Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Gopala 2 | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Shri Gopala 2 Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీగోపాలసహస్రనామస్తోత్రమ్ ౨ అథవా బాలకృష్ణసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥
నారదపఞ్చరాత్రే జ్ఞానామృతసారే చతుర్థరాత్రే అష్టమోఽధ్యాయః

శ్రీపార్వత్యువాచ ।
భగవన్ సర్వదేవేశ ! దేవదేవ ! జగద్గురో ।
కథితం కవచం దివ్యం బాలగోపాలరూపిణమ్ ॥ ౧ ॥

శ్రుతం మయా తవ ముఖాత్ పరం కౌతూహలం మమ ।
ఇదానీం శ్రోతుమిచ్ఛామి గోపాలస్య పరమాత్మనః ॥ ౨ ॥

సహస్రం నామ్నాం దివ్యానామశేషేణానుకీర్త్తయ ।
తమేవ శరణం నాథ త్రాహి మాం భక్తవత్సల ॥ ౩ ॥

యది స్నేహోఽస్తి దేవేశ మాం ప్రతి ప్రాణవల్లభ ।
కేన ప్రకాశితం పూర్వ కుత్ర కిం వా కదా క్వ ను ॥ ౩ ॥

పిబతోఽచ్యుతపీయూషం న మేఽత్రాస్తి నిరామతా ॥ ౪ ॥

శ్రీమహాదేవ ఉవాచ ।
శ్రీబాలకృష్ణస్య సహస్రనామ్నః
స్తోత్రస్య కల్పాఖ్యసురద్రుమస్య ।
వ్యాసో వదత్యఖిలశాస్త్రనిదేశకర్తా
శృణ్వన్ శుకం మునిగణేషు సురర్షివర్యః ॥ ౫ ॥

పురా మహర్షయః సర్వే నారదం దణ్డకే వనే
జిజ్ఞాసాన్తి స్మ భక్త్యా చ గోపాలస్య పరాత్మనః ॥ ౬ ॥

నామ్నః సహస్రం పరమం శృణు దేవి ! సమాసతః ।
శ్రుత్వా శ్రీబాలకృష్ణస్య నామ్నః సాహస్రకం ప్రియే ॥ ౭ ॥

వ్యపైతి సర్వపాపాని బ్రహ్మహత్యాదికాని చ ।
కలౌ బాలేశ్వరో దేవః కలౌ వృన్దావనం వనమ్ ॥ ౮ ॥

కలౌ గఙ్గౌ ముక్తిదాత్రీ కలౌ గీతా పరాగతిః ।
నాస్తి యజ్ఞాదికార్యాణి హరేర్నామైవ కేవలమ్ ।
కలౌ విముక్తయే నౄణాం నాస్త్యేవ గతిరన్యథా ॥ ౯ ॥

వినియోగః –
అస్య శ్రీబాలకృష్ణస్య సహస్రనామస్తోత్రస్య నారద ఋషిః
శ్రీబాలకృష్ణో దేవతా పురుషార్థసిద్ధయే జపే వినియోగః ।

బాలకృష్ణః సురాధీశో భూతావాసో వ్రజేశ్వరః ।
వ్రజేన్ద్రనన్దనో నన్దీ వ్రజాఙ్గనవిహారణః ॥ ౧౦ ॥

గోగోపగోపికానన్దకారకో భక్తివర్ధనః ।
గోవత్సపుచ్ఛసఙ్కర్షజాతానన్దభరోఽజయః ॥ ౧౧ ॥

రిఙ్గమాణగతిః శ్రీమానతిభక్తిప్రకాశనః ।
ధూలిధూసర సర్వాఙ్గో ఘటీపీతపరిచ్ఛదః ॥ ౧౨ ॥

పురటాభరణః శ్రీశో గతిర్గతిమతాం సదా ।
యోగీశో యోగవన్ద్యాశ్చ యోగాధీశో యశఃప్రదః ॥ ౧౩ ॥

యశోదానన్దనః కృష్ణో గోవత్సపరిచారకః ।
గవేన్ద్రశ్చ గవాక్షశ్చ గవాధ్యక్షో గవాం గతి ॥ ౧౪ ॥

గవేశశ్చ గవీశశ్చ గోచారణపరాయణః ।
గోధూలిధామప్రియకో గోధూలికృతభూషణః ॥ ౧౫ ॥

గోరాస్యో గోరసాశోగో గోరసాఞ్చితధామకః ।
గోరసాస్వాదకో వైద్యో వేదాతీతో వసుప్రదః ॥ ౧౬ ॥

విపులాంశో రిపుహరో విక్షరో జయదో జయః ।
జగద్వన్ద్యో జగన్నాథో జగదారాధ్యపాదకః ॥ ౧౭ ॥

జగదీశో జగత్కర్తా జగత్పూజ్యో జయారిహా ।
జయతాం జయశీలశ్చ జయాతీతో జగద్బలః ॥ ౧౮ ॥

జగద్ధర్తా పాలయితా పాతా ధాతా మహేశ్వరః ।
రాధికానన్దనో రాధాప్రాణనాథో రసప్రదః ॥ ౧౯ ॥

రాధాభక్తికరః శుద్ధో రాధారాధ్యో రమాప్రియః ।
గోకులానన్దదాతా చ గోకులానన్దరూపధృక్ ॥ ౨౦ ॥

