Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Devasena | Sahasranama Stotram Lyrics in Oriya

Shri Devasenasahasranamastotram Lyrics in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀଦେଵସେନାସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ॥
ଦକାରାଦିଥକାରାନ୍ତଵର୍ଣାଦିନାମାନି

ଓଂ ଶ୍ରୀଗଣେଶାୟ ନମଃ ।

ବ୍ରହ୍ମୋଵାଚ –
ୟା ହି ପ୍ରକୃତିଷଷ୍ଠାଂଶା ମମ ମାନସପୁତ୍ରିକା ।
ଆୟୁଃ ପ୍ରଦା ଚ ଜଗତାଂ ସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟପ୍ରିୟା ସତୀ ॥ ୧ ॥

ଦେଵସେନାମ୍ବିକା ତସ୍ୟା ନାମସହସ୍ରମୁତ୍ତମମ୍ ।
ଵଦାମି ନାରଦମୁନେ ପଠନାତ୍ସର୍ଵସିଦ୍ଧିଦମ୍ ॥ ୨ ॥

ଅହମେଵ ମୁନିସ୍ତସ୍ୟ ଛନ୍ଦୋଽନୁଷ୍ଟୁବୁଦାହୃତଃ ।
ଦେଵତା ଦେଵସେନାମ୍ବା ସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟପ୍ରିୟା ପରା ॥ ୩ ॥

ବୀଜନ୍ୟାସାଦିକଂ ସର୍ଵଂ ମାୟାଵର୍ଣୌଃ ସମାଚରେତ୍ ।
ତତୋ ଧ୍ୟାୟେଦ୍ଦେଵସେନାଂ ଗାଙ୍ଗେୟସ୍ୟ ପ୍ରିୟାଂ ଶୁଭାମ୍ ॥ ୪ ॥

ଧ୍ୟାନମ୍ –
ରକ୍ତାଭାଂ ରକ୍ତଵସ୍ତ୍ରାଂ ମଣିମୟଖଚିତାନେକଭୂଷାଭିରାମାଂ
ଦେଵୀଂ ମାହେନ୍ଦ୍ରମାନ୍ୟାଂ ମଧୁରିପୁନୟନାଦୁଦ୍ଭଵାଂ ଦେଵସେନାମ୍ ।
କଲ୍ହାରଂ ଦକ୍ଷହସ୍ତେ ତଦିତରକରଵରଂ ଲମ୍ବିତଂ ସନ୍ଦଧାନାଂ
ସଂସ୍ଥାଂ ସ୍କନ୍ଦସ୍ୟ ଵାମେ ସମୁଦମପି ଗୁହଂ ଲୋକୟନ୍ତୀଂ ଭଜେଽହମ୍ ॥

ଏଵଂ ଧ୍ୟାତ୍ଵା ସମଭ୍ୟର୍ଚ୍ୟ ମନସା ସାଦରଂ ନରଃ ।
ପଠେନ୍ନାମସହସ୍ରଂ ତତ୍ସ୍ତଵରାଜମନୁତ୍ତମମ୍ ।
ଓଂ ଦେଵସେନା ଦେଵରାଜତନୟା ଦେଵଵନ୍ଦିତା ।
ଦେଵୀ ଦେଵୀଶ୍ଵରୀ ଦେଵଵନିତା ଦେଵତାର୍ଚିତା ॥ ୧ ॥

ଦେଵରା ଦେଵରାରାଧ୍ୟା ଦେଵମାନସହଂସିକା ।
ଦେଵଦାରୁଵନାନ୍ତଃ ସ୍ଥା ଦେଵତା ଦେଵମୋହିନୀ ॥ ୨ ॥

ଦେଵାରିଵିମୁଖା ଦେଵମୁନୀଡ୍ୟା ଦେଵଦେଶିକା ।
ଦୈତ୍ୟାରିତନୟା ଦୈତ୍ୟକଣ୍ଟକୀ ଦୈତ୍ୟମର୍ଦିନୀ ॥ ୩ ॥

ଦୈଵ୍ୟା ଦୈନ୍ୟପରାଧୀନା ଦୈଵଜ୍ଞା ଦୈଵ୍ୟଭକ୍ଷିଣୀ ।
ଦୋର୍ଦ୍ଵୟା ଦୋଷହୀନାଙ୍ଗୀ ଦୋଷାଭା ଦୋର୍ଧୃତାମ୍ବୁଜା ॥ ୪ ॥

ଦୋଷାକରସମାନାସ୍ୟା ଦୋଷାକରସମର୍ଚିତା ।
ଦୋଷଘ୍ନୀ ଦୋର୍ଲତା ଦୋଲଚେଲା ଦୋଲଵିହାରିଣୀ ॥ ୫ ॥

ଦଣ୍ଡିଣୀ ଦଣ୍ଡନୀତିସ୍ଥା ଦଣ୍ଡାୟୁଧପତିଵ୍ରତା ।
ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟନିଲୟା ଦଣ୍ଡିତାସୁରଵିକ୍ରମା ॥ ୬ ॥

ଦକ୍ଷା ଦାକ୍ଷାୟଣୀପ୍ରତା ଦକ୍ଷିଣା ଦକ୍ଷିଣାଶ୍ରିତା ।
ଦକ୍ଷଜ୍ଞା ଦକ୍ଷିଣାଵର୍ତକମ୍ବୁକଣ୍ଠୀ ଦୟାନିଧିଃ ॥ ୭ ॥

ଦୟାମୂର୍ତିର୍ଦରୀଦୃଶ୍ୟା ଦାରୀଦ୍ରୟଭୟନାଶିନୀ ।
ଦଶସ୍ୟନ୍ଦନସମ୍ପୂଜ୍ୟା ଦଶନାଜିତଚନ୍ଦ୍ରିକା ॥ ୮ ॥

ଦମ୍ଭା ଦମ୍ବଵିହୀନେଡ୍ୟା ଦନ୍ତିଵକ୍ତ୍ରାନୁଜପ୍ରିୟା ।
ଦାତ୍ରୀ ଦାନଵଦର୍ପଘ୍ନୀ ଦାମୋଦରମନୋହରା ॥ ୯ ॥

ଦିଵ୍ୟା ଦିଵିଷଦୀଶାନା ଦିଵିଷତ୍ପତିପୂଜିତା ।
ଦିଵ୍ୟୌଘମଣ୍ଡଲା ଦିଵ୍ୟମାଲିନୀ ଦିଵ୍ୟଵିଗ୍ରହା ॥ ୧୦ ॥

ଦିଵ୍ୟାମ୍ବରଧରା ଦୀନରକ୍ଷିକା ଦୀନକୃନ୍ନୁତା ।
ଦୀକ୍ଷିତା ଦୀକ୍ଷିତାରାଧ୍ୟା ଦୀପ୍ତା ଦୀପ୍ତଵିଭୂଷଣା ॥ ୧୧ ॥

ଦୁଷ୍ଟଦୂରା ଦୁରାରାଧ୍ୟା ଦୁଃଖଘ୍ନୀ ଦୁରିତାନ୍ତକୀ ।
ଦୂତୀ ଦୂତକୁଲାଭୀଷ୍ଟା ଦୂର୍ଵାସସ୍ତୁତଵୈଭଵା ॥ ୧୨ ॥

