Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Krishna | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Shri Krishna Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીકૃષ્ણસહસ્રનામસ્તોત્ર ॥

શ્રીમદ્રુક્મિમહીપાલવંશરક્ષામણિઃ સ્થિરઃ ।
રાજા હરિહરઃ ક્ષોણીં રક્ષત્યમ્બુધિમેખલામ્ ।૧॥

સ રાજા સર્વતન્ત્રજ્ઞઃ સમભ્યર્ચ્ય વરપ્રદમ્ ।
દેવં શ્રિયઃ પતિં સ્તુત્યા સમસ્તૌદ્વેદવેદિતમ્ ॥ ૨॥

તસ્ય હૃષ્ટાશયઃ સ્તુત્યા વિષ્ણુર્ગોપાંગનાવૃતઃ ।
સ પિંછશ્યામલં રૂપં પિંછોત્તંસમદર્શયત્ ॥ ૩॥

સ પુનઃ સ્વાત્મવિન્યસ્તચિત્તં હરિહરં નૃપમ્ ।
અભિષિચ્ય કૃપાવર્ષૈરભાષત કૃતાંજલિમ્ ॥ ૪॥

શ્રીભગવાનુવાચ ।
મામવેહિ મહાભાગ કૃષ્ણં કૃત્યવિદાં વર ।
પુરઃસ્થિતોઽસ્મિ ત્વદ્ભક્ત્યા પૂર્ણાસ્સન્તુ મનોરથાઃ ॥ ૫॥

સંરક્ષણાય શિષ્ટાનાં દુષ્ટાનાં શિક્ષણાય ચ ।
સમૃદ્ધ્યૈ વેદધર્માણાં મમાંશત્વમિહોદિતઃ ॥ ૬॥

રાજન્નામસહસ્રેણ રામો નામ્નાં સ્તુતસ્ત્વયા ।
સોઽહં સર્વવિદો તસ્માત્પ્રસન્નોઽસ્મિ વિશેષતઃ ॥ ૭॥

મામપિ ત્વં મહાભાગ મદીયચરિતાત્મના ।
સમ્પ્રીણય સહસ્રેણ નામ્નાં સર્વાર્થદાયિનામ્ ॥ ૮॥

પરાશરેણ મુનિના વ્યાસેનામ્નાયર્દશિના ।
સ્વાત્મભાજા શુકેનાપિ સૂક્તેઽપ્યેતદ્વિભાવિતમ્ ॥ ૯॥

તં હિ ત્વમનુસન્ધેહિ સહસ્રશિરસં પ્રભુમ્ ।
દત્તાન્યેષુ મયા ન્યસ્તં સહસ્રં રક્ષયિષ્યતિ ॥ ૧૦॥

ઇદં વિશ્વહિતાર્થાય રસનારંગગોચરમ્ ।
પ્રકાશય ત્વં મેદિન્યાં પરમાગમસમ્મતમ્ ॥ ૧૧॥

ઇદં શઠાય મૂર્ખાય નાસ્તિકાય વિકીર્ણિને ।
અસૂયિનેઽહિતાયાપિ ન પ્રકાશ્યં કદાચન ॥ ૧૨॥

વિવેકિને વિશુદ્ધાય વેદમાર્ગાનુસારિણે ।
આસ્તિકાયાત્મનિષ્ઠાય સ્વાત્મન્યનુસૃતોદયમ્ ॥ ૧૩॥

કૃષ્ણનામસહસ્રં વૈ કૃતધીરેતદીરયેત્ ।

વિનિયોગઃ
ૐ અસ્ય શ્રીકૃષ્ણસહસ્રનામસ્તોત્રમન્ત્રસ્ય પરાશરઋષિઃ,
અનુષ્ટુપ્ છન્દઃ, શ્રીકૃષ્ણઃ પરમાત્મા દેવતા,
શ્રીકૃષ્ણેતિ બીજમ્, શ્રીવલ્લભેતિ શક્તિઃ, શાર્ઙ્ગીતિ કીલકં,
શ્રીકૃષ્ણપ્રીત્યર્થે જપે વિનિયોગઃ ॥

ન્યાસઃ
પરાશરાય ઋષયે નમઃ ઇતિ શિરસિ,
અનુષ્ટુપ્ છન્દસે નમઃ ઇતિ મુખે,
ગોપાલકૃષ્ણદેવતાયૈ નમઃ, ઇતિ હૃદયે,
શ્રીકૃષ્ણાય બીજાય નમઃ ઇતિ ગુહ્યે, શ્રીવલ્લભાય શક્ત્યૈ નમઃ ઇતિ
પાદયોઃ,
શાર્ઙ્ગધરાય કીલકાય નમઃ ઇતિ સર્વાંગે ॥

કરન્યાસઃ
શ્રીકૃષ્ણ ઇત્યારભ્ય શૂરવંશૈકધીરિત્યન્તાનિ અંગુષ્ઠાભ્યાં નમઃ ।
શૌરિરિત્યારભ્ય સ્વભાસોદ્ભાસિતવ્રજ ઇત્યન્તાનિ તર્જનીભ્યાં નમઃ ।
કૃતાત્મવિદ્યાવિન્યાસેત્યારભ્ય પ્રસ્થાનશકટારૂઢ ઇતિ મધ્યમાભ્યાં નમઃ,
વૃંદાવનકૃતાલય ઇત્યારભ્ય મધુરાજનવીક્ષિત ઇત્યાનામિકાભ્યાં નમઃ,
રજકપ્રતિઘાતક ઇત્યારભ્ય દ્વારકાપુરકલ્પન ઇતિ કનિષ્ઠિકાભ્યાં નમઃ
દ્વારકાનિલય ઇત્યારભ્ય પરાશર ઇતિ કરતલકરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ,
એવં હૃદયાદિન્યાસઃ ॥

ધ્યાનમ્ ।
કેષાંચિત્પ્રેમપુંસાં વિગલિતમનસાં બાલલીલાવિલાસં
કેષાં ગોપાલલીલાઙ્કિતરસિકતનુર્વેણુવાદ્યેન દેવમ્ ।
કેષાં વામાસમાજે જનિતમનસિજો દૈત્યદર્પાપહૈવં
જ્ઞાત્વા ભિન્નાભિલાષં સ જયતિ જગતામીશ્વરસ્તાદૃશોઽભૂત્ ॥ ૧॥

ક્ષીરાબ્ધૌ કૃતસંસ્તવસ્સુરગણૈર્બ્રહ્માદિભિઃ પણ્ડિતૈઃ
પ્રોદ્ભૂતો વસુદેવસદ્મનિ મુદા ચિક્રીડ યો ગોકુલે ।
કંસધ્વંસકૃતે જગામ મધુરાં સારામસદ્વારકાં
ગોપાલોઽખિલગોપિકાજનસખઃ પાયાદપાયાત્ સ નઃ ॥ ૨॥

ફુલ્લેન્દીવરકાન્તિમિન્દુવદનં બર્હાવતંસપ્રિયં
શ્રીવત્સાઙ્કમુદારકૌસ્તુભધરં પીતામ્બરં સુન્દરમ્ ।
ગોપીનાં નયનોત્પલાર્ચિતતનું ગોગોપસંઘાવૃતં
ગોવિન્દં કલવેણુવાદનરતં દિવ્યાંગભૂષં ભજે ॥ ૩॥


કૃષ્ણઃ શ્રીવલ્લભઃ શાર્ઙ્ગી વિષ્વક્સેનઃ સ્વસિદ્ધિદઃ ।
ક્ષીરોદધામા વ્યૂહેશઃ શેષશાયી જગન્મયઃ ॥ ૧॥

