Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

1000 Names of Sri Kali | Sahasranama Stotram Lyrics in Oriya

Shri Kali Sahasranama Stotram Lyrics in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀକାଲୀସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ॥
କାଲିକାକୁଲସର୍ଵସ୍ଵେ

ଶ୍ରୀଗଣେଶାୟ ନମଃ । ଓଂ ଶ୍ରୀଗୁରୁଭ୍ୟୋ ନମଃ ।

କଥିତୋଽୟଂ ମହାମନ୍ତ୍ରଃ ସର୍ଵମନ୍ତ୍ରୋତ୍ତମୋତ୍ତମଃ ।
ୟମାସାଦ୍ୟ ମୟା ପ୍ରାପ୍ତମୈଶ୍ଵର୍ୟପଦମୁତ୍ତମମ୍ ॥ ୧ ॥

ସଂୟୁକ୍ତଃ ପରୟା ଭକ୍ତ୍ୟା ୟଥୋକ୍ତଵିଧିନା ଭଵାନ୍ ।
କୁରୁତାମର୍ଚନଂ ଦେଵ୍ୟାଃ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟଵିଜିଗୀଷୟା ॥ ୨ ॥

ଶ୍ରୀପରଶୁରାମ ଉଵାଚ
ପ୍ରସନ୍ନୋ ୟଦି ମେ ଦେଵଃ ପରମେଶଃ ପୁରାତନଃ ।
ରହସ୍ୟଂ ପରୟା ଦେଵ୍ୟାଃ କୃପୟା କଥୟ ପ୍ରଭୋ ॥ ୩ ॥

ୟଥାର୍ଚନଂ ଵିନା ହୋମଂ ଵିନା ନ୍ୟାସଂ ଵିନାବଲିମ୍ ।
ଵିନା ଗନ୍ଧଂ ଵିନା ପୁଷ୍ପଂ ଵିନା ନିତ୍ୟୋଦିତକ୍ରିୟା ॥ ୪ ॥

ପ୍ରାଣାୟାମଂ ଵିନା ଧ୍ୟାନଂ ଵିନା ଭୂତଵିଶୋଧନମ୍ ।
ଵିନା ଜାପ୍ୟଂ ଵିନା ଦାନଂ ଵିନା କାଲୀ ପ୍ରସୀଦତି ॥ ୫ ॥

ଶ୍ରୀଶଙ୍କର ଉଵାଚ ।
ପୃଷ୍ଟଂ ତ୍ଵୟୋତ୍ତମଂ ପ୍ରାଜ୍ଞ ଭୃଗୁଵଂଶଵିଵର୍ଧନମ୍ ।
ଭକ୍ତାନାମପି ଭକ୍ତୋଽସି ତ୍ଵମେଵଂ ସାଧୟିଷ୍ୟସି ॥ ୬ ॥

ଦେଵୀଂ ଦାନଵକୋଟିଘ୍ନୀଂ ଲୀଲୟା ରୁଧିରପ୍ରିୟାମ୍ ।
ସଦା ସ୍ତୋତ୍ରପ୍ରିୟାମୁଗ୍ରାଂ କାମକୌତୁକଲାଲସାମ୍ ॥ ୭ ॥

ସର୍ଵଦାଽଽନନ୍ଦହୃଦୟାଂ ଵାସଵ୍ୟାସକ୍ତମାନସାମ୍ ।
ମାଧ୍ଵୀକମତ୍ସ୍ୟମାଂସାଦିରାଗିଣୀଂ ରୁଧିରପ୍ରିୟାମ୍ ॥ ୮ ॥

ଶ୍ମଶାନଵାସିନୀଂ ପ୍ରେତଗଣନୃତ୍ୟମହୋତ୍ସଵାମ୍ ।
ୟୋଗପ୍ରଭାଂ ୟୋଗିନୀଶାଂ ୟୋଗୀନ୍ଦ୍ରହୃଦୟେ ସ୍ଥିତାଂ ॥ ୯ ॥

ତାମୁଗ୍ରକାଲିକାଂ ରାମ ପ୍ରସାଦୟିତୁମର୍ହସି ।
ତସ୍ୟାଃ ସ୍ତୋତ୍ରଂ ମହାପୁଣ୍ୟଂ ସ୍ଵୟଂ କାଲ୍ୟା ପ୍ରକାଶିତମ୍ ॥ ୧୦ ॥

ତଵ ତତ୍କଥୟିଷ୍ୟାମି ଶ୍ରୁତ୍ଵା ଵତ୍ସାଵଧାରୟ ।
ଗୋପନୀୟଂ ପ୍ରୟତ୍ନେନ ପଠନୀୟଂ ପରାତ୍ପରମ୍ ॥ ୧୧ ॥

ୟସ୍ୟୈକକାଲପଠନାତ୍ସର୍ଵେ ଵିଘ୍ନାଃ ସମାକୁଲାଃ ।
ନଶ୍ୟନ୍ତି ଦହନେ ଦୀପ୍ତେ ପତଙ୍ଗା ଇଵ ସର୍ଵତଃ ॥ ୧୨ ॥

ଗଦ୍ୟପଦ୍ୟମୟୀ ଵାଣୀ ତସ୍ୟ ଗଙ୍ଗାପ୍ରଵାହଵତ୍ ।
ତସ୍ୟ ଦର୍ଶନମାତ୍ରେଣ ଵାଦିନୋ ନିଷ୍ପ୍ରଭା ମତାଃ ॥ ୧୩ ॥

ରାଜାନୋଽପି ଚ ଦାସତ୍ଵଂ ଭଜନ୍ତି ଚ ପରେ ଜନାଃ ।
ତସ୍ୟ ହସ୍ତେ ସଦୈଵାସ୍ତି ସର୍ଵସିଦ୍ଧିର୍ନ ସଂଶୟଃ ॥ ୧୪ ॥

ନିଶୀଥେ ମୁକ୍ତୟେ ଶମ୍ଭୁର୍ନଗ୍ନଃ ଶକ୍ତିସମନ୍ଵିତଃ ।
ମନସା ଚିନ୍ତୟେତ୍କାଲୀଂ ମହାକାଲୀତି ଲାଲିତାମ୍ ॥ ୧୫ ॥

ପଠେତ୍ସହସ୍ରନାମାଖ୍ୟଂ ସ୍ତୋତ୍ରଂ ମୋକ୍ଷସ୍ୟ ସାଧନମ୍ ।
ପ୍ରସନ୍ନା କାଲିକା ତସ୍ୟ ପୁତ୍ରତ୍ଵେନାନୁକମ୍ପତେ ॥ ୧୬ ॥

ଵେଧା ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମୃତେର୍ବ୍ରହ୍ମ କୁସୁମୈଃ ପୂଜିତା ପରା ।
ପ୍ରସୀଦତି ତଥା କାଲୀ ୟଥାନେନ ପ୍ରସୀଦତି ॥ ୧୭ ॥

ଓଂ ଅସ୍ୟ ଶ୍ରୀକାଲିକାସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମହାମନ୍ତ୍ରସ୍ୟ
ମହାକାଲଭୈରଵ ଋଷିଃ
ଅନୁଷ୍ଟୁପ୍ ଛନ୍ଦଃ ଶ୍ମଶାନକାଲିକା ଦେଵତା
ମହାକାଲିକାପ୍ରସାଦସିଦ୍ଧ୍ୟର୍ଥେ ଜପେ ଵିନିୟୋଗଃ ॥

ଧ୍ୟାନମ୍ ।
ଶଵାରୂଢାଂ ମହାଭୀମାଂ ଘୋରଦଂଷ୍ଟ୍ରାଂ ହସନ୍ମୁଖୀମ୍ ।
ଚତୁର୍ଭୁଜାଂ ଖଡ୍ଗମୁଣ୍ଡଵରାଭୟକରାଂ ଶିଵାମ୍ ॥

ମୁଣ୍ଡମାଲାଧରାଂ ଦେଵୀଂ ଲୋଲଜ୍ଜିହ୍ଵାଂ ଦିଗମ୍ବରାମ୍ ।
ଏଵଂ ସଞ୍ଚିନ୍ତୟେତ୍କାଲୀଂ ଶ୍ମଶାନାଲୟଵାସିନୀମ୍ ॥

ଅଥ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ।
।ଓଂ କ୍ରୀଂ ମହାକାଲ୍ୟୈ ନମଃ ॥

ଓଂ ଶ୍ମଶାନକାଲିକା କାଲୀ ଭଦ୍ରକାଲୀ କପାଲିନୀ ।
ଗୁହ୍ୟକାଲୀ ମହାକାଲୀ କୁରୁକୁଲ୍ଲା ଵିରୋଧିନୀ ॥ ୧୮ ॥

କାଲିକା କାଲରାତ୍ରିଶ୍ଚ ମହାକାଲନିତମ୍ବିନୀ ।
କାଲଭୈରଵଭାର୍ୟା ଚ କୁଲଵର୍ତ୍ମପ୍ରକାଶିନୀ ॥ ୧୯ ॥

କାମଦା କାମିନୀ କାମ୍ୟା କାମନୀୟସ୍ଵଭାଵିନୀ ।
କସ୍ତୂରୀରସନୀଲାଙ୍ଗୀ କୁଞ୍ଜରେଶ୍ଵରଗାମିନୀ ॥ ୨୦ ॥

କକାରଵର୍ଣସର୍ଵାଙ୍ଗୀ କାମିନୀ କାମସୁନ୍ଦରୀ ।
କାମାର୍ତା କାମରୂପା ଚ କାମଧେନୁଃ କଲାଵତୀ ॥ ୨୧ ॥

କାନ୍ତା କାମସ୍ଵରୂପା ଚ କାମାଖ୍ୟା କୁଲପାଲିନୀ ।
କୁଲୀନା କୁଲଵତ୍ୟମ୍ବା ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗାର୍ତିନାଶିନୀ ॥ ୨୨ ॥

