Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Gopala 2 | Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi

Shri Gopala 2 Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਗੋਪਾਲਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ੨ ਅਥਵਾ ਬਾਲਕਸ਼੍ਣਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥
ਨਾਰਦਪਞ੍ਚਰਾਤ੍ਰੇ ਜ੍ਞਾਨਾਮਤਸਾਰੇ ਚਤੁਰ੍ਥਰਾਤ੍ਰੇ ਅਸ਼੍ਟਮੋऽਧ੍ਯਾਯਃ

ਸ਼੍ਰੀਪਾਰ੍ਵਤ੍ਯੁਵਾਚ ।
ਭਗਵਨ੍ ਸਰ੍ਵਦੇਵੇਸ਼ ! ਦੇਵਦੇਵ ! ਜਗਦ੍ਗੁਰੋ ।
ਕਥਿਤਂ ਕਵਚਂ ਦਿਵ੍ਯਂ ਬਾਲਗੋਪਾਲਰੂਪਿਣਮ੍ ॥ ੧ ॥

ਸ਼੍ਰੁਤਂ ਮਯਾ ਤਵ ਮੁਖਾਤ੍ ਪਰਂ ਕੌਤੂਹਲਂ ਮਮ ।
ਇਦਾਨੀਂ ਸ਼੍ਰੋਤੁਮਿਚ੍ਛਾਮਿ ਗੋਪਾਲਸ੍ਯ ਪਰਮਾਤ੍ਮਨਃ ॥ ੨ ॥

ਸਹਸ੍ਰਂ ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਦਿਵ੍ਯਾਨਾਮਸ਼ੇਸ਼ੇਣਾਨੁਕੀਰ੍ਤ੍ਤਯ ।
ਤਮੇਵ ਸ਼ਰਣਂ ਨਾਥ ਤ੍ਰਾਹਿ ਮਾਂ ਭਕ੍ਤਵਤ੍ਸਲ ॥ ੩ ॥

ਯਦਿ ਸ੍ਨੇਹੋऽਸ੍ਤਿ ਦੇਵੇਸ਼ ਮਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਪ੍ਰਾਣਵਲ੍ਲਭ ।
ਕੇਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤਂ ਪੂਰ੍ਵ ਕੁਤ੍ਰ ਕਿਂ ਵਾ ਕਦਾ ਕ੍ਵ ਨੁ ॥ ੩ ॥

ਪਿਬਤੋऽਚ੍ਯੁਤਪੀਯੂਸ਼ਂ ਨ ਮੇऽਤ੍ਰਾਸ੍ਤਿ ਨਿਰਾਮਤਾ ॥ ੪ ॥

ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਦੇਵ ਉਵਾਚ ।
ਸ਼੍ਰੀਬਾਲਕਸ਼੍ਣਸ੍ਯ ਸਹਸ੍ਰਨਾਮ੍ਨਃ
ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਸ੍ਯ ਕਲ੍ਪਾਖ੍ਯਸੁਰਦ੍ਰੁਮਸ੍ਯ ।
ਵ੍ਯਾਸੋ ਵਦਤ੍ਯਖਿਲਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਨਿਦੇਸ਼ਕਰ੍ਤਾ
ਸ਼ਣ੍ਵਨ੍ ਸ਼ੁਕਂ ਮੁਨਿਗਣੇਸ਼ੁ ਸੁਰਰ੍ਸ਼ਿਵਰ੍ਯਃ ॥ ੫ ॥

ਪੁਰਾ ਮਹਰ੍ਸ਼ਯਃ ਸਰ੍ਵੇ ਨਾਰਦਂ ਦਣ੍ਡਕੇ ਵਨੇ
ਜਿਜ੍ਞਾਸਾਨ੍ਤਿ ਸ੍ਮ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਚ ਗੋਪਾਲਸ੍ਯ ਪਰਾਤ੍ਮਨਃ ॥ ੬ ॥

ਨਾਮ੍ਨਃ ਸਹਸ੍ਰਂ ਪਰਮਂ ਸ਼ਣੁ ਦੇਵਿ ! ਸਮਾਸਤਃ ।
ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਸ਼੍ਰੀਬਾਲਕਸ਼੍ਣਸ੍ਯ ਨਾਮ੍ਨਃ ਸਾਹਸ੍ਰਕਂ ਪ੍ਰਿਯੇ ॥ ੭ ॥

ਵ੍ਯਪੈਤਿ ਸਰ੍ਵਪਾਪਾਨਿ ਬ੍ਰਹ੍ਮਹਤ੍ਯਾਦਿਕਾਨਿ ਚ ।
ਕਲੌ ਬਾਲੇਸ਼੍ਵਰੋ ਦੇਵਃ ਕਲੌ ਵਨ੍ਦਾਵਨਂ ਵਨਮ੍ ॥ ੮ ॥

ਕਲੌ ਗਙ੍ਗੌ ਮੁਕ੍ਤਿਦਾਤ੍ਰੀ ਕਲੌ ਗੀਤਾ ਪਰਾਗਤਿਃ ।
ਨਾਸ੍ਤਿ ਯਜ੍ਞਾਦਿਕਾਰ੍ਯਾਣਿ ਹਰੇਰ੍ਨਾਮੈਵ ਕੇਵਲਮ੍ ।
ਕਲੌ ਵਿਮੁਕ੍ਤਯੇ ਨਣਾਂ ਨਾਸ੍ਤ੍ਯੇਵ ਗਤਿਰਨ੍ਯਥਾ ॥ ੯ ॥

ਵਿਨਿਯੋਗਃ –
ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਬਾਲਕਸ਼੍ਣਸ੍ਯ ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਸ੍ਯ ਨਾਰਦ ऋਸ਼ਿਃ
ਸ਼੍ਰੀਬਾਲਕਸ਼੍ਣੋ ਦੇਵਤਾ ਪੁਰੁਸ਼ਾਰ੍ਥਸਿਦ੍ਧਯੇ ਜਪੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ।

ਬਾਲਕਸ਼੍ਣਃ ਸੁਰਾਧੀਸ਼ੋ ਭੂਤਾਵਾਸੋ ਵ੍ਰਜੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਵ੍ਰਜੇਨ੍ਦ੍ਰਨਨ੍ਦਨੋ ਨਨ੍ਦੀ ਵ੍ਰਜਾਙ੍ਗਨਵਿਹਾਰਣਃ ॥ ੧੦ ॥

ਗੋਗੋਪਗੋਪਿਕਾਨਨ੍ਦਕਾਰਕੋ ਭਕ੍ਤਿਵਰ੍ਧਨਃ ।
ਗੋਵਤ੍ਸਪੁਚ੍ਛਸਙ੍ਕਰ੍ਸ਼ਜਾਤਾਨਨ੍ਦਭਰੋऽਜਯਃ ॥ ੧੧ ॥

ਰਿਙ੍ਗਮਾਣਗਤਿਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨਤਿਭਕ੍ਤਿਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਃ ।
ਧੂਲਿਧੂਸਰ ਸਰ੍ਵਾਙ੍ਗੋ ਘਟੀਪੀਤਪਰਿਚ੍ਛਦਃ ॥ ੧੨ ॥

ਪੁਰਟਾਭਰਣਃ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ੋ ਗਤਿਰ੍ਗਤਿਮਤਾਂ ਸਦਾ ।
ਯੋਗੀਸ਼ੋ ਯੋਗਵਨ੍ਦ੍ਯਾਸ਼੍ਚ ਯੋਗਾਧੀਸ਼ੋ ਯਸ਼ਃਪ੍ਰਦਃ ॥ ੧੩ ॥

ਯਸ਼ੋਦਾਨਨ੍ਦਨਃ ਕਸ਼੍ਣੋ ਗੋਵਤ੍ਸਪਰਿਚਾਰਕਃ ।
ਗਵੇਨ੍ਦ੍ਰਸ਼੍ਚ ਗਵਾਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਚ ਗਵਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਗਵਾਂ ਗਤਿ ॥ ੧੪ ॥

ਗਵੇਸ਼ਸ਼੍ਚ ਗਵੀਸ਼ਸ਼੍ਚ ਗੋਚਾਰਣਪਰਾਯਣਃ ।
ਗੋਧੂਲਿਧਾਮਪ੍ਰਿਯਕੋ ਗੋਧੂਲਿਕਤਭੂਸ਼ਣਃ ॥ ੧੫ ॥

ਗੋਰਾਸ੍ਯੋ ਗੋਰਸਾਸ਼ੋਗੋ ਗੋਰਸਾਞ੍ਚਿਤਧਾਮਕਃ ।
ਗੋਰਸਾਸ੍ਵਾਦਕੋ ਵੈਦ੍ਯੋ ਵੇਦਾਤੀਤੋ ਵਸੁਪ੍ਰਦਃ ॥ ੧੬ ॥

ਵਿਪੁਲਾਂਸ਼ੋ ਰਿਪੁਹਰੋ ਵਿਕ੍ਸ਼ਰੋ ਜਯਦੋ ਜਯਃ ।
ਜਗਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਯੋ ਜਗਨ੍ਨਾਥੋ ਜਗਦਾਰਾਧ੍ਯਪਾਦਕਃ ॥ ੧੭ ॥

ਜਗਦੀਸ਼ੋ ਜਗਤ੍ਕਰ੍ਤਾ ਜਗਤ੍ਪੂਜ੍ਯੋ ਜਯਾਰਿਹਾ ।
ਜਯਤਾਂ ਜਯਸ਼ੀਲਸ਼੍ਚ ਜਯਾਤੀਤੋ ਜਗਦ੍ਬਲਃ ॥ ੧੮ ॥

ਜਗਦ੍ਧਰ੍ਤਾ ਪਾਲਯਿਤਾ ਪਾਤਾ ਧਾਤਾ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਰਾਧਿਕਾਨਨ੍ਦਨੋ ਰਾਧਾਪ੍ਰਾਣਨਾਥੋ ਰਸਪ੍ਰਦਃ ॥ ੧੯ ॥

