Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Kali | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Shri Kali Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീകാലീസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥
കാലികാകുലസര്‍വസ്വേ

ശ്രീഗണേശായ നമഃ । ഓം ശ്രീഗുരുഭ്യോ നമഃ ।

കഥിതോഽയം മഹാമന്ത്രഃ സര്‍വമന്ത്രോത്തമോത്തമഃ ।
യമാസാദ്യ മയാ പ്രാപ്തമൈശ്വര്യപദമുത്തമം ॥ 1 ॥

സംയുക്തഃ പരയാ ഭക്ത്യാ യഥോക്തവിധിനാ ഭവാന്‍ ।
കുരുതാമര്‍ചനം ദേവ്യാഃ ത്രൈലോക്യവിജിഗീഷയാ ॥ 2 ॥

ശ്രീപരശുരാമ ഉവാച
പ്രസന്നോ യദി മേ ദേവഃ പരമേശഃ പുരാതനഃ ।
രഹസ്യം പരയാ ദേവ്യാഃ കൃപയാ കഥയ പ്രഭോ ॥ 3 ॥

യഥാര്‍ചനം വിനാ ഹോമം വിനാ ന്യാസം വിനാബലിം ।
വിനാ ഗന്ധം വിനാ പുഷ്പം വിനാ നിത്യോദിതക്രിയാ ॥ 4 ॥

പ്രാണായാമം വിനാ ധ്യാനം വിനാ ഭൂതവിശോധനം ।
വിനാ ജാപ്യം വിനാ ദാനം വിനാ കാലീ പ്രസീദതി ॥ 5 ॥

ശ്രീശങ്കര ഉവാച ।
പൃഷ്ടം ത്വയോത്തമം പ്രാജ്ഞ ഭൃഗുവംശവിവര്‍ധനം ।
ഭക്താനാമപി ഭക്തോഽസി ത്വമേവം സാധയിഷ്യസി ॥ 6 ॥

ദേവീം ദാനവകോടിഘ്നീം ലീലയാ രുധിരപ്രിയാം ।
സദാ സ്തോത്രപ്രിയാമുഗ്രാം കാമകൌതുകലാലസാം ॥ 7 ॥

സര്‍വദാഽഽനന്ദഹൃദയാം വാസവ്യാസക്തമാനസാം ।
മാധ്വീകമത്സ്യമാംസാദിരാഗിണീം രുധിരപ്രിയാം ॥ 8 ॥

ശ്മശാനവാസിനീം പ്രേതഗണനൃത്യമഹോത്സവാം ।
യോഗപ്രഭാം യോഗിനീശാം യോഗീന്ദ്രഹൃദയേ സ്ഥിതാം ॥ 9 ॥

താമുഗ്രകാലികാം രാമ പ്രസാദയിതുമര്‍ഹസി ।
തസ്യാഃ സ്തോത്രം മഹാപുണ്യം സ്വയം കാല്യാ പ്രകാശിതം ॥ 10 ॥

തവ തത്കഥയിഷ്യാമി ശ്രുത്വാ വത്സാവധാരയ ।
ഗോപനീയം പ്രയത്നേന പഠനീയം പരാത്പരം ॥ 11 ॥

യസ്യൈകകാലപഠനാത്സര്‍വേ വിഘ്നാഃ സമാകുലാഃ ।
നശ്യന്തി ദഹനേ ദീപ്തേ പതങ്ഗാ ഇവ സര്‍വതഃ ॥ 12 ॥

ഗദ്യപദ്യമയീ വാണീ തസ്യ ഗങ്ഗാപ്രവാഹവത് ।
തസ്യ ദര്‍ശനമാത്രേണ വാദിനോ നിഷ്പ്രഭാ മതാഃ ॥ 13 ॥

രാജാനോഽപി ച ദാസത്വം ഭജന്തി ച പരേ ജനാഃ ।
തസ്യ ഹസ്തേ സദൈവാസ്തി സര്‍വസിദ്ധിര്‍ന സംശയഃ ॥ 14 ॥

നിശീഥേ മുക്തയേ ശംഭുര്‍നഗ്നഃ ശക്തിസമന്വിതഃ ।
മനസാ ചിന്തയേത്കാലീം മഹാകാലീതി ലാലിതാം ॥ 15 ॥

പഠേത്സഹസ്രനാമാഖ്യം സ്തോത്രം മോക്ഷസ്യ സാധനം ।
പ്രസന്നാ കാലികാ തസ്യ പുത്രത്വേനാനുകമ്പതേ ॥ 16 ॥

വേധാ ബ്രഹ്മാസ്മൃതേര്‍ബ്രഹ്മ കുസുമൈഃ പൂജിതാ പരാ ।
പ്രസീദതി തഥാ കാലീ യഥാനേന പ്രസീദതി ॥ 17 ॥

ഓം അസ്യ ശ്രീകാലികാസഹസ്രനാമസ്തോത്രമഹാമന്ത്രസ്യ
മഹാകാലഭൈരവ ഋഷിഃ
അനുഷ്ടുപ് ഛന്ദഃ ശ്മശാനകാലികാ ദേവതാ
മഹാകാലികാപ്രസാദസിദ്ധ്യര്‍ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ ॥

ധ്യാനം ।
ശവാരൂഢാം മഹാഭീമാം ഘോരദംഷ്ട്രാം ഹസന്‍മുഖീം ।
ചതുര്‍ഭുജാം ഖഡ്ഗമുണ്ഡവരാഭയകരാം ശിവാം ॥

മുണ്ഡമാലാധരാം ദേവീം ലോലജ്ജിഹ്വാം ദിഗംബരാം ।
ഏവം സഞ്ചിന്തയേത്കാലീം ശ്മശാനാലയവാസിനീം ॥

അഥ സ്തോത്രം ।
।ഓം ക്രീം മഹാകാല്യൈ നമഃ ॥

ഓം ശ്മശാനകാലികാ കാലീ ഭദ്രകാലീ കപാലിനീ ।
ഗുഹ്യകാലീ മഹാകാലീ കുരുകുല്ലാ വിരോധിനീ ॥ 18 ॥

കാലികാ കാലരാത്രിശ്ച മഹാകാലനിതംബിനീ ।
കാലഭൈരവഭാര്യാ ച കുലവര്‍ത്മപ്രകാശിനീ ॥ 19 ॥

കാമദാ കാമിനീ കാംയാ കാമനീയസ്വഭാവിനീ ।
കസ്തൂരീരസനീലാങ്ഗീ കുഞ്ജരേശ്വരഗാമിനീ ॥ 20 ॥

കകാരവര്‍ണസര്‍വാങ്ഗീ കാമിനീ കാമസുന്ദരീ ।
കാമാര്‍താ കാമരൂപാ ച കാമധേനുഃ കലാവതീ ॥ 21 ॥

കാന്താ കാമസ്വരൂപാ ച കാമാഖ്യാ കുലപാലിനീ ।
കുലീനാ കുലവത്യംബാ ദുര്‍ഗാ ദുര്‍ഗാര്‍തിനാശിനീ ॥ 22 ॥

