Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Mallari | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Shri Mallari Sahasranamastotram Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீமல்லாரிஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥
ஶ்ரீக³ணேஶாய நம: ।
ஶ்ரீஸரஸ்வத்யை நம: ।
ஸ்தி²தம் கைலாஸநிலயே ப்ராணேஶம் லோகஶங்கரம் ।
உவாச ஶங்கரம் கௌ³ரீ ஜக³த்³தி⁴தசிகீர்ஷயா ॥ 1 ॥

பார்வத்யுவாச ।
தே³வதே³வ மஹாதே³வ ப⁴க்தாநந்த³விவர்த⁴ந ।
ப்ருʼச்சா²மி த்வாமஹம் சைகம் து:³க²தா³ரித்³ர்யநாஶநம் ॥ 2 ॥

கத²யஸ்வ ப்ரஸாதே³ந ஸர்வஜ்ஞோஸி ஜக³த்ப்ரபோ⁴ ।
ஸ்தோத்ரம் தா³நம் தபோ வாபி ஸத்³ய: காமப²லப்ரத³ம் ॥ 3 ॥

ஈஶ்வர உவாச ।
மார்தண்டோ³ பை⁴ரவோ தே³வோ மல்லாரிரஹமேவ ஹி ।
தஸ்ய நாமஸஹஸ்ரம் தே வதா³மி ஶ்ருʼணு ப⁴க்தித: ॥ 4 ॥

ஸர்வலோகார்திஶமநம் ஸர்வஸம்பத்ப்ரதா³யகம் ।
புத்ரபௌத்ராதி³ ப²லத³ம் அபவர்க³ப்ரத³ம் ஶிவம் ॥ 5 ॥

ஈஶ்வரோஸ்ய ருʼஷி: ப்ரோக்த: ச²ந்தோ³ঽநுஷ்டுப் ப்ரகீர்தித: ।
மல்லாரிர்ம்ஹாலஸாயுக்தோ தே³வஸ்த்ரத்ர ஸமீரித: ॥ 6 ॥

ஸர்வபாபக்ஷயத்³வாரா மல்லாரிப்ரீதயே ததா² ।
ஸமஸ்தபுருஷார்த²ஸ்ய ஸித்³த⁴யே விநியோஜித: ॥ 7 ॥

மல்லாரிர்ம்ஹாலஸாநாதோ² மேக⁴நாதோ² மஹீபதி: ।
மைரால: க²ட்³க³ராஜஶ்சேத்யமீபி⁴ர்நாமமந்த்ரகை: ॥ 8 ॥

ஏதைர்நமோந்தைரோமாத்³யை கரயோஶ்ச ஹ்ருʼதா³தி³ஷு ।
ந்யாஸஷட்கம் புரா க்ருʼத்வா நாமாவளிம் படே²த ॥ 9 ॥

அஸ்ய ஶ்ரீமல்லாரிஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய ஈஶ்வர ருʼஷி: ।
ம்ஹாலஸாயுக்த மல்லாரிர்தே³வதா । அநுஷ்டுப்ச²ந்த:³ ।
ஸர்வபாபக்ஷயத்³வாரா ஶ்ரீமல்லாரிப்ரீதயே
ஸகலபுருஷார்த²ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே விநியோக:³ ।
ௐ ஹ்ரம் ஹ்ராம்ம்ரியமாணாநந்த³மஹாலக்ஷ்மணேநம இதி ।
அத²ந்யாஸ: ।
மல்லாரயே நம: அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: ।
ம்ஹாலஸாநாதா²ய நம: தர்ஜநீப்⁴யாம் நம: ।
மேக⁴நாதா²ய நம: மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம: ।
மஹீபதயே நம: அநாமிகாப்⁴யாம் நம: ।
மைராலாயநம: கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம: ।
க²ட்³க³ராஜாய நம: கரதலகரப்ருʼஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: ।
ௐ மல்ஹாரயே நம: ஹ்ருʼத³யாய நம: ।
ௐ ம்ஹாலஸாநாதா²ய நம: ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ௐ மேக⁴நாதா²ய நம: ஶிகா²யை வஷட் ।
ௐ மஹீபதயே நம: கவவாய ஹும் ।
ௐ மைராலாய நம: நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
ௐ க²ட்³க³ராஜாய நம: அஸ்த்ராய ப²ட் ।
அத² த்⁴யாநம் ।
த்⁴யாயேந்மல்லாரிதே³வம் கநககி³ரீநிப⁴ம் ம்ஹாலஸாபூ⁴ஷிதாங்கம்
ஶ்வேதாஶ்வம் க²ட்³க³ஹஸ்தம் விபு³த⁴பு³த⁴க³ணை: ஸேவ்யமாநம் க்ருʼதார்தை:² ।
யுக்தாக்⁴ரிம் தை³த்யமூர்க்⁴நீட³மருவிலஸிதம் நைஶசூர்ணாபி⁴ராமம்
நித்யம் ப⁴க்தேஷுதுஷ்டம் ஶ்வக³ணபரிவ்ருʼதம் வீரமோங்காரக³ம்யம் ॥ 1 ॥

