Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Devasena | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Shri Devasenasahasranamastotram Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీదేవసేనాసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥
దకారాదిథకారాన్తవర్ణాదినామాని

ఓం శ్రీగణేశాయ నమః ।

బ్రహ్మోవాచ –
యా హి ప్రకృతిషష్ఠాంశా మమ మానసపుత్రికా ।
ఆయుః ప్రదా చ జగతాం సుబ్రహ్మణ్యప్రియా సతీ ॥ ౧ ॥

దేవసేనామ్బికా తస్యా నామసహస్రముత్తమమ్ ।
వదామి నారదమునే పఠనాత్సర్వసిద్ధిదమ్ ॥ ౨ ॥

అహమేవ మునిస్తస్య ఛన్దోఽనుష్టుబుదాహృతః ।
దేవతా దేవసేనామ్బా సుబ్రహ్మణ్యప్రియా పరా ॥ ౩ ॥

బీజన్యాసాదికం సర్వం మాయావర్ణౌః సమాచరేత్ ।
తతో ధ్యాయేద్దేవసేనాం గాఙ్గేయస్య ప్రియాం శుభామ్ ॥ ౪ ॥

ధ్యానమ్ –
రక్తాభాం రక్తవస్త్రాం మణిమయఖచితానేకభూషాభిరామాం
దేవీం మాహేన్ద్రమాన్యాం మధురిపునయనాదుద్భవాం దేవసేనామ్ ।
కల్హారం దక్షహస్తే తదితరకరవరం లమ్బితం సన్దధానాం
సంస్థాం స్కన్దస్య వామే సముదమపి గుహం లోకయన్తీం భజేఽహమ్ ॥

ఏవం ధ్యాత్వా సమభ్యర్చ్య మనసా సాదరం నరః ।
పఠేన్నామసహస్రం తత్స్తవరాజమనుత్తమమ్ ।
ఓం దేవసేనా దేవరాజతనయా దేవవన్దితా ।
దేవీ దేవీశ్వరీ దేవవనితా దేవతార్చితా ॥ ౧ ॥

దేవరా దేవరారాధ్యా దేవమానసహంసికా ।
దేవదారువనాన్తః స్థా దేవతా దేవమోహినీ ॥ ౨ ॥

దేవారివిముఖా దేవమునీడ్యా దేవదేశికా ।
దైత్యారితనయా దైత్యకణ్టకీ దైత్యమర్దినీ ॥ ౩ ॥

దైవ్యా దైన్యపరాధీనా దైవజ్ఞా దైవ్యభక్షిణీ ।
దోర్ద్వయా దోషహీనాఙ్గీ దోషాభా దోర్ధృతామ్బుజా ॥ ౪ ॥

దోషాకరసమానాస్యా దోషాకరసమర్చితా ।
దోషఘ్నీ దోర్లతా దోలచేలా దోలవిహారిణీ ॥ ౫ ॥

దణ్డిణీ దణ్డనీతిస్థా దణ్డాయుధపతివ్రతా ।
దణ్డకారణ్యనిలయా దణ్డితాసురవిక్రమా ॥ ౬ ॥

దక్షా దాక్షాయణీప్రతా దక్షిణా దక్షిణాశ్రితా ।
దక్షజ్ఞా దక్షిణావర్తకమ్బుకణ్ఠీ దయానిధిః ॥ ౭ ॥

దయామూర్తిర్దరీదృశ్యా దారీద్రయభయనాశినీ ।
దశస్యన్దనసమ్పూజ్యా దశనాజితచన్ద్రికా ॥ ౮ ॥

దమ్భా దమ్బవిహీనేడ్యా దన్తివక్త్రానుజప్రియా ।
దాత్రీ దానవదర్పఘ్నీ దామోదరమనోహరా ॥ ౯ ॥

దివ్యా దివిషదీశానా దివిషత్పతిపూజితా ।
దివ్యౌఘమణ్డలా దివ్యమాలినీ దివ్యవిగ్రహా ॥ ౧౦ ॥

దివ్యామ్బరధరా దీనరక్షికా దీనకృన్నుతా ।
దీక్షితా దీక్షితారాధ్యా దీప్తా దీప్తవిభూషణా ॥ ౧౧ ॥

దుష్టదూరా దురారాధ్యా దుఃఖఘ్నీ దురితాన్తకీ ।
దూతీ దూతకులాభీష్టా దూర్వాసస్తుతవైభవా ॥ ౧౨ ॥

దూరదూరా దూరగన్త్రీ దూర్వాదలసమప్రభా ।
దృశ్యా దృగ్జలసమ్భూతా దృక్ప్రదా దృక్తమోపహా ॥ ౧౩ ॥

