Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Krishna | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Shri Krishna Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీకృష్ణసహస్రనామస్తోత్ర ॥

శ్రీమద్రుక్మిమహీపాలవంశరక్షామణిః స్థిరః ।
రాజా హరిహరః క్షోణీం రక్షత్యమ్బుధిమేఖలామ్ ।౧ ॥

స రాజా సర్వతన్త్రజ్ఞః సమభ్యర్చ్య వరప్రదమ్ ।
దేవం శ్రియః పతిం స్తుత్యా సమస్తౌద్వేదవేదితమ్ ॥ ౨ ॥

తస్య హృష్టాశయః స్తుత్యా విష్ణుర్గోపాంగనావృతః ।
స పింఛశ్యామలం రూపం పింఛోత్తంసమదర్శయత్ ॥ ౩ ॥

స పునః స్వాత్మవిన్యస్తచిత్తం హరిహరం నృపమ్ ।
అభిషిచ్య కృపావర్షైరభాషత కృతాంజలిమ్ ॥ ౪ ॥

శ్రీభగవానువాచ ।
మామవేహి మహాభాగ కృష్ణం కృత్యవిదాం వర ।
పురఃస్థితోఽస్మి త్వద్భక్త్యా పూర్ణాస్సన్తు మనోరథాః ॥ ౫ ॥

సంరక్షణాయ శిష్టానాం దుష్టానాం శిక్షణాయ చ ।
సమృద్ధ్యై వేదధర్మాణాం మమాంశత్వమిహోదితః ॥ ౬ ॥

రాజన్నామసహస్రేణ రామో నామ్నాం స్తుతస్త్వయా ।
సోఽహం సర్వవిదో తస్మాత్ప్రసన్నోఽస్మి విశేషతః ॥ ౭ ॥

మామపి త్వం మహాభాగ మదీయచరితాత్మనా ।
సమ్ప్రీణయ సహస్రేణ నామ్నాం సర్వార్థదాయినామ్ ॥ ౮ ॥

పరాశరేణ మునినా వ్యాసేనామ్నాయర్దశినా ।
స్వాత్మభాజా శుకేనాపి సూక్తేఽప్యేతద్విభావితమ్ ॥ ౯ ॥

తం హి త్వమనుసన్ధేహి సహస్రశిరసం ప్రభుమ్ ।
దత్తాన్యేషు మయా న్యస్తం సహస్రం రక్షయిష్యతి ॥ ౧౦ ॥

ఇదం విశ్వహితార్థాయ రసనారంగగోచరమ్ ।
ప్రకాశయ త్వం మేదిన్యాం పరమాగమసమ్మతమ్ ॥ ౧౧ ॥

ఇదం శఠాయ మూర్ఖాయ నాస్తికాయ వికీర్ణినే ।
అసూయినేఽహితాయాపి న ప్రకాశ్యం కదాచన ॥ ౧౨ ॥

వివేకినే విశుద్ధాయ వేదమార్గానుసారిణే ।
ఆస్తికాయాత్మనిష్ఠాయ స్వాత్మన్యనుసృతోదయమ్ ॥ ౧౩ ॥

కృష్ణనామసహస్రం వై కృతధీరేతదీరయేత్ ।

వినియోగః
ఓం అస్య శ్రీకృష్ణసహస్రనామస్తోత్రమన్త్రస్య పరాశరఋషిః,
అనుష్టుప్ ఛన్దః, శ్రీకృష్ణః పరమాత్మా దేవతా,
శ్రీకృష్ణేతి బీజమ్, శ్రీవల్లభేతి శక్తిః, శార్ఙ్గీతి కీలకం,
శ్రీకృష్ణప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః ॥

న్యాసః
పరాశరాయ ఋషయే నమః ఇతి శిరసి,
అనుష్టుప్ ఛన్దసే నమః ఇతి ముఖే,
గోపాలకృష్ణదేవతాయై నమః, ఇతి హృదయే,
శ్రీకృష్ణాయ బీజాయ నమః ఇతి గుహ్యే, శ్రీవల్లభాయ శక్త్యై నమః ఇతి
పాదయోః,
శార్ఙ్గధరాయ కీలకాయ నమః ఇతి సర్వాంగే ॥

కరన్యాసః
శ్రీకృష్ణ ఇత్యారభ్య శూరవంశైకధీరిత్యన్తాని అంగుష్ఠాభ్యాం నమః ।
శౌరిరిత్యారభ్య స్వభాసోద్భాసితవ్రజ ఇత్యన్తాని తర్జనీభ్యాం నమః ।
కృతాత్మవిద్యావిన్యాసేత్యారభ్య ప్రస్థానశకటారూఢ ఇతి మధ్యమాభ్యాం నమః,
వృందావనకృతాలయ ఇత్యారభ్య మధురాజనవీక్షిత ఇత్యానామికాభ్యాం నమః,
రజకప్రతిఘాతక ఇత్యారభ్య ద్వారకాపురకల్పన ఇతి కనిష్ఠికాభ్యాం నమః
ద్వారకానిలయ ఇత్యారభ్య పరాశర ఇతి కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః,
ఏవం హృదయాదిన్యాసః ॥

ధ్యానమ్ ।
కేషాంచిత్ప్రేమపుంసాం విగలితమనసాం బాలలీలావిలాసం
కేషాం గోపాలలీలాఙ్కితరసికతనుర్వేణువాద్యేన దేవమ్ ।
కేషాం వామాసమాజే జనితమనసిజో దైత్యదర్పాపహైవం
జ్ఞాత్వా భిన్నాభిలాషం స జయతి జగతామీశ్వరస్తాదృశోఽభూత్ ॥ ౧ ॥

క్షీరాబ్ధౌ కృతసంస్తవస్సురగణైర్బ్రహ్మాదిభిః పణ్డితైః
ప్రోద్భూతో వసుదేవసద్మని ముదా చిక్రీడ యో గోకులే ।
కంసధ్వంసకృతే జగామ మధురాం సారామసద్వారకాం
గోపాలోఽఖిలగోపికాజనసఖః పాయాదపాయాత్ స నః ॥ ౨ ॥

ఫుల్లేన్దీవరకాన్తిమిన్దువదనం బర్హావతంసప్రియం
శ్రీవత్సాఙ్కముదారకౌస్తుభధరం పీతామ్బరం సున్దరమ్ ।
గోపీనాం నయనోత్పలార్చితతనుం గోగోపసంఘావృతం
గోవిన్దం కలవేణువాదనరతం దివ్యాంగభూషం భజే ॥ ౩ ॥

ఓం
కృష్ణః శ్రీవల్లభః శార్ఙ్గీ విష్వక్సేనః స్వసిద్ధిదః ।
క్షీరోదధామా వ్యూహేశః శేషశాయీ జగన్మయః ॥ ౧ ॥

