Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Kali | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Shri Kali Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીકાલીસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥
કાલિકાકુલસર્વસ્વે

શ્રીગણેશાય નમઃ । ૐ શ્રીગુરુભ્યો નમઃ ।

કથિતોઽયં મહામન્ત્રઃ સર્વમન્ત્રોત્તમોત્તમઃ ।
યમાસાદ્ય મયા પ્રાપ્તમૈશ્વર્યપદમુત્તમમ્ ॥ ૧ ॥

સંયુક્તઃ પરયા ભક્ત્યા યથોક્તવિધિના ભવાન્ ।
કુરુતામર્ચનં દેવ્યાઃ ત્રૈલોક્યવિજિગીષયા ॥ ૨ ॥

શ્રીપરશુરામ ઉવાચ
પ્રસન્નો યદિ મે દેવઃ પરમેશઃ પુરાતનઃ ।
રહસ્યં પરયા દેવ્યાઃ કૃપયા કથય પ્રભો ॥ ૩ ॥

યથાર્ચનં વિના હોમં વિના ન્યાસં વિનાબલિમ્ ।
વિના ગન્ધં વિના પુષ્પં વિના નિત્યોદિતક્રિયા ॥ ૪ ॥

પ્રાણાયામં વિના ધ્યાનં વિના ભૂતવિશોધનમ્ ।
વિના જાપ્યં વિના દાનં વિના કાલી પ્રસીદતિ ॥ ૫ ॥

શ્રીશઙ્કર ઉવાચ ।
પૃષ્ટં ત્વયોત્તમં પ્રાજ્ઞ ભૃગુવંશવિવર્ધનમ્ ।
ભક્તાનામપિ ભક્તોઽસિ ત્વમેવં સાધયિષ્યસિ ॥ ૬ ॥

દેવીં દાનવકોટિઘ્નીં લીલયા રુધિરપ્રિયામ્ ।
સદા સ્તોત્રપ્રિયામુગ્રાં કામકૌતુકલાલસામ્ ॥ ૭ ॥

સર્વદાઽઽનન્દહૃદયાં વાસવ્યાસક્તમાનસામ્ ।
માધ્વીકમત્સ્યમાંસાદિરાગિણીં રુધિરપ્રિયામ્ ॥ ૮ ॥

શ્મશાનવાસિનીં પ્રેતગણનૃત્યમહોત્સવામ્ ।
યોગપ્રભાં યોગિનીશાં યોગીન્દ્રહૃદયે સ્થિતાં ॥ ૯ ॥

તામુગ્રકાલિકાં રામ પ્રસાદયિતુમર્હસિ ।
તસ્યાઃ સ્તોત્રં મહાપુણ્યં સ્વયં કાલ્યા પ્રકાશિતમ્ ॥ ૧૦ ॥

તવ તત્કથયિષ્યામિ શ્રુત્વા વત્સાવધારય ।
ગોપનીયં પ્રયત્નેન પઠનીયં પરાત્પરમ્ ॥ ૧૧ ॥

યસ્યૈકકાલપઠનાત્સર્વે વિઘ્નાઃ સમાકુલાઃ ।
નશ્યન્તિ દહને દીપ્તે પતઙ્ગા ઇવ સર્વતઃ ॥ ૧૨ ॥

ગદ્યપદ્યમયી વાણી તસ્ય ગઙ્ગાપ્રવાહવત્ ।
તસ્ય દર્શનમાત્રેણ વાદિનો નિષ્પ્રભા મતાઃ ॥ ૧૩ ॥

રાજાનોઽપિ ચ દાસત્વં ભજન્તિ ચ પરે જનાઃ ।
તસ્ય હસ્તે સદૈવાસ્તિ સર્વસિદ્ધિર્ન સંશયઃ ॥ ૧૪ ॥

નિશીથે મુક્તયે શમ્ભુર્નગ્નઃ શક્તિસમન્વિતઃ ।
મનસા ચિન્તયેત્કાલીં મહાકાલીતિ લાલિતામ્ ॥ ૧૫ ॥

પઠેત્સહસ્રનામાખ્યં સ્તોત્રં મોક્ષસ્ય સાધનમ્ ।
પ્રસન્ના કાલિકા તસ્ય પુત્રત્વેનાનુકમ્પતે ॥ ૧૬ ॥

વેધા બ્રહ્માસ્મૃતેર્બ્રહ્મ કુસુમૈઃ પૂજિતા પરા ।
પ્રસીદતિ તથા કાલી યથાનેન પ્રસીદતિ ॥ ૧૭ ॥

ૐ અસ્ય શ્રીકાલિકાસહસ્રનામસ્તોત્રમહામન્ત્રસ્ય
મહાકાલભૈરવ ઋષિઃ
અનુષ્ટુપ્ છન્દઃ શ્મશાનકાલિકા દેવતા
મહાકાલિકાપ્રસાદસિદ્ધ્યર્થે જપે વિનિયોગઃ ॥

ધ્યાનમ્ ।
શવારૂઢાં મહાભીમાં ઘોરદંષ્ટ્રાં હસન્મુખીમ્ ।
ચતુર્ભુજાં ખડ્ગમુણ્ડવરાભયકરાં શિવામ્ ॥

મુણ્ડમાલાધરાં દેવીં લોલજ્જિહ્વાં દિગમ્બરામ્ ।
એવં સઞ્ચિન્તયેત્કાલીં શ્મશાનાલયવાસિનીમ્ ॥

અથ સ્તોત્રમ્ ।
।ૐ ક્રીં મહાકાલ્યૈ નમઃ ॥

ૐ શ્મશાનકાલિકા કાલી ભદ્રકાલી કપાલિની ।
ગુહ્યકાલી મહાકાલી કુરુકુલ્લા વિરોધિની ॥ ૧૮ ॥

કાલિકા કાલરાત્રિશ્ચ મહાકાલનિતમ્બિની ।
કાલભૈરવભાર્યા ચ કુલવર્ત્મપ્રકાશિની ॥ ૧૯ ॥

કામદા કામિની કામ્યા કામનીયસ્વભાવિની ।
કસ્તૂરીરસનીલાઙ્ગી કુઞ્જરેશ્વરગામિની ॥ ૨૦ ॥

કકારવર્ણસર્વાઙ્ગી કામિની કામસુન્દરી ।
કામાર્તા કામરૂપા ચ કામધેનુઃ કલાવતી ॥ ૨૧ ॥

કાન્તા કામસ્વરૂપા ચ કામાખ્યા કુલપાલિની ।
કુલીના કુલવત્યમ્બા દુર્ગા દુર્ગાર્તિનાશિની ॥ ૨૨ ॥

