Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Gopala 2 | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Shri Gopala 2 Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீகோ³பாலஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் 2 அத²வா பா³லக்ருʼஷ்ணஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥
நாரத³பஞ்சராத்ரே ஜ்ஞாநாம்ருʼதஸாரே சதுர்த²ராத்ரே அஷ்டமோঽத்⁴யாய:

ஶ்ரீபார்வத்யுவாச ।
ப⁴க³வந் ஸர்வதே³வேஶ ! தே³வதே³வ ! ஜக³த்³கு³ரோ ।
கதி²தம் கவசம் தி³வ்யம் பா³லகோ³பாலரூபிணம் ॥ 1 ॥

ஶ்ருதம் மயா தவ முகா²த் பரம் கௌதூஹலம் மம ।
இதா³நீம் ஶ்ரோதுமிச்சா²மி கோ³பாலஸ்ய பரமாத்மந: ॥ 2 ॥

ஸஹஸ்ரம் நாம்நாம் தி³வ்யாநாமஶேஷேணாநுகீர்த்தய ।
தமேவ ஶரணம் நாத² த்ராஹி மாம் ப⁴க்தவத்ஸல ॥ 3 ॥

யதி³ ஸ்நேஹோঽஸ்தி தே³வேஶ மாம் ப்ரதி ப்ராணவல்லப⁴ ।
கேந ப்ரகாஶிதம் பூர்வ குத்ர கிம் வா கதா³ க்வ நு ॥ 3 ॥

பிப³தோঽச்யுதபீயூஷம் ந மேঽத்ராஸ்தி நிராமதா ॥ 4 ॥

ஶ்ரீமஹாதே³வ உவாச ।
ஶ்ரீபா³லக்ருʼஷ்ணஸ்ய ஸஹஸ்ரநாம்ந:
ஸ்தோத்ரஸ்ய கல்பாக்²யஸுரத்³ருமஸ்ய ।
வ்யாஸோ வத³த்யகி²லஶாஸ்த்ரநிதே³ஶகர்தா
ஶ்ருʼண்வந் ஶுகம் முநிக³ணேஷு ஸுரர்ஷிவர்ய: ॥ 5 ॥

புரா மஹர்ஷய: ஸர்வே நாரத³ம் த³ண்ட³கே வநே
ஜிஜ்ஞாஸாந்தி ஸ்ம ப⁴க்த்யா ச கோ³பாலஸ்ய பராத்மந: ॥ 6 ॥

நாம்ந: ஸஹஸ்ரம் பரமம் ஶ்ருʼணு தே³வி ! ஸமாஸத: ।
ஶ்ருத்வா ஶ்ரீபா³லக்ருʼஷ்ணஸ்ய நாம்ந: ஸாஹஸ்ரகம் ப்ரியே ॥ 7 ॥

வ்யபைதி ஸர்வபாபாநி ப்³ரஹ்மஹத்யாதி³காநி ச ।
கலௌ பா³லேஶ்வரோ தே³வ: கலௌ வ்ருʼந்தா³வநம் வநம் ॥ 8 ॥

கலௌ க³ங்கௌ³ முக்திதா³த்ரீ கலௌ கீ³தா பராக³தி: ।
நாஸ்தி யஜ்ஞாதி³கார்யாணி ஹரேர்நாமைவ கேவலம் ।
கலௌ விமுக்தயே ந்ரூʼணாம் நாஸ்த்யேவ க³திரந்யதா² ॥ 9 ॥

விநியோக:³ –
அஸ்ய ஶ்ரீபா³லக்ருʼஷ்ணஸ்ய ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரஸ்ய நாரத³ ருʼஷி:
ஶ்ரீபா³லக்ருʼஷ்ணோ தே³வதா புருஷார்த²ஸித்³த⁴யே ஜபே விநியோக:³ ।

பா³லக்ருʼஷ்ண: ஸுராதீ⁴ஶோ பூ⁴தாவாஸோ வ்ரஜேஶ்வர: ।
வ்ரஜேந்த்³ரநந்த³நோ நந்தீ³ வ்ரஜாங்க³நவிஹாரண: ॥ 10 ॥

கோ³கோ³பகோ³பிகாநந்த³காரகோ ப⁴க்திவர்த⁴ந: ।
கோ³வத்ஸபுச்ச²ஸங்கர்ஷஜாதாநந்த³ப⁴ரோঽஜய: ॥ 11 ॥

ரிங்க³மாணக³தி: ஶ்ரீமாநதிப⁴க்திப்ரகாஶந: ।
தூ⁴லிதூ⁴ஸர ஸர்வாங்கோ³ க⁴டீபீதபரிச்ச²த:³ ॥ 12 ॥

புரடாப⁴ரண: ஶ்ரீஶோ க³திர்க³திமதாம் ஸதா³ ।
யோகீ³ஶோ யோக³வந்த்³யாஶ்ச யோகா³தீ⁴ஶோ யஶ:ப்ரத:³ ॥ 13 ॥

யஶோதா³நந்த³ந: க்ருʼஷ்ணோ கோ³வத்ஸபரிசாரக: ।
க³வேந்த்³ரஶ்ச க³வாக்ஷஶ்ச க³வாத்⁴யக்ஷோ க³வாம் க³தி ॥ 14 ॥

க³வேஶஶ்ச க³வீஶஶ்ச கோ³சாரணபராயண: ।
கோ³தூ⁴லிதா⁴மப்ரியகோ கோ³தூ⁴லிக்ருʼதபூ⁴ஷண: ॥ 15 ॥

கோ³ராஸ்யோ கோ³ரஸாஶோகோ³ கோ³ரஸாஞ்சிததா⁴மக: ।
கோ³ரஸாஸ்வாத³கோ வைத்³யோ வேதா³தீதோ வஸுப்ரத:³ ॥ 16 ॥

விபுலாம்ஶோ ரிபுஹரோ விக்ஷரோ ஜயதோ³ ஜய: ।
ஜக³த்³வந்த்³யோ ஜக³ந்நாதோ² ஜக³தா³ராத்⁴யபாத³க: ॥ 17 ॥

ஜக³தீ³ஶோ ஜக³த்கர்தா ஜக³த்பூஜ்யோ ஜயாரிஹா ।
ஜயதாம் ஜயஶீலஶ்ச ஜயாதீதோ ஜக³த்³ப³ல: ॥ 18 ॥

