Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Guru | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Shri Guru Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીગુરુસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥

॥ ૐ ગં ગણપતયે નમઃ ॥
॥ શ્રીગુરવે નમઃ ॥
॥ શ્રીપરમગુરવે નમઃ ॥
॥ શ્રીપરાત્પરગુરવે નમઃ ॥
॥ શ્રીપરમેષ્ઠિગુરવે નમઃ ॥
॥ ૐ શ્રીપરમાત્મને નમઃ ॥
॥ શ્રીશિવોક્તં શ્રીહરિકૃષ્ણવિરચિતમ્ ॥

॥ અથ શ્રીગુરુસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥
કૈલાસશિખરાસીનં ચન્દ્રખણ્ડવિરાજિતમ્ ।
પપ્રચ્છ વિનયાદ્ભક્ત્યા ગૌરી નત્વા વૃષધ્વજમ્ ॥ ૧ ॥
॥ શ્રીદેવ્યુવાચ ॥
ભગવન્ સર્વધર્મજ્ઞ સર્વશાસ્ત્રવિશારદ ।
કેનોપાયેન ચ કલૌ લોકાર્તિર્નાશમેષ્યતિ ॥ ૨ ॥
તન્મે વદ મહાદેવ યદિ તેઽસ્તિ દયા મયિ ।

॥ શ્રીમહાદેવ ઉવાચ ॥
અસ્તિ ગુહ્યતમં ત્વેકં જ્ઞાનં દેવિ સનાતનમ્ ॥ ૩ ॥
અતીવ ચ સુગોપ્યં ચ કથિતું નૈવ શક્યતે ।
અતીવ મે પ્રિયાસીતિ કથયામિ તથાપિ તે ॥ ૪ ॥
સર્વં બ્રહ્મમયં હ્યેતત્સંસારં સ્થૂલસૂક્ષ્મકમ્ ।
પ્રકૃત્યા તુ વિના નૈવ સંસારો હ્યુપપદ્યતે ॥ ૫ ॥
તસ્માત્તુ પ્રકૃતિર્મૂલકારણં નૈવ દૃશ્યતે ।
રૂપાણિ બહુસઙ્ખ્યાનિ પ્રકૃતેઃ સન્તિ માનિનિ ॥ ૬ ॥
તેષાં મધ્યે પ્રધાનં તુ ગુરુરૂપં મનોરમમ્ ।
વિશેષતઃ કલિયુગે નરાણાં ભુક્તિમુક્તિદમ્ ॥ ૭ ॥
તસ્યોપાસકાશ્ચૈવ બ્રહ્માવિષ્ણુશિવાદયઃ ।
સૂર્યશ્ચન્દ્રશ્ચ વરુણઃ કુબેરોઽગ્નિસ્તથાપરાઃ ॥ ૮ ॥
દુર્વાસાશ્ચ વસિષ્ઠશ્ચ દત્તાત્રેયો બૃહસ્પતિઃ ।
બહુનાત્ર કિમુક્તેન સર્વેદેવા ઉપાસકાઃ ॥ ૯ ॥
ગુરૂણાં ચ પ્રસાદેન ભુક્તિમુક્ત્યાદિભાગિનઃ ।
સંવિત્કલ્પં પ્રવક્ષ્યામિ સચ્ચિદાનન્દલક્ષણમ્ ॥ ૧૦ ॥

યત્કલ્પારાધનેનૈવ સ્વાત્માનન્દો વિરાજતે ।
મેરોરુત્તરદેશે તુ શિલાહૈમાવતી પુરી ॥ ૧૧ ॥
દશયોજનવિસ્તીર્ણા દીર્ઘષોડશયોજના ।
વરરત્નૈશ્ચ ખચિતા અમૃતં સ્રવતે સદા ॥ ૧૨ ॥
સોત્થિતા શબ્દનિર્મુક્તા તૃણવૃક્ષવિવર્જિતા ।
તસ્યોપરિ વરારોહે સંસ્થિતા સિદ્ધમૂલિકા ॥ ૧૩ ॥
વેદિકાજનનિર્મુક્તા તન્નદીજલસંસ્થિતા ।
વેદિકામધ્યદેશે તુ સંસ્થિતં ચ શિવાલયમ્ ॥ ૧૪ ॥
હસ્તાષ્ટકસુવિસ્તારં સમન્તાચ્ચ તથૈવ ચ ।
તસ્યોપરિ ચ દેવેશિ હ્યુપવિષ્ટો હ્યહં પ્રિયે ॥ ૧૫ ॥
દિવ્યાબ્દવર્ષપઞ્ચાશત્સમાધૌ સંસ્થિતો હ્યહમ્ ।
મહાગુરુપદે દૃષ્ટં ગૂઢં કૌતુહલં મયા ॥ ૧૬ ॥