ભક્તિગમ્યઃ ત્રઈમૂર્તિર્ભારાર્તવસુધાસ્તુતઃ ।
દેવદેવો દયાસિન્ધુર્દેવદેવશિખામણિઃ ॥ ૨॥

સુખભાવસ્સુખાધારો મુકુન્દો મુદિતાશયઃ ।
અવિક્રિયઃ ક્રિયામૂર્તિરધ્યાત્મસ્વસ્વરૂપવાન્ ॥ ૩॥

શિષ્ટાભિલક્ષ્યો ભૂતાત્મા ધર્મત્રાણાર્થચેષ્ટિતઃ ।
અન્તર્યામી કલારૂપઃ કાલાવયવસાક્ષિકઃ ॥ ૪॥

વસુધાયાસહરણો નારદપ્રેરણોન્મુખઃ ।
પ્રભૂષ્ણુર્નારદોદ્ગીતો લોકરક્ષાપરાયણઃ ॥ ૫॥

રૌહિણેયકૃતાનન્દો યોગજ્ઞાનનિયોજકઃ ।
મહાગુહાન્તર્નિક્ષિપ્તઃ પુરાણવપુરાત્મવાન્ ॥ ૬॥

શૂરવંશૈકધીશ્શૌરિઃ કંસશંકાવિષાદકૃત્ ।
વસુદેવોલ્લસચ્છક્તિર્દેવક્યષ્ટમગર્ભગઃ ॥ ૭॥

વસુદેવસુતઃ શ્રીમાન્દેવકીનન્દનો હરિઃ ।
આશ્ચર્યબાલઃ શ્રીવત્સલક્ષ્મવક્ષાશ્ચતુર્ભુજઃ ॥ ૮॥

સ્વભાવોત્કૃષ્ટસદ્ભાવઃ કૃષ્ણાષ્ટમ્યન્તસમ્ભવઃ ।
પ્રાજાપત્યર્ક્ષસમ્ભૂતો નિશીથસમયોદિતઃ ॥ ૯॥

શંખચક્રગદાપદ્મપાણિઃ પદ્મનિભેક્ષણઃ ।
કિરીટી કૌસ્તુભોરસ્કઃ સ્ફુરન્મકરકુણ્ડલઃ ॥ ૧૦॥

પીતવાસા ઘનશ્યામઃ કુંચિતાંચિતકુન્તલઃ ।
સુવ્યક્તવ્યક્તાભરણઃ સૂતિકાગૃહભૂષણઃ ॥ ૧૧॥

કારાગારાન્ધકારઘ્નઃ પિતૃપ્રાગ્જન્મસૂચકઃ ।
વસુદેવસ્તુતઃ સ્તોત્રં તાપત્રયનિવારણઃ ॥ ૧૨॥

નિરવદ્યઃ ક્રિયામૂર્તિર્ન્યાયવાક્યનિયોજકઃ ।
અદૃષ્ટચેષ્ટઃ કૂટસ્થો ધૃતલૌકિકવિગ્રહઃ ॥ ૧૩॥

મહર્ષિમાનસોલ્લાસો મહીમંગલદાયકઃ ।
સન્તોષિતસુરવ્રાતઃ સાધુચિત્તપ્રસાદકઃ ॥ ૧૪॥

જનકોપાયનિર્દેષ્ટા દેવકીનયનોત્સવઃ ।
પિતૃપાણિપરિષ્કારો મોહિતાગારરક્ષકઃ ॥ ૧૫॥

સ્વશક્ત્યુદ્ધાટિતાશેષકપાટઃ પિતૃવાહકઃ ।
શેષોરગફણાચ્છત્રશ્શેષોક્તાખ્યાસહસ્રકઃ ॥ ૧૬॥

યમુનાપૂરવિધ્વંસી સ્વભાસોદ્ભાસિતવ્રજઃ ।
કૃતાત્મવિદ્યાવિન્યાસો યોગમાયાગ્રસમ્ભવઃ ॥ ૧૭॥

દુર્ગાનિવેદિતોદ્ભાવો યશોદાતલ્પશાયકઃ ।
નન્દગોપોત્સવસ્ફૂર્તિર્વ્રજાનન્દકરોદયઃ ॥ ૧૮॥

સુજાતજાતકર્મ શ્રીર્ગોપીભદ્રોક્તિનિર્વૃતઃ ।
અલીકનિદ્રોપગમઃ પૂતનાસ્તનપીડનઃ ॥ ૧૯॥

સ્તન્યાત્તપૂતનાપ્રાણઃ પૂતનાક્રોશકારકઃ ।
વિન્યસ્તરક્ષાગોધૂલિર્યશોદાકરલાલિતઃ ॥ ૨૦॥

નન્દાઘ્રાતશિરોમધ્યઃ પૂતનાસુગતિપ્રદઃ ।
બાલઃ પર્યંકનિદ્રાલુર્મુખાર્પિતપદાંગુલિઃ ॥ ૨૧॥

અંજનસ્નિગ્ધનયનઃ પર્યાયાંકુરિતસ્મિતઃ ।
લીલાક્ષસ્તરલાલોકશ્શકટાસુરભંજનઃ ॥ ૨૨॥

દ્વિજોદિતસ્વસ્ત્યયનો મંત્રપૂતજલાપ્લુતઃ ।
યશોદોત્સંગપર્યંકો યશોદામુખવીક્ષકઃ ॥ ૨૩॥

યશોદાસ્તન્યમુદિતસ્તૃણાવર્તાદિદુસ્સહઃ ।
તૃણાવર્તાસુરધ્વંસી માતૃવિસ્મયકારકઃ ॥ ૨૪॥

પ્રશસ્તનામકરણો જાનુચંક્રમણોત્સુકઃ ।
વ્યાલમ્બિચૂલિકારત્નો ઘોષગોપપ્રહર્ષણઃ ॥ ૨૫॥

સ્વમુખપ્રતિબિમ્બાર્થી ગ્રીવાવ્યાઘ્રનખોજ્જ્વલઃ ।
પંકાનુલેપરુચિરો માંસલોરૂકટીતટઃ ॥ ૨૬॥

ઘૃષ્ટજાનુકરદ્વંદ્વઃ પ્રતિબિમ્બાનુકારકૃત્ ।
અવ્યક્તવર્ણવાગ્વૃત્તિઃ સ્મિતલક્ષ્યરદોદ્ગ્મઃ ॥ ૨૭॥

ધાત્રીકરસમાલમ્બી પ્રસ્ખલચ્ચિત્રચંક્રમઃ ।
અનુરૂપવયસ્યાઢ્યશ્ચારુકૌમારચાપલઃ ॥ ૨૮॥

વત્સપુચ્છસમાકૃષ્ટો વત્સપુચ્છવિકર્ષણઃ ।
વિસ્મારિતાન્યવ્યાપારો ગોપગોપીમુદાવહઃ ॥ ૨૯॥

અકાલવત્સનિર્મોક્તા વ્રજવ્યાક્રોશસુસ્મિતઃ ।
નવનીતમહાચોરો દારકાહારદાયકઃ ॥ ૩૦॥

પીઠોલૂખલસોપાનઃ ક્ષીરભાણ્ડવિભેદનઃ ।
શિક્યભાણ્ડસમાકર્ષી ધ્વાન્તાગારપ્રવેશકૃત્ ॥ ૩૧॥

