Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Gopala 2 | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Shri Gopala 2 Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീഗോപാലസഹസ്രനാമസ്തോത്രം 2 അഥവാ ബാലകൃഷ്ണസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥
നാരദപഞ്ചരാത്രേ ജ്ഞാനാമൃതസാരേ ചതുര്‍ഥരാത്രേ അഷ്ടമോഽധ്യായഃ

ശ്രീപാര്‍വത്യുവാച ।
ഭഗവന്‍ സര്‍വദേവേശ ! ദേവദേവ ! ജഗദ്ഗുരോ ।
കഥിതം കവചം ദിവ്യം ബാലഗോപാലരൂപിണം ॥ 1 ॥

ശ്രുതം മയാ തവ മുഖാത് പരം കൌതൂഹലം മമ ।
ഇദാനീം ശ്രോതുമിച്ഛാമി ഗോപാലസ്യ പരമാത്മനഃ ॥ 2 ॥

സഹസ്രം നാംനാം ദിവ്യാനാമശേഷേണാനുകീര്‍ത്തയ ।
തമേവ ശരണം നാഥ ത്രാഹി മാം ഭക്തവത്സല ॥ 3 ॥

യദി സ്നേഹോഽസ്തി ദേവേശ മാം പ്രതി പ്രാണവല്ലഭ ।
കേന പ്രകാശിതം പൂര്‍വ കുത്ര കിം വാ കദാ ക്വ നു ॥ 3 ॥

പിബതോഽച്യുതപീയൂഷം ന മേഽത്രാസ്തി നിരാമതാ ॥ 4 ॥

ശ്രീമഹാദേവ ഉവാച ।
ശ്രീബാലകൃഷ്ണസ്യ സഹസ്രനാംനഃ
സ്തോത്രസ്യ കല്‍പാഖ്യസുരദ്രുമസ്യ ।
വ്യാസോ വദത്യഖിലശാസ്ത്രനിദേശകര്‍താ
ശൃണ്വന്‍ ശുകം മുനിഗണേഷു സുരര്‍ഷിവര്യഃ ॥ 5 ॥

പുരാ മഹര്‍ഷയഃ സര്‍വേ നാരദം ദണ്ഡകേ വനേ
ജിജ്ഞാസാന്തി സ്മ ഭക്ത്യാ ച ഗോപാലസ്യ പരാത്മനഃ ॥ 6 ॥

നാംനഃ സഹസ്രം പരമം ശൃണു ദേവി ! സമാസതഃ ।
ശ്രുത്വാ ശ്രീബാലകൃഷ്ണസ്യ നാംനഃ സാഹസ്രകം പ്രിയേ ॥ 7 ॥

വ്യപൈതി സര്‍വപാപാനി ബ്രഹ്മഹത്യാദികാനി ച ।
കലൌ ബാലേശ്വരോ ദേവഃ കലൌ വൃന്ദാവനം വനം ॥ 8 ॥

കലൌ ഗങ്ഗൌ മുക്തിദാത്രീ കലൌ ഗീതാ പരാഗതിഃ ।
നാസ്തി യജ്ഞാദികാര്യാണി ഹരേര്‍നാമൈവ കേവലം ।
കലൌ വിമുക്തയേ നൄണാം നാസ്ത്യേവ ഗതിരന്യഥാ ॥ 9 ॥

വിനിയോഗഃ –
അസ്യ ശ്രീബാലകൃഷ്ണസ്യ സഹസ്രനാമസ്തോത്രസ്യ നാരദ ഋഷിഃ
ശ്രീബാലകൃഷ്ണോ ദേവതാ പുരുഷാര്‍ഥസിദ്ധയേ ജപേ വിനിയോഗഃ ।

ബാലകൃഷ്ണഃ സുരാധീശോ ഭൂതാവാസോ വ്രജേശ്വരഃ ।
വ്രജേന്ദ്രനന്ദനോ നന്ദീ വ്രജാങ്ഗനവിഹാരണഃ ॥ 10 ॥

ഗോഗോപഗോപികാനന്ദകാരകോ ഭക്തിവര്‍ധനഃ ।
ഗോവത്സപുച്ഛസങ്കര്‍ഷജാതാനന്ദഭരോഽജയഃ ॥ 11 ॥

രിങ്ഗമാണഗതിഃ ശ്രീമാനതിഭക്തിപ്രകാശനഃ ।
ധൂലിധൂസര സര്‍വാങ്ഗോ ഘടീപീതപരിച്ഛദഃ ॥ 12 ॥

പുരടാഭരണഃ ശ്രീശോ ഗതിര്‍ഗതിമതാം സദാ ।
യോഗീശോ യോഗവന്ദ്യാശ്ച യോഗാധീശോ യശഃപ്രദഃ ॥ 13 ॥

യശോദാനന്ദനഃ കൃഷ്ണോ ഗോവത്സപരിചാരകഃ ।
ഗവേന്ദ്രശ്ച ഗവാക്ഷശ്ച ഗവാധ്യക്ഷോ ഗവാം ഗതി ॥ 14 ॥

ഗവേശശ്ച ഗവീശശ്ച ഗോചാരണപരായണഃ ।
ഗോധൂലിധാമപ്രിയകോ ഗോധൂലികൃതഭൂഷണഃ ॥ 15 ॥

ഗോരാസ്യോ ഗോരസാശോഗോ ഗോരസാഞ്ചിതധാമകഃ ।
ഗോരസാസ്വാദകോ വൈദ്യോ വേദാതീതോ വസുപ്രദഃ ॥ 16 ॥

വിപുലാംശോ രിപുഹരോ വിക്ഷരോ ജയദോ ജയഃ ।
ജഗദ്വന്ദ്യോ ജഗന്നാഥോ ജഗദാരാധ്യപാദകഃ ॥ 17 ॥

ജഗദീശോ ജഗത്കര്‍താ ജഗത്പൂജ്യോ ജയാരിഹാ ।
ജയതാം ജയശീലശ്ച ജയാതീതോ ജഗദ്ബലഃ ॥ 18 ॥

ജഗദ്ധര്‍താ പാലയിതാ പാതാ ധാതാ മഹേശ്വരഃ ।
രാധികാനന്ദനോ രാധാപ്രാണനാഥോ രസപ്രദഃ ॥ 19 ॥