భక్తిగమ్యః త్రఈమూర్తిర్భారార్తవసుధాస్తుతః ।
దేవదేవో దయాసిన్ధుర్దేవదేవశిఖామణిః ॥ ౨ ॥

సుఖభావస్సుఖాధారో ముకున్దో ముదితాశయః ।
అవిక్రియః క్రియామూర్తిరధ్యాత్మస్వస్వరూపవాన్ ॥ ౩ ॥

శిష్టాభిలక్ష్యో భూతాత్మా ధర్మత్రాణార్థచేష్టితః ।
అన్తర్యామీ కలారూపః కాలావయవసాక్షికః ॥ ౪ ॥

వసుధాయాసహరణో నారదప్రేరణోన్ముఖః ।
ప్రభూష్ణుర్నారదోద్గీతో లోకరక్షాపరాయణః ॥ ౫ ॥

రౌహిణేయకృతానన్దో యోగజ్ఞాననియోజకః ।
మహాగుహాన్తర్నిక్షిప్తః పురాణవపురాత్మవాన్ ॥ ౬ ॥

శూరవంశైకధీశ్శౌరిః కంసశంకావిషాదకృత్ ।
వసుదేవోల్లసచ్ఛక్తిర్దేవక్యష్టమగర్భగః ॥ ౭ ॥

వసుదేవసుతః శ్రీమాన్దేవకీనన్దనో హరిః ।
ఆశ్చర్యబాలః శ్రీవత్సలక్ష్మవక్షాశ్చతుర్భుజః ॥ ౮ ॥

స్వభావోత్కృష్టసద్భావః కృష్ణాష్టమ్యన్తసమ్భవః ।
ప్రాజాపత్యర్క్షసమ్భూతో నిశీథసమయోదితః ॥ ౯ ॥

శంఖచక్రగదాపద్మపాణిః పద్మనిభేక్షణః ।
కిరీటీ కౌస్తుభోరస్కః స్ఫురన్మకరకుణ్డలః ॥ ౧౦ ॥

పీతవాసా ఘనశ్యామః కుంచితాంచితకున్తలః ।
సువ్యక్తవ్యక్తాభరణః సూతికాగృహభూషణః ॥ ౧౧ ॥

కారాగారాన్ధకారఘ్నః పితృప్రాగ్జన్మసూచకః ।
వసుదేవస్తుతః స్తోత్రం తాపత్రయనివారణః ॥ ౧౨ ॥

నిరవద్యః క్రియామూర్తిర్న్యాయవాక్యనియోజకః ।
అదృష్టచేష్టః కూటస్థో ధృతలౌకికవిగ్రహః ॥ ౧౩ ॥

మహర్షిమానసోల్లాసో మహీమంగలదాయకః ।
సన్తోషితసురవ్రాతః సాధుచిత్తప్రసాదకః ॥ ౧౪ ॥

జనకోపాయనిర్దేష్టా దేవకీనయనోత్సవః ।
పితృపాణిపరిష్కారో మోహితాగారరక్షకః ॥ ౧౫ ॥

స్వశక్త్యుద్ధాటితాశేషకపాటః పితృవాహకః ।
శేషోరగఫణాచ్ఛత్రశ్శేషోక్తాఖ్యాసహస్రకః ॥ ౧౬ ॥

యమునాపూరవిధ్వంసీ స్వభాసోద్భాసితవ్రజః ।
కృతాత్మవిద్యావిన్యాసో యోగమాయాగ్రసమ్భవః ॥ ౧౭ ॥

దుర్గానివేదితోద్భావో యశోదాతల్పశాయకః ।
నన్దగోపోత్సవస్ఫూర్తిర్వ్రజానన్దకరోదయః ॥ ౧౮ ॥

సుజాతజాతకర్మ శ్రీర్గోపీభద్రోక్తినిర్వృతః ।
అలీకనిద్రోపగమః పూతనాస్తనపీడనః ॥ ౧౯ ॥

స్తన్యాత్తపూతనాప్రాణః పూతనాక్రోశకారకః ।
విన్యస్తరక్షాగోధూలిర్యశోదాకరలాలితః ॥ ౨౦ ॥

నన్దాఘ్రాతశిరోమధ్యః పూతనాసుగతిప్రదః ।
బాలః పర్యంకనిద్రాలుర్ముఖార్పితపదాంగులిః ॥ ౨౧ ॥

అంజనస్నిగ్ధనయనః పర్యాయాంకురితస్మితః ।
లీలాక్షస్తరలాలోకశ్శకటాసురభంజనః ॥ ౨౨ ॥

ద్విజోదితస్వస్త్యయనో మంత్రపూతజలాప్లుతః ।
యశోదోత్సంగపర్యంకో యశోదాముఖవీక్షకః ॥ ౨౩ ॥

యశోదాస్తన్యముదితస్తృణావర్తాదిదుస్సహః ।
తృణావర్తాసురధ్వంసీ మాతృవిస్మయకారకః ॥ ౨౪ ॥

ప్రశస్తనామకరణో జానుచంక్రమణోత్సుకః ।
వ్యాలమ్బిచూలికారత్నో ఘోషగోపప్రహర్షణః ॥ ౨౫ ॥

స్వముఖప్రతిబిమ్బార్థీ గ్రీవావ్యాఘ్రనఖోజ్జ్వలః ।
పంకానులేపరుచిరో మాంసలోరూకటీతటః ॥ ౨౬ ॥

ఘృష్టజానుకరద్వంద్వః ప్రతిబిమ్బానుకారకృత్ ।
అవ్యక్తవర్ణవాగ్వృత్తిః స్మితలక్ష్యరదోద్గ్మః ॥ ౨౭ ॥

ధాత్రీకరసమాలమ్బీ ప్రస్ఖలచ్చిత్రచంక్రమః ।
అనురూపవయస్యాఢ్యశ్చారుకౌమారచాపలః ॥ ౨౮ ॥

వత్సపుచ్ఛసమాకృష్టో వత్సపుచ్ఛవికర్షణః ।
విస్మారితాన్యవ్యాపారో గోపగోపీముదావహః ॥ ౨౯ ॥

అకాలవత్సనిర్మోక్తా వ్రజవ్యాక్రోశసుస్మితః ।
నవనీతమహాచోరో దారకాహారదాయకః ॥ ౩౦ ॥

పీఠోలూఖలసోపానః క్షీరభాణ్డవిభేదనః ।
శిక్యభాణ్డసమాకర్షీ ధ్వాన్తాగారప్రవేశకృత్ ॥ ౩౧ ॥

భూషారత్నప్రకాశాఢ్యో గోప్యుపాలమ్భభర్త్సితః ।
పరాగధూసరాకారో మృద్భక్షణకృతేక్షణః ॥ ౩౨ ॥

