Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Devasena | Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi

Shri Devasenasahasranamastotram Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਦੇਵਸੇਨਾਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥
ਦਕਾਰਾਦਿਥਕਾਰਾਨ੍ਤਵਰ੍ਣਾਦਿਨਾਮਾਨਿ

ॐ ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।

ਬ੍ਰਹ੍ਮੋਵਾਚ –
ਯਾ ਹਿ ਪ੍ਰਕਤਿਸ਼ਸ਼੍ਠਾਂਸ਼ਾ ਮਮ ਮਾਨਸਪੁਤ੍ਰਿਕਾ ।
ਆਯੁਃ ਪ੍ਰਦਾ ਚ ਜਗਤਾਂ ਸੁਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਪ੍ਰਿਯਾ ਸਤੀ ॥ ੧ ॥

ਦੇਵਸੇਨਾਮ੍ਬਿਕਾ ਤਸ੍ਯਾ ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਮੁਤ੍ਤਮਮ੍ ।
ਵਦਾਮਿ ਨਾਰਦਮੁਨੇ ਪਠਨਾਤ੍ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਦਮ੍ ॥ ੨ ॥

ਅਹਮੇਵ ਮੁਨਿਸ੍ਤਸ੍ਯ ਛਨ੍ਦੋऽਨੁਸ਼੍ਟੁਬੁਦਾਹਤਃ ।
ਦੇਵਤਾ ਦੇਵਸੇਨਾਮ੍ਬਾ ਸੁਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਪ੍ਰਿਯਾ ਪਰਾ ॥ ੩ ॥

ਬੀਜਨ੍ਯਾਸਾਦਿਕਂ ਸਰ੍ਵਂ ਮਾਯਾਵਰ੍ਣੌਃ ਸਮਾਚਰੇਤ੍ ।
ਤਤੋ ਧ੍ਯਾਯੇਦ੍ਦੇਵਸੇਨਾਂ ਗਾਙ੍ਗੇਯਸ੍ਯ ਪ੍ਰਿਯਾਂ ਸ਼ੁਭਾਮ੍ ॥ ੪ ॥

ਧ੍ਯਾਨਮ੍ –
ਰਕ੍ਤਾਭਾਂ ਰਕ੍ਤਵਸ੍ਤ੍ਰਾਂ ਮਣਿਮਯਖਚਿਤਾਨੇਕਭੂਸ਼ਾਭਿਰਾਮਾਂ
ਦੇਵੀਂ ਮਾਹੇਨ੍ਦ੍ਰਮਾਨ੍ਯਾਂ ਮਧੁਰਿਪੁਨਯਨਾਦੁਦ੍ਭਵਾਂ ਦੇਵਸੇਨਾਮ੍ ।
ਕਲ੍ਹਾਰਂ ਦਕ੍ਸ਼ਹਸ੍ਤੇ ਤਦਿਤਰਕਰਵਰਂ ਲਮ੍ਬਿਤਂ ਸਨ੍ਦਧਾਨਾਂ
ਸਂਸ੍ਥਾਂ ਸ੍ਕਨ੍ਦਸ੍ਯ ਵਾਮੇ ਸਮੁਦਮਪਿ ਗੁਹਂ ਲੋਕਯਨ੍ਤੀਂ ਭਜੇऽਹਮ੍ ॥

ਏਵਂ ਧ੍ਯਾਤ੍ਵਾ ਸਮਭ੍ਯਰ੍ਚ੍ਯ ਮਨਸਾ ਸਾਦਰਂ ਨਰਃ ।
ਪਠੇਨ੍ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਂ ਤਤ੍ਸ੍ਤਵਰਾਜਮਨੁਤ੍ਤਮਮ੍ ।
ॐ ਦੇਵਸੇਨਾ ਦੇਵਰਾਜਤਨਯਾ ਦੇਵਵਨ੍ਦਿਤਾ ।
ਦੇਵੀ ਦੇਵੀਸ਼੍ਵਰੀ ਦੇਵਵਨਿਤਾ ਦੇਵਤਾਰ੍ਚਿਤਾ ॥ ੧ ॥

ਦੇਵਰਾ ਦੇਵਰਾਰਾਧ੍ਯਾ ਦੇਵਮਾਨਸਹਂਸਿਕਾ ।
ਦੇਵਦਾਰੁਵਨਾਨ੍ਤਃ ਸ੍ਥਾ ਦੇਵਤਾ ਦੇਵਮੋਹਿਨੀ ॥ ੨ ॥

ਦੇਵਾਰਿਵਿਮੁਖਾ ਦੇਵਮੁਨੀਡ੍ਯਾ ਦੇਵਦੇਸ਼ਿਕਾ ।
ਦੈਤ੍ਯਾਰਿਤਨਯਾ ਦੈਤ੍ਯਕਣ੍ਟਕੀ ਦੈਤ੍ਯਮਰ੍ਦਿਨੀ ॥ ੩ ॥

ਦੈਵ੍ਯਾ ਦੈਨ੍ਯਪਰਾਧੀਨਾ ਦੈਵਜ੍ਞਾ ਦੈਵ੍ਯਭਕ੍ਸ਼ਿਣੀ ।
ਦੋਰ੍ਦ੍ਵਯਾ ਦੋਸ਼ਹੀਨਾਙ੍ਗੀ ਦੋਸ਼ਾਭਾ ਦੋਰ੍ਧਤਾਮ੍ਬੁਜਾ ॥ ੪ ॥

ਦੋਸ਼ਾਕਰਸਮਾਨਾਸ੍ਯਾ ਦੋਸ਼ਾਕਰਸਮਰ੍ਚਿਤਾ ।
ਦੋਸ਼ਘ੍ਨੀ ਦੋਰ੍ਲਤਾ ਦੋਲਚੇਲਾ ਦੋਲਵਿਹਾਰਿਣੀ ॥ ੫ ॥

ਦਣ੍ਡਿਣੀ ਦਣ੍ਡਨੀਤਿਸ੍ਥਾ ਦਣ੍ਡਾਯੁਧਪਤਿਵ੍ਰਤਾ ।
ਦਣ੍ਡਕਾਰਣ੍ਯਨਿਲਯਾ ਦਣ੍ਡਿਤਾਸੁਰਵਿਕ੍ਰਮਾ ॥ ੬ ॥

ਦਕ੍ਸ਼ਾ ਦਾਕ੍ਸ਼ਾਯਣੀਪ੍ਰਤਾ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਸ਼੍ਰਿਤਾ ।
ਦਕ੍ਸ਼ਜ੍ਞਾ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਵਰ੍ਤਕਮ੍ਬੁਕਣ੍ਠੀ ਦਯਾਨਿਧਿਃ ॥ ੭ ॥

ਦਯਾਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਦਰੀਦਸ਼੍ਯਾ ਦਾਰੀਦ੍ਰਯਭਯਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਦਸ਼ਸ੍ਯਨ੍ਦਨਸਮ੍ਪੂਜ੍ਯਾ ਦਸ਼ਨਾਜਿਤਚਨ੍ਦ੍ਰਿਕਾ ॥ ੮ ॥

ਦਮ੍ਭਾ ਦਮ੍ਬਵਿਹੀਨੇਡ੍ਯਾ ਦਨ੍ਤਿਵਕ੍ਤ੍ਰਾਨੁਜਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਦਾਤ੍ਰੀ ਦਾਨਵਦਰ੍ਪਘ੍ਨੀ ਦਾਮੋਦਰਮਨੋਹਰਾ ॥ ੯ ॥

ਦਿਵ੍ਯਾ ਦਿਵਿਸ਼ਦੀਸ਼ਾਨਾ ਦਿਵਿਸ਼ਤ੍ਪਤਿਪੂਜਿਤਾ ।
ਦਿਵ੍ਯੌਘਮਣ੍ਡਲਾ ਦਿਵ੍ਯਮਾਲਿਨੀ ਦਿਵ੍ਯਵਿਗ੍ਰਹਾ ॥ ੧੦ ॥

ਦਿਵ੍ਯਾਮ੍ਬਰਧਰਾ ਦੀਨਰਕ੍ਸ਼ਿਕਾ ਦੀਨਕਨ੍ਨੁਤਾ ।
ਦੀਕ੍ਸ਼ਿਤਾ ਦੀਕ੍ਸ਼ਿਤਾਰਾਧ੍ਯਾ ਦੀਪ੍ਤਾ ਦੀਪ੍ਤਵਿਭੂਸ਼ਣਾ ॥ ੧੧ ॥

ਦੁਸ਼੍ਟਦੂਰਾ ਦੁਰਾਰਾਧ੍ਯਾ ਦੁਃਖਘ੍ਨੀ ਦੁਰਿਤਾਨ੍ਤਕੀ ।
ਦੂਤੀ ਦੂਤਕੁਲਾਭੀਸ਼੍ਟਾ ਦੂਰ੍ਵਾਸਸ੍ਤੁਤਵੈਭਵਾ ॥ ੧੨ ॥

ਦੂਰਦੂਰਾ ਦੂਰਗਨ੍ਤ੍ਰੀ ਦੂਰ੍ਵਾਦਲਸਮਪ੍ਰਭਾ ।
ਦਸ਼੍ਯਾ ਦਗ੍ਜਲਸਮ੍ਭੂਤਾ ਦਕ੍ਪ੍ਰਦਾ ਦਕ੍ਤਮੋਪਹਾ ॥ ੧੩ ॥

