Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Devasena | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Shri Devasenasahasranamastotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀದೇವಸೇನಾಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥
ದಕಾರಾದಿಥಕಾರಾನ್ತವರ್ಣಾದಿನಾಮಾನಿ

ಓಂ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।

ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ –
ಯಾ ಹಿ ಪ್ರಕೃತಿಷಷ್ಠಾಂಶಾ ಮಮ ಮಾನಸಪುತ್ರಿಕಾ ।
ಆಯುಃ ಪ್ರದಾ ಚ ಜಗತಾಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪ್ರಿಯಾ ಸತೀ ॥ 1 ॥

ದೇವಸೇನಾಮ್ಬಿಕಾ ತಸ್ಯಾ ನಾಮಸಹಸ್ರಮುತ್ತಮಮ್ ।
ವದಾಮಿ ನಾರದಮುನೇ ಪಠನಾತ್ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿದಮ್ ॥ 2 ॥

ಅಹಮೇವ ಮುನಿಸ್ತಸ್ಯ ಛನ್ದೋಽನುಷ್ಟುಬುದಾಹೃತಃ ।
ದೇವತಾ ದೇವಸೇನಾಮ್ಬಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪ್ರಿಯಾ ಪರಾ ॥ 3 ॥

ಬೀಜನ್ಯಾಸಾದಿಕಂ ಸರ್ವಂ ಮಾಯಾವರ್ಣೌಃ ಸಮಾಚರೇತ್ ।
ತತೋ ಧ್ಯಾಯೇದ್ದೇವಸೇನಾಂ ಗಾಂಗೇಯಸ್ಯ ಪ್ರಿಯಾಂ ಶುಭಾಮ್ ॥ 4 ॥

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ರಕ್ತಾಭಾಂ ರಕ್ತವಸ್ತ್ರಾಂ ಮಣಿಮಯಖಚಿತಾನೇಕಭೂಷಾಭಿರಾಮಾಂ
ದೇವೀಂ ಮಾಹೇನ್ದ್ರಮಾನ್ಯಾಂ ಮಧುರಿಪುನಯನಾದುದ್ಭವಾಂ ದೇವಸೇನಾಮ್ ।
ಕಲ್ಹಾರಂ ದಕ್ಷಹಸ್ತೇ ತದಿತರಕರವರಂ ಲಮ್ಬಿತಂ ಸನ್ದಧಾನಾಂ
ಸಂಸ್ಥಾಂ ಸ್ಕನ್ದಸ್ಯ ವಾಮೇ ಸಮುದಮಪಿ ಗುಹಂ ಲೋಕಯನ್ತೀಂ ಭಜೇಽಹಮ್ ॥

ಏವಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಸಮಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ಮನಸಾ ಸಾದರಂ ನರಃ ।
ಪಠೇನ್ನಾಮಸಹಸ್ರಂ ತತ್ಸ್ತವರಾಜಮನುತ್ತಮಮ್ ।
ಓಂ ದೇವಸೇನಾ ದೇವರಾಜತನಯಾ ದೇವವನ್ದಿತಾ ।
ದೇವೀ ದೇವೀಶ್ವರೀ ದೇವವನಿತಾ ದೇವತಾರ್ಚಿತಾ ॥ 1 ॥

ದೇವರಾ ದೇವರಾರಾಧ್ಯಾ ದೇವಮಾನಸಹಂಸಿಕಾ ।
ದೇವದಾರುವನಾನ್ತಃ ಸ್ಥಾ ದೇವತಾ ದೇವಮೋಹಿನೀ ॥ 2 ॥

ದೇವಾರಿವಿಮುಖಾ ದೇವಮುನೀಡ್ಯಾ ದೇವದೇಶಿಕಾ ।
ದೈತ್ಯಾರಿತನಯಾ ದೈತ್ಯಕಂಟಕೀ ದೈತ್ಯಮರ್ದಿನೀ ॥ 3 ॥

ದೈವ್ಯಾ ದೈನ್ಯಪರಾಧೀನಾ ದೈವಜ್ಞಾ ದೈವ್ಯಭಕ್ಷಿಣೀ ।
ದೋರ್ದ್ವಯಾ ದೋಷಹೀನಾಂಗೀ ದೋಷಾಭಾ ದೋರ್ಧೃತಾಮ್ಬುಜಾ ॥ 4 ॥

ದೋಷಾಕರಸಮಾನಾಸ್ಯಾ ದೋಷಾಕರಸಮರ್ಚಿತಾ ।
ದೋಷಘ್ನೀ ದೋರ್ಲತಾ ದೋಲಚೇಲಾ ದೋಲವಿಹಾರಿಣೀ ॥ 5 ॥

ದಂಡಿಣೀ ದಂಡನೀತಿಸ್ಥಾ ದಂಡಾಯುಧಪತಿವ್ರತಾ ।
ದಂಡಕಾರಣ್ಯನಿಲಯಾ ದಂಡಿತಾಸುರವಿಕ್ರಮಾ ॥ 6 ॥

ದಕ್ಷಾ ದಾಕ್ಷಾಯಣೀಪ್ರತಾ ದಕ್ಷಿಣಾ ದಕ್ಷಿಣಾಶ್ರಿತಾ ।
ದಕ್ಷಜ್ಞಾ ದಕ್ಷಿಣಾವರ್ತಕಮ್ಬುಕಂಠೀ ದಯಾನಿಧಿಃ ॥ 7 ॥

ದಯಾಮೂರ್ತಿರ್ದರೀದೃಶ್ಯಾ ದಾರೀದ್ರಯಭಯನಾಶಿನೀ ।
ದಶಸ್ಯನ್ದನಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾ ದಶನಾಜಿತಚನ್ದ್ರಿಕಾ ॥ 8 ॥

ದಮ್ಭಾ ದಮ್ಬವಿಹೀನೇಡ್ಯಾ ದನ್ತಿವಕ್ತ್ರಾನುಜಪ್ರಿಯಾ ।
ದಾತ್ರೀ ದಾನವದರ್ಪಘ್ನೀ ದಾಮೋದರಮನೋಹರಾ ॥ 9 ॥

ದಿವ್ಯಾ ದಿವಿಷದೀಶಾನಾ ದಿವಿಷತ್ಪತಿಪೂಜಿತಾ ।
ದಿವ್ಯೌಘಮಂಡಲಾ ದಿವ್ಯಮಾಲಿನೀ ದಿವ್ಯವಿಗ್ರಹಾ ॥ 10 ॥

ದಿವ್ಯಾಮ್ಬರಧರಾ ದೀನರಕ್ಷಿಕಾ ದೀನಕೃನ್ನುತಾ ।
ದೀಕ್ಷಿತಾ ದೀಕ್ಷಿತಾರಾಧ್ಯಾ ದೀಪ್ತಾ ದೀಪ್ತವಿಭೂಷಣಾ ॥ 11 ॥

ದುಷ್ಟದೂರಾ ದುರಾರಾಧ್ಯಾ ದುಃಖಘ್ನೀ ದುರಿತಾನ್ತಕೀ ।
ದೂತೀ ದೂತಕುಲಾಭೀಷ್ಟಾ ದೂರ್ವಾಸಸ್ತುತವೈಭವಾ ॥ 12 ॥

ದೂರದೂರಾ ದೂರಗನ್ತ್ರೀ ದೂರ್ವಾದಲಸಮಪ್ರಭಾ ।
ದೃಶ್ಯಾ ದೃಗ್ಜಲಸಮ್ಭೂತಾ ದೃಕ್ಪ್ರದಾ ದೃಕ್ತಮೋಪಹಾ ॥ 13 ॥

