Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Devasena | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Shri Devasenasahasranamastotram Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீதே³வஸேநாஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥
த³காராதி³த²காராந்தவர்ணாதி³நாமாநி

ௐ ஶ்ரீக³ணேஶாய நம: ।

ப்³ரஹ்மோவாச –
யா ஹி ப்ரக்ருʼதிஷஷ்டா²ம்ஶா மம மாநஸபுத்ரிகா ।
ஆயு: ப்ரதா³ ச ஜக³தாம் ஸுப்³ரஹ்மண்யப்ரியா ஸதீ ॥ 1 ॥

தே³வஸேநாம்பி³கா தஸ்யா நாமஸஹஸ்ரமுத்தமம் ।
வதா³மி நாரத³முநே பட²நாத்ஸர்வஸித்³தி⁴த³ம் ॥ 2 ॥

அஹமேவ முநிஸ்தஸ்ய ச²ந்தோ³ঽநுஷ்டுபு³தா³ஹ்ருʼத: ।
தே³வதா தே³வஸேநாம்பா³ ஸுப்³ரஹ்மண்யப்ரியா பரா ॥ 3 ॥

பீ³ஜந்யாஸாதி³கம் ஸர்வம் மாயாவர்ணௌ: ஸமாசரேத் ।
ததோ த்⁴யாயேத்³தே³வஸேநாம் கா³ங்கே³யஸ்ய ப்ரியாம் ஶுபா⁴ம் ॥ 4 ॥

த்⁴யாநம் –
ரக்தாபா⁴ம் ரக்தவஸ்த்ராம் மணிமயக²சிதாநேகபூ⁴ஷாபி⁴ராமாம்
தே³வீம் மாஹேந்த்³ரமாந்யாம் மது⁴ரிபுநயநாது³த்³ப⁴வாம் தே³வஸேநாம் ।
கல்ஹாரம் த³க்ஷஹஸ்தே ததி³தரகரவரம் லம்பி³தம் ஸந்த³தா⁴நாம்
ஸம்ஸ்தா²ம் ஸ்கந்த³ஸ்ய வாமே ஸமுத³மபி கு³ஹம் லோகயந்தீம் ப⁴ஜேঽஹம் ॥

ஏவம் த்⁴யாத்வா ஸமப்⁴யர்ச்ய மநஸா ஸாத³ரம் நர: ।
படே²ந்நாமஸஹஸ்ரம் தத்ஸ்தவராஜமநுத்தமம் ।
ௐ தே³வஸேநா தே³வராஜதநயா தே³வவந்தி³தா ।
தே³வீ தே³வீஶ்வரீ தே³வவநிதா தே³வதார்சிதா ॥ 1 ॥

தே³வரா தே³வராராத்⁴யா தே³வமாநஸஹம்ஸிகா ।
தே³வதா³ருவநாந்த: ஸ்தா² தே³வதா தே³வமோஹிநீ ॥ 2 ॥

தே³வாரிவிமுகா² தே³வமுநீட்³யா தே³வதே³ஶிகா ।
தை³த்யாரிதநயா தை³த்யகண்டகீ தை³த்யமர்தி³நீ ॥ 3 ॥

தை³வ்யா தை³ந்யபராதீ⁴நா தை³வஜ்ஞா தை³வ்யப⁴க்ஷிணீ ।
தோ³ர்த்³வயா தோ³ஷஹீநாங்கீ³ தோ³ஷாபா⁴ தோ³ர்த்⁴ருʼதாம்பு³ஜா ॥ 4 ॥

தோ³ஷாகரஸமாநாஸ்யா தோ³ஷாகரஸமர்சிதா ।
தோ³ஷக்⁴நீ தோ³ர்லதா தோ³லசேலா தோ³லவிஹாரிணீ ॥ 5 ॥

த³ண்டி³ணீ த³ண்ட³நீதிஸ்தா² த³ண்டா³யுத⁴பதிவ்ரதா ।
த³ண்ட³காரண்யநிலயா த³ண்டி³தாஸுரவிக்ரமா ॥ 6 ॥

த³க்ஷா தா³க்ஷாயணீப்ரதா த³க்ஷிணா த³க்ஷிணாஶ்ரிதா ।
த³க்ஷஜ்ஞா த³க்ஷிணாவர்தகம்பு³கண்டீ² த³யாநிதி:⁴ ॥ 7 ॥

த³யாமூர்திர்த³ரீத்³ருʼஶ்யா தா³ரீத்³ரயப⁴யநாஶிநீ ।
த³ஶஸ்யந்த³நஸம்பூஜ்யா த³ஶநாஜிதசந்த்³ரிகா ॥ 8 ॥

த³ம்பா⁴ த³ம்ப³விஹீநேட்³யா த³ந்திவக்த்ராநுஜப்ரியா ।
தா³த்ரீ தா³நவத³ர்பக்⁴நீ தா³மோத³ரமநோஹரா ॥ 9 ॥

தி³வ்யா தி³விஷதீ³ஶாநா தி³விஷத்பதிபூஜிதா ।
தி³வ்யௌக⁴மண்ட³லா தி³வ்யமாலிநீ தி³வ்யவிக்³ரஹா ॥ 10 ॥

தி³வ்யாம்ப³ரத⁴ரா தீ³நரக்ஷிகா தீ³நக்ருʼந்நுதா ।
தீ³க்ஷிதா தீ³க்ஷிதாராத்⁴யா தீ³ப்தா தீ³ப்தவிபூ⁴ஷணா ॥ 11 ॥

து³ஷ்டதூ³ரா து³ராராத்⁴யா து:³க²க்⁴நீ து³ரிதாந்தகீ ।
தூ³தீ தூ³தகுலாபீ⁴ஷ்டா தூ³ர்வாஸஸ்துதவைப⁴வா ॥ 12 ॥

