Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Krishna | Sahasranama Stotram Lyrics in English

Shri Krishna Sahasranama Stotram Lyrics in English:

॥ srikrsnasahasranamastotra ॥

srimadrukmimahipalavamsaraksamanih sthirah ।
raja hariharah ksonim raksatyambudhimekhalam ।1 ॥

sa raja sarvatantrajñah samabhyarcya varapradam ।
devam sriyah patim stutya samastaudvedaveditam ॥ 2 ॥

tasya hrstasayah stutya visnurgopamganavrtah ।
sa pimchasyamalam rupam pimchottamsamadarsayat ॥ 3 ॥

sa punah svatmavinyastacittam hariharam nrpam ।
abhisicya krpavarsairabhasata krtamjalim ॥ 4 ॥

sribhagavanuvaca ।
mamavehi mahabhaga krsnam krtyavidam vara ।
purahsthito’smi tvadbhaktya purnassantu manorathah ॥ 5 ॥

samraksanaya sistanam dustanam siksanaya ca ।
samrddhyai vedadharmanam mamamsatvamihoditah ॥ 6 ॥

rajannamasahasrena ramo namnam stutastvaya ।
so’ham sarvavido tasmatprasanno’smi visesatah ॥ 7 ॥

mamapi tvam mahabhaga madiyacaritatmana ।
samprinaya sahasrena namnam sarvarthadayinam ॥ 8 ॥

parasarena munina vyasenamnayardasina ।
svatmabhaja sukenapi sukte’pyetadvibhavitam ॥ 9 ॥

tam hi tvamanusandhehi sahasrasirasam prabhum ।
dattanyesu maya nyastam sahasram raksayisyati ॥ 10 ॥

idam visvahitarthaya rasanaramgagocaram ।
prakasaya tvam medinyam paramagamasammatam ॥ 11 ॥

idam sathaya murkhaya nastikaya vikirnine ।
asuyine’hitayapi na prakasyam kadacana ॥ 12 ॥

vivekine visuddhaya vedamarganusarine ।
astikayatmanisthaya svatmanyanusrtodayam ॥ 13 ॥

krsnanamasahasram vai krtadhiretadirayet ।

viniyogah
Om asya srikrsnasahasranamastotramantrasya parasararsih,
anustup chandah, srikrsnah paramatma devata,
srikrsneti bijam, srivallabheti saktih, sarngiti kilakam,
srikrsnaprityarthe jape viniyogah ॥

nyasah
parasaraya rsaye namah iti sirasi,
anustup chandase namah iti mukhe,
gopalakrsnadevatayai namah, iti hrdaye,
srikrsnaya bijaya namah iti guhye, srivallabhaya saktyai namah iti
padayoh,
sarngadharaya kilakaya namah iti sarvamge ॥

karanyasah
srikrsna ityarabhya suravamsaikadhirityantani amgusthabhyam namah ।
saurirityarabhya svabhasodbhasitavraja ityantani tarjanibhyam namah ।
krtatmavidyavinyasetyarabhya prasthanasakataruḍha iti madhyamabhyam namah,
vrmdavanakrtalaya ityarabhya madhurajanaviksita ityanamikabhyam namah,
rajakapratighataka ityarabhya dvarakapurakalpana iti kanisthikabhyam namah
dvarakanilaya ityarabhya parasara iti karatalakaraprsthabhyam namah,
evam hrdayadinyasah ॥

dhyanam ।
kesamcitpremapumsam vigalitamanasam balalilavilasam
kesam gopalalilankitarasikatanurvenuvadyena devam ।
kesam vamasamaje janitamanasijo daityadarpapahaivam
jñatva bhinnabhilasam sa jayati jagatamisvarastadrso’bhut ॥ 1 ॥

ksirabdhau krtasamstavassuraganairbrahmadibhih panḍitaih
prodbhuto vasudevasadmani muda cikriḍa yo gokule ।
kamsadhvamsakrte jagama madhuram saramasadvarakam
gopalo’khilagopikajanasakhah payadapayat sa nah ॥ 2 ॥

phullendivarakantiminduvadanam barhavatamsapriyam
srivatsankamudarakaustubhadharam pitambaram sundaram ।
gopinam nayanotpalarcitatanum gogopasamghavrtam
govindam kalavenuvadanaratam divyamgabhusam bhaje ॥ 3 ॥

