Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Kali | Sahasranama Stotram Lyrics in English

Shri Kali Sahasranama Stotram Lyrics in English:

॥ srikalisahasranamastotram ॥
kalikakulasarvasve

sriganesaya namah । Om srigurubhyo namah ।

kathito’yam mahamantrah sarvamantrottamottamah ।
yamasadya maya praptamaisvaryapadamuttamam ॥ 1 ॥

samyuktah paraya bhaktya yathoktavidhina bhavan ।
kurutamarcanam devyah trailokyavijigisaya ॥ 2 ॥

sriparasurama uvaca
prasanno yadi me devah paramesah puratanah ।
rahasyam paraya devyah krpaya kathaya prabho ॥ 3 ॥

yatharcanam vina homam vina nyasam vinabalim ।
vina gandham vina puspam vina nityoditakriya ॥ 4 ॥

pranayamam vina dhyanam vina bhutavisodhanam ।
vina japyam vina danam vina kali prasidati ॥ 5 ॥

srisankara uvaca ।
prstam tvayottamam prajna bhrguvamsavivardhanam ।
bhaktanamapi bhakto’si tvamevam sadhayisyasi ॥ 6 ॥

devim danavakotighnim lilaya rudhirapriyam ।
sada stotrapriyamugram kamakautukalalasam ॥ 7 ॥

sarvada”nandahrdayam vasavyasaktamanasam ।
madhvikamatsyamamsadiraginim rudhirapriyam ॥ 8 ॥

smasanavasinim pretagananrtyamahotsavam ।
yogaprabham yoginisam yogindrahrdaye sthitam ॥ 9 ॥

tamugrakalikam rama prasadayitumarhasi ।
tasyah stotram mahapunyam svayam kalya prakasitam ॥ 10 ॥

tava tatkathayisyami srutva vatsavadharaya ।
gopaniyam prayatnena pathaniyam paratparam ॥ 11 ॥

yasyaikakalapathanatsarve vighnah samakulah ।
nasyanti dahane dipte patanga iva sarvatah ॥ 12 ॥

gadyapadyamayi vani tasya gangapravahavat ।
tasya darsanamatrena vadino nisprabha matah ॥ 13 ॥

rajano’pi ca dasatvam bhajanti ca pare janah ।
tasya haste sadaivasti sarvasiddhirna samsayah ॥ 14 ॥

nisithe muktaye sambhurnagnah saktisamanvitah ।
manasa cintayetkalim mahakaliti lalitam ॥ 15 ॥

pathetsahasranamakhyam stotram moksasya sadhanam ।
prasanna kalika tasya putratvenanukampate ॥ 16 ॥

vedha brahmasmrterbrahma kusumaih pujita para ।
prasidati tatha kali yathanena prasidati ॥ 17 ॥

Om asya srikalikasahasranamastotramahamantrasya
mahakalabhairava rsih
anustup chandah smasanakalika devata
mahakalikaprasadasiddhyarthe jape viniyogah ॥

dhyanam ।
savaruḍham mahabhimam ghoradamstram hasanmukhim ।
caturbhujam khaḍgamunḍavarabhayakaram sivam ॥

munḍamaladharam devim lolajjihvam digambaram ।
evam sancintayetkalim smasanalayavasinim ॥

atha stotram ।
।Om krim mahakalyai namah ॥

Om smasanakalika kali bhadrakali kapalini ।
guhyakali mahakali kurukulla virodhini ॥ 18 ॥

kalika kalaratrisca mahakalanitambini ।
kalabhairavabharya ca kulavartmaprakasini ॥ 19 ॥

kamada kamini kamya kamaniyasvabhavini ।
kasturirasanilangi kunjaresvaragamini ॥ 20 ॥

kakaravarnasarvangi kamini kamasundari ।
kamarta kamarupa ca kamadhenuh kalavati ॥ 21 ॥

kanta kamasvarupa ca kamakhya kulapalini ।
kulina kulavatyamba durga durgartinasini ॥ 22 ॥

kaumari kulaja krsna krsnadeha krsodari ।
krsangi kulisangi ca krinkari kamala kala ॥ 23 ॥

karalasya karali ca kulakanta’parajita ।
ugra cograprabha dipta vipracitta mahabala ॥ 24 ॥

