Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Krishna | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Shri Krishna Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರ ॥

ಶ್ರೀಮದ್ರುಕ್ಮಿಮಹೀಪಾಲವಂಶರಕ್ಷಾಮಣಿಃ ಸ್ಥಿರಃ ।
ರಾಜಾ ಹರಿಹರಃ ಕ್ಷೋಣೀಂ ರಕ್ಷತ್ಯಮ್ಬುಧಿಮೇಖಲಾಮ್ ।1 ॥

ಸ ರಾಜಾ ಸರ್ವತನ್ತ್ರಜ್ಞಃ ಸಮಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ವರಪ್ರದಮ್ ।
ದೇವಂ ಶ್ರಿಯಃ ಪತಿಂ ಸ್ತುತ್ಯಾ ಸಮಸ್ತೌದ್ವೇದವೇದಿತಮ್ ॥ 2 ॥

ತಸ್ಯ ಹೃಷ್ಟಾಶಯಃ ಸ್ತುತ್ಯಾ ವಿಷ್ಣುರ್ಗೋಪಾಂಗನಾವೃತಃ ।
ಸ ಪಿಂಛಶ್ಯಾಮಲಂ ರೂಪಂ ಪಿಂಛೋತ್ತಂಸಮದರ್ಶಯತ್ ॥ 3 ॥

ಸ ಪುನಃ ಸ್ವಾತ್ಮವಿನ್ಯಸ್ತಚಿತ್ತಂ ಹರಿಹರಂ ನೃಪಮ್ ।
ಅಭಿಷಿಚ್ಯ ಕೃಪಾವರ್ಷೈರಭಾಷತ ಕೃತಾಂಜಲಿಮ್ ॥ 4 ॥

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ ।
ಮಾಮವೇಹಿ ಮಹಾಭಾಗ ಕೃಷ್ಣಂ ಕೃತ್ಯವಿದಾಂ ವರ ।
ಪುರಃಸ್ಥಿತೋಽಸ್ಮಿ ತ್ವದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪೂರ್ಣಾಸ್ಸನ್ತು ಮನೋರಥಾಃ ॥ 5 ॥

ಸಂರಕ್ಷಣಾಯ ಶಿಷ್ಟಾನಾಂ ದುಷ್ಟಾನಾಂ ಶಿಕ್ಷಣಾಯ ಚ ।
ಸಮೃದ್ಧ್ಯೈ ವೇದಧರ್ಮಾಣಾಂ ಮಮಾಂಶತ್ವಮಿಹೋದಿತಃ ॥ 6 ॥

ರಾಜನ್ನಾಮಸಹಸ್ರೇಣ ರಾಮೋ ನಾಮ್ನಾಂ ಸ್ತುತಸ್ತ್ವಯಾ ।
ಸೋಽಹಂ ಸರ್ವವಿದೋ ತಸ್ಮಾತ್ಪ್ರಸನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ವಿಶೇಷತಃ ॥ 7 ॥

ಮಾಮಪಿ ತ್ವಂ ಮಹಾಭಾಗ ಮದೀಯಚರಿತಾತ್ಮನಾ ।
ಸಮ್ಪ್ರೀಣಯ ಸಹಸ್ರೇಣ ನಾಮ್ನಾಂ ಸರ್ವಾರ್ಥದಾಯಿನಾಮ್ ॥ 8 ॥

ಪರಾಶರೇಣ ಮುನಿನಾ ವ್ಯಾಸೇನಾಮ್ನಾಯರ್ದಶಿನಾ ।
ಸ್ವಾತ್ಮಭಾಜಾ ಶುಕೇನಾಪಿ ಸೂಕ್ತೇಽಪ್ಯೇತದ್ವಿಭಾವಿತಮ್ ॥ 9 ॥

ತಂ ಹಿ ತ್ವಮನುಸನ್ಧೇಹಿ ಸಹಸ್ರಶಿರಸಂ ಪ್ರಭುಮ್ ।
ದತ್ತಾನ್ಯೇಷು ಮಯಾ ನ್ಯಸ್ತಂ ಸಹಸ್ರಂ ರಕ್ಷಯಿಷ್ಯತಿ ॥ 10 ॥

ಇದಂ ವಿಶ್ವಹಿತಾರ್ಥಾಯ ರಸನಾರಂಗಗೋಚರಮ್ ।
ಪ್ರಕಾಶಯ ತ್ವಂ ಮೇದಿನ್ಯಾಂ ಪರಮಾಗಮಸಮ್ಮತಮ್ ॥ 11 ॥

ಇದಂ ಶಠಾಯ ಮೂರ್ಖಾಯ ನಾಸ್ತಿಕಾಯ ವಿಕೀರ್ಣಿನೇ ।
ಅಸೂಯಿನೇಽಹಿತಾಯಾಪಿ ನ ಪ್ರಕಾಶ್ಯಂ ಕದಾಚನ ॥ 12 ॥

ವಿವೇಕಿನೇ ವಿಶುದ್ಧಾಯ ವೇದಮಾರ್ಗಾನುಸಾರಿಣೇ ।
ಆಸ್ತಿಕಾಯಾತ್ಮನಿಷ್ಠಾಯ ಸ್ವಾತ್ಮನ್ಯನುಸೃತೋದಯಮ್ ॥ 13 ॥

ಕೃಷ್ಣನಾಮಸಹಸ್ರಂ ವೈ ಕೃತಧೀರೇತದೀರಯೇತ್ ।

ವಿನಿಯೋಗಃ
ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಪರಾಶರಋಷಿಃ,
ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ದೇವತಾ,
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೇತಿ ಬೀಜಮ್, ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೇತಿ ಶಕ್ತಿಃ, ಶಾರ್ಂಗೀತಿ ಕೀಲಕಂ,
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ನ್ಯಾಸಃ
ಪರಾಶರಾಯ ಋಷಯೇ ನಮಃ ಇತಿ ಶಿರಸಿ,
ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಸೇ ನಮಃ ಇತಿ ಮುಖೇ,
ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣದೇವತಾಯೈ ನಮಃ, ಇತಿ ಹೃದಯೇ,
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಬೀಜಾಯ ನಮಃ ಇತಿ ಗುಹ್ಯೇ, ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಾಯ ಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ಇತಿ
ಪಾದಯೋಃ,
ಶಾರ್ಂಗಧರಾಯ ಕೀಲಕಾಯ ನಮಃ ಇತಿ ಸರ್ವಾಂಗೇ ॥

ಕರನ್ಯಾಸಃ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಇತ್ಯಾರಭ್ಯ ಶೂರವಂಶೈಕಧೀರಿತ್ಯನ್ತಾನಿ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಶೌರಿರಿತ್ಯಾರಭ್ಯ ಸ್ವಭಾಸೋದ್ಭಾಸಿತವ್ರಜ ಇತ್ಯನ್ತಾನಿ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಕೃತಾತ್ಮವಿದ್ಯಾವಿನ್ಯಾಸೇತ್ಯಾರಭ್ಯ ಪ್ರಸ್ಥಾನಶಕಟಾರೂಢ ಇತಿ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ,
ವೃಂದಾವನಕೃತಾಲಯ ಇತ್ಯಾರಭ್ಯ ಮಧುರಾಜನವೀಕ್ಷಿತ ಇತ್ಯಾನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ,
ರಜಕಪ್ರತಿಘಾತಕ ಇತ್ಯಾರಭ್ಯ ದ್ವಾರಕಾಪುರಕಲ್ಪನ ಇತಿ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ
ದ್ವಾರಕಾನಿಲಯ ಇತ್ಯಾರಭ್ಯ ಪರಾಶರ ಇತಿ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ,
ಏವಂ ಹೃದಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ ॥

ಧ್ಯಾನಮ್ ।
ಕೇಷಾಂಚಿತ್ಪ್ರೇಮಪುಂಸಾಂ ವಿಗಲಿತಮನಸಾಂ ಬಾಲಲೀಲಾವಿಲಾಸಂ
ಕೇಷಾಂ ಗೋಪಾಲಲೀಲಾಂಕಿತರಸಿಕತನುರ್ವೇಣುವಾದ್ಯೇನ ದೇವಮ್ ।
ಕೇಷಾಂ ವಾಮಾಸಮಾಜೇ ಜನಿತಮನಸಿಜೋ ದೈತ್ಯದರ್ಪಾಪಹೈವಂ
ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಭಿನ್ನಾಭಿಲಾಷಂ ಸ ಜಯತಿ ಜಗತಾಮೀಶ್ವರಸ್ತಾದೃಶೋಽಭೂತ್ ॥ 1 ॥

ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧೌ ಕೃತಸಂಸ್ತವಸ್ಸುರಗಣೈರ್ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಭಿಃ ಪಂಡಿತೈಃ
ಪ್ರೋದ್ಭೂತೋ ವಸುದೇವಸದ್ಮನಿ ಮುದಾ ಚಿಕ್ರೀಡ ಯೋ ಗೋಕುಲೇ ।
ಕಂಸಧ್ವಂಸಕೃತೇ ಜಗಾಮ ಮಧುರಾಂ ಸಾರಾಮಸದ್ವಾರಕಾಂ
ಗೋಪಾಲೋಽಖಿಲಗೋಪಿಕಾಜನಸಖಃ ಪಾಯಾದಪಾಯಾತ್ ಸ ನಃ ॥ 2 ॥

ಫುಲ್ಲೇನ್ದೀವರಕಾನ್ತಿಮಿನ್ದುವದನಂ ಬರ್ಹಾವತಂಸಪ್ರಿಯಂ
ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಮುದಾರಕೌಸ್ತುಭಧರಂ ಪೀತಾಮ್ಬರಂ ಸುನ್ದರಮ್ ।
ಗೋಪೀನಾಂ ನಯನೋತ್ಪಲಾರ್ಚಿತತನುಂ ಗೋಗೋಪಸಂಘಾವೃತಂ
ಗೋವಿನ್ದಂ ಕಲವೇಣುವಾದನರತಂ ದಿವ್ಯಾಂಗಭೂಷಂ ಭಜೇ ॥ 3 ॥

ಓಂ
ಕೃಷ್ಣಃ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಃ ಶಾರ್ಂಗೀ ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನಃ ಸ್ವಸಿದ್ಧಿದಃ ।
ಕ್ಷೀರೋದಧಾಮಾ ವ್ಯೂಹೇಶಃ ಶೇಷಶಾಯೀ ಜಗನ್ಮಯಃ ॥ 1 ॥

ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಃ ತ್ರಈಮೂರ್ತಿರ್ಭಾರಾರ್ತವಸುಧಾಸ್ತುತಃ ।
ದೇವದೇವೋ ದಯಾಸಿನ್ಧುರ್ದೇವದೇವಶಿಖಾಮಣಿಃ ॥ 2 ॥