బాలోక్తమృత్కథారమ్భో మిత్రాన్తర్గూఢవిగ్రహః ।
కృతసన్త్రాసలోలాక్షో జననీప్రత్యయావహః ॥౩౩।
మాతృదృశ్యాత్తవదనో వక్త్రలక్ష్యచరాచరః ।
యశోదాలాలితస్వాత్మా స్వయం స్వాచ్ఛన్ద్యమోహనః ॥ ౩౪ ॥

సవిత్రీస్నేహసంశ్లిష్టః సవిత్రీస్తనలోలుపః ।
నవనీతార్థనాప్రహ్వో నవనీతమహాశనః ॥ ౩౫ ॥

మృషాకోపప్రకమ్పోష్ఠో గోష్ఠాంగణవిలోకనః ।
దధిమన్థఘటీభేత్తా కికింణీక్వణసూచితః ॥ ౩౬ ॥

హైయంగవీనరసికో మృషాశ్రుశ్చౌర్యశంకితః ।
జననీశ్రమవిజ్ఞాతా దామబన్ధనియంత్రితః ॥ ౩౭ ॥

దామాకల్పశ్చలాపాంగో గాఢోలూఖలబన్ధనః ।
ఆకృష్టోలూఖలోఽనన్తః కుబేరసుతశాపవిత్ ॥। ౩౮ ॥

నారదోక్తిపరామర్శీ యమలార్జునభంజనః ।
ధనదాత్మజసంఘుష్టో నన్దమోచితబన్ధనః ॥ ౩౯ ॥

బాలకోద్గీతనిరతో బాహుక్షేపోదితప్రియః ।
ఆత్మజ్ఞో మిత్రవశగో గోపీగీతగుణోదయః ॥ ౪౦ ॥

ప్రస్థానశకటారూఢో వృన్దావనకృతాలయః ।
గోవత్సపాలనైకాగ్రో నానాక్రీడాపరిచ్ఛదః ॥ ౪౧ ॥

క్షేపణీక్షేపణప్రీతో వేణువాద్యవిశారదః ।
వృషవత్సానుకరణో వృషధ్వనివిడమ్బనః ॥ ౪౨ ॥

నియుద్ధలీలాసంహృష్టః కూజానుకృతకోకిలః ।
ఉపాత్తహంసగమనస్సర్వజన్తురుతానుకృత్ ॥ ౪౩ ॥

భృంగానుకారీ దధ్యన్నచోరో వత్సపురస్సరః ।
బలీ బకాసురగ్రాహీ బకతాలుప్రదాహకః ॥ ౪౪ ॥

భీతగోపార్భకాహూతో బకచంచువిదారణః ।
బకాసురారిర్గోపాలో బాలో బాలాద్భుతావహః ॥ ౪౫ ॥

బలభద్రసమాశ్లిష్టః కృతక్రీడానిలాయనః ।
క్రీడాసేతునిధానజ్ఞః ప్లవంగోత్ప్లవనోఽద్భుతః ॥ ౪౬ ॥

కన్దుకక్రీడనో లుప్తనన్దాదిభవవేదనః ।
సుమనోఽలంకృతశిరాః స్వాదుస్నిగ్ధాన్నశిక్యభృత్ ॥ ౪౭ ॥

గుంజాప్రాలమ్బనచ్ఛన్నః పింఛైరలకవేషకృత్ ।
వన్యాశనప్రియః శృంగరవాకారితవత్సకః ॥ ౪౮ ॥

మనోజ్ఞపల్లవోత్తంసపుష్పస్వేచ్ఛాత్తషట్పదః ।
మంజుశింజితమంజీరచరణః కరకంకణః ॥ ౪౯ ॥

అన్యోన్యశాసనః కీడాపటుః పరమకైతవః ।
ప్రతిధ్వానప్రముదితః శాఖాచతురచంక్రమః ॥ ౫౦ ॥

అఘదానవసంహర్తా వ్రజవిఘ్నవినాశనః ।
వ్రజసంజీవనః శ్రేయోనిధిర్దానవముక్తిదః ॥ ౫౧ ॥

కాలిన్దీపులినాసీనస్సహభుక్తవ్రజార్భకః ।
కక్షాజఠరవిన్యస్తవేణుర్వల్లవచేష్టితః ॥ ౫౨ ॥

భుజసన్ధ్యన్తరన్యస్తశృంగవేత్రః శుచిస్మితః ।
వామపాణిస్థదధ్యన్నకబలః కలభాషణః ॥ ౫౩ ॥

అంగుల్యన్తరవిన్యస్తఫలః పరమపావనః ।
అదృశ్యతర్ణకాన్వేషీ వల్లవార్భకభీతిహా ॥ ౫౪ ॥

అదృష్టవత్సపవ్రాతో బ్రహ్మవిజ్ఞాతవైభవః ।
గోవత్సవత్సపాన్వేషీ విరాట్-పురుషవిగ్రహః ॥ ౫౫ ॥

స్వసంకల్పానురూపార్థో వత్సవత్సపరూపధృక్ ।
యథావత్సక్రియారూపో యథాస్థాననివేశనః ॥ ౫౬ ॥

యథావ్రజార్భకాకారో గోగోపీస్తన్యపస్సుఖీ ।
చిరాద్వలోహితో దాన్తో బ్రహ్మవిజ్ఞాతవైభవః ॥ ౫౭ ॥

విచిత్రశక్తిర్వ్యాలీనసృష్టగోవత్సవత్సపః ।
బ్రహ్మత్రపాకరో ధాతృస్తుతస్సర్వార్థసాధకః ॥ ౫౮ ॥

బ్రహ్మ బ్రహ్మమయోఽవ్యక్తస్తేజోరూపస్సుఖాత్మకః ।
నిరుక్తం వ్యాకృతిర్వ్యక్తో నిరాలమ్బనభావనః ॥ ౫౯ ॥

ప్రభవిష్ణురతన్త్రీకో దేవపక్షార్థరూపధృక్ ।
అకామస్సర్వవేదాదిరణీయస్థూలరూపవాన్ ॥ ౬౦ ॥

వ్యాపీ వ్యాప్యః కృపాకర్తా విచిత్రాచారసమ్మతః ।
ఛన్దోమయః ప్రధానాత్మా మూర్తామూర్తిద్వయాకృతిః ॥ ౬౧ ॥

అనేకమూర్తిరక్రోధః పరః ప్రకృతిరక్రమః ।
సకలావరణోపేతస్సర్వదేవో మహేశ్వరః ॥ ౬౨ ॥

మహాప్రభావనః పూర్వవత్సవత్సపదర్శకః ।
కృష్ణయాదవగోపాలో గోపాలోకనహర్షితః ॥ ౬౩ ॥

స్మితేక్షాహర్షితబ్రహ్మా భక్తవత్సలవాక్ప్రియః ।
బ్రహ్మానన్దాశ్రుధౌతాంఘ్రిర్లీలావైచిత్ర్యకోవిదః ॥ ౬౪ ॥