કૌમારી કુલજા કૃષ્ણા કૃષ્ણદેહા કૃશોદરી ।
કૃશાઙ્ગી કુલિશાઙ્ગી ચ ક્રીઙ્કારી કમલા કલા ॥ ૨૩ ॥

કરાલાસ્યા કરાલી ચ કુલકાન્તાઽપરાજિતા ।
ઉગ્રા ચોગ્રપ્રભા દીપ્તા વિપ્રચિત્તા મહાબલા ॥ ૨૪ ॥

નીલા ઘના બલાકા ચ માત્રામુદ્રાપિતાઽસિતા ।
બ્રાહ્મી નારાયણી ભદ્રા સુભદ્રા ભક્તવત્સલા ॥ ૨૫ ॥

માહેશ્વરી ચ ચામુણ્ડા વારાહી નારસિંહિકા ।
વજ્રાઙ્ગી વજ્રકઙ્કાલી નૃમુણ્ડસ્રગ્વિણી શિવા ॥ ૨૬ ॥

માલિની નરમુણ્ડાલી ગલદ્રક્તવિભૂષણા ।
રક્તચન્દનસિક્તાઙ્ગી સિન્દૂરારુણમસ્તકા ॥ ૨૭ ॥

ઘોરરૂપા ઘોરદંષ્ટ્રા ઘોરાઘોરતરા શુભા ।
મહાદંષ્ટ્રા મહામાયા સુદતી યુગદન્તુરા ॥ ૨૮ ॥

સુલોચના વિરૂપાક્ષી વિશાલાક્ષી ત્રિલોચના ।
શારદેન્દુપ્રસન્નાસ્યા સ્ફુરત્સ્મેરામ્બુજેક્ષણા ॥ ૨૯ ॥

અટ્ટહાસપ્રસન્નાસ્યા સ્મેરવક્ત્રા સુભાષિણી ।
પ્રસન્નપદ્મવદના સ્મિતાસ્યા પ્રિયભાષિણિ ॥ ૩૦ ॥

કોટરાક્ષી કુલશ્રેષ્ઠા મહતી બહુભાષિણી ।
સુમતિઃ કુમતિશ્ચણ્ડા ચણ્ડમુણ્ડાતિવેગિની ॥ ૩૧ ॥

પ્રચણ્ડા ચણ્ડિકા ચણ્ડી ચર્ચિકા ચણ્ડવેગિની ।
સુકેશી મુક્તકેશી ચ દીર્ઘકેશી મહત્કચા ॥ ૩૨ ॥

પ્રેતદેહા કર્ણપૂરા પ્રેતપાણિસુમેખલા ।
પ્રેતાસના પ્રિયપ્રેતા પ્રેતભૂમિકૃતાલયા ॥ ૩૩ ॥

શ્મશાનવાસિની પુણ્યા પુણ્યદા કુલપણ્ડિતા ।
પુણ્યાલયા પુણ્યદેહા પુણ્યશ્લોકી ચ પાવની ॥ ૩૪ ॥

પુત્રા પવિત્રા પરમા પુરાપુણ્યવિભૂષણા ।
પુણ્યનામ્ની ભીતિહરા વરદા ખડ્ગપાણિની ॥ ૩૫ ॥

નૃમુણ્ડહસ્તશસ્તા ચ છિન્નમસ્તા સુનાસિકા ।
દક્ષિણા શ્યામલા શ્યામા શાન્તા પીનોન્નતસ્તની ॥ ૩૬ ॥

દિગમ્બરા ઘોરરાવા સૃક્કાન્તા રક્તવાહિની ।
ઘોરરાવા શિવા ખડ્ગા વિશઙ્કા મદનાતુરા ॥ ૩૭ ॥

મત્તા પ્રમત્તા પ્રમદા સુધાસિન્ધુનિવાસિની ।
અતિમત્તા મહામત્તા સર્વાકર્ષણકારિણી ॥ ૩૮ ॥

ગીતપ્રિયા વાદ્યરતા પ્રેતનૃત્યપરાયણા ।
ચતુર્ભુજા દશભુજા અષ્ટાદશભુજા તથા ॥ ૩૯ ॥

કાત્યાયની જગન્માતા જગતી પરમેશ્વરી ।
જગદ્બન્ધુર્જગદ્ધાત્રી જગદાનન્દકારિણી ॥ ૪૦ ॥

જન્મમયી હૈમવતી મહામાયા મહામહા ।
નાગયજ્ઞોપવીતાઙ્ગી નાગિની નાગશાયિની ॥ ૪૧ ॥

નાગકન્યા દેવકન્યા ગન્ધર્વી કિન્નરેશ્વરી ।
મોહરાત્રી મહારાત્રી દારુણા ભાસુરામ્બરા ॥ ૪૨ ॥

વિદ્યાધરી વસુમતી યક્ષિણી યોગિની જરા ।
રાક્ષસી ડાકિની વેદમયી વેદવિભૂષણા ॥ ૪૩ ॥

શ્રુતિઃ સ્મૃતિર્મહાવિદ્યા ગુહ્યવિદ્યા પુરાતની ।
ચિન્ત્યાઽચિન્ત્યા સ્વધા સ્વાહા નિદ્રા તન્દ્રા ચ પાર્વતી ॥ ૪૪ ॥

અપર્ણા નિશ્ચલા લોલા સર્વવિદ્યા તપસ્વિની ।
ગઙ્ગા કાશી શચી સીતા સતી સત્યપરાયણા ॥ ૪૫ ॥

નીતિસ્સુનીતિસ્સુરુચિસ્તુષ્ટિઃ પુષ્ટિર્ધૃતિઃ ક્ષમા ।
વાણી બુદ્ધિર્મહાલક્ષ્મીર્લક્ષ્મીર્નીલસરસ્વતી ॥ ૪૬ ॥

સ્રોતસ્વતી સરસ્વતી માતઙ્ગી વિજયા જયા ।
નદી સિન્ધુઃ સર્વમયી તારા શૂન્યનિવાસિની ॥ ૪૭ ॥

શુદ્ધા તરઙ્ગિણી મેધા લાકિની બહુરૂપિણી ।
સ્થૂલા સૂક્ષ્મા સૂક્ષ્મતરા ભગવત્યનુરૂપિણી ॥ ૪૮ ॥

