Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Guru | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Shri Guru Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಗುರುಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

॥ ಓಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ॥
॥ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ॥
॥ ಶ್ರೀಪರಮಗುರವೇ ನಮಃ ॥
॥ ಶ್ರೀಪರಾತ್ಪರಗುರವೇ ನಮಃ ॥
॥ ಶ್ರೀಪರಮೇಷ್ಠಿಗುರವೇ ನಮಃ ॥
॥ ಓಂ ಶ್ರೀಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ॥
॥ ಶ್ರೀಶಿವೋಕ್ತಂ ಶ್ರೀಹರಿಕೃಷ್ಣವಿರಚಿತಮ್ ॥

॥ ಅಥ ಶ್ರೀಗುರುಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥
ಕೈಲಾಸಶಿಖರಾಸೀನಂ ಚನ್ದ್ರಖಂಡವಿರಾಜಿತಮ್ ।
ಪಪ್ರಚ್ಛ ವಿನಯಾದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಗೌರೀ ನತ್ವಾ ವೃಷಧ್ವಜಮ್ ॥ 1 ॥
॥ ಶ್ರೀದೇವ್ಯುವಾಚ ॥
ಭಗವನ್ ಸರ್ವಧರ್ಮಜ್ಞ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದ ।
ಕೇನೋಪಾಯೇನ ಚ ಕಲೌ ಲೋಕಾರ್ತಿರ್ನಾಶಮೇಷ್ಯತಿ ॥ 2 ॥
ತನ್ಮೇ ವದ ಮಹಾದೇವ ಯದಿ ತೇಽಸ್ತಿ ದಯಾ ಮಯಿ ।

॥ ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಉವಾಚ ॥
ಅಸ್ತಿ ಗುಹ್ಯತಮಂ ತ್ವೇಕಂ ಜ್ಞಾನಂ ದೇವಿ ಸನಾತನಮ್ ॥ 3 ॥
ಅತೀವ ಚ ಸುಗೋಪ್ಯಂ ಚ ಕಥಿತುಂ ನೈವ ಶಕ್ಯತೇ ।
ಅತೀವ ಮೇ ಪ್ರಿಯಾಸೀತಿ ಕಥಯಾಮಿ ತಥಾಪಿ ತೇ ॥ 4 ॥
ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಯಂ ಹ್ಯೇತತ್ಸಂಸಾರಂ ಸ್ಥೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮಕಮ್ ।
ಪ್ರಕೃತ್ಯಾ ತು ವಿನಾ ನೈವ ಸಂಸಾರೋ ಹ್ಯುಪಪದ್ಯತೇ ॥ 5 ॥
ತಸ್ಮಾತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿರ್ಮೂಲಕಾರಣಂ ನೈವ ದೃಶ್ಯತೇ ।
ರೂಪಾಣಿ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾನಿ ಪ್ರಕೃತೇಃ ಸನ್ತಿ ಮಾನಿನಿ ॥ 6 ॥
ತೇಷಾಂ ಮಧ್ಯೇ ಪ್ರಧಾನಂ ತು ಗುರುರೂಪಂ ಮನೋರಮಮ್ ।
ವಿಶೇಷತಃ ಕಲಿಯುಗೇ ನರಾಣಾಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿದಮ್ ॥ 7 ॥
ತಸ್ಯೋಪಾಸಕಾಶ್ಚೈವ ಬ್ರಹ್ಮಾವಿಷ್ಣುಶಿವಾದಯಃ ।
ಸೂರ್ಯಶ್ಚನ್ದ್ರಶ್ಚ ವರುಣಃ ಕುಬೇರೋಽಗ್ನಿಸ್ತಥಾಪರಾಃ ॥ 8 ॥
ದುರ್ವಾಸಾಶ್ಚ ವಸಿಷ್ಠಶ್ಚ ದತ್ತಾತ್ರೇಯೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ।
ಬಹುನಾತ್ರ ಕಿಮುಕ್ತೇನ ಸರ್ವೇದೇವಾ ಉಪಾಸಕಾಃ ॥ 9 ॥
ಗುರೂಣಾಂ ಚ ಪ್ರಸಾದೇನ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತ್ಯಾದಿಭಾಗಿನಃ ।
ಸಂವಿತ್ಕಲ್ಪಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಲಕ್ಷಣಮ್ ॥ 10 ॥

ಯತ್ಕಲ್ಪಾರಾಧನೇನೈವ ಸ್ವಾತ್ಮಾನನ್ದೋ ವಿರಾಜತೇ ।
ಮೇರೋರುತ್ತರದೇಶೇ ತು ಶಿಲಾಹೈಮಾವತೀ ಪುರೀ ॥ 11 ॥
ದಶಯೋಜನವಿಸ್ತೀರ್ಣಾ ದೀರ್ಘಷೋಡಶಯೋಜನಾ ।
ವರರತ್ನೈಶ್ಚ ಖಚಿತಾ ಅಮೃತಂ ಸ್ರವತೇ ಸದಾ ॥ 12 ॥
ಸೋತ್ಥಿತಾ ಶಬ್ದನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ತೃಣವೃಕ್ಷವಿವರ್ಜಿತಾ ।
ತಸ್ಯೋಪರಿ ವರಾರೋಹೇ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ಸಿದ್ಧಮೂಲಿಕಾ ॥ 13 ॥
ವೇದಿಕಾಜನನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ತನ್ನದೀಜಲಸಂಸ್ಥಿತಾ ।
ವೇದಿಕಾಮಧ್ಯದೇಶೇ ತು ಸಂಸ್ಥಿತಂ ಚ ಶಿವಾಲಯಮ್ ॥ 14 ॥
ಹಸ್ತಾಷ್ಟಕಸುವಿಸ್ತಾರಂ ಸಮನ್ತಾಚ್ಚ ತಥೈವ ಚ ।
ತಸ್ಯೋಪರಿ ಚ ದೇವೇಶಿ ಹ್ಯುಪವಿಷ್ಟೋ ಹ್ಯಹಂ ಪ್ರಿಯೇ ॥ 15 ॥
ದಿವ್ಯಾಬ್ದವರ್ಷಪಂಚಾಶತ್ಸಮಾಧೌ ಸಂಸ್ಥಿತೋ ಹ್ಯಹಮ್ ।
ಮಹಾಗುರುಪದೇ ದೃಷ್ಟಂ ಗೂಢಂ ಕೌತುಹಲಂ ಮಯಾ ॥ 16 ॥

