമേഷുവരദാ സൌംയാ സ്കന്ദാന്തഃപുരവാസിനീ ।
സ്കന്ദകോഷ്ഠഗതാ സ്കന്ദവാമഭാഗസ്ഥിതാ സമാ ॥ 64 ॥

സ്കന്ദാശ്ലിഷ്ടാ സ്കന്ദദൃഷ്ടിഃ സ്കന്ദായത്തമനസ്വിനീ ।
സനകാദിഹിതാ സാങ്ഗാ സായുധാ സുരവംശജാ ॥ 65 ॥

സുരവല്ലീ സുരലതാ സുരലോകനിവാസിനീ ।
സുബ്രഹ്മണ്യസഖീ സേനാ സോമവംശ്യനൃപേഡിതാ ॥ 66 ॥

സുതപ്രദാ സൂതവായുഃ സുരസൈന്യസുരക്ഷികാ ।
സര്‍വാധാരാ സര്‍വഭൂഷാ സര്‍വേശീ സര്‍വപൂജിതാ ॥ 67 ॥

സരസാ സാദരാ സാമാ സ്വാമിനീ സ്വാമിമോഹിനീ ।
സ്വാംയദ്രിനിലയാ സ്വച്ഛാ സ്വതന്ത്രാ സ്വസ്തിദാ സ്വധാ ॥ 68 ॥

സ്വാഹാകൃതിഃ സ്വാദുശീലാ സ്വരപ്രസ്താരവിത്തമാ ।
ഹരസ്നുഷാ ഹരാനന്ദാ ഹരിനേത്രസമുദ്ഭവാ ॥ 69 ॥

ഹരിണാക്ഷീ ഹരിപ്രേമാ ഹരിദശ്വവിവര്‍ധിതാ ।
ഹരസൂനുപ്രിയാ ഹരഭാസുരാ ഹീരഭൂഷണാ ॥ 70 ॥

ഹേമാംബുജധരാ ഹേമകാഞ്ചീ ഹേമാബ്ജസംസ്ഥിതാ ।
ഹേമാദ്രിനിലയാ ഹേലാമുദിതാസ്വപ്നകാമിനീ ॥ 71 ॥

ഹേരംബദേവരാ ഹോമപ്രിയാ ഹോത്രീ ഹിരണ്യദാ ।
ഹിരണ്യഗര്‍ഭോപജ്ഞാതമന്ത്രാ ഹാനിവിവര്‍ജിതാ ॥ 72 ॥

ഹിമാചലസ്ഥിതാ ഹന്ത്രീ ഹര്യക്ഷാസനസംസ്ഥിതാ ।
ഹംസവാഹാ ഹംസഗതിര്‍ഹംസീ ഹംസമനുപ്രിയാ ॥ 73 ॥

ഹസ്തപദ്മാ ഹസ്തയുഗാ ഹസിതാ ഹസിതാനനാ ।
ഹൃദ്യാ ഹൃന്‍മോഹസംഹര്‍ത്രീ ഹൃദയസ്ഥാ ഹതാസുരാ ॥ 74 ॥

ഹാകിനീ ഹാകിനീപൂജ്യാ ഹിതാ ഹിതകരീ ഹരാ ।
ഹരിദ്രാമുദിതാ ഹര്‍ംയസംസ്ഥാ ഹലധരേഡിതാ ॥ 75 ॥

ഹാലാഹലപ്രശമനീ ഹലാകൃഷ്ടജഗത്ത്ര്യാ ।
ഹല്ലീസമുദിതാ ഹേയവര്‍ജിതാ ഹരകോമലാ ॥ 76 ॥

ക്ഷമാ ക്ഷമാകരീ ക്ഷാമമധ്യാ ക്ഷാമവിനാശിനീ ।
ക്ഷാമാദിവിനുതാ ക്ഷിപ്രാ ക്ഷണികാചലസംസ്ഥിതാ ॥ 77 ॥