ದ್ರಾವಿಣೀ ದ್ರಾವಿಡಾಧೀಶಾ ದ್ರೋಣಪೂಜ್ಯಾ ದ್ರುಮಾಶ್ರಿತಾ ।
ಧನ್ದಾ ಧರ್ಮಿಣೀ ಧರ್ಮವಿನುತಾ ದರ್ಮವರ್ಧಿನೀ ॥ 14 ॥

ಧಾತ್ರೀ ಧಾತ್ರೀಫಲಪ್ರೀತಾ ಧಿಷಣಾಧಿಪಪೂಜಿತಾ ।
ಧಿಷಣೇಶೀ ಧೀರನುತಾ ಧೀರವಾದವಿಲಾಸಿನೀ ॥ 15 ॥

ಧೂಮ್ರಕೇಶೀ ಧೂಪಮೋದಾ ಧೂರ್ತಘ್ನೀ ಧೃತಿಮತ್ಪ್ರಿಯಾ ।
ಧ್ಯೇಯಾ ಧ್ಯೇಯಾತಿಗಾ ಧೌಮ್ಯವಸನಾ ಧೌಮ್ಯಪೂಜಿತಾ ॥ 16 ॥

ನಮ್ಯಾ ನಗೋದ್ಭವಾಸೂನುಪ್ರಿಯಾ ನಾರಾಯಣಾತ್ಮಜಾ ।
ನಾರಾಯಣಾಕ್ಷಿಜಲಜಾ ನಾರಾಯಣಗುರುರ್ನತಾ ॥ 17 ॥

ನಟೀ ನಟೇಶ್ವರಾನನ್ದಾ ನನ್ದಿನೀ ನನ್ದಗೋಪಮುತ್ ।
ನಿತ್ಯಾ ನಿತ್ಯಾಶ್ರಿತಾ ನಿತ್ಯಪತಿರ್ನಿತ್ಯಪತಿವ್ರತಾ ॥ 18 ॥

ನಿರಂಜನಾ ನಿರಾಕಾರಾ ನಿರ್ವಿಕಾರಾ ನಿರರ್ಗಲಾ ।
ನೀಹಾರಾದ್ರಿಕೃತಾವಾಶಾ ನೀಹಾರಾದ್ರಿಸುತಾಸ್ನುಷಾ ॥ 19 ॥

ನೀಪ್ಯಾ ನೀಪಸುಮಪ್ರಿತಾ ನೂಪುರಾರಾವಕೋಮಲಾ ।
ನೂತ್ನಾ ನೂತನಭೂಷಾಢ್ಯಾ ನ್ಯೂನಹೀನಾ ನರೇಡಿತಾ ॥ 20 ॥

ನೌಕಾರೂಢಾ ನವರಸಾ ನವವಾದಿತ್ರಮೇದುರಾ ।
ನವವೀರಸಮಾರಧ್ಯಾ ನವನಾಗವರೇಶ್ವರೀ ॥ 21 ॥

ನವಗ್ರಹವರಾ ನವ್ಯಾ ನವ್ಯಾಮ್ಭೋಜಧರಾ ನಿಶಾ ।
ಪದ್ಮಾಕ್ಷೀ ಪದ್ಮಸಂಕಾಶಾ ಪದ್ಮಜಾ ಪದ್ಮಭಾಸುರಾ ॥ 22 ॥

ಪರಾಚಲಕೃತೋದ್ವಾಹಾ ಪರಾಚಲವಿಹಾರಿಣೀ ।
ಪದ್ಮನಾಭಸುತಾ ಪದ್ಮಾ ಪದ್ಮಿನೀ ಪದ್ಮಮಾಲಿನೀ ॥ 23 ॥

ಪಾರಿಜಾತಸುಮಪ್ರೀತಾ ಪಾಶಘ್ನೀ ಪಾಪನಾಶಿನೀ ।
ಪಾಠೀನವಾಹಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾ ಪಾರ್ವತೀಸುತಕಾಮಿನೀ ॥ 24 ॥

ಪೀನಸ್ತನೀ ಪೀನಪೃಷ್ಠಾ ಪುಷ್ಪಕೋಮಲಾ ।
ಪುಷ್ಕರಾ ಪುಷ್ಕರಾರಾಧ್ಯಾ ಪುಷ್ಕರಕ್ಷೇತ್ರದೇವತಾ ॥ 25 ॥

ಪುಲಿನ್ದಿನೀಸಪತ್ನೀ ಚ ಪುರುಹೂತಾತ್ಮಸಮ್ಭವಾ ।
ಪೂಜ್ಯಾ ಪೂತಾ ಪೂತನಾರಿವಿನುತಾ ಪೂರ್ವಗಾಮಿನೀ ॥ 26 ॥

ಪುಷ್ಟೇನ್ದುನಯನಾ ಪೂರ್ಣಾ ಪೇಶಲಾ ಪೇಶಲಾಸನಾ ।
ಫಣಾಧರಮಣಿಪ್ರಖ್ಯಾ ಫಣಿರಾಜಸುಪೂಜಿತಾ ॥ 27 ॥

ಫುಲ್ಲಪದ್ಮಧರಾ ಫುಲ್ಲದೃಷ್ಟಿಃ ಫಲನಗಾಶ್ರಿತಾ ।
ಫಾಲನೇತ್ರಸುತಾನನ್ದಾ ಫಾಲನೇತ್ರಪ್ರಿಯಂಕರೀ ॥ 28 ॥

ಬಲಾ ಬಲಾರಿಜಾ ಬಾಲಾ ಬಾಲಾರಿಷ್ಟವಿನಾಶಿನೀ ।
ಬಾಲಖಿಲ್ಯನುತಾ ಬಾಣಾಹಸ್ತಾ ಬಾಣಾಸುರಾನ್ತಕೀ ॥ 29 ॥

ಬಿಮ್ಬಾಧರಾ ಬಿನ್ದುಮಧ್ಯಸ್ಥಿತಾ ಬುಧವರಾರ್ಚಿತಾ ।
ಬೋಧಾಯನಮುನಿಪ್ರೀತಾ ಬೋಧದಾ ಬೋಧರೂಪಿಣೀ ॥ 30 ॥

ಬನ್ಧುಕಕುಸುಮಪ್ರೀತಾ ಬನ್ಧೂಕಸುಮಸನ್ನಿಭಾ ।
ಭಾಮಿನೀ ಭಾರತೀ ಭಾಮಾ ಭಾಸ್ಕರೇನ್ದುಸುಪೂಜಿತಾ ॥ 31 ॥

ಭೀಮಾ ಭೀಮೇಶ್ವರೀ ಭೂಮಾ ಭೂತಿದಾ ಭೂಪತಿಪ್ರಿಯಾ ।
ಭುವನೇಶೀ ಭೋಗವತಿ ಭೋಗದಾ ಭೋಗವರ್ಧಿನೀ ॥ 32 ॥

ಭೋಗಿರಾಜನುತಾ ಭೋಗ್ಯಾ ಭೀಮಸೇನಸಮರ್ಚಿತಾ ।
ಭೈಮೀ ಭೇತಾಲನಟನರಸಿಕಾ ಭೀಷ್ಮಸೇವಿತಾ ॥ 33 ॥

ಮನ್ತ್ರಿಣೀ ಮನ್ತ್ರಸಾರಜ್ಞಾ ಮನ್ತ್ರವರ್ಣಾಕೃತಿರ್ಮತಿಃ ।
ಮನುಚಕ್ರಧರಾ ಮಾನ್ಯಾ ಮಣಿಮಾಲವಿಭೂಷಿತಾ ॥ 34 ॥

ಮಾನಿನೀ ಮಾಧವಸುತಾ ಮಧುಪ್ರೀತಾ ಮನಸ್ವಿನೀ ।
ಮಧುರಾಲಾಪಮುದಿತಗಿರಿಜಾತನುಜಾ ಮಹೀ ॥ 35 ॥

ಮಾತೃಕಾವರ್ಣ ಸಂಕೢಪ್ತತನುರ್ಮಾನ್ಧಾತೃಪೂಜಿತಾ ।
ಮಹಾದೇವಸ್ನುಷಾ ಮೀನಲೋಚನಾ ಮುಕ್ತಿದಾಯಿನೀ ॥ 36 ॥