nila ghana balaka ca matramudrapita’sita ।
brahmi narayani bhadra subhadra bhaktavatsala ॥ 25 ॥

mahesvari ca camunḍa varahi narasimhika ।
vajrangi vajrakankali nrmunḍasragvini siva ॥ 26 ॥

malini naramunḍali galadraktavibhusana ।
raktacandanasiktangi sindurarunamastaka ॥ 27 ॥

ghorarupa ghoradamstra ghoraghoratara subha ।
mahadamstra mahamaya sudati yugadantura ॥ 28 ॥

sulocana virupaksi visalaksi trilocana ।
saradenduprasannasya sphuratsmerambujeksana ॥ 29 ॥

attahasaprasannasya smeravaktra subhasini ।
prasannapadmavadana smitasya priyabhasini ॥ 30 ॥

kotaraksi kulasrestha mahati bahubhasini ।
sumatih kumatiscanḍa canḍamunḍativegini ॥ 31 ॥

pracanḍa canḍika canḍi carcika canḍavegini ।
sukesi muktakesi ca dirghakesi mahatkaca ॥ 32 ॥

pretadeha karnapura pretapanisumekhala ।
pretasana priyapreta pretabhumikrtalaya ॥ 33 ॥

smasanavasini punya punyada kulapanḍita ।
punyalaya punyadeha punyasloki ca pavani ॥ 34 ॥

putra pavitra parama purapunyavibhusana ।
punyanamni bhitihara varada khaḍgapanini ॥ 35 ॥

nrmunḍahastasasta ca chinnamasta sunasika ।
daksina syamala syama santa pinonnatastani ॥ 36 ॥

digambara ghorarava srkkanta raktavahini ।
ghorarava siva khaḍga visanka madanatura ॥ 37 ॥

matta pramatta pramada sudhasindhunivasini ।
atimatta mahamatta sarvakarsanakarini ॥ 38 ॥

gitapriya vadyarata pretanrtyaparayana ।
caturbhuja dasabhuja astadasabhuja tatha ॥ 39 ॥

katyayani jaganmata jagati paramesvari ।
jagadbandhurjagaddhatri jagadanandakarini ॥ 40 ॥

janmamayi haimavati mahamaya mahamaha ।
nagayajnopavitangi nagini nagasayini ॥ 41 ॥

nagakanya devakanya gandharvi kinnaresvari ।
moharatri maharatri daruna bhasurambara ॥ 42 ॥

vidyadhari vasumati yaksini yogini jara ।
raksasi ḍakini vedamayi vedavibhusana ॥ 43 ॥

srutih smrtirmahavidya guhyavidya puratani ।
cintya’cintya svadha svaha nidra tandra ca parvati ॥ 44 ॥

aparna niscala lola sarvavidya tapasvini ।
ganga kasi saci sita sati satyaparayana ॥ 45 ॥

nitissunitissurucistustih pustirdhrtih ksama ।
vani buddhirmahalaksmirlaksmirnilasarasvati ॥ 46 ॥

srotasvati sarasvati matangi vijaya jaya ।
nadi sindhuh sarvamayi tara sunyanivasini ॥ 47 ॥

suddha tarangini medha lakini bahurupini ।
sthula suksma suksmatara bhagavatyanurupini ॥ 48 ॥

paramanusvarupa ca cidanandasvarupini ।
sadanandamayi satya sarvanandasvarupini ॥ 49 ॥

sunanda nandini stutya stavaniyasvabhavini ।
rangini tankini citra vicitra citrarupini ॥ 50 ॥

padma padmalaya padmamukhi padmavibhusana ।
ḍakini sakini ksanta rakini rudhirapriya ॥ 51 ॥

bhrantirbhavani rudrani mrḍani satrumardini ।
upendrani mahendrani jyotsna candrasvarupini ॥ 52 ॥

suryatmika rudrapatni raudri stri prakrtih puman ।
saktirmuktirmatirmata bhaktirmuktih pativrata ॥ 53 ॥

sarvesvari sarvamata sarvani haravallabha ।
sarvajna siddhida siddha bhavya bhavya bhayapaha ॥ 54 ॥

