Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Kali | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Shri Kali Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీకాలీసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥
కాలికాకులసర్వస్వే

శ్రీగణేశాయ నమః । ఓం శ్రీగురుభ్యో నమః ।

కథితోఽయం మహామన్త్రః సర్వమన్త్రోత్తమోత్తమః ।
యమాసాద్య మయా ప్రాప్తమైశ్వర్యపదముత్తమమ్ ॥ ౧ ॥

సంయుక్తః పరయా భక్త్యా యథోక్తవిధినా భవాన్ ।
కురుతామర్చనం దేవ్యాః త్రైలోక్యవిజిగీషయా ॥ ౨ ॥

శ్రీపరశురామ ఉవాచ
ప్రసన్నో యది మే దేవః పరమేశః పురాతనః ।
రహస్యం పరయా దేవ్యాః కృపయా కథయ ప్రభో ॥ ౩ ॥

యథార్చనం వినా హోమం వినా న్యాసం వినాబలిమ్ ।
వినా గన్ధం వినా పుష్పం వినా నిత్యోదితక్రియా ॥ ౪ ॥

ప్రాణాయామం వినా ధ్యానం వినా భూతవిశోధనమ్ ।
వినా జాప్యం వినా దానం వినా కాలీ ప్రసీదతి ॥ ౫ ॥

శ్రీశఙ్కర ఉవాచ ।
పృష్టం త్వయోత్తమం ప్రాజ్ఞ భృగువంశవివర్ధనమ్ ।
భక్తానామపి భక్తోఽసి త్వమేవం సాధయిష్యసి ॥ ౬ ॥

దేవీం దానవకోటిఘ్నీం లీలయా రుధిరప్రియామ్ ।
సదా స్తోత్రప్రియాముగ్రాం కామకౌతుకలాలసామ్ ॥ ౭ ॥

సర్వదాఽఽనన్దహృదయాం వాసవ్యాసక్తమానసామ్ ।
మాధ్వీకమత్స్యమాంసాదిరాగిణీం రుధిరప్రియామ్ ॥ ౮ ॥

శ్మశానవాసినీం ప్రేతగణనృత్యమహోత్సవామ్ ।
యోగప్రభాం యోగినీశాం యోగీన్ద్రహృదయే స్థితాం ॥ ౯ ॥

తాముగ్రకాలికాం రామ ప్రసాదయితుమర్హసి ।
తస్యాః స్తోత్రం మహాపుణ్యం స్వయం కాల్యా ప్రకాశితమ్ ॥ ౧౦ ॥

తవ తత్కథయిష్యామి శ్రుత్వా వత్సావధారయ ।
గోపనీయం ప్రయత్నేన పఠనీయం పరాత్పరమ్ ॥ ౧౧ ॥

యస్యైకకాలపఠనాత్సర్వే విఘ్నాః సమాకులాః ।
నశ్యన్తి దహనే దీప్తే పతఙ్గా ఇవ సర్వతః ॥ ౧౨ ॥

గద్యపద్యమయీ వాణీ తస్య గఙ్గాప్రవాహవత్ ।
తస్య దర్శనమాత్రేణ వాదినో నిష్ప్రభా మతాః ॥ ౧౩ ॥

రాజానోఽపి చ దాసత్వం భజన్తి చ పరే జనాః ।
తస్య హస్తే సదైవాస్తి సర్వసిద్ధిర్న సంశయః ॥ ౧౪ ॥

నిశీథే ముక్తయే శమ్భుర్నగ్నః శక్తిసమన్వితః ।
మనసా చిన్తయేత్కాలీం మహాకాలీతి లాలితామ్ ॥ ౧౫ ॥

పఠేత్సహస్రనామాఖ్యం స్తోత్రం మోక్షస్య సాధనమ్ ।
ప్రసన్నా కాలికా తస్య పుత్రత్వేనానుకమ్పతే ॥ ౧౬ ॥

వేధా బ్రహ్మాస్మృతేర్బ్రహ్మ కుసుమైః పూజితా పరా ।
ప్రసీదతి తథా కాలీ యథానేన ప్రసీదతి ॥ ౧౭ ॥

ఓం అస్య శ్రీకాలికాసహస్రనామస్తోత్రమహామన్త్రస్య
మహాకాలభైరవ ఋషిః
అనుష్టుప్ ఛన్దః శ్మశానకాలికా దేవతా
మహాకాలికాప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ॥

ధ్యానమ్ ।
శవారూఢాం మహాభీమాం ఘోరదంష్ట్రాం హసన్ముఖీమ్ ।
చతుర్భుజాం ఖడ్గముణ్డవరాభయకరాం శివామ్ ॥

ముణ్డమాలాధరాం దేవీం లోలజ్జిహ్వాం దిగమ్బరామ్ ।
ఏవం సఞ్చిన్తయేత్కాలీం శ్మశానాలయవాసినీమ్ ॥

అథ స్తోత్రమ్ ।
।ఓం క్రీం మహాకాల్యై నమః ॥

ఓం శ్మశానకాలికా కాలీ భద్రకాలీ కపాలినీ ।
గుహ్యకాలీ మహాకాలీ కురుకుల్లా విరోధినీ ॥ ౧౮ ॥

కాలికా కాలరాత్రిశ్చ మహాకాలనితమ్బినీ ।
కాలభైరవభార్యా చ కులవర్త్మప్రకాశినీ ॥ ౧౯ ॥

కామదా కామినీ కామ్యా కామనీయస్వభావినీ ।
కస్తూరీరసనీలాఙ్గీ కుఞ్జరేశ్వరగామినీ ॥ ౨౦ ॥

కకారవర్ణసర్వాఙ్గీ కామినీ కామసున్దరీ ।
కామార్తా కామరూపా చ కామధేనుః కలావతీ ॥ ౨౧ ॥

కాన్తా కామస్వరూపా చ కామాఖ్యా కులపాలినీ ।
కులీనా కులవత్యమ్బా దుర్గా దుర్గార్తినాశినీ ॥ ౨౨ ॥

