Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Guru | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Shri Guru Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീഗുരുസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥

॥ ഓം ഗം ഗണപതയേ നമഃ ॥
॥ ശ്രീഗുരവേ നമഃ ॥
॥ ശ്രീപരമഗുരവേ നമഃ ॥
॥ ശ്രീപരാത്പരഗുരവേ നമഃ ॥
॥ ശ്രീപരമേഷ്ഠിഗുരവേ നമഃ ॥
॥ ഓം ശ്രീപരമാത്മനേ നമഃ ॥
॥ ശ്രീശിവോക്തം ശ്രീഹരികൃഷ്ണവിരചിതം ॥

॥ അഥ ശ്രീഗുരുസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥
കൈലാസശിഖരാസീനം ചന്ദ്രഖണ്ഡവിരാജിതം ।
പപ്രച്ഛ വിനയാദ്ഭക്ത്യാ ഗൌരീ നത്വാ വൃഷധ്വജം ॥ 1 ॥
॥ ശ്രീദേവ്യുവാച ॥
ഭഗവന്‍ സര്‍വധര്‍മജ്ഞ സര്‍വശാസ്ത്രവിശാരദ ।
കേനോപായേന ച കലൌ ലോകാര്‍തിര്‍നാശമേഷ്യതി ॥ 2 ॥
തന്‍മേ വദ മഹാദേവ യദി തേഽസ്തി ദയാ മയി ।

॥ ശ്രീമഹാദേവ ഉവാച ॥
അസ്തി ഗുഹ്യതമം ത്വേകം ജ്ഞാനം ദേവി സനാതനം ॥ 3 ॥
അതീവ ച സുഗോപ്യം ച കഥിതും നൈവ ശക്യതേ ।
അതീവ മേ പ്രിയാസീതി കഥയാമി തഥാപി തേ ॥ 4 ॥
സര്‍വം ബ്രഹ്മമയം ഹ്യേതത്സംസാരം സ്ഥൂലസൂക്ഷ്മകം ।
പ്രകൃത്യാ തു വിനാ നൈവ സംസാരോ ഹ്യുപപദ്യതേ ॥ 5 ॥
തസ്മാത്തു പ്രകൃതിര്‍മൂലകാരണം നൈവ ദൃശ്യതേ ।
രൂപാണി ബഹുസങ്ഖ്യാനി പ്രകൃതേഃ സന്തി മാനിനി ॥ 6 ॥
തേഷാം മധ്യേ പ്രധാനം തു ഗുരുരൂപം മനോരമം ।
വിശേഷതഃ കലിയുഗേ നരാണാം ഭുക്തിമുക്തിദം ॥ 7 ॥
തസ്യോപാസകാശ്ചൈവ ബ്രഹ്മാവിഷ്ണുശിവാദയഃ ।
സൂര്യശ്ചന്ദ്രശ്ച വരുണഃ കുബേരോഽഗ്നിസ്തഥാപരാഃ ॥ 8 ॥
ദുര്‍വാസാശ്ച വസിഷ്ഠശ്ച ദത്താത്രേയോ ബൃഹസ്പതിഃ ।
ബഹുനാത്ര കിമുക്തേന സര്‍വേദേവാ ഉപാസകാഃ ॥ 9 ॥
ഗുരൂണാം ച പ്രസാദേന ഭുക്തിമുക്ത്യാദിഭാഗിനഃ ।
സംവിത്കല്‍പം പ്രവക്ഷ്യാമി സച്ചിദാനന്ദലക്ഷണം ॥ 10 ॥

യത്കല്‍പാരാധനേനൈവ സ്വാത്മാനന്ദോ വിരാജതേ ।
മേരോരുത്തരദേശേ തു ശിലാഹൈമാവതീ പുരീ ॥ 11 ॥
ദശയോജനവിസ്തീര്‍ണാ ദീര്‍ഘഷോഡശയോജനാ ।
വരരത്നൈശ്ച ഖചിതാ അമൃതം സ്രവതേ സദാ ॥ 12 ॥
സോത്ഥിതാ ശബ്ദനിര്‍മുക്താ തൃണവൃക്ഷവിവര്‍ജിതാ ।
തസ്യോപരി വരാരോഹേ സംസ്ഥിതാ സിദ്ധമൂലികാ ॥ 13 ॥
വേദികാജനനിര്‍മുക്താ തന്നദീജലസംസ്ഥിതാ ।
വേദികാമധ്യദേശേ തു സംസ്ഥിതം ച ശിവാലയം ॥ 14 ॥
ഹസ്താഷ്ടകസുവിസ്താരം സമന്താച്ച തഥൈവ ച ।
തസ്യോപരി ച ദേവേശി ഹ്യുപവിഷ്ടോ ഹ്യഹം പ്രിയേ ॥ 15 ॥
ദിവ്യാബ്ദവര്‍ഷപഞ്ചാശത്സമാധൌ സംസ്ഥിതോ ഹ്യഹം ।
മഹാഗുരുപദേ ദൃഷ്ടം ഗൂഢം കൌതുഹലം മയാ ॥ 16 ॥