ಸುಖಭಾವಸ್ಸುಖಾಧಾರೋ ಮುಕುನ್ದೋ ಮುದಿತಾಶಯಃ ।
ಅವಿಕ್ರಿಯಃ ಕ್ರಿಯಾಮೂರ್ತಿರಧ್ಯಾತ್ಮಸ್ವಸ್ವರೂಪವಾನ್ ॥ 3 ॥

ಶಿಷ್ಟಾಭಿಲಕ್ಷ್ಯೋ ಭೂತಾತ್ಮಾ ಧರ್ಮತ್ರಾಣಾರ್ಥಚೇಷ್ಟಿತಃ ।
ಅನ್ತರ್ಯಾಮೀ ಕಲಾರೂಪಃ ಕಾಲಾವಯವಸಾಕ್ಷಿಕಃ ॥ 4 ॥

ವಸುಧಾಯಾಸಹರಣೋ ನಾರದಪ್ರೇರಣೋನ್ಮುಖಃ ।
ಪ್ರಭೂಷ್ಣುರ್ನಾರದೋದ್ಗೀತೋ ಲೋಕರಕ್ಷಾಪರಾಯಣಃ ॥ 5 ॥

ರೌಹಿಣೇಯಕೃತಾನನ್ದೋ ಯೋಗಜ್ಞಾನನಿಯೋಜಕಃ ।
ಮಹಾಗುಹಾನ್ತರ್ನಿಕ್ಷಿಪ್ತಃ ಪುರಾಣವಪುರಾತ್ಮವಾನ್ ॥ 6 ॥

ಶೂರವಂಶೈಕಧೀಶ್ಶೌರಿಃ ಕಂಸಶಂಕಾವಿಷಾದಕೃತ್ ।
ವಸುದೇವೋಲ್ಲಸಚ್ಛಕ್ತಿರ್ದೇವಕ್ಯಷ್ಟಮಗರ್ಭಗಃ ॥ 7 ॥

ವಸುದೇವಸುತಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ದೇವಕೀನನ್ದನೋ ಹರಿಃ ।
ಆಶ್ಚರ್ಯಬಾಲಃ ಶ್ರೀವತ್ಸಲಕ್ಷ್ಮವಕ್ಷಾಶ್ಚತುರ್ಭುಜಃ ॥ 8 ॥

ಸ್ವಭಾವೋತ್ಕೃಷ್ಟಸದ್ಭಾವಃ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮ್ಯನ್ತಸಮ್ಭವಃ ।
ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯರ್ಕ್ಷಸಮ್ಭೂತೋ ನಿಶೀಥಸಮಯೋದಿತಃ ॥ 9 ॥

ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಪದ್ಮಪಾಣಿಃ ಪದ್ಮನಿಭೇಕ್ಷಣಃ ।
ಕಿರೀಟೀ ಕೌಸ್ತುಭೋರಸ್ಕಃ ಸ್ಫುರನ್ಮಕರಕುಂಡಲಃ ॥ 10 ॥

ಪೀತವಾಸಾ ಘನಶ್ಯಾಮಃ ಕುಂಚಿತಾಂಚಿತಕುನ್ತಲಃ ।
ಸುವ್ಯಕ್ತವ್ಯಕ್ತಾಭರಣಃ ಸೂತಿಕಾಗೃಹಭೂಷಣಃ ॥ 11 ॥

ಕಾರಾಗಾರಾನ್ಧಕಾರಘ್ನಃ ಪಿತೃಪ್ರಾಗ್ಜನ್ಮಸೂಚಕಃ ।
ವಸುದೇವಸ್ತುತಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ ತಾಪತ್ರಯನಿವಾರಣಃ ॥ 12 ॥

ನಿರವದ್ಯಃ ಕ್ರಿಯಾಮೂರ್ತಿರ್ನ್ಯಾಯವಾಕ್ಯನಿಯೋಜಕಃ ।
ಅದೃಷ್ಟಚೇಷ್ಟಃ ಕೂಟಸ್ಥೋ ಧೃತಲೌಕಿಕವಿಗ್ರಹಃ ॥ 13 ॥

ಮಹರ್ಷಿಮಾನಸೋಲ್ಲಾಸೋ ಮಹೀಮಂಗಲದಾಯಕಃ ।
ಸನ್ತೋಷಿತಸುರವ್ರಾತಃ ಸಾಧುಚಿತ್ತಪ್ರಸಾದಕಃ ॥ 14 ॥

ಜನಕೋಪಾಯನಿರ್ದೇಷ್ಟಾ ದೇವಕೀನಯನೋತ್ಸವಃ ।
ಪಿತೃಪಾಣಿಪರಿಷ್ಕಾರೋ ಮೋಹಿತಾಗಾರರಕ್ಷಕಃ ॥ 15 ॥

ಸ್ವಶಕ್ತ್ಯುದ್ಧಾಟಿತಾಶೇಷಕಪಾಟಃ ಪಿತೃವಾಹಕಃ ।
ಶೇಷೋರಗಫಣಾಚ್ಛತ್ರಶ್ಶೇಷೋಕ್ತಾಖ್ಯಾಸಹಸ್ರಕಃ ॥ 16 ॥

ಯಮುನಾಪೂರವಿಧ್ವಂಸೀ ಸ್ವಭಾಸೋದ್ಭಾಸಿತವ್ರಜಃ ।
ಕೃತಾತ್ಮವಿದ್ಯಾವಿನ್ಯಾಸೋ ಯೋಗಮಾಯಾಗ್ರಸಮ್ಭವಃ ॥ 17 ॥

ದುರ್ಗಾನಿವೇದಿತೋದ್ಭಾವೋ ಯಶೋದಾತಲ್ಪಶಾಯಕಃ ।
ನನ್ದಗೋಪೋತ್ಸವಸ್ಫೂರ್ತಿರ್ವ್ರಜಾನನ್ದಕರೋದಯಃ ॥ 18 ॥

ಸುಜಾತಜಾತಕರ್ಮ ಶ್ರೀರ್ಗೋಪೀಭದ್ರೋಕ್ತಿನಿರ್ವೃತಃ ।
ಅಲೀಕನಿದ್ರೋಪಗಮಃ ಪೂತನಾಸ್ತನಪೀಡನಃ ॥ 19 ॥

ಸ್ತನ್ಯಾತ್ತಪೂತನಾಪ್ರಾಣಃ ಪೂತನಾಕ್ರೋಶಕಾರಕಃ ।
ವಿನ್ಯಸ್ತರಕ್ಷಾಗೋಧೂಲಿರ್ಯಶೋದಾಕರಲಾಲಿತಃ ॥ 20 ॥

ನನ್ದಾಘ್ರಾತಶಿರೋಮಧ್ಯಃ ಪೂತನಾಸುಗತಿಪ್ರದಃ ।
ಬಾಲಃ ಪರ್ಯಂಕನಿದ್ರಾಲುರ್ಮುಖಾರ್ಪಿತಪದಾಂಗುಲಿಃ ॥ 21 ॥

ಅಂಜನಸ್ನಿಗ್ಧನಯನಃ ಪರ್ಯಾಯಾಂಕುರಿತಸ್ಮಿತಃ ।
ಲೀಲಾಕ್ಷಸ್ತರಲಾಲೋಕಶ್ಶಕಟಾಸುರಭಂಜನಃ ॥ 22 ॥

ದ್ವಿಜೋದಿತಸ್ವಸ್ತ್ಯಯನೋ ಮಂತ್ರಪೂತಜಲಾಪ್ಲುತಃ ।
ಯಶೋದೋತ್ಸಂಗಪರ್ಯಂಕೋ ಯಶೋದಾಮುಖವೀಕ್ಷಕಃ ॥ 23 ॥

ಯಶೋದಾಸ್ತನ್ಯಮುದಿತಸ್ತೃಣಾವರ್ತಾದಿದುಸ್ಸಹಃ ।
ತೃಣಾವರ್ತಾಸುರಧ್ವಂಸೀ ಮಾತೃವಿಸ್ಮಯಕಾರಕಃ ॥ 24 ॥

ಪ್ರಶಸ್ತನಾಮಕರಣೋ ಜಾನುಚಂಕ್ರಮಣೋತ್ಸುಕಃ ।
ವ್ಯಾಲಮ್ಬಿಚೂಲಿಕಾರತ್ನೋ ಘೋಷಗೋಪಪ್ರಹರ್ಷಣಃ ॥ 25 ॥

ಸ್ವಮುಖಪ್ರತಿಬಿಮ್ಬಾರ್ಥೀ ಗ್ರೀವಾವ್ಯಾಘ್ರನಖೋಜ್ಜ್ವಲಃ ।
ಪಂಕಾನುಲೇಪರುಚಿರೋ ಮಾಂಸಲೋರೂಕಟೀತಟಃ ॥ 26 ॥

ಘೃಷ್ಟಜಾನುಕರದ್ವಂದ್ವಃ ಪ್ರತಿಬಿಮ್ಬಾನುಕಾರಕೃತ್ ।
ಅವ್ಯಕ್ತವರ್ಣವಾಗ್ವೃತ್ತಿಃ ಸ್ಮಿತಲಕ್ಷ್ಯರದೋದ್ಗ್ಮಃ ॥ 27 ॥

ಧಾತ್ರೀಕರಸಮಾಲಮ್ಬೀ ಪ್ರಸ್ಖಲಚ್ಚಿತ್ರಚಂಕ್ರಮಃ ।
ಅನುರೂಪವಯಸ್ಯಾಢ್ಯಶ್ಚಾರುಕೌಮಾರಚಾಪಲಃ ॥ 28 ॥

ವತ್ಸಪುಚ್ಛಸಮಾಕೃಷ್ಟೋ ವತ್ಸಪುಚ್ಛವಿಕರ್ಷಣಃ ।
ವಿಸ್ಮಾರಿತಾನ್ಯವ್ಯಾಪಾರೋ ಗೋಪಗೋಪೀಮುದಾವಹಃ ॥ 29 ॥

ಅಕಾಲವತ್ಸನಿರ್ಮೋಕ್ತಾ ವ್ರಜವ್ಯಾಕ್ರೋಶಸುಸ್ಮಿತಃ ।
ನವನೀತಮಹಾಚೋರೋ ದಾರಕಾಹಾರದಾಯಕಃ ॥ 30 ॥

ಪೀಠೋಲೂಖಲಸೋಪಾನಃ ಕ್ಷೀರಭಾಂಡವಿಭೇದನಃ ।
ಶಿಕ್ಯಭಾಂಡಸಮಾಕರ್ಷೀ ಧ್ವಾನ್ತಾಗಾರಪ್ರವೇಶಕೃತ್ ॥ 31 ॥

ಭೂಷಾರತ್ನಪ್ರಕಾಶಾಢ್ಯೋ ಗೋಪ್ಯುಪಾಲಮ್ಭಭರ್ತ್ಸಿತಃ ।
ಪರಾಗಧೂಸರಾಕಾರೋ ಮೃದ್ಭಕ್ಷಣಕೃತೇಕ್ಷಣಃ ॥ 32 ॥

