Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Kali | Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi

Shri Kali Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਕਾਲੀਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥
ਕਾਲਿਕਾਕੁਲਸਰ੍ਵਸ੍ਵੇ

ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ । ॐ ਸ਼੍ਰੀਗੁਰੁਭ੍ਯੋ ਨਮਃ ।

ਕਥਿਤੋऽਯਂ ਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰਃ ਸਰ੍ਵਮਨ੍ਤ੍ਰੋਤ੍ਤਮੋਤ੍ਤਮਃ ।
ਯਮਾਸਾਦ੍ਯ ਮਯਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਮੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਪਦਮੁਤ੍ਤਮਮ੍ ॥ ੧ ॥

ਸਂਯੁਕ੍ਤਃ ਪਰਯਾ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਯਥੋਕ੍ਤਵਿਧਿਨਾ ਭਵਾਨ੍ ।
ਕੁਰੁਤਾਮਰ੍ਚਨਂ ਦੇਵ੍ਯਾਃ ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਵਿਜਿਗੀਸ਼ਯਾ ॥ ੨ ॥

ਸ਼੍ਰੀਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਉਵਾਚ
ਪ੍ਰਸਨ੍ਨੋ ਯਦਿ ਮੇ ਦੇਵਃ ਪਰਮੇਸ਼ਃ ਪੁਰਾਤਨਃ ।
ਰਹਸ੍ਯਂ ਪਰਯਾ ਦੇਵ੍ਯਾਃ ਕਪਯਾ ਕਥਯ ਪ੍ਰਭੋ ॥ ੩ ॥

ਯਥਾਰ੍ਚਨਂ ਵਿਨਾ ਹੋਮਂ ਵਿਨਾ ਨ੍ਯਾਸਂ ਵਿਨਾਬਲਿਮ੍ ।
ਵਿਨਾ ਗਨ੍ਧਂ ਵਿਨਾ ਪੁਸ਼੍ਪਂ ਵਿਨਾ ਨਿਤ੍ਯੋਦਿਤਕ੍ਰਿਯਾ ॥ ੪ ॥

ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮਂ ਵਿਨਾ ਧ੍ਯਾਨਂ ਵਿਨਾ ਭੂਤਵਿਸ਼ੋਧਨਮ੍ ।
ਵਿਨਾ ਜਾਪ੍ਯਂ ਵਿਨਾ ਦਾਨਂ ਵਿਨਾ ਕਾਲੀ ਪ੍ਰਸੀਦਤਿ ॥ ੫ ॥

ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਙ੍ਕਰ ਉਵਾਚ ।
ਪਸ਼੍ਟਂ ਤ੍ਵਯੋਤ੍ਤਮਂ ਪ੍ਰਾਜ੍ਞ ਭਗੁਵਂਸ਼ਵਿਵਰ੍ਧਨਮ੍ ।
ਭਕ੍ਤਾਨਾਮਪਿ ਭਕ੍ਤੋऽਸਿ ਤ੍ਵਮੇਵਂ ਸਾਧਯਿਸ਼੍ਯਸਿ ॥ ੬ ॥

ਦੇਵੀਂ ਦਾਨਵਕੋਟਿਘ੍ਨੀਂ ਲੀਲਯਾ ਰੁਧਿਰਪ੍ਰਿਯਾਮ੍ ।
ਸਦਾ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਪ੍ਰਿਯਾਮੁਗ੍ਰਾਂ ਕਾਮਕੌਤੁਕਲਾਲਸਾਮ੍ ॥ ੭ ॥

ਸਰ੍ਵਦਾऽऽਨਨ੍ਦਹਦਯਾਂ ਵਾਸਵ੍ਯਾਸਕ੍ਤਮਾਨਸਾਮ੍ ।
ਮਾਧ੍ਵੀਕਮਤ੍ਸ੍ਯਮਾਂਸਾਦਿਰਾਗਿਣੀਂ ਰੁਧਿਰਪ੍ਰਿਯਾਮ੍ ॥ ੮ ॥

ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਵਾਸਿਨੀਂ ਪ੍ਰੇਤਗਣਨਤ੍ਯਮਹੋਤ੍ਸਵਾਮ੍ ।
ਯੋਗਪ੍ਰਭਾਂ ਯੋਗਿਨੀਸ਼ਾਂ ਯੋਗੀਨ੍ਦ੍ਰਹਦਯੇ ਸ੍ਥਿਤਾਂ ॥ ੯ ॥

ਤਾਮੁਗ੍ਰਕਾਲਿਕਾਂ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦਯਿਤੁਮਰ੍ਹਸਿ ।
ਤਸ੍ਯਾਃ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਮਹਾਪੁਣ੍ਯਂ ਸ੍ਵਯਂ ਕਾਲ੍ਯਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤਮ੍ ॥ ੧੦ ॥

ਤਵ ਤਤ੍ਕਥਯਿਸ਼੍ਯਾਮਿ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਵਤ੍ਸਾਵਧਾਰਯ ।
ਗੋਪਨੀਯਂ ਪ੍ਰਯਤ੍ਨੇਨ ਪਠਨੀਯਂ ਪਰਾਤ੍ਪਰਮ੍ ॥ ੧੧ ॥

ਯਸ੍ਯੈਕਕਾਲਪਠਨਾਤ੍ਸਰ੍ਵੇ ਵਿਘ੍ਨਾਃ ਸਮਾਕੁਲਾਃ ।
ਨਸ਼੍ਯਨ੍ਤਿ ਦਹਨੇ ਦੀਪ੍ਤੇ ਪਤਙ੍ਗਾ ਇਵ ਸਰ੍ਵਤਃ ॥ ੧੨ ॥

ਗਦ੍ਯਪਦ੍ਯਮਯੀ ਵਾਣੀ ਤਸ੍ਯ ਗਙ੍ਗਾਪ੍ਰਵਾਹਵਤ੍ ।
ਤਸ੍ਯ ਦਰ੍ਸ਼ਨਮਾਤ੍ਰੇਣ ਵਾਦਿਨੋ ਨਿਸ਼੍ਪ੍ਰਭਾ ਮਤਾਃ ॥ ੧੩ ॥

ਰਾਜਾਨੋऽਪਿ ਚ ਦਾਸਤ੍ਵਂ ਭਜਨ੍ਤਿ ਚ ਪਰੇ ਜਨਾਃ ।
ਤਸ੍ਯ ਹਸ੍ਤੇ ਸਦੈਵਾਸ੍ਤਿ ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਰ੍ਨ ਸਂਸ਼ਯਃ ॥ ੧੪ ॥

ਨਿਸ਼ੀਥੇ ਮੁਕ੍ਤਯੇ ਸ਼ਮ੍ਭੁਰ੍ਨਗ੍ਨਃ ਸ਼ਕ੍ਤਿਸਮਨ੍ਵਿਤਃ ।
ਮਨਸਾ ਚਿਨ੍ਤਯੇਤ੍ਕਾਲੀਂ ਮਹਾਕਾਲੀਤਿ ਲਾਲਿਤਾਮ੍ ॥ ੧੫ ॥

ਪਠੇਤ੍ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਾਖ੍ਯਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਮੋਕ੍ਸ਼ਸ੍ਯ ਸਾਧਨਮ੍ ।
ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾ ਕਾਲਿਕਾ ਤਸ੍ਯ ਪੁਤ੍ਰਤ੍ਵੇਨਾਨੁਕਮ੍ਪਤੇ ॥ ੧੬ ॥

ਵੇਧਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਸ੍ਮਤੇਰ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਕੁਸੁਮੈਃ ਪੂਜਿਤਾ ਪਰਾ ।
ਪ੍ਰਸੀਦਤਿ ਤਥਾ ਕਾਲੀ ਯਥਾਨੇਨ ਪ੍ਰਸੀਦਤਿ ॥ ੧੭ ॥

ॐ ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਕਾਲਿਕਾਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ
ਮਹਾਕਾਲਭੈਰਵ ऋਸ਼ਿਃ
ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ ਛਨ੍ਦਃ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਕਾਲਿਕਾ ਦੇਵਤਾ
ਮਹਾਕਾਲਿਕਾਪ੍ਰਸਾਦਸਿਦ੍ਧ੍ਯਰ੍ਥੇ ਜਪੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ॥

ਧ੍ਯਾਨਮ੍ ।
ਸ਼ਵਾਰੂਢਾਂ ਮਹਾਭੀਮਾਂ ਘੋਰਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਾਂ ਹਸਨ੍ਮੁਖੀਮ੍ ।
ਚਤੁਰ੍ਭੁਜਾਂ ਖਡ੍ਗਮੁਣ੍ਡਵਰਾਭਯਕਰਾਂ ਸ਼ਿਵਾਮ੍ ॥

ਮੁਣ੍ਡਮਾਲਾਧਰਾਂ ਦੇਵੀਂ ਲੋਲਜ੍ਜਿਹ੍ਵਾਂ ਦਿਗਮ੍ਬਰਾਮ੍ ।
ਏਵਂ ਸਞ੍ਚਿਨ੍ਤਯੇਤ੍ਕਾਲੀਂ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਾਲਯਵਾਸਿਨੀਮ੍ ॥

ਅਥ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ।
।ॐ ਕ੍ਰੀਂ ਮਹਾਕਾਲ੍ਯੈ ਨਮਃ ॥

ॐ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਕਾਲਿਕਾ ਕਾਲੀ ਭਦ੍ਰਕਾਲੀ ਕਪਾਲਿਨੀ ।
ਗੁਹ੍ਯਕਾਲੀ ਮਹਾਕਾਲੀ ਕੁਰੁਕੁਲ੍ਲਾ ਵਿਰੋਧਿਨੀ ॥ ੧੮ ॥

ਕਾਲਿਕਾ ਕਾਲਰਾਤ੍ਰਿਸ਼੍ਚ ਮਹਾਕਾਲਨਿਤਮ੍ਬਿਨੀ ।
ਕਾਲਭੈਰਵਭਾਰ੍ਯਾ ਚ ਕੁਲਵਰ੍ਤ੍ਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੯ ॥

ਕਾਮਦਾ ਕਾਮਿਨੀ ਕਾਮ੍ਯਾ ਕਾਮਨੀਯਸ੍ਵਭਾਵਿਨੀ ।
ਕਸ੍ਤੂਰੀਰਸਨੀਲਾਙ੍ਗੀ ਕੁਞ੍ਜਰੇਸ਼੍ਵਰਗਾਮਿਨੀ ॥ ੨੦ ॥

ਕਕਾਰਵਰ੍ਣਸਰ੍ਵਾਙ੍ਗੀ ਕਾਮਿਨੀ ਕਾਮਸੁਨ੍ਦਰੀ ।
ਕਾਮਾਰ੍ਤਾ ਕਾਮਰੂਪਾ ਚ ਕਾਮਧੇਨੁਃ ਕਲਾਵਤੀ ॥ ੨੧ ॥

ਕਾਨ੍ਤਾ ਕਾਮਸ੍ਵਰੂਪਾ ਚ ਕਾਮਾਖ੍ਯਾ ਕੁਲਪਾਲਿਨੀ ।
ਕੁਲੀਨਾ ਕੁਲਵਤ੍ਯਮ੍ਬਾ ਦੁਰ੍ਗਾ ਦੁਰ੍ਗਾਰ੍ਤਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੨੨ ॥