ଦୂରଦୂରା ଦୂରଗନ୍ତ୍ରୀ ଦୂର୍ଵାଦଲସମପ୍ରଭା ।
ଦୃଶ୍ୟା ଦୃଗ୍ଜଲସମ୍ଭୂତା ଦୃକ୍ପ୍ରଦା ଦୃକ୍ତମୋପହା ॥ ୧୩ ॥

ଦ୍ରାଵିଣୀ ଦ୍ରାଵିଡାଧୀଶା ଦ୍ରୋଣପୂଜ୍ୟା ଦ୍ରୁମାଶ୍ରିତା ।
ଧନ୍ଦା ଧର୍ମିଣୀ ଧର୍ମଵିନୁତା ଦର୍ମଵର୍ଧିନୀ ॥ ୧୪ ॥

ଧାତ୍ରୀ ଧାତ୍ରୀଫଲପ୍ରୀତା ଧିଷଣାଧିପପୂଜିତା ।
ଧିଷଣେଶୀ ଧୀରନୁତା ଧୀରଵାଦଵିଲାସିନୀ ॥ ୧୫ ॥

ଧୂମ୍ରକେଶୀ ଧୂପମୋଦା ଧୂର୍ତଘ୍ନୀ ଧୃତିମତ୍ପ୍ରିୟା ।
ଧ୍ୟେୟା ଧ୍ୟେୟାତିଗା ଧୌମ୍ୟଵସନା ଧୌମ୍ୟପୂଜିତା ॥ ୧୬ ॥

ନମ୍ୟା ନଗୋଦ୍ଭଵାସୂନୁପ୍ରିୟା ନାରାୟଣାତ୍ମଜା ।
ନାରାୟଣାକ୍ଷିଜଲଜା ନାରାୟଣଗୁରୁର୍ନତା ॥ ୧୭ ॥

ନଟୀ ନଟେଶ୍ଵରାନନ୍ଦା ନନ୍ଦିନୀ ନନ୍ଦଗୋପମୁତ୍ ।
ନିତ୍ୟା ନିତ୍ୟାଶ୍ରିତା ନିତ୍ୟପତିର୍ନିତ୍ୟପତିଵ୍ରତା ॥ ୧୮ ॥

ନିରଞ୍ଜନା ନିରାକାରା ନିର୍ଵିକାରା ନିରର୍ଗଲା ।
ନୀହାରାଦ୍ରିକୃତାଵାଶା ନୀହାରାଦ୍ରିସୁତାସ୍ନୁଷା ॥ ୧୯ ॥

ନୀପ୍ୟା ନୀପସୁମପ୍ରିତା ନୂପୁରାରାଵକୋମଲା ।
ନୂତ୍ନା ନୂତନଭୂଷାଢ୍ୟା ନ୍ୟୂନହୀନା ନରେଡିତା ॥ ୨୦ ॥

ନୌକାରୂଢା ନଵରସା ନଵଵାଦିତ୍ରମେଦୁରା ।
ନଵଵୀରସମାରଧ୍ୟା ନଵନାଗଵରେଶ୍ଵରୀ ॥ ୨୧ ॥

ନଵଗ୍ରହଵରା ନଵ୍ୟା ନଵ୍ୟାମ୍ଭୋଜଧରା ନିଶା ।
ପଦ୍ମାକ୍ଷୀ ପଦ୍ମସଙ୍କାଶା ପଦ୍ମଜା ପଦ୍ମଭାସୁରା ॥ ୨୨ ॥

ପରାଚଲକୃତୋଦ୍ଵାହା ପରାଚଲଵିହାରିଣୀ ।
ପଦ୍ମନାଭସୁତା ପଦ୍ମା ପଦ୍ମିନୀ ପଦ୍ମମାଲିନୀ ॥ ୨୩ ॥

ପାରିଜାତସୁମପ୍ରୀତା ପାଶଘ୍ନୀ ପାପନାଶିନୀ ।
ପାଠୀନଵାହସମ୍ପୂଜ୍ୟା ପାର୍ଵତୀସୁତକାମିନୀ ॥ ୨୪ ॥

ପୀନସ୍ତନୀ ପୀନପୃଷ୍ଠା ପୁଷ୍ପକୋମଲା ।
ପୁଷ୍କରା ପୁଷ୍କରାରାଧ୍ୟା ପୁଷ୍କରକ୍ଷେତ୍ରଦେଵତା ॥ ୨୫ ॥

ପୁଲିନ୍ଦିନୀସପତ୍ନୀ ଚ ପୁରୁହୂତାତ୍ମସମ୍ଭଵା ।
ପୂଜ୍ୟା ପୂତା ପୂତନାରିଵିନୁତା ପୂର୍ଵଗାମିନୀ ॥ ୨୬ ॥

ପୁଷ୍ଟେନ୍ଦୁନୟନା ପୂର୍ଣା ପେଶଲା ପେଶଲାସନା ।
ଫଣାଧରମଣିପ୍ରଖ୍ୟା ଫଣିରାଜସୁପୂଜିତା ॥ ୨୭ ॥

ଫୁଲ୍ଲପଦ୍ମଧରା ଫୁଲ୍ଲଦୃଷ୍ଟିଃ ଫଲନଗାଶ୍ରିତା ।
ଫାଲନେତ୍ରସୁତାନନ୍ଦା ଫାଲନେତ୍ରପ୍ରିୟଙ୍କରୀ ॥ ୨୮ ॥

ବଲା ବଲାରିଜା ବାଲା ବାଲାରିଷ୍ଟଵିନାଶିନୀ ।
ବାଲଖିଲ୍ୟନୁତା ବାଣାହସ୍ତା ବାଣାସୁରାନ୍ତକୀ ॥ ୨୯ ॥

ବିମ୍ବାଧରା ବିନ୍ଦୁମଧ୍ୟସ୍ଥିତା ବୁଧଵରାର୍ଚିତା ।
ବୋଧାୟନମୁନିପ୍ରୀତା ବୋଧଦା ବୋଧରୂପିଣୀ ॥ ୩୦ ॥

ବନ୍ଧୁକକୁସୁମପ୍ରୀତା ବନ୍ଧୂକସୁମସନ୍ନିଭା ।
ଭାମିନୀ ଭାରତୀ ଭାମା ଭାସ୍କରେନ୍ଦୁସୁପୂଜିତା ॥ ୩୧ ॥

ଭୀମା ଭୀମେଶ୍ଵରୀ ଭୂମା ଭୂତିଦା ଭୂପତିପ୍ରିୟା ।
ଭୁଵନେଶୀ ଭୋଗଵତି ଭୋଗଦା ଭୋଗଵର୍ଧିନୀ ॥ ୩୨ ॥

ଭୋଗିରାଜନୁତା ଭୋଗ୍ୟା ଭୀମସେନସମର୍ଚିତା ।
ଭୈମୀ ଭେତାଲନଟନରସିକା ଭୀଷ୍ମସେଵିତା ॥ ୩୩ ॥

ମନ୍ତ୍ରିଣୀ ମନ୍ତ୍ରସାରଜ୍ଞା ମନ୍ତ୍ରଵର୍ଣାକୃତିର୍ମତିଃ ।
ମନୁଚକ୍ରଧରା ମାନ୍ୟା ମଣିମାଲଵିଭୂଷିତା ॥ ୩୪ ॥

ମାନିନୀ ମାଧଵସୁତା ମଧୁପ୍ରୀତା ମନସ୍ଵିନୀ ।
ମଧୁରାଲାପମୁଦିତଗିରିଜାତନୁଜା ମହୀ ॥ ୩୫ ॥

ମାତୃକାଵର୍ଣ ସଙ୍କୢପ୍ତତନୁର୍ମାନ୍ଧାତୃପୂଜିତା ।
ମହାଦେଵସ୍ନୁଷା ମୀନଲୋଚନା ମୁକ୍ତିଦାୟିନୀ ॥ ୩୬ ॥

