1008 - Sahasranamavali

1000 Names of Sri Kali | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Shri Kali Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಕಾಲೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥
ಕಾಲಿಕಾಕುಲಸರ್ವಸ್ವೇ

ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ।

ಕಥಿತೋಽಯಂ ಮಹಾಮನ್ತ್ರಃ ಸರ್ವಮನ್ತ್ರೋತ್ತಮೋತ್ತಮಃ ।
ಯಮಾಸಾದ್ಯ ಮಯಾ ಪ್ರಾಪ್ತಮೈಶ್ವರ್ಯಪದಮುತ್ತಮಮ್ ॥ 1 ॥

ಸಂಯುಕ್ತಃ ಪರಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಯಥೋಕ್ತವಿಧಿನಾ ಭವಾನ್ ।
ಕುರುತಾಮರ್ಚನಂ ದೇವ್ಯಾಃ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಿಗೀಷಯಾ ॥ 2 ॥

ಶ್ರೀಪರಶುರಾಮ ಉವಾಚ
ಪ್ರಸನ್ನೋ ಯದಿ ಮೇ ದೇವಃ ಪರಮೇಶಃ ಪುರಾತನಃ ।
ರಹಸ್ಯಂ ಪರಯಾ ದೇವ್ಯಾಃ ಕೃಪಯಾ ಕಥಯ ಪ್ರಭೋ ॥ 3 ॥

ಯಥಾರ್ಚನಂ ವಿನಾ ಹೋಮಂ ವಿನಾ ನ್ಯಾಸಂ ವಿನಾಬಲಿಮ್ ।
ವಿನಾ ಗನ್ಧಂ ವಿನಾ ಪುಷ್ಪಂ ವಿನಾ ನಿತ್ಯೋದಿತಕ್ರಿಯಾ ॥ 4 ॥

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಂ ವಿನಾ ಧ್ಯಾನಂ ವಿನಾ ಭೂತವಿಶೋಧನಮ್ ।
ವಿನಾ ಜಾಪ್ಯಂ ವಿನಾ ದಾನಂ ವಿನಾ ಕಾಲೀ ಪ್ರಸೀದತಿ ॥ 5 ॥

ಶ್ರೀಶಂಕರ ಉವಾಚ ।
ಪೃಷ್ಟಂ ತ್ವಯೋತ್ತಮಂ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಭೃಗುವಂಶವಿವರ್ಧನಮ್ ।
ಭಕ್ತಾನಾಮಪಿ ಭಕ್ತೋಽಸಿ ತ್ವಮೇವಂ ಸಾಧಯಿಷ್ಯಸಿ ॥ 6 ॥

ದೇವೀಂ ದಾನವಕೋಟಿಘ್ನೀಂ ಲೀಲಯಾ ರುಧಿರಪ್ರಿಯಾಮ್ ।
ಸದಾ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ರಿಯಾಮುಗ್ರಾಂ ಕಾಮಕೌತುಕಲಾಲಸಾಮ್ ॥ 7 ॥

ಸರ್ವದಾಽಽನನ್ದಹೃದಯಾಂ ವಾಸವ್ಯಾಸಕ್ತಮಾನಸಾಮ್ ।
ಮಾಧ್ವೀಕಮತ್ಸ್ಯಮಾಂಸಾದಿರಾಗಿಣೀಂ ರುಧಿರಪ್ರಿಯಾಮ್ ॥ 8 ॥

ಶ್ಮಶಾನವಾಸಿನೀಂ ಪ್ರೇತಗಣನೃತ್ಯಮಹೋತ್ಸವಾಮ್ ।
ಯೋಗಪ್ರಭಾಂ ಯೋಗಿನೀಶಾಂ ಯೋಗೀನ್ದ್ರಹೃದಯೇ ಸ್ಥಿತಾಂ ॥ 9 ॥

ತಾಮುಗ್ರಕಾಲಿಕಾಂ ರಾಮ ಪ್ರಸಾದಯಿತುಮರ್ಹಸಿ ।
ತಸ್ಯಾಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮಹಾಪುಣ್ಯಂ ಸ್ವಯಂ ಕಾಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಶಿತಮ್ ॥ 10 ॥

ತವ ತತ್ಕಥಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಶ್ರುತ್ವಾ ವತ್ಸಾವಧಾರಯ ।
ಗೋಪನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಪಠನೀಯಂ ಪರಾತ್ಪರಮ್ ॥ 11 ॥

ಯಸ್ಯೈಕಕಾಲಪಠನಾತ್ಸರ್ವೇ ವಿಘ್ನಾಃ ಸಮಾಕುಲಾಃ ।
ನಶ್ಯನ್ತಿ ದಹನೇ ದೀಪ್ತೇ ಪತಂಗಾ ಇವ ಸರ್ವತಃ ॥ 12 ॥

ಗದ್ಯಪದ್ಯಮಯೀ ವಾಣೀ ತಸ್ಯ ಗಂಗಾಪ್ರವಾಹವತ್ ।
ತಸ್ಯ ದರ್ಶನಮಾತ್ರೇಣ ವಾದಿನೋ ನಿಷ್ಪ್ರಭಾ ಮತಾಃ ॥ 13 ॥

ರಾಜಾನೋಽಪಿ ಚ ದಾಸತ್ವಂ ಭಜನ್ತಿ ಚ ಪರೇ ಜನಾಃ ।
ತಸ್ಯ ಹಸ್ತೇ ಸದೈವಾಸ್ತಿ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿರ್ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 14 ॥

ನಿಶೀಥೇ ಮುಕ್ತಯೇ ಶಮ್ಭುರ್ನಗ್ನಃ ಶಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತಃ ।
ಮನಸಾ ಚಿನ್ತಯೇತ್ಕಾಲೀಂ ಮಹಾಕಾಲೀತಿ ಲಾಲಿತಾಮ್ ॥ 15 ॥

ಪಠೇತ್ಸಹಸ್ರನಾಮಾಖ್ಯಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮೋಕ್ಷಸ್ಯ ಸಾಧನಮ್ ।
ಪ್ರಸನ್ನಾ ಕಾಲಿಕಾ ತಸ್ಯ ಪುತ್ರತ್ವೇನಾನುಕಮ್ಪತೇ ॥ 16 ॥

ವೇಧಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮೃತೇರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಸುಮೈಃ ಪೂಜಿತಾ ಪರಾ ।
ಪ್ರಸೀದತಿ ತಥಾ ಕಾಲೀ ಯಥಾನೇನ ಪ್ರಸೀದತಿ ॥ 17 ॥

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಕಾಲಿಕಾಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ
ಮಹಾಕಾಲಭೈರವ ಋಷಿಃ
ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ ಶ್ಮಶಾನಕಾಲಿಕಾ ದೇವತಾ
ಮಹಾಕಾಲಿಕಾಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಧ್ಯಾನಮ್ ।
ಶವಾರೂಢಾಂ ಮಹಾಭೀಮಾಂ ಘೋರದಂಷ್ಟ್ರಾಂ ಹಸನ್ಮುಖೀಮ್ ।
ಚತುರ್ಭುಜಾಂ ಖಡ್ಗಮುಂಡವರಾಭಯಕರಾಂ ಶಿವಾಮ್ ॥

ಮುಂಡಮಾಲಾಧರಾಂ ದೇವೀಂ ಲೋಲಜ್ಜಿಹ್ವಾಂ ದಿಗಮ್ಬರಾಮ್ ।
ಏವಂ ಸಂಚಿನ್ತಯೇತ್ಕಾಲೀಂ ಶ್ಮಶಾನಾಲಯವಾಸಿನೀಮ್ ॥

ಅಥ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।
।ಓಂ ಕ್ರೀಂ ಮಹಾಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ ॥

ಓಂ ಶ್ಮಶಾನಕಾಲಿಕಾ ಕಾಲೀ ಭದ್ರಕಾಲೀ ಕಪಾಲಿನೀ ।
ಗುಹ್ಯಕಾಲೀ ಮಹಾಕಾಲೀ ಕುರುಕುಲ್ಲಾ ವಿರೋಧಿನೀ ॥ 18 ॥

ಕಾಲಿಕಾ ಕಾಲರಾತ್ರಿಶ್ಚ ಮಹಾಕಾಲನಿತಮ್ಬಿನೀ ।
ಕಾಲಭೈರವಭಾರ್ಯಾ ಚ ಕುಲವರ್ತ್ಮಪ್ರಕಾಶಿನೀ ॥ 19 ॥

ಕಾಮದಾ ಕಾಮಿನೀ ಕಾಮ್ಯಾ ಕಾಮನೀಯಸ್ವಭಾವಿನೀ ।
ಕಸ್ತೂರೀರಸನೀಲಾಂಗೀ ಕುಂಜರೇಶ್ವರಗಾಮಿನೀ ॥ 20 ॥

ಕಕಾರವರ್ಣಸರ್ವಾಂಗೀ ಕಾಮಿನೀ ಕಾಮಸುನ್ದರೀ ।
ಕಾಮಾರ್ತಾ ಕಾಮರೂಪಾ ಚ ಕಾಮಧೇನುಃ ಕಲಾವತೀ ॥ 21 ॥

ಕಾನ್ತಾ ಕಾಮಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಕಾಮಾಖ್ಯಾ ಕುಲಪಾಲಿನೀ ।
ಕುಲೀನಾ ಕುಲವತ್ಯಮ್ಬಾ ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗಾರ್ತಿನಾಶಿನೀ ॥ 22 ॥