மூலமந்த்ர: ।
ௐ ஹ்ரீம் க்ரூம் த்க்ரூம் ஸ்த்ரூம் ஹ்ரூம் ஹ்ராம் ம்ரியமாணாநந்த³மஹாலக்ஷ்மணே நம: ।
இதி அலோப:⁴ உச்சார்ய ।
அத²நாமாவளீஜப: ।
ௐ ப்ரணவோ ப்³ரஹ்ம உத்³கீ³த² ௐகாரார்தோ² மஹேஶ்வர: ।
மணிமல்லமஹாதை³த்யஸம்ஹர்தா பு⁴வநேஶ்வர: ॥ 1 ॥

தே³வாதி⁴தே³வ ௐகார: ஸந்தப்தாமரதாபஹா ।
க³ணகோடியுத: காந்தோ ப⁴க்தர்சிதாமணி: ப்ரபு⁴ ॥ 2 ॥

ப்ரீதாத்மா ப்ரதி²த: ப்ராண ஊர்ஜித: ஸத்யஸேவக: ।
மார்தண்ட³பை⁴ரவோ தே³வோ க³ங்கா³ஹ்மாலஸிகாப்ரிய: ॥ 3 ॥

கு³ணக்³ராமாந்வித: ஶ்ரீமாந் ஜயவாந் ப்ரமதா²க்³ரணீ: ।
தீ³நாநாத²ப்ரதீகாஶ: ஸ்வயம்பூ⁴ரஜராமர: ॥ 4 ॥

அக²ண்டி³தப்ரீதமநா மல்லஹா ஸத்யஸங்க³ர: ।
ஆநந்த³ரூபபரமபரமாஶ்சர்யக்ருʼத்³கு³ரு: ॥ 5 ॥

அஜிதோவிஶ்வஸஞ்ஜேதா ஸமராங்க³ணது³ர்ஜய: ।
க²ண்டி³தாகி²லாவிக்⁴நௌக:⁴ பரமார்த²ப்ரதாபவாந் ॥ 6 ॥

அமோக⁴வித்³ய: ஸர்வஜ்ஞ: ஶரண்ய: ஸர்வதை³வதம் ।
அநங்க³விஜயீ ஜ்யாயாந் ஜநத்ராதா ப⁴யாபஹா ॥ 7 ॥

மஹாஹிவலயோ தா⁴தா சந்த்³ரமார்தண்ட்³குண்ட³ல: ।
ஹரோ ட³மருடா³ங்காரீ த்ரிஶூலீ க²ட்³க³பாத்ரவாந் ॥ 8 ॥

மணியுத்³த⁴மஹா ஹ்ருʼஷ்டோமுண்ட³மாலாவிராஜித: ।
க²ண்டே³ந்து³ஶேக²ரஸ்த்ர்யக்ஷோ மஹாமுகுடமண்டி³த: ॥ 9 ॥