ஜக³த்³த⁴ர்தா பாலயிதா பாதா தா⁴தா மஹேஶ்வர: ।
ராதி⁴காநந்த³நோ ராதா⁴ப்ராணநாதோ² ரஸப்ரத:³ ॥ 19 ॥

ராதா⁴ப⁴க்திகர: ஶுத்³தோ⁴ ராதா⁴ராத்⁴யோ ரமாப்ரிய: ।
கோ³குலாநந்த³தா³தா ச கோ³குலாநந்த³ரூபத்⁴ருʼக் ॥ 20 ॥

கோ³குலேஶ்வரகல்யாணோ கோ³குலேஶ்வரநந்த³ந: ।
கோ³லோகாபி⁴ரிதி: ஸ்ரக்³வீ கோ³லோகேஶ்வரநாயக: ॥ 21 ॥

நித்யம் கோ³லோகவஸதிர்நித்யம் கோ³கோ³பநந்த³ந: ।
க³ணேஶ்வரோ க³ணாத்⁴யக்ஷோ க³ணாநாம் பரிபூரக: ॥ 22 ॥

கு³ணா கு³ணோத்கரோ க³ண்யோ கு³ணாதீதௌ கு³ணாகர: ।
கு³ணப்ரியோ கு³ணாதா⁴ரோ கு³ணாராத்⁴யோ க³ணாக்³ரணீ ॥ 23 ॥

க³ணநாயகோ விக்⁴நஹரோ ஹேரம்ப:³ பார்வதீஸுத: ।
பர்வதாதி⁴நிவாஸீ ச கோ³வர்த⁴நத⁴ரோ கு³ரு: ॥ 24 ॥

கோ³வர்த⁴நபதி: ஶாந்தோ கோ³வர்த⁴நவிஹாரக: ।
கோ³வர்த⁴நோ கீ³தக³திர்க³வாக்ஷோ கோ³வ்ருʼக்ஷேக்ஷண: ॥ 25 ॥

க³ப⁴ஸ்திநேமிர்கீ³தாத்மா கீ³தக³ம்யோ க³திப்ரத:³ ।
க³வாமயோ யஜ்ஞநேமிர்யஜ்ஞாங்கோ³ யஜ்ஞரூபத்⁴ருʼக் ॥ 26 ॥

யஜ்ஞப்ரியோ யஜ்ஞஹர்தா யஜ்ஞக³ம்யோ யஜுர்க³தி: ।
யஜ்ஞாங்கோ³ யஜ்ஞக³ம்யஶ்ச யஜ்ஞப்ராப்யோ விமத்ஸர: ॥ 27 ॥

யஜ்ஞாந்தக்ருʼத் யஜ்ஞகு³ணோ யஜ்ஞாதீதோ யஜு:ப்ரிய: ।
மநுர்மந்வாதி³ரூபீ ச மந்வந்தரவிஹாரக: ॥ 28 ॥

மநுப்ரியோ மநோர்வம்ஶதா⁴ரீ மாத⁴வமாபதி: ।
மாயாப்ரியோ மஹாமாயோ மாயாதீதோ மயாந்தக: ॥ 29 ॥

மாயாபி⁴கா³மீ மாயாக்²யோ மஹாமாயாவரப்ரத:³ ।
மஹாமாயாப்ரதோ³ மாயாநந்தோ³ மாயேஶ்வர: கவி: ॥ 30 ॥

கரணம் காரணம் கர்தா கார்யம் கர்ம க்ரியா மதி: ।
கார்யாதீதோ க³வாம் நாதோ² ஜக³ந்நாதோ² கு³ணாகர: ॥ 31 ॥

விஶ்வரூபோ விரூபாக்²யோ வித்³யாநந்தோ³ வஸுப்ரத:³ ।
வாஸுதே³வோ விஶிஷ்டேஶோ வாணீஶோ வாக்யதிர்மஹ: ॥ 32 ॥

வாஸுதே³வோ வஸுஶ்ரேஷ்டோ² தே³வகீநந்த³நோঽரிஹா
வஸுபாதா வஸுபதிர்வஸுதா⁴பரிபாலக: । 33 ॥

கம்ஸாரி: கம்ஸஹந்தா ச கம்ஸாராத்⁴யோ க³திர்க³வாம் ।
கோ³விந்தோ³ கோ³மதாம் பாலோ கோ³பநாரீஜநாதி⁴ப: ॥ 34 ॥

கோ³பீரதோ ருருநக²தா⁴ரீ ஹாரீ ஜக³த்³கு³ரு: ।
ஜாநுஜங்கா⁴ந்தராலஶ்ச பீதாம்ப³ரத⁴ரோ ஹரி: ॥ 35 ॥

ஹையங்க³வீநஸம்போ⁴க்தா பாயஸாஶோ க³வாம் கு³ரு: ।
ப்³ரஹ்மண்யோ ப்³ரஹ்யணாঽঽராத்⁴யோநித்யம் கோ³விப்ரபாலக: ॥ 36 ॥

ப⁴க்தப்ரியோ ப⁴க்தலப்⁴யோ ப⁴க்த்யாதீதோ பு⁴வாம் க³தி: ।
பூ⁴லோகபாதா ஹர்தா ச பூ⁴கோ³லபரிசிந்தக: ॥ 37 ॥

நித்யம் பூ⁴லோகவாஸீ ச ஜநலோகநிவாஸக: ।
தபோலோகநிவாஸீ ச வைகுண்டோ² விஷ்டஸஸ்ரவா: ॥ 38 ॥

விகுண்ட²வாஸீ வைகுண்ட²வாஸீ ஹாஸீ ரஸப்ரத:³ ।
ரஸிகாகோ³பிகாநந்த³தா³யகோ பா³லக்⁴ருʼக்³வபு: ॥ 39 ॥

யஶஸ்வீ யமுநாதீரபுலிநேঽதீவமோஹந: ।
வஸ்த்ரஹர்தா கோ³பிகாநாம் மநோஹாரீ வரப்ரத:³ ॥ 40 ॥

த³தி⁴ப⁴க்ஷோ த³யாதா⁴ரோ தா³தா பாதா ஹ்ருʼதாஹ்ருʼத: ।
மண்ட³போ மண்ட³லாதீ⁴ஶோ ராஜராஜேஶ்வரோ விபு:⁴ ॥ 41 ॥