વિનિયોગઃ-
ૐ અસ્ય શ્રીગુરુસહસ્રનામમાલામન્ત્રસ્ય
શ્રીસદાશિવઋષિઃ
નાનાવિધાનિ છન્દાંસિ શ્રીગુરુર્દેવતા શ્રીગુરુપ્રીત્યર્થે
સકલપુરુષાર્થસિદ્ધ્યર્થે
શ્રીગુરુસહસ્રનામ જપે વિનિયોગઃ ।

॥ અથાઙ્ગન્યાસઃ ॥
શ્રીસદાશિવઋષયે નમઃ શિરસિ ॥
શ્રીનાનાવિધછન્દેભ્યો નમઃ મુખે ॥
શ્રીગુરુદેવતાયૈ નમઃ હૃદયે ॥
શ્રી હં બીજાય નમઃ ગુહ્યે ॥
શ્રી શં શક્તયે નમઃ પાદયોઃ ॥
શ્રી ક્રૌં કીલકાય નમઃ સર્વાઙ્ગે ॥

॥ અથ ગુરુગાયત્રીમન્ત્રઃ ॥
ૐ ગુરુદેવાય વિદ્મહે પરમગુરવે ચ ધીમહિ
તન્નો પુરુષઃ પ્રચોદયાત્ ॥
॥ ઇતિ ગુરુગાયત્રીમન્ત્રઃ ॥

॥ અથ કરન્યાસઃ ॥
ૐ સદાશિવગુરવે નમઃ અઙ્ગુષ્ઠાભ્યાં નમઃ ।
ૐ વિષ્ણુગુરવે નમઃ તર્જનીભ્યાં નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મગુરવે નમઃ મધ્યમાભ્યાં નમઃ ।
ૐ ગુરુ ઇન્દ્રાય નમઃ અનામિકાભ્યાં નમઃ ।
ૐ ગુરુસકલદેવરૂપિણે નમઃ કનિષ્ઠિકાભ્યાં નમઃ ।
ૐ ગુરુપઞ્ચતત્ત્વાત્મને નમઃ કરતલકરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ ।

॥ અથ હૃદયાદિન્યાસઃ ॥
ૐ સદાશિવગુરવે નમઃ હૃદયાયનમઃ ।
ૐ વિષ્ણુગુરવે નમઃ શિરસે સ્વાહા ।
ૐ બ્રહ્મગુરવે નમઃ શિખાયૈ વષટ્ ।
ૐ ગુરુ ઇન્દ્રાય નમઃ નેત્રત્રયાય વૌષટ્ ।
ૐ ગુરુસકલદેવરૂપિણે નમઃ કવચાય હુમ્ ।
ૐ ગુરુપઞ્ચતત્ત્વાત્મને નમઃ અસ્ત્રાય ફટ્ ।

॥ અથ ધ્યાનમ્ ॥
હંસાભ્યાં પરિવૃત્તપત્રકમલૈર્દિવ્યૈર્જગત્કારણૈ-
ર્વિશ્વોત્કીર્ણમનેકદેહનિલયં સ્વચ્છન્દમાત્મેચ્છયા ।
તત્તદ્યોગ્યતયા સ્વદેશિકતનું ભાવૈકદીપાઙ્કુરમ્ ।
પ્રત્યક્ષાક્ષરવિગ્રહં ગુરુપદં ધ્યાયેદ્દ્વિબાહું ગુરુમ્ ॥ ૧૭ ॥
વિશ્વં વ્યાપિતમાદિદેવમમલં નિત્યં પરન્નિષ્કલમ્
નિત્યોત્ફુલ્લસહસ્રપત્રકમલૈર્નિત્યાક્ષરૈર્મણ્ડપૈઃ ।
નિત્યાનન્દમનન્તપૂર્ણમખિલન્તદ્બ્રહ્મ નિત્યં સ્મરે-
દાત્માનં સ્વમનુપ્રવિશ્ય કુહરે સ્વચ્છન્દતઃ સર્વગમ્ ॥ ૧૮ ॥
॥ ઇતિ ધ્યાનમ્ ॥

॥ અથ મન્ત્રઃ ॥
॥ ૐ ઐં હ્રીં શ્રીં ગુરવે નમઃ ॥
॥ ઇતિ મન્ત્રઃ ॥

ત્વં હિ મામનુસન્ધેહિ સહસ્રશિરસમ્પ્રભુમ્ ।
તદા મુખેષુ મે ન્યસ્તં સહસ્રં લક્ષ્યતે સ્તદા ॥ ૧૯ ॥
ઇદં વિશ્વહિતાર્થાય રસનારઙ્ગગોચરમ્ ।
પ્રકાશયિત્વા મેદિન્યાં પરમાગમસમ્મતામ્ ॥ ૨૦ ॥