தூ³ரதூ³ரா தூ³ரக³ந்த்ரீ தூ³ர்வாத³லஸமப்ரபா⁴ ।
த்³ருʼஶ்யா த்³ருʼக்³ஜலஸம்பூ⁴தா த்³ருʼக்ப்ரதா³ த்³ருʼக்தமோபஹா ॥ 13 ॥

த்³ராவிணீ த்³ராவிடா³தீ⁴ஶா த்³ரோணபூஜ்யா த்³ருமாஶ்ரிதா ।
த⁴ந்தா³ த⁴ர்மிணீ த⁴ர்மவிநுதா த³ர்மவர்தி⁴நீ ॥ 14 ॥

தா⁴த்ரீ தா⁴த்ரீப²லப்ரீதா தி⁴ஷணாதி⁴பபூஜிதா ।
தி⁴ஷணேஶீ தீ⁴ரநுதா தீ⁴ரவாத³விலாஸிநீ ॥ 15 ॥

தூ⁴ம்ரகேஶீ தூ⁴பமோதா³ தூ⁴ர்தக்⁴நீ த்⁴ருʼதிமத்ப்ரியா ।
த்⁴யேயா த்⁴யேயாதிகா³ தௌ⁴ம்யவஸநா தௌ⁴ம்யபூஜிதா ॥ 16 ॥

நம்யா நகோ³த்³ப⁴வாஸூநுப்ரியா நாராயணாத்மஜா ।
நாராயணாக்ஷிஜலஜா நாராயணகு³ருர்நதா ॥ 17 ॥

நடீ நடேஶ்வராநந்தா³ நந்தி³நீ நந்த³கோ³பமுத் ।
நித்யா நித்யாஶ்ரிதா நித்யபதிர்நித்யபதிவ்ரதா ॥ 18 ॥

நிரஞ்ஜநா நிராகாரா நிர்விகாரா நிரர்க³லா ।
நீஹாராத்³ரிக்ருʼதாவாஶா நீஹாராத்³ரிஸுதாஸ்நுஷா ॥ 19 ॥

நீப்யா நீபஸுமப்ரிதா நூபுராராவகோமலா ।
நூத்நா நூதநபூ⁴ஷாட்⁴யா ந்யூநஹீநா நரேடி³தா ॥ 20 ॥

நௌகாரூடா⁴ நவரஸா நவவாதி³த்ரமேது³ரா ।
நவவீரஸமாரத்⁴யா நவநாக³வரேஶ்வரீ ॥ 21 ॥

நவக்³ரஹவரா நவ்யா நவ்யாம்போ⁴ஜத⁴ரா நிஶா ।
பத்³மாக்ஷீ பத்³மஸங்காஶா பத்³மஜா பத்³மபா⁴ஸுரா ॥ 22 ॥

பராசலக்ருʼதோத்³வாஹா பராசலவிஹாரிணீ ।
பத்³மநாப⁴ஸுதா பத்³மா பத்³மிநீ பத்³மமாலிநீ ॥ 23 ॥

பாரிஜாதஸுமப்ரீதா பாஶக்⁴நீ பாபநாஶிநீ ।
பாடீ²நவாஹஸம்பூஜ்யா பார்வதீஸுதகாமிநீ ॥ 24 ॥

பீநஸ்தநீ பீநப்ருʼஷ்டா² புஷ்பகோமலா ।
புஷ்கரா புஷ்கராராத்⁴யா புஷ்கரக்ஷேத்ரதே³வதா ॥ 25 ॥

புலிந்தி³நீஸபத்நீ ச புருஹூதாத்மஸம்ப⁴வா ।
பூஜ்யா பூதா பூதநாரிவிநுதா பூர்வகா³மிநீ ॥ 26 ॥

புஷ்டேந்து³நயநா பூர்ணா பேஶலா பேஶலாஸநா ।
ப²ணாத⁴ரமணிப்ரக்²யா ப²ணிராஜஸுபூஜிதா ॥ 27 ॥

பு²ல்லபத்³மத⁴ரா பு²ல்லத்³ருʼஷ்டி: ப²லநகா³ஶ்ரிதா ।
பா²லநேத்ரஸுதாநந்தா³ பா²லநேத்ரப்ரியங்கரீ ॥ 28 ॥

ப³லா ப³லாரிஜா பா³லா பா³லாரிஷ்டவிநாஶிநீ ।
பா³லகி²ல்யநுதா பா³ணாஹஸ்தா பா³ணாஸுராந்தகீ ॥ 29 ॥

பி³ம்பா³த⁴ரா பி³ந்து³மத்⁴யஸ்தி²தா பு³த⁴வரார்சிதா ।
போ³தா⁴யநமுநிப்ரீதா போ³த⁴தா³ போ³த⁴ரூபிணீ ॥ 30 ॥

ப³ந்து⁴ககுஸுமப்ரீதா ப³ந்தூ⁴கஸுமஸந்நிபா⁴ ।
பா⁴மிநீ பா⁴ரதீ பா⁴மா பா⁴ஸ்கரேந்து³ஸுபூஜிதா ॥ 31 ॥

பீ⁴மா பீ⁴மேஶ்வரீ பூ⁴மா பூ⁴திதா³ பூ⁴பதிப்ரியா ।
பு⁴வநேஶீ போ⁴க³வதி போ⁴க³தா³ போ⁴க³வர்தி⁴நீ ॥ 32 ॥

போ⁴கி³ராஜநுதா போ⁴க்³யா பீ⁴மஸேநஸமர்சிதா ।
பை⁴மீ பே⁴தாலநடநரஸிகா பீ⁴ஷ்மஸேவிதா ॥ 33 ॥

மந்த்ரிணீ மந்த்ரஸாரஜ்ஞா மந்த்ரவர்ணாக்ருʼதிர்மதி: ।
மநுசக்ரத⁴ரா மாந்யா மணிமாலவிபூ⁴ஷிதா ॥ 34 ॥