ക്ഷപേശതുല്യവദനാ ക്ഷപാചരവിനാശിനീ ।
ക്ഷിപ്രസിദ്ധിപ്രദാ ക്ഷേമകാരിണീ ക്ഷേത്രരൂപിണീ ॥ 78 ॥

ക്ഷേത്രേശ്വരീ ക്ഷേത്രപാലപൂജിതാ ക്ഷുദ്രനാശിനീ ।
ക്ഷുദ്രഗ്രഹാര്‍തിശമനീ ക്ഷൌദ്രാ ക്ഷോദ്രാംബരാവൃതാ ॥ 79 ॥

ക്ഷീരാന്നരസികാ ക്ഷീരാ ക്ഷുദ്രഘണ്ടാ ക്ഷിതീശ്വരീ ।
ക്ഷിതീശവിനുതാ ക്ഷത്രാ ക്ഷത്രമണ്ഡലവന്ദിതാ ॥ 80 ॥

ക്ഷയഹീനാ ക്ഷയവ്യാധിനാശിനീ ക്ഷമണാപഹാ ।
ക്ഷരാക്ഷരാ ക്ഷതാരാതിമണ്ഡലാ ക്ഷിപ്രഗാമിനീ ॥ 81 ॥

ക്ഷണദാ ക്ഷണദാരാധ്യാ ക്ഷണദാകുടിലാലകാ ।
ക്ഷീണദോഷാ ക്ഷിതിരുഹാ ക്ഷിതിതത്ത്വാ ക്ഷമാമയീ ॥ 82 ॥

അമരാ ചാമരാധീശതനയാ ചാപരാജിതാ ।
അപാരകരുണാഽദ്വൈതാ അന്നദാഽന്നേശ്വരീ അജാ ॥ 83 ॥

അജാരൂഢാ അജാരധ്യാ അര്‍ജുനാരാധിതാഽജരാ ।
അരിഷ്ടസമനീ ചാച്ഛാ അദ്ഭുതാ അമൃതേശ്വരീ ॥ 84 ॥

അമൃതാബ്ധികൃതാവാസാ അമൃതാസാരശീതലാ ।
അമൃതാനന്ദിതാഽനാദിരമൃതാ അമൃതോദ്ഭവാ ॥ 85 ॥

അനാദിമധ്യാ അവധിഃ അനൌപംയഗുണാശ്രിതാ ।
ആധാരഹീനാ ചാധാരാ ആധാരാധേയവര്‍ജിതാ ॥ 86 ॥

ആദിത്യമണ്ഡലാന്തസ്ഥാ ആശ്രിതാഖിലസിദ്ധിദാ ।
ആസുമോഹിതഷഡ്വക്ത്രാ ആശാപാലസുപൂജിതാ ॥ 87 ॥

ആരഗ്വധപ്രിയാഽഽരാര്‍തിമുദിതാഽഽചരശാലിനീ ।
ആയുഃ പ്രദാഽഽരോഗ്യകര്‍ത്രീ ആരധ്യാഽഽഹാരഭക്ഷിണീ ॥ 88 ॥

ഇന്ദ്രസേനാ ഇന്ദ്രനുതാ ഇന്ദ്രാവരജസംഭവാ ।
ഇന്ദിരാരമണപ്രീതാ ഇന്ദ്രാണീകൃതലാലനാ ॥ 89 ॥

ഇന്ദീവരാക്ഷീ ഇന്ദ്രക്ഷീ ഇരമ്മദസമപ്രഭാ ।
ഇതിഹാസശ്രുതകഥാ ഇഷ്ടാ ചേഷ്ടാര്‍ഥദായിനീ ॥ 90 ॥

ഇക്ഷ്വാകുവംശ്യസമ്പൂജ്യാ ഇജ്യാശീലവരപ്രദാ ।
ഈശ്വരീ ചേശാതനയഗൃഹിണീ ചേശ്വരപ്രിയാ ॥ 91 ॥