ਦ੍ਰਾਵਿਣੀ ਦ੍ਰਾਵਿਡਾਧੀਸ਼ਾ ਦ੍ਰੋਣਪੂਜ੍ਯਾ ਦ੍ਰੁਮਾਸ਼੍ਰਿਤਾ ।
ਧਨ੍ਦਾ ਧਰ੍ਮਿਣੀ ਧਰ੍ਮਵਿਨੁਤਾ ਦਰ੍ਮਵਰ੍ਧਿਨੀ ॥ ੧੪ ॥

ਧਾਤ੍ਰੀ ਧਾਤ੍ਰੀਫਲਪ੍ਰੀਤਾ ਧਿਸ਼ਣਾਧਿਪਪੂਜਿਤਾ ।
ਧਿਸ਼ਣੇਸ਼ੀ ਧੀਰਨੁਤਾ ਧੀਰਵਾਦਵਿਲਾਸਿਨੀ ॥ ੧੫ ॥

ਧੂਮ੍ਰਕੇਸ਼ੀ ਧੂਪਮੋਦਾ ਧੂਰ੍ਤਘ੍ਨੀ ਧਤਿਮਤ੍ਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਧ੍ਯੇਯਾ ਧ੍ਯੇਯਾਤਿਗਾ ਧੌਮ੍ਯਵਸਨਾ ਧੌਮ੍ਯਪੂਜਿਤਾ ॥ ੧੬ ॥

ਨਮ੍ਯਾ ਨਗੋਦ੍ਭਵਾਸੂਨੁਪ੍ਰਿਯਾ ਨਾਰਾਯਣਾਤ੍ਮਜਾ ।
ਨਾਰਾਯਣਾਕ੍ਸ਼ਿਜਲਜਾ ਨਾਰਾਯਣਗੁਰੁਰ੍ਨਤਾ ॥ ੧੭ ॥

ਨਟੀ ਨਟੇਸ਼੍ਵਰਾਨਨ੍ਦਾ ਨਨ੍ਦਿਨੀ ਨਨ੍ਦਗੋਪਮੁਤ੍ ।
ਨਿਤ੍ਯਾ ਨਿਤ੍ਯਾਸ਼੍ਰਿਤਾ ਨਿਤ੍ਯਪਤਿਰ੍ਨਿਤ੍ਯਪਤਿਵ੍ਰਤਾ ॥ ੧੮ ॥

ਨਿਰਞ੍ਜਨਾ ਨਿਰਾਕਾਰਾ ਨਿਰ੍ਵਿਕਾਰਾ ਨਿਰਰ੍ਗਲਾ ।
ਨੀਹਾਰਾਦ੍ਰਿਕਤਾਵਾਸ਼ਾ ਨੀਹਾਰਾਦ੍ਰਿਸੁਤਾਸ੍ਨੁਸ਼ਾ ॥ ੧੯ ॥

ਨੀਪ੍ਯਾ ਨੀਪਸੁਮਪ੍ਰਿਤਾ ਨੂਪੁਰਾਰਾਵਕੋਮਲਾ ।
ਨੂਤ੍ਨਾ ਨੂਤਨਭੂਸ਼ਾਢ੍ਯਾ ਨ੍ਯੂਨਹੀਨਾ ਨਰੇਡਿਤਾ ॥ ੨੦ ॥

ਨੌਕਾਰੂਢਾ ਨਵਰਸਾ ਨਵਵਾਦਿਤ੍ਰਮੇਦੁਰਾ ।
ਨਵਵੀਰਸਮਾਰਧ੍ਯਾ ਨਵਨਾਗਵਰੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੨੧ ॥

ਨਵਗ੍ਰਹਵਰਾ ਨਵ੍ਯਾ ਨਵ੍ਯਾਮ੍ਭੋਜਧਰਾ ਨਿਸ਼ਾ ।
ਪਦ੍ਮਾਕ੍ਸ਼ੀ ਪਦ੍ਮਸਙ੍ਕਾਸ਼ਾ ਪਦ੍ਮਜਾ ਪਦ੍ਮਭਾਸੁਰਾ ॥ ੨੨ ॥

ਪਰਾਚਲਕਤੋਦ੍ਵਾਹਾ ਪਰਾਚਲਵਿਹਾਰਿਣੀ ।
ਪਦ੍ਮਨਾਭਸੁਤਾ ਪਦ੍ਮਾ ਪਦ੍ਮਿਨੀ ਪਦ੍ਮਮਾਲਿਨੀ ॥ ੨੩ ॥

ਪਾਰਿਜਾਤਸੁਮਪ੍ਰੀਤਾ ਪਾਸ਼ਘ੍ਨੀ ਪਾਪਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਪਾਠੀਨਵਾਹਸਮ੍ਪੂਜ੍ਯਾ ਪਾਰ੍ਵਤੀਸੁਤਕਾਮਿਨੀ ॥ ੨੪ ॥

ਪੀਨਸ੍ਤਨੀ ਪੀਨਪਸ਼੍ਠਾ ਪੁਸ਼੍ਪਕੋਮਲਾ ।
ਪੁਸ਼੍ਕਰਾ ਪੁਸ਼੍ਕਰਾਰਾਧ੍ਯਾ ਪੁਸ਼੍ਕਰਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਦੇਵਤਾ ॥ ੨੫ ॥

ਪੁਲਿਨ੍ਦਿਨੀਸਪਤ੍ਨੀ ਚ ਪੁਰੁਹੂਤਾਤ੍ਮਸਮ੍ਭਵਾ ।
ਪੂਜ੍ਯਾ ਪੂਤਾ ਪੂਤਨਾਰਿਵਿਨੁਤਾ ਪੂਰ੍ਵਗਾਮਿਨੀ ॥ ੨੬ ॥

ਪੁਸ਼੍ਟੇਨ੍ਦੁਨਯਨਾ ਪੂਰ੍ਣਾ ਪੇਸ਼ਲਾ ਪੇਸ਼ਲਾਸਨਾ ।
ਫਣਾਧਰਮਣਿਪ੍ਰਖ੍ਯਾ ਫਣਿਰਾਜਸੁਪੂਜਿਤਾ ॥ ੨੭ ॥

ਫੁਲ੍ਲਪਦ੍ਮਧਰਾ ਫੁਲ੍ਲਦਸ਼੍ਟਿਃ ਫਲਨਗਾਸ਼੍ਰਿਤਾ ।
ਫਾਲਨੇਤ੍ਰਸੁਤਾਨਨ੍ਦਾ ਫਾਲਨੇਤ੍ਰਪ੍ਰਿਯਙ੍ਕਰੀ ॥ ੨੮ ॥

ਬਲਾ ਬਲਾਰਿਜਾ ਬਾਲਾ ਬਾਲਾਰਿਸ਼੍ਟਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਬਾਲਖਿਲ੍ਯਨੁਤਾ ਬਾਣਾਹਸ੍ਤਾ ਬਾਣਾਸੁਰਾਨ੍ਤਕੀ ॥ ੨੯ ॥

ਬਿਮ੍ਬਾਧਰਾ ਬਿਨ੍ਦੁਮਧ੍ਯਸ੍ਥਿਤਾ ਬੁਧਵਰਾਰ੍ਚਿਤਾ ।
ਬੋਧਾਯਨਮੁਨਿਪ੍ਰੀਤਾ ਬੋਧਦਾ ਬੋਧਰੂਪਿਣੀ ॥ ੩੦ ॥

ਬਨ੍ਧੁਕਕੁਸੁਮਪ੍ਰੀਤਾ ਬਨ੍ਧੂਕਸੁਮਸਨ੍ਨਿਭਾ ।
ਭਾਮਿਨੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਮਾ ਭਾਸ੍ਕਰੇਨ੍ਦੁਸੁਪੂਜਿਤਾ ॥ ੩੧ ॥

ਭੀਮਾ ਭੀਮੇਸ਼੍ਵਰੀ ਭੂਮਾ ਭੂਤਿਦਾ ਭੂਪਤਿਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਭੁਵਨੇਸ਼ੀ ਭੋਗਵਤਿ ਭੋਗਦਾ ਭੋਗਵਰ੍ਧਿਨੀ ॥ ੩੨ ॥

ਭੋਗਿਰਾਜਨੁਤਾ ਭੋਗ੍ਯਾ ਭੀਮਸੇਨਸਮਰ੍ਚਿਤਾ ।
ਭੈਮੀ ਭੇਤਾਲਨਟਨਰਸਿਕਾ ਭੀਸ਼੍ਮਸੇਵਿਤਾ ॥ ੩੩ ॥

ਮਨ੍ਤ੍ਰਿਣੀ ਮਨ੍ਤ੍ਰਸਾਰਜ੍ਞਾ ਮਨ੍ਤ੍ਰਵਰ੍ਣਾਕਤਿਰ੍ਮਤਿਃ ।
ਮਨੁਚਕ੍ਰਧਰਾ ਮਾਨ੍ਯਾ ਮਣਿਮਾਲਵਿਭੂਸ਼ਿਤਾ ॥ ੩੪ ॥