மாநிநீ மாத⁴வஸுதா மது⁴ப்ரீதா மநஸ்விநீ ।
மது⁴ராலாபமுதி³தகி³ரிஜாதநுஜா மஹீ ॥ 35 ॥

மாத்ருʼகாவர்ண ஸங்க்லுʼப்ததநுர்மாந்தா⁴த்ருʼபூஜிதா ।
மஹாதே³வஸ்நுஷா மீநலோசநா முக்திதா³யிநீ ॥ 36 ॥

மஞ்ஜுகேஶீ மஞ்ஜுஹாஸா மயூரவரவாஹநா ।
மாராராதிஸ்நுஷா மாரஸுரவதா³ மணிமண்ட³நா ॥ 37 ॥

மேஷவாஹா மேக⁴வாஹதநுஜா மோஹிதப்ரியா ।
மருத்ஸப்தகஸம்ஸேவ்யா மைநாகநிலயாஶ்ரிதா ॥ 38 ॥

யக்ஷிணீ யஜ்ஞஸம்பூ⁴தா யாமிநீ யமலோத்³ப⁴வா ।
யந்த்ரேஶ்வரீ யமாராத்⁴யா யாயஜூகஸமர்சிதா ॥ 39 ॥

யாநாரூடா⁴ யஜ்ஞஶீலா யுவதிர்யௌவநார்சிதா ।
யோகி³நீ யோக³தா³ யோக்³யா யோகீ³ந்த்³ரகுலவந்தி³தா ॥ 40 ॥

ரக்ஷோஹந்த்ரீ ரணத்பாத³நூபுரா ராக⁴வார்சிதா ।
ரேணுகா ரணஸந்நாஹா ரணத்கிங்கிணிமேக²லா ॥ 41 ॥

ராவணாந்தகரீ ராஜ்ஞீ ராஜராஜஸமர்சிதா ।
ரீம்பீ³ஜா ரூபிணீ ரூப்யா ரமணீ ரமணோத்ஸுகா ॥ 42 ॥

ரஸாயநகரீ ராதா⁴ ராதே⁴யீ ரத²ஸம்ஸ்தி²தா ।
ரோஹிணீஶமுகா² ரோக³ஹீநா ரோக³விநாஶிநீ ॥ 43 ॥

ரோசநாதிலகா ரௌத்³ரீ ரௌத்³ரமந்த்ரவிஶாரதா³ ।
லக்ஷ்மீபதிஸுதா லக்ஷ்மீர்லம்ப³வாமகராம்பு³ஜா ॥ 44 ॥

லம்படா லகுலீ லீலா லோகாலோகவிஹாரிணீ ।
லோகேஶ்வரீ லோகபூஜ்யா லதாகாரா லலத்கசா ॥ 45 ॥

லோலம்ப³சேலா லோலக்ஷீ லகி⁴மா லிகுசப்ரியா ।
லோப⁴ஹீநா லப்³த⁴காமா லதாநிலயஸம்ஸ்தி²தா ॥ 46 ॥

வநிதா வநிதாரத்⁴யா வந்த்³யா வந்தா³ஸுவத்ஸலா ।
வாமா வாமஸ்தி²தா வாணீ வாக்ப்ர்தா³ வாரிஜப்ரியா ॥ 47 ॥

வாரிஜாஸநஸந்த்³ருʼஷ்டமந்த்ரா வாஞ்சா²ஸுரத்³ருமா ।
விஷ்ணுபத்நீ விஷஹரா வீணாலாபவிநோதி³நீ ॥ 48 ॥

வேணீப³ந்தா⁴ வணுலோலா வேணுகோ³பாலஸுந்த³ரீ ।
வாஞ்சா²கல்பலதா விஶ்வவந்தி³தா விஶ்வதோமுகீ² ॥ 49 ॥

விக்⁴நேஶதே³வரா வீஶா வீஶவாஹா விரோசிநீ ।
வைரோசநநுதா வைரிஹீநா வீரேந்த்³ரவந்தி³தா ॥ 50 ॥

விமாநா விமநோதூ³ரா விமாநஸ்தா² விரட் ப்ரியா ।
வஜ்ரிணீ வஜ்ரிதநயா வஜ்ரபூ⁴ஷா விதீ⁴டி³தா ॥ 51 ॥

விஶாலாக்ஷீ வீதஶோகா வநஸ்தா² வநதே³வதா ।
வாருணீ வநஜாரூடா⁴ வாமா வாமாங்க³ஸுந்த³ரீ ॥ 52 ॥

வல்லீஸபத்நீ வாமோருர்வஸிஷ்டா²தி³மபூஜிதா ।
ஶக்தி: ஶசீஸுதா ஶக்தித⁴ரா ஶாக்தேயகாமிநீ ॥ 53 ॥

ஶ்யாமா ஶாக்கரகா³ ஶ்ரீஜா ததா² ஶ்ரீ: ஶிவமாநஸா ।
ஶிவஸ்நுஷா ஶுபா⁴காரா ஶுத்³தா⁴ ஶைலவிஹாரிணீ ॥ 54 ॥

ஶைலேந்த்³ரஜாஜாநிஜேஷ்டப்ரதா³ ஶைலாதி³ஸந்நுதா ।
ஶாம்ப⁴வீ ஶங்கராநந்தா³ ஶங்கரீ ஶஶிஶேக²ரா ॥ 55 ॥

ஶாரதா³ ஶாரதா³ராத்⁴யா ஶரஜந்மஸதீ ஶிவா ।
ஷஷ்டீ² ஷஷ்டீ²ஶ்வரீ ஷஷ்டி²தே³வீ ஷஷ்ட²யதி⁴தே³வதா ॥ 56 ॥

ஷடா³நநப்ரீதிகர்த்ரீ ஷட்³கு³ணா ஷண்முக²ப்ரியா ।
ஷடா³தா⁴ரைகநிலயா ஷோடா⁴ந்யாஸமயாக்ருʼதி: ॥ 57 ॥

ஷட்³விதை⁴க்யாநுஸந்தா⁴நப்ரீதா ஷட்³ரஸமிஶ்ரிதா ।
ஸாம்ராஜ்ஞீ ஸகலா ஸாத்⁴வீ ஸமநீஸ்தா²நகா³ ஸதீ ॥ 58 ॥