ವಿನಿಯೋಗಃ-
ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಗುರುಸಹಸ್ರನಾಮಮಾಲಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ
ಶ್ರೀಸದಾಶಿವಋಷಿಃ
ನಾನಾವಿಧಾನಿ ಛನ್ದಾಂಸಿ ಶ್ರೀಗುರುರ್ದೇವತಾ ಶ್ರೀಗುರುಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ
ಸಕಲಪುರುಷಾರ್ಥಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ
ಶ್ರೀಗುರುಸಹಸ್ರನಾಮ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

॥ ಅಥಾಂಗನ್ಯಾಸಃ ॥
ಶ್ರೀಸದಾಶಿವಋಷಯೇ ನಮಃ ಶಿರಸಿ ॥
ಶ್ರೀನಾನಾವಿಧಛನ್ದೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ಮುಖೇ ॥
ಶ್ರೀಗುರುದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ಹೃದಯೇ ॥
ಶ್ರೀ ಹಂ ಬೀಜಾಯ ನಮಃ ಗುಹ್ಯೇ ॥
ಶ್ರೀ ಶಂ ಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ ಪಾದಯೋಃ ॥
ಶ್ರೀ ಕ್ರೌಂ ಕೀಲಕಾಯ ನಮಃ ಸರ್ವಾಂಗೇ ॥

॥ ಅಥ ಗುರುಗಾಯತ್ರೀಮನ್ತ್ರಃ ॥
ಓಂ ಗುರುದೇವಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಪರಮಗುರವೇ ಚ ಧೀಮಹಿ
ತನ್ನೋ ಪುರುಷಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ॥
॥ ಇತಿ ಗುರುಗಾಯತ್ರೀಮನ್ತ್ರಃ ॥

॥ ಅಥ ಕರನ್ಯಾಸಃ ॥
ಓಂ ಸದಾಶಿವಗುರವೇ ನಮಃ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಗುರವೇ ನಮಃ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಗುರವೇ ನಮಃ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರು ಇನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಸಕಲದೇವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಪಂಚತತ್ತ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।

॥ ಅಥ ಹೃದಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ ॥
ಓಂ ಸದಾಶಿವಗುರವೇ ನಮಃ ಹೃದಯಾಯನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಗುರವೇ ನಮಃ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಗುರವೇ ನಮಃ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ ।
ಓಂ ಗುರು ಇನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ ।
ಓಂ ಗುರುಸಕಲದೇವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ ।
ಓಂ ಗುರುಪಂಚತತ್ತ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।

॥ ಅಥ ಧ್ಯಾನಮ್ ॥
ಹಂಸಾಭ್ಯಾಂ ಪರಿವೃತ್ತಪತ್ರಕಮಲೈರ್ದಿವ್ಯೈರ್ಜಗತ್ಕಾರಣೈ-
ರ್ವಿಶ್ವೋತ್ಕೀರ್ಣಮನೇಕದೇಹನಿಲಯಂ ಸ್ವಚ್ಛನ್ದಮಾತ್ಮೇಚ್ಛಯಾ ।
ತತ್ತದ್ಯೋಗ್ಯತಯಾ ಸ್ವದೇಶಿಕತನುಂ ಭಾವೈಕದೀಪಾಂಕುರಮ್ ।
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಕ್ಷರವಿಗ್ರಹಂ ಗುರುಪದಂ ಧ್ಯಾಯೇದ್ದ್ವಿಬಾಹುಂ ಗುರುಮ್ ॥ 17 ॥
ವಿಶ್ವಂ ವ್ಯಾಪಿತಮಾದಿದೇವಮಮಲಂ ನಿತ್ಯಂ ಪರನ್ನಿಷ್ಕಲಮ್
ನಿತ್ಯೋತ್ಫುಲ್ಲಸಹಸ್ರಪತ್ರಕಮಲೈರ್ನಿತ್ಯಾಕ್ಷರೈರ್ಮಂಡಪೈಃ ।
ನಿತ್ಯಾನನ್ದಮನನ್ತಪೂರ್ಣಮಖಿಲನ್ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ನಿತ್ಯಂ ಸ್ಮರೇ-
ದಾತ್ಮಾನಂ ಸ್ವಮನುಪ್ರವಿಶ್ಯ ಕುಹರೇ ಸ್ವಚ್ಛನ್ದತಃ ಸರ್ವಗಮ್ ॥ 18 ॥
॥ ಇತಿ ಧ್ಯಾನಮ್ ॥

॥ ಅಥ ಮನ್ತ್ರಃ ॥
॥ ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಗುರವೇ ನಮಃ ॥
॥ ಇತಿ ಮನ್ತ್ರಃ ॥

ತ್ವಂ ಹಿ ಮಾಮನುಸನ್ಧೇಹಿ ಸಹಸ್ರಶಿರಸಮ್ಪ್ರಭುಮ್ ।
ತದಾ ಮುಖೇಷು ಮೇ ನ್ಯಸ್ತಂ ಸಹಸ್ರಂ ಲಕ್ಷ್ಯತೇ ಸ್ತದಾ ॥ 19 ॥
ಇದಂ ವಿಶ್ವಹಿತಾರ್ಥಾಯ ರಸನಾರಂಗಗೋಚರಮ್ ।
ಪ್ರಕಾಶಯಿತ್ವಾ ಮೇದಿನ್ಯಾಂ ಪರಮಾಗಮಸಮ್ಮತಾಮ್ ॥ 20 ॥