வஸந்தகேலிது³ர்த⁴ர்ஷ: ஶிகி²பிச்ச²ஶிகா²மணி: ।
க³ங்கா³ம்ஹாலஸிகாங்கஶ்ச க³ங்கா³ம்ஹாலஸிகாபதி: ॥ 10 ॥

துரங்க³மஸமாரூடோ⁴ லிங்க³த்³வயக்ருʼதாக்ருʼதி: ।
ருʼஷிதே³வக³ணாகீர்ண: பிஶாசப³லிபாலக: ॥ 11 ॥

ஸூர்யகோடிப்ரதீகாஶஶ்சந்த்³ரகோடிஸமப்ரப:⁴ ।
அஷ்டஸித்³தி⁴ஸமாயுக்த: ஸுரஶ்ரேஷ்ட:² ஸுகா²ர்ணவ: ॥ 12 ॥

மஹாப³லோது³ராராத்⁴யோத³க்ஷஸித்³தி⁴ப்ரதா³யக: ।
வரதோ³வீதராக³ஶ்சகலிப்ரமத²ந: ஸ்வராட் ॥ 13 ॥

து³ஷ்டஹாதா³நவாராதிருத்க்ருʼஷ்டப²லதா³யக: ।
ப⁴வ: க்ருʼபாலுர்விஶ்வாத்மாத⁴ர்மபுத்ரர்ஷிபீ⁴திஹா ॥ 14 ॥

ருத்³ரோ விவிஜ்ஞ: ஶ்ரீகண்ட:² பஞ்சவக்த்ர: ஸுதை⁴கபூ:⁴ ।
ப்ரஜாபாலோ விஶேஷஜ்ஞஶ்சதுர்வக்த்ர: ப்ரஜாபதி: ॥ 15 ॥

க²ட்³க³ராஜ: க்ருʼபாஸிந்து⁴ர்மல்லஸைந்யவிநாஶந: ।
அத்³வைத: பாவந: பாதா பரார்தை²கப்ரயோஜநம் ॥ 16 ॥

ஜ்ஞாநஸாத்⁴யோமல்லஹர: பார்ஶ்வஸ்த²மணிகாஸுர: ।
அஷ்டதா⁴ ப⁴ஜநப்ரீதோ ப⁴ர்கோ³ம்ருʼந்மயசேதந: ॥ 17 ॥

மஹீமயமஹாமூர்திர்மஹீமலயஸத்தநு: ।
உல்லோலக²ட்³கோ³ மணிஹா மணிதை³த்யக்ருʼதஸ்துதி: ॥ 18 ॥

ஸப்தகோடிக³ணாதீ⁴ஶோ மேக⁴நாதோ² மஹீபதி: ।
மஹீதநு: க²ட்³க³ராஜோ மல்லஸ்தோத்ரவரப்ரத:³ ॥ 19 ॥

ப்ரதாபீ து³ர்ஜய: ஸேவ்ய: கலாவாந்விஶ்வரஞ்ஜக: ।
ஸ்வர்ணவர்ணோத்³பு⁴தாகார: கார்திகேயோ மநோஜவ: ॥ 20 ॥

தே³வக்ருʼத்யகர:பூர்ணோமணிஸ்தோத்ரவரப்ரத:³ ।
இந்த்³ர: ஸுரார்சிதோ ராஜா ஶங்கரோபூ⁴தநாயக: ॥ 21 ॥

ஶீத: ஶாஶ்வத ஈஶாந: பவித்ர: புண்யபூருஷ: ।
அக்³நிபுஷ்டிப்ரத:³ பூஜ்யோ தீ³ப்யமாநஸுதா⁴கர: ॥ 22 ॥

பா⁴வீ ஸுமங்க³ள: ஶ்ரேயாந்புண்யமூர்திர்யமோ மநு: ।
ஜக³த்க்ஷதிஹரோ ஹாரஶரணாக³தபீ⁴திஹா ॥ 23 ॥