ஸங்கீ³தரஸிகா ஸாரா ஸர்வாகரா ஸநாதநா ।
ஸநாதநப்ரியா ஸத்யா ஸத்யத⁴ர்மா ஸரஸ்வதீ ॥ 59 ॥

ஸஹஸ்ரநாமஸம்பூஜ்யா ஸஹஸ்ராம்ஶுஸமப்ரபா⁴ ।
ஸ்கந்தோ³த்ஸாஹகரீ ஸ்கந்த³வாமோத்ஸங்க³நிவாஸிநீ ॥ 60 ॥

ஸிம்ஹவக்த்ராந்தககரீ ஸிம்ஹாரூடா⁴ ஸ்மிதாநநா ।
ஸ்வர்க³ஸ்தா² ஸுரஸம்பூஜ்யா ஸுந்த³ரீ ஸுத³தீ ஸுரா ॥ 61 ॥

ஸுரேஶ்வரீ ஸுராசார்யபூஜிதா ஸுக்ருʼதீடி³தா ।
ஸுரத்³ருநிலயா ஸௌரமண்ட³லஸ்தா² ஸுக²ப்ரதா³ ॥ 62 ॥

ஸௌதா³மிநீநிபா⁴ஸுப்⁴ரூ: ஸௌந்த³ர்யசிதஹ்ருʼத்ப்ரியா ।
ஸுரத்³ருஹாஸுஹ்ருʼத்ஸோமயாஜிபூஜ்யா ஸுமார்சிதா ॥ 63 ॥

ஸுமேஷுவரதா³ ஸௌம்யா ஸ்கந்தா³ந்த:புரவாஸிநீ ।
ஸ்கந்த³கோஷ்ட²க³தா ஸ்கந்த³வாமபா⁴க³ஸ்தி²தா ஸமா ॥ 64 ॥

ஸ்கந்தா³ஶ்லிஷ்டா ஸ்கந்த³த்³ருʼஷ்டி: ஸ்கந்தா³யத்தமநஸ்விநீ ।
ஸநகாதி³ஹிதா ஸாங்கா³ ஸாயுதா⁴ ஸுரவம்ஶஜா ॥ 65 ॥

ஸுரவல்லீ ஸுரலதா ஸுரலோகநிவாஸிநீ ।
ஸுப்³ரஹ்மண்யஸகீ² ஸேநா ஸோமவம்ஶ்யந்ருʼபேடி³தா ॥ 66 ॥

ஸுதப்ரதா³ ஸூதவாயு: ஸுரஸைந்யஸுரக்ஷிகா ।
ஸர்வாதா⁴ரா ஸர்வபூ⁴ஷா ஸர்வேஶீ ஸர்வபூஜிதா ॥ 67 ॥

ஸரஸா ஸாத³ரா ஸாமா ஸ்வாமிநீ ஸ்வாமிமோஹிநீ ।
ஸ்வாம்யத்³ரிநிலயா ஸ்வச்சா² ஸ்வதந்த்ரா ஸ்வஸ்திதா³ ஸ்வதா⁴ ॥ 68 ॥

ஸ்வாஹாக்ருʼதி: ஸ்வாது³ஶீலா ஸ்வரப்ரஸ்தாரவித்தமா ।
ஹரஸ்நுஷா ஹராநந்தா³ ஹரிநேத்ரஸமுத்³ப⁴வா ॥ 69 ॥

ஹரிணாக்ஷீ ஹரிப்ரேமா ஹரித³ஶ்வவிவர்தி⁴தா ।
ஹரஸூநுப்ரியா ஹரபா⁴ஸுரா ஹீரபூ⁴ஷணா ॥ 70 ॥

ஹேமாம்பு³ஜத⁴ரா ஹேமகாஞ்சீ ஹேமாப்³ஜஸம்ஸ்தி²தா ।
ஹேமாத்³ரிநிலயா ஹேலாமுதி³தாஸ்வப்நகாமிநீ ॥ 71 ॥

ஹேரம்ப³தே³வரா ஹோமப்ரியா ஹோத்ரீ ஹிரண்யதா³ ।
ஹிரண்யக³ர்போ⁴பஜ்ஞாதமந்த்ரா ஹாநிவிவர்ஜிதா ॥ 72 ॥

ஹிமாசலஸ்தி²தா ஹந்த்ரீ ஹர்யக்ஷாஸநஸம்ஸ்தி²தா ।
ஹம்ஸவாஹா ஹம்ஸக³திர்ஹம்ஸீ ஹம்ஸமநுப்ரியா ॥ 73 ॥

ஹஸ்தபத்³மா ஹஸ்தயுகா³ ஹஸிதா ஹஸிதாநநா ।
ஹ்ருʼத்³யா ஹ்ருʼந்மோஹஸம்ஹர்த்ரீ ஹ்ருʼத³யஸ்தா² ஹதாஸுரா ॥ 74 ॥

ஹாகிநீ ஹாகிநீபூஜ்யா ஹிதா ஹிதகரீ ஹரா ।
ஹரித்³ராமுதி³தா ஹர்ம்யஸம்ஸ்தா² ஹலத⁴ரேடி³தா ॥ 75 ॥

ஹாலாஹலப்ரஶமநீ ஹலாக்ருʼஷ்டஜக³த்த்ர்யா ।
ஹல்லீஸமுதி³தா ஹேயவர்ஜிதா ஹரகோமலா ॥ 76 ॥

க்ஷமா க்ஷமாகரீ க்ஷாமமத்⁴யா க்ஷாமவிநாஶிநீ ।
க்ஷாமாதி³விநுதா க்ஷிப்ரா க்ஷணிகாசலஸம்ஸ்தி²தா ॥ 77 ॥

