Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Kali | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Shri Kali Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீகாலீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥
காலிகாகுலஸர்வஸ்வே

ஶ்ரீக³ணேஶாய நம: । ௐ ஶ்ரீகு³ருப்⁴யோ நம: ।

கதி²தோঽயம் மஹாமந்த்ர: ஸர்வமந்த்ரோத்தமோத்தம: ।
யமாஸாத்³ய மயா ப்ராப்தமைஶ்வர்யபத³முத்தமம் ॥ 1 ॥

ஸம்யுக்த: பரயா ப⁴க்த்யா யதோ²க்தவிதி⁴நா ப⁴வாந் ।
குருதாமர்சநம் தே³வ்யா: த்ரைலோக்யவிஜிகீ³ஷயா ॥ 2 ॥

ஶ்ரீபரஶுராம உவாச
ப்ரஸந்நோ யதி³ மே தே³வ: பரமேஶ: புராதந: ।
ரஹஸ்யம் பரயா தே³வ்யா: க்ருʼபயா கத²ய ப்ரபோ⁴ ॥ 3 ॥

யதா²ர்சநம் விநா ஹோமம் விநா ந்யாஸம் விநாப³லிம் ।
விநா க³ந்த⁴ம் விநா புஷ்பம் விநா நித்யோதி³தக்ரியா ॥ 4 ॥

ப்ராணாயாமம் விநா த்⁴யாநம் விநா பூ⁴தவிஶோத⁴நம் ।
விநா ஜாப்யம் விநா தா³நம் விநா காலீ ப்ரஸீத³தி ॥ 5 ॥

ஶ்ரீஶங்கர உவாச ।
ப்ருʼஷ்டம் த்வயோத்தமம் ப்ராஜ்ஞ ப்⁴ருʼகு³வம்ஶவிவர்த⁴நம் ।
ப⁴க்தாநாமபி ப⁴க்தோঽஸி த்வமேவம் ஸாத⁴யிஷ்யஸி ॥ 6 ॥

தே³வீம் தா³நவகோடிக்⁴நீம் லீலயா ருதி⁴ரப்ரியாம் ।
ஸதா³ ஸ்தோத்ரப்ரியாமுக்³ராம் காமகௌதுகலாலஸாம் ॥ 7 ॥

ஸர்வதா³ঽঽநந்த³ஹ்ருʼத³யாம் வாஸவ்யாஸக்தமாநஸாம் ।
மாத்⁴வீகமத்ஸ்யமாம்ஸாதி³ராகி³ணீம் ருதி⁴ரப்ரியாம் ॥ 8 ॥

ஶ்மஶாநவாஸிநீம் ப்ரேதக³ணந்ருʼத்யமஹோத்ஸவாம் ।
யோக³ப்ரபா⁴ம் யோகி³நீஶாம் யோகீ³ந்த்³ரஹ்ருʼத³யே ஸ்தி²தாம் ॥ 9 ॥

தாமுக்³ரகாலிகாம் ராம ப்ரஸாத³யிதுமர்ஹஸி ।
தஸ்யா: ஸ்தோத்ரம் மஹாபுண்யம் ஸ்வயம் கால்யா ப்ரகாஶிதம் ॥ 10 ॥

தவ தத்கத²யிஷ்யாமி ஶ்ருத்வா வத்ஸாவதா⁴ரய ।
கோ³பநீயம் ப்ரயத்நேந பட²நீயம் பராத்பரம் ॥ 11 ॥

யஸ்யைககாலபட²நாத்ஸர்வே விக்⁴நா: ஸமாகுலா: ।
நஶ்யந்தி த³ஹநே தீ³ப்தே பதங்கா³ இவ ஸர்வத: ॥ 12 ॥

க³த்³யபத்³யமயீ வாணீ தஸ்ய க³ங்கா³ப்ரவாஹவத் ।
தஸ்ய த³ர்ஶநமாத்ரேண வாதி³நோ நிஷ்ப்ரபா⁴ மதா: ॥ 13 ॥

ராஜாநோঽபி ச தா³ஸத்வம் ப⁴ஜந்தி ச பரே ஜநா: ।
தஸ்ய ஹஸ்தே ஸதை³வாஸ்தி ஸர்வஸித்³தி⁴ர்ந ஸம்ஶய: ॥ 14 ॥

நிஶீதே² முக்தயே ஶம்பு⁴ர்நக்³ந: ஶக்திஸமந்வித: ।
மநஸா சிந்தயேத்காலீம் மஹாகாலீதி லாலிதாம் ॥ 15 ॥

படே²த்ஸஹஸ்ரநாமாக்²யம் ஸ்தோத்ரம் மோக்ஷஸ்ய ஸாத⁴நம் ।
ப்ரஸந்நா காலிகா தஸ்ய புத்ரத்வேநாநுகம்பதே ॥ 16 ॥

வேதா⁴ ப்³ரஹ்மாஸ்ம்ருʼதேர்ப்³ரஹ்ம குஸுமை: பூஜிதா பரா ।
ப்ரஸீத³தி ததா² காலீ யதா²நேந ப்ரஸீத³தி ॥ 17 ॥

ௐ அஸ்ய ஶ்ரீகாலிகாஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரமஹாமந்த்ரஸ்ய
மஹாகாலபை⁴ரவ ருʼஷி:
அநுஷ்டுப் ச²ந்த:³ ஶ்மஶாநகாலிகா தே³வதா
மஹாகாலிகாப்ரஸாத³ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே விநியோக:³ ॥

த்⁴யாநம் ।
ஶவாரூடா⁴ம் மஹாபீ⁴மாம் கோ⁴ரத³ம்ஷ்ட்ராம் ஹஸந்முகீ²ம் ।
சதுர்பு⁴ஜாம் க²ட்³க³முண்ட³வராப⁴யகராம் ஶிவாம் ॥

முண்ட³மாலாத⁴ராம் தே³வீம் லோலஜ்ஜிஹ்வாம் தி³க³ம்ப³ராம் ।
ஏவம் ஸஞ்சிந்தயேத்காலீம் ஶ்மஶாநாலயவாஸிநீம் ॥

அத² ஸ்தோத்ரம் ।
।ௐ க்ரீம் மஹாகால்யை நம: ॥

ௐ ஶ்மஶாநகாலிகா காலீ ப⁴த்³ரகாலீ கபாலிநீ ।
கு³ஹ்யகாலீ மஹாகாலீ குருகுல்லா விரோதி⁴நீ ॥ 18 ॥

காலிகா காலராத்ரிஶ்ச மஹாகாலநிதம்பி³நீ ।
காலபை⁴ரவபா⁴ர்யா ச குலவர்த்மப்ரகாஶிநீ ॥ 19 ॥

காமதா³ காமிநீ காம்யா காமநீயஸ்வபா⁴விநீ ।
கஸ்தூரீரஸநீலாங்கீ³ குஞ்ஜரேஶ்வரகா³மிநீ ॥ 20 ॥

ககாரவர்ணஸர்வாங்கீ³ காமிநீ காமஸுந்த³ரீ ।
காமார்தா காமரூபா ச காமதே⁴நு: கலாவதீ ॥ 21 ॥

காந்தா காமஸ்வரூபா ச காமாக்²யா குலபாலிநீ ।
குலீநா குலவத்யம்பா³ து³ர்கா³ து³ர்கா³ர்திநாஶிநீ ॥ 22 ॥