ഈതിബാധാഹരാ ചേഡ്യാ ഈഷണാരഹിതാശ്രിതാ ।
ഉമാസുതപ്രിയാ ചോദ്യദ്രവിതുല്യാ ഉമാപ്രിയാ ॥ 92 ॥

ഉദാരാ ചോദ്യമാ ചോദ്യത്കിരണാ ഉരുവിക്രമാ ।
ഉരുപ്രഭാവാ ചോര്‍വീഭൃന്നിലയാ ചോഡുഗണാശ്രിതാ ॥ 93 ॥

ഊരുന്യസ്തകരാ ചോര്‍ധ്വലോകസ്ഥാ ഊര്‍ധ്വഗാമിനീ ।
ഋദ്ധിദാ ഋദ്ധവിനുതാ ഋണഹന്ത്രീ ഋജുപ്രിയാ ॥ 94 ॥

ഏണാങ്കശേഖരസുതഗാഢാശ്ലിഷ്ടവപുര്‍ധരാ ।
ഏണാക്ഷീ ചൈണമുദിതാ ഐരമ്മദസമാംബരാ ॥ 95 ॥

ഓഷധിപ്രസ്ഥനിലയാ ഓഷധീശാനസേവിതാ ।
ഓമീശ്വരീ ഔപലാംബാ ഔത്സുക്യവരദായിനീ ॥ 96 ॥

ഔദാര്യശീലാ ചാംബോത്കിമുദിതാഽഽപന്നിവരിണീ ।
കഞ്ജാക്ഷീ കഞ്ജവിനുതാ കംബുകണ്ഠീ കവിപ്രിയാ ॥ 97 ॥

കമലാ കമലാരാധ്യാ കനത്കനകവിഗ്രിഹാ ।
കാമിനീ കാമവിനുതാ കാമാരാതിയുതപ്രിയാ ॥ 98 ॥

കാമാങ്ഗനേഡിതാ കാംയാ കാമലോലാ കലാവതീ ।
കാങ്ക്ഷാഹീനാ കാമകലാ കിംശുകാഭരദച്ഛദാ ॥ 99 ॥

കലാ കുവമയാനന്ദാ കുരുവിന്ദമണിപ്രഭാ ।
കുക്കുടധ്വാനമുദിതാ കുക്കുടധ്വജകോമലാ ॥ 100 ॥

കൂര്‍മാസനഗതാ കൂര്‍മപൃഷ്ഠാഭപ്രപദാന്വിതാ ।
കൃത്തികാതനയപ്രീതാ കൃത്തികാമണ്ഡലാവൃതാ ॥ 101 ॥

കൃത്തികാഭപ്രിയാ കൃത്തിധരാ കേദാരവാസിനീ ।
കേവലാ കേവലാനന്ദാ കേകിമോദാ കരദ്വയാ ॥ 102 ॥

കേകിവാഹാ കേശവേഷ്ടാ കൈലാസാചലവാസിനീ ।
കൈവല്യദാത്രീ കൈവല്യാ കോമലാ കോമലാകൃതിഃ ॥ 103 ॥

കോണസ്ഥാ കോപവിമുഖാ കൌണ്ഡിന്യമുനിപൂജിതാ ।
കൃപാപൂര്‍ണാ കൃപാലോകാ കൃപാചാര്യസമര്‍ചിതാ ॥ 104 ॥

കൃതാന്താഭയദാ കൃഷ്ണനുതാ കൃഷ്ണാജിനാസനാ ।
കലിഹന്ത്രീ കലീശാനീ കലികല്‍മഷനാശിനീ ॥ 105 ॥

കവേരതനയാതീരവാസിനീ കമലാസനാ ।
ഖഡ്ഗഹസ്താ ഖാദ്യലോലാ ഖണ്ഡിതാരാതിമണ്ഡലാ ॥ 106 ॥

ഗണ്യാ ഗണപ്രിയാ ഗദ്യാപദ്യാ ഗണനവര്‍ജിതാ ।
ഗണേശാവരജപ്രേമാ ഗണികാമണ്ഡലോത്സുകാ ॥ 107 ॥

ഗണേശാരാധനോദ്യുക്താ ഗായത്രീ ഗാനലോലുപാ ।
ഗാഥാനേകാ ഗാലവാര്‍ച്യാ ഗാങ്ഗേയസുമനോഹരാ ॥ 108 ॥