കൌമാരീ കുലജാ കൃഷ്ണാ കൃഷ്ണദേഹാ കൃശോദരീ ।
കൃശാങ്ഗീ കുലിശാങ്ഗീ ച ക്രീങ്കാരീ കമലാ കലാ ॥ 23 ॥

കരാലാസ്യാ കരാലീ ച കുലകാന്താഽപരാജിതാ ।
ഉഗ്രാ ചോഗ്രപ്രഭാ ദീപ്താ വിപ്രചിത്താ മഹാബലാ ॥ 24 ॥

നീലാ ഘനാ ബലാകാ ച മാത്രാമുദ്രാപിതാഽസിതാ ।
ബ്രാഹ്മീ നാരായണീ ഭദ്രാ സുഭദ്രാ ഭക്തവത്സലാ ॥ 25 ॥

മാഹേശ്വരീ ച ചാമുണ്ഡാ വാരാഹീ നാരസിംഹികാ ।
വജ്രാങ്ഗീ വജ്രകങ്കാലീ നൃമുണ്ഡസ്രഗ്വിണീ ശിവാ ॥ 26 ॥

മാലിനീ നരമുണ്ഡാലീ ഗലദ്രക്തവിഭൂഷണാ ।
രക്തചന്ദനസിക്താങ്ഗീ സിന്ദൂരാരുണമസ്തകാ ॥ 27 ॥

ഘോരരൂപാ ഘോരദംഷ്ട്രാ ഘോരാഘോരതരാ ശുഭാ ।
മഹാദംഷ്ട്രാ മഹാമായാ സുദതീ യുഗദന്തുരാ ॥ 28 ॥

സുലോചനാ വിരൂപാക്ഷീ വിശാലാക്ഷീ ത്രിലോചനാ ।
ശാരദേന്ദുപ്രസന്നാസ്യാ സ്ഫുരത്സ്മേരാംബുജേക്ഷണാ ॥ 29 ॥

അട്ടഹാസപ്രസന്നാസ്യാ സ്മേരവക്ത്രാ സുഭാഷിണീ ।
പ്രസന്നപദ്മവദനാ സ്മിതാസ്യാ പ്രിയഭാഷിണി ॥ 30 ॥

കോടരാക്ഷീ കുലശ്രേഷ്ഠാ മഹതീ ബഹുഭാഷിണീ ।
സുമതിഃ കുമതിശ്ചണ്ഡാ ചണ്ഡമുണ്ഡാതിവേഗിനീ ॥ 31 ॥

പ്രചണ്ഡാ ചണ്ഡികാ ചണ്ഡീ ചര്‍ചികാ ചണ്ഡവേഗിനീ ।
സുകേശീ മുക്തകേശീ ച ദീര്‍ഘകേശീ മഹത്കചാ ॥ 32 ॥

പ്രേതദേഹാ കര്‍ണപൂരാ പ്രേതപാണിസുമേഖലാ ।
പ്രേതാസനാ പ്രിയപ്രേതാ പ്രേതഭൂമികൃതാലയാ ॥ 33 ॥

ശ്മശാനവാസിനീ പുണ്യാ പുണ്യദാ കുലപണ്ഡിതാ ।
പുണ്യാലയാ പുണ്യദേഹാ പുണ്യശ്ലോകീ ച പാവനീ ॥ 34 ॥

പുത്രാ പവിത്രാ പരമാ പുരാപുണ്യവിഭൂഷണാ ।
പുണ്യനാംനീ ഭീതിഹരാ വരദാ ഖഡ്ഗപാണിനീ ॥ 35 ॥

നൃമുണ്ഡഹസ്തശസ്താ ച ഛിന്നമസ്താ സുനാസികാ ।
ദക്ഷിണാ ശ്യാമലാ ശ്യാമാ ശാന്താ പീനോന്നതസ്തനീ ॥ 36 ॥

ദിഗംബരാ ഘോരരാവാ സൃക്കാന്താ രക്തവാഹിനീ ।
ഘോരരാവാ ശിവാ ഖഡ്ഗാ വിശങ്കാ മദനാതുരാ ॥ 37 ॥

മത്താ പ്രമത്താ പ്രമദാ സുധാസിന്ധുനിവാസിനീ ।
അതിമത്താ മഹാമത്താ സര്‍വാകര്‍ഷണകാരിണീ ॥ 38 ॥

ഗീതപ്രിയാ വാദ്യരതാ പ്രേതനൃത്യപരായണാ ।
ചതുര്‍ഭുജാ ദശഭുജാ അഷ്ടാദശഭുജാ തഥാ ॥ 39 ॥

കാത്യായനീ ജഗന്‍മാതാ ജഗതീ പരമേശ്വരീ ।
ജഗദ്ബന്ധുര്‍ജഗദ്ധാത്രീ ജഗദാനന്ദകാരിണീ ॥ 40 ॥

ജന്‍മമയീ ഹൈമവതീ മഹാമായാ മഹാമഹാ ।
നാഗയജ്ഞോപവീതാങ്ഗീ നാഗിനീ നാഗശായിനീ ॥ 41 ॥

നാഗകന്യാ ദേവകന്യാ ഗന്ധര്‍വീ കിന്നരേശ്വരീ ।
മോഹരാത്രീ മഹാരാത്രീ ദാരുണാ ഭാസുരാംബരാ ॥ 42 ॥

വിദ്യാധരീ വസുമതീ യക്ഷിണീ യോഗിനീ ജരാ ।
രാക്ഷസീ ഡാകിനീ വേദമയീ വേദവിഭൂഷണാ ॥ 43 ॥

ശ്രുതിഃ സ്മൃതിര്‍മഹാവിദ്യാ ഗുഹ്യവിദ്യാ പുരാതനീ ।
ചിന്ത്യാഽചിന്ത്യാ സ്വധാ സ്വാഹാ നിദ്രാ തന്ദ്രാ ച പാര്‍വതീ ॥ 44 ॥

അപര്‍ണാ നിശ്ചലാ ലോലാ സര്‍വവിദ്യാ തപസ്വിനീ ।
ഗങ്ഗാ കാശീ ശചീ സീതാ സതീ സത്യപരായണാ ॥ 45 ॥

നീതിസ്സുനീതിസ്സുരുചിസ്തുഷ്ടിഃ പുഷ്ടിര്‍ധൃതിഃ ക്ഷമാ ।
വാണീ ബുദ്ധിര്‍മഹാലക്ഷ്മീര്ലക്ഷ്മീര്‍നീലസരസ്വതീ ॥ 46 ॥

സ്രോതസ്വതീ സരസ്വതീ മാതങ്ഗീ വിജയാ ജയാ ।
നദീ സിന്ധുഃ സര്‍വമയീ താരാ ശൂന്യനിവാസിനീ ॥ 47 ॥

ശുദ്ധാ തരങ്ഗിണീ മേധാ ലാകിനീ ബഹുരൂപിണീ ।
സ്ഥൂലാ സൂക്ഷ്മാ സൂക്ഷ്മതരാ ഭഗവത്യനുരൂപിണീ ॥ 48 ॥