પરમાણુસ્વરૂપા ચ ચિદાનન્દસ્વરૂપિણી ।
સદાનન્દમયી સત્યા સર્વાનન્દસ્વરૂપિણી ॥ ૪૯ ॥

સુનન્દા નન્દિની સ્તુત્યા સ્તવનીયસ્વભાવિની ।
રઙ્ગિણી ટઙ્કિની ચિત્રા વિચિત્રા ચિત્રરૂપિણી ॥ ૫૦ ॥

પદ્મા પદ્માલયા પદ્મમુખી પદ્મવિભૂષણા ।
ડાકિની શાકિની ક્ષાન્તા રાકિણી રુધિરપ્રિયા ॥ ૫૧ ॥

ભ્રાન્તિર્ભવાની રુદ્રાણી મૃડાની શત્રુમર્દિની ।
ઉપેન્દ્રાણી મહેન્દ્રાણી જ્યોત્સ્ના ચન્દ્રસ્વરૂપિણી ॥ ૫૨ ॥

સૂર્યાત્મિકા રુદ્રપત્ની રૌદ્રી સ્ત્રી પ્રકૃતિઃ પુમાન્ ।
શક્તિર્મુક્તિર્મતિર્માતા ભક્તિર્મુક્તિઃ પતિવ્રતા ॥ ૫૩ ॥

સર્વેશ્વરી સર્વમાતા શર્વાણી હરવલ્લભા ।
સર્વજ્ઞા સિદ્ધિદા સિદ્ધા ભવ્યા ભાવ્યા ભયાપહા ॥ ૫૪ ॥

કર્ત્રી હર્ત્રી પાલયિત્રી શર્વરી તામસી દયા ।
તમિસ્રા તામસી સ્થાણુઃ સ્થિરા ધીરા તપસ્વિની ॥ ૫૫ ॥

ચાર્વઙ્ગી ચઞ્ચલા લોલજિહ્વા ચારુચરિત્રિણી ।
ત્રપા ત્રપાવતી લજ્જા વિલજ્જા હરયૌવતી ॥ ૫૬ ॥ var હ્રી રજોવતી
સત્યવતી ધર્મનિષ્ઠા શ્રેષ્ઠા નિષ્ઠુરવાદિની ।
ગરિષ્ઠા દુષ્ટસંહર્ત્રી વિશિષ્ટા શ્રેયસી ઘૃણા ॥ ૫૭ ॥

ભીમા ભયાનકા ભીમનાદિની ભીઃ પ્રભાવતી ।
વાગીશ્વરી શ્રીર્યમુના યજ્ઞકર્ત્રી યજુઃપ્રિયા ॥ ૫૮ ॥

ઋક્સામાથર્વનિલયા રાગિણી શોભના સુરા । ?? શોભનસ્વરા
કલકણ્ઠી કમ્બુકણ્ઠી વેણુવીણાપરાયણા ॥ ૫૯ ॥

વંશિની વૈષ્ણવી સ્વચ્છા ધાત્રી ત્રિજગદીશ્વરી ।
મધુમતી કુણ્ડલિની ઋદ્ધિઃ શુદ્ધિઃ શુચિસ્મિતા ॥ ૬૦ ॥

રમ્ભોર્વશી રતી રામા રોહિણી રેવતી મખા ।
શઙ્ખિની ચક્રિણી કૃષ્ણા ગદિની પદ્મિની તથા ॥ ૬૧ ॥

શૂલિની પરિઘાસ્ત્રા ચ પાશિની શાર્ઙ્ગપાણિની ।
પિનાકધારિણી ધૂમ્રા સુરભી વનમાલિની ॥ ૬૨ ॥

રથિની સમરપ્રીતા વેગિની રણપણ્ડિતા ।
જટિની વજ્રિણી નીલા લાવણ્યામ્બુદચન્દ્રિકા ॥ ૬૩ ॥

બલિપ્રિયા સદાપૂજ્યા દૈત્યેન્દ્રમથિની તથા ।
મહિષાસુરસંહર્ત્રી કામિની રક્તદન્તિકા ॥ ૬૪ ॥

રક્તપા રુધિરાક્તાઙ્ગી રક્તખર્પરધારિણી ।
રક્તપ્રિયા માંસરુચિર્વાસવાસક્તમાનસા ॥ ૬૫ ॥

ગલચ્છોણિતમુણ્ડાલી કણ્ઠમાલાવિભૂષણા ।
શવાસના ચિતાન્તસ્થા મહેશી વૃષવાહિની ॥ ૬૬ ॥

વ્યાઘ્રત્વગમ્બરા ચીનચૈલિની સિંહવાહિની ।
વામદેવી મહાદેવી ગૌરી સર્વજ્ઞભામિની ॥ ૬૭ ॥

બાલિકા તરુણી વૃદ્ધા વૃદ્ધમાતા જરાતુરા ।
સુભ્રૂર્વિલાસિની બ્રહ્મવાદિની બ્રાહ્મણી સતી ॥ ૬૮ ॥

સુપ્તવતી ચિત્રલેખા લોપામુદ્રા સુરેશ્વરી ।
અમોઘાઽરુન્ધતી તીક્ષ્ણા ભોગવત્યનુરાગિણી ॥ ૬૯ ॥

મન્દાકિની મન્દહાસા જ્વાલામુખ્યઽસુરાન્તકા । જ્વાલામુખી+અસુરાન્તકા
માનદા માનિની માન્યા માનનીયા મદાતુરા ॥ ૭૦ ॥

મદિરામેદુરોન્માદા મેધ્યા સાધ્યા પ્રસાદિની ।
સુમધ્યાઽનન્તગુણિની સર્વલોકોત્તમોત્તમા ॥ ૭૧ ॥

જયદા જિત્વરી જૈત્રી જયશ્રીર્જયશાલિની ।
સુખદા શુભદા સત્યા સભાસઙ્ક્ષોભકારિણી ॥ ૭૨ ॥

શિવદૂતી ભૂતિમતી વિભૂતિર્ભૂષણાનના ।
કૌમારી કુલજા કુન્તી કુલસ્ત્રી કુલપાલિકા ॥ ૭૩ ॥

કીર્તિર્યશસ્વિની ભૂષા ભૂષ્ઠા ભૂતપતિપ્રિયા ।
સુગુણા નિર્ગુણાઽધિષ્ઠા નિષ્ઠા કાષ્ઠા પ્રકાશિની ॥ ૭૪ ॥ var પ્રતિષ્ઠિતા
ધનિષ્ઠા ધનદા ધાન્યા વસુધા સુપ્રકાશિની ।
ઉર્વી ગુર્વી ગુરુશ્રેષ્ઠા ષડ્ગુણા ત્રિગુણાત્મિકા ॥ ૭૫ ॥