బలభద్రైకహృదయో నామాకారితగోకులః ।
గోపాలబాలకో భవ్యో రజ్జుయజ్ఞోపవీతవాన్ ॥ ౬౫ ॥

వృక్షచ్ఛాయాహతాశాన్తిర్గోపోత్సంగోపబర్హణః ।
గోపసంవాహితపదో గోపవ్యజనవీజితః ॥౬౬।
గోపగానసుఖోన్నిద్రః శ్రీదామార్జితసౌహృదః ।
సునన్దసుహృదేకాత్మా సుబలప్రాణరంజనః ॥ ౬౭ ॥

తాలీవనకృతక్రీడో బలపాతితధేనుకః ।
గోపీసౌభాగ్యసమ్భావ్యో గోధూలిచ్ఛురితాలకః ॥ ౬౮ ॥

గోపీవిరహసన్తప్తో గోపికాకృతమజ్జనః ।
ప్రలమ్బబాహురుత్ఫుల్లపుణ్డరీకావతంసకః ॥ ౬౯ ॥

విలాసలలితస్మేరగర్భలీలావలోకనః ।
స్రగ్భూషణానులేపాఢ్యో జనన్యుపహృతాన్నభుక్ ॥ ౭౦ ॥

వరశయ్యాశయో రాధాప్రేమసల్లాపనిర్వృతః ।
యమునాతటసంచారీ విషార్తవ్రజహర్షదః ॥ ౭౧ ॥

కాలియక్రోధజనకః వృద్ధాహికులవేష్టితః ।
కాలియాహిఫణారంగనటః కాలియమర్దనః ॥ ౭౨ ॥

నాగపత్నీస్తుతిప్రీతో నానావేషసమృద్ధికృత్ ।
అవిష్వక్తదృగాత్మేశః ఖదృగాత్మస్తుతిప్రియః ॥ ౭౩ ॥

సర్వేశ్వరస్సర్వగుణః ప్రసిద్ధస్సర్వసాత్వతః ।
అకుంఠధామా చన్ద్రార్కదృష్టిరాకాశనిర్మలః ॥ ౭౪ ॥

అనిర్దేశ్యగతిర్నాగవనితాపతిభైక్షదః ।
స్వాంఘ్రిముద్రాంకనాగేన్ద్రమూర్ధా కాలియసంస్తుతః ॥ ౭౫ ॥

అభయో విశ్వతశ్చక్షుః స్తుతోత్తమగుణః ప్రభుః ।
అహమాత్మా మరుత్ప్రాణః పరమాత్మా ద్యుశీర్షవాన్ ॥ ౭౬ ॥

నాగోపాయనహృష్టాత్మా హ్రదోత్సారితకాలియః ।
బలభద్రసుఖాలాపో గోపాలింగననిర్వృతః ॥ ౭౭ ॥

దావాగ్నిభీతగోపాలగోప్తా దావాగ్నినాశనః ।
నయనాచ్ఛాదనక్రీడాలమ్పటో నృపచేష్టితః ॥ ౭౮ ॥

కాకపక్షధరస్సౌమ్యో బలవాహకకేలిమాన్ ।
బలఘాతితదుర్ధర్షప్రలమ్బో బలవత్సలః ॥ ౭౯ ॥

ముఞ్జాటవ్యగ్నిశమనః ప్రావృట్కాలవినోదవాన్ ।
శిలాన్యస్తాన్నభృద్దైత్యసంహర్తా శాద్వలాసనః ॥ ౮౦ ॥

సదాప్తగోపికోద్గీతః కర్ణికారావతంసకః ।
నటవేషధరః పద్మమాలాంకో గోపికావృతః ॥ ౮౧ ॥

గోపీమనోహరాపాంగో వేణువాదనతత్పరః ।
విన్యస్తవదనామ్భోజశ్చారుశబ్దకృతాననః ॥ ౮౨ ॥

బిమ్బాధరార్పితోదారవేణుర్విశ్వవిమోహనః ।
వ్రజసంవర్ణితశ్రావ్యవేణునాదః శ్రుతిప్రియః ॥ ౮౩ ॥

గోగోపగోపీజన్మేప్సుర్బ్రహ్మేన్ద్రాద్యభివన్దితః ।
గీతస్నుతిసరిత్పూరో నాదనర్తితబర్హిణః ॥ ౮౪ ॥

రాగపల్లవితస్థాణుర్గీతానమితపాదపః ।
విస్మారితతృణగ్రాసమృగో మృగవిలోభితః ॥ ౮౫ ॥

వ్యాఘ్రాదిహింస్రసహజవైరహర్తా సుగాయనః ।
గాఢోదీరితగోవృన్దప్రేమోత్కర్ణితతర్ణకః ॥ ౮౬ ॥

నిష్పన్దయానబ్రహ్మాదివీక్షితో విశ్వవన్దితః ।
శాఖోత్కర్ణశకున్తౌఘశ్ఛత్రాయితబలాహకః ॥ ౮౭ ॥

ప్రసన్నః పరమానన్దశ్చిత్రాయితచరాచరః ।
గోపికామదనో గోపీకుచకుంకుమముద్రితః ॥ ౮౮ ॥

గోపికన్యాజలక్రీడాహృష్టో గోప్యంశుకాపృహత్ ।
స్కన్ధారోపితగోపస్రగ్వాసాః కున్దనిభస్మితః ॥ ౮౯ ॥

గోపీనేత్రోత్పలశశీ గోపికాయాచితాంశుకః ।
గోపీనమస్క్రియాదేష్టా గోప్యేకకరవన్దితః ॥ ౯౦ ॥

గోప్యంజలివిశేషార్థీ గోపక్రీడావిలోభితః ।
శాన్తవాసస్ఫురద్గోపీకృతాంజలిరఘాపహః ॥ ౯౧ ॥

గోపీకేలివిలాసార్థీ గోపీసమ్పూర్ణకామదః ।
గోపస్త్రీఈవస్త్రదో గోపీచిత్తచోరః కుతూహలీ ॥ ౯౨ ॥

వృన్దావనప్రియో గోపబన్ధుర్యజ్వాన్నయాచితా ।
యజ్ఞేశో యజ్ఞభావజ్ఞో యజ్ఞపత్న్యభివాఞ్ఛితః ॥ ౯౩ ॥

మునిపత్నీవితీర్ణాన్నతృప్తో మునివధూప్రియః ।
ద్విజపత్న్యభిభావజ్ఞో ద్విజపత్నీవరప్రదః ॥ ౯౪ ॥