கௌமாரீ குலஜா க்ருʼஷ்ணா க்ருʼஷ்ணதே³ஹா க்ருʼஶோத³ரீ ।
க்ருʼஶாங்கீ³ குலிஶாங்கீ³ ச க்ரீங்காரீ கமலா கலா ॥ 23 ॥

கராலாஸ்யா கராலீ ச குலகாந்தாঽபராஜிதா ।
உக்³ரா சோக்³ரப்ரபா⁴ தீ³ப்தா விப்ரசித்தா மஹாப³லா ॥ 24 ॥

நீலா க⁴நா ப³லாகா ச மாத்ராமுத்³ராபிதாঽஸிதா ।
ப்³ராஹ்மீ நாராயணீ ப⁴த்³ரா ஸுப⁴த்³ரா ப⁴க்தவத்ஸலா ॥ 25 ॥

மாஹேஶ்வரீ ச சாமுண்டா³ வாராஹீ நாரஸிம்ஹிகா ।
வஜ்ராங்கீ³ வஜ்ரகங்காலீ ந்ருʼமுண்ட³ஸ்ரக்³விணீ ஶிவா ॥ 26 ॥

மாலிநீ நரமுண்டா³லீ க³லத்³ரக்தவிபூ⁴ஷணா ।
ரக்தசந்த³நஸிக்தாங்கீ³ ஸிந்தூ³ராருணமஸ்தகா ॥ 27 ॥

கோ⁴ரரூபா கோ⁴ரத³ம்ஷ்ட்ரா கோ⁴ராகோ⁴ரதரா ஶுபா⁴ ।
மஹாத³ம்ஷ்ட்ரா மஹாமாயா ஸுத³தீ யுக³த³ந்துரா ॥ 28 ॥

ஸுலோசநா விரூபாக்ஷீ விஶாலாக்ஷீ த்ரிலோசநா ।
ஶாரதே³ந்து³ப்ரஸந்நாஸ்யா ஸ்பு²ரத்ஸ்மேராம்பு³ஜேக்ஷணா ॥ 29 ॥

அட்டஹாஸப்ரஸந்நாஸ்யா ஸ்மேரவக்த்ரா ஸுபா⁴ஷிணீ ।
ப்ரஸந்நபத்³மவத³நா ஸ்மிதாஸ்யா ப்ரியபா⁴ஷிணி ॥ 30 ॥

கோடராக்ஷீ குலஶ்ரேஷ்டா² மஹதீ ப³ஹுபா⁴ஷிணீ ।
ஸுமதி: குமதிஶ்சண்டா³ சண்ட³முண்டா³திவேகி³நீ ॥ 31 ॥

ப்ரசண்டா³ சண்டி³கா சண்டீ³ சர்சிகா சண்ட³வேகி³நீ ।
ஸுகேஶீ முக்தகேஶீ ச தீ³ர்க⁴கேஶீ மஹத்கசா ॥ 32 ॥

ப்ரேததே³ஹா கர்ணபூரா ப்ரேதபாணிஸுமேக²லா ।
ப்ரேதாஸநா ப்ரியப்ரேதா ப்ரேதபூ⁴மிக்ருʼதாலயா ॥ 33 ॥

ஶ்மஶாநவாஸிநீ புண்யா புண்யதா³ குலபண்டி³தா ।
புண்யாலயா புண்யதே³ஹா புண்யஶ்லோகீ ச பாவநீ ॥ 34 ॥

புத்ரா பவித்ரா பரமா புராபுண்யவிபூ⁴ஷணா ।
புண்யநாம்நீ பீ⁴திஹரா வரதா³ க²ட்³க³பாணிநீ ॥ 35 ॥

ந்ருʼமுண்ட³ஹஸ்தஶஸ்தா ச சி²ந்நமஸ்தா ஸுநாஸிகா ।
த³க்ஷிணா ஶ்யாமலா ஶ்யாமா ஶாந்தா பீநோந்நதஸ்தநீ ॥ 36 ॥

தி³க³ம்ப³ரா கோ⁴ரராவா ஸ்ருʼக்காந்தா ரக்தவாஹிநீ ।
கோ⁴ரராவா ஶிவா க²ட்³கா³ விஶங்கா மத³நாதுரா ॥ 37 ॥

மத்தா ப்ரமத்தா ப்ரமதா³ ஸுதா⁴ஸிந்து⁴நிவாஸிநீ ।
அதிமத்தா மஹாமத்தா ஸர்வாகர்ஷணகாரிணீ ॥ 38 ॥

கீ³தப்ரியா வாத்³யரதா ப்ரேதந்ருʼத்யபராயணா ।
சதுர்பு⁴ஜா த³ஶபு⁴ஜா அஷ்டாத³ஶபு⁴ஜா ததா² ॥ 39 ॥

காத்யாயநீ ஜக³ந்மாதா ஜக³தீ பரமேஶ்வரீ ।
ஜக³த்³ப³ந்து⁴ர்ஜக³த்³தா⁴த்ரீ ஜக³தா³நந்த³காரிணீ ॥ 40 ॥

ஜந்மமயீ ஹைமவதீ மஹாமாயா மஹாமஹா ।
நாக³யஜ்ஞோபவீதாங்கீ³ நாகி³நீ நாக³ஶாயிநீ ॥ 41 ॥

நாக³கந்யா தே³வகந்யா க³ந்த⁴ர்வீ கிந்நரேஶ்வரீ ।
மோஹராத்ரீ மஹாராத்ரீ தா³ருணா பா⁴ஸுராம்ப³ரா ॥ 42 ॥

வித்³யாத⁴ரீ வஸுமதீ யக்ஷிணீ யோகி³நீ ஜரா ।
ராக்ஷஸீ டா³கிநீ வேத³மயீ வேத³விபூ⁴ஷணா ॥ 43 ॥

ஶ்ருதி: ஸ்ம்ருʼதிர்மஹாவித்³யா கு³ஹ்யவித்³யா புராதநீ ।
சிந்த்யாঽசிந்த்யா ஸ்வதா⁴ ஸ்வாஹா நித்³ரா தந்த்³ரா ச பார்வதீ ॥ 44 ॥

அபர்ணா நிஶ்சலா லோலா ஸர்வவித்³யா தபஸ்விநீ ।
க³ங்கா³ காஶீ ஶசீ ஸீதா ஸதீ ஸத்யபராயணா ॥ 45 ॥

நீதிஸ்ஸுநீதிஸ்ஸுருசிஸ்துஷ்டி: புஷ்டிர்த்⁴ருʼதி: க்ஷமா ।
வாணீ பு³த்³தி⁴ர்மஹாலக்ஷ்மீர்லக்ஷ்மீர்நீலஸரஸ்வதீ ॥ 46 ॥

ஸ்ரோதஸ்வதீ ஸரஸ்வதீ மாதங்கீ³ விஜயா ஜயா ।
நதீ³ ஸிந்து:⁴ ஸர்வமயீ தாரா ஶூந்யநிவாஸிநீ ॥ 47 ॥

ஶுத்³தா⁴ தரங்கி³ணீ மேதா⁴ லாகிநீ ப³ஹுரூபிணீ ।
ஸ்தூ²லா ஸூக்ஷ்மா ஸூக்ஷ்மதரா ப⁴க³வத்யநுரூபிணீ ॥ 48 ॥

பரமாணுஸ்வரூபா ச சிதா³நந்த³ஸ்வரூபிணீ ।
ஸதா³நந்த³மயீ ஸத்யா ஸர்வாநந்த³ஸ்வரூபிணீ ॥ 49 ॥