ਰਾਧਾਭਕ੍ਤਿਕਰਃ ਸ਼ੁਦ੍ਧੋ ਰਾਧਾਰਾਧ੍ਯੋ ਰਮਾਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਗੋਕੁਲਾਨਨ੍ਦਦਾਤਾ ਚ ਗੋਕੁਲਾਨਨ੍ਦਰੂਪਧਕ੍ ॥ ੨੦ ॥

ਗੋਕੁਲੇਸ਼੍ਵਰਕਲ੍ਯਾਣੋ ਗੋਕੁਲੇਸ਼੍ਵਰਨਨ੍ਦਨਃ ।
ਗੋਲੋਕਾਭਿਰਿਤਿਃ ਸ੍ਰਗ੍ਵੀ ਗੋਲੋਕੇਸ਼੍ਵਰਨਾਯਕਃ ॥ ੨੧ ॥

ਨਿਤ੍ਯਂ ਗੋਲੋਕਵਸਤਿਰ੍ਨਿਤ੍ਯਂ ਗੋਗੋਪਨਨ੍ਦਨਃ ।
ਗਣੇਸ਼੍ਵਰੋ ਗਣਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਗਣਾਨਾਂ ਪਰਿਪੂਰਕਃ ॥ ੨੨ ॥

ਗੁਣਾ ਗੁਣੋਤ੍ਕਰੋ ਗਣ੍ਯੋ ਗੁਣਾਤੀਤੌ ਗੁਣਾਕਰਃ ।
ਗੁਣਪ੍ਰਿਯੋ ਗੁਣਾਧਾਰੋ ਗੁਣਾਰਾਧ੍ਯੋ ਗਣਾਗ੍ਰਣੀ ॥ ੨੩ ॥

ਗਣਨਾਯਕੋ ਵਿਘ੍ਨਹਰੋ ਹੇਰਮ੍ਬਃ ਪਾਰ੍ਵਤੀਸੁਤਃ ।
ਪਰ੍ਵਤਾਧਿਨਿਵਾਸੀ ਚ ਗੋਵਰ੍ਧਨਧਰੋ ਗੁਰੁਃ ॥ ੨੪ ॥

ਗੋਵਰ੍ਧਨਪਤਿਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤੋ ਗੋਵਰ੍ਧਨਵਿਹਾਰਕਃ ।
ਗੋਵਰ੍ਧਨੋ ਗੀਤਗਤਿਰ੍ਗਵਾਕ੍ਸ਼ੋ ਗੋਵਕ੍ਸ਼ੇਕ੍ਸ਼ਣਃ ॥ ੨੫ ॥

ਗਭਸ੍ਤਿਨੇਮਿਰ੍ਗੀਤਾਤ੍ਮਾ ਗੀਤਗਮ੍ਯੋ ਗਤਿਪ੍ਰਦਃ ।
ਗਵਾਮਯੋ ਯਜ੍ਞਨੇਮਿਰ੍ਯਜ੍ਞਾਙ੍ਗੋ ਯਜ੍ਞਰੂਪਧਕ੍ ॥ ੨੬ ॥

ਯਜ੍ਞਪ੍ਰਿਯੋ ਯਜ੍ਞਹਰ੍ਤਾ ਯਜ੍ਞਗਮ੍ਯੋ ਯਜੁਰ੍ਗਤਿਃ ।
ਯਜ੍ਞਾਙ੍ਗੋ ਯਜ੍ਞਗਮ੍ਯਸ਼੍ਚ ਯਜ੍ਞਪ੍ਰਾਪ੍ਯੋ ਵਿਮਤ੍ਸਰਃ ॥ ੨੭ ॥

ਯਜ੍ਞਾਨ੍ਤਕਤ੍ ਯਜ੍ਞਗੁਣੋ ਯਜ੍ਞਾਤੀਤੋ ਯਜੁਃਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਮਨੁਰ੍ਮਨ੍ਵਾਦਿਰੂਪੀ ਚ ਮਨ੍ਵਨ੍ਤਰਵਿਹਾਰਕਃ ॥ ੨੮ ॥

ਮਨੁਪ੍ਰਿਯੋ ਮਨੋਰ੍ਵਂਸ਼ਧਾਰੀ ਮਾਧਵਮਾਪਤਿਃ ।
ਮਾਯਾਪ੍ਰਿਯੋ ਮਹਾਮਾਯੋ ਮਾਯਾਤੀਤੋ ਮਯਾਨ੍ਤਕਃ ॥ ੨੯ ॥

ਮਾਯਾਭਿਗਾਮੀ ਮਾਯਾਖ੍ਯੋ ਮਹਾਮਾਯਾਵਰਪ੍ਰਦਃ ।
ਮਹਾਮਾਯਾਪ੍ਰਦੋ ਮਾਯਾਨਨ੍ਦੋ ਮਾਯੇਸ਼੍ਵਰਃ ਕਵਿਃ ॥ ੩੦ ॥

ਕਰਣਂ ਕਾਰਣਂ ਕਰ੍ਤਾ ਕਾਰ੍ਯਂ ਕਰ੍ਮ ਕ੍ਰਿਯਾ ਮਤਿਃ ।
ਕਾਰ੍ਯਾਤੀਤੋ ਗਵਾਂ ਨਾਥੋ ਜਗਨ੍ਨਾਥੋ ਗੁਣਾਕਰਃ ॥ ੩੧ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪੋ ਵਿਰੂਪਾਖ੍ਯੋ ਵਿਦ੍ਯਾਨਨ੍ਦੋ ਵਸੁਪ੍ਰਦਃ ।
ਵਾਸੁਦੇਵੋ ਵਿਸ਼ਿਸ਼੍ਟੇਸ਼ੋ ਵਾਣੀਸ਼ੋ ਵਾਕ੍ਯਤਿਰ੍ਮਹਃ ॥ ੩੨ ॥

ਵਾਸੁਦੇਵੋ ਵਸੁਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠੋ ਦੇਵਕੀਨਨ੍ਦਨੋऽਰਿਹਾ
ਵਸੁਪਾਤਾ ਵਸੁਪਤਿਰ੍ਵਸੁਧਾਪਰਿਪਾਲਕਃ । ੩੩ ॥

ਕਂਸਾਰਿਃ ਕਂਸਹਨ੍ਤਾ ਚ ਕਂਸਾਰਾਧ੍ਯੋ ਗਤਿਰ੍ਗਵਾਮ੍ ।
ਗੋਵਿਨ੍ਦੋ ਗੋਮਤਾਂ ਪਾਲੋ ਗੋਪਨਾਰੀਜਨਾਧਿਪਃ ॥ ੩੪ ॥

ਗੋਪੀਰਤੋ ਰੁਰੁਨਖਧਾਰੀ ਹਾਰੀ ਜਗਦ੍ਗੁਰੁਃ ।
ਜਾਨੁਜਙ੍ਘਾਨ੍ਤਰਾਲਸ਼੍ਚ ਪੀਤਾਮ੍ਬਰਧਰੋ ਹਰਿਃ ॥ ੩੫ ॥

ਹੈਯਙ੍ਗਵੀਨਸਮ੍ਭੋਕ੍ਤਾ ਪਾਯਸਾਸ਼ੋ ਗਵਾਂ ਗੁਰੁਃ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯੋ ਬ੍ਰਹ੍ਯਣਾऽऽਰਾਧ੍ਯੋਨਿਤ੍ਯਂ ਗੋਵਿਪ੍ਰਪਾਲਕਃ ॥ ੩੬ ॥

ਭਕ੍ਤਪ੍ਰਿਯੋ ਭਕ੍ਤਲਭ੍ਯੋ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾਤੀਤੋ ਭੁਵਾਂ ਗਤਿਃ ।
ਭੂਲੋਕਪਾਤਾ ਹਰ੍ਤਾ ਚ ਭੂਗੋਲਪਰਿਚਿਨ੍ਤਕਃ ॥ ੩੭ ॥

ਨਿਤ੍ਯਂ ਭੂਲੋਕਵਾਸੀ ਚ ਜਨਲੋਕਨਿਵਾਸਕਃ ।
ਤਪੋਲੋਕਨਿਵਾਸੀ ਚ ਵੈਕੁਣ੍ਠੋ ਵਿਸ਼੍ਟਸਸ੍ਰਵਾਃ ॥ ੩੮ ॥

ਵਿਕੁਣ੍ਠਵਾਸੀ ਵੈਕੁਣ੍ਠਵਾਸੀ ਹਾਸੀ ਰਸਪ੍ਰਦਃ ।
ਰਸਿਕਾਗੋਪਿਕਾਨਨ੍ਦਦਾਯਕੋ ਬਾਲਘਗ੍ਵਪੁਃ ॥ ੩੯ ॥

ਯਸ਼ਸ੍ਵੀ ਯਮੁਨਾਤੀਰਪੁਲਿਨੇऽਤੀਵਮੋਹਨਃ ।
ਵਸ੍ਤ੍ਰਹਰ੍ਤਾ ਗੋਪਿਕਾਨਾਂ ਮਨੋਹਾਰੀ ਵਰਪ੍ਰਦਃ ॥ ੪੦ ॥

ਦਧਿਭਕ੍ਸ਼ੋ ਦਯਾਧਾਰੋ ਦਾਤਾ ਪਾਤਾ ਹਤਾਹਤਃ ।
ਮਣ੍ਡਪੋ ਮਣ੍ਡਲਾਧੀਸ਼ੋ ਰਾਜਰਾਜੇਸ਼੍ਵਰੋ ਵਿਭੁਃ ॥ ੪੧ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਧਕ੍ ਵਿਸ਼੍ਵਭੁਕ੍ ਵਿਸ਼੍ਵਪਾਲਕੋ ਵਿਸ਼੍ਵਮੋਹਨਃ ।
ਵਿਦ੍ਵਤ੍ਪ੍ਰਿਯੋ ਵੀਤਹਵ੍ਯੋ ਹਵ੍ਯਗਵ੍ਯਕਤਾਸ਼ਨਃ ॥ ੪੨ ॥