ഗാങ്ഗേയാലിങ്ഗിത തനുഃ ഗാങ്ഗേയപരമോത്സുകാ ।
ഗിരിഗംയാ ഗിരിനുതാ ഗിരീശാ ഗിരിശസ്നുഷാ ॥ 109 ॥

ഗിരിജാജാനിജജയാ ഗിരിസൌധാ ഗിരിശ്ഥിതാ ।
ഗീര്‍വാണവിനുതാ ഗീതാ ഗീതഗന്ധര്‍വമണ്ഡലാ ॥ 110 ॥

ഗീര്‍വാണേശതപോലബ്ധാ ഗീര്‍വാണീ ഗീഷ്പതീഡിതാ ।
ഗുഹ്യാ ഗുഹ്യതമാ ഗുണ്യാ ഗുഹ്യകാദിസമാര്‍ചിതാ ॥ 111 ॥

ഗുരുപ്രിയാ ഗൂഢഗതിര്‍ഗുഹാനന്ദാ ഗുഹപ്രിയാ ।
ഗുഹേഷ്ടാ ഗുഹസമ്മോഹാ ഗുഹാനന്യാ ഗുഹോത്സുകാ ॥ 112 ॥

ഗുഹശ്രീര്‍ഗുഹസാരജ്ഞാ ഗുഹാശ്ലിഷ്ടകലോവരാ ।
ഗൂഢാ ഗൂഢതമാ ഗൂഢവിദ്യാ ഗോവിന്ദസംഭവാ ॥ 113 ॥

ഗോവിന്ദസഹജാസൂനുകലത്രം ഗോപികാനുതാ ।
ഗോപാലസുന്ദരീ ഗോപനുതാ ഗോകുലനായികാ ॥ 114 ॥

ഗോത്രഭിത്തനയാ ഗോത്രാ ഗോത്രജ്ഞാ ഗോപതിസ്ഥിതാ ।
ഗൌരവീ ഗൌരവര്‍ണാങ്ഗീ ഗൌരീ ഗൌര്യര്‍ചനപ്രിയാ ॥ 115 ॥

ഗണ്ഡകീതീരഗാ ഗണ്ഡഭേരുണ്ഡാ ഗണ്ഡഭൈരവീ ।
ഗണ്ഡമാലാ ഗണ്ഡഭൂഷാ ഗണ്ഡമാങ്ഗല്യഭൂഷണാ ॥ 116 ॥

ഘടാര്‍ഗലാ ഘടരവാ ഘടതുല്യസ്തനദ്വയാ ।
ഘടനാരഹിതാ ഘണ്ടാമണിര്‍ഘണ്ടാരവപ്രിയാ ॥ 117 ॥

ഘടികാ ഘടികാശൂന്യാ ഘൃണാപൂര്‍ണാ ഘൃണിപ്രിയാ ।
ഘടോദ്ഭവമുനിസ്തുത്യാ ഘുടികാസിദ്ധിദായിനീ ॥ 118 ॥

ഘൂര്‍ണാക്ഷീ ഘൃതകാഠിന്യാ ഘൃതസൂക്താനുവാദിതാ ।
ഘൃതാഹുതിപ്രിയാ ഘൃഷ്ടിര്‍ഘൃഷ്ടകര്‍ത്രീ ഘൃണാനിധിഃ ॥ 119 ॥