ਕੌਮਾਰੀ ਕੁਲਜਾ ਕਸ਼੍ਣਾ ਕਸ਼੍ਣਦੇਹਾ ਕਸ਼ੋਦਰੀ ।
ਕਸ਼ਾਙ੍ਗੀ ਕੁਲਿਸ਼ਾਙ੍ਗੀ ਚ ਕ੍ਰੀਙ੍ਕਾਰੀ ਕਮਲਾ ਕਲਾ ॥ ੨੩ ॥

ਕਰਾਲਾਸ੍ਯਾ ਕਰਾਲੀ ਚ ਕੁਲਕਾਨ੍ਤਾऽਪਰਾਜਿਤਾ ।
ਉਗ੍ਰਾ ਚੋਗ੍ਰਪ੍ਰਭਾ ਦੀਪ੍ਤਾ ਵਿਪ੍ਰਚਿਤ੍ਤਾ ਮਹਾਬਲਾ ॥ ੨੪ ॥

ਨੀਲਾ ਘਨਾ ਬਲਾਕਾ ਚ ਮਾਤ੍ਰਾਮੁਦ੍ਰਾਪਿਤਾऽਸਿਤਾ ।
ਬ੍ਰਾਹ੍ਮੀ ਨਾਰਾਯਣੀ ਭਦ੍ਰਾ ਸੁਭਦ੍ਰਾ ਭਕ੍ਤਵਤ੍ਸਲਾ ॥ ੨੫ ॥

ਮਾਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ਚ ਚਾਮੁਣ੍ਡਾ ਵਾਰਾਹੀ ਨਾਰਸਿਂਹਿਕਾ ।
ਵਜ੍ਰਾਙ੍ਗੀ ਵਜ੍ਰਕਙ੍ਕਾਲੀ ਨਮੁਣ੍ਡਸ੍ਰਗ੍ਵਿਣੀ ਸ਼ਿਵਾ ॥ ੨੬ ॥

ਮਾਲਿਨੀ ਨਰਮੁਣ੍ਡਾਲੀ ਗਲਦ੍ਰਕ੍ਤਵਿਭੂਸ਼ਣਾ ।
ਰਕ੍ਤਚਨ੍ਦਨਸਿਕ੍ਤਾਙ੍ਗੀ ਸਿਨ੍ਦੂਰਾਰੁਣਮਸ੍ਤਕਾ ॥ ੨੭ ॥

ਘੋਰਰੂਪਾ ਘੋਰਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਾ ਘੋਰਾਘੋਰਤਰਾ ਸ਼ੁਭਾ ।
ਮਹਾਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਾ ਮਹਾਮਾਯਾ ਸੁਦਤੀ ਯੁਗਦਨ੍ਤੁਰਾ ॥ ੨੮ ॥

ਸੁਲੋਚਨਾ ਵਿਰੂਪਾਕ੍ਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਾਲਾਕ੍ਸ਼ੀ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨਾ ।
ਸ਼ਾਰਦੇਨ੍ਦੁਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾਸ੍ਯਾ ਸ੍ਫੁਰਤ੍ਸ੍ਮੇਰਾਮ੍ਬੁਜੇਕ੍ਸ਼ਣਾ ॥ ੨੯ ॥

ਅਟ੍ਟਹਾਸਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾਸ੍ਯਾ ਸ੍ਮੇਰਵਕ੍ਤ੍ਰਾ ਸੁਭਾਸ਼ਿਣੀ ।
ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਪਦ੍ਮਵਦਨਾ ਸ੍ਮਿਤਾਸ੍ਯਾ ਪ੍ਰਿਯਭਾਸ਼ਿਣਿ ॥ ੩੦ ॥

ਕੋਟਰਾਕ੍ਸ਼ੀ ਕੁਲਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਾ ਮਹਤੀ ਬਹੁਭਾਸ਼ਿਣੀ ।
ਸੁਮਤਿਃ ਕੁਮਤਿਸ਼੍ਚਣ੍ਡਾ ਚਣ੍ਡਮੁਣ੍ਡਾਤਿਵੇਗਿਨੀ ॥ ੩੧ ॥

ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਾ ਚਣ੍ਡਿਕਾ ਚਣ੍ਡੀ ਚਰ੍ਚਿਕਾ ਚਣ੍ਡਵੇਗਿਨੀ ।
ਸੁਕੇਸ਼ੀ ਮੁਕ੍ਤਕੇਸ਼ੀ ਚ ਦੀਰ੍ਘਕੇਸ਼ੀ ਮਹਤ੍ਕਚਾ ॥ ੩੨ ॥

ਪ੍ਰੇਤਦੇਹਾ ਕਰ੍ਣਪੂਰਾ ਪ੍ਰੇਤਪਾਣਿਸੁਮੇਖਲਾ ।
ਪ੍ਰੇਤਾਸਨਾ ਪ੍ਰਿਯਪ੍ਰੇਤਾ ਪ੍ਰੇਤਭੂਮਿਕਤਾਲਯਾ ॥ ੩੩ ॥

ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਵਾਸਿਨੀ ਪੁਣ੍ਯਾ ਪੁਣ੍ਯਦਾ ਕੁਲਪਣ੍ਡਿਤਾ ।
ਪੁਣ੍ਯਾਲਯਾ ਪੁਣ੍ਯਦੇਹਾ ਪੁਣ੍ਯਸ਼੍ਲੋਕੀ ਚ ਪਾਵਨੀ ॥ ੩੪ ॥

ਪੁਤ੍ਰਾ ਪਵਿਤ੍ਰਾ ਪਰਮਾ ਪੁਰਾਪੁਣ੍ਯਵਿਭੂਸ਼ਣਾ ।
ਪੁਣ੍ਯਨਾਮ੍ਨੀ ਭੀਤਿਹਰਾ ਵਰਦਾ ਖਡ੍ਗਪਾਣਿਨੀ ॥ ੩੫ ॥

ਨਮੁਣ੍ਡਹਸ੍ਤਸ਼ਸ੍ਤਾ ਚ ਛਿਨ੍ਨਮਸ੍ਤਾ ਸੁਨਾਸਿਕਾ ।
ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾ ਸ਼੍ਯਾਮਲਾ ਸ਼੍ਯਾਮਾ ਸ਼ਾਨ੍ਤਾ ਪੀਨੋਨ੍ਨਤਸ੍ਤਨੀ ॥ ੩੬ ॥

ਦਿਗਮ੍ਬਰਾ ਘੋਰਰਾਵਾ ਸਕ੍ਕਾਨ੍ਤਾ ਰਕ੍ਤਵਾਹਿਨੀ ।
ਘੋਰਰਾਵਾ ਸ਼ਿਵਾ ਖਡ੍ਗਾ ਵਿਸ਼ਙ੍ਕਾ ਮਦਨਾਤੁਰਾ ॥ ੩੭ ॥

ਮਤ੍ਤਾ ਪ੍ਰਮਤ੍ਤਾ ਪ੍ਰਮਦਾ ਸੁਧਾਸਿਨ੍ਧੁਨਿਵਾਸਿਨੀ ।
ਅਤਿਮਤ੍ਤਾ ਮਹਾਮਤ੍ਤਾ ਸਰ੍ਵਾਕਰ੍ਸ਼ਣਕਾਰਿਣੀ ॥ ੩੮ ॥

ਗੀਤਪ੍ਰਿਯਾ ਵਾਦ੍ਯਰਤਾ ਪ੍ਰੇਤਨਤ੍ਯਪਰਾਯਣਾ ।
ਚਤੁਰ੍ਭੁਜਾ ਦਸ਼ਭੁਜਾ ਅਸ਼੍ਟਾਦਸ਼ਭੁਜਾ ਤਥਾ ॥ ੩੯ ॥

ਕਾਤ੍ਯਾਯਨੀ ਜਗਨ੍ਮਾਤਾ ਜਗਤੀ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਜਗਦ੍ਬਨ੍ਧੁਰ੍ਜਗਦ੍ਧਾਤ੍ਰੀ ਜਗਦਾਨਨ੍ਦਕਾਰਿਣੀ ॥ ੪੦ ॥

ਜਨ੍ਮਮਯੀ ਹੈਮਵਤੀ ਮਹਾਮਾਯਾ ਮਹਾਮਹਾ ।
ਨਾਗਯਜ੍ਞੋਪਵੀਤਾਙ੍ਗੀ ਨਾਗਿਨੀ ਨਾਗਸ਼ਾਯਿਨੀ ॥ ੪੧ ॥

ਨਾਗਕਨ੍ਯਾ ਦੇਵਕਨ੍ਯਾ ਗਨ੍ਧਰ੍ਵੀ ਕਿਨ੍ਨਰੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਮੋਹਰਾਤ੍ਰੀ ਮਹਾਰਾਤ੍ਰੀ ਦਾਰੁਣਾ ਭਾਸੁਰਾਮ੍ਬਰਾ ॥ ੪੨ ॥

ਵਿਦ੍ਯਾਧਰੀ ਵਸੁਮਤੀ ਯਕ੍ਸ਼ਿਣੀ ਯੋਗਿਨੀ ਜਰਾ ।
ਰਾਕ੍ਸ਼ਸੀ ਡਾਕਿਨੀ ਵੇਦਮਯੀ ਵੇਦਵਿਭੂਸ਼ਣਾ ॥ ੪੩ ॥

ਸ਼੍ਰੁਤਿਃ ਸ੍ਮਤਿਰ੍ਮਹਾਵਿਦ੍ਯਾ ਗੁਹ੍ਯਵਿਦ੍ਯਾ ਪੁਰਾਤਨੀ ।
ਚਿਨ੍ਤ੍ਯਾऽਚਿਨ੍ਤ੍ਯਾ ਸ੍ਵਧਾ ਸ੍ਵਾਹਾ ਨਿਦ੍ਰਾ ਤਨ੍ਦ੍ਰਾ ਚ ਪਾਰ੍ਵਤੀ ॥ ੪੪ ॥

ਅਪਰ੍ਣਾ ਨਿਸ਼੍ਚਲਾ ਲੋਲਾ ਸਰ੍ਵਵਿਦ੍ਯਾ ਤਪਸ੍ਵਿਨੀ ।
ਗਙ੍ਗਾ ਕਾਸ਼ੀ ਸ਼ਚੀ ਸੀਤਾ ਸਤੀ ਸਤ੍ਯਪਰਾਯਣਾ ॥ ੪੫ ॥

ਨੀਤਿਸ੍ਸੁਨੀਤਿਸ੍ਸੁਰੁਚਿਸ੍ਤੁਸ਼੍ਟਿਃ ਪੁਸ਼੍ਟਿਰ੍ਧਤਿਃ ਕ੍ਸ਼ਮਾ ।
ਵਾਣੀ ਬੁਦ੍ਧਿਰ੍ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਰ੍ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਰ੍ਨੀਲਸਰਸ੍ਵਤੀ ॥ ੪੬ ॥

ਸ੍ਰੋਤਸ੍ਵਤੀ ਸਰਸ੍ਵਤੀ ਮਾਤਙ੍ਗੀ ਵਿਜਯਾ ਜਯਾ ।
ਨਦੀ ਸਿਨ੍ਧੁਃ ਸਰ੍ਵਮਯੀ ਤਾਰਾ ਸ਼ੂਨ੍ਯਨਿਵਾਸਿਨੀ ॥ ੪੭ ॥

ਸ਼ੁਦ੍ਧਾ ਤਰਙ੍ਗਿਣੀ ਮੇਧਾ ਲਾਕਿਨੀ ਬਹੁਰੂਪਿਣੀ ।
ਸ੍ਥੂਲਾ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਾ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਤਰਾ ਭਗਵਤ੍ਯਨੁਰੂਪਿਣੀ ॥ ੪੮ ॥