Om
krsnah srivallabhah sarngi visvaksenah svasiddhidah ।
ksirodadhama vyuhesah sesasayi jaganmayah ॥ 1 ॥

bhaktigamyah traimurtirbharartavasudhastutah ।
devadevo dayasindhurdevadevasikhamanih ॥ 2 ॥

sukhabhavassukhadharo mukundo muditasayah ।
avikriyah kriyamurtiradhyatmasvasvarupavan ॥ 3 ॥

sistabhilaksyo bhutatma dharmatranarthacestitah ।
antaryami kalarupah kalavayavasaksikah ॥ 4 ॥

vasudhayasaharano naradapreranonmukhah ।
prabhusnurnaradodgito lokaraksaparayanah ॥ 5 ॥

rauhineyakrtanando yogajñananiyojakah ।
mahaguhantarniksiptah puranavapuratmavan ॥ 6 ॥

suravamsaikadhissaurih kamsasamkavisadakrt ।
vasudevollasacchaktirdevakyastamagarbhagah ॥ 7 ॥

vasudevasutah srimandevakinandano harih ।
ascaryabalah srivatsalaksmavaksascaturbhujah ॥ 8 ॥

svabhavotkrstasadbhavah krsnastamyantasambhavah ।
prajapatyarksasambhuto nisithasamayoditah ॥ 9 ॥

samkhacakragadapadmapanih padmanibheksanah ।
kiriti kaustubhoraskah sphuranmakarakunḍalah ॥ 10 ॥

pitavasa ghanasyamah kumcitamcitakuntalah ।
suvyaktavyaktabharanah sutikagrhabhusanah ॥ 11 ॥

karagarandhakaraghnah pitrpragjanmasucakah ।
vasudevastutah stotram tapatrayanivaranah ॥ 12 ॥

niravadyah kriyamurtirnyayavakyaniyojakah ।
adrstacestah kutastho dhrtalaukikavigrahah ॥ 13 ॥

maharsimanasollaso mahimamgaladayakah ।
santositasuravratah sadhucittaprasadakah ॥ 14 ॥

janakopayanirdesta devakinayanotsavah ।
pitrpanipariskaro mohitagararaksakah ॥ 15 ॥

svasaktyuddhatitasesakapatah pitrvahakah ।
sesoragaphanacchatrassesoktakhyasahasrakah ॥ 16 ॥

yamunapuravidhvamsi svabhasodbhasitavrajah ।
krtatmavidyavinyaso yogamayagrasambhavah ॥ 17 ॥

durganiveditodbhavo yasodatalpasayakah ।
nandagopotsavasphurtirvrajanandakarodayah ॥ 18 ॥

sujatajatakarma srirgopibhadroktinirvrtah ।
alikanidropagamah putanastanapiḍanah ॥ 19 ॥

stanyattaputanapranah putanakrosakarakah ।
vinyastaraksagodhuliryasodakaralalitah ॥ 20 ॥

nandaghratasiromadhyah putanasugatipradah ।
balah paryamkanidralurmukharpitapadamgulih ॥ 21 ॥

amjanasnigdhanayanah paryayamkuritasmitah ।
lilaksastaralalokassakatasurabhamjanah ॥ 22 ॥

dvijoditasvastyayano mamtraputajalaplutah ।
yasodotsamgaparyamko yasodamukhaviksakah ॥ 23 ॥

yasodastanyamuditastrnavartadidussahah ।
trnavartasuradhvamsi matrvismayakarakah ॥ 24 ॥

prasastanamakarano janucamkramanotsukah ।
vyalambiculikaratno ghosagopapraharsanah ॥ 25 ॥

svamukhapratibimbarthi grivavyaghranakhojjvalah ।
pamkanuleparuciro mamsalorukatitatah ॥ 26 ॥

ghrstajanukaradvamdvah pratibimbanukarakrt ।
avyaktavarnavagvrttih smitalaksyaradodgmah ॥ 27 ॥

dhatrikarasamalambi praskhalaccitracamkramah ।
anurupavayasyaḍhyascarukaumaracapalah ॥ 28 ॥

vatsapucchasamakrsto vatsapucchavikarsanah ।
vismaritanyavyaparo gopagopimudavahah ॥ 29 ॥

akalavatsanirmokta vrajavyakrosasusmitah ।
navanitamahacoro darakaharadayakah ॥ 30 ॥

pitholukhalasopanah ksirabhanḍavibhedanah ।
sikyabhanḍasamakarsi dhvantagarapravesakrt ॥ 31 ॥

