Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Mallari | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Shri Mallari Sahasranamastotram Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીમલ્લારિસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥
શ્રીગણેશાય નમઃ ।
શ્રીસરસ્વત્યૈ નમઃ ।
સ્થિતં કૈલાસનિલયે પ્રાણેશં લોકશઙ્કરમ્ ।
ઉવાચ શઙ્કરં ગૌરી જગદ્ધિતચિકીર્ષયા ॥ ૧ ॥

પાર્વત્યુવાચ ।
દેવદેવ મહાદેવ ભક્તાનન્દવિવર્ધન ।
પૃચ્છામિ ત્વામહં ચૈકં દુઃખદારિદ્ર્યનાશનમ્ ॥ ૨ ॥

કથયસ્વ પ્રસાદેન સર્વજ્ઞોસિ જગત્પ્રભો ।
સ્તોત્રં દાનં તપો વાપિ સદ્યઃ કામફલપ્રદમ્ ॥ ૩ ॥

ઈશ્વર ઉવાચ ।
માર્તણ્ડો ભૈરવો દેવો મલ્લારિરહમેવ હિ ।
તસ્ય નામસહસ્રં તે વદામિ શૃણુ ભક્તિતઃ ॥ ૪ ॥

સર્વલોકાર્તિશમનં સર્વસમ્પત્પ્રદાયકમ્ ।
પુત્રપૌત્રાદિ ફલદં અપવર્ગપ્રદં શિવમ્ ॥ ૫ ॥

ઈશ્વરોસ્ય ઋષિઃ પ્રોક્તઃ છન્દોઽનુષ્ટુપ્ પ્રકીર્તિતઃ ।
મલ્લારિર્મ્હાલસાયુક્તો દેવસ્ત્રત્ર સમીરિતઃ ॥ ૬ ॥

સર્વપાપક્ષયદ્વારા મલ્લારિપ્રીતયે તથા ।
સમસ્તપુરુષાર્થસ્ય સિદ્ધયે વિનિયોજિતઃ ॥ ૭ ॥

મલ્લારિર્મ્હાલસાનાથો મેઘનાથો મહીપતિઃ ।
મૈરાલઃ ખડ્ગરાજશ્ચેત્યમીભિર્નામમન્ત્રકૈઃ ॥ ૮ ॥

એતૈર્નમોન્તૈરોમાદ્યૈ કરયોશ્ચ હૃદાદિષુ ।
ન્યાસષટ્કં પુરા કૃત્વા નામાવલિં પઠેત ॥ ૯ ॥

અસ્ય શ્રીમલ્લારિસહસ્રનામસ્તોત્રમન્ત્રસ્ય ઈશ્વર ઋષિઃ ।
મ્હાલસાયુક્ત મલ્લારિર્દેવતા । અનુષ્ટુપ્છન્દઃ ।
સર્વપાપક્ષયદ્વારા શ્રીમલ્લારિપ્રીતયે
સકલપુરુષાર્થસિદ્ધ્યર્થે જપે વિનિયોગઃ ।
ૐ હ્રં હ્રાંમ્રિયમાણાનન્દમહાલક્ષ્મણેનમ ઇતિ ।
અથન્યાસઃ ।
મલ્લારયે નમઃ અઙ્ગુષ્ઠાભ્યાં નમઃ ।
મ્હાલસાનાથાય નમઃ તર્જનીભ્યાં નમઃ ।
મેઘનાથાય નમઃ મધ્યમાભ્યાં નમઃ ।
મહીપતયે નમઃ અનામિકાભ્યાં નમઃ ।
મૈરાલાયનમઃ કનિષ્ઠિકાભ્યાં નમઃ ।
ખડ્ગરાજાય નમઃ કરતલકરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ ।
ૐ મલ્હારયે નમઃ હૃદયાય નમઃ ।
ૐ મ્હાલસાનાથાય નમઃ શિરસે સ્વાહા ।
ૐ મેઘનાથાય નમઃ શિખાયૈ વષટ્ ।
ૐ મહીપતયે નમઃ કવવાય હું ।
ૐ મૈરાલાય નમઃ નેત્રત્રયાય વૌષટ્ ।
ૐ ખડ્ગરાજાય નમઃ અસ્ત્રાય ફટ્ ।
અથ ધ્યાનમ્ ।
ધ્યાયેન્મલ્લારિદેવં કનકગિરીનિભં મ્હાલસાભૂષિતાઙ્કં
શ્વેતાશ્વં ખડ્ગહસ્તં વિબુધબુધગણૈઃ સેવ્યમાનં કૃતાર્થૈઃ ।
યુક્તાઘ્રિં દૈત્યમૂર્ઘ્નીડમરુવિલસિતં નૈશચૂર્ણાભિરામં
નિત્યં ભક્તેષુતુષ્ટં શ્વગણપરિવૃતં વીરમોઙ્કારગમ્યમ્ ॥ ૧ ॥

મૂલમન્ત્રઃ ।
ૐ હ્રીં ક્રૂં ત્ક્રૂં સ્ત્રૂં હ્રૂં હ્રાં મ્રિયમાણાનન્દમહાલક્ષ્મણે નમઃ ।
ઇતિ અલોભઃ ઉચ્ચાર્ય ।
અથનામાવલીજપઃ ।
ૐ પ્રણવો બ્રહ્મ ઉદ્ગીથ ૐકારાર્થો મહેશ્વરઃ ।
મણિમલ્લમહાદૈત્યસંહર્તા ભુવનેશ્વરઃ ॥ ૧ ॥

દેવાધિદેવ ૐકારઃ સન્તપ્તામરતાપહા ।
ગણકોટિયુતઃ કાન્તો ભક્તર્ચિતામણિઃ પ્રભુ ॥ ૨ ॥

પ્રીતાત્મા પ્રથિતઃ પ્રાણ ઊર્જિતઃ સત્યસેવકઃ ।
માર્તણ્ડભૈરવો દેવો ગઙ્ગાહ્માલસિકાપ્રિયઃ ॥ ૩ ॥

ગુણગ્રામાન્વિતઃ શ્રીમાન્ જયવાન્ પ્રમથાગ્રણીઃ ।
દીનાનાથપ્રતીકાશઃ સ્વયમ્ભૂરજરામરઃ ॥ ૪ ॥

અખણ્ડિતપ્રીતમના મલ્લહા સત્યસઙ્ગરઃ ।
આનન્દરૂપપરમપરમાશ્ચર્યકૃદ્ગુરુઃ ॥ ૫ ॥

અજિતોવિશ્વસઞ્જેતા સમરાઙ્ગણદુર્જયઃ ।
ખણ્ડિતાખિલાવિઘ્નૌઘઃ પરમાર્થપ્રતાપવાન્ ॥ ૬ ॥

અમોઘવિદ્યઃ સર્વજ્ઞઃ શરણ્યઃ સર્વદૈવતમ્ ।
અનઙ્ગવિજયી જ્યાયાન્ જનત્રાતા ભયાપહા ॥ ૭ ॥