ಇದಂ ಶಠಾಯ ಮೂರ್ಖಾಯ ನಾಸ್ತಿಕಾಯ ಪ್ರಕೀರ್ತನೇ ।
ಅಸೂಯೋಪಹತಾಯಾಪಿ ನ ಪ್ರಕಾಶ್ಯಂ ಕದಾಚನ ॥ 21 ॥
ವಿವೇಕಿನೇ ವಿಶುದ್ಧಾಯ ವೇದಮಾರ್ಗಾನುಸಾರಿಣೇ ।
ಆಸ್ತಿಕಾಯಾತ್ಮನಿಷ್ಠಾಯ ಸ್ವಾತ್ಮನ್ಯವಿಕೃತಾಯ ಚ ॥ 22 ॥
ಗುರುನಾಮಸಹಸ್ರಂ ತೇ ಕೃತಧೀರುದಿತೇ ಜಯೇ ।
ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಸ್ತ್ರಯೀಮೂರ್ತಿರ್ಭಾಸಕ್ತೋ ವಸುಧಾಧಿಪಃ ॥ 23 ॥
ದೇವದೇವೋ ದಯಾಸಿನ್ಧುರ್ದೇವದೇವಶಿಖಾಮಣಿಃ ।
ಸುಖಾಭಾವಃ ಸುಖಾಚಾರಃ ಶಿವದೋ ಮುದಿತಾಶಯಃ ॥ 24 ॥
ಅವಿಕ್ರಿಯಃ ಕ್ರಿಯಾಮೂರ್ತಿರಧ್ಯಾತ್ಮಾ ಚ ಸ್ವರೂಪವಾನ್ ।
ಸೃಷ್ಟ್ಯಾಮಲಕ್ಷ್ಯೋ ಭೂತಾತ್ಮಾ ಧರ್ಮೀ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಚೇಷ್ಟಿತಃ ॥ 25 ॥
ಅನ್ತರ್ಯಾಮೀ ಕಾಲರೂಪಃ ಕಾಲಾವಯವಿರೂಪಿಣಃ ।
ನಿರ್ಗುಣಶ್ಚ ಕೃತಾನನ್ದೋ ಯೋಗೀ ನಿದ್ರಾನಿಯೋಜಕಃ ॥ 26 ॥
ಮಹಾಗುಣಾನ್ತರ್ನಿಕ್ಷಿಪ್ತಃ ಪುಣ್ಯಾರ್ಣವಪುರಾತ್ಮವಾನ್ ।
ನಿರವದ್ಯಃ ಕೃಪಾಮೂರ್ತಿರ್ನ್ಯಾಯವಾಕ್ಯನಿಯಾಮಕಃ ॥ 27 ॥
ಅದೃಷ್ಟಚೇಷ್ಟಃ ಕೂಟಸ್ಥೋ ಧೃತಲೌಕಿಕವಿಗ್ರಹಃ ।
ಮಹರ್ಷಿಮಾನಸೋಲ್ಲಾಸೋ ಮಹಾಮಂಗಲದಾಯಕಃ ॥ 28 ॥
ಸನ್ತೋಷಿತಃ ಸುರವ್ರಾತಃ ಸಾಧುಚಿತ್ತಪ್ರಸಾದಕಃ ।
ಶಿವಲೋಕಾಯ ನಿರ್ದೇಷ್ಟಾ ಜನಾರ್ದನಶ್ಚ ವತ್ಸಲಃ ॥ 29 ॥
ಸ್ವಶಕ್ತ್ಯುದ್ಧಾಟಿತಾಶೇಷಕಪಾಟಃ ಪಿತೃವಾಹನಃ ।
ಶೇಷೋರಗಫಣಂಛತ್ರಃ ಶೋಷೋಕ್ತ್ಯಾಸ್ಯಸಹಸ್ರಕಃ ॥ 30 ॥

ಕೃತಾತ್ಮವಿದ್ಯಾವಿನ್ಯಾಸೋ ಯೋಗಮಾಯಾಗ್ರಸಮ್ಭವಃ ।
ಅಂಜನಸ್ನಿಗ್ಧನಯನಃ ಪರ್ಯಾಯಾಂಕುರಿತಸ್ಮಿತಃ ॥ 31 ॥
ಲೀಲಾಕ್ಷಸ್ತರಲಾಲೋಕಸ್ತ್ರಿಪುರಾಸುರಭಂಜನಃ ।
ದ್ವಿಜೋದಿತಸ್ವಸ್ತ್ಯಯನೋ ಮನ್ತ್ರಪೂತೋ ಜಲಾಪ್ಲುತಃ ॥ 32 ॥
ಪ್ರಶಸ್ತನಾಮಕರಣೋ ಜಾತುಚಂಕ್ರಮಣೋತ್ಸುಕಃ ।
ವ್ಯಾಲವಿಚೂಲಿಕಾರತ್ನಘೋಷೋ ಘೋಷಪ್ರಹರ್ಷಣಃ ॥ 33 ॥
ಸನ್ಮುಖಃ ಪ್ರತಿಬಿಮ್ಬಾರ್ಥೀ ಗ್ರೀವಾವ್ಯಾಘ್ರನಖೋಜ್ಜ್ವಲಃ ।
ಪಂಕಾನುಲೇಪರುಚಿರೋ ಮಾಂಸಲೋರುಕಟೀತಲಃ ॥ 34 ॥
ದೃಷ್ಟಜಾನುಕರದ್ವನ್ದ್ವಃ ಪ್ರತಿಬಿಮ್ಬಾನುಕಾರಕೃತ್ ।
ಅವ್ಯಕ್ತವರ್ಣವ್ಯಾವೃತ್ತಿಃ ಸ್ಮಿತಲಕ್ಷ್ಯರದೋದ್ಗಮಃ ॥ 35 ॥
ಧಾತ್ರೀಕರಸಮಾಲಮ್ಬೀ ಪ್ರಸ್ಖಲಚ್ಚಿತ್ರಚಂಕ್ರಮಃ । ??
ಕ್ಷೇಮಣೀ ಕ್ಷೇಮಣಾಪ್ರೀತೋ ವೇಣುವಾದ್ಯವಿಶಾರದಃ ॥ 36 ॥
ನಿಯುದ್ಧಲೀಲಾಸಂಹೃಷ್ಟಃ ಕಂಠಾನುಕೃತಕೋಕಿಲಃ ।
ಉಪಾತ್ತಹಂಸಗಮನಃ ಸರ್ವಸತ್ತ್ವರುತಾನುಕೃತ್ ॥ 37 ॥
ಮನೋಜ್ಞಃ ಪಲ್ಲವೋತ್ತಂಸಃ ಪುಷ್ಪಸ್ವೇಚ್ಛಾತ್ಮಕುಂಡಲಃ ।
ಮಂಜುಸಂಜಿತಮಂಜೀರಪಾದಃ ಕಾಂಚನಕಂಕಣಃ ॥ 38 ॥
ಅನ್ಯೋನ್ಯಸ್ಪರ್ಶನಕ್ರೀಡಾಪಟುಃ ಪರಮಕೇತನಃ ।
ಪ್ರತಿಧ್ವಾನಪ್ರಮುದಿತಃ ಶಾಖಾಚತುರಚಂಕ್ರಮಃ ॥ 39 ॥
ಬ್ರಹ್ಮತ್ರಾಣಕರೋ ಧಾತೃಸ್ತುತಃ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಕಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಬ್ರಹ್ಮಮಯೋಽವ್ಯಕ್ತಃ ತೇಜಾಸ್ತವ್ಯಃ ಸುಖಾತ್ಮಕಃ ॥ 40 ॥