ભૂષારત્નપ્રકાશાઢ્યો ગોપ્યુપાલમ્ભભર્ત્સિતઃ ।
પરાગધૂસરાકારો મૃદ્ભક્ષણકૃતેક્ષણઃ ॥ ૩૨॥

બાલોક્તમૃત્કથારમ્ભો મિત્રાન્તર્ગૂઢવિગ્રહઃ ।
કૃતસન્ત્રાસલોલાક્ષો જનનીપ્રત્યયાવહઃ ॥૩૩।
માતૃદૃશ્યાત્તવદનો વક્ત્રલક્ષ્યચરાચરઃ ।
યશોદાલાલિતસ્વાત્મા સ્વયં સ્વાચ્છન્દ્યમોહનઃ ॥ ૩૪॥

સવિત્રીસ્નેહસંશ્લિષ્ટઃ સવિત્રીસ્તનલોલુપઃ ।
નવનીતાર્થનાપ્રહ્વો નવનીતમહાશનઃ ॥ ૩૫॥

મૃષાકોપપ્રકમ્પોષ્ઠો ગોષ્ઠાંગણવિલોકનઃ ।
દધિમન્થઘટીભેત્તા કિકિંણીક્વણસૂચિતઃ ॥ ૩૬॥

હૈયંગવીનરસિકો મૃષાશ્રુશ્ચૌર્યશંકિતઃ ।
જનનીશ્રમવિજ્ઞાતા દામબન્ધનિયંત્રિતઃ ॥ ૩૭॥

દામાકલ્પશ્ચલાપાંગો ગાઢોલૂખલબન્ધનઃ ।
આકૃષ્ટોલૂખલોઽનન્તઃ કુબેરસુતશાપવિત્ ॥। ૩૮॥

નારદોક્તિપરામર્શી યમલાર્જુનભંજનઃ ।
ધનદાત્મજસંઘુષ્ટો નન્દમોચિતબન્ધનઃ ॥ ૩૯॥

બાલકોદ્ગીતનિરતો બાહુક્ષેપોદિતપ્રિયઃ ।
આત્મજ્ઞો મિત્રવશગો ગોપીગીતગુણોદયઃ ॥ ૪૦॥

પ્રસ્થાનશકટારૂઢો વૃન્દાવનકૃતાલયઃ ।
ગોવત્સપાલનૈકાગ્રો નાનાક્રીડાપરિચ્છદઃ ॥ ૪૧॥

ક્ષેપણીક્ષેપણપ્રીતો વેણુવાદ્યવિશારદઃ ।
વૃષવત્સાનુકરણો વૃષધ્વનિવિડમ્બનઃ ॥ ૪૨॥

નિયુદ્ધલીલાસંહૃષ્ટઃ કૂજાનુકૃતકોકિલઃ ।
ઉપાત્તહંસગમનસ્સર્વજન્તુરુતાનુકૃત્ ॥ ૪૩॥

ભૃંગાનુકારી દધ્યન્નચોરો વત્સપુરસ્સરઃ ।
બલી બકાસુરગ્રાહી બકતાલુપ્રદાહકઃ ॥ ૪૪॥

ભીતગોપાર્ભકાહૂતો બકચંચુવિદારણઃ ।
બકાસુરારિર્ગોપાલો બાલો બાલાદ્ભુતાવહઃ ॥ ૪૫॥

બલભદ્રસમાશ્લિષ્ટઃ કૃતક્રીડાનિલાયનઃ ।
ક્રીડાસેતુનિધાનજ્ઞઃ પ્લવંગોત્પ્લવનોઽદ્ભુતઃ ॥ ૪૬॥

કન્દુકક્રીડનો લુપ્તનન્દાદિભવવેદનઃ ।
સુમનોઽલંકૃતશિરાઃ સ્વાદુસ્નિગ્ધાન્નશિક્યભૃત્ ॥ ૪૭॥

ગુંજાપ્રાલમ્બનચ્છન્નઃ પિંછૈરલકવેષકૃત્ ।
વન્યાશનપ્રિયઃ શૃંગરવાકારિતવત્સકઃ ॥ ૪૮॥

મનોજ્ઞપલ્લવોત્તંસપુષ્પસ્વેચ્છાત્તષટ્પદઃ ।
મંજુશિંજિતમંજીરચરણઃ કરકંકણઃ ॥ ૪૯॥

અન્યોન્યશાસનઃ કીડાપટુઃ પરમકૈતવઃ ।
પ્રતિધ્વાનપ્રમુદિતઃ શાખાચતુરચંક્રમઃ ॥ ૫૦॥

અઘદાનવસંહર્તા વ્રજવિઘ્નવિનાશનઃ ।
વ્રજસંજીવનઃ શ્રેયોનિધિર્દાનવમુક્તિદઃ ॥ ૫૧॥

કાલિન્દીપુલિનાસીનસ્સહભુક્તવ્રજાર્ભકઃ ।
કક્ષાજઠરવિન્યસ્તવેણુર્વલ્લવચેષ્ટિતઃ ॥ ૫૨॥

ભુજસન્ધ્યન્તરન્યસ્તશૃંગવેત્રઃ શુચિસ્મિતઃ ।
વામપાણિસ્થદધ્યન્નકબલઃ કલભાષણઃ ॥ ૫૩॥

અંગુલ્યન્તરવિન્યસ્તફલઃ પરમપાવનઃ ।
અદૃશ્યતર્ણકાન્વેષી વલ્લવાર્ભકભીતિહા ॥ ૫૪॥

અદૃષ્ટવત્સપવ્રાતો બ્રહ્મવિજ્ઞાતવૈભવઃ ।
ગોવત્સવત્સપાન્વેષી વિરાટ્-પુરુષવિગ્રહઃ ॥ ૫૫॥

સ્વસંકલ્પાનુરૂપાર્થો વત્સવત્સપરૂપધૃક્ ।
યથાવત્સક્રિયારૂપો યથાસ્થાનનિવેશનઃ ॥ ૫૬॥

યથાવ્રજાર્ભકાકારો ગોગોપીસ્તન્યપસ્સુખી ।
ચિરાદ્વલોહિતો દાન્તો બ્રહ્મવિજ્ઞાતવૈભવઃ ॥ ૫૭॥

વિચિત્રશક્તિર્વ્યાલીનસૃષ્ટગોવત્સવત્સપઃ ।
બ્રહ્મત્રપાકરો ધાતૃસ્તુતસ્સર્વાર્થસાધકઃ ॥ ૫૮॥

બ્રહ્મ બ્રહ્મમયોઽવ્યક્તસ્તેજોરૂપસ્સુખાત્મકઃ ।
નિરુક્તં વ્યાકૃતિર્વ્યક્તો નિરાલમ્બનભાવનઃ ॥ ૫૯॥

પ્રભવિષ્ણુરતન્ત્રીકો દેવપક્ષાર્થરૂપધૃક્ ।
અકામસ્સર્વવેદાદિરણીયસ્થૂલરૂપવાન્ ॥ ૬૦॥

વ્યાપી વ્યાપ્યઃ કૃપાકર્તા વિચિત્રાચારસમ્મતઃ ।
છન્દોમયઃ પ્રધાનાત્મા મૂર્તામૂર્તિદ્વયાકૃતિઃ ॥ ૬૧॥

અનેકમૂર્તિરક્રોધઃ પરઃ પ્રકૃતિરક્રમઃ ।
સકલાવરણોપેતસ્સર્વદેવો મહેશ્વરઃ ॥ ૬૨॥

મહાપ્રભાવનઃ પૂર્વવત્સવત્સપદર્શકઃ ।
કૃષ્ણયાદવગોપાલો ગોપાલોકનહર્ષિતઃ ॥ ૬૩॥

સ્મિતેક્ષાહર્ષિતબ્રહ્મા ભક્તવત્સલવાક્પ્રિયઃ ।
બ્રહ્માનન્દાશ્રુધૌતાંઘ્રિર્લીલાવૈચિત્ર્યકોવિદઃ ॥ ૬૪॥