મહાહિવલયો ધાતા ચન્દ્રમાર્તણ્ડ્કુણ્ડલઃ ।
હરો ડમરુડાઙ્કારી ત્રિશૂલી ખડ્ગપાત્રવાન્ ॥ ૮ ॥

મણિયુદ્ધમહા હૃષ્ટોમુણ્ડમાલાવિરાજિતઃ ।
ખણ્ડેન્દુશેખરસ્ત્ર્યક્ષો મહામુકુટમણ્ડિતઃ ॥ ૯ ॥

વસન્તકેલિદુર્ધર્ષઃ શિખિપિચ્છશિખામણિઃ ।
ગઙ્ગામ્હાલસિકાઙ્કશ્ચ ગઙ્ગામ્હાલસિકાપતિઃ ॥ ૧૦ ॥

તુરઙ્ગમસમારૂઢો લિઙ્ગદ્વયકૃતાકૃતિઃ ।
ઋષિદેવગણાકીર્ણઃ પિશાચબલિપાલકઃ ॥ ૧૧ ॥

સૂર્યકોટિપ્રતીકાશશ્ચન્દ્રકોટિસમપ્રભઃ ।
અષ્ટસિદ્ધિસમાયુક્તઃ સુરશ્રેષ્ઠઃ સુખાર્ણવઃ ॥ ૧૨ ॥

મહાબલોદુરારાધ્યોદક્ષસિદ્ધિપ્રદાયકઃ ।
વરદોવીતરાગશ્ચકલિપ્રમથનઃ સ્વરાટ્ ॥ ૧૩ ॥

દુષ્ટહાદાનવારાતિરુત્કૃષ્ટફલદાયકઃ ।
ભવઃ કૃપાલુર્વિશ્વાત્માધર્મપુત્રર્ષિભીતિહા ॥ ૧૪ ॥

રુદ્રો વિવિજ્ઞઃ શ્રીકણ્ઠઃ પઞ્ચવક્ત્રઃ સુધૈકભૂઃ ।
પ્રજાપાલો વિશેષજ્ઞશ્ચતુર્વક્ત્રઃ પ્રજાપતિઃ ॥ ૧૫ ॥

ખડ્ગરાજઃ કૃપાસિન્ધુર્મલ્લસૈન્યવિનાશનઃ ।
અદ્વૈતઃ પાવનઃ પાતા પરાર્થૈકપ્રયોજનમ્ ॥ ૧૬ ॥

જ્ઞાનસાધ્યોમલ્લહરઃ પાર્શ્વસ્થમણિકાસુરઃ ।
અષ્ટધા ભજનપ્રીતો ભર્ગોમૃન્મયચેતનઃ ॥ ૧૭ ॥

મહીમયમહામૂર્તિર્મહીમલયસત્તનુઃ ।
ઉલ્લોલખડ્ગો મણિહા મણિદૈત્યકૃતસ્તુતિઃ ॥ ૧૮ ॥

સપ્તકોટિગણાધીશો મેઘનાથો મહીપતિઃ ।
મહીતનુઃ ખડ્ગરાજો મલ્લસ્તોત્રવરપ્રદઃ ॥ ૧૯ ॥

પ્રતાપી દુર્જયઃ સેવ્યઃ કલાવાન્વિશ્વરઞ્જકઃ ।
સ્વર્ણવર્ણોદ્ભુતાકારઃ કાર્તિકેયો મનોજવઃ ॥ ૨૦ ॥

દેવકૃત્યકરઃપૂર્ણોમણિસ્તોત્રવરપ્રદઃ ।
ઇન્દ્રઃ સુરાર્ચિતો રાજા શઙ્કરોભૂતનાયકઃ ॥ ૨૧ ॥

શીતઃ શાશ્વત ઈશાનઃ પવિત્રઃ પુણ્યપૂરુષઃ ।
અગ્નિપુષ્ટિપ્રદઃ પૂજ્યો દીપ્યમાનસુધાકરઃ ॥ ૨૨ ॥

ભાવી સુમઙ્ગલઃ શ્રેયાન્પુણ્યમૂર્તિર્યમો મનુઃ ।
જગત્ક્ષતિહરો હારશરણાગતભીતિહા ॥ ૨૩ ॥

મલ્લદ્વેષ્ટા મણિદેષ્ટા ખણ્ડરાડ્ મ્હાલસાપતિઃ ।
આધિહા વ્યાધિહા વ્યાલી વાયુઃ પ્રેમપુરપ્રિયઃ ॥ ૨૪ ॥

સદાતુષ્ટો નિધીશાગ્ર્યઃ સુધનશ્ચિન્તિતપ્રદઃ ।
ઈશાનઃ સુજયો જય્યોભજત્કામપ્રદઃ પરઃ ॥ ૨૫ ॥

અનર્ઘ્યઃ શમ્ભુરાર્તિઘ્નો મૈરાલઃ સુરપાલકઃ ।
ગઙ્ગાપ્રિયો જગત્ત્રાતા ખડ્ગરાણ્ણયકોવિદઃ ॥ ૨૬ ॥

અગણ્યોવરદો વેધા જગન્નાથઃ સુરાગ્રણીઃ ।
ગઙ્ગાધરોઽદ્ભુતાકારઃ કામહા કામદોમૃતમ્ ॥ ૨૭ ॥

ત્રિનેત્રઃ કામદમનો મણિમલ્લદયાર્દ્રહૃત્ ।
મલ્લદુર્મતિનાશાઙ્ઘ્રિર્મલ્લાસુરકૃત સ્તુતિઃ ॥ ૨૮ ॥

ત્રિપુરારિર્ગણાધ્યક્ષો વિનીતોમુનિવર્ણિતઃ ।
ઉદ્વેગહા હરિર્ભીમો દેવરાજો બુધોઽપરઃ ॥ ૨૯ ॥

સુશીલઃ સત્ત્વસમ્પન્નઃ સુધીરોઽધિકભૂતિમાન્ ।
અન્ધકારિર્મહાદેવઃ સાધુપાલો યશસ્કરઃ ॥ ૩૦ ॥

સિંહાસનસ્થઃ સ્વાનન્દો ધર્મિષ્ઠો રુદ્ર આત્મભૂઃ ।
યોગીશ્વરો વિશ્વભર્તા નિયન્તા સચ્ચરિત્રકૃત્ ॥ ૩૧ ॥

અનન્તકોશઃ સદ્વેષઃ સુદેશઃ સર્વતો જયી ।
ભૂરિભાગ્યો જ્ઞાનદીપો મણિપ્રોતાસનો ધ્રુવઃ ॥ ૩૨ ॥

અખણ્ડિત શ્રીઃ પ્રીતાત્મા મહામહાત્મ્યભૂષિતઃ ।
નિરન્તરસુખીજેતા સ્વર્ગદઃ સ્વર્ગભૂષણઃ ॥ ૩૩ ॥