പരമാണുസ്വരൂപാ ച ചിദാനന്ദസ്വരൂപിണീ ।
സദാനന്ദമയീ സത്യാ സര്‍വാനന്ദസ്വരൂപിണീ ॥ 49 ॥

സുനന്ദാ നന്ദിനീ സ്തുത്യാ സ്തവനീയസ്വഭാവിനീ ।
രങ്ഗിണീ ടങ്കിനീ ചിത്രാ വിചിത്രാ ചിത്രരൂപിണീ ॥ 50 ॥

പദ്മാ പദ്മാലയാ പദ്മമുഖീ പദ്മവിഭൂഷണാ ।
ഡാകിനീ ശാകിനീ ക്ഷാന്താ രാകിണീ രുധിരപ്രിയാ ॥ 51 ॥

ഭ്രാന്തിര്‍ഭവാനീ രുദ്രാണീ മൃഡാനീ ശത്രുമര്‍ദിനീ ।
ഉപേന്ദ്രാണീ മഹേന്ദ്രാണീ ജ്യോത്സ്നാ ചന്ദ്രസ്വരൂപിണീ ॥ 52 ॥

സൂര്യാത്മികാ രുദ്രപത്നീ രൌദ്രീ സ്ത്രീ പ്രകൃതിഃ പുമാന്‍ ।
ശക്തിര്‍മുക്തിര്‍മതിര്‍മാതാ ഭക്തിര്‍മുക്തിഃ പതിവ്രതാ ॥ 53 ॥

സര്‍വേശ്വരീ സര്‍വമാതാ ശര്‍വാണീ ഹരവല്ലഭാ ।
സര്‍വജ്ഞാ സിദ്ധിദാ സിദ്ധാ ഭവ്യാ ഭാവ്യാ ഭയാപഹാ ॥ 54 ॥

കര്‍ത്രീ ഹര്‍ത്രീ പാലയിത്രീ ശര്‍വരീ താമസീ ദയാ ।
തമിസ്രാ താമസീ സ്ഥാണുഃ സ്ഥിരാ ധീരാ തപസ്വിനീ ॥ 55 ॥

ചാര്‍വങ്ഗീ ചഞ്ചലാ ലോലജിഹ്വാ ചാരുചരിത്രിണീ ।
ത്രപാ ത്രപാവതീ ലജ്ജാ വിലജ്ജാ ഹരയൌവതീ ॥ 56 ॥ var ഹ്രീ രജോവതീ
സത്യവതീ ധര്‍മനിഷ്ഠാ ശ്രേഷ്ഠാ നിഷ്ഠുരവാദിനീ ।
ഗരിഷ്ഠാ ദുഷ്ടസംഹര്‍ത്രീ വിശിഷ്ടാ ശ്രേയസീ ഘൃണാ ॥ 57 ॥

ഭീമാ ഭയാനകാ ഭീമനാദിനീ ഭീഃ പ്രഭാവതീ ।
വാഗീശ്വരീ ശ്രീര്യമുനാ യജ്ഞകര്‍ത്രീ യജുഃപ്രിയാ ॥ 58 ॥

ഋക്സാമാഥര്‍വനിലയാ രാഗിണീ ശോഭനാ സുരാ । ?? ശോഭനസ്വരാ
കലകണ്ഠീ കംബുകണ്ഠീ വേണുവീണാപരായണാ ॥ 59 ॥

വംശിനീ വൈഷ്ണവീ സ്വച്ഛാ ധാത്രീ ത്രിജഗദീശ്വരീ ।
മധുമതീ കുണ്ഡലിനീ ഋദ്ധിഃ ശുദ്ധിഃ ശുചിസ്മിതാ ॥ 60 ॥

രംഭോര്‍വശീ രതീ രാമാ രോഹിണീ രേവതീ മഖാ ।
ശങ്ഖിനീ ചക്രിണീ കൃഷ്ണാ ഗദിനീ പദ്മിനീ തഥാ ॥ 61 ॥

ശൂലിനീ പരിഘാസ്ത്രാ ച പാശിനീ ശാര്‍ങ്ഗപാണിനീ ।
പിനാകധാരിണീ ധൂംരാ സുരഭീ വനമാലിനീ ॥ 62 ॥

രഥിനീ സമരപ്രീതാ വേഗിനീ രണപണ്ഡിതാ ।
ജടിനീ വജ്രിണീ നീലാ ലാവണ്യാംബുദചന്ദ്രികാ ॥ 63 ॥

ബലിപ്രിയാ സദാപൂജ്യാ ദൈത്യേന്ദ്രമഥിനീ തഥാ ।
മഹിഷാസുരസംഹര്‍ത്രീ കാമിനീ രക്തദന്തികാ ॥ 64 ॥

രക്തപാ രുധിരാക്താങ്ഗീ രക്തഖര്‍പരധാരിണീ ।
രക്തപ്രിയാ മാംസരുചിര്‍വാസവാസക്തമാനസാ ॥ 65 ॥

ഗലച്ഛോണിതമുണ്ഡാലീ കണ്ഠമാലാവിഭൂഷണാ ।
ശവാസനാ ചിതാന്തസ്ഥാ മഹേശീ വൃഷവാഹിനീ ॥ 66 ॥

വ്യാഘ്രത്വഗംബരാ ചീനചൈലിനീ സിംഹവാഹിനീ ।
വാമദേവീ മഹാദേവീ ഗൌരീ സര്‍വജ്ഞഭാമിനീ ॥ 67 ॥

ബാലികാ തരുണീ വൃദ്ധാ വൃദ്ധമാതാ ജരാതുരാ ।
സുഭ്രൂര്‍വിലാസിനീ ബ്രഹ്മവാദിനീ ബ്രാഹ്മണീ സതീ ॥ 68 ॥

സുപ്തവതീ ചിത്രലേഖാ ലോപാമുദ്രാ സുരേശ്വരീ ।
അമോഘാഽരുന്ധതീ തീക്ഷ്ണാ ഭോഗവത്യനുരാഗിണീ ॥ 69 ॥

മന്ദാകിനീ മന്ദഹാസാ ജ്വാലാമുഖ്യഽസുരാന്തകാ । ജ്വാലാമുഖീ+അസുരാന്തകാ
മാനദാ മാനിനീ മാന്യാ മാനനീയാ മദാതുരാ ॥ 70 ॥

മദിരാമേദുരോന്‍മാദാ മേധ്യാ സാധ്യാ പ്രസാദിനീ ।
സുമധ്യാഽനന്തഗുണിനീ സര്‍വലോകോത്തമോത്തമാ ॥ 71 ॥

ജയദാ ജിത്വരീ ജൈത്രീ ജയശ്രീര്‍ജയശാലിനീ ।
സുഖദാ ശുഭദാ സത്യാ സഭാസങ്ക്ഷോഭകാരിണീ ॥ 72 ॥

ശിവദൂതീ ഭൂതിമതീ വിഭൂതിര്‍ഭൂഷണാനനാ ।
കൌമാരീ കുലജാ കുന്തീ കുലസ്ത്രീ കുലപാലികാ ॥ 73 ॥