kartri hartri palayitri sarvari tamasi daya ।
tamisra tamasi sthanuh sthira dhira tapasvini ॥ 55 ॥

carvangi cancala lolajihva carucaritrini ।
trapa trapavati lajja vilajja harayauvati ॥ 56 ॥ var hri rajovati
satyavati dharmanistha srestha nisthuravadini ।
garistha dustasamhartri visista sreyasi ghrna ॥ 57 ॥

bhima bhayanaka bhimanadini bhih prabhavati ।
vagisvari sriryamuna yajnakartri yajuhpriya ॥ 58 ॥

rksamatharvanilaya ragini sobhana sura । ?? sobhanasvara
kalakanthi kambukanthi venuvinaparayana ॥ 59 ॥

vamsini vaisnavi svaccha dhatri trijagadisvari ।
madhumati kunḍalini rddhih suddhih sucismita ॥ 60 ॥

rambhorvasi rati rama rohini revati makha ।
sankhini cakrini krsna gadini padmini tatha ॥ 61 ॥

sulini parighastra ca pasini sarngapanini ।
pinakadharini dhumra surabhi vanamalini ॥ 62 ॥

rathini samaraprita vegini ranapanḍita ।
jatini vajrini nila lavanyambudacandrika ॥ 63 ॥

balipriya sadapujya daityendramathini tatha ।
mahisasurasamhartri kamini raktadantika ॥ 64 ॥

raktapa rudhiraktangi raktakharparadharini ।
raktapriya mamsarucirvasavasaktamanasa ॥ 65 ॥

galacchonitamunḍali kanthamalavibhusana ।
savasana citantastha mahesi vrsavahini ॥ 66 ॥

vyaghratvagambara cinacailini simhavahini ।
vamadevi mahadevi gauri sarvajnabhamini ॥ 67 ॥

balika taruni vrddha vrddhamata jaratura ।
subhrurvilasini brahmavadini brahmani sati ॥ 68 ॥

suptavati citralekha lopamudra suresvari ।
amogha’rundhati tiksna bhogavatyanuragini ॥ 69 ॥

mandakini mandahasa jvalamukhya’surantaka । jvalamukhi+asurantaka
manada manini manya mananiya madatura ॥ 70 ॥

madirameduronmada medhya sadhya prasadini ।
sumadhya’nantagunini sarvalokottamottama ॥ 71 ॥

jayada jitvari jaitri jayasrirjayasalini ।
sukhada subhada satya sabhasanksobhakarini ॥ 72 ॥

sivaduti bhutimati vibhutirbhusananana ।
kaumari kulaja kunti kulastri kulapalika ॥ 73 ॥

kirtiryasasvini bhusa bhustha bhutapatipriya ।
suguna nirguna’dhistha nistha kastha prakasini ॥ 74 ॥ var pratisthita
dhanistha dhanada dhanya vasudha suprakasini ।
urvi gurvi gurusrestha saḍguna trigunatmika ॥ 75 ॥

rajnamajna mahaprajna suguna nirgunatmika ।
mahakulina niskama sakama kamajivana ॥ 76 ॥

kamadevakala rama’bhirama sivanartaki ।
cintamanih kalpalata jagrati dinavatsala ॥ 77 ॥

kartiki krttika krtya ayodhya visama sama ।
sumantra mantrini ghurna hladini klesanasini ॥ 78 ॥

trailokyajanani hrsta nirmamsamalarupini ।
taḍaganimnajathara suskamamsasthimalini ॥ 79 ॥

avanti madhura hrdya trailokyapavanaksama ।
vyakta’vyakta’nekamurti sarabhi bhimanadini ॥ 80 ॥

ksemankari sankari ca sarvasammohakarini ।
urddhvatejasvini klinna mahatejasvini tatha ॥ 81 ॥

advaita yogini pujya surabhi sarvamangala ।
sarvapriyankari bhogya dhanini pisitasana ॥ 82 ॥

bhayankari papahara niskalanka vasankari ।
asa trsna candrakala nidrana vayuvegini ॥ 83 ॥

sahasrasuryasankasa candrakotisamaprabha ।
nisumbhasumbhasamhartri raktabijavinasini ॥ 84 ॥