ਕਵ੍ਯਭੁਕ੍ ਪਿਤਵਰ੍ਤੀ ਚ ਕਾਵ੍ਯਾਤ੍ਮਾ ਕਵ੍ਯਭੋਜਨਃ ।
ਰਾਮੋ ਵਿਰਾਮੋ ਰਤਿਦੋ ਰਤਿਭਰ੍ਤਾ ਰਤਿਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੪੩ ॥

ਪ੍ਰਦ੍ਯੁਮ੍ਨੋऽਕ੍ਰੂਰਦਮ੍ਯਸ਼੍ਚ ਕ੍ਰੂਰਾਤ੍ਮਾ ਕੂਰਮਰ੍ਦਨਃ ।
ਕਪਾਲੁਸ਼੍ਚ ਦਯਾਲੁਸ਼੍ਚ ਸ਼ਯਾਲੁਃ ਸਰਿਤਾਂ ਪਤਿਃ ॥ ੪੪ ॥

ਨਦੀਨਦਵਿਧਾਤਾ ਚ ਨਦੀਨਦਾਵਿਹਾਰਕਃ ।
ਸਿਨ੍ਧੁਃ ਸਿਨ੍ਧੁਪ੍ਰਿਯੋਦਾਨ੍ਤਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤਃ ਕਾਨ੍ਤਃ ਕਲਾਨਿਧਿਃ ॥ ੪੫ ॥

ਸਂਨ੍ਯਾਸਕਤ੍ਸਤਾਂ ਭਰ੍ਤਾ ਸਾਧੂਚ੍ਛਿਸ਼੍ਟਕਤਾਸ਼ਨਃ ।
ਸਾਧੁਪ੍ਰਿਯਃ ਸਾਧੁਗਮ੍ਯੋ ਸਾਧ੍ਵਾਚਾਰਨਿਸ਼ੇਵਕਃ ॥ ੪੬ ॥

ਜਨ੍ਮਕਰ੍ਮਫਲਤ੍ਯਾਗੀ ਯੋਗੀ ਭੋਗੀ ਮਗੀਪਤਿਃ ।
ਮਾਰ੍ਗਾਤੀਤੋ ਯੋਗਮਾਰ੍ਗੋ ਮਾਰ੍ਗਮਾਣੋ ਮਹੋਰਵਿਃ ॥ ੪੭ ॥

ਰਵਿਲੋਚਨੋ ਰਵੇਰਙ੍ਗਭਾਗੀ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਰੂਪਧਕ੍ ।
ਗੋਪਾਲੋ ਬਾਲਗੋਪਾਲੋਬਾਲਕਾਨਨ੍ਦਦਾਯਕਃ ॥ ੪੮ ॥

ਬਾਲਕਾਨਾਂ ਪਤਿਃ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ੋ ਵਿਰਤਿਃ ਸਰ੍ਵਪਾਪਿਨਾਮ੍ ।
ਸ਼੍ਰੀਲਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਸ਼੍ਰੀਯੁਤਸ਼੍ਚ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਃ ਸ਼੍ਰਿਯਃ ਪਤਿਃ ॥ ੪੯ ॥

ਸ਼੍ਰੀਦਃ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਃ ਸ਼੍ਰਿਯਃਕਾਨ੍ਤੋ ਰਮਾਕਾਨ੍ਤੋ ਰਮੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਕਾਨ੍ਤੋ ਧਰਣੀਕਾਨ੍ਤ ਉਮਾਕਾਨ੍ਤਪ੍ਰਿਯਃ ਪ੍ਰਭੁਃ ॥ ੫੦ ॥

ਇਸ਼੍ਟऽਭਿਲਾਸ਼ੀ ਵਰਦੋ ਵੇਦਗਮ੍ਯੋ ਦੁਰਾਸ਼ਯਃ ।
ਦੁਃਖਹਰ੍ਤਾ ਦੁਃਖਨਾਸ਼ੋ ਭਵਦੁਃਖਨਿਵਾਰਕਃ ॥ ੫੧ ॥

ਯਥੇਚ੍ਛਾਚਾਰਨਿਰਤੋ ਯਥੇਚ੍ਛਾਚਾਰਸੁਰਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਯਥੇਚ੍ਛਾਲਾਭਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟੋ ਯਥੇਚ੍ਛਸ੍ਯ ਮਨੋऽਨ੍ਤਰਃ ॥ ੫੨ ॥

ਨਵੀਨਨੀਰਦਾਭਾਸੋ ਨੀਲਾਞ੍ਜਨਚਯਪ੍ਰਭਃ ।
ਨਵਦੁਰ੍ਦਿਨਮੇਘਾਭੋ ਨਵਮੇਘਚ੍ਛਵਿਃ ਕ੍ਵਚਿਤ੍ ॥ ੫੩ ॥

ਸ੍ਵਰ੍ਣਵਰ੍ਣੋ ਨ੍ਯਾਸਧਾਰੋ ਦ੍ਵਿਭੁਜੋ ਬਹੁਬਾਹੁਕਃ ।
ਕਿਰੀਟਧਾਰੀ ਮੁਕੁਟੀ ਮੂਰ੍ਤਿਪਞ੍ਜਰਸੁਨ੍ਦਰਃ ॥ ੫੪ ॥

ਮਨੋਰਥਪਥਾਤੀਤਕਾਰਕੋ ਭਕ੍ਤਵਤ੍ਸਲਃ ।
ਕਣ੍ਵਾਨ੍ਨਭੋਕ੍ਤਾ ਕਪਿਲੋ ਕਪਿਸ਼ੋ ਗਰੁਡਾਤ੍ਮਕ ॥ ੫੫ ॥

ਸੁਵਰ੍ਣਵਰ੍ਣੋ ਹੇਮਾਮਃ ਪੂਤਨਾਨ੍ਤਕ ਇਤ੍ਯਾਪਿਃ ।
ਪੂਤਨਾਸ੍ਤਨਪਾਤਾ ਚ ਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ਤਕਰਣੋ ਰਿਪੁਃ ॥ ੫੬ ॥

ਵਤ੍ਸਨਾਸ਼ੋ ਵਤ੍ਸਪਾਲੋ ਵਤ੍ਸੇਸ਼੍ਵਰਵਸੂਤ੍ਤਮਃ ।
ਹੇਮਾਭੋ ਹੇਮਕਣ੍ਠਸ਼੍ਚ ਸ਼੍ਰੀਵਤ੍ਸਃ ਸ਼੍ਰੀਮਤਾਂ ਪਤਿਃ ॥ ੫੭ ॥

ਸਨਨ੍ਦਨਪਥਾਰਾਧ੍ਯੋ ਪਾਤੁਰ੍ਧਾਤੁਮਤਾਂ ਪਤਿਃ ।
ਸਨਤ੍ਕੁਮਾਰਯੋਗਾਤ੍ਮਾ ਸਨੇਕਸ਼੍ਵਰਰੂਪਧਕ੍ ॥ ੫੮ ॥

ਸਨਾਤਨਪਦੋ ਦਾਤਾ ਨਿਤ੍ਯਂ ਚੈਵ ਸਨਾਤਨਃ ।
ਭਾਣ੍ਡੀਰਵਨਵਾਸੀ ਚ ਸ਼੍ਰੀਵਨ੍ਦਾਵਨਨਾਯਕਃ ॥ ੫੯ ॥

ਵਨ੍ਦਾਵਨੇਸ਼੍ਵਰੀਪੂਜ੍ਯੋ ਵਨ੍ਦਾਰਣ੍ਯਵਿਹਾਰਕਃ ।
ਯਮੁਨਾਤੀਰਗੋਧੇਨੁਪਾਲਕੋ ਮੇਘਮਨ੍ਮਥਃ ॥ ੬੦ ॥

ਕਨ੍ਦਰ੍ਪਦਰ੍ਪਹਰਣੋ ਮਨੋਨਯਨਨਨ੍ਦਨਃ ।
ਬਾਲਕੇਲਿਪ੍ਰਿਯਃ ਕਾਨ੍ਤੋ ਬਾਲਕ੍ਰੀਡਾਪਰਿਚ੍ਛਦਃ ॥ ੬੧ ॥

ਬਾਲਾਨਾਂ ਰਕ੍ਸ਼ਕੋ ਬਾਲਃ ਕ੍ਰੀਡਾਕੌਤੁਕਕਾਰਕਃ ।
ਬਾਲ੍ਯਰੂਪਧਰੋ ਧਨ੍ਵੀ ਧਾਨੁਸ਼੍ਕੀ ਸ਼ੂਲਧਕ੍ ਵਿਭੁਃ ॥ ੬੨ ॥

ਅਮਤਾਂਸ਼ੋऽਮਤਵਪੁਃ ਪੀਯੂਸ਼ਪਰਿਪਾਲਕਃ ।
ਪੀਯੂਸ਼ਪਾਯੀ ਪੌਰਵ੍ਯਾਨਨ੍ਦਨੋ ਨਨ੍ਦਿਵਰ੍ਧਨਃ ॥ ੬੩ ॥

ਸ਼੍ਰੀਦਾਮਾਂਸ਼ੁਕਪਾਤਾ ਚ ਸ਼੍ਰੀਦਾਮਪਰਿਭੂਸ਼ਣਃ ।
ਵਨ੍ਦਾਰਣ੍ਯਪ੍ਰਿਯਃ ਕਸ਼੍ਣਃ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕਾਨ੍ਤਰੂਪਧਕ੍ ॥ ੬੪ ॥