ద్రావిణీ ద్రావిడాధీశా ద్రోణపూజ్యా ద్రుమాశ్రితా ।
ధన్దా ధర్మిణీ ధర్మవినుతా దర్మవర్ధినీ ॥ ౧౪ ॥

ధాత్రీ ధాత్రీఫలప్రీతా ధిషణాధిపపూజితా ।
ధిషణేశీ ధీరనుతా ధీరవాదవిలాసినీ ॥ ౧౫ ॥

ధూమ్రకేశీ ధూపమోదా ధూర్తఘ్నీ ధృతిమత్ప్రియా ।
ధ్యేయా ధ్యేయాతిగా ధౌమ్యవసనా ధౌమ్యపూజితా ॥ ౧౬ ॥

నమ్యా నగోద్భవాసూనుప్రియా నారాయణాత్మజా ।
నారాయణాక్షిజలజా నారాయణగురుర్నతా ॥ ౧౭ ॥

నటీ నటేశ్వరానన్దా నన్దినీ నన్దగోపముత్ ।
నిత్యా నిత్యాశ్రితా నిత్యపతిర్నిత్యపతివ్రతా ॥ ౧౮ ॥

నిరఞ్జనా నిరాకారా నిర్వికారా నిరర్గలా ।
నీహారాద్రికృతావాశా నీహారాద్రిసుతాస్నుషా ॥ ౧౯ ॥

నీప్యా నీపసుమప్రితా నూపురారావకోమలా ।
నూత్నా నూతనభూషాఢ్యా న్యూనహీనా నరేడితా ॥ ౨౦ ॥

నౌకారూఢా నవరసా నవవాదిత్రమేదురా ।
నవవీరసమారధ్యా నవనాగవరేశ్వరీ ॥ ౨౧ ॥

నవగ్రహవరా నవ్యా నవ్యామ్భోజధరా నిశా ।
పద్మాక్షీ పద్మసఙ్కాశా పద్మజా పద్మభాసురా ॥ ౨౨ ॥

పరాచలకృతోద్వాహా పరాచలవిహారిణీ ।
పద్మనాభసుతా పద్మా పద్మినీ పద్మమాలినీ ॥ ౨౩ ॥

పారిజాతసుమప్రీతా పాశఘ్నీ పాపనాశినీ ।
పాఠీనవాహసమ్పూజ్యా పార్వతీసుతకామినీ ॥ ౨౪ ॥

పీనస్తనీ పీనపృష్ఠా పుష్పకోమలా ।
పుష్కరా పుష్కరారాధ్యా పుష్కరక్షేత్రదేవతా ॥ ౨౫ ॥

పులిన్దినీసపత్నీ చ పురుహూతాత్మసమ్భవా ।
పూజ్యా పూతా పూతనారివినుతా పూర్వగామినీ ॥ ౨౬ ॥

పుష్టేన్దునయనా పూర్ణా పేశలా పేశలాసనా ।
ఫణాధరమణిప్రఖ్యా ఫణిరాజసుపూజితా ॥ ౨౭ ॥

ఫుల్లపద్మధరా ఫుల్లదృష్టిః ఫలనగాశ్రితా ।
ఫాలనేత్రసుతానన్దా ఫాలనేత్రప్రియఙ్కరీ ॥ ౨౮ ॥

బలా బలారిజా బాలా బాలారిష్టవినాశినీ ।
బాలఖిల్యనుతా బాణాహస్తా బాణాసురాన్తకీ ॥ ౨౯ ॥

బిమ్బాధరా బిన్దుమధ్యస్థితా బుధవరార్చితా ।
బోధాయనమునిప్రీతా బోధదా బోధరూపిణీ ॥ ౩౦ ॥

బన్ధుకకుసుమప్రీతా బన్ధూకసుమసన్నిభా ।
భామినీ భారతీ భామా భాస్కరేన్దుసుపూజితా ॥ ౩౧ ॥

భీమా భీమేశ్వరీ భూమా భూతిదా భూపతిప్రియా ।
భువనేశీ భోగవతి భోగదా భోగవర్ధినీ ॥ ౩౨ ॥

భోగిరాజనుతా భోగ్యా భీమసేనసమర్చితా ।
భైమీ భేతాలనటనరసికా భీష్మసేవితా ॥ ౩౩ ॥

మన్త్రిణీ మన్త్రసారజ్ఞా మన్త్రవర్ణాకృతిర్మతిః ।
మనుచక్రధరా మాన్యా మణిమాలవిభూషితా ॥ ౩౪ ॥

మానినీ మాధవసుతా మధుప్రీతా మనస్వినీ ।
మధురాలాపముదితగిరిజాతనుజా మహీ ॥ ౩౫ ॥

మాతృకావర్ణ సఙ్కౢప్తతనుర్మాన్ధాతృపూజితా ।
మహాదేవస్నుషా మీనలోచనా ముక్తిదాయినీ ॥ ౩౬ ॥