ಮಂಜುಕೇಶೀ ಮಂಜುಹಾಸಾ ಮಯೂರವರವಾಹನಾ ।
ಮಾರಾರಾತಿಸ್ನುಷಾ ಮಾರಸುರವದಾ ಮಣಿಮಂಡನಾ ॥ 37 ॥

ಮೇಷವಾಹಾ ಮೇಘವಾಹತನುಜಾ ಮೋಹಿತಪ್ರಿಯಾ ।
ಮರುತ್ಸಪ್ತಕಸಂಸೇವ್ಯಾ ಮೈನಾಕನಿಲಯಾಶ್ರಿತಾ ॥ 38 ॥

ಯಕ್ಷಿಣೀ ಯಜ್ಞಸಮ್ಭೂತಾ ಯಾಮಿನೀ ಯಮಲೋದ್ಭವಾ ।
ಯನ್ತ್ರೇಶ್ವರೀ ಯಮಾರಾಧ್ಯಾ ಯಾಯಜೂಕಸಮರ್ಚಿತಾ ॥ 39 ॥

ಯಾನಾರೂಢಾ ಯಜ್ಞಶೀಲಾ ಯುವತಿರ್ಯೌವನಾರ್ಚಿತಾ ।
ಯೋಗಿನೀ ಯೋಗದಾ ಯೋಗ್ಯಾ ಯೋಗೀನ್ದ್ರಕುಲವನ್ದಿತಾ ॥ 40 ॥

ರಕ್ಷೋಹನ್ತ್ರೀ ರಣತ್ಪಾದನೂಪುರಾ ರಾಘವಾರ್ಚಿತಾ ।
ರೇಣುಕಾ ರಣಸನ್ನಾಹಾ ರಣತ್ಕಿಂಕಿಣಿಮೇಖಲಾ ॥ 41 ॥

ರಾವಣಾನ್ತಕರೀ ರಾಜ್ಞೀ ರಾಜರಾಜಸಮರ್ಚಿತಾ ।
ರೀಮ್ಬೀಜಾ ರೂಪಿಣೀ ರೂಪ್ಯಾ ರಮಣೀ ರಮಣೋತ್ಸುಕಾ ॥ 42 ॥

ರಸಾಯನಕರೀ ರಾಧಾ ರಾಧೇಯೀ ರಥಸಂಸ್ಥಿತಾ ।
ರೋಹಿಣೀಶಮುಖಾ ರೋಗಹೀನಾ ರೋಗವಿನಾಶಿನೀ ॥ 43 ॥

ರೋಚನಾತಿಲಕಾ ರೌದ್ರೀ ರೌದ್ರಮನ್ತ್ರವಿಶಾರದಾ ।
ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಸುತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಲಮ್ಬವಾಮಕರಾಮ್ಬುಜಾ ॥ 44 ॥

ಲಮ್ಪಟಾ ಲಕುಲೀ ಲೀಲಾ ಲೋಕಾಲೋಕವಿಹಾರಿಣೀ ।
ಲೋಕೇಶ್ವರೀ ಲೋಕಪೂಜ್ಯಾ ಲತಾಕಾರಾ ಲಲತ್ಕಚಾ ॥ 45 ॥

ಲೋಲಮ್ಬಚೇಲಾ ಲೋಲಕ್ಷೀ ಲಘಿಮಾ ಲಿಕುಚಪ್ರಿಯಾ ।
ಲೋಭಹೀನಾ ಲಬ್ಧಕಾಮಾ ಲತಾನಿಲಯಸಂಸ್ಥಿತಾ ॥ 46 ॥

ವನಿತಾ ವನಿತಾರಧ್ಯಾ ವನ್ದ್ಯಾ ವನ್ದಾಸುವತ್ಸಲಾ ।
ವಾಮಾ ವಾಮಸ್ಥಿತಾ ವಾಣೀ ವಾಕ್ಪ್ರ್ದಾ ವಾರಿಜಪ್ರಿಯಾ ॥ 47 ॥

ವಾರಿಜಾಸನಸನ್ದೃಷ್ಟಮನ್ತ್ರಾ ವಾಂಛಾಸುರದ್ರುಮಾ ।
ವಿಷ್ಣುಪತ್ನೀ ವಿಷಹರಾ ವೀಣಾಲಾಪವಿನೋದಿನೀ ॥ 48 ॥

ವೇಣೀಬನ್ಧಾ ವಣುಲೋಲಾ ವೇಣುಗೋಪಾಲಸುನ್ದರೀ ।
ವಾಂಛಾಕಲ್ಪಲತಾ ವಿಶ್ವವನ್ದಿತಾ ವಿಶ್ವತೋಮುಖೀ ॥ 49 ॥

ವಿಘ್ನೇಶದೇವರಾ ವೀಶಾ ವೀಶವಾಹಾ ವಿರೋಚಿನೀ ।
ವೈರೋಚನನುತಾ ವೈರಿಹೀನಾ ವೀರೇನ್ದ್ರವನ್ದಿತಾ ॥ 50 ॥

ವಿಮಾನಾ ವಿಮನೋದೂರಾ ವಿಮಾನಸ್ಥಾ ವಿರಟ್ ಪ್ರಿಯಾ ।
ವಜ್ರಿಣೀ ವಜ್ರಿತನಯಾ ವಜ್ರಭೂಷಾ ವಿಧೀಡಿತಾ ॥ 51 ॥

ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ವೀತಶೋಕಾ ವನಸ್ಥಾ ವನದೇವತಾ ।
ವಾರುಣೀ ವನಜಾರೂಢಾ ವಾಮಾ ವಾಮಾಂಗಸುನ್ದರೀ ॥ 52 ॥

ವಲ್ಲೀಸಪತ್ನೀ ವಾಮೋರುರ್ವಸಿಷ್ಠಾದಿಮಪೂಜಿತಾ ।
ಶಕ್ತಿಃ ಶಚೀಸುತಾ ಶಕ್ತಿಧರಾ ಶಾಕ್ತೇಯಕಾಮಿನೀ ॥ 53 ॥

ಶ್ಯಾಮಾ ಶಾಕ್ಕರಗಾ ಶ್ರೀಜಾ ತಥಾ ಶ್ರೀಃ ಶಿವಮಾನಸಾ ।
ಶಿವಸ್ನುಷಾ ಶುಭಾಕಾರಾ ಶುದ್ಧಾ ಶೈಲವಿಹಾರಿಣೀ ॥ 54 ॥

ಶೈಲೇನ್ದ್ರಜಾಜಾನಿಜೇಷ್ಟಪ್ರದಾ ಶೈಲಾದಿಸನ್ನುತಾ ।
ಶಾಮ್ಭವೀ ಶಂಕರಾನನ್ದಾ ಶಂಕರೀ ಶಶಿಶೇಖರಾ ॥ 55 ॥

ಶಾರದಾ ಶಾರದಾರಾಧ್ಯಾ ಶರಜನ್ಮಸತೀ ಶಿವಾ ।
ಷಷ್ಠೀ ಷಷ್ಠೀಶ್ವರೀ ಷಷ್ಠಿದೇವೀ ಷಷ್ಠಯಧಿದೇವತಾ ॥ 56 ॥