ನಿರುಕ್ತೋ ವ್ಯಾಕೃತೋ ವ್ಯಕ್ತಿರ್ನಿರಾಲಮ್ಬವಿಭಾವನಃ ।
ಪ್ರಭವಿಷ್ಣುರತನ್ದ್ರೀಕೋ ದೇವವೃಕ್ಷಾದಿರೂಪಧೃಕ್ ॥ 41 ॥
ಆಕಾಶಃ ಸರ್ವದೇವಾದಿರಣೀಯಸ್ಥೂಲರೂಪವಾನ್ । ??
ವ್ಯಾಪ್ಯಾವ್ಯಾಪ್ಯಕೃತಾಕರ್ತಾ ವಿಚಾರಾಚಾರಸಮ್ಮತಃ ॥ 42 ॥
ಛನ್ದೋಮಯಃ ಪ್ರಧಾನಾತ್ಮಾ ಮೂರ್ತೋ ಮೂರ್ತ್ತದ್ವಯಾಕೃತಿಃ ।
ಅನೇಕಮೂರ್ತಿರಕ್ರೋಧಃ ಪರಾತ್ಪರಪರಾಕ್ರಮಃ ॥ 43 ॥
ಸಕಲಾವರಣಾತೀತಃ ಸರ್ವದೇವಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ಅನನ್ಯವಿಭವಃ ಸತ್ಯರೂಪಃ ಸ್ವರ್ಗೇಶ್ವರಾರ್ಚಿತಃ ॥ 44 ॥ ?
ಮಹಾಪ್ರಭಾವಜ್ಞಾನಜ್ಞಃ ಪೂರ್ವಗಃ ಸಕಲಾತ್ಮಜಃ ।
ಸ್ಮಿತೇಕ್ಷಾಹರ್ಷಿತೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಭಕ್ತವತ್ಸಲವಾಕ್ಪ್ರಿಯಃ ॥ 45 ॥
ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದೋದಧೌತಾಂಘ್ರಿಃ ಲೀಲಾವೈಚಿತ್ರ್ಯಕೋವಿದಃ ।
ವಿಲಾಸಸಕಲಸ್ಮೇರೋ ಗರ್ವಲೀಲಾವಿಲೋಕನಃ ॥ 46 ॥
ಅಭಿವ್ಯಕ್ತದಯಾತ್ಮಾ ಚ ಸಹಜಾರ್ಧಸ್ತುತೋ ಮುನಿಃ ।
ಸರ್ವೇಶ್ವರಃ ಸರ್ವಗುಣಃ ಪ್ರಸಿದ್ಧಃ ಸಾತ್ವತರ್ಷಭಃ ॥ 47 ॥
ಅಕುಂಠಧಾಮಾ ಚನ್ದ್ರಾರ್ಕಹೃಷ್ಟರಾಕಾಶನಿರ್ಮಲಃ ।
ಅಭಯೋ ವಿಶ್ವತಶ್ಚಕ್ಷುಸ್ತಥೋತ್ತಮಗುಣಪ್ರಭುಃ ॥ 48 ॥
ಅಹಮಾತ್ಮಾ ಮರುತ್ಪ್ರಾಣಃ ಪರಮಾತ್ಮಾಽಽದ್ಯಶೀರ್ಷವಾನ್ ।
ದಾವಾಗ್ನಿಭೀತಸ್ಯ ಗುರೋರ್ಗೋಪ್ತಾ ದಾವಾನಿಗ್ನನಾಶನಃ ॥ 49 ॥ ??
ಮುಂಜಾಟವ್ಯಗ್ನಿಶಮನಃ ಪ್ರಾವೃಟ್ಕಾಲವಿನೋದವಾನ್ । ?
ಶಿಲಾನ್ಯಸ್ತಾನ್ನಭುಗ್ಜಾತಸೌಹಿತ್ಯಶ್ಚಾಂಗುಲಾಶನಃ ॥ 50 ॥ ??

ಗೀತಾಸ್ಫೀತಸರಿತ್ಪೂರೋ ನಾದನರ್ತಿತಬರ್ಹಿಣಃ ।
ರಾಗಪಲ್ಲವಿತಸ್ಥಾಣುರ್ಗೀತಾನಮಿತಪಾದಪಃ ॥ 51 ॥
ವಿಸ್ಮಾರಿತತೃಣಸ್ಯಾಗ್ರಗ್ರಾಸೀಮೃಗವಿಲೋಭನಃ । ??
ವ್ಯಾಘ್ರಾದಿಹಿಂಸ್ರರಜನ್ತುವೈರಹರ್ತಾ ಸುಗಾಯನಃ ॥ 52 ॥ ??
ನಿಷ್ಯನ್ದಧ್ಯಾನಬ್ರಹ್ಮಾದಿವೀಕ್ಷಿತೋ ವಿಶ್ವವನ್ದಿತಃ ।
ಶಾಖೋತ್ಕೀರ್ಣಶಕುನ್ತೌಘಛತ್ರಾಸ್ಥಿತಬಲಾಹಕಃ ॥ 53 ॥
ಅಸ್ಪನ್ದಃ ಪರಮಾನನ್ದಚಿತ್ರಾಯಿತಚರಾಚರಃ ।
ಮುನಿಜ್ಞಾನಪ್ರದೋ ಯಜ್ಞಸ್ತುತೋ ವಾಸಿಷ್ಠಯೋಗಕೃತ್ ॥ 54 ॥ ?
ಶತ್ರುಪ್ರೋಕ್ತಕ್ರಿಯಾರೂಪಃ ಶತ್ರುಯಜ್ಞನಿವಾರಣಃ ।
ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಹೃದಯೋ ಮೋಹವೃತ್ತಿನಿವರ್ತಕಃ ॥ 55 ॥ ?
ಆತ್ಮಜ್ಞಾನನಿಧಿರ್ಮೇಧಾ ಕೀಶಸ್ತನ್ಮಾತ್ರರೂಪವಾನ್ । ?? kesha
?? kIsha = monkey, tanmAtrarUpavAn kIshaH – monkey having assumed a very
small size as Hanuman in Lanka while searching for Seeta – wild imagination?