bhusaratnaprakasaḍhyo gopyupalambhabhartsitah ।
paragadhusarakaro mrdbhaksanakrteksanah ॥ 32 ॥

baloktamrtkatharambho mitrantarguḍhavigrahah ।
krtasantrasalolakso jananipratyayavahah ॥33।
matrdrsyattavadano vaktralaksyacaracarah ।
yasodalalitasvatma svayam svacchandyamohanah ॥ 34 ॥

savitrisnehasamslistah savitristanalolupah ।
navanitarthanaprahvo navanitamahasanah ॥ 35 ॥

mrsakopaprakampostho gosthamganavilokanah ।
dadhimanthaghatibhetta kikimnikvanasucitah ॥ 36 ॥

haiyamgavinarasiko mrsasruscauryasamkitah ।
jananisramavijñata damabandhaniyamtritah ॥ 37 ॥

damakalpascalapamgo gaḍholukhalabandhanah ।
akrstolukhalo’nantah kuberasutasapavit ॥। 38 ॥

naradoktiparamarsi yamalarjunabhamjanah ।
dhanadatmajasamghusto nandamocitabandhanah ॥ 39 ॥

balakodgitanirato bahuksepoditapriyah ।
atmajño mitravasago gopigitagunodayah ॥ 40 ॥

prasthanasakataruḍho vrndavanakrtalayah ।
govatsapalanaikagro nanakriḍaparicchadah ॥ 41 ॥

ksepaniksepanaprito venuvadyavisaradah ।
vrsavatsanukarano vrsadhvaniviḍambanah ॥ 42 ॥

niyuddhalilasamhrstah kujanukrtakokilah ।
upattahamsagamanassarvajanturutanukrt ॥ 43 ॥

bhrmganukari dadhyannacoro vatsapurassarah ।
bali bakasuragrahi bakatalupradahakah ॥ 44 ॥

bhitagoparbhakahuto bakacamcuvidaranah ।
bakasurarirgopalo balo baladbhutavahah ॥ 45 ॥

balabhadrasamaslistah krtakriḍanilayanah ।
kriḍasetunidhanajñah plavamgotplavano’dbhutah ॥ 46 ॥

kandukakriḍano luptanandadibhavavedanah ।
sumano’lamkrtasirah svadusnigdhannasikyabhrt ॥ 47 ॥

gumjapralambanacchannah pimchairalakavesakrt ।
vanyasanapriyah srmgaravakaritavatsakah ॥ 48 ॥

manojñapallavottamsapuspasvecchattasatpadah ।
mamjusimjitamamjiracaranah karakamkanah ॥ 49 ॥

anyonyasasanah kiḍapatuh paramakaitavah ।
pratidhvanapramuditah sakhacaturacamkramah ॥ 50 ॥

aghadanavasamharta vrajavighnavinasanah ।
vrajasamjivanah sreyonidhirdanavamuktidah ॥ 51 ॥

kalindipulinasinassahabhuktavrajarbhakah ।
kaksajatharavinyastavenurvallavacestitah ॥ 52 ॥

bhujasandhyantaranyastasrmgavetrah sucismitah ।
vamapanisthadadhyannakabalah kalabhasanah ॥ 53 ॥

amgulyantaravinyastaphalah paramapavanah ।
adrsyatarnakanvesi vallavarbhakabhitiha ॥ 54 ॥

adrstavatsapavrato brahmavijñatavaibhavah ।
govatsavatsapanvesi virat-purusavigrahah ॥ 55 ॥

svasamkalpanurupartho vatsavatsaparupadhrk ।
yathavatsakriyarupo yathasthananivesanah ॥ 56 ॥

yathavrajarbhakakaro gogopistanyapassukhi ।
ciradvalohito danto brahmavijñatavaibhavah ॥ 57 ॥

vicitrasaktirvyalinasrstagovatsavatsapah ।
brahmatrapakaro dhatrstutassarvarthasadhakah ॥ 58 ॥

brahma brahmamayo’vyaktastejorupassukhatmakah ।
niruktam vyakrtirvyakto niralambanabhavanah ॥ 59 ॥

prabhavisnuratantriko devapaksartharupadhrk ।
akamassarvavedadiraniyasthularupavan ॥ 60 ॥

vyapi vyapyah krpakarta vicitracarasammatah ।
chandomayah pradhanatma murtamurtidvayakrtih ॥ 61 ॥