விஶ்வத்⁴ருʼக் விஶ்வபு⁴க் விஶ்வபாலகோ விஶ்வமோஹந: ।
வித்³வத்ப்ரியோ வீதஹவ்யோ ஹவ்யக³வ்யக்ருʼதாஶந: ॥ 42 ॥

கவ்யபு⁴க் பித்ருʼவர்தீ ச காவ்யாத்மா கவ்யபோ⁴ஜந: ।
ராமோ விராமோ ரதிதோ³ ரதிப⁴ர்தா ரதிப்ரிய: ॥ 43 ॥

ப்ரத்³யும்நோঽக்ரூரத³ம்யஶ்ச க்ரூராத்மா கூரமர்த³ந: ।
க்ருʼபாலுஶ்ச த³யாலுஶ்ச ஶயாலு: ஸரிதாம் பதி: ॥ 44 ॥

நதீ³நத³விதா⁴தா ச நதீ³நதா³விஹாரக: ।
ஸிந்து:⁴ ஸிந்து⁴ப்ரியோதா³ந்த: ஶாந்த: காந்த: கலாநிதி:⁴ ॥ 45 ॥

ஸம்ந்யாஸக்ருʼத்ஸதாம் ப⁴ர்தா ஸாதூ⁴ச்சி²ஷ்டக்ருʼதாஶந: ।
ஸாது⁴ப்ரிய: ஸாது⁴க³ம்யோ ஸாத்⁴வாசாரநிஷேவக: ॥ 46 ॥

ஜந்மகர்மப²லத்யாகீ³ யோகீ³ போ⁴கீ³ ம்ருʼகீ³பதி: ।
மார்கா³தீதோ யோக³மார்கோ³ மார்க³மாணோ மஹோரவி: ॥ 47 ॥

ரவிலோசநோ ரவேரங்க³பா⁴கீ³ த்³வாத³ஶரூபத்⁴ருʼக் ।
கோ³பாலோ பா³லகோ³பாலோபா³லகாநந்த³தா³யக: ॥ 48 ॥

பா³லகாநாம் பதி: ஶ்ரீஶோ விரதி: ஸர்வபாபிநாம் ।
ஶ்ரீல: ஶ்ரீமாந் ஶ்ரீயுதஶ்ச ஶ்ரீநிவாஸ: ஶ்ரிய: பதி: ॥ 49 ॥

ஶ்ரீத:³ ஶ்ரீஶ: ஶ்ரிய:காந்தோ ரமாகாந்தோ ரமேஶ்வர: ।
ஶ்ரீகாந்தோ த⁴ரணீகாந்த உமாகாந்தப்ரிய: ப்ரபு:⁴ ॥ 50 ॥

இஷ்டঽபி⁴லாஷீ வரதோ³ வேத³க³ம்யோ து³ராஶய: ।
து:³க²ஹர்தா து:³க²நாஶோ ப⁴வது:³க²நிவாரக: ॥ 51 ॥

யதே²ச்சா²சாரநிரதோ யதே²ச்சா²சாரஸுரப்ரிய: ।
யதே²ச்சா²லாப⁴ஸந்துஷ்டோ யதே²ச்ச²ஸ்ய மநோঽந்தர: ॥ 52 ॥

நவீநநீரதா³பா⁴ஸோ நீலாஞ்ஜநசயப்ரப:⁴ ।
நவது³ர்தி³நமேகா⁴போ⁴ நவமேக⁴ச்ச²வி: க்வசித் ॥ 53 ॥

ஸ்வர்ணவர்ணோ ந்யாஸதா⁴ரோ த்³விபு⁴ஜோ ப³ஹுபா³ஹுக: ।
கிரீடதா⁴ரீ முகுடீ மூர்திபஞ்ஜரஸுந்த³ர: ॥ 54 ॥

மநோரத²பதா²தீதகாரகோ ப⁴க்தவத்ஸல: ।
கண்வாந்நபோ⁴க்தா கபிலோ கபிஶோ க³ருடா³த்மக ॥ 55 ॥

ஸுவர்ணவர்ணோ ஹேமாம: பூதநாந்தக இத்யாபி: ।
பூதநாஸ்தநபாதா ச ப்ராணாந்தகரணோ ரிபு: ॥ 56 ॥

வத்ஸநாஶோ வத்ஸபாலோ வத்ஸேஶ்வரவஸூத்தம: ।
ஹேமாபோ⁴ ஹேமகண்ட²ஶ்ச ஶ்ரீவத்ஸ: ஶ்ரீமதாம் பதி: ॥ 57 ॥

ஸநந்த³நபதா²ராத்⁴யோ பாதுர்தா⁴துமதாம் பதி: ।
ஸநத்குமாரயோகா³த்மா ஸநேகஶ்வரரூபத்⁴ருʼக் ॥ 58 ॥

ஸநாதநபதோ³ தா³தா நித்யம் சைவ ஸநாதந: ।
பா⁴ண்டீ³ரவநவாஸீ ச ஶ்ரீவ்ருʼந்தா³வநநாயக: ॥ 59 ॥

வ்ருʼந்தா³வநேஶ்வரீபூஜ்யோ வ்ருʼந்தா³ரண்யவிஹாரக: ।
யமுநாதீரகோ³தே⁴நுபாலகோ மேக⁴மந்மத:² ॥ 60 ॥

கந்த³ர்பத³ர்பஹரணோ மநோநயநநந்த³ந: ।
பா³லகேலிப்ரிய: காந்தோ பா³லக்ரீடா³பரிச்ச²த:³ ॥ 61 ॥

பா³லாநாம் ரக்ஷகோ பா³ல: க்ரீடா³கௌதுககாரக: ।
பா³ல்யரூபத⁴ரோ த⁴ந்வீ தா⁴நுஷ்கீ ஶூலத்⁴ருʼக் விபு:⁴ ॥ 62 ॥

அம்ருʼதாம்ஶோঽம்ருʼதவபு: பீயூஷபரிபாலக: ।
பீயூஷபாயீ பௌரவ்யாநந்த³நோ நந்தி³வர்த⁴ந: ॥ 63 ॥

ஶ்ரீதா³மாம்ஶுகபாதா ச ஶ்ரீதா³மபரிபூ⁴ஷண: ।
வ்ருʼந்தா³ரண்யப்ரிய: க்ருʼஷ்ண: கிஶோர காந்தரூபத்⁴ருʼக் ॥ 64 ॥