ਕਾਮਰਾਜਃ ਕਲਾਤੀਤੋ ਯੋਗਿਨਾਂ ਪਰਿਚਿਨ੍ਤਕਃ ।
ਵਸ਼ੇਸ਼੍ਵਰਃ ਕਪਾਪਾਲੋ ਗਾਯਤ੍ਰੀਗਤਿਵਲ੍ਲਭਃ ॥ ੬੫ ॥

ਨਿਰ੍ਵਾਣਦਾਯਕੋ ਮੋਕ੍ਸ਼ਦਾਯੀ ਵੇਦਵਿਭਾਗਕਃ ।
ਵੇਦਵ੍ਯਾਸਪ੍ਰਿਯੋ ਵੈਦ੍ਯੋ ਵੈਦ੍ਯਾਨਨ੍ਦਪ੍ਰਿਯਃ ਸ਼ੁਭਃ ॥ ੬੬ ॥

ਸ਼ੁਕਦੇਵੋ ਗਯਾਨਾਥੋ ਗਯਾਸੁਰਗਤਿਪ੍ਰਦਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਜਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਗਰਿਸ਼੍ਠਸ਼੍ਚ ਸ੍ਥਵਿਸ਼੍ਟਾਸ਼੍ਚ ਸ੍ਥਵੀਯਸਾਮ੍ ॥ ੬੭ ॥

ਵਰਿਸ਼੍ਠਸ਼੍ਚ ਯਵਿਸ਼੍ਠਸ਼੍ਚ ਭੂਯਿਸ਼੍ਠਸ਼੍ਚ ਭੁਵਃ ਪਤਿਃ ।
ਦੁਰ੍ਗਤੇਰ੍ਨਾਸ਼ਕੋ ਦੁਰ੍ਗਪਾਲਕੋ ਦੁਸ਼੍ਟਨਾਸ਼ਕਃ ॥ ੬੮ ॥

ਕਾਲੀਯਸਰ੍ਪਦਮਨੋ ਯਮੁਨਾਨਿਰ੍ਮਲੋਦਕਃ ।
ਯਮੁਨਾਪੁਲਿਨੇ ਰਮ੍ਯੇ ਨਿਰ੍ਮਲੇ ਪਾਵਨੋਦਕੇ ॥ ੬੯ ॥

ਵਸਨ੍ਤੁਬਾਲਗੋਪਾਲਰੂਪਧਾਰੀ ਗਿਰਾਂ ਪਤਿਃ ।
ਵਾਗ੍ਦਾਤਾ ਵਾਕ੍ਪ੍ਰਦੋ ਵਾਣੀਨਾਥੋ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਰਕ੍ਸ਼ਕਃ ॥ ੭੦ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯੇ ਬ੍ਰਹ੍ਮਕਦ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਬ੍ਰਹ੍ਮਕਰ੍ਮਪ੍ਰਦਾਯਕਃ ।
ਵ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਦੇਵੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਦਾਯਕੋ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੭੧ ॥

ਸ੍ਵਸ੍ਤਿਪ੍ਰਿਯੋऽਸ੍ਵਸ੍ਥਧਰੋऽਸ੍ਵਸ੍ਥਨਾਸ਼ੋ ਧਿਯਾਂ ਪਤਿਃ ।
ਕ੍ਵਣਨ੍ਨੂਪੁਰਧਗ੍ਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪੀ ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼੍ਵਰਃ ਸ਼ਿਵਃ ॥ ੭੨ ॥

ਸ਼ਿਵਾਤ੍ਮਕੋ ਬਾਲ੍ਯਵਪੁਃ ਸ਼ਿਵਾਤ੍ਮਾ ਸ਼ਿਵਰੂਪਧਕ੍ ।
ਸਦਾਸ਼ਿਵਪ੍ਰਿਯੋ ਦੇਵਃ ਸ਼ਿਵਵਨ੍ਦ੍ਯੋ ਜਗਤ੍ਸ਼ਿਵਃ ॥ ੭੩ ॥

ਗੋਮਧ੍ਯਵਾਸੀ ਗੋਵਾਸੀ ਗੋਪਗੋਪੀਮਨੋऽਨ੍ਤਰਃ ।
ਧਰ੍ਮੋ ਧਰ੍ਮਧੁਰੀਣਸ਼੍ਚ ਧਰ੍ਮਰੂਪੋ ਧਰਾਧਰਃ ॥ ੭੪ ॥

ਸ੍ਵੋਪਾਰ੍ਜਿਤਯਸ਼ਾਃ ਕੀਰ੍ਤਿਵਰ੍ਧਨੋ ਨਨ੍ਦਿਰੂਪਕਃ ।
ਦੇਵਹੂਤਿਜ੍ਞਾਨਦਾਤਾ ਯੋਗਸਾਙ੍ਖ੍ਯਨਿਵਰ੍ਤਕਃ ॥ ੭੫ ॥

ਤਣਾਵਰ੍ਤਪ੍ਰਾਣਹਾਰੀ ਸ਼ਕਟਾਸੁਰਭਞ੍ਜਨਃ ।
ਪ੍ਰਲਮ੍ਬਹਾਰੀ ਰਿਪੁਹਾ ਤਥਾ ਧੇਨੁਕਮਰ੍ਦਨਃ ॥ ੭੬ ॥

ਅਰਿਸ਼੍ਟਾਨਾਸ਼ਨੋऽਚਿਨ੍ਤ੍ਯਃ ਕੇਸ਼ਿਹਾ ਕੇਸ਼ਿਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਕਙ੍ਕਹਾ ਕਂਸਹਾ ਕਂਸਨਾਸ਼ਨੋ ਰਿਪੁਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੭੭ ॥

ਯਮੁਨਾਜਲਕਲ੍ਲੋਲਦਰ੍ਸ਼ੀ ਹਰ੍ਸ਼ੀ ਪ੍ਰਿਯਂਵਦਃ ।
ਸ੍ਵਚ੍ਛਨ੍ਦਹਾਰੀ ਯਮੁਨਾਜਲਹਾਰੀ ਸੁਰਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੭੮ ॥

ਲੀਲਾਧਤਵਪੁਃ ਕੇਲਿਕਾਰਕੋ ਧਰਣੀਧਰਃ ।
ਗੋਪ੍ਤਾ ਗਰਿਸ਼੍ਠੋ ਗਦਿਦੋ ਗਤਿਕਾਰੀ ਗਯੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੭੯ ॥

ਸ਼ੋਭਾਪ੍ਰਿਯਃ ਸ਼ੁਭਕਰੋ ਵਿਪੁਲਸ਼੍ਰੀਪ੍ਰਤਾਪਨਃ ।
ਕੇਸ਼ਿਦੈਤ੍ਯਹਰੋ ਦਾਤ੍ਰੀ ਦਾਤਾ ਧਰ੍ਮਾਰ੍ਥਸਾਧਨ ॥ ੮੦ ॥

ਤ੍ਰਿਸਾਮਾ ਤ੍ਰਿਕ੍ਕਤ੍ਸਾਮਃ ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਾ ਸਰ੍ਵਦੀਪਨਃ ।
ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਃ ਸੁਗਤੋ ਬੁਦ੍ਧੋ ਬੌਦ੍ਧਰੂਪੀ ਜਨਾਰ੍ਦਨਃ ॥ ੮੧ ॥

ਦੈਤ੍ਯਾਰਿਃ ਪੁਣ੍ਡਰੀਕਾਕ੍ਸ਼ਃ ਪਦ੍ਮਨਾਭੋऽਚ੍ਯੁਤੋऽਸਿਤਃ ।
ਪਦ੍ਮਾਕ੍ਸ਼ਃ ਪਦ੍ਮਜਾਕਾਨ੍ਤੋ ਗਰੁਡਾਸਨਵਿਗ੍ਰਹਃ ॥ ੮੨ ॥

ਗਾਰੁਤ੍ਮਤਧਰੋ ਧੇਨੁਪਾਲਕਃ ਸੁਪ੍ਤਵਿਗ੍ਰਹਃ ।
ਆਰ੍ਤਿਹਾ ਪਾਪਹਾਨੇਹਾ ਭੂਤਿਹਾ ਭੂਤਿਵਰ੍ਧਨਃ ॥ ੮੩ ॥

ਵਾਞ੍ਛਾਕਲ੍ਪਦ੍ਰੁਮਃ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਨ੍ਮੇਧਾਵੀ ਗਰੁਡਧ੍ਵਜਃ ।
ਨੀਲਸ਼੍ਵੇਤਃ ਸਿਤਃ ਕਸ਼੍ਣੋ ਗੌਰਃ ਪੀਤਾਮ੍ਬਰਚ੍ਛਦਃ ॥ ੮੪ ॥

ਭਕ੍ਤਾਰ੍ਤਿਨਾਸ਼ਨੋ ਗੀਰ੍ਣਃ ਸ਼ੀਰ੍ਣੋ ਜੀਰ੍ਣਤਨੁਚ੍ਛਦਃ ।
ਬਲਿਪ੍ਰਿਯੋ ਬਲਿਹਰੋ ਬਲਿਬਨ੍ਧਨਤਤ੍ਪਰਃ ॥ ੮੫ ॥

ਵਾਮਨੋ ਵਾਮਦੇਵਸ਼੍ਚ ਦੈਤ੍ਯਾਰਿਃ ਕਞ੍ਜਲੋਚਨਃ ।
ਉਦੀਰ੍ਣਃ ਸਰ੍ਵਤੋ ਗੋਪ੍ਤਾ ਯੋਗਗਮ੍ਯਃ ਪੁਰਾਤਨਃ ॥ ੮੬ ॥

ਨਾਰਾਯਣੋ ਨਰਵਪੁਃ ਕਸ਼੍ਣਾਰ੍ਜੁਨਵਪੁਰ੍ਧਰਃ ।
ਤ੍ਰਿਨਾਭਿਸ੍ਤ੍ਰਿਵਤਾਂ ਸੇਵ੍ਯੋ ਯੁਗਾਤੀਤੋ ਯੁਗਾਤ੍ਮਕਃ ॥ ੮੭ ॥