மல்லத்³வேஷ்டா மணிதே³ஷ்டா க²ண்ட³ராட்³ ம்ஹாலஸாபதி: ।
ஆதி⁴ஹா வ்யாதி⁴ஹா வ்யாலீ வாயு: ப்ரேமபுரப்ரிய: ॥ 24 ॥

ஸதா³துஷ்டோ நிதீ⁴ஶாக்³ர்ய: ஸுத⁴நஶ்சிந்திதப்ரத:³ ।
ஈஶாந: ஸுஜயோ ஜய்யோப⁴ஜத்காமப்ரத:³ பர: ॥ 25 ॥

அநர்க்⁴ய: ஶம்பு⁴ரார்திக்⁴நோ மைரால: ஸுரபாலக: ।
க³ங்கா³ப்ரியோ ஜக³த்த்ராதா க²ட்³க³ராண்ணயகோவித:³ ॥ 26 ॥

அக³ண்யோவரதோ³ வேதா⁴ ஜக³ந்நாத:² ஸுராக்³ரணீ: ।
க³ங்கா³த⁴ரோঽத்³பு⁴தாகார: காமஹா காமதோ³ம்ருʼதம் ॥ 27 ॥

த்ரிநேத்ர: காமத³மநோ மணிமல்லத³யார்த்³ரஹ்ருʼத் ।
மல்லது³ர்மதிநாஶாங்க்⁴ரிர்மல்லாஸுரக்ருʼத ஸ்துதி: ॥ 28 ॥

த்ரிபுராரிர்க³ணாத்⁴யக்ஷோ விநீதோமுநிவர்ணித: ।
உத்³வேக³ஹா ஹரிர்பீ⁴மோ தே³வராஜோ பு³தோ⁴ঽபர: ॥ 29 ॥

ஸுஶீல: ஸத்த்வஸம்பந்ந: ஸுதீ⁴ரோঽதி⁴கபூ⁴திமாந் ।
அந்த⁴காரிர்மஹாதே³வ: ஸாது⁴பாலோ யஶஸ்கர: ॥ 30 ॥

ஸிம்ஹாஸநஸ்த:² ஸ்வாநந்தோ³ த⁴ர்மிஷ்டோ² ருத்³ர ஆத்மபூ:⁴ ।
யோகீ³ஶ்வரோ விஶ்வப⁴ர்தா நியந்தா ஸச்சரித்ரக்ருʼத் ॥ 31 ॥

அநந்தகோஶ: ஸத்³வேஷ: ஸுதே³ஶ: ஸர்வதோ ஜயீ ।
பூ⁴ரிபா⁴க்³யோ ஜ்ஞாநதீ³போ மணிப்ரோதாஸநோ த்⁴ருவ: ॥ 32 ॥

அக²ண்டி³த ஶ்ரீ: ப்ரீதாத்மா மஹாமஹாத்ம்யபூ⁴ஷித: ।
நிரந்தரஸுகீ²ஜேதா ஸ்வர்க³த:³ ஸ்வர்க³பூ⁴ஷண: ॥ 33 ॥

அக்ஷய: ஸுக்³ரஹ: காம: ஸர்வவித்³யாவிஶாரத:³ ।
ப⁴க்த்யஷ்டகப்ரியோஜ்யாயாநநந்தோঽநந்தஸௌக்²யத:³ ॥ 34 ॥

அபாரோ ரக்ஷிதா நாதி³ர்நித்யாத்மாக்ஷயவர்ஜித: ।
மஹாதோ³ஷஹரோ கௌ³ரோ ப்³ரஹ்மாண்ட³ப்ரதிபாத³க: ॥ 35 ॥

ம்ஹாலஸேஶோ மஹாகீர்தி: கர்மபாஶஹரோ ப⁴வ: ।
நீலகண்டோ² ம்ருʼடோ³ த³க்ஷோ ம்ருʼத்யுஞ்ஜய உதா³ரதீ:⁴ ॥ 36 ॥