ಬಾಲೋಕ್ತಮೃತ್ಕಥಾರಮ್ಭೋ ಮಿತ್ರಾನ್ತರ್ಗೂಢವಿಗ್ರಹಃ ।
ಕೃತಸನ್ತ್ರಾಸಲೋಲಾಕ್ಷೋ ಜನನೀಪ್ರತ್ಯಯಾವಹಃ ॥33।
ಮಾತೃದೃಶ್ಯಾತ್ತವದನೋ ವಕ್ತ್ರಲಕ್ಷ್ಯಚರಾಚರಃ ।
ಯಶೋದಾಲಾಲಿತಸ್ವಾತ್ಮಾ ಸ್ವಯಂ ಸ್ವಾಚ್ಛನ್ದ್ಯಮೋಹನಃ ॥ 34 ॥

ಸವಿತ್ರೀಸ್ನೇಹಸಂಶ್ಲಿಷ್ಟಃ ಸವಿತ್ರೀಸ್ತನಲೋಲುಪಃ ।
ನವನೀತಾರ್ಥನಾಪ್ರಹ್ವೋ ನವನೀತಮಹಾಶನಃ ॥ 35 ॥

ಮೃಷಾಕೋಪಪ್ರಕಮ್ಪೋಷ್ಠೋ ಗೋಷ್ಠಾಂಗಣವಿಲೋಕನಃ ।
ದಧಿಮನ್ಥಘಟೀಭೇತ್ತಾ ಕಿಕಿಂಣೀಕ್ವಣಸೂಚಿತಃ ॥ 36 ॥

ಹೈಯಂಗವೀನರಸಿಕೋ ಮೃಷಾಶ್ರುಶ್ಚೌರ್ಯಶಂಕಿತಃ ।
ಜನನೀಶ್ರಮವಿಜ್ಞಾತಾ ದಾಮಬನ್ಧನಿಯಂತ್ರಿತಃ ॥ 37 ॥

ದಾಮಾಕಲ್ಪಶ್ಚಲಾಪಾಂಗೋ ಗಾಢೋಲೂಖಲಬನ್ಧನಃ ।
ಆಕೃಷ್ಟೋಲೂಖಲೋಽನನ್ತಃ ಕುಬೇರಸುತಶಾಪವಿತ್ ॥। 38 ॥

ನಾರದೋಕ್ತಿಪರಾಮರ್ಶೀ ಯಮಲಾರ್ಜುನಭಂಜನಃ ।
ಧನದಾತ್ಮಜಸಂಘುಷ್ಟೋ ನನ್ದಮೋಚಿತಬನ್ಧನಃ ॥ 39 ॥

ಬಾಲಕೋದ್ಗೀತನಿರತೋ ಬಾಹುಕ್ಷೇಪೋದಿತಪ್ರಿಯಃ ।
ಆತ್ಮಜ್ಞೋ ಮಿತ್ರವಶಗೋ ಗೋಪೀಗೀತಗುಣೋದಯಃ ॥ 40 ॥

ಪ್ರಸ್ಥಾನಶಕಟಾರೂಢೋ ವೃನ್ದಾವನಕೃತಾಲಯಃ ।
ಗೋವತ್ಸಪಾಲನೈಕಾಗ್ರೋ ನಾನಾಕ್ರೀಡಾಪರಿಚ್ಛದಃ ॥ 41 ॥

ಕ್ಷೇಪಣೀಕ್ಷೇಪಣಪ್ರೀತೋ ವೇಣುವಾದ್ಯವಿಶಾರದಃ ।
ವೃಷವತ್ಸಾನುಕರಣೋ ವೃಷಧ್ವನಿವಿಡಮ್ಬನಃ ॥ 42 ॥

ನಿಯುದ್ಧಲೀಲಾಸಂಹೃಷ್ಟಃ ಕೂಜಾನುಕೃತಕೋಕಿಲಃ ।
ಉಪಾತ್ತಹಂಸಗಮನಸ್ಸರ್ವಜನ್ತುರುತಾನುಕೃತ್ ॥ 43 ॥

ಭೃಂಗಾನುಕಾರೀ ದಧ್ಯನ್ನಚೋರೋ ವತ್ಸಪುರಸ್ಸರಃ ।
ಬಲೀ ಬಕಾಸುರಗ್ರಾಹೀ ಬಕತಾಲುಪ್ರದಾಹಕಃ ॥ 44 ॥

ಭೀತಗೋಪಾರ್ಭಕಾಹೂತೋ ಬಕಚಂಚುವಿದಾರಣಃ ।
ಬಕಾಸುರಾರಿರ್ಗೋಪಾಲೋ ಬಾಲೋ ಬಾಲಾದ್ಭುತಾವಹಃ ॥ 45 ॥

ಬಲಭದ್ರಸಮಾಶ್ಲಿಷ್ಟಃ ಕೃತಕ್ರೀಡಾನಿಲಾಯನಃ ।
ಕ್ರೀಡಾಸೇತುನಿಧಾನಜ್ಞಃ ಪ್ಲವಂಗೋತ್ಪ್ಲವನೋಽದ್ಭುತಃ ॥ 46 ॥

ಕನ್ದುಕಕ್ರೀಡನೋ ಲುಪ್ತನನ್ದಾದಿಭವವೇದನಃ ।
ಸುಮನೋಽಲಂಕೃತಶಿರಾಃ ಸ್ವಾದುಸ್ನಿಗ್ಧಾನ್ನಶಿಕ್ಯಭೃತ್ ॥ 47 ॥

ಗುಂಜಾಪ್ರಾಲಮ್ಬನಚ್ಛನ್ನಃ ಪಿಂಛೈರಲಕವೇಷಕೃತ್ ।
ವನ್ಯಾಶನಪ್ರಿಯಃ ಶೃಂಗರವಾಕಾರಿತವತ್ಸಕಃ ॥ 48 ॥

ಮನೋಜ್ಞಪಲ್ಲವೋತ್ತಂಸಪುಷ್ಪಸ್ವೇಚ್ಛಾತ್ತಷಟ್ಪದಃ ।
ಮಂಜುಶಿಂಜಿತಮಂಜೀರಚರಣಃ ಕರಕಂಕಣಃ ॥ 49 ॥

ಅನ್ಯೋನ್ಯಶಾಸನಃ ಕೀಡಾಪಟುಃ ಪರಮಕೈತವಃ ।
ಪ್ರತಿಧ್ವಾನಪ್ರಮುದಿತಃ ಶಾಖಾಚತುರಚಂಕ್ರಮಃ ॥ 50 ॥

ಅಘದಾನವಸಂಹರ್ತಾ ವ್ರಜವಿಘ್ನವಿನಾಶನಃ ।
ವ್ರಜಸಂಜೀವನಃ ಶ್ರೇಯೋನಿಧಿರ್ದಾನವಮುಕ್ತಿದಃ ॥ 51 ॥

ಕಾಲಿನ್ದೀಪುಲಿನಾಸೀನಸ್ಸಹಭುಕ್ತವ್ರಜಾರ್ಭಕಃ ।
ಕಕ್ಷಾಜಠರವಿನ್ಯಸ್ತವೇಣುರ್ವಲ್ಲವಚೇಷ್ಟಿತಃ ॥ 52 ॥

ಭುಜಸನ್ಧ್ಯನ್ತರನ್ಯಸ್ತಶೃಂಗವೇತ್ರಃ ಶುಚಿಸ್ಮಿತಃ ।
ವಾಮಪಾಣಿಸ್ಥದಧ್ಯನ್ನಕಬಲಃ ಕಲಭಾಷಣಃ ॥ 53 ॥

ಅಂಗುಲ್ಯನ್ತರವಿನ್ಯಸ್ತಫಲಃ ಪರಮಪಾವನಃ ।
ಅದೃಶ್ಯತರ್ಣಕಾನ್ವೇಷೀ ವಲ್ಲವಾರ್ಭಕಭೀತಿಹಾ ॥ 54 ॥

ಅದೃಷ್ಟವತ್ಸಪವ್ರಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿಜ್ಞಾತವೈಭವಃ ।
ಗೋವತ್ಸವತ್ಸಪಾನ್ವೇಷೀ ವಿರಾಟ್-ಪುರುಷವಿಗ್ರಹಃ ॥ 55 ॥

ಸ್ವಸಂಕಲ್ಪಾನುರೂಪಾರ್ಥೋ ವತ್ಸವತ್ಸಪರೂಪಧೃಕ್ ।
ಯಥಾವತ್ಸಕ್ರಿಯಾರೂಪೋ ಯಥಾಸ್ಥಾನನಿವೇಶನಃ ॥ 56 ॥

ಯಥಾವ್ರಜಾರ್ಭಕಾಕಾರೋ ಗೋಗೋಪೀಸ್ತನ್ಯಪಸ್ಸುಖೀ ।
ಚಿರಾದ್ವಲೋಹಿತೋ ದಾನ್ತೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿಜ್ಞಾತವೈಭವಃ ॥ 57 ॥

ವಿಚಿತ್ರಶಕ್ತಿರ್ವ್ಯಾಲೀನಸೃಷ್ಟಗೋವತ್ಸವತ್ಸಪಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮತ್ರಪಾಕರೋ ಧಾತೃಸ್ತುತಸ್ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಕಃ ॥ 58 ॥

ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಮಯೋಽವ್ಯಕ್ತಸ್ತೇಜೋರೂಪಸ್ಸುಖಾತ್ಮಕಃ ।
ನಿರುಕ್ತಂ ವ್ಯಾಕೃತಿರ್ವ್ಯಕ್ತೋ ನಿರಾಲಮ್ಬನಭಾವನಃ ॥ 59 ॥

ಪ್ರಭವಿಷ್ಣುರತನ್ತ್ರೀಕೋ ದೇವಪಕ್ಷಾರ್ಥರೂಪಧೃಕ್ ।
ಅಕಾಮಸ್ಸರ್ವವೇದಾದಿರಣೀಯಸ್ಥೂಲರೂಪವಾನ್ ॥ 60 ॥

ವ್ಯಾಪೀ ವ್ಯಾಪ್ಯಃ ಕೃಪಾಕರ್ತಾ ವಿಚಿತ್ರಾಚಾರಸಮ್ಮತಃ ।
ಛನ್ದೋಮಯಃ ಪ್ರಧಾನಾತ್ಮಾ ಮೂರ್ತಾಮೂರ್ತಿದ್ವಯಾಕೃತಿಃ ॥ 61 ॥

ಅನೇಕಮೂರ್ತಿರಕ್ರೋಧಃ ಪರಃ ಪ್ರಕೃತಿರಕ್ರಮಃ ।
ಸಕಲಾವರಣೋಪೇತಸ್ಸರ್ವದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ॥ 62 ॥