కౌమారీ కులజా కృష్ణా కృష్ణదేహా కృశోదరీ ।
కృశాఙ్గీ కులిశాఙ్గీ చ క్రీఙ్కారీ కమలా కలా ॥ ౨౩ ॥

కరాలాస్యా కరాలీ చ కులకాన్తాఽపరాజితా ।
ఉగ్రా చోగ్రప్రభా దీప్తా విప్రచిత్తా మహాబలా ॥ ౨౪ ॥

నీలా ఘనా బలాకా చ మాత్రాముద్రాపితాఽసితా ।
బ్రాహ్మీ నారాయణీ భద్రా సుభద్రా భక్తవత్సలా ॥ ౨౫ ॥

మాహేశ్వరీ చ చాముణ్డా వారాహీ నారసింహికా ।
వజ్రాఙ్గీ వజ్రకఙ్కాలీ నృముణ్డస్రగ్విణీ శివా ॥ ౨౬ ॥

మాలినీ నరముణ్డాలీ గలద్రక్తవిభూషణా ।
రక్తచన్దనసిక్తాఙ్గీ సిన్దూరారుణమస్తకా ॥ ౨౭ ॥

ఘోరరూపా ఘోరదంష్ట్రా ఘోరాఘోరతరా శుభా ।
మహాదంష్ట్రా మహామాయా సుదతీ యుగదన్తురా ॥ ౨౮ ॥

సులోచనా విరూపాక్షీ విశాలాక్షీ త్రిలోచనా ।
శారదేన్దుప్రసన్నాస్యా స్ఫురత్స్మేరామ్బుజేక్షణా ॥ ౨౯ ॥

అట్టహాసప్రసన్నాస్యా స్మేరవక్త్రా సుభాషిణీ ।
ప్రసన్నపద్మవదనా స్మితాస్యా ప్రియభాషిణి ॥ ౩౦ ॥

కోటరాక్షీ కులశ్రేష్ఠా మహతీ బహుభాషిణీ ।
సుమతిః కుమతిశ్చణ్డా చణ్డముణ్డాతివేగినీ ॥ ౩౧ ॥

ప్రచణ్డా చణ్డికా చణ్డీ చర్చికా చణ్డవేగినీ ।
సుకేశీ ముక్తకేశీ చ దీర్ఘకేశీ మహత్కచా ॥ ౩౨ ॥

ప్రేతదేహా కర్ణపూరా ప్రేతపాణిసుమేఖలా ।
ప్రేతాసనా ప్రియప్రేతా ప్రేతభూమికృతాలయా ॥ ౩౩ ॥

శ్మశానవాసినీ పుణ్యా పుణ్యదా కులపణ్డితా ।
పుణ్యాలయా పుణ్యదేహా పుణ్యశ్లోకీ చ పావనీ ॥ ౩౪ ॥

పుత్రా పవిత్రా పరమా పురాపుణ్యవిభూషణా ।
పుణ్యనామ్నీ భీతిహరా వరదా ఖడ్గపాణినీ ॥ ౩౫ ॥

నృముణ్డహస్తశస్తా చ ఛిన్నమస్తా సునాసికా ।
దక్షిణా శ్యామలా శ్యామా శాన్తా పీనోన్నతస్తనీ ॥ ౩౬ ॥

దిగమ్బరా ఘోరరావా సృక్కాన్తా రక్తవాహినీ ।
ఘోరరావా శివా ఖడ్గా విశఙ్కా మదనాతురా ॥ ౩౭ ॥

మత్తా ప్రమత్తా ప్రమదా సుధాసిన్ధునివాసినీ ।
అతిమత్తా మహామత్తా సర్వాకర్షణకారిణీ ॥ ౩౮ ॥

గీతప్రియా వాద్యరతా ప్రేతనృత్యపరాయణా ।
చతుర్భుజా దశభుజా అష్టాదశభుజా తథా ॥ ౩౯ ॥

కాత్యాయనీ జగన్మాతా జగతీ పరమేశ్వరీ ।
జగద్బన్ధుర్జగద్ధాత్రీ జగదానన్దకారిణీ ॥ ౪౦ ॥

జన్మమయీ హైమవతీ మహామాయా మహామహా ।
నాగయజ్ఞోపవీతాఙ్గీ నాగినీ నాగశాయినీ ॥ ౪౧ ॥

నాగకన్యా దేవకన్యా గన్ధర్వీ కిన్నరేశ్వరీ ।
మోహరాత్రీ మహారాత్రీ దారుణా భాసురామ్బరా ॥ ౪౨ ॥

విద్యాధరీ వసుమతీ యక్షిణీ యోగినీ జరా ।
రాక్షసీ డాకినీ వేదమయీ వేదవిభూషణా ॥ ౪౩ ॥

శ్రుతిః స్మృతిర్మహావిద్యా గుహ్యవిద్యా పురాతనీ ।
చిన్త్యాఽచిన్త్యా స్వధా స్వాహా నిద్రా తన్ద్రా చ పార్వతీ ॥ ౪౪ ॥

అపర్ణా నిశ్చలా లోలా సర్వవిద్యా తపస్వినీ ।
గఙ్గా కాశీ శచీ సీతా సతీ సత్యపరాయణా ॥ ౪౫ ॥

నీతిస్సునీతిస్సురుచిస్తుష్టిః పుష్టిర్ధృతిః క్షమా ।
వాణీ బుద్ధిర్మహాలక్ష్మీర్లక్ష్మీర్నీలసరస్వతీ ॥ ౪౬ ॥

స్రోతస్వతీ సరస్వతీ మాతఙ్గీ విజయా జయా ।
నదీ సిన్ధుః సర్వమయీ తారా శూన్యనివాసినీ ॥ ౪౭ ॥

శుద్ధా తరఙ్గిణీ మేధా లాకినీ బహురూపిణీ ।
స్థూలా సూక్ష్మా సూక్ష్మతరా భగవత్యనురూపిణీ ॥ ౪౮ ॥