ಷಡಾನನಪ್ರೀತಿಕರ್ತ್ರೀ ಷಡ್ಗುಣಾ ಷಣ್ಮುಖಪ್ರಿಯಾ ।
ಷಡಾಧಾರೈಕನಿಲಯಾ ಷೋಢಾನ್ಯಾಸಮಯಾಕೃತಿಃ ॥ 57 ॥

ಷಡ್ವಿಧೈಕ್ಯಾನುಸನ್ಧಾನಪ್ರೀತಾ ಷಡ್ರಸಮಿಶ್ರಿತಾ ।
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞೀ ಸಕಲಾ ಸಾಧ್ವೀ ಸಮನೀಸ್ಥಾನಗಾ ಸತೀ ॥ 58 ॥

ಸಂಗೀತರಸಿಕಾ ಸಾರಾ ಸರ್ವಾಕರಾ ಸನಾತನಾ ।
ಸನಾತನಪ್ರಿಯಾ ಸತ್ಯಾ ಸತ್ಯಧರ್ಮಾ ಸರಸ್ವತೀ ॥ 59 ॥

ಸಹಸ್ರನಾಮಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾ ಸಹಸ್ರಾಂಶುಸಮಪ್ರಭಾ ।
ಸ್ಕನ್ದೋತ್ಸಾಹಕರೀ ಸ್ಕನ್ದವಾಮೋತ್ಸಂಗನಿವಾಸಿನೀ ॥ 60 ॥

ಸಿಂಹವಕ್ತ್ರಾನ್ತಕಕರೀ ಸಿಂಹಾರೂಢಾ ಸ್ಮಿತಾನನಾ ।
ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥಾ ಸುರಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾ ಸುನ್ದರೀ ಸುದತೀ ಸುರಾ ॥ 61 ॥

ಸುರೇಶ್ವರೀ ಸುರಾಚಾರ್ಯಪೂಜಿತಾ ಸುಕೃತೀಡಿತಾ ।
ಸುರದ್ರುನಿಲಯಾ ಸೌರಮಂಡಲಸ್ಥಾ ಸುಖಪ್ರದಾ ॥ 62 ॥

ಸೌದಾಮಿನೀನಿಭಾಸುಭ್ರೂಃ ಸೌನ್ದರ್ಯಚಿತಹೃತ್ಪ್ರಿಯಾ ।
ಸುರದ್ರುಹಾಸುಹೃತ್ಸೋಮಯಾಜಿಪೂಜ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ಚಿತಾ ॥ 63 ॥

ಸುಮೇಷುವರದಾ ಸೌಮ್ಯಾ ಸ್ಕನ್ದಾನ್ತಃಪುರವಾಸಿನೀ ।
ಸ್ಕನ್ದಕೋಷ್ಠಗತಾ ಸ್ಕನ್ದವಾಮಭಾಗಸ್ಥಿತಾ ಸಮಾ ॥ 64 ॥

ಸ್ಕನ್ದಾಶ್ಲಿಷ್ಟಾ ಸ್ಕನ್ದದೃಷ್ಟಿಃ ಸ್ಕನ್ದಾಯತ್ತಮನಸ್ವಿನೀ ।
ಸನಕಾದಿಹಿತಾ ಸಾಂಗಾ ಸಾಯುಧಾ ಸುರವಂಶಜಾ ॥ 65 ॥

ಸುರವಲ್ಲೀ ಸುರಲತಾ ಸುರಲೋಕನಿವಾಸಿನೀ ।
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸಖೀ ಸೇನಾ ಸೋಮವಂಶ್ಯನೃಪೇಡಿತಾ ॥ 66 ॥

ಸುತಪ್ರದಾ ಸೂತವಾಯುಃ ಸುರಸೈನ್ಯಸುರಕ್ಷಿಕಾ ।
ಸರ್ವಾಧಾರಾ ಸರ್ವಭೂಷಾ ಸರ್ವೇಶೀ ಸರ್ವಪೂಜಿತಾ ॥ 67 ॥

ಸರಸಾ ಸಾದರಾ ಸಾಮಾ ಸ್ವಾಮಿನೀ ಸ್ವಾಮಿಮೋಹಿನೀ ।
ಸ್ವಾಮ್ಯದ್ರಿನಿಲಯಾ ಸ್ವಚ್ಛಾ ಸ್ವತನ್ತ್ರಾ ಸ್ವಸ್ತಿದಾ ಸ್ವಧಾ ॥ 68 ॥

ಸ್ವಾಹಾಕೃತಿಃ ಸ್ವಾದುಶೀಲಾ ಸ್ವರಪ್ರಸ್ತಾರವಿತ್ತಮಾ ।
ಹರಸ್ನುಷಾ ಹರಾನನ್ದಾ ಹರಿನೇತ್ರಸಮುದ್ಭವಾ ॥ 69 ॥

ಹರಿಣಾಕ್ಷೀ ಹರಿಪ್ರೇಮಾ ಹರಿದಶ್ವವಿವರ್ಧಿತಾ ।
ಹರಸೂನುಪ್ರಿಯಾ ಹರಭಾಸುರಾ ಹೀರಭೂಷಣಾ ॥ 70 ॥

ಹೇಮಾಮ್ಬುಜಧರಾ ಹೇಮಕಾಂಚೀ ಹೇಮಾಬ್ಜಸಂಸ್ಥಿತಾ ।
ಹೇಮಾದ್ರಿನಿಲಯಾ ಹೇಲಾಮುದಿತಾಸ್ವಪ್ನಕಾಮಿನೀ ॥ 71 ॥

ಹೇರಮ್ಬದೇವರಾ ಹೋಮಪ್ರಿಯಾ ಹೋತ್ರೀ ಹಿರಣ್ಯದಾ ।
ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭೋಪಜ್ಞಾತಮನ್ತ್ರಾ ಹಾನಿವಿವರ್ಜಿತಾ ॥ 72 ॥

ಹಿಮಾಚಲಸ್ಥಿತಾ ಹನ್ತ್ರೀ ಹರ್ಯಕ್ಷಾಸನಸಂಸ್ಥಿತಾ ।
ಹಂಸವಾಹಾ ಹಂಸಗತಿರ್ಹಂಸೀ ಹಂಸಮನುಪ್ರಿಯಾ ॥ 73 ॥

ಹಸ್ತಪದ್ಮಾ ಹಸ್ತಯುಗಾ ಹಸಿತಾ ಹಸಿತಾನನಾ ।
ಹೃದ್ಯಾ ಹೃನ್ಮೋಹಸಂಹರ್ತ್ರೀ ಹೃದಯಸ್ಥಾ ಹತಾಸುರಾ ॥ 74 ॥

ಹಾಕಿನೀ ಹಾಕಿನೀಪೂಜ್ಯಾ ಹಿತಾ ಹಿತಕರೀ ಹರಾ ।
ಹರಿದ್ರಾಮುದಿತಾ ಹರ್ಮ್ಯಸಂಸ್ಥಾ ಹಲಧರೇಡಿತಾ ॥ 75 ॥

ಹಾಲಾಹಲಪ್ರಶಮನೀ ಹಲಾಕೃಷ್ಟಜಗತ್ತ್ರ್ಯಾ ।
ಹಲ್ಲೀಸಮುದಿತಾ ಹೇಯವರ್ಜಿತಾ ಹರಕೋಮಲಾ ॥ 76 ॥

ಕ್ಷಮಾ ಕ್ಷಮಾಕರೀ ಕ್ಷಾಮಮಧ್ಯಾ ಕ್ಷಾಮವಿನಾಶಿನೀ ।
ಕ್ಷಾಮಾದಿವಿನುತಾ ಕ್ಷಿಪ್ರಾ ಕ್ಷಣಿಕಾಚಲಸಂಸ್ಥಿತಾ ॥ 77 ॥

ಕ್ಷಪೇಶತುಲ್ಯವದನಾ ಕ್ಷಪಾಚರವಿನಾಶಿನೀ ।
ಕ್ಷಿಪ್ರಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾ ಕ್ಷೇಮಕಾರಿಣೀ ಕ್ಷೇತ್ರರೂಪಿಣೀ ॥ 78 ॥