ઇદં શઠાય મૂર્ખાય નાસ્તિકાય પ્રકીર્તને ।
અસૂયોપહતાયાપિ ન પ્રકાશ્યં કદાચન ॥ ૨૧ ॥
વિવેકિને વિશુદ્ધાય વેદમાર્ગાનુસારિણે ।
આસ્તિકાયાત્મનિષ્ઠાય સ્વાત્મન્યવિકૃતાય ચ ॥ ૨૨ ॥
ગુરુનામસહસ્રં તે કૃતધીરુદિતે જયે ।
ભક્તિગમ્યસ્ત્રયીમૂર્તિર્ભાસક્તો વસુધાધિપઃ ॥ ૨૩ ॥
દેવદેવો દયાસિન્ધુર્દેવદેવશિખામણિઃ ।
સુખાભાવઃ સુખાચારઃ શિવદો મુદિતાશયઃ ॥ ૨૪ ॥
અવિક્રિયઃ ક્રિયામૂર્તિરધ્યાત્મા ચ સ્વરૂપવાન્ ।
સૃષ્ટ્યામલક્ષ્યો ભૂતાત્મા ધર્મી યાત્રાર્થચેષ્ટિતઃ ॥ ૨૫ ॥
અન્તર્યામી કાલરૂપઃ કાલાવયવિરૂપિણઃ ।
નિર્ગુણશ્ચ કૃતાનન્દો યોગી નિદ્રાનિયોજકઃ ॥ ૨૬ ॥
મહાગુણાન્તર્નિક્ષિપ્તઃ પુણ્યાર્ણવપુરાત્મવાન્ ।
નિરવદ્યઃ કૃપામૂર્તિર્ન્યાયવાક્યનિયામકઃ ॥ ૨૭ ॥
અદૃષ્ટચેષ્ટઃ કૂટસ્થો ધૃતલૌકિકવિગ્રહઃ ।
મહર્ષિમાનસોલ્લાસો મહામઙ્ગલદાયકઃ ॥ ૨૮ ॥
સન્તોષિતઃ સુરવ્રાતઃ સાધુચિત્તપ્રસાદકઃ ।
શિવલોકાય નિર્દેષ્ટા જનાર્દનશ્ચ વત્સલઃ ॥ ૨૯ ॥
સ્વશક્ત્યુદ્ધાટિતાશેષકપાટઃ પિતૃવાહનઃ ।
શેષોરગફણઞ્છત્રઃ શોષોક્ત્યાસ્યસહસ્રકઃ ॥ ૩૦ ॥

કૃતાત્મવિદ્યાવિન્યાસો યોગમાયાગ્રસમ્ભવઃ ।
અઞ્જનસ્નિગ્ધનયનઃ પર્યાયાઙ્કુરિતસ્મિતઃ ॥ ૩૧ ॥
લીલાક્ષસ્તરલાલોકસ્ત્રિપુરાસુરભઞ્જનઃ ।
દ્વિજોદિતસ્વસ્ત્યયનો મન્ત્રપૂતો જલાપ્લુતઃ ॥ ૩૨ ॥
પ્રશસ્તનામકરણો જાતુચઙ્ક્રમણોત્સુકઃ ।
વ્યાલવિચૂલિકારત્નઘોષો ઘોષપ્રહર્ષણઃ ॥ ૩૩ ॥
સન્મુખઃ પ્રતિબિમ્બાર્થી ગ્રીવાવ્યાઘ્રનખોજ્જ્વલઃ ।
પઙ્કાનુલેપરુચિરો માંસલોરુકટીતલઃ ॥ ૩૪ ॥
દૃષ્ટજાનુકરદ્વન્દ્વઃ પ્રતિબિમ્બાનુકારકૃત્ ।
અવ્યક્તવર્ણવ્યાવૃત્તિઃ સ્મિતલક્ષ્યરદોદ્ગમઃ ॥ ૩૫ ॥
ધાત્રીકરસમાલમ્બી પ્રસ્ખલચ્ચિત્રચઙ્ક્રમઃ । ??
ક્ષેમણી ક્ષેમણાપ્રીતો વેણુવાદ્યવિશારદઃ ॥ ૩૬ ॥
નિયુદ્ધલીલાસંહૃષ્ટઃ કણ્ઠાનુકૃતકોકિલઃ ।
ઉપાત્તહંસગમનઃ સર્વસત્ત્વરુતાનુકૃત્ ॥ ૩૭ ॥
મનોજ્ઞઃ પલ્લવોત્તંસઃ પુષ્પસ્વેચ્છાત્મકુણ્ડલઃ ।
મઞ્જુસઞ્જિતમઞ્જીરપાદઃ કાઞ્ચનકઙ્કણઃ ॥ ૩૮ ॥
અન્યોન્યસ્પર્શનક્રીડાપટુઃ પરમકેતનઃ ।
પ્રતિધ્વાનપ્રમુદિતઃ શાખાચતુરચઙ્ક્રમઃ ॥ ૩૯ ॥
બ્રહ્મત્રાણકરો ધાતૃસ્તુતઃ સર્વાર્થસાધકઃ ।
બ્રહ્મબ્રહ્મમયોઽવ્યક્તઃ તેજાસ્તવ્યઃ સુખાત્મકઃ ॥ ૪૦ ॥