ମଞ୍ଜୁକେଶୀ ମଞ୍ଜୁହାସା ମୟୂରଵରଵାହନା ।
ମାରାରାତିସ୍ନୁଷା ମାରସୁରଵଦା ମଣିମଣ୍ଡନା ॥ ୩୭ ॥

ମେଷଵାହା ମେଘଵାହତନୁଜା ମୋହିତପ୍ରିୟା ।
ମରୁତ୍ସପ୍ତକସଂସେଵ୍ୟା ମୈନାକନିଲୟାଶ୍ରିତା ॥ ୩୮ ॥

ୟକ୍ଷିଣୀ ୟଜ୍ଞସମ୍ଭୂତା ୟାମିନୀ ୟମଲୋଦ୍ଭଵା ।
ୟନ୍ତ୍ରେଶ୍ଵରୀ ୟମାରାଧ୍ୟା ୟାୟଜୂକସମର୍ଚିତା ॥ ୩୯ ॥

ୟାନାରୂଢା ୟଜ୍ଞଶୀଲା ୟୁଵତିର୍ୟୌଵନାର୍ଚିତା ।
ୟୋଗିନୀ ୟୋଗଦା ୟୋଗ୍ୟା ୟୋଗୀନ୍ଦ୍ରକୁଲଵନ୍ଦିତା ॥ ୪୦ ॥

ରକ୍ଷୋହନ୍ତ୍ରୀ ରଣତ୍ପାଦନୂପୁରା ରାଘଵାର୍ଚିତା ।
ରେଣୁକା ରଣସନ୍ନାହା ରଣତ୍କିଙ୍କିଣିମେଖଲା ॥ ୪୧ ॥

ରାଵଣାନ୍ତକରୀ ରାଜ୍ଞୀ ରାଜରାଜସମର୍ଚିତା ।
ରୀମ୍ବୀଜା ରୂପିଣୀ ରୂପ୍ୟା ରମଣୀ ରମଣୋତ୍ସୁକା ॥ ୪୨ ॥

ରସାୟନକରୀ ରାଧା ରାଧେୟୀ ରଥସଂସ୍ଥିତା ।
ରୋହିଣୀଶମୁଖା ରୋଗହୀନା ରୋଗଵିନାଶିନୀ ॥ ୪୩ ॥

ରୋଚନାତିଲକା ରୌଦ୍ରୀ ରୌଦ୍ରମନ୍ତ୍ରଵିଶାରଦା ।
ଲକ୍ଷ୍ମୀପତିସୁତା ଲକ୍ଷ୍ମୀର୍ଲମ୍ବଵାମକରାମ୍ବୁଜା ॥ ୪୪ ॥

ଲମ୍ପଟା ଲକୁଲୀ ଲୀଲା ଲୋକାଲୋକଵିହାରିଣୀ ।
ଲୋକେଶ୍ଵରୀ ଲୋକପୂଜ୍ୟା ଲତାକାରା ଲଲତ୍କଚା ॥ ୪୫ ॥

ଲୋଲମ୍ବଚେଲା ଲୋଲକ୍ଷୀ ଲଘିମା ଲିକୁଚପ୍ରିୟା ।
ଲୋଭହୀନା ଲବ୍ଧକାମା ଲତାନିଲୟସଂସ୍ଥିତା ॥ ୪୬ ॥

ଵନିତା ଵନିତାରଧ୍ୟା ଵନ୍ଦ୍ୟା ଵନ୍ଦାସୁଵତ୍ସଲା ।
ଵାମା ଵାମସ୍ଥିତା ଵାଣୀ ଵାକ୍ପ୍ର୍ଦା ଵାରିଜପ୍ରିୟା ॥ ୪୭ ॥

ଵାରିଜାସନସନ୍ଦୃଷ୍ଟମନ୍ତ୍ରା ଵାଞ୍ଛାସୁରଦ୍ରୁମା ।
ଵିଷ୍ଣୁପତ୍ନୀ ଵିଷହରା ଵୀଣାଲାପଵିନୋଦିନୀ ॥ ୪୮ ॥

ଵେଣୀବନ୍ଧା ଵଣୁଲୋଲା ଵେଣୁଗୋପାଲସୁନ୍ଦରୀ ।
ଵାଞ୍ଛାକଲ୍ପଲତା ଵିଶ୍ଵଵନ୍ଦିତା ଵିଶ୍ଵତୋମୁଖୀ ॥ ୪୯ ॥

ଵିଘ୍ନେଶଦେଵରା ଵୀଶା ଵୀଶଵାହା ଵିରୋଚିନୀ ।
ଵୈରୋଚନନୁତା ଵୈରିହୀନା ଵୀରେନ୍ଦ୍ରଵନ୍ଦିତା ॥ ୫୦ ॥

ଵିମାନା ଵିମନୋଦୂରା ଵିମାନସ୍ଥା ଵିରଟ୍ ପ୍ରିୟା ।
ଵଜ୍ରିଣୀ ଵଜ୍ରିତନୟା ଵଜ୍ରଭୂଷା ଵିଧୀଡିତା ॥ ୫୧ ॥

ଵିଶାଲାକ୍ଷୀ ଵୀତଶୋକା ଵନସ୍ଥା ଵନଦେଵତା ।
ଵାରୁଣୀ ଵନଜାରୂଢା ଵାମା ଵାମାଙ୍ଗସୁନ୍ଦରୀ ॥ ୫୨ ॥

ଵଲ୍ଲୀସପତ୍ନୀ ଵାମୋରୁର୍ଵସିଷ୍ଠାଦିମପୂଜିତା ।
ଶକ୍ତିଃ ଶଚୀସୁତା ଶକ୍ତିଧରା ଶାକ୍ତେୟକାମିନୀ ॥ ୫୩ ॥

ଶ୍ୟାମା ଶାକ୍କରଗା ଶ୍ରୀଜା ତଥା ଶ୍ରୀଃ ଶିଵମାନସା ।
ଶିଵସ୍ନୁଷା ଶୁଭାକାରା ଶୁଦ୍ଧା ଶୈଲଵିହାରିଣୀ ॥ ୫୪ ॥

ଶୈଲେନ୍ଦ୍ରଜାଜାନିଜେଷ୍ଟପ୍ରଦା ଶୈଲାଦିସନ୍ନୁତା ।
ଶାମ୍ଭଵୀ ଶଙ୍କରାନନ୍ଦା ଶଙ୍କରୀ ଶଶିଶେଖରା ॥ ୫୫ ॥

ଶାରଦା ଶାରଦାରାଧ୍ୟା ଶରଜନ୍ମସତୀ ଶିଵା ।
ଷଷ୍ଠୀ ଷଷ୍ଠୀଶ୍ଵରୀ ଷଷ୍ଠିଦେଵୀ ଷଷ୍ଠୟଧିଦେଵତା ॥ ୫୬ ॥