காமராஜ: கலாதீதோ யோகி³நாம் பரிசிந்தக: ।
வ்ருʼஷேஶ்வர: க்ருʼபாபாலோ கா³யத்ரீக³திவல்லப:⁴ ॥ 65 ॥

நிர்வாணதா³யகோ மோக்ஷதா³யீ வேத³விபா⁴க³க: ।
வேத³வ்யாஸப்ரியோ வைத்³யோ வைத்³யாநந்த³ப்ரிய: ஶுப:⁴ ॥ 66 ॥

ஶுகதே³வோ க³யாநாதோ² க³யாஸுரக³திப்ரத:³ ।
விஷ்ணுர்ஜிஷ்ணுர்க³ரிஷ்ட²ஶ்ச ஸ்த²விஷ்டாஶ்ச ஸ்த²வீயஸாம் ॥ 67 ॥

வரிஷ்ட²ஶ்ச யவிஷ்ட²ஶ்ச பூ⁴யிஷ்ட²ஶ்ச பு⁴வ: பதி: ।
து³ர்க³தேர்நாஶகோ து³ர்க³பாலகோ து³ஷ்டநாஶக: ॥ 68 ॥

காலீயஸர்பத³மநோ யமுநாநிர்மலோத³க: ।
யமுநாபுலிநே ரம்யே நிர்மலே பாவநோத³கே ॥ 69 ॥

வஸந்துபா³லகோ³பாலரூபதா⁴ரீ கி³ராம் பதி: ।
வாக்³தா³தா வாக்ப்ரதோ³ வாணீநாதோ² ப்³ராஹ்மணரக்ஷக: ॥ 70 ॥

ப்³ரஹ்மண்யே ப்³ரஹ்மக்ருʼத்³ப்³ரஹ்ம ப்³ரஹ்மகர்மப்ரதா³யக: ।
வ்ரஹ்மண்யதே³வோ ப்³ரஹ்மண்யதா³யகோ ப்³ராஹ்மணப்ரிய: ॥ 71 ॥

ஸ்வஸ்திப்ரியோঽஸ்வஸ்த²த⁴ரோঽஸ்வஸ்த²நாஶோ தி⁴யாம் பதி: ।
க்வணந்நூபுரத்⁴ருʼக்³விஶ்வரூபீ விஶ்வேஶ்வர: ஶிவ: ॥ 72 ॥

ஶிவாத்மகோ பா³ல்யவபு: ஶிவாத்மா ஶிவரூபத்⁴ருʼக் ।
ஸதா³ஶிவப்ரியோ தே³வ: ஶிவவந்த்³யோ ஜக³த்ஶிவ: ॥ 73 ॥

கோ³மத்⁴யவாஸீ கோ³வாஸீ கோ³பகோ³பீமநோঽந்தர: ।
த⁴ர்மோ த⁴ர்மது⁴ரீணஶ்ச த⁴ர்மரூபோ த⁴ராத⁴ர: ॥ 74 ॥

ஸ்வோபார்ஜிதயஶா: கீர்திவர்த⁴நோ நந்தி³ரூபக: ।
தே³வஹூதிஜ்ஞாநதா³தா யோக³ஸாங்க்²யநிவர்தக: ॥ 75 ॥

த்ருʼணாவர்தப்ராணஹாரீ ஶகடாஸுரப⁴ஞ்ஜந: ।
ப்ரலம்ப³ஹாரீ ரிபுஹா ததா² தே⁴நுகமர்த³ந: ॥ 76 ॥

அரிஷ்டாநாஶநோঽசிந்த்ய: கேஶிஹா கேஶிநாஶந: ।
கங்கஹா கம்ஸஹா கம்ஸநாஶநோ ரிபுநாஶந: ॥ 77 ॥

யமுநாஜலகல்லோலத³ர்ஶீ ஹர்ஷீ ப்ரியம்வத:³ ।
ஸ்வச்ச²ந்த³ஹாரீ யமுநாஜலஹாரீ ஸுரப்ரிய: ॥ 78 ॥

லீலாத்⁴ருʼதவபு: கேலிகாரகோ த⁴ரணீத⁴ர: ।
கோ³ப்தா க³ரிஷ்டோ² க³தி³தோ³ க³திகாரீ க³யேஶ்வர: ॥ 79 ॥

ஶோபா⁴ப்ரிய: ஶுப⁴கரோ விபுலஶ்ரீப்ரதாபந: ।
கேஶிதை³த்யஹரோ தா³த்ரீ தா³தா த⁴ர்மார்த²ஸாத⁴ந ॥ 80 ॥

த்ரிஸாமா த்ரிக்க்ருʼத்ஸாம: ஸர்வாத்மா ஸர்வதீ³பந: ।
ஸர்வஜ்ஞ: ஸுக³தோ பு³த்³தோ⁴ பௌ³த்³த⁴ரூபீ ஜநார்த³ந: ॥ 81 ॥

தை³த்யாரி: புண்ட³ரீகாக்ஷ: பத்³மநாபோ⁴ঽச்யுதோঽஸித: ।
பத்³மாக்ஷ: பத்³மஜாகாந்தோ க³ருடா³ஸநவிக்³ரஹ: ॥ 82 ॥

கா³ருத்மதத⁴ரோ தே⁴நுபாலக: ஸுப்தவிக்³ரஹ: ।
ஆர்திஹா பாபஹாநேஹா பூ⁴திஹா பூ⁴திவர்த⁴ந: ॥ 83 ॥

வாஞ்சா²கல்பத்³ரும: ஸாக்ஷாந்மேதா⁴வீ க³ருட³த்⁴வஜ: ।
நீலஶ்வேத: ஸித: க்ருʼஷ்ணோ கௌ³ர: பீதாம்ப³ரச்ச²த:³ ॥ 84 ॥

ப⁴க்தார்திநாஶநோ கீ³ர்ண: ஶீர்ணோ ஜீர்ணதநுச்ச²த:³ ।
ப³லிப்ரியோ ப³லிஹரோ ப³லிப³ந்த⁴நதத்பர: ॥ 85 ॥