રાજ્ઞામાજ્ઞા મહાપ્રાજ્ઞા સુગુણા નિર્ગુણાત્મિકા ।
મહાકુલીના નિષ્કામા સકામા કામજીવના ॥ ૭૬ ॥

કામદેવકલા રામાઽભિરામા શિવનર્તકી ।
ચિન્તામણિઃ કલ્પલતા જાગ્રતી દીનવત્સલા ॥ ૭૭ ॥

કાર્તિકી કૃત્તિકા કૃત્યા અયોધ્યા વિષમા સમા ।
સુમન્ત્રા મન્ત્રિણી ઘૂર્ણા હ્લાદિની ક્લેશનાશિની ॥ ૭૮ ॥

ત્રૈલોક્યજનની હૃષ્ટા નિર્માંસામલરૂપિણી ।
તડાગનિમ્નજઠરા શુષ્કમાંસાસ્થિમાલિની ॥ ૭૯ ॥

અવન્તી મધુરા હૃદ્યા ત્રૈલોક્યાપાવનક્ષમા ।
વ્યક્તાઽવ્યક્તાઽનેકમૂર્તી શારભી ભીમનાદિની ॥ ૮૦ ॥

ક્ષેમઙ્કરી શાઙ્કરી ચ સર્વસમ્મોહકારિણી ।
ઊર્દ્ધ્વતેજસ્વિની ક્લિન્ના મહાતેજસ્વિની તથા ॥ ૮૧ ॥

અદ્વૈતા યોગિની પૂજ્યા સુરભી સર્વમઙ્ગલા ।
સર્વપ્રિયઙ્કરી ભોગ્યા ધનિની પિશિતાશના ॥ ૮૨ ॥

ભયઙ્કરી પાપહરા નિષ્કલઙ્કા વશઙ્કરી ।
આશા તૃષ્ણા ચન્દ્રકલા નિદ્રાણા વાયુવેગિની ॥ ૮૩ ॥

સહસ્રસૂર્યસઙ્કાશા ચન્દ્રકોટિસમપ્રભા ।
નિશુમ્ભશુમ્ભસંહર્ત્રી રક્તબીજવિનાશિની ॥ ૮૪ ॥

મધુકૈટભસંહર્ત્રી મહિષાસુરઘાતિની ।
વહ્નિમણ્ડલમધ્યસ્થા સર્વસત્ત્વપ્રતિષ્ઠિતા ॥ ૮૫ ॥

સર્વાચારવતી સર્વદેવકન્યાધિદેવતા ।
દક્ષકન્યા દક્ષયજ્ઞનાશિની દુર્ગતારિણી ॥ ૮૬ ॥

ઇજ્યા પૂજ્યા વિભા ભૂતિઃ સત્કીર્તિર્બ્રહ્મચારિણી ।
રમ્ભોરૂશ્ચતુરા રાકા જયન્તી વરુણા કુહૂઃ ॥ ૮૭ ॥

મનસ્વિની દેવમાતા યશસ્યા બ્રહ્મવાદિની ।
સિદ્ધિદા વૃદ્ધિદા વૃદ્ધિઃ સર્વાદ્યા સર્વદાયિની ॥ ૮૮ ॥

આધારરૂપિણી ધ્યેયા મૂલાધારનિવાસિની ।
આજ્ઞા પ્રજ્ઞા પૂર્ણમના ચન્દ્રમુખ્યનુકૂલિની ॥ ૮૯ ॥

વાવદૂકા નિમ્નનાભિઃ સત્યસન્ધા દૃઢવ્રતા ।
આન્વીક્ષિકી દણ્ડનીતિસ્ત્રયી ત્રિદિવસુન્દરી ॥ ૯૦ ॥

જ્વાલિની જ્વલિની શૈલતનયા વિન્ધ્યવાસિની ।
પ્રત્યયા ખેચરી ધૈર્યા તુરીયા વિમલાઽઽતુરા ॥ ૯૧ ॥

પ્રગલ્ભા વારુણી ક્ષામા દર્શિની વિસ્ફુલિઙ્ગિની ।
ભક્તિઃ સિદ્ધિઃ સદાપ્રાપ્તિઃ પ્રકામ્યા મહિમાઽણિમા ॥ ૯૨ ॥

ઈક્ષાસિદ્ધિર્વશિત્વા ચ ઈશિત્વોર્ધ્વનિવાસિની ।
લઘિમા ચૈવ સાવિત્રી ગાયત્રી ભુવનેશ્વરી ॥ ૯૩ ॥

મનોહરા ચિતા દિવ્યા દેવ્યુદારા મનોરમા ।
પિઙ્ગલા કપિલા જિહ્વા રસજ્ઞા રસિકા રસા ॥ ૯૪ ॥

સુષુમ્નેડા યોગવતી ગાન્ધારી નવકાન્તકા ।
પાઞ્ચાલી રુક્મિણી રાધા રાધ્યા ભામા ચ રાધિકા ॥ ૯૫ ॥

અમૃતા તુલસી વૃન્દા કૈટભી કપટેશ્વરી ।
ઉગ્રચણ્ડેશ્વરી વીરજનની વીરસુન્દરી ॥ ૯૬ ॥

ઉગ્રતારા યશોદાખ્યા દેવકી દેવમાનિતા ।
નિરઞ્જના ચિત્રદેવી ક્રોધિની કુલદીપિકા ॥ ૯૭ ॥

કુલરાગીશ્વરી જ્વાલા માત્રિકા દ્રાવિણી દ્રવા ।
યોગીશ્વરી મહામારી ભ્રામરી બિન્દુરૂપિણી ॥ ૯૮ ॥

દૂતી પ્રાણેશ્વરી ગુપ્તા બહુલા ડામરી પ્રભા ।
કુબ્જિકા જ્ઞાનિની જ્યેષ્ઠા ભુશુણ્ડી પ્રકટાકૃતિઃ ॥ ૯૯ ॥

દ્રાવિણી ગોપિની માયા કામબીજેશ્વરી પ્રિયા ।
શાકમ્ભરી કોકનદા સુસત્યા ચ તિલોત્તમા ॥ ૧૦૦ ॥