anekamurtirakrodhah parah prakrtirakramah ।
sakalavaranopetassarvadevo mahesvarah ॥ 62 ॥

mahaprabhavanah purvavatsavatsapadarsakah ।
krsnayadavagopalo gopalokanaharsitah ॥ 63 ॥

smiteksaharsitabrahma bhaktavatsalavakpriyah ।
brahmanandasrudhautamghrirlilavaicitryakovidah ॥ 64 ॥

balabhadraikahrdayo namakaritagokulah ।
gopalabalako bhavyo rajjuyajñopavitavan ॥ 65 ॥

vrksacchayahatasantirgopotsamgopabarhanah ।
gopasamvahitapado gopavyajanavijitah ॥66।
gopaganasukhonnidrah sridamarjitasauhrdah ।
sunandasuhrdekatma subalapranaramjanah ॥ 67 ॥

talivanakrtakriḍo balapatitadhenukah ।
gopisaubhagyasambhavyo godhulicchuritalakah ॥ 68 ॥

gopivirahasantapto gopikakrtamajjanah ।
pralambabahurutphullapunḍarikavatamsakah ॥ 69 ॥

vilasalalitasmeragarbhalilavalokanah ।
sragbhusananulepaḍhyo jananyupahrtannabhuk ॥ 70 ॥

varasayyasayo radhapremasallapanirvrtah ।
yamunatatasamcari visartavrajaharsadah ॥ 71 ॥

kaliyakrodhajanakah vrddhahikulavestitah ।
kaliyahiphanaramganatah kaliyamardanah ॥ 72 ॥

nagapatnistutiprito nanavesasamrddhikrt ।
avisvaktadrgatmesah khadrgatmastutipriyah ॥ 73 ॥

sarvesvarassarvagunah prasiddhassarvasatvatah ।
akumthadhama candrarkadrstirakasanirmalah ॥ 74 ॥

anirdesyagatirnagavanitapatibhaiksadah ।
svamghrimudramkanagendramurdha kaliyasamstutah ॥ 75 ॥

abhayo visvatascaksuh stutottamagunah prabhuh ।
ahamatma marutpranah paramatma dyusirsavan ॥ 76 ॥

nagopayanahrstatma hradotsaritakaliyah ।
balabhadrasukhalapo gopalimgananirvrtah ॥ 77 ॥

davagnibhitagopalagopta davagninasanah ।
nayanacchadanakriḍalampato nrpacestitah ॥ 78 ॥

kakapaksadharassaumyo balavahakakeliman ।
balaghatitadurdharsapralambo balavatsalah ॥ 79 ॥

muñjatavyagnisamanah pravrtkalavinodavan ।
silanyastannabhrddaityasamharta sadvalasanah ॥ 80 ॥

sadaptagopikodgitah karnikaravatamsakah ।
natavesadharah padmamalamko gopikavrtah ॥ 81 ॥

gopimanoharapamgo venuvadanatatparah ।
vinyastavadanambhojascarusabdakrtananah ॥ 82 ॥

bimbadhararpitodaravenurvisvavimohanah ।
vrajasamvarnitasravyavenunadah srutipriyah ॥ 83 ॥

gogopagopijanmepsurbrahmendradyabhivanditah ।
gitasnutisaritpuro nadanartitabarhinah ॥ 84 ॥

ragapallavitasthanurgitanamitapadapah ।
vismaritatrnagrasamrgo mrgavilobhitah ॥ 85 ॥

vyaghradihimsrasahajavairaharta sugayanah ।
gaḍhodiritagovrndapremotkarnitatarnakah ॥ 86 ॥

nispandayanabrahmadiviksito visvavanditah ।
sakhotkarnasakuntaughaschatrayitabalahakah ॥ 87 ॥

prasannah paramanandascitrayitacaracarah ।
gopikamadano gopikucakumkumamudritah ॥ 88 ॥

gopikanyajalakriḍahrsto gopyamsukaprhat ।
skandharopitagopasragvasah kundanibhasmitah ॥ 89 ॥

gopinetrotpalasasi gopikayacitamsukah ।
gopinamaskriyadesta gopyekakaravanditah ॥ 90 ॥

gopyamjalivisesarthi gopakriḍavilobhitah ।
santavasasphuradgopikrtamjaliraghapahah ॥ 91 ॥

