Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Guru | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Shri Guru Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీగురుసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥

॥ ఓం గం గణపతయే నమః ॥
॥ శ్రీగురవే నమః ॥
॥ శ్రీపరమగురవే నమః ॥
॥ శ్రీపరాత్పరగురవే నమః ॥
॥ శ్రీపరమేష్ఠిగురవే నమః ॥
॥ ఓం శ్రీపరమాత్మనే నమః ॥
॥ శ్రీశివోక్తం శ్రీహరికృష్ణవిరచితమ్ ॥

॥ అథ శ్రీగురుసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥
కైలాసశిఖరాసీనం చన్ద్రఖణ్డవిరాజితమ్ ।
పప్రచ్ఛ వినయాద్భక్త్యా గౌరీ నత్వా వృషధ్వజమ్ ॥ ౧ ॥
॥ శ్రీదేవ్యువాచ ॥
భగవన్ సర్వధర్మజ్ఞ సర్వశాస్త్రవిశారద ।
కేనోపాయేన చ కలౌ లోకార్తిర్నాశమేష్యతి ॥ ౨ ॥
తన్మే వద మహాదేవ యది తేఽస్తి దయా మయి ।

॥ శ్రీమహాదేవ ఉవాచ ॥
అస్తి గుహ్యతమం త్వేకం జ్ఞానం దేవి సనాతనమ్ ॥ ౩ ॥
అతీవ చ సుగోప్యం చ కథితుం నైవ శక్యతే ।
అతీవ మే ప్రియాసీతి కథయామి తథాపి తే ॥ ౪ ॥
సర్వం బ్రహ్మమయం హ్యేతత్సంసారం స్థూలసూక్ష్మకమ్ ।
ప్రకృత్యా తు వినా నైవ సంసారో హ్యుపపద్యతే ॥ ౫ ॥
తస్మాత్తు ప్రకృతిర్మూలకారణం నైవ దృశ్యతే ।
రూపాణి బహుసఙ్ఖ్యాని ప్రకృతేః సన్తి మానిని ॥ ౬ ॥
తేషాం మధ్యే ప్రధానం తు గురురూపం మనోరమమ్ ।
విశేషతః కలియుగే నరాణాం భుక్తిముక్తిదమ్ ॥ ౭ ॥
తస్యోపాసకాశ్చైవ బ్రహ్మావిష్ణుశివాదయః ।
సూర్యశ్చన్ద్రశ్చ వరుణః కుబేరోఽగ్నిస్తథాపరాః ॥ ౮ ॥
దుర్వాసాశ్చ వసిష్ఠశ్చ దత్తాత్రేయో బృహస్పతిః ।
బహునాత్ర కిముక్తేన సర్వేదేవా ఉపాసకాః ॥ ౯ ॥
గురూణాం చ ప్రసాదేన భుక్తిముక్త్యాదిభాగినః ।
సంవిత్కల్పం ప్రవక్ష్యామి సచ్చిదానన్దలక్షణమ్ ॥ ౧౦ ॥

యత్కల్పారాధనేనైవ స్వాత్మానన్దో విరాజతే ।
మేరోరుత్తరదేశే తు శిలాహైమావతీ పురీ ॥ ౧౧ ॥
దశయోజనవిస్తీర్ణా దీర్ఘషోడశయోజనా ।
వరరత్నైశ్చ ఖచితా అమృతం స్రవతే సదా ॥ ౧౨ ॥
సోత్థితా శబ్దనిర్ముక్తా తృణవృక్షవివర్జితా ।
తస్యోపరి వరారోహే సంస్థితా సిద్ధమూలికా ॥ ౧౩ ॥
వేదికాజననిర్ముక్తా తన్నదీజలసంస్థితా ।
వేదికామధ్యదేశే తు సంస్థితం చ శివాలయమ్ ॥ ౧౪ ॥
హస్తాష్టకసువిస్తారం సమన్తాచ్చ తథైవ చ ।
తస్యోపరి చ దేవేశి హ్యుపవిష్టో హ్యహం ప్రియే ॥ ౧౫ ॥
దివ్యాబ్దవర్షపఞ్చాశత్సమాధౌ సంస్థితో హ్యహమ్ ।
మహాగురుపదే దృష్టం గూఢం కౌతుహలం మయా ॥ ౧౬ ॥