ஸுநந்தா³ நந்தி³நீ ஸ்துத்யா ஸ்தவநீயஸ்வபா⁴விநீ ।
ரங்கி³ணீ டங்கிநீ சித்ரா விசித்ரா சித்ரரூபிணீ ॥ 50 ॥

பத்³மா பத்³மாலயா பத்³மமுகீ² பத்³மவிபூ⁴ஷணா ।
டா³கிநீ ஶாகிநீ க்ஷாந்தா ராகிணீ ருதி⁴ரப்ரியா ॥ 51 ॥

ப்⁴ராந்திர்ப⁴வாநீ ருத்³ராணீ ம்ருʼடா³நீ ஶத்ருமர்தி³நீ ।
உபேந்த்³ராணீ மஹேந்த்³ராணீ ஜ்யோத்ஸ்நா சந்த்³ரஸ்வரூபிணீ ॥ 52 ॥

ஸூர்யாத்மிகா ருத்³ரபத்நீ ரௌத்³ரீ ஸ்த்ரீ ப்ரக்ருʼதி: புமாந் ।
ஶக்திர்முக்திர்மதிர்மாதா ப⁴க்திர்முக்தி: பதிவ்ரதா ॥ 53 ॥

ஸர்வேஶ்வரீ ஸர்வமாதா ஶர்வாணீ ஹரவல்லபா⁴ ।
ஸர்வஜ்ஞா ஸித்³தி⁴தா³ ஸித்³தா⁴ ப⁴வ்யா பா⁴வ்யா ப⁴யாபஹா ॥ 54 ॥

கர்த்ரீ ஹர்த்ரீ பாலயித்ரீ ஶர்வரீ தாமஸீ த³யா ।
தமிஸ்ரா தாமஸீ ஸ்தா²ணு: ஸ்தி²ரா தீ⁴ரா தபஸ்விநீ ॥ 55 ॥

சார்வங்கீ³ சஞ்சலா லோலஜிஹ்வா சாருசரித்ரிணீ ।
த்ரபா த்ரபாவதீ லஜ்ஜா விலஜ்ஜா ஹரயௌவதீ ॥ 56 ॥ var ஹ்ரீ ரஜோவதீ
ஸத்யவதீ த⁴ர்மநிஷ்டா² ஶ்ரேஷ்டா² நிஷ்டு²ரவாதி³நீ ।
க³ரிஷ்டா² து³ஷ்டஸம்ஹர்த்ரீ விஶிஷ்டா ஶ்ரேயஸீ க்⁴ருʼணா ॥ 57 ॥

பீ⁴மா ப⁴யாநகா பீ⁴மநாதி³நீ பீ:⁴ ப்ரபா⁴வதீ ।
வாகீ³ஶ்வரீ ஶ்ரீர்யமுநா யஜ்ஞகர்த்ரீ யஜு:ப்ரியா ॥ 58 ॥

ருʼக்ஸாமாத²ர்வநிலயா ராகி³ணீ ஶோப⁴நா ஸுரா । ?? ஶோப⁴நஸ்வரா
கலகண்டீ² கம்பு³கண்டீ² வேணுவீணாபராயணா ॥ 59 ॥

வம்ஶிநீ வைஷ்ணவீ ஸ்வச்சா² தா⁴த்ரீ த்ரிஜக³தீ³ஶ்வரீ ।
மது⁴மதீ குண்ட³லிநீ ருʼத்³தி:⁴ ஶுத்³தி:⁴ ஶுசிஸ்மிதா ॥ 60 ॥

ரம்போ⁴ர்வஶீ ரதீ ராமா ரோஹிணீ ரேவதீ மகா² ।
ஶங்கி²நீ சக்ரிணீ க்ருʼஷ்ணா க³தி³நீ பத்³மிநீ ததா² ॥ 61 ॥

ஶூலிநீ பரிகா⁴ஸ்த்ரா ச பாஶிநீ ஶார்ங்க³பாணிநீ ।
பிநாகதா⁴ரிணீ தூ⁴ம்ரா ஸுரபீ⁴ வநமாலிநீ ॥ 62 ॥

ரதி²நீ ஸமரப்ரீதா வேகி³நீ ரணபண்டி³தா ।
ஜடிநீ வஜ்ரிணீ நீலா லாவண்யாம்பு³த³சந்த்³ரிகா ॥ 63 ॥

ப³லிப்ரியா ஸதா³பூஜ்யா தை³த்யேந்த்³ரமதி²நீ ததா² ।
மஹிஷாஸுரஸம்ஹர்த்ரீ காமிநீ ரக்தத³ந்திகா ॥ 64 ॥

ரக்தபா ருதி⁴ராக்தாங்கீ³ ரக்தக²ர்பரதா⁴ரிணீ ।
ரக்தப்ரியா மாம்ஸருசிர்வாஸவாஸக்தமாநஸா ॥ 65 ॥

க³லச்சோ²ணிதமுண்டா³லீ கண்ட²மாலாவிபூ⁴ஷணா ।
ஶவாஸநா சிதாந்தஸ்தா² மஹேஶீ வ்ருʼஷவாஹிநீ ॥ 66 ॥

வ்யாக்⁴ரத்வக³ம்ப³ரா சீநசைலிநீ ஸிம்ஹவாஹிநீ ।
வாமதே³வீ மஹாதே³வீ கௌ³ரீ ஸர்வஜ்ஞபா⁴மிநீ ॥ 67 ॥

பா³லிகா தருணீ வ்ருʼத்³தா⁴ வ்ருʼத்³த⁴மாதா ஜராதுரா ।
ஸுப்⁴ரூர்விலாஸிநீ ப்³ரஹ்மவாதி³நீ ப்³ராஹ்மணீ ஸதீ ॥ 68 ॥

ஸுப்தவதீ சித்ரலேகா² லோபாமுத்³ரா ஸுரேஶ்வரீ ।
அமோகா⁴ঽருந்த⁴தீ தீக்ஷ்ணா போ⁴க³வத்யநுராகி³ணீ ॥ 69 ॥

மந்தா³கிநீ மந்த³ஹாஸா ஜ்வாலாமுக்²யঽஸுராந்தகா । ஜ்வாலாமுகீ²+அஸுராந்தகா
மாநதா³ மாநிநீ மாந்யா மாநநீயா மதா³துரா ॥ 70 ॥

மதி³ராமேது³ரோந்மாதா³ மேத்⁴யா ஸாத்⁴யா ப்ரஸாதி³நீ ।
ஸுமத்⁴யாঽநந்தகு³ணிநீ ஸர்வலோகோத்தமோத்தமா ॥ 71 ॥

ஜயதா³ ஜித்வரீ ஜைத்ரீ ஜயஶ்ரீர்ஜயஶாலிநீ ।
ஸுக²தா³ ஶுப⁴தா³ ஸத்யா ஸபா⁴ஸங்க்ஷோப⁴காரிணீ ॥ 72 ॥

ஶிவதூ³தீ பூ⁴திமதீ விபூ⁴திர்பூ⁴ஷணாநநா ।
கௌமாரீ குலஜா குந்தீ குலஸ்த்ரீ குலபாலிகா ॥ 73 ॥