ਪਰਮਾਣੁਸ੍ਵਰੂਪਾ ਚ ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ।
ਸਦਾਨਨ੍ਦਮਯੀ ਸਤ੍ਯਾ ਸਰ੍ਵਾਨਨ੍ਦਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੪੯ ॥

ਸੁਨਨ੍ਦਾ ਨਨ੍ਦਿਨੀ ਸ੍ਤੁਤ੍ਯਾ ਸ੍ਤਵਨੀਯਸ੍ਵਭਾਵਿਨੀ ।
ਰਙ੍ਗਿਣੀ ਟਙ੍ਕਿਨੀ ਚਿਤ੍ਰਾ ਵਿਚਿਤ੍ਰਾ ਚਿਤ੍ਰਰੂਪਿਣੀ ॥ ੫੦ ॥

ਪਦ੍ਮਾ ਪਦ੍ਮਾਲਯਾ ਪਦ੍ਮਮੁਖੀ ਪਦ੍ਮਵਿਭੂਸ਼ਣਾ ।
ਡਾਕਿਨੀ ਸ਼ਾਕਿਨੀ ਕ੍ਸ਼ਾਨ੍ਤਾ ਰਾਕਿਣੀ ਰੁਧਿਰਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੫੧ ॥

ਭ੍ਰਾਨ੍ਤਿਰ੍ਭਵਾਨੀ ਰੁਦ੍ਰਾਣੀ ਮਡਾਨੀ ਸ਼ਤ੍ਰੁਮਰ੍ਦਿਨੀ ।
ਉਪੇਨ੍ਦ੍ਰਾਣੀ ਮਹੇਨ੍ਦ੍ਰਾਣੀ ਜ੍ਯੋਤ੍ਸ੍ਨਾ ਚਨ੍ਦ੍ਰਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੫੨ ॥

ਸੂਰ੍ਯਾਤ੍ਮਿਕਾ ਰੁਦ੍ਰਪਤ੍ਨੀ ਰੌਦ੍ਰੀ ਸ੍ਤ੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਤਿਃ ਪੁਮਾਨ੍ ।
ਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਿਰ੍ਮਤਿਰ੍ਮਾਤਾ ਭਕ੍ਤਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਿਃ ਪਤਿਵ੍ਰਤਾ ॥ ੫੩ ॥

ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਵਰੀ ਸਰ੍ਵਮਾਤਾ ਸ਼ਰ੍ਵਾਣੀ ਹਰਵਲ੍ਲਭਾ ।
ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਾ ਸਿਦ੍ਧਿਦਾ ਸਿਦ੍ਧਾ ਭਵ੍ਯਾ ਭਾਵ੍ਯਾ ਭਯਾਪਹਾ ॥ ੫੪ ॥

ਕਰ੍ਤ੍ਰੀ ਹਰ੍ਤ੍ਰੀ ਪਾਲਯਿਤ੍ਰੀ ਸ਼ਰ੍ਵਰੀ ਤਾਮਸੀ ਦਯਾ ।
ਤਮਿਸ੍ਰਾ ਤਾਮਸੀ ਸ੍ਥਾਣੁਃ ਸ੍ਥਿਰਾ ਧੀਰਾ ਤਪਸ੍ਵਿਨੀ ॥ ੫੫ ॥

ਚਾਰ੍ਵਙ੍ਗੀ ਚਞ੍ਚਲਾ ਲੋਲਜਿਹ੍ਵਾ ਚਾਰੁਚਰਿਤ੍ਰਿਣੀ ।
ਤ੍ਰਪਾ ਤ੍ਰਪਾਵਤੀ ਲਜ੍ਜਾ ਵਿਲਜ੍ਜਾ ਹਰਯੌਵਤੀ ॥ ੫੬ ॥ var ਹ੍ਰੀ ਰਜੋਵਤੀ
ਸਤ੍ਯਵਤੀ ਧਰ੍ਮਨਿਸ਼੍ਠਾ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਾ ਨਿਸ਼੍ਠੁਰਵਾਦਿਨੀ ।
ਗਰਿਸ਼੍ਠਾ ਦੁਸ਼੍ਟਸਂਹਰ੍ਤ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼੍ਟਾ ਸ਼੍ਰੇਯਸੀ ਘਣਾ ॥ ੫੭ ॥

ਭੀਮਾ ਭਯਾਨਕਾ ਭੀਮਨਾਦਿਨੀ ਭੀਃ ਪ੍ਰਭਾਵਤੀ ।
ਵਾਗੀਸ਼੍ਵਰੀ ਸ਼੍ਰੀਰ੍ਯਮੁਨਾ ਯਜ੍ਞਕਰ੍ਤ੍ਰੀ ਯਜੁਃਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੫੮ ॥

ऋਕ੍ਸਾਮਾਥਰ੍ਵਨਿਲਯਾ ਰਾਗਿਣੀ ਸ਼ੋਭਨਾ ਸੁਰਾ । ?? ਸ਼ੋਭਨਸ੍ਵਰਾ
ਕਲਕਣ੍ਠੀ ਕਮ੍ਬੁਕਣ੍ਠੀ ਵੇਣੁਵੀਣਾਪਰਾਯਣਾ ॥ ੫੯ ॥

ਵਂਸ਼ਿਨੀ ਵੈਸ਼੍ਣਵੀ ਸ੍ਵਚ੍ਛਾ ਧਾਤ੍ਰੀ ਤ੍ਰਿਜਗਦੀਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਮਧੁਮਤੀ ਕੁਣ੍ਡਲਿਨੀ ऋਦ੍ਧਿਃ ਸ਼ੁਦ੍ਧਿਃ ਸ਼ੁਚਿਸ੍ਮਿਤਾ ॥ ੬੦ ॥

ਰਮ੍ਭੋਰ੍ਵਸ਼ੀ ਰਤੀ ਰਾਮਾ ਰੋਹਿਣੀ ਰੇਵਤੀ ਮਖਾ ।
ਸ਼ਙ੍ਖਿਨੀ ਚਕ੍ਰਿਣੀ ਕਸ਼੍ਣਾ ਗਦਿਨੀ ਪਦ੍ਮਿਨੀ ਤਥਾ ॥ ੬੧ ॥

ਸ਼ੂਲਿਨੀ ਪਰਿਘਾਸ੍ਤ੍ਰਾ ਚ ਪਾਸ਼ਿਨੀ ਸ਼ਾਰ੍ਙ੍ਗਪਾਣਿਨੀ ।
ਪਿਨਾਕਧਾਰਿਣੀ ਧੂਮ੍ਰਾ ਸੁਰਭੀ ਵਨਮਾਲਿਨੀ ॥ ੬੨ ॥

ਰਥਿਨੀ ਸਮਰਪ੍ਰੀਤਾ ਵੇਗਿਨੀ ਰਣਪਣ੍ਡਿਤਾ ।
ਜਟਿਨੀ ਵਜ੍ਰਿਣੀ ਨੀਲਾ ਲਾਵਣ੍ਯਾਮ੍ਬੁਦਚਨ੍ਦ੍ਰਿਕਾ ॥ ੬੩ ॥

ਬਲਿਪ੍ਰਿਯਾ ਸਦਾਪੂਜ੍ਯਾ ਦੈਤ੍ਯੇਨ੍ਦ੍ਰਮਥਿਨੀ ਤਥਾ ।
ਮਹਿਸ਼ਾਸੁਰਸਂਹਰ੍ਤ੍ਰੀ ਕਾਮਿਨੀ ਰਕ੍ਤਦਨ੍ਤਿਕਾ ॥ ੬੪ ॥

ਰਕ੍ਤਪਾ ਰੁਧਿਰਾਕ੍ਤਾਙ੍ਗੀ ਰਕ੍ਤਖਰ੍ਪਰਧਾਰਿਣੀ ।
ਰਕ੍ਤਪ੍ਰਿਯਾ ਮਾਂਸਰੁਚਿਰ੍ਵਾਸਵਾਸਕ੍ਤਮਾਨਸਾ ॥ ੬੫ ॥

ਗਲਚ੍ਛੋਣਿਤਮੁਣ੍ਡਾਲੀ ਕਣ੍ਠਮਾਲਾਵਿਭੂਸ਼ਣਾ ।
ਸ਼ਵਾਸਨਾ ਚਿਤਾਨ੍ਤਸ੍ਥਾ ਮਹੇਸ਼ੀ ਵਸ਼ਵਾਹਿਨੀ ॥ ੬੬ ॥

ਵ੍ਯਾਘ੍ਰਤ੍ਵਗਮ੍ਬਰਾ ਚੀਨਚੈਲਿਨੀ ਸਿਂਹਵਾਹਿਨੀ ।
ਵਾਮਦੇਵੀ ਮਹਾਦੇਵੀ ਗੌਰੀ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਭਾਮਿਨੀ ॥ ੬੭ ॥

ਬਾਲਿਕਾ ਤਰੁਣੀ ਵਦ੍ਧਾ ਵਦ੍ਧਮਾਤਾ ਜਰਾਤੁਰਾ ।
ਸੁਭ੍ਰੂਰ੍ਵਿਲਾਸਿਨੀ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਾਦਿਨੀ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣੀ ਸਤੀ ॥ ੬੮ ॥

ਸੁਪ੍ਤਵਤੀ ਚਿਤ੍ਰਲੇਖਾ ਲੋਪਾਮੁਦ੍ਰਾ ਸੁਰੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਅਮੋਘਾऽਰੁਨ੍ਧਤੀ ਤੀਕ੍ਸ਼੍ਣਾ ਭੋਗਵਤ੍ਯਨੁਰਾਗਿਣੀ ॥ ੬੯ ॥

ਮਨ੍ਦਾਕਿਨੀ ਮਨ੍ਦਹਾਸਾ ਜ੍ਵਾਲਾਮੁਖ੍ਯऽਸੁਰਾਨ੍ਤਕਾ । ਜ੍ਵਾਲਾਮੁਖੀ+ਅਸੁਰਾਨ੍ਤਕਾ
ਮਾਨਦਾ ਮਾਨਿਨੀ ਮਾਨ੍ਯਾ ਮਾਨਨੀਯਾ ਮਦਾਤੁਰਾ ॥ ੭੦ ॥

ਮਦਿਰਾਮੇਦੁਰੋਨ੍ਮਾਦਾ ਮੇਧ੍ਯਾ ਸਾਧ੍ਯਾ ਪ੍ਰਸਾਦਿਨੀ ।
ਸੁਮਧ੍ਯਾऽਨਨ੍ਤਗੁਣਿਨੀ ਸਰ੍ਵਲੋਕੋਤ੍ਤਮੋਤ੍ਤਮਾ ॥ ੭੧ ॥

ਜਯਦਾ ਜਿਤ੍ਵਰੀ ਜੈਤ੍ਰੀ ਜਯਸ਼੍ਰੀਰ੍ਜਯਸ਼ਾਲਿਨੀ ।
ਸੁਖਦਾ ਸ਼ੁਭਦਾ ਸਤ੍ਯਾ ਸਭਾਸਙ੍ਕ੍ਸ਼ੋਭਕਾਰਿਣੀ ॥ ੭੨ ॥