మఞ్జుకేశీ మఞ్జుహాసా మయూరవరవాహనా ।
మారారాతిస్నుషా మారసురవదా మణిమణ్డనా ॥ ౩౭ ॥

మేషవాహా మేఘవాహతనుజా మోహితప్రియా ।
మరుత్సప్తకసంసేవ్యా మైనాకనిలయాశ్రితా ॥ ౩౮ ॥

యక్షిణీ యజ్ఞసమ్భూతా యామినీ యమలోద్భవా ।
యన్త్రేశ్వరీ యమారాధ్యా యాయజూకసమర్చితా ॥ ౩౯ ॥

యానారూఢా యజ్ఞశీలా యువతిర్యౌవనార్చితా ।
యోగినీ యోగదా యోగ్యా యోగీన్ద్రకులవన్దితా ॥ ౪౦ ॥

రక్షోహన్త్రీ రణత్పాదనూపురా రాఘవార్చితా ।
రేణుకా రణసన్నాహా రణత్కిఙ్కిణిమేఖలా ॥ ౪౧ ॥

రావణాన్తకరీ రాజ్ఞీ రాజరాజసమర్చితా ।
రీమ్బీజా రూపిణీ రూప్యా రమణీ రమణోత్సుకా ॥ ౪౨ ॥

రసాయనకరీ రాధా రాధేయీ రథసంస్థితా ।
రోహిణీశముఖా రోగహీనా రోగవినాశినీ ॥ ౪౩ ॥

రోచనాతిలకా రౌద్రీ రౌద్రమన్త్రవిశారదా ।
లక్ష్మీపతిసుతా లక్ష్మీర్లమ్బవామకరామ్బుజా ॥ ౪౪ ॥

లమ్పటా లకులీ లీలా లోకాలోకవిహారిణీ ।
లోకేశ్వరీ లోకపూజ్యా లతాకారా లలత్కచా ॥ ౪౫ ॥

లోలమ్బచేలా లోలక్షీ లఘిమా లికుచప్రియా ।
లోభహీనా లబ్ధకామా లతానిలయసంస్థితా ॥ ౪౬ ॥

వనితా వనితారధ్యా వన్ద్యా వన్దాసువత్సలా ।
వామా వామస్థితా వాణీ వాక్ప్ర్దా వారిజప్రియా ॥ ౪౭ ॥

వారిజాసనసన్దృష్టమన్త్రా వాఞ్ఛాసురద్రుమా ।
విష్ణుపత్నీ విషహరా వీణాలాపవినోదినీ ॥ ౪౮ ॥

వేణీబన్ధా వణులోలా వేణుగోపాలసున్దరీ ।
వాఞ్ఛాకల్పలతా విశ్వవన్దితా విశ్వతోముఖీ ॥ ౪౯ ॥

విఘ్నేశదేవరా వీశా వీశవాహా విరోచినీ ।
వైరోచననుతా వైరిహీనా వీరేన్ద్రవన్దితా ॥ ౫౦ ॥

విమానా విమనోదూరా విమానస్థా విరట్ ప్రియా ।
వజ్రిణీ వజ్రితనయా వజ్రభూషా విధీడితా ॥ ౫౧ ॥

విశాలాక్షీ వీతశోకా వనస్థా వనదేవతా ।
వారుణీ వనజారూఢా వామా వామాఙ్గసున్దరీ ॥ ౫౨ ॥

వల్లీసపత్నీ వామోరుర్వసిష్ఠాదిమపూజితా ।
శక్తిః శచీసుతా శక్తిధరా శాక్తేయకామినీ ॥ ౫౩ ॥

శ్యామా శాక్కరగా శ్రీజా తథా శ్రీః శివమానసా ।
శివస్నుషా శుభాకారా శుద్ధా శైలవిహారిణీ ॥ ౫౪ ॥

శైలేన్ద్రజాజానిజేష్టప్రదా శైలాదిసన్నుతా ।
శామ్భవీ శఙ్కరానన్దా శఙ్కరీ శశిశేఖరా ॥ ౫౫ ॥

శారదా శారదారాధ్యా శరజన్మసతీ శివా ।
షష్ఠీ షష్ఠీశ్వరీ షష్ఠిదేవీ షష్ఠయధిదేవతా ॥ ౫౬ ॥

షడాననప్రీతికర్త్రీ షడ్గుణా షణ్ముఖప్రియా ।
షడాధారైకనిలయా షోఢాన్యాసమయాకృతిః ॥ ౫౭ ॥

షడ్విధైక్యానుసన్ధానప్రీతా షడ్రసమిశ్రితా ।
సామ్రాజ్ఞీ సకలా సాధ్వీ సమనీస్థానగా సతీ ॥ ౫౮ ॥