ਹਂਸੋ ਹਂਸੀ ਹਂਸਵਪੁਰ੍ਹਂਸਰੂਪੀ ਕਪਾਮਯਃ ।
ਹਰਾਤ੍ਮਕੋ ਹਰਵਪੁਰ੍ਹਰਭਾਵਨਤਤ੍ਪਰਃ ॥ ੮੮ ॥

ਧਰ੍ਮਰਾਗੋ ਯਮਵਪੁਸ੍ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਨ੍ਤਕਵਿਗ੍ਰਹਃ ।
ਯੁਧਿਸ਼੍ਠਿਰਪ੍ਰਿਯੋ ਰਾਜ੍ਯਦਾਤਾ ਰਾਜੇਨ੍ਦ੍ਰਵਿਗ੍ਰਹਃ ॥ ੮੯ ॥

ਇਨ੍ਦ੍ਰਯਜ੍ਞਹਰੋ ਗੋਵਰ੍ਧਨਧਾਰੀ ਗਿਰਾਂ ਪਤਿਃ ।
ਯਜ੍ਞਭੁਗ੍ਯਜ੍ਞਕਾਰੀ ਚ ਹਿਤਕਾਰੀ ਹਿਤਾਨ੍ਤਕਃ ॥ ੯੦ ॥

ਅਕ੍ਰੂਰਵਨ੍ਦ੍ਯੋ ਵਿਸ਼੍ਵਧ੍ਰੁਗਸ਼੍ਵਹਾਰੀ ਹਯਾਸ੍ਯਕਃ ।
ਹਯਗ੍ਰੀਵਃ ਸ੍ਮਿਤਮੁਖੋ ਗੋਪੀਕਾਨ੍ਤੋऽਰੁਣਧ੍ਵਧਃ ॥ ੯੧ ॥

ਨਿਰਸ੍ਤਸਾਮ੍ਯਾਤਿਸ਼ਯਃ ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਾ ਸਰ੍ਵਮਣ੍ਡਨਃ ।
ਗੋਪੀਪ੍ਰੀਤਿਕਰੋ ਗੋਪੀਮਨੋਹਾਰੀ ਹਰਿਰ੍ਹਰਿਃ ॥ ੯੨ ॥

ਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣੋ ਭਰਤੋ ਰਾਮਃ ਸ਼ਤ੍ਰੁਘ੍ਨੋ ਨੀਲਰੂਪਕਃ ।
ਹਨੂਮਜ੍ਜ੍ਞਾਨਦਾਤਾ ਚ ਜਾਨਕੀਵਲ੍ਲਭੋ ਗਿਰਿਃ ॥ ੯੩ ॥

ਗਿਰਿਰੂਪੋ ਗਿਰਿਮਖੋ ਗਿਰਿਯਜ੍ਞਪ੍ਰਵਰ੍ਤ੍ਤਕਃ ॥ ੯੪ ॥

ਭਵਾਬ੍ਧਿਪੋਤਃ ਸ਼ੁਭਕਚ੍ਛ੍ਰੁਭਭੁਕ੍ ਸ਼ੁਭਵਰ੍ਧਨਃ ।
ਵਾਰਾਰੋਹੀ ਹਰਿਮੁਖੋ ਮਣ੍ਡੂਕਗਤਿਲਾਲਸਃ ॥ ੯੫ ॥

ਨੇਤ੍ਰਵਦ੍ਧਕ੍ਰਿਯੋ ਗੋਪਬਾਲਕੋ ਬਾਲਕੋ ਗੁਣਃ ।
ਗੁਣਾਰ੍ਣਵਪ੍ਰਿਯੋ ਭੂਤਨਾਥੋ ਭੂਤਾਤ੍ਮਕਸ਼੍ਚ ਸਃ ॥ ੯੬ ॥

ਇਨ੍ਦ੍ਰਜਿਦ੍ਭਯਦਾਤਾ ਚ ਯਜੁਸ਼ਾਂ ਪਰਿਰਪ੍ਪਤਿਃ ।
ਗੀਰ੍ਵਾਣਵਨ੍ਦ੍ਯੋ ਗੀਰ੍ਵਾਣਗਤਿਰਿਸ਼੍ਟੋਗੁਰੁਰ੍ਗਤਿਃ ॥ ੯੭ ॥

ਚਤੁਰ੍ਮੁਖਸ੍ਤੁਤਿਮੁਖੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਨਾਰਦਸੇਵਿਤਃ ।
ਉਮਾਕਾਨ੍ਤਧਿਯਾऽऽਰਾਧ੍ਯੋ ਗਣਨਾਗੁਣਸੀਮਕਃ ॥ ੯੮ ॥

ਸੀਮਾਨ੍ਤਮਾਰ੍ਗੋ ਗਣਿਕਾਗਣਮਣ੍ਡਲਸੇਵਿਤਃ ।
ਗੋਪੀਦਕ੍ਪਦ੍ਮਮਧੁਪੋ ਗੋਪੀਦਙ੍ਮਣ੍ਡਲੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੯੯ ॥

ਗੋਪ੍ਯਾਲਿਙ੍ਗਨਕਦ੍ਗੋਪੀਹਦਯਾਨਨ੍ਦਕਾਰਕਃ ।
ਮਯੂਰਪਿਚ੍ਛਸ਼ਿਖਰਃ ਕਙ੍ਕਣਾਙ੍ਕਦਭੂਸ਼ਣਃ ॥ ੧੦੦ ॥

ਸ੍ਵਰ੍ਣਚਮ੍ਪਕਸਨ੍ਦੋਲਃ ਸ੍ਵਰ੍ਣਨੂਪੁਰਭੂਸ਼ਣਃ ।
ਸ੍ਵਰ੍ਣਤਾਟਙ੍ਕਕਰ੍ਣਸ਼੍ਚ ਸ੍ਵਰ੍ਣਚਮ੍ਪਕਭੂਸ਼ਿਤਃ ॥ ੧੦੧ ॥

ਚੂਡਾਗ੍ਰਾਰ੍ਪਿਤਰਤ੍ਨੇਨ੍ਦ੍ਰਸਾਰਃ ਸ੍ਵਰ੍ਣਾਮ੍ਬਰਚ੍ਛਦਃ ।
ਆਜਾਨੁਬਾਹੁਃ ਸੁਮੁਖੋ ਜਗਜ੍ਜਨਨਤਤ੍ਪਰਃ ॥ ੧੦੨ ॥

ਬਾਲਕ੍ਰੀਡਾऽਤਿਚਪਲੋ ਭਾਣ੍ਡੀਰਵਨਨਨ੍ਦਨਃ ।
ਮਹਾਸ਼ਾਲਃ ਸ਼੍ਰੁਤਿਮੁਖੋ ਗਙ੍ਗਾਚਰਣਸੇਵਨਃ ॥ ੧੦੩ ॥

ਗਙ੍ਗਾਮ੍ਬੁਪਾਦਃ ਕਰਜਾਕਰਤੋਯਾਜਲੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਗਣ੍ਡਕੀਤੀਰਸਮ੍ਭੂਤੋ ਗਣ੍ਡਕੀਜਲਮਰ੍ਦਨਃ ॥ ੧੦੪ ॥

ਸ਼ਾਲਗ੍ਰਾਮਃ ਸ਼ਾਲਰੂਪੀ ਸ਼ਸ਼ਿਭੂਸ਼ਣਭੂਸ਼ਣਃ ।
ਸ਼ਸ਼ਿਪਾਦਃ ਸ਼ਸ਼ਿਨਖੋ ਵਰਾਰ੍ਹੋ ਯੁਵਤੀਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੦੫ ॥

ਪ੍ਰੇਮਪਦਃ ਪ੍ਰੇਮਲਭ੍ਯੋ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾਤੀਤੋ ਭਵਪ੍ਰਦਃ ।
ਅਨਨ੍ਤਸ਼ਾਯੀ ਸ਼ਵਕਚ੍ਛਯਨੋ ਯੋਗਿਨੀਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੧੦੬ ॥

ਪੂਤਨਾਸ਼ਕੁਨਿਪ੍ਰਾਣਹਾਰਕੋ ਭਵਪਾਲਕਃ ।
ਸਰ੍ਵਲਕ੍ਸ਼ਣਲਕ੍ਸ਼ਣ੍ਯੋ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਮਾਨ੍ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣਾਗ੍ਰਜਃ ॥ ੧੦੭ ॥

ਸਰ੍ਵਾਨ੍ਤਕਤ੍ਸਰ੍ਵਗੁਹ੍ਯ ਸਰ੍ਵਾਤੀਤੋऽऽਸੁਰਾਨ੍ਤਕਃ ।
ਪ੍ਰਾਤਰਾਸ਼ਨਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣੋ ਧਰਣੀਰੇਣੁਗੁਣ੍ਠਿਤਃ ॥ ੧੦੮ ॥

ਇਜ੍ਯੋ ਮਹੇਜ੍ਯ ਸਰ੍ਵੇਜ੍ਯ ਇਜ੍ਯਰੂਪੀਜ੍ਯਭੋਜਨਃ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਰ੍ਪਣਪਰੋ ਨਿਤ੍ਯਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਗ੍ਨਿਪ੍ਰੀਤਿਲਾਲਸਃ ॥ ੧੦੯ ॥

ਮਦਨੋ ਮਦਨਾਰਾਧ੍ਯੋ ਮਨੋਮਥਨਰੂਪਕਃ ।
ਨੀਲਾਞ੍ਚਿਤਾਕੁਞ੍ਚਿਤਕੋ ਬਾਲਵਨ੍ਦਵਿਭੂਸ਼ਿਤਃ ॥ ੧੧੦ ॥

ਸ੍ਤੋਕਕ੍ਰੀਡਾਪਰੋ ਨਿਤ੍ਯਂ ਸ੍ਤੋਕਭੋਜਨਤਤ੍ਪਰਃ ।
ਲਲਿਤਾਵਿਸ਼ਖਾਸ਼੍ਯਾਮਲਤਾਵਨ੍ਦਿਪਾਦਕਃ ॥ ੧੧੧ ॥

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀਪ੍ਰਿਯਕਾਰੀ ਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਯਾ ਪਾਦਪੂਜਿਤਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਸਂਸੇਵਿਤਪਾਦਾਬ੍ਜੋ ਵੇਣੁਵਾਦ੍ਯਵਿਸ਼ਾਰਦਃ ॥ ੧੧੨ ॥

