Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Kali | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Shri Kali Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಕಾಲೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥
ಕಾಲಿಕಾಕುಲಸರ್ವಸ್ವೇ

ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ।

ಕಥಿತೋಽಯಂ ಮಹಾಮನ್ತ್ರಃ ಸರ್ವಮನ್ತ್ರೋತ್ತಮೋತ್ತಮಃ ।
ಯಮಾಸಾದ್ಯ ಮಯಾ ಪ್ರಾಪ್ತಮೈಶ್ವರ್ಯಪದಮುತ್ತಮಮ್ ॥ 1 ॥

ಸಂಯುಕ್ತಃ ಪರಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಯಥೋಕ್ತವಿಧಿನಾ ಭವಾನ್ ।
ಕುರುತಾಮರ್ಚನಂ ದೇವ್ಯಾಃ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಿಗೀಷಯಾ ॥ 2 ॥

ಶ್ರೀಪರಶುರಾಮ ಉವಾಚ
ಪ್ರಸನ್ನೋ ಯದಿ ಮೇ ದೇವಃ ಪರಮೇಶಃ ಪುರಾತನಃ ।
ರಹಸ್ಯಂ ಪರಯಾ ದೇವ್ಯಾಃ ಕೃಪಯಾ ಕಥಯ ಪ್ರಭೋ ॥ 3 ॥

ಯಥಾರ್ಚನಂ ವಿನಾ ಹೋಮಂ ವಿನಾ ನ್ಯಾಸಂ ವಿನಾಬಲಿಮ್ ।
ವಿನಾ ಗನ್ಧಂ ವಿನಾ ಪುಷ್ಪಂ ವಿನಾ ನಿತ್ಯೋದಿತಕ್ರಿಯಾ ॥ 4 ॥

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಂ ವಿನಾ ಧ್ಯಾನಂ ವಿನಾ ಭೂತವಿಶೋಧನಮ್ ।
ವಿನಾ ಜಾಪ್ಯಂ ವಿನಾ ದಾನಂ ವಿನಾ ಕಾಲೀ ಪ್ರಸೀದತಿ ॥ 5 ॥

ಶ್ರೀಶಂಕರ ಉವಾಚ ।
ಪೃಷ್ಟಂ ತ್ವಯೋತ್ತಮಂ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಭೃಗುವಂಶವಿವರ್ಧನಮ್ ।
ಭಕ್ತಾನಾಮಪಿ ಭಕ್ತೋಽಸಿ ತ್ವಮೇವಂ ಸಾಧಯಿಷ್ಯಸಿ ॥ 6 ॥

ದೇವೀಂ ದಾನವಕೋಟಿಘ್ನೀಂ ಲೀಲಯಾ ರುಧಿರಪ್ರಿಯಾಮ್ ।
ಸದಾ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ರಿಯಾಮುಗ್ರಾಂ ಕಾಮಕೌತುಕಲಾಲಸಾಮ್ ॥ 7 ॥

ಸರ್ವದಾಽಽನನ್ದಹೃದಯಾಂ ವಾಸವ್ಯಾಸಕ್ತಮಾನಸಾಮ್ ।
ಮಾಧ್ವೀಕಮತ್ಸ್ಯಮಾಂಸಾದಿರಾಗಿಣೀಂ ರುಧಿರಪ್ರಿಯಾಮ್ ॥ 8 ॥

ಶ್ಮಶಾನವಾಸಿನೀಂ ಪ್ರೇತಗಣನೃತ್ಯಮಹೋತ್ಸವಾಮ್ ।
ಯೋಗಪ್ರಭಾಂ ಯೋಗಿನೀಶಾಂ ಯೋಗೀನ್ದ್ರಹೃದಯೇ ಸ್ಥಿತಾಂ ॥ 9 ॥

ತಾಮುಗ್ರಕಾಲಿಕಾಂ ರಾಮ ಪ್ರಸಾದಯಿತುಮರ್ಹಸಿ ।
ತಸ್ಯಾಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮಹಾಪುಣ್ಯಂ ಸ್ವಯಂ ಕಾಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಶಿತಮ್ ॥ 10 ॥

ತವ ತತ್ಕಥಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಶ್ರುತ್ವಾ ವತ್ಸಾವಧಾರಯ ।
ಗೋಪನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಪಠನೀಯಂ ಪರಾತ್ಪರಮ್ ॥ 11 ॥

ಯಸ್ಯೈಕಕಾಲಪಠನಾತ್ಸರ್ವೇ ವಿಘ್ನಾಃ ಸಮಾಕುಲಾಃ ।
ನಶ್ಯನ್ತಿ ದಹನೇ ದೀಪ್ತೇ ಪತಂಗಾ ಇವ ಸರ್ವತಃ ॥ 12 ॥

ಗದ್ಯಪದ್ಯಮಯೀ ವಾಣೀ ತಸ್ಯ ಗಂಗಾಪ್ರವಾಹವತ್ ।
ತಸ್ಯ ದರ್ಶನಮಾತ್ರೇಣ ವಾದಿನೋ ನಿಷ್ಪ್ರಭಾ ಮತಾಃ ॥ 13 ॥

ರಾಜಾನೋಽಪಿ ಚ ದಾಸತ್ವಂ ಭಜನ್ತಿ ಚ ಪರೇ ಜನಾಃ ।
ತಸ್ಯ ಹಸ್ತೇ ಸದೈವಾಸ್ತಿ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿರ್ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 14 ॥

ನಿಶೀಥೇ ಮುಕ್ತಯೇ ಶಮ್ಭುರ್ನಗ್ನಃ ಶಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತಃ ।
ಮನಸಾ ಚಿನ್ತಯೇತ್ಕಾಲೀಂ ಮಹಾಕಾಲೀತಿ ಲಾಲಿತಾಮ್ ॥ 15 ॥

ಪಠೇತ್ಸಹಸ್ರನಾಮಾಖ್ಯಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮೋಕ್ಷಸ್ಯ ಸಾಧನಮ್ ।
ಪ್ರಸನ್ನಾ ಕಾಲಿಕಾ ತಸ್ಯ ಪುತ್ರತ್ವೇನಾನುಕಮ್ಪತೇ ॥ 16 ॥

ವೇಧಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮೃತೇರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಸುಮೈಃ ಪೂಜಿತಾ ಪರಾ ।
ಪ್ರಸೀದತಿ ತಥಾ ಕಾಲೀ ಯಥಾನೇನ ಪ್ರಸೀದತಿ ॥ 17 ॥

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಕಾಲಿಕಾಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ
ಮಹಾಕಾಲಭೈರವ ಋಷಿಃ
ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ ಶ್ಮಶಾನಕಾಲಿಕಾ ದೇವತಾ
ಮಹಾಕಾಲಿಕಾಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಧ್ಯಾನಮ್ ।
ಶವಾರೂಢಾಂ ಮಹಾಭೀಮಾಂ ಘೋರದಂಷ್ಟ್ರಾಂ ಹಸನ್ಮುಖೀಮ್ ।
ಚತುರ್ಭುಜಾಂ ಖಡ್ಗಮುಂಡವರಾಭಯಕರಾಂ ಶಿವಾಮ್ ॥

ಮುಂಡಮಾಲಾಧರಾಂ ದೇವೀಂ ಲೋಲಜ್ಜಿಹ್ವಾಂ ದಿಗಮ್ಬರಾಮ್ ।
ಏವಂ ಸಂಚಿನ್ತಯೇತ್ಕಾಲೀಂ ಶ್ಮಶಾನಾಲಯವಾಸಿನೀಮ್ ॥

ಅಥ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।
।ಓಂ ಕ್ರೀಂ ಮಹಾಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ॥

ಓಂ ಶ್ಮಶಾನಕಾಲಿಕಾ ಕಾಲೀ ಭದ್ರಕಾಲೀ ಕಪಾಲಿನೀ ।
ಗುಹ್ಯಕಾಲೀ ಮಹಾಕಾಲೀ ಕುರುಕುಲ್ಲಾ ವಿರೋಧಿನೀ ॥ 18 ॥

ಕಾಲಿಕಾ ಕಾಲರಾತ್ರಿಶ್ಚ ಮಹಾಕಾಲನಿತಮ್ಬಿನೀ ।
ಕಾಲಭೈರವಭಾರ್ಯಾ ಚ ಕುಲವರ್ತ್ಮಪ್ರಕಾಶಿನೀ ॥ 19 ॥

ಕಾಮದಾ ಕಾಮಿನೀ ಕಾಮ್ಯಾ ಕಾಮನೀಯಸ್ವಭಾವಿನೀ ।
ಕಸ್ತೂರೀರಸನೀಲಾಂಗೀ ಕುಂಜರೇಶ್ವರಗಾಮಿನೀ ॥ 20 ॥

ಕಕಾರವರ್ಣಸರ್ವಾಂಗೀ ಕಾಮಿನೀ ಕಾಮಸುನ್ದರೀ ।
ಕಾಮಾರ್ತಾ ಕಾಮರೂಪಾ ಚ ಕಾಮಧೇನುಃ ಕಲಾವತೀ ॥ 21 ॥

ಕಾನ್ತಾ ಕಾಮಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಕಾಮಾಖ್ಯಾ ಕುಲಪಾಲಿನೀ ।
ಕುಲೀನಾ ಕುಲವತ್ಯಮ್ಬಾ ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗಾರ್ತಿನಾಶಿನೀ ॥ 22 ॥