గోకులేశ్వరకల్యాణో గోకులేశ్వరనన్దనః ।
గోలోకాభిరితిః స్రగ్వీ గోలోకేశ్వరనాయకః ॥ ౨౧ ॥

నిత్యం గోలోకవసతిర్నిత్యం గోగోపనన్దనః ।
గణేశ్వరో గణాధ్యక్షో గణానాం పరిపూరకః ॥ ౨౨ ॥

గుణా గుణోత్కరో గణ్యో గుణాతీతౌ గుణాకరః ।
గుణప్రియో గుణాధారో గుణారాధ్యో గణాగ్రణీ ॥ ౨౩ ॥

గణనాయకో విఘ్నహరో హేరమ్బః పార్వతీసుతః ।
పర్వతాధినివాసీ చ గోవర్ధనధరో గురుః ॥ ౨౪ ॥

గోవర్ధనపతిః శాన్తో గోవర్ధనవిహారకః ।
గోవర్ధనో గీతగతిర్గవాక్షో గోవృక్షేక్షణః ॥ ౨౫ ॥

గభస్తినేమిర్గీతాత్మా గీతగమ్యో గతిప్రదః ।
గవామయో యజ్ఞనేమిర్యజ్ఞాఙ్గో యజ్ఞరూపధృక్ ॥ ౨౬ ॥

యజ్ఞప్రియో యజ్ఞహర్తా యజ్ఞగమ్యో యజుర్గతిః ।
యజ్ఞాఙ్గో యజ్ఞగమ్యశ్చ యజ్ఞప్రాప్యో విమత్సరః ॥ ౨౭ ॥

యజ్ఞాన్తకృత్ యజ్ఞగుణో యజ్ఞాతీతో యజుఃప్రియః ।
మనుర్మన్వాదిరూపీ చ మన్వన్తరవిహారకః ॥ ౨౮ ॥

మనుప్రియో మనోర్వంశధారీ మాధవమాపతిః ।
మాయాప్రియో మహామాయో మాయాతీతో మయాన్తకః ॥ ౨౯ ॥

మాయాభిగామీ మాయాఖ్యో మహామాయావరప్రదః ।
మహామాయాప్రదో మాయానన్దో మాయేశ్వరః కవిః ॥ ౩౦ ॥

కరణం కారణం కర్తా కార్యం కర్మ క్రియా మతిః ।
కార్యాతీతో గవాం నాథో జగన్నాథో గుణాకరః ॥ ౩౧ ॥

విశ్వరూపో విరూపాఖ్యో విద్యానన్దో వసుప్రదః ।
వాసుదేవో విశిష్టేశో వాణీశో వాక్యతిర్మహః ॥ ౩౨ ॥

వాసుదేవో వసుశ్రేష్ఠో దేవకీనన్దనోఽరిహా
వసుపాతా వసుపతిర్వసుధాపరిపాలకః । ౩౩ ॥

కంసారిః కంసహన్తా చ కంసారాధ్యో గతిర్గవామ్ ।
గోవిన్దో గోమతాం పాలో గోపనారీజనాధిపః ॥ ౩౪ ॥

గోపీరతో రురునఖధారీ హారీ జగద్గురుః ।
జానుజఙ్ఘాన్తరాలశ్చ పీతామ్బరధరో హరిః ॥ ౩౫ ॥

హైయఙ్గవీనసమ్భోక్తా పాయసాశో గవాం గురుః ।
బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్యణాఽఽరాధ్యోనిత్యం గోవిప్రపాలకః ॥ ౩౬ ॥

భక్తప్రియో భక్తలభ్యో భక్త్యాతీతో భువాం గతిః ।
భూలోకపాతా హర్తా చ భూగోలపరిచిన్తకః ॥ ౩౭ ॥

నిత్యం భూలోకవాసీ చ జనలోకనివాసకః ।
తపోలోకనివాసీ చ వైకుణ్ఠో విష్టసస్రవాః ॥ ౩౮ ॥

వికుణ్ఠవాసీ వైకుణ్ఠవాసీ హాసీ రసప్రదః ।
రసికాగోపికానన్దదాయకో బాలఘృగ్వపుః ॥ ౩౯ ॥

యశస్వీ యమునాతీరపులినేఽతీవమోహనః ।
వస్త్రహర్తా గోపికానాం మనోహారీ వరప్రదః ॥ ౪౦ ॥

దధిభక్షో దయాధారో దాతా పాతా హృతాహృతః ।
మణ్డపో మణ్డలాధీశో రాజరాజేశ్వరో విభుః ॥ ౪౧ ॥

విశ్వధృక్ విశ్వభుక్ విశ్వపాలకో విశ్వమోహనః ।
విద్వత్ప్రియో వీతహవ్యో హవ్యగవ్యకృతాశనః ॥ ౪౨ ॥