ಕ್ಷೇತ್ರೇಶ್ವರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಪೂಜಿತಾ ಕ್ಷುದ್ರನಾಶಿನೀ ।
ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಾರ್ತಿಶಮನೀ ಕ್ಷೌದ್ರಾ ಕ್ಷೋದ್ರಾಮ್ಬರಾವೃತಾ ॥ 79 ॥

ಕ್ಷೀರಾನ್ನರಸಿಕಾ ಕ್ಷೀರಾ ಕ್ಷುದ್ರಘಂಟಾ ಕ್ಷಿತೀಶ್ವರೀ ।
ಕ್ಷಿತೀಶವಿನುತಾ ಕ್ಷತ್ರಾ ಕ್ಷತ್ರಮಂಡಲವನ್ದಿತಾ ॥ 80 ॥

ಕ್ಷಯಹೀನಾ ಕ್ಷಯವ್ಯಾಧಿನಾಶಿನೀ ಕ್ಷಮಣಾಪಹಾ ।
ಕ್ಷರಾಕ್ಷರಾ ಕ್ಷತಾರಾತಿಮಂಡಲಾ ಕ್ಷಿಪ್ರಗಾಮಿನೀ ॥ 81 ॥

ಕ್ಷಣದಾ ಕ್ಷಣದಾರಾಧ್ಯಾ ಕ್ಷಣದಾಕುಟಿಲಾಲಕಾ ।
ಕ್ಷೀಣದೋಷಾ ಕ್ಷಿತಿರುಹಾ ಕ್ಷಿತಿತತ್ತ್ವಾ ಕ್ಷಮಾಮಯೀ ॥ 82 ॥

ಅಮರಾ ಚಾಮರಾಧೀಶತನಯಾ ಚಾಪರಾಜಿತಾ ।
ಅಪಾರಕರುಣಾಽದ್ವೈತಾ ಅನ್ನದಾಽನ್ನೇಶ್ವರೀ ಅಜಾ ॥ 83 ॥

ಅಜಾರೂಢಾ ಅಜಾರಧ್ಯಾ ಅರ್ಜುನಾರಾಧಿತಾಽಜರಾ ।
ಅರಿಷ್ಟಸಮನೀ ಚಾಚ್ಛಾ ಅದ್ಭುತಾ ಅಮೃತೇಶ್ವರೀ ॥ 84 ॥

ಅಮೃತಾಬ್ಧಿಕೃತಾವಾಸಾ ಅಮೃತಾಸಾರಶೀತಲಾ ।
ಅಮೃತಾನನ್ದಿತಾಽನಾದಿರಮೃತಾ ಅಮೃತೋದ್ಭವಾ ॥ 85 ॥

ಅನಾದಿಮಧ್ಯಾ ಅವಧಿಃ ಅನೌಪಮ್ಯಗುಣಾಶ್ರಿತಾ ।
ಆಧಾರಹೀನಾ ಚಾಧಾರಾ ಆಧಾರಾಧೇಯವರ್ಜಿತಾ ॥ 86 ॥

ಆದಿತ್ಯಮಂಡಲಾನ್ತಸ್ಥಾ ಆಶ್ರಿತಾಖಿಲಸಿದ್ಧಿದಾ ।
ಆಸುಮೋಹಿತಷಡ್ವಕ್ತ್ರಾ ಆಶಾಪಾಲಸುಪೂಜಿತಾ ॥ 87 ॥

ಆರಗ್ವಧಪ್ರಿಯಾಽಽರಾರ್ತಿಮುದಿತಾಽಽಚರಶಾಲಿನೀ ।
ಆಯುಃ ಪ್ರದಾಽಽರೋಗ್ಯಕರ್ತ್ರೀ ಆರಧ್ಯಾಽಽಹಾರಭಕ್ಷಿಣೀ ॥ 88 ॥

ಇನ್ದ್ರಸೇನಾ ಇನ್ದ್ರನುತಾ ಇನ್ದ್ರಾವರಜಸಮ್ಭವಾ ।
ಇನ್ದಿರಾರಮಣಪ್ರೀತಾ ಇನ್ದ್ರಾಣೀಕೃತಲಾಲನಾ ॥ 89 ॥

ಇನ್ದೀವರಾಕ್ಷೀ ಇನ್ದ್ರಕ್ಷೀ ಇರಮ್ಮದಸಮಪ್ರಭಾ ।
ಇತಿಹಾಸಶ್ರುತಕಥಾ ಇಷ್ಟಾ ಚೇಷ್ಟಾರ್ಥದಾಯಿನೀ ॥ 90 ॥

ಇಕ್ಷ್ವಾಕುವಂಶ್ಯಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾ ಇಜ್ಯಾಶೀಲವರಪ್ರದಾ ।
ಈಶ್ವರೀ ಚೇಶಾತನಯಗೃಹಿಣೀ ಚೇಶ್ವರಪ್ರಿಯಾ ॥ 91 ॥

ಈತಿಬಾಧಾಹರಾ ಚೇಡ್ಯಾ ಈಷಣಾರಹಿತಾಶ್ರಿತಾ ।
ಉಮಾಸುತಪ್ರಿಯಾ ಚೋದ್ಯದ್ರವಿತುಲ್ಯಾ ಉಮಾಪ್ರಿಯಾ ॥ 92 ॥

ಉದಾರಾ ಚೋದ್ಯಮಾ ಚೋದ್ಯತ್ಕಿರಣಾ ಉರುವಿಕ್ರಮಾ ।
ಉರುಪ್ರಭಾವಾ ಚೋರ್ವೀಭೃನ್ನಿಲಯಾ ಚೋಡುಗಣಾಶ್ರಿತಾ ॥ 93 ॥

ಊರುನ್ಯಸ್ತಕರಾ ಚೋರ್ಧ್ವಲೋಕಸ್ಥಾ ಊರ್ಧ್ವಗಾಮಿನೀ ।
ಋದ್ಧಿದಾ ಋದ್ಧವಿನುತಾ ಋಣಹನ್ತ್ರೀ ಋಜುಪ್ರಿಯಾ ॥ 94 ॥

ಏಣಾಂಕಶೇಖರಸುತಗಾಢಾಶ್ಲಿಷ್ಟವಪುರ್ಧರಾ ।
ಏಣಾಕ್ಷೀ ಚೈಣಮುದಿತಾ ಐರಮ್ಮದಸಮಾಮ್ಬರಾ ॥ 95 ॥

ಓಷಧಿಪ್ರಸ್ಥನಿಲಯಾ ಓಷಧೀಶಾನಸೇವಿತಾ ।
ಓಮೀಶ್ವರೀ ಔಪಲಾಮ್ಬಾ ಔತ್ಸುಕ್ಯವರದಾಯಿನೀ ॥ 96 ॥

ಔದಾರ್ಯಶೀಲಾ ಚಾಮ್ಬೋತ್ಕಿಮುದಿತಾಽಽಪನ್ನಿವರಿಣೀ ।
ಕಂಜಾಕ್ಷೀ ಕಂಜವಿನುತಾ ಕಮ್ಬುಕಂಠೀ ಕವಿಪ್ರಿಯಾ ॥ 97 ॥