వినియోగః-
ఓం అస్య శ్రీగురుసహస్రనామమాలామన్త్రస్య
శ్రీసదాశివఋషిః
నానావిధాని ఛన్దాంసి శ్రీగురుర్దేవతా శ్రీగురుప్రీత్యర్థే
సకలపురుషార్థసిద్ధ్యర్థే
శ్రీగురుసహస్రనామ జపే వినియోగః ।

॥ అథాఙ్గన్యాసః ॥
శ్రీసదాశివఋషయే నమః శిరసి ॥
శ్రీనానావిధఛన్దేభ్యో నమః ముఖే ॥
శ్రీగురుదేవతాయై నమః హృదయే ॥
శ్రీ హం బీజాయ నమః గుహ్యే ॥
శ్రీ శం శక్తయే నమః పాదయోః ॥
శ్రీ క్రౌం కీలకాయ నమః సర్వాఙ్గే ॥

॥ అథ గురుగాయత్రీమన్త్రః ॥
ఓం గురుదేవాయ విద్మహే పరమగురవే చ ధీమహి
తన్నో పురుషః ప్రచోదయాత్ ॥
॥ ఇతి గురుగాయత్రీమన్త్రః ॥

॥ అథ కరన్యాసః ॥
ఓం సదాశివగురవే నమః అఙ్గుష్ఠాభ్యాం నమః ।
ఓం విష్ణుగురవే నమః తర్జనీభ్యాం నమః ।
ఓం బ్రహ్మగురవే నమః మధ్యమాభ్యాం నమః ।
ఓం గురు ఇన్ద్రాయ నమః అనామికాభ్యాం నమః ।
ఓం గురుసకలదేవరూపిణే నమః కనిష్ఠికాభ్యాం నమః ।
ఓం గురుపఞ్చతత్త్వాత్మనే నమః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః ।

॥ అథ హృదయాదిన్యాసః ॥
ఓం సదాశివగురవే నమః హృదయాయనమః ।
ఓం విష్ణుగురవే నమః శిరసే స్వాహా ।
ఓం బ్రహ్మగురవే నమః శిఖాయై వషట్ ।
ఓం గురు ఇన్ద్రాయ నమః నేత్రత్రయాయ వౌషట్ ।
ఓం గురుసకలదేవరూపిణే నమః కవచాయ హుమ్ ।
ఓం గురుపఞ్చతత్త్వాత్మనే నమః అస్త్రాయ ఫట్ ।

॥ అథ ధ్యానమ్ ॥
హంసాభ్యాం పరివృత్తపత్రకమలైర్దివ్యైర్జగత్కారణై-
ర్విశ్వోత్కీర్ణమనేకదేహనిలయం స్వచ్ఛన్దమాత్మేచ్ఛయా ।
తత్తద్యోగ్యతయా స్వదేశికతనుం భావైకదీపాఙ్కురమ్ ।
ప్రత్యక్షాక్షరవిగ్రహం గురుపదం ధ్యాయేద్ద్విబాహుం గురుమ్ ॥ ౧౭ ॥
విశ్వం వ్యాపితమాదిదేవమమలం నిత్యం పరన్నిష్కలమ్
నిత్యోత్ఫుల్లసహస్రపత్రకమలైర్నిత్యాక్షరైర్మణ్డపైః ।
నిత్యానన్దమనన్తపూర్ణమఖిలన్తద్బ్రహ్మ నిత్యం స్మరే-
దాత్మానం స్వమనుప్రవిశ్య కుహరే స్వచ్ఛన్దతః సర్వగమ్ ॥ ౧౮ ॥
॥ ఇతి ధ్యానమ్ ॥

॥ అథ మన్త్రః ॥
॥ ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం గురవే నమః ॥
॥ ఇతి మన్త్రః ॥

త్వం హి మామనుసన్ధేహి సహస్రశిరసమ్ప్రభుమ్ ।
తదా ముఖేషు మే న్యస్తం సహస్రం లక్ష్యతే స్తదా ॥ ౧౯ ॥
ఇదం విశ్వహితార్థాయ రసనారఙ్గగోచరమ్ ।
ప్రకాశయిత్వా మేదిన్యాం పరమాగమసమ్మతామ్ ॥ ౨౦ ॥