கீர்திர்யஶஸ்விநீ பூ⁴ஷா பூ⁴ஷ்டா² பூ⁴தபதிப்ரியா ।
ஸுகு³ணா நிர்கு³ணாঽதி⁴ஷ்டா² நிஷ்டா² காஷ்டா² ப்ரகாஶிநீ ॥ 74 ॥ var ப்ரதிஷ்டி²தா
த⁴நிஷ்டா² த⁴நதா³ தா⁴ந்யா வஸுதா⁴ ஸுப்ரகாஶிநீ ।
உர்வீ கு³ர்வீ கு³ருஶ்ரேஷ்டா² ஷட்³கு³ணா த்ரிகு³ணாத்மிகா ॥ 75 ॥

ராஜ்ஞாமாஜ்ஞா மஹாப்ராஜ்ஞா ஸுகு³ணா நிர்கு³ணாத்மிகா ।
மஹாகுலீநா நிஷ்காமா ஸகாமா காமஜீவநா ॥ 76 ॥

காமதே³வகலா ராமாঽபி⁴ராமா ஶிவநர்தகீ ।
சிந்தாமணி: கல்பலதா ஜாக்³ரதீ தீ³நவத்ஸலா ॥ 77 ॥

கார்திகீ க்ருʼத்திகா க்ருʼத்யா அயோத்⁴யா விஷமா ஸமா ।
ஸுமந்த்ரா மந்த்ரிணீ கூ⁴ர்ணா ஹ்லாதி³நீ க்லேஶநாஶிநீ ॥ 78 ॥

த்ரைலோக்யஜநநீ ஹ்ருʼஷ்டா நிர்மாம்ஸாமலரூபிணீ ।
தடா³க³நிம்நஜட²ரா ஶுஷ்கமாம்ஸாஸ்தி²மாலிநீ ॥ 79 ॥

அவந்தீ மது⁴ரா ஹ்ருʼத்³யா த்ரைலோக்யாபாவநக்ஷமா ।
வ்யக்தாঽவ்யக்தாঽநேகமூர்தீ ஶாரபீ⁴ பீ⁴மநாதி³நீ ॥ 80 ॥

க்ஷேமங்கரீ ஶாங்கரீ ச ஸர்வஸம்மோஹகாரிணீ ।
ஊர்த்³த்⁴வதேஜஸ்விநீ க்லிந்நா மஹாதேஜஸ்விநீ ததா² ॥ 81 ॥

அத்³வைதா யோகி³நீ பூஜ்யா ஸுரபீ⁴ ஸர்வமங்க³ளா ।
ஸர்வப்ரியங்கரீ போ⁴க்³யா த⁴நிநீ பிஶிதாஶநா ॥ 82 ॥

ப⁴யங்கரீ பாபஹரா நிஷ்கலங்கா வஶங்கரீ ।
ஆஶா த்ருʼஷ்ணா சந்த்³ரகலா நித்³ராணா வாயுவேகி³நீ ॥ 83 ॥

ஸஹஸ்ரஸூர்யஸங்காஶா சந்த்³ரகோடிஸமப்ரபா⁴ ।
நிஶும்ப⁴ஶும்ப⁴ஸம்ஹர்த்ரீ ரக்தபீ³ஜவிநாஶிநீ ॥ 84 ॥

மது⁴கைடப⁴ஸம்ஹர்த்ரீ மஹிஷாஸுரகா⁴திநீ ।
வஹ்நிமண்ட³லமத்⁴யஸ்தா² ஸர்வஸத்த்வப்ரதிஷ்டி²தா ॥ 85 ॥

ஸர்வாசாரவதீ ஸர்வதே³வகந்யாதி⁴தே³வதா ।
த³க்ஷகந்யா த³க்ஷயஜ்ஞநாஶிநீ து³ர்க³தாரிணீ ॥ 86 ॥

இஜ்யா பூஜ்யா விபா⁴ பூ⁴தி: ஸத்கீர்திர்ப்³ரஹ்மசாரிணீ ।
ரம்போ⁴ரூஶ்சதுரா ராகா ஜயந்தீ வருணா குஹூ: ॥ 87 ॥

மநஸ்விநீ தே³வமாதா யஶஸ்யா ப்³ரஹ்மவாதி³நீ ।
ஸித்³தி⁴தா³ வ்ருʼத்³தி⁴தா³ வ்ருʼத்³தி:⁴ ஸர்வாத்³யா ஸர்வதா³யிநீ ॥ 88 ॥

ஆதா⁴ரரூபிணீ த்⁴யேயா மூலாதா⁴ரநிவாஸிநீ ।
ஆஜ்ஞா ப்ரஜ்ஞா பூர்ணமநா சந்த்³ரமுக்²யநுகூலிநீ ॥ 89 ॥

வாவதூ³கா நிம்நநாபி:⁴ ஸத்யஸந்தா⁴ த்³ருʼட⁴வ்ரதா ।
ஆந்வீக்ஷிகீ த³ண்ட³நீதிஸ்த்ரயீ த்ரிதி³வஸுந்த³ரீ ॥ 90 ॥

ஜ்வாலிநீ ஜ்வலிநீ ஶைலதநயா விந்த்⁴யவாஸிநீ ।
ப்ரத்யயா கே²சரீ தை⁴ர்யா துரீயா விமலாঽঽதுரா ॥ 91 ॥

ப்ரக³ல்பா⁴ வாருணீ க்ஷாமா த³ர்ஶிநீ விஸ்பு²லிங்கி³நீ ।
ப⁴க்தி: ஸித்³தி:⁴ ஸதா³ப்ராப்தி: ப்ரகாம்யா மஹிமாঽணிமா ॥ 92 ॥

ஈக்ஷாஸித்³தி⁴ர்வஶித்வா ச ஈஶித்வோர்த்⁴வநிவாஸிநீ ।
லகி⁴மா சைவ ஸாவித்ரீ கா³யத்ரீ பு⁴வநேஶ்வரீ ॥ 93 ॥

மநோஹரா சிதா தி³வ்யா தே³வ்யுதா³ரா மநோரமா ।
பிங்க³லா கபிலா ஜிஹ்வா ரஸஜ்ஞா ரஸிகா ரஸா ॥ 94 ॥

ஸுஷும்நேடா³ யோக³வதீ கா³ந்தா⁴ரீ நவகாந்தகா ।
பாஞ்சாலீ ருக்மிணீ ராதா⁴ ராத்⁴யா பா⁴மா ச ராதி⁴கா ॥ 95 ॥

அம்ருʼதா துளஸீ வ்ருʼந்தா³ கைடபீ⁴ கபடேஶ்வரீ ।
உக்³ரசண்டே³ஶ்வரீ வீரஜநநீ வீரஸுந்த³ரீ ॥ 96 ॥

உக்³ரதாரா யஶோதா³க்²யா தே³வகீ தே³வமாநிதா ।
நிரஞ்ஜநா சித்ரதே³வீ க்ரோதி⁴நீ குலதீ³பிகா ॥ 97 ॥

குலராகீ³ஶ்வரீ ஜ்வாலா மாத்ரிகா த்³ராவிணீ த்³ரவா ।
யோகீ³ஶ்வரீ மஹாமாரீ ப்⁴ராமரீ பி³ந்து³ரூபிணீ ॥ 98 ॥

தூ³தீ ப்ராணேஶ்வரீ கு³ப்தா ப³ஹுலா டா³மரீ ப்ரபா⁴ ।
குப்³ஜிகா ஜ்ஞாநிநீ ஜ்யேஷ்டா² பு⁴ஶுண்டீ³ ப்ரகடாக்ருʼதி: ॥ 99 ॥