ಕೌಮಾರೀ ಕುಲಜಾ ಕೃಷ್ಣಾ ಕೃಷ್ಣದೇಹಾ ಕೃಶೋದರೀ ।
ಕೃಶಾಂಗೀ ಕುಲಿಶಾಂಗೀ ಚ ಕ್ರೀಂಕಾರೀ ಕಮಲಾ ಕಲಾ ॥ 23 ॥

ಕರಾಲಾಸ್ಯಾ ಕರಾಲೀ ಚ ಕುಲಕಾನ್ತಾಽಪರಾಜಿತಾ ।
ಉಗ್ರಾ ಚೋಗ್ರಪ್ರಭಾ ದೀಪ್ತಾ ವಿಪ್ರಚಿತ್ತಾ ಮಹಾಬಲಾ ॥ 24 ॥

ನೀಲಾ ಘನಾ ಬಲಾಕಾ ಚ ಮಾತ್ರಾಮುದ್ರಾಪಿತಾಽಸಿತಾ ।
ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ನಾರಾಯಣೀ ಭದ್ರಾ ಸುಭದ್ರಾ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾ ॥ 25 ॥

ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಚ ಚಾಮುಂಡಾ ವಾರಾಹೀ ನಾರಸಿಂಹಿಕಾ ।
ವಜ್ರಾಂಗೀ ವಜ್ರಕಂಕಾಲೀ ನೃಮುಂಡಸ್ರಗ್ವಿಣೀ ಶಿವಾ ॥ 26 ॥

ಮಾಲಿನೀ ನರಮುಂಡಾಲೀ ಗಲದ್ರಕ್ತವಿಭೂಷಣಾ ।
ರಕ್ತಚನ್ದನಸಿಕ್ತಾಂಗೀ ಸಿನ್ದೂರಾರುಣಮಸ್ತಕಾ ॥ 27 ॥

ಘೋರರೂಪಾ ಘೋರದಂಷ್ಟ್ರಾ ಘೋರಾಘೋರತರಾ ಶುಭಾ ।
ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರಾ ಮಹಾಮಾಯಾ ಸುದತೀ ಯುಗದನ್ತುರಾ ॥ 28 ॥

ಸುಲೋಚನಾ ವಿರೂಪಾಕ್ಷೀ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ತ್ರಿಲೋಚನಾ ।
ಶಾರದೇನ್ದುಪ್ರಸನ್ನಾಸ್ಯಾ ಸ್ಫುರತ್ಸ್ಮೇರಾಮ್ಬುಜೇಕ್ಷಣಾ ॥ 29 ॥

ಅಟ್ಟಹಾಸಪ್ರಸನ್ನಾಸ್ಯಾ ಸ್ಮೇರವಕ್ತ್ರಾ ಸುಭಾಷಿಣೀ ।
ಪ್ರಸನ್ನಪದ್ಮವದನಾ ಸ್ಮಿತಾಸ್ಯಾ ಪ್ರಿಯಭಾಷಿಣಿ ॥ 30 ॥

ಕೋಟರಾಕ್ಷೀ ಕುಲಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಮಹತೀ ಬಹುಭಾಷಿಣೀ ।
ಸುಮತಿಃ ಕುಮತಿಶ್ಚಂಡಾ ಚಂಡಮುಂಡಾತಿವೇಗಿನೀ ॥ 31 ॥

ಪ್ರಚಂಡಾ ಚಂಡಿಕಾ ಚಂಡೀ ಚರ್ಚಿಕಾ ಚಂಡವೇಗಿನೀ ।
ಸುಕೇಶೀ ಮುಕ್ತಕೇಶೀ ಚ ದೀರ್ಘಕೇಶೀ ಮಹತ್ಕಚಾ ॥ 32 ॥

ಪ್ರೇತದೇಹಾ ಕರ್ಣಪೂರಾ ಪ್ರೇತಪಾಣಿಸುಮೇಖಲಾ ।
ಪ್ರೇತಾಸನಾ ಪ್ರಿಯಪ್ರೇತಾ ಪ್ರೇತಭೂಮಿಕೃತಾಲಯಾ ॥ 33 ॥

ಶ್ಮಶಾನವಾಸಿನೀ ಪುಣ್ಯಾ ಪುಣ್ಯದಾ ಕುಲಪಂಡಿತಾ ।
ಪುಣ್ಯಾಲಯಾ ಪುಣ್ಯದೇಹಾ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕೀ ಚ ಪಾವನೀ ॥ 34 ॥

ಪುತ್ರಾ ಪವಿತ್ರಾ ಪರಮಾ ಪುರಾಪುಣ್ಯವಿಭೂಷಣಾ ।
ಪುಣ್ಯನಾಮ್ನೀ ಭೀತಿಹರಾ ವರದಾ ಖಡ್ಗಪಾಣಿನೀ ॥ 35 ॥

ನೃಮುಂಡಹಸ್ತಶಸ್ತಾ ಚ ಛಿನ್ನಮಸ್ತಾ ಸುನಾಸಿಕಾ ।
ದಕ್ಷಿಣಾ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಶ್ಯಾಮಾ ಶಾನ್ತಾ ಪೀನೋನ್ನತಸ್ತನೀ ॥ 36 ॥

ದಿಗಮ್ಬರಾ ಘೋರರಾವಾ ಸೃಕ್ಕಾನ್ತಾ ರಕ್ತವಾಹಿನೀ ।
ಘೋರರಾವಾ ಶಿವಾ ಖಡ್ಗಾ ವಿಶಂಕಾ ಮದನಾತುರಾ ॥ 37 ॥

ಮತ್ತಾ ಪ್ರಮತ್ತಾ ಪ್ರಮದಾ ಸುಧಾಸಿನ್ಧುನಿವಾಸಿನೀ ।
ಅತಿಮತ್ತಾ ಮಹಾಮತ್ತಾ ಸರ್ವಾಕರ್ಷಣಕಾರಿಣೀ ॥ 38 ॥

ಗೀತಪ್ರಿಯಾ ವಾದ್ಯರತಾ ಪ್ರೇತನೃತ್ಯಪರಾಯಣಾ ।
ಚತುರ್ಭುಜಾ ದಶಭುಜಾ ಅಷ್ಟಾದಶಭುಜಾ ತಥಾ ॥ 39 ॥

ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಜಗನ್ಮಾತಾ ಜಗತೀ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ।
ಜಗದ್ಬನ್ಧುರ್ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀ ಜಗದಾನನ್ದಕಾರಿಣೀ ॥ 40 ॥

ಜನ್ಮಮಯೀ ಹೈಮವತೀ ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಹಾಮಹಾ ।
ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತಾಂಗೀ ನಾಗಿನೀ ನಾಗಶಾಯಿನೀ ॥ 41 ॥

ನಾಗಕನ್ಯಾ ದೇವಕನ್ಯಾ ಗನ್ಧರ್ವೀ ಕಿನ್ನರೇಶ್ವರೀ ।
ಮೋಹರಾತ್ರೀ ಮಹಾರಾತ್ರೀ ದಾರುಣಾ ಭಾಸುರಾಮ್ಬರಾ ॥ 42 ॥

ವಿದ್ಯಾಧರೀ ವಸುಮತೀ ಯಕ್ಷಿಣೀ ಯೋಗಿನೀ ಜರಾ ।
ರಾಕ್ಷಸೀ ಡಾಕಿನೀ ವೇದಮಯೀ ವೇದವಿಭೂಷಣಾ ॥ 43 ॥

ಶ್ರುತಿಃ ಸ್ಮೃತಿರ್ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಗುಹ್ಯವಿದ್ಯಾ ಪುರಾತನೀ ।
ಚಿನ್ತ್ಯಾಽಚಿನ್ತ್ಯಾ ಸ್ವಧಾ ಸ್ವಾಹಾ ನಿದ್ರಾ ತನ್ದ್ರಾ ಚ ಪಾರ್ವತೀ ॥ 44 ॥

ಅಪರ್ಣಾ ನಿಶ್ಚಲಾ ಲೋಲಾ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾ ತಪಸ್ವಿನೀ ।
ಗಂಗಾ ಕಾಶೀ ಶಚೀ ಸೀತಾ ಸತೀ ಸತ್ಯಪರಾಯಣಾ ॥ 45 ॥

ನೀತಿಸ್ಸುನೀತಿಸ್ಸುರುಚಿಸ್ತುಷ್ಟಿಃ ಪುಷ್ಟಿರ್ಧೃತಿಃ ಕ್ಷಮಾ ।
ವಾಣೀ ಬುದ್ಧಿರ್ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ನೀಲಸರಸ್ವತೀ ॥ 46 ॥

ಸ್ರೋತಸ್ವತೀ ಸರಸ್ವತೀ ಮಾತಂಗೀ ವಿಜಯಾ ಜಯಾ ।
ನದೀ ಸಿನ್ಧುಃ ಸರ್ವಮಯೀ ತಾರಾ ಶೂನ್ಯನಿವಾಸಿನೀ ॥ 47 ॥

ಶುದ್ಧಾ ತರಂಗಿಣೀ ಮೇಧಾ ಲಾಕಿನೀ ಬಹುರೂಪಿಣೀ ।
ಸ್ಥೂಲಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮತರಾ ಭಗವತ್ಯನುರೂಪಿಣೀ ॥ 48 ॥

ಪರಮಾಣುಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಚಿದಾನನ್ದಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಸದಾನನ್ದಮಯೀ ಸತ್ಯಾ ಸರ್ವಾನನ್ದಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 49 ॥

ಸುನನ್ದಾ ನನ್ದಿನೀ ಸ್ತುತ್ಯಾ ಸ್ತವನೀಯಸ್ವಭಾವಿನೀ ।
ರಂಗಿಣೀ ಟಂಕಿನೀ ಚಿತ್ರಾ ವಿಚಿತ್ರಾ ಚಿತ್ರರೂಪಿಣೀ ॥ 50 ॥

ಪದ್ಮಾ ಪದ್ಮಾಲಯಾ ಪದ್ಮಮುಖೀ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣಾ ।
ಡಾಕಿನೀ ಶಾಕಿನೀ ಕ್ಷಾನ್ತಾ ರಾಕಿಣೀ ರುಧಿರಪ್ರಿಯಾ ॥ 51 ॥

ಭ್ರಾನ್ತಿರ್ಭವಾನೀ ರುದ್ರಾಣೀ ಮೃಡಾನೀ ಶತ್ರುಮರ್ದಿನೀ ।
ಉಪೇನ್ದ್ರಾಣೀ ಮಹೇನ್ದ್ರಾಣೀ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಚನ್ದ್ರಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 52 ॥

ಸೂರ್ಯಾತ್ಮಿಕಾ ರುದ್ರಪತ್ನೀ ರೌದ್ರೀ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಕೃತಿಃ ಪುಮಾನ್ ।
ಶಕ್ತಿರ್ಮುಕ್ತಿರ್ಮತಿರ್ಮಾತಾ ಭಕ್ತಿರ್ಮುಕ್ತಿಃ ಪತಿವ್ರತಾ ॥ 53 ॥

ಸರ್ವೇಶ್ವರೀ ಸರ್ವಮಾತಾ ಶರ್ವಾಣೀ ಹರವಲ್ಲಭಾ ।
ಸರ್ವಜ್ಞಾ ಸಿದ್ಧಿದಾ ಸಿದ್ಧಾ ಭವ್ಯಾ ಭಾವ್ಯಾ ಭಯಾಪಹಾ ॥ 54 ॥

ಕರ್ತ್ರೀ ಹರ್ತ್ರೀ ಪಾಲಯಿತ್ರೀ ಶರ್ವರೀ ತಾಮಸೀ ದಯಾ ।
ತಮಿಸ್ರಾ ತಾಮಸೀ ಸ್ಥಾಣುಃ ಸ್ಥಿರಾ ಧೀರಾ ತಪಸ್ವಿನೀ ॥ 55 ॥

ಚಾರ್ವಂಗೀ ಚಂಚಲಾ ಲೋಲಜಿಹ್ವಾ ಚಾರುಚರಿತ್ರಿಣೀ ।
ತ್ರಪಾ ತ್ರಪಾವತೀ ಲಜ್ಜಾ ವಿಲಜ್ಜಾ ಹರಯೌವತೀ ॥ 56 ॥ var ಹ್ರೀ ರಜೋವತೀ
ಸತ್ಯವತೀ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠಾ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ನಿಷ್ಠುರವಾದಿನೀ ।
ಗರಿಷ್ಠಾ ದುಷ್ಟಸಂಹರ್ತ್ರೀ ವಿಶಿಷ್ಟಾ ಶ್ರೇಯಸೀ ಘೃಣಾ ॥ 57 ॥

ಭೀಮಾ ಭಯಾನಕಾ ಭೀಮನಾದಿನೀ ಭೀಃ ಪ್ರಭಾವತೀ ।
ವಾಗೀಶ್ವರೀ ಶ್ರೀರ್ಯಮುನಾ ಯಜ್ಞಕರ್ತ್ರೀ ಯಜುಃಪ್ರಿಯಾ ॥ 58 ॥

ಋಕ್ಸಾಮಾಥರ್ವನಿಲಯಾ ರಾಗಿಣೀ ಶೋಭನಾ ಸುರಾ । ?? ಶೋಭನಸ್ವರಾ
ಕಲಕಂಠೀ ಕಮ್ಬುಕಂಠೀ ವೇಣುವೀಣಾಪರಾಯಣಾ ॥ 59 ॥

ವಂಶಿನೀ ವೈಷ್ಣವೀ ಸ್ವಚ್ಛಾ ಧಾತ್ರೀ ತ್ರಿಜಗದೀಶ್ವರೀ ।
ಮಧುಮತೀ ಕುಂಡಲಿನೀ ಋದ್ಧಿಃ ಶುದ್ಧಿಃ ಶುಚಿಸ್ಮಿತಾ ॥ 60 ॥

ರಮ್ಭೋರ್ವಶೀ ರತೀ ರಾಮಾ ರೋಹಿಣೀ ರೇವತೀ ಮಖಾ ।
ಶಂಖಿನೀ ಚಕ್ರಿಣೀ ಕೃಷ್ಣಾ ಗದಿನೀ ಪದ್ಮಿನೀ ತಥಾ ॥ 61 ॥

ಶೂಲಿನೀ ಪರಿಘಾಸ್ತ್ರಾ ಚ ಪಾಶಿನೀ ಶಾರ್ಂಗಪಾಣಿನೀ ।
ಪಿನಾಕಧಾರಿಣೀ ಧೂಮ್ರಾ ಸುರಭೀ ವನಮಾಲಿನೀ ॥ 62 ॥

ರಥಿನೀ ಸಮರಪ್ರೀತಾ ವೇಗಿನೀ ರಣಪಂಡಿತಾ ।
ಜಟಿನೀ ವಜ್ರಿಣೀ ನೀಲಾ ಲಾವಣ್ಯಾಮ್ಬುದಚನ್ದ್ರಿಕಾ ॥ 63 ॥

ಬಲಿಪ್ರಿಯಾ ಸದಾಪೂಜ್ಯಾ ದೈತ್ಯೇನ್ದ್ರಮಥಿನೀ ತಥಾ ।
ಮಹಿಷಾಸುರಸಂಹರ್ತ್ರೀ ಕಾಮಿನೀ ರಕ್ತದನ್ತಿಕಾ ॥ 64 ॥

ರಕ್ತಪಾ ರುಧಿರಾಕ್ತಾಂಗೀ ರಕ್ತಖರ್ಪರಧಾರಿಣೀ ।
ರಕ್ತಪ್ರಿಯಾ ಮಾಂಸರುಚಿರ್ವಾಸವಾಸಕ್ತಮಾನಸಾ ॥ 65 ॥

ಗಲಚ್ಛೋಣಿತಮುಂಡಾಲೀ ಕಂಠಮಾಲಾವಿಭೂಷಣಾ ।
ಶವಾಸನಾ ಚಿತಾನ್ತಸ್ಥಾ ಮಹೇಶೀ ವೃಷವಾಹಿನೀ ॥ 66 ॥

ವ್ಯಾಘ್ರತ್ವಗಮ್ಬರಾ ಚೀನಚೈಲಿನೀ ಸಿಂಹವಾಹಿನೀ ।
ವಾಮದೇವೀ ಮಹಾದೇವೀ ಗೌರೀ ಸರ್ವಜ್ಞಭಾಮಿನೀ ॥ 67 ॥

ಬಾಲಿಕಾ ತರುಣೀ ವೃದ್ಧಾ ವೃದ್ಧಮಾತಾ ಜರಾತುರಾ ।
ಸುಭ್ರೂರ್ವಿಲಾಸಿನೀ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೀ ಸತೀ ॥ 68 ॥

ಸುಪ್ತವತೀ ಚಿತ್ರಲೇಖಾ ಲೋಪಾಮುದ್ರಾ ಸುರೇಶ್ವರೀ ।
ಅಮೋಘಾಽರುನ್ಧತೀ ತೀಕ್ಷ್ಣಾ ಭೋಗವತ್ಯನುರಾಗಿಣೀ ॥ 69 ॥

ಮನ್ದಾಕಿನೀ ಮನ್ದಹಾಸಾ ಜ್ವಾಲಾಮುಖ್ಯಽಸುರಾನ್ತಕಾ । ಜ್ವಾಲಾಮುಖೀ+ಅಸುರಾನ್ತಕಾ
ಮಾನದಾ ಮಾನಿನೀ ಮಾನ್ಯಾ ಮಾನನೀಯಾ ಮದಾತುರಾ ॥ 70 ॥

ಮದಿರಾಮೇದುರೋನ್ಮಾದಾ ಮೇಧ್ಯಾ ಸಾಧ್ಯಾ ಪ್ರಸಾದಿನೀ ।
ಸುಮಧ್ಯಾಽನನ್ತಗುಣಿನೀ ಸರ್ವಲೋಕೋತ್ತಮೋತ್ತಮಾ ॥ 71 ॥