ఇదం శఠాయ మూర్ఖాయ నాస్తికాయ ప్రకీర్తనే ।
అసూయోపహతాయాపి న ప్రకాశ్యం కదాచన ॥ ౨౧ ॥
వివేకినే విశుద్ధాయ వేదమార్గానుసారిణే ।
ఆస్తికాయాత్మనిష్ఠాయ స్వాత్మన్యవికృతాయ చ ॥ ౨౨ ॥
గురునామసహస్రం తే కృతధీరుదితే జయే ।
భక్తిగమ్యస్త్రయీమూర్తిర్భాసక్తో వసుధాధిపః ॥ ౨౩ ॥
దేవదేవో దయాసిన్ధుర్దేవదేవశిఖామణిః ।
సుఖాభావః సుఖాచారః శివదో ముదితాశయః ॥ ౨౪ ॥
అవిక్రియః క్రియామూర్తిరధ్యాత్మా చ స్వరూపవాన్ ।
సృష్ట్యామలక్ష్యో భూతాత్మా ధర్మీ యాత్రార్థచేష్టితః ॥ ౨౫ ॥
అన్తర్యామీ కాలరూపః కాలావయవిరూపిణః ।
నిర్గుణశ్చ కృతానన్దో యోగీ నిద్రానియోజకః ॥ ౨౬ ॥
మహాగుణాన్తర్నిక్షిప్తః పుణ్యార్ణవపురాత్మవాన్ ।
నిరవద్యః కృపామూర్తిర్న్యాయవాక్యనియామకః ॥ ౨౭ ॥
అదృష్టచేష్టః కూటస్థో ధృతలౌకికవిగ్రహః ।
మహర్షిమానసోల్లాసో మహామఙ్గలదాయకః ॥ ౨౮ ॥
సన్తోషితః సురవ్రాతః సాధుచిత్తప్రసాదకః ।
శివలోకాయ నిర్దేష్టా జనార్దనశ్చ వత్సలః ॥ ౨౯ ॥
స్వశక్త్యుద్ధాటితాశేషకపాటః పితృవాహనః ।
శేషోరగఫణఞ్ఛత్రః శోషోక్త్యాస్యసహస్రకః ॥ ౩౦ ॥

కృతాత్మవిద్యావిన్యాసో యోగమాయాగ్రసమ్భవః ।
అఞ్జనస్నిగ్ధనయనః పర్యాయాఙ్కురితస్మితః ॥ ౩౧ ॥
లీలాక్షస్తరలాలోకస్త్రిపురాసురభఞ్జనః ।
ద్విజోదితస్వస్త్యయనో మన్త్రపూతో జలాప్లుతః ॥ ౩౨ ॥
ప్రశస్తనామకరణో జాతుచఙ్క్రమణోత్సుకః ।
వ్యాలవిచూలికారత్నఘోషో ఘోషప్రహర్షణః ॥ ౩౩ ॥
సన్ముఖః ప్రతిబిమ్బార్థీ గ్రీవావ్యాఘ్రనఖోజ్జ్వలః ।
పఙ్కానులేపరుచిరో మాంసలోరుకటీతలః ॥ ౩౪ ॥
దృష్టజానుకరద్వన్ద్వః ప్రతిబిమ్బానుకారకృత్ ।
అవ్యక్తవర్ణవ్యావృత్తిః స్మితలక్ష్యరదోద్గమః ॥ ౩౫ ॥
ధాత్రీకరసమాలమ్బీ ప్రస్ఖలచ్చిత్రచఙ్క్రమః । ??
క్షేమణీ క్షేమణాప్రీతో వేణువాద్యవిశారదః ॥ ౩౬ ॥
నియుద్ధలీలాసంహృష్టః కణ్ఠానుకృతకోకిలః ।
ఉపాత్తహంసగమనః సర్వసత్త్వరుతానుకృత్ ॥ ౩౭ ॥
మనోజ్ఞః పల్లవోత్తంసః పుష్పస్వేచ్ఛాత్మకుణ్డలః ।
మఞ్జుసఞ్జితమఞ్జీరపాదః కాఞ్చనకఙ్కణః ॥ ౩౮ ॥
అన్యోన్యస్పర్శనక్రీడాపటుః పరమకేతనః ।
ప్రతిధ్వానప్రముదితః శాఖాచతురచఙ్క్రమః ॥ ౩౯ ॥
బ్రహ్మత్రాణకరో ధాతృస్తుతః సర్వార్థసాధకః ।
బ్రహ్మబ్రహ్మమయోఽవ్యక్తః తేజాస్తవ్యః సుఖాత్మకః ॥ ౪౦ ॥