ಮಹಾಪ್ರಭಾವನಃ ಪೂರ್ವವತ್ಸವತ್ಸಪದರ್ಶಕಃ ।
ಕೃಷ್ಣಯಾದವಗೋಪಾಲೋ ಗೋಪಾಲೋಕನಹರ್ಷಿತಃ ॥ 63 ॥

ಸ್ಮಿತೇಕ್ಷಾಹರ್ಷಿತಬ್ರಹ್ಮಾ ಭಕ್ತವತ್ಸಲವಾಕ್ಪ್ರಿಯಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದಾಶ್ರುಧೌತಾಂಘ್ರಿರ್ಲೀಲಾವೈಚಿತ್ರ್ಯಕೋವಿದಃ ॥ 64 ॥

ಬಲಭದ್ರೈಕಹೃದಯೋ ನಾಮಾಕಾರಿತಗೋಕುಲಃ ।
ಗೋಪಾಲಬಾಲಕೋ ಭವ್ಯೋ ರಜ್ಜುಯಜ್ಞೋಪವೀತವಾನ್ ॥ 65 ॥

ವೃಕ್ಷಚ್ಛಾಯಾಹತಾಶಾನ್ತಿರ್ಗೋಪೋತ್ಸಂಗೋಪಬರ್ಹಣಃ ।
ಗೋಪಸಂವಾಹಿತಪದೋ ಗೋಪವ್ಯಜನವೀಜಿತಃ ॥66।
ಗೋಪಗಾನಸುಖೋನ್ನಿದ್ರಃ ಶ್ರೀದಾಮಾರ್ಜಿತಸೌಹೃದಃ ।
ಸುನನ್ದಸುಹೃದೇಕಾತ್ಮಾ ಸುಬಲಪ್ರಾಣರಂಜನಃ ॥ 67 ॥

ತಾಲೀವನಕೃತಕ್ರೀಡೋ ಬಲಪಾತಿತಧೇನುಕಃ ।
ಗೋಪೀಸೌಭಾಗ್ಯಸಮ್ಭಾವ್ಯೋ ಗೋಧೂಲಿಚ್ಛುರಿತಾಲಕಃ ॥ 68 ॥

ಗೋಪೀವಿರಹಸನ್ತಪ್ತೋ ಗೋಪಿಕಾಕೃತಮಜ್ಜನಃ ।
ಪ್ರಲಮ್ಬಬಾಹುರುತ್ಫುಲ್ಲಪುಂಡರೀಕಾವತಂಸಕಃ ॥ 69 ॥

ವಿಲಾಸಲಲಿತಸ್ಮೇರಗರ್ಭಲೀಲಾವಲೋಕನಃ ।
ಸ್ರಗ್ಭೂಷಣಾನುಲೇಪಾಢ್ಯೋ ಜನನ್ಯುಪಹೃತಾನ್ನಭುಕ್ ॥ 70 ॥

ವರಶಯ್ಯಾಶಯೋ ರಾಧಾಪ್ರೇಮಸಲ್ಲಾಪನಿರ್ವೃತಃ ।
ಯಮುನಾತಟಸಂಚಾರೀ ವಿಷಾರ್ತವ್ರಜಹರ್ಷದಃ ॥ 71 ॥

ಕಾಲಿಯಕ್ರೋಧಜನಕಃ ವೃದ್ಧಾಹಿಕುಲವೇಷ್ಟಿತಃ ।
ಕಾಲಿಯಾಹಿಫಣಾರಂಗನಟಃ ಕಾಲಿಯಮರ್ದನಃ ॥ 72 ॥

ನಾಗಪತ್ನೀಸ್ತುತಿಪ್ರೀತೋ ನಾನಾವೇಷಸಮೃದ್ಧಿಕೃತ್ ।
ಅವಿಷ್ವಕ್ತದೃಗಾತ್ಮೇಶಃ ಖದೃಗಾತ್ಮಸ್ತುತಿಪ್ರಿಯಃ ॥ 73 ॥

ಸರ್ವೇಶ್ವರಸ್ಸರ್ವಗುಣಃ ಪ್ರಸಿದ್ಧಸ್ಸರ್ವಸಾತ್ವತಃ ।
ಅಕುಂಠಧಾಮಾ ಚನ್ದ್ರಾರ್ಕದೃಷ್ಟಿರಾಕಾಶನಿರ್ಮಲಃ ॥ 74 ॥

ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯಗತಿರ್ನಾಗವನಿತಾಪತಿಭೈಕ್ಷದಃ ।
ಸ್ವಾಂಘ್ರಿಮುದ್ರಾಂಕನಾಗೇನ್ದ್ರಮೂರ್ಧಾ ಕಾಲಿಯಸಂಸ್ತುತಃ ॥ 75 ॥

ಅಭಯೋ ವಿಶ್ವತಶ್ಚಕ್ಷುಃ ಸ್ತುತೋತ್ತಮಗುಣಃ ಪ್ರಭುಃ ।
ಅಹಮಾತ್ಮಾ ಮರುತ್ಪ್ರಾಣಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ದ್ಯುಶೀರ್ಷವಾನ್ ॥ 76 ॥

ನಾಗೋಪಾಯನಹೃಷ್ಟಾತ್ಮಾ ಹ್ರದೋತ್ಸಾರಿತಕಾಲಿಯಃ ।
ಬಲಭದ್ರಸುಖಾಲಾಪೋ ಗೋಪಾಲಿಂಗನನಿರ್ವೃತಃ ॥ 77 ॥

ದಾವಾಗ್ನಿಭೀತಗೋಪಾಲಗೋಪ್ತಾ ದಾವಾಗ್ನಿನಾಶನಃ ।
ನಯನಾಚ್ಛಾದನಕ್ರೀಡಾಲಮ್ಪಟೋ ನೃಪಚೇಷ್ಟಿತಃ ॥ 78 ॥

ಕಾಕಪಕ್ಷಧರಸ್ಸೌಮ್ಯೋ ಬಲವಾಹಕಕೇಲಿಮಾನ್ ।
ಬಲಘಾತಿತದುರ್ಧರ್ಷಪ್ರಲಮ್ಬೋ ಬಲವತ್ಸಲಃ ॥ 79 ॥

ಮುಂಜಾಟವ್ಯಗ್ನಿಶಮನಃ ಪ್ರಾವೃಟ್ಕಾಲವಿನೋದವಾನ್ ।
ಶಿಲಾನ್ಯಸ್ತಾನ್ನಭೃದ್ದೈತ್ಯಸಂಹರ್ತಾ ಶಾದ್ವಲಾಸನಃ ॥ 80 ॥

ಸದಾಪ್ತಗೋಪಿಕೋದ್ಗೀತಃ ಕರ್ಣಿಕಾರಾವತಂಸಕಃ ।
ನಟವೇಷಧರಃ ಪದ್ಮಮಾಲಾಂಕೋ ಗೋಪಿಕಾವೃತಃ ॥ 81 ॥

ಗೋಪೀಮನೋಹರಾಪಾಂಗೋ ವೇಣುವಾದನತತ್ಪರಃ ।
ವಿನ್ಯಸ್ತವದನಾಮ್ಭೋಜಶ್ಚಾರುಶಬ್ದಕೃತಾನನಃ ॥ 82 ॥

ಬಿಮ್ಬಾಧರಾರ್ಪಿತೋದಾರವೇಣುರ್ವಿಶ್ವವಿಮೋಹನಃ ।
ವ್ರಜಸಂವರ್ಣಿತಶ್ರಾವ್ಯವೇಣುನಾದಃ ಶ್ರುತಿಪ್ರಿಯಃ ॥ 83 ॥

ಗೋಗೋಪಗೋಪೀಜನ್ಮೇಪ್ಸುರ್ಬ್ರಹ್ಮೇನ್ದ್ರಾದ್ಯಭಿವನ್ದಿತಃ ।
ಗೀತಸ್ನುತಿಸರಿತ್ಪೂರೋ ನಾದನರ್ತಿತಬರ್ಹಿಣಃ ॥ 84 ॥

ರಾಗಪಲ್ಲವಿತಸ್ಥಾಣುರ್ಗೀತಾನಮಿತಪಾದಪಃ ।
ವಿಸ್ಮಾರಿತತೃಣಗ್ರಾಸಮೃಗೋ ಮೃಗವಿಲೋಭಿತಃ ॥ 85 ॥

ವ್ಯಾಘ್ರಾದಿಹಿಂಸ್ರಸಹಜವೈರಹರ್ತಾ ಸುಗಾಯನಃ ।
ಗಾಢೋದೀರಿತಗೋವೃನ್ದಪ್ರೇಮೋತ್ಕರ್ಣಿತತರ್ಣಕಃ ॥ 86 ॥

ನಿಷ್ಪನ್ದಯಾನಬ್ರಹ್ಮಾದಿವೀಕ್ಷಿತೋ ವಿಶ್ವವನ್ದಿತಃ ।
ಶಾಖೋತ್ಕರ್ಣಶಕುನ್ತೌಘಶ್ಛತ್ರಾಯಿತಬಲಾಹಕಃ ॥ 87 ॥

ಪ್ರಸನ್ನಃ ಪರಮಾನನ್ದಶ್ಚಿತ್ರಾಯಿತಚರಾಚರಃ ।
ಗೋಪಿಕಾಮದನೋ ಗೋಪೀಕುಚಕುಂಕುಮಮುದ್ರಿತಃ ॥ 88 ॥

ಗೋಪಿಕನ್ಯಾಜಲಕ್ರೀಡಾಹೃಷ್ಟೋ ಗೋಪ್ಯಂಶುಕಾಪೃಹತ್ ।
ಸ್ಕನ್ಧಾರೋಪಿತಗೋಪಸ್ರಗ್ವಾಸಾಃ ಕುನ್ದನಿಭಸ್ಮಿತಃ ॥ 89 ॥

ಗೋಪೀನೇತ್ರೋತ್ಪಲಶಶೀ ಗೋಪಿಕಾಯಾಚಿತಾಂಶುಕಃ ।
ಗೋಪೀನಮಸ್ಕ್ರಿಯಾದೇಷ್ಟಾ ಗೋಪ್ಯೇಕಕರವನ್ದಿತಃ ॥ 90 ॥

ಗೋಪ್ಯಂಜಲಿವಿಶೇಷಾರ್ಥೀ ಗೋಪಕ್ರೀಡಾವಿಲೋಭಿತಃ ।
ಶಾನ್ತವಾಸಸ್ಫುರದ್ಗೋಪೀಕೃತಾಂಜಲಿರಘಾಪಹಃ ॥ 91 ॥

ಗೋಪೀಕೇಲಿವಿಲಾಸಾರ್ಥೀ ಗೋಪೀಸಮ್ಪೂರ್ಣಕಾಮದಃ ।
ಗೋಪಸ್ತ್ರೀಈವಸ್ತ್ರದೋ ಗೋಪೀಚಿತ್ತಚೋರಃ ಕುತೂಹಲೀ ॥ 92 ॥