ಕಮಲಾ ಕಮಲಾರಾಧ್ಯಾ ಕನತ್ಕನಕವಿಗ್ರಿಹಾ ।
ಕಾಮಿನೀ ಕಾಮವಿನುತಾ ಕಾಮಾರಾತಿಯುತಪ್ರಿಯಾ ॥ 98 ॥

ಕಾಮಾಂಗನೇಡಿತಾ ಕಾಮ್ಯಾ ಕಾಮಲೋಲಾ ಕಲಾವತೀ ।
ಕಾಂಕ್ಷಾಹೀನಾ ಕಾಮಕಲಾ ಕಿಂಶುಕಾಭರದಚ್ಛದಾ ॥ 99 ॥

ಕಲಾ ಕುವಮಯಾನನ್ದಾ ಕುರುವಿನ್ದಮಣಿಪ್ರಭಾ ।
ಕುಕ್ಕುಟಧ್ವಾನಮುದಿತಾ ಕುಕ್ಕುಟಧ್ವಜಕೋಮಲಾ ॥ 100 ॥

ಕೂರ್ಮಾಸನಗತಾ ಕೂರ್ಮಪೃಷ್ಠಾಭಪ್ರಪದಾನ್ವಿತಾ ।
ಕೃತ್ತಿಕಾತನಯಪ್ರೀತಾ ಕೃತ್ತಿಕಾಮಂಡಲಾವೃತಾ ॥ 101 ॥

ಕೃತ್ತಿಕಾಭಪ್ರಿಯಾ ಕೃತ್ತಿಧರಾ ಕೇದಾರವಾಸಿನೀ ।
ಕೇವಲಾ ಕೇವಲಾನನ್ದಾ ಕೇಕಿಮೋದಾ ಕರದ್ವಯಾ ॥ 102 ॥

ಕೇಕಿವಾಹಾ ಕೇಶವೇಷ್ಟಾ ಕೈಲಾಸಾಚಲವಾಸಿನೀ ।
ಕೈವಲ್ಯದಾತ್ರೀ ಕೈವಲ್ಯಾ ಕೋಮಲಾ ಕೋಮಲಾಕೃತಿಃ ॥ 103 ॥

ಕೋಣಸ್ಥಾ ಕೋಪವಿಮುಖಾ ಕೌಂಡಿನ್ಯಮುನಿಪೂಜಿತಾ ।
ಕೃಪಾಪೂರ್ಣಾ ಕೃಪಾಲೋಕಾ ಕೃಪಾಚಾರ್ಯಸಮರ್ಚಿತಾ ॥ 104 ॥

ಕೃತಾನ್ತಾಭಯದಾ ಕೃಷ್ಣನುತಾ ಕೃಷ್ಣಾಜಿನಾಸನಾ ।
ಕಲಿಹನ್ತ್ರೀ ಕಲೀಶಾನೀ ಕಲಿಕಲ್ಮಷನಾಶಿನೀ ॥ 105 ॥

ಕವೇರತನಯಾತೀರವಾಸಿನೀ ಕಮಲಾಸನಾ ।
ಖಡ್ಗಹಸ್ತಾ ಖಾದ್ಯಲೋಲಾ ಖಂಡಿತಾರಾತಿಮಂಡಲಾ ॥ 106 ॥

ಗಣ್ಯಾ ಗಣಪ್ರಿಯಾ ಗದ್ಯಾಪದ್ಯಾ ಗಣನವರ್ಜಿತಾ ।
ಗಣೇಶಾವರಜಪ್ರೇಮಾ ಗಣಿಕಾಮಂಡಲೋತ್ಸುಕಾ ॥ 107 ॥

ಗಣೇಶಾರಾಧನೋದ್ಯುಕ್ತಾ ಗಾಯತ್ರೀ ಗಾನಲೋಲುಪಾ ।
ಗಾಥಾನೇಕಾ ಗಾಲವಾರ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂಗೇಯಸುಮನೋಹರಾ ॥ 108 ॥

ಗಾಂಗೇಯಾಲಿಂಗಿತ ತನುಃ ಗಾಂಗೇಯಪರಮೋತ್ಸುಕಾ ।
ಗಿರಿಗಮ್ಯಾ ಗಿರಿನುತಾ ಗಿರೀಶಾ ಗಿರಿಶಸ್ನುಷಾ ॥ 109 ॥

ಗಿರಿಜಾಜಾನಿಜಜಯಾ ಗಿರಿಸೌಧಾ ಗಿರಿಶ್ಥಿತಾ ।
ಗೀರ್ವಾಣವಿನುತಾ ಗೀತಾ ಗೀತಗನ್ಧರ್ವಮಂಡಲಾ ॥ 110 ॥

ಗೀರ್ವಾಣೇಶತಪೋಲಬ್ಧಾ ಗೀರ್ವಾಣೀ ಗೀಷ್ಪತೀಡಿತಾ ।
ಗುಹ್ಯಾ ಗುಹ್ಯತಮಾ ಗುಣ್ಯಾ ಗುಹ್ಯಕಾದಿಸಮಾರ್ಚಿತಾ ॥ 111 ॥

ಗುರುಪ್ರಿಯಾ ಗೂಢಗತಿರ್ಗುಹಾನನ್ದಾ ಗುಹಪ್ರಿಯಾ ।
ಗುಹೇಷ್ಟಾ ಗುಹಸಮ್ಮೋಹಾ ಗುಹಾನನ್ಯಾ ಗುಹೋತ್ಸುಕಾ ॥ 112 ॥

ಗುಹಶ್ರೀರ್ಗುಹಸಾರಜ್ಞಾ ಗುಹಾಶ್ಲಿಷ್ಟಕಲೋವರಾ ।
ಗೂಢಾ ಗೂಢತಮಾ ಗೂಢವಿದ್ಯಾ ಗೋವಿನ್ದಸಮ್ಭವಾ ॥ 113 ॥

ಗೋವಿನ್ದಸಹಜಾಸೂನುಕಲತ್ರಂ ಗೋಪಿಕಾನುತಾ ।
ಗೋಪಾಲಸುನ್ದರೀ ಗೋಪನುತಾ ಗೋಕುಲನಾಯಿಕಾ ॥ 114 ॥

ಗೋತ್ರಭಿತ್ತನಯಾ ಗೋತ್ರಾ ಗೋತ್ರಜ್ಞಾ ಗೋಪತಿಸ್ಥಿತಾ ।
ಗೌರವೀ ಗೌರವರ್ಣಾಂಗೀ ಗೌರೀ ಗೌರ್ಯರ್ಚನಪ್ರಿಯಾ ॥ 115 ॥

ಗಂಡಕೀತೀರಗಾ ಗಂಡಭೇರುಂಡಾ ಗಂಡಭೈರವೀ ।
ಗಂಡಮಾಲಾ ಗಂಡಭೂಷಾ ಗಂಡಮಾಂಗಲ್ಯಭೂಷಣಾ ॥ 116 ॥

ಘಟಾರ್ಗಲಾ ಘಟರವಾ ಘಟತುಲ್ಯಸ್ತನದ್ವಯಾ ।
ಘಟನಾರಹಿತಾ ಘಂಟಾಮಣಿರ್ಘಂಟಾರವಪ್ರಿಯಾ ॥ 117 ॥

ಘಟಿಕಾ ಘಟಿಕಾಶೂನ್ಯಾ ಘೃಣಾಪೂರ್ಣಾ ಘೃಣಿಪ್ರಿಯಾ ।
ಘಟೋದ್ಭವಮುನಿಸ್ತುತ್ಯಾ ಘುಟಿಕಾಸಿದ್ಧಿದಾಯಿನೀ ॥ 118 ॥

ಘೂರ್ಣಾಕ್ಷೀ ಘೃತಕಾಠಿನ್ಯಾ ಘೃತಸೂಕ್ತಾನುವಾದಿತಾ ।
ಘೃತಾಹುತಿಪ್ರಿಯಾ ಘೃಷ್ಟಿರ್ಘೃಷ್ಟಕರ್ತ್ರೀ ಘೃಣಾನಿಧಿಃ ॥ 119 ॥