madhukaitabhasamhartri mahisasuraghatini ।
vahnimanḍalamadhyastha sarvasattvapratisthita ॥ 85 ॥

sarvacaravati sarvadevakanyadhidevata ।
daksakanya daksayajnanasini durgatarini ॥ 86 ॥

ijya pujya vibha bhutih satkirtirbrahmacarini ।
rambhoruscatura raka jayanti varuna kuhuh ॥ 87 ॥

manasvini devamata yasasya brahmavadini ।
siddhida vrddhida vrddhih sarvadya sarvadayini ॥ 88 ॥

adhararupini dhyeya muladharanivasini ।
ajna prajna purnamana candramukhyanukulini ॥ 89 ॥

vavaduka nimnanabhih satyasandha drḍhavrata ।
anviksiki danḍanitistrayi tridivasundari ॥ 90 ॥

jvalini jvalini sailatanaya vindhyavasini ।
pratyaya khecari dhairya turiya vimala”tura ॥ 91 ॥

pragalbha varuni ksama darsini visphulingini ।
bhaktih siddhih sadapraptih prakamya mahima’nima ॥ 92 ॥

iksasiddhirvasitva ca isitvordhvanivasini ।
laghima caiva savitri gayatri bhuvanesvari ॥ 93 ॥

manohara cita divya devyudara manorama ।
pingala kapila jihva rasajna rasika rasa ॥ 94 ॥

susumneḍa yogavati gandhari navakantaka ।
pancali rukmini radha radhya bhama ca radhika ॥ 95 ॥

amrta tulasi vrnda kaitabhi kapatesvari ।
ugracanḍesvari virajanani virasundari ॥ 96 ॥

ugratara yasodakhya devaki devamanita ।
niranjana citradevi krodhini kuladipika ॥ 97 ॥

kularagisvari jvala matrika dravini drava ।
yogisvari mahamari bhramari bindurupini ॥ 98 ॥

duti pranesvari gupta bahula ḍamari prabha ।
kubjika jnanini jyestha bhusunḍi prakatakrtih ॥ 99 ॥

dravini gopini maya kamabijesvari priya ।
sakambhari kokanada susatya ca tilottama ॥ 100 ॥

ameya vikrama krura samyakchila trivikrama ।
svastirhavyavaha pritirukma dhumrarcirangada ॥ 101 ॥

tapini tapini visvabhogada dharini dhara ।
trikhanḍa rodhini vasya sakala sabdarupini ॥ 102 ॥

bijarupa mahamudra vasini yogarupini ।
anangakusuma’nangamekhala’nangarupini ॥ 103 ॥

anangamadana’nangarekha’nangakusesvari ।
anangamalini kamesvari sarvarthasadhika ॥ 104 ॥

sarvatantramayi sarvamodinyanandarupini ।
vajresvari ca jayini sarvaduhkhaksayankari ॥ 105 ॥ var vrajesvari
saḍangayuvati yogeyukta jvalamsumalini ।
durasaya duradhara durjaya durgarupini ॥ 106 ॥

duranta duskrtihara durdhyeya duratikrama ।
hamsesvari trilokastha sakambharyanuragini ॥ 107 ॥

trikonanilaya nitya paramamrtaranjita ।
mahavidyesvari sveta bherunḍa kulasundari ॥ 108 ॥

tvarita bhaktisamyukta bhaktivasya sanatani ।
bhaktanandamayi bhaktabhavita bhaktasankari ॥ 109 ॥

sarvasaundaryanilaya sarvasaubhagyasalini ।
sarvasambhogabhavana sarvasaukhyanurupini ॥ 110 ॥

kumaripujanarata kumarivratacarini ।
kumaribhaktisukhini kumarirupadharini ॥ 111 ॥

kumaripujakaprita kumaripritidapriya ।
kumarisevakasanga kumarisevakalaya ॥ 112 ॥

anandabhairavi balabhairavi batubhairavi ।
smasanabhairavi kalabhairavi purabhairavi ॥ 113 ॥

mahabhairavapatni ca paramanandabhairavi ।
suranandabhairavi ca unmadanandabhairavi ॥ 114 ॥

yajnanandabhairavi ca tatha tarunabhairavi ।
jnananandabhairavi ca amrtanandabhairavi ॥ 115 ॥