બલભદ્રૈકહૃદયો નામાકારિતગોકુલઃ ।
ગોપાલબાલકો ભવ્યો રજ્જુયજ્ઞોપવીતવાન્ ॥ ૬૫॥

વૃક્ષચ્છાયાહતાશાન્તિર્ગોપોત્સંગોપબર્હણઃ ।
ગોપસંવાહિતપદો ગોપવ્યજનવીજિતઃ ॥૬૬।
ગોપગાનસુખોન્નિદ્રઃ શ્રીદામાર્જિતસૌહૃદઃ ।
સુનન્દસુહૃદેકાત્મા સુબલપ્રાણરંજનઃ ॥ ૬૭॥

તાલીવનકૃતક્રીડો બલપાતિતધેનુકઃ ।
ગોપીસૌભાગ્યસમ્ભાવ્યો ગોધૂલિચ્છુરિતાલકઃ ॥ ૬૮॥

ગોપીવિરહસન્તપ્તો ગોપિકાકૃતમજ્જનઃ ।
પ્રલમ્બબાહુરુત્ફુલ્લપુણ્ડરીકાવતંસકઃ ॥ ૬૯॥

વિલાસલલિતસ્મેરગર્ભલીલાવલોકનઃ ।
સ્રગ્ભૂષણાનુલેપાઢ્યો જનન્યુપહૃતાન્નભુક્ ॥ ૭૦॥

વરશય્યાશયો રાધાપ્રેમસલ્લાપનિર્વૃતઃ ।
યમુનાતટસંચારી વિષાર્તવ્રજહર્ષદઃ ॥ ૭૧॥

કાલિયક્રોધજનકઃ વૃદ્ધાહિકુલવેષ્ટિતઃ ।
કાલિયાહિફણારંગનટઃ કાલિયમર્દનઃ ॥ ૭૨॥

નાગપત્નીસ્તુતિપ્રીતો નાનાવેષસમૃદ્ધિકૃત્ ।
અવિષ્વક્તદૃગાત્મેશઃ ખદૃગાત્મસ્તુતિપ્રિયઃ ॥ ૭૩॥

સર્વેશ્વરસ્સર્વગુણઃ પ્રસિદ્ધસ્સર્વસાત્વતઃ ।
અકુંઠધામા ચન્દ્રાર્કદૃષ્ટિરાકાશનિર્મલઃ ॥ ૭૪॥

અનિર્દેશ્યગતિર્નાગવનિતાપતિભૈક્ષદઃ ।
સ્વાંઘ્રિમુદ્રાંકનાગેન્દ્રમૂર્ધા કાલિયસંસ્તુતઃ ॥ ૭૫॥

અભયો વિશ્વતશ્ચક્ષુઃ સ્તુતોત્તમગુણઃ પ્રભુઃ ।
અહમાત્મા મરુત્પ્રાણઃ પરમાત્મા દ્યુશીર્ષવાન્ ॥ ૭૬॥

નાગોપાયનહૃષ્ટાત્મા હ્રદોત્સારિતકાલિયઃ ।
બલભદ્રસુખાલાપો ગોપાલિંગનનિર્વૃતઃ ॥ ૭૭॥

દાવાગ્નિભીતગોપાલગોપ્તા દાવાગ્નિનાશનઃ ।
નયનાચ્છાદનક્રીડાલમ્પટો નૃપચેષ્ટિતઃ ॥ ૭૮॥

કાકપક્ષધરસ્સૌમ્યો બલવાહકકેલિમાન્ ।
બલઘાતિતદુર્ધર્ષપ્રલમ્બો બલવત્સલઃ ॥ ૭૯॥

મુઞ્જાટવ્યગ્નિશમનઃ પ્રાવૃટ્કાલવિનોદવાન્ ।
શિલાન્યસ્તાન્નભૃદ્દૈત્યસંહર્તા શાદ્વલાસનઃ ॥ ૮૦॥

સદાપ્તગોપિકોદ્ગીતઃ કર્ણિકારાવતંસકઃ ।
નટવેષધરઃ પદ્મમાલાંકો ગોપિકાવૃતઃ ॥ ૮૧॥

ગોપીમનોહરાપાંગો વેણુવાદનતત્પરઃ ।
વિન્યસ્તવદનામ્ભોજશ્ચારુશબ્દકૃતાનનઃ ॥ ૮૨॥

બિમ્બાધરાર્પિતોદારવેણુર્વિશ્વવિમોહનઃ ।
વ્રજસંવર્ણિતશ્રાવ્યવેણુનાદઃ શ્રુતિપ્રિયઃ ॥ ૮૩॥

ગોગોપગોપીજન્મેપ્સુર્બ્રહ્મેન્દ્રાદ્યભિવન્દિતઃ ।
ગીતસ્નુતિસરિત્પૂરો નાદનર્તિતબર્હિણઃ ॥ ૮૪॥

રાગપલ્લવિતસ્થાણુર્ગીતાનમિતપાદપઃ ।
વિસ્મારિતતૃણગ્રાસમૃગો મૃગવિલોભિતઃ ॥ ૮૫॥

વ્યાઘ્રાદિહિંસ્રસહજવૈરહર્તા સુગાયનઃ ।
ગાઢોદીરિતગોવૃન્દપ્રેમોત્કર્ણિતતર્ણકઃ ॥ ૮૬॥

નિષ્પન્દયાનબ્રહ્માદિવીક્ષિતો વિશ્વવન્દિતઃ ।
શાખોત્કર્ણશકુન્તૌઘશ્છત્રાયિતબલાહકઃ ॥ ૮૭॥

પ્રસન્નઃ પરમાનન્દશ્ચિત્રાયિતચરાચરઃ ।
ગોપિકામદનો ગોપીકુચકુંકુમમુદ્રિતઃ ॥ ૮૮॥

ગોપિકન્યાજલક્રીડાહૃષ્ટો ગોપ્યંશુકાપૃહત્ ।
સ્કન્ધારોપિતગોપસ્રગ્વાસાઃ કુન્દનિભસ્મિતઃ ॥ ૮૯॥

ગોપીનેત્રોત્પલશશી ગોપિકાયાચિતાંશુકઃ ।
ગોપીનમસ્ક્રિયાદેષ્ટા ગોપ્યેકકરવન્દિતઃ ॥ ૯૦॥

ગોપ્યંજલિવિશેષાર્થી ગોપક્રીડાવિલોભિતઃ ।
શાન્તવાસસ્ફુરદ્ગોપીકૃતાંજલિરઘાપહઃ ॥ ૯૧॥

ગોપીકેલિવિલાસાર્થી ગોપીસમ્પૂર્ણકામદઃ ।
ગોપસ્ત્રીઈવસ્ત્રદો ગોપીચિત્તચોરઃ કુતૂહલી ॥ ૯૨॥

વૃન્દાવનપ્રિયો ગોપબન્ધુર્યજ્વાન્નયાચિતા ।
યજ્ઞેશો યજ્ઞભાવજ્ઞો યજ્ઞપત્ન્યભિવાઞ્છિતઃ ॥ ૯૩॥

મુનિપત્નીવિતીર્ણાન્નતૃપ્તો મુનિવધૂપ્રિયઃ ।
દ્વિજપત્ન્યભિભાવજ્ઞો દ્વિજપત્નીવરપ્રદઃ ॥ ૯૪॥