పరమాణుస్వరూపా చ చిదానన్దస్వరూపిణీ ।
సదానన్దమయీ సత్యా సర్వానన్దస్వరూపిణీ ॥ ౪౯ ॥

సునన్దా నన్దినీ స్తుత్యా స్తవనీయస్వభావినీ ।
రఙ్గిణీ టఙ్కినీ చిత్రా విచిత్రా చిత్రరూపిణీ ॥ ౫౦ ॥

పద్మా పద్మాలయా పద్మముఖీ పద్మవిభూషణా ।
డాకినీ శాకినీ క్షాన్తా రాకిణీ రుధిరప్రియా ॥ ౫౧ ॥

భ్రాన్తిర్భవానీ రుద్రాణీ మృడానీ శత్రుమర్దినీ ।
ఉపేన్ద్రాణీ మహేన్ద్రాణీ జ్యోత్స్నా చన్ద్రస్వరూపిణీ ॥ ౫౨ ॥

సూర్యాత్మికా రుద్రపత్నీ రౌద్రీ స్త్రీ ప్రకృతిః పుమాన్ ।
శక్తిర్ముక్తిర్మతిర్మాతా భక్తిర్ముక్తిః పతివ్రతా ॥ ౫౩ ॥

సర్వేశ్వరీ సర్వమాతా శర్వాణీ హరవల్లభా ।
సర్వజ్ఞా సిద్ధిదా సిద్ధా భవ్యా భావ్యా భయాపహా ॥ ౫౪ ॥

కర్త్రీ హర్త్రీ పాలయిత్రీ శర్వరీ తామసీ దయా ।
తమిస్రా తామసీ స్థాణుః స్థిరా ధీరా తపస్వినీ ॥ ౫౫ ॥

చార్వఙ్గీ చఞ్చలా లోలజిహ్వా చారుచరిత్రిణీ ।
త్రపా త్రపావతీ లజ్జా విలజ్జా హరయౌవతీ ॥ ౫౬ ॥ var హ్రీ రజోవతీ
సత్యవతీ ధర్మనిష్ఠా శ్రేష్ఠా నిష్ఠురవాదినీ ।
గరిష్ఠా దుష్టసంహర్త్రీ విశిష్టా శ్రేయసీ ఘృణా ॥ ౫౭ ॥

భీమా భయానకా భీమనాదినీ భీః ప్రభావతీ ।
వాగీశ్వరీ శ్రీర్యమునా యజ్ఞకర్త్రీ యజుఃప్రియా ॥ ౫౮ ॥

ఋక్సామాథర్వనిలయా రాగిణీ శోభనా సురా । ?? శోభనస్వరా
కలకణ్ఠీ కమ్బుకణ్ఠీ వేణువీణాపరాయణా ॥ ౫౯ ॥

వంశినీ వైష్ణవీ స్వచ్ఛా ధాత్రీ త్రిజగదీశ్వరీ ।
మధుమతీ కుణ్డలినీ ఋద్ధిః శుద్ధిః శుచిస్మితా ॥ ౬౦ ॥

రమ్భోర్వశీ రతీ రామా రోహిణీ రేవతీ మఖా ।
శఙ్ఖినీ చక్రిణీ కృష్ణా గదినీ పద్మినీ తథా ॥ ౬౧ ॥

శూలినీ పరిఘాస్త్రా చ పాశినీ శార్ఙ్గపాణినీ ।
పినాకధారిణీ ధూమ్రా సురభీ వనమాలినీ ॥ ౬౨ ॥

రథినీ సమరప్రీతా వేగినీ రణపణ్డితా ।
జటినీ వజ్రిణీ నీలా లావణ్యామ్బుదచన్ద్రికా ॥ ౬౩ ॥

బలిప్రియా సదాపూజ్యా దైత్యేన్ద్రమథినీ తథా ।
మహిషాసురసంహర్త్రీ కామినీ రక్తదన్తికా ॥ ౬౪ ॥

రక్తపా రుధిరాక్తాఙ్గీ రక్తఖర్పరధారిణీ ।
రక్తప్రియా మాంసరుచిర్వాసవాసక్తమానసా ॥ ౬౫ ॥

గలచ్ఛోణితముణ్డాలీ కణ్ఠమాలావిభూషణా ।
శవాసనా చితాన్తస్థా మహేశీ వృషవాహినీ ॥ ౬౬ ॥

వ్యాఘ్రత్వగమ్బరా చీనచైలినీ సింహవాహినీ ।
వామదేవీ మహాదేవీ గౌరీ సర్వజ్ఞభామినీ ॥ ౬౭ ॥

బాలికా తరుణీ వృద్ధా వృద్ధమాతా జరాతురా ।
సుభ్రూర్విలాసినీ బ్రహ్మవాదినీ బ్రాహ్మణీ సతీ ॥ ౬౮ ॥

సుప్తవతీ చిత్రలేఖా లోపాముద్రా సురేశ్వరీ ।
అమోఘాఽరున్ధతీ తీక్ష్ణా భోగవత్యనురాగిణీ ॥ ౬౯ ॥

మన్దాకినీ మన్దహాసా జ్వాలాముఖ్యఽసురాన్తకా । జ్వాలాముఖీ+అసురాన్తకా
మానదా మానినీ మాన్యా మాననీయా మదాతురా ॥ ౭౦ ॥

మదిరామేదురోన్మాదా మేధ్యా సాధ్యా ప్రసాదినీ ।
సుమధ్యాఽనన్తగుణినీ సర్వలోకోత్తమోత్తమా ॥ ౭౧ ॥

జయదా జిత్వరీ జైత్రీ జయశ్రీర్జయశాలినీ ।
సుఖదా శుభదా సత్యా సభాసఙ్క్షోభకారిణీ ॥ ౭౨ ॥

శివదూతీ భూతిమతీ విభూతిర్భూషణాననా ।
కౌమారీ కులజా కున్తీ కులస్త్రీ కులపాలికా ॥ ౭౩ ॥