ವೃನ್ದಾವನಪ್ರಿಯೋ ಗೋಪಬನ್ಧುರ್ಯಜ್ವಾನ್ನಯಾಚಿತಾ ।
ಯಜ್ಞೇಶೋ ಯಜ್ಞಭಾವಜ್ಞೋ ಯಜ್ಞಪತ್ನ್ಯಭಿವಾಂಛಿತಃ ॥ 93 ॥

ಮುನಿಪತ್ನೀವಿತೀರ್ಣಾನ್ನತೃಪ್ತೋ ಮುನಿವಧೂಪ್ರಿಯಃ ।
ದ್ವಿಜಪತ್ನ್ಯಭಿಭಾವಜ್ಞೋ ದ್ವಿಜಪತ್ನೀವರಪ್ರದಃ ॥ 94 ॥

ಪ್ರತಿರುದ್ಧಸತೀಮೋಕ್ಷಪ್ರದೋ ದ್ವಿಜವಿಮೋಹಿತಾ ।
ಮುನಿಜ್ಞಾನಪ್ರದೋ ಯಜ್ವಸ್ತುತೋ ವಾಸವಯಾಗವಿತ್ ॥ 95 ॥

ಪಿತೃಪ್ರೋಕ್ತಕ್ರಿಯಾರೂಪಶಕ್ರಯಾಗನಿವಾರಣಃ ।
ಶಕ್ರಾಽಮರ್ಷಕರಶ್ಶಕ್ರವೃಷ್ಟಿಪ್ರಶಮನೋನ್ಮುಖಃ ॥ 96 ॥

ಗೋವರ್ಧನಧರೋ ಗೋಪಗೋವೃನ್ದತ್ರಾಣತತ್ಪರಃ ।
ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿಛತ್ರಚಂಡದಂಡಭುಜಾರ್ಗಲಃ ॥ 97 ॥

ಸಪ್ತಾಹವಿಧೃತಾದ್ರೀನ್ದ್ರೋ ಮೇಘವಾಹನಗರ್ವಹಾ ।
ಭುಜಾಗ್ರೋಪರಿವಿನ್ಯಸ್ತಕ್ಷ್ಮಾಧರಕ್ಷ್ಮಾಭೃದಚ್ಯುತಃ ॥ 98 ॥

ಸ್ವಸ್ಥಾನಸ್ಥಾಪಿತಗಿರಿರ್ಗೋಪೀದಧ್ಯಕ್ಷತಾರ್ಚಿತಃ ।
ಸುಮನಸ್ಸುಮನೋವೃಷ್ಟಿಹೃಷ್ಟೋ ವಾಸವವನ್ದಿತಃ ॥ 99 ॥

ಕಾಮಧೇನುಪಯಃಪೂರಾಭಿಷಿಕ್ತಸ್ಸುರಭಿಸ್ತುತಃ ।
ಧರಾಂಘ್ರಿರೋಷಧೀರೋಮಾ ಧರ್ಮಗೋಪ್ತಾ ಮನೋಮಯಃ ॥ 100 ॥

ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞಪ್ರಿಯಶ್ಶಾಸ್ತ್ರನೇತ್ರಸ್ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾರಥಿಃ ।
ಐರಾವತಕರಾನೀತವಿಯದ್ಗಂಗಾಪ್ಲುತೋ ವಿಭುಃ ॥ 101 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾಭಿಷಿಕ್ತೋ ಗೋಗೋಪ್ತಾ ಸರ್ವಲೋಕಶುಭಂಕರಃ ।
ಸರ್ವವೇದಮಯೋ ಮಗ್ನನನ್ದಾನ್ವೇಷಿಪಿತೃಪ್ರಿಯಃ ॥ 102 ॥

ವರುಣೋದೀರಿತಾತ್ಮೇಕ್ಷಾಕೌತುಕೋ ವರುಣಾರ್ಚಿತಃ ।
ವರುಣಾನೀತಜನಕೋ ಗೋಪಜ್ಞಾತಾತ್ಮವೈಭವಃ ॥ 103 ॥

ಸ್ವರ್ಲೋಕಾಲೋಕಸಂಹೃಷ್ಟಗೋಪವರ್ಗತ್ರಿವರ್ಗದಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಹೃದ್ಗೋಪಿತೋ ಗೋಪದ್ರಷ್ಟಾ ಬ್ರಹ್ಮಪದಪ್ರದಃ ॥ 104 ॥

ಶರಚ್ಚನ್ದ್ರವಿಹಾರೋತ್ಕಃ ಶ್ರೀಪತಿರ್ವಶಕೋ ಕ್ಷಮಃ ।
ಭಯಾಪಹೋ ಭರ್ತೃರುದ್ಧಗೋಪಿಕಾಧ್ಯಾನಗೋಚರಃ ॥ 105 ॥

ಗೋಪಿಕಾನಯನಾಸ್ವಾದ್ಯೋ ಗೋಪೀನರ್ಮೋಕ್ತಿನಿರ್ವೃತಃ ।
ಗೋಪಿಕಾಮಾನಹರಣೋ ಗೋಪಿಕಾಶತಯೂಥಪಃ ॥ 106 ॥

ವೈಜಯನ್ತೀಸ್ರಗಾಕಲ್ಪೋ ಗೋಪಿಕಾಮಾನವರ್ಧನಃ ।
ಗೋಪಕಾನ್ತಾಸುನಿರ್ದೇಷ್ಟಾ ಕಾನ್ತೋ ಮನ್ಮಥಮನ್ಮಥಃ ॥ 107 ॥

ಸ್ವಾತ್ಮಾಸ್ಯದತ್ತತಾಮ್ಬೂಲಃ ಫಲಿತೋತ್ಕೃಷ್ಟಯೌವನಃ ।
ವಲ್ಲವೀಸ್ತನಸಕ್ತಾಕ್ಷೋ ವಲ್ಲವೀಪ್ರೇಮಚಾಲಿತಃ ॥ 108 ॥

ಗೋಪೀಚೇಲಾಂಚಲಾಸೀನೋ ಗೋಪೀನೇತ್ರಾಬ್ಜಷಟ್ಪದಃ ।
ರಾಸಕ್ರೀಡಾಸಮಾಸಕ್ತೋ ಗೋಪೀಮಂಡಲಮಂಡನಃ ॥ 109 ॥

ಗೋಪೀಹೇಮಮಣಿಶ್ರೇಣಿಮಧ್ಯೇನ್ದ್ರಮಣಿರುಜ್ಜ್ವಲಃ ।
ವಿದ್ಯಾಧರೇನ್ದುಶಾಪಘ್ನಶ್ಶಂಖಚೂಡಶಿರೋಹರಃ ॥ 110 ॥

ಶಂಖಚೂಡಶಿರೋರತ್ನಸಮ್ಪ್ರೀಣಿತಬಲೋಽನಘಃ ।
ಅರಿಷ್ಟಾರಿಷ್ಟಕೃದ್ದುಷ್ಟಕೇಶಿದೈತ್ಯನಿಷೂದನಃ ॥ 111 ॥

ಸರಸಸ್ಸಸ್ಮಿತಮುಖಸ್ಸುಸ್ಥಿರೋ ವಿರಹಾಕುಲಃ ।
ಸಂಕರ್ಷಣಾರ್ಪಿತಪ್ರೀತಿರಕ್ರೂರಧ್ಯಾನಗೋಚರಃ ॥ 112 ॥

ಅಕ್ರೂರಸಂಸ್ತುತೋ ಗೂಢೋ ಗುಣವೃತ್ಯುಪಲಕ್ಷಿತಃ ।
ಪ್ರಮಾಣಗಮ್ಯಸ್ತನ್ಮಾತ್ರಾಽವಯವೀ ಬುದ್ಧಿತತ್ಪರಃ ॥ 113 ॥

ಸರ್ವಪ್ರಮಾಣಪ್ರಮಧೀಸ್ಸರ್ವಪ್ರತ್ಯಯಸಾಧಕಃ ।
ಪುರುಷಶ್ಚ ಪ್ರಧಾನಾತ್ಮಾ ವಿಪರ್ಯಾಸವಿಲೋಚನಃ ॥ 114 ॥

ಮಧುರಾಜನಸಂವೀಕ್ಷ್ಯೋ ರಜಕಪ್ರತಿಘಾತಕಃ ।
ವಿಚಿತ್ರಾಮ್ಬರಸಂವೀತೋ ಮಾಲಾಕಾರವರಪ್ರದಃ ॥ 115 ॥

ಕುಬ್ಜಾವಕ್ರತ್ವನಿರ್ಮೋಕ್ತಾ ಕುಬ್ಜಾಯೌವನದಾಯಕಃ ।
ಕುಬ್ಜಾಂಗರಾಗಸುರಭಿಃ ಕಂಸಕೋದಂಡಖಂಡನಃ ॥ 116 ॥

ಧೀರಃ ಕುವಲಯಾಪೀಡಮರ್ದನಃ ಕಂಸಭೀತಿಕೃತ್ ।
ದನ್ತಿದನ್ತಾಯುಧೋ ರಂಗತ್ರಾಸಕೋ ಮಲ್ಲಯುದ್ಧವಿತ್ ॥ 117 ॥

ಚಾಣೂರಹನ್ತಾ ಕಂಸಾರಿರ್ದೇವಕೀಹರ್ಷದಾಯಕಃ ।
ವಸುದೇವಪದಾನಮ್ರಃ ಪಿತೃಬನ್ಧವಿಮೋಚನಃ ॥ 118 ॥

ಉರ್ವೀಭಯಾಪಹೋ ಭೂಪ ಉಗ್ರಸೇನಾಧಿಪತ್ಯದಃ ।
ಆಜ್ಞಾಸ್ಥಿತಶಚೀನಾಥಸ್ಸುಧರ್ಮಾನಯನಕ್ಷಮಃ ॥ 119 ॥

ಆದ್ಯೋ ದ್ವಿಜಾತಿಸತ್ಕರ್ತಾ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಪ್ರದರ್ಶಕಃ ।
ಸಾನ್ದೀಪನಿಕೃತಾಭ್ಯಸ್ತವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸೈಕಧೀಸ್ಸುಧೀಃ ॥ 120 ॥

ಗುರ್ವಭೀಷ್ಟಕ್ರಿಯಾದಕ್ಷಃ ಪಶ್ಚಿಮೋದಧಿಪೂಜಿತಃ ।
ಹತಪಂಚಜನಪ್ರಾಪ್ತಪಾಂಚಜನ್ಯೋ ಯಮಾರ್ಚಿತಃ ॥ 121 ॥