ಜಯದಾ ಜಿತ್ವರೀ ಜೈತ್ರೀ ಜಯಶ್ರೀರ್ಜಯಶಾಲಿನೀ ।
ಸುಖದಾ ಶುಭದಾ ಸತ್ಯಾ ಸಭಾಸಂಕ್ಷೋಭಕಾರಿಣೀ ॥ 72 ॥

ಶಿವದೂತೀ ಭೂತಿಮತೀ ವಿಭೂತಿರ್ಭೂಷಣಾನನಾ ।
ಕೌಮಾರೀ ಕುಲಜಾ ಕುನ್ತೀ ಕುಲಸ್ತ್ರೀ ಕುಲಪಾಲಿಕಾ ॥ 73 ॥

ಕೀರ್ತಿರ್ಯಶಸ್ವಿನೀ ಭೂಷಾ ಭೂಷ್ಠಾ ಭೂತಪತಿಪ್ರಿಯಾ ।
ಸುಗುಣಾ ನಿರ್ಗುಣಾಽಧಿಷ್ಠಾ ನಿಷ್ಠಾ ಕಾಷ್ಠಾ ಪ್ರಕಾಶಿನೀ ॥ 74 ॥ var ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ
ಧನಿಷ್ಠಾ ಧನದಾ ಧಾನ್ಯಾ ವಸುಧಾ ಸುಪ್ರಕಾಶಿನೀ ।
ಉರ್ವೀ ಗುರ್ವೀ ಗುರುಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಷಡ್ಗುಣಾ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 75 ॥

ರಾಜ್ಞಾಮಾಜ್ಞಾ ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞಾ ಸುಗುಣಾ ನಿರ್ಗುಣಾತ್ಮಿಕಾ ।
ಮಹಾಕುಲೀನಾ ನಿಷ್ಕಾಮಾ ಸಕಾಮಾ ಕಾಮಜೀವನಾ ॥ 76 ॥

ಕಾಮದೇವಕಲಾ ರಾಮಾಽಭಿರಾಮಾ ಶಿವನರ್ತಕೀ ।
ಚಿನ್ತಾಮಣಿಃ ಕಲ್ಪಲತಾ ಜಾಗ್ರತೀ ದೀನವತ್ಸಲಾ ॥ 77 ॥

ಕಾರ್ತಿಕೀ ಕೃತ್ತಿಕಾ ಕೃತ್ಯಾ ಅಯೋಧ್ಯಾ ವಿಷಮಾ ಸಮಾ ।
ಸುಮನ್ತ್ರಾ ಮನ್ತ್ರಿಣೀ ಘೂರ್ಣಾ ಹ್ಲಾದಿನೀ ಕ್ಲೇಶನಾಶಿನೀ ॥ 78 ॥

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಜನನೀ ಹೃಷ್ಟಾ ನಿರ್ಮಾಂಸಾಮಲರೂಪಿಣೀ ।
ತಡಾಗನಿಮ್ನಜಠರಾ ಶುಷ್ಕಮಾಂಸಾಸ್ಥಿಮಾಲಿನೀ ॥ 79 ॥

ಅವನ್ತೀ ಮಧುರಾ ಹೃದ್ಯಾ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಾಪಾವನಕ್ಷಮಾ ।
ವ್ಯಕ್ತಾಽವ್ಯಕ್ತಾಽನೇಕಮೂರ್ತೀ ಶಾರಭೀ ಭೀಮನಾದಿನೀ ॥ 80 ॥

ಕ್ಷೇಮಂಕರೀ ಶಾಂಕರೀ ಚ ಸರ್ವಸಮ್ಮೋಹಕಾರಿಣೀ ।
ಊರ್ದ್ಧ್ವತೇಜಸ್ವಿನೀ ಕ್ಲಿನ್ನಾ ಮಹಾತೇಜಸ್ವಿನೀ ತಥಾ ॥ 81 ॥

ಅದ್ವೈತಾ ಯೋಗಿನೀ ಪೂಜ್ಯಾ ಸುರಭೀ ಸರ್ವಮಂಗಲಾ ।
ಸರ್ವಪ್ರಿಯಂಕರೀ ಭೋಗ್ಯಾ ಧನಿನೀ ಪಿಶಿತಾಶನಾ ॥ 82 ॥

ಭಯಂಕರೀ ಪಾಪಹರಾ ನಿಷ್ಕಲಂಕಾ ವಶಂಕರೀ ।
ಆಶಾ ತೃಷ್ಣಾ ಚನ್ದ್ರಕಲಾ ನಿದ್ರಾಣಾ ವಾಯುವೇಗಿನೀ ॥ 83 ॥

ಸಹಸ್ರಸೂರ್ಯಸಂಕಾಶಾ ಚನ್ದ್ರಕೋಟಿಸಮಪ್ರಭಾ ।
ನಿಶುಮ್ಭಶುಮ್ಭಸಂಹರ್ತ್ರೀ ರಕ್ತಬೀಜವಿನಾಶಿನೀ ॥ 84 ॥

ಮಧುಕೈಟಭಸಂಹರ್ತ್ರೀ ಮಹಿಷಾಸುರಘಾತಿನೀ ।
ವಹ್ನಿಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಸರ್ವಸತ್ತ್ವಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ ॥ 85 ॥

ಸರ್ವಾಚಾರವತೀ ಸರ್ವದೇವಕನ್ಯಾಧಿದೇವತಾ ।
ದಕ್ಷಕನ್ಯಾ ದಕ್ಷಯಜ್ಞನಾಶಿನೀ ದುರ್ಗತಾರಿಣೀ ॥ 86 ॥

ಇಜ್ಯಾ ಪೂಜ್ಯಾ ವಿಭಾ ಭೂತಿಃ ಸತ್ಕೀರ್ತಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೀ ।
ರಮ್ಭೋರೂಶ್ಚತುರಾ ರಾಕಾ ಜಯನ್ತೀ ವರುಣಾ ಕುಹೂಃ ॥ 87 ॥

ಮನಸ್ವಿನೀ ದೇವಮಾತಾ ಯಶಸ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನೀ ।
ಸಿದ್ಧಿದಾ ವೃದ್ಧಿದಾ ವೃದ್ಧಿಃ ಸರ್ವಾದ್ಯಾ ಸರ್ವದಾಯಿನೀ ॥ 88 ॥

ಆಧಾರರೂಪಿಣೀ ಧ್ಯೇಯಾ ಮೂಲಾಧಾರನಿವಾಸಿನೀ ।
ಆಜ್ಞಾ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪೂರ್ಣಮನಾ ಚನ್ದ್ರಮುಖ್ಯನುಕೂಲಿನೀ ॥ 89 ॥

ವಾವದೂಕಾ ನಿಮ್ನನಾಭಿಃ ಸತ್ಯಸನ್ಧಾ ದೃಢವ್ರತಾ ।
ಆನ್ವೀಕ್ಷಿಕೀ ದಂಡನೀತಿಸ್ತ್ರಯೀ ತ್ರಿದಿವಸುನ್ದರೀ ॥ 90 ॥

ಜ್ವಾಲಿನೀ ಜ್ವಲಿನೀ ಶೈಲತನಯಾ ವಿನ್ಧ್ಯವಾಸಿನೀ ।
ಪ್ರತ್ಯಯಾ ಖೇಚರೀ ಧೈರ್ಯಾ ತುರೀಯಾ ವಿಮಲಾಽಽತುರಾ ॥ 91 ॥

ಪ್ರಗಲ್ಭಾ ವಾರುಣೀ ಕ್ಷಾಮಾ ದರ್ಶಿನೀ ವಿಸ್ಫುಲಿಂಗಿನೀ ।
ಭಕ್ತಿಃ ಸಿದ್ಧಿಃ ಸದಾಪ್ರಾಪ್ತಿಃ ಪ್ರಕಾಮ್ಯಾ ಮಹಿಮಾಽಣಿಮಾ ॥ 92 ॥

ಈಕ್ಷಾಸಿದ್ಧಿರ್ವಶಿತ್ವಾ ಚ ಈಶಿತ್ವೋರ್ಧ್ವನಿವಾಸಿನೀ ।
ಲಘಿಮಾ ಚೈವ ಸಾವಿತ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಭುವನೇಶ್ವರೀ ॥ 93 ॥

ಮನೋಹರಾ ಚಿತಾ ದಿವ್ಯಾ ದೇವ್ಯುದಾರಾ ಮನೋರಮಾ ।
ಪಿಂಗಲಾ ಕಪಿಲಾ ಜಿಹ್ವಾ ರಸಜ್ಞಾ ರಸಿಕಾ ರಸಾ ॥ 94 ॥

ಸುಷುಮ್ನೇಡಾ ಯೋಗವತೀ ಗಾನ್ಧಾರೀ ನವಕಾನ್ತಕಾ ।
ಪಾಂಚಾಲೀ ರುಕ್ಮಿಣೀ ರಾಧಾ ರಾಧ್ಯಾ ಭಾಮಾ ಚ ರಾಧಿಕಾ ॥ 95 ॥

ಅಮೃತಾ ತುಲಸೀ ವೃನ್ದಾ ಕೈಟಭೀ ಕಪಟೇಶ್ವರೀ ।
ಉಗ್ರಚಂಡೇಶ್ವರೀ ವೀರಜನನೀ ವೀರಸುನ್ದರೀ ॥ 96 ॥

ಉಗ್ರತಾರಾ ಯಶೋದಾಖ್ಯಾ ದೇವಕೀ ದೇವಮಾನಿತಾ ।
ನಿರಂಜನಾ ಚಿತ್ರದೇವೀ ಕ್ರೋಧಿನೀ ಕುಲದೀಪಿಕಾ ॥ 97 ॥

ಕುಲರಾಗೀಶ್ವರೀ ಜ್ವಾಲಾ ಮಾತ್ರಿಕಾ ದ್ರಾವಿಣೀ ದ್ರವಾ ।
ಯೋಗೀಶ್ವರೀ ಮಹಾಮಾರೀ ಭ್ರಾಮರೀ ಬಿನ್ದುರೂಪಿಣೀ ॥ 98 ॥