પ્રતિરુદ્ધસતીમોક્ષપ્રદો દ્વિજવિમોહિતા ।
મુનિજ્ઞાનપ્રદો યજ્વસ્તુતો વાસવયાગવિત્ ॥ ૯૫॥

પિતૃપ્રોક્તક્રિયારૂપશક્રયાગનિવારણઃ ।
શક્રાઽમર્ષકરશ્શક્રવૃષ્ટિપ્રશમનોન્મુખઃ ॥ ૯૬॥

ગોવર્ધનધરો ગોપગોવૃન્દત્રાણતત્પરઃ ।
ગોવર્ધનગિરિછત્રચંડદંડભુજાર્ગલઃ ॥ ૯૭॥

સપ્તાહવિધૃતાદ્રીન્દ્રો મેઘવાહનગર્વહા ।
ભુજાગ્રોપરિવિન્યસ્તક્ષ્માધરક્ષ્માભૃદચ્યુતઃ ॥ ૯૮॥

સ્વસ્થાનસ્થાપિતગિરિર્ગોપીદધ્યક્ષતાર્ચિતઃ ।
સુમનસ્સુમનોવૃષ્ટિહૃષ્ટો વાસવવન્દિતઃ ॥ ૯૯॥

કામધેનુપયઃપૂરાભિષિક્તસ્સુરભિસ્તુતઃ ।
ધરાંઘ્રિરોષધીરોમા ધર્મગોપ્તા મનોમયઃ ॥ ૧૦૦॥

જ્ઞાનયજ્ઞપ્રિયશ્શાસ્ત્રનેત્રસ્સર્વાર્થસારથિઃ ।
ઐરાવતકરાનીતવિયદ્ગંગાપ્લુતો વિભુઃ ॥ ૧૦૧॥

બ્રહ્માભિષિક્તો ગોગોપ્તા સર્વલોકશુભંકરઃ ।
સર્વવેદમયો મગ્નનન્દાન્વેષિપિતૃપ્રિયઃ ॥ ૧૦૨॥

વરુણોદીરિતાત્મેક્ષાકૌતુકો વરુણાર્ચિતઃ ।
વરુણાનીતજનકો ગોપજ્ઞાતાત્મવૈભવઃ ॥ ૧૦૩॥

સ્વર્લોકાલોકસંહૃષ્ટગોપવર્ગત્રિવર્ગદઃ ।
બ્રહ્મહૃદ્ગોપિતો ગોપદ્રષ્ટા બ્રહ્મપદપ્રદઃ ॥ ૧૦૪॥

શરચ્ચન્દ્રવિહારોત્કઃ શ્રીપતિર્વશકો ક્ષમઃ ।
ભયાપહો ભર્તૃરુદ્ધગોપિકાધ્યાનગોચરઃ ॥ ૧૦૫॥

ગોપિકાનયનાસ્વાદ્યો ગોપીનર્મોક્તિનિર્વૃતઃ ।
ગોપિકામાનહરણો ગોપિકાશતયૂથપઃ ॥ ૧૦૬॥

વૈજયન્તીસ્રગાકલ્પો ગોપિકામાનવર્ધનઃ ।
ગોપકાન્તાસુનિર્દેષ્ટા કાન્તો મન્મથમન્મથઃ ॥ ૧૦૭॥

સ્વાત્માસ્યદત્તતામ્બૂલઃ ફલિતોત્કૃષ્ટયૌવનઃ ।
વલ્લવીસ્તનસક્તાક્ષો વલ્લવીપ્રેમચાલિતઃ ॥ ૧૦૮॥

ગોપીચેલાંચલાસીનો ગોપીનેત્રાબ્જષટ્પદઃ ।
રાસક્રીડાસમાસક્તો ગોપીમણ્ડલમણ્ડનઃ ॥ ૧૦૯॥

ગોપીહેમમણિશ્રેણિમધ્યેન્દ્રમણિરુજ્જ્વલઃ ।
વિદ્યાધરેન્દુશાપઘ્નશ્શંખચૂડશિરોહરઃ ॥ ૧૧૦॥

શંખચૂડશિરોરત્નસમ્પ્રીણિતબલોઽનઘઃ ।
અરિષ્ટારિષ્ટકૃદ્દુષ્ટકેશિદૈત્યનિષૂદનઃ ॥ ૧૧૧॥

સરસસ્સસ્મિતમુખસ્સુસ્થિરો વિરહાકુલઃ ।
સંકર્ષણાર્પિતપ્રીતિરક્રૂરધ્યાનગોચરઃ ॥ ૧૧૨॥

અક્રૂરસંસ્તુતો ગૂઢો ગુણવૃત્યુપલક્ષિતઃ ।
પ્રમાણગમ્યસ્તન્માત્રાઽવયવી બુદ્ધિતત્પરઃ ॥ ૧૧૩॥

સર્વપ્રમાણપ્રમધીસ્સર્વપ્રત્યયસાધકઃ ।
પુરુષશ્ચ પ્રધાનાત્મા વિપર્યાસવિલોચનઃ ॥ ૧૧૪॥

મધુરાજનસંવીક્ષ્યો રજકપ્રતિઘાતકઃ ।
વિચિત્રામ્બરસંવીતો માલાકારવરપ્રદઃ ॥ ૧૧૫॥

કુબ્જાવક્રત્વનિર્મોક્તા કુબ્જાયૌવનદાયકઃ ।
કુબ્જાંગરાગસુરભિઃ કંસકોદણ્ડખણ્ડનઃ ॥ ૧૧૬॥

ધીરઃ કુવલયાપીડમર્દનઃ કંસભીતિકૃત્ ।
દન્તિદન્તાયુધો રંગત્રાસકો મલ્લયુદ્ધવિત્ ॥ ૧૧૭॥

ચાણૂરહન્તા કંસારિર્દેવકીહર્ષદાયકઃ ।
વસુદેવપદાનમ્રઃ પિતૃબન્ધવિમોચનઃ ॥ ૧૧૮॥

ઉર્વીભયાપહો ભૂપ ઉગ્રસેનાધિપત્યદઃ ।
આજ્ઞાસ્થિતશચીનાથસ્સુધર્માનયનક્ષમઃ ॥ ૧૧૯॥

આદ્યો દ્વિજાતિસત્કર્તા શિષ્ટાચારપ્રદર્શકઃ ।
સાન્દીપનિકૃતાભ્યસ્તવિદ્યાભ્યાસૈકધીસ્સુધીઃ ॥ ૧૨૦॥

ગુર્વભીષ્ટક્રિયાદક્ષઃ પશ્ચિમોદધિપૂજિતઃ ।
હતપંચજનપ્રાપ્તપાંચજન્યો યમાર્ચિતઃ ॥ ૧૨૧॥

ધર્મરાજજયાનીતગુરુપુત્ર ઉરુક્રમઃ ।
ગુરુપુત્રપ્રદશ્શાસ્તા મધુરાજસભાસદઃ ॥ ૧૨૨॥

જામદગ્ન્યસમભ્યર્ચ્યો ગોમન્તગિરિસંચરઃ ।
ગોમન્તદાવશમનો ગરુડાનીતભૂષણઃ ॥ ૧૨૩॥

ચક્રાદ્યાયુધસંશોભી જરાસન્ધમદાપહઃ ।
સૃગાલાવનિપાલઘ્નસ્સૃગાલાત્મજરાજ્યદઃ ॥ ૧૨૪॥

વિધ્વસ્તકાલયવનો મુચુકુન્દવરપ્રદઃ ।
આજ્ઞાપિતમહામ્ભોધિર્દ્વારકાપુરકલ્પનઃ ॥ ૧૨૫॥

દ્વારકાનિલયો રુક્મિમાનહન્તા યદૂદ્વહઃ ।
રુચિરો રુક્મિણીજાનિઃ પ્રદ્યુમ્નજનકઃ પ્રભુઃ ॥ ૧૨૬॥