ଷଡାନନପ୍ରୀତିକର୍ତ୍ରୀ ଷଡ୍ଗୁଣା ଷଣ୍ମୁଖପ୍ରିୟା ।
ଷଡାଧାରୈକନିଲୟା ଷୋଢାନ୍ୟାସମୟାକୃତିଃ ॥ ୫୭ ॥

ଷଡ୍ଵିଧୈକ୍ୟାନୁସନ୍ଧାନପ୍ରୀତା ଷଡ୍ରସମିଶ୍ରିତା ।
ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ ସକଲା ସାଧ୍ଵୀ ସମନୀସ୍ଥାନଗା ସତୀ ॥ ୫୮ ॥

ସଙ୍ଗୀତରସିକା ସାରା ସର୍ଵାକରା ସନାତନା ।
ସନାତନପ୍ରିୟା ସତ୍ୟା ସତ୍ୟଧର୍ମା ସରସ୍ଵତୀ ॥ ୫୯ ॥

ସହସ୍ରନାମସମ୍ପୂଜ୍ୟା ସହସ୍ରାଂଶୁସମପ୍ରଭା ।
ସ୍କନ୍ଦୋତ୍ସାହକରୀ ସ୍କନ୍ଦଵାମୋତ୍ସଙ୍ଗନିଵାସିନୀ ॥ ୬୦ ॥

ସିଂହଵକ୍ତ୍ରାନ୍ତକକରୀ ସିଂହାରୂଢା ସ୍ମିତାନନା ।
ସ୍ଵର୍ଗସ୍ଥା ସୁରସମ୍ପୂଜ୍ୟା ସୁନ୍ଦରୀ ସୁଦତୀ ସୁରା ॥ ୬୧ ॥

ସୁରେଶ୍ଵରୀ ସୁରାଚାର୍ୟପୂଜିତା ସୁକୃତୀଡିତା ।
ସୁରଦ୍ରୁନିଲୟା ସୌରମଣ୍ଡଲସ୍ଥା ସୁଖପ୍ରଦା ॥ ୬୨ ॥

ସୌଦାମିନୀନିଭାସୁଭ୍ରୂଃ ସୌନ୍ଦର୍ୟଚିତହୃତ୍ପ୍ରିୟା ।
ସୁରଦ୍ରୁହାସୁହୃତ୍ସୋମୟାଜିପୂଜ୍ୟା ସୁମାର୍ଚିତା ॥ ୬୩ ॥

ସୁମେଷୁଵରଦା ସୌମ୍ୟା ସ୍କନ୍ଦାନ୍ତଃପୁରଵାସିନୀ ।
ସ୍କନ୍ଦକୋଷ୍ଠଗତା ସ୍କନ୍ଦଵାମଭାଗସ୍ଥିତା ସମା ॥ ୬୪ ॥

ସ୍କନ୍ଦାଶ୍ଲିଷ୍ଟା ସ୍କନ୍ଦଦୃଷ୍ଟିଃ ସ୍କନ୍ଦାୟତ୍ତମନସ୍ଵିନୀ ।
ସନକାଦିହିତା ସାଙ୍ଗା ସାୟୁଧା ସୁରଵଂଶଜା ॥ ୬୫ ॥

ସୁରଵଲ୍ଲୀ ସୁରଲତା ସୁରଲୋକନିଵାସିନୀ ।
ସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟସଖୀ ସେନା ସୋମଵଂଶ୍ୟନୃପେଡିତା ॥ ୬୬ ॥

ସୁତପ୍ରଦା ସୂତଵାୟୁଃ ସୁରସୈନ୍ୟସୁରକ୍ଷିକା ।
ସର୍ଵାଧାରା ସର୍ଵଭୂଷା ସର୍ଵେଶୀ ସର୍ଵପୂଜିତା ॥ ୬୭ ॥

ସରସା ସାଦରା ସାମା ସ୍ଵାମିନୀ ସ୍ଵାମିମୋହିନୀ ।
ସ୍ଵାମ୍ୟଦ୍ରିନିଲୟା ସ୍ଵଚ୍ଛା ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରା ସ୍ଵସ୍ତିଦା ସ୍ଵଧା ॥ ୬୮ ॥

ସ୍ଵାହାକୃତିଃ ସ୍ଵାଦୁଶୀଲା ସ୍ଵରପ୍ରସ୍ତାରଵିତ୍ତମା ।
ହରସ୍ନୁଷା ହରାନନ୍ଦା ହରିନେତ୍ରସମୁଦ୍ଭଵା ॥ ୬୯ ॥

ହରିଣାକ୍ଷୀ ହରିପ୍ରେମା ହରିଦଶ୍ଵଵିଵର୍ଧିତା ।
ହରସୂନୁପ୍ରିୟା ହରଭାସୁରା ହୀରଭୂଷଣା ॥ ୭୦ ॥

ହେମାମ୍ବୁଜଧରା ହେମକାଞ୍ଚୀ ହେମାବ୍ଜସଂସ୍ଥିତା ।
ହେମାଦ୍ରିନିଲୟା ହେଲାମୁଦିତାସ୍ଵପ୍ନକାମିନୀ ॥ ୭୧ ॥

ହେରମ୍ବଦେଵରା ହୋମପ୍ରିୟା ହୋତ୍ରୀ ହିରଣ୍ୟଦା ।
ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭୋପଜ୍ଞାତମନ୍ତ୍ରା ହାନିଵିଵର୍ଜିତା ॥ ୭୨ ॥

ହିମାଚଲସ୍ଥିତା ହନ୍ତ୍ରୀ ହର୍ୟକ୍ଷାସନସଂସ୍ଥିତା ।
ହଂସଵାହା ହଂସଗତିର୍ହଂସୀ ହଂସମନୁପ୍ରିୟା ॥ ୭୩ ॥

ହସ୍ତପଦ୍ମା ହସ୍ତୟୁଗା ହସିତା ହସିତାନନା ।
ହୃଦ୍ୟା ହୃନ୍ମୋହସଂହର୍ତ୍ରୀ ହୃଦୟସ୍ଥା ହତାସୁରା ॥ ୭୪ ॥

ହାକିନୀ ହାକିନୀପୂଜ୍ୟା ହିତା ହିତକରୀ ହରା ।
ହରିଦ୍ରାମୁଦିତା ହର୍ମ୍ୟସଂସ୍ଥା ହଲଧରେଡିତା ॥ ୭୫ ॥

ହାଲାହଲପ୍ରଶମନୀ ହଲାକୃଷ୍ଟଜଗତ୍ତ୍ର୍ୟା ।
ହଲ୍ଲୀସମୁଦିତା ହେୟଵର୍ଜିତା ହରକୋମଲା ॥ ୭୬ ॥

କ୍ଷମା କ୍ଷମାକରୀ କ୍ଷାମମଧ୍ୟା କ୍ଷାମଵିନାଶିନୀ ।
କ୍ଷାମାଦିଵିନୁତା କ୍ଷିପ୍ରା କ୍ଷଣିକାଚଲସଂସ୍ଥିତା ॥ ୭୭ ॥

କ୍ଷପେଶତୁଲ୍ୟଵଦନା କ୍ଷପାଚରଵିନାଶିନୀ ।
କ୍ଷିପ୍ରସିଦ୍ଧିପ୍ରଦା କ୍ଷେମକାରିଣୀ କ୍ଷେତ୍ରରୂପିଣୀ ॥ ୭୮ ॥

କ୍ଷେତ୍ରେଶ୍ଵରୀ କ୍ଷେତ୍ରପାଲପୂଜିତା କ୍ଷୁଦ୍ରନାଶିନୀ ।
କ୍ଷୁଦ୍ରଗ୍ରହାର୍ତିଶମନୀ କ୍ଷୌଦ୍ରା କ୍ଷୋଦ୍ରାମ୍ବରାଵୃତା ॥ ୭୯ ॥

