Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Gopala 2 | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Shri Gopala 2 Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીગોપાલસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ૨ અથવા બાલકૃષ્ણસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥
નારદપઞ્ચરાત્રે જ્ઞાનામૃતસારે ચતુર્થરાત્રે અષ્ટમોઽધ્યાયઃ

શ્રીપાર્વત્યુવાચ ।
ભગવન્ સર્વદેવેશ ! દેવદેવ ! જગદ્ગુરો ।
કથિતં કવચં દિવ્યં બાલગોપાલરૂપિણમ્ ॥ ૧ ॥

શ્રુતં મયા તવ મુખાત્ પરં કૌતૂહલં મમ ।
ઇદાનીં શ્રોતુમિચ્છામિ ગોપાલસ્ય પરમાત્મનઃ ॥ ૨ ॥

સહસ્રં નામ્નાં દિવ્યાનામશેષેણાનુકીર્ત્તય ।
તમેવ શરણં નાથ ત્રાહિ માં ભક્તવત્સલ ॥ ૩ ॥

યદિ સ્નેહોઽસ્તિ દેવેશ માં પ્રતિ પ્રાણવલ્લભ ।
કેન પ્રકાશિતં પૂર્વ કુત્ર કિં વા કદા ક્વ નુ ॥ ૩ ॥

પિબતોઽચ્યુતપીયૂષં ન મેઽત્રાસ્તિ નિરામતા ॥ ૪ ॥

શ્રીમહાદેવ ઉવાચ ।
શ્રીબાલકૃષ્ણસ્ય સહસ્રનામ્નઃ
સ્તોત્રસ્ય કલ્પાખ્યસુરદ્રુમસ્ય ।
વ્યાસો વદત્યખિલશાસ્ત્રનિદેશકર્તા
શૃણ્વન્ શુકં મુનિગણેષુ સુરર્ષિવર્યઃ ॥ ૫ ॥

પુરા મહર્ષયઃ સર્વે નારદં દણ્ડકે વને
જિજ્ઞાસાન્તિ સ્મ ભક્ત્યા ચ ગોપાલસ્ય પરાત્મનઃ ॥ ૬ ॥

નામ્નઃ સહસ્રં પરમં શૃણુ દેવિ ! સમાસતઃ ।
શ્રુત્વા શ્રીબાલકૃષ્ણસ્ય નામ્નઃ સાહસ્રકં પ્રિયે ॥ ૭ ॥

વ્યપૈતિ સર્વપાપાનિ બ્રહ્મહત્યાદિકાનિ ચ ।
કલૌ બાલેશ્વરો દેવઃ કલૌ વૃન્દાવનં વનમ્ ॥ ૮ ॥

કલૌ ગઙ્ગૌ મુક્તિદાત્રી કલૌ ગીતા પરાગતિઃ ।
નાસ્તિ યજ્ઞાદિકાર્યાણિ હરેર્નામૈવ કેવલમ્ ।
કલૌ વિમુક્તયે નૄણાં નાસ્ત્યેવ ગતિરન્યથા ॥ ૯ ॥

વિનિયોગઃ –
અસ્ય શ્રીબાલકૃષ્ણસ્ય સહસ્રનામસ્તોત્રસ્ય નારદ ઋષિઃ
શ્રીબાલકૃષ્ણો દેવતા પુરુષાર્થસિદ્ધયે જપે વિનિયોગઃ ।

બાલકૃષ્ણઃ સુરાધીશો ભૂતાવાસો વ્રજેશ્વરઃ ।
વ્રજેન્દ્રનન્દનો નન્દી વ્રજાઙ્ગનવિહારણઃ ॥ ૧૦ ॥

ગોગોપગોપિકાનન્દકારકો ભક્તિવર્ધનઃ ।
ગોવત્સપુચ્છસઙ્કર્ષજાતાનન્દભરોઽજયઃ ॥ ૧૧ ॥

રિઙ્ગમાણગતિઃ શ્રીમાનતિભક્તિપ્રકાશનઃ ।
ધૂલિધૂસર સર્વાઙ્ગો ઘટીપીતપરિચ્છદઃ ॥ ૧૨ ॥

પુરટાભરણઃ શ્રીશો ગતિર્ગતિમતાં સદા ।
યોગીશો યોગવન્દ્યાશ્ચ યોગાધીશો યશઃપ્રદઃ ॥ ૧૩ ॥

યશોદાનન્દનઃ કૃષ્ણો ગોવત્સપરિચારકઃ ।
ગવેન્દ્રશ્ચ ગવાક્ષશ્ચ ગવાધ્યક્ષો ગવાં ગતિ ॥ ૧૪ ॥

ગવેશશ્ચ ગવીશશ્ચ ગોચારણપરાયણઃ ।
ગોધૂલિધામપ્રિયકો ગોધૂલિકૃતભૂષણઃ ॥ ૧૫ ॥

ગોરાસ્યો ગોરસાશોગો ગોરસાઞ્ચિતધામકઃ ।
ગોરસાસ્વાદકો વૈદ્યો વેદાતીતો વસુપ્રદઃ ॥ ૧૬ ॥

વિપુલાંશો રિપુહરો વિક્ષરો જયદો જયઃ ।
જગદ્વન્દ્યો જગન્નાથો જગદારાધ્યપાદકઃ ॥ ૧૭ ॥

જગદીશો જગત્કર્તા જગત્પૂજ્યો જયારિહા ।
જયતાં જયશીલશ્ચ જયાતીતો જગદ્બલઃ ॥ ૧૮ ॥

જગદ્ધર્તા પાલયિતા પાતા ધાતા મહેશ્વરઃ ।
રાધિકાનન્દનો રાધાપ્રાણનાથો રસપ્રદઃ ॥ ૧૯ ॥

રાધાભક્તિકરઃ શુદ્ધો રાધારાધ્યો રમાપ્રિયઃ ।
ગોકુલાનન્દદાતા ચ ગોકુલાનન્દરૂપધૃક્ ॥ ૨૦ ॥