രാധാഭക്തികരഃ ശുദ്ധോ രാധാരാധ്യോ രമാപ്രിയഃ ।
ഗോകുലാനന്ദദാതാ ച ഗോകുലാനന്ദരൂപധൃക് ॥ 20 ॥

ഗോകുലേശ്വരകല്യാണോ ഗോകുലേശ്വരനന്ദനഃ ।
ഗോലോകാഭിരിതിഃ സ്രഗ്വീ ഗോലോകേശ്വരനായകഃ ॥ 21 ॥

നിത്യം ഗോലോകവസതിര്‍നിത്യം ഗോഗോപനന്ദനഃ ।
ഗണേശ്വരോ ഗണാധ്യക്ഷോ ഗണാനാം പരിപൂരകഃ ॥ 22 ॥

ഗുണാ ഗുണോത്കരോ ഗണ്യോ ഗുണാതീതൌ ഗുണാകരഃ ।
ഗുണപ്രിയോ ഗുണാധാരോ ഗുണാരാധ്യോ ഗണാഗ്രണീ ॥ 23 ॥

ഗണനായകോ വിഘ്നഹരോ ഹേരംബഃ പാര്‍വതീസുതഃ ।
പര്‍വതാധിനിവാസീ ച ഗോവര്‍ധനധരോ ഗുരുഃ ॥ 24 ॥

ഗോവര്‍ധനപതിഃ ശാന്തോ ഗോവര്‍ധനവിഹാരകഃ ।
ഗോവര്‍ധനോ ഗീതഗതിര്‍ഗവാക്ഷോ ഗോവൃക്ഷേക്ഷണഃ ॥ 25 ॥

ഗഭസ്തിനേമിര്‍ഗീതാത്മാ ഗീതഗംയോ ഗതിപ്രദഃ ।
ഗവാമയോ യജ്ഞനേമിര്യജ്ഞാങ്ഗോ യജ്ഞരൂപധൃക് ॥ 26 ॥

യജ്ഞപ്രിയോ യജ്ഞഹര്‍താ യജ്ഞഗംയോ യജുര്‍ഗതിഃ ।
യജ്ഞാങ്ഗോ യജ്ഞഗംയശ്ച യജ്ഞപ്രാപ്യോ വിമത്സരഃ ॥ 27 ॥

യജ്ഞാന്തകൃത് യജ്ഞഗുണോ യജ്ഞാതീതോ യജുഃപ്രിയഃ ।
മനുര്‍മന്വാദിരൂപീ ച മന്വന്തരവിഹാരകഃ ॥ 28 ॥

മനുപ്രിയോ മനോര്‍വംശധാരീ മാധവമാപതിഃ ।
മായാപ്രിയോ മഹാമായോ മായാതീതോ മയാന്തകഃ ॥ 29 ॥

മായാഭിഗാമീ മായാഖ്യോ മഹാമായാവരപ്രദഃ ।
മഹാമായാപ്രദോ മായാനന്ദോ മായേശ്വരഃ കവിഃ ॥ 30 ॥

കരണം കാരണം കര്‍താ കാര്യം കര്‍മ ക്രിയാ മതിഃ ।
കാര്യാതീതോ ഗവാം നാഥോ ജഗന്നാഥോ ഗുണാകരഃ ॥ 31 ॥

വിശ്വരൂപോ വിരൂപാഖ്യോ വിദ്യാനന്ദോ വസുപ്രദഃ ।
വാസുദേവോ വിശിഷ്ടേശോ വാണീശോ വാക്യതിര്‍മഹഃ ॥ 32 ॥

വാസുദേവോ വസുശ്രേഷ്ഠോ ദേവകീനന്ദനോഽരിഹാ
വസുപാതാ വസുപതിര്‍വസുധാപരിപാലകഃ । 33 ॥

കംസാരിഃ കംസഹന്താ ച കംസാരാധ്യോ ഗതിര്‍ഗവാം ।
ഗോവിന്ദോ ഗോമതാം പാലോ ഗോപനാരീജനാധിപഃ ॥ 34 ॥

ഗോപീരതോ രുരുനഖധാരീ ഹാരീ ജഗദ്ഗുരുഃ ।
ജാനുജങ്ഘാന്തരാലശ്ച പീതാംബരധരോ ഹരിഃ ॥ 35 ॥

ഹൈയങ്ഗവീനസംഭോക്താ പായസാശോ ഗവാം ഗുരുഃ ।
ബ്രഹ്മണ്യോ ബ്രഹ്യണാഽഽരാധ്യോനിത്യം ഗോവിപ്രപാലകഃ ॥ 36 ॥

ഭക്തപ്രിയോ ഭക്തലഭ്യോ ഭക്ത്യാതീതോ ഭുവാം ഗതിഃ ।
ഭൂലോകപാതാ ഹര്‍താ ച ഭൂഗോലപരിചിന്തകഃ ॥ 37 ॥

നിത്യം ഭൂലോകവാസീ ച ജനലോകനിവാസകഃ ।
തപോലോകനിവാസീ ച വൈകുണ്ഠോ വിഷ്ടസസ്രവാഃ ॥ 38 ॥

വികുണ്ഠവാസീ വൈകുണ്ഠവാസീ ഹാസീ രസപ്രദഃ ।
രസികാഗോപികാനന്ദദായകോ ബാലഘൃഗ്വപുഃ ॥ 39 ॥

യശസ്വീ യമുനാതീരപുലിനേഽതീവമോഹനഃ ।
വസ്ത്രഹര്‍താ ഗോപികാനാം മനോഹാരീ വരപ്രദഃ ॥ 40 ॥

ദധിഭക്ഷോ ദയാധാരോ ദാതാ പാതാ ഹൃതാഹൃതഃ ।
മണ്ഡപോ മണ്ഡലാധീശോ രാജരാജേശ്വരോ വിഭുഃ ॥ 41 ॥

വിശ്വധൃക് വിശ്വഭുക് വിശ്വപാലകോ വിശ്വമോഹനഃ ।
വിദ്വത്പ്രിയോ വീതഹവ്യോ ഹവ്യഗവ്യകൃതാശനഃ ॥ 42 ॥