ਮਾਨਿਨੀ ਮਾਧਵਸੁਤਾ ਮਧੁਪ੍ਰੀਤਾ ਮਨਸ੍ਵਿਨੀ ।
ਮਧੁਰਾਲਾਪਮੁਦਿਤਗਿਰਿਜਾਤਨੁਜਾ ਮਹੀ ॥ ੩੫ ॥

ਮਾਤਕਾਵਰ੍ਣ ਸਙ੍ਕਪ੍ਤਤਨੁਰ੍ਮਾਨ੍ਧਾਤਪੂਜਿਤਾ ।
ਮਹਾਦੇਵਸ੍ਨੁਸ਼ਾ ਮੀਨਲੋਚਨਾ ਮੁਕ੍ਤਿਦਾਯਿਨੀ ॥ ੩੬ ॥

ਮਞ੍ਜੁਕੇਸ਼ੀ ਮਞ੍ਜੁਹਾਸਾ ਮਯੂਰਵਰਵਾਹਨਾ ।
ਮਾਰਾਰਾਤਿਸ੍ਨੁਸ਼ਾ ਮਾਰਸੁਰਵਦਾ ਮਣਿਮਣ੍ਡਨਾ ॥ ੩੭ ॥

ਮੇਸ਼ਵਾਹਾ ਮੇਘਵਾਹਤਨੁਜਾ ਮੋਹਿਤਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਮਰੁਤ੍ਸਪ੍ਤਕਸਂਸੇਵ੍ਯਾ ਮੈਨਾਕਨਿਲਯਾਸ਼੍ਰਿਤਾ ॥ ੩੮ ॥

ਯਕ੍ਸ਼ਿਣੀ ਯਜ੍ਞਸਮ੍ਭੂਤਾ ਯਾਮਿਨੀ ਯਮਲੋਦ੍ਭਵਾ ।
ਯਨ੍ਤ੍ਰੇਸ਼੍ਵਰੀ ਯਮਾਰਾਧ੍ਯਾ ਯਾਯਜੂਕਸਮਰ੍ਚਿਤਾ ॥ ੩੯ ॥

ਯਾਨਾਰੂਢਾ ਯਜ੍ਞਸ਼ੀਲਾ ਯੁਵਤਿਰ੍ਯੌਵਨਾਰ੍ਚਿਤਾ ।
ਯੋਗਿਨੀ ਯੋਗਦਾ ਯੋਗ੍ਯਾ ਯੋਗੀਨ੍ਦ੍ਰਕੁਲਵਨ੍ਦਿਤਾ ॥ ੪੦ ॥

ਰਕ੍ਸ਼ੋਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਰਣਤ੍ਪਾਦਨੂਪੁਰਾ ਰਾਘਵਾਰ੍ਚਿਤਾ ।
ਰੇਣੁਕਾ ਰਣਸਨ੍ਨਾਹਾ ਰਣਤ੍ਕਿਙ੍ਕਿਣਿਮੇਖਲਾ ॥ ੪੧ ॥

ਰਾਵਣਾਨ੍ਤਕਰੀ ਰਾਜ੍ਞੀ ਰਾਜਰਾਜਸਮਰ੍ਚਿਤਾ ।
ਰੀਮ੍ਬੀਜਾ ਰੂਪਿਣੀ ਰੂਪ੍ਯਾ ਰਮਣੀ ਰਮਣੋਤ੍ਸੁਕਾ ॥ ੪੨ ॥

ਰਸਾਯਨਕਰੀ ਰਾਧਾ ਰਾਧੇਯੀ ਰਥਸਂਸ੍ਥਿਤਾ ।
ਰੋਹਿਣੀਸ਼ਮੁਖਾ ਰੋਗਹੀਨਾ ਰੋਗਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੪੩ ॥

ਰੋਚਨਾਤਿਲਕਾ ਰੌਦ੍ਰੀ ਰੌਦ੍ਰਮਨ੍ਤ੍ਰਵਿਸ਼ਾਰਦਾ ।
ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਪਤਿਸੁਤਾ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਰ੍ਲਮ੍ਬਵਾਮਕਰਾਮ੍ਬੁਜਾ ॥ ੪੪ ॥

ਲਮ੍ਪਟਾ ਲਕੁਲੀ ਲੀਲਾ ਲੋਕਾਲੋਕਵਿਹਾਰਿਣੀ ।
ਲੋਕੇਸ਼੍ਵਰੀ ਲੋਕਪੂਜ੍ਯਾ ਲਤਾਕਾਰਾ ਲਲਤ੍ਕਚਾ ॥ ੪੫ ॥

ਲੋਲਮ੍ਬਚੇਲਾ ਲੋਲਕ੍ਸ਼ੀ ਲਘਿਮਾ ਲਿਕੁਚਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਲੋਭਹੀਨਾ ਲਬ੍ਧਕਾਮਾ ਲਤਾਨਿਲਯਸਂਸ੍ਥਿਤਾ ॥ ੪੬ ॥

ਵਨਿਤਾ ਵਨਿਤਾਰਧ੍ਯਾ ਵਨ੍ਦ੍ਯਾ ਵਨ੍ਦਾਸੁਵਤ੍ਸਲਾ ।
ਵਾਮਾ ਵਾਮਸ੍ਥਿਤਾ ਵਾਣੀ ਵਾਕ੍ਪ੍ਰ੍ਦਾ ਵਾਰਿਜਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੪੭ ॥

ਵਾਰਿਜਾਸਨਸਨ੍ਦਸ਼੍ਟਮਨ੍ਤ੍ਰਾ ਵਾਞ੍ਛਾਸੁਰਦ੍ਰੁਮਾ ।
ਵਿਸ਼੍ਣੁਪਤ੍ਨੀ ਵਿਸ਼ਹਰਾ ਵੀਣਾਲਾਪਵਿਨੋਦਿਨੀ ॥ ੪੮ ॥

ਵੇਣੀਬਨ੍ਧਾ ਵਣੁਲੋਲਾ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲਸੁਨ੍ਦਰੀ ।
ਵਾਞ੍ਛਾਕਲ੍ਪਲਤਾ ਵਿਸ਼੍ਵਵਨ੍ਦਿਤਾ ਵਿਸ਼੍ਵਤੋਮੁਖੀ ॥ ੪੯ ॥

ਵਿਘ੍ਨੇਸ਼ਦੇਵਰਾ ਵੀਸ਼ਾ ਵੀਸ਼ਵਾਹਾ ਵਿਰੋਚਿਨੀ ।
ਵੈਰੋਚਨਨੁਤਾ ਵੈਰਿਹੀਨਾ ਵੀਰੇਨ੍ਦ੍ਰਵਨ੍ਦਿਤਾ ॥ ੫੦ ॥

ਵਿਮਾਨਾ ਵਿਮਨੋਦੂਰਾ ਵਿਮਾਨਸ੍ਥਾ ਵਿਰਟ੍ ਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਵਜ੍ਰਿਣੀ ਵਜ੍ਰਿਤਨਯਾ ਵਜ੍ਰਭੂਸ਼ਾ ਵਿਧੀਡਿਤਾ ॥ ੫੧ ॥

ਵਿਸ਼ਾਲਾਕ੍ਸ਼ੀ ਵੀਤਸ਼ੋਕਾ ਵਨਸ੍ਥਾ ਵਨਦੇਵਤਾ ।
ਵਾਰੁਣੀ ਵਨਜਾਰੂਢਾ ਵਾਮਾ ਵਾਮਾਙ੍ਗਸੁਨ੍ਦਰੀ ॥ ੫੨ ॥

ਵਲ੍ਲੀਸਪਤ੍ਨੀ ਵਾਮੋਰੁਰ੍ਵਸਿਸ਼੍ਠਾਦਿਮਪੂਜਿਤਾ ।
ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਸ਼ਚੀਸੁਤਾ ਸ਼ਕ੍ਤਿਧਰਾ ਸ਼ਾਕ੍ਤੇਯਕਾਮਿਨੀ ॥ ੫੩ ॥

ਸ਼੍ਯਾਮਾ ਸ਼ਾਕ੍ਕਰਗਾ ਸ਼੍ਰੀਜਾ ਤਥਾ ਸ਼੍ਰੀਃ ਸ਼ਿਵਮਾਨਸਾ ।
ਸ਼ਿਵਸ੍ਨੁਸ਼ਾ ਸ਼ੁਭਾਕਾਰਾ ਸ਼ੁਦ੍ਧਾ ਸ਼ੈਲਵਿਹਾਰਿਣੀ ॥ ੫੪ ॥

ਸ਼ੈਲੇਨ੍ਦ੍ਰਜਾਜਾਨਿਜੇਸ਼੍ਟਪ੍ਰਦਾ ਸ਼ੈਲਾਦਿਸਨ੍ਨੁਤਾ ।
ਸ਼ਾਮ੍ਭਵੀ ਸ਼ਙ੍ਕਰਾਨਨ੍ਦਾ ਸ਼ਙ੍ਕਰੀ ਸ਼ਸ਼ਿਸ਼ੇਖਰਾ ॥ ੫੫ ॥

ਸ਼ਾਰਦਾ ਸ਼ਾਰਦਾਰਾਧ੍ਯਾ ਸ਼ਰਜਨ੍ਮਸਤੀ ਸ਼ਿਵਾ ।
ਸ਼ਸ਼੍ਠੀ ਸ਼ਸ਼੍ਠੀਸ਼੍ਵਰੀ ਸ਼ਸ਼੍ਠਿਦੇਵੀ ਸ਼ਸ਼੍ਠਯਧਿਦੇਵਤਾ ॥ ੫੬ ॥

ਸ਼ਡਾਨਨਪ੍ਰੀਤਿਕਰ੍ਤ੍ਰੀ ਸ਼ਡ੍ਗੁਣਾ ਸ਼ਣ੍ਮੁਖਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਸ਼ਡਾਧਾਰੈਕਨਿਲਯਾ ਸ਼ੋਢਾਨ੍ਯਾਸਮਯਾਕਤਿਃ ॥ ੫੭ ॥