નિરુક્તો વ્યાકૃતો વ્યક્તિર્નિરાલમ્બવિભાવનઃ ।
પ્રભવિષ્ણુરતન્દ્રીકો દેવવૃક્ષાદિરૂપધૃક્ ॥ ૪૧ ॥
આકાશઃ સર્વદેવાદિરણીયસ્થૂલરૂપવાન્ । ??
વ્યાપ્યાવ્યાપ્યકૃતાકર્તા વિચારાચારસમ્મતઃ ॥ ૪૨ ॥
છન્દોમયઃ પ્રધાનાત્મા મૂર્તો મૂર્ત્તદ્વયાકૃતિઃ ।
અનેકમૂર્તિરક્રોધઃ પરાત્પરપરાક્રમઃ ॥ ૪૩ ॥
સકલાવરણાતીતઃ સર્વદેવમહેશ્વરઃ ।
અનન્યવિભવઃ સત્યરૂપઃ સ્વર્ગેશ્વરાર્ચિતઃ ॥ ૪૪ ॥ ?
મહાપ્રભાવજ્ઞાનજ્ઞઃ પૂર્વગઃ સકલાત્મજઃ ।
સ્મિતેક્ષાહર્ષિતો બ્રહ્મા ભક્તવત્સલવાક્પ્રિયઃ ॥ ૪૫ ॥
બ્રહ્માનન્દોદધૌતાઙ્ઘ્રિઃ લીલાવૈચિત્ર્યકોવિદઃ ।
વિલાસસકલસ્મેરો ગર્વલીલાવિલોકનઃ ॥ ૪૬ ॥
અભિવ્યક્તદયાત્મા ચ સહજાર્ધસ્તુતો મુનિઃ ।
સર્વેશ્વરઃ સર્વગુણઃ પ્રસિદ્ધઃ સાત્વતર્ષભઃ ॥ ૪૭ ॥
અકુણ્ઠધામા ચન્દ્રાર્કહૃષ્ટરાકાશનિર્મલઃ ।
અભયો વિશ્વતશ્ચક્ષુસ્તથોત્તમગુણપ્રભુઃ ॥ ૪૮ ॥
અહમાત્મા મરુત્પ્રાણઃ પરમાત્માઽઽદ્યશીર્ષવાન્ ।
દાવાગ્નિભીતસ્ય ગુરોર્ગોપ્તા દાવાનિગ્નનાશનઃ ॥ ૪૯ ॥ ??
મુઞ્જાટવ્યગ્નિશમનઃ પ્રાવૃટ્કાલવિનોદવાન્ । ?
શિલાન્યસ્તાન્નભુગ્જાતસૌહિત્યશ્ચાઙ્ગુલાશનઃ ॥ ૫૦ ॥ ??

ગીતાસ્ફીતસરિત્પૂરો નાદનર્તિતબર્હિણઃ ।
રાગપલ્લવિતસ્થાણુર્ગીતાનમિતપાદપઃ ॥ ૫૧ ॥
વિસ્મારિતતૃણસ્યાગ્રગ્રાસીમૃગવિલોભનઃ । ??
વ્યાઘ્રાદિહિંસ્રરજન્તુવૈરહર્તા સુગાયનઃ ॥ ૫૨ ॥ ??
નિષ્યન્દધ્યાનબ્રહ્માદિવીક્ષિતો વિશ્વવન્દિતઃ ।
શાખોત્કીર્ણશકુન્તૌઘછત્રાસ્થિતબલાહકઃ ॥ ૫૩ ॥
અસ્પન્દઃ પરમાનન્દચિત્રાયિતચરાચરઃ ।
મુનિજ્ઞાનપ્રદો યજ્ઞસ્તુતો વાસિષ્ઠયોગકૃત્ ॥ ૫૪ ॥ ?
શત્રુપ્રોક્તક્રિયારૂપઃ શત્રુયજ્ઞનિવારણઃ ।
હિરણ્યગર્ભહૃદયો મોહવૃત્તિનિવર્તકઃ ॥ ૫૫ ॥ ?
આત્મજ્ઞાનનિધિર્મેધા કીશસ્તન્માત્રરૂપવાન્ । ?? kesha
?? kIsha = monkey, tanmAtrarUpavAn kIshaH – monkey having assumed a very
small size as Hanuman in Lanka while searching for Seeta – wild imagination?