കവ്യഭുക് പിതൃവര്‍തീ ച കാവ്യാത്മാ കവ്യഭോജനഃ ।
രാമോ വിരാമോ രതിദോ രതിഭര്‍താ രതിപ്രിയഃ ॥ 43 ॥

പ്രദ്യുംനോഽക്രൂരദംയശ്ച ക്രൂരാത്മാ കൂരമര്‍ദനഃ ।
കൃപാലുശ്ച ദയാലുശ്ച ശയാലുഃ സരിതാം പതിഃ ॥ 44 ॥

നദീനദവിധാതാ ച നദീനദാവിഹാരകഃ ।
സിന്ധുഃ സിന്ധുപ്രിയോദാന്തഃ ശാന്തഃ കാന്തഃ കലാനിധിഃ ॥ 45 ॥

സംന്യാസകൃത്സതാം ഭര്‍താ സാധൂച്ഛിഷ്ടകൃതാശനഃ ।
സാധുപ്രിയഃ സാധുഗംയോ സാധ്വാചാരനിഷേവകഃ ॥ 46 ॥

ജന്‍മകര്‍മഫലത്യാഗീ യോഗീ ഭോഗീ മൃഗീപതിഃ ।
മാര്‍ഗാതീതോ യോഗമാര്‍ഗോ മാര്‍ഗമാണോ മഹോരവിഃ ॥ 47 ॥

രവിലോചനോ രവേരങ്ഗഭാഗീ ദ്വാദശരൂപധൃക് ।
ഗോപാലോ ബാലഗോപാലോബാലകാനന്ദദായകഃ ॥ 48 ॥

ബാലകാനാം പതിഃ ശ്രീശോ വിരതിഃ സര്‍വപാപിനാം ।
ശ്രീലഃ ശ്രീമാന്‍ ശ്രീയുതശ്ച ശ്രീനിവാസഃ ശ്രിയഃ പതിഃ ॥ 49 ॥

ശ്രീദഃ ശ്രീശഃ ശ്രിയഃകാന്തോ രമാകാന്തോ രമേശ്വരഃ ।
ശ്രീകാന്തോ ധരണീകാന്ത ഉമാകാന്തപ്രിയഃ പ്രഭുഃ ॥ 50 ॥

ഇഷ്ടഽഭിലാഷീ വരദോ വേദഗംയോ ദുരാശയഃ ।
ദുഃഖഹര്‍താ ദുഃഖനാശോ ഭവദുഃഖനിവാരകഃ ॥ 51 ॥

യഥേച്ഛാചാരനിരതോ യഥേച്ഛാചാരസുരപ്രിയഃ ।
യഥേച്ഛാലാഭസന്തുഷ്ടോ യഥേച്ഛസ്യ മനോഽന്തരഃ ॥ 52 ॥

നവീനനീരദാഭാസോ നീലാഞ്ജനചയപ്രഭഃ ।
നവദുര്‍ദിനമേഘാഭോ നവമേഘച്ഛവിഃ ക്വചിത് ॥ 53 ॥

സ്വര്‍ണവര്‍ണോ ന്യാസധാരോ ദ്വിഭുജോ ബഹുബാഹുകഃ ।
കിരീടധാരീ മുകുടീ മൂര്‍തിപഞ്ജരസുന്ദരഃ ॥ 54 ॥

മനോരഥപഥാതീതകാരകോ ഭക്തവത്സലഃ ।
കണ്വാന്നഭോക്താ കപിലോ കപിശോ ഗരുഡാത്മക ॥ 55 ॥

സുവര്‍ണവര്‍ണോ ഹേമാമഃ പൂതനാന്തക ഇത്യാപിഃ ।
പൂതനാസ്തനപാതാ ച പ്രാണാന്തകരണോ രിപുഃ ॥ 56 ॥

വത്സനാശോ വത്സപാലോ വത്സേശ്വരവസൂത്തമഃ ।
ഹേമാഭോ ഹേമകണ്ഠശ്ച ശ്രീവത്സഃ ശ്രീമതാം പതിഃ ॥ 57 ॥

സനന്ദനപഥാരാധ്യോ പാതുര്‍ധാതുമതാം പതിഃ ।
സനത്കുമാരയോഗാത്മാ സനേകശ്വരരൂപധൃക് ॥ 58 ॥

സനാതനപദോ ദാതാ നിത്യം ചൈവ സനാതനഃ ।
ഭാണ്ഡീരവനവാസീ ച ശ്രീവൃന്ദാവനനായകഃ ॥ 59 ॥

വൃന്ദാവനേശ്വരീപൂജ്യോ വൃന്ദാരണ്യവിഹാരകഃ ।
യമുനാതീരഗോധേനുപാലകോ മേഘമന്‍മഥഃ ॥ 60 ॥

കന്ദര്‍പദര്‍പഹരണോ മനോനയനനന്ദനഃ ।
ബാലകേലിപ്രിയഃ കാന്തോ ബാലക്രീഡാപരിച്ഛദഃ ॥ 61 ॥

ബാലാനാം രക്ഷകോ ബാലഃ ക്രീഡാകൌതുകകാരകഃ ।
ബാല്യരൂപധരോ ധന്വീ ധാനുഷ്കീ ശൂലധൃക് വിഭുഃ ॥ 62 ॥

അമൃതാംശോഽമൃതവപുഃ പീയൂഷപരിപാലകഃ ।
പീയൂഷപായീ പൌരവ്യാനന്ദനോ നന്ദിവര്‍ധനഃ ॥ 63 ॥

ശ്രീദാമാംശുകപാതാ ച ശ്രീദാമപരിഭൂഷണഃ ।
വൃന്ദാരണ്യപ്രിയഃ കൃഷ്ണഃ കിശോര കാന്തരൂപധൃക് ॥ 64 ॥

കാമരാജഃ കലാതീതോ യോഗിനാം പരിചിന്തകഃ ।
വൃഷേശ്വരഃ കൃപാപാലോ ഗായത്രീഗതിവല്ലഭഃ ॥ 65 ॥

നിര്‍വാണദായകോ മോക്ഷദായീ വേദവിഭാഗകഃ ।
വേദവ്യാസപ്രിയോ വൈദ്യോ വൈദ്യാനന്ദപ്രിയഃ ശുഭഃ ॥ 66 ॥