mahabhayankari tivra tivravega tarasvini ।
tripura paramesani sundari purasundari ॥ 116 ॥

tripuresi pancadasi pancami puravasini ।
mahasaptadasi caiva soḍasi tripuresvari ॥ 117 ॥

mahankusasvarupa ca mahacakresvari tatha ।
navacakresvari cakresvari tripuramalini ॥ 118 ॥

rajacakresvari rajni mahatripurasundari ।
sindurapurarucira srimattripurasundari ॥ 119 ॥

sarvangasundari raktaraktavastrottariyaka ।
yavayavakasinduraraktacandanadharini ॥ 120 ॥

yavayavakasinduraraktacandanarupadhrk ।
camari balakutila nirmala syamakesini ॥ 121 ॥

vajramauktikaratnaḍhya kiritakunḍalojjvala ।
ratnakunḍalasamyukta sphuradganḍamanorama ॥ 122 ॥

kunjaresvarakumbhotthamuktaranjitanasika ।
muktavidrumamanikyaharadyastanamanḍala ॥ 123 ॥

suryakantendukantaḍhya sparsasmagalabhusana ।
bijapurasphuradbijadantapanktiranuttama ॥ 124 ॥

kamakodanḍakabhugnabhrukataksapravarsini । bhugna curved
matangakumbhavaksoja lasatkanakadaksina ॥ 125 ॥

manojnasaskulikarna hamsigativiḍambini ।
padmaragangadadyotaddoscatuskaprakasini ॥ 126 ॥

karpuragarukasturikunkumadravalepita ।
vicitraratnaprthivikalpasakhitalasthita ॥ 127 ॥

ratnadipasphuradratnasimhasananivasini ।
satcakrabhedanakari paramanandarupini ॥ 128 ॥

sahasradalapadmanta candramanḍalavartini ।
brahmarupa sivakroḍa nanasukhavilasini ॥ 129 ॥

haravisnuvirincendragrahanayakasevita ।
siva saiva ca rudrani tathaiva sivanadini ॥ 130 ॥

mahadevapriya devi tathaivanangamekhala ।
ḍakini yogini caiva tathopayogini mata ॥ 131 ॥

mahesvari vaisnavi ca bhramari sivarupini ।
alambusa bhogavati krodharupa sumekhala ॥ 132 ॥

gandhari hastijihva ca iḍa caiva subhankari ।
pingala daksasutri ca susumna caiva gandhini ॥ 133 ॥

bhagatmika bhagadhara bhagesi bhagarupini ।
lingakhya caiva kamesi tripura bhairavi tatha ॥ 134 ॥

lingagitissugitisca lingastha lingarupadhrk ।
lingamala lingabhava lingalinga ca pavaki ॥ 135 ॥

bhagavati kausiki ca premarupa priyamvada ।
grdhrarupi sivarupa cakresi cakrarupadhrk ॥ 136 ॥ ?? drdhra
atmayonirbrahmayonirjagadyonirayonija ।
bhagarupa bhagasthatri bhagini bhagamalini ॥ 137 ॥

bhagatmika bhagadhara rupini bhagasalini ।
lingabhidhayini lingapriya linganivasini ॥ 138 ॥

lingastha lingini lingarupini lingasundari ।
lingagitirmahapritirbhagagitirmahasukha ॥ 139 ॥

linganamasadananda bhaganamasadaratih ।
bhaganamasadananda linganamasadaratih ॥ 140 ॥

lingamalakarabhusa bhagamalavibhusana ।
bhagalingamrtavrta bhagalingamrtatmika ॥ 141 ॥

bhagalingarcanaprita bhagalingasvarupini ।
bhagalingasvarupa ca bhagalingasukhavaha ॥ 142 ॥

svayambhukusumaprita svayambhukusumarcita ।
svayambhukusumaprana svayambhukusumotthita ॥ 143 ॥

svayambhukusumasnata svayambhupuspatarpita ।
svayambhupuspaghatita svayambhupuspadharini ॥ 144 ॥

svayambhupuspatilaka svayambhupuspacarcita ।
svayambhupuspanirata svayambhukusumagraha ॥ 145 ॥