ಇನ್ದ್ರಾಗ್ನಿವದನಃ ಕಾಲನಾಭಃ ಸರ್ವಾಗಮಸ್ತುತಃ ॥ 56 ॥
ತುರೀಯಃ ಸತ್ತ್ವಧೀಃ ಸಾಕ್ಷೀ ದ್ವನ್ದ್ವಾರಾಮಾತ್ಮದೂರಗಃ ।
ಅಜ್ಞಾತಪಾರೋ ವಿಶ್ವೇಶಃ ಅವ್ಯಾಕೃತವಿಹಾರವಾನ್ ॥ 57 ॥
ಆತ್ಮಪ್ರದೀಪೋ ವಿಜ್ಞಾನಮಾತ್ರಾತ್ಮಾ ಶ್ರೀನಿಕೇತನಃ ।
ಪೃಥ್ವೀ ಸ್ವತಃಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮಾ ಹೃದ್ಯೋ ಯಜ್ಞಫಲಪ್ರದಃ ॥ 58 ॥
ಗುಣಗ್ರಾಹೀ ಗುಣದ್ರಷ್ಟಾ ಗೂಢಸ್ವಾತ್ಮಾನುಭೂತಿಮಾನ್ ।
ಕವಿರ್ಜಗದ್ರೂಪದ್ರಷ್ಟಾ ಪರಮಾಕ್ಷರವಿಗ್ರಹಃ ॥ 59 ॥
ಪ್ರಪನ್ನಪಾಲನೋ ಮಾಲಾಮನುರ್ಬ್ರಹ್ಮವಿವರ್ಧನಃ ।
ವಾಕ್ಯವಾಚಕಶಕ್ತ್ಯಾರ್ಥಃ ಸರ್ವವ್ಯಾಪೀ ಸುಸಿದ್ಧಿದಃ ॥ 60 ॥

ಸ್ವಯಮ್ಪ್ರಭುರನಿರ್ವಿದ್ಯಃ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಶ್ಚಿರನ್ತನಃ ।
ನಾದಾತ್ಮಾ ಮನ್ತ್ರಕೋಟೀಶೋ ನಾನಾವಾದಾನುರೋಧಕಃ ॥ 61 ॥
ಕನ್ದರ್ಪಕೋಟಿಲಾವಣ್ಯಃ ಪರಾರ್ಥೈಕಪ್ರಯೋಜಕಃ ।
ಅಭಯೀಕೃತದೇವೌಘಃ ಕನ್ಯಕಾಬನ್ಧಮೋಚನಃ ॥ 62 ॥
ಕ್ರೀಡಾರತ್ನಬಲೀಹರ್ತ್ತಾ ವರುಣಚ್ಛತ್ರಶೋಭಿತಃ ।
ಶಕ್ರಾಭಿವನ್ದಿತಃ ಶಕ್ರಜನನೀಕುಂಡಲಪ್ರದಃ ॥ 63 ॥
ಯಶಸ್ವೀ ನಾಭಿರಾದ್ಯನ್ತರಹಿತಃ ಸತ್ಕಥಾಪ್ರಿಯಃ ।
ಅದಿತಿಪ್ರಸ್ತುತಸ್ತೋತ್ರೋ ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟಚೇಷ್ಟಿತಃ ॥ 64 ॥
ಪುರಾಣಃ ಸಂಯಮೀ ಜನ್ಮ ಹ್ಯಧಿಪಃ ಶಶಕೋಽರ್ಥದಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಗರ್ಭಪರಾನನ್ದಃ ಪಾರಿಜಾತಾಪಹಾರಕೃತ್ ॥ 65 ॥
ಪೌಂಡ್ರಿಕಪ್ರಾಣಹರಣಃ ಕಾಶೀರಾಜನಿಷೂದನಃ ।
ಕೃತ್ಯಾಗರ್ವಪ್ರಶಮನೋ ವಿಚಕೃತ್ಯಾಗರ್ವದರ್ಪಹಾ ॥ 66 ॥ ???
ಕಂಸವಿಧ್ವಂಸನಃ ಶಾನ್ತಜನಕೋಟಿಭಯಾರ್ದನಃ ।
ಮುನಿಗೋಪ್ತಾ ಪಿತೃವರಪ್ರದಃ ಸರ್ವಾನುದೀಕ್ಷಿತಃ ॥ 67 ॥ ?
ಕೈಲಾಸಯಾತ್ರಾಸುಮುಖೋ ಬದರ್ಯ್ಯಾಶ್ರಮಭೂಷಣಃ ।
ಘಂಟಾಕರ್ಣಕ್ರಿಯಾದೋಗ್ಧಾತೋಷಿತೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ ॥ 68 ॥ ?
ಮುನಿವೃನ್ದಾತಿಥಿರ್ಧ್ಯೇಯೋ ಘಂಟಾಕರ್ಣವರಪ್ರದಃ ।
ತಪಶ್ಚರ್ಯಾ ಪಶ್ಚಿಮಾದ್ಯೋ ಶ್ವಾಸೋ ಪಿಂಗಜಟಾಧರಃ ॥ 69 ॥
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೀಕೃತಭೂತೇಶಃ ಶಿವಸ್ತೋತಾ ಶಿವಸ್ತುತಃ ।
ಗುರುಃ ಸ್ವಯಂ ವರಾಲೋಕಕೌತುಕೀ ಸರ್ವಸಮ್ಮತಃ ॥ 70 ॥