କ୍ଷୀରାନ୍ନରସିକା କ୍ଷୀରା କ୍ଷୁଦ୍ରଘଣ୍ଟା କ୍ଷିତୀଶ୍ଵରୀ ।
କ୍ଷିତୀଶଵିନୁତା କ୍ଷତ୍ରା କ୍ଷତ୍ରମଣ୍ଡଲଵନ୍ଦିତା ॥ ୮୦ ॥

କ୍ଷୟହୀନା କ୍ଷୟଵ୍ୟାଧିନାଶିନୀ କ୍ଷମଣାପହା ।
କ୍ଷରାକ୍ଷରା କ୍ଷତାରାତିମଣ୍ଡଲା କ୍ଷିପ୍ରଗାମିନୀ ॥ ୮୧ ॥

କ୍ଷଣଦା କ୍ଷଣଦାରାଧ୍ୟା କ୍ଷଣଦାକୁଟିଲାଲକା ।
କ୍ଷୀଣଦୋଷା କ୍ଷିତିରୁହା କ୍ଷିତିତତ୍ତ୍ଵା କ୍ଷମାମୟୀ ॥ ୮୨ ॥

ଅମରା ଚାମରାଧୀଶତନୟା ଚାପରାଜିତା ।
ଅପାରକରୁଣାଽଦ୍ଵୈତା ଅନ୍ନଦାଽନ୍ନେଶ୍ଵରୀ ଅଜା ॥ ୮୩ ॥

ଅଜାରୂଢା ଅଜାରଧ୍ୟା ଅର୍ଜୁନାରାଧିତାଽଜରା ।
ଅରିଷ୍ଟସମନୀ ଚାଚ୍ଛା ଅଦ୍ଭୁତା ଅମୃତେଶ୍ଵରୀ ॥ ୮୪ ॥

ଅମୃତାବ୍ଧିକୃତାଵାସା ଅମୃତାସାରଶୀତଲା ।
ଅମୃତାନନ୍ଦିତାଽନାଦିରମୃତା ଅମୃତୋଦ୍ଭଵା ॥ ୮୫ ॥

ଅନାଦିମଧ୍ୟା ଅଵଧିଃ ଅନୌପମ୍ୟଗୁଣାଶ୍ରିତା ।
ଆଧାରହୀନା ଚାଧାରା ଆଧାରାଧେୟଵର୍ଜିତା ॥ ୮୬ ॥

ଆଦିତ୍ୟମଣ୍ଡଲାନ୍ତସ୍ଥା ଆଶ୍ରିତାଖିଲସିଦ୍ଧିଦା ।
ଆସୁମୋହିତଷଡ୍ଵକ୍ତ୍ରା ଆଶାପାଲସୁପୂଜିତା ॥ ୮୭ ॥

ଆରଗ୍ଵଧପ୍ରିୟାଽଽରାର୍ତିମୁଦିତାଽଽଚରଶାଲିନୀ ।
ଆୟୁଃ ପ୍ରଦାଽଽରୋଗ୍ୟକର୍ତ୍ରୀ ଆରଧ୍ୟାଽଽହାରଭକ୍ଷିଣୀ ॥ ୮୮ ॥

ଇନ୍ଦ୍ରସେନା ଇନ୍ଦ୍ରନୁତା ଇନ୍ଦ୍ରାଵରଜସମ୍ଭଵା ।
ଇନ୍ଦିରାରମଣପ୍ରୀତା ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀକୃତଲାଲନା ॥ ୮୯ ॥

ଇନ୍ଦୀଵରାକ୍ଷୀ ଇନ୍ଦ୍ରକ୍ଷୀ ଇରମ୍ମଦସମପ୍ରଭା ।
ଇତିହାସଶ୍ରୁତକଥା ଇଷ୍ଟା ଚେଷ୍ଟାର୍ଥଦାୟିନୀ ॥ ୯୦ ॥

ଇକ୍ଷ୍ଵାକୁଵଂଶ୍ୟସମ୍ପୂଜ୍ୟା ଇଜ୍ୟାଶୀଲଵରପ୍ରଦା ।
ଈଶ୍ଵରୀ ଚେଶାତନୟଗୃହିଣୀ ଚେଶ୍ଵରପ୍ରିୟା ॥ ୯୧ ॥

ଈତିବାଧାହରା ଚେଡ୍ୟା ଈଷଣାରହିତାଶ୍ରିତା ।
ଉମାସୁତପ୍ରିୟା ଚୋଦ୍ୟଦ୍ରଵିତୁଲ୍ୟା ଉମାପ୍ରିୟା ॥ ୯୨ ॥

ଉଦାରା ଚୋଦ୍ୟମା ଚୋଦ୍ୟତ୍କିରଣା ଉରୁଵିକ୍ରମା ।
ଉରୁପ୍ରଭାଵା ଚୋର୍ଵୀଭୃନ୍ନିଲୟା ଚୋଡୁଗଣାଶ୍ରିତା ॥ ୯୩ ॥

ଊରୁନ୍ୟସ୍ତକରା ଚୋର୍ଧ୍ଵଲୋକସ୍ଥା ଊର୍ଧ୍ଵଗାମିନୀ ।
ଋଦ୍ଧିଦା ଋଦ୍ଧଵିନୁତା ଋଣହନ୍ତ୍ରୀ ଋଜୁପ୍ରିୟା ॥ ୯୪ ॥

ଏଣାଙ୍କଶେଖରସୁତଗାଢାଶ୍ଲିଷ୍ଟଵପୁର୍ଧରା ।
ଏଣାକ୍ଷୀ ଚୈଣମୁଦିତା ଐରମ୍ମଦସମାମ୍ବରା ॥ ୯୫ ॥

ଓଷଧିପ୍ରସ୍ଥନିଲୟା ଓଷଧୀଶାନସେଵିତା ।
ଓମୀଶ୍ଵରୀ ଔପଲାମ୍ବା ଔତ୍ସୁକ୍ୟଵରଦାୟିନୀ ॥ ୯୬ ॥

ଔଦାର୍ୟଶୀଲା ଚାମ୍ବୋତ୍କିମୁଦିତାଽଽପନ୍ନିଵରିଣୀ ।
କଞ୍ଜାକ୍ଷୀ କଞ୍ଜଵିନୁତା କମ୍ବୁକଣ୍ଠୀ କଵିପ୍ରିୟା ॥ ୯୭ ॥

କମଲା କମଲାରାଧ୍ୟା କନତ୍କନକଵିଗ୍ରିହା ।
କାମିନୀ କାମଵିନୁତା କାମାରାତିୟୁତପ୍ରିୟା ॥ ୯୮ ॥

କାମାଙ୍ଗନେଡିତା କାମ୍ୟା କାମଲୋଲା କଲାଵତୀ ।
କାଙ୍କ୍ଷାହୀନା କାମକଲା କିଂଶୁକାଭରଦଚ୍ଛଦା ॥ ୯୯ ॥

କଲା କୁଵମୟାନନ୍ଦା କୁରୁଵିନ୍ଦମଣିପ୍ରଭା ।
କୁକ୍କୁଟଧ୍ଵାନମୁଦିତା କୁକ୍କୁଟଧ୍ଵଜକୋମଲା ॥ ୧୦୦ ॥

କୂର୍ମାସନଗତା କୂର୍ମପୃଷ୍ଠାଭପ୍ରପଦାନ୍ଵିତା ।
କୃତ୍ତିକାତନୟପ୍ରୀତା କୃତ୍ତିକାମଣ୍ଡଲାଵୃତା ॥ ୧୦୧ ॥