కీర్తిర్యశస్వినీ భూషా భూష్ఠా భూతపతిప్రియా ।
సుగుణా నిర్గుణాఽధిష్ఠా నిష్ఠా కాష్ఠా ప్రకాశినీ ॥ ౭౪ ॥ var ప్రతిష్ఠితా
ధనిష్ఠా ధనదా ధాన్యా వసుధా సుప్రకాశినీ ।
ఉర్వీ గుర్వీ గురుశ్రేష్ఠా షడ్గుణా త్రిగుణాత్మికా ॥ ౭౫ ॥

రాజ్ఞామాజ్ఞా మహాప్రాజ్ఞా సుగుణా నిర్గుణాత్మికా ।
మహాకులీనా నిష్కామా సకామా కామజీవనా ॥ ౭౬ ॥

కామదేవకలా రామాఽభిరామా శివనర్తకీ ।
చిన్తామణిః కల్పలతా జాగ్రతీ దీనవత్సలా ॥ ౭౭ ॥

కార్తికీ కృత్తికా కృత్యా అయోధ్యా విషమా సమా ।
సుమన్త్రా మన్త్రిణీ ఘూర్ణా హ్లాదినీ క్లేశనాశినీ ॥ ౭౮ ॥

త్రైలోక్యజననీ హృష్టా నిర్మాంసామలరూపిణీ ।
తడాగనిమ్నజఠరా శుష్కమాంసాస్థిమాలినీ ॥ ౭౯ ॥

అవన్తీ మధురా హృద్యా త్రైలోక్యాపావనక్షమా ।
వ్యక్తాఽవ్యక్తాఽనేకమూర్తీ శారభీ భీమనాదినీ ॥ ౮౦ ॥

క్షేమఙ్కరీ శాఙ్కరీ చ సర్వసమ్మోహకారిణీ ।
ఊర్ద్ధ్వతేజస్వినీ క్లిన్నా మహాతేజస్వినీ తథా ॥ ౮౧ ॥

అద్వైతా యోగినీ పూజ్యా సురభీ సర్వమఙ్గలా ।
సర్వప్రియఙ్కరీ భోగ్యా ధనినీ పిశితాశనా ॥ ౮౨ ॥

భయఙ్కరీ పాపహరా నిష్కలఙ్కా వశఙ్కరీ ।
ఆశా తృష్ణా చన్ద్రకలా నిద్రాణా వాయువేగినీ ॥ ౮౩ ॥

సహస్రసూర్యసఙ్కాశా చన్ద్రకోటిసమప్రభా ।
నిశుమ్భశుమ్భసంహర్త్రీ రక్తబీజవినాశినీ ॥ ౮౪ ॥

మధుకైటభసంహర్త్రీ మహిషాసురఘాతినీ ।
వహ్నిమణ్డలమధ్యస్థా సర్వసత్త్వప్రతిష్ఠితా ॥ ౮౫ ॥

సర్వాచారవతీ సర్వదేవకన్యాధిదేవతా ।
దక్షకన్యా దక్షయజ్ఞనాశినీ దుర్గతారిణీ ॥ ౮౬ ॥

ఇజ్యా పూజ్యా విభా భూతిః సత్కీర్తిర్బ్రహ్మచారిణీ ।
రమ్భోరూశ్చతురా రాకా జయన్తీ వరుణా కుహూః ॥ ౮౭ ॥

మనస్వినీ దేవమాతా యశస్యా బ్రహ్మవాదినీ ।
సిద్ధిదా వృద్ధిదా వృద్ధిః సర్వాద్యా సర్వదాయినీ ॥ ౮౮ ॥

ఆధారరూపిణీ ధ్యేయా మూలాధారనివాసినీ ।
ఆజ్ఞా ప్రజ్ఞా పూర్ణమనా చన్ద్రముఖ్యనుకూలినీ ॥ ౮౯ ॥

వావదూకా నిమ్ననాభిః సత్యసన్ధా దృఢవ్రతా ।
ఆన్వీక్షికీ దణ్డనీతిస్త్రయీ త్రిదివసున్దరీ ॥ ౯౦ ॥

జ్వాలినీ జ్వలినీ శైలతనయా విన్ధ్యవాసినీ ।
ప్రత్యయా ఖేచరీ ధైర్యా తురీయా విమలాఽఽతురా ॥ ౯౧ ॥

ప్రగల్భా వారుణీ క్షామా దర్శినీ విస్ఫులిఙ్గినీ ।
భక్తిః సిద్ధిః సదాప్రాప్తిః ప్రకామ్యా మహిమాఽణిమా ॥ ౯౨ ॥

ఈక్షాసిద్ధిర్వశిత్వా చ ఈశిత్వోర్ధ్వనివాసినీ ।
లఘిమా చైవ సావిత్రీ గాయత్రీ భువనేశ్వరీ ॥ ౯౩ ॥

మనోహరా చితా దివ్యా దేవ్యుదారా మనోరమా ।
పిఙ్గలా కపిలా జిహ్వా రసజ్ఞా రసికా రసా ॥ ౯౪ ॥

సుషుమ్నేడా యోగవతీ గాన్ధారీ నవకాన్తకా ।
పాఞ్చాలీ రుక్మిణీ రాధా రాధ్యా భామా చ రాధికా ॥ ౯౫ ॥

అమృతా తులసీ వృన్దా కైటభీ కపటేశ్వరీ ।
ఉగ్రచణ్డేశ్వరీ వీరజననీ వీరసున్దరీ ॥ ౯౬ ॥

ఉగ్రతారా యశోదాఖ్యా దేవకీ దేవమానితా ।
నిరఞ్జనా చిత్రదేవీ క్రోధినీ కులదీపికా ॥ ౯౭ ॥

కులరాగీశ్వరీ జ్వాలా మాత్రికా ద్రావిణీ ద్రవా ।
యోగీశ్వరీ మహామారీ భ్రామరీ బిన్దురూపిణీ ॥ ౯౮ ॥

దూతీ ప్రాణేశ్వరీ గుప్తా బహులా డామరీ ప్రభా ।
కుబ్జికా జ్ఞానినీ జ్యేష్ఠా భుశుణ్డీ ప్రకటాకృతిః ॥ ౯౯ ॥