અપાકૃતત્રિલોકાર્તિરનિરુદ્ધપિતામહઃ ।
અનિરુદ્ધપદાન્વેષી ચક્રી ગરુડવાહનઃ ॥ ૧૨૭॥

બાણાસુરપુરીરોદ્ધા રક્ષાજ્વલનયન્ત્રજિત્ ।
ધૂતપ્રમથસંરમ્ભો જિતમાહેશ્વરજ્વરઃ ॥ ૧૨૮॥

ષટ્ચક્રશક્તિનિર્જેતા ભૂતવેતાલમોહકૃત્ ।
શમ્ભુત્રિશૂલજિચ્છમ્ભુજૃમ્ભણશ્શંમ્ભુસંસ્તુતઃ ॥ ૧૨૯॥

ઇન્દ્રિયાત્મેન્દુહૃદયસ્સર્વયોગેશ્વરેશ્વરઃ ।
હિરણ્યગર્ભહૃદયો મોહાવર્તનિવર્તનઃ ॥ ૧૩૦॥

આત્મજ્ઞાનનિધિર્મેધા કોશસ્તન્માત્રરૂપવાન્ ।
ઇન્દ્રોઽગ્નિવદનઃ કાલનાભસ્સર્વાગમાધ્વગઃ ॥ ૧૩૧॥

તુરીયસર્વધીસાક્ષી દ્વન્દ્વારામાત્મદૂરગઃ ।
અજ્ઞાતપારો વશ્યશ્રીરવ્યાકૃતવિહારવાન્ ॥ ૧૩૨॥

આત્મપ્રદીપો વિજ્ઞાનમાત્રાત્મા શ્રીનિકેતનઃ ।
બાણબાહુવનચ્છેત્તા મહેન્દ્રપ્રીતિવર્ધનઃ ॥ ૧૩૩॥

અનિરુદ્ધનિરોધજ્ઞો જલેશાહૃતગોકુલઃ ।
જલેશવિજયી વીરસ્સત્રાજિદ્રત્નયાચકઃ ॥ ૧૩૪॥

પ્રસેનાન્વેષણોદ્યુક્તો જામ્બવદ્ધૃતરત્નદઃ ।
જિતર્ક્ષરાજતનયાહર્તા જામ્બવતીપ્રિયઃ ॥ ૧૩૫॥

સત્યભામાપ્રિયઃ કામશ્શતધન્વશિરોહરઃ ।
કાલિન્દીપતિરક્રૂરબન્ધુરક્રૂરરત્નદઃ ॥ ૧૩૬॥

કૈકેયીરમણો ભદ્રાભર્તા નાગ્નજિતીધવઃ ।
માદ્રીમનોહરશ્શૈબ્યાપ્રાણબન્ધુરુરુક્રમઃ ॥ ૧૩૭॥

સુશીલાદયિતો મિત્રવિન્દાનેત્રમહોત્સવઃ ।
લક્ષ્મણાવલ્લભો રુદ્ધપ્રાગ્જ્યોતિષમહાપુરઃ ॥ ૧૩૮॥

સુરપાશાવૃતિચ્છેદી મુરારિઃ ક્રૂરયુદ્ધવિત્।
હયગ્રીવશિરોહર્તા સર્વાત્મા સર્વદર્શનઃ ॥ ૧૩૯॥

નરકાસુરવિચ્છેત્તા નરકાત્મજરાજ્યદઃ।
પૃથ્વીસ્તુતઃ પ્રકાશાત્મા હૃદ્યો યજ્ઞફલપ્રદઃ ॥ ૧૪૦॥

ગુણગ્રાહી ગુણદ્રષ્ટા ગૂઢસ્વાત્મા વિભૂતિમાન્ ।
કવિર્જગદુપદ્રષ્ટા પરમાક્ષરવિગ્રહઃ ॥ ૧૪૧॥

પ્રપન્નપાલનો માલી મહદ્ બ્રહ્મવિવર્ધનઃ ।
વાચ્યવાચકશક્ત્યર્થસ્સર્વવ્યાકૃતસિદ્ધિદઃ ॥ ૧૪૨॥

સ્વયંપ્રભુરનિર્વેદ્યસ્સ્વપ્રકાશશ્ચિરન્તનઃ ।
નાદાત્મા મન્ત્રકોટીશો નાનાવાદનિરોધકઃ ॥ ૧૪૩॥

કન્દર્પકોટિલાવણ્યઃ પરાર્થૈકપ્રયોજકઃ ।
અમરીકૃતદેવૌઘઃ કન્યકાબન્ધમોચનઃ ॥ ૧૪૪॥

ષોડશસ્ત્રીસહસ્રેશઃ કાન્તઃ કાન્તામનોભવઃ ।
ક્રીડારત્નાચલાહર્તા વરુણચ્છત્રશોભિતઃ ॥ ૧૪૫॥

શક્રાભિવન્દિતશ્શક્રજનનીકુણ્ડલપ્રદઃ ।
અદિતિપ્રસ્તુતસ્તોત્રો બ્રાહ્મણોદ્ઘુષ્ટચેતનઃ ॥ ૧૪૬॥

પુરાણસ્સંયમી જન્માલિપ્તઃ ષડ્વિંશકોઽર્થદઃ ।
યશસ્યનીતિરાદ્યન્તરહિતસ્સત્કથાપ્રિયઃ ॥ ૧૪૭॥

બ્રહ્મબોધઃ પરાનન્દઃ પારિજાતાપહારકઃ ।
પૌણ્ડ્રકપ્રાણહરણઃ કાશિરાજનિષૂદનઃ ॥ ૧૪૮॥

કૃત્યાગર્વપ્રશમનો વિચક્રવધદીક્ષિતઃ ।
કંસવિધ્વંસનસ્સામ્બજનકો ડિંમ્ભકાર્દનઃ ॥ ૧૪૯॥

મુનિર્ગોપ્તા પિતૃવરપ્રદસ્સવનદીક્ષિતઃ ।
રથી સારથ્યનિર્દેષ્ટા ફાલ્ગુનઃ ફાલ્ગુનિપ્રિયઃ ॥ ૧૫૦॥

સપ્તાબ્ધિસ્તમ્ભનોદ્ભાતો હરિસ્સપ્તાબ્ધિભેદનઃ ।
આત્મપ્રકાશઃ પૂર્ણશ્રીરાદિનારાયણેક્ષિતઃ ॥ ૧૫૧॥

વિપ્રપુત્રપ્રદશ્ચૈવ સર્વમાતૃસુતપ્રદઃ ।
પાર્થવિસ્મયકૃત્પાર્થપ્રણવાર્થપ્રબોધનઃ ॥ ૧૫૨॥

કૈલાસયાત્રાસુમુખો બદર્યાશ્રમભૂષણઃ ।
ઘણ્ટાકર્ણક્રિયામૌઢ્યાત્તોષિતો ભક્તવત્સલઃ ॥ ૧૫૩॥

મુનિવૃન્દાદિભિર્ધ્યેયો ઘણ્ટાકર્ણવરપ્રદઃ ।
તપશ્ચર્યાપરશ્ચીરવાસાઃ પિંગજટાધરઃ ॥ ૧૫૪॥