కవ్యభుక్ పితృవర్తీ చ కావ్యాత్మా కవ్యభోజనః ।
రామో విరామో రతిదో రతిభర్తా రతిప్రియః ॥ ౪౩ ॥

ప్రద్యుమ్నోఽక్రూరదమ్యశ్చ క్రూరాత్మా కూరమర్దనః ।
కృపాలుశ్చ దయాలుశ్చ శయాలుః సరితాం పతిః ॥ ౪౪ ॥

నదీనదవిధాతా చ నదీనదావిహారకః ।
సిన్ధుః సిన్ధుప్రియోదాన్తః శాన్తః కాన్తః కలానిధిః ॥ ౪౫ ॥

సంన్యాసకృత్సతాం భర్తా సాధూచ్ఛిష్టకృతాశనః ।
సాధుప్రియః సాధుగమ్యో సాధ్వాచారనిషేవకః ॥ ౪౬ ॥

జన్మకర్మఫలత్యాగీ యోగీ భోగీ మృగీపతిః ।
మార్గాతీతో యోగమార్గో మార్గమాణో మహోరవిః ॥ ౪౭ ॥

రవిలోచనో రవేరఙ్గభాగీ ద్వాదశరూపధృక్ ।
గోపాలో బాలగోపాలోబాలకానన్దదాయకః ॥ ౪౮ ॥

బాలకానాం పతిః శ్రీశో విరతిః సర్వపాపినామ్ ।
శ్రీలః శ్రీమాన్ శ్రీయుతశ్చ శ్రీనివాసః శ్రియః పతిః ॥ ౪౯ ॥

శ్రీదః శ్రీశః శ్రియఃకాన్తో రమాకాన్తో రమేశ్వరః ।
శ్రీకాన్తో ధరణీకాన్త ఉమాకాన్తప్రియః ప్రభుః ॥ ౫౦ ॥

ఇష్టఽభిలాషీ వరదో వేదగమ్యో దురాశయః ।
దుఃఖహర్తా దుఃఖనాశో భవదుఃఖనివారకః ॥ ౫౧ ॥

యథేచ్ఛాచారనిరతో యథేచ్ఛాచారసురప్రియః ।
యథేచ్ఛాలాభసన్తుష్టో యథేచ్ఛస్య మనోఽన్తరః ॥ ౫౨ ॥

నవీననీరదాభాసో నీలాఞ్జనచయప్రభః ।
నవదుర్దినమేఘాభో నవమేఘచ్ఛవిః క్వచిత్ ॥ ౫౩ ॥

స్వర్ణవర్ణో న్యాసధారో ద్విభుజో బహుబాహుకః ।
కిరీటధారీ ముకుటీ మూర్తిపఞ్జరసున్దరః ॥ ౫౪ ॥

మనోరథపథాతీతకారకో భక్తవత్సలః ।
కణ్వాన్నభోక్తా కపిలో కపిశో గరుడాత్మక ॥ ౫౫ ॥

సువర్ణవర్ణో హేమామః పూతనాన్తక ఇత్యాపిః ।
పూతనాస్తనపాతా చ ప్రాణాన్తకరణో రిపుః ॥ ౫౬ ॥

వత్సనాశో వత్సపాలో వత్సేశ్వరవసూత్తమః ।
హేమాభో హేమకణ్ఠశ్చ శ్రీవత్సః శ్రీమతాం పతిః ॥ ౫౭ ॥

సనన్దనపథారాధ్యో పాతుర్ధాతుమతాం పతిః ।
సనత్కుమారయోగాత్మా సనేకశ్వరరూపధృక్ ॥ ౫౮ ॥

సనాతనపదో దాతా నిత్యం చైవ సనాతనః ।
భాణ్డీరవనవాసీ చ శ్రీవృన్దావననాయకః ॥ ౫౯ ॥

వృన్దావనేశ్వరీపూజ్యో వృన్దారణ్యవిహారకః ।
యమునాతీరగోధేనుపాలకో మేఘమన్మథః ॥ ౬౦ ॥

కన్దర్పదర్పహరణో మనోనయననన్దనః ।
బాలకేలిప్రియః కాన్తో బాలక్రీడాపరిచ్ఛదః ॥ ౬౧ ॥

బాలానాం రక్షకో బాలః క్రీడాకౌతుకకారకః ।
బాల్యరూపధరో ధన్వీ ధానుష్కీ శూలధృక్ విభుః ॥ ౬౨ ॥

అమృతాంశోఽమృతవపుః పీయూషపరిపాలకః ।
పీయూషపాయీ పౌరవ్యానన్దనో నన్దివర్ధనః ॥ ౬౩ ॥

శ్రీదామాంశుకపాతా చ శ్రీదామపరిభూషణః ।
వృన్దారణ్యప్రియః కృష్ణః కిశోర కాన్తరూపధృక్ ॥ ౬౪ ॥

కామరాజః కలాతీతో యోగినాం పరిచిన్తకః ।
వృషేశ్వరః కృపాపాలో గాయత్రీగతివల్లభః ॥ ౬౫ ॥

నిర్వాణదాయకో మోక్షదాయీ వేదవిభాగకః ।
వేదవ్యాసప్రియో వైద్యో వైద్యానన్దప్రియః శుభః ॥ ౬౬ ॥