ద్రావిణీ గోపినీ మాయా కామబీజేశ్వరీ ప్రియా ।
శాకమ్భరీ కోకనదా సుసత్యా చ తిలోత్తమా ॥ ౧౦౦ ॥

అమేయా విక్రమా క్రూరా సమ్యక్ఛీలా త్రివిక్రమా ।
స్వస్తిర్హవ్యవహా ప్రీతిరుక్మా ధూమ్రార్చిరఙ్గదా ॥ ౧౦౧ ॥

తపినీ తాపినీ విశ్వభోగదా ధారిణీ ధరా ।
త్రిఖణ్డా రోధినీ వశ్యా సకలా శబ్దరూపిణీ ॥ ౧౦౨ ॥

బీజరూపా మహాముద్రా వశినీ యోగరూపిణీ ।
అనఙ్గకుసుమాఽనఙ్గమేఖలాఽనఙ్గరూపిణీ ॥ ౧౦౩ ॥

అనఙ్గమదనాఽనఙ్గరేఖాఽనఙ్గకుశేశ్వరీ ।
అనఙ్గమాలినీ కామేశ్వరీ సర్వార్థసాధికా ॥ ౧౦౪ ॥

సర్వతన్త్రమయీ సర్వమోదిన్యానన్దరూపిణీ ।
వజ్రేశ్వరీ చ జయినీ సర్వదుఃఖక్షయఙ్కరీ ॥ ౧౦౫ ॥ var వ్రజేశ్వరీ
షడఙ్గయువతీ యోగేయుక్తా జ్వాలాంశుమాలినీ ।
దురాశయా దురాధారా దుర్జయా దుర్గరూపిణీ ॥ ౧౦౬ ॥

దురన్తా దుష్కృతిహరా దుర్ధ్యేయా దురతిక్రమా ।
హంసేశ్వరీ త్రిలోకస్థా శాకమ్భర్యనురాగిణీ ॥ ౧౦౭ ॥

త్రికోణనిలయా నిత్యా పరమామృతరఞ్జితా ।
మహావిద్యేశ్వరీ శ్వేతా భేరుణ్డా కులసున్దరీ ॥ ౧౦౮ ॥

త్వరితా భక్తిసంయుక్తా భక్తివశ్యా సనాతనీ ।
భక్తానన్దమయీ భక్తభావితా భక్తశఙ్కరీ ॥ ౧౦౯ ॥

సర్వసౌన్దర్యనిలయా సర్వసౌభాగ్యశాలినీ ।
సర్వసమ్భోగభవనా సర్వసౌఖ్యానురూపిణీ ॥ ౧౧౦ ॥

కుమారీపూజనరతా కుమారీవ్రతచారిణీ ।
కుమారీభక్తిసుఖినీ కుమారీరూపధారిణీ ॥ ౧౧౧ ॥

కుమారీపూజకప్రీతా కుమారీప్రీతిదప్రియా ।
కుమారీసేవకాసఙ్గా కుమారీసేవకాలయా ॥ ౧౧౨ ॥

ఆనన్దభైరవీ బాలభైరవీ బటుభైరవీ ।
శ్మశానభైరవీ కాలభైరవీ పురభైరవీ ॥ ౧౧౩ ॥

మహాభైరవపత్నీ చ పరమానన్దభైరవీ ।
సురానన్దభైరవీ చ ఉన్మాదానన్దభైరవీ ॥ ౧౧౪ ॥

యజ్ఞానన్దభైరవీ చ తథా తరుణభైరవీ ।
జ్ఞానానన్దభైరవీ చ అమృతానన్దభైరవీ ॥ ౧౧౫ ॥

మహాభయఙ్కరీ తీవ్రా తీవ్రవేగా తరస్వినీ ।
త్రిపురా పరమేశానీ సున్దరీ పురసున్దరీ ॥ ౧౧౬ ॥

త్రిపురేశీ పఞ్చదశీ పఞ్చమీ పురవాసినీ ।
మహాసప్తదశీ చైవ షోడశీ త్రిపురేశ్వరీ ॥ ౧౧౭ ॥

మహాఙ్కుశస్వరూపా చ మహాచక్రేశ్వరీ తథా ।
నవచక్రేశ్వరీ చక్రేశ్వరీ త్రిపురమాలినీ ॥ ౧౧౮ ॥

రాజచక్రేశ్వరీ రాజ్ఞీ మహాత్రిపురసున్దరీ ।
సిన్దూరపూరరుచిరా శ్రీమత్త్రిపురసున్దరీ ॥ ౧౧౯ ॥

సర్వాఙ్గసున్దరీ రక్తారక్తవస్త్రోత్తరీయకా ।
యవాయావకసిన్దూరరక్తచన్దనధారిణీ ॥ ౧౨౦ ॥

యవాయావకసిన్దూరరక్తచన్దనరూపధృక్ ।
చమరీ బాలకుటిలా నిర్మలా శ్యామకేశినీ ॥ ౧౨౧ ॥

వజ్రమౌక్తికరత్నాఢ్యా కిరీటకుణ్డలోజ్జ్వలా ।
రత్నకుణ్డలసంయుక్తా స్ఫురద్గణ్డమనోరమా ॥ ౧౨౨ ॥

కుఞ్జరేశ్వరకుమ్భోత్థముక్తారఞ్జితనాసికా ।
ముక్తావిద్రుమమాణిక్యహారాద్యస్తనమణ్డలా ॥ ౧౨౩ ॥

సూర్యకాన్తేన్దుకాన్తాఢ్యా స్పర్శాశ్మగలభూషణా ।
బీజపూరస్ఫురద్బీజదన్తపఙ్క్తిరనుత్తమా ॥ ౧౨౪ ॥

కామకోదణ్డకాభుగ్నభ్రూకటాక్షప్రవర్షిణీ । bhugna curved
మాతఙ్గకుమ్భవక్షోజా లసత్కనకదక్షిణా ॥ ౧౨౫ ॥

