Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Gopala 2 | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Shri Gopala 2 Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಗೋಪಾಲಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ 2 ಅಥವಾ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥
ನಾರದಪಂಚರಾತ್ರೇ ಜ್ಞಾನಾಮೃತಸಾರೇ ಚತುರ್ಥರಾತ್ರೇ ಅಷ್ಟಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ

ಶ್ರೀಪಾರ್ವತ್ಯುವಾಚ ।
ಭಗವನ್ ಸರ್ವದೇವೇಶ ! ದೇವದೇವ ! ಜಗದ್ಗುರೋ ।
ಕಥಿತಂ ಕವಚಂ ದಿವ್ಯಂ ಬಾಲಗೋಪಾಲರೂಪಿಣಮ್ ॥ 1 ॥

ಶ್ರುತಂ ಮಯಾ ತವ ಮುಖಾತ್ ಪರಂ ಕೌತೂಹಲಂ ಮಮ ।
ಇದಾನೀಂ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಗೋಪಾಲಸ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ॥ 2 ॥

ಸಹಸ್ರಂ ನಾಮ್ನಾಂ ದಿವ್ಯಾನಾಮಶೇಷೇಣಾನುಕೀರ್ತ್ತಯ ।
ತಮೇವ ಶರಣಂ ನಾಥ ತ್ರಾಹಿ ಮಾಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ॥ 3 ॥

ಯದಿ ಸ್ನೇಹೋಽಸ್ತಿ ದೇವೇಶ ಮಾಂ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭ ।
ಕೇನ ಪ್ರಕಾಶಿತಂ ಪೂರ್ವ ಕುತ್ರ ಕಿಂ ವಾ ಕದಾ ಕ್ವ ನು ॥ 3 ॥

ಪಿಬತೋಽಚ್ಯುತಪೀಯೂಷಂ ನ ಮೇಽತ್ರಾಸ್ತಿ ನಿರಾಮತಾ ॥ 4 ॥

ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಉವಾಚ ।
ಶ್ರೀಬಾಲಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮ್ನಃ
ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ಕಲ್ಪಾಖ್ಯಸುರದ್ರುಮಸ್ಯ ।
ವ್ಯಾಸೋ ವದತ್ಯಖಿಲಶಾಸ್ತ್ರನಿದೇಶಕರ್ತಾ
ಶೃಣ್ವನ್ ಶುಕಂ ಮುನಿಗಣೇಷು ಸುರರ್ಷಿವರ್ಯಃ ॥ 5 ॥

ಪುರಾ ಮಹರ್ಷಯಃ ಸರ್ವೇ ನಾರದಂ ದಂಡಕೇ ವನೇ
ಜಿಜ್ಞಾಸಾನ್ತಿ ಸ್ಮ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಚ ಗೋಪಾಲಸ್ಯ ಪರಾತ್ಮನಃ ॥ 6 ॥

ನಾಮ್ನಃ ಸಹಸ್ರಂ ಪರಮಂ ಶೃಣು ದೇವಿ ! ಸಮಾಸತಃ ।
ಶ್ರುತ್ವಾ ಶ್ರೀಬಾಲಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ನಾಮ್ನಃ ಸಾಹಸ್ರಕಂ ಪ್ರಿಯೇ ॥ 7 ॥

ವ್ಯಪೈತಿ ಸರ್ವಪಾಪಾನಿ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾದಿಕಾನಿ ಚ ।
ಕಲೌ ಬಾಲೇಶ್ವರೋ ದೇವಃ ಕಲೌ ವೃನ್ದಾವನಂ ವನಮ್ ॥ 8 ॥

ಕಲೌ ಗಂಗೌ ಮುಕ್ತಿದಾತ್ರೀ ಕಲೌ ಗೀತಾ ಪರಾಗತಿಃ ।
ನಾಸ್ತಿ ಯಜ್ಞಾದಿಕಾರ್ಯಾಣಿ ಹರೇರ್ನಾಮೈವ ಕೇವಲಮ್ ।
ಕಲೌ ವಿಮುಕ್ತಯೇ ನೄಣಾಂ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಗತಿರನ್ಯಥಾ ॥ 9 ॥

ವಿನಿಯೋಗಃ –
ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಬಾಲಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ನಾರದ ಋಷಿಃ
ಶ್ರೀಬಾಲಕೃಷ್ಣೋ ದೇವತಾ ಪುರುಷಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಬಾಲಕೃಷ್ಣಃ ಸುರಾಧೀಶೋ ಭೂತಾವಾಸೋ ವ್ರಜೇಶ್ವರಃ ।
ವ್ರಜೇನ್ದ್ರನನ್ದನೋ ನನ್ದೀ ವ್ರಜಾಂಗನವಿಹಾರಣಃ ॥ 10 ॥

ಗೋಗೋಪಗೋಪಿಕಾನನ್ದಕಾರಕೋ ಭಕ್ತಿವರ್ಧನಃ ।
ಗೋವತ್ಸಪುಚ್ಛಸಂಕರ್ಷಜಾತಾನನ್ದಭರೋಽಜಯಃ ॥ 11 ॥

ರಿಂಗಮಾಣಗತಿಃ ಶ್ರೀಮಾನತಿಭಕ್ತಿಪ್ರಕಾಶನಃ ।
ಧೂಲಿಧೂಸರ ಸರ್ವಾಂಗೋ ಘಟೀಪೀತಪರಿಚ್ಛದಃ ॥ 12 ॥

ಪುರಟಾಭರಣಃ ಶ್ರೀಶೋ ಗತಿರ್ಗತಿಮತಾಂ ಸದಾ ।
ಯೋಗೀಶೋ ಯೋಗವನ್ದ್ಯಾಶ್ಚ ಯೋಗಾಧೀಶೋ ಯಶಃಪ್ರದಃ ॥ 13 ॥

ಯಶೋದಾನನ್ದನಃ ಕೃಷ್ಣೋ ಗೋವತ್ಸಪರಿಚಾರಕಃ ।
ಗವೇನ್ದ್ರಶ್ಚ ಗವಾಕ್ಷಶ್ಚ ಗವಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಗವಾಂ ಗತಿ ॥ 14 ॥

ಗವೇಶಶ್ಚ ಗವೀಶಶ್ಚ ಗೋಚಾರಣಪರಾಯಣಃ ।
ಗೋಧೂಲಿಧಾಮಪ್ರಿಯಕೋ ಗೋಧೂಲಿಕೃತಭೂಷಣಃ ॥ 15 ॥

ಗೋರಾಸ್ಯೋ ಗೋರಸಾಶೋಗೋ ಗೋರಸಾಂಚಿತಧಾಮಕಃ ।
ಗೋರಸಾಸ್ವಾದಕೋ ವೈದ್ಯೋ ವೇದಾತೀತೋ ವಸುಪ್ರದಃ ॥ 16 ॥

ವಿಪುಲಾಂಶೋ ರಿಪುಹರೋ ವಿಕ್ಷರೋ ಜಯದೋ ಜಯಃ ।
ಜಗದ್ವನ್ದ್ಯೋ ಜಗನ್ನಾಥೋ ಜಗದಾರಾಧ್ಯಪಾದಕಃ ॥ 17 ॥

ಜಗದೀಶೋ ಜಗತ್ಕರ್ತಾ ಜಗತ್ಪೂಜ್ಯೋ ಜಯಾರಿಹಾ ।
ಜಯತಾಂ ಜಯಶೀಲಶ್ಚ ಜಯಾತೀತೋ ಜಗದ್ಬಲಃ ॥ 18 ॥

ಜಗದ್ಧರ್ತಾ ಪಾಲಯಿತಾ ಪಾತಾ ಧಾತಾ ಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ರಾಧಿಕಾನನ್ದನೋ ರಾಧಾಪ್ರಾಣನಾಥೋ ರಸಪ್ರದಃ ॥ 19 ॥