க்ஷபேஶதுல்யவத³நா க்ஷபாசரவிநாஶிநீ ।
க்ஷிப்ரஸித்³தி⁴ப்ரதா³ க்ஷேமகாரிணீ க்ஷேத்ரரூபிணீ ॥ 78 ॥

க்ஷேத்ரேஶ்வரீ க்ஷேத்ரபாலபூஜிதா க்ஷுத்³ரநாஶிநீ ।
க்ஷுத்³ரக்³ரஹார்திஶமநீ க்ஷௌத்³ரா க்ஷோத்³ராம்ப³ராவ்ருʼதா ॥ 79 ॥

க்ஷீராந்நரஸிகா க்ஷீரா க்ஷுத்³ரக⁴ண்டா க்ஷிதீஶ்வரீ ।
க்ஷிதீஶவிநுதா க்ஷத்ரா க்ஷத்ரமண்ட³லவந்தி³தா ॥ 80 ॥

க்ஷயஹீநா க்ஷயவ்யாதி⁴நாஶிநீ க்ஷமணாபஹா ।
க்ஷராக்ஷரா க்ஷதாராதிமண்ட³லா க்ஷிப்ரகா³மிநீ ॥ 81 ॥

க்ஷணதா³ க்ஷணதா³ராத்⁴யா க்ஷணதா³குடிலாலகா ।
க்ஷீணதோ³ஷா க்ஷிதிருஹா க்ஷிதிதத்த்வா க்ஷமாமயீ ॥ 82 ॥

அமரா சாமராதீ⁴ஶதநயா சாபராஜிதா ।
அபாரகருணாঽத்³வைதா அந்நதா³ঽந்நேஶ்வரீ அஜா ॥ 83 ॥

அஜாரூடா⁴ அஜாரத்⁴யா அர்ஜுநாராதி⁴தாঽஜரா ।
அரிஷ்டஸமநீ சாச்சா² அத்³பு⁴தா அம்ருʼதேஶ்வரீ ॥ 84 ॥

அம்ருʼதாப்³தி⁴க்ருʼதாவாஸா அம்ருʼதாஸாரஶீதலா ।
அம்ருʼதாநந்தி³தாঽநாதி³ரம்ருʼதா அம்ருʼதோத்³ப⁴வா ॥ 85 ॥

அநாதி³மத்⁴யா அவதி:⁴ அநௌபம்யகு³ணாஶ்ரிதா ।
ஆதா⁴ரஹீநா சாதா⁴ரா ஆதா⁴ராதே⁴யவர்ஜிதா ॥ 86 ॥

ஆதி³த்யமண்ட³லாந்தஸ்தா² ஆஶ்ரிதாகி²லஸித்³தி⁴தா³ ।
ஆஸுமோஹிதஷட்³வக்த்ரா ஆஶாபாலஸுபூஜிதா ॥ 87 ॥

ஆரக்³வத⁴ப்ரியாঽঽரார்திமுதி³தாঽঽசரஶாலிநீ ।
ஆயு: ப்ரதா³ঽঽரோக்³யகர்த்ரீ ஆரத்⁴யாঽঽஹாரப⁴க்ஷிணீ ॥ 88 ॥

இந்த்³ரஸேநா இந்த்³ரநுதா இந்த்³ராவரஜஸம்ப⁴வா ।
இந்தி³ராரமணப்ரீதா இந்த்³ராணீக்ருʼதலாலநா ॥ 89 ॥

இந்தீ³வராக்ஷீ இந்த்³ரக்ஷீ இரம்மத³ஸமப்ரபா⁴ ।
இதிஹாஸஶ்ருதகதா² இஷ்டா சேஷ்டார்த²தா³யிநீ ॥ 90 ॥

இக்ஷ்வாகுவம்ஶ்யஸம்பூஜ்யா இஜ்யாஶீலவரப்ரதா³ ।
ஈஶ்வரீ சேஶாதநயக்³ருʼஹிணீ சேஶ்வரப்ரியா ॥ 91 ॥

ஈதிபா³தா⁴ஹரா சேட்³யா ஈஷணாரஹிதாஶ்ரிதா ।
உமாஸுதப்ரியா சோத்³யத்³ரவிதுல்யா உமாப்ரியா ॥ 92 ॥

உதா³ரா சோத்³யமா சோத்³யத்கிரணா உருவிக்ரமா ।
உருப்ரபா⁴வா சோர்வீப்⁴ருʼந்நிலயா சோடு³க³ணாஶ்ரிதா ॥ 93 ॥

ஊருந்யஸ்தகரா சோர்த்⁴வலோகஸ்தா² ஊர்த்⁴வகா³மிநீ ।
ருʼத்³தி⁴தா³ ருʼத்³த⁴விநுதா ருʼணஹந்த்ரீ ருʼஜுப்ரியா ॥ 94 ॥

ஏணாங்கஶேக²ரஸுதகா³டா⁴ஶ்லிஷ்டவபுர்த⁴ரா ।
ஏணாக்ஷீ சைணமுதி³தா ஐரம்மத³ஸமாம்ப³ரா ॥ 95 ॥

ஓஷதி⁴ப்ரஸ்த²நிலயா ஓஷதீ⁴ஶாநஸேவிதா ।
ஓமீஶ்வரீ ஔபலாம்பா³ ஔத்ஸுக்யவரதா³யிநீ ॥ 96 ॥

ஔதா³ர்யஶீலா சாம்போ³த்கிமுதி³தாঽঽபந்நிவரிணீ ।
கஞ்ஜாக்ஷீ கஞ்ஜவிநுதா கம்பு³கண்டீ² கவிப்ரியா ॥ 97 ॥

கமலா கமலாராத்⁴யா கநத்கநகவிக்³ரிஹா ।
காமிநீ காமவிநுதா காமாராதியுதப்ரியா ॥ 98 ॥

காமாங்க³நேடி³தா காம்யா காமலோலா கலாவதீ ।
காங்க்ஷாஹீநா காமகலா கிம்ஶுகாப⁴ரத³ச்ச²தா³ ॥ 99 ॥