வாமநோ வாமதே³வஶ்ச தை³த்யாரி: கஞ்ஜலோசந: ।
உதீ³ர்ண: ஸர்வதோ கோ³ப்தா யோக³க³ம்ய: புராதந: ॥ 86 ॥

நாராயணோ நரவபு: க்ருʼஷ்ணார்ஜுநவபுர்த⁴ர: ।
த்ரிநாபி⁴ஸ்த்ரிவ்ருʼதாம் ஸேவ்யோ யுகா³தீதோ யுகா³த்மக: ॥ 87 ॥

ஹம்ஸோ ஹம்ஸீ ஹம்ஸவபுர்ஹம்ஸரூபீ க்ருʼபாமய: ।
ஹராத்மகோ ஹரவபுர்ஹரபா⁴வநதத்பர: ॥ 88 ॥

த⁴ர்மராகோ³ யமவபுஸ்த்ரிபுராந்தகவிக்³ரஹ: ।
யுதி⁴ஷ்டி²ரப்ரியோ ராஜ்யதா³தா ராஜேந்த்³ரவிக்³ரஹ: ॥ 89 ॥

இந்த்³ரயஜ்ஞஹரோ கோ³வர்த⁴நதா⁴ரீ கி³ராம் பதி: ।
யஜ்ஞபு⁴க்³யஜ்ஞகாரீ ச ஹிதகாரீ ஹிதாந்தக: ॥ 90 ॥

அக்ரூரவந்த்³யோ விஶ்வத்⁴ருக³ஶ்வஹாரீ ஹயாஸ்யக: ।
ஹயக்³ரீவ: ஸ்மிதமுகோ² கோ³பீகாந்தோঽருணத்⁴வத:⁴ ॥ 91 ॥

நிரஸ்தஸாம்யாதிஶய: ஸர்வாத்மா ஸர்வமண்ட³ந: ।
கோ³பீப்ரீதிகரோ கோ³பீமநோஹாரீ ஹரிர்ஹரி: ॥ 92 ॥

லக்ஷ்மணோ ப⁴ரதோ ராம: ஶத்ருக்⁴நோ நீலரூபக: ।
ஹநூமஜ்ஜ்ஞாநதா³தா ச ஜாநகீவல்லபோ⁴ கி³ரி: ॥ 93 ॥

கி³ரிரூபோ கி³ரிமகோ² கி³ரியஜ்ஞப்ரவர்த்தக: ॥ 94 ॥

ப⁴வாப்³தி⁴போத: ஶுப⁴க்ருʼச்ச்²ருப⁴பு⁴க் ஶுப⁴வர்த⁴ந: ।
வாராரோஹீ ஹரிமுகோ² மண்டூ³கக³திலாலஸ: ॥ 95 ॥

நேத்ரவத்³த⁴க்ரியோ கோ³பபா³லகோ பா³லகோ கு³ண: ।
கு³ணார்ணவப்ரியோ பூ⁴தநாதோ² பூ⁴தாத்மகஶ்ச ஸ: ॥ 96 ॥

இந்த்³ரஜித்³ப⁴யதா³தா ச யஜுஷாம் பரிரப்பதி: ।
கீ³ர்வாணவந்த்³யோ கீ³ர்வாணக³திரிஷ்டோகு³ருர்க³தி: ॥ 97 ॥

சதுர்முக²ஸ்துதிமுகோ² ப்³ரஹ்மநாரத³ஸேவித: ।
உமாகாந்ததி⁴யாঽঽராத்⁴யோ க³ணநாகு³ணஸீமக: ॥ 98 ॥

ஸீமாந்தமார்கோ³ க³ணிகாக³ணமண்ட³லஸேவித: ।
கோ³பீத்³ருʼக்பத்³மமது⁴போ கோ³பீத்³ருʼங்மண்ட³லேஶ்வர: ॥ 99 ॥

கோ³ப்யாலிங்க³நக்ருʼத்³கோ³பீஹ்ருʼத³யாநந்த³காரக: ।
மயூரபிச்ச²ஶிக²ர: கங்கணாங்கத³பூ⁴ஷண: ॥ 100 ॥

ஸ்வர்ணசம்பகஸந்தோ³ல: ஸ்வர்ணநூபுரபூ⁴ஷண: ।
ஸ்வர்ணதாடங்ககர்ணஶ்ச ஸ்வர்ணசம்பகபூ⁴ஷித: ॥ 101 ॥

சூடா³க்³ரார்பிதரத்நேந்த்³ரஸார: ஸ்வர்ணாம்ப³ரச்ச²த:³ ।
ஆஜாநுபா³ஹு: ஸுமுகோ² ஜக³ஜ்ஜநநதத்பர: ॥ 102 ॥

பா³லக்ரீடா³ঽதிசபலோ பா⁴ண்டீ³ரவநநந்த³ந: ।
மஹாஶால: ஶ்ருதிமுகோ² க³ங்கா³சரணஸேவந: ॥ 103 ॥

க³ங்கா³ம்பு³பாத:³ கரஜாகரதோயாஜலேஶ்வர: ।
க³ண்ட³கீதீரஸம்பூ⁴தோ க³ண்ட³கீஜலமர்த³ந: ॥ 104 ॥

ஶாலக்³ராம: ஶாலரூபீ ஶஶிபூ⁴ஷணபூ⁴ஷண: ।
ஶஶிபாத:³ ஶஶிநகோ² வரார்ஹோ யுவதீப்ரிய: ॥ 105 ॥

ப்ரேமபத:³ ப்ரேமலப்⁴யோ ப⁴க்த்யாதீதோ ப⁴வப்ரத:³ ।
அநந்தஶாயீ ஶவக்ருʼச்ச²யநோ யோகி³நீஶ்வர: ॥ 106 ॥

பூதநாஶகுநிப்ராணஹாரகோ ப⁴வபாலக: ।
ஸர்வலக்ஷணலக்ஷண்யோ லக்ஷ்மீமாந் லக்ஷ்மணாக்³ரஜ: ॥ 107 ॥

ஸர்வாந்தக்ருʼத்ஸர்வகு³ஹ்ய ஸர்வாதீதோঽঽஸுராந்தக: ।
ப்ராதராஶநஸம்பூர்ணோ த⁴ரணீரேணுகு³ண்டி²த: ॥ 108 ॥