సఙ్గీతరసికా సారా సర్వాకరా సనాతనా ।
సనాతనప్రియా సత్యా సత్యధర్మా సరస్వతీ ॥ ౫౯ ॥

సహస్రనామసమ్పూజ్యా సహస్రాంశుసమప్రభా ।
స్కన్దోత్సాహకరీ స్కన్దవామోత్సఙ్గనివాసినీ ॥ ౬౦ ॥

సింహవక్త్రాన్తకకరీ సింహారూఢా స్మితాననా ।
స్వర్గస్థా సురసమ్పూజ్యా సున్దరీ సుదతీ సురా ॥ ౬౧ ॥

సురేశ్వరీ సురాచార్యపూజితా సుకృతీడితా ।
సురద్రునిలయా సౌరమణ్డలస్థా సుఖప్రదా ॥ ౬౨ ॥

సౌదామినీనిభాసుభ్రూః సౌన్దర్యచితహృత్ప్రియా ।
సురద్రుహాసుహృత్సోమయాజిపూజ్యా సుమార్చితా ॥ ౬౩ ॥

సుమేషువరదా సౌమ్యా స్కన్దాన్తఃపురవాసినీ ।
స్కన్దకోష్ఠగతా స్కన్దవామభాగస్థితా సమా ॥ ౬౪ ॥

స్కన్దాశ్లిష్టా స్కన్దదృష్టిః స్కన్దాయత్తమనస్వినీ ।
సనకాదిహితా సాఙ్గా సాయుధా సురవంశజా ॥ ౬౫ ॥

సురవల్లీ సురలతా సురలోకనివాసినీ ।
సుబ్రహ్మణ్యసఖీ సేనా సోమవంశ్యనృపేడితా ॥ ౬౬ ॥

సుతప్రదా సూతవాయుః సురసైన్యసురక్షికా ।
సర్వాధారా సర్వభూషా సర్వేశీ సర్వపూజితా ॥ ౬౭ ॥

సరసా సాదరా సామా స్వామినీ స్వామిమోహినీ ।
స్వామ్యద్రినిలయా స్వచ్ఛా స్వతన్త్రా స్వస్తిదా స్వధా ॥ ౬౮ ॥

స్వాహాకృతిః స్వాదుశీలా స్వరప్రస్తారవిత్తమా ।
హరస్నుషా హరానన్దా హరినేత్రసముద్భవా ॥ ౬౯ ॥

హరిణాక్షీ హరిప్రేమా హరిదశ్వవివర్ధితా ।
హరసూనుప్రియా హరభాసురా హీరభూషణా ॥ ౭౦ ॥

హేమామ్బుజధరా హేమకాఞ్చీ హేమాబ్జసంస్థితా ।
హేమాద్రినిలయా హేలాముదితాస్వప్నకామినీ ॥ ౭౧ ॥

హేరమ్బదేవరా హోమప్రియా హోత్రీ హిరణ్యదా ।
హిరణ్యగర్భోపజ్ఞాతమన్త్రా హానివివర్జితా ॥ ౭౨ ॥

హిమాచలస్థితా హన్త్రీ హర్యక్షాసనసంస్థితా ।
హంసవాహా హంసగతిర్హంసీ హంసమనుప్రియా ॥ ౭౩ ॥

హస్తపద్మా హస్తయుగా హసితా హసితాననా ।
హృద్యా హృన్మోహసంహర్త్రీ హృదయస్థా హతాసురా ॥ ౭౪ ॥

హాకినీ హాకినీపూజ్యా హితా హితకరీ హరా ।
హరిద్రాముదితా హర్మ్యసంస్థా హలధరేడితా ॥ ౭౫ ॥

హాలాహలప్రశమనీ హలాకృష్టజగత్త్ర్యా ।
హల్లీసముదితా హేయవర్జితా హరకోమలా ॥ ౭౬ ॥

క్షమా క్షమాకరీ క్షామమధ్యా క్షామవినాశినీ ।
క్షామాదివినుతా క్షిప్రా క్షణికాచలసంస్థితా ॥ ౭౭ ॥

క్షపేశతుల్యవదనా క్షపాచరవినాశినీ ।
క్షిప్రసిద్ధిప్రదా క్షేమకారిణీ క్షేత్రరూపిణీ ॥ ౭౮ ॥

క్షేత్రేశ్వరీ క్షేత్రపాలపూజితా క్షుద్రనాశినీ ।
క్షుద్రగ్రహార్తిశమనీ క్షౌద్రా క్షోద్రామ్బరావృతా ॥ ౭౯ ॥

క్షీరాన్నరసికా క్షీరా క్షుద్రఘణ్టా క్షితీశ్వరీ ।
క్షితీశవినుతా క్షత్రా క్షత్రమణ్డలవన్దితా ॥ ౮౦ ॥

