Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Guru | Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi

Shri Guru Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਗੁਰੁਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥
॥ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ ॥
॥ ਸ਼੍ਰੀਗੁਰਵੇ ਨਮਃ ॥
॥ ਸ਼੍ਰੀਪਰਮਗੁਰਵੇ ਨਮਃ ॥
॥ ਸ਼੍ਰੀਪਰਾਤ੍ਪਰਗੁਰਵੇ ਨਮਃ ॥
॥ ਸ਼੍ਰੀਪਰਮੇਸ਼੍ਠਿਗੁਰਵੇ ਨਮਃ ॥
॥ ॐ ਸ਼੍ਰੀਪਰਮਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ॥
॥ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵੋਕ੍ਤਂ ਸ਼੍ਰੀਹਰਿਕਸ਼੍ਣਵਿਰਚਿਤਮ੍ ॥

॥ ਅਥ ਸ਼੍ਰੀਗੁਰੁਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥
ਕੈਲਾਸਸ਼ਿਖਰਾਸੀਨਂ ਚਨ੍ਦ੍ਰਖਣ੍ਡਵਿਰਾਜਿਤਮ੍ ।
ਪਪ੍ਰਚ੍ਛ ਵਿਨਯਾਦ੍ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਗੌਰੀ ਨਤ੍ਵਾ ਵਸ਼ਧ੍ਵਜਮ੍ ॥ ੧ ॥
॥ ਸ਼੍ਰੀਦੇਵ੍ਯੁਵਾਚ ॥
ਭਗਵਨ੍ ਸਰ੍ਵਧਰ੍ਮਜ੍ਞ ਸਰ੍ਵਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਵਿਸ਼ਾਰਦ ।
ਕੇਨੋਪਾਯੇਨ ਚ ਕਲੌ ਲੋਕਾਰ੍ਤਿਰ੍ਨਾਸ਼ਮੇਸ਼੍ਯਤਿ ॥ ੨ ॥
ਤਨ੍ਮੇ ਵਦ ਮਹਾਦੇਵ ਯਦਿ ਤੇऽਸ੍ਤਿ ਦਯਾ ਮਯਿ ।

॥ ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਦੇਵ ਉਵਾਚ ॥
ਅਸ੍ਤਿ ਗੁਹ੍ਯਤਮਂ ਤ੍ਵੇਕਂ ਜ੍ਞਾਨਂ ਦੇਵਿ ਸਨਾਤਨਮ੍ ॥ ੩ ॥
ਅਤੀਵ ਚ ਸੁਗੋਪ੍ਯਂ ਚ ਕਥਿਤੁਂ ਨੈਵ ਸ਼ਕ੍ਯਤੇ ।
ਅਤੀਵ ਮੇ ਪ੍ਰਿਯਾਸੀਤਿ ਕਥਯਾਮਿ ਤਥਾਪਿ ਤੇ ॥ ੪ ॥
ਸਰ੍ਵਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਮਯਂ ਹ੍ਯੇਤਤ੍ਸਂਸਾਰਂ ਸ੍ਥੂਲਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਕਮ੍ ।
ਪ੍ਰਕਤ੍ਯਾ ਤੁ ਵਿਨਾ ਨੈਵ ਸਂਸਾਰੋ ਹ੍ਯੁਪਪਦ੍ਯਤੇ ॥ ੫ ॥
ਤਸ੍ਮਾਤ੍ਤੁ ਪ੍ਰਕਤਿਰ੍ਮੂਲਕਾਰਣਂ ਨੈਵ ਦਸ਼੍ਯਤੇ ।
ਰੂਪਾਣਿ ਬਹੁਸਙ੍ਖ੍ਯਾਨਿ ਪ੍ਰਕਤੇਃ ਸਨ੍ਤਿ ਮਾਨਿਨਿ ॥ ੬ ॥
ਤੇਸ਼ਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਪ੍ਰਧਾਨਂ ਤੁ ਗੁਰੁਰੂਪਂ ਮਨੋਰਮਮ੍ ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਃ ਕਲਿਯੁਗੇ ਨਰਾਣਾਂ ਭੁਕ੍ਤਿਮੁਕ੍ਤਿਦਮ੍ ॥ ੭ ॥
ਤਸ੍ਯੋਪਾਸਕਾਸ਼੍ਚੈਵ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਵਿਸ਼੍ਣੁਸ਼ਿਵਾਦਯਃ ।
ਸੂਰ੍ਯਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼੍ਚ ਵਰੁਣਃ ਕੁਬੇਰੋऽਗ੍ਨਿਸ੍ਤਥਾਪਰਾਃ ॥ ੮ ॥
ਦੁਰ੍ਵਾਸਾਸ਼੍ਚ ਵਸਿਸ਼੍ਠਸ਼੍ਚ ਦਤ੍ਤਾਤ੍ਰੇਯੋ ਬਹਸ੍ਪਤਿਃ ।
ਬਹੁਨਾਤ੍ਰ ਕਿਮੁਕ੍ਤੇਨ ਸਰ੍ਵੇਦੇਵਾ ਉਪਾਸਕਾਃ ॥ ੯ ॥
ਗੁਰੂਣਾਂ ਚ ਪ੍ਰਸਾਦੇਨ ਭੁਕ੍ਤਿਮੁਕ੍ਤ੍ਯਾਦਿਭਾਗਿਨਃ ।
ਸਂਵਿਤ੍ਕਲ੍ਪਂ ਪ੍ਰਵਕ੍ਸ਼੍ਯਾਮਿ ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਲਕ੍ਸ਼ਣਮ੍ ॥ ੧੦ ॥

ਯਤ੍ਕਲ੍ਪਾਰਾਧਨੇਨੈਵ ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਾਨਨ੍ਦੋ ਵਿਰਾਜਤੇ ।
ਮੇਰੋਰੁਤ੍ਤਰਦੇਸ਼ੇ ਤੁ ਸ਼ਿਲਾਹੈਮਾਵਤੀ ਪੁਰੀ ॥ ੧੧ ॥
ਦਸ਼ਯੋਜਨਵਿਸ੍ਤੀਰ੍ਣਾ ਦੀਰ੍ਘਸ਼ੋਡਸ਼ਯੋਜਨਾ ।
ਵਰਰਤ੍ਨੈਸ਼੍ਚ ਖਚਿਤਾ ਅਮਤਂ ਸ੍ਰਵਤੇ ਸਦਾ ॥ ੧੨ ॥
ਸੋਤ੍ਥਿਤਾ ਸ਼ਬ੍ਦਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਾ ਤਣਵਕ੍ਸ਼ਵਿਵਰ੍ਜਿਤਾ ।
ਤਸ੍ਯੋਪਰਿ ਵਰਾਰੋਹੇ ਸਂਸ੍ਥਿਤਾ ਸਿਦ੍ਧਮੂਲਿਕਾ ॥ ੧੩ ॥
ਵੇਦਿਕਾਜਨਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਾ ਤਨ੍ਨਦੀਜਲਸਂਸ੍ਥਿਤਾ ।
ਵੇਦਿਕਾਮਧ੍ਯਦੇਸ਼ੇ ਤੁ ਸਂਸ੍ਥਿਤਂ ਚ ਸ਼ਿਵਾਲਯਮ੍ ॥ ੧੪ ॥
ਹਸ੍ਤਾਸ਼੍ਟਕਸੁਵਿਸ੍ਤਾਰਂ ਸਮਨ੍ਤਾਚ੍ਚ ਤਥੈਵ ਚ ।
ਤਸ੍ਯੋਪਰਿ ਚ ਦੇਵੇਸ਼ਿ ਹ੍ਯੁਪਵਿਸ਼੍ਟੋ ਹ੍ਯਹਂ ਪ੍ਰਿਯੇ ॥ ੧੫ ॥
ਦਿਵ੍ਯਾਬ੍ਦਵਰ੍ਸ਼ਪਞ੍ਚਾਸ਼ਤ੍ਸਮਾਧੌ ਸਂਸ੍ਥਿਤੋ ਹ੍ਯਹਮ੍ ।
ਮਹਾਗੁਰੁਪਦੇ ਦਸ਼੍ਟਂ ਗੂਢਂ ਕੌਤੁਹਲਂ ਮਯਾ ॥ ੧੬ ॥