இஜ்யோ மஹேஜ்ய ஸர்வேஜ்ய இஜ்யரூபீஜ்யபோ⁴ஜந: ।
ப்³ரஹ்மார்பணபரோ நித்யம் ப்³ரஹ்மாக்³நிப்ரீதிலாலஸ: ॥ 109 ॥

மத³நோ மத³நாராத்⁴யோ மநோமத²நரூபக: ।
நீலாஞ்சிதாகுஞ்சிதகோ பா³லவ்ருʼந்த³விபூ⁴ஷித: ॥ 110 ॥

ஸ்தோகக்ரீடா³பரோ நித்யம் ஸ்தோகபோ⁴ஜநதத்பர: ।
லலிதாவிஶகா²ஶ்யாமலதாவந்தி³பாத³க: ॥ 111 ॥

ஶ்ரீமதீப்ரியகாரீ ச ஶ்ரீமத்யா பாத³பூஜித: ।
ஶ்ரீஸம்ஸேவிதபாதா³ப்³ஜோ வேணுவாத்³யவிஶாரத:³ ॥ 112 ॥

ஶ்ருʼங்க³வேத்ரகரோ நித்யம் ஶ்ருʼங்க³வாத்³யப்ரிய: ஸதா³ ।
ப³லராமாநுஜ: ஶ்ரீமாந் க³ஜேந்த்³ரஸ்துதபாத³க: ॥ 113 ॥

ஹலாயது:⁴ பீதவாஸா நீலாம்ப³ரபரிச்ச²த:³ ।
க³ஜேந்த்³ரவக்த்ரோ ஹேரம்போ³ லலநாகுலபாலக: ॥ 114 ॥

ராஸக்ரீடா³விநோத³ஶ்ச கோ³பீநயநஹாரக: ।
ப³லப்ரதோ³ வீதப⁴யோ ப⁴க்தார்திபரிநாஶந: ॥ 115 ॥

ப⁴க்திப்ரியோ ப⁴க்திதா³தா தா³மோத³ர இப⁴ஸ்பதி: ।
இந்த்³ரத³ர்பஹரோঽநந்தோ நித்யாநந்த³ஶ்சிதா³த்மக: ॥ 116 ॥

சைதந்யரூபஶ்சைதந்யஶ்சேதநாகு³ணவர்ஜித: ।
அத்³வைதாசாரநிபுணோঽத்³வைத: பரமநாயக: ॥ 117 ॥

ஶிவப⁴க்திப்ரதோ³ ப⁴க்தோ ப⁴க்தாநாமந்தராஶய: ।
வித்³வத்தமோ து³ர்க³திஹா புண்யாத்மா புண்யபாலக: ॥ 118 ॥

ஜ்யேஷ்ட:² ஶ்ரேஷ்ட:² கநிஷ்ட²ஶ்ச நிஷ்டோ²ঽதிஷ்ட² உமாபதி: ।
ஸுரேந்த்³ரவந்த்³யசரணோ கோ³த்ரஹா கோ³த்ரவர்ஜித: ॥ 119 ॥

நாராயணப்ரியோ நாரஶாயீ நாரத³ஸேவித: ।
கோ³பாலபா³லஸம்ஸேவ்ய: ஸதா³நிர்மலமாநஸ: ॥ 120 ॥

மநுமந்த்ரோ மந்த்ரபதிர்தா⁴தா தா⁴மவிவர்ஜித: ।
த⁴ராப்ரதோ³ த்⁴ருʼதிகு³ணோ யோகீ³ந்த்³ர கல்பபாத³ப: ॥ 121 ॥

அசிந்த்யாதிஶயாநந்த³ரூபீ பாண்ட³வபூஜித: ।
ஶிஶுபாலப்ராணஹாரீ த³ந்தவக்ரநிஸூத³ந: ॥ 122 ॥

அநாதி³ஶாதி³புருஷோ கோ³த்ரீ கா³த்ரவிவர்ஜித: ।
ஸர்வாபத்தாரகோது³ர்கோ³ த்³ருʼஷ்டதை³த்யகுலாந்தக: ॥ 123 ॥

நிரந்தர: ஶுசிமுகோ² நிகும்ப⁴குலதீ³பந: ।
பா⁴நுர்ஹநூர்த்³த⁴நு: ஸ்தா²ணு: க்ருʼஶாநு: க்ருʼதநுர்த⁴நு: ॥ 124 ॥

அநுர்ஜந்மாதி³ரஹிதோ ஜாதிகோ³த்ரவிவர்ஜித: ।
தா³வாநலநிஹந்தா ச த³நுஜாரிர்ப³காபஹா ॥ 125 ॥

ப்ரஹ்லாத³ப⁴க்தோ ப⁴க்தேஷ்டதா³தா தா³நவகோ³த்ரஹா ।
ஸுரபி⁴ர்து³க்³த⁴யோ து³க்³த⁴ஹாரீ ஶௌரி: ஶுசாம் ஹரி: ॥ 126 ॥

யதே²ஷ்டதோ³ঽதிஸுலப:⁴ ஸர்வஜ்ஞ: ஸர்வதோமுக:² ।
தை³த்யாரி: கைடபா⁴ரிஶ்ச கம்ஸாரி: ஸர்வதாபந: ॥ 127 ॥

த்³விபு⁴ஜ: ஷட்³பு⁴ஜோ ஹ்யந்தர்பு⁴ஜோ மாதலிஸாரதி:² ।
ஶேஷ: ஶேஷாதி⁴நாத²ஶ்ச ஶேஷீ ஶேஶாந்தவிக்³ரஹ: ॥ 128 ॥

கேதுர்த⁴ரித்ரீசாரித்ரஶ்சதுர்மூர்திஶ்சதுர்க³தி: ।
சதுர்தா⁴ சதுராத்மா ச சதுர்வர்க³ப்ரதா³யக: ॥ 129 ॥

கந்த³ர்பத³ர்பஹாரீ ச நித்ய: ஸர்வாங்க³ஸுந்த³ர: ।
ஶசீபதிபதிர்நேதா தா³தா மோக்ஷகு³ருர்த்³விஜ: ॥ 130 ॥

ஹ்ருʼதஸ்வநாதோ²ঽநாத²ஸ்ய நாத:² ஶ்ரீக³ருடா³ஸந: ।
ஶ்ரீத⁴ர: ஶ்ரீகர: ஶ்ரேய: பதிர்க³திரபாம் பதி: ॥ 131 ॥