శుకదేవో గయానాథో గయాసురగతిప్రదః ।
విష్ణుర్జిష్ణుర్గరిష్ఠశ్చ స్థవిష్టాశ్చ స్థవీయసామ్ ॥ ౬౭ ॥

వరిష్ఠశ్చ యవిష్ఠశ్చ భూయిష్ఠశ్చ భువః పతిః ।
దుర్గతేర్నాశకో దుర్గపాలకో దుష్టనాశకః ॥ ౬౮ ॥

కాలీయసర్పదమనో యమునానిర్మలోదకః ।
యమునాపులినే రమ్యే నిర్మలే పావనోదకే ॥ ౬౯ ॥

వసన్తుబాలగోపాలరూపధారీ గిరాం పతిః ।
వాగ్దాతా వాక్ప్రదో వాణీనాథో బ్రాహ్మణరక్షకః ॥ ౭౦ ॥

బ్రహ్మణ్యే బ్రహ్మకృద్బ్రహ్మ బ్రహ్మకర్మప్రదాయకః ।
వ్రహ్మణ్యదేవో బ్రహ్మణ్యదాయకో బ్రాహ్మణప్రియః ॥ ౭౧ ॥

స్వస్తిప్రియోఽస్వస్థధరోఽస్వస్థనాశో ధియాం పతిః ।
క్వణన్నూపురధృగ్విశ్వరూపీ విశ్వేశ్వరః శివః ॥ ౭౨ ॥

శివాత్మకో బాల్యవపుః శివాత్మా శివరూపధృక్ ।
సదాశివప్రియో దేవః శివవన్ద్యో జగత్శివః ॥ ౭౩ ॥

గోమధ్యవాసీ గోవాసీ గోపగోపీమనోఽన్తరః ।
ధర్మో ధర్మధురీణశ్చ ధర్మరూపో ధరాధరః ॥ ౭౪ ॥

స్వోపార్జితయశాః కీర్తివర్ధనో నన్దిరూపకః ।
దేవహూతిజ్ఞానదాతా యోగసాఙ్ఖ్యనివర్తకః ॥ ౭౫ ॥

తృణావర్తప్రాణహారీ శకటాసురభఞ్జనః ।
ప్రలమ్బహారీ రిపుహా తథా ధేనుకమర్దనః ॥ ౭౬ ॥

అరిష్టానాశనోఽచిన్త్యః కేశిహా కేశినాశనః ।
కఙ్కహా కంసహా కంసనాశనో రిపునాశనః ॥ ౭౭ ॥

యమునాజలకల్లోలదర్శీ హర్షీ ప్రియంవదః ।
స్వచ్ఛన్దహారీ యమునాజలహారీ సురప్రియః ॥ ౭౮ ॥

లీలాధృతవపుః కేలికారకో ధరణీధరః ।
గోప్తా గరిష్ఠో గదిదో గతికారీ గయేశ్వరః ॥ ౭౯ ॥

శోభాప్రియః శుభకరో విపులశ్రీప్రతాపనః ।
కేశిదైత్యహరో దాత్రీ దాతా ధర్మార్థసాధన ॥ ౮౦ ॥

త్రిసామా త్రిక్కృత్సామః సర్వాత్మా సర్వదీపనః ।
సర్వజ్ఞః సుగతో బుద్ధో బౌద్ధరూపీ జనార్దనః ॥ ౮౧ ॥

దైత్యారిః పుణ్డరీకాక్షః పద్మనాభోఽచ్యుతోఽసితః ।
పద్మాక్షః పద్మజాకాన్తో గరుడాసనవిగ్రహః ॥ ౮౨ ॥

గారుత్మతధరో ధేనుపాలకః సుప్తవిగ్రహః ।
ఆర్తిహా పాపహానేహా భూతిహా భూతివర్ధనః ॥ ౮౩ ॥

వాఞ్ఛాకల్పద్రుమః సాక్షాన్మేధావీ గరుడధ్వజః ।
నీలశ్వేతః సితః కృష్ణో గౌరః పీతామ్బరచ్ఛదః ॥ ౮౪ ॥

భక్తార్తినాశనో గీర్ణః శీర్ణో జీర్ణతనుచ్ఛదః ।
బలిప్రియో బలిహరో బలిబన్ధనతత్పరః ॥ ౮౫ ॥

వామనో వామదేవశ్చ దైత్యారిః కఞ్జలోచనః ।
ఉదీర్ణః సర్వతో గోప్తా యోగగమ్యః పురాతనః ॥ ౮౬ ॥

నారాయణో నరవపుః కృష్ణార్జునవపుర్ధరః ।
త్రినాభిస్త్రివృతాం సేవ్యో యుగాతీతో యుగాత్మకః ॥ ౮౭ ॥