ਸ਼ਡ੍ਵਿਧੈਕ੍ਯਾਨੁਸਨ੍ਧਾਨਪ੍ਰੀਤਾ ਸ਼ਡ੍ਰਸਮਿਸ਼੍ਰਿਤਾ ।
ਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਞੀ ਸਕਲਾ ਸਾਧ੍ਵੀ ਸਮਨੀਸ੍ਥਾਨਗਾ ਸਤੀ ॥ ੫੮ ॥

ਸਙ੍ਗੀਤਰਸਿਕਾ ਸਾਰਾ ਸਰ੍ਵਾਕਰਾ ਸਨਾਤਨਾ ।
ਸਨਾਤਨਪ੍ਰਿਯਾ ਸਤ੍ਯਾ ਸਤ੍ਯਧਰ੍ਮਾ ਸਰਸ੍ਵਤੀ ॥ ੫੯ ॥

ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸਮ੍ਪੂਜ੍ਯਾ ਸਹਸ੍ਰਾਂਸ਼ੁਸਮਪ੍ਰਭਾ ।
ਸ੍ਕਨ੍ਦੋਤ੍ਸਾਹਕਰੀ ਸ੍ਕਨ੍ਦਵਾਮੋਤ੍ਸਙ੍ਗਨਿਵਾਸਿਨੀ ॥ ੬੦ ॥

ਸਿਂਹਵਕ੍ਤ੍ਰਾਨ੍ਤਕਕਰੀ ਸਿਂਹਾਰੂਢਾ ਸ੍ਮਿਤਾਨਨਾ ।
ਸ੍ਵਰ੍ਗਸ੍ਥਾ ਸੁਰਸਮ੍ਪੂਜ੍ਯਾ ਸੁਨ੍ਦਰੀ ਸੁਦਤੀ ਸੁਰਾ ॥ ੬੧ ॥

ਸੁਰੇਸ਼੍ਵਰੀ ਸੁਰਾਚਾਰ੍ਯਪੂਜਿਤਾ ਸੁਕਤੀਡਿਤਾ ।
ਸੁਰਦ੍ਰੁਨਿਲਯਾ ਸੌਰਮਣ੍ਡਲਸ੍ਥਾ ਸੁਖਪ੍ਰਦਾ ॥ ੬੨ ॥

ਸੌਦਾਮਿਨੀਨਿਭਾਸੁਭ੍ਰੂਃ ਸੌਨ੍ਦਰ੍ਯਚਿਤਹਤ੍ਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਸੁਰਦ੍ਰੁਹਾਸੁਹਤ੍ਸੋਮਯਾਜਿਪੂਜ੍ਯਾ ਸੁਮਾਰ੍ਚਿਤਾ ॥ ੬੩ ॥

ਸੁਮੇਸ਼ੁਵਰਦਾ ਸੌਮ੍ਯਾ ਸ੍ਕਨ੍ਦਾਨ੍ਤਃਪੁਰਵਾਸਿਨੀ ।
ਸ੍ਕਨ੍ਦਕੋਸ਼੍ਠਗਤਾ ਸ੍ਕਨ੍ਦਵਾਮਭਾਗਸ੍ਥਿਤਾ ਸਮਾ ॥ ੬੪ ॥

ਸ੍ਕਨ੍ਦਾਸ਼੍ਲਿਸ਼੍ਟਾ ਸ੍ਕਨ੍ਦਦਸ਼੍ਟਿਃ ਸ੍ਕਨ੍ਦਾਯਤ੍ਤਮਨਸ੍ਵਿਨੀ ।
ਸਨਕਾਦਿਹਿਤਾ ਸਾਙ੍ਗਾ ਸਾਯੁਧਾ ਸੁਰਵਂਸ਼ਜਾ ॥ ੬੫ ॥

ਸੁਰਵਲ੍ਲੀ ਸੁਰਲਤਾ ਸੁਰਲੋਕਨਿਵਾਸਿਨੀ ।
ਸੁਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਸਖੀ ਸੇਨਾ ਸੋਮਵਂਸ਼੍ਯਨਪੇਡਿਤਾ ॥ ੬੬ ॥

ਸੁਤਪ੍ਰਦਾ ਸੂਤਵਾਯੁਃ ਸੁਰਸੈਨ੍ਯਸੁਰਕ੍ਸ਼ਿਕਾ ।
ਸਰ੍ਵਾਧਾਰਾ ਸਰ੍ਵਭੂਸ਼ਾ ਸਰ੍ਵੇਸ਼ੀ ਸਰ੍ਵਪੂਜਿਤਾ ॥ ੬੭ ॥

ਸਰਸਾ ਸਾਦਰਾ ਸਾਮਾ ਸ੍ਵਾਮਿਨੀ ਸ੍ਵਾਮਿਮੋਹਿਨੀ ।
ਸ੍ਵਾਮ੍ਯਦ੍ਰਿਨਿਲਯਾ ਸ੍ਵਚ੍ਛਾ ਸ੍ਵਤਨ੍ਤ੍ਰਾ ਸ੍ਵਸ੍ਤਿਦਾ ਸ੍ਵਧਾ ॥ ੬੮ ॥

ਸ੍ਵਾਹਾਕਤਿਃ ਸ੍ਵਾਦੁਸ਼ੀਲਾ ਸ੍ਵਰਪ੍ਰਸ੍ਤਾਰਵਿਤ੍ਤਮਾ ।
ਹਰਸ੍ਨੁਸ਼ਾ ਹਰਾਨਨ੍ਦਾ ਹਰਿਨੇਤ੍ਰਸਮੁਦ੍ਭਵਾ ॥ ੬੯ ॥

ਹਰਿਣਾਕ੍ਸ਼ੀ ਹਰਿਪ੍ਰੇਮਾ ਹਰਿਦਸ਼੍ਵਵਿਵਰ੍ਧਿਤਾ ।
ਹਰਸੂਨੁਪ੍ਰਿਯਾ ਹਰਭਾਸੁਰਾ ਹੀਰਭੂਸ਼ਣਾ ॥ ੭੦ ॥

ਹੇਮਾਮ੍ਬੁਜਧਰਾ ਹੇਮਕਾਞ੍ਚੀ ਹੇਮਾਬ੍ਜਸਂਸ੍ਥਿਤਾ ।
ਹੇਮਾਦ੍ਰਿਨਿਲਯਾ ਹੇਲਾਮੁਦਿਤਾਸ੍ਵਪ੍ਨਕਾਮਿਨੀ ॥ ੭੧ ॥

ਹੇਰਮ੍ਬਦੇਵਰਾ ਹੋਮਪ੍ਰਿਯਾ ਹੋਤ੍ਰੀ ਹਿਰਣ੍ਯਦਾ ।
ਹਿਰਣ੍ਯਗਰ੍ਭੋਪਜ੍ਞਾਤਮਨ੍ਤ੍ਰਾ ਹਾਨਿਵਿਵਰ੍ਜਿਤਾ ॥ ੭੨ ॥

ਹਿਮਾਚਲਸ੍ਥਿਤਾ ਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਹਰ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾਸਨਸਂਸ੍ਥਿਤਾ ।
ਹਂਸਵਾਹਾ ਹਂਸਗਤਿਰ੍ਹਂਸੀ ਹਂਸਮਨੁਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੭੩ ॥

ਹਸ੍ਤਪਦ੍ਮਾ ਹਸ੍ਤਯੁਗਾ ਹਸਿਤਾ ਹਸਿਤਾਨਨਾ ।
ਹਦ੍ਯਾ ਹਨ੍ਮੋਹਸਂਹਰ੍ਤ੍ਰੀ ਹਦਯਸ੍ਥਾ ਹਤਾਸੁਰਾ ॥ ੭੪ ॥

ਹਾਕਿਨੀ ਹਾਕਿਨੀਪੂਜ੍ਯਾ ਹਿਤਾ ਹਿਤਕਰੀ ਹਰਾ ।
ਹਰਿਦ੍ਰਾਮੁਦਿਤਾ ਹਰ੍ਮ੍ਯਸਂਸ੍ਥਾ ਹਲਧਰੇਡਿਤਾ ॥ ੭੫ ॥

ਹਾਲਾਹਲਪ੍ਰਸ਼ਮਨੀ ਹਲਾਕਸ਼੍ਟਜਗਤ੍ਤ੍ਰ੍ਯਾ ।
ਹਲ੍ਲੀਸਮੁਦਿਤਾ ਹੇਯਵਰ੍ਜਿਤਾ ਹਰਕੋਮਲਾ ॥ ੭੬ ॥

ਕ੍ਸ਼ਮਾ ਕ੍ਸ਼ਮਾਕਰੀ ਕ੍ਸ਼ਾਮਮਧ੍ਯਾ ਕ੍ਸ਼ਾਮਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਕ੍ਸ਼ਾਮਾਦਿਵਿਨੁਤਾ ਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਰਾ ਕ੍ਸ਼ਣਿਕਾਚਲਸਂਸ੍ਥਿਤਾ ॥ ੭੭ ॥

ਕ੍ਸ਼ਪੇਸ਼ਤੁਲ੍ਯਵਦਨਾ ਕ੍ਸ਼ਪਾਚਰਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦਾ ਕ੍ਸ਼ੇਮਕਾਰਿਣੀ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਰੂਪਿਣੀ ॥ ੭੮ ॥

ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰੇਸ਼੍ਵਰੀ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਪਾਲਪੂਜਿਤਾ ਕ੍ਸ਼ੁਦ੍ਰਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਕ੍ਸ਼ੁਦ੍ਰਗ੍ਰਹਾਰ੍ਤਿਸ਼ਮਨੀ ਕ੍ਸ਼ੌਦ੍ਰਾ ਕ੍ਸ਼ੋਦ੍ਰਾਮ੍ਬਰਾਵਤਾ ॥ ੭੯ ॥

ਕ੍ਸ਼ੀਰਾਨ੍ਨਰਸਿਕਾ ਕ੍ਸ਼ੀਰਾ ਕ੍ਸ਼ੁਦ੍ਰਘਣ੍ਟਾ ਕ੍ਸ਼ਿਤੀਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਕ੍ਸ਼ਿਤੀਸ਼ਵਿਨੁਤਾ ਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਾ ਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਮਣ੍ਡਲਵਨ੍ਦਿਤਾ ॥ ੮੦ ॥

ਕ੍ਸ਼ਯਹੀਨਾ ਕ੍ਸ਼ਯਵ੍ਯਾਧਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ਕ੍ਸ਼ਮਣਾਪਹਾ ।
ਕ੍ਸ਼ਰਾਕ੍ਸ਼ਰਾ ਕ੍ਸ਼ਤਾਰਾਤਿਮਣ੍ਡਲਾ ਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਰਗਾਮਿਨੀ ॥ ੮੧ ॥

ਕ੍ਸ਼ਣਦਾ ਕ੍ਸ਼ਣਦਾਰਾਧ੍ਯਾ ਕ੍ਸ਼ਣਦਾਕੁਟਿਲਾਲਕਾ ।
ਕ੍ਸ਼ੀਣਦੋਸ਼ਾ ਕ੍ਸ਼ਿਤਿਰੁਹਾ ਕ੍ਸ਼ਿਤਿਤਤ੍ਤ੍ਵਾ ਕ੍ਸ਼ਮਾਮਯੀ ॥ ੮੨ ॥

ਅਮਰਾ ਚਾਮਰਾਧੀਸ਼ਤਨਯਾ ਚਾਪਰਾਜਿਤਾ ।
ਅਪਾਰਕਰੁਣਾऽਦ੍ਵੈਤਾ ਅਨ੍ਨਦਾऽਨ੍ਨੇਸ਼੍ਵਰੀ ਅਜਾ ॥ ੮੩ ॥

ਅਜਾਰੂਢਾ ਅਜਾਰਧ੍ਯਾ ਅਰ੍ਜੁਨਾਰਾਧਿਤਾऽਜਰਾ ।
ਅਰਿਸ਼੍ਟਸਮਨੀ ਚਾਚ੍ਛਾ ਅਦ੍ਭੁਤਾ ਅਮਤੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੮੪ ॥

ਅਮਤਾਬ੍ਧਿਕਤਾਵਾਸਾ ਅਮਤਾਸਾਰਸ਼ੀਤਲਾ ।
ਅਮਤਾਨਨ੍ਦਿਤਾऽਨਾਦਿਰਮਤਾ ਅਮਤੋਦ੍ਭਵਾ ॥ ੮੫ ॥

ਅਨਾਦਿਮਧ੍ਯਾ ਅਵਧਿਃ ਅਨੌਪਮ੍ਯਗੁਣਾਸ਼੍ਰਿਤਾ ।
ਆਧਾਰਹੀਨਾ ਚਾਧਾਰਾ ਆਧਾਰਾਧੇਯਵਰ੍ਜਿਤਾ ॥ ੮੬ ॥

ਆਦਿਤ੍ਯਮਣ੍ਡਲਾਨ੍ਤਸ੍ਥਾ ਆਸ਼੍ਰਿਤਾਖਿਲਸਿਦ੍ਧਿਦਾ ।
ਆਸੁਮੋਹਿਤਸ਼ਡ੍ਵਕ੍ਤ੍ਰਾ ਆਸ਼ਾਪਾਲਸੁਪੂਜਿਤਾ ॥ ੮੭ ॥

ਆਰਗ੍ਵਧਪ੍ਰਿਯਾऽऽਰਾਰ੍ਤਿਮੁਦਿਤਾऽऽਚਰਸ਼ਾਲਿਨੀ ।
ਆਯੁਃ ਪ੍ਰਦਾऽऽਰੋਗ੍ਯਕਰ੍ਤ੍ਰੀ ਆਰਧ੍ਯਾऽऽਹਾਰਭਕ੍ਸ਼ਿਣੀ ॥ ੮੮ ॥

ਇਨ੍ਦ੍ਰਸੇਨਾ ਇਨ੍ਦ੍ਰਨੁਤਾ ਇਨ੍ਦ੍ਰਾਵਰਜਸਮ੍ਭਵਾ ।
ਇਨ੍ਦਿਰਾਰਮਣਪ੍ਰੀਤਾ ਇਨ੍ਦ੍ਰਾਣੀਕਤਲਾਲਨਾ ॥ ੮੯ ॥

ਇਨ੍ਦੀਵਰਾਕ੍ਸ਼ੀ ਇਨ੍ਦ੍ਰਕ੍ਸ਼ੀ ਇਰਮ੍ਮਦਸਮਪ੍ਰਭਾ ।
ਇਤਿਹਾਸਸ਼੍ਰੁਤਕਥਾ ਇਸ਼੍ਟਾ ਚੇਸ਼੍ਟਾਰ੍ਥਦਾਯਿਨੀ ॥ ੯੦ ॥

ਇਕ੍ਸ਼੍ਵਾਕੁਵਂਸ਼੍ਯਸਮ੍ਪੂਜ੍ਯਾ ਇਜ੍ਯਾਸ਼ੀਲਵਰਪ੍ਰਦਾ ।
ਈਸ਼੍ਵਰੀ ਚੇਸ਼ਾਤਨਯਗਹਿਣੀ ਚੇਸ਼੍ਵਰਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੯੧ ॥

ਈਤਿਬਾਧਾਹਰਾ ਚੇਡ੍ਯਾ ਈਸ਼ਣਾਰਹਿਤਾਸ਼੍ਰਿਤਾ ।
ਉਮਾਸੁਤਪ੍ਰਿਯਾ ਚੋਦ੍ਯਦ੍ਰਵਿਤੁਲ੍ਯਾ ਉਮਾਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੯੨ ॥

ਉਦਾਰਾ ਚੋਦ੍ਯਮਾ ਚੋਦ੍ਯਤ੍ਕਿਰਣਾ ਉਰੁਵਿਕ੍ਰਮਾ ।
ਉਰੁਪ੍ਰਭਾਵਾ ਚੋਰ੍ਵੀਭਨ੍ਨਿਲਯਾ ਚੋਡੁਗਣਾਸ਼੍ਰਿਤਾ ॥ ੯੩ ॥

ਊਰੁਨ੍ਯਸ੍ਤਕਰਾ ਚੋਰ੍ਧ੍ਵਲੋਕਸ੍ਥਾ ਊਰ੍ਧ੍ਵਗਾਮਿਨੀ ।
ऋਦ੍ਧਿਦਾ ऋਦ੍ਧਵਿਨੁਤਾ ऋਣਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ऋਜੁਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੯੪ ॥

ਏਣਾਙ੍ਕਸ਼ੇਖਰਸੁਤਗਾਢਾਸ਼੍ਲਿਸ਼੍ਟਵਪੁਰ੍ਧਰਾ ।
ਏਣਾਕ੍ਸ਼ੀ ਚੈਣਮੁਦਿਤਾ ਐਰਮ੍ਮਦਸਮਾਮ੍ਬਰਾ ॥ ੯੫ ॥

ਓਸ਼ਧਿਪ੍ਰਸ੍ਥਨਿਲਯਾ ਓਸ਼ਧੀਸ਼ਾਨਸੇਵਿਤਾ ।
ਓਮੀਸ਼੍ਵਰੀ ਔਪਲਾਮ੍ਬਾ ਔਤ੍ਸੁਕ੍ਯਵਰਦਾਯਿਨੀ ॥ ੯੬ ॥

ਔਦਾਰ੍ਯਸ਼ੀਲਾ ਚਾਮ੍ਬੋਤ੍ਕਿਮੁਦਿਤਾऽऽਪਨ੍ਨਿਵਰਿਣੀ ।
ਕਞ੍ਜਾਕ੍ਸ਼ੀ ਕਞ੍ਜਵਿਨੁਤਾ ਕਮ੍ਬੁਕਣ੍ਠੀ ਕਵਿਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੯੭ ॥

ਕਮਲਾ ਕਮਲਾਰਾਧ੍ਯਾ ਕਨਤ੍ਕਨਕਵਿਗ੍ਰਿਹਾ ।
ਕਾਮਿਨੀ ਕਾਮਵਿਨੁਤਾ ਕਾਮਾਰਾਤਿਯੁਤਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੯੮ ॥

ਕਾਮਾਙ੍ਗਨੇਡਿਤਾ ਕਾਮ੍ਯਾ ਕਾਮਲੋਲਾ ਕਲਾਵਤੀ ।
ਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼ਾਹੀਨਾ ਕਾਮਕਲਾ ਕਿਂਸ਼ੁਕਾਭਰਦਚ੍ਛਦਾ ॥ ੯੯ ॥