த்³ராவிணீ கோ³பிநீ மாயா காமபீ³ஜேஶ்வரீ ப்ரியா ।
ஶாகம்ப⁴ரீ கோகநதா³ ஸுஸத்யா ச திலோத்தமா ॥ 100 ॥

அமேயா விக்ரமா க்ரூரா ஸம்யக்சீ²லா த்ரிவிக்ரமா ।
ஸ்வஸ்திர்ஹவ்யவஹா ப்ரீதிருக்மா தூ⁴ம்ரார்சிரங்க³தா³ ॥ 101 ॥

தபிநீ தாபிநீ விஶ்வபோ⁴க³தா³ தா⁴ரிணீ த⁴ரா ।
த்ரிக²ண்டா³ ரோதி⁴நீ வஶ்யா ஸகலா ஶப்³த³ரூபிணீ ॥ 102 ॥

பீ³ஜரூபா மஹாமுத்³ரா வஶிநீ யோக³ரூபிணீ ।
அநங்க³குஸுமாঽநங்க³மேக²லாঽநங்க³ரூபிணீ ॥ 103 ॥

அநங்க³மத³நாঽநங்க³ரேகா²ঽநங்க³குஶேஶ்வரீ ।
அநங்க³மாலிநீ காமேஶ்வரீ ஸர்வார்த²ஸாதி⁴கா ॥ 104 ॥

ஸர்வதந்த்ரமயீ ஸர்வமோதி³ந்யாநந்த³ரூபிணீ ।
வஜ்ரேஶ்வரீ ச ஜயிநீ ஸர்வது:³க²க்ஷயங்கரீ ॥ 105 ॥ var வ்ரஜேஶ்வரீ
ஷட³ங்க³யுவதீ யோகே³யுக்தா ஜ்வாலாம்ஶுமாலிநீ ।
து³ராஶயா து³ராதா⁴ரா து³ர்ஜயா து³ர்க³ரூபிணீ ॥ 106 ॥

து³ரந்தா து³ஷ்க்ருʼதிஹரா து³ர்த்⁴யேயா து³ரதிக்ரமா ।
ஹம்ஸேஶ்வரீ த்ரிலோகஸ்தா² ஶாகம்ப⁴ர்யநுராகி³ணீ ॥ 107 ॥

த்ரிகோணநிலயா நித்யா பரமாம்ருʼதரஞ்ஜிதா ।
மஹாவித்³யேஶ்வரீ ஶ்வேதா பே⁴ருண்டா³ குலஸுந்த³ரீ ॥ 108 ॥

த்வரிதா ப⁴க்திஸம்யுக்தா ப⁴க்திவஶ்யா ஸநாதநீ ।
ப⁴க்தாநந்த³மயீ ப⁴க்தபா⁴விதா ப⁴க்தஶங்கரீ ॥ 109 ॥

ஸர்வஸௌந்த³ர்யநிலயா ஸர்வஸௌபா⁴க்³யஶாலிநீ ।
ஸர்வஸம்போ⁴க³ப⁴வநா ஸர்வஸௌக்²யாநுரூபிணீ ॥ 110 ॥

குமாரீபூஜநரதா குமாரீவ்ரதசாரிணீ ।
குமாரீப⁴க்திஸுகி²நீ குமாரீரூபதா⁴ரிணீ ॥ 111 ॥

குமாரீபூஜகப்ரீதா குமாரீப்ரீதித³ப்ரியா ।
குமாரீஸேவகாஸங்கா³ குமாரீஸேவகாலயா ॥ 112 ॥

ஆநந்த³பை⁴ரவீ பா³லபை⁴ரவீ ப³டுபை⁴ரவீ ।
ஶ்மஶாநபை⁴ரவீ காலபை⁴ரவீ புரபை⁴ரவீ ॥ 113 ॥

மஹாபை⁴ரவபத்நீ ச பரமாநந்த³பை⁴ரவீ ।
ஸுராநந்த³பை⁴ரவீ ச உந்மாதா³நந்த³பை⁴ரவீ ॥ 114 ॥

யஜ்ஞாநந்த³பை⁴ரவீ ச ததா² தருணபை⁴ரவீ ।
ஜ்ஞாநாநந்த³பை⁴ரவீ ச அம்ருʼதாநந்த³பை⁴ரவீ ॥ 115 ॥

மஹாப⁴யங்கரீ தீவ்ரா தீவ்ரவேகா³ தரஸ்விநீ ।
த்ரிபுரா பரமேஶாநீ ஸுந்த³ரீ புரஸுந்த³ரீ ॥ 116 ॥

த்ரிபுரேஶீ பஞ்சத³ஶீ பஞ்சமீ புரவாஸிநீ ।
மஹாஸப்தத³ஶீ சைவ ஷோட³ஶீ த்ரிபுரேஶ்வரீ ॥ 117 ॥

மஹாங்குஶஸ்வரூபா ச மஹாசக்ரேஶ்வரீ ததா² ।
நவசக்ரேஶ்வரீ சக்ரேஶ்வரீ த்ரிபுரமாலிநீ ॥ 118 ॥

ராஜசக்ரேஶ்வரீ ராஜ்ஞீ மஹாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ ।
ஸிந்தூ³ரபூரருசிரா ஶ்ரீமத்த்ரிபுரஸுந்த³ரீ ॥ 119 ॥

ஸர்வாங்க³ஸுந்த³ரீ ரக்தாரக்தவஸ்த்ரோத்தரீயகா ।
யவாயாவகஸிந்தூ³ரரக்தசந்த³நதா⁴ரிணீ ॥ 120 ॥

யவாயாவகஸிந்தூ³ரரக்தசந்த³நரூபத்⁴ருʼக் ।
சமரீ பா³லகுடிலா நிர்மலா ஶ்யாமகேஶிநீ ॥ 121 ॥

வஜ்ரமௌக்திகரத்நாட்⁴யா கிரீடகுண்ட³லோஜ்ஜ்வலா ।
ரத்நகுண்ட³லஸம்யுக்தா ஸ்பு²ரத்³க³ண்ட³மநோரமா ॥ 122 ॥

குஞ்ஜரேஶ்வரகும்போ⁴த்த²முக்தாரஞ்ஜிதநாஸிகா ।
முக்தாவித்³ருமமாணிக்யஹாராத்³யஸ்தநமண்ட³லா ॥ 123 ॥

ஸூர்யகாந்தேந்து³காந்தாட்⁴யா ஸ்பர்ஶாஶ்மக³லபூ⁴ஷணா ।
பீ³ஜபூரஸ்பு²ரத்³பீ³ஜத³ந்தபங்க்திரநுத்தமா ॥ 124 ॥

காமகோத³ண்ட³காபு⁴க்³நப்⁴ரூகடாக்ஷப்ரவர்ஷிணீ । bhugna curved
மாதங்க³கும்ப⁴வக்ஷோஜா லஸத்கநகத³க்ஷிணா ॥ 125 ॥

மநோஜ்ஞஶஷ்குலீகர்ணா ஹம்ஸீக³திவிட³ம்பி³நீ ।
பத்³மராகா³ங்க³த³த்³யோதத்³தோ³ஶ்சதுஷ்கப்ரகாஶிநீ ॥ 126 ॥

கர்பூராக³ருகஸ்தூரீகுங்குமத்³ரவலேபிதா ।
விசித்ரரத்நப்ருʼதி²வீகல்பஶாகி²தலஸ்தி²தா ॥ 127 ॥