କୌମାରୀ କୁଲଜା କୃଷ୍ଣା କୃଷ୍ଣଦେହା କୃଶୋଦରୀ ।
କୃଶାଙ୍ଗୀ କୁଲିଶାଙ୍ଗୀ ଚ କ୍ରୀଙ୍କାରୀ କମଲା କଲା ॥ ୨୩ ॥

କରାଲାସ୍ୟା କରାଲୀ ଚ କୁଲକାନ୍ତାଽପରାଜିତା ।
ଉଗ୍ରା ଚୋଗ୍ରପ୍ରଭା ଦୀପ୍ତା ଵିପ୍ରଚିତ୍ତା ମହାବଲା ॥ ୨୪ ॥

ନୀଲା ଘନା ବଲାକା ଚ ମାତ୍ରାମୁଦ୍ରାପିତାଽସିତା ।
ବ୍ରାହ୍ମୀ ନାରାୟଣୀ ଭଦ୍ରା ସୁଭଦ୍ରା ଭକ୍ତଵତ୍ସଲା ॥ ୨୫ ॥

ମାହେଶ୍ଵରୀ ଚ ଚାମୁଣ୍ଡା ଵାରାହୀ ନାରସିଂହିକା ।
ଵଜ୍ରାଙ୍ଗୀ ଵଜ୍ରକଙ୍କାଲୀ ନୃମୁଣ୍ଡସ୍ରଗ୍ଵିଣୀ ଶିଵା ॥ ୨୬ ॥

ମାଲିନୀ ନରମୁଣ୍ଡାଲୀ ଗଲଦ୍ରକ୍ତଵିଭୂଷଣା ।
ରକ୍ତଚନ୍ଦନସିକ୍ତାଙ୍ଗୀ ସିନ୍ଦୂରାରୁଣମସ୍ତକା ॥ ୨୭ ॥

ଘୋରରୂପା ଘୋରଦଂଷ୍ଟ୍ରା ଘୋରାଘୋରତରା ଶୁଭା ।
ମହାଦଂଷ୍ଟ୍ରା ମହାମାୟା ସୁଦତୀ ୟୁଗଦନ୍ତୁରା ॥ ୨୮ ॥

ସୁଲୋଚନା ଵିରୂପାକ୍ଷୀ ଵିଶାଲାକ୍ଷୀ ତ୍ରିଲୋଚନା ।
ଶାରଦେନ୍ଦୁପ୍ରସନ୍ନାସ୍ୟା ସ୍ଫୁରତ୍ସ୍ମେରାମ୍ବୁଜେକ୍ଷଣା ॥ ୨୯ ॥

ଅଟ୍ଟହାସପ୍ରସନ୍ନାସ୍ୟା ସ୍ମେରଵକ୍ତ୍ରା ସୁଭାଷିଣୀ ।
ପ୍ରସନ୍ନପଦ୍ମଵଦନା ସ୍ମିତାସ୍ୟା ପ୍ରିୟଭାଷିଣି ॥ ୩୦ ॥

କୋଟରାକ୍ଷୀ କୁଲଶ୍ରେଷ୍ଠା ମହତୀ ବହୁଭାଷିଣୀ ।
ସୁମତିଃ କୁମତିଶ୍ଚଣ୍ଡା ଚଣ୍ଡମୁଣ୍ଡାତିଵେଗିନୀ ॥ ୩୧ ॥

ପ୍ରଚଣ୍ଡା ଚଣ୍ଡିକା ଚଣ୍ଡୀ ଚର୍ଚିକା ଚଣ୍ଡଵେଗିନୀ ।
ସୁକେଶୀ ମୁକ୍ତକେଶୀ ଚ ଦୀର୍ଘକେଶୀ ମହତ୍କଚା ॥ ୩୨ ॥

ପ୍ରେତଦେହା କର୍ଣପୂରା ପ୍ରେତପାଣିସୁମେଖଲା ।
ପ୍ରେତାସନା ପ୍ରିୟପ୍ରେତା ପ୍ରେତଭୂମିକୃତାଲୟା ॥ ୩୩ ॥

ଶ୍ମଶାନଵାସିନୀ ପୁଣ୍ୟା ପୁଣ୍ୟଦା କୁଲପଣ୍ଡିତା ।
ପୁଣ୍ୟାଲୟା ପୁଣ୍ୟଦେହା ପୁଣ୍ୟଶ୍ଲୋକୀ ଚ ପାଵନୀ ॥ ୩୪ ॥

ପୁତ୍ରା ପଵିତ୍ରା ପରମା ପୁରାପୁଣ୍ୟଵିଭୂଷଣା ।
ପୁଣ୍ୟନାମ୍ନୀ ଭୀତିହରା ଵରଦା ଖଡ୍ଗପାଣିନୀ ॥ ୩୫ ॥

ନୃମୁଣ୍ଡହସ୍ତଶସ୍ତା ଚ ଛିନ୍ନମସ୍ତା ସୁନାସିକା ।
ଦକ୍ଷିଣା ଶ୍ୟାମଲା ଶ୍ୟାମା ଶାନ୍ତା ପୀନୋନ୍ନତସ୍ତନୀ ॥ ୩୬ ॥

ଦିଗମ୍ବରା ଘୋରରାଵା ସୃକ୍କାନ୍ତା ରକ୍ତଵାହିନୀ ।
ଘୋରରାଵା ଶିଵା ଖଡ୍ଗା ଵିଶଙ୍କା ମଦନାତୁରା ॥ ୩୭ ॥

ମତ୍ତା ପ୍ରମତ୍ତା ପ୍ରମଦା ସୁଧାସିନ୍ଧୁନିଵାସିନୀ ।
ଅତିମତ୍ତା ମହାମତ୍ତା ସର୍ଵାକର୍ଷଣକାରିଣୀ ॥ ୩୮ ॥

ଗୀତପ୍ରିୟା ଵାଦ୍ୟରତା ପ୍ରେତନୃତ୍ୟପରାୟଣା ।
ଚତୁର୍ଭୁଜା ଦଶଭୁଜା ଅଷ୍ଟାଦଶଭୁଜା ତଥା ॥ ୩୯ ॥

କାତ୍ୟାୟନୀ ଜଗନ୍ମାତା ଜଗତୀ ପରମେଶ୍ଵରୀ ।
ଜଗଦ୍ବନ୍ଧୁର୍ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ଜଗଦାନନ୍ଦକାରିଣୀ ॥ ୪୦ ॥

ଜନ୍ମମୟୀ ହୈମଵତୀ ମହାମାୟା ମହାମହା ।
ନାଗୟଜ୍ଞୋପଵୀତାଙ୍ଗୀ ନାଗିନୀ ନାଗଶାୟିନୀ ॥ ୪୧ ॥

ନାଗକନ୍ୟା ଦେଵକନ୍ୟା ଗନ୍ଧର୍ଵୀ କିନ୍ନରେଶ୍ଵରୀ ।
ମୋହରାତ୍ରୀ ମହାରାତ୍ରୀ ଦାରୁଣା ଭାସୁରାମ୍ବରା ॥ ୪୨ ॥

ଵିଦ୍ୟାଧରୀ ଵସୁମତୀ ୟକ୍ଷିଣୀ ୟୋଗିନୀ ଜରା ।
ରାକ୍ଷସୀ ଡାକିନୀ ଵେଦମୟୀ ଵେଦଵିଭୂଷଣା ॥ ୪୩ ॥

ଶ୍ରୁତିଃ ସ୍ମୃତିର୍ମହାଵିଦ୍ୟା ଗୁହ୍ୟଵିଦ୍ୟା ପୁରାତନୀ ।
ଚିନ୍ତ୍ୟାଽଚିନ୍ତ୍ୟା ସ୍ଵଧା ସ୍ଵାହା ନିଦ୍ରା ତନ୍ଦ୍ରା ଚ ପାର୍ଵତୀ ॥ ୪୪ ॥

ଅପର୍ଣା ନିଶ୍ଚଲା ଲୋଲା ସର୍ଵଵିଦ୍ୟା ତପସ୍ଵିନୀ ।
ଗଙ୍ଗା କାଶୀ ଶଚୀ ସୀତା ସତୀ ସତ୍ୟପରାୟଣା ॥ ୪୫ ॥

ନୀତିସ୍ସୁନୀତିସ୍ସୁରୁଚିସ୍ତୁଷ୍ଟିଃ ପୁଷ୍ଟିର୍ଧୃତିଃ କ୍ଷମା ।
ଵାଣୀ ବୁଦ୍ଧିର୍ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀର୍ଲକ୍ଷ୍ମୀର୍ନୀଲସରସ୍ଵତୀ ॥ ୪୬ ॥

ସ୍ରୋତସ୍ଵତୀ ସରସ୍ଵତୀ ମାତଙ୍ଗୀ ଵିଜୟା ଜୟା ।
ନଦୀ ସିନ୍ଧୁଃ ସର୍ଵମୟୀ ତାରା ଶୂନ୍ୟନିଵାସିନୀ ॥ ୪୭ ॥

ଶୁଦ୍ଧା ତରଙ୍ଗିଣୀ ମେଧା ଲାକିନୀ ବହୁରୂପିଣୀ ।
ସ୍ଥୂଲା ସୂକ୍ଷ୍ମା ସୂକ୍ଷ୍ମତରା ଭଗଵତ୍ୟନୁରୂପିଣୀ ॥ ୪୮ ॥