અમેયા વિક્રમા ક્રૂરા સમ્યક્છીલા ત્રિવિક્રમા ।
સ્વસ્તિર્હવ્યવહા પ્રીતિરુક્મા ધૂમ્રાર્ચિરઙ્ગદા ॥ ૧૦૧ ॥

તપિની તાપિની વિશ્વભોગદા ધારિણી ધરા ।
ત્રિખણ્ડા રોધિની વશ્યા સકલા શબ્દરૂપિણી ॥ ૧૦૨ ॥

બીજરૂપા મહામુદ્રા વશિની યોગરૂપિણી ।
અનઙ્ગકુસુમાઽનઙ્ગમેખલાઽનઙ્ગરૂપિણી ॥ ૧૦૩ ॥

અનઙ્ગમદનાઽનઙ્ગરેખાઽનઙ્ગકુશેશ્વરી ।
અનઙ્ગમાલિની કામેશ્વરી સર્વાર્થસાધિકા ॥ ૧૦૪ ॥

સર્વતન્ત્રમયી સર્વમોદિન્યાનન્દરૂપિણી ।
વજ્રેશ્વરી ચ જયિની સર્વદુઃખક્ષયઙ્કરી ॥ ૧૦૫ ॥ var વ્રજેશ્વરી
ષડઙ્ગયુવતી યોગેયુક્તા જ્વાલાંશુમાલિની ।
દુરાશયા દુરાધારા દુર્જયા દુર્ગરૂપિણી ॥ ૧૦૬ ॥

દુરન્તા દુષ્કૃતિહરા દુર્ધ્યેયા દુરતિક્રમા ।
હંસેશ્વરી ત્રિલોકસ્થા શાકમ્ભર્યનુરાગિણી ॥ ૧૦૭ ॥

ત્રિકોણનિલયા નિત્યા પરમામૃતરઞ્જિતા ।
મહાવિદ્યેશ્વરી શ્વેતા ભેરુણ્ડા કુલસુન્દરી ॥ ૧૦૮ ॥

ત્વરિતા ભક્તિસંયુક્તા ભક્તિવશ્યા સનાતની ।
ભક્તાનન્દમયી ભક્તભાવિતા ભક્તશઙ્કરી ॥ ૧૦૯ ॥

સર્વસૌન્દર્યનિલયા સર્વસૌભાગ્યશાલિની ।
સર્વસમ્ભોગભવના સર્વસૌખ્યાનુરૂપિણી ॥ ૧૧૦ ॥

કુમારીપૂજનરતા કુમારીવ્રતચારિણી ।
કુમારીભક્તિસુખિની કુમારીરૂપધારિણી ॥ ૧૧૧ ॥

કુમારીપૂજકપ્રીતા કુમારીપ્રીતિદપ્રિયા ।
કુમારીસેવકાસઙ્ગા કુમારીસેવકાલયા ॥ ૧૧૨ ॥

આનન્દભૈરવી બાલભૈરવી બટુભૈરવી ।
શ્મશાનભૈરવી કાલભૈરવી પુરભૈરવી ॥ ૧૧૩ ॥

મહાભૈરવપત્ની ચ પરમાનન્દભૈરવી ।
સુરાનન્દભૈરવી ચ ઉન્માદાનન્દભૈરવી ॥ ૧૧૪ ॥

યજ્ઞાનન્દભૈરવી ચ તથા તરુણભૈરવી ।
જ્ઞાનાનન્દભૈરવી ચ અમૃતાનન્દભૈરવી ॥ ૧૧૫ ॥

મહાભયઙ્કરી તીવ્રા તીવ્રવેગા તરસ્વિની ।
ત્રિપુરા પરમેશાની સુન્દરી પુરસુન્દરી ॥ ૧૧૬ ॥

ત્રિપુરેશી પઞ્ચદશી પઞ્ચમી પુરવાસિની ।
મહાસપ્તદશી ચૈવ ષોડશી ત્રિપુરેશ્વરી ॥ ૧૧૭ ॥

મહાઙ્કુશસ્વરૂપા ચ મહાચક્રેશ્વરી તથા ।
નવચક્રેશ્વરી ચક્રેશ્વરી ત્રિપુરમાલિની ॥ ૧૧૮ ॥

રાજચક્રેશ્વરી રાજ્ઞી મહાત્રિપુરસુન્દરી ।
સિન્દૂરપૂરરુચિરા શ્રીમત્ત્રિપુરસુન્દરી ॥ ૧૧૯ ॥

સર્વાઙ્ગસુન્દરી રક્તારક્તવસ્ત્રોત્તરીયકા ।
યવાયાવકસિન્દૂરરક્તચન્દનધારિણી ॥ ૧૨૦ ॥

યવાયાવકસિન્દૂરરક્તચન્દનરૂપધૃક્ ।
ચમરી બાલકુટિલા નિર્મલા શ્યામકેશિની ॥ ૧૨૧ ॥

વજ્રમૌક્તિકરત્નાઢ્યા કિરીટકુણ્ડલોજ્જ્વલા ।
રત્નકુણ્ડલસંયુક્તા સ્ફુરદ્ગણ્ડમનોરમા ॥ ૧૨૨ ॥

કુઞ્જરેશ્વરકુમ્ભોત્થમુક્તારઞ્જિતનાસિકા ।
મુક્તાવિદ્રુમમાણિક્યહારાદ્યસ્તનમણ્ડલા ॥ ૧૨૩ ॥

સૂર્યકાન્તેન્દુકાન્તાઢ્યા સ્પર્શાશ્મગલભૂષણા ।
બીજપૂરસ્ફુરદ્બીજદન્તપઙ્ક્તિરનુત્તમા ॥ ૧૨૪ ॥

કામકોદણ્ડકાભુગ્નભ્રૂકટાક્ષપ્રવર્ષિણી । bhugna curved
માતઙ્ગકુમ્ભવક્ષોજા લસત્કનકદક્ષિણા ॥ ૧૨૫ ॥

મનોજ્ઞશષ્કુલીકર્ણા હંસીગતિવિડમ્બિની ।
પદ્મરાગાઙ્ગદદ્યોતદ્દોશ્ચતુષ્કપ્રકાશિની ॥ ૧૨૬ ॥