ప్రతిరుద్ధసతీమోక్షప్రదో ద్విజవిమోహితా ।
మునిజ్ఞానప్రదో యజ్వస్తుతో వాసవయాగవిత్ ॥ ౯౫ ॥

పితృప్రోక్తక్రియారూపశక్రయాగనివారణః ।
శక్రాఽమర్షకరశ్శక్రవృష్టిప్రశమనోన్ముఖః ॥ ౯౬ ॥

గోవర్ధనధరో గోపగోవృన్దత్రాణతత్పరః ।
గోవర్ధనగిరిఛత్రచండదండభుజార్గలః ॥ ౯౭ ॥

సప్తాహవిధృతాద్రీన్ద్రో మేఘవాహనగర్వహా ।
భుజాగ్రోపరివిన్యస్తక్ష్మాధరక్ష్మాభృదచ్యుతః ॥ ౯౮ ॥

స్వస్థానస్థాపితగిరిర్గోపీదధ్యక్షతార్చితః ।
సుమనస్సుమనోవృష్టిహృష్టో వాసవవన్దితః ॥ ౯౯ ॥

కామధేనుపయఃపూరాభిషిక్తస్సురభిస్తుతః ।
ధరాంఘ్రిరోషధీరోమా ధర్మగోప్తా మనోమయః ॥ ౧౦౦ ॥

జ్ఞానయజ్ఞప్రియశ్శాస్త్రనేత్రస్సర్వార్థసారథిః ।
ఐరావతకరానీతవియద్గంగాప్లుతో విభుః ॥ ౧౦౧ ॥

బ్రహ్మాభిషిక్తో గోగోప్తా సర్వలోకశుభంకరః ।
సర్వవేదమయో మగ్ననన్దాన్వేషిపితృప్రియః ॥ ౧౦౨ ॥

వరుణోదీరితాత్మేక్షాకౌతుకో వరుణార్చితః ।
వరుణానీతజనకో గోపజ్ఞాతాత్మవైభవః ॥ ౧౦౩ ॥

స్వర్లోకాలోకసంహృష్టగోపవర్గత్రివర్గదః ।
బ్రహ్మహృద్గోపితో గోపద్రష్టా బ్రహ్మపదప్రదః ॥ ౧౦౪ ॥

శరచ్చన్ద్రవిహారోత్కః శ్రీపతిర్వశకో క్షమః ।
భయాపహో భర్తృరుద్ధగోపికాధ్యానగోచరః ॥ ౧౦౫ ॥

గోపికానయనాస్వాద్యో గోపీనర్మోక్తినిర్వృతః ।
గోపికామానహరణో గోపికాశతయూథపః ॥ ౧౦౬ ॥

వైజయన్తీస్రగాకల్పో గోపికామానవర్ధనః ।
గోపకాన్తాసునిర్దేష్టా కాన్తో మన్మథమన్మథః ॥ ౧౦౭ ॥

స్వాత్మాస్యదత్తతామ్బూలః ఫలితోత్కృష్టయౌవనః ।
వల్లవీస్తనసక్తాక్షో వల్లవీప్రేమచాలితః ॥ ౧౦౮ ॥

గోపీచేలాంచలాసీనో గోపీనేత్రాబ్జషట్పదః ।
రాసక్రీడాసమాసక్తో గోపీమణ్డలమణ్డనః ॥ ౧౦౯ ॥

గోపీహేమమణిశ్రేణిమధ్యేన్ద్రమణిరుజ్జ్వలః ।
విద్యాధరేన్దుశాపఘ్నశ్శంఖచూడశిరోహరః ॥ ౧౧౦ ॥

శంఖచూడశిరోరత్నసమ్ప్రీణితబలోఽనఘః ।
అరిష్టారిష్టకృద్దుష్టకేశిదైత్యనిషూదనః ॥ ౧౧౧ ॥

సరసస్సస్మితముఖస్సుస్థిరో విరహాకులః ।
సంకర్షణార్పితప్రీతిరక్రూరధ్యానగోచరః ॥ ౧౧౨ ॥

అక్రూరసంస్తుతో గూఢో గుణవృత్యుపలక్షితః ।
ప్రమాణగమ్యస్తన్మాత్రాఽవయవీ బుద్ధితత్పరః ॥ ౧౧౩ ॥

సర్వప్రమాణప్రమధీస్సర్వప్రత్యయసాధకః ।
పురుషశ్చ ప్రధానాత్మా విపర్యాసవిలోచనః ॥ ౧౧౪ ॥

మధురాజనసంవీక్ష్యో రజకప్రతిఘాతకః ।
విచిత్రామ్బరసంవీతో మాలాకారవరప్రదః ॥ ౧౧౫ ॥

కుబ్జావక్రత్వనిర్మోక్తా కుబ్జాయౌవనదాయకః ।
కుబ్జాంగరాగసురభిః కంసకోదణ్డఖణ్డనః ॥ ౧౧౬ ॥

ధీరః కువలయాపీడమర్దనః కంసభీతికృత్ ।
దన్తిదన్తాయుధో రంగత్రాసకో మల్లయుద్ధవిత్ ॥ ౧౧౭ ॥

చాణూరహన్తా కంసారిర్దేవకీహర్షదాయకః ।
వసుదేవపదానమ్రః పితృబన్ధవిమోచనః ॥ ౧౧౮ ॥

ఉర్వీభయాపహో భూప ఉగ్రసేనాధిపత్యదః ।
ఆజ్ఞాస్థితశచీనాథస్సుధర్మానయనక్షమః ॥ ౧౧౯ ॥

ఆద్యో ద్విజాతిసత్కర్తా శిష్టాచారప్రదర్శకః ।
సాన్దీపనికృతాభ్యస్తవిద్యాభ్యాసైకధీస్సుధీః ॥ ౧౨౦ ॥

గుర్వభీష్టక్రియాదక్షః పశ్చిమోదధిపూజితః ।
హతపంచజనప్రాప్తపాంచజన్యో యమార్చితః ॥ ౧౨౧ ॥

ధర్మరాజజయానీతగురుపుత్ర ఉరుక్రమః ।
గురుపుత్రప్రదశ్శాస్తా మధురాజసభాసదః ॥ ౧౨౨ ॥

జామదగ్న్యసమభ్యర్చ్యో గోమన్తగిరిసంచరః ।
గోమన్తదావశమనో గరుడానీతభూషణః ॥ ౧౨౩ ॥

చక్రాద్యాయుధసంశోభీ జరాసన్ధమదాపహః ।
సృగాలావనిపాలఘ్నస్సృగాలాత్మజరాజ్యదః ॥ ౧౨౪ ॥

విధ్వస్తకాలయవనో ముచుకున్దవరప్రదః ।
ఆజ్ఞాపితమహామ్భోధిర్ద్వారకాపురకల్పనః ॥ ౧౨౫ ॥

ద్వారకానిలయో రుక్మిమానహన్తా యదూద్వహః ।
రుచిరో రుక్మిణీజానిః ప్రద్యుమ్నజనకః ప్రభుః ॥ ౧౨౬ ॥

అపాకృతత్రిలోకార్తిరనిరుద్ధపితామహః ।
అనిరుద్ధపదాన్వేషీ చక్రీ గరుడవాహనః ॥ ౧౨౭ ॥

బాణాసురపురీరోద్ధా రక్షాజ్వలనయన్త్రజిత్ ।
ధూతప్రమథసంరమ్భో జితమాహేశ్వరజ్వరః ॥ ౧౨౮ ॥

షట్చక్రశక్తినిర్జేతా భూతవేతాలమోహకృత్ ।
శమ్భుత్రిశూలజిచ్ఛమ్భుజృమ్భణశ్శంమ్భుసంస్తుతః ॥ ౧౨౯ ॥

ఇన్ద్రియాత్మేన్దుహృదయస్సర్వయోగేశ్వరేశ్వరః ।
హిరణ్యగర్భహృదయో మోహావర్తనివర్తనః ॥ ౧౩౦ ॥

ఆత్మజ్ఞాననిధిర్మేధా కోశస్తన్మాత్రరూపవాన్ ।
ఇన్ద్రోఽగ్నివదనః కాలనాభస్సర్వాగమాధ్వగః ॥ ౧౩౧ ॥

తురీయసర్వధీసాక్షీ ద్వన్ద్వారామాత్మదూరగః ।
అజ్ఞాతపారో వశ్యశ్రీరవ్యాకృతవిహారవాన్ ॥ ౧౩౨ ॥

ఆత్మప్రదీపో విజ్ఞానమాత్రాత్మా శ్రీనికేతనః ।
బాణబాహువనచ్ఛేత్తా మహేన్ద్రప్రీతివర్ధనః ॥ ౧౩౩ ॥

అనిరుద్ధనిరోధజ్ఞో జలేశాహృతగోకులః ।
జలేశవిజయీ వీరస్సత్రాజిద్రత్నయాచకః ॥ ౧౩౪ ॥

ప్రసేనాన్వేషణోద్యుక్తో జామ్బవద్ధృతరత్నదః ।
జితర్క్షరాజతనయాహర్తా జామ్బవతీప్రియః ॥ ౧౩౫ ॥

సత్యభామాప్రియః కామశ్శతధన్వశిరోహరః ।
కాలిన్దీపతిరక్రూరబన్ధురక్రూరరత్నదః ॥ ౧౩౬ ॥

కైకేయీరమణో భద్రాభర్తా నాగ్నజితీధవః ।
మాద్రీమనోహరశ్శైబ్యాప్రాణబన్ధురురుక్రమః ॥ ౧౩౭ ॥

సుశీలాదయితో మిత్రవిన్దానేత్రమహోత్సవః ।
లక్ష్మణావల్లభో రుద్ధప్రాగ్జ్యోతిషమహాపురః ॥ ౧౩౮ ॥

సురపాశావృతిచ్ఛేదీ మురారిః క్రూరయుద్ధవిత్।
హయగ్రీవశిరోహర్తా సర్వాత్మా సర్వదర్శనః ॥ ౧౩౯ ॥

నరకాసురవిచ్ఛేత్తా నరకాత్మజరాజ్యదః।
పృథ్వీస్తుతః ప్రకాశాత్మా హృద్యో యజ్ఞఫలప్రదః ॥ ౧౪౦ ॥

గుణగ్రాహీ గుణద్రష్టా గూఢస్వాత్మా విభూతిమాన్ ।
కవిర్జగదుపద్రష్టా పరమాక్షరవిగ్రహః ॥ ౧౪౧ ॥

ప్రపన్నపాలనో మాలీ మహద్ బ్రహ్మవివర్ధనః ।
వాచ్యవాచకశక్త్యర్థస్సర్వవ్యాకృతసిద్ధిదః ॥ ౧౪౨ ॥

స్వయంప్రభురనిర్వేద్యస్స్వప్రకాశశ్చిరన్తనః ।
నాదాత్మా మన్త్రకోటీశో నానావాదనిరోధకః ॥ ౧౪౩ ॥

కన్దర్పకోటిలావణ్యః పరార్థైకప్రయోజకః ।
అమరీకృతదేవౌఘః కన్యకాబన్ధమోచనః ॥ ౧౪౪ ॥

షోడశస్త్రీసహస్రేశః కాన్తః కాన్తామనోభవః ।
క్రీడారత్నాచలాహర్తా వరుణచ్ఛత్రశోభితః ॥ ౧౪౫ ॥

శక్రాభివన్దితశ్శక్రజననీకుణ్డలప్రదః ।
అదితిప్రస్తుతస్తోత్రో బ్రాహ్మణోద్ఘుష్టచేతనః ॥ ౧౪౬ ॥

పురాణస్సంయమీ జన్మాలిప్తః షడ్వింశకోఽర్థదః ।
యశస్యనీతిరాద్యన్తరహితస్సత్కథాప్రియః ॥ ౧౪౭ ॥

బ్రహ్మబోధః పరానన్దః పారిజాతాపహారకః ।
పౌణ్డ్రకప్రాణహరణః కాశిరాజనిషూదనః ॥ ౧౪౮ ॥

కృత్యాగర్వప్రశమనో విచక్రవధదీక్షితః ।
కంసవిధ్వంసనస్సామ్బజనకో డింమ్భకార్దనః ॥ ౧౪౯ ॥

మునిర్గోప్తా పితృవరప్రదస్సవనదీక్షితః ।
రథీ సారథ్యనిర్దేష్టా ఫాల్గునః ఫాల్గునిప్రియః ॥ ౧౫౦ ॥

సప్తాబ్ధిస్తమ్భనోద్భాతో హరిస్సప్తాబ్ధిభేదనః ।
ఆత్మప్రకాశః పూర్ణశ్రీరాదినారాయణేక్షితః ॥ ౧౫౧ ॥

విప్రపుత్రప్రదశ్చైవ సర్వమాతృసుతప్రదః ।
పార్థవిస్మయకృత్పార్థప్రణవార్థప్రబోధనః ॥ ౧౫౨ ॥

కైలాసయాత్రాసుముఖో బదర్యాశ్రమభూషణః ।
ఘణ్టాకర్ణక్రియామౌఢ్యాత్తోషితో భక్తవత్సలః ॥ ౧౫౩ ॥

మునివృన్దాదిభిర్ధ్యేయో ఘణ్టాకర్ణవరప్రదః ।
తపశ్చర్యాపరశ్చీరవాసాః పింగజటాధరః ॥ ౧౫౪ ॥

ప్రత్యక్షీకృతభూతేశశ్శివస్తోతా శివస్తుతః ।
కృష్ణాస్వయంవరాలోకకౌతుకీ సర్వసమ్మతః ॥ ౧౫౫ ॥

బలసంరమ్భశమనో బలదర్శితపాణ్డవః ।
యతివేషార్జునాభీష్టదాయీ సర్వాత్మగోచరః ॥ ౧౫౬ ॥

సుభద్రాఫాల్గునోద్వాహకర్తా ప్రీణితఫాల్గునః ।
ఖాణ్డవప్రీణితార్చిష్మాన్మయదానవమోచనః ॥ ౧౫౭ ॥

సులభో రాజసూయార్హయుధిష్ఠిరనియోజకః ।
భీమార్దితజరాసన్ధో మాగధాత్మజరాజ్యదః ॥ ౧౫౮ ॥

రాజబన్ధననిర్మోక్తా రాజసూయాగ్రపూజనః ।
చైద్యాద్యసహనో భీష్మస్తుతస్సాత్వతపూర్వజః ॥ ౧౫౯ ॥

సర్వాత్మార్థసమాహర్తా మన్దరాచలధారకః ।
యజ్ఞావతారః ప్రహ్లాదప్రతిజ్ఞాప్రతిపాలకః ॥ ౧౬౦ ॥

బలియజ్ఞసభాధ్వంసీ దృప్తక్షత్రకులాన్తకః ।
దశగ్రీవాన్తకో జేతా రేవతీప్రేమవల్లభః ॥ ౧౬౧ ॥

సర్వావతారాధిష్ఠాతా వేదబాహ్యవిమోహనః ।
కలిదోషనిరాకర్తా దశనామా దృఢవ్రతః ॥ ౧౬౨ ॥

అమేయాత్మా జగత్స్వామీ వాగ్మీ చైద్యశిరోహరః ।
ద్రౌపదీరచితస్తోత్రః కేశవః పురుషోత్తమః ॥ ౧౬౩ ॥

నారాయణో మధుపతిర్మాధవో దోషవర్జితః ।
గోవిన్దః పుణ్డరీకాక్షో విష్ణుశ్చ మధుసూదనః ॥ ౧౬౪ ॥

త్రివిక్రమస్త్రిలోకేశో వామనః శ్రీధరః పుమాన్ ।
హృషీకేశో వాసుదేవః పద్మనాభో మహాహ్రదః ॥ ౧౬౫ ॥

దామోదరశ్చతుర్వ్యూహః పాంచాలీమానరక్షణః ।
సాల్వఘ్నస్సమరశ్లాఘీ దన్తవక్త్రనిబర్హణః ॥ ౧౬౬ ॥

దామోదరప్రియసఖా పృథుకాస్వాదనప్రియః ॥

ఘృణీ దామోదరః శ్రీదో గోపీపునరవేక్షకః ॥ ౧౬౭ ॥

గోపికాముక్తిదో యోగీ దుర్వాసస్తృప్తికారకః ।
అవిజ్ఞాతవ్రజాకీర్ణపాణ్డవాలోకనో జయీ ॥ ౧౬౮ ॥

పార్థసారథ్యనిరతః ప్రాజ్ఞః పాణ్డవదూత్యకృత్ ।
విదురాతిథ్యసన్తుష్టః కున్తీసన్తోషదాయకః ॥ ౧౬౯ ॥

సుయోధనతిరస్కర్తా దుర్యోధనవికారవిత్ ।
విదురాభిష్ఠుతో నిత్యో వార్ష్ణేయో మంగలాత్మకః ॥ ౧౭౦ ॥

పంచవింశతితత్వేశశ్చతుర్వింశతిదేహభాక్ ।
సర్వానుగ్రాహకస్సర్వదాశార్హసతతార్చితః ॥ ౧౭౧ ॥

అచిన్త్యో మధురాలాపస్సాధుదర్శీ దురాసదః ।
మనుష్యధర్మానుగతః కౌరవేన్ద్రక్షయేక్షితా ॥ ౧౭౨ ॥

ఉపేన్ద్రో దానవారాతిరురుగీతో మహాద్యుతిః ।
బ్రహ్మణ్యదేవః శ్రుతిమాన్ గోబ్రాహ్మణహితాశయః ॥ ౧౭౩ ॥

వరశీలశ్శివారమ్భస్సువిజ్ఞానవిమూర్తిమాన్ ।
స్వభావశుద్ధస్సన్మిత్రస్సుశరణ్యస్సులక్షణః ॥ ౧౭౪ ॥

ధృతరాష్ట్రగతోదృష్టిప్రదః కర్ణవిభేదనః ।
ప్రతోదధృగ్విశ్వరూపవిస్మారితధనంజయః ॥ ౧౭౫ ॥

సామగానప్రియో ధర్మధేనుర్వర్ణోత్తమోఽవ్యయః ।
చతుర్యుగక్రియాకర్తా విశ్వరూపప్రదర్శకః ॥ ౧౭౬ ॥

బ్రహ్మబోధపరిత్రాతపార్థో భీష్మార్థచక్రభృత్ ।
అర్జునాయాసవిధ్వంసీ కాలదంష్ట్రావిభూషణః ॥ ౧౭౭ ॥

సుజాతానన్తమహిమా స్వప్నవ్యాపారితార్జునః ।
అకాలసన్ధ్యాఘటనశ్చక్రాన్తరితభాస్కరః ॥ ౧౭౮ ॥

దుష్టప్రమథనః పార్థప్రతిజ్ఞాపరిపాలకః ।
సిన్ధురాజశిరఃపాతస్థానవక్తా వివేకదృక్ ॥ ౧౭౯ ॥

సుభద్రాశోకహరణో ద్రోణోత్సేకాదివిస్మితః ।
పార్థమన్యునిరాకర్తా పాణ్డవోత్సవదాయకః ॥ ౧౮౦ ॥

అంగుష్ఠాక్రాన్తకౌన్తేయరథశ్శక్తోఽహిశీర్షజిత్ ।
కాలకోపప్రశమనో భీమసేనజయప్రదః ॥ ౧౮౧ ॥

అశ్వత్థామవధాయాసత్రాతపాణ్డుసుతః కృతీ ।
ఇషీకాస్త్రప్రశమనో ద్రౌణిరక్షావిచారణః ।౧౮౨ ॥

పార్థాపహారితద్రౌణిచూడామణిరభంగురః ।
ధృతరాష్ట్రపరామృష్టభీమప్రతికృతిస్మయః ॥ ౧౮౩ ॥

భీష్మబుద్ధిప్రదశ్శాన్తశ్శరచ్చన్ద్రనిభాననః ।
గదాగ్రజన్మా పాంచాలీప్రతిజ్ఞాపరిపాలకః ॥ ౧౮౪ ॥

గాన్ధారీకోపదృగ్గుప్తధర్మసూనురనామయః ।
ప్రపన్నార్తిభయచ్ఛేత్తా భీష్మశల్యవ్యధావహః ॥ ౧౮౫ ॥

శాన్తశ్శాన్తనవోదీర్ణసర్వధర్మసమాహితః ।
స్మారితబ్రహ్మవిద్యార్థప్రీతపార్థో మహాస్త్రవిత్ ॥ ౧౮౬ ॥

ప్రసాదపరమోదారో గాంగేయసుగతిప్రదః ।
విపక్షపక్షక్షయకృత్పరీక్షిత్ప్రాణరక్షణః ॥ ౧౮౭ ॥

జగద్గురుర్ధర్మసూనోర్వాజిమేధప్రవర్తకః ।
విహితార్థాప్తసత్కారో మాసకాత్పరివర్తదః ॥ ౧౮౮ ॥

ఉత్తంకహర్షదాత్మీయదివ్యరూపప్రదర్శకః ।
జనకావగతస్వోక్తభారతస్సర్వభావనః ॥ ౧౮౯ ॥

అసోఢయాదవోద్రేకో విహితాప్తాదిపూజనః ॥

సముద్రస్థాపితాశ్చర్యముసలో వృష్ణివాహకః ॥ ౧౯౦ ॥

మునిశాపాయుధః పద్మాసనాదిత్రిదశార్థితః ।
వృష్టిప్రత్యవహారోత్కస్స్వధామగమనోత్సుకః ॥ ౧౯౧ ॥

ప్రభాసాలోకనోద్యుక్తో నానావిధనిమిత్తకృత్ ।
సర్వయాదవసంసేవ్యస్సర్వోత్కృష్టపరిచ్ఛదః ॥ ౧౯౨ ॥

వేలాకాననసంచారీ వేలానిలహృతశ్రమః ।
కాలాత్మా యాదవోఽనన్తస్స్తుతిసన్తుష్టమానసః ॥ ౧౯౩ ॥

ద్విజాలోకనసన్తుష్టః పుణ్యతీర్థమహోత్సవః ।
సత్కారాహ్లాదితాశేషభూసురస్సురవల్లభః ॥ ౧౯౪ ॥

పుణ్యతీర్థాప్లుతః పుణ్యః పుణ్యదస్తీర్థపావనః ।
విప్రసాత్కృతగోకోటిశ్శతకోటిసువర్ణదః ॥ ౧౯౫ ॥

స్వమాయామోహితాఽశేషవృష్ణివీరో విశేషవిత్ ।
జలజాయుధనిర్దేష్టా స్వాత్మావేశితయాదవః ॥ ౧౯౬ ॥

దేవతాభీష్టవరదః కృతకృత్యః ప్రసన్నధీః ।
స్థిరశేషాయుతబలస్సహస్రఫణివీక్షణః ॥ ౧౯౭ ॥

బ్రహ్మవృక్షవరచ్ఛాయాసీనః పద్మాసనస్థితః ।
ప్రత్యగాత్మా స్వభావార్థః ప్రణిధానపరాయణః ॥ ౧౯౮ ॥

వ్యాధేషువిద్ధపూజ్యాంఘ్రిర్నిషాదభయమోచనః ।
పులిన్దస్తుతిసన్తుష్టః పులిన్దసుగతిప్రదః ॥ ౧౯౯ ॥

దారుకార్పితపార్థాదికరణీయోక్తిరీశితా ।
దివ్యదున్దుభిసంయుక్తః పుష్పవృష్టిప్రపూజితః ॥ ౨౦౦ ॥

పురాణః పరమేశానః పూర్ణభూమా పరిష్టుతః ।
పతిరాద్యః పరం బ్రహ్మ పరమాత్మా పరాత్పరః ॥ ౨౦౧ ॥

శ్రీపరమాత్మా పరాత్పరః ఓం నమః ఇతి-

ఫలశ్రుతిః
ఇదం సహస్రం కృష్ణస్య నామ్నాం సర్వార్థదాయకమ్ ।
అనన్తరూపీ భగవాన్ వ్యాఖ్యాతాదౌ స్వయమ్భువే ॥ ౨౦౨ ॥

తేన ప్రోక్తం వసిష్ఠాయ తతో లబ్ధ్వా పరాశరః ।
వ్యాసాయ తేన సమ్ప్రోక్తం శుకో వ్యాసాదవాప్తవాన్ ॥ ౨౦౩ ॥

తచ్ఛిష్యైర్బహుభిర్భూమౌ ఖ్యాపితం ద్వాపరే యుగే ।
కృష్ణాజ్ఞయా హరిహరః కలౌ ప్రఖ్యాపయద్విభుః ॥ ౨౦౪ ॥

ఇదం పఠతి భక్త్యా యః శృణోతి చ సమాహితః ।
స్వసిద్ధ్యై ప్రార్థయన్త్యేనం తీర్థక్షేత్రాదిదేవతాః ॥ ౨౦౫ ॥

ప్రాయశ్చిత్తాన్యశేషాణి నాలం యాని వ్యపోహితుమ్ ।
తాని పాపాని నశ్యన్తి సకృదస్య ప్రశంసనాత్ ॥ ౨౦౬ ॥

ఋణత్రయవిముక్తస్య శ్రౌతస్మార్తానువర్తినః ।
ఋషేస్త్రిమూర్తిరూపస్య ఫలం విన్దేదిదం పఠన్ ॥ ౨౦౭ ॥

ఇదం నామసహస్రం యః పఠత్యేతచ్ఛృణోతి చ ।
శివలింగసహస్రస్య స ప్రతిష్ఠాఫలం లభేత్ ॥ ౨౦౮ ॥

ఇదం కిరీటీ సంజప్య జయీ పాశుపతాస్త్రభాక్ ।
కృష్ణస్య ప్రాణభూతస్సన్ కృష్ణం సారథిమాప్తవాన్ ॥ ౨౦౯ ॥

ద్రౌపద్యా దమయన్త్యా చ సావిత్ర్యా చ సుశీలయా ।
దురితాని జితాన్యేతజ్జపాదాప్తం చ వాఞ్ఛితమ్ ॥ ౨౧౦ ॥

కిమిదం బహునా శంసన్మానవో మోదనిర్భరః ।
బ్రహ్మానన్దమవాప్యాన్తే కృష్ణసాయూజ్యమాప్నుయాత్ ॥ ౨౧౧ ॥

॥ ఇతి కృష్ణసహస్రనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

శ్రీవిష్ణుధర్మోత్తరతః

Also Read 1000 Names of Shrikrishna:

1000 Names of Sri Krishna | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Krishna | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top