క్షయహీనా క్షయవ్యాధినాశినీ క్షమణాపహా ।
క్షరాక్షరా క్షతారాతిమణ్డలా క్షిప్రగామినీ ॥ ౮౧ ॥

క్షణదా క్షణదారాధ్యా క్షణదాకుటిలాలకా ।
క్షీణదోషా క్షితిరుహా క్షితితత్త్వా క్షమామయీ ॥ ౮౨ ॥

అమరా చామరాధీశతనయా చాపరాజితా ।
అపారకరుణాఽద్వైతా అన్నదాఽన్నేశ్వరీ అజా ॥ ౮౩ ॥

అజారూఢా అజారధ్యా అర్జునారాధితాఽజరా ।
అరిష్టసమనీ చాచ్ఛా అద్భుతా అమృతేశ్వరీ ॥ ౮౪ ॥

అమృతాబ్ధికృతావాసా అమృతాసారశీతలా ।
అమృతానన్దితాఽనాదిరమృతా అమృతోద్భవా ॥ ౮౫ ॥

అనాదిమధ్యా అవధిః అనౌపమ్యగుణాశ్రితా ।
ఆధారహీనా చాధారా ఆధారాధేయవర్జితా ॥ ౮౬ ॥

ఆదిత్యమణ్డలాన్తస్థా ఆశ్రితాఖిలసిద్ధిదా ।
ఆసుమోహితషడ్వక్త్రా ఆశాపాలసుపూజితా ॥ ౮౭ ॥

ఆరగ్వధప్రియాఽఽరార్తిముదితాఽఽచరశాలినీ ।
ఆయుః ప్రదాఽఽరోగ్యకర్త్రీ ఆరధ్యాఽఽహారభక్షిణీ ॥ ౮౮ ॥

ఇన్ద్రసేనా ఇన్ద్రనుతా ఇన్ద్రావరజసమ్భవా ।
ఇన్దిరారమణప్రీతా ఇన్ద్రాణీకృతలాలనా ॥ ౮౯ ॥

ఇన్దీవరాక్షీ ఇన్ద్రక్షీ ఇరమ్మదసమప్రభా ।
ఇతిహాసశ్రుతకథా ఇష్టా చేష్టార్థదాయినీ ॥ ౯౦ ॥

ఇక్ష్వాకువంశ్యసమ్పూజ్యా ఇజ్యాశీలవరప్రదా ।
ఈశ్వరీ చేశాతనయగృహిణీ చేశ్వరప్రియా ॥ ౯౧ ॥

ఈతిబాధాహరా చేడ్యా ఈషణారహితాశ్రితా ।
ఉమాసుతప్రియా చోద్యద్రవితుల్యా ఉమాప్రియా ॥ ౯౨ ॥

ఉదారా చోద్యమా చోద్యత్కిరణా ఉరువిక్రమా ।
ఉరుప్రభావా చోర్వీభృన్నిలయా చోడుగణాశ్రితా ॥ ౯౩ ॥

ఊరున్యస్తకరా చోర్ధ్వలోకస్థా ఊర్ధ్వగామినీ ।
ఋద్ధిదా ఋద్ధవినుతా ఋణహన్త్రీ ఋజుప్రియా ॥ ౯౪ ॥

ఏణాఙ్కశేఖరసుతగాఢాశ్లిష్టవపుర్ధరా ।
ఏణాక్షీ చైణముదితా ఐరమ్మదసమామ్బరా ॥ ౯౫ ॥

ఓషధిప్రస్థనిలయా ఓషధీశానసేవితా ।
ఓమీశ్వరీ ఔపలామ్బా ఔత్సుక్యవరదాయినీ ॥ ౯౬ ॥

ఔదార్యశీలా చామ్బోత్కిముదితాఽఽపన్నివరిణీ ।
కఞ్జాక్షీ కఞ్జవినుతా కమ్బుకణ్ఠీ కవిప్రియా ॥ ౯౭ ॥

కమలా కమలారాధ్యా కనత్కనకవిగ్రిహా ।
కామినీ కామవినుతా కామారాతియుతప్రియా ॥ ౯౮ ॥

కామాఙ్గనేడితా కామ్యా కామలోలా కలావతీ ।
కాఙ్క్షాహీనా కామకలా కింశుకాభరదచ్ఛదా ॥ ౯౯ ॥

కలా కువమయానన్దా కురువిన్దమణిప్రభా ।
కుక్కుటధ్వానముదితా కుక్కుటధ్వజకోమలా ॥ ౧౦౦ ॥

కూర్మాసనగతా కూర్మపృష్ఠాభప్రపదాన్వితా ।
కృత్తికాతనయప్రీతా కృత్తికామణ్డలావృతా ॥ ౧౦౧ ॥

కృత్తికాభప్రియా కృత్తిధరా కేదారవాసినీ ।
కేవలా కేవలానన్దా కేకిమోదా కరద్వయా ॥ ౧౦౨ ॥