నిరుక్తో వ్యాకృతో వ్యక్తిర్నిరాలమ్బవిభావనః ।
ప్రభవిష్ణురతన్ద్రీకో దేవవృక్షాదిరూపధృక్ ॥ ౪౧ ॥
ఆకాశః సర్వదేవాదిరణీయస్థూలరూపవాన్ । ??
వ్యాప్యావ్యాప్యకృతాకర్తా విచారాచారసమ్మతః ॥ ౪౨ ॥
ఛన్దోమయః ప్రధానాత్మా మూర్తో మూర్త్తద్వయాకృతిః ।
అనేకమూర్తిరక్రోధః పరాత్పరపరాక్రమః ॥ ౪౩ ॥
సకలావరణాతీతః సర్వదేవమహేశ్వరః ।
అనన్యవిభవః సత్యరూపః స్వర్గేశ్వరార్చితః ॥ ౪౪ ॥ ?
మహాప్రభావజ్ఞానజ్ఞః పూర్వగః సకలాత్మజః ।
స్మితేక్షాహర్షితో బ్రహ్మా భక్తవత్సలవాక్ప్రియః ॥ ౪౫ ॥
బ్రహ్మానన్దోదధౌతాఙ్ఘ్రిః లీలావైచిత్ర్యకోవిదః ।
విలాససకలస్మేరో గర్వలీలావిలోకనః ॥ ౪౬ ॥
అభివ్యక్తదయాత్మా చ సహజార్ధస్తుతో మునిః ।
సర్వేశ్వరః సర్వగుణః ప్రసిద్ధః సాత్వతర్షభః ॥ ౪౭ ॥
అకుణ్ఠధామా చన్ద్రార్కహృష్టరాకాశనిర్మలః ।
అభయో విశ్వతశ్చక్షుస్తథోత్తమగుణప్రభుః ॥ ౪౮ ॥
అహమాత్మా మరుత్ప్రాణః పరమాత్మాఽఽద్యశీర్షవాన్ ।
దావాగ్నిభీతస్య గురోర్గోప్తా దావానిగ్ననాశనః ॥ ౪౯ ॥ ??
ముఞ్జాటవ్యగ్నిశమనః ప్రావృట్కాలవినోదవాన్ । ?
శిలాన్యస్తాన్నభుగ్జాతసౌహిత్యశ్చాఙ్గులాశనః ॥ ౫౦ ॥ ??

గీతాస్ఫీతసరిత్పూరో నాదనర్తితబర్హిణః ।
రాగపల్లవితస్థాణుర్గీతానమితపాదపః ॥ ౫౧ ॥
విస్మారితతృణస్యాగ్రగ్రాసీమృగవిలోభనః । ??
వ్యాఘ్రాదిహింస్రరజన్తువైరహర్తా సుగాయనః ॥ ౫౨ ॥ ??
నిష్యన్దధ్యానబ్రహ్మాదివీక్షితో విశ్వవన్దితః ।
శాఖోత్కీర్ణశకున్తౌఘఛత్రాస్థితబలాహకః ॥ ౫౩ ॥
అస్పన్దః పరమానన్దచిత్రాయితచరాచరః ।
మునిజ్ఞానప్రదో యజ్ఞస్తుతో వాసిష్ఠయోగకృత్ ॥ ౫౪ ॥ ?
శత్రుప్రోక్తక్రియారూపః శత్రుయజ్ఞనివారణః ।
హిరణ్యగర్భహృదయో మోహవృత్తినివర్తకః ॥ ౫౫ ॥ ?
ఆత్మజ్ఞాననిధిర్మేధా కీశస్తన్మాత్రరూపవాన్ । ?? kesha
?? kIsha = monkey, tanmAtrarUpavAn kIshaH – monkey having assumed a very
small size as Hanuman in Lanka while searching for Seeta – wild imagination?