ರಾಧಾಭಕ್ತಿಕರಃ ಶುದ್ಧೋ ರಾಧಾರಾಧ್ಯೋ ರಮಾಪ್ರಿಯಃ ।
ಗೋಕುಲಾನನ್ದದಾತಾ ಚ ಗೋಕುಲಾನನ್ದರೂಪಧೃಕ್ ॥ 20 ॥

ಗೋಕುಲೇಶ್ವರಕಲ್ಯಾಣೋ ಗೋಕುಲೇಶ್ವರನನ್ದನಃ ।
ಗೋಲೋಕಾಭಿರಿತಿಃ ಸ್ರಗ್ವೀ ಗೋಲೋಕೇಶ್ವರನಾಯಕಃ ॥ 21 ॥

ನಿತ್ಯಂ ಗೋಲೋಕವಸತಿರ್ನಿತ್ಯಂ ಗೋಗೋಪನನ್ದನಃ ।
ಗಣೇಶ್ವರೋ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಗಣಾನಾಂ ಪರಿಪೂರಕಃ ॥ 22 ॥

ಗುಣಾ ಗುಣೋತ್ಕರೋ ಗಣ್ಯೋ ಗುಣಾತೀತೌ ಗುಣಾಕರಃ ।
ಗುಣಪ್ರಿಯೋ ಗುಣಾಧಾರೋ ಗುಣಾರಾಧ್ಯೋ ಗಣಾಗ್ರಣೀ ॥ 23 ॥

ಗಣನಾಯಕೋ ವಿಘ್ನಹರೋ ಹೇರಮ್ಬಃ ಪಾರ್ವತೀಸುತಃ ।
ಪರ್ವತಾಧಿನಿವಾಸೀ ಚ ಗೋವರ್ಧನಧರೋ ಗುರುಃ ॥ 24 ॥

ಗೋವರ್ಧನಪತಿಃ ಶಾನ್ತೋ ಗೋವರ್ಧನವಿಹಾರಕಃ ।
ಗೋವರ್ಧನೋ ಗೀತಗತಿರ್ಗವಾಕ್ಷೋ ಗೋವೃಕ್ಷೇಕ್ಷಣಃ ॥ 25 ॥

ಗಭಸ್ತಿನೇಮಿರ್ಗೀತಾತ್ಮಾ ಗೀತಗಮ್ಯೋ ಗತಿಪ್ರದಃ ।
ಗವಾಮಯೋ ಯಜ್ಞನೇಮಿರ್ಯಜ್ಞಾಂಗೋ ಯಜ್ಞರೂಪಧೃಕ್ ॥ 26 ॥

ಯಜ್ಞಪ್ರಿಯೋ ಯಜ್ಞಹರ್ತಾ ಯಜ್ಞಗಮ್ಯೋ ಯಜುರ್ಗತಿಃ ।
ಯಜ್ಞಾಂಗೋ ಯಜ್ಞಗಮ್ಯಶ್ಚ ಯಜ್ಞಪ್ರಾಪ್ಯೋ ವಿಮತ್ಸರಃ ॥ 27 ॥

ಯಜ್ಞಾನ್ತಕೃತ್ ಯಜ್ಞಗುಣೋ ಯಜ್ಞಾತೀತೋ ಯಜುಃಪ್ರಿಯಃ ।
ಮನುರ್ಮನ್ವಾದಿರೂಪೀ ಚ ಮನ್ವನ್ತರವಿಹಾರಕಃ ॥ 28 ॥

ಮನುಪ್ರಿಯೋ ಮನೋರ್ವಂಶಧಾರೀ ಮಾಧವಮಾಪತಿಃ ।
ಮಾಯಾಪ್ರಿಯೋ ಮಹಾಮಾಯೋ ಮಾಯಾತೀತೋ ಮಯಾನ್ತಕಃ ॥ 29 ॥

ಮಾಯಾಭಿಗಾಮೀ ಮಾಯಾಖ್ಯೋ ಮಹಾಮಾಯಾವರಪ್ರದಃ ।
ಮಹಾಮಾಯಾಪ್ರದೋ ಮಾಯಾನನ್ದೋ ಮಾಯೇಶ್ವರಃ ಕವಿಃ ॥ 30 ॥

ಕರಣಂ ಕಾರಣಂ ಕರ್ತಾ ಕಾರ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಕ್ರಿಯಾ ಮತಿಃ ।
ಕಾರ್ಯಾತೀತೋ ಗವಾಂ ನಾಥೋ ಜಗನ್ನಾಥೋ ಗುಣಾಕರಃ ॥ 31 ॥

ವಿಶ್ವರೂಪೋ ವಿರೂಪಾಖ್ಯೋ ವಿದ್ಯಾನನ್ದೋ ವಸುಪ್ರದಃ ।
ವಾಸುದೇವೋ ವಿಶಿಷ್ಟೇಶೋ ವಾಣೀಶೋ ವಾಕ್ಯತಿರ್ಮಹಃ ॥ 32 ॥

ವಾಸುದೇವೋ ವಸುಶ್ರೇಷ್ಠೋ ದೇವಕೀನನ್ದನೋಽರಿಹಾ
ವಸುಪಾತಾ ವಸುಪತಿರ್ವಸುಧಾಪರಿಪಾಲಕಃ । 33 ॥

ಕಂಸಾರಿಃ ಕಂಸಹನ್ತಾ ಚ ಕಂಸಾರಾಧ್ಯೋ ಗತಿರ್ಗವಾಮ್ ।
ಗೋವಿನ್ದೋ ಗೋಮತಾಂ ಪಾಲೋ ಗೋಪನಾರೀಜನಾಧಿಪಃ ॥ 34 ॥

ಗೋಪೀರತೋ ರುರುನಖಧಾರೀ ಹಾರೀ ಜಗದ್ಗುರುಃ ।
ಜಾನುಜಂಘಾನ್ತರಾಲಶ್ಚ ಪೀತಾಮ್ಬರಧರೋ ಹರಿಃ ॥ 35 ॥

ಹೈಯಂಗವೀನಸಮ್ಭೋಕ್ತಾ ಪಾಯಸಾಶೋ ಗವಾಂ ಗುರುಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಯಣಾಽಽರಾಧ್ಯೋನಿತ್ಯಂ ಗೋವಿಪ್ರಪಾಲಕಃ ॥ 36 ॥

ಭಕ್ತಪ್ರಿಯೋ ಭಕ್ತಲಭ್ಯೋ ಭಕ್ತ್ಯಾತೀತೋ ಭುವಾಂ ಗತಿಃ ।
ಭೂಲೋಕಪಾತಾ ಹರ್ತಾ ಚ ಭೂಗೋಲಪರಿಚಿನ್ತಕಃ ॥ 37 ॥

ನಿತ್ಯಂ ಭೂಲೋಕವಾಸೀ ಚ ಜನಲೋಕನಿವಾಸಕಃ ।
ತಪೋಲೋಕನಿವಾಸೀ ಚ ವೈಕುಂಠೋ ವಿಷ್ಟಸಸ್ರವಾಃ ॥ 38 ॥

ವಿಕುಂಠವಾಸೀ ವೈಕುಂಠವಾಸೀ ಹಾಸೀ ರಸಪ್ರದಃ ।
ರಸಿಕಾಗೋಪಿಕಾನನ್ದದಾಯಕೋ ಬಾಲಘೃಗ್ವಪುಃ ॥ 39 ॥

ಯಶಸ್ವೀ ಯಮುನಾತೀರಪುಲಿನೇಽತೀವಮೋಹನಃ ।
ವಸ್ತ್ರಹರ್ತಾ ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಮನೋಹಾರೀ ವರಪ್ರದಃ ॥ 40 ॥

ದಧಿಭಕ್ಷೋ ದಯಾಧಾರೋ ದಾತಾ ಪಾತಾ ಹೃತಾಹೃತಃ ।
ಮಂಡಪೋ ಮಂಡಲಾಧೀಶೋ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೋ ವಿಭುಃ ॥ 41 ॥

ವಿಶ್ವಧೃಕ್ ವಿಶ್ವಭುಕ್ ವಿಶ್ವಪಾಲಕೋ ವಿಶ್ವಮೋಹನಃ ।
ವಿದ್ವತ್ಪ್ರಿಯೋ ವೀತಹವ್ಯೋ ಹವ್ಯಗವ್ಯಕೃತಾಶನಃ ॥ 42 ॥