କୃତ୍ତିକାଭପ୍ରିୟା କୃତ୍ତିଧରା କେଦାରଵାସିନୀ ।
କେଵଲା କେଵଲାନନ୍ଦା କେକିମୋଦା କରଦ୍ଵୟା ॥ ୧୦୨ ॥

କେକିଵାହା କେଶଵେଷ୍ଟା କୈଲାସାଚଲଵାସିନୀ ।
କୈଵଲ୍ୟଦାତ୍ରୀ କୈଵଲ୍ୟା କୋମଲା କୋମଲାକୃତିଃ ॥ ୧୦୩ ॥

କୋଣସ୍ଥା କୋପଵିମୁଖା କୌଣ୍ଡିନ୍ୟମୁନିପୂଜିତା ।
କୃପାପୂର୍ଣା କୃପାଲୋକା କୃପାଚାର୍ୟସମର୍ଚିତା ॥ ୧୦୪ ॥

କୃତାନ୍ତାଭୟଦା କୃଷ୍ଣନୁତା କୃଷ୍ଣାଜିନାସନା ।
କଲିହନ୍ତ୍ରୀ କଲୀଶାନୀ କଲିକଲ୍ମଷନାଶିନୀ ॥ ୧୦୫ ॥

କଵେରତନୟାତୀରଵାସିନୀ କମଲାସନା ।
ଖଡ୍ଗହସ୍ତା ଖାଦ୍ୟଲୋଲା ଖଣ୍ଡିତାରାତିମଣ୍ଡଲା ॥ ୧୦୬ ॥

ଗଣ୍ୟା ଗଣପ୍ରିୟା ଗଦ୍ୟାପଦ୍ୟା ଗଣନଵର୍ଜିତା ।
ଗଣେଶାଵରଜପ୍ରେମା ଗଣିକାମଣ୍ଡଲୋତ୍ସୁକା ॥ ୧୦୭ ॥

ଗଣେଶାରାଧନୋଦ୍ୟୁକ୍ତା ଗାୟତ୍ରୀ ଗାନଲୋଲୁପା ।
ଗାଥାନେକା ଗାଲଵାର୍ଚ୍ୟା ଗାଙ୍ଗେୟସୁମନୋହରା ॥ ୧୦୮ ॥

ଗାଙ୍ଗେୟାଲିଙ୍ଗିତ ତନୁଃ ଗାଙ୍ଗେୟପରମୋତ୍ସୁକା ।
ଗିରିଗମ୍ୟା ଗିରିନୁତା ଗିରୀଶା ଗିରିଶସ୍ନୁଷା ॥ ୧୦୯ ॥

ଗିରିଜାଜାନିଜଜୟା ଗିରିସୌଧା ଗିରିଶ୍ଥିତା ।
ଗୀର୍ଵାଣଵିନୁତା ଗୀତା ଗୀତଗନ୍ଧର୍ଵମଣ୍ଡଲା ॥ ୧୧୦ ॥

ଗୀର୍ଵାଣେଶତପୋଲବ୍ଧା ଗୀର୍ଵାଣୀ ଗୀଷ୍ପତୀଡିତା ।
ଗୁହ୍ୟା ଗୁହ୍ୟତମା ଗୁଣ୍ୟା ଗୁହ୍ୟକାଦିସମାର୍ଚିତା ॥ ୧୧୧ ॥

ଗୁରୁପ୍ରିୟା ଗୂଢଗତିର୍ଗୁହାନନ୍ଦା ଗୁହପ୍ରିୟା ।
ଗୁହେଷ୍ଟା ଗୁହସମ୍ମୋହା ଗୁହାନନ୍ୟା ଗୁହୋତ୍ସୁକା ॥ ୧୧୨ ॥

ଗୁହଶ୍ରୀର୍ଗୁହସାରଜ୍ଞା ଗୁହାଶ୍ଲିଷ୍ଟକଲୋଵରା ।
ଗୂଢା ଗୂଢତମା ଗୂଢଵିଦ୍ୟା ଗୋଵିନ୍ଦସମ୍ଭଵା ॥ ୧୧୩ ॥

ଗୋଵିନ୍ଦସହଜାସୂନୁକଲତ୍ରଂ ଗୋପିକାନୁତା ।
ଗୋପାଲସୁନ୍ଦରୀ ଗୋପନୁତା ଗୋକୁଲନାୟିକା ॥ ୧୧୪ ॥

ଗୋତ୍ରଭିତ୍ତନୟା ଗୋତ୍ରା ଗୋତ୍ରଜ୍ଞା ଗୋପତିସ୍ଥିତା ।
ଗୌରଵୀ ଗୌରଵର୍ଣାଙ୍ଗୀ ଗୌରୀ ଗୌର୍ୟର୍ଚନପ୍ରିୟା ॥ ୧୧୫ ॥

ଗଣ୍ଡକୀତୀରଗା ଗଣ୍ଡଭେରୁଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡଭୈରଵୀ ।
ଗଣ୍ଡମାଲା ଗଣ୍ଡଭୂଷା ଗଣ୍ଡମାଙ୍ଗଲ୍ୟଭୂଷଣା ॥ ୧୧୬ ॥

ଘଟାର୍ଗଲା ଘଟରଵା ଘଟତୁଲ୍ୟସ୍ତନଦ୍ଵୟା ।
ଘଟନାରହିତା ଘଣ୍ଟାମଣିର୍ଘଣ୍ଟାରଵପ୍ରିୟା ॥ ୧୧୭ ॥

ଘଟିକା ଘଟିକାଶୂନ୍ୟା ଘୃଣାପୂର୍ଣା ଘୃଣିପ୍ରିୟା ।
ଘଟୋଦ୍ଭଵମୁନିସ୍ତୁତ୍ୟା ଘୁଟିକାସିଦ୍ଧିଦାୟିନୀ ॥ ୧୧୮ ॥

ଘୂର୍ଣାକ୍ଷୀ ଘୃତକାଠିନ୍ୟା ଘୃତସୂକ୍ତାନୁଵାଦିତା ।
ଘୃତାହୁତିପ୍ରିୟା ଘୃଷ୍ଟିର୍ଘୃଷ୍ଟକର୍ତ୍ରୀ ଘୃଣାନିଧିଃ ॥ ୧୧୯ ॥

ଘୋରକୃତ୍ୟା ଘୋରକୃତ୍ୟଵିମୁଖା ଘନମୂର୍ଧଜା ।
ଚଞ୍ଚଲା ଚପଲା ଚଣ୍ଡା ଚଦୁଲା ଚଦୁଲେକ୍ଷଣା ॥ ୧୨୦ ॥

ଚଣ୍ଡପ୍ରଚଣ୍ଡା ଚଣ୍ଡୀଶା ଚରଚରଵିନୋଦିନୀ ।
ଚତୁରା ଚତୁରଶ୍ରାଙ୍କଚକ୍ରା ଚକ୍ରଧରାତ୍ମଜା ॥ ୧୨୧ ॥

ଚକ୍ରିଣୀ ଚକ୍ର କବରୀ ଚକ୍ରଵର୍ତିସମର୍ଚିତା ।
ଚନ୍ଦ୍ରକାଶା ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ଚନ୍ଦ୍ରହାସା ଚମତ୍କୃତା ॥ ୧୨୨ ॥