ఇన్ద్రాగ్నివదనః కాలనాభః సర్వాగమస్తుతః ॥ ౫౬ ॥
తురీయః సత్త్వధీః సాక్షీ ద్వన్ద్వారామాత్మదూరగః ।
అజ్ఞాతపారో విశ్వేశః అవ్యాకృతవిహారవాన్ ॥ ౫౭ ॥
ఆత్మప్రదీపో విజ్ఞానమాత్రాత్మా శ్రీనికేతనః ।
పృథ్వీ స్వతఃప్రకాశాత్మా హృద్యో యజ్ఞఫలప్రదః ॥ ౫౮ ॥
గుణగ్రాహీ గుణద్రష్టా గూఢస్వాత్మానుభూతిమాన్ ।
కవిర్జగద్రూపద్రష్టా పరమాక్షరవిగ్రహః ॥ ౫౯ ॥
ప్రపన్నపాలనో మాలామనుర్బ్రహ్మవివర్ధనః ।
వాక్యవాచకశక్త్యార్థః సర్వవ్యాపీ సుసిద్ధిదః ॥ ౬౦ ॥

స్వయమ్ప్రభురనిర్విద్యః స్వప్రకాశశ్చిరన్తనః ।
నాదాత్మా మన్త్రకోటీశో నానావాదానురోధకః ॥ ౬౧ ॥
కన్దర్పకోటిలావణ్యః పరార్థైకప్రయోజకః ।
అభయీకృతదేవౌఘః కన్యకాబన్ధమోచనః ॥ ౬౨ ॥
క్రీడారత్నబలీహర్త్తా వరుణచ్ఛత్రశోభితః ।
శక్రాభివన్దితః శక్రజననీకుణ్డలప్రదః ॥ ౬౩ ॥
యశస్వీ నాభిరాద్యన్తరహితః సత్కథాప్రియః ।
అదితిప్రస్తుతస్తోత్రో బ్రహ్మాద్యుత్కృష్టచేష్టితః ॥ ౬౪ ॥
పురాణః సంయమీ జన్మ హ్యధిపః శశకోఽర్థదః ।
బ్రహ్మగర్భపరానన్దః పారిజాతాపహారకృత్ ॥ ౬౫ ॥
పౌణ్డ్రికప్రాణహరణః కాశీరాజనిషూదనః ।
కృత్యాగర్వప్రశమనో విచకృత్యాగర్వదర్పహా ॥ ౬౬ ॥ ???
కంసవిధ్వంసనః శాన్తజనకోటిభయార్దనః ।
మునిగోప్తా పితృవరప్రదః సర్వానుదీక్షితః ॥ ౬౭ ॥ ?
కైలాసయాత్రాసుముఖో బదర్య్యాశ్రమభూషణః ।
ఘణ్టాకర్ణక్రియాదోగ్ధాతోషితో భక్తవత్సలః ॥ ౬౮ ॥ ?
మునివృన్దాతిథిర్ధ్యేయో ఘణ్టాకర్ణవరప్రదః ।
తపశ్చర్యా పశ్చిమాద్యో శ్వాసో పిఙ్గజటాధరః ॥ ౬౯ ॥
ప్రత్యక్షీకృతభూతేశః శివస్తోతా శివస్తుతః ।
గురుః స్వయం వరాలోకకౌతుకీ సర్వసమ్మతః ॥ ౭౦ ॥