കീര്‍തിര്യശസ്വിനീ ഭൂഷാ ഭൂഷ്ഠാ ഭൂതപതിപ്രിയാ ।
സുഗുണാ നിര്‍ഗുണാഽധിഷ്ഠാ നിഷ്ഠാ കാഷ്ഠാ പ്രകാശിനീ ॥ 74 ॥ var പ്രതിഷ്ഠിതാ
ധനിഷ്ഠാ ധനദാ ധാന്യാ വസുധാ സുപ്രകാശിനീ ।
ഉര്‍വീ ഗുര്‍വീ ഗുരുശ്രേഷ്ഠാ ഷഡ്ഗുണാ ത്രിഗുണാത്മികാ ॥ 75 ॥

രാജ്ഞാമാജ്ഞാ മഹാപ്രാജ്ഞാ സുഗുണാ നിര്‍ഗുണാത്മികാ ।
മഹാകുലീനാ നിഷ്കാമാ സകാമാ കാമജീവനാ ॥ 76 ॥

കാമദേവകലാ രാമാഽഭിരാമാ ശിവനര്‍തകീ ।
ചിന്താമണിഃ കല്‍പലതാ ജാഗ്രതീ ദീനവത്സലാ ॥ 77 ॥

കാര്‍തികീ കൃത്തികാ കൃത്യാ അയോധ്യാ വിഷമാ സമാ ।
സുമന്ത്രാ മന്ത്രിണീ ഘൂര്‍ണാ ഹ്ലാദിനീ ക്ലേശനാശിനീ ॥ 78 ॥

ത്രൈലോക്യജനനീ ഹൃഷ്ടാ നിര്‍മാംസാമലരൂപിണീ ।
തഡാഗനിംനജഠരാ ശുഷ്കമാംസാസ്ഥിമാലിനീ ॥ 79 ॥

അവന്തീ മധുരാ ഹൃദ്യാ ത്രൈലോക്യാപാവനക്ഷമാ ।
വ്യക്താഽവ്യക്താഽനേകമൂര്‍തീ ശാരഭീ ഭീമനാദിനീ ॥ 80 ॥

ക്ഷേമങ്കരീ ശാങ്കരീ ച സര്‍വസമ്മോഹകാരിണീ ।
ഊര്‍ദ്ധ്വതേജസ്വിനീ ക്ലിന്നാ മഹാതേജസ്വിനീ തഥാ ॥ 81 ॥

അദ്വൈതാ യോഗിനീ പൂജ്യാ സുരഭീ സര്‍വമങ്ഗലാ ।
സര്‍വപ്രിയങ്കരീ ഭോഗ്യാ ധനിനീ പിശിതാശനാ ॥ 82 ॥

ഭയങ്കരീ പാപഹരാ നിഷ്കലങ്കാ വശങ്കരീ ।
ആശാ തൃഷ്ണാ ചന്ദ്രകലാ നിദ്രാണാ വായുവേഗിനീ ॥ 83 ॥

സഹസ്രസൂര്യസങ്കാശാ ചന്ദ്രകോടിസമപ്രഭാ ।
നിശുംഭശുംഭസംഹര്‍ത്രീ രക്തബീജവിനാശിനീ ॥ 84 ॥

മധുകൈടഭസംഹര്‍ത്രീ മഹിഷാസുരഘാതിനീ ।
വഹ്നിമണ്ഡലമധ്യസ്ഥാ സര്‍വസത്ത്വപ്രതിഷ്ഠിതാ ॥ 85 ॥

സര്‍വാചാരവതീ സര്‍വദേവകന്യാധിദേവതാ ।
ദക്ഷകന്യാ ദക്ഷയജ്ഞനാശിനീ ദുര്‍ഗതാരിണീ ॥ 86 ॥

ഇജ്യാ പൂജ്യാ വിഭാ ഭൂതിഃ സത്കീര്‍തിര്‍ബ്രഹ്മചാരിണീ ।
രംഭോരൂശ്ചതുരാ രാകാ ജയന്തീ വരുണാ കുഹൂഃ ॥ 87 ॥

മനസ്വിനീ ദേവമാതാ യശസ്യാ ബ്രഹ്മവാദിനീ ।
സിദ്ധിദാ വൃദ്ധിദാ വൃദ്ധിഃ സര്‍വാദ്യാ സര്‍വദായിനീ ॥ 88 ॥

ആധാരരൂപിണീ ധ്യേയാ മൂലാധാരനിവാസിനീ ।
ആജ്ഞാ പ്രജ്ഞാ പൂര്‍ണമനാ ചന്ദ്രമുഖ്യനുകൂലിനീ ॥ 89 ॥

വാവദൂകാ നിംനനാഭിഃ സത്യസന്ധാ ദൃഢവ്രതാ ।
ആന്വീക്ഷികീ ദണ്ഡനീതിസ്ത്രയീ ത്രിദിവസുന്ദരീ ॥ 90 ॥

ജ്വാലിനീ ജ്വലിനീ ശൈലതനയാ വിന്ധ്യവാസിനീ ।
പ്രത്യയാ ഖേചരീ ധൈര്യാ തുരീയാ വിമലാഽഽതുരാ ॥ 91 ॥

പ്രഗല്‍ഭാ വാരുണീ ക്ഷാമാ ദര്‍ശിനീ വിസ്ഫുലിങ്ഗിനീ ।
ഭക്തിഃ സിദ്ധിഃ സദാപ്രാപ്തിഃ പ്രകാംയാ മഹിമാഽണിമാ ॥ 92 ॥

ഈക്ഷാസിദ്ധിര്‍വശിത്വാ ച ഈശിത്വോര്‍ധ്വനിവാസിനീ ।
ലഘിമാ ചൈവ സാവിത്രീ ഗായത്രീ ഭുവനേശ്വരീ ॥ 93 ॥

മനോഹരാ ചിതാ ദിവ്യാ ദേവ്യുദാരാ മനോരമാ ।
പിങ്ഗലാ കപിലാ ജിഹ്വാ രസജ്ഞാ രസികാ രസാ ॥ 94 ॥

സുഷുംനേഡാ യോഗവതീ ഗാന്ധാരീ നവകാന്തകാ ।
പാഞ്ചാലീ രുക്മിണീ രാധാ രാധ്യാ ഭാമാ ച രാധികാ ॥ 95 ॥

അമൃതാ തുലസീ വൃന്ദാ കൈടഭീ കപടേശ്വരീ ।
ഉഗ്രചണ്ഡേശ്വരീ വീരജനനീ വീരസുന്ദരീ ॥ 96 ॥

ഉഗ്രതാരാ യശോദാഖ്യാ ദേവകീ ദേവമാനിതാ ।
നിരഞ്ജനാ ചിത്രദേവീ ക്രോധിനീ കുലദീപികാ ॥ 97 ॥

കുലരാഗീശ്വരീ ജ്വാലാ മാത്രികാ ദ്രാവിണീ ദ്രവാ ।
യോഗീശ്വരീ മഹാമാരീ ഭ്രാമരീ ബിന്ദുരൂപിണീ ॥ 98 ॥