ரத்நதீ³பஸ்பு²ரத்³ரத்நஸிம்ஹாஸநநிவாஸிநீ ।
ஷட்சக்ரபே⁴த³நகரீ பரமாநந்த³ரூபிணீ ॥ 128 ॥

ஸஹஸ்ரத³லபத்³மாந்தா சந்த்³ரமண்ட³லவர்திநீ ।
ப்³ரஹ்மரூபா ஶிவக்ரோடா³ நாநாஸுக²விலாஸிநீ ॥ 129 ॥

ஹரவிஷ்ணுவிரிஞ்சேந்த்³ரக்³ரஹநாயகஸேவிதா ।
ஶிவா ஶைவா ச ருத்³ராணீ ததை²வ ஶிவநாதி³நீ ॥ 130 ॥

மஹாதே³வப்ரியா தே³வீ ததை²வாநங்க³மேக²லா ।
டா³கிநீ யோகி³நீ சைவ ததோ²பயோகி³நீ மதா ॥ 131 ॥

மாஹேஶ்வரீ வைஷ்ணவீ ச ப்⁴ராமரீ ஶிவரூபிணீ ।
அலம்பு³ஸா போ⁴க³வதீ க்ரோத⁴ரூபா ஸுமேக²லா ॥ 132 ॥

கா³ந்தா⁴ரீ ஹஸ்திஜிஹ்வா ச இடா³ சைவ ஶுப⁴ங்கரீ ।
பிங்க³லா த³க்ஷஸூத்ரீ ச ஸுஷும்நா சைவ கா³ந்தி⁴நீ ॥ 133 ॥

ப⁴கா³த்மிகா ப⁴கா³தா⁴ரா ப⁴கே³ஶீ ப⁴க³ரூபிணீ ।
லிங்கா³க்²யா சைவ காமேஶீ த்ரிபுரா பை⁴ரவீ ததா² ॥ 134 ॥

லிங்க³கீ³திஸ்ஸுகீ³திஶ்ச லிங்க³ஸ்தா² லிங்க³ரூபத்⁴ருʼக் ।
லிங்க³மாலா லிங்க³ப⁴வா லிங்கா³லிங்கா³ ச பாவகீ ॥ 135 ॥

ப⁴க³வதீ கௌஶிகீ ச ப்ரேமரூபா ப்ரியம்வதா³ ।
க்³ருʼத்⁴ரரூபீ ஶிவாரூபா சக்ரேஶீ சக்ரரூபத்⁴ருʼக் ॥ 136 ॥ ?? த்³ருʼத்⁴ர
ஆத்மயோநிர்ப்³ரஹ்மயோநிர்ஜக³த்³யோநிரயோநிஜா ।
ப⁴க³ரூபா ப⁴க³ஸ்தா²த்ரீ ப⁴கி³நீ ப⁴க³மாலிநீ ॥ 137 ॥

ப⁴கா³த்மிகா ப⁴கா³தா⁴ரா ரூபிணீ ப⁴க³ஶாலிநீ ।
லிங்கா³பி⁴தா⁴யிநீ லிங்க³ப்ரியா லிங்க³நிவாஸிநீ ॥ 138 ॥

லிங்க³ஸ்தா² லிங்கி³நீ லிங்க³ரூபிணீ லிங்க³ஸுந்த³ரீ ।
லிங்க³கீ³திர்மஹாப்ரீதிர்ப⁴க³கீ³திர்மஹாஸுகா² ॥ 139 ॥

லிங்க³நாமஸதா³நந்தா³ ப⁴க³நாமஸதா³ரதி: ।
ப⁴க³நாமஸதா³நந்தா³ லிங்க³நாமஸதா³ரதி: ॥ 140 ॥

லிங்க³மாலகராபூ⁴ஷா ப⁴க³மாலாவிபூ⁴ஷணா ।
ப⁴க³லிங்கா³ம்ருʼதவ்ருʼதா ப⁴க³லிங்கா³ம்ருʼதாத்மிகா ॥ 141 ॥

ப⁴க³லிங்கா³ர்சநப்ரீதா ப⁴க³லிங்க³ஸ்வரூபிணீ ।
ப⁴க³லிங்க³ஸ்வரூபா ச ப⁴க³லிங்க³ஸுகா²வஹா ॥ 142 ॥

ஸ்வயம்பூ⁴குஸுமப்ரீதா ஸ்வயம்பூ⁴குஸுமார்சிதா ।
ஸ்வயம்பூ⁴குஸுமப்ராணா ஸ்வயம்பூ⁴குஸுமோத்தி²தா ॥ 143 ॥

ஸ்வயம்பூ⁴குஸுமஸ்நாதா ஸ்வயம்பூ⁴புஷ்பதர்பிதா ।
ஸ்வயம்பூ⁴புஷ்பக⁴டிதா ஸ்வயம்பூ⁴புஷ்பதா⁴ரிணீ ॥ 144 ॥

ஸ்வயம்பூ⁴புஷ்பதிலகா ஸ்வயம்பூ⁴புஷ்பசர்சிதா ।
ஸ்வயம்பூ⁴புஷ்பநிரதா ஸ்வயம்பூ⁴குஸுமாக்³ரஹா ॥ 145 ॥

ஸ்வயம்பூ⁴புஷ்பயஜ்ஞேஶா ஸ்வயம்பூ⁴குஸுமாலிகா । var யஜ்ஞாஶா யஜ்ஞாங்கா³
ஸ்வயம்பூ⁴புஷ்பநிசிதா ஸ்வயம்பூ⁴குஸுமார்சிதா ॥ 146 ॥ var குஸுமப்ரியா
ஸ்வயம்பூ⁴குஸுமாதா³நலாலஸோந்மத்தமாநஸா ।
ஸ்வயம்பூ⁴குஸுமாநந்த³லஹரீ ஸ்நிக்³த⁴தே³ஹிநீ ॥ 147 ॥

ஸ்வயம்பூ⁴குஸுமாதா⁴ரா ஸ்வயம்பூ⁴குஸுமாகுலா ।
ஸ்வயம்பூ⁴புஷ்பநிலயா ஸ்வயம்பூ⁴புஷ்பவாஸிநீ ॥ 148 ॥

ஸ்வயம்பூ⁴குஸுமாஸ்நிக்³தா⁴ ஸ்வயம்பூ⁴குஸுமாத்மிகா ।
ஸ்வயம்பூ⁴புஷ்பகரிணீ ஸ்வயம்பூ⁴புஷ்பமாலிகா ॥ 149 ॥

ஸ்வயம்பூ⁴குஸுமந்யாஸா ஸ்வயம்பூ⁴குஸுமப்ரபா⁴ ।
ஸ்வயம்பூ⁴குஸுமஜ்ஞாநா ஸ்வயம்பூ⁴புஷ்பபோ⁴கி³நீ ॥ 150 ॥

ஸ்வயம்பூ⁴குஸுமோல்லாஸா ஸ்வயம்பூ⁴புஷ்பவர்ஷிணீ ।
ஸ்வயம்பூ⁴குஸுமாநந்தா³ ஸ்வயம்பூ⁴புஷ்பபுஷ்பிணீ ॥ 151 ॥

ஸ்வயம்பூ⁴குஸுமோத்ஸாஹா ஸ்வயம்பூ⁴புஷ்பரூபிணீ ।
ஸ்வயம்பூ⁴குஸுமோந்மாதா³ ஸ்வயம்பூ⁴புஷ்பஸுந்த³ரீ ॥ 152 ॥