ഘോരകൃത്യാ ഘോരകൃത്യവിമുഖാ ഘനമൂര്‍ധജാ ।
ചഞ്ചലാ ചപലാ ചണ്ഡാ ചദുലാ ചദുലേക്ഷണാ ॥ 120 ॥

ചണ്ഡപ്രചണ്ഡാ ചണ്ഡീശാ ചരചരവിനോദിനീ ।
ചതുരാ ചതുരശ്രാങ്കചക്രാ ചക്രധരാത്മജാ ॥ 121 ॥

ചക്രിണീ ചക്ര കബരീ ചക്രവര്‍തിസമര്‍ചിതാ ।
ചന്ദ്രകാശാ ചന്ദ്രമുഖീ ചന്ദ്രഹാസാ ചമത്കൃതാ ॥ 122 ॥

ചന്ദ്രഹാസധരാ ചക്രവാകസ്തനഭുജാന്തരാ ।
ചക്രവാലസ്ഥിതാ ചക്രഗതിശ്ചന്ദനചര്‍ചിതാ ॥ 123 ॥

ചാരുഭൂഷാ ചാരുമുഖീ ചാരുകാന്തിശ്ചരുപ്രിയാ ।
ചാര്‍വാകദൂരഗാ ചപധരാ ചാമ്പേയഗന്ധിനീ ॥ 124 ॥

ചിത്രാ ചിത്രരഥാ ചിന്ത്യാ ചിരന്തനാ ।
ചീനാംബരാ ചീനദേശ്യാ ചിദംബരവിഹാരിണീ ॥ 125 ॥

ചികുരാ ചികുരാബദ്ധാ ചിരഞ്ജീവിത്വദായിനീ ।
ചിന്തിതാര്‍ഥപ്രദാ ചിന്തനീയാ ചിന്താമണീശ്വരീ ॥ 126 ॥

ചിന്താമണിമയാകല്‍പാ ചിന്‍മയീ ചിന്തിതാ ചിതിഃ ।
ച്യുതിഹീനാ ചൂതകുഞ്ജാ ചോരഘ്നീ ചോരനാശിനീ ॥ 127 ॥

ചതുരാനനസമ്പൂജ്യാ ചാമരഗ്രാഹിണീവൃതാ ।
ചക്ഷുഷ്മതീ ചക്ഷൂരോഗ ഹാരിണീ ചണകപ്രിയാ ॥ 128 ॥

ചണ്ഡീസൂനുമനഃ പ്രീതികാരിണീ ചൂര്‍ണകുന്തലാ ।
ചൂര്‍ണപ്രിയാ ചലച്ചേലാ ചാരുക്കണിതകങ്കണാ ॥ 129 ॥

ചാമീകരപ്രഭാ ചാമീകരഭൈരവമോഹിനീ ।
ചാമീകരാദ്രിനിലയാ ചാതുര്യോക്തിജിതപ്രിയാ ॥ 130 ॥

ചത്വരാ ചത്വരഗതിശ്ചതുര്‍വിധപുമര്‍ഥദാ ।
ഛത്രിണീ ഛത്രവീരേന്ദ്രാ ഛവിദീപ്തദിഗന്തരാ ॥ 131 ॥

ഛായാഹീനാ ഛവിച്ഛ (ച്ഛി) ന്നാ ഛവികര്‍ത്രീ ഛവീസ്വരീ ।
ഛാദിതാരാതിനിവഹാ ഛായാപതിമുഖാര്‍ചിതാ ॥ 132 ॥