ਕਲਾ ਕੁਵਮਯਾਨਨ੍ਦਾ ਕੁਰੁਵਿਨ੍ਦਮਣਿਪ੍ਰਭਾ ।
ਕੁਕ੍ਕੁਟਧ੍ਵਾਨਮੁਦਿਤਾ ਕੁਕ੍ਕੁਟਧ੍ਵਜਕੋਮਲਾ ॥ ੧੦੦ ॥

ਕੂਰ੍ਮਾਸਨਗਤਾ ਕੂਰ੍ਮਪਸ਼੍ਠਾਭਪ੍ਰਪਦਾਨ੍ਵਿਤਾ ।
ਕਤ੍ਤਿਕਾਤਨਯਪ੍ਰੀਤਾ ਕਤ੍ਤਿਕਾਮਣ੍ਡਲਾਵਤਾ ॥ ੧੦੧ ॥

ਕਤ੍ਤਿਕਾਭਪ੍ਰਿਯਾ ਕਤ੍ਤਿਧਰਾ ਕੇਦਾਰਵਾਸਿਨੀ ।
ਕੇਵਲਾ ਕੇਵਲਾਨਨ੍ਦਾ ਕੇਕਿਮੋਦਾ ਕਰਦ੍ਵਯਾ ॥ ੧੦੨ ॥

ਕੇਕਿਵਾਹਾ ਕੇਸ਼ਵੇਸ਼੍ਟਾ ਕੈਲਾਸਾਚਲਵਾਸਿਨੀ ।
ਕੈਵਲ੍ਯਦਾਤ੍ਰੀ ਕੈਵਲ੍ਯਾ ਕੋਮਲਾ ਕੋਮਲਾਕਤਿਃ ॥ ੧੦੩ ॥

ਕੋਣਸ੍ਥਾ ਕੋਪਵਿਮੁਖਾ ਕੌਣ੍ਡਿਨ੍ਯਮੁਨਿਪੂਜਿਤਾ ।
ਕਪਾਪੂਰ੍ਣਾ ਕਪਾਲੋਕਾ ਕਪਾਚਾਰ੍ਯਸਮਰ੍ਚਿਤਾ ॥ ੧੦੪ ॥

ਕਤਾਨ੍ਤਾਭਯਦਾ ਕਸ਼੍ਣਨੁਤਾ ਕਸ਼੍ਣਾਜਿਨਾਸਨਾ ।
ਕਲਿਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਕਲੀਸ਼ਾਨੀ ਕਲਿਕਲ੍ਮਸ਼ਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੦੫ ॥

ਕਵੇਰਤਨਯਾਤੀਰਵਾਸਿਨੀ ਕਮਲਾਸਨਾ ।
ਖਡ੍ਗਹਸ੍ਤਾ ਖਾਦ੍ਯਲੋਲਾ ਖਣ੍ਡਿਤਾਰਾਤਿਮਣ੍ਡਲਾ ॥ ੧੦੬ ॥

ਗਣ੍ਯਾ ਗਣਪ੍ਰਿਯਾ ਗਦ੍ਯਾਪਦ੍ਯਾ ਗਣਨਵਰ੍ਜਿਤਾ ।
ਗਣੇਸ਼ਾਵਰਜਪ੍ਰੇਮਾ ਗਣਿਕਾਮਣ੍ਡਲੋਤ੍ਸੁਕਾ ॥ ੧੦੭ ॥

ਗਣੇਸ਼ਾਰਾਧਨੋਦ੍ਯੁਕ੍ਤਾ ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਗਾਨਲੋਲੁਪਾ ।
ਗਾਥਾਨੇਕਾ ਗਾਲਵਾਰ੍ਚ੍ਯਾ ਗਾਙ੍ਗੇਯਸੁਮਨੋਹਰਾ ॥ ੧੦੮ ॥

ਗਾਙ੍ਗੇਯਾਲਿਙ੍ਗਿਤ ਤਨੁਃ ਗਾਙ੍ਗੇਯਪਰਮੋਤ੍ਸੁਕਾ ।
ਗਿਰਿਗਮ੍ਯਾ ਗਿਰਿਨੁਤਾ ਗਿਰੀਸ਼ਾ ਗਿਰਿਸ਼ਸ੍ਨੁਸ਼ਾ ॥ ੧੦੯ ॥

ਗਿਰਿਜਾਜਾਨਿਜਜਯਾ ਗਿਰਿਸੌਧਾ ਗਿਰਿਸ਼੍ਥਿਤਾ ।
ਗੀਰ੍ਵਾਣਵਿਨੁਤਾ ਗੀਤਾ ਗੀਤਗਨ੍ਧਰ੍ਵਮਣ੍ਡਲਾ ॥ ੧੧੦ ॥

ਗੀਰ੍ਵਾਣੇਸ਼ਤਪੋਲਬ੍ਧਾ ਗੀਰ੍ਵਾਣੀ ਗੀਸ਼੍ਪਤੀਡਿਤਾ ।
ਗੁਹ੍ਯਾ ਗੁਹ੍ਯਤਮਾ ਗੁਣ੍ਯਾ ਗੁਹ੍ਯਕਾਦਿਸਮਾਰ੍ਚਿਤਾ ॥ ੧੧੧ ॥

ਗੁਰੁਪ੍ਰਿਯਾ ਗੂਢਗਤਿਰ੍ਗੁਹਾਨਨ੍ਦਾ ਗੁਹਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਗੁਹੇਸ਼੍ਟਾ ਗੁਹਸਮ੍ਮੋਹਾ ਗੁਹਾਨਨ੍ਯਾ ਗੁਹੋਤ੍ਸੁਕਾ ॥ ੧੧੨ ॥

ਗੁਹਸ਼੍ਰੀਰ੍ਗੁਹਸਾਰਜ੍ਞਾ ਗੁਹਾਸ਼੍ਲਿਸ਼੍ਟਕਲੋਵਰਾ ।
ਗੂਢਾ ਗੂਢਤਮਾ ਗੂਢਵਿਦ੍ਯਾ ਗੋਵਿਨ੍ਦਸਮ੍ਭਵਾ ॥ ੧੧੩ ॥

ਗੋਵਿਨ੍ਦਸਹਜਾਸੂਨੁਕਲਤ੍ਰਂ ਗੋਪਿਕਾਨੁਤਾ ।
ਗੋਪਾਲਸੁਨ੍ਦਰੀ ਗੋਪਨੁਤਾ ਗੋਕੁਲਨਾਯਿਕਾ ॥ ੧੧੪ ॥

ਗੋਤ੍ਰਭਿਤ੍ਤਨਯਾ ਗੋਤ੍ਰਾ ਗੋਤ੍ਰਜ੍ਞਾ ਗੋਪਤਿਸ੍ਥਿਤਾ ।
ਗੌਰਵੀ ਗੌਰਵਰ੍ਣਾਙ੍ਗੀ ਗੌਰੀ ਗੌਰ੍ਯਰ੍ਚਨਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੧੧੫ ॥

ਗਣ੍ਡਕੀਤੀਰਗਾ ਗਣ੍ਡਭੇਰੁਣ੍ਡਾ ਗਣ੍ਡਭੈਰਵੀ ।
ਗਣ੍ਡਮਾਲਾ ਗਣ੍ਡਭੂਸ਼ਾ ਗਣ੍ਡਮਾਙ੍ਗਲ੍ਯਭੂਸ਼ਣਾ ॥ ੧੧੬ ॥

ਘਟਾਰ੍ਗਲਾ ਘਟਰਵਾ ਘਟਤੁਲ੍ਯਸ੍ਤਨਦ੍ਵਯਾ ।
ਘਟਨਾਰਹਿਤਾ ਘਣ੍ਟਾਮਣਿਰ੍ਘਣ੍ਟਾਰਵਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੧੧੭ ॥

ਘਟਿਕਾ ਘਟਿਕਾਸ਼ੂਨ੍ਯਾ ਘਣਾਪੂਰ੍ਣਾ ਘਣਿਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਘਟੋਦ੍ਭਵਮੁਨਿਸ੍ਤੁਤ੍ਯਾ ਘੁਟਿਕਾਸਿਦ੍ਧਿਦਾਯਿਨੀ ॥ ੧੧੮ ॥

ਘੂਰ੍ਣਾਕ੍ਸ਼ੀ ਘਤਕਾਠਿਨ੍ਯਾ ਘਤਸੂਕ੍ਤਾਨੁਵਾਦਿਤਾ ।
ਘਤਾਹੁਤਿਪ੍ਰਿਯਾ ਘਸ਼੍ਟਿਰ੍ਘਸ਼੍ਟਕਰ੍ਤ੍ਰੀ ਘਣਾਨਿਧਿਃ ॥ ੧੧੯ ॥

ਘੋਰਕਤ੍ਯਾ ਘੋਰਕਤ੍ਯਵਿਮੁਖਾ ਘਨਮੂਰ੍ਧਜਾ ।
ਚਞ੍ਚਲਾ ਚਪਲਾ ਚਣ੍ਡਾ ਚਦੁਲਾ ਚਦੁਲੇਕ੍ਸ਼ਣਾ ॥ ੧੨੦ ॥

ਚਣ੍ਡਪ੍ਰਚਣ੍ਡਾ ਚਣ੍ਡੀਸ਼ਾ ਚਰਚਰਵਿਨੋਦਿਨੀ ।
ਚਤੁਰਾ ਚਤੁਰਸ਼੍ਰਾਙ੍ਕਚਕ੍ਰਾ ਚਕ੍ਰਧਰਾਤ੍ਮਜਾ ॥ ੧੨੧ ॥