પ્રત્યક્ષીકૃતભૂતેશશ્શિવસ્તોતા શિવસ્તુતઃ ।
કૃષ્ણાસ્વયંવરાલોકકૌતુકી સર્વસમ્મતઃ ॥ ૧૫૫॥

બલસંરમ્ભશમનો બલદર્શિતપાણ્ડવઃ ।
યતિવેષાર્જુનાભીષ્ટદાયી સર્વાત્મગોચરઃ ॥ ૧૫૬॥

સુભદ્રાફાલ્ગુનોદ્વાહકર્તા પ્રીણિતફાલ્ગુનઃ ।
ખાણ્ડવપ્રીણિતાર્ચિષ્માન્મયદાનવમોચનઃ ॥ ૧૫૭॥

સુલભો રાજસૂયાર્હયુધિષ્ઠિરનિયોજકઃ ।
ભીમાર્દિતજરાસન્ધો માગધાત્મજરાજ્યદઃ ॥ ૧૫૮॥

રાજબન્ધનનિર્મોક્તા રાજસૂયાગ્રપૂજનઃ ।
ચૈદ્યાદ્યસહનો ભીષ્મસ્તુતસ્સાત્વતપૂર્વજઃ ॥ ૧૫૯॥

સર્વાત્માર્થસમાહર્તા મન્દરાચલધારકઃ ।
યજ્ઞાવતારઃ પ્રહ્લાદપ્રતિજ્ઞાપ્રતિપાલકઃ ॥ ૧૬૦॥

બલિયજ્ઞસભાધ્વંસી દૃપ્તક્ષત્રકુલાન્તકઃ ।
દશગ્રીવાન્તકો જેતા રેવતીપ્રેમવલ્લભઃ ॥ ૧૬૧॥

સર્વાવતારાધિષ્ઠાતા વેદબાહ્યવિમોહનઃ ।
કલિદોષનિરાકર્તા દશનામા દૃઢવ્રતઃ ॥ ૧૬૨॥

અમેયાત્મા જગત્સ્વામી વાગ્મી ચૈદ્યશિરોહરઃ ।
દ્રૌપદીરચિતસ્તોત્રઃ કેશવઃ પુરુષોત્તમઃ ॥ ૧૬૩॥

નારાયણો મધુપતિર્માધવો દોષવર્જિતઃ ।
ગોવિન્દઃ પુણ્ડરીકાક્ષો વિષ્ણુશ્ચ મધુસૂદનઃ ॥ ૧૬૪॥

ત્રિવિક્રમસ્ત્રિલોકેશો વામનઃ શ્રીધરઃ પુમાન્ ।
હૃષીકેશો વાસુદેવઃ પદ્મનાભો મહાહ્રદઃ ॥ ૧૬૫॥

દામોદરશ્ચતુર્વ્યૂહઃ પાંચાલીમાનરક્ષણઃ ।
સાલ્વઘ્નસ્સમરશ્લાઘી દન્તવક્ત્રનિબર્હણઃ ॥ ૧૬૬॥

દામોદરપ્રિયસખા પૃથુકાસ્વાદનપ્રિયઃ ॥

ઘૃણી દામોદરઃ શ્રીદો ગોપીપુનરવેક્ષકઃ ॥ ૧૬૭॥

ગોપિકામુક્તિદો યોગી દુર્વાસસ્તૃપ્તિકારકઃ ।
અવિજ્ઞાતવ્રજાકીર્ણપાણ્ડવાલોકનો જયી ॥ ૧૬૮॥

પાર્થસારથ્યનિરતઃ પ્રાજ્ઞઃ પાણ્ડવદૂત્યકૃત્ ।
વિદુરાતિથ્યસન્તુષ્ટઃ કુન્તીસન્તોષદાયકઃ ॥ ૧૬૯॥

સુયોધનતિરસ્કર્તા દુર્યોધનવિકારવિત્ ।
વિદુરાભિષ્ઠુતો નિત્યો વાર્ષ્ણેયો મંગલાત્મકઃ ॥ ૧૭૦॥

પંચવિંશતિતત્વેશશ્ચતુર્વિંશતિદેહભાક્ ।
સર્વાનુગ્રાહકસ્સર્વદાશાર્હસતતાર્ચિતઃ ॥ ૧૭૧॥

અચિન્ત્યો મધુરાલાપસ્સાધુદર્શી દુરાસદઃ ।
મનુષ્યધર્માનુગતઃ કૌરવેન્દ્રક્ષયેક્ષિતા ॥ ૧૭૨॥

ઉપેન્દ્રો દાનવારાતિરુરુગીતો મહાદ્યુતિઃ ।
બ્રહ્મણ્યદેવઃ શ્રુતિમાન્ ગોબ્રાહ્મણહિતાશયઃ ॥ ૧૭૩॥

વરશીલશ્શિવારમ્ભસ્સુવિજ્ઞાનવિમૂર્તિમાન્ ।
સ્વભાવશુદ્ધસ્સન્મિત્રસ્સુશરણ્યસ્સુલક્ષણઃ ॥ ૧૭૪॥

ધૃતરાષ્ટ્રગતોદૃષ્ટિપ્રદઃ કર્ણવિભેદનઃ ।
પ્રતોદધૃગ્વિશ્વરૂપવિસ્મારિતધનંજયઃ ॥ ૧૭૫॥

સામગાનપ્રિયો ધર્મધેનુર્વર્ણોત્તમોઽવ્યયઃ ।
ચતુર્યુગક્રિયાકર્તા વિશ્વરૂપપ્રદર્શકઃ ॥ ૧૭૬॥

બ્રહ્મબોધપરિત્રાતપાર્થો ભીષ્માર્થચક્રભૃત્ ।
અર્જુનાયાસવિધ્વંસી કાલદંષ્ટ્રાવિભૂષણઃ ॥ ૧૭૭॥

સુજાતાનન્તમહિમા સ્વપ્નવ્યાપારિતાર્જુનઃ ।
અકાલસન્ધ્યાઘટનશ્ચક્રાન્તરિતભાસ્કરઃ ॥ ૧૭૮॥

દુષ્ટપ્રમથનઃ પાર્થપ્રતિજ્ઞાપરિપાલકઃ ।
સિન્ધુરાજશિરઃપાતસ્થાનવક્તા વિવેકદૃક્ ॥ ૧૭૯॥

સુભદ્રાશોકહરણો દ્રોણોત્સેકાદિવિસ્મિતઃ ।
પાર્થમન્યુનિરાકર્તા પાણ્ડવોત્સવદાયકઃ ॥ ૧૮૦॥

અંગુષ્ઠાક્રાન્તકૌન્તેયરથશ્શક્તોઽહિશીર્ષજિત્ ।
કાલકોપપ્રશમનો ભીમસેનજયપ્રદઃ ॥ ૧૮૧॥

અશ્વત્થામવધાયાસત્રાતપાણ્ડુસુતઃ કૃતી ।
ઇષીકાસ્ત્રપ્રશમનો દ્રૌણિરક્ષાવિચારણઃ ।૧૮૨॥

પાર્થાપહારિતદ્રૌણિચૂડામણિરભંગુરઃ ।
ધૃતરાષ્ટ્રપરામૃષ્ટભીમપ્રતિકૃતિસ્મયઃ ॥ ૧૮૩॥

ભીષ્મબુદ્ધિપ્રદશ્શાન્તશ્શરચ્ચન્દ્રનિભાનનઃ ।
ગદાગ્રજન્મા પાંચાલીપ્રતિજ્ઞાપરિપાલકઃ ॥ ૧૮૪॥