మనోజ్ఞశష్కులీకర్ణా హంసీగతివిడమ్బినీ ।
పద్మరాగాఙ్గదద్యోతద్దోశ్చతుష్కప్రకాశినీ ॥ ౧౨౬ ॥

కర్పూరాగరుకస్తూరీకుఙ్కుమద్రవలేపితా ।
విచిత్రరత్నపృథివీకల్పశాఖితలస్థితా ॥ ౧౨౭ ॥

రత్నదీపస్ఫురద్రత్నసింహాసననివాసినీ ।
షట్చక్రభేదనకరీ పరమానన్దరూపిణీ ॥ ౧౨౮ ॥

సహస్రదలపద్మాన్తా చన్ద్రమణ్డలవర్తినీ ।
బ్రహ్మరూపా శివక్రోడా నానాసుఖవిలాసినీ ॥ ౧౨౯ ॥

హరవిష్ణువిరిఞ్చేన్ద్రగ్రహనాయకసేవితా ।
శివా శైవా చ రుద్రాణీ తథైవ శివనాదినీ ॥ ౧౩౦ ॥

మహాదేవప్రియా దేవీ తథైవానఙ్గమేఖలా ।
డాకినీ యోగినీ చైవ తథోపయోగినీ మతా ॥ ౧౩౧ ॥

మాహేశ్వరీ వైష్ణవీ చ భ్రామరీ శివరూపిణీ ।
అలమ్బుసా భోగవతీ క్రోధరూపా సుమేఖలా ॥ ౧౩౨ ॥

గాన్ధారీ హస్తిజిహ్వా చ ఇడా చైవ శుభఙ్కరీ ।
పిఙ్గలా దక్షసూత్రీ చ సుషుమ్నా చైవ గాన్ధినీ ॥ ౧౩౩ ॥

భగాత్మికా భగాధారా భగేశీ భగరూపిణీ ।
లిఙ్గాఖ్యా చైవ కామేశీ త్రిపురా భైరవీ తథా ॥ ౧౩౪ ॥

లిఙ్గగీతిస్సుగీతిశ్చ లిఙ్గస్థా లిఙ్గరూపధృక్ ।
లిఙ్గమాలా లిఙ్గభవా లిఙ్గాలిఙ్గా చ పావకీ ॥ ౧౩౫ ॥

భగవతీ కౌశికీ చ ప్రేమరూపా ప్రియంవదా ।
గృధ్రరూపీ శివారూపా చక్రేశీ చక్రరూపధృక్ ॥ ౧౩౬ ॥ ?? దృధ్ర
ఆత్మయోనిర్బ్రహ్మయోనిర్జగద్యోనిరయోనిజా ।
భగరూపా భగస్థాత్రీ భగినీ భగమాలినీ ॥ ౧౩౭ ॥

భగాత్మికా భగాధారా రూపిణీ భగశాలినీ ।
లిఙ్గాభిధాయినీ లిఙ్గప్రియా లిఙ్గనివాసినీ ॥ ౧౩౮ ॥

లిఙ్గస్థా లిఙ్గినీ లిఙ్గరూపిణీ లిఙ్గసున్దరీ ।
లిఙ్గగీతిర్మహాప్రీతిర్భగగీతిర్మహాసుఖా ॥ ౧౩౯ ॥

లిఙ్గనామసదానన్దా భగనామసదారతిః ।
భగనామసదానన్దా లిఙ్గనామసదారతిః ॥ ౧౪౦ ॥

లిఙ్గమాలకరాభూషా భగమాలావిభూషణా ।
భగలిఙ్గామృతవృతా భగలిఙ్గామృతాత్మికా ॥ ౧౪౧ ॥

భగలిఙ్గార్చనప్రీతా భగలిఙ్గస్వరూపిణీ ।
భగలిఙ్గస్వరూపా చ భగలిఙ్గసుఖావహా ॥ ౧౪౨ ॥

స్వయమ్భూకుసుమప్రీతా స్వయమ్భూకుసుమార్చితా ।
స్వయమ్భూకుసుమప్రాణా స్వయమ్భూకుసుమోత్థితా ॥ ౧౪౩ ॥

స్వయమ్భూకుసుమస్నాతా స్వయమ్భూపుష్పతర్పితా ।
స్వయమ్భూపుష్పఘటితా స్వయమ్భూపుష్పధారిణీ ॥ ౧౪౪ ॥

స్వయమ్భూపుష్పతిలకా స్వయమ్భూపుష్పచర్చితా ।
స్వయమ్భూపుష్పనిరతా స్వయమ్భూకుసుమాగ్రహా ॥ ౧౪౫ ॥

స్వయమ్భూపుష్పయజ్ఞేశా స్వయమ్భూకుసుమాలికా । var యజ్ఞాశా యజ్ఞాఙ్గా
స్వయమ్భూపుష్పనిచితా స్వయమ్భూకుసుమార్చితా ॥ ౧౪౬ ॥ var కుసుమప్రియా
స్వయమ్భూకుసుమాదానలాలసోన్మత్తమానసా ।
స్వయమ్భూకుసుమానన్దలహరీ స్నిగ్ధదేహినీ ॥ ౧౪౭ ॥

స్వయమ్భూకుసుమాధారా స్వయమ్భూకుసుమాకులా ।
స్వయమ్భూపుష్పనిలయా స్వయమ్భూపుష్పవాసినీ ॥ ౧౪౮ ॥

స్వయమ్భూకుసుమాస్నిగ్ధా స్వయమ్భూకుసుమాత్మికా ।
స్వయమ్భూపుష్పకరిణీ స్వయమ్భూపుష్పమాలికా ॥ ౧౪౯ ॥

స్వయమ్భూకుసుమన్యాసా స్వయమ్భూకుసుమప్రభా ।
స్వయమ్భూకుసుమజ్ఞానా స్వయమ్భూపుష్పభోగినీ ॥ ౧౫౦ ॥

స్వయమ్భూకుసుమోల్లాసా స్వయమ్భూపుష్పవర్షిణీ ।
స్వయమ్భూకుసుమానన్దా స్వయమ్భూపుష్పపుష్పిణీ ॥ ౧౫౧ ॥