அஶேஷவந்த்³யோ கீ³தாத்மா கீ³தாகா³நபராயண: ।
கா³யத்ரீதா⁴மஶுப⁴தோ³ வேலாமோத³பராயண: ॥ 132 ॥

த⁴நாதி⁴ப: குலபதிர்வஸுதே³வாத்மஜோঽரிஹா ।
அஜைகபாத் ஸஹஸ்ராக்ஷோ நித்யாத்மா நித்யவிக்³ரஹ: ॥ 133 ॥

நித்ய: ஸர்வக³த: ஸ்தா²ணுரஜோঽக்³நிர்கி³ரிநாயக: ।
கோ³நாயக: ஶோகஹந்தா: காமாரி: காமதீ³பந: ॥ 134 ॥

விஜிதாத்மா விதே⁴யாத்மா ஸோமாத்மா ஸோமவிக்³ரஹ: ।
க்³ரஹரூபீ க்³ரஹாத்⁴யக்ஷோ க்³ரஹமர்த³நகாரக: ॥ 135 ॥

வைகா²நஸ: புண்யஜநோ ஜக³தா³தி³ர்ஜக³த்பதி: ।
நீலேந்தீ³வரபோ⁴ நீலவபு: காமாங்க³நாஶந: ॥ 136 ॥

காமவீஜாந்வித: ஸ்தூ²ல: க்ருʼஶ: க்ருʼஶதநுர்நிஜ: ।
நைக³மேயோঽக்³நிபுத்ரஶ்ச ஷாண்மாதுர: உமாபதி: ॥ 137 ॥

மண்டூ³கவேஶாத்⁴யக்ஷஶ்ச ததா² நகுலநாஶந: ।
ஸிம்ஹோ ஹரீந்த்³ர: கேஶீந்த்³ரஹந்தா தாபநிவாரண: ॥ 138 ॥

கி³ரீந்த்³ரஜாபாத³ஸேவ்ய: ஸதா³ நிர்மலமாநஸ: ।
ஸதா³ஶிவப்ரியோ தே³வ: ஶிவ: ஸர்வ உமாபதி: ॥ 139 ॥

ஶிவப⁴க்தோ கி³ராமாதி:³ ஶிவாராத்⁴யோ ஜக³த்³கு³ரூ: ।
ஶிவப்ரியோ நீலகண்ட:² ஶிதிகண்ட:² உஷாபதி: ॥ 140 ॥

ப்ரத்³யும்நபுத்ரோ நிஶட:² ஶட:² ஶட²த⁴நாபஹா ।
தூ⁴பாப்ரியோ தூ⁴பதா³தா கு³க்³கு³ல்வகு³ருதூ⁴பித: ॥ 141 ॥

நீலாம்ப³ர: பீதவாஸா ரக்தஶ்வேதபரிச்ச²த:³ ।
நிஶாபதிர்தி³வாநாதோ² தே³வப்³ராஹ்மணபாலக: ॥ 142 ॥

உமாப்ரியோ யோகி³மநோஹாரீ ஹாரவிபூ⁴ஷித: ।
க²கே³ந்த்³ரவந்த்³யபாதா³ப்³ஜ: ஸேவாதபபராங்முக:² ॥ 143 ॥

பரார்த²தோ³ঽபரபதி: பராத்பரதரோ கு³ரு: ।
ஸேவாப்ரியோ நிர்கு³ணஶ்ச ஸகு³ண: ஶ்ருதிஸுந்த³ர: ॥ 144 ॥

தே³வாதி⁴தே³வோ தே³வேஶோ தே³வபூஜ்யோ தி³வாபதி: ।
தி³வ: பதிர்வ்ருʼஹத்³பா⁴நு: ஸேவிதேப்ஸிததா³யக: ॥ 145 ॥

கோ³தமாஶ்ரமவாஸீ ச கோ³தமஶ்ரீநிஷேவித: ।
ரக்தாம்ப³ரத⁴ரோ தி³வ்யோ தே³வீபாதா³ப்³ஜபூஜித: ॥ 146 ॥

ஸேவிதார்த²ப்ரதா³தா ச ஸேவாஸேவ்யகி³ரீந்த்³ரஜ: ।
தா⁴துர்மநோவிஹாரீ ச விதீ⁴தா தா⁴துருத்தம: ॥ 147 ॥

அஜ்ஞாநஹந்தா ஜ்ஞாநேந்த்³ரவந்த்³யோ வந்த்³யத⁴நாதி⁴ப: ।
அபாம் பதிர்ஜலநிதி⁴ர்த⁴ராபதிரஶேஷக: ॥ 148 ॥

தே³வேந்த்³ரவந்த்³யோ லோகாத்மா த்ரிலோகாத்மா த்ரிலோகபாத் ।
கோ³பாலதா³யகோ க³ந்த⁴த்³ரதோ³ கு³ஹ்யகஸேவித: ॥ 149 ॥

நிர்கு³ண: புருஷாதீத: ப்ரக்ருʼதே: பர உஜ்ஜ்வல: ।
கார்திகேயோঽம்ருʼதாஹர்தா நாகா³ரிர்நாக³ஹாரக: ॥ 150 ॥

நாகே³ந்த்³ரஶாயீ த⁴ரணீபதிராதி³த்யரூபக: ।
யஶஸ்வீ விக³தாஶீ ச குருக்ஷேத்ராதி⁴ப: ஶஶீ ॥ 151 ॥

ஶஶகாரி ஶுப⁴சாரோ கீ³ர்வாணக³ணஸேவித: ।
க³திப்ரதோ³ நரஸக:² ஶீதலாத்மா யஶ: பதி: ॥ 152 ॥

விஜிதாரிர்க³ணாத்⁴யக்ஷோ யோகா³த்மா யோக³பாலக: ।
தே³வேந்த்³ரஸேவ்யோ தே³வந்த்³ரபாபஹாரீ யஶோத⁴ந: ॥ 153 ॥

அகிஞ்சநத⁴ந: ஶ்ரீமாநமேயாத்மா மஹாத்³ரித்⁴ருʼக் ।
மஹாப்ரலயகாரீ ச ஶசீஸுதஜயப்ரத:³ ॥ 154 ॥