ദൂതീ പ്രാണേശ്വരീ ഗുപ്താ ബഹുലാ ഡാമരീ പ്രഭാ ।
കുബ്ജികാ ജ്ഞാനിനീ ജ്യേഷ്ഠാ ഭുശുണ്ഡീ പ്രകടാകൃതിഃ ॥ 99 ॥

ദ്രാവിണീ ഗോപിനീ മായാ കാമബീജേശ്വരീ പ്രിയാ ।
ശാകംഭരീ കോകനദാ സുസത്യാ ച തിലോത്തമാ ॥ 100 ॥

അമേയാ വിക്രമാ ക്രൂരാ സംയക്ഛീലാ ത്രിവിക്രമാ ।
സ്വസ്തിര്‍ഹവ്യവഹാ പ്രീതിരുക്മാ ധൂംരാര്‍ചിരങ്ഗദാ ॥ 101 ॥

തപിനീ താപിനീ വിശ്വഭോഗദാ ധാരിണീ ധരാ ।
ത്രിഖണ്ഡാ രോധിനീ വശ്യാ സകലാ ശബ്ദരൂപിണീ ॥ 102 ॥

ബീജരൂപാ മഹാമുദ്രാ വശിനീ യോഗരൂപിണീ ।
അനങ്ഗകുസുമാഽനങ്ഗമേഖലാഽനങ്ഗരൂപിണീ ॥ 103 ॥

അനങ്ഗമദനാഽനങ്ഗരേഖാഽനങ്ഗകുശേശ്വരീ ।
അനങ്ഗമാലിനീ കാമേശ്വരീ സര്‍വാര്‍ഥസാധികാ ॥ 104 ॥

സര്‍വതന്ത്രമയീ സര്‍വമോദിന്യാനന്ദരൂപിണീ ।
വജ്രേശ്വരീ ച ജയിനീ സര്‍വദുഃഖക്ഷയങ്കരീ ॥ 105 ॥ var വ്രജേശ്വരീ
ഷഡങ്ഗയുവതീ യോഗേയുക്താ ജ്വാലാംശുമാലിനീ ।
ദുരാശയാ ദുരാധാരാ ദുര്‍ജയാ ദുര്‍ഗരൂപിണീ ॥ 106 ॥

ദുരന്താ ദുഷ്കൃതിഹരാ ദുര്‍ധ്യേയാ ദുരതിക്രമാ ।
ഹംസേശ്വരീ ത്രിലോകസ്ഥാ ശാകംഭര്യനുരാഗിണീ ॥ 107 ॥

ത്രികോണനിലയാ നിത്യാ പരമാമൃതരഞ്ജിതാ ।
മഹാവിദ്യേശ്വരീ ശ്വേതാ ഭേരുണ്ഡാ കുലസുന്ദരീ ॥ 108 ॥

ത്വരിതാ ഭക്തിസംയുക്താ ഭക്തിവശ്യാ സനാതനീ ।
ഭക്താനന്ദമയീ ഭക്തഭാവിതാ ഭക്തശങ്കരീ ॥ 109 ॥

സര്‍വസൌന്ദര്യനിലയാ സര്‍വസൌഭാഗ്യശാലിനീ ।
സര്‍വസംഭോഗഭവനാ സര്‍വസൌഖ്യാനുരൂപിണീ ॥ 110 ॥

കുമാരീപൂജനരതാ കുമാരീവ്രതചാരിണീ ।
കുമാരീഭക്തിസുഖിനീ കുമാരീരൂപധാരിണീ ॥ 111 ॥

കുമാരീപൂജകപ്രീതാ കുമാരീപ്രീതിദപ്രിയാ ।
കുമാരീസേവകാസങ്ഗാ കുമാരീസേവകാലയാ ॥ 112 ॥

ആനന്ദഭൈരവീ ബാലഭൈരവീ ബടുഭൈരവീ ।
ശ്മശാനഭൈരവീ കാലഭൈരവീ പുരഭൈരവീ ॥ 113 ॥

മഹാഭൈരവപത്നീ ച പരമാനന്ദഭൈരവീ ।
സുരാനന്ദഭൈരവീ ച ഉന്‍മാദാനന്ദഭൈരവീ ॥ 114 ॥

യജ്ഞാനന്ദഭൈരവീ ച തഥാ തരുണഭൈരവീ ।
ജ്ഞാനാനന്ദഭൈരവീ ച അമൃതാനന്ദഭൈരവീ ॥ 115 ॥

മഹാഭയങ്കരീ തീവ്രാ തീവ്രവേഗാ തരസ്വിനീ ।
ത്രിപുരാ പരമേശാനീ സുന്ദരീ പുരസുന്ദരീ ॥ 116 ॥

ത്രിപുരേശീ പഞ്ചദശീ പഞ്ചമീ പുരവാസിനീ ।
മഹാസപ്തദശീ ചൈവ ഷോഡശീ ത്രിപുരേശ്വരീ ॥ 117 ॥

മഹാങ്കുശസ്വരൂപാ ച മഹാചക്രേശ്വരീ തഥാ ।
നവചക്രേശ്വരീ ചക്രേശ്വരീ ത്രിപുരമാലിനീ ॥ 118 ॥

രാജചക്രേശ്വരീ രാജ്ഞീ മഹാത്രിപുരസുന്ദരീ ।
സിന്ദൂരപൂരരുചിരാ ശ്രീമത്ത്രിപുരസുന്ദരീ ॥ 119 ॥

സര്‍വാങ്ഗസുന്ദരീ രക്താരക്തവസ്ത്രോത്തരീയകാ ।
യവായാവകസിന്ദൂരരക്തചന്ദനധാരിണീ ॥ 120 ॥

യവായാവകസിന്ദൂരരക്തചന്ദനരൂപധൃക് ।
ചമരീ ബാലകുടിലാ നിര്‍മലാ ശ്യാമകേശിനീ ॥ 121 ॥

വജ്രമൌക്തികരത്നാഢ്യാ കിരീടകുണ്ഡലോജ്ജ്വലാ ।
രത്നകുണ്ഡലസംയുക്താ സ്ഫുരദ്ഗണ്ഡമനോരമാ ॥ 122 ॥

കുഞ്ജരേശ്വരകുംഭോത്ഥമുക്താരഞ്ജിതനാസികാ ।
മുക്താവിദ്രുമമാണിക്യഹാരാദ്യസ്തനമണ്ഡലാ ॥ 123 ॥

സൂര്യകാന്തേന്ദുകാന്താഢ്യാ സ്പര്‍ശാശ്മഗലഭൂഷണാ ।
ബീജപൂരസ്ഫുരദ്ബീജദന്തപങ്ക്തിരനുത്തമാ ॥ 124 ॥

കാമകോദണ്ഡകാഭുഗ്നഭ്രൂകടാക്ഷപ്രവര്‍ഷിണീ । bhugna curved
മാതങ്ഗകുംഭവക്ഷോജാ ലസത്കനകദക്ഷിണാ ॥ 125 ॥