ಧರ್ಮರಾಜಜಯಾನೀತಗುರುಪುತ್ರ ಉರುಕ್ರಮಃ ।
ಗುರುಪುತ್ರಪ್ರದಶ್ಶಾಸ್ತಾ ಮಧುರಾಜಸಭಾಸದಃ ॥ 122 ॥

ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಸಮಭ್ಯರ್ಚ್ಯೋ ಗೋಮನ್ತಗಿರಿಸಂಚರಃ ।
ಗೋಮನ್ತದಾವಶಮನೋ ಗರುಡಾನೀತಭೂಷಣಃ ॥ 123 ॥

ಚಕ್ರಾದ್ಯಾಯುಧಸಂಶೋಭೀ ಜರಾಸನ್ಧಮದಾಪಹಃ ।
ಸೃಗಾಲಾವನಿಪಾಲಘ್ನಸ್ಸೃಗಾಲಾತ್ಮಜರಾಜ್ಯದಃ ॥ 124 ॥

ವಿಧ್ವಸ್ತಕಾಲಯವನೋ ಮುಚುಕುನ್ದವರಪ್ರದಃ ।
ಆಜ್ಞಾಪಿತಮಹಾಮ್ಭೋಧಿರ್ದ್ವಾರಕಾಪುರಕಲ್ಪನಃ ॥ 125 ॥

ದ್ವಾರಕಾನಿಲಯೋ ರುಕ್ಮಿಮಾನಹನ್ತಾ ಯದೂದ್ವಹಃ ।
ರುಚಿರೋ ರುಕ್ಮಿಣೀಜಾನಿಃ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಜನಕಃ ಪ್ರಭುಃ ॥ 126 ॥

ಅಪಾಕೃತತ್ರಿಲೋಕಾರ್ತಿರನಿರುದ್ಧಪಿತಾಮಹಃ ।
ಅನಿರುದ್ಧಪದಾನ್ವೇಷೀ ಚಕ್ರೀ ಗರುಡವಾಹನಃ ॥ 127 ॥

ಬಾಣಾಸುರಪುರೀರೋದ್ಧಾ ರಕ್ಷಾಜ್ವಲನಯನ್ತ್ರಜಿತ್ ।
ಧೂತಪ್ರಮಥಸಂರಮ್ಭೋ ಜಿತಮಾಹೇಶ್ವರಜ್ವರಃ ॥ 128 ॥

ಷಟ್ಚಕ್ರಶಕ್ತಿನಿರ್ಜೇತಾ ಭೂತವೇತಾಲಮೋಹಕೃತ್ ।
ಶಮ್ಭುತ್ರಿಶೂಲಜಿಚ್ಛಮ್ಭುಜೃಮ್ಭಣಶ್ಶಂಮ್ಭುಸಂಸ್ತುತಃ ॥ 129 ॥

ಇನ್ದ್ರಿಯಾತ್ಮೇನ್ದುಹೃದಯಸ್ಸರ್ವಯೋಗೇಶ್ವರೇಶ್ವರಃ ।
ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಹೃದಯೋ ಮೋಹಾವರ್ತನಿವರ್ತನಃ ॥ 130 ॥

ಆತ್ಮಜ್ಞಾನನಿಧಿರ್ಮೇಧಾ ಕೋಶಸ್ತನ್ಮಾತ್ರರೂಪವಾನ್ ।
ಇನ್ದ್ರೋಽಗ್ನಿವದನಃ ಕಾಲನಾಭಸ್ಸರ್ವಾಗಮಾಧ್ವಗಃ ॥ 131 ॥

ತುರೀಯಸರ್ವಧೀಸಾಕ್ಷೀ ದ್ವನ್ದ್ವಾರಾಮಾತ್ಮದೂರಗಃ ।
ಅಜ್ಞಾತಪಾರೋ ವಶ್ಯಶ್ರೀರವ್ಯಾಕೃತವಿಹಾರವಾನ್ ॥ 132 ॥

ಆತ್ಮಪ್ರದೀಪೋ ವಿಜ್ಞಾನಮಾತ್ರಾತ್ಮಾ ಶ್ರೀನಿಕೇತನಃ ।
ಬಾಣಬಾಹುವನಚ್ಛೇತ್ತಾ ಮಹೇನ್ದ್ರಪ್ರೀತಿವರ್ಧನಃ ॥ 133 ॥

ಅನಿರುದ್ಧನಿರೋಧಜ್ಞೋ ಜಲೇಶಾಹೃತಗೋಕುಲಃ ।
ಜಲೇಶವಿಜಯೀ ವೀರಸ್ಸತ್ರಾಜಿದ್ರತ್ನಯಾಚಕಃ ॥ 134 ॥

ಪ್ರಸೇನಾನ್ವೇಷಣೋದ್ಯುಕ್ತೋ ಜಾಮ್ಬವದ್ಧೃತರತ್ನದಃ ।
ಜಿತರ್ಕ್ಷರಾಜತನಯಾಹರ್ತಾ ಜಾಮ್ಬವತೀಪ್ರಿಯಃ ॥ 135 ॥

ಸತ್ಯಭಾಮಾಪ್ರಿಯಃ ಕಾಮಶ್ಶತಧನ್ವಶಿರೋಹರಃ ।
ಕಾಲಿನ್ದೀಪತಿರಕ್ರೂರಬನ್ಧುರಕ್ರೂರರತ್ನದಃ ॥ 136 ॥

ಕೈಕೇಯೀರಮಣೋ ಭದ್ರಾಭರ್ತಾ ನಾಗ್ನಜಿತೀಧವಃ ।
ಮಾದ್ರೀಮನೋಹರಶ್ಶೈಬ್ಯಾಪ್ರಾಣಬನ್ಧುರುರುಕ್ರಮಃ ॥ 137 ॥

ಸುಶೀಲಾದಯಿತೋ ಮಿತ್ರವಿನ್ದಾನೇತ್ರಮಹೋತ್ಸವಃ ।
ಲಕ್ಷ್ಮಣಾವಲ್ಲಭೋ ರುದ್ಧಪ್ರಾಗ್ಜ್ಯೋತಿಷಮಹಾಪುರಃ ॥ 138 ॥

ಸುರಪಾಶಾವೃತಿಚ್ಛೇದೀ ಮುರಾರಿಃ ಕ್ರೂರಯುದ್ಧವಿತ್।
ಹಯಗ್ರೀವಶಿರೋಹರ್ತಾ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಸರ್ವದರ್ಶನಃ ॥ 139 ॥

ನರಕಾಸುರವಿಚ್ಛೇತ್ತಾ ನರಕಾತ್ಮಜರಾಜ್ಯದಃ।
ಪೃಥ್ವೀಸ್ತುತಃ ಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮಾ ಹೃದ್ಯೋ ಯಜ್ಞಫಲಪ್ರದಃ ॥ 140 ॥

ಗುಣಗ್ರಾಹೀ ಗುಣದ್ರಷ್ಟಾ ಗೂಢಸ್ವಾತ್ಮಾ ವಿಭೂತಿಮಾನ್ ।
ಕವಿರ್ಜಗದುಪದ್ರಷ್ಟಾ ಪರಮಾಕ್ಷರವಿಗ್ರಹಃ ॥ 141 ॥

ಪ್ರಪನ್ನಪಾಲನೋ ಮಾಲೀ ಮಹದ್ ಬ್ರಹ್ಮವಿವರ್ಧನಃ ।
ವಾಚ್ಯವಾಚಕಶಕ್ತ್ಯರ್ಥಸ್ಸರ್ವವ್ಯಾಕೃತಸಿದ್ಧಿದಃ ॥ 142 ॥

ಸ್ವಯಂಪ್ರಭುರನಿರ್ವೇದ್ಯಸ್ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಶ್ಚಿರನ್ತನಃ ।
ನಾದಾತ್ಮಾ ಮನ್ತ್ರಕೋಟೀಶೋ ನಾನಾವಾದನಿರೋಧಕಃ ॥ 143 ॥

ಕನ್ದರ್ಪಕೋಟಿಲಾವಣ್ಯಃ ಪರಾರ್ಥೈಕಪ್ರಯೋಜಕಃ ।
ಅಮರೀಕೃತದೇವೌಘಃ ಕನ್ಯಕಾಬನ್ಧಮೋಚನಃ ॥ 144 ॥

ಷೋಡಶಸ್ತ್ರೀಸಹಸ್ರೇಶಃ ಕಾನ್ತಃ ಕಾನ್ತಾಮನೋಭವಃ ।
ಕ್ರೀಡಾರತ್ನಾಚಲಾಹರ್ತಾ ವರುಣಚ್ಛತ್ರಶೋಭಿತಃ ॥ 145 ॥

ಶಕ್ರಾಭಿವನ್ದಿತಶ್ಶಕ್ರಜನನೀಕುಂಡಲಪ್ರದಃ ।
ಅದಿತಿಪ್ರಸ್ತುತಸ್ತೋತ್ರೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋದ್ಘುಷ್ಟಚೇತನಃ ॥ 146 ॥

ಪುರಾಣಸ್ಸಂಯಮೀ ಜನ್ಮಾಲಿಪ್ತಃ ಷಡ್ವಿಂಶಕೋಽರ್ಥದಃ ।
ಯಶಸ್ಯನೀತಿರಾದ್ಯನ್ತರಹಿತಸ್ಸತ್ಕಥಾಪ್ರಿಯಃ ॥ 147 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಬೋಧಃ ಪರಾನನ್ದಃ ಪಾರಿಜಾತಾಪಹಾರಕಃ ।
ಪೌಂಡ್ರಕಪ್ರಾಣಹರಣಃ ಕಾಶಿರಾಜನಿಷೂದನಃ ॥ 148 ॥

ಕೃತ್ಯಾಗರ್ವಪ್ರಶಮನೋ ವಿಚಕ್ರವಧದೀಕ್ಷಿತಃ ।
ಕಂಸವಿಧ್ವಂಸನಸ್ಸಾಮ್ಬಜನಕೋ ಡಿಂಮ್ಭಕಾರ್ದನಃ ॥ 149 ॥

ಮುನಿರ್ಗೋಪ್ತಾ ಪಿತೃವರಪ್ರದಸ್ಸವನದೀಕ್ಷಿತಃ ।
ರಥೀ ಸಾರಥ್ಯನಿರ್ದೇಷ್ಟಾ ಫಾಲ್ಗುನಃ ಫಾಲ್ಗುನಿಪ್ರಿಯಃ ॥ 150 ॥

ಸಪ್ತಾಬ್ಧಿಸ್ತಮ್ಭನೋದ್ಭಾತೋ ಹರಿಸ್ಸಪ್ತಾಬ್ಧಿಭೇದನಃ ।
ಆತ್ಮಪ್ರಕಾಶಃ ಪೂರ್ಣಶ್ರೀರಾದಿನಾರಾಯಣೇಕ್ಷಿತಃ ॥ 151 ॥