ਸ਼ਿਵਦੂਤੀ ਭੂਤਿਮਤੀ ਵਿਭੂਤਿਰ੍ਭੂਸ਼ਣਾਨਨਾ ।
ਕੌਮਾਰੀ ਕੁਲਜਾ ਕੁਨ੍ਤੀ ਕੁਲਸ੍ਤ੍ਰੀ ਕੁਲਪਾਲਿਕਾ ॥ ੭੩ ॥

ਕੀਰ੍ਤਿਰ੍ਯਸ਼ਸ੍ਵਿਨੀ ਭੂਸ਼ਾ ਭੂਸ਼੍ਠਾ ਭੂਤਪਤਿਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਸੁਗੁਣਾ ਨਿਰ੍ਗੁਣਾऽਧਿਸ਼੍ਠਾ ਨਿਸ਼੍ਠਾ ਕਾਸ਼੍ਠਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੭੪ ॥ var ਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਿਤਾ
ਧਨਿਸ਼੍ਠਾ ਧਨਦਾ ਧਾਨ੍ਯਾ ਵਸੁਧਾ ਸੁਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਉਰ੍ਵੀ ਗੁਰ੍ਵੀ ਗੁਰੁਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਾ ਸ਼ਡ੍ਗੁਣਾ ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਤ੍ਮਿਕਾ ॥ ੭੫ ॥

ਰਾਜ੍ਞਾਮਾਜ੍ਞਾ ਮਹਾਪ੍ਰਾਜ੍ਞਾ ਸੁਗੁਣਾ ਨਿਰ੍ਗੁਣਾਤ੍ਮਿਕਾ ।
ਮਹਾਕੁਲੀਨਾ ਨਿਸ਼੍ਕਾਮਾ ਸਕਾਮਾ ਕਾਮਜੀਵਨਾ ॥ ੭੬ ॥

ਕਾਮਦੇਵਕਲਾ ਰਾਮਾऽਭਿਰਾਮਾ ਸ਼ਿਵਨਰ੍ਤਕੀ ।
ਚਿਨ੍ਤਾਮਣਿਃ ਕਲ੍ਪਲਤਾ ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਦੀਨਵਤ੍ਸਲਾ ॥ ੭੭ ॥

ਕਾਰ੍ਤਿਕੀ ਕਤ੍ਤਿਕਾ ਕਤ੍ਯਾ ਅਯੋਧ੍ਯਾ ਵਿਸ਼ਮਾ ਸਮਾ ।
ਸੁਮਨ੍ਤ੍ਰਾ ਮਨ੍ਤ੍ਰਿਣੀ ਘੂਰ੍ਣਾ ਹ੍ਲਾਦਿਨੀ ਕ੍ਲੇਸ਼ਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੭੮ ॥

ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਜਨਨੀ ਹਸ਼੍ਟਾ ਨਿਰ੍ਮਾਂਸਾਮਲਰੂਪਿਣੀ ।
ਤਡਾਗਨਿਮ੍ਨਜਠਰਾ ਸ਼ੁਸ਼੍ਕਮਾਂਸਾਸ੍ਥਿਮਾਲਿਨੀ ॥ ੭੯ ॥

ਅਵਨ੍ਤੀ ਮਧੁਰਾ ਹਦ੍ਯਾ ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਾਪਾਵਨਕ੍ਸ਼ਮਾ ।
ਵ੍ਯਕ੍ਤਾऽਵ੍ਯਕ੍ਤਾऽਨੇਕਮੂਰ੍ਤੀ ਸ਼ਾਰਭੀ ਭੀਮਨਾਦਿਨੀ ॥ ੮੦ ॥

ਕ੍ਸ਼ੇਮਙ੍ਕਰੀ ਸ਼ਾਙ੍ਕਰੀ ਚ ਸਰ੍ਵਸਮ੍ਮੋਹਕਾਰਿਣੀ ।
ਊਰ੍ਦ੍ਧ੍ਵਤੇਜਸ੍ਵਿਨੀ ਕ੍ਲਿਨ੍ਨਾ ਮਹਾਤੇਜਸ੍ਵਿਨੀ ਤਥਾ ॥ ੮੧ ॥

ਅਦ੍ਵੈਤਾ ਯੋਗਿਨੀ ਪੂਜ੍ਯਾ ਸੁਰਭੀ ਸਰ੍ਵਮਙ੍ਗਲਾ ।
ਸਰ੍ਵਪ੍ਰਿਯਙ੍ਕਰੀ ਭੋਗ੍ਯਾ ਧਨਿਨੀ ਪਿਸ਼ਿਤਾਸ਼ਨਾ ॥ ੮੨ ॥

ਭਯਙ੍ਕਰੀ ਪਾਪਹਰਾ ਨਿਸ਼੍ਕਲਙ੍ਕਾ ਵਸ਼ਙ੍ਕਰੀ ।
ਆਸ਼ਾ ਤਸ਼੍ਣਾ ਚਨ੍ਦ੍ਰਕਲਾ ਨਿਦ੍ਰਾਣਾ ਵਾਯੁਵੇਗਿਨੀ ॥ ੮੩ ॥

ਸਹਸ੍ਰਸੂਰ੍ਯਸਙ੍ਕਾਸ਼ਾ ਚਨ੍ਦ੍ਰਕੋਟਿਸਮਪ੍ਰਭਾ ।
ਨਿਸ਼ੁਮ੍ਭਸ਼ੁਮ੍ਭਸਂਹਰ੍ਤ੍ਰੀ ਰਕ੍ਤਬੀਜਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੮੪ ॥

ਮਧੁਕੈਟਭਸਂਹਰ੍ਤ੍ਰੀ ਮਹਿਸ਼ਾਸੁਰਘਾਤਿਨੀ ।
ਵਹ੍ਨਿਮਣ੍ਡਲਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾ ਸਰ੍ਵਸਤ੍ਤ੍ਵਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਿਤਾ ॥ ੮੫ ॥

ਸਰ੍ਵਾਚਾਰਵਤੀ ਸਰ੍ਵਦੇਵਕਨ੍ਯਾਧਿਦੇਵਤਾ ।
ਦਕ੍ਸ਼ਕਨ੍ਯਾ ਦਕ੍ਸ਼ਯਜ੍ਞਨਾਸ਼ਿਨੀ ਦੁਰ੍ਗਤਾਰਿਣੀ ॥ ੮੬ ॥

ਇਜ੍ਯਾ ਪੂਜ੍ਯਾ ਵਿਭਾ ਭੂਤਿਃ ਸਤ੍ਕੀਰ੍ਤਿਰ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਚਾਰਿਣੀ ।
ਰਮ੍ਭੋਰੂਸ਼੍ਚਤੁਰਾ ਰਾਕਾ ਜਯਨ੍ਤੀ ਵਰੁਣਾ ਕੁਹੂਃ ॥ ੮੭ ॥

ਮਨਸ੍ਵਿਨੀ ਦੇਵਮਾਤਾ ਯਸ਼ਸ੍ਯਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਾਦਿਨੀ ।
ਸਿਦ੍ਧਿਦਾ ਵਦ੍ਧਿਦਾ ਵਦ੍ਧਿਃ ਸਰ੍ਵਾਦ੍ਯਾ ਸਰ੍ਵਦਾਯਿਨੀ ॥ ੮੮ ॥

ਆਧਾਰਰੂਪਿਣੀ ਧ੍ਯੇਯਾ ਮੂਲਾਧਾਰਨਿਵਾਸਿਨੀ ।
ਆਜ੍ਞਾ ਪ੍ਰਜ੍ਞਾ ਪੂਰ੍ਣਮਨਾ ਚਨ੍ਦ੍ਰਮੁਖ੍ਯਨੁਕੂਲਿਨੀ ॥ ੮੯ ॥

ਵਾਵਦੂਕਾ ਨਿਮ੍ਨਨਾਭਿਃ ਸਤ੍ਯਸਨ੍ਧਾ ਦਢਵ੍ਰਤਾ ।
ਆਨ੍ਵੀਕ੍ਸ਼ਿਕੀ ਦਣ੍ਡਨੀਤਿਸ੍ਤ੍ਰਯੀ ਤ੍ਰਿਦਿਵਸੁਨ੍ਦਰੀ ॥ ੯੦ ॥

ਜ੍ਵਾਲਿਨੀ ਜ੍ਵਲਿਨੀ ਸ਼ੈਲਤਨਯਾ ਵਿਨ੍ਧ੍ਯਵਾਸਿਨੀ ।
ਪ੍ਰਤ੍ਯਯਾ ਖੇਚਰੀ ਧੈਰ੍ਯਾ ਤੁਰੀਯਾ ਵਿਮਲਾऽऽਤੁਰਾ ॥ ੯੧ ॥

ਪ੍ਰਗਲ੍ਭਾ ਵਾਰੁਣੀ ਕ੍ਸ਼ਾਮਾ ਦਰ੍ਸ਼ਿਨੀ ਵਿਸ੍ਫੁਲਿਙ੍ਗਿਨੀ ।
ਭਕ੍ਤਿਃ ਸਿਦ੍ਧਿਃ ਸਦਾਪ੍ਰਾਪ੍ਤਿਃ ਪ੍ਰਕਾਮ੍ਯਾ ਮਹਿਮਾऽਣਿਮਾ ॥ ੯੨ ॥

ਈਕ੍ਸ਼ਾਸਿਦ੍ਧਿਰ੍ਵਸ਼ਿਤ੍ਵਾ ਚ ਈਸ਼ਿਤ੍ਵੋਰ੍ਧ੍ਵਨਿਵਾਸਿਨੀ ।
ਲਘਿਮਾ ਚੈਵ ਸਾਵਿਤ੍ਰੀ ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੯੩ ॥

ਮਨੋਹਰਾ ਚਿਤਾ ਦਿਵ੍ਯਾ ਦੇਵ੍ਯੁਦਾਰਾ ਮਨੋਰਮਾ ।
ਪਿਙ੍ਗਲਾ ਕਪਿਲਾ ਜਿਹ੍ਵਾ ਰਸਜ੍ਞਾ ਰਸਿਕਾ ਰਸਾ ॥ ੯੪ ॥

ਸੁਸ਼ੁਮ੍ਨੇਡਾ ਯੋਗਵਤੀ ਗਾਨ੍ਧਾਰੀ ਨਵਕਾਨ੍ਤਕਾ ।
ਪਾਞ੍ਚਾਲੀ ਰੁਕ੍ਮਿਣੀ ਰਾਧਾ ਰਾਧ੍ਯਾ ਭਾਮਾ ਚ ਰਾਧਿਕਾ ॥ ੯੫ ॥

ਅਮਤਾ ਤੁਲਸੀ ਵਨ੍ਦਾ ਕੈਟਭੀ ਕਪਟੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਉਗ੍ਰਚਣ੍ਡੇਸ਼੍ਵਰੀ ਵੀਰਜਨਨੀ ਵੀਰਸੁਨ੍ਦਰੀ ॥ ੯੬ ॥

ਉਗ੍ਰਤਾਰਾ ਯਸ਼ੋਦਾਖ੍ਯਾ ਦੇਵਕੀ ਦੇਵਮਾਨਿਤਾ ।
ਨਿਰਞ੍ਜਨਾ ਚਿਤ੍ਰਦੇਵੀ ਕ੍ਰੋਧਿਨੀ ਕੁਲਦੀਪਿਕਾ ॥ ੯੭ ॥