ਚਕ੍ਰਿਣੀ ਚਕ੍ਰ ਕਬਰੀ ਚਕ੍ਰਵਰ੍ਤਿਸਮਰ੍ਚਿਤਾ ।
ਚਨ੍ਦ੍ਰਕਾਸ਼ਾ ਚਨ੍ਦ੍ਰਮੁਖੀ ਚਨ੍ਦ੍ਰਹਾਸਾ ਚਮਤ੍ਕਤਾ ॥ ੧੨੨ ॥

ਚਨ੍ਦ੍ਰਹਾਸਧਰਾ ਚਕ੍ਰਵਾਕਸ੍ਤਨਭੁਜਾਨ੍ਤਰਾ ।
ਚਕ੍ਰਵਾਲਸ੍ਥਿਤਾ ਚਕ੍ਰਗਤਿਸ਼੍ਚਨ੍ਦਨਚਰ੍ਚਿਤਾ ॥ ੧੨੩ ॥

ਚਾਰੁਭੂਸ਼ਾ ਚਾਰੁਮੁਖੀ ਚਾਰੁਕਾਨ੍ਤਿਸ਼੍ਚਰੁਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਚਾਰ੍ਵਾਕਦੂਰਗਾ ਚਪਧਰਾ ਚਾਮ੍ਪੇਯਗਨ੍ਧਿਨੀ ॥ ੧੨੪ ॥

ਚਿਤ੍ਰਾ ਚਿਤ੍ਰਰਥਾ ਚਿਨ੍ਤ੍ਯਾ ਚਿਰਨ੍ਤਨਾ ।
ਚੀਨਾਮ੍ਬਰਾ ਚੀਨਦੇਸ਼੍ਯਾ ਚਿਦਮ੍ਬਰਵਿਹਾਰਿਣੀ ॥ ੧੨੫ ॥

ਚਿਕੁਰਾ ਚਿਕੁਰਾਬਦ੍ਧਾ ਚਿਰਞ੍ਜੀਵਿਤ੍ਵਦਾਯਿਨੀ ।
ਚਿਨ੍ਤਿਤਾਰ੍ਥਪ੍ਰਦਾ ਚਿਨ੍ਤਨੀਯਾ ਚਿਨ੍ਤਾਮਣੀਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੧੨੬ ॥

ਚਿਨ੍ਤਾਮਣਿਮਯਾਕਲ੍ਪਾ ਚਿਨ੍ਮਯੀ ਚਿਨ੍ਤਿਤਾ ਚਿਤਿਃ ।
ਚ੍ਯੁਤਿਹੀਨਾ ਚੂਤਕੁਞ੍ਜਾ ਚੋਰਘ੍ਨੀ ਚੋਰਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੨੭ ॥

ਚਤੁਰਾਨਨਸਮ੍ਪੂਜ੍ਯਾ ਚਾਮਰਗ੍ਰਾਹਿਣੀਵਤਾ ।
ਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼੍ਮਤੀ ਚਕ੍ਸ਼ੂਰੋਗ ਹਾਰਿਣੀ ਚਣਕਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੧੨੮ ॥

ਚਣ੍ਡੀਸੂਨੁਮਨਃ ਪ੍ਰੀਤਿਕਾਰਿਣੀ ਚੂਰ੍ਣਕੁਨ੍ਤਲਾ ।
ਚੂਰ੍ਣਪ੍ਰਿਯਾ ਚਲਚ੍ਚੇਲਾ ਚਾਰੁਕ੍ਕਣਿਤਕਙ੍ਕਣਾ ॥ ੧੨੯ ॥

ਚਾਮੀਕਰਪ੍ਰਭਾ ਚਾਮੀਕਰਭੈਰਵਮੋਹਿਨੀ ।
ਚਾਮੀਕਰਾਦ੍ਰਿਨਿਲਯਾ ਚਾਤੁਰ੍ਯੋਕ੍ਤਿਜਿਤਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੧੩੦ ॥

ਚਤ੍ਵਰਾ ਚਤ੍ਵਰਗਤਿਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਵਿਧਪੁਮਰ੍ਥਦਾ ।
ਛਤ੍ਰਿਣੀ ਛਤ੍ਰਵੀਰੇਨ੍ਦ੍ਰਾ ਛਵਿਦੀਪ੍ਤਦਿਗਨ੍ਤਰਾ ॥ ੧੩੧ ॥

ਛਾਯਾਹੀਨਾ ਛਵਿਚ੍ਛ (ਚ੍ਛਿ) ਨ੍ਨਾ ਛਵਿਕਰ੍ਤ੍ਰੀ ਛਵੀਸ੍ਵਰੀ ।
ਛਾਦਿਤਾਰਾਤਿਨਿਵਹਾ ਛਾਯਾਪਤਿਮੁਖਾਰ੍ਚਿਤਾ ॥ ੧੩੨ ॥

ਛੇਤ੍ਰੀ ਛੇਦਿਤਦਿਙ੍ਨਾਗਾ ਛੇਦਹੀਨਪਦਸ੍ਥਿਤਾ ।
ਜਯਾ ਜਯਕਰੀ ਜਨ੍ਯਾ ਜਨਿਹੀਨਾ ਜਨਾਰ੍ਚਿਤਾ ॥ ੧੩੩ ॥

ਜਯਨ੍ਤਸਹਜਾ ਜਮ੍ਭਭੇਦਿਗੋਤ੍ਰਸਮੁਦ੍ਭਵਾ ।
ਜਹ੍ਨੁਕਨ੍ਯਾਸੁਤਪ੍ਰੇਮਾ ਜਹ੍ਨੁਜਾਤੀਰਵਾਸਿਨੀ ॥ ੧੩੪ ॥

ਜਟਾਧਰਸੁਤਾਨਨ੍ਦਾ ਜਟਾਹੀਨਾ ਜਦਾਤ੍ਰਯਾ ।
ਜਰਾਮਰਣਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਾ ਜਗਦਾਨਨ੍ਦਦਾਯਿਨੀ ॥ ੧੩੫ ॥

ਜਨਾਰ੍ਦਨਸੁਤਾ ਜਨ੍ਯਹੀਨਾ ਜਲਧਰਾਸਨਾ ।
ਜਲਾਧਾਰਾ ਜਪਪਰਾ ਜਪਾਪੁਸ਼੍ਪਸਮਾਕਤਿਃ ॥ ੧੩੬ ॥

ਜਾਹ੍ਨਵੀਪੁਲਿਨੋਤ੍ਸਾਹਾ ਜਾਹ੍ਨਵੀਤੋਯਮੋਦਿਨੀ ।
ਜਾਨਕੀਰਮਣਪ੍ਰੀਤਾ ਜਾਤਕਰ੍ਮਵਿਸ਼ਾਰਦਾ ॥ ੧੩੭ ॥

ਜਾਤਕਾਭੀਸ਼੍ਟਦਾ ਜਾਤਿਹੀਨਾ ਜਾਤ੍ਯਨ੍ਧਮੋਚਿਨੀ ।
ਜਿਤਾਖਿਲੋਨ੍ਦ੍ਰਿਯਗ੍ਰਾਮਾ ਜਿਤਾਰਿਰ੍ਜਿਤਕਾਮਿਨੀ ॥ ੧੩੮ ॥

ਜਿਤਾਮਿਤ੍ਰਾ ਜਿਤਜਗਤ੍ ਜਿਨਦੂਰਾ ਜਿਨਾਰ੍ਚਿਤਾ ।
ਜੀਰ੍ਣਾ ਜੀਰਕਨਾਸਾਗ੍ਰਾ ਜੀਵਨਾ ਜੀਵਨਪ੍ਰਦਾ ॥ ੧੩੯ ॥

ਜੀਵਲੋਕੇਸ਼੍ਟਵਰਦਾ ਜੀਵਾ ਜੀਵਾ(ਵ) ਰਸਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਜੁਸ਼੍ਟਾ ਜੁਸ਼੍ਟਪ੍ਰਿਯਾ ਜੁਸ਼੍ਟਹਦਯਾ ਜ੍ਵਰਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੪੦ ॥

ਜ੍ਵਲਤ੍ਪ੍ਰਭਾਵਤੀ ਜ੍ਯੋਤ੍ਸ੍ਨਾ ਜ੍ਯੋਤ੍ਸ੍ਨਾਮਣ੍ਡਲਮਧ੍ਯਗਾ ।
ਜਯਦਾ ਜਨਜਾਡ੍ਯਾਪਹਾਰਿਣੀ ਜਨ੍ਤੁਤਾਪਹਾ ॥ ੧੪੧ ॥

ਜਗਦ੍ਧਿਤਾ ਜਗਤ੍ਪੂਜ੍ਯਾ ਜਗਜ੍ਜੀਵਾ ਜਨਾਸ਼੍ਰਿਤਾ ।
ਜਲਜਸ੍ਥਾ ਜਲੋਤ੍ਪਨ੍ਨਾ ਜਲਜਾਭਵਿਲੋਚਨਾ ॥ ੧੪੨ ॥

ਜਪਾਧਰਾ ਜਯਾਨਨ੍ਦਾ ਜਮ੍ਭਭਿਦ੍ਵਨਿਤਾਨੁਤਾ ।
ਝਲ੍ਲਰੀਵਾਦ੍ਯਾ ਸੁਪ੍ਰੀਤਾ ਝਞ੍ਝਾਵਾਤਾਦਿਭੀਤਿਹਾ ॥ ੧੪੩ ॥