ପରମାଣୁସ୍ଵରୂପା ଚ ଚିଦାନନ୍ଦସ୍ଵରୂପିଣୀ ।
ସଦାନନ୍ଦମୟୀ ସତ୍ୟା ସର୍ଵାନନ୍ଦସ୍ଵରୂପିଣୀ ॥ ୪୯ ॥

ସୁନନ୍ଦା ନନ୍ଦିନୀ ସ୍ତୁତ୍ୟା ସ୍ତଵନୀୟସ୍ଵଭାଵିନୀ ।
ରଙ୍ଗିଣୀ ଟଙ୍କିନୀ ଚିତ୍ରା ଵିଚିତ୍ରା ଚିତ୍ରରୂପିଣୀ ॥ ୫୦ ॥

ପଦ୍ମା ପଦ୍ମାଲୟା ପଦ୍ମମୁଖୀ ପଦ୍ମଵିଭୂଷଣା ।
ଡାକିନୀ ଶାକିନୀ କ୍ଷାନ୍ତା ରାକିଣୀ ରୁଧିରପ୍ରିୟା ॥ ୫୧ ॥

ଭ୍ରାନ୍ତିର୍ଭଵାନୀ ରୁଦ୍ରାଣୀ ମୃଡାନୀ ଶତ୍ରୁମର୍ଦିନୀ ।
ଉପେନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମହେନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ଵରୂପିଣୀ ॥ ୫୨ ॥

ସୂର୍ୟାତ୍ମିକା ରୁଦ୍ରପତ୍ନୀ ରୌଦ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତିଃ ପୁମାନ୍ ।
ଶକ୍ତିର୍ମୁକ୍ତିର୍ମତିର୍ମାତା ଭକ୍ତିର୍ମୁକ୍ତିଃ ପତିଵ୍ରତା ॥ ୫୩ ॥

ସର୍ଵେଶ୍ଵରୀ ସର୍ଵମାତା ଶର୍ଵାଣୀ ହରଵଲ୍ଲଭା ।
ସର୍ଵଜ୍ଞା ସିଦ୍ଧିଦା ସିଦ୍ଧା ଭଵ୍ୟା ଭାଵ୍ୟା ଭୟାପହା ॥ ୫୪ ॥

କର୍ତ୍ରୀ ହର୍ତ୍ରୀ ପାଲୟିତ୍ରୀ ଶର୍ଵରୀ ତାମସୀ ଦୟା ।
ତମିସ୍ରା ତାମସୀ ସ୍ଥାଣୁଃ ସ୍ଥିରା ଧୀରା ତପସ୍ଵିନୀ ॥ ୫୫ ॥

ଚାର୍ଵଙ୍ଗୀ ଚଞ୍ଚଲା ଲୋଲଜିହ୍ଵା ଚାରୁଚରିତ୍ରିଣୀ ।
ତ୍ରପା ତ୍ରପାଵତୀ ଲଜ୍ଜା ଵିଲଜ୍ଜା ହରୟୌଵତୀ ॥ ୫୬ ॥ var ହ୍ରୀ ରଜୋଵତୀ
ସତ୍ୟଵତୀ ଧର୍ମନିଷ୍ଠା ଶ୍ରେଷ୍ଠା ନିଷ୍ଠୁରଵାଦିନୀ ।
ଗରିଷ୍ଠା ଦୁଷ୍ଟସଂହର୍ତ୍ରୀ ଵିଶିଷ୍ଟା ଶ୍ରେୟସୀ ଘୃଣା ॥ ୫୭ ॥

ଭୀମା ଭୟାନକା ଭୀମନାଦିନୀ ଭୀଃ ପ୍ରଭାଵତୀ ।
ଵାଗୀଶ୍ଵରୀ ଶ୍ରୀର୍ୟମୁନା ୟଜ୍ଞକର୍ତ୍ରୀ ୟଜୁଃପ୍ରିୟା ॥ ୫୮ ॥

ଋକ୍ସାମାଥର୍ଵନିଲୟା ରାଗିଣୀ ଶୋଭନା ସୁରା । ?? ଶୋଭନସ୍ଵରା
କଲକଣ୍ଠୀ କମ୍ବୁକଣ୍ଠୀ ଵେଣୁଵୀଣାପରାୟଣା ॥ ୫୯ ॥

ଵଂଶିନୀ ଵୈଷ୍ଣଵୀ ସ୍ଵଚ୍ଛା ଧାତ୍ରୀ ତ୍ରିଜଗଦୀଶ୍ଵରୀ ।
ମଧୁମତୀ କୁଣ୍ଡଲିନୀ ଋଦ୍ଧିଃ ଶୁଦ୍ଧିଃ ଶୁଚିସ୍ମିତା ॥ ୬୦ ॥

ରମ୍ଭୋର୍ଵଶୀ ରତୀ ରାମା ରୋହିଣୀ ରେଵତୀ ମଖା ।
ଶଙ୍ଖିନୀ ଚକ୍ରିଣୀ କୃଷ୍ଣା ଗଦିନୀ ପଦ୍ମିନୀ ତଥା ॥ ୬୧ ॥

ଶୂଲିନୀ ପରିଘାସ୍ତ୍ରା ଚ ପାଶିନୀ ଶାର୍ଙ୍ଗପାଣିନୀ ।
ପିନାକଧାରିଣୀ ଧୂମ୍ରା ସୁରଭୀ ଵନମାଲିନୀ ॥ ୬୨ ॥

ରଥିନୀ ସମରପ୍ରୀତା ଵେଗିନୀ ରଣପଣ୍ଡିତା ।
ଜଟିନୀ ଵଜ୍ରିଣୀ ନୀଲା ଲାଵଣ୍ୟାମ୍ବୁଦଚନ୍ଦ୍ରିକା ॥ ୬୩ ॥

ବଲିପ୍ରିୟା ସଦାପୂଜ୍ୟା ଦୈତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରମଥିନୀ ତଥା ।
ମହିଷାସୁରସଂହର୍ତ୍ରୀ କାମିନୀ ରକ୍ତଦନ୍ତିକା ॥ ୬୪ ॥

ରକ୍ତପା ରୁଧିରାକ୍ତାଙ୍ଗୀ ରକ୍ତଖର୍ପରଧାରିଣୀ ।
ରକ୍ତପ୍ରିୟା ମାଂସରୁଚିର୍ଵାସଵାସକ୍ତମାନସା ॥ ୬୫ ॥

ଗଲଚ୍ଛୋଣିତମୁଣ୍ଡାଲୀ କଣ୍ଠମାଲାଵିଭୂଷଣା ।
ଶଵାସନା ଚିତାନ୍ତସ୍ଥା ମହେଶୀ ଵୃଷଵାହିନୀ ॥ ୬୬ ॥

ଵ୍ୟାଘ୍ରତ୍ଵଗମ୍ବରା ଚୀନଚୈଲିନୀ ସିଂହଵାହିନୀ ।
ଵାମଦେଵୀ ମହାଦେଵୀ ଗୌରୀ ସର୍ଵଜ୍ଞଭାମିନୀ ॥ ୬୭ ॥

ବାଲିକା ତରୁଣୀ ଵୃଦ୍ଧା ଵୃଦ୍ଧମାତା ଜରାତୁରା ।
ସୁଭ୍ରୂର୍ଵିଲାସିନୀ ବ୍ରହ୍ମଵାଦିନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସତୀ ॥ ୬୮ ॥

ସୁପ୍ତଵତୀ ଚିତ୍ରଲେଖା ଲୋପାମୁଦ୍ରା ସୁରେଶ୍ଵରୀ ।
ଅମୋଘାଽରୁନ୍ଧତୀ ତୀକ୍ଷ୍ଣା ଭୋଗଵତ୍ୟନୁରାଗିଣୀ ॥ ୬୯ ॥

ମନ୍ଦାକିନୀ ମନ୍ଦହାସା ଜ୍ଵାଲାମୁଖ୍ୟଽସୁରାନ୍ତକା । ଜ୍ଵାଲାମୁଖୀ+ଅସୁରାନ୍ତକା
ମାନଦା ମାନିନୀ ମାନ୍ୟା ମାନନୀୟା ମଦାତୁରା ॥ ୭୦ ॥

ମଦିରାମେଦୁରୋନ୍ମାଦା ମେଧ୍ୟା ସାଧ୍ୟା ପ୍ରସାଦିନୀ ।
ସୁମଧ୍ୟାଽନନ୍ତଗୁଣିନୀ ସର୍ଵଲୋକୋତ୍ତମୋତ୍ତମା ॥ ୭୧ ॥

ଜୟଦା ଜିତ୍ଵରୀ ଜୈତ୍ରୀ ଜୟଶ୍ରୀର୍ଜୟଶାଲିନୀ ।
ସୁଖଦା ଶୁଭଦା ସତ୍ୟା ସଭାସଙ୍କ୍ଷୋଭକାରିଣୀ ॥ ୭୨ ॥

ଶିଵଦୂତୀ ଭୂତିମତୀ ଵିଭୂତିର୍ଭୂଷଣାନନା ।
କୌମାରୀ କୁଲଜା କୁନ୍ତୀ କୁଲସ୍ତ୍ରୀ କୁଲପାଲିକା ॥ ୭୩ ॥

