Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Guru | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Shri Guru Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீகு³ருஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥

॥ ௐ க³ம் க³ணபதயே நம: ॥
॥ ஶ்ரீகு³ரவே நம: ॥
॥ ஶ்ரீபரமகு³ரவே நம: ॥
॥ ஶ்ரீபராத்பரகு³ரவே நம: ॥
॥ ஶ்ரீபரமேஷ்டி²கு³ரவே நம: ॥
॥ ௐ ஶ்ரீபரமாத்மநே நம: ॥
॥ ஶ்ரீஶிவோக்தம் ஶ்ரீஹரிக்ருʼஷ்ணவிரசிதம் ॥

॥ அத² ஶ்ரீகு³ருஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥
கைலாஸஶிக²ராஸீநம் சந்த்³ரக²ண்ட³விராஜிதம் ।
பப்ரச்ச² விநயாத்³ப⁴க்த்யா கௌ³ரீ நத்வா வ்ருʼஷத்⁴வஜம் ॥ 1 ॥
॥ ஶ்ரீதே³வ்யுவாச ॥
ப⁴க³வந் ஸர்வத⁴ர்மஜ்ஞ ஸர்வஶாஸ்த்ரவிஶாரத³ ।
கேநோபாயேந ச கலௌ லோகார்திர்நாஶமேஷ்யதி ॥ 2 ॥
தந்மே வத³ மஹாதே³வ யதி³ தேঽஸ்தி த³யா மயி ।

॥ ஶ்ரீமஹாதே³வ உவாச ॥
அஸ்தி கு³ஹ்யதமம் த்வேகம் ஜ்ஞாநம் தே³வி ஸநாதநம் ॥ 3 ॥
அதீவ ச ஸுகோ³ப்யம் ச கதி²தும் நைவ ஶக்யதே ।
அதீவ மே ப்ரியாஸீதி கத²யாமி ததா²பி தே ॥ 4 ॥
ஸர்வம் ப்³ரஹ்மமயம் ஹ்யேதத்ஸம்ஸாரம் ஸ்தூ²லஸூக்ஷ்மகம் ।
ப்ரக்ருʼத்யா து விநா நைவ ஸம்ஸாரோ ஹ்யுபபத்³யதே ॥ 5 ॥
தஸ்மாத்து ப்ரக்ருʼதிர்மூலகாரணம் நைவ த்³ருʼஶ்யதே ।
ரூபாணி ப³ஹுஸங்க்²யாநி ப்ரக்ருʼதே: ஸந்தி மாநிநி ॥ 6 ॥
தேஷாம் மத்⁴யே ப்ரதா⁴நம் து கு³ருரூபம் மநோரமம் ।
விஶேஷத: கலியுகே³ நராணாம் பு⁴க்திமுக்தித³ம் ॥ 7 ॥
தஸ்யோபாஸகாஶ்சைவ ப்³ரஹ்மாவிஷ்ணுஶிவாத³ய: ।
ஸூர்யஶ்சந்த்³ரஶ்ச வருண: குபே³ரோঽக்³நிஸ்ததா²பரா: ॥ 8 ॥
து³ர்வாஸாஶ்ச வஸிஷ்ட²ஶ்ச த³த்தாத்ரேயோ ப்³ருʼஹஸ்பதி: ।
ப³ஹுநாத்ர கிமுக்தேந ஸர்வேதே³வா உபாஸகா: ॥ 9 ॥
கு³ரூணாம் ச ப்ரஸாதே³ந பு⁴க்திமுக்த்யாதி³பா⁴கி³ந: ।
ஸம்வித்கல்பம் ப்ரவக்ஷ்யாமி ஸச்சிதா³நந்த³லக்ஷணம் ॥ 10 ॥

யத்கல்பாராத⁴நேநைவ ஸ்வாத்மாநந்தோ³ விராஜதே ।
மேரோருத்தரதே³ஶே து ஶிலாஹைமாவதீ புரீ ॥ 11 ॥
த³ஶயோஜநவிஸ்தீர்ணா தீ³ர்க⁴ஷோட³ஶயோஜநா ।
வரரத்நைஶ்ச க²சிதா அம்ருʼதம் ஸ்ரவதே ஸதா³ ॥ 12 ॥
ஸோத்தி²தா ஶப்³த³நிர்முக்தா த்ருʼணவ்ருʼக்ஷவிவர்ஜிதா ।
தஸ்யோபரி வராரோஹே ஸம்ஸ்தி²தா ஸித்³த⁴மூலிகா ॥ 13 ॥
வேதி³காஜநநிர்முக்தா தந்நதீ³ஜலஸம்ஸ்தி²தா ।
வேதி³காமத்⁴யதே³ஶே து ஸம்ஸ்தி²தம் ச ஶிவாலயம் ॥ 14 ॥
ஹஸ்தாஷ்டகஸுவிஸ்தாரம் ஸமந்தாச்ச ததை²வ ச ।
தஸ்யோபரி ச தே³வேஶி ஹ்யுபவிஷ்டோ ஹ்யஹம் ப்ரியே ॥ 15 ॥
தி³வ்யாப்³த³வர்ஷபஞ்சாஶத்ஸமாதௌ⁴ ஸம்ஸ்தி²தோ ஹ்யஹம் ।
மஹாகு³ருபதே³ த்³ருʼஷ்டம் கூ³ட⁴ம் கௌதுஹலம் மயா ॥ 16 ॥