svayambhupuspayajnesa svayambhukusumalika । var yajnasa yajnanga
svayambhupuspanicita svayambhukusumarcita ॥ 146 ॥ var kusumapriya
svayambhukusumadanalalasonmattamanasa ।
svayambhukusumanandalahari snigdhadehini ॥ 147 ॥

svayambhukusumadhara svayambhukusumakula ।
svayambhupuspanilaya svayambhupuspavasini ॥ 148 ॥

svayambhukusumasnigdha svayambhukusumatmika ।
svayambhupuspakarini svayambhupuspamalika ॥ 149 ॥

svayambhukusumanyasa svayambhukusumaprabha ।
svayambhukusumajnana svayambhupuspabhogini ॥ 150 ॥

svayambhukusumollasa svayambhupuspavarsini ।
svayambhukusumananda svayambhupuspapuspini ॥ 151 ॥

svayambhukusumotsaha svayambhupusparupini ।
svayambhukusumonmada svayambhupuspasundari ॥ 152 ॥

svayambhukusumaradhya svayambhukusumodbhava ।
svayambhukusumavyagra svayambhupuspapurnita ॥ 153 ॥

svayambhupujakaprajna svayambhuhotrmatrika ।
svayambhudatrraksitri svayambhubhaktabhavika ॥ 154 ॥

svayambhukusumaprita svayambhupujakapriya ।
svayambhuvandakadhara svayambhunindakantaka ॥ 155 ॥

svayambhupradasarvasva svayambhupradaputrini ।
svayambhupradasasmera svayambhutasaririni ॥ 156 ॥

sarvalokodbhavaprita sarvakalodbhavatmika ।
sarvakalodbhavodbhava sarvakalodbhavodbhava ॥ 157 ॥

kundapuspasamapritih kundapuspasamaratih ।
kundagolodbhavaprita kundagolodbhavatmika ॥ 158 ॥

svayambhurva siva sakta pavini lokapavini ।
kirtiryasasvini medha vimedha surasundari ॥ 159 ॥

asvini krttika pusya tejasvi candramanḍala ।
suksma suksmaprada suksmasuksmabhayavinasini ॥ 160 ॥

varada’bhayada caiva muktibandhavinasini ।
kamuki kamada ksanta kamakhya kulasundari ॥ 161 ॥

sukhada duhkhada moksa moksadarthaprakasini ।
dustadustamati caiva sarvakaryavinasini ॥ 162 ॥

sukradhara sukrarupa sukrasindhunivasini ।
sukralaya sukrabhoga sukrapuja sadaratih ॥ 163 ॥

sukrapujya sukrahomasantusta sukravatsala ।
sukramurtih sukradeha sukrapujakaputrini ॥ 164 ॥

sukrastha sukrini sukrasamsprha sukrasundari ।
sukrasnata sukrakari sukrasevyatisukrini ॥ 165 ॥

mahasukra sukrabhava sukravrstividhayini ।
sukrabhidheya sukrarha sukravandakavandita ॥ 166 ॥

sukranandakari sukrasadanandavidhayini ।
sukrotsaha sadasukrapurna sukramanorama ॥ 167 ॥

sukrapujakasarvastha sukranindakanasini ।
sukratmika sukrasampacchukrakarsanakarini ॥ 168 ॥

raktasaya raktabhoga raktapujasadaratih ।
raktapujya raktahoma raktastha raktavatsala ॥ 169 ॥

raktapurna raktadeha raktapujakaputrini ।
raktakhya raktini raktasamsprha raktasundari ॥ 170 ॥

raktabhideha raktarha raktavandakavandita ।
maharakta raktabhava raktavrstividhayini ॥ 171 ॥

raktasnata raktaprita raktasevyatiraktini ।
raktanandakari raktasadanandavidhayini ॥ 172 ॥

raktarakta raktapurna raktasevyaksinirama । var raktasevya manorama
raktasevakasarvasva raktanindakanasini ॥ 173 ॥

raktatmika raktarupa raktakarsanakarini ।
raktotsaha raktavyagra raktapanaparayana ॥ 174 ॥ var raktotsaha raktaḍhya
sonitanandajanani kallolasnigdharupini ।
sadhakantargata devi parvati papanasini ॥ 175 ॥