କୀର୍ତିର୍ୟଶସ୍ଵିନୀ ଭୂଷା ଭୂଷ୍ଠା ଭୂତପତିପ୍ରିୟା ।
ସୁଗୁଣା ନିର୍ଗୁଣାଽଧିଷ୍ଠା ନିଷ୍ଠା କାଷ୍ଠା ପ୍ରକାଶିନୀ ॥ ୭୪ ॥ var ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା
ଧନିଷ୍ଠା ଧନଦା ଧାନ୍ୟା ଵସୁଧା ସୁପ୍ରକାଶିନୀ ।
ଉର୍ଵୀ ଗୁର୍ଵୀ ଗୁରୁଶ୍ରେଷ୍ଠା ଷଡ୍ଗୁଣା ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମିକା ॥ ୭୫ ॥

ରାଜ୍ଞାମାଜ୍ଞା ମହାପ୍ରାଜ୍ଞା ସୁଗୁଣା ନିର୍ଗୁଣାତ୍ମିକା ।
ମହାକୁଲୀନା ନିଷ୍କାମା ସକାମା କାମଜୀଵନା ॥ ୭୬ ॥

କାମଦେଵକଲା ରାମାଽଭିରାମା ଶିଵନର୍ତକୀ ।
ଚିନ୍ତାମଣିଃ କଲ୍ପଲତା ଜାଗ୍ରତୀ ଦୀନଵତ୍ସଲା ॥ ୭୭ ॥

କାର୍ତିକୀ କୃତ୍ତିକା କୃତ୍ୟା ଅୟୋଧ୍ୟା ଵିଷମା ସମା ।
ସୁମନ୍ତ୍ରା ମନ୍ତ୍ରିଣୀ ଘୂର୍ଣା ହ୍ଲାଦିନୀ କ୍ଲେଶନାଶିନୀ ॥ ୭୮ ॥

ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟଜନନୀ ହୃଷ୍ଟା ନିର୍ମାଂସାମଲରୂପିଣୀ ।
ତଡାଗନିମ୍ନଜଠରା ଶୁଷ୍କମାଂସାସ୍ଥିମାଲିନୀ ॥ ୭୯ ॥

ଅଵନ୍ତୀ ମଧୁରା ହୃଦ୍ୟା ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟାପାଵନକ୍ଷମା ।
ଵ୍ୟକ୍ତାଽଵ୍ୟକ୍ତାଽନେକମୂର୍ତୀ ଶାରଭୀ ଭୀମନାଦିନୀ ॥ ୮୦ ॥

କ୍ଷେମଙ୍କରୀ ଶାଙ୍କରୀ ଚ ସର୍ଵସମ୍ମୋହକାରିଣୀ ।
ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵତେଜସ୍ଵିନୀ କ୍ଲିନ୍ନା ମହାତେଜସ୍ଵିନୀ ତଥା ॥ ୮୧ ॥

ଅଦ୍ଵୈତା ୟୋଗିନୀ ପୂଜ୍ୟା ସୁରଭୀ ସର୍ଵମଙ୍ଗଲା ।
ସର୍ଵପ୍ରିୟଙ୍କରୀ ଭୋଗ୍ୟା ଧନିନୀ ପିଶିତାଶନା ॥ ୮୨ ॥

ଭୟଙ୍କରୀ ପାପହରା ନିଷ୍କଲଙ୍କା ଵଶଙ୍କରୀ ।
ଆଶା ତୃଷ୍ଣା ଚନ୍ଦ୍ରକଲା ନିଦ୍ରାଣା ଵାୟୁଵେଗିନୀ ॥ ୮୩ ॥

ସହସ୍ରସୂର୍ୟସଙ୍କାଶା ଚନ୍ଦ୍ରକୋଟିସମପ୍ରଭା ।
ନିଶୁମ୍ଭଶୁମ୍ଭସଂହର୍ତ୍ରୀ ରକ୍ତବୀଜଵିନାଶିନୀ ॥ ୮୪ ॥

ମଧୁକୈଟଭସଂହର୍ତ୍ରୀ ମହିଷାସୁରଘାତିନୀ ।
ଵହ୍ନିମଣ୍ଡଲମଧ୍ୟସ୍ଥା ସର୍ଵସତ୍ତ୍ଵପ୍ରତିଷ୍ଠିତା ॥ ୮୫ ॥

ସର୍ଵାଚାରଵତୀ ସର୍ଵଦେଵକନ୍ୟାଧିଦେଵତା ।
ଦକ୍ଷକନ୍ୟା ଦକ୍ଷୟଜ୍ଞନାଶିନୀ ଦୁର୍ଗତାରିଣୀ ॥ ୮୬ ॥

ଇଜ୍ୟା ପୂଜ୍ୟା ଵିଭା ଭୂତିଃ ସତ୍କୀର୍ତିର୍ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ।
ରମ୍ଭୋରୂଶ୍ଚତୁରା ରାକା ଜୟନ୍ତୀ ଵରୁଣା କୁହୂଃ ॥ ୮୭ ॥

ମନସ୍ଵିନୀ ଦେଵମାତା ୟଶସ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମଵାଦିନୀ ।
ସିଦ୍ଧିଦା ଵୃଦ୍ଧିଦା ଵୃଦ୍ଧିଃ ସର୍ଵାଦ୍ୟା ସର୍ଵଦାୟିନୀ ॥ ୮୮ ॥

ଆଧାରରୂପିଣୀ ଧ୍ୟେୟା ମୂଲାଧାରନିଵାସିନୀ ।
ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଜ୍ଞା ପୂର୍ଣମନା ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ୍ୟନୁକୂଲିନୀ ॥ ୮୯ ॥

ଵାଵଦୂକା ନିମ୍ନନାଭିଃ ସତ୍ୟସନ୍ଧା ଦୃଢଵ୍ରତା ।
ଆନ୍ଵୀକ୍ଷିକୀ ଦଣ୍ଡନୀତିସ୍ତ୍ରୟୀ ତ୍ରିଦିଵସୁନ୍ଦରୀ ॥ ୯୦ ॥

ଜ୍ଵାଲିନୀ ଜ୍ଵଲିନୀ ଶୈଲତନୟା ଵିନ୍ଧ୍ୟଵାସିନୀ ।
ପ୍ରତ୍ୟୟା ଖେଚରୀ ଧୈର୍ୟା ତୁରୀୟା ଵିମଲାଽଽତୁରା ॥ ୯୧ ॥

ପ୍ରଗଲ୍ଭା ଵାରୁଣୀ କ୍ଷାମା ଦର୍ଶିନୀ ଵିସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗିନୀ ।
ଭକ୍ତିଃ ସିଦ୍ଧିଃ ସଦାପ୍ରାପ୍ତିଃ ପ୍ରକାମ୍ୟା ମହିମାଽଣିମା ॥ ୯୨ ॥

ଈକ୍ଷାସିଦ୍ଧିର୍ଵଶିତ୍ଵା ଚ ଈଶିତ୍ଵୋର୍ଧ୍ଵନିଵାସିନୀ ।
ଲଘିମା ଚୈଵ ସାଵିତ୍ରୀ ଗାୟତ୍ରୀ ଭୁଵନେଶ୍ଵରୀ ॥ ୯୩ ॥

ମନୋହରା ଚିତା ଦିଵ୍ୟା ଦେଵ୍ୟୁଦାରା ମନୋରମା ।
ପିଙ୍ଗଲା କପିଲା ଜିହ୍ଵା ରସଜ୍ଞା ରସିକା ରସା ॥ ୯୪ ॥

ସୁଷୁମ୍ନେଡା ୟୋଗଵତୀ ଗାନ୍ଧାରୀ ନଵକାନ୍ତକା ।
ପାଞ୍ଚାଲୀ ରୁକ୍ମିଣୀ ରାଧା ରାଧ୍ୟା ଭାମା ଚ ରାଧିକା ॥ ୯୫ ॥

ଅମୃତା ତୁଲସୀ ଵୃନ୍ଦା କୈଟଭୀ କପଟେଶ୍ଵରୀ ।
ଉଗ୍ରଚଣ୍ଡେଶ୍ଵରୀ ଵୀରଜନନୀ ଵୀରସୁନ୍ଦରୀ ॥ ୯୬ ॥

ଉଗ୍ରତାରା ୟଶୋଦାଖ୍ୟା ଦେଵକୀ ଦେଵମାନିତା ।
ନିରଞ୍ଜନା ଚିତ୍ରଦେଵୀ କ୍ରୋଧିନୀ କୁଲଦୀପିକା ॥ ୯୭ ॥

କୁଲରାଗୀଶ୍ଵରୀ ଜ୍ଵାଲା ମାତ୍ରିକା ଦ୍ରାଵିଣୀ ଦ୍ରଵା ।
ୟୋଗୀଶ୍ଵରୀ ମହାମାରୀ ଭ୍ରାମରୀ ବିନ୍ଦୁରୂପିଣୀ ॥ ୯୮ ॥

ଦୂତୀ ପ୍ରାଣେଶ୍ଵରୀ ଗୁପ୍ତା ବହୁଲା ଡାମରୀ ପ୍ରଭା ।
କୁବ୍ଜିକା ଜ୍ଞାନିନୀ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ଭୁଶୁଣ୍ଡୀ ପ୍ରକଟାକୃତିଃ ॥ ୯୯ ॥

ଦ୍ରାଵିଣୀ ଗୋପିନୀ ମାୟା କାମବୀଜେଶ୍ଵରୀ ପ୍ରିୟା ।
ଶାକମ୍ଭରୀ କୋକନଦା ସୁସତ୍ୟା ଚ ତିଲୋତ୍ତମା ॥ ୧୦୦ ॥