விநியோக:³-
ௐ அஸ்ய ஶ்ரீகு³ருஸஹஸ்ரநாமமாலாமந்த்ரஸ்ய
ஶ்ரீஸதா³ஶிவருʼஷி:
நாநாவிதா⁴நி ச²ந்தா³ம்ஸி ஶ்ரீகு³ருர்தே³வதா ஶ்ரீகு³ருப்ரீத்யர்தே²
ஸகலபுருஷார்த²ஸித்³த்⁴யர்தே²
ஶ்ரீகு³ருஸஹஸ்ரநாம ஜபே விநியோக:³ ।

॥ அதா²ங்க³ந்யாஸ: ॥
ஶ்ரீஸதா³ஶிவருʼஷயே நம: ஶிரஸி ॥
ஶ்ரீநாநாவித⁴ச²ந்தே³ப்⁴யோ நம: முகே² ॥
ஶ்ரீகு³ருதே³வதாயை நம: ஹ்ருʼத³யே ॥
ஶ்ரீ ஹம் பீ³ஜாய நம: கு³ஹ்யே ॥
ஶ்ரீ ஶம் ஶக்தயே நம: பாத³யோ: ॥
ஶ்ரீ க்ரௌம் கீலகாய நம: ஸர்வாங்கே³ ॥

॥ அத² கு³ருகா³யத்ரீமந்த்ர: ॥
ௐ கு³ருதே³வாய வித்³மஹே பரமகு³ரவே ச தீ⁴மஹி
தந்நோ புருஷ: ப்ரசோத³யாத் ॥
॥ இதி கு³ருகா³யத்ரீமந்த்ர: ॥

॥ அத² கரந்யாஸ: ॥
ௐ ஸதா³ஶிவகு³ரவே நம: அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: ।
ௐ விஷ்ணுகு³ரவே நம: தர்ஜநீப்⁴யாம் நம: ।
ௐ ப்³ரஹ்மகு³ரவே நம: மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம: ।
ௐ கு³ரு இந்த்³ராய நம: அநாமிகாப்⁴யாம் நம: ।
ௐ கு³ருஸகலதே³வரூபிணே நம: கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம: ।
ௐ கு³ருபஞ்சதத்த்வாத்மநே நம: கரதலகரப்ருʼஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: ।

॥ அத² ஹ்ருʼத³யாதி³ந்யாஸ: ॥
ௐ ஸதா³ஶிவகு³ரவே நம: ஹ்ருʼத³யாயநம: ।
ௐ விஷ்ணுகு³ரவே நம: ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ௐ ப்³ரஹ்மகு³ரவே நம: ஶிகா²யை வஷட் ।
ௐ கு³ரு இந்த்³ராய நம: நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
ௐ கு³ருஸகலதே³வரூபிணே நம: கவசாய ஹும் ।
ௐ கு³ருபஞ்சதத்த்வாத்மநே நம: அஸ்த்ராய ப²ட் ।

॥ அத² த்⁴யாநம் ॥
ஹம்ஸாப்⁴யாம் பரிவ்ருʼத்தபத்ரகமலைர்தி³வ்யைர்ஜக³த்காரணை-
ர்விஶ்வோத்கீர்ணமநேகதே³ஹநிலயம் ஸ்வச்ச²ந்த³மாத்மேச்ச²யா ।
தத்தத்³யோக்³யதயா ஸ்வதே³ஶிகதநும் பா⁴வைகதீ³பாங்குரம் ।
ப்ரத்யக்ஷாக்ஷரவிக்³ரஹம் கு³ருபத³ம் த்⁴யாயேத்³த்³விபா³ஹும் கு³ரும் ॥ 17 ॥
விஶ்வம் வ்யாபிதமாதி³தே³வமமலம் நித்யம் பரந்நிஷ்கலம்
நித்யோத்பு²ல்லஸஹஸ்ரபத்ரகமலைர்நித்யாக்ஷரைர்மண்ட³பை: ।
நித்யாநந்த³மநந்தபூர்ணமகி²லந்தத்³ப்³ரஹ்ம நித்யம் ஸ்மரே-
தா³த்மாநம் ஸ்வமநுப்ரவிஶ்ய குஹரே ஸ்வச்ச²ந்த³த: ஸர்வக³ம் ॥ 18 ॥
॥ இதி த்⁴யாநம் ॥

॥ அத² மந்த்ர: ॥
॥ ௐ ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் கு³ரவே நம: ॥
॥ இதி மந்த்ர: ॥

த்வம் ஹி மாமநுஸந்தே⁴ஹி ஸஹஸ்ரஶிரஸம்ப்ரபு⁴ம் ।
ததா³ முகே²ஷு மே ந்யஸ்தம் ஸஹஸ்ரம் லக்ஷ்யதே ஸ்ததா³ ॥ 19 ॥
இத³ம் விஶ்வஹிதார்தா²ய ரஸநாரங்க³கோ³சரம் ।
ப்ரகாஶயித்வா மேதி³ந்யாம் பரமாக³மஸம்மதாம் ॥ 20 ॥