ਵਿਨਿਯੋਗਃ-
ॐ ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਗੁਰੁਸਹਸ੍ਰਨਾਮਮਾਲਾਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ
ਸ਼੍ਰੀਸਦਾਸ਼ਿਵऋਸ਼ਿਃ
ਨਾਨਾਵਿਧਾਨਿ ਛਨ੍ਦਾਂਸਿ ਸ਼੍ਰੀਗੁਰੁਰ੍ਦੇਵਤਾ ਸ਼੍ਰੀਗੁਰੁਪ੍ਰੀਤ੍ਯਰ੍ਥੇ
ਸਕਲਪੁਰੁਸ਼ਾਰ੍ਥਸਿਦ੍ਧ੍ਯਰ੍ਥੇ
ਸ਼੍ਰੀਗੁਰੁਸਹਸ੍ਰਨਾਮ ਜਪੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ।

॥ ਅਥਾਙ੍ਗਨ੍ਯਾਸਃ ॥
ਸ਼੍ਰੀਸਦਾਸ਼ਿਵऋਸ਼ਯੇ ਨਮਃ ਸ਼ਿਰਸਿ ॥
ਸ਼੍ਰੀਨਾਨਾਵਿਧਛਨ੍ਦੇਭ੍ਯੋ ਨਮਃ ਮੁਖੇ ॥
ਸ਼੍ਰੀਗੁਰੁਦੇਵਤਾਯੈ ਨਮਃ ਹਦਯੇ ॥
ਸ਼੍ਰੀ ਹਂ ਬੀਜਾਯ ਨਮਃ ਗੁਹ੍ਯੇ ॥
ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਂ ਸ਼ਕ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ਪਾਦਯੋਃ ॥
ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰੌਂ ਕੀਲਕਾਯ ਨਮਃ ਸਰ੍ਵਾਙ੍ਗੇ ॥

॥ ਅਥ ਗੁਰੁਗਾਯਤ੍ਰੀਮਨ੍ਤ੍ਰਃ ॥
ॐ ਗੁਰੁਦੇਵਾਯ ਵਿਦ੍ਮਹੇ ਪਰਮਗੁਰਵੇ ਚ ਧੀਮਹਿ
ਤਨ੍ਨੋ ਪੁਰੁਸ਼ਃ ਪ੍ਰਚੋਦਯਾਤ੍ ॥
॥ ਇਤਿ ਗੁਰੁਗਾਯਤ੍ਰੀਮਨ੍ਤ੍ਰਃ ॥

॥ ਅਥ ਕਰਨ੍ਯਾਸਃ ॥
ॐ ਸਦਾਸ਼ਿਵਗੁਰਵੇ ਨਮਃ ਅਙ੍ਗੁਸ਼੍ਠਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਸ਼੍ਣੁਗੁਰਵੇ ਨਮਃ ਤਰ੍ਜਨੀਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ॐ ਬ੍ਰਹ੍ਮਗੁਰਵੇ ਨਮਃ ਮਧ੍ਯਮਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁ ਇਨ੍ਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ਅਨਾਮਿਕਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਸਕਲਦੇਵਰੂਪਿਣੇ ਨਮਃ ਕਨਿਸ਼੍ਠਿਕਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਪਞ੍ਚਤਤ੍ਤ੍ਵਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ਕਰਤਲਕਰਪਸ਼੍ਠਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।

॥ ਅਥ ਹਦਯਾਦਿਨ੍ਯਾਸਃ ॥
ॐ ਸਦਾਸ਼ਿਵਗੁਰਵੇ ਨਮਃ ਹਦਯਾਯਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਸ਼੍ਣੁਗੁਰਵੇ ਨਮਃ ਸ਼ਿਰਸੇ ਸ੍ਵਾਹਾ ।
ॐ ਬ੍ਰਹ੍ਮਗੁਰਵੇ ਨਮਃ ਸ਼ਿਖਾਯੈ ਵਸ਼ਟ੍ ।
ॐ ਗੁਰੁ ਇਨ੍ਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ਨੇਤ੍ਰਤ੍ਰਯਾਯ ਵੌਸ਼ਟ੍ ।
ॐ ਗੁਰੁਸਕਲਦੇਵਰੂਪਿਣੇ ਨਮਃ ਕਵਚਾਯ ਹੁਮ੍ ।
ॐ ਗੁਰੁਪਞ੍ਚਤਤ੍ਤ੍ਵਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ਅਸ੍ਤ੍ਰਾਯ ਫਟ੍ ।

॥ ਅਥ ਧ੍ਯਾਨਮ੍ ॥
ਹਂਸਾਭ੍ਯਾਂ ਪਰਿਵਤ੍ਤਪਤ੍ਰਕਮਲੈਰ੍ਦਿਵ੍ਯੈਰ੍ਜਗਤ੍ਕਾਰਣੈ-
ਰ੍ਵਿਸ਼੍ਵੋਤ੍ਕੀਰ੍ਣਮਨੇਕਦੇਹਨਿਲਯਂ ਸ੍ਵਚ੍ਛਨ੍ਦਮਾਤ੍ਮੇਚ੍ਛਯਾ ।
ਤਤ੍ਤਦ੍ਯੋਗ੍ਯਤਯਾ ਸ੍ਵਦੇਸ਼ਿਕਤਨੁਂ ਭਾਵੈਕਦੀਪਾਙ੍ਕੁਰਮ੍ ।
ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਰਵਿਗ੍ਰਹਂ ਗੁਰੁਪਦਂ ਧ੍ਯਾਯੇਦ੍ਦ੍ਵਿਬਾਹੁਂ ਗੁਰੁਮ੍ ॥ ੧੭ ॥
ਵਿਸ਼੍ਵਂ ਵ੍ਯਾਪਿਤਮਾਦਿਦੇਵਮਮਲਂ ਨਿਤ੍ਯਂ ਪਰਨ੍ਨਿਸ਼੍ਕਲਮ੍
ਨਿਤ੍ਯੋਤ੍ਫੁਲ੍ਲਸਹਸ੍ਰਪਤ੍ਰਕਮਲੈਰ੍ਨਿਤ੍ਯਾਕ੍ਸ਼ਰੈਰ੍ਮਣ੍ਡਪੈਃ ।
ਨਿਤ੍ਯਾਨਨ੍ਦਮਨਨ੍ਤਪੂਰ੍ਣਮਖਿਲਨ੍ਤਦ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਨਿਤ੍ਯਂ ਸ੍ਮਰੇ-
ਦਾਤ੍ਮਾਨਂ ਸ੍ਵਮਨੁਪ੍ਰਵਿਸ਼੍ਯ ਕੁਹਰੇ ਸ੍ਵਚ੍ਛਨ੍ਦਤਃ ਸਰ੍ਵਗਮ੍ ॥ ੧੮ ॥
॥ ਇਤਿ ਧ੍ਯਾਨਮ੍ ॥

॥ ਅਥ ਮਨ੍ਤ੍ਰਃ ॥
॥ ॐ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਗੁਰਵੇ ਨਮਃ ॥
॥ ਇਤਿ ਮਨ੍ਤ੍ਰਃ ॥

ਤ੍ਵਂ ਹਿ ਮਾਮਨੁਸਨ੍ਧੇਹਿ ਸਹਸ੍ਰਸ਼ਿਰਸਮ੍ਪ੍ਰਭੁਮ੍ ।
ਤਦਾ ਮੁਖੇਸ਼ੁ ਮੇ ਨ੍ਯਸ੍ਤਂ ਸਹਸ੍ਰਂ ਲਕ੍ਸ਼੍ਯਤੇ ਸ੍ਤਦਾ ॥ ੧੯ ॥
ਇਦਂ ਵਿਸ਼੍ਵਹਿਤਾਰ੍ਥਾਯ ਰਸਨਾਰਙ੍ਗਗੋਚਰਮ੍ ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਯਿਤ੍ਵਾ ਮੇਦਿਨ੍ਯਾਂ ਪਰਮਾਗਮਸਮ੍ਮਤਾਮ੍ ॥ ੨੦ ॥