ಘೋರಕೃತ್ಯಾ ಘೋರಕೃತ್ಯವಿಮುಖಾ ಘನಮೂರ್ಧಜಾ ।
ಚಂಚಲಾ ಚಪಲಾ ಚಂಡಾ ಚದುಲಾ ಚದುಲೇಕ್ಷಣಾ ॥ 120 ॥

ಚಂಡಪ್ರಚಂಡಾ ಚಂಡೀಶಾ ಚರಚರವಿನೋದಿನೀ ।
ಚತುರಾ ಚತುರಶ್ರಾಂಕಚಕ್ರಾ ಚಕ್ರಧರಾತ್ಮಜಾ ॥ 121 ॥

ಚಕ್ರಿಣೀ ಚಕ್ರ ಕಬರೀ ಚಕ್ರವರ್ತಿಸಮರ್ಚಿತಾ ।
ಚನ್ದ್ರಕಾಶಾ ಚನ್ದ್ರಮುಖೀ ಚನ್ದ್ರಹಾಸಾ ಚಮತ್ಕೃತಾ ॥ 122 ॥

ಚನ್ದ್ರಹಾಸಧರಾ ಚಕ್ರವಾಕಸ್ತನಭುಜಾನ್ತರಾ ।
ಚಕ್ರವಾಲಸ್ಥಿತಾ ಚಕ್ರಗತಿಶ್ಚನ್ದನಚರ್ಚಿತಾ ॥ 123 ॥

ಚಾರುಭೂಷಾ ಚಾರುಮುಖೀ ಚಾರುಕಾನ್ತಿಶ್ಚರುಪ್ರಿಯಾ ।
ಚಾರ್ವಾಕದೂರಗಾ ಚಪಧರಾ ಚಾಮ್ಪೇಯಗನ್ಧಿನೀ ॥ 124 ॥

ಚಿತ್ರಾ ಚಿತ್ರರಥಾ ಚಿನ್ತ್ಯಾ ಚಿರನ್ತನಾ ।
ಚೀನಾಮ್ಬರಾ ಚೀನದೇಶ್ಯಾ ಚಿದಮ್ಬರವಿಹಾರಿಣೀ ॥ 125 ॥

ಚಿಕುರಾ ಚಿಕುರಾಬದ್ಧಾ ಚಿರಂಜೀವಿತ್ವದಾಯಿನೀ ।
ಚಿನ್ತಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾ ಚಿನ್ತನೀಯಾ ಚಿನ್ತಾಮಣೀಶ್ವರೀ ॥ 126 ॥

ಚಿನ್ತಾಮಣಿಮಯಾಕಲ್ಪಾ ಚಿನ್ಮಯೀ ಚಿನ್ತಿತಾ ಚಿತಿಃ ।
ಚ್ಯುತಿಹೀನಾ ಚೂತಕುಂಜಾ ಚೋರಘ್ನೀ ಚೋರನಾಶಿನೀ ॥ 127 ॥

ಚತುರಾನನಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾ ಚಾಮರಗ್ರಾಹಿಣೀವೃತಾ ।
ಚಕ್ಷುಷ್ಮತೀ ಚಕ್ಷೂರೋಗ ಹಾರಿಣೀ ಚಣಕಪ್ರಿಯಾ ॥ 128 ॥

ಚಂಡೀಸೂನುಮನಃ ಪ್ರೀತಿಕಾರಿಣೀ ಚೂರ್ಣಕುನ್ತಲಾ ।
ಚೂರ್ಣಪ್ರಿಯಾ ಚಲಚ್ಚೇಲಾ ಚಾರುಕ್ಕಣಿತಕಂಕಣಾ ॥ 129 ॥

ಚಾಮೀಕರಪ್ರಭಾ ಚಾಮೀಕರಭೈರವಮೋಹಿನೀ ।
ಚಾಮೀಕರಾದ್ರಿನಿಲಯಾ ಚಾತುರ್ಯೋಕ್ತಿಜಿತಪ್ರಿಯಾ ॥ 130 ॥

ಚತ್ವರಾ ಚತ್ವರಗತಿಶ್ಚತುರ್ವಿಧಪುಮರ್ಥದಾ ।
ಛತ್ರಿಣೀ ಛತ್ರವೀರೇನ್ದ್ರಾ ಛವಿದೀಪ್ತದಿಗನ್ತರಾ ॥ 131 ॥

ಛಾಯಾಹೀನಾ ಛವಿಚ್ಛ (ಚ್ಛಿ) ನ್ನಾ ಛವಿಕರ್ತ್ರೀ ಛವೀಸ್ವರೀ ।
ಛಾದಿತಾರಾತಿನಿವಹಾ ಛಾಯಾಪತಿಮುಖಾರ್ಚಿತಾ ॥ 132 ॥

ಛೇತ್ರೀ ಛೇದಿತದಿಙ್ನಾಗಾ ಛೇದಹೀನಪದಸ್ಥಿತಾ ।
ಜಯಾ ಜಯಕರೀ ಜನ್ಯಾ ಜನಿಹೀನಾ ಜನಾರ್ಚಿತಾ ॥ 133 ॥

ಜಯನ್ತಸಹಜಾ ಜಮ್ಭಭೇದಿಗೋತ್ರಸಮುದ್ಭವಾ ।
ಜಹ್ನುಕನ್ಯಾಸುತಪ್ರೇಮಾ ಜಹ್ನುಜಾತೀರವಾಸಿನೀ ॥ 134 ॥

ಜಟಾಧರಸುತಾನನ್ದಾ ಜಟಾಹೀನಾ ಜದಾತ್ರಯಾ ।
ಜರಾಮರಣನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಜಗದಾನನ್ದದಾಯಿನೀ ॥ 135 ॥

ಜನಾರ್ದನಸುತಾ ಜನ್ಯಹೀನಾ ಜಲಧರಾಸನಾ ।
ಜಲಾಧಾರಾ ಜಪಪರಾ ಜಪಾಪುಷ್ಪಸಮಾಕೃತಿಃ ॥ 136 ॥

ಜಾಹ್ನವೀಪುಲಿನೋತ್ಸಾಹಾ ಜಾಹ್ನವೀತೋಯಮೋದಿನೀ ।
ಜಾನಕೀರಮಣಪ್ರೀತಾ ಜಾತಕರ್ಮವಿಶಾರದಾ ॥ 137 ॥

ಜಾತಕಾಭೀಷ್ಟದಾ ಜಾತಿಹೀನಾ ಜಾತ್ಯನ್ಧಮೋಚಿನೀ ।
ಜಿತಾಖಿಲೋನ್ದ್ರಿಯಗ್ರಾಮಾ ಜಿತಾರಿರ್ಜಿತಕಾಮಿನೀ ॥ 138 ॥

ಜಿತಾಮಿತ್ರಾ ಜಿತಜಗತ್ ಜಿನದೂರಾ ಜಿನಾರ್ಚಿತಾ ।
ಜೀರ್ಣಾ ಜೀರಕನಾಸಾಗ್ರಾ ಜೀವನಾ ಜೀವನಪ್ರದಾ ॥ 139 ॥

ಜೀವಲೋಕೇಷ್ಟವರದಾ ಜೀವಾ ಜೀವಾ(ವ) ರಸಪ್ರಿಯಾ ।
ಜುಷ್ಟಾ ಜುಷ್ಟಪ್ರಿಯಾ ಜುಷ್ಟಹೃದಯಾ ಜ್ವರನಾಶಿನೀ ॥ 140 ॥

ಜ್ವಲತ್ಪ್ರಭಾವತೀ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಾ ।
ಜಯದಾ ಜನಜಾಡ್ಯಾಪಹಾರಿಣೀ ಜನ್ತುತಾಪಹಾ ॥ 141 ॥