స్వయమ్భూకుసుమోత్సాహా స్వయమ్భూపుష్పరూపిణీ ।
స్వయమ్భూకుసుమోన్మాదా స్వయమ్భూపుష్పసున్దరీ ॥ ౧౫౨ ॥

స్వయమ్భూకుసుమారాధ్యా స్వయమ్భూకుసుమోద్భవా ।
స్వయమ్భూకుసుమావ్యగ్రా స్వయమ్భూపుష్పపూర్ణితా ॥ ౧౫౩ ॥

స్వయమ్భూపూజకప్రాజ్ఞా స్వయమ్భూహోతృమాత్రికా ।
స్వయమ్భూదాతృరక్షిత్రీ స్వయమ్భూభక్తభావికా ॥ ౧౫౪ ॥

స్వయమ్భూకుసుమప్రీతా స్వయమ్భూపూజకప్రియా ।
స్వయమ్భూవన్దకాధారా స్వయమ్భూనిన్దకాన్తకా ॥ ౧౫౫ ॥

స్వయమ్భూప్రదసర్వస్వా స్వయమ్భూప్రదపుత్రిణీ ।
స్వయమ్భూప్రదసస్మేరా స్వయమ్భూతశరీరిణీ ॥ ౧౫౬ ॥

సర్వలోకోద్భవప్రీతా సర్వకాలోద్భవాత్మికా ।
సర్వకాలోద్భవోద్భావా సర్వకాలోద్భవోద్భవా ॥ ౧౫౭ ॥

కున్దపుష్పసమాప్రీతిః కున్దపుష్పసమారతిః ।
కున్దగోలోద్భవప్రీతా కున్దగోలోద్భవాత్మికా ॥ ౧౫౮ ॥

స్వయమ్భూర్వా శివా శక్తా పావినీ లోకపావినీ ।
కీర్తిర్యశస్వినీ మేధా విమేధా సురసున్దరీ ॥ ౧౫౯ ॥

అశ్వినీ కృత్తికా పుష్యా తేజస్వీ చన్ద్రమణ్డలా ।
సూక్ష్మా సూక్ష్మప్రదా సూక్ష్మాసూక్ష్మభయవినాశినీ ॥ ౧౬౦ ॥

వరదాఽభయదా చైవ ముక్తిబన్ధవినాశినీ ।
కాముకీ కామదా క్షాన్తా కామాఖ్యా కులసున్దరీ ॥ ౧౬౧ ॥

సుఖదా దుఃఖదా మోక్షా మోక్షదార్థప్రకాశినీ ।
దుష్టాదుష్టమతీ చైవ సర్వకార్యవినాశినీ ॥ ౧౬౨ ॥

శుక్రధారా శుక్రరూపా శుక్రసిన్ధునివాసినీ ।
శుక్రాలయా శుక్రభోగా శుక్రపూజా సదారతిః ॥ ౧౬౩ ॥

శుక్రపూజ్యా శుక్రహోమసన్తుష్టా శుక్రవత్సలా ।
శుక్రమూర్తిః శుక్రదేహా శుక్రపూజకపుత్రిణీ ॥ ౧౬౪ ॥

శుక్రస్థా శుక్రిణీ శుక్రసంస్పృహా శుక్రసున్దరీ ।
శుక్రస్నాతా శుక్రకరీ శుక్రసేవ్యాతిశుక్రిణీ ॥ ౧౬౫ ॥

మహాశుక్రా శుక్రభవా శుక్రవృష్టివిధాయినీ ।
శుక్రాభిధేయా శుక్రార్హా శుక్రవన్దకవన్దితా ॥ ౧౬౬ ॥

శుక్రానన్దకరీ శుక్రసదానన్దవిధాయినీ ।
శుక్రోత్సాహా సదాశుక్రపూర్ణా శుక్రమనోరమా ॥ ౧౬౭ ॥

శుక్రపూజకసర్వస్థా శుక్రనిన్దకనాశినీ ।
శుక్రాత్మికా శుక్రసమ్పచ్ఛుక్రాకర్షణకారిణీ ॥ ౧౬౮ ॥

రక్తాశయా రక్తభోగా రక్తపూజాసదారతిః ।
రక్తపూజ్యా రక్తహోమా రక్తస్థా రక్తవత్సలా ॥ ౧౬౯ ॥

రక్తపూర్ణా రక్తదేహా రక్తపూజకపుత్రిణీ ।
రక్తాఖ్యా రక్తినీ రక్తసంస్పృహా రక్తసున్దరీ ॥ ౧౭౦ ॥

రక్తాభిదేహా రక్తార్హా రక్తవన్దకవన్దితా ।
మహారక్తా రక్తభవా రక్తవృష్టివిధాయినీ ॥ ౧౭౧ ॥

రక్తస్నాతా రక్తప్రీతా రక్తసేవ్యాతిరక్తినీ ।
రక్తానన్దకరీ రక్తసదానన్దవిధాయినీ ॥ ౧౭౨ ॥

రక్తారక్తా రక్తపూర్ణా రక్తసేవ్యక్షిణీరమా । var రక్తసేవ్యా మనోరమా
రక్తసేవకసర్వస్వా రక్తనిన్దకనాశినీ ॥ ౧౭౩ ॥

రక్తాత్మికా రక్తరూపా రక్తాకర్షణకారిణీ ।
రక్తోత్సాహా రక్తవ్యగ్రా రక్తపానపరాయణా ॥ ౧౭౪ ॥ var రక్తోత్సాహా రక్తాఢ్యా
శోణితానన్దజననీ కల్లోలస్నిగ్ధరూపిణీ ।
సాధకాన్తర్గతా దేవీ పార్వతీ పాపనాశినీ ॥ ౧౭౫ ॥