ಕವ್ಯಭುಕ್ ಪಿತೃವರ್ತೀ ಚ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಾ ಕವ್ಯಭೋಜನಃ ।
ರಾಮೋ ವಿರಾಮೋ ರತಿದೋ ರತಿಭರ್ತಾ ರತಿಪ್ರಿಯಃ ॥ 43 ॥

ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನೋಽಕ್ರೂರದಮ್ಯಶ್ಚ ಕ್ರೂರಾತ್ಮಾ ಕೂರಮರ್ದನಃ ।
ಕೃಪಾಲುಶ್ಚ ದಯಾಲುಶ್ಚ ಶಯಾಲುಃ ಸರಿತಾಂ ಪತಿಃ ॥ 44 ॥

ನದೀನದವಿಧಾತಾ ಚ ನದೀನದಾವಿಹಾರಕಃ ।
ಸಿನ್ಧುಃ ಸಿನ್ಧುಪ್ರಿಯೋದಾನ್ತಃ ಶಾನ್ತಃ ಕಾನ್ತಃ ಕಲಾನಿಧಿಃ ॥ 45 ॥

ಸಂನ್ಯಾಸಕೃತ್ಸತಾಂ ಭರ್ತಾ ಸಾಧೂಚ್ಛಿಷ್ಟಕೃತಾಶನಃ ।
ಸಾಧುಪ್ರಿಯಃ ಸಾಧುಗಮ್ಯೋ ಸಾಧ್ವಾಚಾರನಿಷೇವಕಃ ॥ 46 ॥

ಜನ್ಮಕರ್ಮಫಲತ್ಯಾಗೀ ಯೋಗೀ ಭೋಗೀ ಮೃಗೀಪತಿಃ ।
ಮಾರ್ಗಾತೀತೋ ಯೋಗಮಾರ್ಗೋ ಮಾರ್ಗಮಾಣೋ ಮಹೋರವಿಃ ॥ 47 ॥

ರವಿಲೋಚನೋ ರವೇರಂಗಭಾಗೀ ದ್ವಾದಶರೂಪಧೃಕ್ ।
ಗೋಪಾಲೋ ಬಾಲಗೋಪಾಲೋಬಾಲಕಾನನ್ದದಾಯಕಃ ॥ 48 ॥

ಬಾಲಕಾನಾಂ ಪತಿಃ ಶ್ರೀಶೋ ವಿರತಿಃ ಸರ್ವಪಾಪಿನಾಮ್ ।
ಶ್ರೀಲಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶ್ರೀಯುತಶ್ಚ ಶ್ರೀನಿವಾಸಃ ಶ್ರಿಯಃ ಪತಿಃ ॥ 49 ॥

ಶ್ರೀದಃ ಶ್ರೀಶಃ ಶ್ರಿಯಃಕಾನ್ತೋ ರಮಾಕಾನ್ತೋ ರಮೇಶ್ವರಃ ।
ಶ್ರೀಕಾನ್ತೋ ಧರಣೀಕಾನ್ತ ಉಮಾಕಾನ್ತಪ್ರಿಯಃ ಪ್ರಭುಃ ॥ 50 ॥

ಇಷ್ಟಽಭಿಲಾಷೀ ವರದೋ ವೇದಗಮ್ಯೋ ದುರಾಶಯಃ ।
ದುಃಖಹರ್ತಾ ದುಃಖನಾಶೋ ಭವದುಃಖನಿವಾರಕಃ ॥ 51 ॥

ಯಥೇಚ್ಛಾಚಾರನಿರತೋ ಯಥೇಚ್ಛಾಚಾರಸುರಪ್ರಿಯಃ ।
ಯಥೇಚ್ಛಾಲಾಭಸನ್ತುಷ್ಟೋ ಯಥೇಚ್ಛಸ್ಯ ಮನೋಽನ್ತರಃ ॥ 52 ॥

ನವೀನನೀರದಾಭಾಸೋ ನೀಲಾಂಜನಚಯಪ್ರಭಃ ।
ನವದುರ್ದಿನಮೇಘಾಭೋ ನವಮೇಘಚ್ಛವಿಃ ಕ್ವಚಿತ್ ॥ 53 ॥

ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣೋ ನ್ಯಾಸಧಾರೋ ದ್ವಿಭುಜೋ ಬಹುಬಾಹುಕಃ ।
ಕಿರೀಟಧಾರೀ ಮುಕುಟೀ ಮೂರ್ತಿಪಂಜರಸುನ್ದರಃ ॥ 54 ॥

ಮನೋರಥಪಥಾತೀತಕಾರಕೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ ।
ಕಣ್ವಾನ್ನಭೋಕ್ತಾ ಕಪಿಲೋ ಕಪಿಶೋ ಗರುಡಾತ್ಮಕ ॥ 55 ॥

ಸುವರ್ಣವರ್ಣೋ ಹೇಮಾಮಃ ಪೂತನಾನ್ತಕ ಇತ್ಯಾಪಿಃ ।
ಪೂತನಾಸ್ತನಪಾತಾ ಚ ಪ್ರಾಣಾನ್ತಕರಣೋ ರಿಪುಃ ॥ 56 ॥

ವತ್ಸನಾಶೋ ವತ್ಸಪಾಲೋ ವತ್ಸೇಶ್ವರವಸೂತ್ತಮಃ ।
ಹೇಮಾಭೋ ಹೇಮಕಂಠಶ್ಚ ಶ್ರೀವತ್ಸಃ ಶ್ರೀಮತಾಂ ಪತಿಃ ॥ 57 ॥

ಸನನ್ದನಪಥಾರಾಧ್ಯೋ ಪಾತುರ್ಧಾತುಮತಾಂ ಪತಿಃ ।
ಸನತ್ಕುಮಾರಯೋಗಾತ್ಮಾ ಸನೇಕಶ್ವರರೂಪಧೃಕ್ ॥ 58 ॥

ಸನಾತನಪದೋ ದಾತಾ ನಿತ್ಯಂ ಚೈವ ಸನಾತನಃ ।
ಭಾಂಡೀರವನವಾಸೀ ಚ ಶ್ರೀವೃನ್ದಾವನನಾಯಕಃ ॥ 59 ॥

ವೃನ್ದಾವನೇಶ್ವರೀಪೂಜ್ಯೋ ವೃನ್ದಾರಣ್ಯವಿಹಾರಕಃ ।
ಯಮುನಾತೀರಗೋಧೇನುಪಾಲಕೋ ಮೇಘಮನ್ಮಥಃ ॥ 60 ॥

ಕನ್ದರ್ಪದರ್ಪಹರಣೋ ಮನೋನಯನನನ್ದನಃ ।
ಬಾಲಕೇಲಿಪ್ರಿಯಃ ಕಾನ್ತೋ ಬಾಲಕ್ರೀಡಾಪರಿಚ್ಛದಃ ॥ 61 ॥

ಬಾಲಾನಾಂ ರಕ್ಷಕೋ ಬಾಲಃ ಕ್ರೀಡಾಕೌತುಕಕಾರಕಃ ।
ಬಾಲ್ಯರೂಪಧರೋ ಧನ್ವೀ ಧಾನುಷ್ಕೀ ಶೂಲಧೃಕ್ ವಿಭುಃ ॥ 62 ॥

ಅಮೃತಾಂಶೋಽಮೃತವಪುಃ ಪೀಯೂಷಪರಿಪಾಲಕಃ ।
ಪೀಯೂಷಪಾಯೀ ಪೌರವ್ಯಾನನ್ದನೋ ನನ್ದಿವರ್ಧನಃ ॥ 63 ॥

ಶ್ರೀದಾಮಾಂಶುಕಪಾತಾ ಚ ಶ್ರೀದಾಮಪರಿಭೂಷಣಃ ।
ವೃನ್ದಾರಣ್ಯಪ್ರಿಯಃ ಕೃಷ್ಣಃ ಕಿಶೋರ ಕಾನ್ತರೂಪಧೃಕ್ ॥ 64 ॥