ஸ்வயம்பூ⁴குஸுமாராத்⁴யா ஸ்வயம்பூ⁴குஸுமோத்³ப⁴வா ।
ஸ்வயம்பூ⁴குஸுமாவ்யக்³ரா ஸ்வயம்பூ⁴புஷ்பபூர்ணிதா ॥ 153 ॥

ஸ்வயம்பூ⁴பூஜகப்ராஜ்ஞா ஸ்வயம்பூ⁴ஹோத்ருʼமாத்ரிகா ।
ஸ்வயம்பூ⁴தா³த்ருʼரக்ஷித்ரீ ஸ்வயம்பூ⁴ப⁴க்தபா⁴விகா ॥ 154 ॥

ஸ்வயம்பூ⁴குஸுமப்ரீதா ஸ்வயம்பூ⁴பூஜகப்ரியா ।
ஸ்வயம்பூ⁴வந்த³காதா⁴ரா ஸ்வயம்பூ⁴நிந்த³காந்தகா ॥ 155 ॥

ஸ்வயம்பூ⁴ப்ரத³ஸர்வஸ்வா ஸ்வயம்பூ⁴ப்ரத³புத்ரிணீ ।
ஸ்வயம்பூ⁴ப்ரத³ஸஸ்மேரா ஸ்வயம்பூ⁴தஶரீரிணீ ॥ 156 ॥

ஸர்வலோகோத்³ப⁴வப்ரீதா ஸர்வகாலோத்³ப⁴வாத்மிகா ।
ஸர்வகாலோத்³ப⁴வோத்³பா⁴வா ஸர்வகாலோத்³ப⁴வோத்³ப⁴வா ॥ 157 ॥

குந்த³புஷ்பஸமாப்ரீதி: குந்த³புஷ்பஸமாரதி: ।
குந்த³கோ³லோத்³ப⁴வப்ரீதா குந்த³கோ³லோத்³ப⁴வாத்மிகா ॥ 158 ॥

ஸ்வயம்பூ⁴ர்வா ஶிவா ஶக்தா பாவிநீ லோகபாவிநீ ।
கீர்திர்யஶஸ்விநீ மேதா⁴ விமேதா⁴ ஸுரஸுந்த³ரீ ॥ 159 ॥

அஶ்விநீ க்ருʼத்திகா புஷ்யா தேஜஸ்வீ சந்த்³ரமண்ட³லா ।
ஸூக்ஷ்மா ஸூக்ஷ்மப்ரதா³ ஸூக்ஷ்மாஸூக்ஷ்மப⁴யவிநாஶிநீ ॥ 160 ॥

வரதா³ঽப⁴யதா³ சைவ முக்திப³ந்த⁴விநாஶிநீ ।
காமுகீ காமதா³ க்ஷாந்தா காமாக்²யா குலஸுந்த³ரீ ॥ 161 ॥

ஸுக²தா³ து:³க²தா³ மோக்ஷா மோக்ஷதா³ர்த²ப்ரகாஶிநீ ।
து³ஷ்டாது³ஷ்டமதீ சைவ ஸர்வகார்யவிநாஶிநீ ॥ 162 ॥

ஶுக்ரதா⁴ரா ஶுக்ரரூபா ஶுக்ரஸிந்து⁴நிவாஸிநீ ।
ஶுக்ராலயா ஶுக்ரபோ⁴கா³ ஶுக்ரபூஜா ஸதா³ரதி: ॥ 163 ॥

ஶுக்ரபூஜ்யா ஶுக்ரஹோமஸந்துஷ்டா ஶுக்ரவத்ஸலா ।
ஶுக்ரமூர்தி: ஶுக்ரதே³ஹா ஶுக்ரபூஜகபுத்ரிணீ ॥ 164 ॥

ஶுக்ரஸ்தா² ஶுக்ரிணீ ஶுக்ரஸம்ஸ்ப்ருʼஹா ஶுக்ரஸுந்த³ரீ ।
ஶுக்ரஸ்நாதா ஶுக்ரகரீ ஶுக்ரஸேவ்யாதிஶுக்ரிணீ ॥ 165 ॥

மஹாஶுக்ரா ஶுக்ரப⁴வா ஶுக்ரவ்ருʼஷ்டிவிதா⁴யிநீ ।
ஶுக்ராபி⁴தே⁴யா ஶுக்ரார்ஹா ஶுக்ரவந்த³கவந்தி³தா ॥ 166 ॥

ஶுக்ராநந்த³கரீ ஶுக்ரஸதா³நந்த³விதா⁴யிநீ ।
ஶுக்ரோத்ஸாஹா ஸதா³ஶுக்ரபூர்ணா ஶுக்ரமநோரமா ॥ 167 ॥

ஶுக்ரபூஜகஸர்வஸ்தா² ஶுக்ரநிந்த³கநாஶிநீ ।
ஶுக்ராத்மிகா ஶுக்ரஸம்பச்சு²க்ராகர்ஷணகாரிணீ ॥ 168 ॥

ரக்தாஶயா ரக்தபோ⁴கா³ ரக்தபூஜாஸதா³ரதி: ।
ரக்தபூஜ்யா ரக்தஹோமா ரக்தஸ்தா² ரக்தவத்ஸலா ॥ 169 ॥

ரக்தபூர்ணா ரக்ததே³ஹா ரக்தபூஜகபுத்ரிணீ ।
ரக்தாக்²யா ரக்திநீ ரக்தஸம்ஸ்ப்ருʼஹா ரக்தஸுந்த³ரீ ॥ 170 ॥

ரக்தாபி⁴தே³ஹா ரக்தார்ஹா ரக்தவந்த³கவந்தி³தா ।
மஹாரக்தா ரக்தப⁴வா ரக்தவ்ருʼஷ்டிவிதா⁴யிநீ ॥ 171 ॥

ரக்தஸ்நாதா ரக்தப்ரீதா ரக்தஸேவ்யாதிரக்திநீ ।
ரக்தாநந்த³கரீ ரக்தஸதா³நந்த³விதா⁴யிநீ ॥ 172 ॥

ரக்தாரக்தா ரக்தபூர்ணா ரக்தஸேவ்யக்ஷிணீரமா । var ரக்தஸேவ்யா மநோரமா
ரக்தஸேவகஸர்வஸ்வா ரக்தநிந்த³கநாஶிநீ ॥ 173 ॥

ரக்தாத்மிகா ரக்தரூபா ரக்தாகர்ஷணகாரிணீ ।
ரக்தோத்ஸாஹா ரக்தவ்யக்³ரா ரக்தபாநபராயணா ॥ 174 ॥ var ரக்தோத்ஸாஹா ரக்தாட்⁴யா
ஶோணிதாநந்த³ஜநநீ கல்லோலஸ்நிக்³த⁴ரூபிணீ ।
ஸாத⁴காந்தர்க³தா தே³வீ பார்வதீ பாபநாஶிநீ ॥ 175 ॥

ஸாதூ⁴நாம் ஹ்ருʼதி³ஸம்ஸ்தா²த்ரீ ஸாத⁴காநந்த³காரிணீ ।
ஸாத⁴காநாம் ச ஜநநீ ஸாத⁴கப்ரியகாரிணீ ॥ 176 ॥