ಕೌಮಾರೀ ಕುಲಜಾ ಕೃಷ್ಣಾ ಕೃಷ್ಣದೇಹಾ ಕೃಶೋದರೀ ।
ಕೃಶಾಂಗೀ ಕುಲಿಶಾಂಗೀ ಚ ಕ್ರೀಂಕಾರೀ ಕಮಲಾ ಕಲಾ ॥ 23 ॥

ಕರಾಲಾಸ್ಯಾ ಕರಾಲೀ ಚ ಕುಲಕಾನ್ತಾಽಪರಾಜಿತಾ ।
ಉಗ್ರಾ ಚೋಗ್ರಪ್ರಭಾ ದೀಪ್ತಾ ವಿಪ್ರಚಿತ್ತಾ ಮಹಾಬಲಾ ॥ 24 ॥

ನೀಲಾ ಘನಾ ಬಲಾಕಾ ಚ ಮಾತ್ರಾಮುದ್ರಾಪಿತಾಽಸಿತಾ ।
ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ನಾರಾಯಣೀ ಭದ್ರಾ ಸುಭದ್ರಾ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾ ॥ 25 ॥

ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಚ ಚಾಮುಂಡಾ ವಾರಾಹೀ ನಾರಸಿಂಹಿಕಾ ।
ವಜ್ರಾಂಗೀ ವಜ್ರಕಂಕಾಲೀ ನೃಮುಂಡಸ್ರಗ್ವಿಣೀ ಶಿವಾ ॥ 26 ॥

ಮಾಲಿನೀ ನರಮುಂಡಾಲೀ ಗಲದ್ರಕ್ತವಿಭೂಷಣಾ ।
ರಕ್ತಚನ್ದನಸಿಕ್ತಾಂಗೀ ಸಿನ್ದೂರಾರುಣಮಸ್ತಕಾ ॥ 27 ॥

ಘೋರರೂಪಾ ಘೋರದಂಷ್ಟ್ರಾ ಘೋರಾಘೋರತರಾ ಶುಭಾ ।
ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರಾ ಮಹಾಮಾಯಾ ಸುದತೀ ಯುಗದನ್ತುರಾ ॥ 28 ॥

ಸುಲೋಚನಾ ವಿರೂಪಾಕ್ಷೀ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ತ್ರಿಲೋಚನಾ ।
ಶಾರದೇನ್ದುಪ್ರಸನ್ನಾಸ್ಯಾ ಸ್ಫುರತ್ಸ್ಮೇರಾಮ್ಬುಜೇಕ್ಷಣಾ ॥ 29 ॥

ಅಟ್ಟಹಾಸಪ್ರಸನ್ನಾಸ್ಯಾ ಸ್ಮೇರವಕ್ತ್ರಾ ಸುಭಾಷಿಣೀ ।
ಪ್ರಸನ್ನಪದ್ಮವದನಾ ಸ್ಮಿತಾಸ್ಯಾ ಪ್ರಿಯಭಾಷಿಣಿ ॥ 30 ॥

ಕೋಟರಾಕ್ಷೀ ಕುಲಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಮಹತೀ ಬಹುಭಾಷಿಣೀ ।
ಸುಮತಿಃ ಕುಮತಿಶ್ಚಂಡಾ ಚಂಡಮುಂಡಾತಿವೇಗಿನೀ ॥ 31 ॥

ಪ್ರಚಂಡಾ ಚಂಡಿಕಾ ಚಂಡೀ ಚರ್ಚಿಕಾ ಚಂಡವೇಗಿನೀ ।
ಸುಕೇಶೀ ಮುಕ್ತಕೇಶೀ ಚ ದೀರ್ಘಕೇಶೀ ಮಹತ್ಕಚಾ ॥ 32 ॥

ಪ್ರೇತದೇಹಾ ಕರ್ಣಪೂರಾ ಪ್ರೇತಪಾಣಿಸುಮೇಖಲಾ ।
ಪ್ರೇತಾಸನಾ ಪ್ರಿಯಪ್ರೇತಾ ಪ್ರೇತಭೂಮಿಕೃತಾಲಯಾ ॥ 33 ॥

ಶ್ಮಶಾನವಾಸಿನೀ ಪುಣ್ಯಾ ಪುಣ್ಯದಾ ಕುಲಪಂಡಿತಾ ।
ಪುಣ್ಯಾಲಯಾ ಪುಣ್ಯದೇಹಾ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕೀ ಚ ಪಾವನೀ ॥ 34 ॥

ಪುತ್ರಾ ಪವಿತ್ರಾ ಪರಮಾ ಪುರಾಪುಣ್ಯವಿಭೂಷಣಾ ।
ಪುಣ್ಯನಾಮ್ನೀ ಭೀತಿಹರಾ ವರದಾ ಖಡ್ಗಪಾಣಿನೀ ॥ 35 ॥

ನೃಮುಂಡಹಸ್ತಶಸ್ತಾ ಚ ಛಿನ್ನಮಸ್ತಾ ಸುನಾಸಿಕಾ ।
ದಕ್ಷಿಣಾ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಶ್ಯಾಮಾ ಶಾನ್ತಾ ಪೀನೋನ್ನತಸ್ತನೀ ॥ 36 ॥

ದಿಗಮ್ಬರಾ ಘೋರರಾವಾ ಸೃಕ್ಕಾನ್ತಾ ರಕ್ತವಾಹಿನೀ ।
ಘೋರರಾವಾ ಶಿವಾ ಖಡ್ಗಾ ವಿಶಂಕಾ ಮದನಾತುರಾ ॥ 37 ॥

ಮತ್ತಾ ಪ್ರಮತ್ತಾ ಪ್ರಮದಾ ಸುಧಾಸಿನ್ಧುನಿವಾಸಿನೀ ।
ಅತಿಮತ್ತಾ ಮಹಾಮತ್ತಾ ಸರ್ವಾಕರ್ಷಣಕಾರಿಣೀ ॥ 38 ॥

ಗೀತಪ್ರಿಯಾ ವಾದ್ಯರತಾ ಪ್ರೇತನೃತ್ಯಪರಾಯಣಾ ।
ಚತುರ್ಭುಜಾ ದಶಭುಜಾ ಅಷ್ಟಾದಶಭುಜಾ ತಥಾ ॥ 39 ॥

ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಜಗನ್ಮಾತಾ ಜಗತೀ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ।
ಜಗದ್ಬನ್ಧುರ್ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀ ಜಗದಾನನ್ದಕಾರಿಣೀ ॥ 40 ॥

ಜನ್ಮಮಯೀ ಹೈಮವತೀ ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಹಾಮಹಾ ।
ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತಾಂಗೀ ನಾಗಿನೀ ನಾಗಶಾಯಿನೀ ॥ 41 ॥

ನಾಗಕನ್ಯಾ ದೇವಕನ್ಯಾ ಗನ್ಧರ್ವೀ ಕಿನ್ನರೇಶ್ವರೀ ।
ಮೋಹರಾತ್ರೀ ಮಹಾರಾತ್ರೀ ದಾರುಣಾ ಭಾಸುರಾಮ್ಬರಾ ॥ 42 ॥

ವಿದ್ಯಾಧರೀ ವಸುಮತೀ ಯಕ್ಷಿಣೀ ಯೋಗಿನೀ ಜರಾ ।
ರಾಕ್ಷಸೀ ಡಾಕಿನೀ ವೇದಮಯೀ ವೇದವಿಭೂಷಣಾ ॥ 43 ॥

ಶ್ರುತಿಃ ಸ್ಮೃತಿರ್ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಗುಹ್ಯವಿದ್ಯಾ ಪುರಾತನೀ ।
ಚಿನ್ತ್ಯಾಽಚಿನ್ತ್ಯಾ ಸ್ವಧಾ ಸ್ವಾಹಾ ನಿದ್ರಾ ತನ್ದ್ರಾ ಚ ಪಾರ್ವತೀ ॥ 44 ॥

ಅಪರ್ಣಾ ನಿಶ್ಚಲಾ ಲೋಲಾ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾ ತಪಸ್ವಿನೀ ।
ಗಂಗಾ ಕಾಶೀ ಶಚೀ ಸೀತಾ ಸತೀ ಸತ್ಯಪರಾಯಣಾ ॥ 45 ॥

ನೀತಿಸ್ಸುನೀತಿಸ್ಸುರುಚಿಸ್ತುಷ್ಟಿಃ ಪುಷ್ಟಿರ್ಧೃತಿಃ ಕ್ಷಮಾ ।
ವಾಣೀ ಬುದ್ಧಿರ್ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ನೀಲಸರಸ್ವತೀ ॥ 46 ॥

ಸ್ರೋತಸ್ವತೀ ಸರಸ್ವತೀ ಮಾತಂಗೀ ವಿಜಯಾ ಜಯಾ ।
ನದೀ ಸಿನ್ಧುಃ ಸರ್ವಮಯೀ ತಾರಾ ಶೂನ್ಯನಿವಾಸಿನೀ ॥ 47 ॥