ശുകദേവോ ഗയാനാഥോ ഗയാസുരഗതിപ്രദഃ ।
വിഷ്ണുര്‍ജിഷ്ണുര്‍ഗരിഷ്ഠശ്ച സ്ഥവിഷ്ടാശ്ച സ്ഥവീയസാം ॥ 67 ॥

വരിഷ്ഠശ്ച യവിഷ്ഠശ്ച ഭൂയിഷ്ഠശ്ച ഭുവഃ പതിഃ ।
ദുര്‍ഗതേര്‍നാശകോ ദുര്‍ഗപാലകോ ദുഷ്ടനാശകഃ ॥ 68 ॥

കാലീയസര്‍പദമനോ യമുനാനിര്‍മലോദകഃ ।
യമുനാപുലിനേ രംയേ നിര്‍മലേ പാവനോദകേ ॥ 69 ॥

വസന്തുബാലഗോപാലരൂപധാരീ ഗിരാം പതിഃ ।
വാഗ്ദാതാ വാക്പ്രദോ വാണീനാഥോ ബ്രാഹ്മണരക്ഷകഃ ॥ 70 ॥

ബ്രഹ്മണ്യേ ബ്രഹ്മകൃദ്ബ്രഹ്മ ബ്രഹ്മകര്‍മപ്രദായകഃ ।
വ്രഹ്മണ്യദേവോ ബ്രഹ്മണ്യദായകോ ബ്രാഹ്മണപ്രിയഃ ॥ 71 ॥

സ്വസ്തിപ്രിയോഽസ്വസ്ഥധരോഽസ്വസ്ഥനാശോ ധിയാം പതിഃ ।
ക്വണന്നൂപുരധൃഗ്വിശ്വരൂപീ വിശ്വേശ്വരഃ ശിവഃ ॥ 72 ॥

ശിവാത്മകോ ബാല്യവപുഃ ശിവാത്മാ ശിവരൂപധൃക് ।
സദാശിവപ്രിയോ ദേവഃ ശിവവന്ദ്യോ ജഗത്ശിവഃ ॥ 73 ॥

ഗോമധ്യവാസീ ഗോവാസീ ഗോപഗോപീമനോഽന്തരഃ ।
ധര്‍മോ ധര്‍മധുരീണശ്ച ധര്‍മരൂപോ ധരാധരഃ ॥ 74 ॥

സ്വോപാര്‍ജിതയശാഃ കീര്‍തിവര്‍ധനോ നന്ദിരൂപകഃ ।
ദേവഹൂതിജ്ഞാനദാതാ യോഗസാങ്ഖ്യനിവര്‍തകഃ ॥ 75 ॥

തൃണാവര്‍തപ്രാണഹാരീ ശകടാസുരഭഞ്ജനഃ ।
പ്രലംബഹാരീ രിപുഹാ തഥാ ധേനുകമര്‍ദനഃ ॥ 76 ॥

അരിഷ്ടാനാശനോഽചിന്ത്യഃ കേശിഹാ കേശിനാശനഃ ।
കങ്കഹാ കംസഹാ കംസനാശനോ രിപുനാശനഃ ॥ 77 ॥

യമുനാജലകല്ലോലദര്‍ശീ ഹര്‍ഷീ പ്രിയംവദഃ ।
സ്വച്ഛന്ദഹാരീ യമുനാജലഹാരീ സുരപ്രിയഃ ॥ 78 ॥

ലീലാധൃതവപുഃ കേലികാരകോ ധരണീധരഃ ।
ഗോപ്താ ഗരിഷ്ഠോ ഗദിദോ ഗതികാരീ ഗയേശ്വരഃ ॥ 79 ॥

ശോഭാപ്രിയഃ ശുഭകരോ വിപുലശ്രീപ്രതാപനഃ ।
കേശിദൈത്യഹരോ ദാത്രീ ദാതാ ധര്‍മാര്‍ഥസാധന ॥ 80 ॥

ത്രിസാമാ ത്രിക്കൃത്സാമഃ സര്‍വാത്മാ സര്‍വദീപനഃ ।
സര്‍വജ്ഞഃ സുഗതോ ബുദ്ധോ ബൌദ്ധരൂപീ ജനാര്‍ദനഃ ॥ 81 ॥

ദൈത്യാരിഃ പുണ്ഡരീകാക്ഷഃ പദ്മനാഭോഽച്യുതോഽസിതഃ ।
പദ്മാക്ഷഃ പദ്മജാകാന്തോ ഗരുഡാസനവിഗ്രഹഃ ॥ 82 ॥

ഗാരുത്മതധരോ ധേനുപാലകഃ സുപ്തവിഗ്രഹഃ ।
ആര്‍തിഹാ പാപഹാനേഹാ ഭൂതിഹാ ഭൂതിവര്‍ധനഃ ॥ 83 ॥

വാഞ്ഛാകല്‍പദ്രുമഃ സാക്ഷാന്‍മേധാവീ ഗരുഡധ്വജഃ ।
നീലശ്വേതഃ സിതഃ കൃഷ്ണോ ഗൌരഃ പീതാംബരച്ഛദഃ ॥ 84 ॥

ഭക്താര്‍തിനാശനോ ഗീര്‍ണഃ ശീര്‍ണോ ജീര്‍ണതനുച്ഛദഃ ।
ബലിപ്രിയോ ബലിഹരോ ബലിബന്ധനതത്പരഃ ॥ 85 ॥

വാമനോ വാമദേവശ്ച ദൈത്യാരിഃ കഞ്ജലോചനഃ ।
ഉദീര്‍ണഃ സര്‍വതോ ഗോപ്താ യോഗഗംയഃ പുരാതനഃ ॥ 86 ॥

നാരായണോ നരവപുഃ കൃഷ്ണാര്‍ജുനവപുര്‍ധരഃ ।
ത്രിനാഭിസ്ത്രിവൃതാം സേവ്യോ യുഗാതീതോ യുഗാത്മകഃ ॥ 87 ॥