ಕಾಮರಾಜಃ ಕಲಾತೀತೋ ಯೋಗಿನಾಂ ಪರಿಚಿನ್ತಕಃ ।
ವೃಷೇಶ್ವರಃ ಕೃಪಾಪಾಲೋ ಗಾಯತ್ರೀಗತಿವಲ್ಲಭಃ ॥ 65 ॥

ನಿರ್ವಾಣದಾಯಕೋ ಮೋಕ್ಷದಾಯೀ ವೇದವಿಭಾಗಕಃ ।
ವೇದವ್ಯಾಸಪ್ರಿಯೋ ವೈದ್ಯೋ ವೈದ್ಯಾನನ್ದಪ್ರಿಯಃ ಶುಭಃ ॥ 66 ॥

ಶುಕದೇವೋ ಗಯಾನಾಥೋ ಗಯಾಸುರಗತಿಪ್ರದಃ ।
ವಿಷ್ಣುರ್ಜಿಷ್ಣುರ್ಗರಿಷ್ಠಶ್ಚ ಸ್ಥವಿಷ್ಟಾಶ್ಚ ಸ್ಥವೀಯಸಾಮ್ ॥ 67 ॥

ವರಿಷ್ಠಶ್ಚ ಯವಿಷ್ಠಶ್ಚ ಭೂಯಿಷ್ಠಶ್ಚ ಭುವಃ ಪತಿಃ ।
ದುರ್ಗತೇರ್ನಾಶಕೋ ದುರ್ಗಪಾಲಕೋ ದುಷ್ಟನಾಶಕಃ ॥ 68 ॥

ಕಾಲೀಯಸರ್ಪದಮನೋ ಯಮುನಾನಿರ್ಮಲೋದಕಃ ।
ಯಮುನಾಪುಲಿನೇ ರಮ್ಯೇ ನಿರ್ಮಲೇ ಪಾವನೋದಕೇ ॥ 69 ॥

ವಸನ್ತುಬಾಲಗೋಪಾಲರೂಪಧಾರೀ ಗಿರಾಂ ಪತಿಃ ।
ವಾಗ್ದಾತಾ ವಾಕ್ಪ್ರದೋ ವಾಣೀನಾಥೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಕ್ಷಕಃ ॥ 70 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಕೃದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ಮಪ್ರದಾಯಕಃ ।
ವ್ರಹ್ಮಣ್ಯದೇವೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಾಯಕೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯಃ ॥ 71 ॥

ಸ್ವಸ್ತಿಪ್ರಿಯೋಽಸ್ವಸ್ಥಧರೋಽಸ್ವಸ್ಥನಾಶೋ ಧಿಯಾಂ ಪತಿಃ ।
ಕ್ವಣನ್ನೂಪುರಧೃಗ್ವಿಶ್ವರೂಪೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಃ ಶಿವಃ ॥ 72 ॥

ಶಿವಾತ್ಮಕೋ ಬಾಲ್ಯವಪುಃ ಶಿವಾತ್ಮಾ ಶಿವರೂಪಧೃಕ್ ।
ಸದಾಶಿವಪ್ರಿಯೋ ದೇವಃ ಶಿವವನ್ದ್ಯೋ ಜಗತ್ಶಿವಃ ॥ 73 ॥

ಗೋಮಧ್ಯವಾಸೀ ಗೋವಾಸೀ ಗೋಪಗೋಪೀಮನೋಽನ್ತರಃ ।
ಧರ್ಮೋ ಧರ್ಮಧುರೀಣಶ್ಚ ಧರ್ಮರೂಪೋ ಧರಾಧರಃ ॥ 74 ॥

ಸ್ವೋಪಾರ್ಜಿತಯಶಾಃ ಕೀರ್ತಿವರ್ಧನೋ ನನ್ದಿರೂಪಕಃ ।
ದೇವಹೂತಿಜ್ಞಾನದಾತಾ ಯೋಗಸಾಂಖ್ಯನಿವರ್ತಕಃ ॥ 75 ॥

ತೃಣಾವರ್ತಪ್ರಾಣಹಾರೀ ಶಕಟಾಸುರಭಂಜನಃ ।
ಪ್ರಲಮ್ಬಹಾರೀ ರಿಪುಹಾ ತಥಾ ಧೇನುಕಮರ್ದನಃ ॥ 76 ॥

ಅರಿಷ್ಟಾನಾಶನೋಽಚಿನ್ತ್ಯಃ ಕೇಶಿಹಾ ಕೇಶಿನಾಶನಃ ।
ಕಂಕಹಾ ಕಂಸಹಾ ಕಂಸನಾಶನೋ ರಿಪುನಾಶನಃ ॥ 77 ॥

ಯಮುನಾಜಲಕಲ್ಲೋಲದರ್ಶೀ ಹರ್ಷೀ ಪ್ರಿಯಂವದಃ ।
ಸ್ವಚ್ಛನ್ದಹಾರೀ ಯಮುನಾಜಲಹಾರೀ ಸುರಪ್ರಿಯಃ ॥ 78 ॥

ಲೀಲಾಧೃತವಪುಃ ಕೇಲಿಕಾರಕೋ ಧರಣೀಧರಃ ।
ಗೋಪ್ತಾ ಗರಿಷ್ಠೋ ಗದಿದೋ ಗತಿಕಾರೀ ಗಯೇಶ್ವರಃ ॥ 79 ॥

ಶೋಭಾಪ್ರಿಯಃ ಶುಭಕರೋ ವಿಪುಲಶ್ರೀಪ್ರತಾಪನಃ ।
ಕೇಶಿದೈತ್ಯಹರೋ ದಾತ್ರೀ ದಾತಾ ಧರ್ಮಾರ್ಥಸಾಧನ ॥ 80 ॥

ತ್ರಿಸಾಮಾ ತ್ರಿಕ್ಕೃತ್ಸಾಮಃ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಸರ್ವದೀಪನಃ ।
ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸುಗತೋ ಬುದ್ಧೋ ಬೌದ್ಧರೂಪೀ ಜನಾರ್ದನಃ ॥ 81 ॥

ದೈತ್ಯಾರಿಃ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಃ ಪದ್ಮನಾಭೋಽಚ್ಯುತೋಽಸಿತಃ ।
ಪದ್ಮಾಕ್ಷಃ ಪದ್ಮಜಾಕಾನ್ತೋ ಗರುಡಾಸನವಿಗ್ರಹಃ ॥ 82 ॥

ಗಾರುತ್ಮತಧರೋ ಧೇನುಪಾಲಕಃ ಸುಪ್ತವಿಗ್ರಹಃ ।
ಆರ್ತಿಹಾ ಪಾಪಹಾನೇಹಾ ಭೂತಿಹಾ ಭೂತಿವರ್ಧನಃ ॥ 83 ॥

ವಾಂಛಾಕಲ್ಪದ್ರುಮಃ ಸಾಕ್ಷಾನ್ಮೇಧಾವೀ ಗರುಡಧ್ವಜಃ ।
ನೀಲಶ್ವೇತಃ ಸಿತಃ ಕೃಷ್ಣೋ ಗೌರಃ ಪೀತಾಮ್ಬರಚ್ಛದಃ ॥ 84 ॥

ಭಕ್ತಾರ್ತಿನಾಶನೋ ಗೀರ್ಣಃ ಶೀರ್ಣೋ ಜೀರ್ಣತನುಚ್ಛದಃ ।
ಬಲಿಪ್ರಿಯೋ ಬಲಿಹರೋ ಬಲಿಬನ್ಧನತತ್ಪರಃ ॥ 85 ॥

ವಾಮನೋ ವಾಮದೇವಶ್ಚ ದೈತ್ಯಾರಿಃ ಕಂಜಲೋಚನಃ ।
ಉದೀರ್ಣಃ ಸರ್ವತೋ ಗೋಪ್ತಾ ಯೋಗಗಮ್ಯಃ ಪುರಾತನಃ ॥ 86 ॥