અક્ષયઃ સુગ્રહઃ કામઃ સર્વવિદ્યાવિશારદઃ ।
ભક્ત્યષ્ટકપ્રિયોજ્યાયાનનન્તોઽનન્તસૌખ્યદઃ ॥ ૩૪ ॥

અપારો રક્ષિતા નાદિર્નિત્યાત્માક્ષયવર્જિતઃ ।
મહાદોષહરો ગૌરો બ્રહ્માણ્ડપ્રતિપાદકઃ ॥ ૩૫ ॥

મ્હાલસેશો મહાકીર્તિઃ કર્મપાશહરો ભવઃ ।
નીલકણ્ઠો મૃડો દક્ષો મૃત્યુઞ્જય ઉદારધીઃ ॥ ૩૬ ॥

કપર્દી કાશિકાવાસઃ કૈલાસનિલયોઽમહાન્ ।
કૃત્તિવાસાઃ શૂલધરો ગિરિજેશો જટાધરઃ ॥ ૩૭ ॥

વીરભદ્રો જગદ્વન્દ્યઃ શરણાગતવત્સલઃ ।
આજાનુબાહુર્વિશ્વેશઃ સમસ્તભયભઞ્જકઃ ॥ ૩૮ ॥

સ્થાણુઃ કૃતાર્થઃ કલ્પેશઃ સ્તવનીયમહોદયઃ ।
સ્મૃતમાત્રાખિલાભિજ્ઞો વન્દનીયો મનોરમઃ ॥ ૩૯ ॥

અકાલમૃત્યુહરણો ભવપાપહરો મૃદુઃ ।
ત્રિનેત્રો મુનિહૃદ્વાસઃ પ્રણતાખિલદુઃખહા ॥ ૪૦ ॥

ઉદારચરિતો ધ્યેયઃ કાલપાશવિમોચકઃ ।
નગ્નઃ પિશાચવેષશ્ચ સર્વભૂતનિવાસકૃત્ ॥ ૪૧ ॥

મન્દરાદ્રિકૃતાવાસાઃ કલિપ્રમથનો વિરાટ્ ।
પિનાકી માનસોત્સાહી સુમુખો મખરક્ષિતઃ ॥ ૪૨ ॥ var સુખરક્ષિતઃ

દેવમુખ્યઃશમ્ભુરાદ્યઃ ખલહા ખ્યાતિમાન્ કવિઃ ।
કર્પૂરગૌરઃ કૃતધીઃ કાર્યકર્તા કૃતાધ્વરઃ ॥ ૪૩ ॥

તુષ્ટિપ્રદસ્તમોહન્તા નાદલુબ્ધઃ સ્વયં વિભુઃ । var પુષ્ટિપ્રદ
સિંહનાથો યોગનાથો મન્ત્રોદ્ધારો ગુહપ્રિયઃ ॥ ૪૪ ॥

ભ્રમહા ભગવાન્ભવ્યઃ શસ્ત્રધૃક્ ક્ષાલિતાશુભઃ ।
અશ્વારૂઢો વૃષસ્કન્ધો ધૃતિમાન્ વૃષભધ્વજઃ ॥ ૪૫ ॥

અવધૂતસદાચારઃ સદાતુષ્ટઃ સદામુનિઃ ।
વદાન્યો મ્હાલસાનાથઃ ખણ્ડેશઃ શમવાન્પતિઃ ॥ ૪૬ ॥

અલેખનીયઃ સંસારી સરસ્વત્યભિપૂજિતઃ ।
સર્વશાસ્ત્રાર્થનિપુણઃ સર્વમાયાન્વિતો રથી ॥ ૪૭ ॥

હરિચન્દનલિપ્તાઙ્ગઃ કસ્તૂરીશોભિતસ્તનુઃ ।
કુઙ્કુમાગરુલિપ્તાઙ્ગઃ સિન્દૂરાઙ્કિતસત્તનુઃ ॥ ૪૮ ॥

અમોઘવરદઃ શેષઃ શિવનામા જગદ્ધિતઃ ।
ભસ્માઙ્ગરાગઃ સુકૃતી સર્પરાજોત્તરીયવાન્ ॥ ૪૯ ॥

બીજાક્ષરંમન્ત્રરાજો મૃત્યુદૃષ્ટિનિવારણઃ ।
પ્રિયંવદો મહારાવો યુવા વૃઉદ્ધોઽતિબાલકઃ ॥ ૫૦ ॥

નરનાથો મહાપ્રાજ્ઞો જયવાન્સુરપુઙ્ગવઃ ।
ધનરાટ્ક્ષોભહૃદ્દક્ષઃ સુસૈન્યો હેમમાલકઃ ॥ ૫૧ ॥

આત્મારામો વૃષ્ટિકર્તા નરો નારાયણઃપ્રિયઃ ।
રણસ્થો જયસન્નાદો વ્યોમસ્થો મેઘવાન્પ્રભુઃ ॥ ૫૨ ॥

સુશ્રાવ્યશબ્દઃ સત્સેવ્યસ્તીર્થવાસી સુપુણ્યદઃ ।
ભૈરવો ગગનાકારઃ સારમેયસમાકુલઃ ॥ ૫૩ ॥

માયાર્ણવમહાધૈર્યો દશહસ્તોદ્ભુતઙ્કરઃ ॥ ૫૪ ॥

ગુર્વર્થદઃ સતાં નાથો દશવક્ત્રવરપ્રદઃ ।
સત્ક્ષેત્રવાસઃ સદ્વસ્ત્રોભૂરિદો ભયભઞ્જનઃ ॥ ૫૫ ॥

કલ્પનીહરિતો કલ્પઃ સજ્જીકૃતધનુર્ધરઃ ।
ક્ષીરાર્ણવમહાક્રીડઃ સદાસાગરસદ્ગતિઃ ॥ ૫૬ ॥

સદાલોકઃ સદાવાસઃ સદાપાતાલવાસકૃત્ ।
પ્રલયાગ્નિ જટોત્યુગ્રઃ શિવસ્ત્રિભુવનેશ્વરઃ ॥ ૫૭ ॥

ઉદયાચલસર્દ્વીપઃ પુણ્યશ્લોકશિખામણિઃ ।
મહોત્સવઃ સુગાન્ધર્વઃ સમાલોક્યઃ સુશાન્તધીઃ ॥ ૫૮ ॥

મેરુવાસઃ સુગન્ધાઢ્યઃ શીઘ્રલાભપ્રદોઽવ્યયઃ ।
અનિવાર્યઃ સુધૈર્યાર્થી સદાર્થિતફલપ્રદઃ ॥ ૫૯ ॥

ગુણસિન્ધુઃ સિંહનાદો મેઘગર્જિતશબ્દવાન્ ।
ભાણ્ડારસુન્દરતનુર્હરિદ્રાચૂર્ણ મણ્ડિતઃ ॥ ૬૦ ॥