ਕੁਲਰਾਗੀਸ਼੍ਵਰੀ ਜ੍ਵਾਲਾ ਮਾਤ੍ਰਿਕਾ ਦ੍ਰਾਵਿਣੀ ਦ੍ਰਵਾ ।
ਯੋਗੀਸ਼੍ਵਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਭ੍ਰਾਮਰੀ ਬਿਨ੍ਦੁਰੂਪਿਣੀ ॥ ੯੮ ॥

ਦੂਤੀ ਪ੍ਰਾਣੇਸ਼੍ਵਰੀ ਗੁਪ੍ਤਾ ਬਹੁਲਾ ਡਾਮਰੀ ਪ੍ਰਭਾ ।
ਕੁਬ੍ਜਿਕਾ ਜ੍ਞਾਨਿਨੀ ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠਾ ਭੁਸ਼ੁਣ੍ਡੀ ਪ੍ਰਕਟਾਕਤਿਃ ॥ ੯੯ ॥

ਦ੍ਰਾਵਿਣੀ ਗੋਪਿਨੀ ਮਾਯਾ ਕਾਮਬੀਜੇਸ਼੍ਵਰੀ ਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਸ਼ਾਕਮ੍ਭਰੀ ਕੋਕਨਦਾ ਸੁਸਤ੍ਯਾ ਚ ਤਿਲੋਤ੍ਤਮਾ ॥ ੧੦੦ ॥

ਅਮੇਯਾ ਵਿਕ੍ਰਮਾ ਕ੍ਰੂਰਾ ਸਮ੍ਯਕ੍ਛੀਲਾ ਤ੍ਰਿਵਿਕ੍ਰਮਾ ।
ਸ੍ਵਸ੍ਤਿਰ੍ਹਵ੍ਯਵਹਾ ਪ੍ਰੀਤਿਰੁਕ੍ਮਾ ਧੂਮ੍ਰਾਰ੍ਚਿਰਙ੍ਗਦਾ ॥ ੧੦੧ ॥

ਤਪਿਨੀ ਤਾਪਿਨੀ ਵਿਸ਼੍ਵਭੋਗਦਾ ਧਾਰਿਣੀ ਧਰਾ ।
ਤ੍ਰਿਖਣ੍ਡਾ ਰੋਧਿਨੀ ਵਸ਼੍ਯਾ ਸਕਲਾ ਸ਼ਬ੍ਦਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੦੨ ॥

ਬੀਜਰੂਪਾ ਮਹਾਮੁਦ੍ਰਾ ਵਸ਼ਿਨੀ ਯੋਗਰੂਪਿਣੀ ।
ਅਨਙ੍ਗਕੁਸੁਮਾऽਨਙ੍ਗਮੇਖਲਾऽਨਙ੍ਗਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੦੩ ॥

ਅਨਙ੍ਗਮਦਨਾऽਨਙ੍ਗਰੇਖਾऽਨਙ੍ਗਕੁਸ਼ੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਅਨਙ੍ਗਮਾਲਿਨੀ ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰੀ ਸਰ੍ਵਾਰ੍ਥਸਾਧਿਕਾ ॥ ੧੦੪ ॥

ਸਰ੍ਵਤਨ੍ਤ੍ਰਮਯੀ ਸਰ੍ਵਮੋਦਿਨ੍ਯਾਨਨ੍ਦਰੂਪਿਣੀ ।
ਵਜ੍ਰੇਸ਼੍ਵਰੀ ਚ ਜਯਿਨੀ ਸਰ੍ਵਦੁਃਖਕ੍ਸ਼ਯਙ੍ਕਰੀ ॥ ੧੦੫ ॥ var ਵ੍ਰਜੇਸ਼੍ਵਰੀ
ਸ਼ਡਙ੍ਗਯੁਵਤੀ ਯੋਗੇਯੁਕ੍ਤਾ ਜ੍ਵਾਲਾਂਸ਼ੁਮਾਲਿਨੀ ।
ਦੁਰਾਸ਼ਯਾ ਦੁਰਾਧਾਰਾ ਦੁਰ੍ਜਯਾ ਦੁਰ੍ਗਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੦੬ ॥

ਦੁਰਨ੍ਤਾ ਦੁਸ਼੍ਕਤਿਹਰਾ ਦੁਰ੍ਧ੍ਯੇਯਾ ਦੁਰਤਿਕ੍ਰਮਾ ।
ਹਂਸੇਸ਼੍ਵਰੀ ਤ੍ਰਿਲੋਕਸ੍ਥਾ ਸ਼ਾਕਮ੍ਭਰ੍ਯਨੁਰਾਗਿਣੀ ॥ ੧੦੭ ॥

ਤ੍ਰਿਕੋਣਨਿਲਯਾ ਨਿਤ੍ਯਾ ਪਰਮਾਮਤਰਞ੍ਜਿਤਾ ।
ਮਹਾਵਿਦ੍ਯੇਸ਼੍ਵਰੀ ਸ਼੍ਵੇਤਾ ਭੇਰੁਣ੍ਡਾ ਕੁਲਸੁਨ੍ਦਰੀ ॥ ੧੦੮ ॥

ਤ੍ਵਰਿਤਾ ਭਕ੍ਤਿਸਂਯੁਕ੍ਤਾ ਭਕ੍ਤਿਵਸ਼੍ਯਾ ਸਨਾਤਨੀ ।
ਭਕ੍ਤਾਨਨ੍ਦਮਯੀ ਭਕ੍ਤਭਾਵਿਤਾ ਭਕ੍ਤਸ਼ਙ੍ਕਰੀ ॥ ੧੦੯ ॥

ਸਰ੍ਵਸੌਨ੍ਦਰ੍ਯਨਿਲਯਾ ਸਰ੍ਵਸੌਭਾਗ੍ਯਸ਼ਾਲਿਨੀ ।
ਸਰ੍ਵਸਮ੍ਭੋਗਭਵਨਾ ਸਰ੍ਵਸੌਖ੍ਯਾਨੁਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੧੦ ॥

ਕੁਮਾਰੀਪੂਜਨਰਤਾ ਕੁਮਾਰੀਵ੍ਰਤਚਾਰਿਣੀ ।
ਕੁਮਾਰੀਭਕ੍ਤਿਸੁਖਿਨੀ ਕੁਮਾਰੀਰੂਪਧਾਰਿਣੀ ॥ ੧੧੧ ॥

ਕੁਮਾਰੀਪੂਜਕਪ੍ਰੀਤਾ ਕੁਮਾਰੀਪ੍ਰੀਤਿਦਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਕੁਮਾਰੀਸੇਵਕਾਸਙ੍ਗਾ ਕੁਮਾਰੀਸੇਵਕਾਲਯਾ ॥ ੧੧੨ ॥

ਆਨਨ੍ਦਭੈਰਵੀ ਬਾਲਭੈਰਵੀ ਬਟੁਭੈਰਵੀ ।
ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਭੈਰਵੀ ਕਾਲਭੈਰਵੀ ਪੁਰਭੈਰਵੀ ॥ ੧੧੩ ॥

ਮਹਾਭੈਰਵਪਤ੍ਨੀ ਚ ਪਰਮਾਨਨ੍ਦਭੈਰਵੀ ।
ਸੁਰਾਨਨ੍ਦਭੈਰਵੀ ਚ ਉਨ੍ਮਾਦਾਨਨ੍ਦਭੈਰਵੀ ॥ ੧੧੪ ॥

ਯਜ੍ਞਾਨਨ੍ਦਭੈਰਵੀ ਚ ਤਥਾ ਤਰੁਣਭੈਰਵੀ ।
ਜ੍ਞਾਨਾਨਨ੍ਦਭੈਰਵੀ ਚ ਅਮਤਾਨਨ੍ਦਭੈਰਵੀ ॥ ੧੧੫ ॥

ਮਹਾਭਯਙ੍ਕਰੀ ਤੀਵ੍ਰਾ ਤੀਵ੍ਰਵੇਗਾ ਤਰਸ੍ਵਿਨੀ ।
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਾਨੀ ਸੁਨ੍ਦਰੀ ਪੁਰਸੁਨ੍ਦਰੀ ॥ ੧੧੬ ॥

ਤ੍ਰਿਪੁਰੇਸ਼ੀ ਪਞ੍ਚਦਸ਼ੀ ਪਞ੍ਚਮੀ ਪੁਰਵਾਸਿਨੀ ।
ਮਹਾਸਪ੍ਤਦਸ਼ੀ ਚੈਵ ਸ਼ੋਡਸ਼ੀ ਤ੍ਰਿਪੁਰੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੧੧੭ ॥

ਮਹਾਙ੍ਕੁਸ਼ਸ੍ਵਰੂਪਾ ਚ ਮਹਾਚਕ੍ਰੇਸ਼੍ਵਰੀ ਤਥਾ ।
ਨਵਚਕ੍ਰੇਸ਼੍ਵਰੀ ਚਕ੍ਰੇਸ਼੍ਵਰੀ ਤ੍ਰਿਪੁਰਮਾਲਿਨੀ ॥ ੧੧੮ ॥

ਰਾਜਚਕ੍ਰੇਸ਼੍ਵਰੀ ਰਾਜ੍ਞੀ ਮਹਾਤ੍ਰਿਪੁਰਸੁਨ੍ਦਰੀ ।
ਸਿਨ੍ਦੂਰਪੂਰਰੁਚਿਰਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਤ੍ਰਿਪੁਰਸੁਨ੍ਦਰੀ ॥ ੧੧੯ ॥

ਸਰ੍ਵਾਙ੍ਗਸੁਨ੍ਦਰੀ ਰਕ੍ਤਾਰਕ੍ਤਵਸ੍ਤ੍ਰੋਤ੍ਤਰੀਯਕਾ ।
ਯਵਾਯਾਵਕਸਿਨ੍ਦੂਰਰਕ੍ਤਚਨ੍ਦਨਧਾਰਿਣੀ ॥ ੧੨੦ ॥

ਯਵਾਯਾਵਕਸਿਨ੍ਦੂਰਰਕ੍ਤਚਨ੍ਦਨਰੂਪਧਕ੍ ।
ਚਮਰੀ ਬਾਲਕੁਟਿਲਾ ਨਿਰ੍ਮਲਾ ਸ਼੍ਯਾਮਕੇਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੨੧ ॥

ਵਜ੍ਰਮੌਕ੍ਤਿਕਰਤ੍ਨਾਢ੍ਯਾ ਕਿਰੀਟਕੁਣ੍ਡਲੋਜ੍ਜ੍ਵਲਾ ।
ਰਤ੍ਨਕੁਣ੍ਡਲਸਂਯੁਕ੍ਤਾ ਸ੍ਫੁਰਦ੍ਗਣ੍ਡਮਨੋਰਮਾ ॥ ੧੨੨ ॥

ਕੁਞ੍ਜਰੇਸ਼੍ਵਰਕੁਮ੍ਭੋਤ੍ਥਮੁਕ੍ਤਾਰਞ੍ਜਿਤਨਾਸਿਕਾ ।
ਮੁਕ੍ਤਾਵਿਦ੍ਰੁਮਮਾਣਿਕ੍ਯਹਾਰਾਦ੍ਯਸ੍ਤਨਮਣ੍ਡਲਾ ॥ ੧੨੩ ॥

ਸੂਰ੍ਯਕਾਨ੍ਤੇਨ੍ਦੁਕਾਨ੍ਤਾਢ੍ਯਾ ਸ੍ਪਰ੍ਸ਼ਾਸ਼੍ਮਗਲਭੂਸ਼ਣਾ ।
ਬੀਜਪੂਰਸ੍ਫੁਰਦ੍ਬੀਜਦਨ੍ਤਪਙ੍ਕ੍ਤਿਰਨੁਤ੍ਤਮਾ ॥ ੧੨੪ ॥