கபர்தீ³ காஶிகாவாஸ: கைலாஸநிலயோঽமஹாந் ।
க்ருʼத்திவாஸா: ஶூலத⁴ரோ கி³ரிஜேஶோ ஜடாத⁴ர: ॥ 37 ॥

வீரப⁴த்³ரோ ஜக³த்³வந்த்³ய: ஶரணாக³தவத்ஸல: ।
ஆஜாநுபா³ஹுர்விஶ்வேஶ: ஸமஸ்தப⁴யப⁴ஞ்ஜக: ॥ 38 ॥

ஸ்தா²ணு: க்ருʼதார்த:² கல்பேஶ: ஸ்தவநீயமஹோத³ய: ।
ஸ்ம்ருʼதமாத்ராகி²லாபி⁴ஜ்ஞோ வந்த³நீயோ மநோரம: ॥ 39 ॥

அகாலம்ருʼத்யுஹரணோ ப⁴வபாபஹரோ ம்ருʼது:³ ।
த்ரிநேத்ரோ முநிஹ்ருʼத்³வாஸ: ப்ரணதாகி²லது:³க²ஹா ॥ 40 ॥

உதா³ரசரிதோ த்⁴யேய: காலபாஶவிமோசக: ।
நக்³ந: பிஶாசவேஷஶ்ச ஸர்வபூ⁴தநிவாஸக்ருʼத் ॥ 41 ॥

மந்த³ராத்³ரிக்ருʼதாவாஸா: கலிப்ரமத²நோ விராட் ।
பிநாகீ மாநஸோத்ஸாஹீ ஸுமுகோ² மக²ரக்ஷித: ॥ 42 ॥ var ஸுக²ரக்ஷித:

தே³வமுக்²ய:ஶம்பு⁴ராத்³ய: க²லஹா க்²யாதிமாந் கவி: ।
கர்பூரகௌ³ர: க்ருʼததீ:⁴ கார்யகர்தா க்ருʼதாத்⁴வர: ॥ 43 ॥

துஷ்டிப்ரத³ஸ்தமோஹந்தா நாத³லுப்³த:⁴ ஸ்வயம் விபு:⁴ । var புஷ்டிப்ரத³
ஸிம்ஹநாதோ² யோக³நாதோ² மந்த்ரோத்³தா⁴ரோ கு³ஹப்ரிய: ॥ 44 ॥

ப்⁴ரமஹா ப⁴க³வாந்ப⁴வ்ய: ஶஸ்த்ரத்⁴ருʼக் க்ஷாலிதாஶுப:⁴ ।
அஶ்வாரூடோ⁴ வ்ருʼஷஸ்கந்தோ⁴ த்⁴ருʼதிமாந் வ்ருʼஷப⁴த்⁴வஜ: ॥ 45 ॥

அவதூ⁴தஸதா³சார: ஸதா³துஷ்ட: ஸதா³முநி: ।
வதா³ந்யோ ம்ஹாலஸாநாத:² க²ண்டே³ஶ: ஶமவாந்பதி: ॥ 46 ॥

அலேக²நீய: ஸம்ஸாரீ ஸரஸ்வத்யபி⁴பூஜித: ।
ஸர்வஶாஸ்த்ரார்த²நிபுண: ஸர்வமாயாந்விதோ ரதீ² ॥ 47 ॥

ஹரிசந்த³நலிப்தாங்க:³ கஸ்தூரீஶோபி⁴தஸ்தநு: ।
குங்குமாக³ருலிப்தாங்க:³ ஸிந்தூ³ராங்கிதஸத்தநு: ॥ 48 ॥

அமோக⁴வரத:³ ஶேஷ: ஶிவநாமா ஜக³த்³தி⁴த: ।
ப⁴ஸ்மாங்க³ராக:³ ஸுக்ருʼதீ ஸர்பராஜோத்தரீயவாந் ॥ 49 ॥