ವಿಪ್ರಪುತ್ರಪ್ರದಶ್ಚೈವ ಸರ್ವಮಾತೃಸುತಪ್ರದಃ ।
ಪಾರ್ಥವಿಸ್ಮಯಕೃತ್ಪಾರ್ಥಪ್ರಣವಾರ್ಥಪ್ರಬೋಧನಃ ॥ 152 ॥

ಕೈಲಾಸಯಾತ್ರಾಸುಮುಖೋ ಬದರ್ಯಾಶ್ರಮಭೂಷಣಃ ।
ಘಂಟಾಕರ್ಣಕ್ರಿಯಾಮೌಢ್ಯಾತ್ತೋಷಿತೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ ॥ 153 ॥

ಮುನಿವೃನ್ದಾದಿಭಿರ್ಧ್ಯೇಯೋ ಘಂಟಾಕರ್ಣವರಪ್ರದಃ ।
ತಪಶ್ಚರ್ಯಾಪರಶ್ಚೀರವಾಸಾಃ ಪಿಂಗಜಟಾಧರಃ ॥ 154 ॥

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೀಕೃತಭೂತೇಶಶ್ಶಿವಸ್ತೋತಾ ಶಿವಸ್ತುತಃ ।
ಕೃಷ್ಣಾಸ್ವಯಂವರಾಲೋಕಕೌತುಕೀ ಸರ್ವಸಮ್ಮತಃ ॥ 155 ॥

ಬಲಸಂರಮ್ಭಶಮನೋ ಬಲದರ್ಶಿತಪಾಂಡವಃ ।
ಯತಿವೇಷಾರ್ಜುನಾಭೀಷ್ಟದಾಯೀ ಸರ್ವಾತ್ಮಗೋಚರಃ ॥ 156 ॥

ಸುಭದ್ರಾಫಾಲ್ಗುನೋದ್ವಾಹಕರ್ತಾ ಪ್ರೀಣಿತಫಾಲ್ಗುನಃ ।
ಖಾಂಡವಪ್ರೀಣಿತಾರ್ಚಿಷ್ಮಾನ್ಮಯದಾನವಮೋಚನಃ ॥ 157 ॥

ಸುಲಭೋ ರಾಜಸೂಯಾರ್ಹಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಯೋಜಕಃ ।
ಭೀಮಾರ್ದಿತಜರಾಸನ್ಧೋ ಮಾಗಧಾತ್ಮಜರಾಜ್ಯದಃ ॥ 158 ॥

ರಾಜಬನ್ಧನನಿರ್ಮೋಕ್ತಾ ರಾಜಸೂಯಾಗ್ರಪೂಜನಃ ।
ಚೈದ್ಯಾದ್ಯಸಹನೋ ಭೀಷ್ಮಸ್ತುತಸ್ಸಾತ್ವತಪೂರ್ವಜಃ ॥ 159 ॥

ಸರ್ವಾತ್ಮಾರ್ಥಸಮಾಹರ್ತಾ ಮನ್ದರಾಚಲಧಾರಕಃ ।
ಯಜ್ಞಾವತಾರಃ ಪ್ರಹ್ಲಾದಪ್ರತಿಜ್ಞಾಪ್ರತಿಪಾಲಕಃ ॥ 160 ॥

ಬಲಿಯಜ್ಞಸಭಾಧ್ವಂಸೀ ದೃಪ್ತಕ್ಷತ್ರಕುಲಾನ್ತಕಃ ।
ದಶಗ್ರೀವಾನ್ತಕೋ ಜೇತಾ ರೇವತೀಪ್ರೇಮವಲ್ಲಭಃ ॥ 161 ॥

ಸರ್ವಾವತಾರಾಧಿಷ್ಠಾತಾ ವೇದಬಾಹ್ಯವಿಮೋಹನಃ ।
ಕಲಿದೋಷನಿರಾಕರ್ತಾ ದಶನಾಮಾ ದೃಢವ್ರತಃ ॥ 162 ॥

ಅಮೇಯಾತ್ಮಾ ಜಗತ್ಸ್ವಾಮೀ ವಾಗ್ಮೀ ಚೈದ್ಯಶಿರೋಹರಃ ।
ದ್ರೌಪದೀರಚಿತಸ್ತೋತ್ರಃ ಕೇಶವಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ॥ 163 ॥

ನಾರಾಯಣೋ ಮಧುಪತಿರ್ಮಾಧವೋ ದೋಷವರ್ಜಿತಃ ।
ಗೋವಿನ್ದಃ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷೋ ವಿಷ್ಣುಶ್ಚ ಮಧುಸೂದನಃ ॥ 164 ॥

ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಸ್ತ್ರಿಲೋಕೇಶೋ ವಾಮನಃ ಶ್ರೀಧರಃ ಪುಮಾನ್ ।
ಹೃಷೀಕೇಶೋ ವಾಸುದೇವಃ ಪದ್ಮನಾಭೋ ಮಹಾಹ್ರದಃ ॥ 165 ॥

ದಾಮೋದರಶ್ಚತುರ್ವ್ಯೂಹಃ ಪಾಂಚಾಲೀಮಾನರಕ್ಷಣಃ ।
ಸಾಲ್ವಘ್ನಸ್ಸಮರಶ್ಲಾಘೀ ದನ್ತವಕ್ತ್ರನಿಬರ್ಹಣಃ ॥ 166 ॥

ದಾಮೋದರಪ್ರಿಯಸಖಾ ಪೃಥುಕಾಸ್ವಾದನಪ್ರಿಯಃ ॥

ಘೃಣೀ ದಾಮೋದರಃ ಶ್ರೀದೋ ಗೋಪೀಪುನರವೇಕ್ಷಕಃ ॥ 167 ॥

ಗೋಪಿಕಾಮುಕ್ತಿದೋ ಯೋಗೀ ದುರ್ವಾಸಸ್ತೃಪ್ತಿಕಾರಕಃ ।
ಅವಿಜ್ಞಾತವ್ರಜಾಕೀರ್ಣಪಾಂಡವಾಲೋಕನೋ ಜಯೀ ॥ 168 ॥

ಪಾರ್ಥಸಾರಥ್ಯನಿರತಃ ಪ್ರಾಜ್ಞಃ ಪಾಂಡವದೂತ್ಯಕೃತ್ ।
ವಿದುರಾತಿಥ್ಯಸನ್ತುಷ್ಟಃ ಕುನ್ತೀಸನ್ತೋಷದಾಯಕಃ ॥ 169 ॥

ಸುಯೋಧನತಿರಸ್ಕರ್ತಾ ದುರ್ಯೋಧನವಿಕಾರವಿತ್ ।
ವಿದುರಾಭಿಷ್ಠುತೋ ನಿತ್ಯೋ ವಾರ್ಷ್ಣೇಯೋ ಮಂಗಲಾತ್ಮಕಃ ॥ 170 ॥

ಪಂಚವಿಂಶತಿತತ್ವೇಶಶ್ಚತುರ್ವಿಂಶತಿದೇಹಭಾಕ್ ।
ಸರ್ವಾನುಗ್ರಾಹಕಸ್ಸರ್ವದಾಶಾರ್ಹಸತತಾರ್ಚಿತಃ ॥ 171 ॥

ಅಚಿನ್ತ್ಯೋ ಮಧುರಾಲಾಪಸ್ಸಾಧುದರ್ಶೀ ದುರಾಸದಃ ।
ಮನುಷ್ಯಧರ್ಮಾನುಗತಃ ಕೌರವೇನ್ದ್ರಕ್ಷಯೇಕ್ಷಿತಾ ॥ 172 ॥

ಉಪೇನ್ದ್ರೋ ದಾನವಾರಾತಿರುರುಗೀತೋ ಮಹಾದ್ಯುತಿಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದೇವಃ ಶ್ರುತಿಮಾನ್ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣಹಿತಾಶಯಃ ॥ 173 ॥

ವರಶೀಲಶ್ಶಿವಾರಮ್ಭಸ್ಸುವಿಜ್ಞಾನವಿಮೂರ್ತಿಮಾನ್ ।
ಸ್ವಭಾವಶುದ್ಧಸ್ಸನ್ಮಿತ್ರಸ್ಸುಶರಣ್ಯಸ್ಸುಲಕ್ಷಣಃ ॥ 174 ॥

ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಗತೋದೃಷ್ಟಿಪ್ರದಃ ಕರ್ಣವಿಭೇದನಃ ।
ಪ್ರತೋದಧೃಗ್ವಿಶ್ವರೂಪವಿಸ್ಮಾರಿತಧನಂಜಯಃ ॥ 175 ॥

ಸಾಮಗಾನಪ್ರಿಯೋ ಧರ್ಮಧೇನುರ್ವರ್ಣೋತ್ತಮೋಽವ್ಯಯಃ ।
ಚತುರ್ಯುಗಕ್ರಿಯಾಕರ್ತಾ ವಿಶ್ವರೂಪಪ್ರದರ್ಶಕಃ ॥ 176 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಬೋಧಪರಿತ್ರಾತಪಾರ್ಥೋ ಭೀಷ್ಮಾರ್ಥಚಕ್ರಭೃತ್ ।
ಅರ್ಜುನಾಯಾಸವಿಧ್ವಂಸೀ ಕಾಲದಂಷ್ಟ್ರಾವಿಭೂಷಣಃ ॥ 177 ॥

ಸುಜಾತಾನನ್ತಮಹಿಮಾ ಸ್ವಪ್ನವ್ಯಾಪಾರಿತಾರ್ಜುನಃ ।
ಅಕಾಲಸನ್ಧ್ಯಾಘಟನಶ್ಚಕ್ರಾನ್ತರಿತಭಾಸ್ಕರಃ ॥ 178 ॥

ದುಷ್ಟಪ್ರಮಥನಃ ಪಾರ್ಥಪ್ರತಿಜ್ಞಾಪರಿಪಾಲಕಃ ।
ಸಿನ್ಧುರಾಜಶಿರಃಪಾತಸ್ಥಾನವಕ್ತಾ ವಿವೇಕದೃಕ್ ॥ 179 ॥

ಸುಭದ್ರಾಶೋಕಹರಣೋ ದ್ರೋಣೋತ್ಸೇಕಾದಿವಿಸ್ಮಿತಃ ।
ಪಾರ್ಥಮನ್ಯುನಿರಾಕರ್ತಾ ಪಾಂಡವೋತ್ಸವದಾಯಕಃ ॥ 180 ॥

ಅಂಗುಷ್ಠಾಕ್ರಾನ್ತಕೌನ್ತೇಯರಥಶ್ಶಕ್ತೋಽಹಿಶೀರ್ಷಜಿತ್ ।
ಕಾಲಕೋಪಪ್ರಶಮನೋ ಭೀಮಸೇನಜಯಪ್ರದಃ ॥ 181 ॥