ਕਾਮਕੋਦਣ੍ਡਕਾਭੁਗ੍ਨਭ੍ਰੂਕਟਾਕ੍ਸ਼ਪ੍ਰਵਰ੍ਸ਼ਿਣੀ । bhugna curved
ਮਾਤਙ੍ਗਕੁਮ੍ਭਵਕ੍ਸ਼ੋਜਾ ਲਸਤ੍ਕਨਕਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾ ॥ ੧੨੫ ॥

ਮਨੋਜ੍ਞਸ਼ਸ਼੍ਕੁਲੀਕਰ੍ਣਾ ਹਂਸੀਗਤਿਵਿਡਮ੍ਬਿਨੀ ।
ਪਦ੍ਮਰਾਗਾਙ੍ਗਦਦ੍ਯੋਤਦ੍ਦੋਸ਼੍ਚਤੁਸ਼੍ਕਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੨੬ ॥

ਕਰ੍ਪੂਰਾਗਰੁਕਸ੍ਤੂਰੀਕੁਙ੍ਕੁਮਦ੍ਰਵਲੇਪਿਤਾ ।
ਵਿਚਿਤ੍ਰਰਤ੍ਨਪਥਿਵੀਕਲ੍ਪਸ਼ਾਖਿਤਲਸ੍ਥਿਤਾ ॥ ੧੨੭ ॥

ਰਤ੍ਨਦੀਪਸ੍ਫੁਰਦ੍ਰਤ੍ਨਸਿਂਹਾਸਨਨਿਵਾਸਿਨੀ ।
ਸ਼ਟ੍ਚਕ੍ਰਭੇਦਨਕਰੀ ਪਰਮਾਨਨ੍ਦਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੨੮ ॥

ਸਹਸ੍ਰਦਲਪਦ੍ਮਾਨ੍ਤਾ ਚਨ੍ਦ੍ਰਮਣ੍ਡਲਵਰ੍ਤਿਨੀ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਰੂਪਾ ਸ਼ਿਵਕ੍ਰੋਡਾ ਨਾਨਾਸੁਖਵਿਲਾਸਿਨੀ ॥ ੧੨੯ ॥

ਹਰਵਿਸ਼੍ਣੁਵਿਰਿਞ੍ਚੇਨ੍ਦ੍ਰਗ੍ਰਹਨਾਯਕਸੇਵਿਤਾ ।
ਸ਼ਿਵਾ ਸ਼ੈਵਾ ਚ ਰੁਦ੍ਰਾਣੀ ਤਥੈਵ ਸ਼ਿਵਨਾਦਿਨੀ ॥ ੧੩੦ ॥

ਮਹਾਦੇਵਪ੍ਰਿਯਾ ਦੇਵੀ ਤਥੈਵਾਨਙ੍ਗਮੇਖਲਾ ।
ਡਾਕਿਨੀ ਯੋਗਿਨੀ ਚੈਵ ਤਥੋਪਯੋਗਿਨੀ ਮਤਾ ॥ ੧੩੧ ॥

ਮਾਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ਵੈਸ਼੍ਣਵੀ ਚ ਭ੍ਰਾਮਰੀ ਸ਼ਿਵਰੂਪਿਣੀ ।
ਅਲਮ੍ਬੁਸਾ ਭੋਗਵਤੀ ਕ੍ਰੋਧਰੂਪਾ ਸੁਮੇਖਲਾ ॥ ੧੩੨ ॥

ਗਾਨ੍ਧਾਰੀ ਹਸ੍ਤਿਜਿਹ੍ਵਾ ਚ ਇਡਾ ਚੈਵ ਸ਼ੁਭਙ੍ਕਰੀ ।
ਪਿਙ੍ਗਲਾ ਦਕ੍ਸ਼ਸੂਤ੍ਰੀ ਚ ਸੁਸ਼ੁਮ੍ਨਾ ਚੈਵ ਗਾਨ੍ਧਿਨੀ ॥ ੧੩੩ ॥

ਭਗਾਤ੍ਮਿਕਾ ਭਗਾਧਾਰਾ ਭਗੇਸ਼ੀ ਭਗਰੂਪਿਣੀ ।
ਲਿਙ੍ਗਾਖ੍ਯਾ ਚੈਵ ਕਾਮੇਸ਼ੀ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਭੈਰਵੀ ਤਥਾ ॥ ੧੩੪ ॥

ਲਿਙ੍ਗਗੀਤਿਸ੍ਸੁਗੀਤਿਸ਼੍ਚ ਲਿਙ੍ਗਸ੍ਥਾ ਲਿਙ੍ਗਰੂਪਧਕ੍ ।
ਲਿਙ੍ਗਮਾਲਾ ਲਿਙ੍ਗਭਵਾ ਲਿਙ੍ਗਾਲਿਙ੍ਗਾ ਚ ਪਾਵਕੀ ॥ ੧੩੫ ॥

ਭਗਵਤੀ ਕੌਸ਼ਿਕੀ ਚ ਪ੍ਰੇਮਰੂਪਾ ਪ੍ਰਿਯਂਵਦਾ ।
ਗਧ੍ਰਰੂਪੀ ਸ਼ਿਵਾਰੂਪਾ ਚਕ੍ਰੇਸ਼ੀ ਚਕ੍ਰਰੂਪਧਕ੍ ॥ ੧੩੬ ॥ ?? ਦਧ੍ਰ
ਆਤ੍ਮਯੋਨਿਰ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਯੋਨਿਰ੍ਜਗਦ੍ਯੋਨਿਰਯੋਨਿਜਾ ।
ਭਗਰੂਪਾ ਭਗਸ੍ਥਾਤ੍ਰੀ ਭਗਿਨੀ ਭਗਮਾਲਿਨੀ ॥ ੧੩੭ ॥

ਭਗਾਤ੍ਮਿਕਾ ਭਗਾਧਾਰਾ ਰੂਪਿਣੀ ਭਗਸ਼ਾਲਿਨੀ ।
ਲਿਙ੍ਗਾਭਿਧਾਯਿਨੀ ਲਿਙ੍ਗਪ੍ਰਿਯਾ ਲਿਙ੍ਗਨਿਵਾਸਿਨੀ ॥ ੧੩੮ ॥

ਲਿਙ੍ਗਸ੍ਥਾ ਲਿਙ੍ਗਿਨੀ ਲਿਙ੍ਗਰੂਪਿਣੀ ਲਿਙ੍ਗਸੁਨ੍ਦਰੀ ।
ਲਿਙ੍ਗਗੀਤਿਰ੍ਮਹਾਪ੍ਰੀਤਿਰ੍ਭਗਗੀਤਿਰ੍ਮਹਾਸੁਖਾ ॥ ੧੩੯ ॥

ਲਿਙ੍ਗਨਾਮਸਦਾਨਨ੍ਦਾ ਭਗਨਾਮਸਦਾਰਤਿਃ ।
ਭਗਨਾਮਸਦਾਨਨ੍ਦਾ ਲਿਙ੍ਗਨਾਮਸਦਾਰਤਿਃ ॥ ੧੪੦ ॥

ਲਿਙ੍ਗਮਾਲਕਰਾਭੂਸ਼ਾ ਭਗਮਾਲਾਵਿਭੂਸ਼ਣਾ ।
ਭਗਲਿਙ੍ਗਾਮਤਵਤਾ ਭਗਲਿਙ੍ਗਾਮਤਾਤ੍ਮਿਕਾ ॥ ੧੪੧ ॥

ਭਗਲਿਙ੍ਗਾਰ੍ਚਨਪ੍ਰੀਤਾ ਭਗਲਿਙ੍ਗਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ।
ਭਗਲਿਙ੍ਗਸ੍ਵਰੂਪਾ ਚ ਭਗਲਿਙ੍ਗਸੁਖਾਵਹਾ ॥ ੧੪੨ ॥

ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਕੁਸੁਮਪ੍ਰੀਤਾ ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਕੁਸੁਮਾਰ੍ਚਿਤਾ ।
ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਕੁਸੁਮਪ੍ਰਾਣਾ ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਕੁਸੁਮੋਤ੍ਥਿਤਾ ॥ ੧੪੩ ॥

ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਕੁਸੁਮਸ੍ਨਾਤਾ ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਪੁਸ਼੍ਪਤਰ੍ਪਿਤਾ ।
ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਪੁਸ਼੍ਪਘਟਿਤਾ ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਪੁਸ਼੍ਪਧਾਰਿਣੀ ॥ ੧੪੪ ॥

ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਪੁਸ਼੍ਪਤਿਲਕਾ ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਪੁਸ਼੍ਪਚਰ੍ਚਿਤਾ ।
ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਪੁਸ਼੍ਪਨਿਰਤਾ ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਕੁਸੁਮਾਗ੍ਰਹਾ ॥ ੧੪੫ ॥

ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਪੁਸ਼੍ਪਯਜ੍ਞੇਸ਼ਾ ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਕੁਸੁਮਾਲਿਕਾ । var ਯਜ੍ਞਾਸ਼ਾ ਯਜ੍ਞਾਙ੍ਗਾ
ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਪੁਸ਼੍ਪਨਿਚਿਤਾ ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਕੁਸੁਮਾਰ੍ਚਿਤਾ ॥ ੧੪੬ ॥ var ਕੁਸੁਮਪ੍ਰਿਯਾ
ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਕੁਸੁਮਾਦਾਨਲਾਲਸੋਨ੍ਮਤ੍ਤਮਾਨਸਾ ।
ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਕੁਸੁਮਾਨਨ੍ਦਲਹਰੀ ਸ੍ਨਿਗ੍ਧਦੇਹਿਨੀ ॥ ੧੪੭ ॥

ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਕੁਸੁਮਾਧਾਰਾ ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਕੁਸੁਮਾਕੁਲਾ ।
ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਪੁਸ਼੍ਪਨਿਲਯਾ ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਪੁਸ਼੍ਪਵਾਸਿਨੀ ॥ ੧੪੮ ॥

ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਕੁਸੁਮਾਸ੍ਨਿਗ੍ਧਾ ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਕੁਸੁਮਾਤ੍ਮਿਕਾ ।
ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਪੁਸ਼੍ਪਕਰਿਣੀ ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਪੁਸ਼੍ਪਮਾਲਿਕਾ ॥ ੧੪੯ ॥

ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਕੁਸੁਮਨ੍ਯਾਸਾ ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਕੁਸੁਮਪ੍ਰਭਾ ।
ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਕੁਸੁਮਜ੍ਞਾਨਾ ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਪੁਸ਼੍ਪਭੋਗਿਨੀ ॥ ੧੫੦ ॥

ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਕੁਸੁਮੋਲ੍ਲਾਸਾ ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਪੁਸ਼੍ਪਵਰ੍ਸ਼ਿਣੀ ।
ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਕੁਸੁਮਾਨਨ੍ਦਾ ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਪੁਸ਼੍ਪਪੁਸ਼੍ਪਿਣੀ ॥ ੧੫੧ ॥

ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਕੁਸੁਮੋਤ੍ਸਾਹਾ ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਪੁਸ਼੍ਪਰੂਪਿਣੀ ।
ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਕੁਸੁਮੋਨ੍ਮਾਦਾ ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਪੁਸ਼੍ਪਸੁਨ੍ਦਰੀ ॥ ੧੫੨ ॥

ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਕੁਸੁਮਾਰਾਧ੍ਯਾ ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਕੁਸੁਮੋਦ੍ਭਵਾ ।
ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਕੁਸੁਮਾਵ੍ਯਗ੍ਰਾ ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਪੁਸ਼੍ਪਪੂਰ੍ਣਿਤਾ ॥ ੧੫੩ ॥

ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਪੂਜਕਪ੍ਰਾਜ੍ਞਾ ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਹੋਤਮਾਤ੍ਰਿਕਾ ।
ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਦਾਤਰਕ੍ਸ਼ਿਤ੍ਰੀ ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਭਕ੍ਤਭਾਵਿਕਾ ॥ ੧੫੪ ॥

ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਕੁਸੁਮਪ੍ਰੀਤਾ ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਪੂਜਕਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਵਨ੍ਦਕਾਧਾਰਾ ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਨਿਨ੍ਦਕਾਨ੍ਤਕਾ ॥ ੧੫੫ ॥

ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਪ੍ਰਦਸਰ੍ਵਸ੍ਵਾ ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਪ੍ਰਦਪੁਤ੍ਰਿਣੀ ।
ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਪ੍ਰਦਸਸ੍ਮੇਰਾ ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਤਸ਼ਰੀਰਿਣੀ ॥ ੧੫੬ ॥

ਸਰ੍ਵਲੋਕੋਦ੍ਭਵਪ੍ਰੀਤਾ ਸਰ੍ਵਕਾਲੋਦ੍ਭਵਾਤ੍ਮਿਕਾ ।
ਸਰ੍ਵਕਾਲੋਦ੍ਭਵੋਦ੍ਭਾਵਾ ਸਰ੍ਵਕਾਲੋਦ੍ਭਵੋਦ੍ਭਵਾ ॥ ੧੫੭ ॥

ਕੁਨ੍ਦਪੁਸ਼੍ਪਸਮਾਪ੍ਰੀਤਿਃ ਕੁਨ੍ਦਪੁਸ਼੍ਪਸਮਾਰਤਿਃ ।
ਕੁਨ੍ਦਗੋਲੋਦ੍ਭਵਪ੍ਰੀਤਾ ਕੁਨ੍ਦਗੋਲੋਦ੍ਭਵਾਤ੍ਮਿਕਾ ॥ ੧੫੮ ॥

ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਰ੍ਵਾ ਸ਼ਿਵਾ ਸ਼ਕ੍ਤਾ ਪਾਵਿਨੀ ਲੋਕਪਾਵਿਨੀ ।
ਕੀਰ੍ਤਿਰ੍ਯਸ਼ਸ੍ਵਿਨੀ ਮੇਧਾ ਵਿਮੇਧਾ ਸੁਰਸੁਨ੍ਦਰੀ ॥ ੧੫੯ ॥

ਅਸ਼੍ਵਿਨੀ ਕਤ੍ਤਿਕਾ ਪੁਸ਼੍ਯਾ ਤੇਜਸ੍ਵੀ ਚਨ੍ਦ੍ਰਮਣ੍ਡਲਾ ।
ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਾ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਪ੍ਰਦਾ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਾਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਭਯਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੬੦ ॥

ਵਰਦਾऽਭਯਦਾ ਚੈਵ ਮੁਕ੍ਤਿਬਨ੍ਧਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਕਾਮੁਕੀ ਕਾਮਦਾ ਕ੍ਸ਼ਾਨ੍ਤਾ ਕਾਮਾਖ੍ਯਾ ਕੁਲਸੁਨ੍ਦਰੀ ॥ ੧੬੧ ॥

ਸੁਖਦਾ ਦੁਃਖਦਾ ਮੋਕ੍ਸ਼ਾ ਮੋਕ੍ਸ਼ਦਾਰ੍ਥਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਦੁਸ਼੍ਟਾਦੁਸ਼੍ਟਮਤੀ ਚੈਵ ਸਰ੍ਵਕਾਰ੍ਯਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੬੨ ॥

ਸ਼ੁਕ੍ਰਧਾਰਾ ਸ਼ੁਕ੍ਰਰੂਪਾ ਸ਼ੁਕ੍ਰਸਿਨ੍ਧੁਨਿਵਾਸਿਨੀ ।
ਸ਼ੁਕ੍ਰਾਲਯਾ ਸ਼ੁਕ੍ਰਭੋਗਾ ਸ਼ੁਕ੍ਰਪੂਜਾ ਸਦਾਰਤਿਃ ॥ ੧੬੩ ॥

ਸ਼ੁਕ੍ਰਪੂਜ੍ਯਾ ਸ਼ੁਕ੍ਰਹੋਮਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾ ਸ਼ੁਕ੍ਰਵਤ੍ਸਲਾ ।
ਸ਼ੁਕ੍ਰਮੂਰ੍ਤਿਃ ਸ਼ੁਕ੍ਰਦੇਹਾ ਸ਼ੁਕ੍ਰਪੂਜਕਪੁਤ੍ਰਿਣੀ ॥ ੧੬੪ ॥

ਸ਼ੁਕ੍ਰਸ੍ਥਾ ਸ਼ੁਕ੍ਰਿਣੀ ਸ਼ੁਕ੍ਰਸਂਸ੍ਪਹਾ ਸ਼ੁਕ੍ਰਸੁਨ੍ਦਰੀ ।
ਸ਼ੁਕ੍ਰਸ੍ਨਾਤਾ ਸ਼ੁਕ੍ਰਕਰੀ ਸ਼ੁਕ੍ਰਸੇਵ੍ਯਾਤਿਸ਼ੁਕ੍ਰਿਣੀ ॥ ੧੬੫ ॥

ਮਹਾਸ਼ੁਕ੍ਰਾ ਸ਼ੁਕ੍ਰਭਵਾ ਸ਼ੁਕ੍ਰਵਸ਼੍ਟਿਵਿਧਾਯਿਨੀ ।
ਸ਼ੁਕ੍ਰਾਭਿਧੇਯਾ ਸ਼ੁਕ੍ਰਾਰ੍ਹਾ ਸ਼ੁਕ੍ਰਵਨ੍ਦਕਵਨ੍ਦਿਤਾ ॥ ੧੬੬ ॥

ਸ਼ੁਕ੍ਰਾਨਨ੍ਦਕਰੀ ਸ਼ੁਕ੍ਰਸਦਾਨਨ੍ਦਵਿਧਾਯਿਨੀ ।
ਸ਼ੁਕ੍ਰੋਤ੍ਸਾਹਾ ਸਦਾਸ਼ੁਕ੍ਰਪੂਰ੍ਣਾ ਸ਼ੁਕ੍ਰਮਨੋਰਮਾ ॥ ੧੬੭ ॥

ਸ਼ੁਕ੍ਰਪੂਜਕਸਰ੍ਵਸ੍ਥਾ ਸ਼ੁਕ੍ਰਨਿਨ੍ਦਕਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਸ਼ੁਕ੍ਰਾਤ੍ਮਿਕਾ ਸ਼ੁਕ੍ਰਸਮ੍ਪਚ੍ਛੁਕ੍ਰਾਕਰ੍ਸ਼ਣਕਾਰਿਣੀ ॥ ੧੬੮ ॥

ਰਕ੍ਤਾਸ਼ਯਾ ਰਕ੍ਤਭੋਗਾ ਰਕ੍ਤਪੂਜਾਸਦਾਰਤਿਃ ।
ਰਕ੍ਤਪੂਜ੍ਯਾ ਰਕ੍ਤਹੋਮਾ ਰਕ੍ਤਸ੍ਥਾ ਰਕ੍ਤਵਤ੍ਸਲਾ ॥ ੧੬੯ ॥

ਰਕ੍ਤਪੂਰ੍ਣਾ ਰਕ੍ਤਦੇਹਾ ਰਕ੍ਤਪੂਜਕਪੁਤ੍ਰਿਣੀ ।
ਰਕ੍ਤਾਖ੍ਯਾ ਰਕ੍ਤਿਨੀ ਰਕ੍ਤਸਂਸ੍ਪਹਾ ਰਕ੍ਤਸੁਨ੍ਦਰੀ ॥ ੧੭੦ ॥

ਰਕ੍ਤਾਭਿਦੇਹਾ ਰਕ੍ਤਾਰ੍ਹਾ ਰਕ੍ਤਵਨ੍ਦਕਵਨ੍ਦਿਤਾ ।
ਮਹਾਰਕ੍ਤਾ ਰਕ੍ਤਭਵਾ ਰਕ੍ਤਵਸ਼੍ਟਿਵਿਧਾਯਿਨੀ ॥ ੧੭੧ ॥

ਰਕ੍ਤਸ੍ਨਾਤਾ ਰਕ੍ਤਪ੍ਰੀਤਾ ਰਕ੍ਤਸੇਵ੍ਯਾਤਿਰਕ੍ਤਿਨੀ ।
ਰਕ੍ਤਾਨਨ੍ਦਕਰੀ ਰਕ੍ਤਸਦਾਨਨ੍ਦਵਿਧਾਯਿਨੀ ॥ ੧੭੨ ॥

ਰਕ੍ਤਾਰਕ੍ਤਾ ਰਕ੍ਤਪੂਰ੍ਣਾ ਰਕ੍ਤਸੇਵ੍ਯਕ੍ਸ਼ਿਣੀਰਮਾ । var ਰਕ੍ਤਸੇਵ੍ਯਾ ਮਨੋਰਮਾ
ਰਕ੍ਤਸੇਵਕਸਰ੍ਵਸ੍ਵਾ ਰਕ੍ਤਨਿਨ੍ਦਕਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੭੩ ॥

ਰਕ੍ਤਾਤ੍ਮਿਕਾ ਰਕ੍ਤਰੂਪਾ ਰਕ੍ਤਾਕਰ੍ਸ਼ਣਕਾਰਿਣੀ ।
ਰਕ੍ਤੋਤ੍ਸਾਹਾ ਰਕ੍ਤਵ੍ਯਗ੍ਰਾ ਰਕ੍ਤਪਾਨਪਰਾਯਣਾ ॥ ੧੭੪ ॥ var ਰਕ੍ਤੋਤ੍ਸਾਹਾ ਰਕ੍ਤਾਢ੍ਯਾ
ਸ਼ੋਣਿਤਾਨਨ੍ਦਜਨਨੀ ਕਲ੍ਲੋਲਸ੍ਨਿਗ੍ਧਰੂਪਿਣੀ ।
ਸਾਧਕਾਨ੍ਤਰ੍ਗਤਾ ਦੇਵੀ ਪਾਰ੍ਵਤੀ ਪਾਪਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੭੫ ॥

ਸਾਧੂਨਾਂ ਹਦਿਸਂਸ੍ਥਾਤ੍ਰੀ ਸਾਧਕਾਨਨ੍ਦਕਾਰਿਣੀ ।
ਸਾਧਕਾਨਾਂ ਚ ਜਨਨੀ ਸਾਧਕਪ੍ਰਿਯਕਾਰਿਣੀ ॥ ੧੭੬ ॥

ਸਾਧਕਪ੍ਰਚੁਰਾਨਨ੍ਦਸਮ੍ਪਤ੍ਤਿਸੁਖਦਾਯਿਨੀ ।
ਸਾਧਕਾ ਸਾਧਕਪ੍ਰਾਣਾ ਸਾਧਕਾਸਕ੍ਤਮਾਨਸਾ ॥ ੧੭੭ ॥ var ਸ਼ਾਰਦਾ
ਸਾਧਕੋਤ੍ਤਮਸਰ੍ਵਸ੍ਵਾਸਾਧਕਾ ਭਕ੍ਤਰਕ੍ਤਪਾ । var ਭਕ੍ਤਵਤ੍ਸਲਾ
ਸਾਧਕਾਨਨ੍ਦਸਨ੍ਤੋਸ਼ਾ ਸਾਧਕਾਰਿਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੭੮ ॥