கலா குவமயாநந்தா³ குருவிந்த³மணிப்ரபா⁴ ।
குக்குடத்⁴வாநமுதி³தா குக்குடத்⁴வஜகோமலா ॥ 100 ॥

கூர்மாஸநக³தா கூர்மப்ருʼஷ்டா²ப⁴ப்ரபதா³ந்விதா ।
க்ருʼத்திகாதநயப்ரீதா க்ருʼத்திகாமண்ட³லாவ்ருʼதா ॥ 101 ॥

க்ருʼத்திகாப⁴ப்ரியா க்ருʼத்தித⁴ரா கேதா³ரவாஸிநீ ।
கேவலா கேவலாநந்தா³ கேகிமோதா³ கரத்³வயா ॥ 102 ॥

கேகிவாஹா கேஶவேஷ்டா கைலாஸாசலவாஸிநீ ।
கைவல்யதா³த்ரீ கைவல்யா கோமலா கோமலாக்ருʼதி: ॥ 103 ॥

கோணஸ்தா² கோபவிமுகா² கௌண்டி³ந்யமுநிபூஜிதா ।
க்ருʼபாபூர்ணா க்ருʼபாலோகா க்ருʼபாசார்யஸமர்சிதா ॥ 104 ॥

க்ருʼதாந்தாப⁴யதா³ க்ருʼஷ்ணநுதா க்ருʼஷ்ணாஜிநாஸநா ।
கலிஹந்த்ரீ கலீஶாநீ கலிகல்மஷநாஶிநீ ॥ 105 ॥

கவேரதநயாதீரவாஸிநீ கமலாஸநா ।
க²ட்³க³ஹஸ்தா கா²த்³யலோலா க²ண்டி³தாராதிமண்ட³லா ॥ 106 ॥

க³ண்யா க³ணப்ரியா க³த்³யாபத்³யா க³ணநவர்ஜிதா ।
க³ணேஶாவரஜப்ரேமா க³ணிகாமண்ட³லோத்ஸுகா ॥ 107 ॥

க³ணேஶாராத⁴நோத்³யுக்தா கா³யத்ரீ கா³நலோலுபா ।
கா³தா²நேகா கா³லவார்ச்யா கா³ங்கே³யஸுமநோஹரா ॥ 108 ॥

கா³ங்கே³யாலிங்கி³த தநு: கா³ங்கே³யபரமோத்ஸுகா ।
கி³ரிக³ம்யா கி³ரிநுதா கி³ரீஶா கி³ரிஶஸ்நுஷா ॥ 109 ॥

கி³ரிஜாஜாநிஜஜயா கி³ரிஸௌதா⁴ கி³ரிஶ்தி²தா ।
கீ³ர்வாணவிநுதா கீ³தா கீ³தக³ந்த⁴ர்வமண்ட³லா ॥ 110 ॥

கீ³ர்வாணேஶதபோலப்³தா⁴ கீ³ர்வாணீ கீ³ஷ்பதீடி³தா ।
கு³ஹ்யா கு³ஹ்யதமா கு³ண்யா கு³ஹ்யகாதி³ஸமார்சிதா ॥ 111 ॥

கு³ருப்ரியா கூ³ட⁴க³திர்கு³ஹாநந்தா³ கு³ஹப்ரியா ।
கு³ஹேஷ்டா கு³ஹஸம்மோஹா கு³ஹாநந்யா கு³ஹோத்ஸுகா ॥ 112 ॥

கு³ஹஶ்ரீர்கு³ஹஸாரஜ்ஞா கு³ஹாஶ்லிஷ்டகலோவரா ।
கூ³டா⁴ கூ³ட⁴தமா கூ³ட⁴வித்³யா கோ³விந்த³ஸம்ப⁴வா ॥ 113 ॥

கோ³விந்த³ஸஹஜாஸூநுகலத்ரம் கோ³பிகாநுதா ।
கோ³பாலஸுந்த³ரீ கோ³பநுதா கோ³குலநாயிகா ॥ 114 ॥

கோ³த்ரபி⁴த்தநயா கோ³த்ரா கோ³த்ரஜ்ஞா கோ³பதிஸ்தி²தா ।
கௌ³ரவீ கௌ³ரவர்ணாங்கீ³ கௌ³ரீ கௌ³ர்யர்சநப்ரியா ॥ 115 ॥

க³ண்ட³கீதீரகா³ க³ண்ட³பே⁴ருண்டா³ க³ண்ட³பை⁴ரவீ ।
க³ண்ட³மாலா க³ண்ட³பூ⁴ஷா க³ண்ட³மாங்க³ல்யபூ⁴ஷணா ॥ 116 ॥

க⁴டார்க³லா க⁴டரவா க⁴டதுல்யஸ்தநத்³வயா ।
க⁴டநாரஹிதா க⁴ண்டாமணிர்க⁴ண்டாரவப்ரியா ॥ 117 ॥

க⁴டிகா க⁴டிகாஶூந்யா க்⁴ருʼணாபூர்ணா க்⁴ருʼணிப்ரியா ।
க⁴டோத்³ப⁴வமுநிஸ்துத்யா கு⁴டிகாஸித்³தி⁴தா³யிநீ ॥ 118 ॥

கூ⁴ர்ணாக்ஷீ க்⁴ருʼதகாடி²ந்யா க்⁴ருʼதஸூக்தாநுவாதி³தா ।
க்⁴ருʼதாஹுதிப்ரியா க்⁴ருʼஷ்டிர்க்⁴ருʼஷ்டகர்த்ரீ க்⁴ருʼணாநிதி:⁴ ॥ 119 ॥

கோ⁴ரக்ருʼத்யா கோ⁴ரக்ருʼத்யவிமுகா² க⁴நமூர்த⁴ஜா ।
சஞ்சலா சபலா சண்டா³ சது³லா சது³லேக்ஷணா ॥ 120 ॥