ಶುದ್ಧಾ ತರಂಗಿಣೀ ಮೇಧಾ ಲಾಕಿನೀ ಬಹುರೂಪಿಣೀ ।
ಸ್ಥೂಲಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮತರಾ ಭಗವತ್ಯನುರೂಪಿಣೀ ॥ 48 ॥

ಪರಮಾಣುಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಚಿದಾನನ್ದಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಸದಾನನ್ದಮಯೀ ಸತ್ಯಾ ಸರ್ವಾನನ್ದಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 49 ॥

ಸುನನ್ದಾ ನನ್ದಿನೀ ಸ್ತುತ್ಯಾ ಸ್ತವನೀಯಸ್ವಭಾವಿನೀ ।
ರಂಗಿಣೀ ಟಂಕಿನೀ ಚಿತ್ರಾ ವಿಚಿತ್ರಾ ಚಿತ್ರರೂಪಿಣೀ ॥ 50 ॥

ಪದ್ಮಾ ಪದ್ಮಾಲಯಾ ಪದ್ಮಮುಖೀ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣಾ ।
ಡಾಕಿನೀ ಶಾಕಿನೀ ಕ್ಷಾನ್ತಾ ರಾಕಿಣೀ ರುಧಿರಪ್ರಿಯಾ ॥ 51 ॥

ಭ್ರಾನ್ತಿರ್ಭವಾನೀ ರುದ್ರಾಣೀ ಮೃಡಾನೀ ಶತ್ರುಮರ್ದಿನೀ ।
ಉಪೇನ್ದ್ರಾಣೀ ಮಹೇನ್ದ್ರಾಣೀ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಚನ್ದ್ರಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 52 ॥

ಸೂರ್ಯಾತ್ಮಿಕಾ ರುದ್ರಪತ್ನೀ ರೌದ್ರೀ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಕೃತಿಃ ಪುಮಾನ್ ।
ಶಕ್ತಿರ್ಮುಕ್ತಿರ್ಮತಿರ್ಮಾತಾ ಭಕ್ತಿರ್ಮುಕ್ತಿಃ ಪತಿವ್ರತಾ ॥ 53 ॥

ಸರ್ವೇಶ್ವರೀ ಸರ್ವಮಾತಾ ಶರ್ವಾಣೀ ಹರವಲ್ಲಭಾ ।
ಸರ್ವಜ್ಞಾ ಸಿದ್ಧಿದಾ ಸಿದ್ಧಾ ಭವ್ಯಾ ಭಾವ್ಯಾ ಭಯಾಪಹಾ ॥ 54 ॥

ಕರ್ತ್ರೀ ಹರ್ತ್ರೀ ಪಾಲಯಿತ್ರೀ ಶರ್ವರೀ ತಾಮಸೀ ದಯಾ ।
ತಮಿಸ್ರಾ ತಾಮಸೀ ಸ್ಥಾಣುಃ ಸ್ಥಿರಾ ಧೀರಾ ತಪಸ್ವಿನೀ ॥ 55 ॥

ಚಾರ್ವಂಗೀ ಚಂಚಲಾ ಲೋಲಜಿಹ್ವಾ ಚಾರುಚರಿತ್ರಿಣೀ ।
ತ್ರಪಾ ತ್ರಪಾವತೀ ಲಜ್ಜಾ ವಿಲಜ್ಜಾ ಹರಯೌವತೀ ॥ 56 ॥ var ಹ್ರೀ ರಜೋವತೀ
ಸತ್ಯವತೀ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠಾ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ನಿಷ್ಠುರವಾದಿನೀ ।
ಗರಿಷ್ಠಾ ದುಷ್ಟಸಂಹರ್ತ್ರೀ ವಿಶಿಷ್ಟಾ ಶ್ರೇಯಸೀ ಘೃಣಾ ॥ 57 ॥

ಭೀಮಾ ಭಯಾನಕಾ ಭೀಮನಾದಿನೀ ಭೀಃ ಪ್ರಭಾವತೀ ।
ವಾಗೀಶ್ವರೀ ಶ್ರೀರ್ಯಮುನಾ ಯಜ್ಞಕರ್ತ್ರೀ ಯಜುಃಪ್ರಿಯಾ ॥ 58 ॥

ಋಕ್ಸಾಮಾಥರ್ವನಿಲಯಾ ರಾಗಿಣೀ ಶೋಭನಾ ಸುರಾ । ?? ಶೋಭನಸ್ವರಾ
ಕಲಕಂಠೀ ಕಮ್ಬುಕಂಠೀ ವೇಣುವೀಣಾಪರಾಯಣಾ ॥ 59 ॥

ವಂಶಿನೀ ವೈಷ್ಣವೀ ಸ್ವಚ್ಛಾ ಧಾತ್ರೀ ತ್ರಿಜಗದೀಶ್ವರೀ ।
ಮಧುಮತೀ ಕುಂಡಲಿನೀ ಋದ್ಧಿಃ ಶುದ್ಧಿಃ ಶುಚಿಸ್ಮಿತಾ ॥ 60 ॥

ರಮ್ಭೋರ್ವಶೀ ರತೀ ರಾಮಾ ರೋಹಿಣೀ ರೇವತೀ ಮಖಾ ।
ಶಂಖಿನೀ ಚಕ್ರಿಣೀ ಕೃಷ್ಣಾ ಗದಿನೀ ಪದ್ಮಿನೀ ತಥಾ ॥ 61 ॥

ಶೂಲಿನೀ ಪರಿಘಾಸ್ತ್ರಾ ಚ ಪಾಶಿನೀ ಶಾರ್ಂಗಪಾಣಿನೀ ।
ಪಿನಾಕಧಾರಿಣೀ ಧೂಮ್ರಾ ಸುರಭೀ ವನಮಾಲಿನೀ ॥ 62 ॥

ರಥಿನೀ ಸಮರಪ್ರೀತಾ ವೇಗಿನೀ ರಣಪಂಡಿತಾ ।
ಜಟಿನೀ ವಜ್ರಿಣೀ ನೀಲಾ ಲಾವಣ್ಯಾಮ್ಬುದಚನ್ದ್ರಿಕಾ ॥ 63 ॥

ಬಲಿಪ್ರಿಯಾ ಸದಾಪೂಜ್ಯಾ ದೈತ್ಯೇನ್ದ್ರಮಥಿನೀ ತಥಾ ।
ಮಹಿಷಾಸುರಸಂಹರ್ತ್ರೀ ಕಾಮಿನೀ ರಕ್ತದನ್ತಿಕಾ ॥ 64 ॥

ರಕ್ತಪಾ ರುಧಿರಾಕ್ತಾಂಗೀ ರಕ್ತಖರ್ಪರಧಾರಿಣೀ ।
ರಕ್ತಪ್ರಿಯಾ ಮಾಂಸರುಚಿರ್ವಾಸವಾಸಕ್ತಮಾನಸಾ ॥ 65 ॥

ಗಲಚ್ಛೋಣಿತಮುಂಡಾಲೀ ಕಂಠಮಾಲಾವಿಭೂಷಣಾ ।
ಶವಾಸನಾ ಚಿತಾನ್ತಸ್ಥಾ ಮಹೇಶೀ ವೃಷವಾಹಿನೀ ॥ 66 ॥

ವ್ಯಾಘ್ರತ್ವಗಮ್ಬರಾ ಚೀನಚೈಲಿನೀ ಸಿಂಹವಾಹಿನೀ ।
ವಾಮದೇವೀ ಮಹಾದೇವೀ ಗೌರೀ ಸರ್ವಜ್ಞಭಾಮಿನೀ ॥ 67 ॥

ಬಾಲಿಕಾ ತರುಣೀ ವೃದ್ಧಾ ವೃದ್ಧಮಾತಾ ಜರಾತುರಾ ।
ಸುಭ್ರೂರ್ವಿಲಾಸಿನೀ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೀ ಸತೀ ॥ 68 ॥

ಸುಪ್ತವತೀ ಚಿತ್ರಲೇಖಾ ಲೋಪಾಮುದ್ರಾ ಸುರೇಶ್ವರೀ ।
ಅಮೋಘಾಽರುನ್ಧತೀ ತೀಕ್ಷ್ಣಾ ಭೋಗವತ್ಯನುರಾಗಿಣೀ ॥ 69 ॥

ಮನ್ದಾಕಿನೀ ಮನ್ದಹಾಸಾ ಜ್ವಾಲಾಮುಖ್ಯಽಸುರಾನ್ತಕಾ । ಜ್ವಾಲಾಮುಖೀ+ಅಸುರಾನ್ತಕಾ
ಮಾನದಾ ಮಾನಿನೀ ಮಾನ್ಯಾ ಮಾನನೀಯಾ ಮದಾತುರಾ ॥ 70 ॥

ಮದಿರಾಮೇದುರೋನ್ಮಾದಾ ಮೇಧ್ಯಾ ಸಾಧ್ಯಾ ಪ್ರಸಾದಿನೀ ।
ಸುಮಧ್ಯಾಽನನ್ತಗುಣಿನೀ ಸರ್ವಲೋಕೋತ್ತಮೋತ್ತಮಾ ॥ 71 ॥