ഹംസോ ഹംസീ ഹംസവപുര്‍ഹംസരൂപീ കൃപാമയഃ ।
ഹരാത്മകോ ഹരവപുര്‍ഹരഭാവനതത്പരഃ ॥ 88 ॥

ധര്‍മരാഗോ യമവപുസ്ത്രിപുരാന്തകവിഗ്രഹഃ ।
യുധിഷ്ഠിരപ്രിയോ രാജ്യദാതാ രാജേന്ദ്രവിഗ്രഹഃ ॥ 89 ॥

ഇന്ദ്രയജ്ഞഹരോ ഗോവര്‍ധനധാരീ ഗിരാം പതിഃ ।
യജ്ഞഭുഗ്യജ്ഞകാരീ ച ഹിതകാരീ ഹിതാന്തകഃ ॥ 90 ॥

അക്രൂരവന്ദ്യോ വിശ്വധ്രുഗശ്വഹാരീ ഹയാസ്യകഃ ।
ഹയഗ്രീവഃ സ്മിതമുഖോ ഗോപീകാന്തോഽരുണധ്വധഃ ॥ 91 ॥

നിരസ്തസാംയാതിശയഃ സര്‍വാത്മാ സര്‍വമണ്ഡനഃ ।
ഗോപീപ്രീതികരോ ഗോപീമനോഹാരീ ഹരിര്‍ഹരിഃ ॥ 92 ॥

ലക്ഷ്മണോ ഭരതോ രാമഃ ശത്രുഘ്നോ നീലരൂപകഃ ।
ഹനൂമജ്ജ്ഞാനദാതാ ച ജാനകീവല്ലഭോ ഗിരിഃ ॥ 93 ॥

ഗിരിരൂപോ ഗിരിമഖോ ഗിരിയജ്ഞപ്രവര്‍ത്തകഃ ॥ 94 ॥

ഭവാബ്ധിപോതഃ ശുഭകൃച്ഛ്രുഭഭുക് ശുഭവര്‍ധനഃ ।
വാരാരോഹീ ഹരിമുഖോ മണ്ഡൂകഗതിലാലസഃ ॥ 95 ॥

നേത്രവദ്ധക്രിയോ ഗോപബാലകോ ബാലകോ ഗുണഃ ।
ഗുണാര്‍ണവപ്രിയോ ഭൂതനാഥോ ഭൂതാത്മകശ്ച സഃ ॥ 96 ॥

ഇന്ദ്രജിദ്ഭയദാതാ ച യജുഷാം പരിരപ്പതിഃ ।
ഗീര്‍വാണവന്ദ്യോ ഗീര്‍വാണഗതിരിഷ്ടോഗുരുര്‍ഗതിഃ ॥ 97 ॥

ചതുര്‍മുഖസ്തുതിമുഖോ ബ്രഹ്മനാരദസേവിതഃ ।
ഉമാകാന്തധിയാഽഽരാധ്യോ ഗണനാഗുണസീമകഃ ॥ 98 ॥

സീമാന്തമാര്‍ഗോ ഗണികാഗണമണ്ഡലസേവിതഃ ।
ഗോപീദൃക്പദ്മമധുപോ ഗോപീദൃങ്മണ്ഡലേശ്വരഃ ॥ 99 ॥

ഗോപ്യാലിങ്ഗനകൃദ്ഗോപീഹൃദയാനന്ദകാരകഃ ।
മയൂരപിച്ഛശിഖരഃ കങ്കണാങ്കദഭൂഷണഃ ॥ 100 ॥

സ്വര്‍ണചമ്പകസന്ദോലഃ സ്വര്‍ണനൂപുരഭൂഷണഃ ।
സ്വര്‍ണതാടങ്കകര്‍ണശ്ച സ്വര്‍ണചമ്പകഭൂഷിതഃ ॥ 101 ॥

ചൂഡാഗ്രാര്‍പിതരത്നേന്ദ്രസാരഃ സ്വര്‍ണാംബരച്ഛദഃ ।
ആജാനുബാഹുഃ സുമുഖോ ജഗജ്ജനനതത്പരഃ ॥ 102 ॥

ബാലക്രീഡാഽതിചപലോ ഭാണ്ഡീരവനനന്ദനഃ ।
മഹാശാലഃ ശ്രുതിമുഖോ ഗങ്ഗാചരണസേവനഃ ॥ 103 ॥

ഗങ്ഗാംബുപാദഃ കരജാകരതോയാജലേശ്വരഃ ।
ഗണ്ഡകീതീരസംഭൂതോ ഗണ്ഡകീജലമര്‍ദനഃ ॥ 104 ॥

ശാലഗ്രാമഃ ശാലരൂപീ ശശിഭൂഷണഭൂഷണഃ ।
ശശിപാദഃ ശശിനഖോ വരാര്‍ഹോ യുവതീപ്രിയഃ ॥ 105 ॥

പ്രേമപദഃ പ്രേമലഭ്യോ ഭക്ത്യാതീതോ ഭവപ്രദഃ ।
അനന്തശായീ ശവകൃച്ഛയനോ യോഗിനീശ്വരഃ ॥ 106 ॥

പൂതനാശകുനിപ്രാണഹാരകോ ഭവപാലകഃ ।
സര്‍വലക്ഷണലക്ഷണ്യോ ലക്ഷ്മീമാന്‍ ലക്ഷ്മണാഗ്രജഃ ॥ 107 ॥

സര്‍വാന്തകൃത്സര്‍വഗുഹ്യ സര്‍വാതീതോഽഽസുരാന്തകഃ ।
പ്രാതരാശനസമ്പൂര്‍ണോ ധരണീരേണുഗുണ്ഠിതഃ ॥ 108 ॥

ഇജ്യോ മഹേജ്യ സര്‍വേജ്യ ഇജ്യരൂപീജ്യഭോജനഃ ।
ബ്രഹ്മാര്‍പണപരോ നിത്യം ബ്രഹ്മാഗ്നിപ്രീതിലാലസഃ ॥ 109 ॥