ગદાધરકૃતપ્રૈષો રજનીચૂર્ણરઞ્જિતઃ ।
ઘૃતમારી સમુત્થાનં કૃતપ્રેમપુરસ્થિતિઃ ॥ ૬૧ ॥

બહુરત્નાઙ્કિતો ભક્તઃ કોટિલાભપ્રદોઽનઘઃ ।
મલ્લસ્તોત્રપ્રહૃષ્ટાત્મા સદાદ્વીપપુરપ્રભુઃ ॥ ૬૨ ॥

મણિકાસુરવિદ્વેષ્ટા નાનાસ્થાનાવતારકૃત્ ।
મલ્લમસ્તકદત્તાંઘ્રિર્મલ્લનામાદિનામવાન્ ॥ ૬૩ ॥

સતુરઙ્ગમણિપ્રૌઢરૂપસન્નિધિભૂષિતઃ ।
ધર્મવાન્ હર્ષવાન્વાગ્મી ક્રોધવાન્મદરૂપવાન્ ॥ ૬૪ ॥

દમ્ભરૂપી વીર્યરૂપી ધર્મરૂપી સદાશિવઃ ।
અહઙ્કારી સત્ત્વરૂપી શૌર્યરૂપી રણોત્કટઃ ॥ ૬૫ ॥

આત્મરૂપી જ્ઞાનરૂપી સકલાગમકૃચ્છિવઃ ।
વિદ્યારૂપી શક્તિરૂપી કરુણામૂર્તિરાત્મધીઃ ॥ ૬૬ ॥

મલ્લજન્યપરિતોષો મણિદૈત્યપ્રિયઙ્કરઃ ।
મણિકાસુરમૂર્દ્ધાંઘ્રિર્મણિદૈત્યસ્તુતિપ્રિયઃ ॥ ૬૭ ॥

મલ્લસ્તુતિમહાહર્ષો મલ્લાખ્યાપૂર્વનામભાક્ ।
ધૃતમારી ભવક્રોધો મણિમલ્લહિતેરતઃ ॥ ૬૮ ॥

કપાલમાલિતોરસ્કો મણિદૈત્યવરપ્રદઃ ।
કપાલમાલી પ્રત્યક્ષો માણિદૈત્યશિરોઙ્ઘ્રિદઃ ॥ ૬૯ ॥

ધૃતમારી ભવક્ત્રેભો મણિદૈત્યહિતેરતઃ ।
મણિસ્તોત્રપ્રહૃષ્ટાત્મા મલ્લાસુરગતિપ્રદઃ ॥ ૭૦ ॥

મણિચૂલાદ્રિનિલયો મૈરાલપ્રકરસ્ત્રિગઃ ।
મલ્લદેહશિરઃ પાદતલ એકાદશાકૃતિઃ ॥ ૭૧ ॥

મણિમલ્લમહાગર્વહરસ્ત્ર્યક્ષર ઈશ્વરઃ ।
ગઙ્ગામ્હાલસિકાદેવો મલ્લદેહ શિરોન્તકઃ ॥ ૭૨ ॥

મણિમલ્લવધોદ્રિક્તો ધર્મપુત્રપ્રિયઙ્કરઃ ।
મણિકાસુરસંહર્તા વિષ્ણુદૈત્યનિયોજકઃ ॥ ૭૩ ॥

અક્ષરોમાતૃકારૂપઃ પિશાચગુણમણ્ડિતઃ ।
ચામુણ્ડાનવકોટીશઃ પ્રધાનં માતૃકાપતિઃ ॥ ૭૪ ॥

ત્રિમૂર્તિર્માતૃકાચાર્યઃ સાઙ્ખ્યયોગાષ્ટભૈરવઃ ।
મણિમલ્લસમુદ્ભૂતવિશ્વપીડાનિવારણઃ ॥ ૭૫ ॥

હુંફડ્વૌષટ્વષટ્કારો યોગિનીચક્રપાલકઃ ।
ત્રયીમૂર્તિઃ સુરારામસ્ત્રિગુણો માતૃકામયઃ ॥ ૭૬ ॥

ચિન્માત્રો નિર્ગુણો વિષ્ણુર્વૈષ્ણવાર્ચ્યો ગુણાન્વિતઃ ।
ખડ્ગોદ્યતતનુઃ સોહંહંસરૂપશ્ચતુર્મુખઃ ॥ ૭૭ ॥ આપ્તાયત્તતનુ

પદ્મોદ્ભવો માતૃકાર્થો યોગિનીચક્રપાલકઃ ।
જન્મમૃત્યુજરાહીનો યોગિનીચક્રનામકઃ ॥ ૭૮ ॥

આદિત્યઆગમાચાર્યો યોગિનીચક્રવલ્લભઃ ।
સર્ગસ્થિત્યન્તકૃચ્છ્રીદએકાદશશરીરવાન્ ॥ ૭૯ ॥

આહારવાન્ હરિર્ધાતા શિવલિઙ્ગાર્ચનપ્રિયઃ ।
પ્રાંશુઃ પાશુપતાર્ચ્યાંઘ્રિર્હુતભુગ્યજ્ઞપૂરુષઃ ॥ ૮૦ ॥

બ્રહ્મણ્યદેવો ગીતજ્ઞો યોગમાયાપ્રવર્તકઃ ।
આપદુદ્ધારણો ઢુણ્ડી ગઙ્ગામૌલિ પુરાણકૃત્ ॥ ૮૧ ॥

વ્યાપી વિરોધહરણો ભારહારી નરોત્તમઃ ।
બ્રહ્માદિવર્ણિતો હાસઃ સુરસઙ્ઘમનોહરઃ ॥ ૮૨ ॥

વિશામ્પતિર્દિશાન્નાથો વાયુવેગો ગવામ્પતિઃ ।
અરૂપી પૃથિવીરૂપસ્તેજોરૂપોઽનિલો નરઃ ॥ ૮૩ ॥

આકાશરૂપી નાદજ્ઞો રાગજ્ઞઃ સર્વગઃ ખગઃ ।
અગાધો ધર્મશાસ્ત્રજ્ઞ એકરાટ્ નિર્મલોવિભુઃ ॥ ૮૪ ॥

ધૂતપાપો ગીર્ણવિષો જગદ્યોનિર્નિધાનવાન્ ।
જગત્પિતા જગદ્બન્ધુર્જગદ્ધાતા જનાશ્રયઃ ॥ ૮૫ ॥

અગાધો બોધવાન્બોદ્ધા કામધેનુર્હતાસુરઃ ।
અણુર્મહાન્કૃશસ્થૂલો વશી વિદ્વાન્ધૃતાધ્વરઃ ॥ ૮૬ ॥

અબોધબોધકૃદ્વિત્તદયાકૃજ્જીવસંજ્ઞિતઃ ।
આદિતેયો ભક્તિપરો ભક્તાધીનોઽદ્વયાદ્વયઃ ॥ ૮૭ ॥