இத³ம் ஶடா²ய மூர்கா²ய நாஸ்திகாய ப்ரகீர்தநே ।
அஸூயோபஹதாயாபி ந ப்ரகாஶ்யம் கதா³சந ॥ 21 ॥
விவேகிநே விஶுத்³தா⁴ய வேத³மார்கா³நுஸாரிணே ।
ஆஸ்திகாயாத்மநிஷ்டா²ய ஸ்வாத்மந்யவிக்ருʼதாய ச ॥ 22 ॥
கு³ருநாமஸஹஸ்ரம் தே க்ருʼததீ⁴ருதி³தே ஜயே ।
ப⁴க்திக³ம்யஸ்த்ரயீமூர்திர்பா⁴ஸக்தோ வஸுதா⁴தி⁴ப: ॥ 23 ॥
தே³வதே³வோ த³யாஸிந்து⁴ர்தே³வதே³வஶிகா²மணி: ।
ஸுகா²பா⁴வ: ஸுகா²சார: ஶிவதோ³ முதி³தாஶய: ॥ 24 ॥
அவிக்ரிய: க்ரியாமூர்திரத்⁴யாத்மா ச ஸ்வரூபவாந் ।
ஸ்ருʼஷ்ட்யாமலக்ஷ்யோ பூ⁴தாத்மா த⁴ர்மீ யாத்ரார்த²சேஷ்டித: ॥ 25 ॥
அந்தர்யாமீ காலரூப: காலாவயவிரூபிண: ।
நிர்கு³ணஶ்ச க்ருʼதாநந்தோ³ யோகீ³ நித்³ராநியோஜக: ॥ 26 ॥
மஹாகு³ணாந்தர்நிக்ஷிப்த: புண்யார்ணவபுராத்மவாந் ।
நிரவத்³ய: க்ருʼபாமூர்திர்ந்யாயவாக்யநியாமக: ॥ 27 ॥
அத்³ருʼஷ்டசேஷ்ட: கூடஸ்தோ² த்⁴ருʼதலௌகிகவிக்³ரஹ: ।
மஹர்ஷிமாநஸோல்லாஸோ மஹாமங்க³ளதா³யக: ॥ 28 ॥
ஸந்தோஷித: ஸுரவ்ராத: ஸாது⁴சித்தப்ரஸாத³க: ।
ஶிவலோகாய நிர்தே³ஷ்டா ஜநார்த³நஶ்ச வத்ஸல: ॥ 29 ॥
ஸ்வஶக்த்யுத்³தா⁴டிதாஶேஷகபாட: பித்ருʼவாஹந: ।
ஶேஷோரக³ப²ணஞ்ச²த்ர: ஶோஷோக்த்யாஸ்யஸஹஸ்ரக: ॥ 30 ॥

க்ருʼதாத்மவித்³யாவிந்யாஸோ யோக³மாயாக்³ரஸம்ப⁴வ: ।
அஞ்ஜநஸ்நிக்³த⁴நயந: பர்யாயாங்குரிதஸ்மித: ॥ 31 ॥
லீலாக்ஷஸ்தரலாலோகஸ்த்ரிபுராஸுரப⁴ஞ்ஜந: ।
த்³விஜோதி³தஸ்வஸ்த்யயநோ மந்த்ரபூதோ ஜலாப்லுத: ॥ 32 ॥
ப்ரஶஸ்தநாமகரணோ ஜாதுசங்க்ரமணோத்ஸுக: ।
வ்யாலவிசூலிகாரத்நகோ⁴ஷோ கோ⁴ஷப்ரஹர்ஷண: ॥ 33 ॥
ஸந்முக:² ப்ரதிபி³ம்பா³ர்தீ² க்³ரீவாவ்யாக்⁴ரநகோ²ஜ்ஜ்வல: ।
பங்காநுலேபருசிரோ மாம்ஸலோருகடீதல: ॥ 34 ॥
த்³ருʼஷ்டஜாநுகரத்³வந்த்³வ: ப்ரதிபி³ம்பா³நுகாரக்ருʼத் ।
அவ்யக்தவர்ணவ்யாவ்ருʼத்தி: ஸ்மிதலக்ஷ்யரதோ³த்³க³ம: ॥ 35 ॥
தா⁴த்ரீகரஸமாலம்பீ³ ப்ரஸ்க²லச்சித்ரசங்க்ரம: । ??
க்ஷேமணீ க்ஷேமணாப்ரீதோ வேணுவாத்³யவிஶாரத:³ ॥ 36 ॥
நியுத்³த⁴லீலாஸம்ஹ்ருʼஷ்ட: கண்டா²நுக்ருʼதகோகில: ।
உபாத்தஹம்ஸக³மந: ஸர்வஸத்த்வருதாநுக்ருʼத் ॥ 37 ॥
மநோஜ்ஞ: பல்லவோத்தம்ஸ: புஷ்பஸ்வேச்சா²த்மகுண்ட³ல: ।
மஞ்ஜுஸஞ்ஜிதமஞ்ஜீரபாத:³ காஞ்சநகங்கண: ॥ 38 ॥
அந்யோந்யஸ்பர்ஶநக்ரீடா³படு: பரமகேதந: ।
ப்ரதித்⁴வாநப்ரமுதி³த: ஶாகா²சதுரசங்க்ரம: ॥ 39 ॥
ப்³ரஹ்மத்ராணகரோ தா⁴த்ருʼஸ்துத: ஸர்வார்த²ஸாத⁴க: ।
ப்³ரஹ்மப்³ரஹ்மமயோঽவ்யக்த: தேஜாஸ்தவ்ய: ஸுகா²த்மக: ॥ 40 ॥