ದೂತೀ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರೀ ಗುಪ್ತಾ ಬಹುಲಾ ಡಾಮರೀ ಪ್ರಭಾ ।
ಕುಬ್ಜಿಕಾ ಜ್ಞಾನಿನೀ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ಭುಶುಂಡೀ ಪ್ರಕಟಾಕೃತಿಃ ॥ 99 ॥

ದ್ರಾವಿಣೀ ಗೋಪಿನೀ ಮಾಯಾ ಕಾಮಬೀಜೇಶ್ವರೀ ಪ್ರಿಯಾ ।
ಶಾಕಮ್ಭರೀ ಕೋಕನದಾ ಸುಸತ್ಯಾ ಚ ತಿಲೋತ್ತಮಾ ॥ 100 ॥

ಅಮೇಯಾ ವಿಕ್ರಮಾ ಕ್ರೂರಾ ಸಮ್ಯಕ್ಛೀಲಾ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾ ।
ಸ್ವಸ್ತಿರ್ಹವ್ಯವಹಾ ಪ್ರೀತಿರುಕ್ಮಾ ಧೂಮ್ರಾರ್ಚಿರಂಗದಾ ॥ 101 ॥

ತಪಿನೀ ತಾಪಿನೀ ವಿಶ್ವಭೋಗದಾ ಧಾರಿಣೀ ಧರಾ ।
ತ್ರಿಖಂಡಾ ರೋಧಿನೀ ವಶ್ಯಾ ಸಕಲಾ ಶಬ್ದರೂಪಿಣೀ ॥ 102 ॥

ಬೀಜರೂಪಾ ಮಹಾಮುದ್ರಾ ವಶಿನೀ ಯೋಗರೂಪಿಣೀ ।
ಅನಂಗಕುಸುಮಾಽನಂಗಮೇಖಲಾಽನಂಗರೂಪಿಣೀ ॥ 103 ॥

ಅನಂಗಮದನಾಽನಂಗರೇಖಾಽನಂಗಕುಶೇಶ್ವರೀ ।
ಅನಂಗಮಾಲಿನೀ ಕಾಮೇಶ್ವರೀ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕಾ ॥ 104 ॥

ಸರ್ವತನ್ತ್ರಮಯೀ ಸರ್ವಮೋದಿನ್ಯಾನನ್ದರೂಪಿಣೀ ।
ವಜ್ರೇಶ್ವರೀ ಚ ಜಯಿನೀ ಸರ್ವದುಃಖಕ್ಷಯಂಕರೀ ॥ 105 ॥ var ವ್ರಜೇಶ್ವರೀ
ಷಡಂಗಯುವತೀ ಯೋಗೇಯುಕ್ತಾ ಜ್ವಾಲಾಂಶುಮಾಲಿನೀ ।
ದುರಾಶಯಾ ದುರಾಧಾರಾ ದುರ್ಜಯಾ ದುರ್ಗರೂಪಿಣೀ ॥ 106 ॥

ದುರನ್ತಾ ದುಷ್ಕೃತಿಹರಾ ದುರ್ಧ್ಯೇಯಾ ದುರತಿಕ್ರಮಾ ।
ಹಂಸೇಶ್ವರೀ ತ್ರಿಲೋಕಸ್ಥಾ ಶಾಕಮ್ಭರ್ಯನುರಾಗಿಣೀ ॥ 107 ॥

ತ್ರಿಕೋಣನಿಲಯಾ ನಿತ್ಯಾ ಪರಮಾಮೃತರಂಜಿತಾ ।
ಮಹಾವಿದ್ಯೇಶ್ವರೀ ಶ್ವೇತಾ ಭೇರುಂಡಾ ಕುಲಸುನ್ದರೀ ॥ 108 ॥

ತ್ವರಿತಾ ಭಕ್ತಿಸಂಯುಕ್ತಾ ಭಕ್ತಿವಶ್ಯಾ ಸನಾತನೀ ।
ಭಕ್ತಾನನ್ದಮಯೀ ಭಕ್ತಭಾವಿತಾ ಭಕ್ತಶಂಕರೀ ॥ 109 ॥

ಸರ್ವಸೌನ್ದರ್ಯನಿಲಯಾ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯಶಾಲಿನೀ ।
ಸರ್ವಸಮ್ಭೋಗಭವನಾ ಸರ್ವಸೌಖ್ಯಾನುರೂಪಿಣೀ ॥ 110 ॥

ಕುಮಾರೀಪೂಜನರತಾ ಕುಮಾರೀವ್ರತಚಾರಿಣೀ ।
ಕುಮಾರೀಭಕ್ತಿಸುಖಿನೀ ಕುಮಾರೀರೂಪಧಾರಿಣೀ ॥ 111 ॥

ಕುಮಾರೀಪೂಜಕಪ್ರೀತಾ ಕುಮಾರೀಪ್ರೀತಿದಪ್ರಿಯಾ ।
ಕುಮಾರೀಸೇವಕಾಸಂಗಾ ಕುಮಾರೀಸೇವಕಾಲಯಾ ॥ 112 ॥

ಆನನ್ದಭೈರವೀ ಬಾಲಭೈರವೀ ಬಟುಭೈರವೀ ।
ಶ್ಮಶಾನಭೈರವೀ ಕಾಲಭೈರವೀ ಪುರಭೈರವೀ ॥ 113 ॥

ಮಹಾಭೈರವಪತ್ನೀ ಚ ಪರಮಾನನ್ದಭೈರವೀ ।
ಸುರಾನನ್ದಭೈರವೀ ಚ ಉನ್ಮಾದಾನನ್ದಭೈರವೀ ॥ 114 ॥

ಯಜ್ಞಾನನ್ದಭೈರವೀ ಚ ತಥಾ ತರುಣಭೈರವೀ ।
ಜ್ಞಾನಾನನ್ದಭೈರವೀ ಚ ಅಮೃತಾನನ್ದಭೈರವೀ ॥ 115 ॥

ಮಹಾಭಯಂಕರೀ ತೀವ್ರಾ ತೀವ್ರವೇಗಾ ತರಸ್ವಿನೀ ।
ತ್ರಿಪುರಾ ಪರಮೇಶಾನೀ ಸುನ್ದರೀ ಪುರಸುನ್ದರೀ ॥ 116 ॥

ತ್ರಿಪುರೇಶೀ ಪಂಚದಶೀ ಪಂಚಮೀ ಪುರವಾಸಿನೀ ।
ಮಹಾಸಪ್ತದಶೀ ಚೈವ ಷೋಡಶೀ ತ್ರಿಪುರೇಶ್ವರೀ ॥ 117 ॥

ಮಹಾಂಕುಶಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಮಹಾಚಕ್ರೇಶ್ವರೀ ತಥಾ ।
ನವಚಕ್ರೇಶ್ವರೀ ಚಕ್ರೇಶ್ವರೀ ತ್ರಿಪುರಮಾಲಿನೀ ॥ 118 ॥

ರಾಜಚಕ್ರೇಶ್ವರೀ ರಾಜ್ಞೀ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ।
ಸಿನ್ದೂರಪೂರರುಚಿರಾ ಶ್ರೀಮತ್ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ॥ 119 ॥

ಸರ್ವಾಂಗಸುನ್ದರೀ ರಕ್ತಾರಕ್ತವಸ್ತ್ರೋತ್ತರೀಯಕಾ ।
ಯವಾಯಾವಕಸಿನ್ದೂರರಕ್ತಚನ್ದನಧಾರಿಣೀ ॥ 120 ॥

ಯವಾಯಾವಕಸಿನ್ದೂರರಕ್ತಚನ್ದನರೂಪಧೃಕ್ ।
ಚಮರೀ ಬಾಲಕುಟಿಲಾ ನಿರ್ಮಲಾ ಶ್ಯಾಮಕೇಶಿನೀ ॥ 121 ॥

ವಜ್ರಮೌಕ್ತಿಕರತ್ನಾಢ್ಯಾ ಕಿರೀಟಕುಂಡಲೋಜ್ಜ್ವಲಾ ।
ರತ್ನಕುಂಡಲಸಂಯುಕ್ತಾ ಸ್ಫುರದ್ಗಂಡಮನೋರಮಾ ॥ 122 ॥

ಕುಂಜರೇಶ್ವರಕುಮ್ಭೋತ್ಥಮುಕ್ತಾರಂಜಿತನಾಸಿಕಾ ।
ಮುಕ್ತಾವಿದ್ರುಮಮಾಣಿಕ್ಯಹಾರಾದ್ಯಸ್ತನಮಂಡಲಾ ॥ 123 ॥

ಸೂರ್ಯಕಾನ್ತೇನ್ದುಕಾನ್ತಾಢ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಶಾಶ್ಮಗಲಭೂಷಣಾ ।
ಬೀಜಪೂರಸ್ಫುರದ್ಬೀಜದನ್ತಪಂಕ್ತಿರನುತ್ತಮಾ ॥ 124 ॥