ઇન્દ્રાગ્નિવદનઃ કાલનાભઃ સર્વાગમસ્તુતઃ ॥ ૫૬ ॥
તુરીયઃ સત્ત્વધીઃ સાક્ષી દ્વન્દ્વારામાત્મદૂરગઃ ।
અજ્ઞાતપારો વિશ્વેશઃ અવ્યાકૃતવિહારવાન્ ॥ ૫૭ ॥
આત્મપ્રદીપો વિજ્ઞાનમાત્રાત્મા શ્રીનિકેતનઃ ।
પૃથ્વી સ્વતઃપ્રકાશાત્મા હૃદ્યો યજ્ઞફલપ્રદઃ ॥ ૫૮ ॥
ગુણગ્રાહી ગુણદ્રષ્ટા ગૂઢસ્વાત્માનુભૂતિમાન્ ।
કવિર્જગદ્રૂપદ્રષ્ટા પરમાક્ષરવિગ્રહઃ ॥ ૫૯ ॥
પ્રપન્નપાલનો માલામનુર્બ્રહ્મવિવર્ધનઃ ।
વાક્યવાચકશક્ત્યાર્થઃ સર્વવ્યાપી સુસિદ્ધિદઃ ॥ ૬૦ ॥

સ્વયમ્પ્રભુરનિર્વિદ્યઃ સ્વપ્રકાશશ્ચિરન્તનઃ ।
નાદાત્મા મન્ત્રકોટીશો નાનાવાદાનુરોધકઃ ॥ ૬૧ ॥
કન્દર્પકોટિલાવણ્યઃ પરાર્થૈકપ્રયોજકઃ ।
અભયીકૃતદેવૌઘઃ કન્યકાબન્ધમોચનઃ ॥ ૬૨ ॥
ક્રીડારત્નબલીહર્ત્તા વરુણચ્છત્રશોભિતઃ ।
શક્રાભિવન્દિતઃ શક્રજનનીકુણ્ડલપ્રદઃ ॥ ૬૩ ॥
યશસ્વી નાભિરાદ્યન્તરહિતઃ સત્કથાપ્રિયઃ ।
અદિતિપ્રસ્તુતસ્તોત્રો બ્રહ્માદ્યુત્કૃષ્ટચેષ્ટિતઃ ॥ ૬૪ ॥
પુરાણઃ સંયમી જન્મ હ્યધિપઃ શશકોઽર્થદઃ ।
બ્રહ્મગર્ભપરાનન્દઃ પારિજાતાપહારકૃત્ ॥ ૬૫ ॥
પૌણ્ડ્રિકપ્રાણહરણઃ કાશીરાજનિષૂદનઃ ।
કૃત્યાગર્વપ્રશમનો વિચકૃત્યાગર્વદર્પહા ॥ ૬૬ ॥ ???
કંસવિધ્વંસનઃ શાન્તજનકોટિભયાર્દનઃ ।
મુનિગોપ્તા પિતૃવરપ્રદઃ સર્વાનુદીક્ષિતઃ ॥ ૬૭ ॥ ?
કૈલાસયાત્રાસુમુખો બદર્ય્યાશ્રમભૂષણઃ ।
ઘણ્ટાકર્ણક્રિયાદોગ્ધાતોષિતો ભક્તવત્સલઃ ॥ ૬૮ ॥ ?
મુનિવૃન્દાતિથિર્ધ્યેયો ઘણ્ટાકર્ણવરપ્રદઃ ।
તપશ્ચર્યા પશ્ચિમાદ્યો શ્વાસો પિઙ્ગજટાધરઃ ॥ ૬૯ ॥
પ્રત્યક્ષીકૃતભૂતેશઃ શિવસ્તોતા શિવસ્તુતઃ ।
ગુરુઃ સ્વયં વરાલોકકૌતુકી સર્વસમ્મતઃ ॥ ૭૦ ॥
કલિદોષનિરાકર્ત્તા દશનામા દૃઢવ્રતઃ ।
અમેયાત્મા જગત્સ્વામી વાગ્મી ચૈદ્યશિરોહરઃ ॥ ૭૧ ॥
ગુરુશ્ચ પુણ્ડરીકાક્ષો વિષ્ણુશ્ચ મધુસૂદનઃ ।
ગુરુમાધવલોકેશો ગુરુવામનરૂપધૃક્ ॥ ૭૨ ॥
વિહિતોત્તમસત્કારો વાસવાપ્તરિપુ ઇષ્ટદઃ । ? વાસવાત્પરિતુષ્ટિતઃ
ઉત્તઙ્કહર્ષદાત્મા યો દિવ્યરૂપપ્રદર્શકઃ ॥ ૭૩ ॥
જનકાવગતસ્તોત્રો ભારતઃ સર્વભાવનઃ ।
અસોઢ્યયાદવોદ્રેકો વિહિતાત્પરિપૂજિતઃ ॥ ૭૪ ॥ ??
soDhya – unable to bear; yAdavodrekaH – excessive predominance of Yadavas
સમુદ્રક્ષપિતાશ્ચર્યમુસલો વૃષ્ણિપુઙ્ગવઃ ।
મુનિશાર્દૂલપદ્માઙ્કઃ સનાદિત્રિદશાર્દિતઃ ॥ ૭૫ ॥ ??
ગુરુપ્રત્યવહારોક્તઃ સ્વધામગમનોત્સુકઃ ।
પ્રભાસાલોકનોદ્યુક્તો નાનાવિધનિમિત્તકૃત્ ॥ ૭૬ ॥
સર્વયાદવસંસેવ્યઃ સર્વોત્કૃષ્ટપરિચ્છદઃ ।
વેલાકાનનસઞ્ચારી વેલાનીલહતશ્રમઃ ॥ ૭૭ ॥
કાલાત્મા યાદવાનન્તસ્તુતિસન્તુષ્ટમાનસઃ ।
દ્વિજાલોકનસન્તુષ્ટઃ પુણ્યતીર્થમહોત્સવઃ ॥ ૭૮ ॥ ??
સત્કારાહ્લાદિતાશેષભૂસુરો ભૂસુરપ્રિયઃ ।
પુણ્યતીર્થપ્લુતઃ પુણ્યઃ પુણ્યદસ્તીર્થપાવનઃ ॥ ૭૯ ॥
વિપ્રસાત્સ્વકૃતઃ કોટિશતકોટિસુવર્ણદઃ ।
સ્વમાયામોહિતાશેષરુદ્રવીરો વિશેષજિત્ ॥ ૮૦ ॥