മനോജ്ഞശഷ്കുലീകര്‍ണാ ഹംസീഗതിവിഡംബിനീ ।
പദ്മരാഗാങ്ഗദദ്യോതദ്ദോശ്ചതുഷ്കപ്രകാശിനീ ॥ 126 ॥

കര്‍പൂരാഗരുകസ്തൂരീകുങ്കുമദ്രവലേപിതാ ।
വിചിത്രരത്നപൃഥിവീകല്‍പശാഖിതലസ്ഥിതാ ॥ 127 ॥

രത്നദീപസ്ഫുരദ്രത്നസിംഹാസനനിവാസിനീ ।
ഷട്ചക്രഭേദനകരീ പരമാനന്ദരൂപിണീ ॥ 128 ॥

സഹസ്രദലപദ്മാന്താ ചന്ദ്രമണ്ഡലവര്‍തിനീ ।
ബ്രഹ്മരൂപാ ശിവക്രോഡാ നാനാസുഖവിലാസിനീ ॥ 129 ॥

ഹരവിഷ്ണുവിരിഞ്ചേന്ദ്രഗ്രഹനായകസേവിതാ ।
ശിവാ ശൈവാ ച രുദ്രാണീ തഥൈവ ശിവനാദിനീ ॥ 130 ॥

മഹാദേവപ്രിയാ ദേവീ തഥൈവാനങ്ഗമേഖലാ ।
ഡാകിനീ യോഗിനീ ചൈവ തഥോപയോഗിനീ മതാ ॥ 131 ॥

മാഹേശ്വരീ വൈഷ്ണവീ ച ഭ്രാമരീ ശിവരൂപിണീ ।
അലംബുസാ ഭോഗവതീ ക്രോധരൂപാ സുമേഖലാ ॥ 132 ॥

ഗാന്ധാരീ ഹസ്തിജിഹ്വാ ച ഇഡാ ചൈവ ശുഭങ്കരീ ।
പിങ്ഗലാ ദക്ഷസൂത്രീ ച സുഷുംനാ ചൈവ ഗാന്ധിനീ ॥ 133 ॥

ഭഗാത്മികാ ഭഗാധാരാ ഭഗേശീ ഭഗരൂപിണീ ।
ലിങ്ഗാഖ്യാ ചൈവ കാമേശീ ത്രിപുരാ ഭൈരവീ തഥാ ॥ 134 ॥

ലിങ്ഗഗീതിസ്സുഗീതിശ്ച ലിങ്ഗസ്ഥാ ലിങ്ഗരൂപധൃക് ।
ലിങ്ഗമാലാ ലിങ്ഗഭവാ ലിങ്ഗാലിങ്ഗാ ച പാവകീ ॥ 135 ॥

ഭഗവതീ കൌശികീ ച പ്രേമരൂപാ പ്രിയംവദാ ।
ഗൃധ്രരൂപീ ശിവാരൂപാ ചക്രേശീ ചക്രരൂപധൃക് ॥ 136 ॥ ?? ദൃധ്ര
ആത്മയോനിര്‍ബ്രഹ്മയോനിര്‍ജഗദ്യോനിരയോനിജാ ।
ഭഗരൂപാ ഭഗസ്ഥാത്രീ ഭഗിനീ ഭഗമാലിനീ ॥ 137 ॥

ഭഗാത്മികാ ഭഗാധാരാ രൂപിണീ ഭഗശാലിനീ ।
ലിങ്ഗാഭിധായിനീ ലിങ്ഗപ്രിയാ ലിങ്ഗനിവാസിനീ ॥ 138 ॥

ലിങ്ഗസ്ഥാ ലിങ്ഗിനീ ലിങ്ഗരൂപിണീ ലിങ്ഗസുന്ദരീ ।
ലിങ്ഗഗീതിര്‍മഹാപ്രീതിര്‍ഭഗഗീതിര്‍മഹാസുഖാ ॥ 139 ॥

ലിങ്ഗനാമസദാനന്ദാ ഭഗനാമസദാരതിഃ ।
ഭഗനാമസദാനന്ദാ ലിങ്ഗനാമസദാരതിഃ ॥ 140 ॥

ലിങ്ഗമാലകരാഭൂഷാ ഭഗമാലാവിഭൂഷണാ ।
ഭഗലിങ്ഗാമൃതവൃതാ ഭഗലിങ്ഗാമൃതാത്മികാ ॥ 141 ॥

ഭഗലിങ്ഗാര്‍ചനപ്രീതാ ഭഗലിങ്ഗസ്വരൂപിണീ ।
ഭഗലിങ്ഗസ്വരൂപാ ച ഭഗലിങ്ഗസുഖാവഹാ ॥ 142 ॥

സ്വയംഭൂകുസുമപ്രീതാ സ്വയംഭൂകുസുമാര്‍ചിതാ ।
സ്വയംഭൂകുസുമപ്രാണാ സ്വയംഭൂകുസുമോത്ഥിതാ ॥ 143 ॥

സ്വയംഭൂകുസുമസ്നാതാ സ്വയംഭൂപുഷ്പതര്‍പിതാ ।
സ്വയംഭൂപുഷ്പഘടിതാ സ്വയംഭൂപുഷ്പധാരിണീ ॥ 144 ॥

സ്വയംഭൂപുഷ്പതിലകാ സ്വയംഭൂപുഷ്പചര്‍ചിതാ ।
സ്വയംഭൂപുഷ്പനിരതാ സ്വയംഭൂകുസുമാഗ്രഹാ ॥ 145 ॥

സ്വയംഭൂപുഷ്പയജ്ഞേശാ സ്വയംഭൂകുസുമാലികാ । var യജ്ഞാശാ യജ്ഞാങ്ഗാ
സ്വയംഭൂപുഷ്പനിചിതാ സ്വയംഭൂകുസുമാര്‍ചിതാ ॥ 146 ॥ var കുസുമപ്രിയാ
സ്വയംഭൂകുസുമാദാനലാലസോന്‍മത്തമാനസാ ।
സ്വയംഭൂകുസുമാനന്ദലഹരീ സ്നിഗ്ധദേഹിനീ ॥ 147 ॥

സ്വയംഭൂകുസുമാധാരാ സ്വയംഭൂകുസുമാകുലാ ।
സ്വയംഭൂപുഷ്പനിലയാ സ്വയംഭൂപുഷ്പവാസിനീ ॥ 148 ॥

സ്വയംഭൂകുസുമാസ്നിഗ്ധാ സ്വയംഭൂകുസുമാത്മികാ ।
സ്വയംഭൂപുഷ്പകരിണീ സ്വയംഭൂപുഷ്പമാലികാ ॥ 149 ॥

സ്വയംഭൂകുസുമന്യാസാ സ്വയംഭൂകുസുമപ്രഭാ ।
സ്വയംഭൂകുസുമജ്ഞാനാ സ്വയംഭൂപുഷ്പഭോഗിനീ ॥ 150 ॥