ಜಯದಾ ಜಿತ್ವರೀ ಜೈತ್ರೀ ಜಯಶ್ರೀರ್ಜಯಶಾಲಿನೀ ।
ಸುಖದಾ ಶುಭದಾ ಸತ್ಯಾ ಸಭಾಸಂಕ್ಷೋಭಕಾರಿಣೀ ॥ 72 ॥

ಶಿವದೂತೀ ಭೂತಿಮತೀ ವಿಭೂತಿರ್ಭೂಷಣಾನನಾ ।
ಕೌಮಾರೀ ಕುಲಜಾ ಕುನ್ತೀ ಕುಲಸ್ತ್ರೀ ಕುಲಪಾಲಿಕಾ ॥ 73 ॥

ಕೀರ್ತಿರ್ಯಶಸ್ವಿನೀ ಭೂಷಾ ಭೂಷ್ಠಾ ಭೂತಪತಿಪ್ರಿಯಾ ।
ಸುಗುಣಾ ನಿರ್ಗುಣಾಽಧಿಷ್ಠಾ ನಿಷ್ಠಾ ಕಾಷ್ಠಾ ಪ್ರಕಾಶಿನೀ ॥ 74 ॥ var ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ
ಧನಿಷ್ಠಾ ಧನದಾ ಧಾನ್ಯಾ ವಸುಧಾ ಸುಪ್ರಕಾಶಿನೀ ।
ಉರ್ವೀ ಗುರ್ವೀ ಗುರುಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಷಡ್ಗುಣಾ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 75 ॥

ರಾಜ್ಞಾಮಾಜ್ಞಾ ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞಾ ಸುಗುಣಾ ನಿರ್ಗುಣಾತ್ಮಿಕಾ ।
ಮಹಾಕುಲೀನಾ ನಿಷ್ಕಾಮಾ ಸಕಾಮಾ ಕಾಮಜೀವನಾ ॥ 76 ॥

ಕಾಮದೇವಕಲಾ ರಾಮಾಽಭಿರಾಮಾ ಶಿವನರ್ತಕೀ ।
ಚಿನ್ತಾಮಣಿಃ ಕಲ್ಪಲತಾ ಜಾಗ್ರತೀ ದೀನವತ್ಸಲಾ ॥ 77 ॥

ಕಾರ್ತಿಕೀ ಕೃತ್ತಿಕಾ ಕೃತ್ಯಾ ಅಯೋಧ್ಯಾ ವಿಷಮಾ ಸಮಾ ।
ಸುಮನ್ತ್ರಾ ಮನ್ತ್ರಿಣೀ ಘೂರ್ಣಾ ಹ್ಲಾದಿನೀ ಕ್ಲೇಶನಾಶಿನೀ ॥ 78 ॥

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಜನನೀ ಹೃಷ್ಟಾ ನಿರ್ಮಾಂಸಾಮಲರೂಪಿಣೀ ।
ತಡಾಗನಿಮ್ನಜಠರಾ ಶುಷ್ಕಮಾಂಸಾಸ್ಥಿಮಾಲಿನೀ ॥ 79 ॥

ಅವನ್ತೀ ಮಧುರಾ ಹೃದ್ಯಾ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಾಪಾವನಕ್ಷಮಾ ।
ವ್ಯಕ್ತಾಽವ್ಯಕ್ತಾಽನೇಕಮೂರ್ತೀ ಶಾರಭೀ ಭೀಮನಾದಿನೀ ॥ 80 ॥

ಕ್ಷೇಮಂಕರೀ ಶಾಂಕರೀ ಚ ಸರ್ವಸಮ್ಮೋಹಕಾರಿಣೀ ।
ಊರ್ದ್ಧ್ವತೇಜಸ್ವಿನೀ ಕ್ಲಿನ್ನಾ ಮಹಾತೇಜಸ್ವಿನೀ ತಥಾ ॥ 81 ॥

ಅದ್ವೈತಾ ಯೋಗಿನೀ ಪೂಜ್ಯಾ ಸುರಭೀ ಸರ್ವಮಂಗಲಾ ।
ಸರ್ವಪ್ರಿಯಂಕರೀ ಭೋಗ್ಯಾ ಧನಿನೀ ಪಿಶಿತಾಶನಾ ॥ 82 ॥

ಭಯಂಕರೀ ಪಾಪಹರಾ ನಿಷ್ಕಲಂಕಾ ವಶಂಕರೀ ।
ಆಶಾ ತೃಷ್ಣಾ ಚನ್ದ್ರಕಲಾ ನಿದ್ರಾಣಾ ವಾಯುವೇಗಿನೀ ॥ 83 ॥

ಸಹಸ್ರಸೂರ್ಯಸಂಕಾಶಾ ಚನ್ದ್ರಕೋಟಿಸಮಪ್ರಭಾ ।
ನಿಶುಮ್ಭಶುಮ್ಭಸಂಹರ್ತ್ರೀ ರಕ್ತಬೀಜವಿನಾಶಿನೀ ॥ 84 ॥

ಮಧುಕೈಟಭಸಂಹರ್ತ್ರೀ ಮಹಿಷಾಸುರಘಾತಿನೀ ।
ವಹ್ನಿಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಸರ್ವಸತ್ತ್ವಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ ॥ 85 ॥

ಸರ್ವಾಚಾರವತೀ ಸರ್ವದೇವಕನ್ಯಾಧಿದೇವತಾ ।
ದಕ್ಷಕನ್ಯಾ ದಕ್ಷಯಜ್ಞನಾಶಿನೀ ದುರ್ಗತಾರಿಣೀ ॥ 86 ॥

ಇಜ್ಯಾ ಪೂಜ್ಯಾ ವಿಭಾ ಭೂತಿಃ ಸತ್ಕೀರ್ತಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೀ ।
ರಮ್ಭೋರೂಶ್ಚತುರಾ ರಾಕಾ ಜಯನ್ತೀ ವರುಣಾ ಕುಹೂಃ ॥ 87 ॥

ಮನಸ್ವಿನೀ ದೇವಮಾತಾ ಯಶಸ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನೀ ।
ಸಿದ್ಧಿದಾ ವೃದ್ಧಿದಾ ವೃದ್ಧಿಃ ಸರ್ವಾದ್ಯಾ ಸರ್ವದಾಯಿನೀ ॥ 88 ॥

ಆಧಾರರೂಪಿಣೀ ಧ್ಯೇಯಾ ಮೂಲಾಧಾರನಿವಾಸಿನೀ ।
ಆಜ್ಞಾ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪೂರ್ಣಮನಾ ಚನ್ದ್ರಮುಖ್ಯನುಕೂಲಿನೀ ॥ 89 ॥

ವಾವದೂಕಾ ನಿಮ್ನನಾಭಿಃ ಸತ್ಯಸನ್ಧಾ ದೃಢವ್ರತಾ ।
ಆನ್ವೀಕ್ಷಿಕೀ ದಂಡನೀತಿಸ್ತ್ರಯೀ ತ್ರಿದಿವಸುನ್ದರೀ ॥ 90 ॥

ಜ್ವಾಲಿನೀ ಜ್ವಲಿನೀ ಶೈಲತನಯಾ ವಿನ್ಧ್ಯವಾಸಿನೀ ।
ಪ್ರತ್ಯಯಾ ಖೇಚರೀ ಧೈರ್ಯಾ ತುರೀಯಾ ವಿಮಲಾಽಽತುರಾ ॥ 91 ॥

ಪ್ರಗಲ್ಭಾ ವಾರುಣೀ ಕ್ಷಾಮಾ ದರ್ಶಿನೀ ವಿಸ್ಫುಲಿಂಗಿನೀ ।
ಭಕ್ತಿಃ ಸಿದ್ಧಿಃ ಸದಾಪ್ರಾಪ್ತಿಃ ಪ್ರಕಾಮ್ಯಾ ಮಹಿಮಾಽಣಿಮಾ ॥ 92 ॥

ಈಕ್ಷಾಸಿದ್ಧಿರ್ವಶಿತ್ವಾ ಚ ಈಶಿತ್ವೋರ್ಧ್ವನಿವಾಸಿನೀ ।
ಲಘಿಮಾ ಚೈವ ಸಾವಿತ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಭುವನೇಶ್ವರೀ ॥ 93 ॥

ಮನೋಹರಾ ಚಿತಾ ದಿವ್ಯಾ ದೇವ್ಯುದಾರಾ ಮನೋರಮಾ ।
ಪಿಂಗಲಾ ಕಪಿಲಾ ಜಿಹ್ವಾ ರಸಜ್ಞಾ ರಸಿಕಾ ರಸಾ ॥ 94 ॥

ಸುಷುಮ್ನೇಡಾ ಯೋಗವತೀ ಗಾನ್ಧಾರೀ ನವಕಾನ್ತಕಾ ।
ಪಾಂಚಾಲೀ ರುಕ್ಮಿಣೀ ರಾಧಾ ರಾಧ್ಯಾ ಭಾಮಾ ಚ ರಾಧಿಕಾ ॥ 95 ॥