ಅಶ್ವತ್ಥಾಮವಧಾಯಾಸತ್ರಾತಪಾಂಡುಸುತಃ ಕೃತೀ ।
ಇಷೀಕಾಸ್ತ್ರಪ್ರಶಮನೋ ದ್ರೌಣಿರಕ್ಷಾವಿಚಾರಣಃ ।182 ॥

ಪಾರ್ಥಾಪಹಾರಿತದ್ರೌಣಿಚೂಡಾಮಣಿರಭಂಗುರಃ ।
ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಪರಾಮೃಷ್ಟಭೀಮಪ್ರತಿಕೃತಿಸ್ಮಯಃ ॥ 183 ॥

ಭೀಷ್ಮಬುದ್ಧಿಪ್ರದಶ್ಶಾನ್ತಶ್ಶರಚ್ಚನ್ದ್ರನಿಭಾನನಃ ।
ಗದಾಗ್ರಜನ್ಮಾ ಪಾಂಚಾಲೀಪ್ರತಿಜ್ಞಾಪರಿಪಾಲಕಃ ॥ 184 ॥

ಗಾನ್ಧಾರೀಕೋಪದೃಗ್ಗುಪ್ತಧರ್ಮಸೂನುರನಾಮಯಃ ।
ಪ್ರಪನ್ನಾರ್ತಿಭಯಚ್ಛೇತ್ತಾ ಭೀಷ್ಮಶಲ್ಯವ್ಯಧಾವಹಃ ॥ 185 ॥

ಶಾನ್ತಶ್ಶಾನ್ತನವೋದೀರ್ಣಸರ್ವಧರ್ಮಸಮಾಹಿತಃ ।
ಸ್ಮಾರಿತಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾರ್ಥಪ್ರೀತಪಾರ್ಥೋ ಮಹಾಸ್ತ್ರವಿತ್ ॥ 186 ॥

ಪ್ರಸಾದಪರಮೋದಾರೋ ಗಾಂಗೇಯಸುಗತಿಪ್ರದಃ ।
ವಿಪಕ್ಷಪಕ್ಷಕ್ಷಯಕೃತ್ಪರೀಕ್ಷಿತ್ಪ್ರಾಣರಕ್ಷಣಃ ॥ 187 ॥

ಜಗದ್ಗುರುರ್ಧರ್ಮಸೂನೋರ್ವಾಜಿಮೇಧಪ್ರವರ್ತಕಃ ।
ವಿಹಿತಾರ್ಥಾಪ್ತಸತ್ಕಾರೋ ಮಾಸಕಾತ್ಪರಿವರ್ತದಃ ॥ 188 ॥

ಉತ್ತಂಕಹರ್ಷದಾತ್ಮೀಯದಿವ್ಯರೂಪಪ್ರದರ್ಶಕಃ ।
ಜನಕಾವಗತಸ್ವೋಕ್ತಭಾರತಸ್ಸರ್ವಭಾವನಃ ॥ 189 ॥

ಅಸೋಢಯಾದವೋದ್ರೇಕೋ ವಿಹಿತಾಪ್ತಾದಿಪೂಜನಃ ॥

ಸಮುದ್ರಸ್ಥಾಪಿತಾಶ್ಚರ್ಯಮುಸಲೋ ವೃಷ್ಣಿವಾಹಕಃ ॥ 190 ॥

ಮುನಿಶಾಪಾಯುಧಃ ಪದ್ಮಾಸನಾದಿತ್ರಿದಶಾರ್ಥಿತಃ ।
ವೃಷ್ಟಿಪ್ರತ್ಯವಹಾರೋತ್ಕಸ್ಸ್ವಧಾಮಗಮನೋತ್ಸುಕಃ ॥ 191 ॥

ಪ್ರಭಾಸಾಲೋಕನೋದ್ಯುಕ್ತೋ ನಾನಾವಿಧನಿಮಿತ್ತಕೃತ್ ।
ಸರ್ವಯಾದವಸಂಸೇವ್ಯಸ್ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟಪರಿಚ್ಛದಃ ॥ 192 ॥

ವೇಲಾಕಾನನಸಂಚಾರೀ ವೇಲಾನಿಲಹೃತಶ್ರಮಃ ।
ಕಾಲಾತ್ಮಾ ಯಾದವೋಽನನ್ತಸ್ಸ್ತುತಿಸನ್ತುಷ್ಟಮಾನಸಃ ॥ 193 ॥

ದ್ವಿಜಾಲೋಕನಸನ್ತುಷ್ಟಃ ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥಮಹೋತ್ಸವಃ ।
ಸತ್ಕಾರಾಹ್ಲಾದಿತಾಶೇಷಭೂಸುರಸ್ಸುರವಲ್ಲಭಃ ॥ 194 ॥

ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥಾಪ್ಲುತಃ ಪುಣ್ಯಃ ಪುಣ್ಯದಸ್ತೀರ್ಥಪಾವನಃ ।
ವಿಪ್ರಸಾತ್ಕೃತಗೋಕೋಟಿಶ್ಶತಕೋಟಿಸುವರ್ಣದಃ ॥ 195 ॥

ಸ್ವಮಾಯಾಮೋಹಿತಾಽಶೇಷವೃಷ್ಣಿವೀರೋ ವಿಶೇಷವಿತ್ ।
ಜಲಜಾಯುಧನಿರ್ದೇಷ್ಟಾ ಸ್ವಾತ್ಮಾವೇಶಿತಯಾದವಃ ॥ 196 ॥

ದೇವತಾಭೀಷ್ಟವರದಃ ಕೃತಕೃತ್ಯಃ ಪ್ರಸನ್ನಧೀಃ ।
ಸ್ಥಿರಶೇಷಾಯುತಬಲಸ್ಸಹಸ್ರಫಣಿವೀಕ್ಷಣಃ ॥ 197 ॥

ಬ್ರಹ್ಮವೃಕ್ಷವರಚ್ಛಾಯಾಸೀನಃ ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಿತಃ ।
ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಾ ಸ್ವಭಾವಾರ್ಥಃ ಪ್ರಣಿಧಾನಪರಾಯಣಃ ॥ 198 ॥

ವ್ಯಾಧೇಷುವಿದ್ಧಪೂಜ್ಯಾಂಘ್ರಿರ್ನಿಷಾದಭಯಮೋಚನಃ ।
ಪುಲಿನ್ದಸ್ತುತಿಸನ್ತುಷ್ಟಃ ಪುಲಿನ್ದಸುಗತಿಪ್ರದಃ ॥ 199 ॥

ದಾರುಕಾರ್ಪಿತಪಾರ್ಥಾದಿಕರಣೀಯೋಕ್ತಿರೀಶಿತಾ ।
ದಿವ್ಯದುನ್ದುಭಿಸಂಯುಕ್ತಃ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿಪ್ರಪೂಜಿತಃ ॥ 200 ॥

ಪುರಾಣಃ ಪರಮೇಶಾನಃ ಪೂರ್ಣಭೂಮಾ ಪರಿಷ್ಟುತಃ ।
ಪತಿರಾದ್ಯಃ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪರಾತ್ಪರಃ ॥ 201 ॥

ಶ್ರೀಪರಮಾತ್ಮಾ ಪರಾತ್ಪರಃ ಓಂ ನಮಃ ಇತಿ-

ಫಲಶ್ರುತಿಃ
ಇದಂ ಸಹಸ್ರಂ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ನಾಮ್ನಾಂ ಸರ್ವಾರ್ಥದಾಯಕಮ್ ।
ಅನನ್ತರೂಪೀ ಭಗವಾನ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಾದೌ ಸ್ವಯಮ್ಭುವೇ ॥ 202 ॥

ತೇನ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ವಸಿಷ್ಠಾಯ ತತೋ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಪರಾಶರಃ ।
ವ್ಯಾಸಾಯ ತೇನ ಸಮ್ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಶುಕೋ ವ್ಯಾಸಾದವಾಪ್ತವಾನ್ ॥ 203 ॥

ತಚ್ಛಿಷ್ಯೈರ್ಬಹುಭಿರ್ಭೂಮೌ ಖ್ಯಾಪಿತಂ ದ್ವಾಪರೇ ಯುಗೇ ।
ಕೃಷ್ಣಾಜ್ಞಯಾ ಹರಿಹರಃ ಕಲೌ ಪ್ರಖ್ಯಾಪಯದ್ವಿಭುಃ ॥ 204 ॥

ಇದಂ ಪಠತಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಯಃ ಶೃಣೋತಿ ಚ ಸಮಾಹಿತಃ ।
ಸ್ವಸಿದ್ಧ್ಯೈ ಪ್ರಾರ್ಥಯನ್ತ್ಯೇನಂ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಾದಿದೇವತಾಃ ॥ 205 ॥

ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾನ್ಯಶೇಷಾಣಿ ನಾಲಂ ಯಾನಿ ವ್ಯಪೋಹಿತುಮ್ ।
ತಾನಿ ಪಾಪಾನಿ ನಶ್ಯನ್ತಿ ಸಕೃದಸ್ಯ ಪ್ರಶಂಸನಾತ್ ॥ 206 ॥

ಋಣತ್ರಯವಿಮುಕ್ತಸ್ಯ ಶ್ರೌತಸ್ಮಾರ್ತಾನುವರ್ತಿನಃ ।
ಋಷೇಸ್ತ್ರಿಮೂರ್ತಿರೂಪಸ್ಯ ಫಲಂ ವಿನ್ದೇದಿದಂ ಪಠನ್ ॥ 207 ॥

ಇದಂ ನಾಮಸಹಸ್ರಂ ಯಃ ಪಠತ್ಯೇತಚ್ಛೃಣೋತಿ ಚ ।
ಶಿವಲಿಂಗಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಸ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಫಲಂ ಲಭೇತ್ ॥ 208 ॥

ಇದಂ ಕಿರೀಟೀ ಸಂಜಪ್ಯ ಜಯೀ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರಭಾಕ್ ।
ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಭೂತಸ್ಸನ್ ಕೃಷ್ಣಂ ಸಾರಥಿಮಾಪ್ತವಾನ್ ॥ 209 ॥

ದ್ರೌಪದ್ಯಾ ದಮಯನ್ತ್ಯಾ ಚ ಸಾವಿತ್ರ್ಯಾ ಚ ಸುಶೀಲಯಾ ।
ದುರಿತಾನಿ ಜಿತಾನ್ಯೇತಜ್ಜಪಾದಾಪ್ತಂ ಚ ವಾಂಛಿತಮ್ ॥ 210 ॥

ಕಿಮಿದಂ ಬಹುನಾ ಶಂಸನ್ಮಾನವೋ ಮೋದನಿರ್ಭರಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದಮವಾಪ್ಯಾನ್ತೇ ಕೃಷ್ಣಸಾಯೂಜ್ಯಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 211 ॥

॥ ಇತಿ ಕೃಷ್ಣಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಧರ್ಮೋತ್ತರತಃ

Also Read 1000 Names of Shrikrishna:

1000 Names of Sri Krishna | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Krishna | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top