హంసో హంసీ హంసవపుర్హంసరూపీ కృపామయః ।
హరాత్మకో హరవపుర్హరభావనతత్పరః ॥ ౮౮ ॥

ధర్మరాగో యమవపుస్త్రిపురాన్తకవిగ్రహః ।
యుధిష్ఠిరప్రియో రాజ్యదాతా రాజేన్ద్రవిగ్రహః ॥ ౮౯ ॥

ఇన్ద్రయజ్ఞహరో గోవర్ధనధారీ గిరాం పతిః ।
యజ్ఞభుగ్యజ్ఞకారీ చ హితకారీ హితాన్తకః ॥ ౯౦ ॥

అక్రూరవన్ద్యో విశ్వధ్రుగశ్వహారీ హయాస్యకః ।
హయగ్రీవః స్మితముఖో గోపీకాన్తోఽరుణధ్వధః ॥ ౯౧ ॥

నిరస్తసామ్యాతిశయః సర్వాత్మా సర్వమణ్డనః ।
గోపీప్రీతికరో గోపీమనోహారీ హరిర్హరిః ॥ ౯౨ ॥

లక్ష్మణో భరతో రామః శత్రుఘ్నో నీలరూపకః ।
హనూమజ్జ్ఞానదాతా చ జానకీవల్లభో గిరిః ॥ ౯౩ ॥

గిరిరూపో గిరిమఖో గిరియజ్ఞప్రవర్త్తకః ॥ ౯౪ ॥

భవాబ్ధిపోతః శుభకృచ్ఛ్రుభభుక్ శుభవర్ధనః ।
వారారోహీ హరిముఖో మణ్డూకగతిలాలసః ॥ ౯౫ ॥

నేత్రవద్ధక్రియో గోపబాలకో బాలకో గుణః ।
గుణార్ణవప్రియో భూతనాథో భూతాత్మకశ్చ సః ॥ ౯౬ ॥

ఇన్ద్రజిద్భయదాతా చ యజుషాం పరిరప్పతిః ।
గీర్వాణవన్ద్యో గీర్వాణగతిరిష్టోగురుర్గతిః ॥ ౯౭ ॥

చతుర్ముఖస్తుతిముఖో బ్రహ్మనారదసేవితః ।
ఉమాకాన్తధియాఽఽరాధ్యో గణనాగుణసీమకః ॥ ౯౮ ॥

సీమాన్తమార్గో గణికాగణమణ్డలసేవితః ।
గోపీదృక్పద్మమధుపో గోపీదృఙ్మణ్డలేశ్వరః ॥ ౯౯ ॥

గోప్యాలిఙ్గనకృద్గోపీహృదయానన్దకారకః ।
మయూరపిచ్ఛశిఖరః కఙ్కణాఙ్కదభూషణః ॥ ౧౦౦ ॥

స్వర్ణచమ్పకసన్దోలః స్వర్ణనూపురభూషణః ।
స్వర్ణతాటఙ్కకర్ణశ్చ స్వర్ణచమ్పకభూషితః ॥ ౧౦౧ ॥

చూడాగ్రార్పితరత్నేన్ద్రసారః స్వర్ణామ్బరచ్ఛదః ।
ఆజానుబాహుః సుముఖో జగజ్జననతత్పరః ॥ ౧౦౨ ॥

బాలక్రీడాఽతిచపలో భాణ్డీరవననన్దనః ।
మహాశాలః శ్రుతిముఖో గఙ్గాచరణసేవనః ॥ ౧౦౩ ॥

గఙ్గామ్బుపాదః కరజాకరతోయాజలేశ్వరః ।
గణ్డకీతీరసమ్భూతో గణ్డకీజలమర్దనః ॥ ౧౦౪ ॥

శాలగ్రామః శాలరూపీ శశిభూషణభూషణః ।
శశిపాదః శశినఖో వరార్హో యువతీప్రియః ॥ ౧౦౫ ॥

ప్రేమపదః ప్రేమలభ్యో భక్త్యాతీతో భవప్రదః ।
అనన్తశాయీ శవకృచ్ఛయనో యోగినీశ్వరః ॥ ౧౦౬ ॥

పూతనాశకునిప్రాణహారకో భవపాలకః ।
సర్వలక్షణలక్షణ్యో లక్ష్మీమాన్ లక్ష్మణాగ్రజః ॥ ౧౦౭ ॥

సర్వాన్తకృత్సర్వగుహ్య సర్వాతీతోఽఽసురాన్తకః ।
ప్రాతరాశనసమ్పూర్ణో ధరణీరేణుగుణ్ఠితః ॥ ౧౦౮ ॥

ఇజ్యో మహేజ్య సర్వేజ్య ఇజ్యరూపీజ్యభోజనః ।
బ్రహ్మార్పణపరో నిత్యం బ్రహ్మాగ్నిప్రీతిలాలసః ॥ ౧౦౯ ॥

మదనో మదనారాధ్యో మనోమథనరూపకః ।
నీలాఞ్చితాకుఞ్చితకో బాలవృన్దవిభూషితః ॥ ౧౧౦ ॥

స్తోకక్రీడాపరో నిత్యం స్తోకభోజనతత్పరః ।
లలితావిశఖాశ్యామలతావన్దిపాదకః ॥ ౧౧౧ ॥

శ్రీమతీప్రియకారీ చ శ్రీమత్యా పాదపూజితః ।
శ్రీసంసేవితపాదాబ్జో వేణువాద్యవిశారదః ॥ ౧౧౨ ॥