വിനിയോഗഃ-
ഓം അസ്യ ശ്രീഗുരുസഹസ്രനാമമാലാമന്ത്രസ്യ
ശ്രീസദാശിവഋഷിഃ
നാനാവിധാനി ഛന്ദാംസി ശ്രീഗുരുര്‍ദേവതാ ശ്രീഗുരുപ്രീത്യര്‍ഥേ
സകലപുരുഷാര്‍ഥസിദ്ധ്യര്‍ഥേ
ശ്രീഗുരുസഹസ്രനാമ ജപേ വിനിയോഗഃ ।

॥ അഥാങ്ഗന്യാസഃ ॥
ശ്രീസദാശിവഋഷയേ നമഃ ശിരസി ॥
ശ്രീനാനാവിധഛന്ദേഭ്യോ നമഃ മുഖേ ॥
ശ്രീഗുരുദേവതായൈ നമഃ ഹൃദയേ ॥
ശ്രീ ഹം ബീജായ നമഃ ഗുഹ്യേ ॥
ശ്രീ ശം ശക്തയേ നമഃ പാദയോഃ ॥
ശ്രീ ക്രൌം കീലകായ നമഃ സര്‍വാങ്ഗേ ॥

॥ അഥ ഗുരുഗായത്രീമന്ത്രഃ ॥
ഓം ഗുരുദേവായ വിദ്മഹേ പരമഗുരവേ ച ധീമഹി
തന്നോ പുരുഷഃ പ്രചോദയാത് ॥
॥ ഇതി ഗുരുഗായത്രീമന്ത്രഃ ॥

॥ അഥ കരന്യാസഃ ॥
ഓം സദാശിവഗുരവേ നമഃ അങ്ഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ।
ഓം വിഷ്ണുഗുരവേ നമഃ തര്‍ജനീഭ്യാം നമഃ ।
ഓം ബ്രഹ്മഗുരവേ നമഃ മധ്യമാഭ്യാം നമഃ ।
ഓം ഗുരു ഇന്ദ്രായ നമഃ അനാമികാഭ്യാം നമഃ ।
ഓം ഗുരുസകലദേവരൂപിണേ നമഃ കനിഷ്ഠികാഭ്യാം നമഃ ।
ഓം ഗുരുപഞ്ചതത്ത്വാത്മനേ നമഃ കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ।

॥ അഥ ഹൃദയാദിന്യാസഃ ॥
ഓം സദാശിവഗുരവേ നമഃ ഹൃദയായനമഃ ।
ഓം വിഷ്ണുഗുരവേ നമഃ ശിരസേ സ്വാഹാ ।
ഓം ബ്രഹ്മഗുരവേ നമഃ ശിഖായൈ വഷട് ।
ഓം ഗുരു ഇന്ദ്രായ നമഃ നേത്രത്രയായ വൌഷട് ।
ഓം ഗുരുസകലദേവരൂപിണേ നമഃ കവചായ ഹും ।
ഓം ഗുരുപഞ്ചതത്ത്വാത്മനേ നമഃ അസ്ത്രായ ഫട് ।

॥ അഥ ധ്യാനം ॥
ഹംസാഭ്യാം പരിവൃത്തപത്രകമലൈര്‍ദിവ്യൈര്‍ജഗത്കാരണൈ-
ര്‍വിശ്വോത്കീര്‍ണമനേകദേഹനിലയം സ്വച്ഛന്ദമാത്മേച്ഛയാ ।
തത്തദ്യോഗ്യതയാ സ്വദേശികതനും ഭാവൈകദീപാങ്കുരം ।
പ്രത്യക്ഷാക്ഷരവിഗ്രഹം ഗുരുപദം ധ്യായേദ്ദ്വിബാഹും ഗുരും ॥ 17 ॥
വിശ്വം വ്യാപിതമാദിദേവമമലം നിത്യം പരന്നിഷ്കലം
നിത്യോത്ഫുല്ലസഹസ്രപത്രകമലൈര്‍നിത്യാക്ഷരൈര്‍മണ്ഡപൈഃ ।
നിത്യാനന്ദമനന്തപൂര്‍ണമഖിലന്തദ്ബ്രഹ്മ നിത്യം സ്മരേ-
ദാത്മാനം സ്വമനുപ്രവിശ്യ കുഹരേ സ്വച്ഛന്ദതഃ സര്‍വഗം ॥ 18 ॥
॥ ഇതി ധ്യാനം ॥

॥ അഥ മന്ത്രഃ ॥
॥ ഓം ഐം ഹ്രീം ശ്രീം ഗുരവേ നമഃ ॥
॥ ഇതി മന്ത്രഃ ॥

ത്വം ഹി മാമനുസന്ധേഹി സഹസ്രശിരസമ്പ്രഭും ।
തദാ മുഖേഷു മേ ന്യസ്തം സഹസ്രം ലക്ഷ്യതേ സ്തദാ ॥ 19 ॥
ഇദം വിശ്വഹിതാര്‍ഥായ രസനാരങ്ഗഗോചരം ।
പ്രകാശയിത്വാ മേദിന്യാം പരമാഗമസമ്മതാം ॥ 20 ॥