ଅମେୟା ଵିକ୍ରମା କ୍ରୂରା ସମ୍ୟକ୍ଛୀଲା ତ୍ରିଵିକ୍ରମା ।
ସ୍ଵସ୍ତିର୍ହଵ୍ୟଵହା ପ୍ରୀତିରୁକ୍ମା ଧୂମ୍ରାର୍ଚିରଙ୍ଗଦା ॥ ୧୦୧ ॥

ତପିନୀ ତାପିନୀ ଵିଶ୍ଵଭୋଗଦା ଧାରିଣୀ ଧରା ।
ତ୍ରିଖଣ୍ଡା ରୋଧିନୀ ଵଶ୍ୟା ସକଲା ଶବ୍ଦରୂପିଣୀ ॥ ୧୦୨ ॥

ବୀଜରୂପା ମହାମୁଦ୍ରା ଵଶିନୀ ୟୋଗରୂପିଣୀ ।
ଅନଙ୍ଗକୁସୁମାଽନଙ୍ଗମେଖଲାଽନଙ୍ଗରୂପିଣୀ ॥ ୧୦୩ ॥

ଅନଙ୍ଗମଦନାଽନଙ୍ଗରେଖାଽନଙ୍ଗକୁଶେଶ୍ଵରୀ ।
ଅନଙ୍ଗମାଲିନୀ କାମେଶ୍ଵରୀ ସର୍ଵାର୍ଥସାଧିକା ॥ ୧୦୪ ॥

ସର୍ଵତନ୍ତ୍ରମୟୀ ସର୍ଵମୋଦିନ୍ୟାନନ୍ଦରୂପିଣୀ ।
ଵଜ୍ରେଶ୍ଵରୀ ଚ ଜୟିନୀ ସର୍ଵଦୁଃଖକ୍ଷୟଙ୍କରୀ ॥ ୧୦୫ ॥ var ଵ୍ରଜେଶ୍ଵରୀ
ଷଡଙ୍ଗୟୁଵତୀ ୟୋଗେୟୁକ୍ତା ଜ୍ଵାଲାଂଶୁମାଲିନୀ ।
ଦୁରାଶୟା ଦୁରାଧାରା ଦୁର୍ଜୟା ଦୁର୍ଗରୂପିଣୀ ॥ ୧୦୬ ॥

ଦୁରନ୍ତା ଦୁଷ୍କୃତିହରା ଦୁର୍ଧ୍ୟେୟା ଦୁରତିକ୍ରମା ।
ହଂସେଶ୍ଵରୀ ତ୍ରିଲୋକସ୍ଥା ଶାକମ୍ଭର୍ୟନୁରାଗିଣୀ ॥ ୧୦୭ ॥

ତ୍ରିକୋଣନିଲୟା ନିତ୍ୟା ପରମାମୃତରଞ୍ଜିତା ।
ମହାଵିଦ୍ୟେଶ୍ଵରୀ ଶ୍ଵେତା ଭେରୁଣ୍ଡା କୁଲସୁନ୍ଦରୀ ॥ ୧୦୮ ॥

ତ୍ଵରିତା ଭକ୍ତିସଂୟୁକ୍ତା ଭକ୍ତିଵଶ୍ୟା ସନାତନୀ ।
ଭକ୍ତାନନ୍ଦମୟୀ ଭକ୍ତଭାଵିତା ଭକ୍ତଶଙ୍କରୀ ॥ ୧୦୯ ॥

ସର୍ଵସୌନ୍ଦର୍ୟନିଲୟା ସର୍ଵସୌଭାଗ୍ୟଶାଲିନୀ ।
ସର୍ଵସମ୍ଭୋଗଭଵନା ସର୍ଵସୌଖ୍ୟାନୁରୂପିଣୀ ॥ ୧୧୦ ॥

କୁମାରୀପୂଜନରତା କୁମାରୀଵ୍ରତଚାରିଣୀ ।
କୁମାରୀଭକ୍ତିସୁଖିନୀ କୁମାରୀରୂପଧାରିଣୀ ॥ ୧୧୧ ॥

କୁମାରୀପୂଜକପ୍ରୀତା କୁମାରୀପ୍ରୀତିଦପ୍ରିୟା ।
କୁମାରୀସେଵକାସଙ୍ଗା କୁମାରୀସେଵକାଲୟା ॥ ୧୧୨ ॥

ଆନନ୍ଦଭୈରଵୀ ବାଲଭୈରଵୀ ବଟୁଭୈରଵୀ ।
ଶ୍ମଶାନଭୈରଵୀ କାଲଭୈରଵୀ ପୁରଭୈରଵୀ ॥ ୧୧୩ ॥

ମହାଭୈରଵପତ୍ନୀ ଚ ପରମାନନ୍ଦଭୈରଵୀ ।
ସୁରାନନ୍ଦଭୈରଵୀ ଚ ଉନ୍ମାଦାନନ୍ଦଭୈରଵୀ ॥ ୧୧୪ ॥

ୟଜ୍ଞାନନ୍ଦଭୈରଵୀ ଚ ତଥା ତରୁଣଭୈରଵୀ ।
ଜ୍ଞାନାନନ୍ଦଭୈରଵୀ ଚ ଅମୃତାନନ୍ଦଭୈରଵୀ ॥ ୧୧୫ ॥

ମହାଭୟଙ୍କରୀ ତୀଵ୍ରା ତୀଵ୍ରଵେଗା ତରସ୍ଵିନୀ ।
ତ୍ରିପୁରା ପରମେଶାନୀ ସୁନ୍ଦରୀ ପୁରସୁନ୍ଦରୀ ॥ ୧୧୬ ॥

ତ୍ରିପୁରେଶୀ ପଞ୍ଚଦଶୀ ପଞ୍ଚମୀ ପୁରଵାସିନୀ ।
ମହାସପ୍ତଦଶୀ ଚୈଵ ଷୋଡଶୀ ତ୍ରିପୁରେଶ୍ଵରୀ ॥ ୧୧୭ ॥

ମହାଙ୍କୁଶସ୍ଵରୂପା ଚ ମହାଚକ୍ରେଶ୍ଵରୀ ତଥା ।
ନଵଚକ୍ରେଶ୍ଵରୀ ଚକ୍ରେଶ୍ଵରୀ ତ୍ରିପୁରମାଲିନୀ ॥ ୧୧୮ ॥

ରାଜଚକ୍ରେଶ୍ଵରୀ ରାଜ୍ଞୀ ମହାତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦରୀ ।
ସିନ୍ଦୂରପୂରରୁଚିରା ଶ୍ରୀମତ୍ତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦରୀ ॥ ୧୧୯ ॥

ସର୍ଵାଙ୍ଗସୁନ୍ଦରୀ ରକ୍ତାରକ୍ତଵସ୍ତ୍ରୋତ୍ତରୀୟକା ।
ୟଵାୟାଵକସିନ୍ଦୂରରକ୍ତଚନ୍ଦନଧାରିଣୀ ॥ ୧୨୦ ॥

ୟଵାୟାଵକସିନ୍ଦୂରରକ୍ତଚନ୍ଦନରୂପଧୃକ୍ ।
ଚମରୀ ବାଲକୁଟିଲା ନିର୍ମଲା ଶ୍ୟାମକେଶିନୀ ॥ ୧୨୧ ॥

ଵଜ୍ରମୌକ୍ତିକରତ୍ନାଢ୍ୟା କିରୀଟକୁଣ୍ଡଲୋଜ୍ଜ୍ଵଲା ।
ରତ୍ନକୁଣ୍ଡଲସଂୟୁକ୍ତା ସ୍ଫୁରଦ୍ଗଣ୍ଡମନୋରମା ॥ ୧୨୨ ॥

କୁଞ୍ଜରେଶ୍ଵରକୁମ୍ଭୋତ୍ଥମୁକ୍ତାରଞ୍ଜିତନାସିକା ।
ମୁକ୍ତାଵିଦ୍ରୁମମାଣିକ୍ୟହାରାଦ୍ୟସ୍ତନମଣ୍ଡଲା ॥ ୧୨୩ ॥

ସୂର୍ୟକାନ୍ତେନ୍ଦୁକାନ୍ତାଢ୍ୟା ସ୍ପର୍ଶାଶ୍ମଗଲଭୂଷଣା ।
ବୀଜପୂରସ୍ଫୁରଦ୍ବୀଜଦନ୍ତପଙ୍କ୍ତିରନୁତ୍ତମା ॥ ୧୨୪ ॥

କାମକୋଦଣ୍ଡକାଭୁଗ୍ନଭ୍ରୂକଟାକ୍ଷପ୍ରଵର୍ଷିଣୀ । bhugna curved
ମାତଙ୍ଗକୁମ୍ଭଵକ୍ଷୋଜା ଲସତ୍କନକଦକ୍ଷିଣା ॥ ୧୨୫ ॥

ମନୋଜ୍ଞଶଷ୍କୁଲୀକର୍ଣା ହଂସୀଗତିଵିଡମ୍ବିନୀ ।
ପଦ୍ମରାଗାଙ୍ଗଦଦ୍ୟୋତଦ୍ଦୋଶ୍ଚତୁଷ୍କପ୍ରକାଶିନୀ ॥ ୧୨୬ ॥