சண்ட³ப்ரசண்டா³ சண்டீ³ஶா சரசரவிநோதி³நீ ।
சதுரா சதுரஶ்ராங்கசக்ரா சக்ரத⁴ராத்மஜா ॥ 121 ॥

சக்ரிணீ சக்ர கப³ரீ சக்ரவர்திஸமர்சிதா ।
சந்த்³ரகாஶா சந்த்³ரமுகீ² சந்த்³ரஹாஸா சமத்க்ருʼதா ॥ 122 ॥

சந்த்³ரஹாஸத⁴ரா சக்ரவாகஸ்தநபு⁴ஜாந்தரா ।
சக்ரவாலஸ்தி²தா சக்ரக³திஶ்சந்த³நசர்சிதா ॥ 123 ॥

சாருபூ⁴ஷா சாருமுகீ² சாருகாந்திஶ்சருப்ரியா ।
சார்வாகதூ³ரகா³ சபத⁴ரா சாம்பேயக³ந்தி⁴நீ ॥ 124 ॥

சித்ரா சித்ரரதா² சிந்த்யா சிரந்தநா ।
சீநாம்ப³ரா சீநதே³ஶ்யா சித³ம்ப³ரவிஹாரிணீ ॥ 125 ॥

சிகுரா சிகுராப³த்³தா⁴ சிரஞ்ஜீவித்வதா³யிநீ ।
சிந்திதார்த²ப்ரதா³ சிந்தநீயா சிந்தாமணீஶ்வரீ ॥ 126 ॥

சிந்தாமணிமயாகல்பா சிந்மயீ சிந்திதா சிதி: ।
ச்யுதிஹீநா சூதகுஞ்ஜா சோரக்⁴நீ சோரநாஶிநீ ॥ 127 ॥

சதுராநநஸம்பூஜ்யா சாமரக்³ராஹிணீவ்ருʼதா ।
சக்ஷுஷ்மதீ சக்ஷூரோக³ ஹாரிணீ சணகப்ரியா ॥ 128 ॥

சண்டீ³ஸூநுமந: ப்ரீதிகாரிணீ சூர்ணகுந்தலா ।
சூர்ணப்ரியா சலச்சேலா சாருக்கணிதகங்கணா ॥ 129 ॥

சாமீகரப்ரபா⁴ சாமீகரபை⁴ரவமோஹிநீ ।
சாமீகராத்³ரிநிலயா சாதுர்யோக்திஜிதப்ரியா ॥ 130 ॥

சத்வரா சத்வரக³திஶ்சதுர்வித⁴புமர்த²தா³ ।
ச²த்ரிணீ ச²த்ரவீரேந்த்³ரா ச²விதீ³ப்ததி³க³ந்தரா ॥ 131 ॥

சா²யாஹீநா ச²விச்ச² (ச்சி²) ந்நா ச²விகர்த்ரீ ச²வீஸ்வரீ ।
சா²தி³தாராதிநிவஹா சா²யாபதிமுகா²ர்சிதா ॥ 132 ॥

சே²த்ரீ சே²தி³ததி³ங்நாகா³ சே²த³ஹீநபத³ஸ்தி²தா ।
ஜயா ஜயகரீ ஜந்யா ஜநிஹீநா ஜநார்சிதா ॥ 133 ॥

ஜயந்தஸஹஜா ஜம்ப⁴பே⁴தி³கோ³த்ரஸமுத்³ப⁴வா ।
ஜஹ்நுகந்யாஸுதப்ரேமா ஜஹ்நுஜாதீரவாஸிநீ ॥ 134 ॥

ஜடாத⁴ரஸுதாநந்தா³ ஜடாஹீநா ஜதா³த்ரயா ।
ஜராமரணநிர்முக்தா ஜக³தா³நந்த³தா³யிநீ ॥ 135 ॥

ஜநார்த³நஸுதா ஜந்யஹீநா ஜலத⁴ராஸநா ।
ஜலாதா⁴ரா ஜபபரா ஜபாபுஷ்பஸமாக்ருʼதி: ॥ 136 ॥

ஜாஹ்நவீபுலிநோத்ஸாஹா ஜாஹ்நவீதோயமோதி³நீ ।
ஜாநகீரமணப்ரீதா ஜாதகர்மவிஶாரதா³ ॥ 137 ॥

ஜாதகாபீ⁴ஷ்டதா³ ஜாதிஹீநா ஜாத்யந்த⁴மோசிநீ ।
ஜிதாகி²லோந்த்³ரியக்³ராமா ஜிதாரிர்ஜிதகாமிநீ ॥ 138 ॥

ஜிதாமித்ரா ஜிதஜக³த் ஜிநதூ³ரா ஜிநார்சிதா ।
ஜீர்ணா ஜீரகநாஸாக்³ரா ஜீவநா ஜீவநப்ரதா³ ॥ 139 ॥

ஜீவலோகேஷ்டவரதா³ ஜீவா ஜீவா(வ) ரஸப்ரியா ।
ஜுஷ்டா ஜுஷ்டப்ரியா ஜுஷ்டஹ்ருʼத³யா ஜ்வரநாஶிநீ ॥ 140 ॥

ஜ்வலத்ப்ரபா⁴வதீ ஜ்யோத்ஸ்நா ஜ்யோத்ஸ்நாமண்ட³லமத்⁴யகா³ ।
ஜயதா³ ஜநஜாட்³யாபஹாரிணீ ஜந்துதாபஹா ॥ 141 ॥

ஜக³த்³தி⁴தா ஜக³த்பூஜ்யா ஜக³ஜ்ஜீவா ஜநாஶ்ரிதா ।
ஜலஜஸ்தா² ஜலோத்பந்நா ஜலஜாப⁴விலோசநா ॥ 142 ॥

ஜபாத⁴ரா ஜயாநந்தா³ ஜம்ப⁴பி⁴த்³வநிதாநுதா ।
ஜ²ல்லரீவாத்³யா ஸுப்ரீதா ஜ²ஞ்ஜா²வாதாதி³பீ⁴திஹா ॥ 143 ॥