కేకివాహా కేశవేష్టా కైలాసాచలవాసినీ ।
కైవల్యదాత్రీ కైవల్యా కోమలా కోమలాకృతిః ॥ ౧౦౩ ॥

కోణస్థా కోపవిముఖా కౌణ్డిన్యమునిపూజితా ।
కృపాపూర్ణా కృపాలోకా కృపాచార్యసమర్చితా ॥ ౧౦౪ ॥

కృతాన్తాభయదా కృష్ణనుతా కృష్ణాజినాసనా ।
కలిహన్త్రీ కలీశానీ కలికల్మషనాశినీ ॥ ౧౦౫ ॥

కవేరతనయాతీరవాసినీ కమలాసనా ।
ఖడ్గహస్తా ఖాద్యలోలా ఖణ్డితారాతిమణ్డలా ॥ ౧౦౬ ॥

గణ్యా గణప్రియా గద్యాపద్యా గణనవర్జితా ।
గణేశావరజప్రేమా గణికామణ్డలోత్సుకా ॥ ౧౦౭ ॥

గణేశారాధనోద్యుక్తా గాయత్రీ గానలోలుపా ।
గాథానేకా గాలవార్చ్యా గాఙ్గేయసుమనోహరా ॥ ౧౦౮ ॥

గాఙ్గేయాలిఙ్గిత తనుః గాఙ్గేయపరమోత్సుకా ।
గిరిగమ్యా గిరినుతా గిరీశా గిరిశస్నుషా ॥ ౧౦౯ ॥

గిరిజాజానిజజయా గిరిసౌధా గిరిశ్థితా ।
గీర్వాణవినుతా గీతా గీతగన్ధర్వమణ్డలా ॥ ౧౧౦ ॥

గీర్వాణేశతపోలబ్ధా గీర్వాణీ గీష్పతీడితా ।
గుహ్యా గుహ్యతమా గుణ్యా గుహ్యకాదిసమార్చితా ॥ ౧౧౧ ॥

గురుప్రియా గూఢగతిర్గుహానన్దా గుహప్రియా ।
గుహేష్టా గుహసమ్మోహా గుహానన్యా గుహోత్సుకా ॥ ౧౧౨ ॥

గుహశ్రీర్గుహసారజ్ఞా గుహాశ్లిష్టకలోవరా ।
గూఢా గూఢతమా గూఢవిద్యా గోవిన్దసమ్భవా ॥ ౧౧౩ ॥

గోవిన్దసహజాసూనుకలత్రం గోపికానుతా ।
గోపాలసున్దరీ గోపనుతా గోకులనాయికా ॥ ౧౧౪ ॥

గోత్రభిత్తనయా గోత్రా గోత్రజ్ఞా గోపతిస్థితా ।
గౌరవీ గౌరవర్ణాఙ్గీ గౌరీ గౌర్యర్చనప్రియా ॥ ౧౧౫ ॥

గణ్డకీతీరగా గణ్డభేరుణ్డా గణ్డభైరవీ ।
గణ్డమాలా గణ్డభూషా గణ్డమాఙ్గల్యభూషణా ॥ ౧౧౬ ॥

ఘటార్గలా ఘటరవా ఘటతుల్యస్తనద్వయా ।
ఘటనారహితా ఘణ్టామణిర్ఘణ్టారవప్రియా ॥ ౧౧౭ ॥

ఘటికా ఘటికాశూన్యా ఘృణాపూర్ణా ఘృణిప్రియా ।
ఘటోద్భవమునిస్తుత్యా ఘుటికాసిద్ధిదాయినీ ॥ ౧౧౮ ॥

ఘూర్ణాక్షీ ఘృతకాఠిన్యా ఘృతసూక్తానువాదితా ।
ఘృతాహుతిప్రియా ఘృష్టిర్ఘృష్టకర్త్రీ ఘృణానిధిః ॥ ౧౧౯ ॥

ఘోరకృత్యా ఘోరకృత్యవిముఖా ఘనమూర్ధజా ।
చఞ్చలా చపలా చణ్డా చదులా చదులేక్షణా ॥ ౧౨౦ ॥

చణ్డప్రచణ్డా చణ్డీశా చరచరవినోదినీ ।
చతురా చతురశ్రాఙ్కచక్రా చక్రధరాత్మజా ॥ ౧౨౧ ॥

చక్రిణీ చక్ర కబరీ చక్రవర్తిసమర్చితా ।
చన్ద్రకాశా చన్ద్రముఖీ చన్ద్రహాసా చమత్కృతా ॥ ౧౨౨ ॥