മദനോ മദനാരാധ്യോ മനോമഥനരൂപകഃ ।
നീലാഞ്ചിതാകുഞ്ചിതകോ ബാലവൃന്ദവിഭൂഷിതഃ ॥ 110 ॥

സ്തോകക്രീഡാപരോ നിത്യം സ്തോകഭോജനതത്പരഃ ।
ലലിതാവിശഖാശ്യാമലതാവന്ദിപാദകഃ ॥ 111 ॥

ശ്രീമതീപ്രിയകാരീ ച ശ്രീമത്യാ പാദപൂജിതഃ ।
ശ്രീസംസേവിതപാദാബ്ജോ വേണുവാദ്യവിശാരദഃ ॥ 112 ॥

ശൃങ്ഗവേത്രകരോ നിത്യം ശൃങ്ഗവാദ്യപ്രിയഃ സദാ ।
ബലരാമാനുജഃ ശ്രീമാന്‍ ഗജേന്ദ്രസ്തുതപാദകഃ ॥ 113 ॥

ഹലായധുഃ പീതവാസാ നീലാംബരപരിച്ഛദഃ ।
ഗജേന്ദ്രവക്ത്രോ ഹേരംബോ ലലനാകുലപാലകഃ ॥ 114 ॥

രാസക്രീഡാവിനോദശ്ച ഗോപീനയനഹാരകഃ ।
ബലപ്രദോ വീതഭയോ ഭക്താര്‍തിപരിനാശനഃ ॥ 115 ॥

ഭക്തിപ്രിയോ ഭക്തിദാതാ ദാമോദര ഇഭസ്പതിഃ ।
ഇന്ദ്രദര്‍പഹരോഽനന്തോ നിത്യാനന്ദശ്ചിദാത്മകഃ ॥ 116 ॥

ചൈതന്യരൂപശ്ചൈതന്യശ്ചേതനാഗുണവര്‍ജിതഃ ।
അദ്വൈതാചാരനിപുണോഽദ്വൈതഃ പരമനായകഃ ॥ 117 ॥

ശിവഭക്തിപ്രദോ ഭക്തോ ഭക്താനാമന്തരാശയഃ ।
വിദ്വത്തമോ ദുര്‍ഗതിഹാ പുണ്യാത്മാ പുണ്യപാലകഃ ॥ 118 ॥

ജ്യേഷ്ഠഃ ശ്രേഷ്ഠഃ കനിഷ്ഠശ്ച നിഷ്ഠോഽതിഷ്ഠ ഉമാപതിഃ ।
സുരേന്ദ്രവന്ദ്യചരണോ ഗോത്രഹാ ഗോത്രവര്‍ജിതഃ ॥ 119 ॥

നാരായണപ്രിയോ നാരശായീ നാരദസേവിതഃ ।
ഗോപാലബാലസംസേവ്യഃ സദാനിര്‍മലമാനസഃ ॥ 120 ॥

മനുമന്ത്രോ മന്ത്രപതിര്‍ധാതാ ധാമവിവര്‍ജിതഃ ।
ധരാപ്രദോ ധൃതിഗുണോ യോഗീന്ദ്ര കല്‍പപാദപഃ ॥ 121 ॥

അചിന്ത്യാതിശയാനന്ദരൂപീ പാണ്ഡവപൂജിതഃ ।
ശിശുപാലപ്രാണഹാരീ ദന്തവക്രനിസൂദനഃ ॥ 122 ॥

അനാദിശാദിപുരുഷോ ഗോത്രീ ഗാത്രവിവര്‍ജിതഃ ।
സര്‍വാപത്താരകോദുര്‍ഗോ ദൃഷ്ടദൈത്യകുലാന്തകഃ ॥ 123 ॥

നിരന്തരഃ ശുചിമുഖോ നികുംഭകുലദീപനഃ ।
ഭാനുര്‍ഹനൂര്‍ദ്ധനുഃ സ്ഥാണുഃ കൃശാനുഃ കൃതനുര്‍ധനുഃ ॥ 124 ॥

അനുര്‍ജന്‍മാദിരഹിതോ ജാതിഗോത്രവിവര്‍ജിതഃ ।
ദാവാനലനിഹന്താ ച ദനുജാരിര്‍ബകാപഹാ ॥ 125 ॥

പ്രഹ്ലാദഭക്തോ ഭക്തേഷ്ടദാതാ ദാനവഗോത്രഹാ ।
സുരഭിര്‍ദുഗ്ധയോ ദുഗ്ധഹാരീ ശൌരിഃ ശുചാം ഹരിഃ ॥ 126 ॥

യഥേഷ്ടദോഽതിസുലഭഃ സര്‍വജ്ഞഃ സര്‍വതോമുഖഃ ।
ദൈത്യാരിഃ കൈടഭാരിശ്ച കംസാരിഃ സര്‍വതാപനഃ ॥ 127 ॥

ദ്വിഭുജഃ ഷഡ്ഭുജോ ഹ്യന്തര്‍ഭുജോ മാതലിസാരഥിഃ ।
ശേഷഃ ശേഷാധിനാഥശ്ച ശേഷീ ശേശാന്തവിഗ്രഹഃ ॥ 128 ॥

കേതുര്‍ധരിത്രീചാരിത്രശ്ചതുര്‍മൂര്‍തിശ്ചതുര്‍ഗതിഃ ।
ചതുര്‍ധാ ചതുരാത്മാ ച ചതുര്‍വര്‍ഗപ്രദായകഃ ॥ 129 ॥

കന്ദര്‍പദര്‍പഹാരീ ച നിത്യഃ സര്‍വാങ്ഗസുന്ദരഃ ।
ശചീപതിപതിര്‍നേതാ ദാതാ മോക്ഷഗുരുര്‍ദ്വിജഃ ॥ 130 ॥

ഹൃതസ്വനാഥോഽനാഥസ്യ നാഥഃ ശ്രീഗരുഡാസനഃ ।
ശ്രീധരഃ ശ്രീകരഃ ശ്രേയഃ പതിര്‍ഗതിരപാം പതിഃ ॥ 131 ॥