ગોકુલેશ્વરકલ્યાણો ગોકુલેશ્વરનન્દનઃ ।
ગોલોકાભિરિતિઃ સ્રગ્વી ગોલોકેશ્વરનાયકઃ ॥ ૨૧ ॥

નિત્યં ગોલોકવસતિર્નિત્યં ગોગોપનન્દનઃ ।
ગણેશ્વરો ગણાધ્યક્ષો ગણાનાં પરિપૂરકઃ ॥ ૨૨ ॥

ગુણા ગુણોત્કરો ગણ્યો ગુણાતીતૌ ગુણાકરઃ ।
ગુણપ્રિયો ગુણાધારો ગુણારાધ્યો ગણાગ્રણી ॥ ૨૩ ॥

ગણનાયકો વિઘ્નહરો હેરમ્બઃ પાર્વતીસુતઃ ।
પર્વતાધિનિવાસી ચ ગોવર્ધનધરો ગુરુઃ ॥ ૨૪ ॥

ગોવર્ધનપતિઃ શાન્તો ગોવર્ધનવિહારકઃ ।
ગોવર્ધનો ગીતગતિર્ગવાક્ષો ગોવૃક્ષેક્ષણઃ ॥ ૨૫ ॥

ગભસ્તિનેમિર્ગીતાત્મા ગીતગમ્યો ગતિપ્રદઃ ।
ગવામયો યજ્ઞનેમિર્યજ્ઞાઙ્ગો યજ્ઞરૂપધૃક્ ॥ ૨૬ ॥

યજ્ઞપ્રિયો યજ્ઞહર્તા યજ્ઞગમ્યો યજુર્ગતિઃ ।
યજ્ઞાઙ્ગો યજ્ઞગમ્યશ્ચ યજ્ઞપ્રાપ્યો વિમત્સરઃ ॥ ૨૭ ॥

યજ્ઞાન્તકૃત્ યજ્ઞગુણો યજ્ઞાતીતો યજુઃપ્રિયઃ ।
મનુર્મન્વાદિરૂપી ચ મન્વન્તરવિહારકઃ ॥ ૨૮ ॥

મનુપ્રિયો મનોર્વંશધારી માધવમાપતિઃ ।
માયાપ્રિયો મહામાયો માયાતીતો મયાન્તકઃ ॥ ૨૯ ॥

માયાભિગામી માયાખ્યો મહામાયાવરપ્રદઃ ।
મહામાયાપ્રદો માયાનન્દો માયેશ્વરઃ કવિઃ ॥ ૩૦ ॥

કરણં કારણં કર્તા કાર્યં કર્મ ક્રિયા મતિઃ ।
કાર્યાતીતો ગવાં નાથો જગન્નાથો ગુણાકરઃ ॥ ૩૧ ॥

વિશ્વરૂપો વિરૂપાખ્યો વિદ્યાનન્દો વસુપ્રદઃ ।
વાસુદેવો વિશિષ્ટેશો વાણીશો વાક્યતિર્મહઃ ॥ ૩૨ ॥

વાસુદેવો વસુશ્રેષ્ઠો દેવકીનન્દનોઽરિહા
વસુપાતા વસુપતિર્વસુધાપરિપાલકઃ । ૩૩ ॥

કંસારિઃ કંસહન્તા ચ કંસારાધ્યો ગતિર્ગવામ્ ।
ગોવિન્દો ગોમતાં પાલો ગોપનારીજનાધિપઃ ॥ ૩૪ ॥

ગોપીરતો રુરુનખધારી હારી જગદ્ગુરુઃ ।
જાનુજઙ્ઘાન્તરાલશ્ચ પીતામ્બરધરો હરિઃ ॥ ૩૫ ॥

હૈયઙ્ગવીનસમ્ભોક્તા પાયસાશો ગવાં ગુરુઃ ।
બ્રહ્મણ્યો બ્રહ્યણાઽઽરાધ્યોનિત્યં ગોવિપ્રપાલકઃ ॥ ૩૬ ॥

ભક્તપ્રિયો ભક્તલભ્યો ભક્ત્યાતીતો ભુવાં ગતિઃ ।
ભૂલોકપાતા હર્તા ચ ભૂગોલપરિચિન્તકઃ ॥ ૩૭ ॥

નિત્યં ભૂલોકવાસી ચ જનલોકનિવાસકઃ ।
તપોલોકનિવાસી ચ વૈકુણ્ઠો વિષ્ટસસ્રવાઃ ॥ ૩૮ ॥

વિકુણ્ઠવાસી વૈકુણ્ઠવાસી હાસી રસપ્રદઃ ।
રસિકાગોપિકાનન્દદાયકો બાલઘૃગ્વપુઃ ॥ ૩૯ ॥

યશસ્વી યમુનાતીરપુલિનેઽતીવમોહનઃ ।
વસ્ત્રહર્તા ગોપિકાનાં મનોહારી વરપ્રદઃ ॥ ૪૦ ॥

દધિભક્ષો દયાધારો દાતા પાતા હૃતાહૃતઃ ।
મણ્ડપો મણ્ડલાધીશો રાજરાજેશ્વરો વિભુઃ ॥ ૪૧ ॥

વિશ્વધૃક્ વિશ્વભુક્ વિશ્વપાલકો વિશ્વમોહનઃ ।
વિદ્વત્પ્રિયો વીતહવ્યો હવ્યગવ્યકૃતાશનઃ ॥ ૪૨ ॥

કવ્યભુક્ પિતૃવર્તી ચ કાવ્યાત્મા કવ્યભોજનઃ ।
રામો વિરામો રતિદો રતિભર્તા રતિપ્રિયઃ ॥ ૪૩ ॥

પ્રદ્યુમ્નોઽક્રૂરદમ્યશ્ચ ક્રૂરાત્મા કૂરમર્દનઃ ।
કૃપાલુશ્ચ દયાલુશ્ચ શયાલુઃ સરિતાં પતિઃ ॥ ૪૪ ॥

નદીનદવિધાતા ચ નદીનદાવિહારકઃ ।
સિન્ધુઃ સિન્ધુપ્રિયોદાન્તઃ શાન્તઃ કાન્તઃ કલાનિધિઃ ॥ ૪૫ ॥

સંન્યાસકૃત્સતાં ભર્તા સાધૂચ્છિષ્ટકૃતાશનઃ ।
સાધુપ્રિયઃ સાધુગમ્યો સાધ્વાચારનિષેવકઃ ॥ ૪૬ ॥

જન્મકર્મફલત્યાગી યોગી ભોગી મૃગીપતિઃ ।
માર્ગાતીતો યોગમાર્ગો માર્ગમાણો મહોરવિઃ ॥ ૪૭ ॥

રવિલોચનો રવેરઙ્ગભાગી દ્વાદશરૂપધૃક્ ।
ગોપાલો બાલગોપાલોબાલકાનન્દદાયકઃ ॥ ૪૮ ॥

બાલકાનાં પતિઃ શ્રીશો વિરતિઃ સર્વપાપિનામ્ ।
શ્રીલઃ શ્રીમાન્ શ્રીયુતશ્ચ શ્રીનિવાસઃ શ્રિયઃ પતિઃ ॥ ૪૯ ॥

શ્રીદઃ શ્રીશઃ શ્રિયઃકાન્તો રમાકાન્તો રમેશ્વરઃ ।
શ્રીકાન્તો ધરણીકાન્ત ઉમાકાન્તપ્રિયઃ પ્રભુઃ ॥ ૫૦ ॥

ઇષ્ટઽભિલાષી વરદો વેદગમ્યો દુરાશયઃ ।
દુઃખહર્તા દુઃખનાશો ભવદુઃખનિવારકઃ ॥ ૫૧ ॥

યથેચ્છાચારનિરતો યથેચ્છાચારસુરપ્રિયઃ ।
યથેચ્છાલાભસન્તુષ્ટો યથેચ્છસ્ય મનોઽન્તરઃ ॥ ૫૨ ॥

નવીનનીરદાભાસો નીલાઞ્જનચયપ્રભઃ ।
નવદુર્દિનમેઘાભો નવમેઘચ્છવિઃ ક્વચિત્ ॥ ૫૩ ॥

સ્વર્ણવર્ણો ન્યાસધારો દ્વિભુજો બહુબાહુકઃ ।
કિરીટધારી મુકુટી મૂર્તિપઞ્જરસુન્દરઃ ॥ ૫૪ ॥

મનોરથપથાતીતકારકો ભક્તવત્સલઃ ।
કણ્વાન્નભોક્તા કપિલો કપિશો ગરુડાત્મક ॥ ૫૫ ॥

સુવર્ણવર્ણો હેમામઃ પૂતનાન્તક ઇત્યાપિઃ ।
પૂતનાસ્તનપાતા ચ પ્રાણાન્તકરણો રિપુઃ ॥ ૫૬ ॥

વત્સનાશો વત્સપાલો વત્સેશ્વરવસૂત્તમઃ ।
હેમાભો હેમકણ્ઠશ્ચ શ્રીવત્સઃ શ્રીમતાં પતિઃ ॥ ૫૭ ॥

સનન્દનપથારાધ્યો પાતુર્ધાતુમતાં પતિઃ ।
સનત્કુમારયોગાત્મા સનેકશ્વરરૂપધૃક્ ॥ ૫૮ ॥

સનાતનપદો દાતા નિત્યં ચૈવ સનાતનઃ ।
ભાણ્ડીરવનવાસી ચ શ્રીવૃન્દાવનનાયકઃ ॥ ૫૯ ॥

વૃન્દાવનેશ્વરીપૂજ્યો વૃન્દારણ્યવિહારકઃ ।
યમુનાતીરગોધેનુપાલકો મેઘમન્મથઃ ॥ ૬૦ ॥

કન્દર્પદર્પહરણો મનોનયનનન્દનઃ ।
બાલકેલિપ્રિયઃ કાન્તો બાલક્રીડાપરિચ્છદઃ ॥ ૬૧ ॥

બાલાનાં રક્ષકો બાલઃ ક્રીડાકૌતુકકારકઃ ।
બાલ્યરૂપધરો ધન્વી ધાનુષ્કી શૂલધૃક્ વિભુઃ ॥ ૬૨ ॥

અમૃતાંશોઽમૃતવપુઃ પીયૂષપરિપાલકઃ ।
પીયૂષપાયી પૌરવ્યાનન્દનો નન્દિવર્ધનઃ ॥ ૬૩ ॥

શ્રીદામાંશુકપાતા ચ શ્રીદામપરિભૂષણઃ ।
વૃન્દારણ્યપ્રિયઃ કૃષ્ણઃ કિશોર કાન્તરૂપધૃક્ ॥ ૬૪ ॥

કામરાજઃ કલાતીતો યોગિનાં પરિચિન્તકઃ ।
વૃષેશ્વરઃ કૃપાપાલો ગાયત્રીગતિવલ્લભઃ ॥ ૬૫ ॥

નિર્વાણદાયકો મોક્ષદાયી વેદવિભાગકઃ ।
વેદવ્યાસપ્રિયો વૈદ્યો વૈદ્યાનન્દપ્રિયઃ શુભઃ ॥ ૬૬ ॥

શુકદેવો ગયાનાથો ગયાસુરગતિપ્રદઃ ।
વિષ્ણુર્જિષ્ણુર્ગરિષ્ઠશ્ચ સ્થવિષ્ટાશ્ચ સ્થવીયસામ્ ॥ ૬૭ ॥

વરિષ્ઠશ્ચ યવિષ્ઠશ્ચ ભૂયિષ્ઠશ્ચ ભુવઃ પતિઃ ।
દુર્ગતેર્નાશકો દુર્ગપાલકો દુષ્ટનાશકઃ ॥ ૬૮ ॥

કાલીયસર્પદમનો યમુનાનિર્મલોદકઃ ।
યમુનાપુલિને રમ્યે નિર્મલે પાવનોદકે ॥ ૬૯ ॥

વસન્તુબાલગોપાલરૂપધારી ગિરાં પતિઃ ।
વાગ્દાતા વાક્પ્રદો વાણીનાથો બ્રાહ્મણરક્ષકઃ ॥ ૭૦ ॥

બ્રહ્મણ્યે બ્રહ્મકૃદ્બ્રહ્મ બ્રહ્મકર્મપ્રદાયકઃ ।
વ્રહ્મણ્યદેવો બ્રહ્મણ્યદાયકો બ્રાહ્મણપ્રિયઃ ॥ ૭૧ ॥

સ્વસ્તિપ્રિયોઽસ્વસ્થધરોઽસ્વસ્થનાશો ધિયાં પતિઃ ।
ક્વણન્નૂપુરધૃગ્વિશ્વરૂપી વિશ્વેશ્વરઃ શિવઃ ॥ ૭૨ ॥

શિવાત્મકો બાલ્યવપુઃ શિવાત્મા શિવરૂપધૃક્ ।
સદાશિવપ્રિયો દેવઃ શિવવન્દ્યો જગત્શિવઃ ॥ ૭૩ ॥

ગોમધ્યવાસી ગોવાસી ગોપગોપીમનોઽન્તરઃ ।
ધર્મો ધર્મધુરીણશ્ચ ધર્મરૂપો ધરાધરઃ ॥ ૭૪ ॥

સ્વોપાર્જિતયશાઃ કીર્તિવર્ધનો નન્દિરૂપકઃ ।
દેવહૂતિજ્ઞાનદાતા યોગસાઙ્ખ્યનિવર્તકઃ ॥ ૭૫ ॥

તૃણાવર્તપ્રાણહારી શકટાસુરભઞ્જનઃ ।
પ્રલમ્બહારી રિપુહા તથા ધેનુકમર્દનઃ ॥ ૭૬ ॥

અરિષ્ટાનાશનોઽચિન્ત્યઃ કેશિહા કેશિનાશનઃ ।
કઙ્કહા કંસહા કંસનાશનો રિપુનાશનઃ ॥ ૭૭ ॥

યમુનાજલકલ્લોલદર્શી હર્ષી પ્રિયંવદઃ ।
સ્વચ્છન્દહારી યમુનાજલહારી સુરપ્રિયઃ ॥ ૭૮ ॥

લીલાધૃતવપુઃ કેલિકારકો ધરણીધરઃ ।
ગોપ્તા ગરિષ્ઠો ગદિદો ગતિકારી ગયેશ્વરઃ ॥ ૭૯ ॥

શોભાપ્રિયઃ શુભકરો વિપુલશ્રીપ્રતાપનઃ ।
કેશિદૈત્યહરો દાત્રી દાતા ધર્માર્થસાધન ॥ ૮૦ ॥

ત્રિસામા ત્રિક્કૃત્સામઃ સર્વાત્મા સર્વદીપનઃ ।
સર્વજ્ઞઃ સુગતો બુદ્ધો બૌદ્ધરૂપી જનાર્દનઃ ॥ ૮૧ ॥

દૈત્યારિઃ પુણ્ડરીકાક્ષઃ પદ્મનાભોઽચ્યુતોઽસિતઃ ।
પદ્માક્ષઃ પદ્મજાકાન્તો ગરુડાસનવિગ્રહઃ ॥ ૮૨ ॥

ગારુત્મતધરો ધેનુપાલકઃ સુપ્તવિગ્રહઃ ।
આર્તિહા પાપહાનેહા ભૂતિહા ભૂતિવર્ધનઃ ॥ ૮૩ ॥

વાઞ્છાકલ્પદ્રુમઃ સાક્ષાન્મેધાવી ગરુડધ્વજઃ ।
નીલશ્વેતઃ સિતઃ કૃષ્ણો ગૌરઃ પીતામ્બરચ્છદઃ ॥ ૮૪ ॥

ભક્તાર્તિનાશનો ગીર્ણઃ શીર્ણો જીર્ણતનુચ્છદઃ ।
બલિપ્રિયો બલિહરો બલિબન્ધનતત્પરઃ ॥ ૮૫ ॥

વામનો વામદેવશ્ચ દૈત્યારિઃ કઞ્જલોચનઃ ।
ઉદીર્ણઃ સર્વતો ગોપ્તા યોગગમ્યઃ પુરાતનઃ ॥ ૮૬ ॥

નારાયણો નરવપુઃ કૃષ્ણાર્જુનવપુર્ધરઃ ।
ત્રિનાભિસ્ત્રિવૃતાં સેવ્યો યુગાતીતો યુગાત્મકઃ ॥ ૮૭ ॥

હંસો હંસી હંસવપુર્હંસરૂપી કૃપામયઃ ।
હરાત્મકો હરવપુર્હરભાવનતત્પરઃ ॥ ૮૮ ॥

ધર્મરાગો યમવપુસ્ત્રિપુરાન્તકવિગ્રહઃ ।
યુધિષ્ઠિરપ્રિયો રાજ્યદાતા રાજેન્દ્રવિગ્રહઃ ॥ ૮૯ ॥

ઇન્દ્રયજ્ઞહરો ગોવર્ધનધારી ગિરાં પતિઃ ।
યજ્ઞભુગ્યજ્ઞકારી ચ હિતકારી હિતાન્તકઃ ॥ ૯૦ ॥

અક્રૂરવન્દ્યો વિશ્વધ્રુગશ્વહારી હયાસ્યકઃ ।
હયગ્રીવઃ સ્મિતમુખો ગોપીકાન્તોઽરુણધ્વધઃ ॥ ૯૧ ॥

નિરસ્તસામ્યાતિશયઃ સર્વાત્મા સર્વમણ્ડનઃ ।
ગોપીપ્રીતિકરો ગોપીમનોહારી હરિર્હરિઃ ॥ ૯૨ ॥

લક્ષ્મણો ભરતો રામઃ શત્રુઘ્નો નીલરૂપકઃ ।
હનૂમજ્જ્ઞાનદાતા ચ જાનકીવલ્લભો ગિરિઃ ॥ ૯૩ ॥

ગિરિરૂપો ગિરિમખો ગિરિયજ્ઞપ્રવર્ત્તકઃ ॥ ૯૪ ॥

ભવાબ્ધિપોતઃ શુભકૃચ્છ્રુભભુક્ શુભવર્ધનઃ ।
વારારોહી હરિમુખો મણ્ડૂકગતિલાલસઃ ॥ ૯૫ ॥

નેત્રવદ્ધક્રિયો ગોપબાલકો બાલકો ગુણઃ ।
ગુણાર્ણવપ્રિયો ભૂતનાથો ભૂતાત્મકશ્ચ સઃ ॥ ૯૬ ॥

ઇન્દ્રજિદ્ભયદાતા ચ યજુષાં પરિરપ્પતિઃ ।
ગીર્વાણવન્દ્યો ગીર્વાણગતિરિષ્ટોગુરુર્ગતિઃ ॥ ૯૭ ॥

ચતુર્મુખસ્તુતિમુખો બ્રહ્મનારદસેવિતઃ ।
ઉમાકાન્તધિયાઽઽરાધ્યો ગણનાગુણસીમકઃ ॥ ૯૮ ॥

સીમાન્તમાર્ગો ગણિકાગણમણ્ડલસેવિતઃ ।
ગોપીદૃક્પદ્મમધુપો ગોપીદૃઙ્મણ્ડલેશ્વરઃ ॥ ૯૯ ॥

ગોપ્યાલિઙ્ગનકૃદ્ગોપીહૃદયાનન્દકારકઃ ।
મયૂરપિચ્છશિખરઃ કઙ્કણાઙ્કદભૂષણઃ ॥ ૧૦૦ ॥

સ્વર્ણચમ્પકસન્દોલઃ સ્વર્ણનૂપુરભૂષણઃ ।
સ્વર્ણતાટઙ્કકર્ણશ્ચ સ્વર્ણચમ્પકભૂષિતઃ ॥ ૧૦૧ ॥

ચૂડાગ્રાર્પિતરત્નેન્દ્રસારઃ સ્વર્ણામ્બરચ્છદઃ ।
આજાનુબાહુઃ સુમુખો જગજ્જનનતત્પરઃ ॥ ૧૦૨ ॥

બાલક્રીડાઽતિચપલો ભાણ્ડીરવનનન્દનઃ ।
મહાશાલઃ શ્રુતિમુખો ગઙ્ગાચરણસેવનઃ ॥ ૧૦૩ ॥

ગઙ્ગામ્બુપાદઃ કરજાકરતોયાજલેશ્વરઃ ।
ગણ્ડકીતીરસમ્ભૂતો ગણ્ડકીજલમર્દનઃ ॥ ૧૦૪ ॥

શાલગ્રામઃ શાલરૂપી શશિભૂષણભૂષણઃ ।
શશિપાદઃ શશિનખો વરાર્હો યુવતીપ્રિયઃ ॥ ૧૦૫ ॥

પ્રેમપદઃ પ્રેમલભ્યો ભક્ત્યાતીતો ભવપ્રદઃ ।
અનન્તશાયી શવકૃચ્છયનો યોગિનીશ્વરઃ ॥ ૧૦૬ ॥

પૂતનાશકુનિપ્રાણહારકો ભવપાલકઃ ।
સર્વલક્ષણલક્ષણ્યો લક્ષ્મીમાન્ લક્ષ્મણાગ્રજઃ ॥ ૧૦૭ ॥

સર્વાન્તકૃત્સર્વગુહ્ય સર્વાતીતોઽઽસુરાન્તકઃ ।
પ્રાતરાશનસમ્પૂર્ણો ધરણીરેણુગુણ્ઠિતઃ ॥ ૧૦૮ ॥

ઇજ્યો મહેજ્ય સર્વેજ્ય ઇજ્યરૂપીજ્યભોજનઃ ।
બ્રહ્માર્પણપરો નિત્યં બ્રહ્માગ્નિપ્રીતિલાલસઃ ॥ ૧૦૯ ॥

મદનો મદનારાધ્યો મનોમથનરૂપકઃ ।
નીલાઞ્ચિતાકુઞ્ચિતકો બાલવૃન્દવિભૂષિતઃ ॥ ૧૧૦ ॥

સ્તોકક્રીડાપરો નિત્યં સ્તોકભોજનતત્પરઃ ।
લલિતાવિશખાશ્યામલતાવન્દિપાદકઃ ॥ ૧૧૧ ॥

શ્રીમતીપ્રિયકારી ચ શ્રીમત્યા પાદપૂજિતઃ ।
શ્રીસંસેવિતપાદાબ્જો વેણુવાદ્યવિશારદઃ ॥ ૧૧૨ ॥

શૃઙ્ગવેત્રકરો નિત્યં શૃઙ્ગવાદ્યપ્રિયઃ સદા ।
બલરામાનુજઃ શ્રીમાન્ ગજેન્દ્રસ્તુતપાદકઃ ॥ ૧૧૩ ॥

હલાયધુઃ પીતવાસા નીલામ્બરપરિચ્છદઃ ।
ગજેન્દ્રવક્ત્રો હેરમ્બો લલનાકુલપાલકઃ ॥ ૧૧૪ ॥

રાસક્રીડાવિનોદશ્ચ ગોપીનયનહારકઃ ।
બલપ્રદો વીતભયો ભક્તાર્તિપરિનાશનઃ ॥ ૧૧૫ ॥

ભક્તિપ્રિયો ભક્તિદાતા દામોદર ઇભસ્પતિઃ ।
ઇન્દ્રદર્પહરોઽનન્તો નિત્યાનન્દશ્ચિદાત્મકઃ ॥ ૧૧૬ ॥

ચૈતન્યરૂપશ્ચૈતન્યશ્ચેતનાગુણવર્જિતઃ ।
અદ્વૈતાચારનિપુણોઽદ્વૈતઃ પરમનાયકઃ ॥ ૧૧૭ ॥

શિવભક્તિપ્રદો ભક્તો ભક્તાનામન્તરાશયઃ ।
વિદ્વત્તમો દુર્ગતિહા પુણ્યાત્મા પુણ્યપાલકઃ ॥ ૧૧૮ ॥

જ્યેષ્ઠઃ શ્રેષ્ઠઃ કનિષ્ઠશ્ચ નિષ્ઠોઽતિષ્ઠ ઉમાપતિઃ ।
સુરેન્દ્રવન્દ્યચરણો ગોત્રહા ગોત્રવર્જિતઃ ॥ ૧૧૯ ॥

નારાયણપ્રિયો નારશાયી નારદસેવિતઃ ।
ગોપાલબાલસંસેવ્યઃ સદાનિર્મલમાનસઃ ॥ ૧૨૦ ॥

મનુમન્ત્રો મન્ત્રપતિર્ધાતા ધામવિવર્જિતઃ ।
ધરાપ્રદો ધૃતિગુણો યોગીન્દ્ર કલ્પપાદપઃ ॥ ૧૨૧ ॥

અચિન્ત્યાતિશયાનન્દરૂપી પાણ્ડવપૂજિતઃ ।
શિશુપાલપ્રાણહારી દન્તવક્રનિસૂદનઃ ॥ ૧૨૨ ॥

અનાદિશાદિપુરુષો ગોત્રી ગાત્રવિવર્જિતઃ ।
સર્વાપત્તારકોદુર્ગો દૃષ્ટદૈત્યકુલાન્તકઃ ॥ ૧૨૩ ॥

નિરન્તરઃ શુચિમુખો નિકુમ્ભકુલદીપનઃ ।
ભાનુર્હનૂર્દ્ધનુઃ સ્થાણુઃ કૃશાનુઃ કૃતનુર્ધનુઃ ॥ ૧૨૪ ॥

અનુર્જન્માદિરહિતો જાતિગોત્રવિવર્જિતઃ ।
દાવાનલનિહન્તા ચ દનુજારિર્બકાપહા ॥ ૧૨૫ ॥

પ્રહ્લાદભક્તો ભક્તેષ્ટદાતા દાનવગોત્રહા ।
સુરભિર્દુગ્ધયો દુગ્ધહારી શૌરિઃ શુચાં હરિઃ ॥ ૧૨૬ ॥

યથેષ્ટદોઽતિસુલભઃ સર્વજ્ઞઃ સર્વતોમુખઃ ।
દૈત્યારિઃ કૈટભારિશ્ચ કંસારિઃ સર્વતાપનઃ ॥ ૧૨૭ ॥

દ્વિભુજઃ ષડ્ભુજો હ્યન્તર્ભુજો માતલિસારથિઃ ।
શેષઃ શેષાધિનાથશ્ચ શેષી શેશાન્તવિગ્રહઃ ॥ ૧૨૮ ॥

કેતુર્ધરિત્રીચારિત્રશ્ચતુર્મૂર્તિશ્ચતુર્ગતિઃ ।
ચતુર્ધા ચતુરાત્મા ચ ચતુર્વર્ગપ્રદાયકઃ ॥ ૧૨૯ ॥

કન્દર્પદર્પહારી ચ નિત્યઃ સર્વાઙ્ગસુન્દરઃ ।
શચીપતિપતિર્નેતા દાતા મોક્ષગુરુર્દ્વિજઃ ॥ ૧૩૦ ॥

હૃતસ્વનાથોઽનાથસ્ય નાથઃ શ્રીગરુડાસનઃ ।
શ્રીધરઃ શ્રીકરઃ શ્રેયઃ પતિર્ગતિરપાં પતિઃ ॥ ૧૩૧ ॥

અશેષવન્દ્યો ગીતાત્મા ગીતાગાનપરાયણઃ ।
ગાયત્રીધામશુભદો વેલામોદપરાયણઃ ॥ ૧૩૨ ॥

ધનાધિપઃ કુલપતિર્વસુદેવાત્મજોઽરિહા ।
અજૈકપાત્ સહસ્રાક્ષો નિત્યાત્મા નિત્યવિગ્રહઃ ॥ ૧૩૩ ॥

નિત્યઃ સર્વગતઃ સ્થાણુરજોઽગ્નિર્ગિરિનાયકઃ ।
ગોનાયકઃ શોકહન્તાઃ કામારિઃ કામદીપનઃ ॥ ૧૩૪ ॥

વિજિતાત્મા વિધેયાત્મા સોમાત્મા સોમવિગ્રહઃ ।
ગ્રહરૂપી ગ્રહાધ્યક્ષો ગ્રહમર્દનકારકઃ ॥ ૧૩૫ ॥

વૈખાનસઃ પુણ્યજનો જગદાદિર્જગત્પતિઃ ।
નીલેન્દીવરભો નીલવપુઃ કામાઙ્ગનાશનઃ ॥ ૧૩૬ ॥

કામવીજાન્વિતઃ સ્થૂલઃ કૃશઃ કૃશતનુર્નિજઃ ।
નૈગમેયોઽગ્નિપુત્રશ્ચ ષાણ્માતુરઃ ઉમાપતિઃ ॥ ૧૩૭ ॥

મણ્ડૂકવેશાધ્યક્ષશ્ચ તથા નકુલનાશનઃ ।
સિંહો હરીન્દ્રઃ કેશીન્દ્રહન્તા તાપનિવારણઃ ॥ ૧૩૮ ॥

ગિરીન્દ્રજાપાદસેવ્યઃ સદા નિર્મલમાનસઃ ।
સદાશિવપ્રિયો દેવઃ શિવઃ સર્વ ઉમાપતિઃ ॥ ૧૩૯ ॥

શિવભક્તો ગિરામાદિઃ શિવારાધ્યો જગદ્ગુરૂઃ ।
શિવપ્રિયો નીલકણ્ઠઃ શિતિકણ્ઠઃ ઉષાપતિઃ ॥ ૧૪૦ ॥

પ્રદ્યુમ્નપુત્રો નિશઠઃ શઠઃ શઠધનાપહા ।
ધૂપાપ્રિયો ધૂપદાતા ગુગ્ગુલ્વગુરુધૂપિતઃ ॥ ૧૪૧ ॥

નીલામ્બરઃ પીતવાસા રક્તશ્વેતપરિચ્છદઃ ।
નિશાપતિર્દિવાનાથો દેવબ્રાહ્મણપાલકઃ ॥ ૧૪૨ ॥

ઉમાપ્રિયો યોગિમનોહારી હારવિભૂષિતઃ ।
ખગેન્દ્રવન્દ્યપાદાબ્જઃ સેવાતપપરાઙ્મુખઃ ॥ ૧૪૩ ॥

પરાર્થદોઽપરપતિઃ પરાત્પરતરો ગુરુઃ ।
સેવાપ્રિયો નિર્ગુણશ્ચ સગુણઃ શ્રુતિસુન્દરઃ ॥ ૧૪૪ ॥

દેવાધિદેવો દેવેશો દેવપૂજ્યો દિવાપતિઃ ।
દિવઃ પતિર્વૃહદ્ભાનુઃ સેવિતેપ્સિતદાયકઃ ॥ ૧૪૫ ॥

ગોતમાશ્રમવાસી ચ ગોતમશ્રીનિષેવિતઃ ।
રક્તામ્બરધરો દિવ્યો દેવીપાદાબ્જપૂજિતઃ ॥ ૧૪૬ ॥

સેવિતાર્થપ્રદાતા ચ સેવાસેવ્યગિરીન્દ્રજઃ ।
ધાતુર્મનોવિહારી ચ વિધીતા ધાતુરુત્તમઃ ॥ ૧૪૭ ॥

અજ્ઞાનહન્તા જ્ઞાનેન્દ્રવન્દ્યો વન્દ્યધનાધિપઃ ।
અપાં પતિર્જલનિધિર્ધરાપતિરશેષકઃ ॥ ૧૪૮ ॥

દેવેન્દ્રવન્દ્યો લોકાત્મા ત્રિલોકાત્મા ત્રિલોકપાત્ ।
ગોપાલદાયકો ગન્ધદ્રદો ગુહ્યકસેવિતઃ ॥ ૧૪૯ ॥

નિર્ગુણઃ પુરુષાતીતઃ પ્રકૃતેઃ પર ઉજ્જ્વલઃ ।
કાર્તિકેયોઽમૃતાહર્તા નાગારિર્નાગહારકઃ ॥ ૧૫૦ ॥

નાગેન્દ્રશાયી ધરણીપતિરાદિત્યરૂપકઃ ।
યશસ્વી વિગતાશી ચ કુરુક્ષેત્રાધિપઃ શશી ॥ ૧૫૧ ॥

શશકારિ શુભચારો ગીર્વાણગણસેવિતઃ ।
ગતિપ્રદો નરસખઃ શીતલાત્મા યશઃ પતિઃ ॥ ૧૫૨ ॥

વિજિતારિર્ગણાધ્યક્ષો યોગાત્મા યોગપાલકઃ ।
દેવેન્દ્રસેવ્યો દેવન્દ્રપાપહારી યશોધનઃ ॥ ૧૫૩ ॥

અકિઞ્ચનધનઃ શ્રીમાનમેયાત્મા મહાદ્રિધૃક્ ।
મહાપ્રલયકારી ચ શચીસુતજયપ્રદઃ ॥ ૧૫૪ ॥

જનેશ્વરઃ સર્વવિધિરૂપી બ્રાહ્મણપાલકઃ ।
સિંહાસનનિવાસી ચ ચેતનારહિતઃ શિવઃ ॥ ૧૫૫ ॥

શિવપ્રદો દક્ષયજ્ઞહન્તા ભૃગુનિવારકઃ ।
વીરભદ્રભયાવર્તઃ કાલઃ પરમનિર્વ્રણઃ ॥ ૧૫૬ ॥

ઉદૂખલનિબદ્ધશ્ચ શોકાત્મા શોકનાશનઃ ।
આત્મયોનિષ સ્વયઞ્જાતો વૈખાનઃ પાપહારકઃ ॥ ૧૫૭ ॥

કીર્તિપ્રદઃ કીર્તિદાતા ગજેન્દ્રભુજપૂજિતઃ ।
સર્વાન્તરાત્મા સર્વાત્મા મોક્ષરૂપી નિરાયુધઃ ॥ ૧૫૮ ॥