కలిదోషనిరాకర్త్తా దశనామా దృఢవ్రతః ।
అమేయాత్మా జగత్స్వామీ వాగ్మీ చైద్యశిరోహరః ॥ ౭౧ ॥
గురుశ్చ పుణ్డరీకాక్షో విష్ణుశ్చ మధుసూదనః ।
గురుమాధవలోకేశో గురువామనరూపధృక్ ॥ ౭౨ ॥
విహితోత్తమసత్కారో వాసవాప్తరిపు ఇష్టదః । ? వాసవాత్పరితుష్టితః
ఉత్తఙ్కహర్షదాత్మా యో దివ్యరూపప్రదర్శకః ॥ ౭౩ ॥
జనకావగతస్తోత్రో భారతః సర్వభావనః ।
అసోఢ్యయాదవోద్రేకో విహితాత్పరిపూజితః ॥ ౭౪ ॥ ??
soDhya – unable to bear; yAdavodrekaH – excessive predominance of Yadavas
సముద్రక్షపితాశ్చర్యముసలో వృష్ణిపుఙ్గవః ।
మునిశార్దూలపద్మాఙ్కః సనాదిత్రిదశార్దితః ॥ ౭౫ ॥ ??
గురుప్రత్యవహారోక్తః స్వధామగమనోత్సుకః ।
ప్రభాసాలోకనోద్యుక్తో నానావిధనిమిత్తకృత్ ॥ ౭౬ ॥
సర్వయాదవసంసేవ్యః సర్వోత్కృష్టపరిచ్ఛదః ।
వేలాకాననసఞ్చారీ వేలానీలహతశ్రమః ॥ ౭౭ ॥
కాలాత్మా యాదవానన్తస్తుతిసన్తుష్టమానసః ।
ద్విజాలోకనసన్తుష్టః పుణ్యతీర్థమహోత్సవః ॥ ౭౮ ॥ ??
సత్కారాహ్లాదితాశేషభూసురో భూసురప్రియః ।
పుణ్యతీర్థప్లుతః పుణ్యః పుణ్యదస్తీర్థపావనః ॥ ౭౯ ॥
విప్రసాత్స్వకృతః కోటిశతకోటిసువర్ణదః ।
స్వమాయామోహితాశేషరుద్రవీరో విశేషజిత్ ॥ ౮౦ ॥

బ్రహ్మణ్యదేవః శ్రుతిమాన్ గోబ్రాహ్మణహితాయ చ ।
వరశీలః శివారమ్భః స్వసంవిజ్ఞాతమూర్త్తిమాన్ ॥ ౮౧ ॥
స్వభావభద్రః సన్మిత్రః సుశరణ్యః సులక్షణః ।
సామగానప్రియో ధర్మో ధేనువర్మతమోఽవ్యయః ॥ ౮౨ ॥ ??
చతుర్యుగక్రియాకర్త్తా విశ్వరూపప్రదర్శకః ।
అకాలసన్ధ్యాఘటనః చక్రాఙ్కితశ్చ భాస్కరః ॥ ౮౩ ॥
దుష్టప్రమథనః పార్థప్రతిజ్ఞాప్రతిపాలకః ।
మహాధనో మహావీరో వనమాలావిభూషణః ॥ ౮౪ ॥
సురః సూర్యో మృకణ్డశ్చ భాస్కరో విశ్వపూజితః ।
రవిస్తమోహా వహ్నిశ్చ వాడవో వడవానలః ॥ ౮౫ ॥
దైత్యదర్పవినాశీ చ గరుడో గరుడాగ్రజః ।
ప్రపఞ్చీ పఞ్చరూపశ్చ లతాగుల్మశ్చ గోపతిః ॥ ౮౬ ॥
గఙ్గా చ యమునారూపీ గోదా వేత్రావతీ తథా ।
కావేరీ నర్మదా తాపీ గణ్డకీ సరయూ రజః ॥ ౮౭ ॥
రాజసస్తామసః సాత్త్వీ సర్వాఙ్గీ సర్వలోచనః ।
ముదామయోఽమృతమయో యోగినీవల్లభః శివః ॥ ౮౮ ॥
బుద్ధో బుద్ధిమతాం శ్రేష్ఠో విష్ణుర్జిష్ణుః శచీపతిః ।
సృష్టిచక్రధరో లోకో విలోకో మోహనాశనః ॥ ౮౯ ॥
రవో రావో రవో రావో బలో బాలబలాహకః ।
శివరుద్రో నలో నీలో లాఙ్గలీ లాఙ్గలాశ్రయః ॥ ౯౦ ॥