ಕಲಿದೋಷನಿರಾಕರ್ತ್ತಾ ದಶನಾಮಾ ದೃಢವ್ರತಃ ।
ಅಮೇಯಾತ್ಮಾ ಜಗತ್ಸ್ವಾಮೀ ವಾಗ್ಮೀ ಚೈದ್ಯಶಿರೋಹರಃ ॥ 71 ॥
ಗುರುಶ್ಚ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷೋ ವಿಷ್ಣುಶ್ಚ ಮಧುಸೂದನಃ ।
ಗುರುಮಾಧವಲೋಕೇಶೋ ಗುರುವಾಮನರೂಪಧೃಕ್ ॥ 72 ॥
ವಿಹಿತೋತ್ತಮಸತ್ಕಾರೋ ವಾಸವಾಪ್ತರಿಪು ಇಷ್ಟದಃ । ? ವಾಸವಾತ್ಪರಿತುಷ್ಟಿತಃ
ಉತ್ತಂಕಹರ್ಷದಾತ್ಮಾ ಯೋ ದಿವ್ಯರೂಪಪ್ರದರ್ಶಕಃ ॥ 73 ॥
ಜನಕಾವಗತಸ್ತೋತ್ರೋ ಭಾರತಃ ಸರ್ವಭಾವನಃ ।
ಅಸೋಢ್ಯಯಾದವೋದ್ರೇಕೋ ವಿಹಿತಾತ್ಪರಿಪೂಜಿತಃ ॥ 74 ॥ ??
soDhya – unable to bear; yAdavodrekaH – excessive predominance of Yadavas
ಸಮುದ್ರಕ್ಷಪಿತಾಶ್ಚರ್ಯಮುಸಲೋ ವೃಷ್ಣಿಪುಂಗವಃ ।
ಮುನಿಶಾರ್ದೂಲಪದ್ಮಾಂಕಃ ಸನಾದಿತ್ರಿದಶಾರ್ದಿತಃ ॥ 75 ॥ ??
ಗುರುಪ್ರತ್ಯವಹಾರೋಕ್ತಃ ಸ್ವಧಾಮಗಮನೋತ್ಸುಕಃ ।
ಪ್ರಭಾಸಾಲೋಕನೋದ್ಯುಕ್ತೋ ನಾನಾವಿಧನಿಮಿತ್ತಕೃತ್ ॥ 76 ॥
ಸರ್ವಯಾದವಸಂಸೇವ್ಯಃ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟಪರಿಚ್ಛದಃ ।
ವೇಲಾಕಾನನಸಂಚಾರೀ ವೇಲಾನೀಲಹತಶ್ರಮಃ ॥ 77 ॥
ಕಾಲಾತ್ಮಾ ಯಾದವಾನನ್ತಸ್ತುತಿಸನ್ತುಷ್ಟಮಾನಸಃ ।
ದ್ವಿಜಾಲೋಕನಸನ್ತುಷ್ಟಃ ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥಮಹೋತ್ಸವಃ ॥ 78 ॥ ??
ಸತ್ಕಾರಾಹ್ಲಾದಿತಾಶೇಷಭೂಸುರೋ ಭೂಸುರಪ್ರಿಯಃ ।
ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥಪ್ಲುತಃ ಪುಣ್ಯಃ ಪುಣ್ಯದಸ್ತೀರ್ಥಪಾವನಃ ॥ 79 ॥
ವಿಪ್ರಸಾತ್ಸ್ವಕೃತಃ ಕೋಟಿಶತಕೋಟಿಸುವರ್ಣದಃ ।
ಸ್ವಮಾಯಾಮೋಹಿತಾಶೇಷರುದ್ರವೀರೋ ವಿಶೇಷಜಿತ್ ॥ 80 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದೇವಃ ಶ್ರುತಿಮಾನ್ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣಹಿತಾಯ ಚ ।
ವರಶೀಲಃ ಶಿವಾರಮ್ಭಃ ಸ್ವಸಂವಿಜ್ಞಾತಮೂರ್ತ್ತಿಮಾನ್ ॥ 81 ॥
ಸ್ವಭಾವಭದ್ರಃ ಸನ್ಮಿತ್ರಃ ಸುಶರಣ್ಯಃ ಸುಲಕ್ಷಣಃ ।
ಸಾಮಗಾನಪ್ರಿಯೋ ಧರ್ಮೋ ಧೇನುವರ್ಮತಮೋಽವ್ಯಯಃ ॥ 82 ॥ ??
ಚತುರ್ಯುಗಕ್ರಿಯಾಕರ್ತ್ತಾ ವಿಶ್ವರೂಪಪ್ರದರ್ಶಕಃ ।
ಅಕಾಲಸನ್ಧ್ಯಾಘಟನಃ ಚಕ್ರಾಂಕಿತಶ್ಚ ಭಾಸ್ಕರಃ ॥ 83 ॥
ದುಷ್ಟಪ್ರಮಥನಃ ಪಾರ್ಥಪ್ರತಿಜ್ಞಾಪ್ರತಿಪಾಲಕಃ ।
ಮಹಾಧನೋ ಮಹಾವೀರೋ ವನಮಾಲಾವಿಭೂಷಣಃ ॥ 84 ॥
ಸುರಃ ಸೂರ್ಯೋ ಮೃಕಂಡಶ್ಚ ಭಾಸ್ಕರೋ ವಿಶ್ವಪೂಜಿತಃ ।
ರವಿಸ್ತಮೋಹಾ ವಹ್ನಿಶ್ಚ ವಾಡವೋ ವಡವಾನಲಃ ॥ 85 ॥
ದೈತ್ಯದರ್ಪವಿನಾಶೀ ಚ ಗರುಡೋ ಗರುಡಾಗ್ರಜಃ ।
ಪ್ರಪಂಚೀ ಪಂಚರೂಪಶ್ಚ ಲತಾಗುಲ್ಮಶ್ಚ ಗೋಪತಿಃ ॥ 86 ॥
ಗಂಗಾ ಚ ಯಮುನಾರೂಪೀ ಗೋದಾ ವೇತ್ರಾವತೀ ತಥಾ ।
ಕಾವೇರೀ ನರ್ಮದಾ ತಾಪೀ ಗಂಡಕೀ ಸರಯೂ ರಜಃ ॥ 87 ॥
ರಾಜಸಸ್ತಾಮಸಃ ಸಾತ್ತ್ವೀ ಸರ್ವಾಂಗೀ ಸರ್ವಲೋಚನಃ ।
ಮುದಾಮಯೋಽಮೃತಮಯೋ ಯೋಗಿನೀವಲ್ಲಭಃ ಶಿವಃ ॥ 88 ॥
ಬುದ್ಧೋ ಬುದ್ಧಿಮತಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ವಿಷ್ಣುರ್ಜಿಷ್ಣುಃ ಶಚೀಪತಿಃ ।
ಸೃಷ್ಟಿಚಕ್ರಧರೋ ಲೋಕೋ ವಿಲೋಕೋ ಮೋಹನಾಶನಃ ॥ 89 ॥
ರವೋ ರಾವೋ ರವೋ ರಾವೋ ಬಲೋ ಬಾಲಬಲಾಹಕಃ ।
ಶಿವರುದ್ರೋ ನಲೋ ನೀಲೋ ಲಾಂಗಲೀ ಲಾಂಗಲಾಶ್ರಯಃ ॥ 90 ॥