ಜಗದ್ಧಿತಾ ಜಗತ್ಪೂಜ್ಯಾ ಜಗಜ್ಜೀವಾ ಜನಾಶ್ರಿತಾ ।
ಜಲಜಸ್ಥಾ ಜಲೋತ್ಪನ್ನಾ ಜಲಜಾಭವಿಲೋಚನಾ ॥ 142 ॥

ಜಪಾಧರಾ ಜಯಾನನ್ದಾ ಜಮ್ಭಭಿದ್ವನಿತಾನುತಾ ।
ಝಲ್ಲರೀವಾದ್ಯಾ ಸುಪ್ರೀತಾ ಝಂಝಾವಾತಾದಿಭೀತಿಹಾ ॥ 143 ॥

ಝರ್ಝರೀಕೃತದೈತ್ಯೌಘಾ ಝಾರಿತಾಶೇಷಪಾತಕಾ ।
ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರೀ ಜ್ಞಾನದಾತ್ರೀ ಜ್ಞಾತಲೋಕಾನ್ತರಸ್ಥಿತಿಃ ॥ 144 ॥

ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾ ಜ್ಞತತತ್ವಾ ಜ್ಞಾನಜ್ಞೇಯಾದಿಶೂನ್ಯಗಾ ।
ಜ್ಞೇಯಾ ಜ್ಞಾತಿವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಜ್ಞಾತಕಾನ್ತಾನ್ತರಾಶಯಾ ॥ 145 ॥

ಟಂಕಾಯುಧಧರಾ ಟಂಕದಮ್ಭೋಲಿಹತದಾನವಾ ।
ಟಂಕಿತಾಖಿಲಪಾಪೌಘಾ ಟೀಕಾಕರ್ತ್ರೀ ಠಮಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 146 ॥

ಠಮಂಡಲಾ ಠಕ್ಕುರಾರ್ಚ್ಯಾ ಠಕ್ಕುರೋಪಾಧಿನಾಶಿನೀ ।
ಡಮ್ಭಹೀನಾ ಡಾಮರೀಡ್ಯಾ ಡಿಮ್ಭದಾ ಡಮರುಪ್ರಿಯಾ ॥ 147 ॥

ಡಾಕಿನೀ ಡಾಕಿನೀಸೇವ್ಯಾ ಡಿತ್ಥೇಶೀ ಡಿಂಡಿಮಪ್ರಿಯಾ ।
ಡಿಂಡಿಮಾರಾವಮುದಿತಾ ಡಬಿತ್ಥಮೃಗವಾಹನಾ ॥ 148 ॥

ಡಂಗಾರೀ ಡುಂಡುಮಾರಾವಾ ಡಲ್ಲಕೀ ಡೋರಸೂತ್ರಭೃತ್ ।
ಢಕ್ಕಾವದ್ಯಧರಾ ಢಕ್ಕಾರಾವನಿಷ್ಠಯೂತದಿಕ್ತಟಾ ॥ 149 ॥

ಢುಂಢಿರಾಜಾನುಜಪ್ರೀತಾ ಢುಂಢಿವಿಘ್ನೇಶದೇವರಾ ।
ಡೋಲಾಕೇಲಿಕರಾ ಡೋಲಾವಿಹಾರೋತ್ಸೃಷ್ಟಕನ್ದುಕಾ ॥ 150 ॥

ಣಕಾರಬಿನ್ದುವಾಮಸ್ಥಾ ಣಕಾರಜ್ಞಾನ್ನಿರ್ಣಯಾ ।
ಣಕಾರಜಲಜೋದ್ಭೂತಾ ಣಕಾರಸ್ವರವಾದಿನೀ ॥ 151 ॥

ತನ್ವೀ ತನುಲತಾಭೋಗಾ ತನುಶ್ಯಾಮಾ ತಮಾಲಭಾ ।
ತರುಣೀ ತರುಣಾದಿತ್ಯವರ್ಣಾ ತತ್ತ್ವಾತಿಶಾಯಿನೀ ॥ 152 ॥

ತಪೋಲಭ್ಯಾ ತಪೋಲೋಕಪೂಜ್ಯಾ ತನ್ತ್ರೀವಿದೂಷಿಣೀ ।
ತಾತ್ಪರ್ಯಾವಧಿಕಾ ತಾರಾ ತಾರಕಾನ್ತಕಕಾಮಿನೀ ॥ 153 ॥

ತಾರೇಶೀ ತಾರಿಣೀ ತಿರ್ಯಕ್ಸೂತ್ರಿಣೀ ತ್ರಿದಶಾಧಿಪಾ ।
ತ್ರಿದಶಾಧಿಪಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾ ತ್ರಿನೇತ್ರಾ ತ್ರಿವಿಧಾ ತ್ರಯೀ ॥ 154 ॥

ತಿಲ್ವಾಟವೀಗತಾ ತುಲ್ಯಹೀನಾ ತುಮ್ಬುರುವನ್ದಿತಾ ।
ತುರಾಷಾಟ್ಸಮ್ಭವಾ ತುರ್ಯಾ ತುಷಾರಾಚಲವಾಸಿನೀ । 155 ॥

ತುಷ್ಟಾ ತುಷ್ಟಿಪ್ರದಾ ತುರ್ಣಾ ತೂರ್ಣಧ್ವಸ್ತಾಖಿಲಾಮಯಾ ।
ತ್ರೇತಾ ತ್ರೇತಾಗ್ನಿಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ತ್ರಯ್ಯನ್ತೋದ್ಗೀತವೈಭವಾ ॥ 156 ॥

ತೋತ್ರಭೃದ್ವೀರಸಂಸೇವ್ಯಾ ಸ್ಥಿತಿಃ ಸ(ತಿಸ)ರ್ಗಾದಿಕಾರಿಣೀ ।
ಸರ್ವಾರ್ಥದಾತ್ರೀ ಪ್ರಕೃತಿಷಷ್ಠಾಂಶಾ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ॥ 157 ॥

ವಸ್ವಾದಿಗಣಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಮಾನಸಪುತ್ರಿಕಾ ।
ಸರಿರಾನ್ತರ್ಭ್ರಾಜಮಾನಾ ಸ್ವರ್ಣರಮ್ಭಗ್ರಹಾರ್ಚಿತಾ ॥ 158 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಪತ್ನೀ ವಿದ್ಯಾ ಶ್ರೀಃ ಪರದೇವತಾ । Oಮ್ ।
ಏವಂ ನಮಸಹಸ್ರಂ ತೇ ದೇವಸೇನಾಪ್ರಿಯಂಕರಮ್ ॥ 159 ॥

ಪುತ್ರಪ್ರದಮಪುತ್ರಾಣಾಂ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯವರ್ಧನಮ್ ।
ಬಾಲಾರಿಷ್ಟಪ್ರಸಮನಂ ಸರ್ವಸೌಖ್ಯಪ್ರದಾಯಕಮ್ ॥ 160 ॥

ಶುಕ್ರವಾರೇ ಭೌಮವಾರೇ ಷಷ್ಠ್ಯಾಂ ವಾ ಕೃತ್ತಿಕಾಸ್ವಪಿ ।
ಆವರ್ತಯೋದ್ವಿಶೇಷೇಣ ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 161 ॥

ಯೋ ಹಿ ನಿತ್ಯಂ ಪಠೇದ್ಧೀಮಾನ್ ಸರ್ವಾಃ ಸಿದ್ಧಯನ್ತಿ ಸಿದ್ಧಯಃ ।
ಅನೇನಾಭ್ಯರ್ಚಯೇದದೇವೀಂ ಬಿಲ್ವೈರ್ವಾ ಕುಂಕುಮಾದಿಭಿಃ ।
ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ಯಾನ್ತೇ ಸ್ಕನ್ದಸಾಯುಜ್ಯಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 162 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಸ್ಕಾನ್ದೇ ಶಂಕರಸಂಹಿತಾತಃ
ಶ್ರೀದೇವಸೇನಾಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read 1000 Names of Goddess Sri Devasena:

1000 Names of Sri Devasena | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Devasena | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top