બ્રહ્મણ્યદેવઃ શ્રુતિમાન્ ગોબ્રાહ્મણહિતાય ચ ।
વરશીલઃ શિવારમ્ભઃ સ્વસંવિજ્ઞાતમૂર્ત્તિમાન્ ॥ ૮૧ ॥
સ્વભાવભદ્રઃ સન્મિત્રઃ સુશરણ્યઃ સુલક્ષણઃ ।
સામગાનપ્રિયો ધર્મો ધેનુવર્મતમોઽવ્યયઃ ॥ ૮૨ ॥ ??
ચતુર્યુગક્રિયાકર્ત્તા વિશ્વરૂપપ્રદર્શકઃ ।
અકાલસન્ધ્યાઘટનઃ ચક્રાઙ્કિતશ્ચ ભાસ્કરઃ ॥ ૮૩ ॥
દુષ્ટપ્રમથનઃ પાર્થપ્રતિજ્ઞાપ્રતિપાલકઃ ।
મહાધનો મહાવીરો વનમાલાવિભૂષણઃ ॥ ૮૪ ॥
સુરઃ સૂર્યો મૃકણ્ડશ્ચ ભાસ્કરો વિશ્વપૂજિતઃ ।
રવિસ્તમોહા વહ્નિશ્ચ વાડવો વડવાનલઃ ॥ ૮૫ ॥
દૈત્યદર્પવિનાશી ચ ગરુડો ગરુડાગ્રજઃ ।
પ્રપઞ્ચી પઞ્ચરૂપશ્ચ લતાગુલ્મશ્ચ ગોપતિઃ ॥ ૮૬ ॥
ગઙ્ગા ચ યમુનારૂપી ગોદા વેત્રાવતી તથા ।
કાવેરી નર્મદા તાપી ગણ્ડકી સરયૂ રજઃ ॥ ૮૭ ॥
રાજસસ્તામસઃ સાત્ત્વી સર્વાઙ્ગી સર્વલોચનઃ ।
મુદામયોઽમૃતમયો યોગિનીવલ્લભઃ શિવઃ ॥ ૮૮ ॥
બુદ્ધો બુદ્ધિમતાં શ્રેષ્ઠો વિષ્ણુર્જિષ્ણુઃ શચીપતિઃ ।
સૃષ્ટિચક્રધરો લોકો વિલોકો મોહનાશનઃ ॥ ૮૯ ॥
રવો રાવો રવો રાવો બલો બાલબલાહકઃ ।
શિવરુદ્રો નલો નીલો લાઙ્ગલી લાઙ્ગલાશ્રયઃ ॥ ૯૦ ॥