କର୍ପୂରାଗରୁକସ୍ତୂରୀକୁଙ୍କୁମଦ୍ରଵଲେପିତା ।
ଵିଚିତ୍ରରତ୍ନପୃଥିଵୀକଲ୍ପଶାଖିତଲସ୍ଥିତା ॥ ୧୨୭ ॥

ରତ୍ନଦୀପସ୍ଫୁରଦ୍ରତ୍ନସିଂହାସନନିଵାସିନୀ ।
ଷଟ୍ଚକ୍ରଭେଦନକରୀ ପରମାନନ୍ଦରୂପିଣୀ ॥ ୧୨୮ ॥

ସହସ୍ରଦଲପଦ୍ମାନ୍ତା ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଲଵର୍ତିନୀ ।
ବ୍ରହ୍ମରୂପା ଶିଵକ୍ରୋଡା ନାନାସୁଖଵିଲାସିନୀ ॥ ୧୨୯ ॥

ହରଵିଷ୍ଣୁଵିରିଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହନାୟକସେଵିତା ।
ଶିଵା ଶୈଵା ଚ ରୁଦ୍ରାଣୀ ତଥୈଵ ଶିଵନାଦିନୀ ॥ ୧୩୦ ॥

ମହାଦେଵପ୍ରିୟା ଦେଵୀ ତଥୈଵାନଙ୍ଗମେଖଲା ।
ଡାକିନୀ ୟୋଗିନୀ ଚୈଵ ତଥୋପୟୋଗିନୀ ମତା ॥ ୧୩୧ ॥

ମାହେଶ୍ଵରୀ ଵୈଷ୍ଣଵୀ ଚ ଭ୍ରାମରୀ ଶିଵରୂପିଣୀ ।
ଅଲମ୍ବୁସା ଭୋଗଵତୀ କ୍ରୋଧରୂପା ସୁମେଖଲା ॥ ୧୩୨ ॥

ଗାନ୍ଧାରୀ ହସ୍ତିଜିହ୍ଵା ଚ ଇଡା ଚୈଵ ଶୁଭଙ୍କରୀ ।
ପିଙ୍ଗଲା ଦକ୍ଷସୂତ୍ରୀ ଚ ସୁଷୁମ୍ନା ଚୈଵ ଗାନ୍ଧିନୀ ॥ ୧୩୩ ॥

ଭଗାତ୍ମିକା ଭଗାଧାରା ଭଗେଶୀ ଭଗରୂପିଣୀ ।
ଲିଙ୍ଗାଖ୍ୟା ଚୈଵ କାମେଶୀ ତ୍ରିପୁରା ଭୈରଵୀ ତଥା ॥ ୧୩୪ ॥

ଲିଙ୍ଗଗୀତିସ୍ସୁଗୀତିଶ୍ଚ ଲିଙ୍ଗସ୍ଥା ଲିଙ୍ଗରୂପଧୃକ୍ ।
ଲିଙ୍ଗମାଲା ଲିଙ୍ଗଭଵା ଲିଙ୍ଗାଲିଙ୍ଗା ଚ ପାଵକୀ ॥ ୧୩୫ ॥

ଭଗଵତୀ କୌଶିକୀ ଚ ପ୍ରେମରୂପା ପ୍ରିୟଂଵଦା ।
ଗୃଧ୍ରରୂପୀ ଶିଵାରୂପା ଚକ୍ରେଶୀ ଚକ୍ରରୂପଧୃକ୍ ॥ ୧୩୬ ॥ ?? ଦୃଧ୍ର
ଆତ୍ମୟୋନିର୍ବ୍ରହ୍ମୟୋନିର୍ଜଗଦ୍ୟୋନିରୟୋନିଜା ।
ଭଗରୂପା ଭଗସ୍ଥାତ୍ରୀ ଭଗିନୀ ଭଗମାଲିନୀ ॥ ୧୩୭ ॥

ଭଗାତ୍ମିକା ଭଗାଧାରା ରୂପିଣୀ ଭଗଶାଲିନୀ ।
ଲିଙ୍ଗାଭିଧାୟିନୀ ଲିଙ୍ଗପ୍ରିୟା ଲିଙ୍ଗନିଵାସିନୀ ॥ ୧୩୮ ॥

ଲିଙ୍ଗସ୍ଥା ଲିଙ୍ଗିନୀ ଲିଙ୍ଗରୂପିଣୀ ଲିଙ୍ଗସୁନ୍ଦରୀ ।
ଲିଙ୍ଗଗୀତିର୍ମହାପ୍ରୀତିର୍ଭଗଗୀତିର୍ମହାସୁଖା ॥ ୧୩୯ ॥

ଲିଙ୍ଗନାମସଦାନନ୍ଦା ଭଗନାମସଦାରତିଃ ।
ଭଗନାମସଦାନନ୍ଦା ଲିଙ୍ଗନାମସଦାରତିଃ ॥ ୧୪୦ ॥

ଲିଙ୍ଗମାଲକରାଭୂଷା ଭଗମାଲାଵିଭୂଷଣା ।
ଭଗଲିଙ୍ଗାମୃତଵୃତା ଭଗଲିଙ୍ଗାମୃତାତ୍ମିକା ॥ ୧୪୧ ॥

ଭଗଲିଙ୍ଗାର୍ଚନପ୍ରୀତା ଭଗଲିଙ୍ଗସ୍ଵରୂପିଣୀ ।
ଭଗଲିଙ୍ଗସ୍ଵରୂପା ଚ ଭଗଲିଙ୍ଗସୁଖାଵହା ॥ ୧୪୨ ॥

ସ୍ଵୟମ୍ଭୂକୁସୁମପ୍ରୀତା ସ୍ଵୟମ୍ଭୂକୁସୁମାର୍ଚିତା ।
ସ୍ଵୟମ୍ଭୂକୁସୁମପ୍ରାଣା ସ୍ଵୟମ୍ଭୂକୁସୁମୋତ୍ଥିତା ॥ ୧୪୩ ॥

ସ୍ଵୟମ୍ଭୂକୁସୁମସ୍ନାତା ସ୍ଵୟମ୍ଭୂପୁଷ୍ପତର୍ପିତା ।
ସ୍ଵୟମ୍ଭୂପୁଷ୍ପଘଟିତା ସ୍ଵୟମ୍ଭୂପୁଷ୍ପଧାରିଣୀ ॥ ୧୪୪ ॥

ସ୍ଵୟମ୍ଭୂପୁଷ୍ପତିଲକା ସ୍ଵୟମ୍ଭୂପୁଷ୍ପଚର୍ଚିତା ।
ସ୍ଵୟମ୍ଭୂପୁଷ୍ପନିରତା ସ୍ଵୟମ୍ଭୂକୁସୁମାଗ୍ରହା ॥ ୧୪୫ ॥

ସ୍ଵୟମ୍ଭୂପୁଷ୍ପୟଜ୍ଞେଶା ସ୍ଵୟମ୍ଭୂକୁସୁମାଲିକା । var ୟଜ୍ଞାଶା ୟଜ୍ଞାଙ୍ଗା
ସ୍ଵୟମ୍ଭୂପୁଷ୍ପନିଚିତା ସ୍ଵୟମ୍ଭୂକୁସୁମାର୍ଚିତା ॥ ୧୪୬ ॥ var କୁସୁମପ୍ରିୟା
ସ୍ଵୟମ୍ଭୂକୁସୁମାଦାନଲାଲସୋନ୍ମତ୍ତମାନସା ।
ସ୍ଵୟମ୍ଭୂକୁସୁମାନନ୍ଦଲହରୀ ସ୍ନିଗ୍ଧଦେହିନୀ ॥ ୧୪୭ ॥

ସ୍ଵୟମ୍ଭୂକୁସୁମାଧାରା ସ୍ଵୟମ୍ଭୂକୁସୁମାକୁଲା ।
ସ୍ଵୟମ୍ଭୂପୁଷ୍ପନିଲୟା ସ୍ଵୟମ୍ଭୂପୁଷ୍ପଵାସିନୀ ॥ ୧୪୮ ॥

ସ୍ଵୟମ୍ଭୂକୁସୁମାସ୍ନିଗ୍ଧା ସ୍ଵୟମ୍ଭୂକୁସୁମାତ୍ମିକା ।
ସ୍ଵୟମ୍ଭୂପୁଷ୍ପକରିଣୀ ସ୍ଵୟମ୍ଭୂପୁଷ୍ପମାଲିକା ॥ ୧୪୯ ॥

ସ୍ଵୟମ୍ଭୂକୁସୁମନ୍ୟାସା ସ୍ଵୟମ୍ଭୂକୁସୁମପ୍ରଭା ।
ସ୍ଵୟମ୍ଭୂକୁସୁମଜ୍ଞାନା ସ୍ଵୟମ୍ଭୂପୁଷ୍ପଭୋଗିନୀ ॥ ୧୫୦ ॥

ସ୍ଵୟମ୍ଭୂକୁସୁମୋଲ୍ଲାସା ସ୍ଵୟମ୍ଭୂପୁଷ୍ପଵର୍ଷିଣୀ ।
ସ୍ଵୟମ୍ଭୂକୁସୁମାନନ୍ଦା ସ୍ଵୟମ୍ଭୂପୁଷ୍ପପୁଷ୍ପିଣୀ ॥ ୧୫୧ ॥

ସ୍ଵୟମ୍ଭୂକୁସୁମୋତ୍ସାହା ସ୍ଵୟମ୍ଭୂପୁଷ୍ପରୂପିଣୀ ।
ସ୍ଵୟମ୍ଭୂକୁସୁମୋନ୍ମାଦା ସ୍ଵୟମ୍ଭୂପୁଷ୍ପସୁନ୍ଦରୀ ॥ ୧୫୨ ॥