ଚନ୍ଦ୍ରହାସଧରା ଚକ୍ରଵାକସ୍ତନଭୁଜାନ୍ତରା ।
ଚକ୍ରଵାଲସ୍ଥିତା ଚକ୍ରଗତିଶ୍ଚନ୍ଦନଚର୍ଚିତା ॥ ୧୨୩ ॥

ଚାରୁଭୂଷା ଚାରୁମୁଖୀ ଚାରୁକାନ୍ତିଶ୍ଚରୁପ୍ରିୟା ।
ଚାର୍ଵାକଦୂରଗା ଚପଧରା ଚାମ୍ପେୟଗନ୍ଧିନୀ ॥ ୧୨୪ ॥

ଚିତ୍ରା ଚିତ୍ରରଥା ଚିନ୍ତ୍ୟା ଚିରନ୍ତନା ।
ଚୀନାମ୍ବରା ଚୀନଦେଶ୍ୟା ଚିଦମ୍ବରଵିହାରିଣୀ ॥ ୧୨୫ ॥

ଚିକୁରା ଚିକୁରାବଦ୍ଧା ଚିରଞ୍ଜୀଵିତ୍ଵଦାୟିନୀ ।
ଚିନ୍ତିତାର୍ଥପ୍ରଦା ଚିନ୍ତନୀୟା ଚିନ୍ତାମଣୀଶ୍ଵରୀ ॥ ୧୨୬ ॥

ଚିନ୍ତାମଣିମୟାକଲ୍ପା ଚିନ୍ମୟୀ ଚିନ୍ତିତା ଚିତିଃ ।
ଚ୍ୟୁତିହୀନା ଚୂତକୁଞ୍ଜା ଚୋରଘ୍ନୀ ଚୋରନାଶିନୀ ॥ ୧୨୭ ॥

ଚତୁରାନନସମ୍ପୂଜ୍ୟା ଚାମରଗ୍ରାହିଣୀଵୃତା ।
ଚକ୍ଷୁଷ୍ମତୀ ଚକ୍ଷୂରୋଗ ହାରିଣୀ ଚଣକପ୍ରିୟା ॥ ୧୨୮ ॥

ଚଣ୍ଡୀସୂନୁମନଃ ପ୍ରୀତିକାରିଣୀ ଚୂର୍ଣକୁନ୍ତଲା ।
ଚୂର୍ଣପ୍ରିୟା ଚଲଚ୍ଚେଲା ଚାରୁକ୍କଣିତକଙ୍କଣା ॥ ୧୨୯ ॥

ଚାମୀକରପ୍ରଭା ଚାମୀକରଭୈରଵମୋହିନୀ ।
ଚାମୀକରାଦ୍ରିନିଲୟା ଚାତୁର୍ୟୋକ୍ତିଜିତପ୍ରିୟା ॥ ୧୩୦ ॥

ଚତ୍ଵରା ଚତ୍ଵରଗତିଶ୍ଚତୁର୍ଵିଧପୁମର୍ଥଦା ।
ଛତ୍ରିଣୀ ଛତ୍ରଵୀରେନ୍ଦ୍ରା ଛଵିଦୀପ୍ତଦିଗନ୍ତରା ॥ ୧୩୧ ॥

ଛାୟାହୀନା ଛଵିଚ୍ଛ (ଚ୍ଛି) ନ୍ନା ଛଵିକର୍ତ୍ରୀ ଛଵୀସ୍ଵରୀ ।
ଛାଦିତାରାତିନିଵହା ଛାୟାପତିମୁଖାର୍ଚିତା ॥ ୧୩୨ ॥

ଛେତ୍ରୀ ଛେଦିତଦିଙ୍ନାଗା ଛେଦହୀନପଦସ୍ଥିତା ।
ଜୟା ଜୟକରୀ ଜନ୍ୟା ଜନିହୀନା ଜନାର୍ଚିତା ॥ ୧୩୩ ॥

ଜୟନ୍ତସହଜା ଜମ୍ଭଭେଦିଗୋତ୍ରସମୁଦ୍ଭଵା ।
ଜହ୍ନୁକନ୍ୟାସୁତପ୍ରେମା ଜହ୍ନୁଜାତୀରଵାସିନୀ ॥ ୧୩୪ ॥

ଜଟାଧରସୁତାନନ୍ଦା ଜଟାହୀନା ଜଦାତ୍ରୟା ।
ଜରାମରଣନିର୍ମୁକ୍ତା ଜଗଦାନନ୍ଦଦାୟିନୀ ॥ ୧୩୫ ॥

ଜନାର୍ଦନସୁତା ଜନ୍ୟହୀନା ଜଲଧରାସନା ।
ଜଲାଧାରା ଜପପରା ଜପାପୁଷ୍ପସମାକୃତିଃ ॥ ୧୩୬ ॥

ଜାହ୍ନଵୀପୁଲିନୋତ୍ସାହା ଜାହ୍ନଵୀତୋୟମୋଦିନୀ ।
ଜାନକୀରମଣପ୍ରୀତା ଜାତକର୍ମଵିଶାରଦା ॥ ୧୩୭ ॥

ଜାତକାଭୀଷ୍ଟଦା ଜାତିହୀନା ଜାତ୍ୟନ୍ଧମୋଚିନୀ ।
ଜିତାଖିଲୋନ୍ଦ୍ରିୟଗ୍ରାମା ଜିତାରିର୍ଜିତକାମିନୀ ॥ ୧୩୮ ॥

ଜିତାମିତ୍ରା ଜିତଜଗତ୍ ଜିନଦୂରା ଜିନାର୍ଚିତା ।
ଜୀର୍ଣା ଜୀରକନାସାଗ୍ରା ଜୀଵନା ଜୀଵନପ୍ରଦା ॥ ୧୩୯ ॥

ଜୀଵଲୋକେଷ୍ଟଵରଦା ଜୀଵା ଜୀଵା(ଵ) ରସପ୍ରିୟା ।
ଜୁଷ୍ଟା ଜୁଷ୍ଟପ୍ରିୟା ଜୁଷ୍ଟହୃଦୟା ଜ୍ଵରନାଶିନୀ ॥ ୧୪୦ ॥

ଜ୍ଵଲତ୍ପ୍ରଭାଵତୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାମଣ୍ଡଲମଧ୍ୟଗା ।
ଜୟଦା ଜନଜାଡ୍ୟାପହାରିଣୀ ଜନ୍ତୁତାପହା ॥ ୧୪୧ ॥

ଜଗଦ୍ଧିତା ଜଗତ୍ପୂଜ୍ୟା ଜଗଜ୍ଜୀଵା ଜନାଶ୍ରିତା ।
ଜଲଜସ୍ଥା ଜଲୋତ୍ପନ୍ନା ଜଲଜାଭଵିଲୋଚନା ॥ ୧୪୨ ॥

ଜପାଧରା ଜୟାନନ୍ଦା ଜମ୍ଭଭିଦ୍ଵନିତାନୁତା ।
ଝଲ୍ଲରୀଵାଦ୍ୟା ସୁପ୍ରୀତା ଝଞ୍ଝାଵାତାଦିଭୀତିହା ॥ ୧୪୩ ॥

ଝର୍ଝରୀକୃତଦୈତ୍ୟୌଘା ଝାରିତାଶେଷପାତକା ।
ଜ୍ଞାନେଶ୍ଵରୀ ଜ୍ଞାନଦାତ୍ରୀ ଜ୍ଞାତଲୋକାନ୍ତରସ୍ଥିତିଃ ॥ ୧୪୪ ॥