ഛേത്രീ ഛേദിതദിങ്നാഗാ ഛേദഹീനപദസ്ഥിതാ ।
ജയാ ജയകരീ ജന്യാ ജനിഹീനാ ജനാര്‍ചിതാ ॥ 133 ॥

ജയന്തസഹജാ ജംഭഭേദിഗോത്രസമുദ്ഭവാ ।
ജഹ്നുകന്യാസുതപ്രേമാ ജഹ്നുജാതീരവാസിനീ ॥ 134 ॥

ജടാധരസുതാനന്ദാ ജടാഹീനാ ജദാത്രയാ ।
ജരാമരണനിര്‍മുക്താ ജഗദാനന്ദദായിനീ ॥ 135 ॥

ജനാര്‍ദനസുതാ ജന്യഹീനാ ജലധരാസനാ ।
ജലാധാരാ ജപപരാ ജപാപുഷ്പസമാകൃതിഃ ॥ 136 ॥

ജാഹ്നവീപുലിനോത്സാഹാ ജാഹ്നവീതോയമോദിനീ ।
ജാനകീരമണപ്രീതാ ജാതകര്‍മവിശാരദാ ॥ 137 ॥

ജാതകാഭീഷ്ടദാ ജാതിഹീനാ ജാത്യന്ധമോചിനീ ।
ജിതാഖിലോന്ദ്രിയഗ്രാമാ ജിതാരിര്‍ജിതകാമിനീ ॥ 138 ॥

ജിതാമിത്രാ ജിതജഗത് ജിനദൂരാ ജിനാര്‍ചിതാ ।
ജീര്‍ണാ ജീരകനാസാഗ്രാ ജീവനാ ജീവനപ്രദാ ॥ 139 ॥

ജീവലോകേഷ്ടവരദാ ജീവാ ജീവാ(വ) രസപ്രിയാ ।
ജുഷ്ടാ ജുഷ്ടപ്രിയാ ജുഷ്ടഹൃദയാ ജ്വരനാശിനീ ॥ 140 ॥

ജ്വലത്പ്രഭാവതീ ജ്യോത്സ്നാ ജ്യോത്സ്നാമണ്ഡലമധ്യഗാ ।
ജയദാ ജനജാഡ്യാപഹാരിണീ ജന്തുതാപഹാ ॥ 141 ॥

ജഗദ്ധിതാ ജഗത്പൂജ്യാ ജഗജ്ജീവാ ജനാശ്രിതാ ।
ജലജസ്ഥാ ജലോത്പന്നാ ജലജാഭവിലോചനാ ॥ 142 ॥

ജപാധരാ ജയാനന്ദാ ജംഭഭിദ്വനിതാനുതാ ।
ഝല്ലരീവാദ്യാ സുപ്രീതാ ഝഞ്ഝാവാതാദിഭീതിഹാ ॥ 143 ॥

ഝര്‍ഝരീകൃതദൈത്യൌഘാ ഝാരിതാശേഷപാതകാ ।
ജ്ഞാനേശ്വരീ ജ്ഞാനദാത്രീ ജ്ഞാതലോകാന്തരസ്ഥിതിഃ ॥ 144 ॥

ജ്ഞാനഗംയാ ജ്ഞതതത്വാ ജ്ഞാനജ്ഞേയാദിശൂന്യഗാ ।
ജ്ഞേയാ ജ്ഞാതിവിനിര്‍മുക്താ ജ്ഞാതകാന്താന്തരാശയാ ॥ 145 ॥

ടങ്കായുധധരാ ടങ്കദംഭോലിഹതദാനവാ ।
ടങ്കിതാഖിലപാപൌഘാ ടീകാകര്‍ത്രീ ഠമാത്മികാ ॥ 146 ॥

ഠമണ്ഡലാ ഠക്കുരാര്‍ച്യാ ഠക്കുരോപാധിനാശിനീ ।
ഡംഭഹീനാ ഡാമരീഡ്യാ ഡിംഭദാ ഡമരുപ്രിയാ ॥ 147 ॥

ഡാകിനീ ഡാകിനീസേവ്യാ ഡിത്ഥേശീ ഡിണ്ഡിമപ്രിയാ ।
ഡിണ്ഡിമാരാവമുദിതാ ഡബിത്ഥമൃഗവാഹനാ ॥ 148 ॥

ഡങ്ഗാരീ ഡുണ്ഡുമാരാവാ ഡല്ലകീ ഡോരസൂത്രഭൃത് ।
ഢക്കാവദ്യധരാ ഢക്കാരാവനിഷ്ഠയൂതദിക്തടാ ॥ 149 ॥