ಕಾಮಕೋದಂಡಕಾಭುಗ್ನಭ್ರೂಕಟಾಕ್ಷಪ್ರವರ್ಷಿಣೀ । bhugna curved
ಮಾತಂಗಕುಮ್ಭವಕ್ಷೋಜಾ ಲಸತ್ಕನಕದಕ್ಷಿಣಾ ॥ 125 ॥

ಮನೋಜ್ಞಶಷ್ಕುಲೀಕರ್ಣಾ ಹಂಸೀಗತಿವಿಡಮ್ಬಿನೀ ।
ಪದ್ಮರಾಗಾಂಗದದ್ಯೋತದ್ದೋಶ್ಚತುಷ್ಕಪ್ರಕಾಶಿನೀ ॥ 126 ॥

ಕರ್ಪೂರಾಗರುಕಸ್ತೂರೀಕುಂಕುಮದ್ರವಲೇಪಿತಾ ।
ವಿಚಿತ್ರರತ್ನಪೃಥಿವೀಕಲ್ಪಶಾಖಿತಲಸ್ಥಿತಾ ॥ 127 ॥

ರತ್ನದೀಪಸ್ಫುರದ್ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನನಿವಾಸಿನೀ ।
ಷಟ್ಚಕ್ರಭೇದನಕರೀ ಪರಮಾನನ್ದರೂಪಿಣೀ ॥ 128 ॥

ಸಹಸ್ರದಲಪದ್ಮಾನ್ತಾ ಚನ್ದ್ರಮಂಡಲವರ್ತಿನೀ ।
ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾ ಶಿವಕ್ರೋಡಾ ನಾನಾಸುಖವಿಲಾಸಿನೀ ॥ 129 ॥

ಹರವಿಷ್ಣುವಿರಿಂಚೇನ್ದ್ರಗ್ರಹನಾಯಕಸೇವಿತಾ ।
ಶಿವಾ ಶೈವಾ ಚ ರುದ್ರಾಣೀ ತಥೈವ ಶಿವನಾದಿನೀ ॥ 130 ॥

ಮಹಾದೇವಪ್ರಿಯಾ ದೇವೀ ತಥೈವಾನಂಗಮೇಖಲಾ ।
ಡಾಕಿನೀ ಯೋಗಿನೀ ಚೈವ ತಥೋಪಯೋಗಿನೀ ಮತಾ ॥ 131 ॥

ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ವೈಷ್ಣವೀ ಚ ಭ್ರಾಮರೀ ಶಿವರೂಪಿಣೀ ।
ಅಲಮ್ಬುಸಾ ಭೋಗವತೀ ಕ್ರೋಧರೂಪಾ ಸುಮೇಖಲಾ ॥ 132 ॥

ಗಾನ್ಧಾರೀ ಹಸ್ತಿಜಿಹ್ವಾ ಚ ಇಡಾ ಚೈವ ಶುಭಂಕರೀ ।
ಪಿಂಗಲಾ ದಕ್ಷಸೂತ್ರೀ ಚ ಸುಷುಮ್ನಾ ಚೈವ ಗಾನ್ಧಿನೀ ॥ 133 ॥

ಭಗಾತ್ಮಿಕಾ ಭಗಾಧಾರಾ ಭಗೇಶೀ ಭಗರೂಪಿಣೀ ।
ಲಿಂಗಾಖ್ಯಾ ಚೈವ ಕಾಮೇಶೀ ತ್ರಿಪುರಾ ಭೈರವೀ ತಥಾ ॥ 134 ॥

ಲಿಂಗಗೀತಿಸ್ಸುಗೀತಿಶ್ಚ ಲಿಂಗಸ್ಥಾ ಲಿಂಗರೂಪಧೃಕ್ ।
ಲಿಂಗಮಾಲಾ ಲಿಂಗಭವಾ ಲಿಂಗಾಲಿಂಗಾ ಚ ಪಾವಕೀ ॥ 135 ॥

ಭಗವತೀ ಕೌಶಿಕೀ ಚ ಪ್ರೇಮರೂಪಾ ಪ್ರಿಯಂವದಾ ।
ಗೃಧ್ರರೂಪೀ ಶಿವಾರೂಪಾ ಚಕ್ರೇಶೀ ಚಕ್ರರೂಪಧೃಕ್ ॥ 136 ॥ ?? ದೃಧ್ರ
ಆತ್ಮಯೋನಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಯೋನಿರ್ಜಗದ್ಯೋನಿರಯೋನಿಜಾ ।
ಭಗರೂಪಾ ಭಗಸ್ಥಾತ್ರೀ ಭಗಿನೀ ಭಗಮಾಲಿನೀ ॥ 137 ॥

ಭಗಾತ್ಮಿಕಾ ಭಗಾಧಾರಾ ರೂಪಿಣೀ ಭಗಶಾಲಿನೀ ।
ಲಿಂಗಾಭಿಧಾಯಿನೀ ಲಿಂಗಪ್ರಿಯಾ ಲಿಂಗನಿವಾಸಿನೀ ॥ 138 ॥

ಲಿಂಗಸ್ಥಾ ಲಿಂಗಿನೀ ಲಿಂಗರೂಪಿಣೀ ಲಿಂಗಸುನ್ದರೀ ।
ಲಿಂಗಗೀತಿರ್ಮಹಾಪ್ರೀತಿರ್ಭಗಗೀತಿರ್ಮಹಾಸುಖಾ ॥ 139 ॥

ಲಿಂಗನಾಮಸದಾನನ್ದಾ ಭಗನಾಮಸದಾರತಿಃ ।
ಭಗನಾಮಸದಾನನ್ದಾ ಲಿಂಗನಾಮಸದಾರತಿಃ ॥ 140 ॥

ಲಿಂಗಮಾಲಕರಾಭೂಷಾ ಭಗಮಾಲಾವಿಭೂಷಣಾ ।
ಭಗಲಿಂಗಾಮೃತವೃತಾ ಭಗಲಿಂಗಾಮೃತಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 141 ॥

ಭಗಲಿಂಗಾರ್ಚನಪ್ರೀತಾ ಭಗಲಿಂಗಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಭಗಲಿಂಗಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಭಗಲಿಂಗಸುಖಾವಹಾ ॥ 142 ॥

ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮಪ್ರೀತಾ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮಾರ್ಚಿತಾ ।
ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮಪ್ರಾಣಾ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮೋತ್ಥಿತಾ ॥ 143 ॥

ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮಸ್ನಾತಾ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಪುಷ್ಪತರ್ಪಿತಾ ।
ಸ್ವಯಮ್ಭೂಪುಷ್ಪಘಟಿತಾ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಪುಷ್ಪಧಾರಿಣೀ ॥ 144 ॥

ಸ್ವಯಮ್ಭೂಪುಷ್ಪತಿಲಕಾ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಪುಷ್ಪಚರ್ಚಿತಾ ।
ಸ್ವಯಮ್ಭೂಪುಷ್ಪನಿರತಾ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮಾಗ್ರಹಾ ॥ 145 ॥

ಸ್ವಯಮ್ಭೂಪುಷ್ಪಯಜ್ಞೇಶಾ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮಾಲಿಕಾ । var ಯಜ್ಞಾಶಾ ಯಜ್ಞಾಂಗಾ
ಸ್ವಯಮ್ಭೂಪುಷ್ಪನಿಚಿತಾ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮಾರ್ಚಿತಾ ॥ 146 ॥ var ಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ
ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮಾದಾನಲಾಲಸೋನ್ಮತ್ತಮಾನಸಾ ।
ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮಾನನ್ದಲಹರೀ ಸ್ನಿಗ್ಧದೇಹಿನೀ ॥ 147 ॥

ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮಾಧಾರಾ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮಾಕುಲಾ ।
ಸ್ವಯಮ್ಭೂಪುಷ್ಪನಿಲಯಾ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಪುಷ್ಪವಾಸಿನೀ ॥ 148 ॥

ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮಾಸ್ನಿಗ್ಧಾ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮಾತ್ಮಿಕಾ ।
ಸ್ವಯಮ್ಭೂಪುಷ್ಪಕರಿಣೀ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಪುಷ್ಪಮಾಲಿಕಾ ॥ 149 ॥

ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮನ್ಯಾಸಾ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮಪ್ರಭಾ ।
ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮಜ್ಞಾನಾ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಪುಷ್ಪಭೋಗಿನೀ ॥ 150 ॥

ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮೋಲ್ಲಾಸಾ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಪುಷ್ಪವರ್ಷಿಣೀ ।
ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮಾನನ್ದಾ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಪುಷ್ಪಪುಷ್ಪಿಣೀ ॥ 151 ॥

ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮೋತ್ಸಾಹಾ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಪುಷ್ಪರೂಪಿಣೀ ।
ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮೋನ್ಮಾದಾ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಪುಷ್ಪಸುನ್ದರೀ ॥ 152 ॥

ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮಾರಾಧ್ಯಾ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮೋದ್ಭವಾ ।
ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮಾವ್ಯಗ್ರಾ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಪುಷ್ಪಪೂರ್ಣಿತಾ ॥ 153 ॥