ನಾರಾಯಣೋ ನರವಪುಃ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನವಪುರ್ಧರಃ ।
ತ್ರಿನಾಭಿಸ್ತ್ರಿವೃತಾಂ ಸೇವ್ಯೋ ಯುಗಾತೀತೋ ಯುಗಾತ್ಮಕಃ ॥ 87 ॥

ಹಂಸೋ ಹಂಸೀ ಹಂಸವಪುರ್ಹಂಸರೂಪೀ ಕೃಪಾಮಯಃ ।
ಹರಾತ್ಮಕೋ ಹರವಪುರ್ಹರಭಾವನತತ್ಪರಃ ॥ 88 ॥

ಧರ್ಮರಾಗೋ ಯಮವಪುಸ್ತ್ರಿಪುರಾನ್ತಕವಿಗ್ರಹಃ ।
ಯುಧಿಷ್ಠಿರಪ್ರಿಯೋ ರಾಜ್ಯದಾತಾ ರಾಜೇನ್ದ್ರವಿಗ್ರಹಃ ॥ 89 ॥

ಇನ್ದ್ರಯಜ್ಞಹರೋ ಗೋವರ್ಧನಧಾರೀ ಗಿರಾಂ ಪತಿಃ ।
ಯಜ್ಞಭುಗ್ಯಜ್ಞಕಾರೀ ಚ ಹಿತಕಾರೀ ಹಿತಾನ್ತಕಃ ॥ 90 ॥

ಅಕ್ರೂರವನ್ದ್ಯೋ ವಿಶ್ವಧ್ರುಗಶ್ವಹಾರೀ ಹಯಾಸ್ಯಕಃ ।
ಹಯಗ್ರೀವಃ ಸ್ಮಿತಮುಖೋ ಗೋಪೀಕಾನ್ತೋಽರುಣಧ್ವಧಃ ॥ 91 ॥

ನಿರಸ್ತಸಾಮ್ಯಾತಿಶಯಃ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಮಂಡನಃ ।
ಗೋಪೀಪ್ರೀತಿಕರೋ ಗೋಪೀಮನೋಹಾರೀ ಹರಿರ್ಹರಿಃ ॥ 92 ॥

ಲಕ್ಷ್ಮಣೋ ಭರತೋ ರಾಮಃ ಶತ್ರುಘ್ನೋ ನೀಲರೂಪಕಃ ।
ಹನೂಮಜ್ಜ್ಞಾನದಾತಾ ಚ ಜಾನಕೀವಲ್ಲಭೋ ಗಿರಿಃ ॥ 93 ॥

ಗಿರಿರೂಪೋ ಗಿರಿಮಖೋ ಗಿರಿಯಜ್ಞಪ್ರವರ್ತ್ತಕಃ ॥ 94 ॥

ಭವಾಬ್ಧಿಪೋತಃ ಶುಭಕೃಚ್ಛ್ರುಭಭುಕ್ ಶುಭವರ್ಧನಃ ।
ವಾರಾರೋಹೀ ಹರಿಮುಖೋ ಮಂಡೂಕಗತಿಲಾಲಸಃ ॥ 95 ॥

ನೇತ್ರವದ್ಧಕ್ರಿಯೋ ಗೋಪಬಾಲಕೋ ಬಾಲಕೋ ಗುಣಃ ।
ಗುಣಾರ್ಣವಪ್ರಿಯೋ ಭೂತನಾಥೋ ಭೂತಾತ್ಮಕಶ್ಚ ಸಃ ॥ 96 ॥

ಇನ್ದ್ರಜಿದ್ಭಯದಾತಾ ಚ ಯಜುಷಾಂ ಪರಿರಪ್ಪತಿಃ ।
ಗೀರ್ವಾಣವನ್ದ್ಯೋ ಗೀರ್ವಾಣಗತಿರಿಷ್ಟೋಗುರುರ್ಗತಿಃ ॥ 97 ॥

ಚತುರ್ಮುಖಸ್ತುತಿಮುಖೋ ಬ್ರಹ್ಮನಾರದಸೇವಿತಃ ।
ಉಮಾಕಾನ್ತಧಿಯಾಽಽರಾಧ್ಯೋ ಗಣನಾಗುಣಸೀಮಕಃ ॥ 98 ॥

ಸೀಮಾನ್ತಮಾರ್ಗೋ ಗಣಿಕಾಗಣಮಂಡಲಸೇವಿತಃ ।
ಗೋಪೀದೃಕ್ಪದ್ಮಮಧುಪೋ ಗೋಪೀದೃಙ್ಮಂಡಲೇಶ್ವರಃ ॥ 99 ॥

ಗೋಪ್ಯಾಲಿಂಗನಕೃದ್ಗೋಪೀಹೃದಯಾನನ್ದಕಾರಕಃ ।
ಮಯೂರಪಿಚ್ಛಶಿಖರಃ ಕಂಕಣಾಂಕದಭೂಷಣಃ ॥ 100 ॥

ಸ್ವರ್ಣಚಮ್ಪಕಸನ್ದೋಲಃ ಸ್ವರ್ಣನೂಪುರಭೂಷಣಃ ।
ಸ್ವರ್ಣತಾಟಂಕಕರ್ಣಶ್ಚ ಸ್ವರ್ಣಚಮ್ಪಕಭೂಷಿತಃ ॥ 101 ॥

ಚೂಡಾಗ್ರಾರ್ಪಿತರತ್ನೇನ್ದ್ರಸಾರಃ ಸ್ವರ್ಣಾಮ್ಬರಚ್ಛದಃ ।
ಆಜಾನುಬಾಹುಃ ಸುಮುಖೋ ಜಗಜ್ಜನನತತ್ಪರಃ ॥ 102 ॥

ಬಾಲಕ್ರೀಡಾಽತಿಚಪಲೋ ಭಾಂಡೀರವನನನ್ದನಃ ।
ಮಹಾಶಾಲಃ ಶ್ರುತಿಮುಖೋ ಗಂಗಾಚರಣಸೇವನಃ ॥ 103 ॥

ಗಂಗಾಮ್ಬುಪಾದಃ ಕರಜಾಕರತೋಯಾಜಲೇಶ್ವರಃ ।
ಗಂಡಕೀತೀರಸಮ್ಭೂತೋ ಗಂಡಕೀಜಲಮರ್ದನಃ ॥ 104 ॥

ಶಾಲಗ್ರಾಮಃ ಶಾಲರೂಪೀ ಶಶಿಭೂಷಣಭೂಷಣಃ ।
ಶಶಿಪಾದಃ ಶಶಿನಖೋ ವರಾರ್ಹೋ ಯುವತೀಪ್ರಿಯಃ ॥ 105 ॥

ಪ್ರೇಮಪದಃ ಪ್ರೇಮಲಭ್ಯೋ ಭಕ್ತ್ಯಾತೀತೋ ಭವಪ್ರದಃ ।
ಅನನ್ತಶಾಯೀ ಶವಕೃಚ್ಛಯನೋ ಯೋಗಿನೀಶ್ವರಃ ॥ 106 ॥

ಪೂತನಾಶಕುನಿಪ್ರಾಣಹಾರಕೋ ಭವಪಾಲಕಃ ।
ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಣ್ಯೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮಾನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಗ್ರಜಃ ॥ 107 ॥

ಸರ್ವಾನ್ತಕೃತ್ಸರ್ವಗುಹ್ಯ ಸರ್ವಾತೀತೋಽಽಸುರಾನ್ತಕಃ ।
ಪ್ರಾತರಾಶನಸಮ್ಪೂರ್ಣೋ ಧರಣೀರೇಣುಗುಂಠಿತಃ ॥ 108 ॥

ಇಜ್ಯೋ ಮಹೇಜ್ಯ ಸರ್ವೇಜ್ಯ ಇಜ್ಯರೂಪೀಜ್ಯಭೋಜನಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಪರೋ ನಿತ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಗ್ನಿಪ್ರೀತಿಲಾಲಸಃ ॥ 109 ॥