ਸ਼ਙ੍ਗਵੇਤ੍ਰਕਰੋ ਨਿਤ੍ਯਂ ਸ਼ਙ੍ਗਵਾਦ੍ਯਪ੍ਰਿਯਃ ਸਦਾ ।
ਬਲਰਾਮਾਨੁਜਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਗਜੇਨ੍ਦ੍ਰਸ੍ਤੁਤਪਾਦਕਃ ॥ ੧੧੩ ॥

ਹਲਾਯਧੁਃ ਪੀਤਵਾਸਾ ਨੀਲਾਮ੍ਬਰਪਰਿਚ੍ਛਦਃ ।
ਗਜੇਨ੍ਦ੍ਰਵਕ੍ਤ੍ਰੋ ਹੇਰਮ੍ਬੋ ਲਲਨਾਕੁਲਪਾਲਕਃ ॥ ੧੧੪ ॥

ਰਾਸਕ੍ਰੀਡਾਵਿਨੋਦਸ਼੍ਚ ਗੋਪੀਨਯਨਹਾਰਕਃ ।
ਬਲਪ੍ਰਦੋ ਵੀਤਭਯੋ ਭਕ੍ਤਾਰ੍ਤਿਪਰਿਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੧੧੫ ॥

ਭਕ੍ਤਿਪ੍ਰਿਯੋ ਭਕ੍ਤਿਦਾਤਾ ਦਾਮੋਦਰ ਇਭਸ੍ਪਤਿਃ ।
ਇਨ੍ਦ੍ਰਦਰ੍ਪਹਰੋऽਨਨ੍ਤੋ ਨਿਤ੍ਯਾਨਨ੍ਦਸ਼੍ਚਿਦਾਤ੍ਮਕਃ ॥ ੧੧੬ ॥

ਚੈਤਨ੍ਯਰੂਪਸ਼੍ਚੈਤਨ੍ਯਸ਼੍ਚੇਤਨਾਗੁਣਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਅਦ੍ਵੈਤਾਚਾਰਨਿਪੁਣੋऽਦ੍ਵੈਤਃ ਪਰਮਨਾਯਕਃ ॥ ੧੧੭ ॥

ਸ਼ਿਵਭਕ੍ਤਿਪ੍ਰਦੋ ਭਕ੍ਤੋ ਭਕ੍ਤਾਨਾਮਨ੍ਤਰਾਸ਼ਯਃ ।
ਵਿਦ੍ਵਤ੍ਤਮੋ ਦੁਰ੍ਗਤਿਹਾ ਪੁਣ੍ਯਾਤ੍ਮਾ ਪੁਣ੍ਯਪਾਲਕਃ ॥ ੧੧੮ ॥

ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠਃ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਃ ਕਨਿਸ਼੍ਠਸ਼੍ਚ ਨਿਸ਼੍ਠੋऽਤਿਸ਼੍ਠ ਉਮਾਪਤਿਃ ।
ਸੁਰੇਨ੍ਦ੍ਰਵਨ੍ਦ੍ਯਚਰਣੋ ਗੋਤ੍ਰਹਾ ਗੋਤ੍ਰਵਰ੍ਜਿਤਃ ॥ ੧੧੯ ॥

ਨਾਰਾਯਣਪ੍ਰਿਯੋ ਨਾਰਸ਼ਾਯੀ ਨਾਰਦਸੇਵਿਤਃ ।
ਗੋਪਾਲਬਾਲਸਂਸੇਵ੍ਯਃ ਸਦਾਨਿਰ੍ਮਲਮਾਨਸਃ ॥ ੧੨੦ ॥

ਮਨੁਮਨ੍ਤ੍ਰੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰਪਤਿਰ੍ਧਾਤਾ ਧਾਮਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਧਰਾਪ੍ਰਦੋ ਧਤਿਗੁਣੋ ਯੋਗੀਨ੍ਦ੍ਰ ਕਲ੍ਪਪਾਦਪਃ ॥ ੧੨੧ ॥

ਅਚਿਨ੍ਤ੍ਯਾਤਿਸ਼ਯਾਨਨ੍ਦਰੂਪੀ ਪਾਣ੍ਡਵਪੂਜਿਤਃ ।
ਸ਼ਿਸ਼ੁਪਾਲਪ੍ਰਾਣਹਾਰੀ ਦਨ੍ਤਵਕ੍ਰਨਿਸੂਦਨਃ ॥ ੧੨੨ ॥

ਅਨਾਦਿਸ਼ਾਦਿਪੁਰੁਸ਼ੋ ਗੋਤ੍ਰੀ ਗਾਤ੍ਰਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਸਰ੍ਵਾਪਤ੍ਤਾਰਕੋਦੁਰ੍ਗੋ ਦਸ਼੍ਟਦੈਤ੍ਯਕੁਲਾਨ੍ਤਕਃ ॥ ੧੨੩ ॥

ਨਿਰਨ੍ਤਰਃ ਸ਼ੁਚਿਮੁਖੋ ਨਿਕੁਮ੍ਭਕੁਲਦੀਪਨਃ ।
ਭਾਨੁਰ੍ਹਨੂਰ੍ਦ੍ਧਨੁਃ ਸ੍ਥਾਣੁਃ ਕਸ਼ਾਨੁਃ ਕਤਨੁਰ੍ਧਨੁਃ ॥ ੧੨੪ ॥

ਅਨੁਰ੍ਜਨ੍ਮਾਦਿਰਹਿਤੋ ਜਾਤਿਗੋਤ੍ਰਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਦਾਵਾਨਲਨਿਹਨ੍ਤਾ ਚ ਦਨੁਜਾਰਿਰ੍ਬਕਾਪਹਾ ॥ ੧੨੫ ॥

ਪ੍ਰਹ੍ਲਾਦਭਕ੍ਤੋ ਭਕ੍ਤੇਸ਼੍ਟਦਾਤਾ ਦਾਨਵਗੋਤ੍ਰਹਾ ।
ਸੁਰਭਿਰ੍ਦੁਗ੍ਧਯੋ ਦੁਗ੍ਧਹਾਰੀ ਸ਼ੌਰਿਃ ਸ਼ੁਚਾਂ ਹਰਿਃ ॥ ੧੨੬ ॥

ਯਥੇਸ਼੍ਟਦੋऽਤਿਸੁਲਭਃ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਃ ਸਰ੍ਵਤੋਮੁਖਃ ।
ਦੈਤ੍ਯਾਰਿਃ ਕੈਟਭਾਰਿਸ਼੍ਚ ਕਂਸਾਰਿਃ ਸਰ੍ਵਤਾਪਨਃ ॥ ੧੨੭ ॥

ਦ੍ਵਿਭੁਜਃ ਸ਼ਡ੍ਭੁਜੋ ਹ੍ਯਨ੍ਤਰ੍ਭੁਜੋ ਮਾਤਲਿਸਾਰਥਿਃ ।
ਸ਼ੇਸ਼ਃ ਸ਼ੇਸ਼ਾਧਿਨਾਥਸ਼੍ਚ ਸ਼ੇਸ਼ੀ ਸ਼ੇਸ਼ਾਨ੍ਤਵਿਗ੍ਰਹਃ ॥ ੧੨੮ ॥

ਕੇਤੁਰ੍ਧਰਿਤ੍ਰੀਚਾਰਿਤ੍ਰਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਮੂਰ੍ਤਿਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਗਤਿਃ ।
ਚਤੁਰ੍ਧਾ ਚਤੁਰਾਤ੍ਮਾ ਚ ਚਤੁਰ੍ਵਰ੍ਗਪ੍ਰਦਾਯਕਃ ॥ ੧੨੯ ॥

ਕਨ੍ਦਰ੍ਪਦਰ੍ਪਹਾਰੀ ਚ ਨਿਤ੍ਯਃ ਸਰ੍ਵਾਙ੍ਗਸੁਨ੍ਦਰਃ ।
ਸ਼ਚੀਪਤਿਪਤਿਰ੍ਨੇਤਾ ਦਾਤਾ ਮੋਕ੍ਸ਼ਗੁਰੁਰ੍ਦ੍ਵਿਜਃ ॥ ੧੩੦ ॥

ਹਤਸ੍ਵਨਾਥੋऽਨਾਥਸ੍ਯ ਨਾਥਃ ਸ਼੍ਰੀਗਰੁਡਾਸਨਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਧਰਃ ਸ਼੍ਰੀਕਰਃ ਸ਼੍ਰੇਯਃ ਪਤਿਰ੍ਗਤਿਰਪਾਂ ਪਤਿਃ ॥ ੧੩੧ ॥

ਅਸ਼ੇਸ਼ਵਨ੍ਦ੍ਯੋ ਗੀਤਾਤ੍ਮਾ ਗੀਤਾਗਾਨਪਰਾਯਣਃ ।
ਗਾਯਤ੍ਰੀਧਾਮਸ਼ੁਭਦੋ ਵੇਲਾਮੋਦਪਰਾਯਣਃ ॥ ੧੩੨ ॥

ਧਨਾਧਿਪਃ ਕੁਲਪਤਿਰ੍ਵਸੁਦੇਵਾਤ੍ਮਜੋऽਰਿਹਾ ।
ਅਜੈਕਪਾਤ੍ ਸਹਸ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ੋ ਨਿਤ੍ਯਾਤ੍ਮਾ ਨਿਤ੍ਯਵਿਗ੍ਰਹਃ ॥ ੧੩੩ ॥

ਨਿਤ੍ਯਃ ਸਰ੍ਵਗਤਃ ਸ੍ਥਾਣੁਰਜੋऽਗ੍ਨਿਰ੍ਗਿਰਿਨਾਯਕਃ ।
ਗੋਨਾਯਕਃ ਸ਼ੋਕਹਨ੍ਤਾਃ ਕਾਮਾਰਿਃ ਕਾਮਦੀਪਨਃ ॥ ੧੩੪ ॥