ஸாத⁴கப்ரசுராநந்த³ஸம்பத்திஸுக²தா³யிநீ ।
ஸாத⁴கா ஸாத⁴கப்ராணா ஸாத⁴காஸக்தமாநஸா ॥ 177 ॥ var ஶாரதா³
ஸாத⁴கோத்தமஸர்வஸ்வாஸாத⁴கா ப⁴க்தரக்தபா । var ப⁴க்தவத்ஸலா
ஸாத⁴காநந்த³ஸந்தோஷா ஸாத⁴காரிவிநாஶிநீ ॥ 178 ॥

ஆத்மவித்³யா ப்³ரஹ்மவித்³யா பரப்³ரஹ்மகுடும்பி³நீ ।
த்ரிகூடஸ்தா² பஞ்சகூடா ஸர்வகூடஶரீரிணீ ॥ 179 ॥

ஸர்வவர்ணமயீ வர்ணஜபமாலாவிதா⁴யிநீ ।
இதி ஶ்ரீகாலிகாநாம்நாம் ஸஹஸ்ரம் ஶிவபா⁴ஷிதம் ॥ 180 ॥

ப²லஶ்ருதி:
கு³ஹ்யாத் கு³ஹ்யதரம் ஸாக்ஷாந்மஹாபாதகநாஶநம் ।
பூஜாகாலே நிஶீதே² ச ஸந்த்⁴யயோருப⁴யோரபி ॥ 1 ॥

லப⁴தே கா³ணபத்யம் ஸ ய: படே²த்ஸாத⁴கோத்தம: ।
ய: படே²த்பாட²யேத்³வாபி ஶ்ருʼணோதி ஶ்ராவயேத³பி ॥ 2 ॥

ஸர்வபாபவிநிர்முக்த: ஸ யாதி காலிகாபத³ம் ।
ஶ்ரத்³த⁴யாঽஶ்ரத்³த⁴யா வாபி ய: கஶ்சிந்மாநவ: படே²த் ॥ 3 ॥

து³ர்கா³த்³து³ர்க³தரம் தீர்த்வா ஸ யாதி காலிகாபத³ம் ।
வந்த்⁴யா வா காகவந்த்⁴யா வா ம்ருʼதபுத்ரா ச யாங்க³நா ॥ 4 ॥

ஶ்ருத்வா ஸ்தோத்ரமித³ம் புத்ராந் லப⁴தே சிரஜீவிந: ।
யம் யம் காமயதே காமம் பட²ந் ஸ்தோத்ரமநுத்தமம் ॥ 5 ॥

தே³வீவரப்ரதா³நேந தம் தம் ப்ராப்நோதி நித்யஶ: ।
ஸ்வயம்பூ⁴குஸுமை: ஶுக்லை: ஸுக³ந்தி⁴குஸுமாந்விதை: ॥ 6 ॥

Some versions include about 50 verses in this place but they appear
to be related to tAntric practices so are omitted here
கு³ருவிஷ்ணுமஹேஶாநாமபே⁴தே³ந மஹேஶ்வரீ ।
ஸமந்தாத்³பா⁴வயேந்மந்த்ரீ மஹேஶோ நாத்ர ஸம்ஶய: ॥ 7 ॥

ஸ ஶாக்த: ஶிவப⁴க்தஶ்ச ஸ ஏவ வைஷ்ணவோத்தம: ।
ஸம்பூஜ்ய ஸ்தௌதி ய: காலீமத்³வைதபா⁴வமாவஹந் ॥ 8 ॥

தே³வ்யாநந்தே³ந ஸாநந்தோ³ தே³வீப⁴க்த்யைகப⁴க்திமாந் ।
ஸ ஏவ த⁴ந்யோ யஸ்யார்தே² மஹேஶோ வ்யக்³ரமாநஸ: ॥ 9 ॥

காமயித்வா யதா²காமம் ஸ்தவமேநமுதீ³ரயேத் ।
ஸர்வரோகை:³ பரித்யக்தோ ஜாயதே மத³நோபம: ॥ 10 ॥

சக்ரம் வா ஸ்தவமேநம் வா தா⁴ரயேத³ங்க³ஸங்க³தம் ।
விலிக்²ய விதி⁴வத்ஸாது:⁴ ஸ ஏவ காலிகாதநு: ॥ 11 ॥

தே³வ்யை நிவேதி³தம் யத்³யத்தஸ்யாம்ஶம் ப⁴க்ஷயேந்நர: ।
தி³வ்யதே³ஹத⁴ரோ பூ⁴த்வா தே³வ்யா: பார்ஶ்வத⁴ரோ ப⁴வேத் ॥ 12 ॥

நைவேத்³யநிந்த³கம் த்³ருʼஷ்ட்வா ந்ருʼத்யந்தி யோகி³நீக³ணா: ।
ரக்தபாநோத்³யதாஸ்ஸர்வா மாம்ஸாஸ்தி²சர்வணோத்³யதா: ॥ 13 ॥

தஸ்மாந்நிவேதி³தம் தே³வ்யை த்³ருʼஷ்ட்வா ஶ்ருத்வா ச மாநவ: ।
ந நிந்தே³ந்மநஸா வாசா குஷ்ட²வ்யாதி⁴பராங்முக:² ॥ 14 ॥

ஆத்மாநம் காலிகாத்மாநம் பா⁴வயந் ஸ்தௌதி ய: ஶிவாம் ।
ஶிவோபமம் கு³ரும் த்⁴யாத்வா ஸ ஏவ ஶ்ரீஸதா³ஶிவ: ॥ 15 ॥

யஸ்யாலயே திஷ்ட²தி நூநமேதத்ஸ்தோத்ரம் ப⁴வாந்யா லிகி²தம் விதி⁴ஜ்ஞை: ।
கோ³ரோசநாலக்தககுங்குமாக்தகர்பூரஸிந்தூ³ரமது⁴த்³ரவேண ॥ 16 ॥

ந தத்ர சோரஸ்ய ப⁴யம் ந ஹாஸ்யோ ந வைரிபி⁴ர்நாঽஶநிவஹ்நிபீ⁴தி: ।
உத்பாதவாயோரபி நாঽத்ரஶங்கா லக்ஷ்மீ: ஸ்வயம் தத்ர வஸேத³லோலா ॥ 17 ॥

ஸ்தோத்ரம் படே²த்தத³நந்தபுண்யம் தே³வீபதா³ம்போ⁴ஜபரோ மநுஷ்ய: ।
விதா⁴நபூஜாப²லமேவ ஸம்யக் ப்ராப்நோதி ஸம்பூர்ணமநோரதோ²ঽஸௌ ॥ 18 ॥

முக்தா: ஶ்ரீசரணாரவிந்த³நிரதா: ஸ்வர்கா³மிநோ போ⁴கி³நோ
ப்³ரஹ்மோபேந்த்³ரஶிவாத்மகார்சநரதா லோகேঽபி ஸம்லேபி⁴ரே ।
ஶ்ரீமச்ச²ங்கரப⁴க்திபூர்வகமஹாதே³வீபத³த்⁴யாயிநோ
முக்திர்பு⁴க்திமதி: ஸ்வயம் ஸ்துதிபராப⁴க்தி: கரஸ்தா²யிநீ ॥ 19 ॥

இதி ஶ்ரீகாலிகாகுலஸர்வஸ்வே ஹரபரஶுராமஸம்வாதே³
ஶ்ரீகாலிகாஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Also Read 1000 Names of Kali Maa:

1000 Names of Sri Kali | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Kali | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top