చన్ద్రహాసధరా చక్రవాకస్తనభుజాన్తరా ।
చక్రవాలస్థితా చక్రగతిశ్చన్దనచర్చితా ॥ ౧౨౩ ॥

చారుభూషా చారుముఖీ చారుకాన్తిశ్చరుప్రియా ।
చార్వాకదూరగా చపధరా చామ్పేయగన్ధినీ ॥ ౧౨౪ ॥

చిత్రా చిత్రరథా చిన్త్యా చిరన్తనా ।
చీనామ్బరా చీనదేశ్యా చిదమ్బరవిహారిణీ ॥ ౧౨౫ ॥

చికురా చికురాబద్ధా చిరఞ్జీవిత్వదాయినీ ।
చిన్తితార్థప్రదా చిన్తనీయా చిన్తామణీశ్వరీ ॥ ౧౨౬ ॥

చిన్తామణిమయాకల్పా చిన్మయీ చిన్తితా చితిః ।
చ్యుతిహీనా చూతకుఞ్జా చోరఘ్నీ చోరనాశినీ ॥ ౧౨౭ ॥

చతురాననసమ్పూజ్యా చామరగ్రాహిణీవృతా ।
చక్షుష్మతీ చక్షూరోగ హారిణీ చణకప్రియా ॥ ౧౨౮ ॥

చణ్డీసూనుమనః ప్రీతికారిణీ చూర్ణకున్తలా ।
చూర్ణప్రియా చలచ్చేలా చారుక్కణితకఙ్కణా ॥ ౧౨౯ ॥

చామీకరప్రభా చామీకరభైరవమోహినీ ।
చామీకరాద్రినిలయా చాతుర్యోక్తిజితప్రియా ॥ ౧౩౦ ॥

చత్వరా చత్వరగతిశ్చతుర్విధపుమర్థదా ।
ఛత్రిణీ ఛత్రవీరేన్ద్రా ఛవిదీప్తదిగన్తరా ॥ ౧౩౧ ॥

ఛాయాహీనా ఛవిచ్ఛ (చ్ఛి) న్నా ఛవికర్త్రీ ఛవీస్వరీ ।
ఛాదితారాతినివహా ఛాయాపతిముఖార్చితా ॥ ౧౩౨ ॥

ఛేత్రీ ఛేదితదిఙ్నాగా ఛేదహీనపదస్థితా ।
జయా జయకరీ జన్యా జనిహీనా జనార్చితా ॥ ౧౩౩ ॥

జయన్తసహజా జమ్భభేదిగోత్రసముద్భవా ।
జహ్నుకన్యాసుతప్రేమా జహ్నుజాతీరవాసినీ ॥ ౧౩౪ ॥

జటాధరసుతానన్దా జటాహీనా జదాత్రయా ।
జరామరణనిర్ముక్తా జగదానన్దదాయినీ ॥ ౧౩౫ ॥

జనార్దనసుతా జన్యహీనా జలధరాసనా ।
జలాధారా జపపరా జపాపుష్పసమాకృతిః ॥ ౧౩౬ ॥

జాహ్నవీపులినోత్సాహా జాహ్నవీతోయమోదినీ ।
జానకీరమణప్రీతా జాతకర్మవిశారదా ॥ ౧౩౭ ॥

జాతకాభీష్టదా జాతిహీనా జాత్యన్ధమోచినీ ।
జితాఖిలోన్ద్రియగ్రామా జితారిర్జితకామినీ ॥ ౧౩౮ ॥

జితామిత్రా జితజగత్ జినదూరా జినార్చితా ।
జీర్ణా జీరకనాసాగ్రా జీవనా జీవనప్రదా ॥ ౧౩౯ ॥

జీవలోకేష్టవరదా జీవా జీవా(వ) రసప్రియా ।
జుష్టా జుష్టప్రియా జుష్టహృదయా జ్వరనాశినీ ॥ ౧౪౦ ॥

జ్వలత్ప్రభావతీ జ్యోత్స్నా జ్యోత్స్నామణ్డలమధ్యగా ।
జయదా జనజాడ్యాపహారిణీ జన్తుతాపహా ॥ ౧౪౧ ॥

జగద్ధితా జగత్పూజ్యా జగజ్జీవా జనాశ్రితా ।
జలజస్థా జలోత్పన్నా జలజాభవిలోచనా ॥ ౧౪౨ ॥

జపాధరా జయానన్దా జమ్భభిద్వనితానుతా ।
ఝల్లరీవాద్యా సుప్రీతా ఝఞ్ఝావాతాదిభీతిహా ॥ ౧౪౩ ॥

ఝర్ఝరీకృతదైత్యౌఘా ఝారితాశేషపాతకా ।
జ్ఞానేశ్వరీ జ్ఞానదాత్రీ జ్ఞాతలోకాన్తరస్థితిః ॥ ౧౪౪ ॥