ഇദം ശഠായ മൂര്‍ഖായ നാസ്തികായ പ്രകീര്‍തനേ ।
അസൂയോപഹതായാപി ന പ്രകാശ്യം കദാചന ॥ 21 ॥
വിവേകിനേ വിശുദ്ധായ വേദമാര്‍ഗാനുസാരിണേ ।
ആസ്തികായാത്മനിഷ്ഠായ സ്വാത്മന്യവികൃതായ ച ॥ 22 ॥
ഗുരുനാമസഹസ്രം തേ കൃതധീരുദിതേ ജയേ ।
ഭക്തിഗംയസ്ത്രയീമൂര്‍തിര്‍ഭാസക്തോ വസുധാധിപഃ ॥ 23 ॥
ദേവദേവോ ദയാസിന്ധുര്‍ദേവദേവശിഖാമണിഃ ।
സുഖാഭാവഃ സുഖാചാരഃ ശിവദോ മുദിതാശയഃ ॥ 24 ॥
അവിക്രിയഃ ക്രിയാമൂര്‍തിരധ്യാത്മാ ച സ്വരൂപവാന്‍ ।
സൃഷ്ട്യാമലക്ഷ്യോ ഭൂതാത്മാ ധര്‍മീ യാത്രാര്‍ഥചേഷ്ടിതഃ ॥ 25 ॥
അന്തര്യാമീ കാലരൂപഃ കാലാവയവിരൂപിണഃ ।
നിര്‍ഗുണശ്ച കൃതാനന്ദോ യോഗീ നിദ്രാനിയോജകഃ ॥ 26 ॥
മഹാഗുണാന്തര്‍നിക്ഷിപ്തഃ പുണ്യാര്‍ണവപുരാത്മവാന്‍ ।
നിരവദ്യഃ കൃപാമൂര്‍തിര്‍ന്യായവാക്യനിയാമകഃ ॥ 27 ॥
അദൃഷ്ടചേഷ്ടഃ കൂടസ്ഥോ ധൃതലൌകികവിഗ്രഹഃ ।
മഹര്‍ഷിമാനസോല്ലാസോ മഹാമങ്ഗലദായകഃ ॥ 28 ॥
സന്തോഷിതഃ സുരവ്രാതഃ സാധുചിത്തപ്രസാദകഃ ।
ശിവലോകായ നിര്‍ദേഷ്ടാ ജനാര്‍ദനശ്ച വത്സലഃ ॥ 29 ॥
സ്വശക്ത്യുദ്ധാടിതാശേഷകപാടഃ പിതൃവാഹനഃ ।
ശേഷോരഗഫണഞ്ഛത്രഃ ശോഷോക്ത്യാസ്യസഹസ്രകഃ ॥ 30 ॥

കൃതാത്മവിദ്യാവിന്യാസോ യോഗമായാഗ്രസംഭവഃ ।
അഞ്ജനസ്നിഗ്ധനയനഃ പര്യായാങ്കുരിതസ്മിതഃ ॥ 31 ॥
ലീലാക്ഷസ്തരലാലോകസ്ത്രിപുരാസുരഭഞ്ജനഃ ।
ദ്വിജോദിതസ്വസ്ത്യയനോ മന്ത്രപൂതോ ജലാപ്ലുതഃ ॥ 32 ॥
പ്രശസ്തനാമകരണോ ജാതുചങ്ക്രമണോത്സുകഃ ।
വ്യാലവിചൂലികാരത്നഘോഷോ ഘോഷപ്രഹര്‍ഷണഃ ॥ 33 ॥
സന്‍മുഖഃ പ്രതിബിംബാര്‍ഥീ ഗ്രീവാവ്യാഘ്രനഖോജ്ജ്വലഃ ।
പങ്കാനുലേപരുചിരോ മാംസലോരുകടീതലഃ ॥ 34 ॥
ദൃഷ്ടജാനുകരദ്വന്ദ്വഃ പ്രതിബിംബാനുകാരകൃത് ।
അവ്യക്തവര്‍ണവ്യാവൃത്തിഃ സ്മിതലക്ഷ്യരദോദ്ഗമഃ ॥ 35 ॥
ധാത്രീകരസമാലംബീ പ്രസ്ഖലച്ചിത്രചങ്ക്രമഃ । ??
ക്ഷേമണീ ക്ഷേമണാപ്രീതോ വേണുവാദ്യവിശാരദഃ ॥ 36 ॥
നിയുദ്ധലീലാസംഹൃഷ്ടഃ കണ്ഠാനുകൃതകോകിലഃ ।
ഉപാത്തഹംസഗമനഃ സര്‍വസത്ത്വരുതാനുകൃത് ॥ 37 ॥
മനോജ്ഞഃ പല്ലവോത്തംസഃ പുഷ്പസ്വേച്ഛാത്മകുണ്ഡലഃ ।
മഞ്ജുസഞ്ജിതമഞ്ജീരപാദഃ കാഞ്ചനകങ്കണഃ ॥ 38 ॥
അന്യോന്യസ്പര്‍ശനക്രീഡാപടുഃ പരമകേതനഃ ।
പ്രതിധ്വാനപ്രമുദിതഃ ശാഖാചതുരചങ്ക്രമഃ ॥ 39 ॥
ബ്രഹ്മത്രാണകരോ ധാതൃസ്തുതഃ സര്‍വാര്‍ഥസാധകഃ ।
ബ്രഹ്മബ്രഹ്മമയോഽവ്യക്തഃ തേജാസ്തവ്യഃ സുഖാത്മകഃ ॥ 40 ॥