ਇਦਂ ਸ਼ਠਾਯ ਮੂਰ੍ਖਾਯ ਨਾਸ੍ਤਿਕਾਯ ਪ੍ਰਕੀਰ੍ਤਨੇ ।
ਅਸੂਯੋਪਹਤਾਯਾਪਿ ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼੍ਯਂ ਕਦਾਚਨ ॥ ੨੧ ॥
ਵਿਵੇਕਿਨੇ ਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧਾਯ ਵੇਦਮਾਰ੍ਗਾਨੁਸਾਰਿਣੇ ।
ਆਸ੍ਤਿਕਾਯਾਤ੍ਮਨਿਸ਼੍ਠਾਯ ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਨ੍ਯਵਿਕਤਾਯ ਚ ॥ ੨੨ ॥
ਗੁਰੁਨਾਮਸਹਸ੍ਰਂ ਤੇ ਕਤਧੀਰੁਦਿਤੇ ਜਯੇ ।
ਭਕ੍ਤਿਗਮ੍ਯਸ੍ਤ੍ਰਯੀਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਭਾਸਕ੍ਤੋ ਵਸੁਧਾਧਿਪਃ ॥ ੨੩ ॥
ਦੇਵਦੇਵੋ ਦਯਾਸਿਨ੍ਧੁਰ੍ਦੇਵਦੇਵਸ਼ਿਖਾਮਣਿਃ ।
ਸੁਖਾਭਾਵਃ ਸੁਖਾਚਾਰਃ ਸ਼ਿਵਦੋ ਮੁਦਿਤਾਸ਼ਯਃ ॥ ੨੪ ॥
ਅਵਿਕ੍ਰਿਯਃ ਕ੍ਰਿਯਾਮੂਰ੍ਤਿਰਧ੍ਯਾਤ੍ਮਾ ਚ ਸ੍ਵਰੂਪਵਾਨ੍ ।
ਸਸ਼੍ਟ੍ਯਾਮਲਕ੍ਸ਼੍ਯੋ ਭੂਤਾਤ੍ਮਾ ਧਰ੍ਮੀ ਯਾਤ੍ਰਾਰ੍ਥਚੇਸ਼੍ਟਿਤਃ ॥ ੨੫ ॥
ਅਨ੍ਤਰ੍ਯਾਮੀ ਕਾਲਰੂਪਃ ਕਾਲਾਵਯਵਿਰੂਪਿਣਃ ।
ਨਿਰ੍ਗੁਣਸ਼੍ਚ ਕਤਾਨਨ੍ਦੋ ਯੋਗੀ ਨਿਦ੍ਰਾਨਿਯੋਜਕਃ ॥ ੨੬ ॥
ਮਹਾਗੁਣਾਨ੍ਤਰ੍ਨਿਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਤਃ ਪੁਣ੍ਯਾਰ੍ਣਵਪੁਰਾਤ੍ਮਵਾਨ੍ ।
ਨਿਰਵਦ੍ਯਃ ਕਪਾਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਨ੍ਯਾਯਵਾਕ੍ਯਨਿਯਾਮਕਃ ॥ ੨੭ ॥
ਅਦਸ਼੍ਟਚੇਸ਼੍ਟਃ ਕੂਟਸ੍ਥੋ ਧਤਲੌਕਿਕਵਿਗ੍ਰਹਃ ।
ਮਹਰ੍ਸ਼ਿਮਾਨਸੋਲ੍ਲਾਸੋ ਮਹਾਮਙ੍ਗਲਦਾਯਕਃ ॥ ੨੮ ॥
ਸਨ੍ਤੋਸ਼ਿਤਃ ਸੁਰਵ੍ਰਾਤਃ ਸਾਧੁਚਿਤ੍ਤਪ੍ਰਸਾਦਕਃ ।
ਸ਼ਿਵਲੋਕਾਯ ਨਿਰ੍ਦੇਸ਼੍ਟਾ ਜਨਾਰ੍ਦਨਸ਼੍ਚ ਵਤ੍ਸਲਃ ॥ ੨੯ ॥
ਸ੍ਵਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯੁਦ੍ਧਾਟਿਤਾਸ਼ੇਸ਼ਕਪਾਟਃ ਪਿਤਵਾਹਨਃ ।
ਸ਼ੇਸ਼ੋਰਗਫਣਞ੍ਛਤ੍ਰਃ ਸ਼ੋਸ਼ੋਕ੍ਤ੍ਯਾਸ੍ਯਸਹਸ੍ਰਕਃ ॥ ੩੦ ॥

ਕਤਾਤ੍ਮਵਿਦ੍ਯਾਵਿਨ੍ਯਾਸੋ ਯੋਗਮਾਯਾਗ੍ਰਸਮ੍ਭਵਃ ।
ਅਞ੍ਜਨਸ੍ਨਿਗ੍ਧਨਯਨਃ ਪਰ੍ਯਾਯਾਙ੍ਕੁਰਿਤਸ੍ਮਿਤਃ ॥ ੩੧ ॥
ਲੀਲਾਕ੍ਸ਼ਸ੍ਤਰਲਾਲੋਕਸ੍ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਸੁਰਭਞ੍ਜਨਃ ।
ਦ੍ਵਿਜੋਦਿਤਸ੍ਵਸ੍ਤ੍ਯਯਨੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰਪੂਤੋ ਜਲਾਪ੍ਲੁਤਃ ॥ ੩੨ ॥
ਪ੍ਰਸ਼ਸ੍ਤਨਾਮਕਰਣੋ ਜਾਤੁਚਙ੍ਕ੍ਰਮਣੋਤ੍ਸੁਕਃ ।
ਵ੍ਯਾਲਵਿਚੂਲਿਕਾਰਤ੍ਨਘੋਸ਼ੋ ਘੋਸ਼ਪ੍ਰਹਰ੍ਸ਼ਣਃ ॥ ੩੩ ॥
ਸਨ੍ਮੁਖਃ ਪ੍ਰਤਿਬਿਮ੍ਬਾਰ੍ਥੀ ਗ੍ਰੀਵਾਵ੍ਯਾਘ੍ਰਨਖੋਜ੍ਜ੍ਵਲਃ ।
ਪਙ੍ਕਾਨੁਲੇਪਰੁਚਿਰੋ ਮਾਂਸਲੋਰੁਕਟੀਤਲਃ ॥ ੩੪ ॥
ਦਸ਼੍ਟਜਾਨੁਕਰਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵਃ ਪ੍ਰਤਿਬਿਮ੍ਬਾਨੁਕਾਰਕਤ੍ ।
ਅਵ੍ਯਕ੍ਤਵਰ੍ਣਵ੍ਯਾਵਤ੍ਤਿਃ ਸ੍ਮਿਤਲਕ੍ਸ਼੍ਯਰਦੋਦ੍ਗਮਃ ॥ ੩੫ ॥
ਧਾਤ੍ਰੀਕਰਸਮਾਲਮ੍ਬੀ ਪ੍ਰਸ੍ਖਲਚ੍ਚਿਤ੍ਰਚਙ੍ਕ੍ਰਮਃ । ??
ਕ੍ਸ਼ੇਮਣੀ ਕ੍ਸ਼ੇਮਣਾਪ੍ਰੀਤੋ ਵੇਣੁਵਾਦ੍ਯਵਿਸ਼ਾਰਦਃ ॥ ੩੬ ॥
ਨਿਯੁਦ੍ਧਲੀਲਾਸਂਹਸ਼੍ਟਃ ਕਣ੍ਠਾਨੁਕਤਕੋਕਿਲਃ ।
ਉਪਾਤ੍ਤਹਂਸਗਮਨਃ ਸਰ੍ਵਸਤ੍ਤ੍ਵਰੁਤਾਨੁਕਤ੍ ॥ ੩੭ ॥
ਮਨੋਜ੍ਞਃ ਪਲ੍ਲਵੋਤ੍ਤਂਸਃ ਪੁਸ਼੍ਪਸ੍ਵੇਚ੍ਛਾਤ੍ਮਕੁਣ੍ਡਲਃ ।
ਮਞ੍ਜੁਸਞ੍ਜਿਤਮਞ੍ਜੀਰਪਾਦਃ ਕਾਞ੍ਚਨਕਙ੍ਕਣਃ ॥ ੩੮ ॥
ਅਨ੍ਯੋਨ੍ਯਸ੍ਪਰ੍ਸ਼ਨਕ੍ਰੀਡਾਪਟੁਃ ਪਰਮਕੇਤਨਃ ।
ਪ੍ਰਤਿਧ੍ਵਾਨਪ੍ਰਮੁਦਿਤਃ ਸ਼ਾਖਾਚਤੁਰਚਙ੍ਕ੍ਰਮਃ ॥ ੩੯ ॥
ਬ੍ਰਹ੍ਮਤ੍ਰਾਣਕਰੋ ਧਾਤਸ੍ਤੁਤਃ ਸਰ੍ਵਾਰ੍ਥਸਾਧਕਃ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਬ੍ਰਹ੍ਮਮਯੋऽਵ੍ਯਕ੍ਤਃ ਤੇਜਾਸ੍ਤਵ੍ਯਃ ਸੁਖਾਤ੍ਮਕਃ ॥ ੪੦ ॥