gopikelivilasarthi gopisampurnakamadah ।
gopastriivastrado gopicittacorah kutuhali ॥ 92 ॥

vrndavanapriyo gopabandhuryajvannayacita ।
yajñeso yajñabhavajño yajñapatnyabhivañchitah ॥ 93 ॥

munipatnivitirnannatrpto munivadhupriyah ।
dvijapatnyabhibhavajño dvijapatnivarapradah ॥ 94 ॥

pratiruddhasatimoksaprado dvijavimohita ।
munijñanaprado yajvastuto vasavayagavit ॥ 95 ॥

pitrproktakriyarupasakrayaganivaranah ।
sakra’marsakarassakravrstiprasamanonmukhah ॥ 96 ॥

govardhanadharo gopagovrndatranatatparah ।
govardhanagirichatracamḍadamḍabhujargalah ॥ 97 ॥

saptahavidhrtadrindro meghavahanagarvaha ।
bhujagroparivinyastaksmadharaksmabhrdacyutah ॥ 98 ॥

svasthanasthapitagirirgopidadhyaksatarcitah ।
sumanassumanovrstihrsto vasavavanditah ॥ 99 ॥

kamadhenupayahpurabhisiktassurabhistutah ।
dharamghrirosadhiroma dharmagopta manomayah ॥ 100 ॥

jñanayajñapriyassastranetrassarvarthasarathih ।
airavatakaranitaviyadgamgapluto vibhuh ॥ 101 ॥

brahmabhisikto gogopta sarvalokasubhamkarah ।
sarvavedamayo magnanandanvesipitrpriyah ॥ 102 ॥

varunodiritatmeksakautuko varunarcitah ।
varunanitajanako gopajñatatmavaibhavah ॥ 103 ॥

svarlokalokasamhrstagopavargatrivargadah ।
brahmahrdgopito gopadrasta brahmapadapradah ॥ 104 ॥

saraccandraviharotkah sripatirvasako ksamah ।
bhayapaho bhartrruddhagopikadhyanagocarah ॥ 105 ॥

gopikanayanasvadyo gopinarmoktinirvrtah ।
gopikamanaharano gopikasatayuthapah ॥ 106 ॥

vaijayantisragakalpo gopikamanavardhanah ।
gopakantasunirdesta kanto manmathamanmathah ॥ 107 ॥

svatmasyadattatambulah phalitotkrstayauvanah ।
vallavistanasaktakso vallavipremacalitah ॥ 108 ॥

gopicelamcalasino gopinetrabjasatpadah ।
rasakriḍasamasakto gopimanḍalamanḍanah ॥ 109 ॥

gopihemamanisrenimadhyendramanirujjvalah ।
vidyadharendusapaghnassamkhacuḍasiroharah ॥ 110 ॥

samkhacuḍasiroratnasamprinitabalo’naghah ।
aristaristakrddustakesidaityanisudanah ॥ 111 ॥

sarasassasmitamukhassusthiro virahakulah ।
samkarsanarpitapritirakruradhyanagocarah ॥ 112 ॥

akrurasamstuto guḍho gunavrtyupalaksitah ।
pramanagamyastanmatra’vayavi buddhitatparah ॥ 113 ॥

sarvapramanapramadhissarvapratyayasadhakah ।
purusasca pradhanatma viparyasavilocanah ॥ 114 ॥

madhurajanasamviksyo rajakapratighatakah ।
vicitrambarasamvito malakaravarapradah ॥ 115 ॥

kubjavakratvanirmokta kubjayauvanadayakah ।
kubjamgaragasurabhih kamsakodanḍakhanḍanah ॥ 116 ॥

dhirah kuvalayapiḍamardanah kamsabhitikrt ।
dantidantayudho ramgatrasako mallayuddhavit ॥ 117 ॥

canurahanta kamsarirdevakiharsadayakah ।
vasudevapadanamrah pitrbandhavimocanah ॥ 118 ॥

urvibhayapaho bhupa ugrasenadhipatyadah ।
ajñasthitasacinathassudharmanayanaksamah ॥ 119 ॥

adyo dvijatisatkarta sistacarapradarsakah ।
sandipanikrtabhyastavidyabhyasaikadhissudhih ॥ 120 ॥

gurvabhistakriyadaksah pascimodadhipujitah ।
hatapamcajanapraptapamcajanyo yamarcitah ॥ 121 ॥