നിരുക്തോ വ്യാകൃതോ വ്യക്തിര്‍നിരാലംബവിഭാവനഃ ।
പ്രഭവിഷ്ണുരതന്ദ്രീകോ ദേവവൃക്ഷാദിരൂപധൃക് ॥ 41 ॥
ആകാശഃ സര്‍വദേവാദിരണീയസ്ഥൂലരൂപവാന്‍ । ??
വ്യാപ്യാവ്യാപ്യകൃതാകര്‍താ വിചാരാചാരസമ്മതഃ ॥ 42 ॥
ഛന്ദോമയഃ പ്രധാനാത്മാ മൂര്‍തോ മൂര്‍ത്തദ്വയാകൃതിഃ ।
അനേകമൂര്‍തിരക്രോധഃ പരാത്പരപരാക്രമഃ ॥ 43 ॥
സകലാവരണാതീതഃ സര്‍വദേവമഹേശ്വരഃ ।
അനന്യവിഭവഃ സത്യരൂപഃ സ്വര്‍ഗേശ്വരാര്‍ചിതഃ ॥ 44 ॥ ?
മഹാപ്രഭാവജ്ഞാനജ്ഞഃ പൂര്‍വഗഃ സകലാത്മജഃ ।
സ്മിതേക്ഷാഹര്‍ഷിതോ ബ്രഹ്മാ ഭക്തവത്സലവാക്പ്രിയഃ ॥ 45 ॥
ബ്രഹ്മാനന്ദോദധൌതാങ്ഘ്രിഃ ലീലാവൈചിത്ര്യകോവിദഃ ।
വിലാസസകലസ്മേരോ ഗര്‍വലീലാവിലോകനഃ ॥ 46 ॥
അഭിവ്യക്തദയാത്മാ ച സഹജാര്‍ധസ്തുതോ മുനിഃ ।
സര്‍വേശ്വരഃ സര്‍വഗുണഃ പ്രസിദ്ധഃ സാത്വതര്‍ഷഭഃ ॥ 47 ॥
അകുണ്ഠധാമാ ചന്ദ്രാര്‍കഹൃഷ്ടരാകാശനിര്‍മലഃ ।
അഭയോ വിശ്വതശ്ചക്ഷുസ്തഥോത്തമഗുണപ്രഭുഃ ॥ 48 ॥
അഹമാത്മാ മരുത്പ്രാണഃ പരമാത്മാഽഽദ്യശീര്‍ഷവാന്‍ ।
ദാവാഗ്നിഭീതസ്യ ഗുരോര്‍ഗോപ്താ ദാവാനിഗ്നനാശനഃ ॥ 49 ॥ ??
മുഞ്ജാടവ്യഗ്നിശമനഃ പ്രാവൃട്കാലവിനോദവാന്‍ । ?
ശിലാന്യസ്താന്നഭുഗ്ജാതസൌഹിത്യശ്ചാങ്ഗുലാശനഃ ॥ 50 ॥ ??

ഗീതാസ്ഫീതസരിത്പൂരോ നാദനര്‍തിതബര്‍ഹിണഃ ।
രാഗപല്ലവിതസ്ഥാണുര്‍ഗീതാനമിതപാദപഃ ॥ 51 ॥
വിസ്മാരിതതൃണസ്യാഗ്രഗ്രാസീമൃഗവിലോഭനഃ । ??
വ്യാഘ്രാദിഹിംസ്രരജന്തുവൈരഹര്‍താ സുഗായനഃ ॥ 52 ॥ ??
നിഷ്യന്ദധ്യാനബ്രഹ്മാദിവീക്ഷിതോ വിശ്വവന്ദിതഃ ।
ശാഖോത്കീര്‍ണശകുന്തൌഘഛത്രാസ്ഥിതബലാഹകഃ ॥ 53 ॥
അസ്പന്ദഃ പരമാനന്ദചിത്രായിതചരാചരഃ ।
മുനിജ്ഞാനപ്രദോ യജ്ഞസ്തുതോ വാസിഷ്ഠയോഗകൃത് ॥ 54 ॥ ?
ശത്രുപ്രോക്തക്രിയാരൂപഃ ശത്രുയജ്ഞനിവാരണഃ ।
ഹിരണ്യഗര്‍ഭഹൃദയോ മോഹവൃത്തിനിവര്‍തകഃ ॥ 55 ॥ ?
ആത്മജ്ഞാനനിധിര്‍മേധാ കീശസ്തന്‍മാത്രരൂപവാന്‍ । ?? kesha
?? kIsha = monkey, tanmAtrarUpavAn kIshaH – monkey having assumed a very
small size as Hanuman in Lanka while searching for Seeta – wild imagination?