సాధూనాం హృదిసంస్థాత్రీ సాధకానన్దకారిణీ ।
సాధకానాం చ జననీ సాధకప్రియకారిణీ ॥ ౧౭౬ ॥

సాధకప్రచురానన్దసమ్పత్తిసుఖదాయినీ ।
సాధకా సాధకప్రాణా సాధకాసక్తమానసా ॥ ౧౭౭ ॥ var శారదా
సాధకోత్తమసర్వస్వాసాధకా భక్తరక్తపా । var భక్తవత్సలా
సాధకానన్దసన్తోషా సాధకారివినాశినీ ॥ ౧౭౮ ॥

ఆత్మవిద్యా బ్రహ్మవిద్యా పరబ్రహ్మకుటుమ్బినీ ।
త్రికూటస్థా పఞ్చకూటా సర్వకూటశరీరిణీ ॥ ౧౭౯ ॥

సర్వవర్ణమయీ వర్ణజపమాలావిధాయినీ ।
ఇతి శ్రీకాలికానామ్నాం సహస్రం శివభాషితమ్ ॥ ౧౮౦ ॥

ఫలశ్రుతిః
గుహ్యాత్ గుహ్యతరం సాక్షాన్మహాపాతకనాశనమ్ ।
పూజాకాలే నిశీథే చ సన్ధ్యయోరుభయోరపి ॥ ౧ ॥

లభతే గాణపత్యం స యః పఠేత్సాధకోత్తమః ।
యః పఠేత్పాఠయేద్వాపి శృణోతి శ్రావయేదపి ॥ ౨ ॥

సర్వపాపవినిర్ముక్తః స యాతి కాలికాపదమ్ ।
శ్రద్ధయాఽశ్రద్ధయా వాపి యః కశ్చిన్మానవః పఠేత్ ॥ ౩ ॥

దుర్గాద్దుర్గతరం తీర్త్వా స యాతి కాలికాపదమ్ ।
వన్ధ్యా వా కాకవన్ధ్యా వా మృతపుత్రా చ యాఙ్గనా ॥ ౪ ॥

శ్రుత్వా స్తోత్రమిదం పుత్రాన్ లభతే చిరజీవినః ।
యం యం కామయతే కామం పఠన్ స్తోత్రమనుత్తమమ్ ॥ ౫ ॥

దేవీవరప్రదానేన తం తం ప్రాప్నోతి నిత్యశః ।
స్వయమ్భూకుసుమైః శుక్లైః సుగన్ధికుసుమాన్వితైః ॥ ౬ ॥

Some versions include about 50 verses in this place but they appear
to be related to tAntric practices so are omitted here
గురువిష్ణుమహేశానామభేదేన మహేశ్వరీ ।
సమన్తాద్భావయేన్మన్త్రీ మహేశో నాత్ర సంశయః ॥ ౭ ॥

స శాక్తః శివభక్తశ్చ స ఏవ వైష్ణవోత్తమః ।
సమ్పూజ్య స్తౌతి యః కాలీమద్వైతభావమావహన్ ॥ ౮ ॥

దేవ్యానన్దేన సానన్దో దేవీభక్త్యైకభక్తిమాన్ ।
స ఏవ ధన్యో యస్యార్థే మహేశో వ్యగ్రమానసః ॥ ౯ ॥

కామయిత్వా యథాకామం స్తవమేనముదీరయేత్ ।
సర్వరోగైః పరిత్యక్తో జాయతే మదనోపమః ॥ ౧౦ ॥

చక్రం వా స్తవమేనం వా ధారయేదఙ్గసఙ్గతమ్ ।
విలిఖ్య విధివత్సాధుః స ఏవ కాలికాతనుః ॥ ౧౧ ॥

దేవ్యై నివేదితం యద్యత్తస్యాంశం భక్షయేన్నరః ।
దివ్యదేహధరో భూత్వా దేవ్యాః పార్శ్వధరో భవేత్ ॥ ౧౨ ॥

నైవేద్యనిన్దకం దృష్ట్వా నృత్యన్తి యోగినీగణాః ।
రక్తపానోద్యతాస్సర్వా మాంసాస్థిచర్వణోద్యతాః ॥ ౧౩ ॥

తస్మాన్నివేదితం దేవ్యై దృష్ట్వా శ్రుత్వా చ మానవః ।
న నిన్దేన్మనసా వాచా కుష్ఠవ్యాధిపరాఙ్ముఖః ॥ ౧౪ ॥

ఆత్మానం కాలికాత్మానం భావయన్ స్తౌతి యః శివామ్ ।
శివోపమం గురుం ధ్యాత్వా స ఏవ శ్రీసదాశివః ॥ ౧౫ ॥

యస్యాలయే తిష్ఠతి నూనమేతత్స్తోత్రం భవాన్యా లిఖితం విధిజ్ఞైః ।
గోరోచనాలక్తకకుఙ్కుమాక్తకర్పూరసిన్దూరమధుద్రవేణ ॥ ౧౬ ॥

న తత్ర చోరస్య భయం న హాస్యో న వైరిభిర్నాఽశనివహ్నిభీతిః ।
ఉత్పాతవాయోరపి నాఽత్రశఙ్కా లక్ష్మీః స్వయం తత్ర వసేదలోలా ॥ ౧౭ ॥

స్తోత్రం పఠేత్తదనన్తపుణ్యం దేవీపదామ్భోజపరో మనుష్యః ।
విధానపూజాఫలమేవ సమ్యక్ ప్రాప్నోతి సమ్పూర్ణమనోరథోఽసౌ ॥ ౧౮ ॥

ముక్తాః శ్రీచరణారవిన్దనిరతాః స్వర్గామినో భోగినో
బ్రహ్మోపేన్ద్రశివాత్మకార్చనరతా లోకేఽపి సంలేభిరే ।
శ్రీమచ్ఛఙ్కరభక్తిపూర్వకమహాదేవీపదధ్యాయినో
ముక్తిర్భుక్తిమతిః స్వయం స్తుతిపరాభక్తిః కరస్థాయినీ ॥ ౧౯ ॥

ఇతి శ్రీకాలికాకులసర్వస్వే హరపరశురామసంవాదే
శ్రీకాలికాసహస్రనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Also Read 1000 Names of Kali Maa:

1000 Names of Sri Kali | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Kali | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top