பீ³ஜாக்ஷரம்மந்த்ரராஜோ ம்ருʼத்யுத்³ருʼஷ்டிநிவாரண: ।
ப்ரியம்வதோ³ மஹாராவோ யுவா வ்ருʼஉத்³தோ⁴ঽதிபா³லக: ॥ 50 ॥

நரநாதோ² மஹாப்ராஜ்ஞோ ஜயவாந்ஸுரபுங்க³வ: ।
த⁴நராட்க்ஷோப⁴ஹ்ருʼத்³த³க்ஷ: ஸுஸைந்யோ ஹேமமாலக: ॥ 51 ॥

ஆத்மாராமோ வ்ருʼஷ்டிகர்தா நரோ நாராயண:ப்ரிய: ।
ரணஸ்தோ² ஜயஸந்நாதோ³ வ்யோமஸ்தோ² மேக⁴வாந்ப்ரபு:⁴ ॥ 52 ॥

ஸுஶ்ராவ்யஶப்³த:³ ஸத்ஸேவ்யஸ்தீர்த²வாஸீ ஸுபுண்யத:³ ।
பை⁴ரவோ க³க³நாகார: ஸாரமேயஸமாகுல: ॥ 53 ॥

மாயார்ணவமஹாதை⁴ர்யோ த³ஶஹஸ்தோத்³பு⁴தங்கர: ॥ 54 ॥

கு³ர்வர்த²த:³ ஸதாம் நாதோ² த³ஶவக்த்ரவரப்ரத:³ ।
ஸத்க்ஷேத்ரவாஸ: ஸத்³வஸ்த்ரோபூ⁴ரிதோ³ ப⁴யப⁴ஞ்ஜந: ॥ 55 ॥

கல்பநீஹரிதோ கல்ப: ஸஜ்ஜீக்ருʼதத⁴நுர்த⁴ர: ।
க்ஷீரார்ணவமஹாக்ரீட:³ ஸதா³ஸாக³ரஸத்³க³தி: ॥ 56 ॥

ஸதா³லோக: ஸதா³வாஸ: ஸதா³பாதாலவாஸக்ருʼத் ।
ப்ரலயாக்³நி ஜடோத்யுக்³ர: ஶிவஸ்த்ரிபு⁴வநேஶ்வர: ॥ 57 ॥

உத³யாசலஸர்த்³வீப: புண்யஶ்லோகஶிகா²மணி: ।
மஹோத்ஸவ: ஸுகா³ந்த⁴ர்வ: ஸமாலோக்ய: ஸுஶாந்ததீ:⁴ ॥ 58 ॥

மேருவாஸ: ஸுக³ந்தா⁴ட்⁴ய: ஶீக்⁴ரலாப⁴ப்ரதோ³ঽவ்யய: ।
அநிவார்ய: ஸுதை⁴ர்யார்தீ² ஸதா³ர்தி²தப²லப்ரத:³ ॥ 59 ॥

கு³ணஸிந்து:⁴ ஸிம்ஹநாதோ³ மேக⁴க³ர்ஜிதஶப்³த³வாந் ।
பா⁴ண்டா³ரஸுந்த³ரதநுர்ஹரித்³ராசூர்ண மண்டி³த: ॥ 60 ॥

க³தா³த⁴ரக்ருʼதப்ரைஷோ ரஜநீசூர்ணரஞ்ஜித: ।
க்⁴ருʼதமாரீ ஸமுத்தா²நம் க்ருʼதப்ரேமபுரஸ்தி²தி: ॥ 61 ॥

ப³ஹுரத்நாங்கிதோ ப⁴க்த: கோடிலாப⁴ப்ரதோ³ঽநக:⁴ ।
மல்லஸ்தோத்ரப்ரஹ்ருʼஷ்டாத்மா ஸதா³த்³வீபபுரப்ரபு:⁴ ॥ 62 ॥

மணிகாஸுரவித்³வேஷ்டா நாநாஸ்தா²நாவதாரக்ருʼத் ।
மல்லமஸ்தகத³த்தாங்க்⁴ரிர்மல்லநாமாதி³நாமவாந் ॥ 63 ॥