ભક્તાપરાધશમનો દ્વયાદ્વયવિવર્જિતઃ ।
સસ્યં વિરાટઃ શરણં શરણ્યં ગણરાડ્ગણઃ ॥ ૮૮ ॥

મન્ત્રયન્ત્રપ્રભાવજ્ઞો મન્ત્રયન્ત્રસ્વરૂપવાન્ ।
ઇતિ દોષહરઃ શ્રેયાન્ ભક્તચિન્તામણિઃ શુભઃ ॥ ૮૯ ॥

ઉઝ્ઝિતામઙ્ગલો ધર્મ્યો મઙ્ગલાયતનં કવિઃ ।
અનર્થજ્ઞોર્થદઃ શ્રેષ્ઠઃ શ્રૌતધર્મપ્રવર્તકઃ ॥ ૯૦ ॥

મન્ત્રબીજં મન્ત્રરાજો બીજમન્ત્રશરીરવાન્ ।
શબ્દજાલવિવેકજ્ઞઃ શરસન્ધાનકૃત્કૃતી ॥ ૯૧ ॥

કાલકાલઃ ક્રિયાતીતસ્તર્કાતીતઃ સુતર્કકૃત્ ।
સમસ્તતત્ત્વવિત્તત્ત્વં કાલજ્ઞઃ કલિતાસુરઃ ॥ ૯૨ ॥

અધીરધૈર્યકૃત્કાલો વીણાનાદમનોરથઃ ।
હિરણ્યરેતા આદિત્યસ્તુરાષાદ્શારદાગુરુઃ ॥ ૯૩ ॥

પૂર્વઃ કાલકલાતીતઃ પ્રપઞ્ચકલનાપરઃ ।
પ્રપઞ્ચકલનાગ્રસ્ત સત્યસન્ધઃ શિવાપતિઃ ॥ ૯૪ ॥

મન્ત્રયન્ત્રાધિપોમન્ત્રો મન્ત્રી મન્ત્રાર્થવિગ્રહઃ ।
નારાયણો વિધિઃ શાસ્તા સર્વાલક્ષણનાશનઃ ॥ ૯૫ ॥

પ્રધાનં પ્રકૃતિઃ સૂક્ષ્મોલઘુર્વિકટવિગ્રહઃ ।
કઠિનઃ કરુણાનમ્રઃ કરુણામિતવિગ્રહઃ ॥ ૯૬ ॥

આકારવાન્નિરાકારઃ કારાબન્ધવિમોચનઃ ।
દીનનાથઃ સુરક્ષાકૃત્સુનિર્ણીતવિધિઙ્કરઃ ॥ ૯૭ ॥

મહાભાગ્યોદધિર્વૈદ્યઃ કરુણોપાત્તવિગ્રહઃ ।
નગવાસી ગણાધારો ભક્તસામ્રાજ્યદાયકઃ ॥ ૯૮ ॥

સાર્વભૌમો નિરાધારઃ સદસદ્વ્યક્તિકારણમ્ ।
વેદવિદ્વેદકૃદ્વૈદ્યઃ સવિતા ચતુરાનનઃ ॥ ૯૯ ॥

હિરણ્યગર્ભસ્ત્રિતનુર્વિશ્વસાક્ષીવિભાવસુઃ ।
સકલોપનિષદ્ગમ્યઃ સકલોપનિષદ્ગતિઃ ॥ ૧૦૦ ॥

વિશ્વપાદ્વિશ્વતશ્ચક્ષુર્વિશ્વતો બાહુરચ્યુતઃ ।
વિશ્વતોમુખ આધારસ્ત્રિપાદ્દિક્પતિરવ્યયઃ ॥ ૧૦૧ ॥

વ્યાસો વ્યાસગુરુઃ સિદ્ધિઃ સિદ્ધિદ સિદ્ધિનાયકઃ ।
જગદાત્મા જગત્પ્રાણો જગન્મિત્રો જગત્પ્રિયઃ ॥ ૧૦૨ ॥

દેવભૂર્વેદભૂર્વિશ્વં સર્ગસ્થિત્યન્તખેલકૃત્ ।
સિદ્ધચારણગન્ધર્વયક્ષવિદ્યાધરાર્ચિતઃ ॥ ૧૦૩ ॥

નીલકણ્ઠો હલધરો ગદાપાણિર્નિરઙ્કુશઃ ।
સહસ્રાક્ષો નગોદ્ધારઃ સુરાનીક જયાવહઃ ॥ ૧૦૪ ॥

ચતુર્વર્ગઃ કૃષ્ણવર્ત્મા કાલનૂપુરતોડરઃ ।
ઊર્ધ્વરેતા વાક્પતીશો નારદાદિમુનિસ્તુતઃ ॥ ૧૦૫ ॥

ચિદાનન્દચતુર્યજ્ઞસ્તપસ્વી કરુણાર્ણવઃ । ચિદાનન્દત્તનુ
પઞ્ચાગ્નિર્યાગસંસ્થાકૃદનન્તગુણનામભૃત્ ॥ ૧૦૬ ॥

ત્રિવર્ગસૂદિતારાતિઃ સુરરત્નન્ત્રયીતનુઃ ।
યાયજૂકશ્ચિરઞ્જીવી નરરત્નં સહસ્રપાત્ ॥ ૧૦૭ ॥

ભાલચન્દ્રશ્ચિતાવાસઃ સૂર્યમણ્ડલમધ્યગઃ । ચિરાવાસઃ
અનન્તશીર્ષા ત્રેતાગ્નિઃપ્રસન્નેષુનિષેવિતઃ ॥ ૧૦૮ ॥

સચ્ચિત્તપદ્મમાર્તણ્ડો નિરાતઙ્કઃ પરાયણઃ ।
પુરાભવો નિર્વિકારઃ પૂર્ણાર્થઃ પુણ્યભૈરવઃ ॥ ૧૦૯ ॥

નિરાશ્રયઃ શમીગર્ભો નરનારાયણાત્મકઃ ।
વેદાધ્યયનસન્તુષ્ટશ્ચિતારામો નરોત્તમઃ ॥ ૧૧૦ ॥

અપારધિષણઃ સેવ્યસ્ત્રિવૃત્તિર્ગુણસાગરઃ ।
નિર્વિકારઃ ક્રિયાધારઃ સુરમિત્રં સુરેષ્ટકૃત્ ॥ ૧૧૧ ॥

આખુવાહશ્ચિદાનન્દઃ સકલપ્રપિતામહઃ ।
મનોભીષ્ટસ્તપોનિષ્ઠો મણિમલ્લવિમર્દનઃ ॥ ૧૧૨ ॥

ઉદયાચલ અશ્વત્થો અવગ્રહનિવારણઃ ।
શ્રોતા વક્તા શિષ્ટપાલઃ સ્વસ્તિદઃ સલિલાધિપઃ ॥ ૧૧૩ ॥

વર્ણાશ્રમવિશેષજ્ઞઃ પર્જન્ય સકલાર્તિભિત્ । સકલાર્તિજિત્
વિશ્વેશ્વરસ્તપોયુક્તઃ કલિદોષવિમોચનઃ ॥ ૧૧૪ ॥