ಪಾರಕಃ ಪಾರಕೀ ಸಾರ್ವೀ ವಟಪಿಪ್ಪಲಕಾಕೃತೀಃ । ??
ಮ್ಲೇಚ್ಛಹಾ ಕಾಲಹರ್ತಾ ಚ ಯಶೋ ಜ್ಞಾನಂ ಚ ಏವ ಚ ॥ 91 ॥
ಅಚ್ಯುತಃ ಕೇಶವೋ ವಿಷ್ಣುರ್ಹರಿಃ ಸತ್ಯೋ ಜನಾರ್ದನಃ ।
ಹಂಸೋ ನಾರಾಯಣೋ ಲೀಲೋ ನೀಲೋ ಭಕ್ತಪರಾಯಣಃ ॥ 92 ॥
ಮಾಯಾವೀ ವಲ್ಲಭಗುರುರ್ವಿರಾಮೋ ವಿಷನಾಶನಃ ।
ಸಹಸ್ರಭಾನುರ್ಮಹಾಭಾನುರ್ವೀರಭಾನುರ್ಮಹೋದಧಿಃ ॥ 93 ॥
ಸಮುದ್ರೋಽಬ್ಧಿರಕೂಪಾರಃ ಪಾರಾವಾರಸರಿತ್ಪತಿಃ ।
ಗೋಕುಲಾನನ್ದಕಾರೀ ಚ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಪ್ರತಿಪಾಲಕಃ ॥ 94 ॥
ಸದಾರಾಮಃ ಕೃಪಾರಾಮೋ ಮಹಾರಾಮೋ ಧನುರ್ಧರಃ ।
ಪರ್ವತಃ ಪರ್ವತಾಕಾರೋ ಗಯೋ ಗೇಯೋ ದ್ವಿಜಪ್ರಿಯಃ ॥ 95 ॥
ಕಮಲಾಶ್ವತರೋ ರಾಮೋ, ಭವ್ಯೋ ಯಜ್ಞಪ್ರವರ್ತ್ತಕಃ ।
ದ್ಯೌರ್ದಿವೌ ದಿವಓ ದಿವ್ಯೌ ಭಾವೀ ಭಾವಭಯಾಪಹಾ ॥ 96 ॥
ಪಾರ್ವತೀಭಾವಸಹಿತೋ ಭರ್ತ್ತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀವಿಲಾಸವಾನ್ ।
ವಿಲಾಸೀ ಸಹಸೀ ಸರ್ವೋ ಗುರ್ವೀ ಗರ್ವಿತಲೋಚನಃ ॥ 97 ॥
ಮಾಯಾಚಾರೀ ಸುಧರ್ಮಜ್ಞೋ ಜೀವನೋ ಜೀವನಾನ್ತಕಃ ।
ಯಮೋ ಯಮಾರಿರ್ಯಮನೋ ಯಾಮೀ ಯಾಮವಿಧಾಯಕಃ ॥ 98 ॥
ಲಲಿತಾ ಚನ್ದ್ರಿಕಾಮಾಲೀ ಮಾಲೀ ಮಾಲಾಮ್ಬುಜಾಶ್ರಯಃ ।
ಅಮ್ಬುಜಾಕ್ಷೋ ಮಹಾಯಕ್ಷೋ ದಕ್ಷಶ್ಚಿನ್ತಾಮಣಿಃ ಪ್ರಭುಃ ॥ 99 ॥
ಮೇರೋಶ್ಚೈವ ಚ ಕೇದಾರಬದರ್ಯ್ಯಾಶ್ರಮಮಾಗತಃ ।
ಬದರೀವನಸನ್ತಪ್ತೋ ವ್ಯಾಸಃ ಸತ್ಯವತೀ ಸುತಃ ॥ 100 ॥

ಭ್ರಮರಾರಿನಿಹನ್ತಾ ಚ ಸುಧಾಸಿನ್ಧುವಿಧೂದಯಃ ।
ಚನ್ದ್ರೋ ರವಿಃ ಶಿವಃ ಶೂಲೀ ಚಕ್ರೀ ಚೈವ ಗದಾಧರಃ ॥ 101 ॥
ಸಹಸ್ರನಾಮ ಚ ಗುರೋಃ ಪಠಿತವ್ಯಂ ಸಮಾಹಿತೈಃ ।
ಸ್ಮರಣಾತ್ಪಾಪರಾಶೀನಾಂ ಖಂಡನಂ ಮೃತ್ಯುನಾಶನಮ್ ॥ 102 ॥
ಗುರುಭಕ್ತಪ್ರಿಯಕರಂ ಮಹಾದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶನಮ್ ।
ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ಸುರಾಪಾನಂ ಪರಸ್ತ್ರೀಗಮನಂ ತಥಾ ॥ 103 ॥
ಪರದ್ರವ್ಯಾಪಹರಣಂ ಪರದೋಷಸಮನ್ವಿತಮ್ ।
ಮಾನಸಂ ವಾಚಿಕಂ ಕಾಯಂ ಯತ್ಪಾಪಂ ಪಾಪಸಮ್ಭವಮ್ ॥ 104 ॥
ಸಹಸ್ರನಾಮಪಠನಾತ್ಸರ್ವಂ ನಶ್ಯತಿ ತತ್ಕ್ಷಣಾತ್ ।
ಮಹಾದಾರಿದ್ರ್ಯಯುಕ್ತೋ ಯೋ ಗುರುರ್ವಾ ಗುರುಭಕ್ತಿಮಾನ್ ॥ 105 ॥
ಕಾರ್ತಿಕ್ಯಾಂ ಯಃ ಪಠೇದ್ರಾತ್ರೌ ಶತಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಪಠೇತ್ ।
ಸುವರ್ಣಾಮ್ಬರಧಾರೀ ಚ ಸುಗನ್ಧಪುಷ್ಪಚನ್ದನೈಃ ॥ 106 ॥
ಪುಸ್ತಕಂ ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ಚ ನೈವೇದ್ಯಾದಿಭಿರೇವ ಚ ।
ಮಹಾಮಾಯಾಂಕಿತೋ ಧೀರೋ ಪದ್ಮಮಾಲಾವಿಭೂಷಣಃ ॥ 107 ॥
ಪ್ರಾತರಷ್ಟೋತ್ತರಂ ದೇವಿ ಪಠನ್ನಾಮ ಸಹಸ್ರಕಮ್ ।
ಚೈತ್ರಶುಕ್ಲೇ ಚ ಕೃಷ್ಣೇ ಚ ಕುಹುಸಂಕ್ರಾನ್ತಿವಾಸರೇ ॥ 108 ॥
ಪಠಿತವ್ಯಂ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಮೋಹಯೇತ್ಕ್ಷಣಾತ್ ।
ಮುಕ್ತಾನಾಮ್ಮಾಲಯಾ ಯುಕ್ತೋ ಗುರುಭಕ್ತ್ಯಾ ಸಮನ್ವಿತಃ ॥ 109 ॥
ರವಿವಾರೇ ಚ ಶುಕ್ರೇ ಚ ದ್ವಾದಶ್ಯಾಂ ಶ್ರಾದ್ಧವಾಸರೇ ।
ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ಭೋಜಯಿತ್ವಾ ಚ ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ವಿಧಾನತಃ ॥ 110 ॥