ગાન્ધારીકોપદૃગ્ગુપ્તધર્મસૂનુરનામયઃ ।
પ્રપન્નાર્તિભયચ્છેત્તા ભીષ્મશલ્યવ્યધાવહઃ ॥ ૧૮૫॥

શાન્તશ્શાન્તનવોદીર્ણસર્વધર્મસમાહિતઃ ।
સ્મારિતબ્રહ્મવિદ્યાર્થપ્રીતપાર્થો મહાસ્ત્રવિત્ ॥ ૧૮૬॥

પ્રસાદપરમોદારો ગાંગેયસુગતિપ્રદઃ ।
વિપક્ષપક્ષક્ષયકૃત્પરીક્ષિત્પ્રાણરક્ષણઃ ॥ ૧૮૭॥

જગદ્ગુરુર્ધર્મસૂનોર્વાજિમેધપ્રવર્તકઃ ।
વિહિતાર્થાપ્તસત્કારો માસકાત્પરિવર્તદઃ ॥ ૧૮૮॥

ઉત્તંકહર્ષદાત્મીયદિવ્યરૂપપ્રદર્શકઃ ।
જનકાવગતસ્વોક્તભારતસ્સર્વભાવનઃ ॥ ૧૮૯॥

અસોઢયાદવોદ્રેકો વિહિતાપ્તાદિપૂજનઃ ॥

સમુદ્રસ્થાપિતાશ્ચર્યમુસલો વૃષ્ણિવાહકઃ ॥ ૧૯૦॥

મુનિશાપાયુધઃ પદ્માસનાદિત્રિદશાર્થિતઃ ।
વૃષ્ટિપ્રત્યવહારોત્કસ્સ્વધામગમનોત્સુકઃ ॥ ૧૯૧॥

પ્રભાસાલોકનોદ્યુક્તો નાનાવિધનિમિત્તકૃત્ ।
સર્વયાદવસંસેવ્યસ્સર્વોત્કૃષ્ટપરિચ્છદઃ ॥ ૧૯૨॥

વેલાકાનનસંચારી વેલાનિલહૃતશ્રમઃ ।
કાલાત્મા યાદવોઽનન્તસ્સ્તુતિસન્તુષ્ટમાનસઃ ॥ ૧૯૩॥

દ્વિજાલોકનસન્તુષ્ટઃ પુણ્યતીર્થમહોત્સવઃ ।
સત્કારાહ્લાદિતાશેષભૂસુરસ્સુરવલ્લભઃ ॥ ૧૯૪॥

પુણ્યતીર્થાપ્લુતઃ પુણ્યઃ પુણ્યદસ્તીર્થપાવનઃ ।
વિપ્રસાત્કૃતગોકોટિશ્શતકોટિસુવર્ણદઃ ॥ ૧૯૫॥

સ્વમાયામોહિતાઽશેષવૃષ્ણિવીરો વિશેષવિત્ ।
જલજાયુધનિર્દેષ્ટા સ્વાત્માવેશિતયાદવઃ ॥ ૧૯૬॥

દેવતાભીષ્ટવરદઃ કૃતકૃત્યઃ પ્રસન્નધીઃ ।
સ્થિરશેષાયુતબલસ્સહસ્રફણિવીક્ષણઃ ॥ ૧૯૭॥

બ્રહ્મવૃક્ષવરચ્છાયાસીનઃ પદ્માસનસ્થિતઃ ।
પ્રત્યગાત્મા સ્વભાવાર્થઃ પ્રણિધાનપરાયણઃ ॥ ૧૯૮॥

વ્યાધેષુવિદ્ધપૂજ્યાંઘ્રિર્નિષાદભયમોચનઃ ।
પુલિન્દસ્તુતિસન્તુષ્ટઃ પુલિન્દસુગતિપ્રદઃ ॥ ૧૯૯॥

દારુકાર્પિતપાર્થાદિકરણીયોક્તિરીશિતા ।
દિવ્યદુન્દુભિસંયુક્તઃ પુષ્પવૃષ્ટિપ્રપૂજિતઃ ॥ ૨૦૦॥

પુરાણઃ પરમેશાનઃ પૂર્ણભૂમા પરિષ્ટુતઃ ।
પતિરાદ્યઃ પરં બ્રહ્મ પરમાત્મા પરાત્પરઃ ॥ ૨૦૧॥

શ્રીપરમાત્મા પરાત્પરઃ ઓં નમઃ ઇતિ-

ફલશ્રુતિઃ
ઇદં સહસ્રં કૃષ્ણસ્ય નામ્નાં સર્વાર્થદાયકમ્ ।
અનન્તરૂપી ભગવાન્ વ્યાખ્યાતાદૌ સ્વયમ્ભુવે ॥ ૨૦૨॥

તેન પ્રોક્તં વસિષ્ઠાય તતો લબ્ધ્વા પરાશરઃ ।
વ્યાસાય તેન સમ્પ્રોક્તં શુકો વ્યાસાદવાપ્તવાન્ ॥ ૨૦૩॥

તચ્છિષ્યૈર્બહુભિર્ભૂમૌ ખ્યાપિતં દ્વાપરે યુગે ।
કૃષ્ણાજ્ઞયા હરિહરઃ કલૌ પ્રખ્યાપયદ્વિભુઃ ॥ ૨૦૪॥

ઇદં પઠતિ ભક્ત્યા યઃ શૃણોતિ ચ સમાહિતઃ ।
સ્વસિદ્ધ્યૈ પ્રાર્થયન્ત્યેનં તીર્થક્ષેત્રાદિદેવતાઃ ॥ ૨૦૫॥

પ્રાયશ્ચિત્તાન્યશેષાણિ નાલં યાનિ વ્યપોહિતુમ્ ।
તાનિ પાપાનિ નશ્યન્તિ સકૃદસ્ય પ્રશંસનાત્ ॥ ૨૦૬॥

ઋણત્રયવિમુક્તસ્ય શ્રૌતસ્માર્તાનુવર્તિનઃ ।
ઋષેસ્ત્રિમૂર્તિરૂપસ્ય ફલં વિન્દેદિદં પઠન્ ॥ ૨૦૭॥

ઇદં નામસહસ્રં યઃ પઠત્યેતચ્છૃણોતિ ચ ।
શિવલિંગસહસ્રસ્ય સ પ્રતિષ્ઠાફલં લભેત્ ॥ ૨૦૮॥

ઇદં કિરીટી સંજપ્ય જયી પાશુપતાસ્ત્રભાક્ ।
કૃષ્ણસ્ય પ્રાણભૂતસ્સન્ કૃષ્ણં સારથિમાપ્તવાન્ ॥ ૨૦૯॥

દ્રૌપદ્યા દમયન્ત્યા ચ સાવિત્ર્યા ચ સુશીલયા ।
દુરિતાનિ જિતાન્યેતજ્જપાદાપ્તં ચ વાઞ્છિતમ્ ॥ ૨૧૦॥

કિમિદં બહુના શંસન્માનવો મોદનિર્ભરઃ ।
બ્રહ્માનન્દમવાપ્યાન્તે કૃષ્ણસાયૂજ્યમાપ્નુયાત્ ॥ ૨૧૧॥

॥ ઇતિ કૃષ્ણસહસ્રનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

શ્રીવિષ્ણુધર્મોત્તરતઃ

Also Read 1000 Names of Shrikrishna:

1000 Names of Sri Krishna | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Krishna | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top