ஜ²ர்ஜ²ரீக்ருʼததை³த்யௌகா⁴ ஜா²ரிதாஶேஷபாதகா ।
ஜ்ஞாநேஶ்வரீ ஜ்ஞாநதா³த்ரீ ஜ்ஞாதலோகாந்தரஸ்தி²தி: ॥ 144 ॥

ஜ்ஞாநக³ம்யா ஜ்ஞததத்வா ஜ்ஞாநஜ்ஞேயாதி³ஶூந்யகா³ ।
ஜ்ஞேயா ஜ்ஞாதிவிநிர்முக்தா ஜ்ஞாதகாந்தாந்தராஶயா ॥ 145 ॥

டங்காயுத⁴த⁴ரா டங்கத³ம்போ⁴லிஹததா³நவா ।
டங்கிதாகி²லபாபௌகா⁴ டீகாகர்த்ரீ ட²மாத்மிகா ॥ 146 ॥

ட²மண்ட³லா ட²க்குரார்ச்யா ட²க்குரோபாதி⁴நாஶிநீ ।
ட³ம்ப⁴ஹீநா டா³மரீட்³யா டி³ம்ப⁴தா³ ட³மருப்ரியா ॥ 147 ॥

டா³கிநீ டா³கிநீஸேவ்யா டி³த்தே²ஶீ டி³ண்டி³மப்ரியா ।
டி³ண்டி³மாராவமுதி³தா ட³பி³த்த²ம்ருʼக³வாஹநா ॥ 148 ॥

ட³ங்கா³ரீ டு³ண்டு³மாராவா ட³ல்லகீ டோ³ரஸூத்ரப்⁴ருʼத் ।
ட⁴க்காவத்³யத⁴ரா ட⁴க்காராவநிஷ்ட²யூததி³க்தடா ॥ 149 ॥

டு⁴ண்டி⁴ராஜாநுஜப்ரீதா டு⁴ண்டி⁴விக்⁴நேஶதே³வரா ।
டோ³லாகேலிகரா டோ³லாவிஹாரோத்ஸ்ருʼஷ்டகந்து³கா ॥ 150 ॥

ணகாரபி³ந்து³வாமஸ்தா² ணகாரஜ்ஞாந்நிர்ணயா ।
ணகாரஜலஜோத்³பூ⁴தா ணகாரஸ்வரவாதி³நீ ॥ 151 ॥

தந்வீ தநுலதாபோ⁴கா³ தநுஶ்யாமா தமாலபா⁴ ।
தருணீ தருணாதி³த்யவர்ணா தத்த்வாதிஶாயிநீ ॥ 152 ॥

தபோலப்⁴யா தபோலோகபூஜ்யா தந்த்ரீவிதூ³ஷிணீ ।
தாத்பர்யாவதி⁴கா தாரா தாரகாந்தககாமிநீ ॥ 153 ॥

தாரேஶீ தாரிணீ திர்யக்ஸூத்ரிணீ த்ரித³ஶாதி⁴பா ।
த்ரித³ஶாதி⁴பஸம்பூஜ்யா த்ரிநேத்ரா த்ரிவிதா⁴ த்ரயீ ॥ 154 ॥

தில்வாடவீக³தா துல்யஹீநா தும்பு³ருவந்தி³தா ।
துராஷாட்ஸம்ப⁴வா துர்யா துஷாராசலவாஸிநீ । 155 ॥

துஷ்டா துஷ்டிப்ரதா³ துர்ணா தூர்ணத்⁴வஸ்தாகி²லாமயா ।
த்ரேதா த்ரேதாக்³நிமத்⁴யஸ்தா² த்ரய்யந்தோத்³கீ³தவைப⁴வா ॥ 156 ॥

தோத்ரப்⁴ருʼத்³வீரஸம்ஸேவ்யா ஸ்தி²தி: ஸ(திஸ)ர்கா³தி³காரிணீ ।
ஸர்வார்த²தா³த்ரீ ப்ரக்ருʼதிஷஷ்டா²ம்ஶா பரமேஶ்வரீ ॥ 157 ॥

வஸ்வாதி³க³ணஸம்பூஜ்யா ப்³ரஹ்மமாநஸபுத்ரிகா ।
ஸரிராந்தர்ப்⁴ராஜமாநா ஸ்வர்ணரம்ப⁴க்³ரஹார்சிதா ॥ 158 ॥

ப்³ரஹ்மஜ்யோதிர்ப்³ரஹ்மபத்நீ வித்³யா ஶ்ரீ: பரதே³வதா । Oம் ।
ஏவம் நமஸஹஸ்ரம் தே தே³வஸேநாப்ரியங்கரம் ॥ 159 ॥

புத்ரப்ரத³மபுத்ராணாம் ஆயுராரோக்³யவர்த⁴நம் ।
பா³லாரிஷ்டப்ரஸமநம் ஸர்வஸௌக்²யப்ரதா³யகம் ॥ 160 ॥

ஶுக்ரவாரே பௌ⁴மவாரே ஷஷ்ட்²யாம் வா க்ருʼத்திகாஸ்வபி ।
ஆவர்தயோத்³விஶேஷேண ஸர்வாந்காமாநவாப்நுயாத் ॥ 161 ॥

யோ ஹி நித்யம் படே²த்³தீ⁴மாந் ஸர்வா: ஸித்³த⁴யந்தி ஸித்³த⁴ய: ।
அநேநாப்⁴யர்சயேத³தே³வீம் பி³ல்வைர்வா குங்குமாதி³பி:⁴ ।
ஸர்வாந்காமாநவாப்யாந்தே ஸ்கந்த³ஸாயுஜ்யமாப்நுயாத் ॥ 162 ॥

இதி ஶ்ரீமத்³ஸ்காந்தே³ ஶங்கரஸம்ஹிதாத:
ஶ்ரீதே³வஸேநாஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Also Read 1000 Names of Goddess Sri Devasena:

1000 Names of Sri Devasena | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Devasena | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top