நிருக்தோ வ்யாக்ருʼதோ வ்யக்திர்நிராலம்ப³விபா⁴வந: ।
ப்ரப⁴விஷ்ணுரதந்த்³ரீகோ தே³வவ்ருʼக்ஷாதி³ரூபத்⁴ருʼக் ॥ 41 ॥
ஆகாஶ: ஸர்வதே³வாதி³ரணீயஸ்தூ²லரூபவாந் । ??
வ்யாப்யாவ்யாப்யக்ருʼதாகர்தா விசாராசாரஸம்மத: ॥ 42 ॥
ச²ந்தோ³மய: ப்ரதா⁴நாத்மா மூர்தோ மூர்த்தத்³வயாக்ருʼதி: ।
அநேகமூர்திரக்ரோத:⁴ பராத்பரபராக்ரம: ॥ 43 ॥
ஸகலாவரணாதீத: ஸர்வதே³வமஹேஶ்வர: ।
அநந்யவிப⁴வ: ஸத்யரூப: ஸ்வர்கே³ஶ்வரார்சித: ॥ 44 ॥ ?
மஹாப்ரபா⁴வஜ்ஞாநஜ்ஞ: பூர்வக:³ ஸகலாத்மஜ: ।
ஸ்மிதேக்ஷாஹர்ஷிதோ ப்³ரஹ்மா ப⁴க்தவத்ஸலவாக்ப்ரிய: ॥ 45 ॥
ப்³ரஹ்மாநந்தோ³த³தௌ⁴தாங்க்⁴ரி: லீலாவைசித்ர்யகோவித:³ ।
விலாஸஸகலஸ்மேரோ க³ர்வலீலாவிலோகந: ॥ 46 ॥
அபி⁴வ்யக்தத³யாத்மா ச ஸஹஜார்த⁴ஸ்துதோ முநி: ।
ஸர்வேஶ்வர: ஸர்வகு³ண: ப்ரஸித்³த:⁴ ஸாத்வதர்ஷப:⁴ ॥ 47 ॥
அகுண்ட²தா⁴மா சந்த்³ரார்கஹ்ருʼஷ்டராகாஶநிர்மல: ।
அப⁴யோ விஶ்வதஶ்சக்ஷுஸ்ததோ²த்தமகு³ணப்ரபு:⁴ ॥ 48 ॥
அஹமாத்மா மருத்ப்ராண: பரமாத்மாঽঽத்³யஶீர்ஷவாந் ।
தா³வாக்³நிபீ⁴தஸ்ய கு³ரோர்கோ³ப்தா தா³வாநிக்³நநாஶந: ॥ 49 ॥ ??
முஞ்ஜாடவ்யக்³நிஶமந: ப்ராவ்ருʼட்காலவிநோத³வாந் । ?
ஶிலாந்யஸ்தாந்நபு⁴க்³ஜாதஸௌஹித்யஶ்சாங்கு³லாஶந: ॥ 50 ॥ ??

கீ³தாஸ்பீ²தஸரித்பூரோ நாத³நர்திதப³ர்ஹிண: ।
ராக³பல்லவிதஸ்தா²ணுர்கீ³தாநமிதபாத³ப: ॥ 51 ॥
விஸ்மாரிதத்ருʼணஸ்யாக்³ரக்³ராஸீம்ருʼக³விலோப⁴ந: । ??
வ்யாக்⁴ராதி³ஹிம்ஸ்ரரஜந்துவைரஹர்தா ஸுகா³யந: ॥ 52 ॥ ??
நிஷ்யந்த³த்⁴யாநப்³ரஹ்மாதி³வீக்ஷிதோ விஶ்வவந்தி³த: ।
ஶாகோ²த்கீர்ணஶகுந்தௌக⁴ச²த்ராஸ்தி²தப³லாஹக: ॥ 53 ॥
அஸ்பந்த:³ பரமாநந்த³சித்ராயிதசராசர: ।
முநிஜ்ஞாநப்ரதோ³ யஜ்ஞஸ்துதோ வாஸிஷ்ட²யோக³க்ருʼத் ॥ 54 ॥ ?
ஶத்ருப்ரோக்தக்ரியாரூப: ஶத்ருயஜ்ஞநிவாரண: ।
ஹிரண்யக³ர்ப⁴ஹ்ருʼத³யோ மோஹவ்ருʼத்திநிவர்தக: ॥ 55 ॥ ?
ஆத்மஜ்ஞாநநிதி⁴ர்மேதா⁴ கீஶஸ்தந்மாத்ரரூபவாந் । ?? kesha
?? kIsha = monkey, tanmAtrarUpavAn kIshaH – monkey having assumed a very
small size as Hanuman in Lanka while searching for Seeta – wild imagination?