ಮದನೋ ಮದನಾರಾಧ್ಯೋ ಮನೋಮಥನರೂಪಕಃ ।
ನೀಲಾಂಚಿತಾಕುಂಚಿತಕೋ ಬಾಲವೃನ್ದವಿಭೂಷಿತಃ ॥ 110 ॥

ಸ್ತೋಕಕ್ರೀಡಾಪರೋ ನಿತ್ಯಂ ಸ್ತೋಕಭೋಜನತತ್ಪರಃ ।
ಲಲಿತಾವಿಶಖಾಶ್ಯಾಮಲತಾವನ್ದಿಪಾದಕಃ ॥ 111 ॥

ಶ್ರೀಮತೀಪ್ರಿಯಕಾರೀ ಚ ಶ್ರೀಮತ್ಯಾ ಪಾದಪೂಜಿತಃ ।
ಶ್ರೀಸಂಸೇವಿತಪಾದಾಬ್ಜೋ ವೇಣುವಾದ್ಯವಿಶಾರದಃ ॥ 112 ॥

ಶೃಂಗವೇತ್ರಕರೋ ನಿತ್ಯಂ ಶೃಂಗವಾದ್ಯಪ್ರಿಯಃ ಸದಾ ।
ಬಲರಾಮಾನುಜಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಗಜೇನ್ದ್ರಸ್ತುತಪಾದಕಃ ॥ 113 ॥

ಹಲಾಯಧುಃ ಪೀತವಾಸಾ ನೀಲಾಮ್ಬರಪರಿಚ್ಛದಃ ।
ಗಜೇನ್ದ್ರವಕ್ತ್ರೋ ಹೇರಮ್ಬೋ ಲಲನಾಕುಲಪಾಲಕಃ ॥ 114 ॥

ರಾಸಕ್ರೀಡಾವಿನೋದಶ್ಚ ಗೋಪೀನಯನಹಾರಕಃ ।
ಬಲಪ್ರದೋ ವೀತಭಯೋ ಭಕ್ತಾರ್ತಿಪರಿನಾಶನಃ ॥ 115 ॥

ಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯೋ ಭಕ್ತಿದಾತಾ ದಾಮೋದರ ಇಭಸ್ಪತಿಃ ।
ಇನ್ದ್ರದರ್ಪಹರೋಽನನ್ತೋ ನಿತ್ಯಾನನ್ದಶ್ಚಿದಾತ್ಮಕಃ ॥ 116 ॥

ಚೈತನ್ಯರೂಪಶ್ಚೈತನ್ಯಶ್ಚೇತನಾಗುಣವರ್ಜಿತಃ ।
ಅದ್ವೈತಾಚಾರನಿಪುಣೋಽದ್ವೈತಃ ಪರಮನಾಯಕಃ ॥ 117 ॥

ಶಿವಭಕ್ತಿಪ್ರದೋ ಭಕ್ತೋ ಭಕ್ತಾನಾಮನ್ತರಾಶಯಃ ।
ವಿದ್ವತ್ತಮೋ ದುರ್ಗತಿಹಾ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಾ ಪುಣ್ಯಪಾಲಕಃ ॥ 118 ॥

ಜ್ಯೇಷ್ಠಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಕನಿಷ್ಠಶ್ಚ ನಿಷ್ಠೋಽತಿಷ್ಠ ಉಮಾಪತಿಃ ।
ಸುರೇನ್ದ್ರವನ್ದ್ಯಚರಣೋ ಗೋತ್ರಹಾ ಗೋತ್ರವರ್ಜಿತಃ ॥ 119 ॥

ನಾರಾಯಣಪ್ರಿಯೋ ನಾರಶಾಯೀ ನಾರದಸೇವಿತಃ ।
ಗೋಪಾಲಬಾಲಸಂಸೇವ್ಯಃ ಸದಾನಿರ್ಮಲಮಾನಸಃ ॥ 120 ॥

ಮನುಮನ್ತ್ರೋ ಮನ್ತ್ರಪತಿರ್ಧಾತಾ ಧಾಮವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಧರಾಪ್ರದೋ ಧೃತಿಗುಣೋ ಯೋಗೀನ್ದ್ರ ಕಲ್ಪಪಾದಪಃ ॥ 121 ॥

ಅಚಿನ್ತ್ಯಾತಿಶಯಾನನ್ದರೂಪೀ ಪಾಂಡವಪೂಜಿತಃ ।
ಶಿಶುಪಾಲಪ್ರಾಣಹಾರೀ ದನ್ತವಕ್ರನಿಸೂದನಃ ॥ 122 ॥

ಅನಾದಿಶಾದಿಪುರುಷೋ ಗೋತ್ರೀ ಗಾತ್ರವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಸರ್ವಾಪತ್ತಾರಕೋದುರ್ಗೋ ದೃಷ್ಟದೈತ್ಯಕುಲಾನ್ತಕಃ ॥ 123 ॥

ನಿರನ್ತರಃ ಶುಚಿಮುಖೋ ನಿಕುಮ್ಭಕುಲದೀಪನಃ ।
ಭಾನುರ್ಹನೂರ್ದ್ಧನುಃ ಸ್ಥಾಣುಃ ಕೃಶಾನುಃ ಕೃತನುರ್ಧನುಃ ॥ 124 ॥

ಅನುರ್ಜನ್ಮಾದಿರಹಿತೋ ಜಾತಿಗೋತ್ರವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ದಾವಾನಲನಿಹನ್ತಾ ಚ ದನುಜಾರಿರ್ಬಕಾಪಹಾ ॥ 125 ॥

ಪ್ರಹ್ಲಾದಭಕ್ತೋ ಭಕ್ತೇಷ್ಟದಾತಾ ದಾನವಗೋತ್ರಹಾ ।
ಸುರಭಿರ್ದುಗ್ಧಯೋ ದುಗ್ಧಹಾರೀ ಶೌರಿಃ ಶುಚಾಂ ಹರಿಃ ॥ 126 ॥

ಯಥೇಷ್ಟದೋಽತಿಸುಲಭಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವತೋಮುಖಃ ।
ದೈತ್ಯಾರಿಃ ಕೈಟಭಾರಿಶ್ಚ ಕಂಸಾರಿಃ ಸರ್ವತಾಪನಃ ॥ 127 ॥

ದ್ವಿಭುಜಃ ಷಡ್ಭುಜೋ ಹ್ಯನ್ತರ್ಭುಜೋ ಮಾತಲಿಸಾರಥಿಃ ।
ಶೇಷಃ ಶೇಷಾಧಿನಾಥಶ್ಚ ಶೇಷೀ ಶೇಶಾನ್ತವಿಗ್ರಹಃ ॥ 128 ॥

ಕೇತುರ್ಧರಿತ್ರೀಚಾರಿತ್ರಶ್ಚತುರ್ಮೂರ್ತಿಶ್ಚತುರ್ಗತಿಃ ।
ಚತುರ್ಧಾ ಚತುರಾತ್ಮಾ ಚ ಚತುರ್ವರ್ಗಪ್ರದಾಯಕಃ ॥ 129 ॥

ಕನ್ದರ್ಪದರ್ಪಹಾರೀ ಚ ನಿತ್ಯಃ ಸರ್ವಾಂಗಸುನ್ದರಃ ।
ಶಚೀಪತಿಪತಿರ್ನೇತಾ ದಾತಾ ಮೋಕ್ಷಗುರುರ್ದ್ವಿಜಃ ॥ 130 ॥

ಹೃತಸ್ವನಾಥೋಽನಾಥಸ್ಯ ನಾಥಃ ಶ್ರೀಗರುಡಾಸನಃ ।
ಶ್ರೀಧರಃ ಶ್ರೀಕರಃ ಶ್ರೇಯಃ ಪತಿರ್ಗತಿರಪಾಂ ಪತಿಃ ॥ 131 ॥