శృఙ్గవేత్రకరో నిత్యం శృఙ్గవాద్యప్రియః సదా ।
బలరామానుజః శ్రీమాన్ గజేన్ద్రస్తుతపాదకః ॥ ౧౧౩ ॥

హలాయధుః పీతవాసా నీలామ్బరపరిచ్ఛదః ।
గజేన్ద్రవక్త్రో హేరమ్బో లలనాకులపాలకః ॥ ౧౧౪ ॥

రాసక్రీడావినోదశ్చ గోపీనయనహారకః ।
బలప్రదో వీతభయో భక్తార్తిపరినాశనః ॥ ౧౧౫ ॥

భక్తిప్రియో భక్తిదాతా దామోదర ఇభస్పతిః ।
ఇన్ద్రదర్పహరోఽనన్తో నిత్యానన్దశ్చిదాత్మకః ॥ ౧౧౬ ॥

చైతన్యరూపశ్చైతన్యశ్చేతనాగుణవర్జితః ।
అద్వైతాచారనిపుణోఽద్వైతః పరమనాయకః ॥ ౧౧౭ ॥

శివభక్తిప్రదో భక్తో భక్తానామన్తరాశయః ।
విద్వత్తమో దుర్గతిహా పుణ్యాత్మా పుణ్యపాలకః ॥ ౧౧౮ ॥

జ్యేష్ఠః శ్రేష్ఠః కనిష్ఠశ్చ నిష్ఠోఽతిష్ఠ ఉమాపతిః ।
సురేన్ద్రవన్ద్యచరణో గోత్రహా గోత్రవర్జితః ॥ ౧౧౯ ॥

నారాయణప్రియో నారశాయీ నారదసేవితః ।
గోపాలబాలసంసేవ్యః సదానిర్మలమానసః ॥ ౧౨౦ ॥

మనుమన్త్రో మన్త్రపతిర్ధాతా ధామవివర్జితః ।
ధరాప్రదో ధృతిగుణో యోగీన్ద్ర కల్పపాదపః ॥ ౧౨౧ ॥

అచిన్త్యాతిశయానన్దరూపీ పాణ్డవపూజితః ।
శిశుపాలప్రాణహారీ దన్తవక్రనిసూదనః ॥ ౧౨౨ ॥

అనాదిశాదిపురుషో గోత్రీ గాత్రవివర్జితః ।
సర్వాపత్తారకోదుర్గో దృష్టదైత్యకులాన్తకః ॥ ౧౨౩ ॥

నిరన్తరః శుచిముఖో నికుమ్భకులదీపనః ।
భానుర్హనూర్ద్ధనుః స్థాణుః కృశానుః కృతనుర్ధనుః ॥ ౧౨౪ ॥

అనుర్జన్మాదిరహితో జాతిగోత్రవివర్జితః ।
దావానలనిహన్తా చ దనుజారిర్బకాపహా ॥ ౧౨౫ ॥

ప్రహ్లాదభక్తో భక్తేష్టదాతా దానవగోత్రహా ।
సురభిర్దుగ్ధయో దుగ్ధహారీ శౌరిః శుచాం హరిః ॥ ౧౨౬ ॥

యథేష్టదోఽతిసులభః సర్వజ్ఞః సర్వతోముఖః ।
దైత్యారిః కైటభారిశ్చ కంసారిః సర్వతాపనః ॥ ౧౨౭ ॥

ద్విభుజః షడ్భుజో హ్యన్తర్భుజో మాతలిసారథిః ।
శేషః శేషాధినాథశ్చ శేషీ శేశాన్తవిగ్రహః ॥ ౧౨౮ ॥

కేతుర్ధరిత్రీచారిత్రశ్చతుర్మూర్తిశ్చతుర్గతిః ।
చతుర్ధా చతురాత్మా చ చతుర్వర్గప్రదాయకః ॥ ౧౨౯ ॥

కన్దర్పదర్పహారీ చ నిత్యః సర్వాఙ్గసున్దరః ।
శచీపతిపతిర్నేతా దాతా మోక్షగురుర్ద్విజః ॥ ౧౩౦ ॥

హృతస్వనాథోఽనాథస్య నాథః శ్రీగరుడాసనః ।
శ్రీధరః శ్రీకరః శ్రేయః పతిర్గతిరపాం పతిః ॥ ౧౩౧ ॥

అశేషవన్ద్యో గీతాత్మా గీతాగానపరాయణః ।
గాయత్రీధామశుభదో వేలామోదపరాయణః ॥ ౧౩౨ ॥

ధనాధిపః కులపతిర్వసుదేవాత్మజోఽరిహా ।
అజైకపాత్ సహస్రాక్షో నిత్యాత్మా నిత్యవిగ్రహః ॥ ౧౩౩ ॥