ഇന്ദ്രാഗ്നിവദനഃ കാലനാഭഃ സര്‍വാഗമസ്തുതഃ ॥ 56 ॥
തുരീയഃ സത്ത്വധീഃ സാക്ഷീ ദ്വന്ദ്വാരാമാത്മദൂരഗഃ ।
അജ്ഞാതപാരോ വിശ്വേശഃ അവ്യാകൃതവിഹാരവാന്‍ ॥ 57 ॥
ആത്മപ്രദീപോ വിജ്ഞാനമാത്രാത്മാ ശ്രീനികേതനഃ ।
പൃഥ്വീ സ്വതഃപ്രകാശാത്മാ ഹൃദ്യോ യജ്ഞഫലപ്രദഃ ॥ 58 ॥
ഗുണഗ്രാഹീ ഗുണദ്രഷ്ടാ ഗൂഢസ്വാത്മാനുഭൂതിമാന്‍ ।
കവിര്‍ജഗദ്രൂപദ്രഷ്ടാ പരമാക്ഷരവിഗ്രഹഃ ॥ 59 ॥
പ്രപന്നപാലനോ മാലാമനുര്‍ബ്രഹ്മവിവര്‍ധനഃ ।
വാക്യവാചകശക്ത്യാര്‍ഥഃ സര്‍വവ്യാപീ സുസിദ്ധിദഃ ॥ 60 ॥

സ്വയമ്പ്രഭുരനിര്‍വിദ്യഃ സ്വപ്രകാശശ്ചിരന്തനഃ ।
നാദാത്മാ മന്ത്രകോടീശോ നാനാവാദാനുരോധകഃ ॥ 61 ॥
കന്ദര്‍പകോടിലാവണ്യഃ പരാര്‍ഥൈകപ്രയോജകഃ ।
അഭയീകൃതദേവൌഘഃ കന്യകാബന്ധമോചനഃ ॥ 62 ॥
ക്രീഡാരത്നബലീഹര്‍ത്താ വരുണച്ഛത്രശോഭിതഃ ।
ശക്രാഭിവന്ദിതഃ ശക്രജനനീകുണ്ഡലപ്രദഃ ॥ 63 ॥
യശസ്വീ നാഭിരാദ്യന്തരഹിതഃ സത്കഥാപ്രിയഃ ।
അദിതിപ്രസ്തുതസ്തോത്രോ ബ്രഹ്മാദ്യുത്കൃഷ്ടചേഷ്ടിതഃ ॥ 64 ॥
പുരാണഃ സംയമീ ജന്‍മ ഹ്യധിപഃ ശശകോഽര്‍ഥദഃ ।
ബ്രഹ്മഗര്‍ഭപരാനന്ദഃ പാരിജാതാപഹാരകൃത് ॥ 65 ॥
പൌണ്ഡ്രികപ്രാണഹരണഃ കാശീരാജനിഷൂദനഃ ।
കൃത്യാഗര്‍വപ്രശമനോ വിചകൃത്യാഗര്‍വദര്‍പഹാ ॥ 66 ॥ ???
കംസവിധ്വംസനഃ ശാന്തജനകോടിഭയാര്‍ദനഃ ।
മുനിഗോപ്താ പിതൃവരപ്രദഃ സര്‍വാനുദീക്ഷിതഃ ॥ 67 ॥ ?
കൈലാസയാത്രാസുമുഖോ ബദര്യ്യാശ്രമഭൂഷണഃ ।
ഘണ്ടാകര്‍ണക്രിയാദോഗ്ധാതോഷിതോ ഭക്തവത്സലഃ ॥ 68 ॥ ?
മുനിവൃന്ദാതിഥിര്‍ധ്യേയോ ഘണ്ടാകര്‍ണവരപ്രദഃ ।
തപശ്ചര്യാ പശ്ചിമാദ്യോ ശ്വാസോ പിങ്ഗജടാധരഃ ॥ 69 ॥
പ്രത്യക്ഷീകൃതഭൂതേശഃ ശിവസ്തോതാ ശിവസ്തുതഃ ।
ഗുരുഃ സ്വയം വരാലോകകൌതുകീ സര്‍വസമ്മതഃ ॥ 70 ॥