વર્ણવાન્વર્ણરહિતો વામાચારનિષેધકૃત્ ।
સર્વવેદાન્તતાત્પર્યસ્તપઃસિદ્ધિપ્રદાયકઃ ॥ ૧૧૫ ॥

વિશ્વસંહારરસિકો જપયજ્ઞાદિલોકદઃ ।
નાહંવાદી સુરાધ્યક્ષો નૈષચૂર્ણઃ સુશોભિતઃ ॥ ૧૧૬ ॥

અહોરાજસ્તમોનાશોવિધિવક્ત્રહરોન્નદઃ ।
જનસ્તપો મહઃ સત્યંભૂર્ભુવઃસ્વઃસ્વરૂપવાન્ ॥ ૧૧૭ ॥

મૈનાકત્રાણકરણઃ સુમૂર્ધા ભૃકુટીચરઃ ।
વૈખાનસપતિર્વૈશ્યશ્ચક્ષુરાદિપ્રયોજકઃ ॥ ૧૧૮ ॥

દત્તાત્રેયઃ સમાધિસ્થોનવનાગસ્વરૂપવાન્ ।
જન્મમૃત્યુજરાહીનો દૈત્યભેત્તેતિહાસવિત્ ॥ ૧૧૯ ॥

વર્ણાતીતો વર્તમાનઃ પ્રજ્ઞાદસ્તાપિતાસુરઃ ।
ચણ્ડહાસઃ કરાલાસ્યઃ કલ્પાતીતશ્ચિતાધિપઃ ॥ ૧૨૦ ॥

સર્ગકૃત્સ્થિતિકૃદ્ધર્તા અક્ષરસ્ત્રિગુણપ્રિયઃ ।
દ્વાદશાત્મા ગુણાતીતસ્ત્રિગુણસ્ત્રિજગત્પતિઃ ॥ ૧૨૧ ॥

જ્વલનો વરુણો વિન્ધ્યઃ શમનો નિરૃતિઃ પૃથુઃ ।
કૃશાનુરેતા દૈત્યારિસ્તીર્થરૂપો કુલાચલઃ ॥ ૧૨૨ ॥

દેશકાલાપરિચ્છેદ્યો વિશ્વગ્રાસવિલાસકૃત્ ।
જઠરો વિશ્વસંહર્તા વિશ્વાદિગણનાયકઃ ॥ ૧૨૩ ॥

શ્રુતિજ્ઞો બ્રહ્મજિજ્ઞાસુરાહારપરિણામકૃત્ ।
આત્મજ્ઞાનપરઃ સ્વાન્તોઽવ્યક્તોઽવ્યક્તવિભાગવાન્ ॥ ૧૨૪ ॥

સમાધિગુરુરવ્યક્તોભક્તાજ્ઞાનનિવારણઃ ।
કૃતવર્ણસમાચારઃ પરિવ્રાડધિપો ગૃહી ॥ ૧૨૫ ॥

મહાકાલઃ ખગપતિવર્ણાવર્ણવિભાગકૃત્ ।
કૃતાન્તઃ કીલિતેન્દ્રારિઃ ક્ષણકાષ્ઠાદિરૂપવાન્ ॥ ૧૨૬ ॥

વિશ્વજિત્તત્ત્વજિજ્ઞાસુર્બ્રાહ્મણો બ્રહ્મચર્યવાન્ ।
સર્વવર્ણાશ્રમપરો વર્ણાશ્રમબહિસ્થિતિઃ ॥ ૧૨૭ ॥

દૈત્યારિર્બ્રહ્મજિજ્ઞાસુર્વર્ણાશ્રમનિષેવિતઃ ।
બ્રહ્માણ્ડોદરભૃત્ક્ષેત્રં સ્વરવર્ણસ્વરૂપકઃ ॥ ૧૨૮ ॥

વેદાન્તવચનાતીતો વર્ણાશ્રમપરાયણઃ ।
દૃગ્દૃશ્યોભયરૂપૈકોમેનાપતિસમર્ચિતઃ ॥ ૧૨૯ ॥

સત્ત્વસ્થઃ સકલદ્રષ્ટા કૃતવર્ણાશ્રમસ્થિતઃ ।
વર્ણાશ્રમપરિત્રાતા સખા શૂદ્રાદિવર્ણવાન્ ॥ ૧૩૦ ॥

વસુધોદ્ધારકરણઃ કાલોપાધિઃ સદાગતિઃ ।
દૈતેયસૂદનોતીતસ્મૃતિજ્ઞો વડવાનલઃ ॥ ૧૩૧ ॥

સમુદ્રમથનાચાર્યો વનસ્થોયજ્ઞદૈવતમ્ ।
દૃષ્ટાદૃષ્ટક્રિયાતીતો હેમાદ્રિર્હરિચન્દનઃ ॥ ૧૩૨ ॥

નિષિદ્ધનાસ્તિકમતિર્યજ્ઞભુક્પારિજાતકઃ ।
સહસ્રભુજહાશાન્તઃ પાપારિક્ષીરસાગરઃ ॥ ૧૩૩ ॥

રાજાધિરાજસન્તાનઃ કલ્પવૃક્ષસ્તનૂનપાત્ ।
ધન્વન્તરિર્વેદવક્તા ચિતાભસ્માઙ્ગરાગવાન્ ॥ ૧૩૪ ॥

કાશીશ્વરઃ શ્રોણિભદ્રો બાણાસુરવરપ્રદઃ ।
રજસ્થઃ ખણ્ઢિતાધર્મ આભિચારનિવારણઃ ॥ ૧૩૫ ॥

મન્દરો યાગફલદસ્તમસ્થો દમવાન્શમી ।
વર્ણાશ્રમાઃ નન્દપરો દૃષ્ટાદૃષ્ટફલપ્રદઃ ॥ ૧૩૬ ॥

કપિલસ્ત્રિગુણાનન્દઃ સહસ્રફણસેવિતઃ ।
કુબેરો હિમવાઞ્છત્રં ત્રયીધર્મપ્રવર્તકઃ ।
આદિતેયો યજ્ઞફલં શક્તિત્રયપરાયણઃ ।
દુર્વાસાઃ પિતૃલોકેશોવીરસિંહપુરાણવિત્ ॥ ૧૩૮ ॥

અગ્નિમીળેસ્ફુરન્મૂર્તિઃ સાન્તર્જ્યોતિઃ સ્વરૂપકઃ ।
સકલોપનિષત્કર્તા ખાંબરો ઋણમોચકઃ ॥ ૧૩૯ ॥

તત્ત્વજ્યોતિઃ સહસ્રાંશુરિષેત્વોર્જલસત્તનુઃ ।
યોગજ્ઞાનમહારાજઃ સર્વવેદાન્તકારણમ્ ॥ ૧૪૦ ॥

યોગજ્ઞાનસદાનન્દઃ અગ્નઆયાહિરૂપવાન્ ।
જ્યોતિરિન્દ્રિયસંવેદ્યઃ સ્વાધિષ્ઠાનવિજૃમ્ભકઃ ॥ ૧૪૧ ॥