ಅಮೃತಾ ತುಲಸೀ ವೃನ್ದಾ ಕೈಟಭೀ ಕಪಟೇಶ್ವರೀ ।
ಉಗ್ರಚಂಡೇಶ್ವರೀ ವೀರಜನನೀ ವೀರಸುನ್ದರೀ ॥ 96 ॥

ಉಗ್ರತಾರಾ ಯಶೋದಾಖ್ಯಾ ದೇವಕೀ ದೇವಮಾನಿತಾ ।
ನಿರಂಜನಾ ಚಿತ್ರದೇವೀ ಕ್ರೋಧಿನೀ ಕುಲದೀಪಿಕಾ ॥ 97 ॥

ಕುಲರಾಗೀಶ್ವರೀ ಜ್ವಾಲಾ ಮಾತ್ರಿಕಾ ದ್ರಾವಿಣೀ ದ್ರವಾ ।
ಯೋಗೀಶ್ವರೀ ಮಹಾಮಾರೀ ಭ್ರಾಮರೀ ಬಿನ್ದುರೂಪಿಣೀ ॥ 98 ॥

ದೂತೀ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರೀ ಗುಪ್ತಾ ಬಹುಲಾ ಡಾಮರೀ ಪ್ರಭಾ ।
ಕುಬ್ಜಿಕಾ ಜ್ಞಾನಿನೀ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ಭುಶುಂಡೀ ಪ್ರಕಟಾಕೃತಿಃ ॥ 99 ॥

ದ್ರಾವಿಣೀ ಗೋಪಿನೀ ಮಾಯಾ ಕಾಮಬೀಜೇಶ್ವರೀ ಪ್ರಿಯಾ ।
ಶಾಕಮ್ಭರೀ ಕೋಕನದಾ ಸುಸತ್ಯಾ ಚ ತಿಲೋತ್ತಮಾ ॥ 100 ॥

ಅಮೇಯಾ ವಿಕ್ರಮಾ ಕ್ರೂರಾ ಸಮ್ಯಕ್ಛೀಲಾ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾ ।
ಸ್ವಸ್ತಿರ್ಹವ್ಯವಹಾ ಪ್ರೀತಿರುಕ್ಮಾ ಧೂಮ್ರಾರ್ಚಿರಂಗದಾ ॥ 101 ॥

ತಪಿನೀ ತಾಪಿನೀ ವಿಶ್ವಭೋಗದಾ ಧಾರಿಣೀ ಧರಾ ।
ತ್ರಿಖಂಡಾ ರೋಧಿನೀ ವಶ್ಯಾ ಸಕಲಾ ಶಬ್ದರೂಪಿಣೀ ॥ 102 ॥

ಬೀಜರೂಪಾ ಮಹಾಮುದ್ರಾ ವಶಿನೀ ಯೋಗರೂಪಿಣೀ ।
ಅನಂಗಕುಸುಮಾಽನಂಗಮೇಖಲಾಽನಂಗರೂಪಿಣೀ ॥ 103 ॥

ಅನಂಗಮದನಾಽನಂಗರೇಖಾಽನಂಗಕುಶೇಶ್ವರೀ ।
ಅನಂಗಮಾಲಿನೀ ಕಾಮೇಶ್ವರೀ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕಾ ॥ 104 ॥

ಸರ್ವತನ್ತ್ರಮಯೀ ಸರ್ವಮೋದಿನ್ಯಾನನ್ದರೂಪಿಣೀ ।
ವಜ್ರೇಶ್ವರೀ ಚ ಜಯಿನೀ ಸರ್ವದುಃಖಕ್ಷಯಂಕರೀ ॥ 105 ॥ var ವ್ರಜೇಶ್ವರೀ
ಷಡಂಗಯುವತೀ ಯೋಗೇಯುಕ್ತಾ ಜ್ವಾಲಾಂಶುಮಾಲಿನೀ ।
ದುರಾಶಯಾ ದುರಾಧಾರಾ ದುರ್ಜಯಾ ದುರ್ಗರೂಪಿಣೀ ॥ 106 ॥

ದುರನ್ತಾ ದುಷ್ಕೃತಿಹರಾ ದುರ್ಧ್ಯೇಯಾ ದುರತಿಕ್ರಮಾ ।
ಹಂಸೇಶ್ವರೀ ತ್ರಿಲೋಕಸ್ಥಾ ಶಾಕಮ್ಭರ್ಯನುರಾಗಿಣೀ ॥ 107 ॥

ತ್ರಿಕೋಣನಿಲಯಾ ನಿತ್ಯಾ ಪರಮಾಮೃತರಂಜಿತಾ ।
ಮಹಾವಿದ್ಯೇಶ್ವರೀ ಶ್ವೇತಾ ಭೇರುಂಡಾ ಕುಲಸುನ್ದರೀ ॥ 108 ॥

ತ್ವರಿತಾ ಭಕ್ತಿಸಂಯುಕ್ತಾ ಭಕ್ತಿವಶ್ಯಾ ಸನಾತನೀ ।
ಭಕ್ತಾನನ್ದಮಯೀ ಭಕ್ತಭಾವಿತಾ ಭಕ್ತಶಂಕರೀ ॥ 109 ॥

ಸರ್ವಸೌನ್ದರ್ಯನಿಲಯಾ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯಶಾಲಿನೀ ।
ಸರ್ವಸಮ್ಭೋಗಭವನಾ ಸರ್ವಸೌಖ್ಯಾನುರೂಪಿಣೀ ॥ 110 ॥

ಕುಮಾರೀಪೂಜನರತಾ ಕುಮಾರೀವ್ರತಚಾರಿಣೀ ।
ಕುಮಾರೀಭಕ್ತಿಸುಖಿನೀ ಕುಮಾರೀರೂಪಧಾರಿಣೀ ॥ 111 ॥

ಕುಮಾರೀಪೂಜಕಪ್ರೀತಾ ಕುಮಾರೀಪ್ರೀತಿದಪ್ರಿಯಾ ।
ಕುಮಾರೀಸೇವಕಾಸಂಗಾ ಕುಮಾರೀಸೇವಕಾಲಯಾ ॥ 112 ॥

ಆನನ್ದಭೈರವೀ ಬಾಲಭೈರವೀ ಬಟುಭೈರವೀ ।
ಶ್ಮಶಾನಭೈರವೀ ಕಾಲಭೈರವೀ ಪುರಭೈರವೀ ॥ 113 ॥

ಮಹಾಭೈರವಪತ್ನೀ ಚ ಪರಮಾನನ್ದಭೈರವೀ ।
ಸುರಾನನ್ದಭೈರವೀ ಚ ಉನ್ಮಾದಾನನ್ದಭೈರವೀ ॥ 114 ॥

ಯಜ್ಞಾನನ್ದಭೈರವೀ ಚ ತಥಾ ತರುಣಭೈರವೀ ।
ಜ್ಞಾನಾನನ್ದಭೈರವೀ ಚ ಅಮೃತಾನನ್ದಭೈರವೀ ॥ 115 ॥

ಮಹಾಭಯಂಕರೀ ತೀವ್ರಾ ತೀವ್ರವೇಗಾ ತರಸ್ವಿನೀ ।
ತ್ರಿಪುರಾ ಪರಮೇಶಾನೀ ಸುನ್ದರೀ ಪುರಸುನ್ದರೀ ॥ 116 ॥

ತ್ರಿಪುರೇಶೀ ಪಂಚದಶೀ ಪಂಚಮೀ ಪುರವಾಸಿನೀ ।
ಮಹಾಸಪ್ತದಶೀ ಚೈವ ಷೋಡಶೀ ತ್ರಿಪುರೇಶ್ವರೀ ॥ 117 ॥

ಮಹಾಂಕುಶಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಮಹಾಚಕ್ರೇಶ್ವರೀ ತಥಾ ।
ನವಚಕ್ರೇಶ್ವರೀ ಚಕ್ರೇಶ್ವರೀ ತ್ರಿಪುರಮಾಲಿನೀ ॥ 118 ॥

ರಾಜಚಕ್ರೇಶ್ವರೀ ರಾಜ್ಞೀ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ।
ಸಿನ್ದೂರಪೂರರುಚಿರಾ ಶ್ರೀಮತ್ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ॥ 119 ॥

ಸರ್ವಾಂಗಸುನ್ದರೀ ರಕ್ತಾರಕ್ತವಸ್ತ್ರೋತ್ತರೀಯಕಾ ।
ಯವಾಯಾವಕಸಿನ್ದೂರರಕ್ತಚನ್ದನಧಾರಿಣೀ ॥ 120 ॥

ಯವಾಯಾವಕಸಿನ್ದೂರರಕ್ತಚನ್ದನರೂಪಧೃಕ್ ।
ಚಮರೀ ಬಾಲಕುಟಿಲಾ ನಿರ್ಮಲಾ ಶ್ಯಾಮಕೇಶಿನೀ ॥ 121 ॥

ವಜ್ರಮೌಕ್ತಿಕರತ್ನಾಢ್ಯಾ ಕಿರೀಟಕುಂಡಲೋಜ್ಜ್ವಲಾ ।
ರತ್ನಕುಂಡಲಸಂಯುಕ್ತಾ ಸ್ಫುರದ್ಗಂಡಮನೋರಮಾ ॥ 122 ॥

ಕುಂಜರೇಶ್ವರಕುಮ್ಭೋತ್ಥಮುಕ್ತಾರಂಜಿತನಾಸಿಕಾ ।
ಮುಕ್ತಾವಿದ್ರುಮಮಾಣಿಕ್ಯಹಾರಾದ್ಯಸ್ತನಮಂಡಲಾ ॥ 123 ॥