ਨਿਰੁਕ੍ਤੋ ਵ੍ਯਾਕਤੋ ਵ੍ਯਕ੍ਤਿਰ੍ਨਿਰਾਲਮ੍ਬਵਿਭਾਵਨਃ ।
ਪ੍ਰਭਵਿਸ਼੍ਣੁਰਤਨ੍ਦ੍ਰੀਕੋ ਦੇਵਵਕ੍ਸ਼ਾਦਿਰੂਪਧਕ੍ ॥ ੪੧ ॥
ਆਕਾਸ਼ਃ ਸਰ੍ਵਦੇਵਾਦਿਰਣੀਯਸ੍ਥੂਲਰੂਪਵਾਨ੍ । ??
ਵ੍ਯਾਪ੍ਯਾਵ੍ਯਾਪ੍ਯਕਤਾਕਰ੍ਤਾ ਵਿਚਾਰਾਚਾਰਸਮ੍ਮਤਃ ॥ ੪੨ ॥
ਛਨ੍ਦੋਮਯਃ ਪ੍ਰਧਾਨਾਤ੍ਮਾ ਮੂਰ੍ਤੋ ਮੂਰ੍ਤ੍ਤਦ੍ਵਯਾਕਤਿਃ ।
ਅਨੇਕਮੂਰ੍ਤਿਰਕ੍ਰੋਧਃ ਪਰਾਤ੍ਪਰਪਰਾਕ੍ਰਮਃ ॥ ੪੩ ॥
ਸਕਲਾਵਰਣਾਤੀਤਃ ਸਰ੍ਵਦੇਵਮਹੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਅਨਨ੍ਯਵਿਭਵਃ ਸਤ੍ਯਰੂਪਃ ਸ੍ਵਰ੍ਗੇਸ਼੍ਵਰਾਰ੍ਚਿਤਃ ॥ ੪੪ ॥ ?
ਮਹਾਪ੍ਰਭਾਵਜ੍ਞਾਨਜ੍ਞਃ ਪੂਰ੍ਵਗਃ ਸਕਲਾਤ੍ਮਜਃ ।
ਸ੍ਮਿਤੇਕ੍ਸ਼ਾਹਰ੍ਸ਼ਿਤੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਭਕ੍ਤਵਤ੍ਸਲਵਾਕ੍ਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੪੫ ॥
ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਨਨ੍ਦੋਦਧੌਤਾਙ੍ਘ੍ਰਿਃ ਲੀਲਾਵੈਚਿਤ੍ਰ੍ਯਕੋਵਿਦਃ ।
ਵਿਲਾਸਸਕਲਸ੍ਮੇਰੋ ਗਰ੍ਵਲੀਲਾਵਿਲੋਕਨਃ ॥ ੪੬ ॥
ਅਭਿਵ੍ਯਕ੍ਤਦਯਾਤ੍ਮਾ ਚ ਸਹਜਾਰ੍ਧਸ੍ਤੁਤੋ ਮੁਨਿਃ ।
ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਵਰਃ ਸਰ੍ਵਗੁਣਃ ਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧਃ ਸਾਤ੍ਵਤਰ੍ਸ਼ਭਃ ॥ ੪੭ ॥
ਅਕੁਣ੍ਠਧਾਮਾ ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਰ੍ਕਹਸ਼੍ਟਰਾਕਾਸ਼ਨਿਰ੍ਮਲਃ ।
ਅਭਯੋ ਵਿਸ਼੍ਵਤਸ਼੍ਚਕ੍ਸ਼ੁਸ੍ਤਥੋਤ੍ਤਮਗੁਣਪ੍ਰਭੁਃ ॥ ੪੮ ॥
ਅਹਮਾਤ੍ਮਾ ਮਰੁਤ੍ਪ੍ਰਾਣਃ ਪਰਮਾਤ੍ਮਾऽऽਦ੍ਯਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਵਾਨ੍ ।
ਦਾਵਾਗ੍ਨਿਭੀਤਸ੍ਯ ਗੁਰੋਰ੍ਗੋਪ੍ਤਾ ਦਾਵਾਨਿਗ੍ਨਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੪੯ ॥ ??
ਮੁਞ੍ਜਾਟਵ੍ਯਗ੍ਨਿਸ਼ਮਨਃ ਪ੍ਰਾਵਟ੍ਕਾਲਵਿਨੋਦਵਾਨ੍ । ?
ਸ਼ਿਲਾਨ੍ਯਸ੍ਤਾਨ੍ਨਭੁਗ੍ਜਾਤਸੌਹਿਤ੍ਯਸ਼੍ਚਾਙ੍ਗੁਲਾਸ਼ਨਃ ॥ ੫੦ ॥ ??

ਗੀਤਾਸ੍ਫੀਤਸਰਿਤ੍ਪੂਰੋ ਨਾਦਨਰ੍ਤਿਤਬਰ੍ਹਿਣਃ ।
ਰਾਗਪਲ੍ਲਵਿਤਸ੍ਥਾਣੁਰ੍ਗੀਤਾਨਮਿਤਪਾਦਪਃ ॥ ੫੧ ॥
ਵਿਸ੍ਮਾਰਿਤਤਣਸ੍ਯਾਗ੍ਰਗ੍ਰਾਸੀਮਗਵਿਲੋਭਨਃ । ??
ਵ੍ਯਾਘ੍ਰਾਦਿਹਿਂਸ੍ਰਰਜਨ੍ਤੁਵੈਰਹਰ੍ਤਾ ਸੁਗਾਯਨਃ ॥ ੫੨ ॥ ??
ਨਿਸ਼੍ਯਨ੍ਦਧ੍ਯਾਨਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦਿਵੀਕ੍ਸ਼ਿਤੋ ਵਿਸ਼੍ਵਵਨ੍ਦਿਤਃ ।
ਸ਼ਾਖੋਤ੍ਕੀਰ੍ਣਸ਼ਕੁਨ੍ਤੌਘਛਤ੍ਰਾਸ੍ਥਿਤਬਲਾਹਕਃ ॥ ੫੩ ॥
ਅਸ੍ਪਨ੍ਦਃ ਪਰਮਾਨਨ੍ਦਚਿਤ੍ਰਾਯਿਤਚਰਾਚਰਃ ।
ਮੁਨਿਜ੍ਞਾਨਪ੍ਰਦੋ ਯਜ੍ਞਸ੍ਤੁਤੋ ਵਾਸਿਸ਼੍ਠਯੋਗਕਤ੍ ॥ ੫੪ ॥ ?
ਸ਼ਤ੍ਰੁਪ੍ਰੋਕ੍ਤਕ੍ਰਿਯਾਰੂਪਃ ਸ਼ਤ੍ਰੁਯਜ੍ਞਨਿਵਾਰਣਃ ।
ਹਿਰਣ੍ਯਗਰ੍ਭਹਦਯੋ ਮੋਹਵਤ੍ਤਿਨਿਵਰ੍ਤਕਃ ॥ ੫੫ ॥ ?
ਆਤ੍ਮਜ੍ਞਾਨਨਿਧਿਰ੍ਮੇਧਾ ਕੀਸ਼ਸ੍ਤਨ੍ਮਾਤ੍ਰਰੂਪਵਾਨ੍ । ?? kesha
?? kIsha = monkey, tanmAtrarUpavAn kIshaH – monkey having assumed a very
small size as Hanuman in Lanka while searching for Seeta – wild imagination?

ਇਨ੍ਦ੍ਰਾਗ੍ਨਿਵਦਨਃ ਕਾਲਨਾਭਃ ਸਰ੍ਵਾਗਮਸ੍ਤੁਤਃ ॥ ੫੬ ॥
ਤੁਰੀਯਃ ਸਤ੍ਤ੍ਵਧੀਃ ਸਾਕ੍ਸ਼ੀ ਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵਾਰਾਮਾਤ੍ਮਦੂਰਗਃ ।
ਅਜ੍ਞਾਤਪਾਰੋ ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼ਃ ਅਵ੍ਯਾਕਤਵਿਹਾਰਵਾਨ੍ ॥ ੫੭ ॥
ਆਤ੍ਮਪ੍ਰਦੀਪੋ ਵਿਜ੍ਞਾਨਮਾਤ੍ਰਾਤ੍ਮਾ ਸ਼੍ਰੀਨਿਕੇਤਨਃ ।
ਪਥ੍ਵੀ ਸ੍ਵਤਃਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਤ੍ਮਾ ਹਦ੍ਯੋ ਯਜ੍ਞਫਲਪ੍ਰਦਃ ॥ ੫੮ ॥
ਗੁਣਗ੍ਰਾਹੀ ਗੁਣਦ੍ਰਸ਼੍ਟਾ ਗੂਢਸ੍ਵਾਤ੍ਮਾਨੁਭੂਤਿਮਾਨ੍ ।
ਕਵਿਰ੍ਜਗਦ੍ਰੂਪਦ੍ਰਸ਼੍ਟਾ ਪਰਮਾਕ੍ਸ਼ਰਵਿਗ੍ਰਹਃ ॥ ੫੯ ॥
ਪ੍ਰਪਨ੍ਨਪਾਲਨੋ ਮਾਲਾਮਨੁਰ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਵਰ੍ਧਨਃ ।
ਵਾਕ੍ਯਵਾਚਕਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯਾਰ੍ਥਃ ਸਰ੍ਵਵ੍ਯਾਪੀ ਸੁਸਿਦ੍ਧਿਦਃ ॥ ੬੦ ॥

ਸ੍ਵਯਮ੍ਪ੍ਰਭੁਰਨਿਰ੍ਵਿਦ੍ਯਃ ਸ੍ਵਪ੍ਰਕਾਸ਼ਸ਼੍ਚਿਰਨ੍ਤਨਃ ।
ਨਾਦਾਤ੍ਮਾ ਮਨ੍ਤ੍ਰਕੋਟੀਸ਼ੋ ਨਾਨਾਵਾਦਾਨੁਰੋਧਕਃ ॥ ੬੧ ॥
ਕਨ੍ਦਰ੍ਪਕੋਟਿਲਾਵਣ੍ਯਃ ਪਰਾਰ੍ਥੈਕਪ੍ਰਯੋਜਕਃ ।
ਅਭਯੀਕਤਦੇਵੌਘਃ ਕਨ੍ਯਕਾਬਨ੍ਧਮੋਚਨਃ ॥ ੬੨ ॥
ਕ੍ਰੀਡਾਰਤ੍ਨਬਲੀਹਰ੍ਤ੍ਤਾ ਵਰੁਣਚ੍ਛਤ੍ਰਸ਼ੋਭਿਤਃ ।
ਸ਼ਕ੍ਰਾਭਿਵਨ੍ਦਿਤਃ ਸ਼ਕ੍ਰਜਨਨੀਕੁਣ੍ਡਲਪ੍ਰਦਃ ॥ ੬੩ ॥
ਯਸ਼ਸ੍ਵੀ ਨਾਭਿਰਾਦ੍ਯਨ੍ਤਰਹਿਤਃ ਸਤ੍ਕਥਾਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਅਦਿਤਿਪ੍ਰਸ੍ਤੁਤਸ੍ਤੋਤ੍ਰੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦ੍ਯੁਤ੍ਕਸ਼੍ਟਚੇਸ਼੍ਟਿਤਃ ॥ ੬੪ ॥
ਪੁਰਾਣਃ ਸਂਯਮੀ ਜਨ੍ਮ ਹ੍ਯਧਿਪਃ ਸ਼ਸ਼ਕੋऽਰ੍ਥਦਃ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਗਰ੍ਭਪਰਾਨਨ੍ਦਃ ਪਾਰਿਜਾਤਾਪਹਾਰਕਤ੍ ॥ ੬੫ ॥
ਪੌਣ੍ਡ੍ਰਿਕਪ੍ਰਾਣਹਰਣਃ ਕਾਸ਼ੀਰਾਜਨਿਸ਼ੂਦਨਃ ।
ਕਤ੍ਯਾਗਰ੍ਵਪ੍ਰਸ਼ਮਨੋ ਵਿਚਕਤ੍ਯਾਗਰ੍ਵਦਰ੍ਪਹਾ ॥ ੬੬ ॥ ???
ਕਂਸਵਿਧ੍ਵਂਸਨਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤਜਨਕੋਟਿਭਯਾਰ੍ਦਨਃ ।
ਮੁਨਿਗੋਪ੍ਤਾ ਪਿਤਵਰਪ੍ਰਦਃ ਸਰ੍ਵਾਨੁਦੀਕ੍ਸ਼ਿਤਃ ॥ ੬੭ ॥ ?
ਕੈਲਾਸਯਾਤ੍ਰਾਸੁਮੁਖੋ ਬਦਰ੍ਯ੍ਯਾਸ਼੍ਰਮਭੂਸ਼ਣਃ ।
ਘਣ੍ਟਾਕਰ੍ਣਕ੍ਰਿਯਾਦੋਗ੍ਧਾਤੋਸ਼ਿਤੋ ਭਕ੍ਤਵਤ੍ਸਲਃ ॥ ੬੮ ॥ ?
ਮੁਨਿਵਨ੍ਦਾਤਿਥਿਰ੍ਧ੍ਯੇਯੋ ਘਣ੍ਟਾਕਰ੍ਣਵਰਪ੍ਰਦਃ ।
ਤਪਸ਼੍ਚਰ੍ਯਾ ਪਸ਼੍ਚਿਮਾਦ੍ਯੋ ਸ਼੍ਵਾਸੋ ਪਿਙ੍ਗਜਟਾਧਰਃ ॥ ੬੯ ॥
ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ੀਕਤਭੂਤੇਸ਼ਃ ਸ਼ਿਵਸ੍ਤੋਤਾ ਸ਼ਿਵਸ੍ਤੁਤਃ ।
ਗੁਰੁਃ ਸ੍ਵਯਂ ਵਰਾਲੋਕਕੌਤੁਕੀ ਸਰ੍ਵਸਮ੍ਮਤਃ ॥ ੭੦ ॥

ਕਲਿਦੋਸ਼ਨਿਰਾਕਰ੍ਤ੍ਤਾ ਦਸ਼ਨਾਮਾ ਦਢਵ੍ਰਤਃ ।
ਅਮੇਯਾਤ੍ਮਾ ਜਗਤ੍ਸ੍ਵਾਮੀ ਵਾਗ੍ਮੀ ਚੈਦ੍ਯਸ਼ਿਰੋਹਰਃ ॥ ੭੧ ॥
ਗੁਰੁਸ਼੍ਚ ਪੁਣ੍ਡਰੀਕਾਕ੍ਸ਼ੋ ਵਿਸ਼੍ਣੁਸ਼੍ਚ ਮਧੁਸੂਦਨਃ ।
ਗੁਰੁਮਾਧਵਲੋਕੇਸ਼ੋ ਗੁਰੁਵਾਮਨਰੂਪਧਕ੍ ॥ ੭੨ ॥
ਵਿਹਿਤੋਤ੍ਤਮਸਤ੍ਕਾਰੋ ਵਾਸਵਾਪ੍ਤਰਿਪੁ ਇਸ਼੍ਟਦਃ । ? ਵਾਸਵਾਤ੍ਪਰਿਤੁਸ਼੍ਟਿਤਃ
ਉਤ੍ਤਙ੍ਕਹਰ੍ਸ਼ਦਾਤ੍ਮਾ ਯੋ ਦਿਵ੍ਯਰੂਪਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਕਃ ॥ ੭੩ ॥
ਜਨਕਾਵਗਤਸ੍ਤੋਤ੍ਰੋ ਭਾਰਤਃ ਸਰ੍ਵਭਾਵਨਃ ।
ਅਸੋਢ੍ਯਯਾਦਵੋਦ੍ਰੇਕੋ ਵਿਹਿਤਾਤ੍ਪਰਿਪੂਜਿਤਃ ॥ ੭੪ ॥ ??
soDhya – unable to bear; yAdavodrekaH – excessive predominance of Yadavas
ਸਮੁਦ੍ਰਕ੍ਸ਼ਪਿਤਾਸ਼੍ਚਰ੍ਯਮੁਸਲੋ ਵਸ਼੍ਣਿਪੁਙ੍ਗਵਃ ।
ਮੁਨਿਸ਼ਾਰ੍ਦੂਲਪਦ੍ਮਾਙ੍ਕਃ ਸਨਾਦਿਤ੍ਰਿਦਸ਼ਾਰ੍ਦਿਤਃ ॥ ੭੫ ॥ ??
ਗੁਰੁਪ੍ਰਤ੍ਯਵਹਾਰੋਕ੍ਤਃ ਸ੍ਵਧਾਮਗਮਨੋਤ੍ਸੁਕਃ ।
ਪ੍ਰਭਾਸਾਲੋਕਨੋਦ੍ਯੁਕ੍ਤੋ ਨਾਨਾਵਿਧਨਿਮਿਤ੍ਤਕਤ੍ ॥ ੭੬ ॥
ਸਰ੍ਵਯਾਦਵਸਂਸੇਵ੍ਯਃ ਸਰ੍ਵੋਤ੍ਕਸ਼੍ਟਪਰਿਚ੍ਛਦਃ ।
ਵੇਲਾਕਾਨਨਸਞ੍ਚਾਰੀ ਵੇਲਾਨੀਲਹਤਸ਼੍ਰਮਃ ॥ ੭੭ ॥
ਕਾਲਾਤ੍ਮਾ ਯਾਦਵਾਨਨ੍ਤਸ੍ਤੁਤਿਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਮਾਨਸਃ ।
ਦ੍ਵਿਜਾਲੋਕਨਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਃ ਪੁਣ੍ਯਤੀਰ੍ਥਮਹੋਤ੍ਸਵਃ ॥ ੭੮ ॥ ??
ਸਤ੍ਕਾਰਾਹ੍ਲਾਦਿਤਾਸ਼ੇਸ਼ਭੂਸੁਰੋ ਭੂਸੁਰਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਪੁਣ੍ਯਤੀਰ੍ਥਪ੍ਲੁਤਃ ਪੁਣ੍ਯਃ ਪੁਣ੍ਯਦਸ੍ਤੀਰ੍ਥਪਾਵਨਃ ॥ ੭੯ ॥
ਵਿਪ੍ਰਸਾਤ੍ਸ੍ਵਕਤਃ ਕੋਟਿਸ਼ਤਕੋਟਿਸੁਵਰ੍ਣਦਃ ।
ਸ੍ਵਮਾਯਾਮੋਹਿਤਾਸ਼ੇਸ਼ਰੁਦ੍ਰਵੀਰੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਜਿਤ੍ ॥ ੮੦ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਦੇਵਃ ਸ਼੍ਰੁਤਿਮਾਨ੍ ਗੋਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਹਿਤਾਯ ਚ ।
ਵਰਸ਼ੀਲਃ ਸ਼ਿਵਾਰਮ੍ਭਃ ਸ੍ਵਸਂਵਿਜ੍ਞਾਤਮੂਰ੍ਤ੍ਤਿਮਾਨ੍ ॥ ੮੧ ॥
ਸ੍ਵਭਾਵਭਦ੍ਰਃ ਸਨ੍ਮਿਤ੍ਰਃ ਸੁਸ਼ਰਣ੍ਯਃ ਸੁਲਕ੍ਸ਼ਣਃ ।
ਸਾਮਗਾਨਪ੍ਰਿਯੋ ਧਰ੍ਮੋ ਧੇਨੁਵਰ੍ਮਤਮੋऽਵ੍ਯਯਃ ॥ ੮੨ ॥ ??
ਚਤੁਰ੍ਯੁਗਕ੍ਰਿਯਾਕਰ੍ਤ੍ਤਾ ਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਕਃ ।
ਅਕਾਲਸਨ੍ਧ੍ਯਾਘਟਨਃ ਚਕ੍ਰਾਙ੍ਕਿਤਸ਼੍ਚ ਭਾਸ੍ਕਰਃ ॥ ੮੩ ॥
ਦੁਸ਼੍ਟਪ੍ਰਮਥਨਃ ਪਾਰ੍ਥਪ੍ਰਤਿਜ੍ਞਾਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕਃ ।
ਮਹਾਧਨੋ ਮਹਾਵੀਰੋ ਵਨਮਾਲਾਵਿਭੂਸ਼ਣਃ ॥ ੮੪ ॥
ਸੁਰਃ ਸੂਰ੍ਯੋ ਮਕਣ੍ਡਸ਼੍ਚ ਭਾਸ੍ਕਰੋ ਵਿਸ਼੍ਵਪੂਜਿਤਃ ।
ਰਵਿਸ੍ਤਮੋਹਾ ਵਹ੍ਨਿਸ਼੍ਚ ਵਾਡਵੋ ਵਡਵਾਨਲਃ ॥ ੮੫ ॥
ਦੈਤ੍ਯਦਰ੍ਪਵਿਨਾਸ਼ੀ ਚ ਗਰੁਡੋ ਗਰੁਡਾਗ੍ਰਜਃ ।
ਪ੍ਰਪਞ੍ਚੀ ਪਞ੍ਚਰੂਪਸ਼੍ਚ ਲਤਾਗੁਲ੍ਮਸ਼੍ਚ ਗੋਪਤਿਃ ॥ ੮੬ ॥
ਗਙ੍ਗਾ ਚ ਯਮੁਨਾਰੂਪੀ ਗੋਦਾ ਵੇਤ੍ਰਾਵਤੀ ਤਥਾ ।
ਕਾਵੇਰੀ ਨਰ੍ਮਦਾ ਤਾਪੀ ਗਣ੍ਡਕੀ ਸਰਯੂ ਰਜਃ ॥ ੮੭ ॥
ਰਾਜਸਸ੍ਤਾਮਸਃ ਸਾਤ੍ਤ੍ਵੀ ਸਰ੍ਵਾਙ੍ਗੀ ਸਰ੍ਵਲੋਚਨਃ ।
ਮੁਦਾਮਯੋऽਮਤਮਯੋ ਯੋਗਿਨੀਵਲ੍ਲਭਃ ਸ਼ਿਵਃ ॥ ੮੮ ॥
ਬੁਦ੍ਧੋ ਬੁਦ੍ਧਿਮਤਾਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠੋ ਵਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਜਿਸ਼੍ਣੁਃ ਸ਼ਚੀਪਤਿਃ ।
ਸਸ਼੍ਟਿਚਕ੍ਰਧਰੋ ਲੋਕੋ ਵਿਲੋਕੋ ਮੋਹਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੮੯ ॥
ਰਵੋ ਰਾਵੋ ਰਵੋ ਰਾਵੋ ਬਲੋ ਬਾਲਬਲਾਹਕਃ ।
ਸ਼ਿਵਰੁਦ੍ਰੋ ਨਲੋ ਨੀਲੋ ਲਾਙ੍ਗਲੀ ਲਾਙ੍ਗਲਾਸ਼੍ਰਯਃ ॥ ੯੦ ॥

ਪਾਰਕਃ ਪਾਰਕੀ ਸਾਰ੍ਵੀ ਵਟਪਿਪ੍ਪਲਕਾਕਤੀਃ । ??
ਮ੍ਲੇਚ੍ਛਹਾ ਕਾਲਹਰ੍ਤਾ ਚ ਯਸ਼ੋ ਜ੍ਞਾਨਂ ਚ ਏਵ ਚ ॥ ੯੧ ॥
ਅਚ੍ਯੁਤਃ ਕੇਸ਼ਵੋ ਵਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਹਰਿਃ ਸਤ੍ਯੋ ਜਨਾਰ੍ਦਨਃ ।
ਹਂਸੋ ਨਾਰਾਯਣੋ ਲੀਲੋ ਨੀਲੋ ਭਕ੍ਤਪਰਾਯਣਃ ॥ ੯੨ ॥
ਮਾਯਾਵੀ ਵਲ੍ਲਭਗੁਰੁਰ੍ਵਿਰਾਮੋ ਵਿਸ਼ਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਸਹਸ੍ਰਭਾਨੁਰ੍ਮਹਾਭਾਨੁਰ੍ਵੀਰਭਾਨੁਰ੍ਮਹੋਦਧਿਃ ॥ ੯੩ ॥
ਸਮੁਦ੍ਰੋऽਬ੍ਧਿਰਕੂਪਾਰਃ ਪਾਰਾਵਾਰਸਰਿਤ੍ਪਤਿਃ ।
ਗੋਕੁਲਾਨਨ੍ਦਕਾਰੀ ਚ ਪ੍ਰਤਿਜ੍ਞਾਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕਃ ॥ ੯੪ ॥
ਸਦਾਰਾਮਃ ਕਪਾਰਾਮੋ ਮਹਾਰਾਮੋ ਧਨੁਰ੍ਧਰਃ ।
ਪਰ੍ਵਤਃ ਪਰ੍ਵਤਾਕਾਰੋ ਗਯੋ ਗੇਯੋ ਦ੍ਵਿਜਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੯੫ ॥
ਕਮਲਾਸ਼੍ਵਤਰੋ ਰਾਮੋ, ਭਵ੍ਯੋ ਯਜ੍ਞਪ੍ਰਵਰ੍ਤ੍ਤਕਃ ।
ਦ੍ਯੌਰ੍ਦਿਵੌ ਦਿਵਓ ਦਿਵ੍ਯੌ ਭਾਵੀ ਭਾਵਭਯਾਪਹਾ ॥ ੯੬ ॥
ਪਾਰ੍ਵਤੀਭਾਵਸਹਿਤੋ ਭਰ੍ਤ੍ਤਾ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਵਿਲਾਸਵਾਨ੍ ।
ਵਿਲਾਸੀ ਸਹਸੀ ਸਰ੍ਵੋ ਗੁਰ੍ਵੀ ਗਰ੍ਵਿਤਲੋਚਨਃ ॥ ੯੭ ॥
ਮਾਯਾਚਾਰੀ ਸੁਧਰ੍ਮਜ੍ਞੋ ਜੀਵਨੋ ਜੀਵਨਾਨ੍ਤਕਃ ।
ਯਮੋ ਯਮਾਰਿਰ੍ਯਮਨੋ ਯਾਮੀ ਯਾਮਵਿਧਾਯਕਃ ॥ ੯੮ ॥
ਲਲਿਤਾ ਚਨ੍ਦ੍ਰਿਕਾਮਾਲੀ ਮਾਲੀ ਮਾਲਾਮ੍ਬੁਜਾਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਅਮ੍ਬੁਜਾਕ੍ਸ਼ੋ ਮਹਾਯਕ੍ਸ਼ੋ ਦਕ੍ਸ਼ਸ਼੍ਚਿਨ੍ਤਾਮਣਿਃ ਪ੍ਰਭੁਃ ॥ ੯੯ ॥
ਮੇਰੋਸ਼੍ਚੈਵ ਚ ਕੇਦਾਰਬਦਰ੍ਯ੍ਯਾਸ਼੍ਰਮਮਾਗਤਃ ।
ਬਦਰੀਵਨਸਨ੍ਤਪ੍ਤੋ ਵ੍ਯਾਸਃ ਸਤ੍ਯਵਤੀ ਸੁਤਃ ॥ ੧੦੦ ॥

ਭ੍ਰਮਰਾਰਿਨਿਹਨ੍ਤਾ ਚ ਸੁਧਾਸਿਨ੍ਧੁਵਿਧੂਦਯਃ ।
ਚਨ੍ਦ੍ਰੋ ਰਵਿਃ ਸ਼ਿਵਃ ਸ਼ੂਲੀ ਚਕ੍ਰੀ ਚੈਵ ਗਦਾਧਰਃ ॥ ੧੦੧ ॥
ਸਹਸ੍ਰਨਾਮ ਚ ਗੁਰੋਃ ਪਠਿਤਵ੍ਯਂ ਸਮਾਹਿਤੈਃ ।
ਸ੍ਮਰਣਾਤ੍ਪਾਪਰਾਸ਼ੀਨਾਂ ਖਣ੍ਡਨਂ ਮਤ੍ਯੁਨਾਸ਼ਨਮ੍ ॥ ੧੦੨ ॥
ਗੁਰੁਭਕ੍ਤਪ੍ਰਿਯਕਰਂ ਮਹਾਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਨਾਸ਼ਨਮ੍ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਹਤ੍ਯਾ ਸੁਰਾਪਾਨਂ ਪਰਸ੍ਤ੍ਰੀਗਮਨਂ ਤਥਾ ॥ ੧੦੩ ॥
ਪਰਦ੍ਰਵ੍ਯਾਪਹਰਣਂ ਪਰਦੋਸ਼ਸਮਨ੍ਵਿਤਮ੍ ।
ਮਾਨਸਂ ਵਾਚਿਕਂ ਕਾਯਂ ਯਤ੍ਪਾਪਂ ਪਾਪਸਮ੍ਭਵਮ੍ ॥ ੧੦੪ ॥
ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਪਠਨਾਤ੍ਸਰ੍ਵਂ ਨਸ਼੍ਯਤਿ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼ਣਾਤ੍ ।
ਮਹਾਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਯੁਕ੍ਤੋ ਯੋ ਗੁਰੁਰ੍ਵਾ ਗੁਰੁਭਕ੍ਤਿਮਾਨ੍ ॥ ੧੦੫ ॥
ਕਾਰ੍ਤਿਕ੍ਯਾਂ ਯਃ ਪਠੇਦ੍ਰਾਤ੍ਰੌ ਸ਼ਤਮਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਂ ਪਠੇਤ੍ ।
ਸੁਵਰ੍ਣਾਮ੍ਬਰਧਾਰੀ ਚ ਸੁਗਨ੍ਧਪੁਸ਼੍ਪਚਨ੍ਦਨੈਃ ॥ ੧੦੬ ॥
ਪੁਸ੍ਤਕਂ ਪੂਜਯਿਤ੍ਵਾ ਚ ਨੈਵੇਦ੍ਯਾਦਿਭਿਰੇਵ ਚ ।
ਮਹਾਮਾਯਾਙ੍ਕਿਤੋ ਧੀਰੋ ਪਦ੍ਮਮਾਲਾਵਿਭੂਸ਼ਣਃ ॥ ੧੦੭ ॥
ਪ੍ਰਾਤਰਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਂ ਦੇਵਿ ਪਠਨ੍ਨਾਮ ਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ।
ਚੈਤ੍ਰਸ਼ੁਕ੍ਲੇ ਚ ਕਸ਼੍ਣੇ ਚ ਕੁਹੁਸਙ੍ਕ੍ਰਾਨ੍ਤਿਵਾਸਰੇ ॥ ੧੦੮ ॥
ਪਠਿਤਵ੍ਯਂ ਪ੍ਰਯਤ੍ਨੇਨ ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਂ ਮੋਹਯੇਤ੍ਕ੍ਸ਼ਣਾਤ੍ ।
ਮੁਕ੍ਤਾਨਾਮ੍ਮਾਲਯਾ ਯੁਕ੍ਤੋ ਗੁਰੁਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਸਮਨ੍ਵਿਤਃ ॥ ੧੦੯ ॥
ਰਵਿਵਾਰੇ ਚ ਸ਼ੁਕ੍ਰੇ ਚ ਦ੍ਵਾਦਸ਼੍ਯਾਂ ਸ਼੍ਰਾਦ੍ਧਵਾਸਰੇ ।
ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਾਨ੍ਭੋਜਯਿਤ੍ਵਾ ਚ ਪੂਜਯਿਤ੍ਵਾ ਵਿਧਾਨਤਃ ॥ ੧੧੦ ॥