ಪಠನ್ನಾಮಸಹಸ್ರಂ ಚ ತತಃ ಸಿದ್ಧಿಃ ಪ್ರಜಾಯತೇ ।
ಮಹಾನಿಶಾಯಾಂ ಸತತಂ ಗುರೌ ವಾ ಯಃ ಪಠೇತ್ಸದಾ ॥ 111 ॥
ದೇಶಾನ್ತರಗತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸಮಾಯಾತಿ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇ ಚ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಸುನ್ದರ್ಯಃ ಕಾಮಮೋಹಿತಾಃ ॥ 112 ॥
ಮುಗ್ಧಾಃ ಸ್ವಯಂ ಸಮಾಯಾನ್ತಿ ಗೌರವಾಚ್ಚ ಭಜನ್ತಿ ತಾಃ ।
ರೋಗಾರ್ತ್ತೋ ಮುಚ್ಯತೇ ರೋಗಾತ್ಬದ್ಧೋ ಮುಚ್ಯೇತ ಬನ್ಧನಾತ್ ॥ 113 ॥
ಗುರ್ವಿಣೀ ವಿನ್ದತೇ ಪುತ್ರಂ ಕನ್ಯಾ ವಿನ್ದತಿ ಸತ್ಪತಿಮ್ ।
ರಾಜಾನೋ ವಶತಾಂ ಯಾನ್ತಿ ಕಿಮ್ಪುನಃ ಕ್ಷುದ್ರಮಾನುಷಾಃ ॥ 114 ॥
ಸಹಸ್ರನಾಮಶ್ರವಣಾತ್ಪಠನಾತ್ಪೂಜನಾತ್ಪ್ರಿಯೇ ।
ಧಾರಣಾತ್ಸರ್ವಮಾಪ್ನೋತಿ ಗುರವೋ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥ 115 ॥
ಯಃ ಪಠೇದ್ಗುರುಭಕ್ತಃ ಸನ್ ಸ ಯಾತಿ ಪರಮಂ ಪದಮ್ ।
ಕೃಷ್ಣೇನೋಕ್ತಂ ಸಮಾಸಾದ್ಯ ಮಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಪುರಾ ಶಿವಮ್ ॥ 116 ॥
ನಾರದಾಯ ಮಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ನಾರದೇನ ಪ್ರಕಾಶಿತಮ್ ।
ಮಯಾ ತ್ವಯಿ ವರಾರೋಹೇ! ಪ್ರೋಕ್ತಮೇತತ್ಸುದುರ್ಲಭಮ್ ॥ 117 ॥
ಶಠಾಯ ಪಾಪಿನೇ ಚೈವ ಲಮ್ಪಟಾಯ ವಿಶೇಷತಃ ।
ನ ದಾತವ್ಯಂ ನ ದಾತವ್ಯಂ ನ ದಾತವ್ಯಂ ಕದಾಚನ ॥ 118 ॥
ದೇಯಂ ದಾನ್ತಾಯ ಶಿಷ್ಯಾಯ ಗುರುಭಕ್ತಿರತಾಯ ಚ ।
ಗೋದಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞಶ್ಚ ವಾಜಪೇಯಶತಾನಿ ಚ ॥ 119 ॥
ಅಶ್ವಮೇಧಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಪಠತಶ್ಚ ಫಲಂ ಲಭೇತ್ ।
ಮೋಹನಂ ಸ್ತಮ್ಭನಂ ಚೈವ ಮಾರಣೋಚ್ಚಾಟನಾದಿಕಮ್ ॥ 120 ॥

ಯದ್ಯದ್ವಾಂಛತಿ ಚಿತ್ತೇ ತು ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಗುರುಭಕ್ತಿತಃ ।
ಏಕಾದಶ್ಯಾಂ ನರಃ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಸುಗನ್ಧದ್ರವ್ಯಸಂಯುತಃ ॥ 121 ॥
ಆಹಾರಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ ದತ್ತ್ವಾ ದಕ್ಷಿಣಾಂ ಸ್ವರ್ಣಭೂಷಣಮ್ ।
ಆರಮ್ಭಕರ್ತ್ತಾಸೌ ಸರ್ವಂ ಸರ್ವಮಾಪ್ನೋತಿ ಮಾನವಃ ॥ 122 ॥
ಶತಾವರ್ತ್ತಂ ಸಹಸ್ರಂಚ ಯಃ ಪಠೇದ್ಗುರವೇ ಜನಾಃ ।
ಗುರುಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದಾತ್ಸರ್ವಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 123 ॥
ಯದ್ಗೇಹೇ ಪುಸ್ತಕಂ ದೇವಿ ಪೂಜಿತಂ ಚೈವ ತಿಷ್ಠತಿ ॥
ನ ಮಾರೀ ನ ಚ ದುರ್ಭಿಕ್ಷಂ ನೋಪಸರ್ಗಂ ಭಯಂ ಕ್ವಚಿತ್ ॥ 124 ॥
ಸರ್ಪಾದಿಭೂತಯಕ್ಷಾದ್ಯಾ ನಶ್ಯನ್ತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ।
ಶ್ರೀಗುರುರ್ವಾ ಮಹಾದೇವಿ! ವಸೇತ್ತಸ್ಯ ಗೃಹೇ ತಥಾ ॥ 125 ॥
ಯತ್ರ ಗೇಹೇ ಸಹಸ್ರಂ ಚ ನಾಮ್ನಾಂ ತಿಷ್ಠತಿ ಪೂಜಿತಮ್ ।
ಶ್ರೀಗುರೋಃ ಕೃಪಯಾ ಶಿಷ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಸಾಯುಜ್ಯಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 126 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಹರಿಕೃಷ್ಣವಿನಿರ್ಮಿತೇ ಬೃಹಜ್ಜ್ಯೋತಿಷಾರ್ಣವೇಽಷ್ಟಮೇ
ಧರ್ಮಸ್ಕನ್ಧೇ ಸಮ್ಮೋಹನತನ್ತ್ರೋಕ್ತಶ್ರೀಗುರುಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

Also Read 1000 Names of Shri Guru:

1000 Names of Sri Guru | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Guru | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top