పారకః పారకీ సార్వీ వటపిప్పలకాకృతీః । ??
మ్లేచ్ఛహా కాలహర్తా చ యశో జ్ఞానం చ ఏవ చ ॥ ౯౧ ॥
అచ్యుతః కేశవో విష్ణుర్హరిః సత్యో జనార్దనః ।
హంసో నారాయణో లీలో నీలో భక్తపరాయణః ॥ ౯౨ ॥
మాయావీ వల్లభగురుర్విరామో విషనాశనః ।
సహస్రభానుర్మహాభానుర్వీరభానుర్మహోదధిః ॥ ౯౩ ॥
సముద్రోఽబ్ధిరకూపారః పారావారసరిత్పతిః ।
గోకులానన్దకారీ చ ప్రతిజ్ఞాప్రతిపాలకః ॥ ౯౪ ॥
సదారామః కృపారామో మహారామో ధనుర్ధరః ।
పర్వతః పర్వతాకారో గయో గేయో ద్విజప్రియః ॥ ౯౫ ॥
కమలాశ్వతరో రామో, భవ్యో యజ్ఞప్రవర్త్తకః ।
ద్యౌర్దివౌ దివఓ దివ్యౌ భావీ భావభయాపహా ॥ ౯౬ ॥
పార్వతీభావసహితో భర్త్తా లక్ష్మీవిలాసవాన్ ।
విలాసీ సహసీ సర్వో గుర్వీ గర్వితలోచనః ॥ ౯౭ ॥
మాయాచారీ సుధర్మజ్ఞో జీవనో జీవనాన్తకః ।
యమో యమారిర్యమనో యామీ యామవిధాయకః ॥ ౯౮ ॥
లలితా చన్ద్రికామాలీ మాలీ మాలామ్బుజాశ్రయః ।
అమ్బుజాక్షో మహాయక్షో దక్షశ్చిన్తామణిః ప్రభుః ॥ ౯౯ ॥
మేరోశ్చైవ చ కేదారబదర్య్యాశ్రమమాగతః ।
బదరీవనసన్తప్తో వ్యాసః సత్యవతీ సుతః ॥ ౧౦౦ ॥

భ్రమరారినిహన్తా చ సుధాసిన్ధువిధూదయః ।
చన్ద్రో రవిః శివః శూలీ చక్రీ చైవ గదాధరః ॥ ౧౦౧ ॥
సహస్రనామ చ గురోః పఠితవ్యం సమాహితైః ।
స్మరణాత్పాపరాశీనాం ఖణ్డనం మృత్యునాశనమ్ ॥ ౧౦౨ ॥
గురుభక్తప్రియకరం మహాదారిద్ర్యనాశనమ్ ।
బ్రహ్మహత్యా సురాపానం పరస్త్రీగమనం తథా ॥ ౧౦౩ ॥
పరద్రవ్యాపహరణం పరదోషసమన్వితమ్ ।
మానసం వాచికం కాయం యత్పాపం పాపసమ్భవమ్ ॥ ౧౦౪ ॥
సహస్రనామపఠనాత్సర్వం నశ్యతి తత్క్షణాత్ ।
మహాదారిద్ర్యయుక్తో యో గురుర్వా గురుభక్తిమాన్ ॥ ౧౦౫ ॥
కార్తిక్యాం యః పఠేద్రాత్రౌ శతమష్టోత్తరం పఠేత్ ।
సువర్ణామ్బరధారీ చ సుగన్ధపుష్పచన్దనైః ॥ ౧౦౬ ॥
పుస్తకం పూజయిత్వా చ నైవేద్యాదిభిరేవ చ ।
మహామాయాఙ్కితో ధీరో పద్మమాలావిభూషణః ॥ ౧౦౭ ॥
ప్రాతరష్టోత్తరం దేవి పఠన్నామ సహస్రకమ్ ।
చైత్రశుక్లే చ కృష్ణే చ కుహుసఙ్క్రాన్తివాసరే ॥ ౧౦౮ ॥
పఠితవ్యం ప్రయత్నేన త్రైలోక్యం మోహయేత్క్షణాత్ ।
ముక్తానామ్మాలయా యుక్తో గురుభక్త్యా సమన్వితః ॥ ౧౦౯ ॥
రవివారే చ శుక్రే చ ద్వాదశ్యాం శ్రాద్ధవాసరే ।
బ్రాహ్మణాన్భోజయిత్వా చ పూజయిత్వా విధానతః ॥ ౧౧౦ ॥