ਵਿਜਿਤਾਤ੍ਮਾ ਵਿਧੇਯਾਤ੍ਮਾ ਸੋਮਾਤ੍ਮਾ ਸੋਮਵਿਗ੍ਰਹਃ ।
ਗ੍ਰਹਰੂਪੀ ਗ੍ਰਹਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਗ੍ਰਹਮਰ੍ਦਨਕਾਰਕਃ ॥ ੧੩੫ ॥

ਵੈਖਾਨਸਃ ਪੁਣ੍ਯਜਨੋ ਜਗਦਾਦਿਰ੍ਜਗਤ੍ਪਤਿਃ ।
ਨੀਲੇਨ੍ਦੀਵਰਭੋ ਨੀਲਵਪੁਃ ਕਾਮਾਙ੍ਗਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੧੩੬ ॥

ਕਾਮਵੀਜਾਨ੍ਵਿਤਃ ਸ੍ਥੂਲਃ ਕਸ਼ਃ ਕਸ਼ਤਨੁਰ੍ਨਿਜਃ ।
ਨੈਗਮੇਯੋऽਗ੍ਨਿਪੁਤ੍ਰਸ਼੍ਚ ਸ਼ਾਣ੍ਮਾਤੁਰਃ ਉਮਾਪਤਿਃ ॥ ੧੩੭ ॥

ਮਣ੍ਡੂਕਵੇਸ਼ਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਚ ਤਥਾ ਨਕੁਲਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਸਿਂਹੋ ਹਰੀਨ੍ਦ੍ਰਃ ਕੇਸ਼ੀਨ੍ਦ੍ਰਹਨ੍ਤਾ ਤਾਪਨਿਵਾਰਣਃ ॥ ੧੩੮ ॥

ਗਿਰੀਨ੍ਦ੍ਰਜਾਪਾਦਸੇਵ੍ਯਃ ਸਦਾ ਨਿਰ੍ਮਲਮਾਨਸਃ ।
ਸਦਾਸ਼ਿਵਪ੍ਰਿਯੋ ਦੇਵਃ ਸ਼ਿਵਃ ਸਰ੍ਵ ਉਮਾਪਤਿਃ ॥ ੧੩੯ ॥

ਸ਼ਿਵਭਕ੍ਤੋ ਗਿਰਾਮਾਦਿਃ ਸ਼ਿਵਾਰਾਧ੍ਯੋ ਜਗਦ੍ਗੁਰੂਃ ।
ਸ਼ਿਵਪ੍ਰਿਯੋ ਨੀਲਕਣ੍ਠਃ ਸ਼ਿਤਿਕਣ੍ਠਃ ਉਸ਼ਾਪਤਿਃ ॥ ੧੪੦ ॥

ਪ੍ਰਦ੍ਯੁਮ੍ਨਪੁਤ੍ਰੋ ਨਿਸ਼ਠਃ ਸ਼ਠਃ ਸ਼ਠਧਨਾਪਹਾ ।
ਧੂਪਾਪ੍ਰਿਯੋ ਧੂਪਦਾਤਾ ਗੁਗ੍ਗੁਲ੍ਵਗੁਰੁਧੂਪਿਤਃ ॥ ੧੪੧ ॥

ਨੀਲਾਮ੍ਬਰਃ ਪੀਤਵਾਸਾ ਰਕ੍ਤਸ਼੍ਵੇਤਪਰਿਚ੍ਛਦਃ ।
ਨਿਸ਼ਾਪਤਿਰ੍ਦਿਵਾਨਾਥੋ ਦੇਵਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਪਾਲਕਃ ॥ ੧੪੨ ॥

ਉਮਾਪ੍ਰਿਯੋ ਯੋਗਿਮਨੋਹਾਰੀ ਹਾਰਵਿਭੂਸ਼ਿਤਃ ।
ਖਗੇਨ੍ਦ੍ਰਵਨ੍ਦ੍ਯਪਾਦਾਬ੍ਜਃ ਸੇਵਾਤਪਪਰਾਙ੍ਮੁਖਃ ॥ ੧੪੩ ॥

ਪਰਾਰ੍ਥਦੋऽਪਰਪਤਿਃ ਪਰਾਤ੍ਪਰਤਰੋ ਗੁਰੁਃ ।
ਸੇਵਾਪ੍ਰਿਯੋ ਨਿਰ੍ਗੁਣਸ਼੍ਚ ਸਗੁਣਃ ਸ਼੍ਰੁਤਿਸੁਨ੍ਦਰਃ ॥ ੧੪੪ ॥

ਦੇਵਾਧਿਦੇਵੋ ਦੇਵੇਸ਼ੋ ਦੇਵਪੂਜ੍ਯੋ ਦਿਵਾਪਤਿਃ ।
ਦਿਵਃ ਪਤਿਰ੍ਵਹਦ੍ਭਾਨੁਃ ਸੇਵਿਤੇਪ੍ਸਿਤਦਾਯਕਃ ॥ ੧੪੫ ॥

ਗੋਤਮਾਸ਼੍ਰਮਵਾਸੀ ਚ ਗੋਤਮਸ਼੍ਰੀਨਿਸ਼ੇਵਿਤਃ ।
ਰਕ੍ਤਾਮ੍ਬਰਧਰੋ ਦਿਵ੍ਯੋ ਦੇਵੀਪਾਦਾਬ੍ਜਪੂਜਿਤਃ ॥ ੧੪੬ ॥

ਸੇਵਿਤਾਰ੍ਥਪ੍ਰਦਾਤਾ ਚ ਸੇਵਾਸੇਵ੍ਯਗਿਰੀਨ੍ਦ੍ਰਜਃ ।
ਧਾਤੁਰ੍ਮਨੋਵਿਹਾਰੀ ਚ ਵਿਧੀਤਾ ਧਾਤੁਰੁਤ੍ਤਮਃ ॥ ੧੪੭ ॥

ਅਜ੍ਞਾਨਹਨ੍ਤਾ ਜ੍ਞਾਨੇਨ੍ਦ੍ਰਵਨ੍ਦ੍ਯੋ ਵਨ੍ਦ੍ਯਧਨਾਧਿਪਃ ।
ਅਪਾਂ ਪਤਿਰ੍ਜਲਨਿਧਿਰ੍ਧਰਾਪਤਿਰਸ਼ੇਸ਼ਕਃ ॥ ੧੪੮ ॥

ਦੇਵੇਨ੍ਦ੍ਰਵਨ੍ਦ੍ਯੋ ਲੋਕਾਤ੍ਮਾ ਤ੍ਰਿਲੋਕਾਤ੍ਮਾ ਤ੍ਰਿਲੋਕਪਾਤ੍ ।
ਗੋਪਾਲਦਾਯਕੋ ਗਨ੍ਧਦ੍ਰਦੋ ਗੁਹ੍ਯਕਸੇਵਿਤਃ ॥ ੧੪੯ ॥

ਨਿਰ੍ਗੁਣਃ ਪੁਰੁਸ਼ਾਤੀਤਃ ਪ੍ਰਕਤੇਃ ਪਰ ਉਜ੍ਜ੍ਵਲਃ ।
ਕਾਰ੍ਤਿਕੇਯੋऽਮਤਾਹਰ੍ਤਾ ਨਾਗਾਰਿਰ੍ਨਾਗਹਾਰਕਃ ॥ ੧੫੦ ॥

ਨਾਗੇਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ਾਯੀ ਧਰਣੀਪਤਿਰਾਦਿਤ੍ਯਰੂਪਕਃ ।
ਯਸ਼ਸ੍ਵੀ ਵਿਗਤਾਸ਼ੀ ਚ ਕੁਰੁਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਾਧਿਪਃ ਸ਼ਸ਼ੀ ॥ ੧੫੧ ॥

ਸ਼ਸ਼ਕਾਰਿ ਸ਼ੁਭਚਾਰੋ ਗੀਰ੍ਵਾਣਗਣਸੇਵਿਤਃ ।
ਗਤਿਪ੍ਰਦੋ ਨਰਸਖਃ ਸ਼ੀਤਲਾਤ੍ਮਾ ਯਸ਼ਃ ਪਤਿਃ ॥ ੧੫੨ ॥

ਵਿਜਿਤਾਰਿਰ੍ਗਣਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਯੋਗਾਤ੍ਮਾ ਯੋਗਪਾਲਕਃ ।
ਦੇਵੇਨ੍ਦ੍ਰਸੇਵ੍ਯੋ ਦੇਵਨ੍ਦ੍ਰਪਾਪਹਾਰੀ ਯਸ਼ੋਧਨਃ ॥ ੧੫੩ ॥

ਅਕਿਞ੍ਚਨਧਨਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨਮੇਯਾਤ੍ਮਾ ਮਹਾਦ੍ਰਿਧਕ੍ ।
ਮਹਾਪ੍ਰਲਯਕਾਰੀ ਚ ਸ਼ਚੀਸੁਤਜਯਪ੍ਰਦਃ ॥ ੧੫੪ ॥

ਜਨੇਸ਼੍ਵਰਃ ਸਰ੍ਵਵਿਧਿਰੂਪੀ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਪਾਲਕਃ ।
ਸਿਂਹਾਸਨਨਿਵਾਸੀ ਚ ਚੇਤਨਾਰਹਿਤਃ ਸ਼ਿਵਃ ॥ ੧੫੫ ॥