ਪਠਨ੍ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਂ ਚ ਤਤਃ ਸਿਦ੍ਧਿਃ ਪ੍ਰਜਾਯਤੇ ।
ਮਹਾਨਿਸ਼ਾਯਾਂ ਸਤਤਂ ਗੁਰੌ ਵਾ ਯਃ ਪਠੇਤ੍ਸਦਾ ॥ ੧੧੧ ॥
ਦੇਸ਼ਾਨ੍ਤਰਗਤਾ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਃ ਸਮਾਯਾਤਿ ਨ ਸਂਸ਼ਯਃ ।
ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯੇ ਚ ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਂ ਸੁਨ੍ਦਰ੍ਯਃ ਕਾਮਮੋਹਿਤਾਃ ॥ ੧੧੨ ॥
ਮੁਗ੍ਧਾਃ ਸ੍ਵਯਂ ਸਮਾਯਾਨ੍ਤਿ ਗੌਰਵਾਚ੍ਚ ਭਜਨ੍ਤਿ ਤਾਃ ।
ਰੋਗਾਰ੍ਤ੍ਤੋ ਮੁਚ੍ਯਤੇ ਰੋਗਾਤ੍ਬਦ੍ਧੋ ਮੁਚ੍ਯੇਤ ਬਨ੍ਧਨਾਤ੍ ॥ ੧੧੩ ॥
ਗੁਰ੍ਵਿਣੀ ਵਿਨ੍ਦਤੇ ਪੁਤ੍ਰਂ ਕਨ੍ਯਾ ਵਿਨ੍ਦਤਿ ਸਤ੍ਪਤਿਮ੍ ।
ਰਾਜਾਨੋ ਵਸ਼ਤਾਂ ਯਾਨ੍ਤਿ ਕਿਮ੍ਪੁਨਃ ਕ੍ਸ਼ੁਦ੍ਰਮਾਨੁਸ਼ਾਃ ॥ ੧੧੪ ॥
ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ਼੍ਰਵਣਾਤ੍ਪਠਨਾਤ੍ਪੂਜਨਾਤ੍ਪ੍ਰਿਯੇ ।
ਧਾਰਣਾਤ੍ਸਰ੍ਵਮਾਪ੍ਨੋਤਿ ਗੁਰਵੋ ਨਾਤ੍ਰ ਸਂਸ਼ਯਃ ॥ ੧੧੫ ॥
ਯਃ ਪਠੇਦ੍ਗੁਰੁਭਕ੍ਤਃ ਸਨ੍ ਸ ਯਾਤਿ ਪਰਮਂ ਪਦਮ੍ ।
ਕਸ਼੍ਣੇਨੋਕ੍ਤਂ ਸਮਾਸਾਦ੍ਯ ਮਯਾ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਂ ਪੁਰਾ ਸ਼ਿਵਮ੍ ॥ ੧੧੬ ॥
ਨਾਰਦਾਯ ਮਯਾ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਂ ਨਾਰਦੇਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤਮ੍ ।
ਮਯਾ ਤ੍ਵਯਿ ਵਰਾਰੋਹੇ! ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਮੇਤਤ੍ਸੁਦੁਰ੍ਲਭਮ੍ ॥ ੧੧੭ ॥
ਸ਼ਠਾਯ ਪਾਪਿਨੇ ਚੈਵ ਲਮ੍ਪਟਾਯ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਃ ।
ਨ ਦਾਤਵ੍ਯਂ ਨ ਦਾਤਵ੍ਯਂ ਨ ਦਾਤਵ੍ਯਂ ਕਦਾਚਨ ॥ ੧੧੮ ॥
ਦੇਯਂ ਦਾਨ੍ਤਾਯ ਸ਼ਿਸ਼੍ਯਾਯ ਗੁਰੁਭਕ੍ਤਿਰਤਾਯ ਚ ।
ਗੋਦਾਨਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਯਜ੍ਞਸ਼੍ਚ ਵਾਜਪੇਯਸ਼ਤਾਨਿ ਚ ॥ ੧੧੯ ॥
ਅਸ਼੍ਵਮੇਧਸਹਸ੍ਰਸ੍ਯ ਪਠਤਸ਼੍ਚ ਫਲਂ ਲਭੇਤ੍ ।
ਮੋਹਨਂ ਸ੍ਤਮ੍ਭਨਂ ਚੈਵ ਮਾਰਣੋਚ੍ਚਾਟਨਾਦਿਕਮ੍ ॥ ੧੨੦ ॥

ਯਦ੍ਯਦ੍ਵਾਞ੍ਛਤਿ ਚਿਤ੍ਤੇ ਤੁ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੋਤਿ ਗੁਰੁਭਕ੍ਤਿਤਃ ।
ਏਕਾਦਸ਼੍ਯਾਂ ਨਰਃ ਸ੍ਨਾਤ੍ਵਾ ਸੁਗਨ੍ਧਦ੍ਰਵ੍ਯਸਂਯੁਤਃ ॥ ੧੨੧ ॥
ਆਹਾਰਂ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣੇ ਦਤ੍ਤ੍ਵਾ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਂ ਸ੍ਵਰ੍ਣਭੂਸ਼ਣਮ੍ ।
ਆਰਮ੍ਭਕਰ੍ਤ੍ਤਾਸੌ ਸਰ੍ਵਂ ਸਰ੍ਵਮਾਪ੍ਨੋਤਿ ਮਾਨਵਃ ॥ ੧੨੨ ॥
ਸ਼ਤਾਵਰ੍ਤ੍ਤਂ ਸਹਸ੍ਰਞ੍ਚ ਯਃ ਪਠੇਦ੍ਗੁਰਵੇ ਜਨਾਃ ।
ਗੁਰੁਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਯ ਪ੍ਰਸਾਦਾਤ੍ਸਰ੍ਵਮਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ॥ ੧੨੩ ॥
ਯਦ੍ਗੇਹੇ ਪੁਸ੍ਤਕਂ ਦੇਵਿ ਪੂਜਿਤਂ ਚੈਵ ਤਿਸ਼੍ਠਤਿ ॥
ਨ ਮਾਰੀ ਨ ਚ ਦੁਰ੍ਭਿਕ੍ਸ਼ਂ ਨੋਪਸਰ੍ਗਂ ਭਯਂ ਕ੍ਵਚਿਤ੍ ॥ ੧੨੪ ॥
ਸਰ੍ਪਾਦਿਭੂਤਯਕ੍ਸ਼ਾਦ੍ਯਾ ਨਸ਼੍ਯਨ੍ਤੇ ਨਾਤ੍ਰ ਸਂਸ਼ਯਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਗੁਰੁਰ੍ਵਾ ਮਹਾਦੇਵਿ! ਵਸੇਤ੍ਤਸ੍ਯ ਗਹੇ ਤਥਾ ॥ ੧੨੫ ॥
ਯਤ੍ਰ ਗੇਹੇ ਸਹਸ੍ਰਂ ਚ ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਤਿਸ਼੍ਠਤਿ ਪੂਜਿਤਮ੍ ।
ਸ਼੍ਰੀਗੁਰੋਃ ਕਪਯਾ ਸ਼ਿਸ਼੍ਯੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਸਾਯੁਜ੍ਯਮਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ॥ ੧੨੬ ॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਹਰਿਕਸ਼੍ਣਵਿਨਿਰ੍ਮਿਤੇ ਬਹਜ੍ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ਾਰ੍ਣਵੇऽਸ਼੍ਟਮੇ
ਧਰ੍ਮਸ੍ਕਨ੍ਧੇ ਸਮ੍ਮੋਹਨਤਨ੍ਤ੍ਰੋਕ੍ਤਸ਼੍ਰੀਗੁਰੁਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥

Also Read 1000 Names of Shri Guru:

1000 Names of Sri Guru | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Guru | Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top