કર્પૂરાગરુકસ્તૂરીકુઙ્કુમદ્રવલેપિતા ।
વિચિત્રરત્નપૃથિવીકલ્પશાખિતલસ્થિતા ॥ ૧૨૭ ॥

રત્નદીપસ્ફુરદ્રત્નસિંહાસનનિવાસિની ।
ષટ્ચક્રભેદનકરી પરમાનન્દરૂપિણી ॥ ૧૨૮ ॥

સહસ્રદલપદ્માન્તા ચન્દ્રમણ્ડલવર્તિની ।
બ્રહ્મરૂપા શિવક્રોડા નાનાસુખવિલાસિની ॥ ૧૨૯ ॥

હરવિષ્ણુવિરિઞ્ચેન્દ્રગ્રહનાયકસેવિતા ।
શિવા શૈવા ચ રુદ્રાણી તથૈવ શિવનાદિની ॥ ૧૩૦ ॥

મહાદેવપ્રિયા દેવી તથૈવાનઙ્ગમેખલા ।
ડાકિની યોગિની ચૈવ તથોપયોગિની મતા ॥ ૧૩૧ ॥

માહેશ્વરી વૈષ્ણવી ચ ભ્રામરી શિવરૂપિણી ।
અલમ્બુસા ભોગવતી ક્રોધરૂપા સુમેખલા ॥ ૧૩૨ ॥

ગાન્ધારી હસ્તિજિહ્વા ચ ઇડા ચૈવ શુભઙ્કરી ।
પિઙ્ગલા દક્ષસૂત્રી ચ સુષુમ્ના ચૈવ ગાન્ધિની ॥ ૧૩૩ ॥

ભગાત્મિકા ભગાધારા ભગેશી ભગરૂપિણી ।
લિઙ્ગાખ્યા ચૈવ કામેશી ત્રિપુરા ભૈરવી તથા ॥ ૧૩૪ ॥

લિઙ્ગગીતિસ્સુગીતિશ્ચ લિઙ્ગસ્થા લિઙ્ગરૂપધૃક્ ।
લિઙ્ગમાલા લિઙ્ગભવા લિઙ્ગાલિઙ્ગા ચ પાવકી ॥ ૧૩૫ ॥

ભગવતી કૌશિકી ચ પ્રેમરૂપા પ્રિયંવદા ।
ગૃધ્રરૂપી શિવારૂપા ચક્રેશી ચક્રરૂપધૃક્ ॥ ૧૩૬ ॥ ?? દૃધ્ર
આત્મયોનિર્બ્રહ્મયોનિર્જગદ્યોનિરયોનિજા ।
ભગરૂપા ભગસ્થાત્રી ભગિની ભગમાલિની ॥ ૧૩૭ ॥

ભગાત્મિકા ભગાધારા રૂપિણી ભગશાલિની ।
લિઙ્ગાભિધાયિની લિઙ્ગપ્રિયા લિઙ્ગનિવાસિની ॥ ૧૩૮ ॥

લિઙ્ગસ્થા લિઙ્ગિની લિઙ્ગરૂપિણી લિઙ્ગસુન્દરી ।
લિઙ્ગગીતિર્મહાપ્રીતિર્ભગગીતિર્મહાસુખા ॥ ૧૩૯ ॥

લિઙ્ગનામસદાનન્દા ભગનામસદારતિઃ ।
ભગનામસદાનન્દા લિઙ્ગનામસદારતિઃ ॥ ૧૪૦ ॥

લિઙ્ગમાલકરાભૂષા ભગમાલાવિભૂષણા ।
ભગલિઙ્ગામૃતવૃતા ભગલિઙ્ગામૃતાત્મિકા ॥ ૧૪૧ ॥

ભગલિઙ્ગાર્ચનપ્રીતા ભગલિઙ્ગસ્વરૂપિણી ।
ભગલિઙ્ગસ્વરૂપા ચ ભગલિઙ્ગસુખાવહા ॥ ૧૪૨ ॥

સ્વયમ્ભૂકુસુમપ્રીતા સ્વયમ્ભૂકુસુમાર્ચિતા ।
સ્વયમ્ભૂકુસુમપ્રાણા સ્વયમ્ભૂકુસુમોત્થિતા ॥ ૧૪૩ ॥

સ્વયમ્ભૂકુસુમસ્નાતા સ્વયમ્ભૂપુષ્પતર્પિતા ।
સ્વયમ્ભૂપુષ્પઘટિતા સ્વયમ્ભૂપુષ્પધારિણી ॥ ૧૪૪ ॥

સ્વયમ્ભૂપુષ્પતિલકા સ્વયમ્ભૂપુષ્પચર્ચિતા ।
સ્વયમ્ભૂપુષ્પનિરતા સ્વયમ્ભૂકુસુમાગ્રહા ॥ ૧૪૫ ॥

સ્વયમ્ભૂપુષ્પયજ્ઞેશા સ્વયમ્ભૂકુસુમાલિકા । var યજ્ઞાશા યજ્ઞાઙ્ગા
સ્વયમ્ભૂપુષ્પનિચિતા સ્વયમ્ભૂકુસુમાર્ચિતા ॥ ૧૪૬ ॥ var કુસુમપ્રિયા
સ્વયમ્ભૂકુસુમાદાનલાલસોન્મત્તમાનસા ।
સ્વયમ્ભૂકુસુમાનન્દલહરી સ્નિગ્ધદેહિની ॥ ૧૪૭ ॥

સ્વયમ્ભૂકુસુમાધારા સ્વયમ્ભૂકુસુમાકુલા ।
સ્વયમ્ભૂપુષ્પનિલયા સ્વયમ્ભૂપુષ્પવાસિની ॥ ૧૪૮ ॥

સ્વયમ્ભૂકુસુમાસ્નિગ્ધા સ્વયમ્ભૂકુસુમાત્મિકા ।
સ્વયમ્ભૂપુષ્પકરિણી સ્વયમ્ભૂપુષ્પમાલિકા ॥ ૧૪૯ ॥

સ્વયમ્ભૂકુસુમન્યાસા સ્વયમ્ભૂકુસુમપ્રભા ।
સ્વયમ્ભૂકુસુમજ્ઞાના સ્વયમ્ભૂપુષ્પભોગિની ॥ ૧૫૦ ॥

સ્વયમ્ભૂકુસુમોલ્લાસા સ્વયમ્ભૂપુષ્પવર્ષિણી ।
સ્વયમ્ભૂકુસુમાનન્દા સ્વયમ્ભૂપુષ્પપુષ્પિણી ॥ ૧૫૧ ॥

સ્વયમ્ભૂકુસુમોત્સાહા સ્વયમ્ભૂપુષ્પરૂપિણી ।
સ્વયમ્ભૂકુસુમોન્માદા સ્વયમ્ભૂપુષ્પસુન્દરી ॥ ૧૫૨ ॥