અખણ્ડબ્રહ્મખણ્ડશ્રીઃ શન્નોદેવીસ્વરૂપવાન્ ।
યોગજ્ઞાનમહાબોધો રહસ્યં ક્ષેત્રગોપકઃ ॥ ૧૪૨ ॥

ભ્રૂમધ્યવેક્ષ્યો ગરલી યોગજ્ઞાન સદાશિવઃ ।
ચણ્ડાચણ્ડબૃહદ્ભાનુનર્યનસ્ત્વરિતાપતિઃ ॥ ૧૪૩ ॥

જ્ઞાનમહાયોગી તત્ત્વજ્યોતિઃ સુધારકઃ ।
ફણિબદ્ધજટાજૂટો બિન્દુનાદકલાત્મકઃ ॥ ૧૪૪ ॥

યોગજ્ઞાનમહાસેનો લમ્બિકોર્મ્યભિષિઞ્ચિતઃ ।
અન્તર્જ્યોતિર્મૂલદેવોઽનાહતઃ સુષુમાશ્રયઃ ॥ ૧૪૫ ॥

ભૂતાન્તવિદ્બ્રહ્મભૂતિર્યોગજ્ઞાનમહેશ્વરઃ ।
શુક્લજ્યોતિઃ સ્વરૂપઃ શ્રીયોગજ્ઞાનમહાર્ણવઃ ॥ ૧૪૬ ॥

પૂર્ણવિજ્ઞાનભરિતઃ સત્ત્વવિદ્યાવબોધકઃ ।
યોગજ્ઞાનમહાદેવશ્ચન્દ્રિકાદ્રવસુદ્રવઃ ॥ ૧૪૭ ॥

સ્વભાવયન્ત્રસઞ્ચારઃ સહસ્રદલમધ્યગઃ ॥ ૧૪૮ ॥

ઈશ્વર ઉવાચ ।
સહસ્રનામમલ્લારેરિદં દિવ્યં પ્રકાશિતમ્ ।
લોકાનાં કૃપયા દેવિપ્રીત્યા તવ વરાનને ॥ ૧૪૯ ॥

ય ઇદં પઠતે નિત્યં પાઠયેચ્છૃણુયાદપિ ।
ભક્તિતો વા પ્રસઙ્ગાદ્વા સકલં ભદ્રમશ્નુતે ॥ ૧૫૦ ॥

પુસ્તકં લિખિતં ગેહે પૂજિતં યત્ર તિષ્ઠતિ ।
તત્ર સર્વસમૃદ્ધીનામધિષ્ઠાનં ન સંશયઃ ॥ ૧૫૧ ॥

સુતાર્થી ધનદારાર્થીવિદ્યાર્થી વ્યાધિનાશકૃત્ ।
યશોર્થી વિજયાર્થીચ ત્રિવારં પ્રત્યહં પઠેત્ ॥ ૧૫૨ ॥

મહાપાપોપપાપાનાં પ્રાયશ્ચિત્તાર્થમાદરાત્ ।
પ્રાતસ્નાયી પઠેદેતત્ ષણ્માસાત્ સિદ્ધિમાપ્નુયાત્ ॥ ૧૫૩ ॥

રહસ્યાનાં ચ પાપાનાં પઠનાદેવ નાશનમ્ ।
સર્વારિષ્ટપ્રશમનં દુઃસ્વપ્નફલશાન્તિદમ્ ॥ ૧૫૪ ॥

સૂતિકાબાલસૌખ્યાર્થી સૂતિકાયતને પઠેત્ ।
સુસૂતિં લભતે નિત્યં ગર્ભિણી શૃણુયાદપિ ॥ ૧૫૫ ॥

યાચનારીપતદ્ગર્ભાદૃઢગર્ભાભવેત્ધ્રુવમ્ ।
સુતાસુતપરીવારમણ્ડિતા મોદતે ચિરમ્ ॥ ૧૫૬ ॥

આયુષ્યસન્તતિં નૂનં યાભવેન્મૃતવત્સકા ।
વન્ધ્યાપિ લભતે ભીષ્ટસન્તતિં નાત્ર સંશયઃ ॥ ૧૫૭ ॥

ભર્તુઃ પ્રિયત્વમાપ્નોતિ સૌભાગ્યં ચ સુરૂપતામ્ ।
નસપત્નીમપિલભેદ્વૈધવ્યં નાપ્નુયાત્ક્વચિત્ ॥ ૧૫૮ ॥

લભેત્પ્રીતિમુદાસીના પતિશુશ્રૂષણેરતા ।
સર્વાધિકં વરં કન્યાવિરહં ન કદાચન ॥ ૧૫૯ ॥

જાતિસ્મરત્વમાપ્નોતિ પઠનાચ્છ્રવણાદપિ ।
સ્ખલદ્ગીઃ સરલાંવાણીં કવિત્વં કવિતાપ્રિયઃ ॥ ૧૬૦ ॥

પ્રજ્ઞાતિશયમાપ્નોતિ પઠતાં ગ્રન્થધારણે ।
નિર્વિઘ્નં સિદ્ધિમાપ્નોતિ યઃ પઠેદ્બ્રહ્મચર્યવાન્ ॥ ૧૬૧ ॥

સર્વરક્ષાકરં શ્રેષ્ઠં દુષ્ટગ્રહનિવારણમ્ ।
સર્વોત્પાતપ્રશમનં બાલગ્રહવિનાશનમ્ ॥ ૧૬૨ ॥

કુષ્ઠાપસ્મારરોગાદિહરણં પુણ્યવર્ધનમ્ ।
આયુર્વૃદ્ધિકરં ચૈવ પુષ્ટિદં તોષવર્ધનમ્ ॥ ૧૬૩ ॥

વિષમે પથિ ચોરાદિસઙ્ઘાતે કલહાગમે ।
રિપૂણાં સન્નિધાને ચ સંયમે ન પઠેદિદમ્ ॥ ૧૬૪ ॥

મનઃ ક્ષોભવિષાદે ચ હર્ષોત્કર્ષે તથૈવચ ।
ઇષ્ટારમ્ભસમાપ્તો ચ પઠિતવ્ય પ્રયત્નતઃ ॥ ૧૬૫ ॥

સમુદ્રતરણે પોતલઞ્ઘને ગિરિરોહણે ।
કર્ષણે ગજસિંહાદ્યૈઃ સાવધાને પઠેદિદમ્ ॥ ૧૬૬ ॥

અવર્ષણે મહોત્પાતે દુરત્યયભવેત્તથા ।
શતવારં પઠેદેતત્સર્વદુષ્ટોપશાન્તયે ॥ ૧૬૭ ॥

શનિવારેર્કવારે ચ ષષ્ઠ્યાં ચ નિયતઃ પઠેત્ ।
મલ્લારિં પૂજયેદ્વિપ્રાન્ભોજયેદ્ભક્તિપૂર્વકમ્ ॥ ૧૬૮ ॥