પારકઃ પારકી સાર્વી વટપિપ્પલકાકૃતીઃ । ??
મ્લેચ્છહા કાલહર્તા ચ યશો જ્ઞાનં ચ એવ ચ ॥ ૯૧ ॥
અચ્યુતઃ કેશવો વિષ્ણુર્હરિઃ સત્યો જનાર્દનઃ ।
હંસો નારાયણો લીલો નીલો ભક્તપરાયણઃ ॥ ૯૨ ॥
માયાવી વલ્લભગુરુર્વિરામો વિષનાશનઃ ।
સહસ્રભાનુર્મહાભાનુર્વીરભાનુર્મહોદધિઃ ॥ ૯૩ ॥
સમુદ્રોઽબ્ધિરકૂપારઃ પારાવારસરિત્પતિઃ ।
ગોકુલાનન્દકારી ચ પ્રતિજ્ઞાપ્રતિપાલકઃ ॥ ૯૪ ॥
સદારામઃ કૃપારામો મહારામો ધનુર્ધરઃ ।
પર્વતઃ પર્વતાકારો ગયો ગેયો દ્વિજપ્રિયઃ ॥ ૯૫ ॥
કમલાશ્વતરો રામો, ભવ્યો યજ્ઞપ્રવર્ત્તકઃ ।
દ્યૌર્દિવૌ દિવઓ દિવ્યૌ ભાવી ભાવભયાપહા ॥ ૯૬ ॥
પાર્વતીભાવસહિતો ભર્ત્તા લક્ષ્મીવિલાસવાન્ ।
વિલાસી સહસી સર્વો ગુર્વી ગર્વિતલોચનઃ ॥ ૯૭ ॥
માયાચારી સુધર્મજ્ઞો જીવનો જીવનાન્તકઃ ।
યમો યમારિર્યમનો યામી યામવિધાયકઃ ॥ ૯૮ ॥
લલિતા ચન્દ્રિકામાલી માલી માલામ્બુજાશ્રયઃ ।
અમ્બુજાક્ષો મહાયક્ષો દક્ષશ્ચિન્તામણિઃ પ્રભુઃ ॥ ૯૯ ॥
મેરોશ્ચૈવ ચ કેદારબદર્ય્યાશ્રમમાગતઃ ।
બદરીવનસન્તપ્તો વ્યાસઃ સત્યવતી સુતઃ ॥ ૧૦૦ ॥

ભ્રમરારિનિહન્તા ચ સુધાસિન્ધુવિધૂદયઃ ।
ચન્દ્રો રવિઃ શિવઃ શૂલી ચક્રી ચૈવ ગદાધરઃ ॥ ૧૦૧ ॥
સહસ્રનામ ચ ગુરોઃ પઠિતવ્યં સમાહિતૈઃ ।
સ્મરણાત્પાપરાશીનાં ખણ્ડનં મૃત્યુનાશનમ્ ॥ ૧૦૨ ॥
ગુરુભક્તપ્રિયકરં મહાદારિદ્ર્યનાશનમ્ ।
બ્રહ્મહત્યા સુરાપાનં પરસ્ત્રીગમનં તથા ॥ ૧૦૩ ॥
પરદ્રવ્યાપહરણં પરદોષસમન્વિતમ્ ।
માનસં વાચિકં કાયં યત્પાપં પાપસમ્ભવમ્ ॥ ૧૦૪ ॥
સહસ્રનામપઠનાત્સર્વં નશ્યતિ તત્ક્ષણાત્ ।
મહાદારિદ્ર્યયુક્તો યો ગુરુર્વા ગુરુભક્તિમાન્ ॥ ૧૦૫ ॥
કાર્તિક્યાં યઃ પઠેદ્રાત્રૌ શતમષ્ટોત્તરં પઠેત્ ।
સુવર્ણામ્બરધારી ચ સુગન્ધપુષ્પચન્દનૈઃ ॥ ૧૦૬ ॥
પુસ્તકં પૂજયિત્વા ચ નૈવેદ્યાદિભિરેવ ચ ।
મહામાયાઙ્કિતો ધીરો પદ્મમાલાવિભૂષણઃ ॥ ૧૦૭ ॥
પ્રાતરષ્ટોત્તરં દેવિ પઠન્નામ સહસ્રકમ્ ।
ચૈત્રશુક્લે ચ કૃષ્ણે ચ કુહુસઙ્ક્રાન્તિવાસરે ॥ ૧૦૮ ॥
પઠિતવ્યં પ્રયત્નેન ત્રૈલોક્યં મોહયેત્ક્ષણાત્ ।
મુક્તાનામ્માલયા યુક્તો ગુરુભક્ત્યા સમન્વિતઃ ॥ ૧૦૯ ॥
રવિવારે ચ શુક્રે ચ દ્વાદશ્યાં શ્રાદ્ધવાસરે ।
બ્રાહ્મણાન્ભોજયિત્વા ચ પૂજયિત્વા વિધાનતઃ ॥ ૧૧૦ ॥