അശേഷവന്ദ്യോ ഗീതാത്മാ ഗീതാഗാനപരായണഃ ।
ഗായത്രീധാമശുഭദോ വേലാമോദപരായണഃ ॥ 132 ॥

ധനാധിപഃ കുലപതിര്‍വസുദേവാത്മജോഽരിഹാ ।
അജൈകപാത് സഹസ്രാക്ഷോ നിത്യാത്മാ നിത്യവിഗ്രഹഃ ॥ 133 ॥

നിത്യഃ സര്‍വഗതഃ സ്ഥാണുരജോഽഗ്നിര്‍ഗിരിനായകഃ ।
ഗോനായകഃ ശോകഹന്താഃ കാമാരിഃ കാമദീപനഃ ॥ 134 ॥

വിജിതാത്മാ വിധേയാത്മാ സോമാത്മാ സോമവിഗ്രഹഃ ।
ഗ്രഹരൂപീ ഗ്രഹാധ്യക്ഷോ ഗ്രഹമര്‍ദനകാരകഃ ॥ 135 ॥

വൈഖാനസഃ പുണ്യജനോ ജഗദാദിര്‍ജഗത്പതിഃ ।
നീലേന്ദീവരഭോ നീലവപുഃ കാമാങ്ഗനാശനഃ ॥ 136 ॥

കാമവീജാന്വിതഃ സ്ഥൂലഃ കൃശഃ കൃശതനുര്‍നിജഃ ।
നൈഗമേയോഽഗ്നിപുത്രശ്ച ഷാണ്‍മാതുരഃ ഉമാപതിഃ ॥ 137 ॥

മണ്ഡൂകവേശാധ്യക്ഷശ്ച തഥാ നകുലനാശനഃ ।
സിംഹോ ഹരീന്ദ്രഃ കേശീന്ദ്രഹന്താ താപനിവാരണഃ ॥ 138 ॥

ഗിരീന്ദ്രജാപാദസേവ്യഃ സദാ നിര്‍മലമാനസഃ ।
സദാശിവപ്രിയോ ദേവഃ ശിവഃ സര്‍വ ഉമാപതിഃ ॥ 139 ॥

ശിവഭക്തോ ഗിരാമാദിഃ ശിവാരാധ്യോ ജഗദ്ഗുരൂഃ ।
ശിവപ്രിയോ നീലകണ്ഠഃ ശിതികണ്ഠഃ ഉഷാപതിഃ ॥ 140 ॥

പ്രദ്യുംനപുത്രോ നിശഠഃ ശഠഃ ശഠധനാപഹാ ।
ധൂപാപ്രിയോ ധൂപദാതാ ഗുഗ്ഗുല്വഗുരുധൂപിതഃ ॥ 141 ॥

നീലാംബരഃ പീതവാസാ രക്തശ്വേതപരിച്ഛദഃ ।
നിശാപതിര്‍ദിവാനാഥോ ദേവബ്രാഹ്മണപാലകഃ ॥ 142 ॥

ഉമാപ്രിയോ യോഗിമനോഹാരീ ഹാരവിഭൂഷിതഃ ।
ഖഗേന്ദ്രവന്ദ്യപാദാബ്ജഃ സേവാതപപരാങ്മുഖഃ ॥ 143 ॥

പരാര്‍ഥദോഽപരപതിഃ പരാത്പരതരോ ഗുരുഃ ।
സേവാപ്രിയോ നിര്‍ഗുണശ്ച സഗുണഃ ശ്രുതിസുന്ദരഃ ॥ 144 ॥

ദേവാധിദേവോ ദേവേശോ ദേവപൂജ്യോ ദിവാപതിഃ ।
ദിവഃ പതിര്‍വൃഹദ്ഭാനുഃ സേവിതേപ്സിതദായകഃ ॥ 145 ॥

ഗോതമാശ്രമവാസീ ച ഗോതമശ്രീനിഷേവിതഃ ।
രക്താംബരധരോ ദിവ്യോ ദേവീപാദാബ്ജപൂജിതഃ ॥ 146 ॥

സേവിതാര്‍ഥപ്രദാതാ ച സേവാസേവ്യഗിരീന്ദ്രജഃ ।
ധാതുര്‍മനോവിഹാരീ ച വിധീതാ ധാതുരുത്തമഃ ॥ 147 ॥

അജ്ഞാനഹന്താ ജ്ഞാനേന്ദ്രവന്ദ്യോ വന്ദ്യധനാധിപഃ ।
അപാം പതിര്‍ജലനിധിര്‍ധരാപതിരശേഷകഃ ॥ 148 ॥

ദേവേന്ദ്രവന്ദ്യോ ലോകാത്മാ ത്രിലോകാത്മാ ത്രിലോകപാത് ।
ഗോപാലദായകോ ഗന്ധദ്രദോ ഗുഹ്യകസേവിതഃ ॥ 149 ॥

നിര്‍ഗുണഃ പുരുഷാതീതഃ പ്രകൃതേഃ പര ഉജ്ജ്വലഃ ।
കാര്‍തികേയോഽമൃതാഹര്‍താ നാഗാരിര്‍നാഗഹാരകഃ ॥ 150 ॥

നാഗേന്ദ്രശായീ ധരണീപതിരാദിത്യരൂപകഃ ।
യശസ്വീ വിഗതാശീ ച കുരുക്ഷേത്രാധിപഃ ശശീ ॥ 151 ॥

ശശകാരി ശുഭചാരോ ഗീര്‍വാണഗണസേവിതഃ ।
ഗതിപ്രദോ നരസഖഃ ശീതലാത്മാ യശഃ പതിഃ ॥ 152 ॥

വിജിതാരിര്‍ഗണാധ്യക്ഷോ യോഗാത്മാ യോഗപാലകഃ ।
ദേവേന്ദ്രസേവ്യോ ദേവന്ദ്രപാപഹാരീ യശോധനഃ ॥ 153 ॥