ઉદ્ધવજ્ઞાનદાતા ચ યમલાર્જુનભઞ્જનઃ ।

ફલશ્રુતિઃ ।
ઇત્યેતત્કથિતં દેવી સહસ્રં નામ ચોત્તમમ્ ॥ ૧૫૯ ॥

આદિદેવસ્ય વૈ વિષ્ણોર્બાલકત્વમુપેયુષઃ ।
યઃ પઠેત્ પાઠયેદ્વાપિ શ્રુણયાત્ શ્રાવયીત વા ॥ ૧૬૦ ॥

કિં ફલં લભતે દેવિ વક્તું નાસ્તિ મમ પ્રિયે ।
શક્તિર્ગોપાલનામ્જશ્ચ સહસ્રસ્ય મહેશ્વરિ ॥ ૧૬૧ ॥

બ્રહ્મહત્યાદિકાનીહ પાપાનિ ચ મહાન્તિ ચ ।
વિલયં યાન્તિ દેવેશિ ! ગોપાલસ્ય પ્રસાદતઃ ॥ ૧૬૨ ॥

દ્વાદશ્યાં પૌર્ણમાસ્યાં વા સપ્તમ્યાં રવિવાસરે ।
પક્ષદ્વયે ચ સમ્પ્રાપ્ય હરિવાસનમેવ વા । ૧૬૩ ॥

યઃ પઠેચ્છૃણુયાદ્વાપિ ન જનુસ્તસ્ય વિદ્યતે ।
સત્યં સત્યં મહેશાનિ સત્યં સત્યં ન સંશયઃ ॥ ૧૬૪ ॥

એકાદશ્યાં શુચિર્ભૂત્વા સેવ્યા ભક્તિર્હરેઃ શુભાઃ ।
શ્રુત્વા નામ સહસ્રાણિ નરો મુચ્યેત પાતકાત્ ॥ ૧૬૫ ॥

ન શઠાય પ્રદાતવ્યં ન ધર્મધ્વજિને પુનઃ ।
નિન્દકાય ચ વિપ્રાણાં દેવાનાં વૈષ્ણવસ્ય ચ । ૧૬૬ ॥

ગુરુભક્તિવિહીનાય શિવદ્વેષરતાય ચ ।
રાધાદુર્ગાભેદમતૌ સત્યં સત્યં ન સંશયઃ ॥ ૧૬૭ ॥

યદિ નિન્દેન્મહેશાનિ ગુરુહા ભવેદ્ધ્રુવમ્ ।
વૈષ્ણવેષુ ચ શાન્તેષુ નિત્યં વૈરાગ્યરાગિષુ ॥ ૧૬૮ ॥

બ્રાહ્મણાય વિશુદ્ધાય સન્ધ્યાર્ચનરતાય ચ ।
અદ્વૈતાચારનિરતે શિવભક્તિરતાય ચ । ૧૬૯ ॥

ગુરુવાક્યરતાયૈવ નિત્યં દેયં મહેશ્વરિ ।
ગોપિતં સર્વતન્ત્રેષુ તવ સ્નેહાત્પ્રકીર્તિતમ્ ॥ ૧૭૦ ॥

નાતઃ પરતરં સ્તોત્રં નાતઃ પરતરો મનુઃ ।
નાતઃ પરતરો દેવો યુગેષ્વપિ ચતુર્ષ્વપિ ॥ ૧૭૧ ॥

હરિભક્તેઃ પરા નાસ્તિ મોક્ષશ્રેણી નગેન્દ્રજે ।
વૈષ્ણવેભ્યઃ પરં નાસ્તિ પ્રાણેભ્યોઽપિ પ્રિયા મમ ॥ ૧૭૨ ॥

વૈષ્ણવેષુ ચ સઙ્ગો મે સદા ભવતુ સુન્દરિ ! ।
યસ્ય વંશે ક્વચિદ્દેવાત્વૈષ્ણવો રાગવર્જિતઃ ॥ ૧૭૩ ॥

ભવેત્તદ્વંશકે યે યે પૂર્વે સ્યઃ પિતરસ્તથા ।
ભવન્તિ નિર્મલાસ્તે હિ યાન્તિ નિર્વાણતાં હરેઃ ॥ ૧૭૪ ॥

બહુના કિમિહોક્તેન વૈષ્ણવાનાન્તુ દર્શનાત્ ।
નિર્મલાઃ પાપરહિતાઃ પાપિનઃ સ્યુર્ન સંશયઃ ॥ ૧૭૫ ॥

કલૌ બાલેશ્વરો દેવઃ કલૌ ગઙ્ગેવ કેવલા ।
કલૌ નાસ્ત્યેવ નાસ્ત્યેવ નાસ્ત્યેવ ગતિરન્યથા ॥ ૧૭૬ ॥

॥ ઇતિ શ્રીનારદપઞ્ચરાત્રે જ્ઞાનામૃતસારે ચતુર્થરાત્રે
ગોપાલસહસ્રનામસ્તોત્રમષ્ટમોઽધ્યાયઃ ॥

Also Read 1000 Names of Shri Gopala 2:

1000 Names of Sri Gopala 2 | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Gopala 2 | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top