ઉપવાસોથવા નક્તમેકભક્તમયાચિતમ્ ।
યથાશક્તિ પ્રકુર્વીત જપેત્સમ્પૂજયેદ્ધુનેત્ ॥ ૧૬૯ ॥

અગ્રવૃદ્ધ્યા પઠેદેતદ્ધોમપૂજા તથૈવ ચ ।
ભોજયેદગ્રવૃદ્ધાનાંબ્રાહ્મણાશ્ચ સુવાસિનીઃ ॥ ૧૭૦ ॥

નાનાજાતિભવાન્ભક્તાન્ભોજયેદનિવારિતમ્ ।
નાનાપરિમલૈર્દ્ગવ્યૈઃ પલ્લવૈઃ કુસુમૈરપિ ॥ ૧૭૧ ॥

દમનોશીરપાક્યાદિતત્તત્કાલોદ્ભવૈઃ શુભૈઃ ।
નૈશભાણ્ડારચૂર્ણેન નાનારઞ્જિતતન્દુલૈઃ ॥ ૧૭૨ ॥

પૂજયેન્મ્હાલસાયુક્તં મલ્લારિં દેવભૂષિતમ્ ।
મલ્લારિપૂજનં હોમઃ સ્વભૂષાભક્તપૂજનમ્ ॥ ૧૭૩ ॥

પ્રીતિદાનોપયાઞ્ચાદિ નૈશચૂર્ણેન સિદ્ધિદમ્ ।
યથાશ્રમં યથાકાલં યથાકુલચિકીર્ષિતમ્ ॥ ૧૭૪ ॥

નૈવેદ્યં પૂજનં હોમં કુર્યાત્સર્વાર્થસિદ્ધયે ।
શુભં ભાજનમાદાય ભક્ત્યા ભોમણ્ડિતઃ સ્વયમ્ ॥ ૧૭૫ ॥

યથાવર્ણકુલાચારં પ્રસાદં યાચયેન્મુહુઃ ।
મલ્લારિક્ષેત્રમુદ્દિશ્ય યાત્રાં ક્વાપિ પ્રકલ્પયેત્ ॥ ૧૭૬ ॥

વિત્તવ્યયશ્રમો નાત્ર મૈરાલસ્તેન સિદ્ધિદઃ ।
માર્ગશીર્ષે વિશેષેણ પ્રતિપત્ષષ્ઠિકાન્તરે ॥ ૧૭૭ ॥

પૂજાદ્યનુષ્ઠિતં શક્ત્યા તદક્ષયમસંશયમ્ ।
યદ્યત્પૂજાદિકં ભક્ત્યા સર્વકાલમનુષ્ઠિતમ્ ॥ ૧૭૮ ॥

અનન્તફલદં તત્સ્યાન્માર્ગશીર્ષે સકૃત્કૃતમ્ ।
ધનધાન્યાદિધેન્વાદિ દાસદાસીગૃહાદિકમ્ ॥ ૧૭૯ ॥

મલ્લારિપ્રીતયે દેયં વિશેષાન્માર્ગશીર્ષકે ।
ચમ્પાષષ્ઠ્યાં સ્કન્દષષ્ઠ્યાં તથા સર્વેષુ પર્વસુ ॥ ૧૮૦ ॥

ચૈત્રશ્રાવણપૌષેષુ પ્રીતો મલ્લારિરર્ચિતઃ ।
યદ્યત્પ્રિયતમં યસ્ય લોકસ્ય સુખકારણમ્ ॥ ૧૮૧ ॥

વિત્તશાઠ્યં પરિત્યજ્ય મલ્લારિપ્રીતયે પઠેત્ ।
પ્રસઙ્ગાદ્વાપિ બાલ્યાદ્વા કાપટ્યાદ્દમ્ભતોપિ વા ॥ ૧૮૨ ॥

યઃ પઠેચ્છ્રુણુયાદ્વાપિ સર્વાન્કામાનવાપ્નુયાત્ ।
અતિવશ્યો ભવેદ્રાજા લભતે કામિનીગણમ્ ॥ ૧૮૩ ॥

યદસાધ્યં ભવેલ્લોકે તત્સર્વં વશમાનયેત્ ।
શસ્ત્રાણ્યુત્પલસારાણિ ભવેદ્વહ્નિ સુશીતલઃ ॥ ૧૮૪ ॥

મિત્રવદ્વૈરિવર્ગઃ સ્યાદ્વિષં સ્યાત્પુષ્ટિવર્ધનમ્ ।
અન્ધોપિલભતે દૃષ્ટિં બધિરોપિ શ્રુતી લભેત્ ॥ ૧૮૫ ॥

મૂકોપિ સરલાં વાણીં પઠન્વાપાઠયન્નપિ ।
ધર્મમર્થં ચ કામં ચ બહુધા કલ્પિતં મુદા ॥ ૧૮૬ ॥

પઠન્શૃણ્વન્નવાપ્નોતિ પાઠં યો મતિમાનવઃ ।
ઐહિકં સકલં ભુક્ત્વા શેષે સ્વર્ગમવાપ્નુયાત્ ॥ ૧૮૭ ॥

મુમુક્ષુર્લભતે મોક્ષં પઠન્નિદમનુત્તમમ્ ।
સર્વકર્તુઃ ફલં તસ્ય સર્વતીર્થફલં તથા ॥ ૧૮૮ ॥

સર્વદાનફલં તસ્ય મલ્લારિર્યેન પૂજિતઃ ।
મલ્લારિરિતિ નામૈકં પુરુષાર્થપ્રદં ધ્રુવમ્ ॥ ૧૮૯ ॥

સહસ્રનામવિદ્યાયાઃ કઃ ફલં વેત્તિતત્ત્વતઃ ।
વેદાસ્યાધ્યયને પુણ્યં યોગાભ્યાસેઽપિ યત્ફલમ્ ॥ ૧૯૦ ॥

સકલં સમવાપ્નોતિ મલ્લારિભજનાત્પ્રિયે ।
તવ પ્રીત્યૈ મયાખ્યાતં લોકોપકૃતકારણાત્ ॥ ૧૯૧ ॥

સહસ્રનામમલ્લારેઃ કિમન્યચ્છ્રોતુમિચ્છસિ ।
ગુહ્યાદ્ગુહ્યં પરં પુણ્યં ન દેયં ભક્તિવર્જિતે ॥ ૧૯૨ ॥

ઇતિ શ્રીપદ્મપુરાણે શિવોપાખ્યાને મલ્લારિપ્રસ્તાવે શિવપાર્વતીસંવાદે
શિવપ્રોક્તં મલ્લારિસહસ્રનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ।
શ્રીસામ્બસદાશિવાર્પણમસ્તુ ॥

॥ શુભંભવતુ ॥

મલ્હારી સહસ્ત્રનામસ્તોત્રમ્

Also Read 1000 Names of Shri Mallari:

1000 Names of Sri Mallari | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Mallari | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top