ਝਰ੍ਝਰੀਕਤਦੈਤ੍ਯੌਘਾ ਝਾਰਿਤਾਸ਼ੇਸ਼ਪਾਤਕਾ ।
ਜ੍ਞਾਨੇਸ਼੍ਵਰੀ ਜ੍ਞਾਨਦਾਤ੍ਰੀ ਜ੍ਞਾਤਲੋਕਾਨ੍ਤਰਸ੍ਥਿਤਿਃ ॥ ੧੪੪ ॥

ਜ੍ਞਾਨਗਮ੍ਯਾ ਜ੍ਞਤਤਤ੍ਵਾ ਜ੍ਞਾਨਜ੍ਞੇਯਾਦਿਸ਼ੂਨ੍ਯਗਾ ।
ਜ੍ਞੇਯਾ ਜ੍ਞਾਤਿਵਿਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਾ ਜ੍ਞਾਤਕਾਨ੍ਤਾਨ੍ਤਰਾਸ਼ਯਾ ॥ ੧੪੫ ॥

ਟਙ੍ਕਾਯੁਧਧਰਾ ਟਙ੍ਕਦਮ੍ਭੋਲਿਹਤਦਾਨਵਾ ।
ਟਙ੍ਕਿਤਾਖਿਲਪਾਪੌਘਾ ਟੀਕਾਕਰ੍ਤ੍ਰੀ ਠਮਾਤ੍ਮਿਕਾ ॥ ੧੪੬ ॥

ਠਮਣ੍ਡਲਾ ਠਕ੍ਕੁਰਾਰ੍ਚ੍ਯਾ ਠਕ੍ਕੁਰੋਪਾਧਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਡਮ੍ਭਹੀਨਾ ਡਾਮਰੀਡ੍ਯਾ ਡਿਮ੍ਭਦਾ ਡਮਰੁਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੧੪੭ ॥

ਡਾਕਿਨੀ ਡਾਕਿਨੀਸੇਵ੍ਯਾ ਡਿਤ੍ਥੇਸ਼ੀ ਡਿਣ੍ਡਿਮਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਡਿਣ੍ਡਿਮਾਰਾਵਮੁਦਿਤਾ ਡਬਿਤ੍ਥਮਗਵਾਹਨਾ ॥ ੧੪੮ ॥

ਡਙ੍ਗਾਰੀ ਡੁਣ੍ਡੁਮਾਰਾਵਾ ਡਲ੍ਲਕੀ ਡੋਰਸੂਤ੍ਰਭਤ੍ ।
ਢਕ੍ਕਾਵਦ੍ਯਧਰਾ ਢਕ੍ਕਾਰਾਵਨਿਸ਼੍ਠਯੂਤਦਿਕ੍ਤਟਾ ॥ ੧੪੯ ॥

ਢੁਣ੍ਢਿਰਾਜਾਨੁਜਪ੍ਰੀਤਾ ਢੁਣ੍ਢਿਵਿਘ੍ਨੇਸ਼ਦੇਵਰਾ ।
ਡੋਲਾਕੇਲਿਕਰਾ ਡੋਲਾਵਿਹਾਰੋਤ੍ਸਸ਼੍ਟਕਨ੍ਦੁਕਾ ॥ ੧੫੦ ॥

ਣਕਾਰਬਿਨ੍ਦੁਵਾਮਸ੍ਥਾ ਣਕਾਰਜ੍ਞਾਨ੍ਨਿਰ੍ਣਯਾ ।
ਣਕਾਰਜਲਜੋਦ੍ਭੂਤਾ ਣਕਾਰਸ੍ਵਰਵਾਦਿਨੀ ॥ ੧੫੧ ॥

ਤਨ੍ਵੀ ਤਨੁਲਤਾਭੋਗਾ ਤਨੁਸ਼੍ਯਾਮਾ ਤਮਾਲਭਾ ।
ਤਰੁਣੀ ਤਰੁਣਾਦਿਤ੍ਯਵਰ੍ਣਾ ਤਤ੍ਤ੍ਵਾਤਿਸ਼ਾਯਿਨੀ ॥ ੧੫੨ ॥

ਤਪੋਲਭ੍ਯਾ ਤਪੋਲੋਕਪੂਜ੍ਯਾ ਤਨ੍ਤ੍ਰੀਵਿਦੂਸ਼ਿਣੀ ।
ਤਾਤ੍ਪਰ੍ਯਾਵਧਿਕਾ ਤਾਰਾ ਤਾਰਕਾਨ੍ਤਕਕਾਮਿਨੀ ॥ ੧੫੩ ॥

ਤਾਰੇਸ਼ੀ ਤਾਰਿਣੀ ਤਿਰ੍ਯਕ੍ਸੂਤ੍ਰਿਣੀ ਤ੍ਰਿਦਸ਼ਾਧਿਪਾ ।
ਤ੍ਰਿਦਸ਼ਾਧਿਪਸਮ੍ਪੂਜ੍ਯਾ ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰਾ ਤ੍ਰਿਵਿਧਾ ਤ੍ਰਯੀ ॥ ੧੫੪ ॥

ਤਿਲ੍ਵਾਟਵੀਗਤਾ ਤੁਲ੍ਯਹੀਨਾ ਤੁਮ੍ਬੁਰੁਵਨ੍ਦਿਤਾ ।
ਤੁਰਾਸ਼ਾਟ੍ਸਮ੍ਭਵਾ ਤੁਰ੍ਯਾ ਤੁਸ਼ਾਰਾਚਲਵਾਸਿਨੀ । ੧੫੫ ॥

ਤੁਸ਼੍ਟਾ ਤੁਸ਼੍ਟਿਪ੍ਰਦਾ ਤੁਰ੍ਣਾ ਤੂਰ੍ਣਧ੍ਵਸ੍ਤਾਖਿਲਾਮਯਾ ।
ਤ੍ਰੇਤਾ ਤ੍ਰੇਤਾਗ੍ਨਿਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾ ਤ੍ਰਯ੍ਯਨ੍ਤੋਦ੍ਗੀਤਵੈਭਵਾ ॥ ੧੫੬ ॥

ਤੋਤ੍ਰਭਦ੍ਵੀਰਸਂਸੇਵ੍ਯਾ ਸ੍ਥਿਤਿਃ ਸ(ਤਿਸ)ਰ੍ਗਾਦਿਕਾਰਿਣੀ ।
ਸਰ੍ਵਾਰ੍ਥਦਾਤ੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਤਿਸ਼ਸ਼੍ਠਾਂਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੧੫੭ ॥

ਵਸ੍ਵਾਦਿਗਣਸਮ੍ਪੂਜ੍ਯਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਮਾਨਸਪੁਤ੍ਰਿਕਾ ।
ਸਰਿਰਾਨ੍ਤਰ੍ਭ੍ਰਾਜਮਾਨਾ ਸ੍ਵਰ੍ਣਰਮ੍ਭਗ੍ਰਹਾਰ੍ਚਿਤਾ ॥ ੧੫੮ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਪਤ੍ਨੀ ਵਿਦ੍ਯਾ ਸ਼੍ਰੀਃ ਪਰਦੇਵਤਾ । Oਮ੍ ।
ਏਵਂ ਨਮਸਹਸ੍ਰਂ ਤੇ ਦੇਵਸੇਨਾਪ੍ਰਿਯਙ੍ਕਰਮ੍ ॥ ੧੫੯ ॥

ਪੁਤ੍ਰਪ੍ਰਦਮਪੁਤ੍ਰਾਣਾਂ ਆਯੁਰਾਰੋਗ੍ਯਵਰ੍ਧਨਮ੍ ।
ਬਾਲਾਰਿਸ਼੍ਟਪ੍ਰਸਮਨਂ ਸਰ੍ਵਸੌਖ੍ਯਪ੍ਰਦਾਯਕਮ੍ ॥ ੧੬੦ ॥

ਸ਼ੁਕ੍ਰਵਾਰੇ ਭੌਮਵਾਰੇ ਸ਼ਸ਼੍ਠ੍ਯਾਂ ਵਾ ਕਤ੍ਤਿਕਾਸ੍ਵਪਿ ।
ਆਵਰ੍ਤਯੋਦ੍ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੇਣ ਸਰ੍ਵਾਨ੍ਕਾਮਾਨਵਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ॥ ੧੬੧ ॥

ਯੋ ਹਿ ਨਿਤ੍ਯਂ ਪਠੇਦ੍ਧੀਮਾਨ੍ ਸਰ੍ਵਾਃ ਸਿਦ੍ਧਯਨ੍ਤਿ ਸਿਦ੍ਧਯਃ ।
ਅਨੇਨਾਭ੍ਯਰ੍ਚਯੇਦਦੇਵੀਂ ਬਿਲ੍ਵੈਰ੍ਵਾ ਕੁਙ੍ਕੁਮਾਦਿਭਿਃ ।
ਸਰ੍ਵਾਨ੍ਕਾਮਾਨਵਾਪ੍ਯਾਨ੍ਤੇ ਸ੍ਕਨ੍ਦਸਾਯੁਜ੍ਯਮਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ॥ ੧੬੨ ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਸ੍ਕਾਨ੍ਦੇ ਸ਼ਙ੍ਕਰਸਂਹਿਤਾਤਃ
ਸ਼੍ਰੀਦੇਵਸੇਨਾਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

Also Read 1000 Names of Goddess Sri Devasena:

1000 Names of Sri Devasena | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Devasena | Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top