ಅಶೇಷವನ್ದ್ಯೋ ಗೀತಾತ್ಮಾ ಗೀತಾಗಾನಪರಾಯಣಃ ।
ಗಾಯತ್ರೀಧಾಮಶುಭದೋ ವೇಲಾಮೋದಪರಾಯಣಃ ॥ 132 ॥

ಧನಾಧಿಪಃ ಕುಲಪತಿರ್ವಸುದೇವಾತ್ಮಜೋಽರಿಹಾ ।
ಅಜೈಕಪಾತ್ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷೋ ನಿತ್ಯಾತ್ಮಾ ನಿತ್ಯವಿಗ್ರಹಃ ॥ 133 ॥

ನಿತ್ಯಃ ಸರ್ವಗತಃ ಸ್ಥಾಣುರಜೋಽಗ್ನಿರ್ಗಿರಿನಾಯಕಃ ।
ಗೋನಾಯಕಃ ಶೋಕಹನ್ತಾಃ ಕಾಮಾರಿಃ ಕಾಮದೀಪನಃ ॥ 134 ॥

ವಿಜಿತಾತ್ಮಾ ವಿಧೇಯಾತ್ಮಾ ಸೋಮಾತ್ಮಾ ಸೋಮವಿಗ್ರಹಃ ।
ಗ್ರಹರೂಪೀ ಗ್ರಹಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಗ್ರಹಮರ್ದನಕಾರಕಃ ॥ 135 ॥

ವೈಖಾನಸಃ ಪುಣ್ಯಜನೋ ಜಗದಾದಿರ್ಜಗತ್ಪತಿಃ ।
ನೀಲೇನ್ದೀವರಭೋ ನೀಲವಪುಃ ಕಾಮಾಂಗನಾಶನಃ ॥ 136 ॥

ಕಾಮವೀಜಾನ್ವಿತಃ ಸ್ಥೂಲಃ ಕೃಶಃ ಕೃಶತನುರ್ನಿಜಃ ।
ನೈಗಮೇಯೋಽಗ್ನಿಪುತ್ರಶ್ಚ ಷಾಣ್ಮಾತುರಃ ಉಮಾಪತಿಃ ॥ 137 ॥

ಮಂಡೂಕವೇಶಾಧ್ಯಕ್ಷಶ್ಚ ತಥಾ ನಕುಲನಾಶನಃ ।
ಸಿಂಹೋ ಹರೀನ್ದ್ರಃ ಕೇಶೀನ್ದ್ರಹನ್ತಾ ತಾಪನಿವಾರಣಃ ॥ 138 ॥

ಗಿರೀನ್ದ್ರಜಾಪಾದಸೇವ್ಯಃ ಸದಾ ನಿರ್ಮಲಮಾನಸಃ ।
ಸದಾಶಿವಪ್ರಿಯೋ ದೇವಃ ಶಿವಃ ಸರ್ವ ಉಮಾಪತಿಃ ॥ 139 ॥

ಶಿವಭಕ್ತೋ ಗಿರಾಮಾದಿಃ ಶಿವಾರಾಧ್ಯೋ ಜಗದ್ಗುರೂಃ ।
ಶಿವಪ್ರಿಯೋ ನೀಲಕಂಠಃ ಶಿತಿಕಂಠಃ ಉಷಾಪತಿಃ ॥ 140 ॥

ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಪುತ್ರೋ ನಿಶಠಃ ಶಠಃ ಶಠಧನಾಪಹಾ ।
ಧೂಪಾಪ್ರಿಯೋ ಧೂಪದಾತಾ ಗುಗ್ಗುಲ್ವಗುರುಧೂಪಿತಃ ॥ 141 ॥

ನೀಲಾಮ್ಬರಃ ಪೀತವಾಸಾ ರಕ್ತಶ್ವೇತಪರಿಚ್ಛದಃ ।
ನಿಶಾಪತಿರ್ದಿವಾನಾಥೋ ದೇವಬ್ರಾಹ್ಮಣಪಾಲಕಃ ॥ 142 ॥

ಉಮಾಪ್ರಿಯೋ ಯೋಗಿಮನೋಹಾರೀ ಹಾರವಿಭೂಷಿತಃ ।
ಖಗೇನ್ದ್ರವನ್ದ್ಯಪಾದಾಬ್ಜಃ ಸೇವಾತಪಪರಾಙ್ಮುಖಃ ॥ 143 ॥

ಪರಾರ್ಥದೋಽಪರಪತಿಃ ಪರಾತ್ಪರತರೋ ಗುರುಃ ।
ಸೇವಾಪ್ರಿಯೋ ನಿರ್ಗುಣಶ್ಚ ಸಗುಣಃ ಶ್ರುತಿಸುನ್ದರಃ ॥ 144 ॥

ದೇವಾಧಿದೇವೋ ದೇವೇಶೋ ದೇವಪೂಜ್ಯೋ ದಿವಾಪತಿಃ ।
ದಿವಃ ಪತಿರ್ವೃಹದ್ಭಾನುಃ ಸೇವಿತೇಪ್ಸಿತದಾಯಕಃ ॥ 145 ॥

ಗೋತಮಾಶ್ರಮವಾಸೀ ಚ ಗೋತಮಶ್ರೀನಿಷೇವಿತಃ ।
ರಕ್ತಾಮ್ಬರಧರೋ ದಿವ್ಯೋ ದೇವೀಪಾದಾಬ್ಜಪೂಜಿತಃ ॥ 146 ॥

ಸೇವಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾತಾ ಚ ಸೇವಾಸೇವ್ಯಗಿರೀನ್ದ್ರಜಃ ।
ಧಾತುರ್ಮನೋವಿಹಾರೀ ಚ ವಿಧೀತಾ ಧಾತುರುತ್ತಮಃ ॥ 147 ॥

ಅಜ್ಞಾನಹನ್ತಾ ಜ್ಞಾನೇನ್ದ್ರವನ್ದ್ಯೋ ವನ್ದ್ಯಧನಾಧಿಪಃ ।
ಅಪಾಂ ಪತಿರ್ಜಲನಿಧಿರ್ಧರಾಪತಿರಶೇಷಕಃ ॥ 148 ॥

ದೇವೇನ್ದ್ರವನ್ದ್ಯೋ ಲೋಕಾತ್ಮಾ ತ್ರಿಲೋಕಾತ್ಮಾ ತ್ರಿಲೋಕಪಾತ್ ।
ಗೋಪಾಲದಾಯಕೋ ಗನ್ಧದ್ರದೋ ಗುಹ್ಯಕಸೇವಿತಃ ॥ 149 ॥

ನಿರ್ಗುಣಃ ಪುರುಷಾತೀತಃ ಪ್ರಕೃತೇಃ ಪರ ಉಜ್ಜ್ವಲಃ ।
ಕಾರ್ತಿಕೇಯೋಽಮೃತಾಹರ್ತಾ ನಾಗಾರಿರ್ನಾಗಹಾರಕಃ ॥ 150 ॥

ನಾಗೇನ್ದ್ರಶಾಯೀ ಧರಣೀಪತಿರಾದಿತ್ಯರೂಪಕಃ ।
ಯಶಸ್ವೀ ವಿಗತಾಶೀ ಚ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿಪಃ ಶಶೀ ॥ 151 ॥

ಶಶಕಾರಿ ಶುಭಚಾರೋ ಗೀರ್ವಾಣಗಣಸೇವಿತಃ ।
ಗತಿಪ್ರದೋ ನರಸಖಃ ಶೀತಲಾತ್ಮಾ ಯಶಃ ಪತಿಃ ॥ 152 ॥

ವಿಜಿತಾರಿರ್ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಯೋಗಾತ್ಮಾ ಯೋಗಪಾಲಕಃ ।
ದೇವೇನ್ದ್ರಸೇವ್ಯೋ ದೇವನ್ದ್ರಪಾಪಹಾರೀ ಯಶೋಧನಃ ॥ 153 ॥