dharmarajajayanitaguruputra urukramah ।
guruputrapradassasta madhurajasabhasadah ॥ 122 ॥

jamadagnyasamabhyarcyo gomantagirisamcarah ।
gomantadavasamano garuḍanitabhusanah ॥ 123 ॥

cakradyayudhasamsobhi jarasandhamadapahah ।
srgalavanipalaghnassrgalatmajarajyadah ॥ 124 ॥

vidhvastakalayavano mucukundavarapradah ।
ajñapitamahambhodhirdvarakapurakalpanah ॥ 125 ॥

dvarakanilayo rukmimanahanta yadudvahah ।
ruciro rukminijanih pradyumnajanakah prabhuh ॥ 126 ॥

apakrtatrilokartiraniruddhapitamahah ।
aniruddhapadanvesi cakri garuḍavahanah ॥ 127 ॥

banasurapuriroddha raksajvalanayantrajit ।
dhutapramathasamrambho jitamahesvarajvarah ॥ 128 ॥

satcakrasaktinirjeta bhutavetalamohakrt ।
sambhutrisulajicchambhujrmbhanassammbhusamstutah ॥ 129 ॥

indriyatmenduhrdayassarvayogesvaresvarah ।
hiranyagarbhahrdayo mohavartanivartanah ॥ 130 ॥

atmajñananidhirmedha kosastanmatrarupavan ।
indro’gnivadanah kalanabhassarvagamadhvagah ॥ 131 ॥

turiyasarvadhisaksi dvandvaramatmaduragah ।
ajñataparo vasyasriravyakrtaviharavan ॥ 132 ॥

atmapradipo vijñanamatratma sriniketanah ।
banabahuvanacchetta mahendrapritivardhanah ॥ 133 ॥

aniruddhanirodhajño jalesahrtagokulah ।
jalesavijayi virassatrajidratnayacakah ॥ 134 ॥

prasenanvesanodyukto jambavaddhrtaratnadah ।
jitarksarajatanayaharta jambavatipriyah ॥ 135 ॥

satyabhamapriyah kamassatadhanvasiroharah ।
kalindipatirakrurabandhurakruraratnadah ॥ 136 ॥

kaikeyiramano bhadrabharta nagnajitidhavah ।
madrimanoharassaibyapranabandhururukramah ॥ 137 ॥

susiladayito mitravindanetramahotsavah ।
laksmanavallabho ruddhapragjyotisamahapurah ॥ 138 ॥

surapasavrticchedi murarih krurayuddhavit।
hayagrivasiroharta sarvatma sarvadarsanah ॥ 139 ॥

narakasuravicchetta narakatmajarajyadah।
prthvistutah prakasatma hrdyo yajñaphalapradah ॥ 140 ॥

gunagrahi gunadrasta guḍhasvatma vibhutiman ।
kavirjagadupadrasta paramaksaravigrahah ॥ 141 ॥

prapannapalano mali mahad brahmavivardhanah ।
vacyavacakasaktyarthassarvavyakrtasiddhidah ॥ 142 ॥

svayamprabhuranirvedyassvaprakasascirantanah ।
nadatma mantrakotiso nanavadanirodhakah ॥ 143 ॥

kandarpakotilavanyah pararthaikaprayojakah ।
amarikrtadevaughah kanyakabandhamocanah ॥ 144 ॥

soḍasastrisahasresah kantah kantamanobhavah ।
kriḍaratnacalaharta varunacchatrasobhitah ॥ 145 ॥

sakrabhivanditassakrajananikunḍalapradah ।
aditiprastutastotro brahmanodghustacetanah ॥ 146 ॥

puranassamyami janmaliptah saḍvimsako’rthadah ।
yasasyanitiradyantarahitassatkathapriyah ॥ 147 ॥

brahmabodhah paranandah parijatapaharakah ।
paunḍrakapranaharanah kasirajanisudanah ॥ 148 ॥

krtyagarvaprasamano vicakravadhadiksitah ।
kamsavidhvamsanassambajanako ḍimmbhakardanah ॥ 149 ॥

munirgopta pitrvarapradassavanadiksitah ।
rathi sarathyanirdesta phalgunah phalgunipriyah ॥ 150 ॥

saptabdhistambhanodbhato harissaptabdhibhedanah ।
atmaprakasah purnasriradinarayaneksitah ॥ 151 ॥

vipraputrapradascaiva sarvamatrsutapradah ।
parthavismayakrtparthapranavarthaprabodhanah ॥ 152 ॥