ਸ਼ਿਵਪ੍ਰਦੋ ਦਕ੍ਸ਼ਯਜ੍ਞਹਨ੍ਤਾ ਭਗੁਨਿਵਾਰਕਃ ।
ਵੀਰਭਦ੍ਰਭਯਾਵਰ੍ਤਃ ਕਾਲਃ ਪਰਮਨਿਰ੍ਵ੍ਰਣਃ ॥ ੧੫੬ ॥

ਉਦੂਖਲਨਿਬਦ੍ਧਸ਼੍ਚ ਸ਼ੋਕਾਤ੍ਮਾ ਸ਼ੋਕਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਆਤ੍ਮਯੋਨਿਸ਼ ਸ੍ਵਯਞ੍ਜਾਤੋ ਵੈਖਾਨਃ ਪਾਪਹਾਰਕਃ ॥ ੧੫੭ ॥

ਕੀਰ੍ਤਿਪ੍ਰਦਃ ਕੀਰ੍ਤਿਦਾਤਾ ਗਜੇਨ੍ਦ੍ਰਭੁਜਪੂਜਿਤਃ ।
ਸਰ੍ਵਾਨ੍ਤਰਾਤ੍ਮਾ ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਾ ਮੋਕ੍ਸ਼ਰੂਪੀ ਨਿਰਾਯੁਧਃ ॥ ੧੫੮ ॥

ਉਦ੍ਧਵਜ੍ਞਾਨਦਾਤਾ ਚ ਯਮਲਾਰ੍ਜੁਨਭਞ੍ਜਨਃ ।

ਫਲਸ਼੍ਰੁਤਿਃ ।
ਇਤ੍ਯੇਤਤ੍ਕਥਿਤਂ ਦੇਵੀ ਸਹਸ੍ਰਂ ਨਾਮ ਚੋਤ੍ਤਮਮ੍ ॥ ੧੫੯ ॥

ਆਦਿਦੇਵਸ੍ਯ ਵੈ ਵਿਸ਼੍ਣੋਰ੍ਬਾਲਕਤ੍ਵਮੁਪੇਯੁਸ਼ਃ ।
ਯਃ ਪਠੇਤ੍ ਪਾਠਯੇਦ੍ਵਾਪਿ ਸ਼੍ਰੁਣਯਾਤ੍ ਸ਼੍ਰਾਵਯੀਤ ਵਾ ॥ ੧੬੦ ॥

ਕਿਂ ਫਲਂ ਲਭਤੇ ਦੇਵਿ ਵਕ੍ਤੁਂ ਨਾਸ੍ਤਿ ਮਮ ਪ੍ਰਿਯੇ ।
ਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਗੋਪਾਲਨਾਮ੍ਜਸ਼੍ਚ ਸਹਸ੍ਰਸ੍ਯ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਿ ॥ ੧੬੧ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਹਤ੍ਯਾਦਿਕਾਨੀਹ ਪਾਪਾਨਿ ਚ ਮਹਾਨ੍ਤਿ ਚ ।
ਵਿਲਯਂ ਯਾਨ੍ਤਿ ਦੇਵੇਸ਼ਿ ! ਗੋਪਾਲਸ੍ਯ ਪ੍ਰਸਾਦਤਃ ॥ ੧੬੨ ॥

ਦ੍ਵਾਦਸ਼੍ਯਾਂ ਪੌਰ੍ਣਮਾਸ੍ਯਾਂ ਵਾ ਸਪ੍ਤਮ੍ਯਾਂ ਰਵਿਵਾਸਰੇ ।
ਪਕ੍ਸ਼ਦ੍ਵਯੇ ਚ ਸਮ੍ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਹਰਿਵਾਸਨਮੇਵ ਵਾ । ੧੬੩ ॥

ਯਃ ਪਠੇਚ੍ਛਣੁਯਾਦ੍ਵਾਪਿ ਨ ਜਨੁਸ੍ਤਸ੍ਯ ਵਿਦ੍ਯਤੇ ।
ਸਤ੍ਯਂ ਸਤ੍ਯਂ ਮਹੇਸ਼ਾਨਿ ਸਤ੍ਯਂ ਸਤ੍ਯਂ ਨ ਸਂਸ਼ਯਃ ॥ ੧੬੪ ॥

ਏਕਾਦਸ਼੍ਯਾਂ ਸ਼ੁਚਿਰ੍ਭੂਤ੍ਵਾ ਸੇਵ੍ਯਾ ਭਕ੍ਤਿਰ੍ਹਰੇਃ ਸ਼ੁਭਾਃ ।
ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਨਾਮ ਸਹਸ੍ਰਾਣਿ ਨਰੋ ਮੁਚ੍ਯੇਤ ਪਾਤਕਾਤ੍ ॥ ੧੬੫ ॥

ਨ ਸ਼ਠਾਯ ਪ੍ਰਦਾਤਵ੍ਯਂ ਨ ਧਰ੍ਮਧ੍ਵਜਿਨੇ ਪੁਨਃ ।
ਨਿਨ੍ਦਕਾਯ ਚ ਵਿਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇਵਾਨਾਂ ਵੈਸ਼੍ਣਵਸ੍ਯ ਚ । ੧੬੬ ॥

ਗੁਰੁਭਕ੍ਤਿਵਿਹੀਨਾਯ ਸ਼ਿਵਦ੍ਵੇਸ਼ਰਤਾਯ ਚ ।
ਰਾਧਾਦੁਰ੍ਗਾਭੇਦਮਤੌ ਸਤ੍ਯਂ ਸਤ੍ਯਂ ਨ ਸਂਸ਼ਯਃ ॥ ੧੬੭ ॥

ਯਦਿ ਨਿਨ੍ਦੇਨ੍ਮਹੇਸ਼ਾਨਿ ਗੁਰੁਹਾ ਭਵੇਦ੍ਧ੍ਰੁਵਮ੍ ।
ਵੈਸ਼੍ਣਵੇਸ਼ੁ ਚ ਸ਼ਾਨ੍ਤੇਸ਼ੁ ਨਿਤ੍ਯਂ ਵੈਰਾਗ੍ਯਰਾਗਿਸ਼ੁ ॥ ੧੬੮ ॥

ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਾਯ ਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧਾਯ ਸਨ੍ਧ੍ਯਾਰ੍ਚਨਰਤਾਯ ਚ ।
ਅਦ੍ਵੈਤਾਚਾਰਨਿਰਤੇ ਸ਼ਿਵਭਕ੍ਤਿਰਤਾਯ ਚ । ੧੬੯ ॥

ਗੁਰੁਵਾਕ੍ਯਰਤਾਯੈਵ ਨਿਤ੍ਯਂ ਦੇਯਂ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਿ ।
ਗੋਪਿਤਂ ਸਰ੍ਵਤਨ੍ਤ੍ਰੇਸ਼ੁ ਤਵ ਸ੍ਨੇਹਾਤ੍ਪ੍ਰਕੀਰ੍ਤਿਤਮ੍ ॥ ੧੭੦ ॥

ਨਾਤਃ ਪਰਤਰਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਨਾਤਃ ਪਰਤਰੋ ਮਨੁਃ ।
ਨਾਤਃ ਪਰਤਰੋ ਦੇਵੋ ਯੁਗੇਸ਼੍ਵਪਿ ਚਤੁਰ੍ਸ਼੍ਵਪਿ ॥ ੧੭੧ ॥

ਹਰਿਭਕ੍ਤੇਃ ਪਰਾ ਨਾਸ੍ਤਿ ਮੋਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਗੇਨ੍ਦ੍ਰਜੇ ।
ਵੈਸ਼੍ਣਵੇਭ੍ਯਃ ਪਰਂ ਨਾਸ੍ਤਿ ਪ੍ਰਾਣੇਭ੍ਯੋऽਪਿ ਪ੍ਰਿਯਾ ਮਮ ॥ ੧੭੨ ॥

ਵੈਸ਼੍ਣਵੇਸ਼ੁ ਚ ਸਙ੍ਗੋ ਮੇ ਸਦਾ ਭਵਤੁ ਸੁਨ੍ਦਰਿ ! ।
ਯਸ੍ਯ ਵਂਸ਼ੇ ਕ੍ਵਚਿਦ੍ਦੇਵਾਤ੍ਵੈਸ਼੍ਣਵੋ ਰਾਗਵਰ੍ਜਿਤਃ ॥ ੧੭੩ ॥

ਭਵੇਤ੍ਤਦ੍ਵਂਸ਼ਕੇ ਯੇ ਯੇ ਪੂਰ੍ਵੇ ਸ੍ਯਃ ਪਿਤਰਸ੍ਤਥਾ ।
ਭਵਨ੍ਤਿ ਨਿਰ੍ਮਲਾਸ੍ਤੇ ਹਿ ਯਾਨ੍ਤਿ ਨਿਰ੍ਵਾਣਤਾਂ ਹਰੇਃ ॥ ੧੭੪ ॥

ਬਹੁਨਾ ਕਿਮਿਹੋਕ੍ਤੇਨ ਵੈਸ਼੍ਣਵਾਨਾਨ੍ਤੁ ਦਰ੍ਸ਼ਨਾਤ੍ ।
ਨਿਰ੍ਮਲਾਃ ਪਾਪਰਹਿਤਾਃ ਪਾਪਿਨਃ ਸ੍ਯੁਰ੍ਨ ਸਂਸ਼ਯਃ ॥ ੧੭੫ ॥

ਕਲੌ ਬਾਲੇਸ਼੍ਵਰੋ ਦੇਵਃ ਕਲੌ ਗਙ੍ਗੇਵ ਕੇਵਲਾ ।
ਕਲੌ ਨਾਸ੍ਤ੍ਯੇਵ ਨਾਸ੍ਤ੍ਯੇਵ ਨਾਸ੍ਤ੍ਯੇਵ ਗਤਿਰਨ੍ਯਥਾ ॥ ੧੭੬ ॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਨਾਰਦਪਞ੍ਚਰਾਤ੍ਰੇ ਜ੍ਞਾਨਾਮਤਸਾਰੇ ਚਤੁਰ੍ਥਰਾਤ੍ਰੇ
ਗੋਪਾਲਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਸ਼੍ਟਮੋऽਧ੍ਯਾਯਃ ॥

Also Read 1000 Names of Shri Gopala 2:

1000 Names of Sri Gopala 2 | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Gopala 2 | Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top