இந்த்³ராக்³நிவத³ந: காலநாப:⁴ ஸர்வாக³மஸ்துத: ॥ 56 ॥
துரீய: ஸத்த்வதீ:⁴ ஸாக்ஷீ த்³வந்த்³வாராமாத்மதூ³ரக:³ ।
அஜ்ஞாதபாரோ விஶ்வேஶ: அவ்யாக்ருʼதவிஹாரவாந் ॥ 57 ॥
ஆத்மப்ரதீ³போ விஜ்ஞாநமாத்ராத்மா ஶ்ரீநிகேதந: ।
ப்ருʼத்²வீ ஸ்வத:ப்ரகாஶாத்மா ஹ்ருʼத்³யோ யஜ்ஞப²லப்ரத:³ ॥ 58 ॥
கு³ணக்³ராஹீ கு³ணத்³ரஷ்டா கூ³ட⁴ஸ்வாத்மாநுபூ⁴திமாந் ।
கவிர்ஜக³த்³ரூபத்³ரஷ்டா பரமாக்ஷரவிக்³ரஹ: ॥ 59 ॥
ப்ரபந்நபாலநோ மாலாமநுர்ப்³ரஹ்மவிவர்த⁴ந: ।
வாக்யவாசகஶக்த்யார்த:² ஸர்வவ்யாபீ ஸுஸித்³தி⁴த:³ ॥ 60 ॥

ஸ்வயம்ப்ரபு⁴ரநிர்வித்³ய: ஸ்வப்ரகாஶஶ்சிரந்தந: ।
நாதா³த்மா மந்த்ரகோடீஶோ நாநாவாதா³நுரோத⁴க: ॥ 61 ॥
கந்த³ர்பகோடிலாவண்ய: பரார்தை²கப்ரயோஜக: ।
அப⁴யீக்ருʼததே³வௌக:⁴ கந்யகாப³ந்த⁴மோசந: ॥ 62 ॥
க்ரீடா³ரத்நப³லீஹர்த்தா வருணச்ச²த்ரஶோபி⁴த: ।
ஶக்ராபி⁴வந்தி³த: ஶக்ரஜநநீகுண்ட³லப்ரத:³ ॥ 63 ॥
யஶஸ்வீ நாபி⁴ராத்³யந்தரஹித: ஸத்கதா²ப்ரிய: ।
அதி³திப்ரஸ்துதஸ்தோத்ரோ ப்³ரஹ்மாத்³யுத்க்ருʼஷ்டசேஷ்டித: ॥ 64 ॥
புராண: ஸம்யமீ ஜந்ம ஹ்யதி⁴ப: ஶஶகோঽர்த²த:³ ।
ப்³ரஹ்மக³ர்ப⁴பராநந்த:³ பாரிஜாதாபஹாரக்ருʼத் ॥ 65 ॥
பௌண்ட்³ரிகப்ராணஹரண: காஶீராஜநிஷூத³ந: ।
க்ருʼத்யாக³ர்வப்ரஶமநோ விசக்ருʼத்யாக³ர்வத³ர்பஹா ॥ 66 ॥ ???
கம்ஸவித்⁴வம்ஸந: ஶாந்தஜநகோடிப⁴யார்த³ந: ।
முநிகோ³ப்தா பித்ருʼவரப்ரத:³ ஸர்வாநுதீ³க்ஷித: ॥ 67 ॥ ?
கைலாஸயாத்ராஸுமுகோ² ப³த³ர்ய்யாஶ்ரமபூ⁴ஷண: ।
க⁴ண்டாகர்ணக்ரியாதோ³க்³தா⁴தோஷிதோ ப⁴க்தவத்ஸல: ॥ 68 ॥ ?
முநிவ்ருʼந்தா³திதி²ர்த்⁴யேயோ க⁴ண்டாகர்ணவரப்ரத:³ ।
தபஶ்சர்யா பஶ்சிமாத்³யோ ஶ்வாஸோ பிங்க³ஜடாத⁴ர: ॥ 69 ॥
ப்ரத்யக்ஷீக்ருʼதபூ⁴தேஶ: ஶிவஸ்தோதா ஶிவஸ்துத: ।
கு³ரு: ஸ்வயம் வராலோககௌதுகீ ஸர்வஸம்மத: ॥ 70 ॥