ഢുണ്ഢിരാജാനുജപ്രീതാ ഢുണ്ഢിവിഘ്നേശദേവരാ ।
ഡോലാകേലികരാ ഡോലാവിഹാരോത്സൃഷ്ടകന്ദുകാ ॥ 150 ॥

ണകാരബിന്ദുവാമസ്ഥാ ണകാരജ്ഞാന്നിര്‍ണയാ ।
ണകാരജലജോദ്ഭൂതാ ണകാരസ്വരവാദിനീ ॥ 151 ॥

തന്വീ തനുലതാഭോഗാ തനുശ്യാമാ തമാലഭാ ।
തരുണീ തരുണാദിത്യവര്‍ണാ തത്ത്വാതിശായിനീ ॥ 152 ॥

തപോലഭ്യാ തപോലോകപൂജ്യാ തന്ത്രീവിദൂഷിണീ ।
താത്പര്യാവധികാ താരാ താരകാന്തകകാമിനീ ॥ 153 ॥

താരേശീ താരിണീ തിര്യക്സൂത്രിണീ ത്രിദശാധിപാ ।
ത്രിദശാധിപസമ്പൂജ്യാ ത്രിനേത്രാ ത്രിവിധാ ത്രയീ ॥ 154 ॥

തില്വാടവീഗതാ തുല്യഹീനാ തുംബുരുവന്ദിതാ ।
തുരാഷാട്സംഭവാ തുര്യാ തുഷാരാചലവാസിനീ । 155 ॥

തുഷ്ടാ തുഷ്ടിപ്രദാ തുര്‍ണാ തൂര്‍ണധ്വസ്താഖിലാമയാ ।
ത്രേതാ ത്രേതാഗ്നിമധ്യസ്ഥാ ത്രയ്യന്തോദ്ഗീതവൈഭവാ ॥ 156 ॥

തോത്രഭൃദ്വീരസംസേവ്യാ സ്ഥിതിഃ സ(തിസ)ര്‍ഗാദികാരിണീ ।
സര്‍വാര്‍ഥദാത്രീ പ്രകൃതിഷഷ്ഠാംശാ പരമേശ്വരീ ॥ 157 ॥

വസ്വാദിഗണസമ്പൂജ്യാ ബ്രഹ്മമാനസപുത്രികാ ।
സരിരാന്തര്‍ഭ്രാജമാനാ സ്വര്‍ണരംഭഗ്രഹാര്‍ചിതാ ॥ 158 ॥

ബ്രഹ്മജ്യോതിര്‍ബ്രഹ്മപത്നീ വിദ്യാ ശ്രീഃ പരദേവതാ । Oം ।
ഏവം നമസഹസ്രം തേ ദേവസേനാപ്രിയങ്കരം ॥ 159 ॥

പുത്രപ്രദമപുത്രാണാം ആയുരാരോഗ്യവര്‍ധനം ।
ബാലാരിഷ്ടപ്രസമനം സര്‍വസൌഖ്യപ്രദായകം ॥ 160 ॥

ശുക്രവാരേ ഭൌമവാരേ ഷഷ്ഠ്യാം വാ കൃത്തികാസ്വപി ।
ആവര്‍തയോദ്വിശേഷേണ സര്‍വാന്‍കാമാനവാപ്നുയാത് ॥ 161 ॥

യോ ഹി നിത്യം പഠേദ്ധീമാന്‍ സര്‍വാഃ സിദ്ധയന്തി സിദ്ധയഃ ।
അനേനാഭ്യര്‍ചയേദദേവീം ബില്വൈര്‍വാ കുങ്കുമാദിഭിഃ ।
സര്‍വാന്‍കാമാനവാപ്യാന്തേ സ്കന്ദസായുജ്യമാപ്നുയാത് ॥ 162 ॥

ഇതി ശ്രീമദ്സ്കാന്ദേ ശങ്കരസംഹിതാതഃ
ശ്രീദേവസേനാസഹസ്രനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ॥

Also Read 1000 Names of Goddess Sri Devasena:

1000 Names of Sri Devasena | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Devasena | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top