నిత్యః సర్వగతః స్థాణురజోఽగ్నిర్గిరినాయకః ।
గోనాయకః శోకహన్తాః కామారిః కామదీపనః ॥ ౧౩౪ ॥

విజితాత్మా విధేయాత్మా సోమాత్మా సోమవిగ్రహః ।
గ్రహరూపీ గ్రహాధ్యక్షో గ్రహమర్దనకారకః ॥ ౧౩౫ ॥

వైఖానసః పుణ్యజనో జగదాదిర్జగత్పతిః ।
నీలేన్దీవరభో నీలవపుః కామాఙ్గనాశనః ॥ ౧౩౬ ॥

కామవీజాన్వితః స్థూలః కృశః కృశతనుర్నిజః ।
నైగమేయోఽగ్నిపుత్రశ్చ షాణ్మాతురః ఉమాపతిః ॥ ౧౩౭ ॥

మణ్డూకవేశాధ్యక్షశ్చ తథా నకులనాశనః ।
సింహో హరీన్ద్రః కేశీన్ద్రహన్తా తాపనివారణః ॥ ౧౩౮ ॥

గిరీన్ద్రజాపాదసేవ్యః సదా నిర్మలమానసః ।
సదాశివప్రియో దేవః శివః సర్వ ఉమాపతిః ॥ ౧౩౯ ॥

శివభక్తో గిరామాదిః శివారాధ్యో జగద్గురూః ।
శివప్రియో నీలకణ్ఠః శితికణ్ఠః ఉషాపతిః ॥ ౧౪౦ ॥

ప్రద్యుమ్నపుత్రో నిశఠః శఠః శఠధనాపహా ।
ధూపాప్రియో ధూపదాతా గుగ్గుల్వగురుధూపితః ॥ ౧౪౧ ॥

నీలామ్బరః పీతవాసా రక్తశ్వేతపరిచ్ఛదః ।
నిశాపతిర్దివానాథో దేవబ్రాహ్మణపాలకః ॥ ౧౪౨ ॥

ఉమాప్రియో యోగిమనోహారీ హారవిభూషితః ।
ఖగేన్ద్రవన్ద్యపాదాబ్జః సేవాతపపరాఙ్ముఖః ॥ ౧౪౩ ॥

పరార్థదోఽపరపతిః పరాత్పరతరో గురుః ।
సేవాప్రియో నిర్గుణశ్చ సగుణః శ్రుతిసున్దరః ॥ ౧౪౪ ॥

దేవాధిదేవో దేవేశో దేవపూజ్యో దివాపతిః ।
దివః పతిర్వృహద్భానుః సేవితేప్సితదాయకః ॥ ౧౪౫ ॥

గోతమాశ్రమవాసీ చ గోతమశ్రీనిషేవితః ।
రక్తామ్బరధరో దివ్యో దేవీపాదాబ్జపూజితః ॥ ౧౪౬ ॥

సేవితార్థప్రదాతా చ సేవాసేవ్యగిరీన్ద్రజః ।
ధాతుర్మనోవిహారీ చ విధీతా ధాతురుత్తమః ॥ ౧౪౭ ॥

అజ్ఞానహన్తా జ్ఞానేన్ద్రవన్ద్యో వన్ద్యధనాధిపః ।
అపాం పతిర్జలనిధిర్ధరాపతిరశేషకః ॥ ౧౪౮ ॥

దేవేన్ద్రవన్ద్యో లోకాత్మా త్రిలోకాత్మా త్రిలోకపాత్ ।
గోపాలదాయకో గన్ధద్రదో గుహ్యకసేవితః ॥ ౧౪౯ ॥

నిర్గుణః పురుషాతీతః ప్రకృతేః పర ఉజ్జ్వలః ।
కార్తికేయోఽమృతాహర్తా నాగారిర్నాగహారకః ॥ ౧౫౦ ॥

నాగేన్ద్రశాయీ ధరణీపతిరాదిత్యరూపకః ।
యశస్వీ విగతాశీ చ కురుక్షేత్రాధిపః శశీ ॥ ౧౫౧ ॥

శశకారి శుభచారో గీర్వాణగణసేవితః ।
గతిప్రదో నరసఖః శీతలాత్మా యశః పతిః ॥ ౧౫౨ ॥

విజితారిర్గణాధ్యక్షో యోగాత్మా యోగపాలకః ।
దేవేన్ద్రసేవ్యో దేవన్ద్రపాపహారీ యశోధనః ॥ ౧౫౩ ॥

అకిఞ్చనధనః శ్రీమానమేయాత్మా మహాద్రిధృక్ ।
మహాప్రలయకారీ చ శచీసుతజయప్రదః ॥ ౧౫౪ ॥

జనేశ్వరః సర్వవిధిరూపీ బ్రాహ్మణపాలకః ।
సింహాసననివాసీ చ చేతనారహితః శివః ॥ ౧౫౫ ॥

శివప్రదో దక్షయజ్ఞహన్తా భృగునివారకః ।
వీరభద్రభయావర్తః కాలః పరమనిర్వ్రణః ॥ ౧౫౬ ॥

ఉదూఖలనిబద్ధశ్చ శోకాత్మా శోకనాశనః ।
ఆత్మయోనిష స్వయఞ్జాతో వైఖానః పాపహారకః ॥ ౧౫౭ ॥

కీర్తిప్రదః కీర్తిదాతా గజేన్ద్రభుజపూజితః ।
సర్వాన్తరాత్మా సర్వాత్మా మోక్షరూపీ నిరాయుధః ॥ ౧౫౮ ॥