પઠન્નામસહસ્રં ચ તતઃ સિદ્ધિઃ પ્રજાયતે ।
મહાનિશાયાં સતતં ગુરૌ વા યઃ પઠેત્સદા ॥ ૧૧૧ ॥
દેશાન્તરગતા લક્ષ્મીઃ સમાયાતિ ન સંશયઃ ।
ત્રૈલોક્યે ચ મહાલક્ષ્મીં સુન્દર્યઃ કામમોહિતાઃ ॥ ૧૧૨ ॥
મુગ્ધાઃ સ્વયં સમાયાન્તિ ગૌરવાચ્ચ ભજન્તિ તાઃ ।
રોગાર્ત્તો મુચ્યતે રોગાત્બદ્ધો મુચ્યેત બન્ધનાત્ ॥ ૧૧૩ ॥
ગુર્વિણી વિન્દતે પુત્રં કન્યા વિન્દતિ સત્પતિમ્ ।
રાજાનો વશતાં યાન્તિ કિમ્પુનઃ ક્ષુદ્રમાનુષાઃ ॥ ૧૧૪ ॥
સહસ્રનામશ્રવણાત્પઠનાત્પૂજનાત્પ્રિયે ।
ધારણાત્સર્વમાપ્નોતિ ગુરવો નાત્ર સંશયઃ ॥ ૧૧૫ ॥
યઃ પઠેદ્ગુરુભક્તઃ સન્ સ યાતિ પરમં પદમ્ ।
કૃષ્ણેનોક્તં સમાસાદ્ય મયા પ્રોક્તં પુરા શિવમ્ ॥ ૧૧૬ ॥
નારદાય મયા પ્રોક્તં નારદેન પ્રકાશિતમ્ ।
મયા ત્વયિ વરારોહે! પ્રોક્તમેતત્સુદુર્લભમ્ ॥ ૧૧૭ ॥
શઠાય પાપિને ચૈવ લમ્પટાય વિશેષતઃ ।
ન દાતવ્યં ન દાતવ્યં ન દાતવ્યં કદાચન ॥ ૧૧૮ ॥
દેયં દાન્તાય શિષ્યાય ગુરુભક્તિરતાય ચ ।
ગોદાનં બ્રહ્મયજ્ઞશ્ચ વાજપેયશતાનિ ચ ॥ ૧૧૯ ॥
અશ્વમેધસહસ્રસ્ય પઠતશ્ચ ફલં લભેત્ ।
મોહનં સ્તમ્ભનં ચૈવ મારણોચ્ચાટનાદિકમ્ ॥ ૧૨૦ ॥

યદ્યદ્વાઞ્છતિ ચિત્તે તુ પ્રાપ્નોતિ ગુરુભક્તિતઃ ।
એકાદશ્યાં નરઃ સ્નાત્વા સુગન્ધદ્રવ્યસંયુતઃ ॥ ૧૨૧ ॥
આહારં બ્રાહ્મણે દત્ત્વા દક્ષિણાં સ્વર્ણભૂષણમ્ ।
આરમ્ભકર્ત્તાસૌ સર્વં સર્વમાપ્નોતિ માનવઃ ॥ ૧૨૨ ॥
શતાવર્ત્તં સહસ્રઞ્ચ યઃ પઠેદ્ગુરવે જનાઃ ।
ગુરુસહસ્રનામસ્ય પ્રસાદાત્સર્વમાપ્નુયાત્ ॥ ૧૨૩ ॥
યદ્ગેહે પુસ્તકં દેવિ પૂજિતં ચૈવ તિષ્ઠતિ ॥
ન મારી ન ચ દુર્ભિક્ષં નોપસર્ગં ભયં ક્વચિત્ ॥ ૧૨૪ ॥
સર્પાદિભૂતયક્ષાદ્યા નશ્યન્તે નાત્ર સંશયઃ ।
શ્રીગુરુર્વા મહાદેવિ! વસેત્તસ્ય ગૃહે તથા ॥ ૧૨૫ ॥
યત્ર ગેહે સહસ્રં ચ નામ્નાં તિષ્ઠતિ પૂજિતમ્ ।
શ્રીગુરોઃ કૃપયા શિષ્યો બ્રહ્મસાયુજ્યમાપ્નુયાત્ ॥ ૧૨૬ ॥

॥ ઇતિ શ્રીહરિકૃષ્ણવિનિર્મિતે બૃહજ્જ્યોતિષાર્ણવેઽષ્ટમે
ધર્મસ્કન્ધે સમ્મોહનતન્ત્રોક્તશ્રીગુરુસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥

Also Read 1000 Names of Shri Guru:

1000 Names of Sri Guru | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Guru | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top