സ്വയംഭൂകുസുമോല്ലാസാ സ്വയംഭൂപുഷ്പവര്‍ഷിണീ ।
സ്വയംഭൂകുസുമാനന്ദാ സ്വയംഭൂപുഷ്പപുഷ്പിണീ ॥ 151 ॥

സ്വയംഭൂകുസുമോത്സാഹാ സ്വയംഭൂപുഷ്പരൂപിണീ ।
സ്വയംഭൂകുസുമോന്‍മാദാ സ്വയംഭൂപുഷ്പസുന്ദരീ ॥ 152 ॥

സ്വയംഭൂകുസുമാരാധ്യാ സ്വയംഭൂകുസുമോദ്ഭവാ ।
സ്വയംഭൂകുസുമാവ്യഗ്രാ സ്വയംഭൂപുഷ്പപൂര്‍ണിതാ ॥ 153 ॥

സ്വയംഭൂപൂജകപ്രാജ്ഞാ സ്വയംഭൂഹോതൃമാത്രികാ ।
സ്വയംഭൂദാതൃരക്ഷിത്രീ സ്വയംഭൂഭക്തഭാവികാ ॥ 154 ॥

സ്വയംഭൂകുസുമപ്രീതാ സ്വയംഭൂപൂജകപ്രിയാ ।
സ്വയംഭൂവന്ദകാധാരാ സ്വയംഭൂനിന്ദകാന്തകാ ॥ 155 ॥

സ്വയംഭൂപ്രദസര്‍വസ്വാ സ്വയംഭൂപ്രദപുത്രിണീ ।
സ്വയംഭൂപ്രദസസ്മേരാ സ്വയംഭൂതശരീരിണീ ॥ 156 ॥

സര്‍വലോകോദ്ഭവപ്രീതാ സര്‍വകാലോദ്ഭവാത്മികാ ।
സര്‍വകാലോദ്ഭവോദ്ഭാവാ സര്‍വകാലോദ്ഭവോദ്ഭവാ ॥ 157 ॥

കുന്ദപുഷ്പസമാപ്രീതിഃ കുന്ദപുഷ്പസമാരതിഃ ।
കുന്ദഗോലോദ്ഭവപ്രീതാ കുന്ദഗോലോദ്ഭവാത്മികാ ॥ 158 ॥

സ്വയംഭൂര്‍വാ ശിവാ ശക്താ പാവിനീ ലോകപാവിനീ ।
കീര്‍തിര്യശസ്വിനീ മേധാ വിമേധാ സുരസുന്ദരീ ॥ 159 ॥

അശ്വിനീ കൃത്തികാ പുഷ്യാ തേജസ്വീ ചന്ദ്രമണ്ഡലാ ।
സൂക്ഷ്മാ സൂക്ഷ്മപ്രദാ സൂക്ഷ്മാസൂക്ഷ്മഭയവിനാശിനീ ॥ 160 ॥

വരദാഽഭയദാ ചൈവ മുക്തിബന്ധവിനാശിനീ ।
കാമുകീ കാമദാ ക്ഷാന്താ കാമാഖ്യാ കുലസുന്ദരീ ॥ 161 ॥

സുഖദാ ദുഃഖദാ മോക്ഷാ മോക്ഷദാര്‍ഥപ്രകാശിനീ ।
ദുഷ്ടാദുഷ്ടമതീ ചൈവ സര്‍വകാര്യവിനാശിനീ ॥ 162 ॥

ശുക്രധാരാ ശുക്രരൂപാ ശുക്രസിന്ധുനിവാസിനീ ।
ശുക്രാലയാ ശുക്രഭോഗാ ശുക്രപൂജാ സദാരതിഃ ॥ 163 ॥

ശുക്രപൂജ്യാ ശുക്രഹോമസന്തുഷ്ടാ ശുക്രവത്സലാ ।
ശുക്രമൂര്‍തിഃ ശുക്രദേഹാ ശുക്രപൂജകപുത്രിണീ ॥ 164 ॥

ശുക്രസ്ഥാ ശുക്രിണീ ശുക്രസംസ്പൃഹാ ശുക്രസുന്ദരീ ।
ശുക്രസ്നാതാ ശുക്രകരീ ശുക്രസേവ്യാതിശുക്രിണീ ॥ 165 ॥

മഹാശുക്രാ ശുക്രഭവാ ശുക്രവൃഷ്ടിവിധായിനീ ।
ശുക്രാഭിധേയാ ശുക്രാര്‍ഹാ ശുക്രവന്ദകവന്ദിതാ ॥ 166 ॥

ശുക്രാനന്ദകരീ ശുക്രസദാനന്ദവിധായിനീ ।
ശുക്രോത്സാഹാ സദാശുക്രപൂര്‍ണാ ശുക്രമനോരമാ ॥ 167 ॥

ശുക്രപൂജകസര്‍വസ്ഥാ ശുക്രനിന്ദകനാശിനീ ।
ശുക്രാത്മികാ ശുക്രസമ്പച്ഛുക്രാകര്‍ഷണകാരിണീ ॥ 168 ॥

രക്താശയാ രക്തഭോഗാ രക്തപൂജാസദാരതിഃ ।
രക്തപൂജ്യാ രക്തഹോമാ രക്തസ്ഥാ രക്തവത്സലാ ॥ 169 ॥

രക്തപൂര്‍ണാ രക്തദേഹാ രക്തപൂജകപുത്രിണീ ।
രക്താഖ്യാ രക്തിനീ രക്തസംസ്പൃഹാ രക്തസുന്ദരീ ॥ 170 ॥

രക്താഭിദേഹാ രക്താര്‍ഹാ രക്തവന്ദകവന്ദിതാ ।
മഹാരക്താ രക്തഭവാ രക്തവൃഷ്ടിവിധായിനീ ॥ 171 ॥

രക്തസ്നാതാ രക്തപ്രീതാ രക്തസേവ്യാതിരക്തിനീ ।
രക്താനന്ദകരീ രക്തസദാനന്ദവിധായിനീ ॥ 172 ॥

രക്താരക്താ രക്തപൂര്‍ണാ രക്തസേവ്യക്ഷിണീരമാ । var രക്തസേവ്യാ മനോരമാ
രക്തസേവകസര്‍വസ്വാ രക്തനിന്ദകനാശിനീ ॥ 173 ॥

രക്താത്മികാ രക്തരൂപാ രക്താകര്‍ഷണകാരിണീ ।
രക്തോത്സാഹാ രക്തവ്യഗ്രാ രക്തപാനപരായണാ ॥ 174 ॥ var രക്തോത്സാഹാ രക്താഢ്യാ
ശോണിതാനന്ദജനനീ കല്ലോലസ്നിഗ്ധരൂപിണീ ।
സാധകാന്തര്‍ഗതാ ദേവീ പാര്‍വതീ പാപനാശിനീ ॥ 175 ॥