ఉద్ధవజ్ఞానదాతా చ యమలార్జునభఞ్జనః ।

ఫలశ్రుతిః ।
ఇత్యేతత్కథితం దేవీ సహస్రం నామ చోత్తమమ్ ॥ ౧౫౯ ॥

ఆదిదేవస్య వై విష్ణోర్బాలకత్వముపేయుషః ।
యః పఠేత్ పాఠయేద్వాపి శ్రుణయాత్ శ్రావయీత వా ॥ ౧౬౦ ॥

కిం ఫలం లభతే దేవి వక్తుం నాస్తి మమ ప్రియే ।
శక్తిర్గోపాలనామ్జశ్చ సహస్రస్య మహేశ్వరి ॥ ౧౬౧ ॥

బ్రహ్మహత్యాదికానీహ పాపాని చ మహాన్తి చ ।
విలయం యాన్తి దేవేశి ! గోపాలస్య ప్రసాదతః ॥ ౧౬౨ ॥

ద్వాదశ్యాం పౌర్ణమాస్యాం వా సప్తమ్యాం రవివాసరే ।
పక్షద్వయే చ సమ్ప్రాప్య హరివాసనమేవ వా । ౧౬౩ ॥

యః పఠేచ్ఛృణుయాద్వాపి న జనుస్తస్య విద్యతే ।
సత్యం సత్యం మహేశాని సత్యం సత్యం న సంశయః ॥ ౧౬౪ ॥

ఏకాదశ్యాం శుచిర్భూత్వా సేవ్యా భక్తిర్హరేః శుభాః ।
శ్రుత్వా నామ సహస్రాణి నరో ముచ్యేత పాతకాత్ ॥ ౧౬౫ ॥

న శఠాయ ప్రదాతవ్యం న ధర్మధ్వజినే పునః ।
నిన్దకాయ చ విప్రాణాం దేవానాం వైష్ణవస్య చ । ౧౬౬ ॥

గురుభక్తివిహీనాయ శివద్వేషరతాయ చ ।
రాధాదుర్గాభేదమతౌ సత్యం సత్యం న సంశయః ॥ ౧౬౭ ॥

యది నిన్దేన్మహేశాని గురుహా భవేద్ధ్రువమ్ ।
వైష్ణవేషు చ శాన్తేషు నిత్యం వైరాగ్యరాగిషు ॥ ౧౬౮ ॥

బ్రాహ్మణాయ విశుద్ధాయ సన్ధ్యార్చనరతాయ చ ।
అద్వైతాచారనిరతే శివభక్తిరతాయ చ । ౧౬౯ ॥

గురువాక్యరతాయైవ నిత్యం దేయం మహేశ్వరి ।
గోపితం సర్వతన్త్రేషు తవ స్నేహాత్ప్రకీర్తితమ్ ॥ ౧౭౦ ॥

నాతః పరతరం స్తోత్రం నాతః పరతరో మనుః ।
నాతః పరతరో దేవో యుగేష్వపి చతుర్ష్వపి ॥ ౧౭౧ ॥

హరిభక్తేః పరా నాస్తి మోక్షశ్రేణీ నగేన్ద్రజే ।
వైష్ణవేభ్యః పరం నాస్తి ప్రాణేభ్యోఽపి ప్రియా మమ ॥ ౧౭౨ ॥

వైష్ణవేషు చ సఙ్గో మే సదా భవతు సున్దరి ! ।
యస్య వంశే క్వచిద్దేవాత్వైష్ణవో రాగవర్జితః ॥ ౧౭౩ ॥

భవేత్తద్వంశకే యే యే పూర్వే స్యః పితరస్తథా ।
భవన్తి నిర్మలాస్తే హి యాన్తి నిర్వాణతాం హరేః ॥ ౧౭౪ ॥

బహునా కిమిహోక్తేన వైష్ణవానాన్తు దర్శనాత్ ।
నిర్మలాః పాపరహితాః పాపినః స్యుర్న సంశయః ॥ ౧౭౫ ॥

కలౌ బాలేశ్వరో దేవః కలౌ గఙ్గేవ కేవలా ।
కలౌ నాస్త్యేవ నాస్త్యేవ నాస్త్యేవ గతిరన్యథా ॥ ౧౭౬ ॥

॥ ఇతి శ్రీనారదపఞ్చరాత్రే జ్ఞానామృతసారే చతుర్థరాత్రే
గోపాలసహస్రనామస్తోత్రమష్టమోఽధ్యాయః ॥

Also Read 1000 Names of Shri Gopala 2:

1000 Names of Sri Gopala 2 | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Gopala 2 | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top