ಸ್ವಯಮ್ಭೂಪೂಜಕಪ್ರಾಜ್ಞಾ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಹೋತೃಮಾತ್ರಿಕಾ ।
ಸ್ವಯಮ್ಭೂದಾತೃರಕ್ಷಿತ್ರೀ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಭಕ್ತಭಾವಿಕಾ ॥ 154 ॥

ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮಪ್ರೀತಾ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಪೂಜಕಪ್ರಿಯಾ ।
ಸ್ವಯಮ್ಭೂವನ್ದಕಾಧಾರಾ ಸ್ವಯಮ್ಭೂನಿನ್ದಕಾನ್ತಕಾ ॥ 155 ॥

ಸ್ವಯಮ್ಭೂಪ್ರದಸರ್ವಸ್ವಾ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಪ್ರದಪುತ್ರಿಣೀ ।
ಸ್ವಯಮ್ಭೂಪ್ರದಸಸ್ಮೇರಾ ಸ್ವಯಮ್ಭೂತಶರೀರಿಣೀ ॥ 156 ॥

ಸರ್ವಲೋಕೋದ್ಭವಪ್ರೀತಾ ಸರ್ವಕಾಲೋದ್ಭವಾತ್ಮಿಕಾ ।
ಸರ್ವಕಾಲೋದ್ಭವೋದ್ಭಾವಾ ಸರ್ವಕಾಲೋದ್ಭವೋದ್ಭವಾ ॥ 157 ॥

ಕುನ್ದಪುಷ್ಪಸಮಾಪ್ರೀತಿಃ ಕುನ್ದಪುಷ್ಪಸಮಾರತಿಃ ।
ಕುನ್ದಗೋಲೋದ್ಭವಪ್ರೀತಾ ಕುನ್ದಗೋಲೋದ್ಭವಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 158 ॥

ಸ್ವಯಮ್ಭೂರ್ವಾ ಶಿವಾ ಶಕ್ತಾ ಪಾವಿನೀ ಲೋಕಪಾವಿನೀ ।
ಕೀರ್ತಿರ್ಯಶಸ್ವಿನೀ ಮೇಧಾ ವಿಮೇಧಾ ಸುರಸುನ್ದರೀ ॥ 159 ॥

ಅಶ್ವಿನೀ ಕೃತ್ತಿಕಾ ಪುಷ್ಯಾ ತೇಜಸ್ವೀ ಚನ್ದ್ರಮಂಡಲಾ ।
ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಪ್ರದಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಸೂಕ್ಷ್ಮಭಯವಿನಾಶಿನೀ ॥ 160 ॥

ವರದಾಽಭಯದಾ ಚೈವ ಮುಕ್ತಿಬನ್ಧವಿನಾಶಿನೀ ।
ಕಾಮುಕೀ ಕಾಮದಾ ಕ್ಷಾನ್ತಾ ಕಾಮಾಖ್ಯಾ ಕುಲಸುನ್ದರೀ ॥ 161 ॥

ಸುಖದಾ ದುಃಖದಾ ಮೋಕ್ಷಾ ಮೋಕ್ಷದಾರ್ಥಪ್ರಕಾಶಿನೀ ।
ದುಷ್ಟಾದುಷ್ಟಮತೀ ಚೈವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯವಿನಾಶಿನೀ ॥ 162 ॥

ಶುಕ್ರಧಾರಾ ಶುಕ್ರರೂಪಾ ಶುಕ್ರಸಿನ್ಧುನಿವಾಸಿನೀ ।
ಶುಕ್ರಾಲಯಾ ಶುಕ್ರಭೋಗಾ ಶುಕ್ರಪೂಜಾ ಸದಾರತಿಃ ॥ 163 ॥

ಶುಕ್ರಪೂಜ್ಯಾ ಶುಕ್ರಹೋಮಸನ್ತುಷ್ಟಾ ಶುಕ್ರವತ್ಸಲಾ ।
ಶುಕ್ರಮೂರ್ತಿಃ ಶುಕ್ರದೇಹಾ ಶುಕ್ರಪೂಜಕಪುತ್ರಿಣೀ ॥ 164 ॥

ಶುಕ್ರಸ್ಥಾ ಶುಕ್ರಿಣೀ ಶುಕ್ರಸಂಸ್ಪೃಹಾ ಶುಕ್ರಸುನ್ದರೀ ।
ಶುಕ್ರಸ್ನಾತಾ ಶುಕ್ರಕರೀ ಶುಕ್ರಸೇವ್ಯಾತಿಶುಕ್ರಿಣೀ ॥ 165 ॥

ಮಹಾಶುಕ್ರಾ ಶುಕ್ರಭವಾ ಶುಕ್ರವೃಷ್ಟಿವಿಧಾಯಿನೀ ।
ಶುಕ್ರಾಭಿಧೇಯಾ ಶುಕ್ರಾರ್ಹಾ ಶುಕ್ರವನ್ದಕವನ್ದಿತಾ ॥ 166 ॥

ಶುಕ್ರಾನನ್ದಕರೀ ಶುಕ್ರಸದಾನನ್ದವಿಧಾಯಿನೀ ।
ಶುಕ್ರೋತ್ಸಾಹಾ ಸದಾಶುಕ್ರಪೂರ್ಣಾ ಶುಕ್ರಮನೋರಮಾ ॥ 167 ॥

ಶುಕ್ರಪೂಜಕಸರ್ವಸ್ಥಾ ಶುಕ್ರನಿನ್ದಕನಾಶಿನೀ ।
ಶುಕ್ರಾತ್ಮಿಕಾ ಶುಕ್ರಸಮ್ಪಚ್ಛುಕ್ರಾಕರ್ಷಣಕಾರಿಣೀ ॥ 168 ॥

ರಕ್ತಾಶಯಾ ರಕ್ತಭೋಗಾ ರಕ್ತಪೂಜಾಸದಾರತಿಃ ।
ರಕ್ತಪೂಜ್ಯಾ ರಕ್ತಹೋಮಾ ರಕ್ತಸ್ಥಾ ರಕ್ತವತ್ಸಲಾ ॥ 169 ॥

ರಕ್ತಪೂರ್ಣಾ ರಕ್ತದೇಹಾ ರಕ್ತಪೂಜಕಪುತ್ರಿಣೀ ।
ರಕ್ತಾಖ್ಯಾ ರಕ್ತಿನೀ ರಕ್ತಸಂಸ್ಪೃಹಾ ರಕ್ತಸುನ್ದರೀ ॥ 170 ॥

ರಕ್ತಾಭಿದೇಹಾ ರಕ್ತಾರ್ಹಾ ರಕ್ತವನ್ದಕವನ್ದಿತಾ ।
ಮಹಾರಕ್ತಾ ರಕ್ತಭವಾ ರಕ್ತವೃಷ್ಟಿವಿಧಾಯಿನೀ ॥ 171 ॥

ರಕ್ತಸ್ನಾತಾ ರಕ್ತಪ್ರೀತಾ ರಕ್ತಸೇವ್ಯಾತಿರಕ್ತಿನೀ ।
ರಕ್ತಾನನ್ದಕರೀ ರಕ್ತಸದಾನನ್ದವಿಧಾಯಿನೀ ॥ 172 ॥

ರಕ್ತಾರಕ್ತಾ ರಕ್ತಪೂರ್ಣಾ ರಕ್ತಸೇವ್ಯಕ್ಷಿಣೀರಮಾ । var ರಕ್ತಸೇವ್ಯಾ ಮನೋರಮಾ
ರಕ್ತಸೇವಕಸರ್ವಸ್ವಾ ರಕ್ತನಿನ್ದಕನಾಶಿನೀ ॥ 173 ॥

ರಕ್ತಾತ್ಮಿಕಾ ರಕ್ತರೂಪಾ ರಕ್ತಾಕರ್ಷಣಕಾರಿಣೀ ।
ರಕ್ತೋತ್ಸಾಹಾ ರಕ್ತವ್ಯಗ್ರಾ ರಕ್ತಪಾನಪರಾಯಣಾ ॥ 174 ॥ var ರಕ್ತೋತ್ಸಾಹಾ ರಕ್ತಾಢ್ಯಾ
ಶೋಣಿತಾನನ್ದಜನನೀ ಕಲ್ಲೋಲಸ್ನಿಗ್ಧರೂಪಿಣೀ ।
ಸಾಧಕಾನ್ತರ್ಗತಾ ದೇವೀ ಪಾರ್ವತೀ ಪಾಪನಾಶಿನೀ ॥ 175 ॥

ಸಾಧೂನಾಂ ಹೃದಿಸಂಸ್ಥಾತ್ರೀ ಸಾಧಕಾನನ್ದಕಾರಿಣೀ ।
ಸಾಧಕಾನಾಂ ಚ ಜನನೀ ಸಾಧಕಪ್ರಿಯಕಾರಿಣೀ ॥ 176 ॥

ಸಾಧಕಪ್ರಚುರಾನನ್ದಸಮ್ಪತ್ತಿಸುಖದಾಯಿನೀ ।
ಸಾಧಕಾ ಸಾಧಕಪ್ರಾಣಾ ಸಾಧಕಾಸಕ್ತಮಾನಸಾ ॥ 177 ॥ var ಶಾರದಾ
ಸಾಧಕೋತ್ತಮಸರ್ವಸ್ವಾಸಾಧಕಾ ಭಕ್ತರಕ್ತಪಾ । var ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾ
ಸಾಧಕಾನನ್ದಸನ್ತೋಷಾ ಸಾಧಕಾರಿವಿನಾಶಿನೀ ॥ 178 ॥

ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಪರಬ್ರಹ್ಮಕುಟುಮ್ಬಿನೀ ।
ತ್ರಿಕೂಟಸ್ಥಾ ಪಂಚಕೂಟಾ ಸರ್ವಕೂಟಶರೀರಿಣೀ ॥ 179 ॥

ಸರ್ವವರ್ಣಮಯೀ ವರ್ಣಜಪಮಾಲಾವಿಧಾಯಿನೀ ।
ಇತಿ ಶ್ರೀಕಾಲಿಕಾನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ಶಿವಭಾಷಿತಮ್ ॥ 180 ॥

ಫಲಶ್ರುತಿಃ
ಗುಹ್ಯಾತ್ ಗುಹ್ಯತರಂ ಸಾಕ್ಷಾನ್ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನಮ್ ।
ಪೂಜಾಕಾಲೇ ನಿಶೀಥೇ ಚ ಸನ್ಧ್ಯಯೋರುಭಯೋರಪಿ ॥ 1 ॥

ಲಭತೇ ಗಾಣಪತ್ಯಂ ಸ ಯಃ ಪಠೇತ್ಸಾಧಕೋತ್ತಮಃ ।
ಯಃ ಪಠೇತ್ಪಾಠಯೇದ್ವಾಪಿ ಶೃಣೋತಿ ಶ್ರಾವಯೇದಪಿ ॥ 2 ॥

ಸರ್ವಪಾಪವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಸ ಯಾತಿ ಕಾಲಿಕಾಪದಮ್ ।
ಶ್ರದ್ಧಯಾಽಶ್ರದ್ಧಯಾ ವಾಪಿ ಯಃ ಕಶ್ಚಿನ್ಮಾನವಃ ಪಠೇತ್ ॥ 3 ॥

ದುರ್ಗಾದ್ದುರ್ಗತರಂ ತೀರ್ತ್ವಾ ಸ ಯಾತಿ ಕಾಲಿಕಾಪದಮ್ ।
ವನ್ಧ್ಯಾ ವಾ ಕಾಕವನ್ಧ್ಯಾ ವಾ ಮೃತಪುತ್ರಾ ಚ ಯಾಂಗನಾ ॥ 4 ॥

ಶ್ರುತ್ವಾ ಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ಪುತ್ರಾನ್ ಲಭತೇ ಚಿರಜೀವಿನಃ ।
ಯಂ ಯಂ ಕಾಮಯತೇ ಕಾಮಂ ಪಠನ್ ಸ್ತೋತ್ರಮನುತ್ತಮಮ್ ॥ 5 ॥

ದೇವೀವರಪ್ರದಾನೇನ ತಂ ತಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ನಿತ್ಯಶಃ ।
ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮೈಃ ಶುಕ್ಲೈಃ ಸುಗನ್ಧಿಕುಸುಮಾನ್ವಿತೈಃ ॥ 6 ॥

Some versions include about 50 verses in this place but they appear
to be related to tAntric practices so are omitted here
ಗುರುವಿಷ್ಣುಮಹೇಶಾನಾಮಭೇದೇನ ಮಹೇಶ್ವರೀ ।
ಸಮನ್ತಾದ್ಭಾವಯೇನ್ಮನ್ತ್ರೀ ಮಹೇಶೋ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥ 7 ॥

ಸ ಶಾಕ್ತಃ ಶಿವಭಕ್ತಶ್ಚ ಸ ಏವ ವೈಷ್ಣವೋತ್ತಮಃ ।
ಸಮ್ಪೂಜ್ಯ ಸ್ತೌತಿ ಯಃ ಕಾಲೀಮದ್ವೈತಭಾವಮಾವಹನ್ ॥ 8 ॥

ದೇವ್ಯಾನನ್ದೇನ ಸಾನನ್ದೋ ದೇವೀಭಕ್ತ್ಯೈಕಭಕ್ತಿಮಾನ್ ।
ಸ ಏವ ಧನ್ಯೋ ಯಸ್ಯಾರ್ಥೇ ಮಹೇಶೋ ವ್ಯಗ್ರಮಾನಸಃ ॥ 9 ॥

ಕಾಮಯಿತ್ವಾ ಯಥಾಕಾಮಂ ಸ್ತವಮೇನಮುದೀರಯೇತ್ ।
ಸರ್ವರೋಗೈಃ ಪರಿತ್ಯಕ್ತೋ ಜಾಯತೇ ಮದನೋಪಮಃ ॥ 10 ॥

ಚಕ್ರಂ ವಾ ಸ್ತವಮೇನಂ ವಾ ಧಾರಯೇದಂಗಸಂಗತಮ್ ।
ವಿಲಿಖ್ಯ ವಿಧಿವತ್ಸಾಧುಃ ಸ ಏವ ಕಾಲಿಕಾತನುಃ ॥ 11 ॥

ದೇವ್ಯೈ ನಿವೇದಿತಂ ಯದ್ಯತ್ತಸ್ಯಾಂಶಂ ಭಕ್ಷಯೇನ್ನರಃ ।
ದಿವ್ಯದೇಹಧರೋ ಭೂತ್ವಾ ದೇವ್ಯಾಃ ಪಾರ್ಶ್ವಧರೋ ಭವೇತ್ ॥ 12 ॥

ನೈವೇದ್ಯನಿನ್ದಕಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ನೃತ್ಯನ್ತಿ ಯೋಗಿನೀಗಣಾಃ ।
ರಕ್ತಪಾನೋದ್ಯತಾಸ್ಸರ್ವಾ ಮಾಂಸಾಸ್ಥಿಚರ್ವಣೋದ್ಯತಾಃ ॥ 13 ॥

ತಸ್ಮಾನ್ನಿವೇದಿತಂ ದೇವ್ಯೈ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಶ್ರುತ್ವಾ ಚ ಮಾನವಃ ।
ನ ನಿನ್ದೇನ್ಮನಸಾ ವಾಚಾ ಕುಷ್ಠವ್ಯಾಧಿಪರಾಙ್ಮುಖಃ ॥ 14 ॥

ಆತ್ಮಾನಂ ಕಾಲಿಕಾತ್ಮಾನಂ ಭಾವಯನ್ ಸ್ತೌತಿ ಯಃ ಶಿವಾಮ್ ।
ಶಿವೋಪಮಂ ಗುರುಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಸ ಏವ ಶ್ರೀಸದಾಶಿವಃ ॥ 15 ॥

ಯಸ್ಯಾಲಯೇ ತಿಷ್ಠತಿ ನೂನಮೇತತ್ಸ್ತೋತ್ರಂ ಭವಾನ್ಯಾ ಲಿಖಿತಂ ವಿಧಿಜ್ಞೈಃ ।
ಗೋರೋಚನಾಲಕ್ತಕಕುಂಕುಮಾಕ್ತಕರ್ಪೂರಸಿನ್ದೂರಮಧುದ್ರವೇಣ ॥ 16 ॥

ನ ತತ್ರ ಚೋರಸ್ಯ ಭಯಂ ನ ಹಾಸ್ಯೋ ನ ವೈರಿಭಿರ್ನಾಽಶನಿವಹ್ನಿಭೀತಿಃ ।
ಉತ್ಪಾತವಾಯೋರಪಿ ನಾಽತ್ರಶಂಕಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸ್ವಯಂ ತತ್ರ ವಸೇದಲೋಲಾ ॥ 17 ॥

ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠೇತ್ತದನನ್ತಪುಣ್ಯಂ ದೇವೀಪದಾಮ್ಭೋಜಪರೋ ಮನುಷ್ಯಃ ।
ವಿಧಾನಪೂಜಾಫಲಮೇವ ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮನೋರಥೋಽಸೌ ॥ 18 ॥

ಮುಕ್ತಾಃ ಶ್ರೀಚರಣಾರವಿನ್ದನಿರತಾಃ ಸ್ವರ್ಗಾಮಿನೋ ಭೋಗಿನೋ
ಬ್ರಹ್ಮೋಪೇನ್ದ್ರಶಿವಾತ್ಮಕಾರ್ಚನರತಾ ಲೋಕೇಽಪಿ ಸಂಲೇಭಿರೇ ।
ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕಮಹಾದೇವೀಪದಧ್ಯಾಯಿನೋ
ಮುಕ್ತಿರ್ಭುಕ್ತಿಮತಿಃ ಸ್ವಯಂ ಸ್ತುತಿಪರಾಭಕ್ತಿಃ ಕರಸ್ಥಾಯಿನೀ ॥ 19 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಕಾಲಿಕಾಕುಲಸರ್ವಸ್ವೇ ಹರಪರಶುರಾಮಸಂವಾದೇ
ಶ್ರೀಕಾಲಿಕಾಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read 1000 Names of Kali Maa:

1000 Names of Sri Kali | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Kali | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

2 thoughts on “1000 Names of Sri Kali | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

  1. Can I have printed text book of ma kali sahasranama in kannada.
    If there call me on this number 9611355060

    1. Dear Ranganath
      printed text book of ma kali sahasranama in kannada are not available online. You can check at Pooja Samagri Stores.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top