അകിഞ്ചനധനഃ ശ്രീമാനമേയാത്മാ മഹാദ്രിധൃക് ।
മഹാപ്രലയകാരീ ച ശചീസുതജയപ്രദഃ ॥ 154 ॥

ജനേശ്വരഃ സര്‍വവിധിരൂപീ ബ്രാഹ്മണപാലകഃ ।
സിംഹാസനനിവാസീ ച ചേതനാരഹിതഃ ശിവഃ ॥ 155 ॥

ശിവപ്രദോ ദക്ഷയജ്ഞഹന്താ ഭൃഗുനിവാരകഃ ।
വീരഭദ്രഭയാവര്‍തഃ കാലഃ പരമനിര്‍വ്രണഃ ॥ 156 ॥

ഉദൂഖലനിബദ്ധശ്ച ശോകാത്മാ ശോകനാശനഃ ।
ആത്മയോനിഷ സ്വയഞ്ജാതോ വൈഖാനഃ പാപഹാരകഃ ॥ 157 ॥

കീര്‍തിപ്രദഃ കീര്‍തിദാതാ ഗജേന്ദ്രഭുജപൂജിതഃ ।
സര്‍വാന്തരാത്മാ സര്‍വാത്മാ മോക്ഷരൂപീ നിരായുധഃ ॥ 158 ॥

ഉദ്ധവജ്ഞാനദാതാ ച യമലാര്‍ജുനഭഞ്ജനഃ ।

ഫലശ്രുതിഃ ।
ഇത്യേതത്കഥിതം ദേവീ സഹസ്രം നാമ ചോത്തമം ॥ 159 ॥

ആദിദേവസ്യ വൈ വിഷ്ണോര്‍ബാലകത്വമുപേയുഷഃ ।
യഃ പഠേത് പാഠയേദ്വാപി ശ്രുണയാത് ശ്രാവയീത വാ ॥ 160 ॥

കിം ഫലം ലഭതേ ദേവി വക്തും നാസ്തി മമ പ്രിയേ ।
ശക്തിര്‍ഗോപാലനാംജശ്ച സഹസ്രസ്യ മഹേശ്വരി ॥ 161 ॥

ബ്രഹ്മഹത്യാദികാനീഹ പാപാനി ച മഹാന്തി ച ।
വിലയം യാന്തി ദേവേശി ! ഗോപാലസ്യ പ്രസാദതഃ ॥ 162 ॥

ദ്വാദശ്യാം പൌര്‍ണമാസ്യാം വാ സപ്തംയാം രവിവാസരേ ।
പക്ഷദ്വയേ ച സമ്പ്രാപ്യ ഹരിവാസനമേവ വാ । 163 ॥

യഃ പഠേച്ഛൃണുയാദ്വാപി ന ജനുസ്തസ്യ വിദ്യതേ ।
സത്യം സത്യം മഹേശാനി സത്യം സത്യം ന സംശയഃ ॥ 164 ॥

ഏകാദശ്യാം ശുചിര്‍ഭൂത്വാ സേവ്യാ ഭക്തിര്‍ഹരേഃ ശുഭാഃ ।
ശ്രുത്വാ നാമ സഹസ്രാണി നരോ മുച്യേത പാതകാത് ॥ 165 ॥

ന ശഠായ പ്രദാതവ്യം ന ധര്‍മധ്വജിനേ പുനഃ ।
നിന്ദകായ ച വിപ്രാണാം ദേവാനാം വൈഷ്ണവസ്യ ച । 166 ॥

ഗുരുഭക്തിവിഹീനായ ശിവദ്വേഷരതായ ച ।
രാധാദുര്‍ഗാഭേദമതൌ സത്യം സത്യം ന സംശയഃ ॥ 167 ॥

യദി നിന്ദേന്‍മഹേശാനി ഗുരുഹാ ഭവേദ്ധ്രുവം ।
വൈഷ്ണവേഷു ച ശാന്തേഷു നിത്യം വൈരാഗ്യരാഗിഷു ॥ 168 ॥

ബ്രാഹ്മണായ വിശുദ്ധായ സന്ധ്യാര്‍ചനരതായ ച ।
അദ്വൈതാചാരനിരതേ ശിവഭക്തിരതായ ച । 169 ॥

ഗുരുവാക്യരതായൈവ നിത്യം ദേയം മഹേശ്വരി ।
ഗോപിതം സര്‍വതന്ത്രേഷു തവ സ്നേഹാത്പ്രകീര്‍തിതം ॥ 170 ॥

നാതഃ പരതരം സ്തോത്രം നാതഃ പരതരോ മനുഃ ।
നാതഃ പരതരോ ദേവോ യുഗേഷ്വപി ചതുര്‍ഷ്വപി ॥ 171 ॥

ഹരിഭക്തേഃ പരാ നാസ്തി മോക്ഷശ്രേണീ നഗേന്ദ്രജേ ।
വൈഷ്ണവേഭ്യഃ പരം നാസ്തി പ്രാണേഭ്യോഽപി പ്രിയാ മമ ॥ 172 ॥

വൈഷ്ണവേഷു ച സങ്ഗോ മേ സദാ ഭവതു സുന്ദരി ! ।
യസ്യ വംശേ ക്വചിദ്ദേവാത്വൈഷ്ണവോ രാഗവര്‍ജിതഃ ॥ 173 ॥

ഭവേത്തദ്വംശകേ യേ യേ പൂര്‍വേ സ്യഃ പിതരസ്തഥാ ।
ഭവന്തി നിര്‍മലാസ്തേ ഹി യാന്തി നിര്‍വാണതാം ഹരേഃ ॥ 174 ॥

ബഹുനാ കിമിഹോക്തേന വൈഷ്ണവാനാന്തു ദര്‍ശനാത് ।
നിര്‍മലാഃ പാപരഹിതാഃ പാപിനഃ സ്യുര്‍ന സംശയഃ ॥ 175 ॥

കലൌ ബാലേശ്വരോ ദേവഃ കലൌ ഗങ്ഗേവ കേവലാ ।
കലൌ നാസ്ത്യേവ നാസ്ത്യേവ നാസ്ത്യേവ ഗതിരന്യഥാ ॥ 176 ॥

॥ ഇതി ശ്രീനാരദപഞ്ചരാത്രേ ജ്ഞാനാമൃതസാരേ ചതുര്‍ഥരാത്രേ
ഗോപാലസഹസ്രനാമസ്തോത്രമഷ്ടമോഽധ്യായഃ ॥

Also Read 1000 Names of Shri Gopala 2:

1000 Names of Sri Gopala 2 | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Gopala 2 | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top