ಅಕಿಂಚನಧನಃ ಶ್ರೀಮಾನಮೇಯಾತ್ಮಾ ಮಹಾದ್ರಿಧೃಕ್ ।
ಮಹಾಪ್ರಲಯಕಾರೀ ಚ ಶಚೀಸುತಜಯಪ್ರದಃ ॥ 154 ॥

ಜನೇಶ್ವರಃ ಸರ್ವವಿಧಿರೂಪೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪಾಲಕಃ ।
ಸಿಂಹಾಸನನಿವಾಸೀ ಚ ಚೇತನಾರಹಿತಃ ಶಿವಃ ॥ 155 ॥

ಶಿವಪ್ರದೋ ದಕ್ಷಯಜ್ಞಹನ್ತಾ ಭೃಗುನಿವಾರಕಃ ।
ವೀರಭದ್ರಭಯಾವರ್ತಃ ಕಾಲಃ ಪರಮನಿರ್ವ್ರಣಃ ॥ 156 ॥

ಉದೂಖಲನಿಬದ್ಧಶ್ಚ ಶೋಕಾತ್ಮಾ ಶೋಕನಾಶನಃ ।
ಆತ್ಮಯೋನಿಷ ಸ್ವಯಂಜಾತೋ ವೈಖಾನಃ ಪಾಪಹಾರಕಃ ॥ 157 ॥

ಕೀರ್ತಿಪ್ರದಃ ಕೀರ್ತಿದಾತಾ ಗಜೇನ್ದ್ರಭುಜಪೂಜಿತಃ ।
ಸರ್ವಾನ್ತರಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಮೋಕ್ಷರೂಪೀ ನಿರಾಯುಧಃ ॥ 158 ॥

ಉದ್ಧವಜ್ಞಾನದಾತಾ ಚ ಯಮಲಾರ್ಜುನಭಂಜನಃ ।

ಫಲಶ್ರುತಿಃ ।
ಇತ್ಯೇತತ್ಕಥಿತಂ ದೇವೀ ಸಹಸ್ರಂ ನಾಮ ಚೋತ್ತಮಮ್ ॥ 159 ॥

ಆದಿದೇವಸ್ಯ ವೈ ವಿಷ್ಣೋರ್ಬಾಲಕತ್ವಮುಪೇಯುಷಃ ।
ಯಃ ಪಠೇತ್ ಪಾಠಯೇದ್ವಾಪಿ ಶ್ರುಣಯಾತ್ ಶ್ರಾವಯೀತ ವಾ ॥ 160 ॥

ಕಿಂ ಫಲಂ ಲಭತೇ ದೇವಿ ವಕ್ತುಂ ನಾಸ್ತಿ ಮಮ ಪ್ರಿಯೇ ।
ಶಕ್ತಿರ್ಗೋಪಾಲನಾಮ್ಜಶ್ಚ ಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಮಹೇಶ್ವರಿ ॥ 161 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾದಿಕಾನೀಹ ಪಾಪಾನಿ ಚ ಮಹಾನ್ತಿ ಚ ।
ವಿಲಯಂ ಯಾನ್ತಿ ದೇವೇಶಿ ! ಗೋಪಾಲಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದತಃ ॥ 162 ॥

ದ್ವಾದಶ್ಯಾಂ ಪೌರ್ಣಮಾಸ್ಯಾಂ ವಾ ಸಪ್ತಮ್ಯಾಂ ರವಿವಾಸರೇ ।
ಪಕ್ಷದ್ವಯೇ ಚ ಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ಯ ಹರಿವಾಸನಮೇವ ವಾ । 163 ॥

ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛೃಣುಯಾದ್ವಾಪಿ ನ ಜನುಸ್ತಸ್ಯ ವಿದ್ಯತೇ ।
ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಮಹೇಶಾನಿ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 164 ॥

ಏಕಾದಶ್ಯಾಂ ಶುಚಿರ್ಭೂತ್ವಾ ಸೇವ್ಯಾ ಭಕ್ತಿರ್ಹರೇಃ ಶುಭಾಃ ।
ಶ್ರುತ್ವಾ ನಾಮ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ನರೋ ಮುಚ್ಯೇತ ಪಾತಕಾತ್ ॥ 165 ॥

ನ ಶಠಾಯ ಪ್ರದಾತವ್ಯಂ ನ ಧರ್ಮಧ್ವಜಿನೇ ಪುನಃ ।
ನಿನ್ದಕಾಯ ಚ ವಿಪ್ರಾಣಾಂ ದೇವಾನಾಂ ವೈಷ್ಣವಸ್ಯ ಚ । 166 ॥

ಗುರುಭಕ್ತಿವಿಹೀನಾಯ ಶಿವದ್ವೇಷರತಾಯ ಚ ।
ರಾಧಾದುರ್ಗಾಭೇದಮತೌ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 167 ॥

ಯದಿ ನಿನ್ದೇನ್ಮಹೇಶಾನಿ ಗುರುಹಾ ಭವೇದ್ಧ್ರುವಮ್ ।
ವೈಷ್ಣವೇಷು ಚ ಶಾನ್ತೇಷು ನಿತ್ಯಂ ವೈರಾಗ್ಯರಾಗಿಷು ॥ 168 ॥

ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಯ ವಿಶುದ್ಧಾಯ ಸನ್ಧ್ಯಾರ್ಚನರತಾಯ ಚ ।
ಅದ್ವೈತಾಚಾರನಿರತೇ ಶಿವಭಕ್ತಿರತಾಯ ಚ । 169 ॥

ಗುರುವಾಕ್ಯರತಾಯೈವ ನಿತ್ಯಂ ದೇಯಂ ಮಹೇಶ್ವರಿ ।
ಗೋಪಿತಂ ಸರ್ವತನ್ತ್ರೇಷು ತವ ಸ್ನೇಹಾತ್ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಮ್ ॥ 170 ॥

ನಾತಃ ಪರತರಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ನಾತಃ ಪರತರೋ ಮನುಃ ।
ನಾತಃ ಪರತರೋ ದೇವೋ ಯುಗೇಷ್ವಪಿ ಚತುರ್ಷ್ವಪಿ ॥ 171 ॥

ಹರಿಭಕ್ತೇಃ ಪರಾ ನಾಸ್ತಿ ಮೋಕ್ಷಶ್ರೇಣೀ ನಗೇನ್ದ್ರಜೇ ।
ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯಃ ಪರಂ ನಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಣೇಭ್ಯೋಽಪಿ ಪ್ರಿಯಾ ಮಮ ॥ 172 ॥

ವೈಷ್ಣವೇಷು ಚ ಸಂಗೋ ಮೇ ಸದಾ ಭವತು ಸುನ್ದರಿ ! ।
ಯಸ್ಯ ವಂಶೇ ಕ್ವಚಿದ್ದೇವಾತ್ವೈಷ್ಣವೋ ರಾಗವರ್ಜಿತಃ ॥ 173 ॥

ಭವೇತ್ತದ್ವಂಶಕೇ ಯೇ ಯೇ ಪೂರ್ವೇ ಸ್ಯಃ ಪಿತರಸ್ತಥಾ ।
ಭವನ್ತಿ ನಿರ್ಮಲಾಸ್ತೇ ಹಿ ಯಾನ್ತಿ ನಿರ್ವಾಣತಾಂ ಹರೇಃ ॥ 174 ॥

ಬಹುನಾ ಕಿಮಿಹೋಕ್ತೇನ ವೈಷ್ಣವಾನಾನ್ತು ದರ್ಶನಾತ್ ।
ನಿರ್ಮಲಾಃ ಪಾಪರಹಿತಾಃ ಪಾಪಿನಃ ಸ್ಯುರ್ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 175 ॥

ಕಲೌ ಬಾಲೇಶ್ವರೋ ದೇವಃ ಕಲೌ ಗಂಗೇವ ಕೇವಲಾ ।
ಕಲೌ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಗತಿರನ್ಯಥಾ ॥ 176 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀನಾರದಪಂಚರಾತ್ರೇ ಜ್ಞಾನಾಮೃತಸಾರೇ ಚತುರ್ಥರಾತ್ರೇ
ಗೋಪಾಲಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮಷ್ಟಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

Also Read 1000 Names of Shri Gopala 2:

1000 Names of Sri Gopala 2 | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Gopala 2 | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top