ଜ୍ଞାନଗମ୍ୟା ଜ୍ଞତତତ୍ଵା ଜ୍ଞାନଜ୍ଞେୟାଦିଶୂନ୍ୟଗା ।
ଜ୍ଞେୟା ଜ୍ଞାତିଵିନିର୍ମୁକ୍ତା ଜ୍ଞାତକାନ୍ତାନ୍ତରାଶୟା ॥ ୧୪୫ ॥

ଟଙ୍କାୟୁଧଧରା ଟଙ୍କଦମ୍ଭୋଲିହତଦାନଵା ।
ଟଙ୍କିତାଖିଲପାପୌଘା ଟୀକାକର୍ତ୍ରୀ ଠମାତ୍ମିକା ॥ ୧୪୬ ॥

ଠମଣ୍ଡଲା ଠକ୍କୁରାର୍ଚ୍ୟା ଠକ୍କୁରୋପାଧିନାଶିନୀ ।
ଡମ୍ଭହୀନା ଡାମରୀଡ୍ୟା ଡିମ୍ଭଦା ଡମରୁପ୍ରିୟା ॥ ୧୪୭ ॥

ଡାକିନୀ ଡାକିନୀସେଵ୍ୟା ଡିତ୍ଥେଶୀ ଡିଣ୍ଡିମପ୍ରିୟା ।
ଡିଣ୍ଡିମାରାଵମୁଦିତା ଡବିତ୍ଥମୃଗଵାହନା ॥ ୧୪୮ ॥

ଡଙ୍ଗାରୀ ଡୁଣ୍ଡୁମାରାଵା ଡଲ୍ଲକୀ ଡୋରସୂତ୍ରଭୃତ୍ ।
ଢକ୍କାଵଦ୍ୟଧରା ଢକ୍କାରାଵନିଷ୍ଠୟୂତଦିକ୍ତଟା ॥ ୧୪୯ ॥

ଢୁଣ୍ଢିରାଜାନୁଜପ୍ରୀତା ଢୁଣ୍ଢିଵିଘ୍ନେଶଦେଵରା ।
ଡୋଲାକେଲିକରା ଡୋଲାଵିହାରୋତ୍ସୃଷ୍ଟକନ୍ଦୁକା ॥ ୧୫୦ ॥

ଣକାରବିନ୍ଦୁଵାମସ୍ଥା ଣକାରଜ୍ଞାନ୍ନିର୍ଣୟା ।
ଣକାରଜଲଜୋଦ୍ଭୂତା ଣକାରସ୍ଵରଵାଦିନୀ ॥ ୧୫୧ ॥

ତନ୍ଵୀ ତନୁଲତାଭୋଗା ତନୁଶ୍ୟାମା ତମାଲଭା ।
ତରୁଣୀ ତରୁଣାଦିତ୍ୟଵର୍ଣା ତତ୍ତ୍ଵାତିଶାୟିନୀ ॥ ୧୫୨ ॥

ତପୋଲଭ୍ୟା ତପୋଲୋକପୂଜ୍ୟା ତନ୍ତ୍ରୀଵିଦୂଷିଣୀ ।
ତାତ୍ପର୍ୟାଵଧିକା ତାରା ତାରକାନ୍ତକକାମିନୀ ॥ ୧୫୩ ॥

ତାରେଶୀ ତାରିଣୀ ତିର୍ୟକ୍ସୂତ୍ରିଣୀ ତ୍ରିଦଶାଧିପା ।
ତ୍ରିଦଶାଧିପସମ୍ପୂଜ୍ୟା ତ୍ରିନେତ୍ରା ତ୍ରିଵିଧା ତ୍ରୟୀ ॥ ୧୫୪ ॥

ତିଲ୍ଵାଟଵୀଗତା ତୁଲ୍ୟହୀନା ତୁମ୍ବୁରୁଵନ୍ଦିତା ।
ତୁରାଷାଟ୍ସମ୍ଭଵା ତୁର୍ୟା ତୁଷାରାଚଲଵାସିନୀ । ୧୫୫ ॥

ତୁଷ୍ଟା ତୁଷ୍ଟିପ୍ରଦା ତୁର୍ଣା ତୂର୍ଣଧ୍ଵସ୍ତାଖିଲାମୟା ।
ତ୍ରେତା ତ୍ରେତାଗ୍ନିମଧ୍ୟସ୍ଥା ତ୍ରୟ୍ୟନ୍ତୋଦ୍ଗୀତଵୈଭଵା ॥ ୧୫୬ ॥

ତୋତ୍ରଭୃଦ୍ଵୀରସଂସେଵ୍ୟା ସ୍ଥିତିଃ ସ(ତିସ)ର୍ଗାଦିକାରିଣୀ ।
ସର୍ଵାର୍ଥଦାତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତିଷଷ୍ଠାଂଶା ପରମେଶ୍ଵରୀ ॥ ୧୫୭ ॥

ଵସ୍ଵାଦିଗଣସମ୍ପୂଜ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମମାନସପୁତ୍ରିକା ।
ସରିରାନ୍ତର୍ଭ୍ରାଜମାନା ସ୍ଵର୍ଣରମ୍ଭଗ୍ରହାର୍ଚିତା ॥ ୧୫୮ ॥

ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତିର୍ବ୍ରହ୍ମପତ୍ନୀ ଵିଦ୍ୟା ଶ୍ରୀଃ ପରଦେଵତା । Oମ୍ ।
ଏଵଂ ନମସହସ୍ରଂ ତେ ଦେଵସେନାପ୍ରିୟଙ୍କରମ୍ ॥ ୧୫୯ ॥

ପୁତ୍ରପ୍ରଦମପୁତ୍ରାଣାଂ ଆୟୁରାରୋଗ୍ୟଵର୍ଧନମ୍ ।
ବାଲାରିଷ୍ଟପ୍ରସମନଂ ସର୍ଵସୌଖ୍ୟପ୍ରଦାୟକମ୍ ॥ ୧୬୦ ॥

ଶୁକ୍ରଵାରେ ଭୌମଵାରେ ଷଷ୍ଠ୍ୟାଂ ଵା କୃତ୍ତିକାସ୍ଵପି ।
ଆଵର୍ତୟୋଦ୍ଵିଶେଷେଣ ସର୍ଵାନ୍କାମାନଵାପ୍ନୁୟାତ୍ ॥ ୧୬୧ ॥

ୟୋ ହି ନିତ୍ୟଂ ପଠେଦ୍ଧୀମାନ୍ ସର୍ଵାଃ ସିଦ୍ଧୟନ୍ତି ସିଦ୍ଧୟଃ ।
ଅନେନାଭ୍ୟର୍ଚୟେଦଦେଵୀଂ ବିଲ୍ଵୈର୍ଵା କୁଙ୍କୁମାଦିଭିଃ ।
ସର୍ଵାନ୍କାମାନଵାପ୍ୟାନ୍ତେ ସ୍କନ୍ଦସାୟୁଜ୍ୟମାପ୍ନୁୟାତ୍ ॥ ୧୬୨ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ସ୍କାନ୍ଦେ ଶଙ୍କରସଂହିତାତଃ
ଶ୍ରୀଦେଵସେନାସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ॥

Also Read 1000 Names of Goddess Sri Devasena:

1000 Names of Sri Devasena | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Devasena | Sahasranama Stotram Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top