sadhunam hrdisamsthatri sadhakanandakarini ।
sadhakanam ca janani sadhakapriyakarini ॥ 176 ॥

sadhakapracuranandasampattisukhadayini ।
sadhaka sadhakaprana sadhakasaktamanasa ॥ 177 ॥ var sarada
sadhakottamasarvasvasadhaka bhaktaraktapa । var bhaktavatsala
sadhakanandasantosa sadhakarivinasini ॥ 178 ॥

atmavidya brahmavidya parabrahmakutumbini ।
trikutastha pancakuta sarvakutasaririni ॥ 179 ॥

sarvavarnamayi varnajapamalavidhayini ।
iti srikalikanamnam sahasram sivabhasitam ॥ 180 ॥

phalasrutih
guhyat guhyataram saksanmahapatakanasanam ।
pujakale nisithe ca sandhyayorubhayorapi ॥ 1 ॥

labhate ganapatyam sa yah pathetsadhakottamah ।
yah pathetpathayedvapi srnoti sravayedapi ॥ 2 ॥

sarvapapavinirmuktah sa yati kalikapadam ।
sraddhaya’sraddhaya vapi yah kascinmanavah pathet ॥ 3 ॥

durgaddurgataram tirtva sa yati kalikapadam ।
vandhya va kakavandhya va mrtaputra ca yangana ॥ 4 ॥

srutva stotramidam putran labhate cirajivinah ।
yam yam kamayate kamam pathan stotramanuttamam ॥ 5 ॥

devivarapradanena tam tam prapnoti nityasah ।
svayambhukusumaih suklaih sugandhikusumanvitaih ॥ 6 ॥

Some versions include about 50 verses in this place but they appear
to be related to tAntric practices so are omitted here
guruvisnumahesanamabhedena mahesvari ।
samantadbhavayenmantri maheso natra samsayah ॥ 7 ॥

sa saktah sivabhaktasca sa eva vaisnavottamah ।
sampujya stauti yah kalimadvaitabhavamavahan ॥ 8 ॥

devyanandena sanando devibhaktyaikabhaktiman ।
sa eva dhanyo yasyarthe maheso vyagramanasah ॥ 9 ॥

kamayitva yathakamam stavamenamudirayet ।
sarvarogaih parityakto jayate madanopamah ॥ 10 ॥

cakram va stavamenam va dharayedangasangatam ।
vilikhya vidhivatsadhuh sa eva kalikatanuh ॥ 11 ॥

devyai niveditam yadyattasyamsam bhaksayennarah ।
divyadehadharo bhutva devyah parsvadharo bhavet ॥ 12 ॥

naivedyanindakam drstva nrtyanti yoginiganah ।
raktapanodyatassarva mamsasthicarvanodyatah ॥ 13 ॥

tasmanniveditam devyai drstva srutva ca manavah ।
na nindenmanasa vaca kusthavyadhiparanmukhah ॥ 14 ॥

atmanam kalikatmanam bhavayan stauti yah sivam ।
sivopamam gurum dhyatva sa eva srisadasivah ॥ 15 ॥

yasyalaye tisthati nunametatstotram bhavanya likhitam vidhijnaih ।
gorocanalaktakakunkumaktakarpurasinduramadhudravena ॥ 16 ॥

na tatra corasya bhayam na hasyo na vairibhirna’sanivahnibhitih ।
utpatavayorapi na’trasanka laksmih svayam tatra vasedalola ॥ 17 ॥

stotram pathettadanantapunyam devipadambhojaparo manusyah ।
vidhanapujaphalameva samyak prapnoti sampurnamanoratho’sau ॥ 18 ॥

muktah sricaranaravindaniratah svargamino bhogino
brahmopendrasivatmakarcanarata loke’pi samlebhire ।
srimacchankarabhaktipurvakamahadevipadadhyayino
muktirbhuktimatih svayam stutiparabhaktih karasthayini ॥ 19 ॥

iti srikalikakulasarvasve haraparasuramasamvade
srikalikasahasranamastotram sampurnam ॥

Also Read 1000 Names of Kali Maa:

1000 Names of Sri Kali | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Kali | Sahasranama Stotram Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top