ସ୍ଵୟମ୍ଭୂକୁସୁମାରାଧ୍ୟା ସ୍ଵୟମ୍ଭୂକୁସୁମୋଦ୍ଭଵା ।
ସ୍ଵୟମ୍ଭୂକୁସୁମାଵ୍ୟଗ୍ରା ସ୍ଵୟମ୍ଭୂପୁଷ୍ପପୂର୍ଣିତା ॥ ୧୫୩ ॥

ସ୍ଵୟମ୍ଭୂପୂଜକପ୍ରାଜ୍ଞା ସ୍ଵୟମ୍ଭୂହୋତୃମାତ୍ରିକା ।
ସ୍ଵୟମ୍ଭୂଦାତୃରକ୍ଷିତ୍ରୀ ସ୍ଵୟମ୍ଭୂଭକ୍ତଭାଵିକା ॥ ୧୫୪ ॥

ସ୍ଵୟମ୍ଭୂକୁସୁମପ୍ରୀତା ସ୍ଵୟମ୍ଭୂପୂଜକପ୍ରିୟା ।
ସ୍ଵୟମ୍ଭୂଵନ୍ଦକାଧାରା ସ୍ଵୟମ୍ଭୂନିନ୍ଦକାନ୍ତକା ॥ ୧୫୫ ॥

ସ୍ଵୟମ୍ଭୂପ୍ରଦସର୍ଵସ୍ଵା ସ୍ଵୟମ୍ଭୂପ୍ରଦପୁତ୍ରିଣୀ ।
ସ୍ଵୟମ୍ଭୂପ୍ରଦସସ୍ମେରା ସ୍ଵୟମ୍ଭୂତଶରୀରିଣୀ ॥ ୧୫୬ ॥

ସର୍ଵଲୋକୋଦ୍ଭଵପ୍ରୀତା ସର୍ଵକାଲୋଦ୍ଭଵାତ୍ମିକା ।
ସର୍ଵକାଲୋଦ୍ଭଵୋଦ୍ଭାଵା ସର୍ଵକାଲୋଦ୍ଭଵୋଦ୍ଭଵା ॥ ୧୫୭ ॥

କୁନ୍ଦପୁଷ୍ପସମାପ୍ରୀତିଃ କୁନ୍ଦପୁଷ୍ପସମାରତିଃ ।
କୁନ୍ଦଗୋଲୋଦ୍ଭଵପ୍ରୀତା କୁନ୍ଦଗୋଲୋଦ୍ଭଵାତ୍ମିକା ॥ ୧୫୮ ॥

ସ୍ଵୟମ୍ଭୂର୍ଵା ଶିଵା ଶକ୍ତା ପାଵିନୀ ଲୋକପାଵିନୀ ।
କୀର୍ତିର୍ୟଶସ୍ଵିନୀ ମେଧା ଵିମେଧା ସୁରସୁନ୍ଦରୀ ॥ ୧୫୯ ॥

ଅଶ୍ଵିନୀ କୃତ୍ତିକା ପୁଷ୍ୟା ତେଜସ୍ଵୀ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଲା ।
ସୂକ୍ଷ୍ମା ସୂକ୍ଷ୍ମପ୍ରଦା ସୂକ୍ଷ୍ମାସୂକ୍ଷ୍ମଭୟଵିନାଶିନୀ ॥ ୧୬୦ ॥

ଵରଦାଽଭୟଦା ଚୈଵ ମୁକ୍ତିବନ୍ଧଵିନାଶିନୀ ।
କାମୁକୀ କାମଦା କ୍ଷାନ୍ତା କାମାଖ୍ୟା କୁଲସୁନ୍ଦରୀ ॥ ୧୬୧ ॥

ସୁଖଦା ଦୁଃଖଦା ମୋକ୍ଷା ମୋକ୍ଷଦାର୍ଥପ୍ରକାଶିନୀ ।
ଦୁଷ୍ଟାଦୁଷ୍ଟମତୀ ଚୈଵ ସର୍ଵକାର୍ୟଵିନାଶିନୀ ॥ ୧୬୨ ॥

ଶୁକ୍ରଧାରା ଶୁକ୍ରରୂପା ଶୁକ୍ରସିନ୍ଧୁନିଵାସିନୀ ।
ଶୁକ୍ରାଲୟା ଶୁକ୍ରଭୋଗା ଶୁକ୍ରପୂଜା ସଦାରତିଃ ॥ ୧୬୩ ॥

ଶୁକ୍ରପୂଜ୍ୟା ଶୁକ୍ରହୋମସନ୍ତୁଷ୍ଟା ଶୁକ୍ରଵତ୍ସଲା ।
ଶୁକ୍ରମୂର୍ତିଃ ଶୁକ୍ରଦେହା ଶୁକ୍ରପୂଜକପୁତ୍ରିଣୀ ॥ ୧୬୪ ॥

ଶୁକ୍ରସ୍ଥା ଶୁକ୍ରିଣୀ ଶୁକ୍ରସଂସ୍ପୃହା ଶୁକ୍ରସୁନ୍ଦରୀ ।
ଶୁକ୍ରସ୍ନାତା ଶୁକ୍ରକରୀ ଶୁକ୍ରସେଵ୍ୟାତିଶୁକ୍ରିଣୀ ॥ ୧୬୫ ॥

ମହାଶୁକ୍ରା ଶୁକ୍ରଭଵା ଶୁକ୍ରଵୃଷ୍ଟିଵିଧାୟିନୀ ।
ଶୁକ୍ରାଭିଧେୟା ଶୁକ୍ରାର୍ହା ଶୁକ୍ରଵନ୍ଦକଵନ୍ଦିତା ॥ ୧୬୬ ॥

ଶୁକ୍ରାନନ୍ଦକରୀ ଶୁକ୍ରସଦାନନ୍ଦଵିଧାୟିନୀ ।
ଶୁକ୍ରୋତ୍ସାହା ସଦାଶୁକ୍ରପୂର୍ଣା ଶୁକ୍ରମନୋରମା ॥ ୧୬୭ ॥

ଶୁକ୍ରପୂଜକସର୍ଵସ୍ଥା ଶୁକ୍ରନିନ୍ଦକନାଶିନୀ ।
ଶୁକ୍ରାତ୍ମିକା ଶୁକ୍ରସମ୍ପଚ୍ଛୁକ୍ରାକର୍ଷଣକାରିଣୀ ॥ ୧୬୮ ॥

ରକ୍ତାଶୟା ରକ୍ତଭୋଗା ରକ୍ତପୂଜାସଦାରତିଃ ।
ରକ୍ତପୂଜ୍ୟା ରକ୍ତହୋମା ରକ୍ତସ୍ଥା ରକ୍ତଵତ୍ସଲା ॥ ୧୬୯ ॥

ରକ୍ତପୂର୍ଣା ରକ୍ତଦେହା ରକ୍ତପୂଜକପୁତ୍ରିଣୀ ।
ରକ୍ତାଖ୍ୟା ରକ୍ତିନୀ ରକ୍ତସଂସ୍ପୃହା ରକ୍ତସୁନ୍ଦରୀ ॥ ୧୭୦ ॥

ରକ୍ତାଭିଦେହା ରକ୍ତାର୍ହା ରକ୍ତଵନ୍ଦକଵନ୍ଦିତା ।
ମହାରକ୍ତା ରକ୍ତଭଵା ରକ୍ତଵୃଷ୍ଟିଵିଧାୟିନୀ ॥ ୧୭୧ ॥

ରକ୍ତସ୍ନାତା ରକ୍ତପ୍ରୀତା ରକ୍ତସେଵ୍ୟାତିରକ୍ତିନୀ ।
ରକ୍ତାନନ୍ଦକରୀ ରକ୍ତସଦାନନ୍ଦଵିଧାୟିନୀ ॥ ୧୭୨ ॥

ରକ୍ତାରକ୍ତା ରକ୍ତପୂର୍ଣା ରକ୍ତସେଵ୍ୟକ୍ଷିଣୀରମା । var ରକ୍ତସେଵ୍ୟା ମନୋରମା
ରକ୍ତସେଵକସର୍ଵସ୍ଵା ରକ୍ତନିନ୍ଦକନାଶିନୀ ॥ ୧୭୩ ॥

ରକ୍ତାତ୍ମିକା ରକ୍ତରୂପା ରକ୍ତାକର୍ଷଣକାରିଣୀ ।
ରକ୍ତୋତ୍ସାହା ରକ୍ତଵ୍ୟଗ୍ରା ରକ୍ତପାନପରାୟଣା ॥ ୧୭୪ ॥ var ରକ୍ତୋତ୍ସାହା ରକ୍ତାଢ୍ୟା
ଶୋଣିତାନନ୍ଦଜନନୀ କଲ୍ଲୋଲସ୍ନିଗ୍ଧରୂପିଣୀ ।
ସାଧକାନ୍ତର୍ଗତା ଦେଵୀ ପାର୍ଵତୀ ପାପନାଶିନୀ ॥ ୧୭୫ ॥

ସାଧୂନାଂ ହୃଦିସଂସ୍ଥାତ୍ରୀ ସାଧକାନନ୍ଦକାରିଣୀ ।
ସାଧକାନାଂ ଚ ଜନନୀ ସାଧକପ୍ରିୟକାରିଣୀ ॥ ୧୭୬ ॥

ସାଧକପ୍ରଚୁରାନନ୍ଦସମ୍ପତ୍ତିସୁଖଦାୟିନୀ ।
ସାଧକା ସାଧକପ୍ରାଣା ସାଧକାସକ୍ତମାନସା ॥ ୧୭୭ ॥ var ଶାରଦା
ସାଧକୋତ୍ତମସର୍ଵସ୍ଵାସାଧକା ଭକ୍ତରକ୍ତପା । var ଭକ୍ତଵତ୍ସଲା
ସାଧକାନନ୍ଦସନ୍ତୋଷା ସାଧକାରିଵିନାଶିନୀ ॥ ୧୭୮ ॥

ଆତ୍ମଵିଦ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମଵିଦ୍ୟା ପରବ୍ରହ୍ମକୁଟୁମ୍ବିନୀ ।
ତ୍ରିକୂଟସ୍ଥା ପଞ୍ଚକୂଟା ସର୍ଵକୂଟଶରୀରିଣୀ ॥ ୧୭୯ ॥

ସର୍ଵଵର୍ଣମୟୀ ଵର୍ଣଜପମାଲାଵିଧାୟିନୀ ।
ଇତି ଶ୍ରୀକାଲିକାନାମ୍ନାଂ ସହସ୍ରଂ ଶିଵଭାଷିତମ୍ ॥ ୧୮୦ ॥

ଫଲଶ୍ରୁତିଃ
ଗୁହ୍ୟାତ୍ ଗୁହ୍ୟତରଂ ସାକ୍ଷାନ୍ମହାପାତକନାଶନମ୍ ।
ପୂଜାକାଲେ ନିଶୀଥେ ଚ ସନ୍ଧ୍ୟୟୋରୁଭୟୋରପି ॥ ୧ ॥

ଲଭତେ ଗାଣପତ୍ୟଂ ସ ୟଃ ପଠେତ୍ସାଧକୋତ୍ତମଃ ।
ୟଃ ପଠେତ୍ପାଠୟେଦ୍ଵାପି ଶୃଣୋତି ଶ୍ରାଵୟେଦପି ॥ ୨ ॥

ସର୍ଵପାପଵିନିର୍ମୁକ୍ତଃ ସ ୟାତି କାଲିକାପଦମ୍ ।
ଶ୍ରଦ୍ଧୟାଽଶ୍ରଦ୍ଧୟା ଵାପି ୟଃ କଶ୍ଚିନ୍ମାନଵଃ ପଠେତ୍ ॥ ୩ ॥

ଦୁର୍ଗାଦ୍ଦୁର୍ଗତରଂ ତୀର୍ତ୍ଵା ସ ୟାତି କାଲିକାପଦମ୍ ।
ଵନ୍ଧ୍ୟା ଵା କାକଵନ୍ଧ୍ୟା ଵା ମୃତପୁତ୍ରା ଚ ୟାଙ୍ଗନା ॥ ୪ ॥

ଶ୍ରୁତ୍ଵା ସ୍ତୋତ୍ରମିଦଂ ପୁତ୍ରାନ୍ ଲଭତେ ଚିରଜୀଵିନଃ ।
ୟଂ ୟଂ କାମୟତେ କାମଂ ପଠନ୍ ସ୍ତୋତ୍ରମନୁତ୍ତମମ୍ ॥ ୫ ॥

ଦେଵୀଵରପ୍ରଦାନେନ ତଂ ତଂ ପ୍ରାପ୍ନୋତି ନିତ୍ୟଶଃ ।
ସ୍ଵୟମ୍ଭୂକୁସୁମୈଃ ଶୁକ୍ଲୈଃ ସୁଗନ୍ଧିକୁସୁମାନ୍ଵିତୈଃ ॥ ୬ ॥

Some versions include about 50 verses in this place but they appear
to be related to tAntric practices so are omitted here
ଗୁରୁଵିଷ୍ଣୁମହେଶାନାମଭେଦେନ ମହେଶ୍ଵରୀ ।
ସମନ୍ତାଦ୍ଭାଵୟେନ୍ମନ୍ତ୍ରୀ ମହେଶୋ ନାତ୍ର ସଂଶୟଃ ॥ ୭ ॥

ସ ଶାକ୍ତଃ ଶିଵଭକ୍ତଶ୍ଚ ସ ଏଵ ଵୈଷ୍ଣଵୋତ୍ତମଃ ।
ସମ୍ପୂଜ୍ୟ ସ୍ତୌତି ୟଃ କାଲୀମଦ୍ଵୈତଭାଵମାଵହନ୍ ॥ ୮ ॥

ଦେଵ୍ୟାନନ୍ଦେନ ସାନନ୍ଦୋ ଦେଵୀଭକ୍ତ୍ୟୈକଭକ୍ତିମାନ୍ ।
ସ ଏଵ ଧନ୍ୟୋ ୟସ୍ୟାର୍ଥେ ମହେଶୋ ଵ୍ୟଗ୍ରମାନସଃ ॥ ୯ ॥

କାମୟିତ୍ଵା ୟଥାକାମଂ ସ୍ତଵମେନମୁଦୀରୟେତ୍ ।
ସର୍ଵରୋଗୈଃ ପରିତ୍ୟକ୍ତୋ ଜାୟତେ ମଦନୋପମଃ ॥ ୧୦ ॥

ଚକ୍ରଂ ଵା ସ୍ତଵମେନଂ ଵା ଧାରୟେଦଙ୍ଗସଙ୍ଗତମ୍ ।
ଵିଲିଖ୍ୟ ଵିଧିଵତ୍ସାଧୁଃ ସ ଏଵ କାଲିକାତନୁଃ ॥ ୧୧ ॥

ଦେଵ୍ୟୈ ନିଵେଦିତଂ ୟଦ୍ୟତ୍ତସ୍ୟାଂଶଂ ଭକ୍ଷୟେନ୍ନରଃ ।
ଦିଵ୍ୟଦେହଧରୋ ଭୂତ୍ଵା ଦେଵ୍ୟାଃ ପାର୍ଶ୍ଵଧରୋ ଭଵେତ୍ ॥ ୧୨ ॥

ନୈଵେଦ୍ୟନିନ୍ଦକଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ଵା ନୃତ୍ୟନ୍ତି ୟୋଗିନୀଗଣାଃ ।
ରକ୍ତପାନୋଦ୍ୟତାସ୍ସର୍ଵା ମାଂସାସ୍ଥିଚର୍ଵଣୋଦ୍ୟତାଃ ॥ ୧୩ ॥

ତସ୍ମାନ୍ନିଵେଦିତଂ ଦେଵ୍ୟୈ ଦୃଷ୍ଟ୍ଵା ଶ୍ରୁତ୍ଵା ଚ ମାନଵଃ ।
ନ ନିନ୍ଦେନ୍ମନସା ଵାଚା କୁଷ୍ଠଵ୍ୟାଧିପରାଙ୍ମୁଖଃ ॥ ୧୪ ॥

ଆତ୍ମାନଂ କାଲିକାତ୍ମାନଂ ଭାଵୟନ୍ ସ୍ତୌତି ୟଃ ଶିଵାମ୍ ।
ଶିଵୋପମଂ ଗୁରୁଂ ଧ୍ୟାତ୍ଵା ସ ଏଵ ଶ୍ରୀସଦାଶିଵଃ ॥ ୧୫ ॥

ୟସ୍ୟାଲୟେ ତିଷ୍ଠତି ନୂନମେତତ୍ସ୍ତୋତ୍ରଂ ଭଵାନ୍ୟା ଲିଖିତଂ ଵିଧିଜ୍ଞୈଃ ।
ଗୋରୋଚନାଲକ୍ତକକୁଙ୍କୁମାକ୍ତକର୍ପୂରସିନ୍ଦୂରମଧୁଦ୍ରଵେଣ ॥ ୧୬ ॥

ନ ତତ୍ର ଚୋରସ୍ୟ ଭୟଂ ନ ହାସ୍ୟୋ ନ ଵୈରିଭିର୍ନାଽଶନିଵହ୍ନିଭୀତିଃ ।
ଉତ୍ପାତଵାୟୋରପି ନାଽତ୍ରଶଙ୍କା ଲକ୍ଷ୍ମୀଃ ସ୍ଵୟଂ ତତ୍ର ଵସେଦଲୋଲା ॥ ୧୭ ॥

ସ୍ତୋତ୍ରଂ ପଠେତ୍ତଦନନ୍ତପୁଣ୍ୟଂ ଦେଵୀପଦାମ୍ଭୋଜପରୋ ମନୁଷ୍ୟଃ ।
ଵିଧାନପୂଜାଫଲମେଵ ସମ୍ୟକ୍ ପ୍ରାପ୍ନୋତି ସମ୍ପୂର୍ଣମନୋରଥୋଽସୌ ॥ ୧୮ ॥

ମୁକ୍ତାଃ ଶ୍ରୀଚରଣାରଵିନ୍ଦନିରତାଃ ସ୍ଵର୍ଗାମିନୋ ଭୋଗିନୋ
ବ୍ରହ୍ମୋପେନ୍ଦ୍ରଶିଵାତ୍ମକାର୍ଚନରତା ଲୋକେଽପି ସଂଲେଭିରେ ।
ଶ୍ରୀମଚ୍ଛଙ୍କରଭକ୍ତିପୂର୍ଵକମହାଦେଵୀପଦଧ୍ୟାୟିନୋ
ମୁକ୍ତିର୍ଭୁକ୍ତିମତିଃ ସ୍ଵୟଂ ସ୍ତୁତିପରାଭକ୍ତିଃ କରସ୍ଥାୟିନୀ ॥ ୧୯ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀକାଲିକାକୁଲସର୍ଵସ୍ଵେ ହରପରଶୁରାମସଂଵାଦେ
ଶ୍ରୀକାଲିକାସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ॥

Also Read 1000 Names of Kali Maa:

1000 Names of Sri Kali | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Kali | Sahasranama Stotram Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top