జ్ఞానగమ్యా జ్ఞతతత్వా జ్ఞానజ్ఞేయాదిశూన్యగా ।
జ్ఞేయా జ్ఞాతివినిర్ముక్తా జ్ఞాతకాన్తాన్తరాశయా ॥ ౧౪౫ ॥

టఙ్కాయుధధరా టఙ్కదమ్భోలిహతదానవా ।
టఙ్కితాఖిలపాపౌఘా టీకాకర్త్రీ ఠమాత్మికా ॥ ౧౪౬ ॥

ఠమణ్డలా ఠక్కురార్చ్యా ఠక్కురోపాధినాశినీ ।
డమ్భహీనా డామరీడ్యా డిమ్భదా డమరుప్రియా ॥ ౧౪౭ ॥

డాకినీ డాకినీసేవ్యా డిత్థేశీ డిణ్డిమప్రియా ।
డిణ్డిమారావముదితా డబిత్థమృగవాహనా ॥ ౧౪౮ ॥

డఙ్గారీ డుణ్డుమారావా డల్లకీ డోరసూత్రభృత్ ।
ఢక్కావద్యధరా ఢక్కారావనిష్ఠయూతదిక్తటా ॥ ౧౪౯ ॥

ఢుణ్ఢిరాజానుజప్రీతా ఢుణ్ఢివిఘ్నేశదేవరా ।
డోలాకేలికరా డోలావిహారోత్సృష్టకన్దుకా ॥ ౧౫౦ ॥

ణకారబిన్దువామస్థా ణకారజ్ఞాన్నిర్ణయా ।
ణకారజలజోద్భూతా ణకారస్వరవాదినీ ॥ ౧౫౧ ॥

తన్వీ తనులతాభోగా తనుశ్యామా తమాలభా ।
తరుణీ తరుణాదిత్యవర్ణా తత్త్వాతిశాయినీ ॥ ౧౫౨ ॥

తపోలభ్యా తపోలోకపూజ్యా తన్త్రీవిదూషిణీ ।
తాత్పర్యావధికా తారా తారకాన్తకకామినీ ॥ ౧౫౩ ॥

తారేశీ తారిణీ తిర్యక్సూత్రిణీ త్రిదశాధిపా ।
త్రిదశాధిపసమ్పూజ్యా త్రినేత్రా త్రివిధా త్రయీ ॥ ౧౫౪ ॥

తిల్వాటవీగతా తుల్యహీనా తుమ్బురువన్దితా ।
తురాషాట్సమ్భవా తుర్యా తుషారాచలవాసినీ । ౧౫౫ ॥

తుష్టా తుష్టిప్రదా తుర్ణా తూర్ణధ్వస్తాఖిలామయా ।
త్రేతా త్రేతాగ్నిమధ్యస్థా త్రయ్యన్తోద్గీతవైభవా ॥ ౧౫౬ ॥

తోత్రభృద్వీరసంసేవ్యా స్థితిః స(తిస)ర్గాదికారిణీ ।
సర్వార్థదాత్రీ ప్రకృతిషష్ఠాంశా పరమేశ్వరీ ॥ ౧౫౭ ॥

వస్వాదిగణసమ్పూజ్యా బ్రహ్మమానసపుత్రికా ।
సరిరాన్తర్భ్రాజమానా స్వర్ణరమ్భగ్రహార్చితా ॥ ౧౫౮ ॥

బ్రహ్మజ్యోతిర్బ్రహ్మపత్నీ విద్యా శ్రీః పరదేవతా । Oమ్ ।
ఏవం నమసహస్రం తే దేవసేనాప్రియఙ్కరమ్ ॥ ౧౫౯ ॥

పుత్రప్రదమపుత్రాణాం ఆయురారోగ్యవర్ధనమ్ ।
బాలారిష్టప్రసమనం సర్వసౌఖ్యప్రదాయకమ్ ॥ ౧౬౦ ॥

శుక్రవారే భౌమవారే షష్ఠ్యాం వా కృత్తికాస్వపి ।
ఆవర్తయోద్విశేషేణ సర్వాన్కామానవాప్నుయాత్ ॥ ౧౬౧ ॥

యో హి నిత్యం పఠేద్ధీమాన్ సర్వాః సిద్ధయన్తి సిద్ధయః ।
అనేనాభ్యర్చయేదదేవీం బిల్వైర్వా కుఙ్కుమాదిభిః ।
సర్వాన్కామానవాప్యాన్తే స్కన్దసాయుజ్యమాప్నుయాత్ ॥ ౧౬౨ ॥

ఇతి శ్రీమద్స్కాన్దే శఙ్కరసంహితాతః
శ్రీదేవసేనాసహస్రనామస్తోత్రమ్ సమ్పూర్ణమ్ ॥

Also Read 1000 Names of Goddess Sri Devasena:

1000 Names of Sri Devasena | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Devasena | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top