ಸೂರ್ಯಕಾನ್ತೇನ್ದುಕಾನ್ತಾಢ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಶಾಶ್ಮಗಲಭೂಷಣಾ ।
ಬೀಜಪೂರಸ್ಫುರದ್ಬೀಜದನ್ತಪಂಕ್ತಿರನುತ್ತಮಾ ॥ 124 ॥

ಕಾಮಕೋದಂಡಕಾಭುಗ್ನಭ್ರೂಕಟಾಕ್ಷಪ್ರವರ್ಷಿಣೀ । bhugna curved
ಮಾತಂಗಕುಮ್ಭವಕ್ಷೋಜಾ ಲಸತ್ಕನಕದಕ್ಷಿಣಾ ॥ 125 ॥

ಮನೋಜ್ಞಶಷ್ಕುಲೀಕರ್ಣಾ ಹಂಸೀಗತಿವಿಡಮ್ಬಿನೀ ।
ಪದ್ಮರಾಗಾಂಗದದ್ಯೋತದ್ದೋಶ್ಚತುಷ್ಕಪ್ರಕಾಶಿನೀ ॥ 126 ॥

ಕರ್ಪೂರಾಗರುಕಸ್ತೂರೀಕುಂಕುಮದ್ರವಲೇಪಿತಾ ।
ವಿಚಿತ್ರರತ್ನಪೃಥಿವೀಕಲ್ಪಶಾಖಿತಲಸ್ಥಿತಾ ॥ 127 ॥

ರತ್ನದೀಪಸ್ಫುರದ್ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನನಿವಾಸಿನೀ ।
ಷಟ್ಚಕ್ರಭೇದನಕರೀ ಪರಮಾನನ್ದರೂಪಿಣೀ ॥ 128 ॥

ಸಹಸ್ರದಲಪದ್ಮಾನ್ತಾ ಚನ್ದ್ರಮಂಡಲವರ್ತಿನೀ ।
ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾ ಶಿವಕ್ರೋಡಾ ನಾನಾಸುಖವಿಲಾಸಿನೀ ॥ 129 ॥

ಹರವಿಷ್ಣುವಿರಿಂಚೇನ್ದ್ರಗ್ರಹನಾಯಕಸೇವಿತಾ ।
ಶಿವಾ ಶೈವಾ ಚ ರುದ್ರಾಣೀ ತಥೈವ ಶಿವನಾದಿನೀ ॥ 130 ॥

ಮಹಾದೇವಪ್ರಿಯಾ ದೇವೀ ತಥೈವಾನಂಗಮೇಖಲಾ ।
ಡಾಕಿನೀ ಯೋಗಿನೀ ಚೈವ ತಥೋಪಯೋಗಿನೀ ಮತಾ ॥ 131 ॥

ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ವೈಷ್ಣವೀ ಚ ಭ್ರಾಮರೀ ಶಿವರೂಪಿಣೀ ।
ಅಲಮ್ಬುಸಾ ಭೋಗವತೀ ಕ್ರೋಧರೂಪಾ ಸುಮೇಖಲಾ ॥ 132 ॥

ಗಾನ್ಧಾರೀ ಹಸ್ತಿಜಿಹ್ವಾ ಚ ಇಡಾ ಚೈವ ಶುಭಂಕರೀ ।
ಪಿಂಗಲಾ ದಕ್ಷಸೂತ್ರೀ ಚ ಸುಷುಮ್ನಾ ಚೈವ ಗಾನ್ಧಿನೀ ॥ 133 ॥

ಭಗಾತ್ಮಿಕಾ ಭಗಾಧಾರಾ ಭಗೇಶೀ ಭಗರೂಪಿಣೀ ।
ಲಿಂಗಾಖ್ಯಾ ಚೈವ ಕಾಮೇಶೀ ತ್ರಿಪುರಾ ಭೈರವೀ ತಥಾ ॥ 134 ॥

ಲಿಂಗಗೀತಿಸ್ಸುಗೀತಿಶ್ಚ ಲಿಂಗಸ್ಥಾ ಲಿಂಗರೂಪಧೃಕ್ ।
ಲಿಂಗಮಾಲಾ ಲಿಂಗಭವಾ ಲಿಂಗಾಲಿಂಗಾ ಚ ಪಾವಕೀ ॥ 135 ॥

ಭಗವತೀ ಕೌಶಿಕೀ ಚ ಪ್ರೇಮರೂಪಾ ಪ್ರಿಯಂವದಾ ।
ಗೃಧ್ರರೂಪೀ ಶಿವಾರೂಪಾ ಚಕ್ರೇಶೀ ಚಕ್ರರೂಪಧೃಕ್ ॥ 136 ॥ ?? ದೃಧ್ರ
ಆತ್ಮಯೋನಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಯೋನಿರ್ಜಗದ್ಯೋನಿರಯೋನಿಜಾ ।
ಭಗರೂಪಾ ಭಗಸ್ಥಾತ್ರೀ ಭಗಿನೀ ಭಗಮಾಲಿನೀ ॥ 137 ॥

ಭಗಾತ್ಮಿಕಾ ಭಗಾಧಾರಾ ರೂಪಿಣೀ ಭಗಶಾಲಿನೀ ।
ಲಿಂಗಾಭಿಧಾಯಿನೀ ಲಿಂಗಪ್ರಿಯಾ ಲಿಂಗನಿವಾಸಿನೀ ॥ 138 ॥

ಲಿಂಗಸ್ಥಾ ಲಿಂಗಿನೀ ಲಿಂಗರೂಪಿಣೀ ಲಿಂಗಸುನ್ದರೀ ।
ಲಿಂಗಗೀತಿರ್ಮಹಾಪ್ರೀತಿರ್ಭಗಗೀತಿರ್ಮಹಾಸುಖಾ ॥ 139 ॥

ಲಿಂಗನಾಮಸದಾನನ್ದಾ ಭಗನಾಮಸದಾರತಿಃ ।
ಭಗನಾಮಸದಾನನ್ದಾ ಲಿಂಗನಾಮಸದಾರತಿಃ ॥ 140 ॥

ಲಿಂಗಮಾಲಕರಾಭೂಷಾ ಭಗಮಾಲಾವಿಭೂಷಣಾ ।
ಭಗಲಿಂಗಾಮೃತವೃತಾ ಭಗಲಿಂಗಾಮೃತಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 141 ॥

ಭಗಲಿಂಗಾರ್ಚನಪ್ರೀತಾ ಭಗಲಿಂಗಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಭಗಲಿಂಗಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಭಗಲಿಂಗಸುಖಾವಹಾ ॥ 142 ॥

ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮಪ್ರೀತಾ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮಾರ್ಚಿತಾ ।
ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮಪ್ರಾಣಾ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮೋತ್ಥಿತಾ ॥ 143 ॥

ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮಸ್ನಾತಾ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಪುಷ್ಪತರ್ಪಿತಾ ।
ಸ್ವಯಮ್ಭೂಪುಷ್ಪಘಟಿತಾ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಪುಷ್ಪಧಾರಿಣೀ ॥ 144 ॥

ಸ್ವಯಮ್ಭೂಪುಷ್ಪತಿಲಕಾ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಪುಷ್ಪಚರ್ಚಿತಾ ।
ಸ್ವಯಮ್ಭೂಪುಷ್ಪನಿರತಾ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮಾಗ್ರಹಾ ॥ 145 ॥

ಸ್ವಯಮ್ಭೂಪುಷ್ಪಯಜ್ಞೇಶಾ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮಾಲಿಕಾ । var ಯಜ್ಞಾಶಾ ಯಜ್ಞಾಂಗಾ
ಸ್ವಯಮ್ಭೂಪುಷ್ಪನಿಚಿತಾ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮಾರ್ಚಿತಾ ॥ 146 ॥ var ಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ
ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮಾದಾನಲಾಲಸೋನ್ಮತ್ತಮಾನಸಾ ।
ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮಾನನ್ದಲಹರೀ ಸ್ನಿಗ್ಧದೇಹಿನೀ ॥ 147 ॥

ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮಾಧಾರಾ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮಾಕುಲಾ ।
ಸ್ವಯಮ್ಭೂಪುಷ್ಪನಿಲಯಾ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಪುಷ್ಪವಾಸಿನೀ ॥ 148 ॥

ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮಾಸ್ನಿಗ್ಧಾ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮಾತ್ಮಿಕಾ ।
ಸ್ವಯಮ್ಭೂಪುಷ್ಪಕರಿಣೀ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಪುಷ್ಪಮಾಲಿಕಾ ॥ 149 ॥

ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮನ್ಯಾಸಾ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮಪ್ರಭಾ ।
ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮಜ್ಞಾನಾ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಪುಷ್ಪಭೋಗಿನೀ ॥ 150 ॥

ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮೋಲ್ಲಾಸಾ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಪುಷ್ಪವರ್ಷಿಣೀ ।
ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮಾನನ್ದಾ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಪುಷ್ಪಪುಷ್ಪಿಣೀ ॥ 151 ॥

ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮೋತ್ಸಾಹಾ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಪುಷ್ಪರೂಪಿಣೀ ।
ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮೋನ್ಮಾದಾ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಪುಷ್ಪಸುನ್ದರೀ ॥ 152 ॥

ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮಾರಾಧ್ಯಾ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮೋದ್ಭವಾ ।
ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮಾವ್ಯಗ್ರಾ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಪುಷ್ಪಪೂರ್ಣಿತಾ ॥ 153 ॥

ಸ್ವಯಮ್ಭೂಪೂಜಕಪ್ರಾಜ್ಞಾ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಹೋತೃಮಾತ್ರಿಕಾ ।
ಸ್ವಯಮ್ಭೂದಾತೃರಕ್ಷಿತ್ರೀ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಭಕ್ತಭಾವಿಕಾ ॥ 154 ॥

ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮಪ್ರೀತಾ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಪೂಜಕಪ್ರಿಯಾ ।
ಸ್ವಯಮ್ಭೂವನ್ದಕಾಧಾರಾ ಸ್ವಯಮ್ಭೂನಿನ್ದಕಾನ್ತಕಾ ॥ 155 ॥

ಸ್ವಯಮ್ಭೂಪ್ರದಸರ್ವಸ್ವಾ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಪ್ರದಪುತ್ರಿಣೀ ।
ಸ್ವಯಮ್ಭೂಪ್ರದಸಸ್ಮೇರಾ ಸ್ವಯಮ್ಭೂತಶರೀರಿಣೀ ॥ 156 ॥

ಸರ್ವಲೋಕೋದ್ಭವಪ್ರೀತಾ ಸರ್ವಕಾಲೋದ್ಭವಾತ್ಮಿಕಾ ।
ಸರ್ವಕಾಲೋದ್ಭವೋದ್ಭಾವಾ ಸರ್ವಕಾಲೋದ್ಭವೋದ್ಭವಾ ॥ 157 ॥

ಕುನ್ದಪುಷ್ಪಸಮಾಪ್ರೀತಿಃ ಕುನ್ದಪುಷ್ಪಸಮಾರತಿಃ ।
ಕುನ್ದಗೋಲೋದ್ಭವಪ್ರೀತಾ ಕುನ್ದಗೋಲೋದ್ಭವಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 158 ॥

ಸ್ವಯಮ್ಭೂರ್ವಾ ಶಿವಾ ಶಕ್ತಾ ಪಾವಿನೀ ಲೋಕಪಾವಿನೀ ।
ಕೀರ್ತಿರ್ಯಶಸ್ವಿನೀ ಮೇಧಾ ವಿಮೇಧಾ ಸುರಸುನ್ದರೀ ॥ 159 ॥

ಅಶ್ವಿನೀ ಕೃತ್ತಿಕಾ ಪುಷ್ಯಾ ತೇಜಸ್ವೀ ಚನ್ದ್ರಮಂಡಲಾ ।
ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಪ್ರದಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಸೂಕ್ಷ್ಮಭಯವಿನಾಶಿನೀ ॥ 160 ॥

ವರದಾಽಭಯದಾ ಚೈವ ಮುಕ್ತಿಬನ್ಧವಿನಾಶಿನೀ ।
ಕಾಮುಕೀ ಕಾಮದಾ ಕ್ಷಾನ್ತಾ ಕಾಮಾಖ್ಯಾ ಕುಲಸುನ್ದರೀ ॥ 161 ॥

ಸುಖದಾ ದುಃಖದಾ ಮೋಕ್ಷಾ ಮೋಕ್ಷದಾರ್ಥಪ್ರಕಾಶಿನೀ ।
ದುಷ್ಟಾದುಷ್ಟಮತೀ ಚೈವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯವಿನಾಶಿನೀ ॥ 162 ॥

ಶುಕ್ರಧಾರಾ ಶುಕ್ರರೂಪಾ ಶುಕ್ರಸಿನ್ಧುನಿವಾಸಿನೀ ।
ಶುಕ್ರಾಲಯಾ ಶುಕ್ರಭೋಗಾ ಶುಕ್ರಪೂಜಾ ಸದಾರತಿಃ ॥ 163 ॥

ಶುಕ್ರಪೂಜ್ಯಾ ಶುಕ್ರಹೋಮಸನ್ತುಷ್ಟಾ ಶುಕ್ರವತ್ಸಲಾ ।
ಶುಕ್ರಮೂರ್ತಿಃ ಶುಕ್ರದೇಹಾ ಶುಕ್ರಪೂಜಕಪುತ್ರಿಣೀ ॥ 164 ॥

ಶುಕ್ರಸ್ಥಾ ಶುಕ್ರಿಣೀ ಶುಕ್ರಸಂಸ್ಪೃಹಾ ಶುಕ್ರಸುನ್ದರೀ ।
ಶುಕ್ರಸ್ನಾತಾ ಶುಕ್ರಕರೀ ಶುಕ್ರಸೇವ್ಯಾತಿಶುಕ್ರಿಣೀ ॥ 165 ॥

ಮಹಾಶುಕ್ರಾ ಶುಕ್ರಭವಾ ಶುಕ್ರವೃಷ್ಟಿವಿಧಾಯಿನೀ ।
ಶುಕ್ರಾಭಿಧೇಯಾ ಶುಕ್ರಾರ್ಹಾ ಶುಕ್ರವನ್ದಕವನ್ದಿತಾ ॥ 166 ॥

ಶುಕ್ರಾನನ್ದಕರೀ ಶುಕ್ರಸದಾನನ್ದವಿಧಾಯಿನೀ ।
ಶುಕ್ರೋತ್ಸಾಹಾ ಸದಾಶುಕ್ರಪೂರ್ಣಾ ಶುಕ್ರಮನೋರಮಾ ॥ 167 ॥

ಶುಕ್ರಪೂಜಕಸರ್ವಸ್ಥಾ ಶುಕ್ರನಿನ್ದಕನಾಶಿನೀ ।
ಶುಕ್ರಾತ್ಮಿಕಾ ಶುಕ್ರಸಮ್ಪಚ್ಛುಕ್ರಾಕರ್ಷಣಕಾರಿಣೀ ॥ 168 ॥

ರಕ್ತಾಶಯಾ ರಕ್ತಭೋಗಾ ರಕ್ತಪೂಜಾಸದಾರತಿಃ ।
ರಕ್ತಪೂಜ್ಯಾ ರಕ್ತಹೋಮಾ ರಕ್ತಸ್ಥಾ ರಕ್ತವತ್ಸಲಾ ॥ 169 ॥

ರಕ್ತಪೂರ್ಣಾ ರಕ್ತದೇಹಾ ರಕ್ತಪೂಜಕಪುತ್ರಿಣೀ ।
ರಕ್ತಾಖ್ಯಾ ರಕ್ತಿನೀ ರಕ್ತಸಂಸ್ಪೃಹಾ ರಕ್ತಸುನ್ದರೀ ॥ 170 ॥

ರಕ್ತಾಭಿದೇಹಾ ರಕ್ತಾರ್ಹಾ ರಕ್ತವನ್ದಕವನ್ದಿತಾ ।
ಮಹಾರಕ್ತಾ ರಕ್ತಭವಾ ರಕ್ತವೃಷ್ಟಿವಿಧಾಯಿನೀ ॥ 171 ॥

ರಕ್ತಸ್ನಾತಾ ರಕ್ತಪ್ರೀತಾ ರಕ್ತಸೇವ್ಯಾತಿರಕ್ತಿನೀ ।
ರಕ್ತಾನನ್ದಕರೀ ರಕ್ತಸದಾನನ್ದವಿಧಾಯಿನೀ ॥ 172 ॥

ರಕ್ತಾರಕ್ತಾ ರಕ್ತಪೂರ್ಣಾ ರಕ್ತಸೇವ್ಯಕ್ಷಿಣೀರಮಾ । var ರಕ್ತಸೇವ್ಯಾ ಮನೋರಮಾ
ರಕ್ತಸೇವಕಸರ್ವಸ್ವಾ ರಕ್ತನಿನ್ದಕನಾಶಿನೀ ॥ 173 ॥

ರಕ್ತಾತ್ಮಿಕಾ ರಕ್ತರೂಪಾ ರಕ್ತಾಕರ್ಷಣಕಾರಿಣೀ ।
ರಕ್ತೋತ್ಸಾಹಾ ರಕ್ತವ್ಯಗ್ರಾ ರಕ್ತಪಾನಪರಾಯಣಾ ॥ 174 ॥ var ರಕ್ತೋತ್ಸಾಹಾ ರಕ್ತಾಢ್ಯಾ
ಶೋಣಿತಾನನ್ದಜನನೀ ಕಲ್ಲೋಲಸ್ನಿಗ್ಧರೂಪಿಣೀ ।
ಸಾಧಕಾನ್ತರ್ಗತಾ ದೇವೀ ಪಾರ್ವತೀ ಪಾಪನಾಶಿನೀ ॥ 175 ॥

ಸಾಧೂನಾಂ ಹೃದಿಸಂಸ್ಥಾತ್ರೀ ಸಾಧಕಾನನ್ದಕಾರಿಣೀ ।
ಸಾಧಕಾನಾಂ ಚ ಜನನೀ ಸಾಧಕಪ್ರಿಯಕಾರಿಣೀ ॥ 176 ॥

ಸಾಧಕಪ್ರಚುರಾನನ್ದಸಮ್ಪತ್ತಿಸುಖದಾಯಿನೀ ।
ಸಾಧಕಾ ಸಾಧಕಪ್ರಾಣಾ ಸಾಧಕಾಸಕ್ತಮಾನಸಾ ॥ 177 ॥ var ಶಾರದಾ
ಸಾಧಕೋತ್ತಮಸರ್ವಸ್ವಾಸಾಧಕಾ ಭಕ್ತರಕ್ತಪಾ । var ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾ
ಸಾಧಕಾನನ್ದಸನ್ತೋಷಾ ಸಾಧಕಾರಿವಿನಾಶಿನೀ ॥ 178 ॥

ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಪರಬ್ರಹ್ಮಕುಟುಮ್ಬಿನೀ ।
ತ್ರಿಕೂಟಸ್ಥಾ ಪಂಚಕೂಟಾ ಸರ್ವಕೂಟಶರೀರಿಣೀ ॥ 179 ॥

ಸರ್ವವರ್ಣಮಯೀ ವರ್ಣಜಪಮಾಲಾವಿಧಾಯಿನೀ ।
ಇತಿ ಶ್ರೀಕಾಲಿಕಾನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ಶಿವಭಾಷಿತಮ್ ॥ 180 ॥

ಫಲಶ್ರುತಿಃ
ಗುಹ್ಯಾತ್ ಗುಹ್ಯತರಂ ಸಾಕ್ಷಾನ್ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನಮ್ ।
ಪೂಜಾಕಾಲೇ ನಿಶೀಥೇ ಚ ಸನ್ಧ್ಯಯೋರುಭಯೋರಪಿ ॥ 1 ॥

ಲಭತೇ ಗಾಣಪತ್ಯಂ ಸ ಯಃ ಪಠೇತ್ಸಾಧಕೋತ್ತಮಃ ।
ಯಃ ಪಠೇತ್ಪಾಠಯೇದ್ವಾಪಿ ಶೃಣೋತಿ ಶ್ರಾವಯೇದಪಿ ॥ 2 ॥

ಸರ್ವಪಾಪವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಸ ಯಾತಿ ಕಾಲಿಕಾಪದಮ್ ।
ಶ್ರದ್ಧಯಾಽಶ್ರದ್ಧಯಾ ವಾಪಿ ಯಃ ಕಶ್ಚಿನ್ಮಾನವಃ ಪಠೇತ್ ॥ 3 ॥

ದುರ್ಗಾದ್ದುರ್ಗತರಂ ತೀರ್ತ್ವಾ ಸ ಯಾತಿ ಕಾಲಿಕಾಪದಮ್ ।
ವನ್ಧ್ಯಾ ವಾ ಕಾಕವನ್ಧ್ಯಾ ವಾ ಮೃತಪುತ್ರಾ ಚ ಯಾಂಗನಾ ॥ 4 ॥

ಶ್ರುತ್ವಾ ಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ಪುತ್ರಾನ್ ಲಭತೇ ಚಿರಜೀವಿನಃ ।
ಯಂ ಯಂ ಕಾಮಯತೇ ಕಾಮಂ ಪಠನ್ ಸ್ತೋತ್ರಮನುತ್ತಮಮ್ ॥ 5 ॥

ದೇವೀವರಪ್ರದಾನೇನ ತಂ ತಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ನಿತ್ಯಶಃ ।
ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮೈಃ ಶುಕ್ಲೈಃ ಸುಗನ್ಧಿಕುಸುಮಾನ್ವಿತೈಃ ॥ 6 ॥

Some versions include about 50 verses in this place but they appear
to be related to tAntric practices so are omitted here
ಗುರುವಿಷ್ಣುಮಹೇಶಾನಾಮಭೇದೇನ ಮಹೇಶ್ವರೀ ।
ಸಮನ್ತಾದ್ಭಾವಯೇನ್ಮನ್ತ್ರೀ ಮಹೇಶೋ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥ 7 ॥

ಸ ಶಾಕ್ತಃ ಶಿವಭಕ್ತಶ್ಚ ಸ ಏವ ವೈಷ್ಣವೋತ್ತಮಃ ।
ಸಮ್ಪೂಜ್ಯ ಸ್ತೌತಿ ಯಃ ಕಾಲೀಮದ್ವೈತಭಾವಮಾವಹನ್ ॥ 8 ॥

ದೇವ್ಯಾನನ್ದೇನ ಸಾನನ್ದೋ ದೇವೀಭಕ್ತ್ಯೈಕಭಕ್ತಿಮಾನ್ ।
ಸ ಏವ ಧನ್ಯೋ ಯಸ್ಯಾರ್ಥೇ ಮಹೇಶೋ ವ್ಯಗ್ರಮಾನಸಃ ॥ 9 ॥

ಕಾಮಯಿತ್ವಾ ಯಥಾಕಾಮಂ ಸ್ತವಮೇನಮುದೀರಯೇತ್ ।
ಸರ್ವರೋಗೈಃ ಪರಿತ್ಯಕ್ತೋ ಜಾಯತೇ ಮದನೋಪಮಃ ॥ 10 ॥

ಚಕ್ರಂ ವಾ ಸ್ತವಮೇನಂ ವಾ ಧಾರಯೇದಂಗಸಂಗತಮ್ ।
ವಿಲಿಖ್ಯ ವಿಧಿವತ್ಸಾಧುಃ ಸ ಏವ ಕಾಲಿಕಾತನುಃ ॥ 11 ॥

ದೇವ್ಯೈ ನಿವೇದಿತಂ ಯದ್ಯತ್ತಸ್ಯಾಂಶಂ ಭಕ್ಷಯೇನ್ನರಃ ।
ದಿವ್ಯದೇಹಧರೋ ಭೂತ್ವಾ ದೇವ್ಯಾಃ ಪಾರ್ಶ್ವಧರೋ ಭವೇತ್ ॥ 12 ॥

ನೈವೇದ್ಯನಿನ್ದಕಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ನೃತ್ಯನ್ತಿ ಯೋಗಿನೀಗಣಾಃ ।
ರಕ್ತಪಾನೋದ್ಯತಾಸ್ಸರ್ವಾ ಮಾಂಸಾಸ್ಥಿಚರ್ವಣೋದ್ಯತಾಃ ॥ 13 ॥

ತಸ್ಮಾನ್ನಿವೇದಿತಂ ದೇವ್ಯೈ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಶ್ರುತ್ವಾ ಚ ಮಾನವಃ ।
ನ ನಿನ್ದೇನ್ಮನಸಾ ವಾಚಾ ಕುಷ್ಠವ್ಯಾಧಿಪರಾಙ್ಮುಖಃ ॥ 14 ॥

ಆತ್ಮಾನಂ ಕಾಲಿಕಾತ್ಮಾನಂ ಭಾವಯನ್ ಸ್ತೌತಿ ಯಃ ಶಿವಾಮ್ ।
ಶಿವೋಪಮಂ ಗುರುಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಸ ಏವ ಶ್ರೀಸದಾಶಿವಃ ॥ 15 ॥

ಯಸ್ಯಾಲಯೇ ತಿಷ್ಠತಿ ನೂನಮೇತತ್ಸ್ತೋತ್ರಂ ಭವಾನ್ಯಾ ಲಿಖಿತಂ ವಿಧಿಜ್ಞೈಃ ।
ಗೋರೋಚನಾಲಕ್ತಕಕುಂಕುಮಾಕ್ತಕರ್ಪೂರಸಿನ್ದೂರಮಧುದ್ರವೇಣ ॥ 16 ॥

ನ ತತ್ರ ಚೋರಸ್ಯ ಭಯಂ ನ ಹಾಸ್ಯೋ ನ ವೈರಿಭಿರ್ನಾಽಶನಿವಹ್ನಿಭೀತಿಃ ।
ಉತ್ಪಾತವಾಯೋರಪಿ ನಾಽತ್ರಶಂಕಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸ್ವಯಂ ತತ್ರ ವಸೇದಲೋಲಾ ॥ 17 ॥

ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠೇತ್ತದನನ್ತಪುಣ್ಯಂ ದೇವೀಪದಾಮ್ಭೋಜಪರೋ ಮನುಷ್ಯಃ ।
ವಿಧಾನಪೂಜಾಫಲಮೇವ ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮನೋರಥೋಽಸೌ ॥ 18 ॥

ಮುಕ್ತಾಃ ಶ್ರೀಚರಣಾರವಿನ್ದನಿರತಾಃ ಸ್ವರ್ಗಾಮಿನೋ ಭೋಗಿನೋ
ಬ್ರಹ್ಮೋಪೇನ್ದ್ರಶಿವಾತ್ಮಕಾರ್ಚನರತಾ ಲೋಕೇಽಪಿ ಸಂಲೇಭಿರೇ ।
ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕಮಹಾದೇವೀಪದಧ್ಯಾಯಿನೋ
ಮುಕ್ತಿರ್ಭುಕ್ತಿಮತಿಃ ಸ್ವಯಂ ಸ್ತುತಿಪರಾಭಕ್ತಿಃ ಕರಸ್ಥಾಯಿನೀ ॥ 19 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಕಾಲಿಕಾಕುಲಸರ್ವಸ್ವೇ ಹರಪರಶುರಾಮಸಂವಾದೇ
ಶ್ರೀಕಾಲಿಕಾಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read 1000 Names of Kali Maa:

1000 Names of Sri Kali | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment