Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Krishna | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Shri Krishna Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീകൃഷ്ണസഹസ്രനാമസ്തോത്ര ॥

ശ്രീമദ്രുക്മിമഹീപാലവംശരക്ഷാമണിഃ സ്ഥിരഃ ।
രാജാ ഹരിഹരഃ ക്ഷോണീം രക്ഷത്യംബുധിമേഖലാം ।1 ॥

സ രാജാ സര്‍വതന്ത്രജ്ഞഃ സമഭ്യര്‍ച്യ വരപ്രദം ।
ദേവം ശ്രിയഃ പതിം സ്തുത്യാ സമസ്തൌദ്വേദവേദിതം ॥ 2 ॥

തസ്യ ഹൃഷ്ടാശയഃ സ്തുത്യാ വിഷ്ണുര്‍ഗോപാംഗനാവൃതഃ ।
സ പിംഛശ്യാമലം രൂപം പിംഛോത്തംസമദര്‍ശയത് ॥ 3 ॥

സ പുനഃ സ്വാത്മവിന്യസ്തചിത്തം ഹരിഹരം നൃപം ।
അഭിഷിച്യ കൃപാവര്‍ഷൈരഭാഷത കൃതാംജലിം ॥ 4 ॥

ശ്രീഭഗവാനുവാച ।
മാമവേഹി മഹാഭാഗ കൃഷ്ണം കൃത്യവിദാം വര ।
പുരഃസ്ഥിതോഽസ്മി ത്വദ്ഭക്ത്യാ പൂര്‍ണാസ്സന്തു മനോരഥാഃ ॥ 5 ॥

സംരക്ഷണായ ശിഷ്ടാനാം ദുഷ്ടാനാം ശിക്ഷണായ ച ।
സമൃദ്ധ്യൈ വേദധര്‍മാണാം മമാംശത്വമിഹോദിതഃ ॥ 6 ॥

രാജന്നാമസഹസ്രേണ രാമോ നാംനാം സ്തുതസ്ത്വയാ ।
സോഽഹം സര്‍വവിദോ തസ്മാത്പ്രസന്നോഽസ്മി വിശേഷതഃ ॥ 7 ॥

മാമപി ത്വം മഹാഭാഗ മദീയചരിതാത്മനാ ।
സമ്പ്രീണയ സഹസ്രേണ നാംനാം സര്‍വാര്‍ഥദായിനാം ॥ 8 ॥

പരാശരേണ മുനിനാ വ്യാസേനാംനായര്‍ദശിനാ ।
സ്വാത്മഭാജാ ശുകേനാപി സൂക്തേഽപ്യേതദ്വിഭാവിതം ॥ 9 ॥

തം ഹി ത്വമനുസന്ധേഹി സഹസ്രശിരസം പ്രഭും ।
ദത്താന്യേഷു മയാ ന്യസ്തം സഹസ്രം രക്ഷയിഷ്യതി ॥ 10 ॥

ഇദം വിശ്വഹിതാര്‍ഥായ രസനാരംഗഗോചരം ।
പ്രകാശയ ത്വം മേദിന്യാം പരമാഗമസമ്മതം ॥ 11 ॥

ഇദം ശഠായ മൂര്‍ഖായ നാസ്തികായ വികീര്‍ണിനേ ।
അസൂയിനേഽഹിതായാപി ന പ്രകാശ്യം കദാചന ॥ 12 ॥

വിവേകിനേ വിശുദ്ധായ വേദമാര്‍ഗാനുസാരിണേ ।
ആസ്തികായാത്മനിഷ്ഠായ സ്വാത്മന്യനുസൃതോദയം ॥ 13 ॥

കൃഷ്ണനാമസഹസ്രം വൈ കൃതധീരേതദീരയേത് ।

വിനിയോഗഃ
ഓം അസ്യ ശ്രീകൃഷ്ണസഹസ്രനാമസ്തോത്രമന്ത്രസ്യ പരാശരഋഷിഃ,
അനുഷ്ടുപ് ഛന്ദഃ, ശ്രീകൃഷ്ണഃ പരമാത്മാ ദേവതാ,
ശ്രീകൃഷ്ണേതി ബീജം, ശ്രീവല്ലഭേതി ശക്തിഃ, ശാര്‍ങ്ഗീതി കീലകം,
ശ്രീകൃഷ്ണപ്രീത്യര്‍ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ ॥

ന്യാസഃ
പരാശരായ ഋഷയേ നമഃ ഇതി ശിരസി,
അനുഷ്ടുപ് ഛന്ദസേ നമഃ ഇതി മുഖേ,
ഗോപാലകൃഷ്ണദേവതായൈ നമഃ, ഇതി ഹൃദയേ,
ശ്രീകൃഷ്ണായ ബീജായ നമഃ ഇതി ഗുഹ്യേ, ശ്രീവല്ലഭായ ശക്ത്യൈ നമഃ ഇതി
പാദയോഃ,
ശാര്‍ങ്ഗധരായ കീലകായ നമഃ ഇതി സര്‍വാംഗേ ॥

കരന്യാസഃ
ശ്രീകൃഷ്ണ ഇത്യാരഭ്യ ശൂരവംശൈകധീരിത്യന്താനി അംഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ।
ശൌരിരിത്യാരഭ്യ സ്വഭാസോദ്ഭാസിതവ്രജ ഇത്യന്താനി തര്‍ജനീഭ്യാം നമഃ ।
കൃതാത്മവിദ്യാവിന്യാസേത്യാരഭ്യ പ്രസ്ഥാനശകടാരൂഢ ഇതി മധ്യമാഭ്യാം നമഃ,
വൃംദാവനകൃതാലയ ഇത്യാരഭ്യ മധുരാജനവീക്ഷിത ഇത്യാനാമികാഭ്യാം നമഃ,
രജകപ്രതിഘാതക ഇത്യാരഭ്യ ദ്വാരകാപുരകല്‍പന ഇതി കനിഷ്ഠികാഭ്യാം നമഃ
ദ്വാരകാനിലയ ഇത്യാരഭ്യ പരാശര ഇതി കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ,
ഏവം ഹൃദയാദിന്യാസഃ ॥

ധ്യാനം ।
കേഷാംചിത്പ്രേമപുംസാം വിഗലിതമനസാം ബാലലീലാവിലാസം
കേഷാം ഗോപാലലീലാങ്കിതരസികതനുര്‍വേണുവാദ്യേന ദേവം ।
കേഷാം വാമാസമാജേ ജനിതമനസിജോ ദൈത്യദര്‍പാപഹൈവം
ജ്ഞാത്വാ ഭിന്നാഭിലാഷം സ ജയതി ജഗതാമീശ്വരസ്താദൃശോഽഭൂത് ॥ 1 ॥

ക്ഷീരാബ്ധൌ കൃതസംസ്തവസ്സുരഗണൈര്‍ബ്രഹ്മാദിഭിഃ പണ്ഡിതൈഃ
പ്രോദ്ഭൂതോ വസുദേവസദ്മനി മുദാ ചിക്രീഡ യോ ഗോകുലേ ।
കംസധ്വംസകൃതേ ജഗാമ മധുരാം സാരാമസദ്വാരകാം
ഗോപാലോഽഖിലഗോപികാജനസഖഃ പായാദപായാത് സ നഃ ॥ 2 ॥

ഫുല്ലേന്ദീവരകാന്തിമിന്ദുവദനം ബര്‍ഹാവതംസപ്രിയം
ശ്രീവത്സാങ്കമുദാരകൌസ്തുഭധരം പീതാംബരം സുന്ദരം ।
ഗോപീനാം നയനോത്പലാര്‍ചിതതനും ഗോഗോപസംഘാവൃതം
ഗോവിന്ദം കലവേണുവാദനരതം ദിവ്യാംഗഭൂഷം ഭജേ ॥ 3 ॥

ഓം
കൃഷ്ണഃ ശ്രീവല്ലഭഃ ശാര്‍ങ്ഗീ വിഷ്വക്സേനഃ സ്വസിദ്ധിദഃ ।
ക്ഷീരോദധാമാ വ്യൂഹേശഃ ശേഷശായീ ജഗന്‍മയഃ ॥ 1 ॥

ഭക്തിഗംയഃ ത്രഈമൂര്‍തിര്‍ഭാരാര്‍തവസുധാസ്തുതഃ ।
ദേവദേവോ ദയാസിന്ധുര്‍ദേവദേവശിഖാമണിഃ ॥ 2 ॥

സുഖഭാവസ്സുഖാധാരോ മുകുന്ദോ മുദിതാശയഃ ।
അവിക്രിയഃ ക്രിയാമൂര്‍തിരധ്യാത്മസ്വസ്വരൂപവാന്‍ ॥ 3 ॥

ശിഷ്ടാഭിലക്ഷ്യോ ഭൂതാത്മാ ധര്‍മത്രാണാര്‍ഥചേഷ്ടിതഃ ।
അന്തര്യാമീ കലാരൂപഃ കാലാവയവസാക്ഷികഃ ॥ 4 ॥

വസുധായാസഹരണോ നാരദപ്രേരണോന്‍മുഖഃ ।
പ്രഭൂഷ്ണുര്‍നാരദോദ്ഗീതോ ലോകരക്ഷാപരായണഃ ॥ 5 ॥

രൌഹിണേയകൃതാനന്ദോ യോഗജ്ഞാനനിയോജകഃ ।
മഹാഗുഹാന്തര്‍നിക്ഷിപ്തഃ പുരാണവപുരാത്മവാന്‍ ॥ 6 ॥

ശൂരവംശൈകധീശ്ശൌരിഃ കംസശംകാവിഷാദകൃത് ।
വസുദേവോല്ലസച്ഛക്തിര്‍ദേവക്യഷ്ടമഗര്‍ഭഗഃ ॥ 7 ॥

വസുദേവസുതഃ ശ്രീമാന്ദേവകീനന്ദനോ ഹരിഃ ।
ആശ്ചര്യബാലഃ ശ്രീവത്സലക്ഷ്മവക്ഷാശ്ചതുര്‍ഭുജഃ ॥ 8 ॥

സ്വഭാവോത്കൃഷ്ടസദ്ഭാവഃ കൃഷ്ണാഷ്ടംയന്തസംഭവഃ ।
പ്രാജാപത്യര്‍ക്ഷസംഭൂതോ നിശീഥസമയോദിതഃ ॥ 9 ॥

ശംഖചക്രഗദാപദ്മപാണിഃ പദ്മനിഭേക്ഷണഃ ।
കിരീടീ കൌസ്തുഭോരസ്കഃ സ്ഫുരന്‍മകരകുണ്ഡലഃ ॥ 10 ॥

പീതവാസാ ഘനശ്യാമഃ കുംചിതാംചിതകുന്തലഃ ।
സുവ്യക്തവ്യക്താഭരണഃ സൂതികാഗൃഹഭൂഷണഃ ॥ 11 ॥

കാരാഗാരാന്ധകാരഘ്നഃ പിതൃപ്രാഗ്ജന്‍മസൂചകഃ ।
വസുദേവസ്തുതഃ സ്തോത്രം താപത്രയനിവാരണഃ ॥ 12 ॥

നിരവദ്യഃ ക്രിയാമൂര്‍തിര്‍ന്യായവാക്യനിയോജകഃ ।
അദൃഷ്ടചേഷ്ടഃ കൂടസ്ഥോ ധൃതലൌകികവിഗ്രഹഃ ॥ 13 ॥

മഹര്‍ഷിമാനസോല്ലാസോ മഹീമംഗലദായകഃ ।
സന്തോഷിതസുരവ്രാതഃ സാധുചിത്തപ്രസാദകഃ ॥ 14 ॥

ജനകോപായനിര്‍ദേഷ്ടാ ദേവകീനയനോത്സവഃ ।
പിതൃപാണിപരിഷ്കാരോ മോഹിതാഗാരരക്ഷകഃ ॥ 15 ॥

സ്വശക്ത്യുദ്ധാടിതാശേഷകപാടഃ പിതൃവാഹകഃ ।
ശേഷോരഗഫണാച്ഛത്രശ്ശേഷോക്താഖ്യാസഹസ്രകഃ ॥ 16 ॥

യമുനാപൂരവിധ്വംസീ സ്വഭാസോദ്ഭാസിതവ്രജഃ ।
കൃതാത്മവിദ്യാവിന്യാസോ യോഗമായാഗ്രസംഭവഃ ॥ 17 ॥

ദുര്‍ഗാനിവേദിതോദ്ഭാവോ യശോദാതല്‍പശായകഃ ।
നന്ദഗോപോത്സവസ്ഫൂര്‍തിര്‍വ്രജാനന്ദകരോദയഃ ॥ 18 ॥

സുജാതജാതകര്‍മ ശ്രീര്‍ഗോപീഭദ്രോക്തിനിര്‍വൃതഃ ।
അലീകനിദ്രോപഗമഃ പൂതനാസ്തനപീഡനഃ ॥ 19 ॥

സ്തന്യാത്തപൂതനാപ്രാണഃ പൂതനാക്രോശകാരകഃ ।
വിന്യസ്തരക്ഷാഗോധൂലിര്യശോദാകരലാലിതഃ ॥ 20 ॥

നന്ദാഘ്രാതശിരോമധ്യഃ പൂതനാസുഗതിപ്രദഃ ।
ബാലഃ പര്യംകനിദ്രാലുര്‍മുഖാര്‍പിതപദാംഗുലിഃ ॥ 21 ॥

അംജനസ്നിഗ്ധനയനഃ പര്യായാംകുരിതസ്മിതഃ ।
ലീലാക്ഷസ്തരലാലോകശ്ശകടാസുരഭംജനഃ ॥ 22 ॥

ദ്വിജോദിതസ്വസ്ത്യയനോ മംത്രപൂതജലാപ്ലുതഃ ।
യശോദോത്സംഗപര്യംകോ യശോദാമുഖവീക്ഷകഃ ॥ 23 ॥

യശോദാസ്തന്യമുദിതസ്തൃണാവര്‍താദിദുസ്സഹഃ ।
തൃണാവര്‍താസുരധ്വംസീ മാതൃവിസ്മയകാരകഃ ॥ 24 ॥

പ്രശസ്തനാമകരണോ ജാനുചംക്രമണോത്സുകഃ ।
വ്യാലംബിചൂലികാരത്നോ ഘോഷഗോപപ്രഹര്‍ഷണഃ ॥ 25 ॥

സ്വമുഖപ്രതിബിംബാര്‍ഥീ ഗ്രീവാവ്യാഘ്രനഖോജ്ജ്വലഃ ।
പംകാനുലേപരുചിരോ മാംസലോരൂകടീതടഃ ॥ 26 ॥

ഘൃഷ്ടജാനുകരദ്വംദ്വഃ പ്രതിബിംബാനുകാരകൃത് ।
അവ്യക്തവര്‍ണവാഗ്വൃത്തിഃ സ്മിതലക്ഷ്യരദോദ്ഗ്മഃ ॥ 27 ॥

ധാത്രീകരസമാലംബീ പ്രസ്ഖലച്ചിത്രചംക്രമഃ ।
അനുരൂപവയസ്യാഢ്യശ്ചാരുകൌമാരചാപലഃ ॥ 28 ॥

വത്സപുച്ഛസമാകൃഷ്ടോ വത്സപുച്ഛവികര്‍ഷണഃ ।
വിസ്മാരിതാന്യവ്യാപാരോ ഗോപഗോപീമുദാവഹഃ ॥ 29 ॥

അകാലവത്സനിര്‍മോക്താ വ്രജവ്യാക്രോശസുസ്മിതഃ ।
നവനീതമഹാചോരോ ദാരകാഹാരദായകഃ ॥ 30 ॥

പീഠോലൂഖലസോപാനഃ ക്ഷീരഭാണ്ഡവിഭേദനഃ ।
ശിക്യഭാണ്ഡസമാകര്‍ഷീ ധ്വാന്താഗാരപ്രവേശകൃത് ॥ 31 ॥

ഭൂഷാരത്നപ്രകാശാഢ്യോ ഗോപ്യുപാലംഭഭര്‍ത്സിതഃ ।
പരാഗധൂസരാകാരോ മൃദ്ഭക്ഷണകൃതേക്ഷണഃ ॥ 32 ॥

ബാലോക്തമൃത്കഥാരംഭോ മിത്രാന്തര്‍ഗൂഢവിഗ്രഹഃ ।
കൃതസന്ത്രാസലോലാക്ഷോ ജനനീപ്രത്യയാവഹഃ ॥33।
മാതൃദൃശ്യാത്തവദനോ വക്ത്രലക്ഷ്യചരാചരഃ ।
യശോദാലാലിതസ്വാത്മാ സ്വയം സ്വാച്ഛന്ദ്യമോഹനഃ ॥ 34 ॥

സവിത്രീസ്നേഹസംശ്ലിഷ്ടഃ സവിത്രീസ്തനലോലുപഃ ।
നവനീതാര്‍ഥനാപ്രഹ്വോ നവനീതമഹാശനഃ ॥ 35 ॥

മൃഷാകോപപ്രകമ്പോഷ്ഠോ ഗോഷ്ഠാംഗണവിലോകനഃ ।
ദധിമന്ഥഘടീഭേത്താ കികിംണീക്വണസൂചിതഃ ॥ 36 ॥

ഹൈയംഗവീനരസികോ മൃഷാശ്രുശ്ചൌര്യശംകിതഃ ।
ജനനീശ്രമവിജ്ഞാതാ ദാമബന്ധനിയംത്രിതഃ ॥ 37 ॥

ദാമാകല്‍പശ്ചലാപാംഗോ ഗാഢോലൂഖലബന്ധനഃ ।
ആകൃഷ്ടോലൂഖലോഽനന്തഃ കുബേരസുതശാപവിത് ॥। 38 ॥

നാരദോക്തിപരാമര്‍ശീ യമലാര്‍ജുനഭംജനഃ ।
ധനദാത്മജസംഘുഷ്ടോ നന്ദമോചിതബന്ധനഃ ॥ 39 ॥

ബാലകോദ്ഗീതനിരതോ ബാഹുക്ഷേപോദിതപ്രിയഃ ।
ആത്മജ്ഞോ മിത്രവശഗോ ഗോപീഗീതഗുണോദയഃ ॥ 40 ॥

പ്രസ്ഥാനശകടാരൂഢോ വൃന്ദാവനകൃതാലയഃ ।
ഗോവത്സപാലനൈകാഗ്രോ നാനാക്രീഡാപരിച്ഛദഃ ॥ 41 ॥

ക്ഷേപണീക്ഷേപണപ്രീതോ വേണുവാദ്യവിശാരദഃ ।
വൃഷവത്സാനുകരണോ വൃഷധ്വനിവിഡംബനഃ ॥ 42 ॥

നിയുദ്ധലീലാസംഹൃഷ്ടഃ കൂജാനുകൃതകോകിലഃ ।
ഉപാത്തഹംസഗമനസ്സര്‍വജന്തുരുതാനുകൃത് ॥ 43 ॥

ഭൃംഗാനുകാരീ ദധ്യന്നചോരോ വത്സപുരസ്സരഃ ।
ബലീ ബകാസുരഗ്രാഹീ ബകതാലുപ്രദാഹകഃ ॥ 44 ॥

ഭീതഗോപാര്‍ഭകാഹൂതോ ബകചംചുവിദാരണഃ ।
ബകാസുരാരിര്‍ഗോപാലോ ബാലോ ബാലാദ്ഭുതാവഹഃ ॥ 45 ॥

ബലഭദ്രസമാശ്ലിഷ്ടഃ കൃതക്രീഡാനിലായനഃ ।
ക്രീഡാസേതുനിധാനജ്ഞഃ പ്ലവംഗോത്പ്ലവനോഽദ്ഭുതഃ ॥ 46 ॥

കന്ദുകക്രീഡനോ ലുപ്തനന്ദാദിഭവവേദനഃ ।
സുമനോഽലംകൃതശിരാഃ സ്വാദുസ്നിഗ്ധാന്നശിക്യഭൃത് ॥ 47 ॥

ഗുംജാപ്രാലംബനച്ഛന്നഃ പിംഛൈരലകവേഷകൃത് ।
വന്യാശനപ്രിയഃ ശൃംഗരവാകാരിതവത്സകഃ ॥ 48 ॥

മനോജ്ഞപല്ലവോത്തംസപുഷ്പസ്വേച്ഛാത്തഷട്പദഃ ।
മംജുശിംജിതമംജീരചരണഃ കരകംകണഃ ॥ 49 ॥

അന്യോന്യശാസനഃ കീഡാപടുഃ പരമകൈതവഃ ।
പ്രതിധ്വാനപ്രമുദിതഃ ശാഖാചതുരചംക്രമഃ ॥ 50 ॥

അഘദാനവസംഹര്‍താ വ്രജവിഘ്നവിനാശനഃ ।
വ്രജസംജീവനഃ ശ്രേയോനിധിര്‍ദാനവമുക്തിദഃ ॥ 51 ॥

കാലിന്ദീപുലിനാസീനസ്സഹഭുക്തവ്രജാര്‍ഭകഃ ।
കക്ഷാജഠരവിന്യസ്തവേണുര്‍വല്ലവചേഷ്ടിതഃ ॥ 52 ॥

ഭുജസന്ധ്യന്തരന്യസ്തശൃംഗവേത്രഃ ശുചിസ്മിതഃ ।
വാമപാണിസ്ഥദധ്യന്നകബലഃ കലഭാഷണഃ ॥ 53 ॥

അംഗുല്യന്തരവിന്യസ്തഫലഃ പരമപാവനഃ ।
അദൃശ്യതര്‍ണകാന്വേഷീ വല്ലവാര്‍ഭകഭീതിഹാ ॥ 54 ॥

അദൃഷ്ടവത്സപവ്രാതോ ബ്രഹ്മവിജ്ഞാതവൈഭവഃ ।
ഗോവത്സവത്സപാന്വേഷീ വിരാട്-പുരുഷവിഗ്രഹഃ ॥ 55 ॥

സ്വസംകല്‍പാനുരൂപാര്‍ഥോ വത്സവത്സപരൂപധൃക് ।
യഥാവത്സക്രിയാരൂപോ യഥാസ്ഥാനനിവേശനഃ ॥ 56 ॥

യഥാവ്രജാര്‍ഭകാകാരോ ഗോഗോപീസ്തന്യപസ്സുഖീ ।
ചിരാദ്വലോഹിതോ ദാന്തോ ബ്രഹ്മവിജ്ഞാതവൈഭവഃ ॥ 57 ॥

വിചിത്രശക്തിര്‍വ്യാലീനസൃഷ്ടഗോവത്സവത്സപഃ ।
ബ്രഹ്മത്രപാകരോ ധാതൃസ്തുതസ്സര്‍വാര്‍ഥസാധകഃ ॥ 58 ॥

ബ്രഹ്മ ബ്രഹ്മമയോഽവ്യക്തസ്തേജോരൂപസ്സുഖാത്മകഃ ।
നിരുക്തം വ്യാകൃതിര്‍വ്യക്തോ നിരാലംബനഭാവനഃ ॥ 59 ॥

പ്രഭവിഷ്ണുരതന്ത്രീകോ ദേവപക്ഷാര്‍ഥരൂപധൃക് ।
അകാമസ്സര്‍വവേദാദിരണീയസ്ഥൂലരൂപവാന്‍ ॥ 60 ॥

വ്യാപീ വ്യാപ്യഃ കൃപാകര്‍താ വിചിത്രാചാരസമ്മതഃ ।
ഛന്ദോമയഃ പ്രധാനാത്മാ മൂര്‍താമൂര്‍തിദ്വയാകൃതിഃ ॥ 61 ॥

അനേകമൂര്‍തിരക്രോധഃ പരഃ പ്രകൃതിരക്രമഃ ।
സകലാവരണോപേതസ്സര്‍വദേവോ മഹേശ്വരഃ ॥ 62 ॥

മഹാപ്രഭാവനഃ പൂര്‍വവത്സവത്സപദര്‍ശകഃ ।
കൃഷ്ണയാദവഗോപാലോ ഗോപാലോകനഹര്‍ഷിതഃ ॥ 63 ॥

സ്മിതേക്ഷാഹര്‍ഷിതബ്രഹ്മാ ഭക്തവത്സലവാക്പ്രിയഃ ।
ബ്രഹ്മാനന്ദാശ്രുധൌതാംഘ്രിര്ലീലാവൈചിത്ര്യകോവിദഃ ॥ 64 ॥

ബലഭദ്രൈകഹൃദയോ നാമാകാരിതഗോകുലഃ ।
ഗോപാലബാലകോ ഭവ്യോ രജ്ജുയജ്ഞോപവീതവാന്‍ ॥ 65 ॥

വൃക്ഷച്ഛായാഹതാശാന്തിര്‍ഗോപോത്സംഗോപബര്‍ഹണഃ ।
ഗോപസംവാഹിതപദോ ഗോപവ്യജനവീജിതഃ ॥66।
ഗോപഗാനസുഖോന്നിദ്രഃ ശ്രീദാമാര്‍ജിതസൌഹൃദഃ ।
സുനന്ദസുഹൃദേകാത്മാ സുബലപ്രാണരംജനഃ ॥ 67 ॥

താലീവനകൃതക്രീഡോ ബലപാതിതധേനുകഃ ।
ഗോപീസൌഭാഗ്യസംഭാവ്യോ ഗോധൂലിച്ഛുരിതാലകഃ ॥ 68 ॥

ഗോപീവിരഹസന്തപ്തോ ഗോപികാകൃതമജ്ജനഃ ।
പ്രലംബബാഹുരുത്ഫുല്ലപുണ്ഡരീകാവതംസകഃ ॥ 69 ॥

വിലാസലലിതസ്മേരഗര്‍ഭലീലാവലോകനഃ ।
സ്രഗ്ഭൂഷണാനുലേപാഢ്യോ ജനന്യുപഹൃതാന്നഭുക് ॥ 70 ॥

വരശയ്യാശയോ രാധാപ്രേമസല്ലാപനിര്‍വൃതഃ ।
യമുനാതടസംചാരീ വിഷാര്‍തവ്രജഹര്‍ഷദഃ ॥ 71 ॥

കാലിയക്രോധജനകഃ വൃദ്ധാഹികുലവേഷ്ടിതഃ ।
കാലിയാഹിഫണാരംഗനടഃ കാലിയമര്‍ദനഃ ॥ 72 ॥

നാഗപത്നീസ്തുതിപ്രീതോ നാനാവേഷസമൃദ്ധികൃത് ।
അവിഷ്വക്തദൃഗാത്മേശഃ ഖദൃഗാത്മസ്തുതിപ്രിയഃ ॥ 73 ॥

സര്‍വേശ്വരസ്സര്‍വഗുണഃ പ്രസിദ്ധസ്സര്‍വസാത്വതഃ ।
അകുംഠധാമാ ചന്ദ്രാര്‍കദൃഷ്ടിരാകാശനിര്‍മലഃ ॥ 74 ॥

അനിര്‍ദേശ്യഗതിര്‍നാഗവനിതാപതിഭൈക്ഷദഃ ।
സ്വാംഘ്രിമുദ്രാംകനാഗേന്ദ്രമൂര്‍ധാ കാലിയസംസ്തുതഃ ॥ 75 ॥

അഭയോ വിശ്വതശ്ചക്ഷുഃ സ്തുതോത്തമഗുണഃ പ്രഭുഃ ।
അഹമാത്മാ മരുത്പ്രാണഃ പരമാത്മാ ദ്യുശീര്‍ഷവാന്‍ ॥ 76 ॥

നാഗോപായനഹൃഷ്ടാത്മാ ഹ്രദോത്സാരിതകാലിയഃ ।
ബലഭദ്രസുഖാലാപോ ഗോപാലിംഗനനിര്‍വൃതഃ ॥ 77 ॥

ദാവാഗ്നിഭീതഗോപാലഗോപ്താ ദാവാഗ്നിനാശനഃ ।
നയനാച്ഛാദനക്രീഡാലമ്പടോ നൃപചേഷ്ടിതഃ ॥ 78 ॥

കാകപക്ഷധരസ്സൌംയോ ബലവാഹകകേലിമാന്‍ ।
ബലഘാതിതദുര്‍ധര്‍ഷപ്രലംബോ ബലവത്സലഃ ॥ 79 ॥

മുഞ്ജാടവ്യഗ്നിശമനഃ പ്രാവൃട്കാലവിനോദവാന്‍ ।
ശിലാന്യസ്താന്നഭൃദ്ദൈത്യസംഹര്‍താ ശാദ്വലാസനഃ ॥ 80 ॥

സദാപ്തഗോപികോദ്ഗീതഃ കര്‍ണികാരാവതംസകഃ ।
നടവേഷധരഃ പദ്മമാലാംകോ ഗോപികാവൃതഃ ॥ 81 ॥

ഗോപീമനോഹരാപാംഗോ വേണുവാദനതത്പരഃ ।
വിന്യസ്തവദനാംഭോജശ്ചാരുശബ്ദകൃതാനനഃ ॥ 82 ॥

ബിംബാധരാര്‍പിതോദാരവേണുര്‍വിശ്വവിമോഹനഃ ।
വ്രജസംവര്‍ണിതശ്രാവ്യവേണുനാദഃ ശ്രുതിപ്രിയഃ ॥ 83 ॥

ഗോഗോപഗോപീജന്‍മേപ്സുര്‍ബ്രഹ്മേന്ദ്രാദ്യഭിവന്ദിതഃ ।
ഗീതസ്നുതിസരിത്പൂരോ നാദനര്‍തിതബര്‍ഹിണഃ ॥ 84 ॥

രാഗപല്ലവിതസ്ഥാണുര്‍ഗീതാനമിതപാദപഃ ।
വിസ്മാരിതതൃണഗ്രാസമൃഗോ മൃഗവിലോഭിതഃ ॥ 85 ॥

വ്യാഘ്രാദിഹിംസ്രസഹജവൈരഹര്‍താ സുഗായനഃ ।
ഗാഢോദീരിതഗോവൃന്ദപ്രേമോത്കര്‍ണിതതര്‍ണകഃ ॥ 86 ॥

നിഷ്പന്ദയാനബ്രഹ്മാദിവീക്ഷിതോ വിശ്വവന്ദിതഃ ।
ശാഖോത്കര്‍ണശകുന്തൌഘശ്ഛത്രായിതബലാഹകഃ ॥ 87 ॥

പ്രസന്നഃ പരമാനന്ദശ്ചിത്രായിതചരാചരഃ ।
ഗോപികാമദനോ ഗോപീകുചകുംകുമമുദ്രിതഃ ॥ 88 ॥

ഗോപികന്യാജലക്രീഡാഹൃഷ്ടോ ഗോപ്യംശുകാപൃഹത് ।
സ്കന്ധാരോപിതഗോപസ്രഗ്വാസാഃ കുന്ദനിഭസ്മിതഃ ॥ 89 ॥

ഗോപീനേത്രോത്പലശശീ ഗോപികായാചിതാംശുകഃ ।
ഗോപീനമസ്ക്രിയാദേഷ്ടാ ഗോപ്യേകകരവന്ദിതഃ ॥ 90 ॥

ഗോപ്യംജലിവിശേഷാര്‍ഥീ ഗോപക്രീഡാവിലോഭിതഃ ।
ശാന്തവാസസ്ഫുരദ്ഗോപീകൃതാംജലിരഘാപഹഃ ॥ 91 ॥

ഗോപീകേലിവിലാസാര്‍ഥീ ഗോപീസമ്പൂര്‍ണകാമദഃ ।
ഗോപസ്ത്രീഈവസ്ത്രദോ ഗോപീചിത്തചോരഃ കുതൂഹലീ ॥ 92 ॥

വൃന്ദാവനപ്രിയോ ഗോപബന്ധുര്യജ്വാന്നയാചിതാ ।
യജ്ഞേശോ യജ്ഞഭാവജ്ഞോ യജ്ഞപത്ന്യഭിവാഞ്ഛിതഃ ॥ 93 ॥

മുനിപത്നീവിതീര്‍ണാന്നതൃപ്തോ മുനിവധൂപ്രിയഃ ।
ദ്വിജപത്ന്യഭിഭാവജ്ഞോ ദ്വിജപത്നീവരപ്രദഃ ॥ 94 ॥

പ്രതിരുദ്ധസതീമോക്ഷപ്രദോ ദ്വിജവിമോഹിതാ ।
മുനിജ്ഞാനപ്രദോ യജ്വസ്തുതോ വാസവയാഗവിത് ॥ 95 ॥

പിതൃപ്രോക്തക്രിയാരൂപശക്രയാഗനിവാരണഃ ।
ശക്രാഽമര്‍ഷകരശ്ശക്രവൃഷ്ടിപ്രശമനോന്‍മുഖഃ ॥ 96 ॥

ഗോവര്‍ധനധരോ ഗോപഗോവൃന്ദത്രാണതത്പരഃ ।
ഗോവര്‍ധനഗിരിഛത്രചംഡദംഡഭുജാര്‍ഗലഃ ॥ 97 ॥

സപ്താഹവിധൃതാദ്രീന്ദ്രോ മേഘവാഹനഗര്‍വഹാ ।
ഭുജാഗ്രോപരിവിന്യസ്തക്ഷ്മാധരക്ഷ്മാഭൃദച്യുതഃ ॥ 98 ॥

സ്വസ്ഥാനസ്ഥാപിതഗിരിര്‍ഗോപീദധ്യക്ഷതാര്‍ചിതഃ ।
സുമനസ്സുമനോവൃഷ്ടിഹൃഷ്ടോ വാസവവന്ദിതഃ ॥ 99 ॥

കാമധേനുപയഃപൂരാഭിഷിക്തസ്സുരഭിസ്തുതഃ ।
ധരാംഘ്രിരോഷധീരോമാ ധര്‍മഗോപ്താ മനോമയഃ ॥ 100 ॥

ജ്ഞാനയജ്ഞപ്രിയശ്ശാസ്ത്രനേത്രസ്സര്‍വാര്‍ഥസാരഥിഃ ।
ഐരാവതകരാനീതവിയദ്ഗംഗാപ്ലുതോ വിഭുഃ ॥ 101 ॥

ബ്രഹ്മാഭിഷിക്തോ ഗോഗോപ്താ സര്‍വലോകശുഭംകരഃ ।
സര്‍വവേദമയോ മഗ്നനന്ദാന്വേഷിപിതൃപ്രിയഃ ॥ 102 ॥

വരുണോദീരിതാത്മേക്ഷാകൌതുകോ വരുണാര്‍ചിതഃ ।
വരുണാനീതജനകോ ഗോപജ്ഞാതാത്മവൈഭവഃ ॥ 103 ॥

സ്വര്ലോകാലോകസംഹൃഷ്ടഗോപവര്‍ഗത്രിവര്‍ഗദഃ ।
ബ്രഹ്മഹൃദ്ഗോപിതോ ഗോപദ്രഷ്ടാ ബ്രഹ്മപദപ്രദഃ ॥ 104 ॥

ശരച്ചന്ദ്രവിഹാരോത്കഃ ശ്രീപതിര്‍വശകോ ക്ഷമഃ ।
ഭയാപഹോ ഭര്‍തൃരുദ്ധഗോപികാധ്യാനഗോചരഃ ॥ 105 ॥

ഗോപികാനയനാസ്വാദ്യോ ഗോപീനര്‍മോക്തിനിര്‍വൃതഃ ।
ഗോപികാമാനഹരണോ ഗോപികാശതയൂഥപഃ ॥ 106 ॥

വൈജയന്തീസ്രഗാകല്‍പോ ഗോപികാമാനവര്‍ധനഃ ।
ഗോപകാന്താസുനിര്‍ദേഷ്ടാ കാന്തോ മന്‍മഥമന്‍മഥഃ ॥ 107 ॥

സ്വാത്മാസ്യദത്തതാംബൂലഃ ഫലിതോത്കൃഷ്ടയൌവനഃ ।
വല്ലവീസ്തനസക്താക്ഷോ വല്ലവീപ്രേമചാലിതഃ ॥ 108 ॥

ഗോപീചേലാംചലാസീനോ ഗോപീനേത്രാബ്ജഷട്പദഃ ।
രാസക്രീഡാസമാസക്തോ ഗോപീമണ്ഡലമണ്ഡനഃ ॥ 109 ॥

ഗോപീഹേമമണിശ്രേണിമധ്യേന്ദ്രമണിരുജ്ജ്വലഃ ।
വിദ്യാധരേന്ദുശാപഘ്നശ്ശംഖചൂഡശിരോഹരഃ ॥ 110 ॥

ശംഖചൂഡശിരോരത്നസമ്പ്രീണിതബലോഽനഘഃ ।
അരിഷ്ടാരിഷ്ടകൃദ്ദുഷ്ടകേശിദൈത്യനിഷൂദനഃ ॥ 111 ॥

സരസസ്സസ്മിതമുഖസ്സുസ്ഥിരോ വിരഹാകുലഃ ।
സംകര്‍ഷണാര്‍പിതപ്രീതിരക്രൂരധ്യാനഗോചരഃ ॥ 112 ॥

അക്രൂരസംസ്തുതോ ഗൂഢോ ഗുണവൃത്യുപലക്ഷിതഃ ।
പ്രമാണഗംയസ്തന്‍മാത്രാഽവയവീ ബുദ്ധിതത്പരഃ ॥ 113 ॥

സര്‍വപ്രമാണപ്രമധീസ്സര്‍വപ്രത്യയസാധകഃ ।
പുരുഷശ്ച പ്രധാനാത്മാ വിപര്യാസവിലോചനഃ ॥ 114 ॥

മധുരാജനസംവീക്ഷ്യോ രജകപ്രതിഘാതകഃ ।
വിചിത്രാംബരസംവീതോ മാലാകാരവരപ്രദഃ ॥ 115 ॥

കുബ്ജാവക്രത്വനിര്‍മോക്താ കുബ്ജായൌവനദായകഃ ।
കുബ്ജാംഗരാഗസുരഭിഃ കംസകോദണ്ഡഖണ്ഡനഃ ॥ 116 ॥

ധീരഃ കുവലയാപീഡമര്‍ദനഃ കംസഭീതികൃത് ।
ദന്തിദന്തായുധോ രംഗത്രാസകോ മല്ലയുദ്ധവിത് ॥ 117 ॥

ചാണൂരഹന്താ കംസാരിര്‍ദേവകീഹര്‍ഷദായകഃ ।
വസുദേവപദാനംരഃ പിതൃബന്ധവിമോചനഃ ॥ 118 ॥

ഉര്‍വീഭയാപഹോ ഭൂപ ഉഗ്രസേനാധിപത്യദഃ ।
ആജ്ഞാസ്ഥിതശചീനാഥസ്സുധര്‍മാനയനക്ഷമഃ ॥ 119 ॥

ആദ്യോ ദ്വിജാതിസത്കര്‍താ ശിഷ്ടാചാരപ്രദര്‍ശകഃ ।
സാന്ദീപനികൃതാഭ്യസ്തവിദ്യാഭ്യാസൈകധീസ്സുധീഃ ॥ 120 ॥

ഗുര്‍വഭീഷ്ടക്രിയാദക്ഷഃ പശ്ചിമോദധിപൂജിതഃ ।
ഹതപംചജനപ്രാപ്തപാംചജന്യോ യമാര്‍ചിതഃ ॥ 121 ॥

ധര്‍മരാജജയാനീതഗുരുപുത്ര ഉരുക്രമഃ ।
ഗുരുപുത്രപ്രദശ്ശാസ്താ മധുരാജസഭാസദഃ ॥ 122 ॥

ജാമദഗ്ന്യസമഭ്യര്‍ച്യോ ഗോമന്തഗിരിസംചരഃ ।
ഗോമന്തദാവശമനോ ഗരുഡാനീതഭൂഷണഃ ॥ 123 ॥

ചക്രാദ്യായുധസംശോഭീ ജരാസന്ധമദാപഹഃ ।
സൃഗാലാവനിപാലഘ്നസ്സൃഗാലാത്മജരാജ്യദഃ ॥ 124 ॥

വിധ്വസ്തകാലയവനോ മുചുകുന്ദവരപ്രദഃ ।
ആജ്ഞാപിതമഹാംഭോധിര്‍ദ്വാരകാപുരകല്‍പനഃ ॥ 125 ॥

ദ്വാരകാനിലയോ രുക്മിമാനഹന്താ യദൂദ്വഹഃ ।
രുചിരോ രുക്മിണീജാനിഃ പ്രദ്യുംനജനകഃ പ്രഭുഃ ॥ 126 ॥

അപാകൃതത്രിലോകാര്‍തിരനിരുദ്ധപിതാമഹഃ ।
അനിരുദ്ധപദാന്വേഷീ ചക്രീ ഗരുഡവാഹനഃ ॥ 127 ॥

ബാണാസുരപുരീരോദ്ധാ രക്ഷാജ്വലനയന്ത്രജിത് ।
ധൂതപ്രമഥസംരംഭോ ജിതമാഹേശ്വരജ്വരഃ ॥ 128 ॥

ഷട്ചക്രശക്തിനിര്‍ജേതാ ഭൂതവേതാലമോഹകൃത് ।
ശംഭുത്രിശൂലജിച്ഛംഭുജൃംഭണശ്ശമ്മ്ഭുസംസ്തുതഃ ॥ 129 ॥

ഇന്ദ്രിയാത്മേന്ദുഹൃദയസ്സര്‍വയോഗേശ്വരേശ്വരഃ ।
ഹിരണ്യഗര്‍ഭഹൃദയോ മോഹാവര്‍തനിവര്‍തനഃ ॥ 130 ॥

ആത്മജ്ഞാനനിധിര്‍മേധാ കോശസ്തന്‍മാത്രരൂപവാന്‍ ।
ഇന്ദ്രോഽഗ്നിവദനഃ കാലനാഭസ്സര്‍വാഗമാധ്വഗഃ ॥ 131 ॥

തുരീയസര്‍വധീസാക്ഷീ ദ്വന്ദ്വാരാമാത്മദൂരഗഃ ।
അജ്ഞാതപാരോ വശ്യശ്രീരവ്യാകൃതവിഹാരവാന്‍ ॥ 132 ॥

ആത്മപ്രദീപോ വിജ്ഞാനമാത്രാത്മാ ശ്രീനികേതനഃ ।
ബാണബാഹുവനച്ഛേത്താ മഹേന്ദ്രപ്രീതിവര്‍ധനഃ ॥ 133 ॥

അനിരുദ്ധനിരോധജ്ഞോ ജലേശാഹൃതഗോകുലഃ ।
ജലേശവിജയീ വീരസ്സത്രാജിദ്രത്നയാചകഃ ॥ 134 ॥

പ്രസേനാന്വേഷണോദ്യുക്തോ ജാംബവദ്ധൃതരത്നദഃ ।
ജിതര്‍ക്ഷരാജതനയാഹര്‍താ ജാംബവതീപ്രിയഃ ॥ 135 ॥

സത്യഭാമാപ്രിയഃ കാമശ്ശതധന്വശിരോഹരഃ ।
കാലിന്ദീപതിരക്രൂരബന്ധുരക്രൂരരത്നദഃ ॥ 136 ॥

കൈകേയീരമണോ ഭദ്രാഭര്‍താ നാഗ്നജിതീധവഃ ।
മാദ്രീമനോഹരശ്ശൈബ്യാപ്രാണബന്ധുരുരുക്രമഃ ॥ 137 ॥

സുശീലാദയിതോ മിത്രവിന്ദാനേത്രമഹോത്സവഃ ।
ലക്ഷ്മണാവല്ലഭോ രുദ്ധപ്രാഗ്ജ്യോതിഷമഹാപുരഃ ॥ 138 ॥

സുരപാശാവൃതിച്ഛേദീ മുരാരിഃ ക്രൂരയുദ്ധവിത്।
ഹയഗ്രീവശിരോഹര്‍താ സര്‍വാത്മാ സര്‍വദര്‍ശനഃ ॥ 139 ॥

നരകാസുരവിച്ഛേത്താ നരകാത്മജരാജ്യദഃ।
പൃഥ്വീസ്തുതഃ പ്രകാശാത്മാ ഹൃദ്യോ യജ്ഞഫലപ്രദഃ ॥ 140 ॥

ഗുണഗ്രാഹീ ഗുണദ്രഷ്ടാ ഗൂഢസ്വാത്മാ വിഭൂതിമാന്‍ ।
കവിര്‍ജഗദുപദ്രഷ്ടാ പരമാക്ഷരവിഗ്രഹഃ ॥ 141 ॥

പ്രപന്നപാലനോ മാലീ മഹദ് ബ്രഹ്മവിവര്‍ധനഃ ।
വാച്യവാചകശക്ത്യര്‍ഥസ്സര്‍വവ്യാകൃതസിദ്ധിദഃ ॥ 142 ॥

സ്വയമ്പ്രഭുരനിര്‍വേദ്യസ്സ്വപ്രകാശശ്ചിരന്തനഃ ।
നാദാത്മാ മന്ത്രകോടീശോ നാനാവാദനിരോധകഃ ॥ 143 ॥

കന്ദര്‍പകോടിലാവണ്യഃ പരാര്‍ഥൈകപ്രയോജകഃ ।
അമരീകൃതദേവൌഘഃ കന്യകാബന്ധമോചനഃ ॥ 144 ॥

ഷോഡശസ്ത്രീസഹസ്രേശഃ കാന്തഃ കാന്താമനോഭവഃ ।
ക്രീഡാരത്നാചലാഹര്‍താ വരുണച്ഛത്രശോഭിതഃ ॥ 145 ॥

ശക്രാഭിവന്ദിതശ്ശക്രജനനീകുണ്ഡലപ്രദഃ ।
അദിതിപ്രസ്തുതസ്തോത്രോ ബ്രാഹ്മണോദ്ഘുഷ്ടചേതനഃ ॥ 146 ॥

പുരാണസ്സംയമീ ജന്‍മാലിപ്തഃ ഷഡ്വിംശകോഽര്‍ഥദഃ ।
യശസ്യനീതിരാദ്യന്തരഹിതസ്സത്കഥാപ്രിയഃ ॥ 147 ॥

ബ്രഹ്മബോധഃ പരാനന്ദഃ പാരിജാതാപഹാരകഃ ।
പൌണ്ഡ്രകപ്രാണഹരണഃ കാശിരാജനിഷൂദനഃ ॥ 148 ॥

കൃത്യാഗര്‍വപ്രശമനോ വിചക്രവധദീക്ഷിതഃ ।
കംസവിധ്വംസനസ്സാംബജനകോ ഡിമ്മ്ഭകാര്‍ദനഃ ॥ 149 ॥

മുനിര്‍ഗോപ്താ പിതൃവരപ്രദസ്സവനദീക്ഷിതഃ ।
രഥീ സാരഥ്യനിര്‍ദേഷ്ടാ ഫാല്‍ഗുനഃ ഫാല്‍ഗുനിപ്രിയഃ ॥ 150 ॥

സപ്താബ്ധിസ്തംഭനോദ്ഭാതോ ഹരിസ്സപ്താബ്ധിഭേദനഃ ।
ആത്മപ്രകാശഃ പൂര്‍ണശ്രീരാദിനാരായണേക്ഷിതഃ ॥ 151 ॥

വിപ്രപുത്രപ്രദശ്ചൈവ സര്‍വമാതൃസുതപ്രദഃ ।
പാര്‍ഥവിസ്മയകൃത്പാര്‍ഥപ്രണവാര്‍ഥപ്രബോധനഃ ॥ 152 ॥

കൈലാസയാത്രാസുമുഖോ ബദര്യാശ്രമഭൂഷണഃ ।
ഘണ്ടാകര്‍ണക്രിയാമൌഢ്യാത്തോഷിതോ ഭക്തവത്സലഃ ॥ 153 ॥

മുനിവൃന്ദാദിഭിര്‍ധ്യേയോ ഘണ്ടാകര്‍ണവരപ്രദഃ ।
തപശ്ചര്യാപരശ്ചീരവാസാഃ പിംഗജടാധരഃ ॥ 154 ॥

പ്രത്യക്ഷീകൃതഭൂതേശശ്ശിവസ്തോതാ ശിവസ്തുതഃ ।
കൃഷ്ണാസ്വയംവരാലോകകൌതുകീ സര്‍വസമ്മതഃ ॥ 155 ॥

ബലസംരംഭശമനോ ബലദര്‍ശിതപാണ്ഡവഃ ।
യതിവേഷാര്‍ജുനാഭീഷ്ടദായീ സര്‍വാത്മഗോചരഃ ॥ 156 ॥

സുഭദ്രാഫാല്‍ഗുനോദ്വാഹകര്‍താ പ്രീണിതഫാല്‍ഗുനഃ ।
ഖാണ്ഡവപ്രീണിതാര്‍ചിഷ്മാന്‍മയദാനവമോചനഃ ॥ 157 ॥

സുലഭോ രാജസൂയാര്‍ഹയുധിഷ്ഠിരനിയോജകഃ ।
ഭീമാര്‍ദിതജരാസന്ധോ മാഗധാത്മജരാജ്യദഃ ॥ 158 ॥

രാജബന്ധനനിര്‍മോക്താ രാജസൂയാഗ്രപൂജനഃ ।
ചൈദ്യാദ്യസഹനോ ഭീഷ്മസ്തുതസ്സാത്വതപൂര്‍വജഃ ॥ 159 ॥

സര്‍വാത്മാര്‍ഥസമാഹര്‍താ മന്ദരാചലധാരകഃ ।
യജ്ഞാവതാരഃ പ്രഹ്ലാദപ്രതിജ്ഞാപ്രതിപാലകഃ ॥ 160 ॥

ബലിയജ്ഞസഭാധ്വംസീ ദൃപ്തക്ഷത്രകുലാന്തകഃ ।
ദശഗ്രീവാന്തകോ ജേതാ രേവതീപ്രേമവല്ലഭഃ ॥ 161 ॥

സര്‍വാവതാരാധിഷ്ഠാതാ വേദബാഹ്യവിമോഹനഃ ।
കലിദോഷനിരാകര്‍താ ദശനാമാ ദൃഢവ്രതഃ ॥ 162 ॥

അമേയാത്മാ ജഗത്സ്വാമീ വാഗ്മീ ചൈദ്യശിരോഹരഃ ।
ദ്രൌപദീരചിതസ്തോത്രഃ കേശവഃ പുരുഷോത്തമഃ ॥ 163 ॥

നാരായണോ മധുപതിര്‍മാധവോ ദോഷവര്‍ജിതഃ ।
ഗോവിന്ദഃ പുണ്ഡരീകാക്ഷോ വിഷ്ണുശ്ച മധുസൂദനഃ ॥ 164 ॥

ത്രിവിക്രമസ്ത്രിലോകേശോ വാമനഃ ശ്രീധരഃ പുമാന്‍ ।
ഹൃഷീകേശോ വാസുദേവഃ പദ്മനാഭോ മഹാഹ്രദഃ ॥ 165 ॥

ദാമോദരശ്ചതുര്‍വ്യൂഹഃ പാംചാലീമാനരക്ഷണഃ ।
സാല്വഘ്നസ്സമരശ്ലാഘീ ദന്തവക്ത്രനിബര്‍ഹണഃ ॥ 166 ॥

ദാമോദരപ്രിയസഖാ പൃഥുകാസ്വാദനപ്രിയഃ ॥

ഘൃണീ ദാമോദരഃ ശ്രീദോ ഗോപീപുനരവേക്ഷകഃ ॥ 167 ॥

ഗോപികാമുക്തിദോ യോഗീ ദുര്‍വാസസ്തൃപ്തികാരകഃ ।
അവിജ്ഞാതവ്രജാകീര്‍ണപാണ്ഡവാലോകനോ ജയീ ॥ 168 ॥

പാര്‍ഥസാരഥ്യനിരതഃ പ്രാജ്ഞഃ പാണ്ഡവദൂത്യകൃത് ।
വിദുരാതിഥ്യസന്തുഷ്ടഃ കുന്തീസന്തോഷദായകഃ ॥ 169 ॥

സുയോധനതിരസ്കര്‍താ ദുര്യോധനവികാരവിത് ।
വിദുരാഭിഷ്ഠുതോ നിത്യോ വാര്‍ഷ്ണേയോ മംഗലാത്മകഃ ॥ 170 ॥

പംചവിംശതിതത്വേശശ്ചതുര്‍വിംശതിദേഹഭാക് ।
സര്‍വാനുഗ്രാഹകസ്സര്‍വദാശാര്‍ഹസതതാര്‍ചിതഃ ॥ 171 ॥

അചിന്ത്യോ മധുരാലാപസ്സാധുദര്‍ശീ ദുരാസദഃ ।
മനുഷ്യധര്‍മാനുഗതഃ കൌരവേന്ദ്രക്ഷയേക്ഷിതാ ॥ 172 ॥

ഉപേന്ദ്രോ ദാനവാരാതിരുരുഗീതോ മഹാദ്യുതിഃ ।
ബ്രഹ്മണ്യദേവഃ ശ്രുതിമാന്‍ ഗോബ്രാഹ്മണഹിതാശയഃ ॥ 173 ॥

വരശീലശ്ശിവാരംഭസ്സുവിജ്ഞാനവിമൂര്‍തിമാന്‍ ।
സ്വഭാവശുദ്ധസ്സന്‍മിത്രസ്സുശരണ്യസ്സുലക്ഷണഃ ॥ 174 ॥

ധൃതരാഷ്ട്രഗതോദൃഷ്ടിപ്രദഃ കര്‍ണവിഭേദനഃ ।
പ്രതോദധൃഗ്വിശ്വരൂപവിസ്മാരിതധനംജയഃ ॥ 175 ॥

സാമഗാനപ്രിയോ ധര്‍മധേനുര്‍വര്‍ണോത്തമോഽവ്യയഃ ।
ചതുര്യുഗക്രിയാകര്‍താ വിശ്വരൂപപ്രദര്‍ശകഃ ॥ 176 ॥

ബ്രഹ്മബോധപരിത്രാതപാര്‍ഥോ ഭീഷ്മാര്‍ഥചക്രഭൃത് ।
അര്‍ജുനായാസവിധ്വംസീ കാലദംഷ്ട്രാവിഭൂഷണഃ ॥ 177 ॥

സുജാതാനന്തമഹിമാ സ്വപ്നവ്യാപാരിതാര്‍ജുനഃ ।
അകാലസന്ധ്യാഘടനശ്ചക്രാന്തരിതഭാസ്കരഃ ॥ 178 ॥

ദുഷ്ടപ്രമഥനഃ പാര്‍ഥപ്രതിജ്ഞാപരിപാലകഃ ।
സിന്ധുരാജശിരഃപാതസ്ഥാനവക്താ വിവേകദൃക് ॥ 179 ॥

സുഭദ്രാശോകഹരണോ ദ്രോണോത്സേകാദിവിസ്മിതഃ ।
പാര്‍ഥമന്യുനിരാകര്‍താ പാണ്ഡവോത്സവദായകഃ ॥ 180 ॥

അംഗുഷ്ഠാക്രാന്തകൌന്തേയരഥശ്ശക്തോഽഹിശീര്‍ഷജിത് ।
കാലകോപപ്രശമനോ ഭീമസേനജയപ്രദഃ ॥ 181 ॥

അശ്വത്ഥാമവധായാസത്രാതപാണ്ഡുസുതഃ കൃതീ ।
ഇഷീകാസ്ത്രപ്രശമനോ ദ്രൌണിരക്ഷാവിചാരണഃ ।182 ॥

പാര്‍ഥാപഹാരിതദ്രൌണിചൂഡാമണിരഭംഗുരഃ ।
ധൃതരാഷ്ട്രപരാമൃഷ്ടഭീമപ്രതികൃതിസ്മയഃ ॥ 183 ॥

ഭീഷ്മബുദ്ധിപ്രദശ്ശാന്തശ്ശരച്ചന്ദ്രനിഭാനനഃ ।
ഗദാഗ്രജന്‍മാ പാംചാലീപ്രതിജ്ഞാപരിപാലകഃ ॥ 184 ॥

ഗാന്ധാരീകോപദൃഗ്ഗുപ്തധര്‍മസൂനുരനാമയഃ ।
പ്രപന്നാര്‍തിഭയച്ഛേത്താ ഭീഷ്മശല്യവ്യധാവഹഃ ॥ 185 ॥

ശാന്തശ്ശാന്തനവോദീര്‍ണസര്‍വധര്‍മസമാഹിതഃ ।
സ്മാരിതബ്രഹ്മവിദ്യാര്‍ഥപ്രീതപാര്‍ഥോ മഹാസ്ത്രവിത് ॥ 186 ॥

പ്രസാദപരമോദാരോ ഗാംഗേയസുഗതിപ്രദഃ ।
വിപക്ഷപക്ഷക്ഷയകൃത്പരീക്ഷിത്പ്രാണരക്ഷണഃ ॥ 187 ॥

ജഗദ്ഗുരുര്‍ധര്‍മസൂനോര്‍വാജിമേധപ്രവര്‍തകഃ ।
വിഹിതാര്‍ഥാപ്തസത്കാരോ മാസകാത്പരിവര്‍തദഃ ॥ 188 ॥

ഉത്തംകഹര്‍ഷദാത്മീയദിവ്യരൂപപ്രദര്‍ശകഃ ।
ജനകാവഗതസ്വോക്തഭാരതസ്സര്‍വഭാവനഃ ॥ 189 ॥

അസോഢയാദവോദ്രേകോ വിഹിതാപ്താദിപൂജനഃ ॥

സമുദ്രസ്ഥാപിതാശ്ചര്യമുസലോ വൃഷ്ണിവാഹകഃ ॥ 190 ॥

മുനിശാപായുധഃ പദ്മാസനാദിത്രിദശാര്‍ഥിതഃ ।
വൃഷ്ടിപ്രത്യവഹാരോത്കസ്സ്വധാമഗമനോത്സുകഃ ॥ 191 ॥

പ്രഭാസാലോകനോദ്യുക്തോ നാനാവിധനിമിത്തകൃത് ।
സര്‍വയാദവസംസേവ്യസ്സര്‍വോത്കൃഷ്ടപരിച്ഛദഃ ॥ 192 ॥

വേലാകാനനസംചാരീ വേലാനിലഹൃതശ്രമഃ ।
കാലാത്മാ യാദവോഽനന്തസ്സ്തുതിസന്തുഷ്ടമാനസഃ ॥ 193 ॥

ദ്വിജാലോകനസന്തുഷ്ടഃ പുണ്യതീര്‍ഥമഹോത്സവഃ ।
സത്കാരാഹ്ലാദിതാശേഷഭൂസുരസ്സുരവല്ലഭഃ ॥ 194 ॥

പുണ്യതീര്‍ഥാപ്ലുതഃ പുണ്യഃ പുണ്യദസ്തീര്‍ഥപാവനഃ ।
വിപ്രസാത്കൃതഗോകോടിശ്ശതകോടിസുവര്‍ണദഃ ॥ 195 ॥

സ്വമായാമോഹിതാഽശേഷവൃഷ്ണിവീരോ വിശേഷവിത് ।
ജലജായുധനിര്‍ദേഷ്ടാ സ്വാത്മാവേശിതയാദവഃ ॥ 196 ॥

ദേവതാഭീഷ്ടവരദഃ കൃതകൃത്യഃ പ്രസന്നധീഃ ।
സ്ഥിരശേഷായുതബലസ്സഹസ്രഫണിവീക്ഷണഃ ॥ 197 ॥

ബ്രഹ്മവൃക്ഷവരച്ഛായാസീനഃ പദ്മാസനസ്ഥിതഃ ।
പ്രത്യഗാത്മാ സ്വഭാവാര്‍ഥഃ പ്രണിധാനപരായണഃ ॥ 198 ॥

വ്യാധേഷുവിദ്ധപൂജ്യാംഘ്രിര്‍നിഷാദഭയമോചനഃ ।
പുലിന്ദസ്തുതിസന്തുഷ്ടഃ പുലിന്ദസുഗതിപ്രദഃ ॥ 199 ॥

ദാരുകാര്‍പിതപാര്‍ഥാദികരണീയോക്തിരീശിതാ ।
ദിവ്യദുന്ദുഭിസംയുക്തഃ പുഷ്പവൃഷ്ടിപ്രപൂജിതഃ ॥ 200 ॥

പുരാണഃ പരമേശാനഃ പൂര്‍ണഭൂമാ പരിഷ്ടുതഃ ।
പതിരാദ്യഃ പരം ബ്രഹ്മ പരമാത്മാ പരാത്പരഃ ॥ 201 ॥

ശ്രീപരമാത്മാ പരാത്പരഃ ഓം നമഃ ഇതി-

ഫലശ്രുതിഃ
ഇദം സഹസ്രം കൃഷ്ണസ്യ നാംനാം സര്‍വാര്‍ഥദായകം ।
അനന്തരൂപീ ഭഗവാന്‍ വ്യാഖ്യാതാദൌ സ്വയംഭുവേ ॥ 202 ॥

തേന പ്രോക്തം വസിഷ്ഠായ തതോ ലബ്ധ്വാ പരാശരഃ ।
വ്യാസായ തേന സമ്പ്രോക്തം ശുകോ വ്യാസാദവാപ്തവാന്‍ ॥ 203 ॥

തച്ഛിഷ്യൈര്‍ബഹുഭിര്‍ഭൂമൌ ഖ്യാപിതം ദ്വാപരേ യുഗേ ।
കൃഷ്ണാജ്ഞയാ ഹരിഹരഃ കലൌ പ്രഖ്യാപയദ്വിഭുഃ ॥ 204 ॥

ഇദം പഠതി ഭക്ത്യാ യഃ ശൃണോതി ച സമാഹിതഃ ।
സ്വസിദ്ധ്യൈ പ്രാര്‍ഥയന്ത്യേനം തീര്‍ഥക്ഷേത്രാദിദേവതാഃ ॥ 205 ॥

പ്രായശ്ചിത്താന്യശേഷാണി നാലം യാനി വ്യപോഹിതും ।
താനി പാപാനി നശ്യന്തി സകൃദസ്യ പ്രശംസനാത് ॥ 206 ॥

ഋണത്രയവിമുക്തസ്യ ശ്രൌതസ്മാര്‍താനുവര്‍തിനഃ ।
ഋഷേസ്ത്രിമൂര്‍തിരൂപസ്യ ഫലം വിന്ദേദിദം പഠന്‍ ॥ 207 ॥

ഇദം നാമസഹസ്രം യഃ പഠത്യേതച്ഛൃണോതി ച ।
ശിവലിംഗസഹസ്രസ്യ സ പ്രതിഷ്ഠാഫലം ലഭേത് ॥ 208 ॥

ഇദം കിരീടീ സംജപ്യ ജയീ പാശുപതാസ്ത്രഭാക് ।
കൃഷ്ണസ്യ പ്രാണഭൂതസ്സന്‍ കൃഷ്ണം സാരഥിമാപ്തവാന്‍ ॥ 209 ॥

ദ്രൌപദ്യാ ദമയന്ത്യാ ച സാവിത്ര്യാ ച സുശീലയാ ।
ദുരിതാനി ജിതാന്യേതജ്ജപാദാപ്തം ച വാഞ്ഛിതം ॥ 210 ॥

കിമിദം ബഹുനാ ശംസന്‍മാനവോ മോദനിര്‍ഭരഃ ।
ബ്രഹ്മാനന്ദമവാപ്യാന്തേ കൃഷ്ണസായൂജ്യമാപ്നുയാത് ॥ 211 ॥

॥ ഇതി കൃഷ്ണസഹസ്രനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ॥

ശ്രീവിഷ്ണുധര്‍മോത്തരതഃ

Also Read 1000 Names of Shrikrishna:

1000 Names of Sri Krishna | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Krishna | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top