ஜநேஶ்வர: ஸர்வவிதி⁴ரூபீ ப்³ராஹ்மணபாலக: ।
ஸிம்ஹாஸநநிவாஸீ ச சேதநாரஹித: ஶிவ: ॥ 155 ॥

ஶிவப்ரதோ³ த³க்ஷயஜ்ஞஹந்தா ப்⁴ருʼகு³நிவாரக: ।
வீரப⁴த்³ரப⁴யாவர்த: கால: பரமநிர்வ்ரண: ॥ 156 ॥

உதூ³க²லநிப³த்³த⁴ஶ்ச ஶோகாத்மா ஶோகநாஶந: ।
ஆத்மயோநிஷ ஸ்வயஞ்ஜாதோ வைகா²ந: பாபஹாரக: ॥ 157 ॥

கீர்திப்ரத:³ கீர்திதா³தா க³ஜேந்த்³ரபு⁴ஜபூஜித: ।
ஸர்வாந்தராத்மா ஸர்வாத்மா மோக்ஷரூபீ நிராயுத:⁴ ॥ 158 ॥

உத்³த⁴வஜ்ஞாநதா³தா ச யமலார்ஜுநப⁴ஞ்ஜந: ।

ப²லஶ்ருதி: ।
இத்யேதத்கதி²தம் தே³வீ ஸஹஸ்ரம் நாம சோத்தமம் ॥ 159 ॥

ஆதி³தே³வஸ்ய வை விஷ்ணோர்பா³லகத்வமுபேயுஷ: ।
ய: படே²த் பாட²யேத்³வாபி ஶ்ருணயாத் ஶ்ராவயீத வா ॥ 160 ॥

கிம் ப²லம் லப⁴தே தே³வி வக்தும் நாஸ்தி மம ப்ரியே ।
ஶக்திர்கோ³பாலநாஞ்ஜஶ்ச ஸஹஸ்ரஸ்ய மஹேஶ்வரி ॥ 161 ॥

ப்³ரஹ்மஹத்யாதி³காநீஹ பாபாநி ச மஹாந்தி ச ।
விலயம் யாந்தி தே³வேஶி ! கோ³பாலஸ்ய ப்ரஸாத³த: ॥ 162 ॥

த்³வாத³ஶ்யாம் பௌர்ணமாஸ்யாம் வா ஸப்தம்யாம் ரவிவாஸரே ।
பக்ஷத்³வயே ச ஸம்ப்ராப்ய ஹரிவாஸநமேவ வா । 163 ॥

ய: படே²ச்ச்²ருʼணுயாத்³வாபி ந ஜநுஸ்தஸ்ய வித்³யதே ।
ஸத்யம் ஸத்யம் மஹேஶாநி ஸத்யம் ஸத்யம் ந ஸம்ஶய: ॥ 164 ॥

ஏகாத³ஶ்யாம் ஶுசிர்பூ⁴த்வா ஸேவ்யா ப⁴க்திர்ஹரே: ஶுபா:⁴ ।
ஶ்ருத்வா நாம ஸஹஸ்ராணி நரோ முச்யேத பாதகாத் ॥ 165 ॥

ந ஶடா²ய ப்ரதா³தவ்யம் ந த⁴ர்மத்⁴வஜிநே புந: ।
நிந்த³காய ச விப்ராணாம் தே³வாநாம் வைஷ்ணவஸ்ய ச । 166 ॥

கு³ருப⁴க்திவிஹீநாய ஶிவத்³வேஷரதாய ச ।
ராதா⁴து³ர்கா³பே⁴த³மதௌ ஸத்யம் ஸத்யம் ந ஸம்ஶய: ॥ 167 ॥

யதி³ நிந்தே³ந்மஹேஶாநி கு³ருஹா ப⁴வேத்³த்⁴ருவம் ।
வைஷ்ணவேஷு ச ஶாந்தேஷு நித்யம் வைராக்³யராகி³ஷு ॥ 168 ॥

ப்³ராஹ்மணாய விஶுத்³தா⁴ய ஸந்த்⁴யார்சநரதாய ச ।
அத்³வைதாசாரநிரதே ஶிவப⁴க்திரதாய ச । 169 ॥

கு³ருவாக்யரதாயைவ நித்யம் தே³யம் மஹேஶ்வரி ।
கோ³பிதம் ஸர்வதந்த்ரேஷு தவ ஸ்நேஹாத்ப்ரகீர்திதம் ॥ 170 ॥

நாத: பரதரம் ஸ்தோத்ரம் நாத: பரதரோ மநு: ।
நாத: பரதரோ தே³வோ யுகே³ஷ்வபி சதுர்ஷ்வபி ॥ 171 ॥

ஹரிப⁴க்தே: பரா நாஸ்தி மோக்ஷஶ்ரேணீ நகே³ந்த்³ரஜே ।
வைஷ்ணவேப்⁴ய: பரம் நாஸ்தி ப்ராணேப்⁴யோঽபி ப்ரியா மம ॥ 172 ॥

வைஷ்ணவேஷு ச ஸங்கோ³ மே ஸதா³ ப⁴வது ஸுந்த³ரி ! ।
யஸ்ய வம்ஶே க்வசித்³தே³வாத்வைஷ்ணவோ ராக³வர்ஜித: ॥ 173 ॥

ப⁴வேத்தத்³வம்ஶகே யே யே பூர்வே ஸ்ய: பிதரஸ்ததா² ।
ப⁴வந்தி நிர்மலாஸ்தே ஹி யாந்தி நிர்வாணதாம் ஹரே: ॥ 174 ॥

ப³ஹுநா கிமிஹோக்தேந வைஷ்ணவாநாந்து த³ர்ஶநாத் ।
நிர்மலா: பாபரஹிதா: பாபிந: ஸ்யுர்ந ஸம்ஶய: ॥ 175 ॥

கலௌ பா³லேஶ்வரோ தே³வ: கலௌ க³ங்கே³வ கேவலா ।
கலௌ நாஸ்த்யேவ நாஸ்த்யேவ நாஸ்த்யேவ க³திரந்யதா² ॥ 176 ॥

॥ இதி ஶ்ரீநாரத³பஞ்சராத்ரே ஜ்ஞாநாம்ருʼதஸாரே சதுர்த²ராத்ரே
கோ³பாலஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரமஷ்டமோঽத்⁴யாய: ॥

Also Read 1000 Names of Shri Gopala 2:

1000 Names of Sri Gopala 2 | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Gopala 2 | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top