kailasayatrasumukho badaryasramabhusanah ।
ghantakarnakriyamauḍhyattosito bhaktavatsalah ॥ 153 ॥

munivrndadibhirdhyeyo ghantakarnavarapradah ।
tapascaryaparasciravasah pimgajatadharah ॥ 154 ॥

pratyaksikrtabhutesassivastota sivastutah ।
krsnasvayamvaralokakautuki sarvasammatah ॥ 155 ॥

balasamrambhasamano baladarsitapanḍavah ।
yativesarjunabhistadayi sarvatmagocarah ॥ 156 ॥

subhadraphalgunodvahakarta prinitaphalgunah ।
khanḍavaprinitarcismanmayadanavamocanah ॥ 157 ॥

sulabho rajasuyarhayudhisthiraniyojakah ।
bhimarditajarasandho magadhatmajarajyadah ॥ 158 ॥

rajabandhananirmokta rajasuyagrapujanah ।
caidyadyasahano bhismastutassatvatapurvajah ॥ 159 ॥

sarvatmarthasamaharta mandaracaladharakah ।
yajñavatarah prahladapratijñapratipalakah ॥ 160 ॥

baliyajñasabhadhvamsi drptaksatrakulantakah ।
dasagrivantako jeta revatipremavallabhah ॥ 161 ॥

sarvavataradhisthata vedabahyavimohanah ।
kalidosanirakarta dasanama drḍhavratah ॥ 162 ॥

ameyatma jagatsvami vagmi caidyasiroharah ।
draupadiracitastotrah kesavah purusottamah ॥ 163 ॥

narayano madhupatirmadhavo dosavarjitah ।
govindah punḍarikakso visnusca madhusudanah ॥ 164 ॥

trivikramastrilokeso vamanah sridharah puman ।
hrsikeso vasudevah padmanabho mahahradah ॥ 165 ॥

damodarascaturvyuhah pamcalimanaraksanah ।
salvaghnassamaraslaghi dantavaktranibarhanah ॥ 166 ॥

damodarapriyasakha prthukasvadanapriyah ॥

ghrni damodarah srido gopipunaraveksakah ॥ 167 ॥

gopikamuktido yogi durvasastrptikarakah ।
avijñatavrajakirnapanḍavalokano jayi ॥ 168 ॥

parthasarathyaniratah prajñah panḍavadutyakrt ।
viduratithyasantustah kuntisantosadayakah ॥ 169 ॥

suyodhanatiraskarta duryodhanavikaravit ।
vidurabhisthuto nityo varsneyo mamgalatmakah ॥ 170 ॥

pamcavimsatitatvesascaturvimsatidehabhak ।
sarvanugrahakassarvadasarhasatatarcitah ॥ 171 ॥

acintyo madhuralapassadhudarsi durasadah ।
manusyadharmanugatah kauravendraksayeksita ॥ 172 ॥

upendro danavaratirurugito mahadyutih ।
brahmanyadevah srutiman gobrahmanahitasayah ॥ 173 ॥

varasilassivarambhassuvijñanavimurtiman ।
svabhavasuddhassanmitrassusaranyassulaksanah ॥ 174 ॥

dhrtarastragatodrstipradah karnavibhedanah ।
pratodadhrgvisvarupavismaritadhanamjayah ॥ 175 ॥

samaganapriyo dharmadhenurvarnottamo’vyayah ।
caturyugakriyakarta visvarupapradarsakah ॥ 176 ॥

brahmabodhaparitratapartho bhismarthacakrabhrt ।
arjunayasavidhvamsi kaladamstravibhusanah ॥ 177 ॥

sujatanantamahima svapnavyaparitarjunah ।
akalasandhyaghatanascakrantaritabhaskarah ॥ 178 ॥

dustapramathanah parthapratijñaparipalakah ।
sindhurajasirahpatasthanavakta vivekadrk ॥ 179 ॥

subhadrasokaharano dronotsekadivismitah ।
parthamanyunirakarta panḍavotsavadayakah ॥ 180 ॥

amgusthakrantakaunteyarathassakto’hisirsajit ।
kalakopaprasamano bhimasenajayapradah ॥ 181 ॥

asvatthamavadhayasatratapanḍusutah krti ।
isikastraprasamano drauniraksavicaranah ।182 ॥