સ્વયમ્ભૂકુસુમારાધ્યા સ્વયમ્ભૂકુસુમોદ્ભવા ।
સ્વયમ્ભૂકુસુમાવ્યગ્રા સ્વયમ્ભૂપુષ્પપૂર્ણિતા ॥ ૧૫૩ ॥

સ્વયમ્ભૂપૂજકપ્રાજ્ઞા સ્વયમ્ભૂહોતૃમાત્રિકા ।
સ્વયમ્ભૂદાતૃરક્ષિત્રી સ્વયમ્ભૂભક્તભાવિકા ॥ ૧૫૪ ॥

સ્વયમ્ભૂકુસુમપ્રીતા સ્વયમ્ભૂપૂજકપ્રિયા ।
સ્વયમ્ભૂવન્દકાધારા સ્વયમ્ભૂનિન્દકાન્તકા ॥ ૧૫૫ ॥

સ્વયમ્ભૂપ્રદસર્વસ્વા સ્વયમ્ભૂપ્રદપુત્રિણી ।
સ્વયમ્ભૂપ્રદસસ્મેરા સ્વયમ્ભૂતશરીરિણી ॥ ૧૫૬ ॥

સર્વલોકોદ્ભવપ્રીતા સર્વકાલોદ્ભવાત્મિકા ।
સર્વકાલોદ્ભવોદ્ભાવા સર્વકાલોદ્ભવોદ્ભવા ॥ ૧૫૭ ॥

કુન્દપુષ્પસમાપ્રીતિઃ કુન્દપુષ્પસમારતિઃ ।
કુન્દગોલોદ્ભવપ્રીતા કુન્દગોલોદ્ભવાત્મિકા ॥ ૧૫૮ ॥

સ્વયમ્ભૂર્વા શિવા શક્તા પાવિની લોકપાવિની ।
કીર્તિર્યશસ્વિની મેધા વિમેધા સુરસુન્દરી ॥ ૧૫૯ ॥

અશ્વિની કૃત્તિકા પુષ્યા તેજસ્વી ચન્દ્રમણ્ડલા ।
સૂક્ષ્મા સૂક્ષ્મપ્રદા સૂક્ષ્માસૂક્ષ્મભયવિનાશિની ॥ ૧૬૦ ॥

વરદાઽભયદા ચૈવ મુક્તિબન્ધવિનાશિની ।
કામુકી કામદા ક્ષાન્તા કામાખ્યા કુલસુન્દરી ॥ ૧૬૧ ॥

સુખદા દુઃખદા મોક્ષા મોક્ષદાર્થપ્રકાશિની ।
દુષ્ટાદુષ્ટમતી ચૈવ સર્વકાર્યવિનાશિની ॥ ૧૬૨ ॥

શુક્રધારા શુક્રરૂપા શુક્રસિન્ધુનિવાસિની ।
શુક્રાલયા શુક્રભોગા શુક્રપૂજા સદારતિઃ ॥ ૧૬૩ ॥

શુક્રપૂજ્યા શુક્રહોમસન્તુષ્ટા શુક્રવત્સલા ।
શુક્રમૂર્તિઃ શુક્રદેહા શુક્રપૂજકપુત્રિણી ॥ ૧૬૪ ॥

શુક્રસ્થા શુક્રિણી શુક્રસંસ્પૃહા શુક્રસુન્દરી ।
શુક્રસ્નાતા શુક્રકરી શુક્રસેવ્યાતિશુક્રિણી ॥ ૧૬૫ ॥

મહાશુક્રા શુક્રભવા શુક્રવૃષ્ટિવિધાયિની ।
શુક્રાભિધેયા શુક્રાર્હા શુક્રવન્દકવન્દિતા ॥ ૧૬૬ ॥

શુક્રાનન્દકરી શુક્રસદાનન્દવિધાયિની ।
શુક્રોત્સાહા સદાશુક્રપૂર્ણા શુક્રમનોરમા ॥ ૧૬૭ ॥

શુક્રપૂજકસર્વસ્થા શુક્રનિન્દકનાશિની ।
શુક્રાત્મિકા શુક્રસમ્પચ્છુક્રાકર્ષણકારિણી ॥ ૧૬૮ ॥

રક્તાશયા રક્તભોગા રક્તપૂજાસદારતિઃ ।
રક્તપૂજ્યા રક્તહોમા રક્તસ્થા રક્તવત્સલા ॥ ૧૬૯ ॥

રક્તપૂર્ણા રક્તદેહા રક્તપૂજકપુત્રિણી ।
રક્તાખ્યા રક્તિની રક્તસંસ્પૃહા રક્તસુન્દરી ॥ ૧૭૦ ॥

રક્તાભિદેહા રક્તાર્હા રક્તવન્દકવન્દિતા ।
મહારક્તા રક્તભવા રક્તવૃષ્ટિવિધાયિની ॥ ૧૭૧ ॥

રક્તસ્નાતા રક્તપ્રીતા રક્તસેવ્યાતિરક્તિની ।
રક્તાનન્દકરી રક્તસદાનન્દવિધાયિની ॥ ૧૭૨ ॥

રક્તારક્તા રક્તપૂર્ણા રક્તસેવ્યક્ષિણીરમા । var રક્તસેવ્યા મનોરમા
રક્તસેવકસર્વસ્વા રક્તનિન્દકનાશિની ॥ ૧૭૩ ॥

રક્તાત્મિકા રક્તરૂપા રક્તાકર્ષણકારિણી ।
રક્તોત્સાહા રક્તવ્યગ્રા રક્તપાનપરાયણા ॥ ૧૭૪ ॥ var રક્તોત્સાહા રક્તાઢ્યા
શોણિતાનન્દજનની કલ્લોલસ્નિગ્ધરૂપિણી ।
સાધકાન્તર્ગતા દેવી પાર્વતી પાપનાશિની ॥ ૧૭૫ ॥

સાધૂનાં હૃદિસંસ્થાત્રી સાધકાનન્દકારિણી ।
સાધકાનાં ચ જનની સાધકપ્રિયકારિણી ॥ ૧૭૬ ॥

સાધકપ્રચુરાનન્દસમ્પત્તિસુખદાયિની ।
સાધકા સાધકપ્રાણા સાધકાસક્તમાનસા ॥ ૧૭૭ ॥ var શારદા
સાધકોત્તમસર્વસ્વાસાધકા ભક્તરક્તપા । var ભક્તવત્સલા
સાધકાનન્દસન્તોષા સાધકારિવિનાશિની ॥ ૧૭૮ ॥

આત્મવિદ્યા બ્રહ્મવિદ્યા પરબ્રહ્મકુટુમ્બિની ।
ત્રિકૂટસ્થા પઞ્ચકૂટા સર્વકૂટશરીરિણી ॥ ૧૭૯ ॥

સર્વવર્ણમયી વર્ણજપમાલાવિધાયિની ।
ઇતિ શ્રીકાલિકાનામ્નાં સહસ્રં શિવભાષિતમ્ ॥ ૧૮૦ ॥

ફલશ્રુતિઃ
ગુહ્યાત્ ગુહ્યતરં સાક્ષાન્મહાપાતકનાશનમ્ ।
પૂજાકાલે નિશીથે ચ સન્ધ્યયોરુભયોરપિ ॥ ૧ ॥

લભતે ગાણપત્યં સ યઃ પઠેત્સાધકોત્તમઃ ।
યઃ પઠેત્પાઠયેદ્વાપિ શૃણોતિ શ્રાવયેદપિ ॥ ૨ ॥

સર્વપાપવિનિર્મુક્તઃ સ યાતિ કાલિકાપદમ્ ।
શ્રદ્ધયાઽશ્રદ્ધયા વાપિ યઃ કશ્ચિન્માનવઃ પઠેત્ ॥ ૩ ॥

દુર્ગાદ્દુર્ગતરં તીર્ત્વા સ યાતિ કાલિકાપદમ્ ।
વન્ધ્યા વા કાકવન્ધ્યા વા મૃતપુત્રા ચ યાઙ્ગના ॥ ૪ ॥

શ્રુત્વા સ્તોત્રમિદં પુત્રાન્ લભતે ચિરજીવિનઃ ।
યં યં કામયતે કામં પઠન્ સ્તોત્રમનુત્તમમ્ ॥ ૫ ॥

દેવીવરપ્રદાનેન તં તં પ્રાપ્નોતિ નિત્યશઃ ।
સ્વયમ્ભૂકુસુમૈઃ શુક્લૈઃ સુગન્ધિકુસુમાન્વિતૈઃ ॥ ૬ ॥

Some versions include about 50 verses in this place but they appear
to be related to tAntric practices so are omitted here
ગુરુવિષ્ણુમહેશાનામભેદેન મહેશ્વરી ।
સમન્તાદ્ભાવયેન્મન્ત્રી મહેશો નાત્ર સંશયઃ ॥ ૭ ॥

સ શાક્તઃ શિવભક્તશ્ચ સ એવ વૈષ્ણવોત્તમઃ ।
સમ્પૂજ્ય સ્તૌતિ યઃ કાલીમદ્વૈતભાવમાવહન્ ॥ ૮ ॥

દેવ્યાનન્દેન સાનન્દો દેવીભક્ત્યૈકભક્તિમાન્ ।
સ એવ ધન્યો યસ્યાર્થે મહેશો વ્યગ્રમાનસઃ ॥ ૯ ॥

કામયિત્વા યથાકામં સ્તવમેનમુદીરયેત્ ।
સર્વરોગૈઃ પરિત્યક્તો જાયતે મદનોપમઃ ॥ ૧૦ ॥

ચક્રં વા સ્તવમેનં વા ધારયેદઙ્ગસઙ્ગતમ્ ।
વિલિખ્ય વિધિવત્સાધુઃ સ એવ કાલિકાતનુઃ ॥ ૧૧ ॥

દેવ્યૈ નિવેદિતં યદ્યત્તસ્યાંશં ભક્ષયેન્નરઃ ।
દિવ્યદેહધરો ભૂત્વા દેવ્યાઃ પાર્શ્વધરો ભવેત્ ॥ ૧૨ ॥

નૈવેદ્યનિન્દકં દૃષ્ટ્વા નૃત્યન્તિ યોગિનીગણાઃ ।
રક્તપાનોદ્યતાસ્સર્વા માંસાસ્થિચર્વણોદ્યતાઃ ॥ ૧૩ ॥

તસ્માન્નિવેદિતં દેવ્યૈ દૃષ્ટ્વા શ્રુત્વા ચ માનવઃ ।
ન નિન્દેન્મનસા વાચા કુષ્ઠવ્યાધિપરાઙ્મુખઃ ॥ ૧૪ ॥

આત્માનં કાલિકાત્માનં ભાવયન્ સ્તૌતિ યઃ શિવામ્ ।
શિવોપમં ગુરું ધ્યાત્વા સ એવ શ્રીસદાશિવઃ ॥ ૧૫ ॥

યસ્યાલયે તિષ્ઠતિ નૂનમેતત્સ્તોત્રં ભવાન્યા લિખિતં વિધિજ્ઞૈઃ ।
ગોરોચનાલક્તકકુઙ્કુમાક્તકર્પૂરસિન્દૂરમધુદ્રવેણ ॥ ૧૬ ॥

ન તત્ર ચોરસ્ય ભયં ન હાસ્યો ન વૈરિભિર્નાઽશનિવહ્નિભીતિઃ ।
ઉત્પાતવાયોરપિ નાઽત્રશઙ્કા લક્ષ્મીઃ સ્વયં તત્ર વસેદલોલા ॥ ૧૭ ॥

સ્તોત્રં પઠેત્તદનન્તપુણ્યં દેવીપદામ્ભોજપરો મનુષ્યઃ ।
વિધાનપૂજાફલમેવ સમ્યક્ પ્રાપ્નોતિ સમ્પૂર્ણમનોરથોઽસૌ ॥ ૧૮ ॥

મુક્તાઃ શ્રીચરણારવિન્દનિરતાઃ સ્વર્ગામિનો ભોગિનો
બ્રહ્મોપેન્દ્રશિવાત્મકાર્ચનરતા લોકેઽપિ સંલેભિરે ।
શ્રીમચ્છઙ્કરભક્તિપૂર્વકમહાદેવીપદધ્યાયિનો
મુક્તિર્ભુક્તિમતિઃ સ્વયં સ્તુતિપરાભક્તિઃ કરસ્થાયિની ॥ ૧૯ ॥

ઇતિ શ્રીકાલિકાકુલસર્વસ્વે હરપરશુરામસંવાદે
શ્રીકાલિકાસહસ્રનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Also Read 1000 Names of Kali Maa:

1000 Names of Sri Kali | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Kali | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top