పఠన్నామసహస్రం చ తతః సిద్ధిః ప్రజాయతే ।
మహానిశాయాం సతతం గురౌ వా యః పఠేత్సదా ॥ ౧౧౧ ॥
దేశాన్తరగతా లక్ష్మీః సమాయాతి న సంశయః ।
త్రైలోక్యే చ మహాలక్ష్మీం సున్దర్యః కామమోహితాః ॥ ౧౧౨ ॥
ముగ్ధాః స్వయం సమాయాన్తి గౌరవాచ్చ భజన్తి తాః ।
రోగార్త్తో ముచ్యతే రోగాత్బద్ధో ముచ్యేత బన్ధనాత్ ॥ ౧౧౩ ॥
గుర్విణీ విన్దతే పుత్రం కన్యా విన్దతి సత్పతిమ్ ।
రాజానో వశతాం యాన్తి కిమ్పునః క్షుద్రమానుషాః ॥ ౧౧౪ ॥
సహస్రనామశ్రవణాత్పఠనాత్పూజనాత్ప్రియే ।
ధారణాత్సర్వమాప్నోతి గురవో నాత్ర సంశయః ॥ ౧౧౫ ॥
యః పఠేద్గురుభక్తః సన్ స యాతి పరమం పదమ్ ।
కృష్ణేనోక్తం సమాసాద్య మయా ప్రోక్తం పురా శివమ్ ॥ ౧౧౬ ॥
నారదాయ మయా ప్రోక్తం నారదేన ప్రకాశితమ్ ।
మయా త్వయి వరారోహే! ప్రోక్తమేతత్సుదుర్లభమ్ ॥ ౧౧౭ ॥
శఠాయ పాపినే చైవ లమ్పటాయ విశేషతః ।
న దాతవ్యం న దాతవ్యం న దాతవ్యం కదాచన ॥ ౧౧౮ ॥
దేయం దాన్తాయ శిష్యాయ గురుభక్తిరతాయ చ ।
గోదానం బ్రహ్మయజ్ఞశ్చ వాజపేయశతాని చ ॥ ౧౧౯ ॥
అశ్వమేధసహస్రస్య పఠతశ్చ ఫలం లభేత్ ।
మోహనం స్తమ్భనం చైవ మారణోచ్చాటనాదికమ్ ॥ ౧౨౦ ॥

యద్యద్వాఞ్ఛతి చిత్తే తు ప్రాప్నోతి గురుభక్తితః ।
ఏకాదశ్యాం నరః స్నాత్వా సుగన్ధద్రవ్యసంయుతః ॥ ౧౨౧ ॥
ఆహారం బ్రాహ్మణే దత్త్వా దక్షిణాం స్వర్ణభూషణమ్ ।
ఆరమ్భకర్త్తాసౌ సర్వం సర్వమాప్నోతి మానవః ॥ ౧౨౨ ॥
శతావర్త్తం సహస్రఞ్చ యః పఠేద్గురవే జనాః ।
గురుసహస్రనామస్య ప్రసాదాత్సర్వమాప్నుయాత్ ॥ ౧౨౩ ॥
యద్గేహే పుస్తకం దేవి పూజితం చైవ తిష్ఠతి ॥
న మారీ న చ దుర్భిక్షం నోపసర్గం భయం క్వచిత్ ॥ ౧౨౪ ॥
సర్పాదిభూతయక్షాద్యా నశ్యన్తే నాత్ర సంశయః ।
శ్రీగురుర్వా మహాదేవి! వసేత్తస్య గృహే తథా ॥ ౧౨౫ ॥
యత్ర గేహే సహస్రం చ నామ్నాం తిష్ఠతి పూజితమ్ ।
శ్రీగురోః కృపయా శిష్యో బ్రహ్మసాయుజ్యమాప్నుయాత్ ॥ ౧౨౬ ॥

॥ ఇతి శ్రీహరికృష్ణవినిర్మితే బృహజ్జ్యోతిషార్ణవేఽష్టమే
ధర్మస్కన్ధే సమ్మోహనతన్త్రోక్తశ్రీగురుసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥

Also Read 1000 Names of Shri Guru:

1000 Names of Sri Guru | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Guru | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top