സാധൂനാം ഹൃദിസംസ്ഥാത്രീ സാധകാനന്ദകാരിണീ ।
സാധകാനാം ച ജനനീ സാധകപ്രിയകാരിണീ ॥ 176 ॥

സാധകപ്രചുരാനന്ദസമ്പത്തിസുഖദായിനീ ।
സാധകാ സാധകപ്രാണാ സാധകാസക്തമാനസാ ॥ 177 ॥ var ശാരദാ
സാധകോത്തമസര്‍വസ്വാസാധകാ ഭക്തരക്തപാ । var ഭക്തവത്സലാ
സാധകാനന്ദസന്തോഷാ സാധകാരിവിനാശിനീ ॥ 178 ॥

ആത്മവിദ്യാ ബ്രഹ്മവിദ്യാ പരബ്രഹ്മകുടുംബിനീ ।
ത്രികൂടസ്ഥാ പഞ്ചകൂടാ സര്‍വകൂടശരീരിണീ ॥ 179 ॥

സര്‍വവര്‍ണമയീ വര്‍ണജപമാലാവിധായിനീ ।
ഇതി ശ്രീകാലികാനാംനാം സഹസ്രം ശിവഭാഷിതം ॥ 180 ॥

ഫലശ്രുതിഃ
ഗുഹ്യാത് ഗുഹ്യതരം സാക്ഷാന്‍മഹാപാതകനാശനം ।
പൂജാകാലേ നിശീഥേ ച സന്ധ്യയോരുഭയോരപി ॥ 1 ॥

ലഭതേ ഗാണപത്യം സ യഃ പഠേത്സാധകോത്തമഃ ।
യഃ പഠേത്പാഠയേദ്വാപി ശൃണോതി ശ്രാവയേദപി ॥ 2 ॥

സര്‍വപാപവിനിര്‍മുക്തഃ സ യാതി കാലികാപദം ।
ശ്രദ്ധയാഽശ്രദ്ധയാ വാപി യഃ കശ്ചിന്‍മാനവഃ പഠേത് ॥ 3 ॥

ദുര്‍ഗാദ്ദുര്‍ഗതരം തീര്‍ത്വാ സ യാതി കാലികാപദം ।
വന്ധ്യാ വാ കാകവന്ധ്യാ വാ മൃതപുത്രാ ച യാങ്ഗനാ ॥ 4 ॥

ശ്രുത്വാ സ്തോത്രമിദം പുത്രാന്‍ ലഭതേ ചിരജീവിനഃ ।
യം യം കാമയതേ കാമം പഠന്‍ സ്തോത്രമനുത്തമം ॥ 5 ॥

ദേവീവരപ്രദാനേന തം തം പ്രാപ്നോതി നിത്യശഃ ।
സ്വയംഭൂകുസുമൈഃ ശുക്ലൈഃ സുഗന്ധികുസുമാന്വിതൈഃ ॥ 6 ॥

Some versions include about 50 verses in this place but they appear
to be related to tAntric practices so are omitted here
ഗുരുവിഷ്ണുമഹേശാനാമഭേദേന മഹേശ്വരീ ।
സമന്താദ്ഭാവയേന്‍മന്ത്രീ മഹേശോ നാത്ര സംശയഃ ॥ 7 ॥

സ ശാക്തഃ ശിവഭക്തശ്ച സ ഏവ വൈഷ്ണവോത്തമഃ ।
സമ്പൂജ്യ സ്തൌതി യഃ കാലീമദ്വൈതഭാവമാവഹന്‍ ॥ 8 ॥

ദേവ്യാനന്ദേന സാനന്ദോ ദേവീഭക്ത്യൈകഭക്തിമാന്‍ ।
സ ഏവ ധന്യോ യസ്യാര്‍ഥേ മഹേശോ വ്യഗ്രമാനസഃ ॥ 9 ॥

കാമയിത്വാ യഥാകാമം സ്തവമേനമുദീരയേത് ।
സര്‍വരോഗൈഃ പരിത്യക്തോ ജായതേ മദനോപമഃ ॥ 10 ॥

ചക്രം വാ സ്തവമേനം വാ ധാരയേദങ്ഗസങ്ഗതം ।
വിലിഖ്യ വിധിവത്സാധുഃ സ ഏവ കാലികാതനുഃ ॥ 11 ॥

ദേവ്യൈ നിവേദിതം യദ്യത്തസ്യാംശം ഭക്ഷയേന്നരഃ ।
ദിവ്യദേഹധരോ ഭൂത്വാ ദേവ്യാഃ പാര്‍ശ്വധരോ ഭവേത് ॥ 12 ॥

നൈവേദ്യനിന്ദകം ദൃഷ്ട്വാ നൃത്യന്തി യോഗിനീഗണാഃ ।
രക്തപാനോദ്യതാസ്സര്‍വാ മാംസാസ്ഥിചര്‍വണോദ്യതാഃ ॥ 13 ॥

തസ്മാന്നിവേദിതം ദേവ്യൈ ദൃഷ്ട്വാ ശ്രുത്വാ ച മാനവഃ ।
ന നിന്ദേന്‍മനസാ വാചാ കുഷ്ഠവ്യാധിപരാങ്മുഖഃ ॥ 14 ॥

ആത്മാനം കാലികാത്മാനം ഭാവയന്‍ സ്തൌതി യഃ ശിവാം ।
ശിവോപമം ഗുരും ധ്യാത്വാ സ ഏവ ശ്രീസദാശിവഃ ॥ 15 ॥

യസ്യാലയേ തിഷ്ഠതി നൂനമേതത്സ്തോത്രം ഭവാന്യാ ലിഖിതം വിധിജ്ഞൈഃ ।
ഗോരോചനാലക്തകകുങ്കുമാക്തകര്‍പൂരസിന്ദൂരമധുദ്രവേണ ॥ 16 ॥

ന തത്ര ചോരസ്യ ഭയം ന ഹാസ്യോ ന വൈരിഭിര്‍നാഽശനിവഹ്നിഭീതിഃ ।
ഉത്പാതവായോരപി നാഽത്രശങ്കാ ലക്ഷ്മീഃ സ്വയം തത്ര വസേദലോലാ ॥ 17 ॥

സ്തോത്രം പഠേത്തദനന്തപുണ്യം ദേവീപദാംഭോജപരോ മനുഷ്യഃ ।
വിധാനപൂജാഫലമേവ സംയക് പ്രാപ്നോതി സമ്പൂര്‍ണമനോരഥോഽസൌ ॥ 18 ॥

മുക്താഃ ശ്രീചരണാരവിന്ദനിരതാഃ സ്വര്‍ഗാമിനോ ഭോഗിനോ
ബ്രഹ്മോപേന്ദ്രശിവാത്മകാര്‍ചനരതാ ലോകേഽപി സംലേഭിരേ ।
ശ്രീമച്ഛങ്കരഭക്തിപൂര്‍വകമഹാദേവീപദധ്യായിനോ
മുക്തിര്‍ഭുക്തിമതിഃ സ്വയം സ്തുതിപരാഭക്തിഃ കരസ്ഥായിനീ ॥ 19 ॥

ഇതി ശ്രീകാലികാകുലസര്‍വസ്വേ ഹരപരശുരാമസംവാദേ
ശ്രീകാലികാസഹസ്രനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ॥

Also Read 1000 Names of Kali Maa:

1000 Names of Sri Kali | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Kali | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top