ਆਤ੍ਮਵਿਦ੍ਯਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਦ੍ਯਾ ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਕੁਟੁਮ੍ਬਿਨੀ ।
ਤ੍ਰਿਕੂਟਸ੍ਥਾ ਪਞ੍ਚਕੂਟਾ ਸਰ੍ਵਕੂਟਸ਼ਰੀਰਿਣੀ ॥ ੧੭੯ ॥

ਸਰ੍ਵਵਰ੍ਣਮਯੀ ਵਰ੍ਣਜਪਮਾਲਾਵਿਧਾਯਿਨੀ ।
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਕਾਲਿਕਾਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਹਸ੍ਰਂ ਸ਼ਿਵਭਾਸ਼ਿਤਮ੍ ॥ ੧੮੦ ॥

ਫਲਸ਼੍ਰੁਤਿਃ
ਗੁਹ੍ਯਾਤ੍ ਗੁਹ੍ਯਤਰਂ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਨ੍ਮਹਾਪਾਤਕਨਾਸ਼ਨਮ੍ ।
ਪੂਜਾਕਾਲੇ ਨਿਸ਼ੀਥੇ ਚ ਸਨ੍ਧ੍ਯਯੋਰੁਭਯੋਰਪਿ ॥ ੧ ॥

ਲਭਤੇ ਗਾਣਪਤ੍ਯਂ ਸ ਯਃ ਪਠੇਤ੍ਸਾਧਕੋਤ੍ਤਮਃ ।
ਯਃ ਪਠੇਤ੍ਪਾਠਯੇਦ੍ਵਾਪਿ ਸ਼ਣੋਤਿ ਸ਼੍ਰਾਵਯੇਦਪਿ ॥ ੨ ॥

ਸਰ੍ਵਪਾਪਵਿਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਃ ਸ ਯਾਤਿ ਕਾਲਿਕਾਪਦਮ੍ ।
ਸ਼੍ਰਦ੍ਧਯਾऽਸ਼੍ਰਦ੍ਧਯਾ ਵਾਪਿ ਯਃ ਕਸ਼੍ਚਿਨ੍ਮਾਨਵਃ ਪਠੇਤ੍ ॥ ੩ ॥

ਦੁਰ੍ਗਾਦ੍ਦੁਰ੍ਗਤਰਂ ਤੀਰ੍ਤ੍ਵਾ ਸ ਯਾਤਿ ਕਾਲਿਕਾਪਦਮ੍ ।
ਵਨ੍ਧ੍ਯਾ ਵਾ ਕਾਕਵਨ੍ਧ੍ਯਾ ਵਾ ਮਤਪੁਤ੍ਰਾ ਚ ਯਾਙ੍ਗਨਾ ॥ ੪ ॥

ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਿਦਂ ਪੁਤ੍ਰਾਨ੍ ਲਭਤੇ ਚਿਰਜੀਵਿਨਃ ।
ਯਂ ਯਂ ਕਾਮਯਤੇ ਕਾਮਂ ਪਠਨ੍ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਨੁਤ੍ਤਮਮ੍ ॥ ੫ ॥

ਦੇਵੀਵਰਪ੍ਰਦਾਨੇਨ ਤਂ ਤਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੋਤਿ ਨਿਤ੍ਯਸ਼ਃ ।
ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਕੁਸੁਮੈਃ ਸ਼ੁਕ੍ਲੈਃ ਸੁਗਨ੍ਧਿਕੁਸੁਮਾਨ੍ਵਿਤੈਃ ॥ ੬ ॥

Some versions include about 50 verses in this place but they appear
to be related to tAntric practices so are omitted here
ਗੁਰੁਵਿਸ਼੍ਣੁਮਹੇਸ਼ਾਨਾਮਭੇਦੇਨ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਸਮਨ੍ਤਾਦ੍ਭਾਵਯੇਨ੍ਮਨ੍ਤ੍ਰੀ ਮਹੇਸ਼ੋ ਨਾਤ੍ਰ ਸਂਸ਼ਯਃ ॥ ੭ ॥

ਸ ਸ਼ਾਕ੍ਤਃ ਸ਼ਿਵਭਕ੍ਤਸ਼੍ਚ ਸ ਏਵ ਵੈਸ਼੍ਣਵੋਤ੍ਤਮਃ ।
ਸਮ੍ਪੂਜ੍ਯ ਸ੍ਤੌਤਿ ਯਃ ਕਾਲੀਮਦ੍ਵੈਤਭਾਵਮਾਵਹਨ੍ ॥ ੮ ॥

ਦੇਵ੍ਯਾਨਨ੍ਦੇਨ ਸਾਨਨ੍ਦੋ ਦੇਵੀਭਕ੍ਤ੍ਯੈਕਭਕ੍ਤਿਮਾਨ੍ ।
ਸ ਏਵ ਧਨ੍ਯੋ ਯਸ੍ਯਾਰ੍ਥੇ ਮਹੇਸ਼ੋ ਵ੍ਯਗ੍ਰਮਾਨਸਃ ॥ ੯ ॥

ਕਾਮਯਿਤ੍ਵਾ ਯਥਾਕਾਮਂ ਸ੍ਤਵਮੇਨਮੁਦੀਰਯੇਤ੍ ।
ਸਰ੍ਵਰੋਗੈਃ ਪਰਿਤ੍ਯਕ੍ਤੋ ਜਾਯਤੇ ਮਦਨੋਪਮਃ ॥ ੧੦ ॥

ਚਕ੍ਰਂ ਵਾ ਸ੍ਤਵਮੇਨਂ ਵਾ ਧਾਰਯੇਦਙ੍ਗਸਙ੍ਗਤਮ੍ ।
ਵਿਲਿਖ੍ਯ ਵਿਧਿਵਤ੍ਸਾਧੁਃ ਸ ਏਵ ਕਾਲਿਕਾਤਨੁਃ ॥ ੧੧ ॥

ਦੇਵ੍ਯੈ ਨਿਵੇਦਿਤਂ ਯਦ੍ਯਤ੍ਤਸ੍ਯਾਂਸ਼ਂ ਭਕ੍ਸ਼ਯੇਨ੍ਨਰਃ ।
ਦਿਵ੍ਯਦੇਹਧਰੋ ਭੂਤ੍ਵਾ ਦੇਵ੍ਯਾਃ ਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵਧਰੋ ਭਵੇਤ੍ ॥ ੧੨ ॥

ਨੈਵੇਦ੍ਯਨਿਨ੍ਦਕਂ ਦਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਨਤ੍ਯਨ੍ਤਿ ਯੋਗਿਨੀਗਣਾਃ ।
ਰਕ੍ਤਪਾਨੋਦ੍ਯਤਾਸ੍ਸਰ੍ਵਾ ਮਾਂਸਾਸ੍ਥਿਚਰ੍ਵਣੋਦ੍ਯਤਾਃ ॥ ੧੩ ॥

ਤਸ੍ਮਾਨ੍ਨਿਵੇਦਿਤਂ ਦੇਵ੍ਯੈ ਦਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਚ ਮਾਨਵਃ ।
ਨ ਨਿਨ੍ਦੇਨ੍ਮਨਸਾ ਵਾਚਾ ਕੁਸ਼੍ਠਵ੍ਯਾਧਿਪਰਾਙ੍ਮੁਖਃ ॥ ੧੪ ॥

ਆਤ੍ਮਾਨਂ ਕਾਲਿਕਾਤ੍ਮਾਨਂ ਭਾਵਯਨ੍ ਸ੍ਤੌਤਿ ਯਃ ਸ਼ਿਵਾਮ੍ ।
ਸ਼ਿਵੋਪਮਂ ਗੁਰੁਂ ਧ੍ਯਾਤ੍ਵਾ ਸ ਏਵ ਸ਼੍ਰੀਸਦਾਸ਼ਿਵਃ ॥ ੧੫ ॥

ਯਸ੍ਯਾਲਯੇ ਤਿਸ਼੍ਠਤਿ ਨੂਨਮੇਤਤ੍ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਭਵਾਨ੍ਯਾ ਲਿਖਿਤਂ ਵਿਧਿਜ੍ਞੈਃ ।
ਗੋਰੋਚਨਾਲਕ੍ਤਕਕੁਙ੍ਕੁਮਾਕ੍ਤਕਰ੍ਪੂਰਸਿਨ੍ਦੂਰਮਧੁਦ੍ਰਵੇਣ ॥ ੧੬ ॥

ਨ ਤਤ੍ਰ ਚੋਰਸ੍ਯ ਭਯਂ ਨ ਹਾਸ੍ਯੋ ਨ ਵੈਰਿਭਿਰ੍ਨਾऽਸ਼ਨਿਵਹ੍ਨਿਭੀਤਿਃ ।
ਉਤ੍ਪਾਤਵਾਯੋਰਪਿ ਨਾऽਤ੍ਰਸ਼ਙ੍ਕਾ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਃ ਸ੍ਵਯਂ ਤਤ੍ਰ ਵਸੇਦਲੋਲਾ ॥ ੧੭ ॥

ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਪਠੇਤ੍ਤਦਨਨ੍ਤਪੁਣ੍ਯਂ ਦੇਵੀਪਦਾਮ੍ਭੋਜਪਰੋ ਮਨੁਸ਼੍ਯਃ ।
ਵਿਧਾਨਪੂਜਾਫਲਮੇਵ ਸਮ੍ਯਕ੍ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੋਤਿ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮਨੋਰਥੋऽਸੌ ॥ ੧੮ ॥

ਮੁਕ੍ਤਾਃ ਸ਼੍ਰੀਚਰਣਾਰਵਿਨ੍ਦਨਿਰਤਾਃ ਸ੍ਵਰ੍ਗਾਮਿਨੋ ਭੋਗਿਨੋ
ਬ੍ਰਹ੍ਮੋਪੇਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ਿਵਾਤ੍ਮਕਾਰ੍ਚਨਰਤਾ ਲੋਕੇऽਪਿ ਸਂਲੇਭਿਰੇ ।
ਸ਼੍ਰੀਮਚ੍ਛਙ੍ਕਰਭਕ੍ਤਿਪੂਰ੍ਵਕਮਹਾਦੇਵੀਪਦਧ੍ਯਾਯਿਨੋ
ਮੁਕ੍ਤਿਰ੍ਭੁਕ੍ਤਿਮਤਿਃ ਸ੍ਵਯਂ ਸ੍ਤੁਤਿਪਰਾਭਕ੍ਤਿਃ ਕਰਸ੍ਥਾਯਿਨੀ ॥ ੧੯ ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਕਾਲਿਕਾਕੁਲਸਰ੍ਵਸ੍ਵੇ ਹਰਪਰਸ਼ੁਰਾਮਸਂਵਾਦੇ
ਸ਼੍ਰੀਕਾਲਿਕਾਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

Also Read 1000 Names of Kali Maa:

1000 Names of Sri Kali | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Kali | Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top