கலிதோ³ஷநிராகர்த்தா த³ஶநாமா த்³ருʼட⁴வ்ரத: ।
அமேயாத்மா ஜக³த்ஸ்வாமீ வாக்³மீ சைத்³யஶிரோஹர: ॥ 71 ॥
கு³ருஶ்ச புண்ட³ரீகாக்ஷோ விஷ்ணுஶ்ச மது⁴ஸூத³ந: ।
கு³ருமாத⁴வளோகேஶோ கு³ருவாமநரூபத்⁴ருʼக் ॥ 72 ॥
விஹிதோத்தமஸத்காரோ வாஸவாப்தரிபு இஷ்டத:³ । ? வாஸவாத்பரிதுஷ்டித:
உத்தங்கஹர்ஷதா³த்மா யோ தி³வ்யரூபப்ரத³ர்ஶக: ॥ 73 ॥
ஜநகாவக³தஸ்தோத்ரோ பா⁴ரத: ஸர்வபா⁴வந: ।
அஸோட்⁴யயாத³வோத்³ரேகோ விஹிதாத்பரிபூஜித: ॥ 74 ॥ ??
soDhya – unable to bear; yAdavodrekaH – excessive predominance of Yadavas
ஸமுத்³ரக்ஷபிதாஶ்சர்யமுஸலோ வ்ருʼஷ்ணிபுங்க³வ: ।
முநிஶார்தூ³லபத்³மாங்க: ஸநாதி³த்ரித³ஶார்தி³த: ॥ 75 ॥ ??
கு³ருப்ரத்யவஹாரோக்த: ஸ்வதா⁴மக³மநோத்ஸுக: ।
ப்ரபா⁴ஸாலோகநோத்³யுக்தோ நாநாவித⁴நிமித்தக்ருʼத் ॥ 76 ॥
ஸர்வயாத³வஸம்ஸேவ்ய: ஸர்வோத்க்ருʼஷ்டபரிச்ச²த:³ ।
வேலாகாநநஸஞ்சாரீ வேலாநீலஹதஶ்ரம: ॥ 77 ॥
காலாத்மா யாத³வாநந்தஸ்துதிஸந்துஷ்டமாநஸ: ।
த்³விஜாலோகநஸந்துஷ்ட: புண்யதீர்த²மஹோத்ஸவ: ॥ 78 ॥ ??
ஸத்காராஹ்லாதி³தாஶேஷபூ⁴ஸுரோ பூ⁴ஸுரப்ரிய: ।
புண்யதீர்த²ப்லுத: புண்ய: புண்யத³ஸ்தீர்த²பாவந: ॥ 79 ॥
விப்ரஸாத்ஸ்வக்ருʼத: கோடிஶதகோடிஸுவர்ணத:³ ।
ஸ்வமாயாமோஹிதாஶேஷருத்³ரவீரோ விஶேஷஜித் ॥ 80 ॥

ப்³ரஹ்மண்யதே³வ: ஶ்ருதிமாந் கோ³ப்³ராஹ்மணஹிதாய ச ।
வரஶீல: ஶிவாரம்ப:⁴ ஸ்வஸம்விஜ்ஞாதமூர்த்திமாந் ॥ 81 ॥
ஸ்வபா⁴வப⁴த்³ர: ஸந்மித்ர: ஸுஶரண்ய: ஸுலக்ஷண: ।
ஸாமகா³நப்ரியோ த⁴ர்மோ தே⁴நுவர்மதமோঽவ்யய: ॥ 82 ॥ ??
சதுர்யுக³க்ரியாகர்த்தா விஶ்வரூபப்ரத³ர்ஶக: ।
அகாலஸந்த்⁴யாக⁴டந: சக்ராங்கிதஶ்ச பா⁴ஸ்கர: ॥ 83 ॥
து³ஷ்டப்ரமத²ந: பார்த²ப்ரதிஜ்ஞாப்ரதிபாலக: ।
மஹாத⁴நோ மஹாவீரோ வநமாலாவிபூ⁴ஷண: ॥ 84 ॥
ஸுர: ஸூர்யோ ம்ருʼகண்ட³ஶ்ச பா⁴ஸ்கரோ விஶ்வபூஜித: ।
ரவிஸ்தமோஹா வஹ்நிஶ்ச வாட³வோ வட³வாநல: ॥ 85 ॥
தை³த்யத³ர்பவிநாஶீ ச க³ருடோ³ க³ருடா³க்³ரஜ: ।
ப்ரபஞ்சீ பஞ்சரூபஶ்ச லதாகு³ல்மஶ்ச கோ³பதி: ॥ 86 ॥
க³ங்கா³ ச யமுநாரூபீ கோ³தா³ வேத்ராவதீ ததா² ।
காவேரீ நர்மதா³ தாபீ க³ண்ட³கீ ஸரயூ ரஜ: ॥ 87 ॥
ராஜஸஸ்தாமஸ: ஸாத்த்வீ ஸர்வாங்கீ³ ஸர்வலோசந: ।
முதா³மயோঽம்ருʼதமயோ யோகி³நீவல்லப:⁴ ஶிவ: ॥ 88 ॥
பு³த்³தோ⁴ பு³த்³தி⁴மதாம் ஶ்ரேஷ்டோ² விஷ்ணுர்ஜிஷ்ணு: ஶசீபதி: ।
ஸ்ருʼஷ்டிசக்ரத⁴ரோ லோகோ விலோகோ மோஹநாஶந: ॥ 89 ॥
ரவோ ராவோ ரவோ ராவோ ப³லோ பா³லப³லாஹக: ।
ஶிவருத்³ரோ நலோ நீலோ லாங்க³லீ லாங்க³லாஶ்ரய: ॥ 90 ॥

பாரக: பாரகீ ஸார்வீ வடபிப்பலகாக்ருʼதீ: । ??
ம்லேச்ச²ஹா காலஹர்தா ச யஶோ ஜ்ஞாநம் ச ஏவ ச ॥ 91 ॥
அச்யுத: கேஶவோ விஷ்ணுர்ஹரி: ஸத்யோ ஜநார்த³ந: ।
ஹம்ஸோ நாராயணோ லீலோ நீலோ ப⁴க்தபராயண: ॥ 92 ॥
மாயாவீ வல்லப⁴கு³ருர்விராமோ விஷநாஶந: ।
ஸஹஸ்ரபா⁴நுர்மஹாபா⁴நுர்வீரபா⁴நுர்மஹோத³தி:⁴ ॥ 93 ॥
ஸமுத்³ரோঽப்³தி⁴ரகூபார: பாராவாரஸரித்பதி: ।
கோ³குலாநந்த³காரீ ச ப்ரதிஜ்ஞாப்ரதிபாலக: ॥ 94 ॥
ஸதா³ராம: க்ருʼபாராமோ மஹாராமோ த⁴நுர்த⁴ர: ।
பர்வத: பர்வதாகாரோ க³யோ கே³யோ த்³விஜப்ரிய: ॥ 95 ॥
கமலாஶ்வதரோ ராமோ, ப⁴வ்யோ யஜ்ஞப்ரவர்த்தக: ।
த்³யௌர்தி³வௌ தி³வஓ தி³வ்யௌ பா⁴வீ பா⁴வப⁴யாபஹா ॥ 96 ॥
பார்வதீபா⁴வஸஹிதோ ப⁴ர்த்தா லக்ஷ்மீவிலாஸவாந் ।
விலாஸீ ஸஹஸீ ஸர்வோ கு³ர்வீ க³ர்விதலோசந: ॥ 97 ॥
மாயாசாரீ ஸுத⁴ர்மஜ்ஞோ ஜீவநோ ஜீவநாந்தக: ।
யமோ யமாரிர்யமநோ யாமீ யாமவிதா⁴யக: ॥ 98 ॥
லலிதா சந்த்³ரிகாமாலீ மாலீ மாலாம்பு³ஜாஶ்ரய: ।
அம்பு³ஜாக்ஷோ மஹாயக்ஷோ த³க்ஷஶ்சிந்தாமணி: ப்ரபு:⁴ ॥ 99 ॥
மேரோஶ்சைவ ச கேதா³ரப³த³ர்ய்யாஶ்ரமமாக³த: ।
ப³த³ரீவநஸந்தப்தோ வ்யாஸ: ஸத்யவதீ ஸுத: ॥ 100 ॥

ப்⁴ரமராரிநிஹந்தா ச ஸுதா⁴ஸிந்து⁴விதூ⁴த³ய: ।
சந்த்³ரோ ரவி: ஶிவ: ஶூலீ சக்ரீ சைவ க³தா³த⁴ர: ॥ 101 ॥
ஸஹஸ்ரநாம ச கு³ரோ: படி²தவ்யம் ஸமாஹிதை: ।
ஸ்மரணாத்பாபராஶீநாம் க²ண்ட³நம் ம்ருʼத்யுநாஶநம் ॥ 102 ॥
கு³ருப⁴க்தப்ரியகரம் மஹாதா³ரித்³ர்யநாஶநம் ।
ப்³ரஹ்மஹத்யா ஸுராபாநம் பரஸ்த்ரீக³மநம் ததா² ॥ 103 ॥
பரத்³ரவ்யாபஹரணம் பரதோ³ஷஸமந்விதம் ।
மாநஸம் வாசிகம் காயம் யத்பாபம் பாபஸம்ப⁴வம் ॥ 104 ॥
ஸஹஸ்ரநாமபட²நாத்ஸர்வம் நஶ்யதி தத்க்ஷணாத் ।
மஹாதா³ரித்³ர்யயுக்தோ யோ கு³ருர்வா கு³ருப⁴க்திமாந் ॥ 105 ॥
கார்திக்யாம் ய: படே²த்³ராத்ரௌ ஶதமஷ்டோத்தரம் படே²த் ।
ஸுவர்ணாம்ப³ரதா⁴ரீ ச ஸுக³ந்த⁴புஷ்பசந்த³நை: ॥ 106 ॥
புஸ்தகம் பூஜயித்வா ச நைவேத்³யாதி³பி⁴ரேவ ச ।
மஹாமாயாங்கிதோ தீ⁴ரோ பத்³மமாலாவிபூ⁴ஷண: ॥ 107 ॥
ப்ராதரஷ்டோத்தரம் தே³வி பட²ந்நாம ஸஹஸ்ரகம் ।
சைத்ரஶுக்லே ச க்ருʼஷ்ணே ச குஹுஸங்க்ராந்திவாஸரே ॥ 108 ॥
படி²தவ்யம் ப்ரயத்நேந த்ரைலோக்யம் மோஹயேத்க்ஷணாத் ।
முக்தாநாம்மாலயா யுக்தோ கு³ருப⁴க்த்யா ஸமந்வித: ॥ 109 ॥
ரவிவாரே ச ஶுக்ரே ச த்³வாத³ஶ்யாம் ஶ்ராத்³த⁴வாஸரே ।
ப்³ராஹ்மணாந்போ⁴ஜயித்வா ச பூஜயித்வா விதா⁴நத: ॥ 110 ॥

பட²ந்நாமஸஹஸ்ரம் ச தத: ஸித்³தி:⁴ ப்ரஜாயதே ।
மஹாநிஶாயாம் ஸததம் கு³ரௌ வா ய: படே²த்ஸதா³ ॥ 111 ॥
தே³ஶாந்தரக³தா லக்ஷ்மீ: ஸமாயாதி ந ஸம்ஶய: ।
த்ரைலோக்யே ச மஹாலக்ஷ்மீம் ஸுந்த³ர்ய: காமமோஹிதா: ॥ 112 ॥
முக்³தா:⁴ ஸ்வயம் ஸமாயாந்தி கௌ³ரவாச்ச ப⁴ஜந்தி தா: ।
ரோகா³ர்த்தோ முச்யதே ரோகா³த்ப³த்³தோ⁴ முச்யேத ப³ந்த⁴நாத் ॥ 113 ॥
கு³ர்விணீ விந்த³தே புத்ரம் கந்யா விந்த³தி ஸத்பதிம் ।
ராஜாநோ வஶதாம் யாந்தி கிம்புந: க்ஷுத்³ரமாநுஷா: ॥ 114 ॥
ஸஹஸ்ரநாமஶ்ரவணாத்பட²நாத்பூஜநாத்ப்ரியே ।
தா⁴ரணாத்ஸர்வமாப்நோதி கு³ரவோ நாத்ர ஸம்ஶய: ॥ 115 ॥
ய: படே²த்³கு³ருப⁴க்த: ஸந் ஸ யாதி பரமம் பத³ம் ।
க்ருʼஷ்ணேநோக்தம் ஸமாஸாத்³ய மயா ப்ரோக்தம் புரா ஶிவம் ॥ 116 ॥
நாரதா³ய மயா ப்ரோக்தம் நாரதே³ந ப்ரகாஶிதம் ।
மயா த்வயி வராரோஹே! ப்ரோக்தமேதத்ஸுது³ர்லப⁴ம் ॥ 117 ॥
ஶடா²ய பாபிநே சைவ லம்படாய விஶேஷத: ।
ந தா³தவ்யம் ந தா³தவ்யம் ந தா³தவ்யம் கதா³சந ॥ 118 ॥
தே³யம் தா³ந்தாய ஶிஷ்யாய கு³ருப⁴க்திரதாய ச ।
கோ³தா³நம் ப்³ரஹ்மயஜ்ஞஶ்ச வாஜபேயஶதாநி ச ॥ 119 ॥
அஶ்வமேத⁴ஸஹஸ்ரஸ்ய பட²தஶ்ச ப²லம் லபே⁴த் ।
மோஹநம் ஸ்தம்ப⁴நம் சைவ மாரணோச்சாடநாதி³கம் ॥ 120 ॥

யத்³யத்³வாஞ்ச²தி சித்தே து ப்ராப்நோதி கு³ருப⁴க்தித: ।
ஏகாத³ஶ்யாம் நர: ஸ்நாத்வா ஸுக³ந்த⁴த்³ரவ்யஸம்யுத: ॥ 121 ॥
ஆஹாரம் ப்³ராஹ்மணே த³த்த்வா த³க்ஷிணாம் ஸ்வர்ணபூ⁴ஷணம் ।
ஆரம்ப⁴கர்த்தாஸௌ ஸர்வம் ஸர்வமாப்நோதி மாநவ: ॥ 122 ॥
ஶதாவர்த்தம் ஸஹஸ்ரஞ்ச ய: படே²த்³கு³ரவே ஜநா: ।
கு³ருஸஹஸ்ரநாமஸ்ய ப்ரஸாதா³த்ஸர்வமாப்நுயாத் ॥ 123 ॥
யத்³கே³ஹே புஸ்தகம் தே³வி பூஜிதம் சைவ திஷ்ட²தி ॥
ந மாரீ ந ச து³ர்பி⁴க்ஷம் நோபஸர்க³ம் ப⁴யம் க்வசித் ॥ 124 ॥
ஸர்பாதி³பூ⁴தயக்ஷாத்³யா நஶ்யந்தே நாத்ர ஸம்ஶய: ।
ஶ்ரீகு³ருர்வா மஹாதே³வி! வஸேத்தஸ்ய க்³ருʼஹே ததா² ॥ 125 ॥
யத்ர கே³ஹே ஸஹஸ்ரம் ச நாம்நாம் திஷ்ட²தி பூஜிதம் ।
ஶ்ரீகு³ரோ: க்ருʼபயா ஶிஷ்யோ ப்³ரஹ்மஸாயுஜ்யமாப்நுயாத் ॥ 126 ॥

॥ இதி ஶ்ரீஹரிக்ருʼஷ்ணவிநிர்மிதே ப்³ருʼஹஜ்ஜ்யோதிஷார்ணவேঽஷ்டமே
த⁴ர்மஸ்கந்தே⁴ ஸம்மோஹநதந்த்ரோக்தஶ்ரீகு³ருஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥

Also Read 1000 Names of Shri Guru:

1000 Names of Sri Guru | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Guru | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top