കലിദോഷനിരാകര്‍ത്താ ദശനാമാ ദൃഢവ്രതഃ ।
അമേയാത്മാ ജഗത്സ്വാമീ വാഗ്മീ ചൈദ്യശിരോഹരഃ ॥ 71 ॥
ഗുരുശ്ച പുണ്ഡരീകാക്ഷോ വിഷ്ണുശ്ച മധുസൂദനഃ ।
ഗുരുമാധവലോകേശോ ഗുരുവാമനരൂപധൃക് ॥ 72 ॥
വിഹിതോത്തമസത്കാരോ വാസവാപ്തരിപു ഇഷ്ടദഃ । ? വാസവാത്പരിതുഷ്ടിതഃ
ഉത്തങ്കഹര്‍ഷദാത്മാ യോ ദിവ്യരൂപപ്രദര്‍ശകഃ ॥ 73 ॥
ജനകാവഗതസ്തോത്രോ ഭാരതഃ സര്‍വഭാവനഃ ।
അസോഢ്യയാദവോദ്രേകോ വിഹിതാത്പരിപൂജിതഃ ॥ 74 ॥ ??
soDhya – unable to bear; yAdavodrekaH – excessive predominance of Yadavas
സമുദ്രക്ഷപിതാശ്ചര്യമുസലോ വൃഷ്ണിപുങ്ഗവഃ ।
മുനിശാര്‍ദൂലപദ്മാങ്കഃ സനാദിത്രിദശാര്‍ദിതഃ ॥ 75 ॥ ??
ഗുരുപ്രത്യവഹാരോക്തഃ സ്വധാമഗമനോത്സുകഃ ।
പ്രഭാസാലോകനോദ്യുക്തോ നാനാവിധനിമിത്തകൃത് ॥ 76 ॥
സര്‍വയാദവസംസേവ്യഃ സര്‍വോത്കൃഷ്ടപരിച്ഛദഃ ।
വേലാകാനനസഞ്ചാരീ വേലാനീലഹതശ്രമഃ ॥ 77 ॥
കാലാത്മാ യാദവാനന്തസ്തുതിസന്തുഷ്ടമാനസഃ ।
ദ്വിജാലോകനസന്തുഷ്ടഃ പുണ്യതീര്‍ഥമഹോത്സവഃ ॥ 78 ॥ ??
സത്കാരാഹ്ലാദിതാശേഷഭൂസുരോ ഭൂസുരപ്രിയഃ ।
പുണ്യതീര്‍ഥപ്ലുതഃ പുണ്യഃ പുണ്യദസ്തീര്‍ഥപാവനഃ ॥ 79 ॥
വിപ്രസാത്സ്വകൃതഃ കോടിശതകോടിസുവര്‍ണദഃ ।
സ്വമായാമോഹിതാശേഷരുദ്രവീരോ വിശേഷജിത് ॥ 80 ॥

ബ്രഹ്മണ്യദേവഃ ശ്രുതിമാന്‍ ഗോബ്രാഹ്മണഹിതായ ച ।
വരശീലഃ ശിവാരംഭഃ സ്വസംവിജ്ഞാതമൂര്‍ത്തിമാന്‍ ॥ 81 ॥
സ്വഭാവഭദ്രഃ സന്‍മിത്രഃ സുശരണ്യഃ സുലക്ഷണഃ ।
സാമഗാനപ്രിയോ ധര്‍മോ ധേനുവര്‍മതമോഽവ്യയഃ ॥ 82 ॥ ??
ചതുര്യുഗക്രിയാകര്‍ത്താ വിശ്വരൂപപ്രദര്‍ശകഃ ।
അകാലസന്ധ്യാഘടനഃ ചക്രാങ്കിതശ്ച ഭാസ്കരഃ ॥ 83 ॥
ദുഷ്ടപ്രമഥനഃ പാര്‍ഥപ്രതിജ്ഞാപ്രതിപാലകഃ ।
മഹാധനോ മഹാവീരോ വനമാലാവിഭൂഷണഃ ॥ 84 ॥
സുരഃ സൂര്യോ മൃകണ്ഡശ്ച ഭാസ്കരോ വിശ്വപൂജിതഃ ।
രവിസ്തമോഹാ വഹ്നിശ്ച വാഡവോ വഡവാനലഃ ॥ 85 ॥
ദൈത്യദര്‍പവിനാശീ ച ഗരുഡോ ഗരുഡാഗ്രജഃ ।
പ്രപഞ്ചീ പഞ്ചരൂപശ്ച ലതാഗുല്‍മശ്ച ഗോപതിഃ ॥ 86 ॥
ഗങ്ഗാ ച യമുനാരൂപീ ഗോദാ വേത്രാവതീ തഥാ ।
കാവേരീ നര്‍മദാ താപീ ഗണ്ഡകീ സരയൂ രജഃ ॥ 87 ॥
രാജസസ്താമസഃ സാത്ത്വീ സര്‍വാങ്ഗീ സര്‍വലോചനഃ ।
മുദാമയോഽമൃതമയോ യോഗിനീവല്ലഭഃ ശിവഃ ॥ 88 ॥
ബുദ്ധോ ബുദ്ധിമതാം ശ്രേഷ്ഠോ വിഷ്ണുര്‍ജിഷ്ണുഃ ശചീപതിഃ ।
സൃഷ്ടിചക്രധരോ ലോകോ വിലോകോ മോഹനാശനഃ ॥ 89 ॥
രവോ രാവോ രവോ രാവോ ബലോ ബാലബലാഹകഃ ।
ശിവരുദ്രോ നലോ നീലോ ലാങ്ഗലീ ലാങ്ഗലാശ്രയഃ ॥ 90 ॥