parthapaharitadraunicuḍamanirabhamgurah ।
dhrtarastraparamrstabhimapratikrtismayah ॥ 183 ॥

bhismabuddhipradassantassaraccandranibhananah ।
gadagrajanma pamcalipratijñaparipalakah ॥ 184 ॥

gandharikopadrgguptadharmasunuranamayah ।
prapannartibhayacchetta bhismasalyavyadhavahah ॥ 185 ॥

santassantanavodirnasarvadharmasamahitah ।
smaritabrahmavidyarthapritapartho mahastravit ॥ 186 ॥

prasadaparamodaro gamgeyasugatipradah ।
vipaksapaksaksayakrtpariksitpranaraksanah ॥ 187 ॥

jagadgururdharmasunorvajimedhapravartakah ।
vihitarthaptasatkaro masakatparivartadah ॥ 188 ॥

uttamkaharsadatmiyadivyarupapradarsakah ।
janakavagatasvoktabharatassarvabhavanah ॥ 189 ॥

asoḍhayadavodreko vihitaptadipujanah ॥

samudrasthapitascaryamusalo vrsnivahakah ॥ 190 ॥

munisapayudhah padmasanaditridasarthitah ।
vrstipratyavaharotkassvadhamagamanotsukah ॥ 191 ॥

prabhasalokanodyukto nanavidhanimittakrt ।
sarvayadavasamsevyassarvotkrstaparicchadah ॥ 192 ॥

velakananasamcari velanilahrtasramah ।
kalatma yadavo’nantasstutisantustamanasah ॥ 193 ॥

dvijalokanasantustah punyatirthamahotsavah ।
satkarahladitasesabhusurassuravallabhah ॥ 194 ॥

punyatirthaplutah punyah punyadastirthapavanah ।
viprasatkrtagokotissatakotisuvarnadah ॥ 195 ॥

svamayamohita’sesavrsniviro visesavit ।
jalajayudhanirdesta svatmavesitayadavah ॥ 196 ॥

devatabhistavaradah krtakrtyah prasannadhih ।
sthirasesayutabalassahasraphaniviksanah ॥ 197 ॥

brahmavrksavaracchayasinah padmasanasthitah ।
pratyagatma svabhavarthah pranidhanaparayanah ॥ 198 ॥

vyadhesuviddhapujyamghrirnisadabhayamocanah ।
pulindastutisantustah pulindasugatipradah ॥ 199 ॥

darukarpitaparthadikaraniyoktirisita ।
divyadundubhisamyuktah puspavrstiprapujitah ॥ 200 ॥

puranah paramesanah purnabhuma paristutah ।
patiradyah param brahma paramatma paratparah ॥ 201 ॥

sriparamatma paratparah om namah iti-

phalasrutih
idam sahasram krsnasya namnam sarvarthadayakam ।
anantarupi bhagavan vyakhyatadau svayambhuve ॥ 202 ॥

tena proktam vasisthaya tato labdhva parasarah ।
vyasaya tena samproktam suko vyasadavaptavan ॥ 203 ॥

tacchisyairbahubhirbhumau khyapitam dvapare yuge ।
krsnajñaya hariharah kalau prakhyapayadvibhuh ॥ 204 ॥

idam pathati bhaktya yah srnoti ca samahitah ।
svasiddhyai prarthayantyenam tirthaksetradidevatah ॥ 205 ॥

prayascittanyasesani nalam yani vyapohitum ।
tani papani nasyanti sakrdasya prasamsanat ॥ 206 ॥

rnatrayavimuktasya srautasmartanuvartinah ।
rsestrimurtirupasya phalam vindedidam pathan ॥ 207 ॥

idam namasahasram yah pathatyetacchrnoti ca ।
sivalimgasahasrasya sa pratisthaphalam labhet ॥ 208 ॥

idam kiriti samjapya jayi pasupatastrabhak ।
krsnasya pranabhutassan krsnam sarathimaptavan ॥ 209 ॥

draupadya damayantya ca savitrya ca susilaya ।
duritani jitanyetajjapadaptam ca vañchitam ॥ 210 ॥

kimidam bahuna samsanmanavo modanirbharah ।
brahmanandamavapyante krsnasayujyamapnuyat ॥ 211 ॥

॥ iti krsnasahasranamastotram sampurnam ॥

srivisnudharmottaratah

Also Read 1000 Names of Shrikrishna:

1000 Names of Sri Krishna | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Krishna | Sahasranama Stotram Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top