പാരകഃ പാരകീ സാര്‍വീ വടപിപ്പലകാകൃതീഃ । ??
ംലേച്ഛഹാ കാലഹര്‍താ ച യശോ ജ്ഞാനം ച ഏവ ച ॥ 91 ॥
അച്യുതഃ കേശവോ വിഷ്ണുര്‍ഹരിഃ സത്യോ ജനാര്‍ദനഃ ।
ഹംസോ നാരായണോ ലീലോ നീലോ ഭക്തപരായണഃ ॥ 92 ॥
മായാവീ വല്ലഭഗുരുര്‍വിരാമോ വിഷനാശനഃ ।
സഹസ്രഭാനുര്‍മഹാഭാനുര്‍വീരഭാനുര്‍മഹോദധിഃ ॥ 93 ॥
സമുദ്രോഽബ്ധിരകൂപാരഃ പാരാവാരസരിത്പതിഃ ।
ഗോകുലാനന്ദകാരീ ച പ്രതിജ്ഞാപ്രതിപാലകഃ ॥ 94 ॥
സദാരാമഃ കൃപാരാമോ മഹാരാമോ ധനുര്‍ധരഃ ।
പര്‍വതഃ പര്‍വതാകാരോ ഗയോ ഗേയോ ദ്വിജപ്രിയഃ ॥ 95 ॥
കമലാശ്വതരോ രാമോ, ഭവ്യോ യജ്ഞപ്രവര്‍ത്തകഃ ।
ദ്യൌര്‍ദിവൌ ദിവഓ ദിവ്യൌ ഭാവീ ഭാവഭയാപഹാ ॥ 96 ॥
പാര്‍വതീഭാവസഹിതോ ഭര്‍ത്താ ലക്ഷ്മീവിലാസവാന്‍ ।
വിലാസീ സഹസീ സര്‍വോ ഗുര്‍വീ ഗര്‍വിതലോചനഃ ॥ 97 ॥
മായാചാരീ സുധര്‍മജ്ഞോ ജീവനോ ജീവനാന്തകഃ ।
യമോ യമാരിര്യമനോ യാമീ യാമവിധായകഃ ॥ 98 ॥
ലലിതാ ചന്ദ്രികാമാലീ മാലീ മാലാംബുജാശ്രയഃ ।
അംബുജാക്ഷോ മഹായക്ഷോ ദക്ഷശ്ചിന്താമണിഃ പ്രഭുഃ ॥ 99 ॥
മേരോശ്ചൈവ ച കേദാരബദര്യ്യാശ്രമമാഗതഃ ।
ബദരീവനസന്തപ്തോ വ്യാസഃ സത്യവതീ സുതഃ ॥ 100 ॥

ഭ്രമരാരിനിഹന്താ ച സുധാസിന്ധുവിധൂദയഃ ।
ചന്ദ്രോ രവിഃ ശിവഃ ശൂലീ ചക്രീ ചൈവ ഗദാധരഃ ॥ 101 ॥
സഹസ്രനാമ ച ഗുരോഃ പഠിതവ്യം സമാഹിതൈഃ ।
സ്മരണാത്പാപരാശീനാം ഖണ്ഡനം മൃത്യുനാശനം ॥ 102 ॥
ഗുരുഭക്തപ്രിയകരം മഹാദാരിദ്ര്യനാശനം ।
ബ്രഹ്മഹത്യാ സുരാപാനം പരസ്ത്രീഗമനം തഥാ ॥ 103 ॥
പരദ്രവ്യാപഹരണം പരദോഷസമന്വിതം ।
മാനസം വാചികം കായം യത്പാപം പാപസംഭവം ॥ 104 ॥
സഹസ്രനാമപഠനാത്സര്‍വം നശ്യതി തത്ക്ഷണാത് ।
മഹാദാരിദ്ര്യയുക്തോ യോ ഗുരുര്‍വാ ഗുരുഭക്തിമാന്‍ ॥ 105 ॥
കാര്‍തിക്യാം യഃ പഠേദ്രാത്രൌ ശതമഷ്ടോത്തരം പഠേത് ।
സുവര്‍ണാംബരധാരീ ച സുഗന്ധപുഷ്പചന്ദനൈഃ ॥ 106 ॥
പുസ്തകം പൂജയിത്വാ ച നൈവേദ്യാദിഭിരേവ ച ।
മഹാമായാങ്കിതോ ധീരോ പദ്മമാലാവിഭൂഷണഃ ॥ 107 ॥
പ്രാതരഷ്ടോത്തരം ദേവി പഠന്നാമ സഹസ്രകം ।
ചൈത്രശുക്ലേ ച കൃഷ്ണേ ച കുഹുസങ്ക്രാന്തിവാസരേ ॥ 108 ॥
പഠിതവ്യം പ്രയത്നേന ത്രൈലോക്യം മോഹയേത്ക്ഷണാത് ।
മുക്താനാമ്മാലയാ യുക്തോ ഗുരുഭക്ത്യാ സമന്വിതഃ ॥ 109 ॥
രവിവാരേ ച ശുക്രേ ച ദ്വാദശ്യാം ശ്രാദ്ധവാസരേ ।
ബ്രാഹ്മണാന്‍ഭോജയിത്വാ ച പൂജയിത്വാ വിധാനതഃ ॥ 110 ॥

പഠന്നാമസഹസ്രം ച തതഃ സിദ്ധിഃ പ്രജായതേ ।
മഹാനിശായാം സതതം ഗുരൌ വാ യഃ പഠേത്സദാ ॥ 111 ॥
ദേശാന്തരഗതാ ലക്ഷ്മീഃ സമായാതി ന സംശയഃ ।
ത്രൈലോക്യേ ച മഹാലക്ഷ്മീം സുന്ദര്യഃ കാമമോഹിതാഃ ॥ 112 ॥
മുഗ്ധാഃ സ്വയം സമായാന്തി ഗൌരവാച്ച ഭജന്തി താഃ ।
രോഗാര്‍ത്തോ മുച്യതേ രോഗാത്ബദ്ധോ മുച്യേത ബന്ധനാത് ॥ 113 ॥
ഗുര്‍വിണീ വിന്ദതേ പുത്രം കന്യാ വിന്ദതി സത്പതിം ।
രാജാനോ വശതാം യാന്തി കിമ്പുനഃ ക്ഷുദ്രമാനുഷാഃ ॥ 114 ॥
സഹസ്രനാമശ്രവണാത്പഠനാത്പൂജനാത്പ്രിയേ ।
ധാരണാത്സര്‍വമാപ്നോതി ഗുരവോ നാത്ര സംശയഃ ॥ 115 ॥
യഃ പഠേദ്ഗുരുഭക്തഃ സന്‍ സ യാതി പരമം പദം ।
കൃഷ്ണേനോക്തം സമാസാദ്യ മയാ പ്രോക്തം പുരാ ശിവം ॥ 116 ॥
നാരദായ മയാ പ്രോക്തം നാരദേന പ്രകാശിതം ।
മയാ ത്വയി വരാരോഹേ! പ്രോക്തമേതത്സുദുര്ലഭം ॥ 117 ॥
ശഠായ പാപിനേ ചൈവ ലമ്പടായ വിശേഷതഃ ।
ന ദാതവ്യം ന ദാതവ്യം ന ദാതവ്യം കദാചന ॥ 118 ॥
ദേയം ദാന്തായ ശിഷ്യായ ഗുരുഭക്തിരതായ ച ।
ഗോദാനം ബ്രഹ്മയജ്ഞശ്ച വാജപേയശതാനി ച ॥ 119 ॥
അശ്വമേധസഹസ്രസ്യ പഠതശ്ച ഫലം ലഭേത് ।
മോഹനം സ്തംഭനം ചൈവ മാരണോച്ചാടനാദികം ॥ 120 ॥

യദ്യദ്വാഞ്ഛതി ചിത്തേ തു പ്രാപ്നോതി ഗുരുഭക്തിതഃ ।
ഏകാദശ്യാം നരഃ സ്നാത്വാ സുഗന്ധദ്രവ്യസംയുതഃ ॥ 121 ॥
ആഹാരം ബ്രാഹ്മണേ ദത്ത്വാ ദക്ഷിണാം സ്വര്‍ണഭൂഷണം ।
ആരംഭകര്‍ത്താസൌ സര്‍വം സര്‍വമാപ്നോതി മാനവഃ ॥ 122 ॥
ശതാവര്‍ത്തം സഹസ്രഞ്ച യഃ പഠേദ്ഗുരവേ ജനാഃ ।
ഗുരുസഹസ്രനാമസ്യ പ്രസാദാത്സര്‍വമാപ്നുയാത് ॥ 123 ॥
യദ്ഗേഹേ പുസ്തകം ദേവി പൂജിതം ചൈവ തിഷ്ഠതി ॥
ന മാരീ ന ച ദുര്‍ഭിക്ഷം നോപസര്‍ഗം ഭയം ക്വചിത് ॥ 124 ॥
സര്‍പാദിഭൂതയക്ഷാദ്യാ നശ്യന്തേ നാത്ര സംശയഃ ।
ശ്രീഗുരുര്‍വാ മഹാദേവി! വസേത്തസ്യ ഗൃഹേ തഥാ ॥ 125 ॥
യത്ര ഗേഹേ സഹസ്രം ച നാംനാം തിഷ്ഠതി പൂജിതം ।
ശ്രീഗുരോഃ കൃപയാ ശിഷ്യോ ബ്രഹ്മസായുജ്യമാപ്നുയാത് ॥ 126 ॥

॥ ഇതി ശ്രീഹരികൃഷ്ണവിനിര്‍മിതേ ബൃഹജ്ജ്യോതിഷാര്‍ണവേഽഷ്ടമേ
ധര്‍മസ്കന്ധേ സമ്മോഹനതന്ത്രോക്തശ്രീഗുരുസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥

Also Read 1000 Names of Shri Guru:

1000 Names of Sri Guru | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Guru | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top