ஸதுரங்க³மணிப்ரௌட⁴ரூபஸந்நிதி⁴பூ⁴ஷித: ।
த⁴ர்மவாந் ஹர்ஷவாந்வாக்³மீ க்ரோத⁴வாந்மத³ரூபவாந் ॥ 64 ॥

த³ம்ப⁴ரூபீ வீர்யரூபீ த⁴ர்மரூபீ ஸதா³ஶிவ: ।
அஹங்காரீ ஸத்த்வரூபீ ஶௌர்யரூபீ ரணோத்கட: ॥ 65 ॥

ஆத்மரூபீ ஜ்ஞாநரூபீ ஸகலாக³மக்ருʼச்சி²வ: ।
வித்³யாரூபீ ஶக்திரூபீ கருணாமூர்திராத்மதீ:⁴ ॥ 66 ॥

மல்லஜந்யபரிதோஷோ மணிதை³த்யப்ரியங்கர: ।
மணிகாஸுரமூர்த்³தா⁴ங்க்⁴ரிர்மணிதை³த்யஸ்துதிப்ரிய: ॥ 67 ॥

மல்லஸ்துதிமஹாஹர்ஷோ மல்லாக்²யாபூர்வநாமபா⁴க் ।
த்⁴ருʼதமாரீ ப⁴வக்ரோதோ⁴ மணிமல்லஹிதேரத: ॥ 68 ॥

கபாலமாலிதோரஸ்கோ மணிதை³த்யவரப்ரத:³ ।
கபாலமாலீ ப்ரத்யக்ஷோ மாணிதை³த்யஶிரோங்க்⁴ரித:³ ॥ 69 ॥

த்⁴ருʼதமாரீ ப⁴வக்த்ரேபோ⁴ மணிதை³த்யஹிதேரத: ।
மணிஸ்தோத்ரப்ரஹ்ருʼஷ்டாத்மா மல்லாஸுரக³திப்ரத:³ ॥ 70 ॥

மணிசூலாத்³ரிநிலயோ மைராலப்ரகரஸ்த்ரிக:³ ।
மல்லதே³ஹஶிர: பாத³தல ஏகாத³ஶாக்ருʼதி: ॥ 71 ॥

மணிமல்லமஹாக³ர்வஹரஸ்த்ர்யக்ஷர ஈஶ்வர: ।
க³ங்கா³ம்ஹாலஸிகாதே³வோ மல்லதே³ஹ ஶிரோந்தக: ॥ 72 ॥

மணிமல்லவதோ⁴த்³ரிக்தோ த⁴ர்மபுத்ரப்ரியங்கர: ।
மணிகாஸுரஸம்ஹர்தா விஷ்ணுதை³த்யநியோஜக: ॥ 73 ॥

அக்ஷரோமாத்ருʼகாரூப: பிஶாசகு³ணமண்டி³த: ।
சாமுண்டா³நவகோடீஶ: ப்ரதா⁴நம் மாத்ருʼகாபதி: ॥ 74 ॥

த்ரிமூர்திர்மாத்ருʼகாசார்ய: ஸாங்க்²யயோகா³ஷ்டபை⁴ரவ: ।
மணிமல்லஸமுத்³பூ⁴தவிஶ்வபீடா³நிவாரண: ॥ 75 ॥

ஹும்ப²ட்³வௌஷட்வஷட்காரோ யோகி³நீசக்ரபாலக: ।
த்ரயீமூர்தி: ஸுராராமஸ்த்ரிகு³ணோ மாத்ருʼகாமய: ॥ 76 ॥

சிந்மாத்ரோ நிர்கு³ணோ விஷ்ணுர்வைஷ்ணவார்ச்யோ கு³ணாந்வித: ।
க²ட்³கோ³த்³யததநு: ஸோஹம்ஹம்ஸரூபஶ்சதுர்முக:² ॥ 77 ॥ ஆப்தாயத்ததநு

பத்³மோத்³ப⁴வோ மாத்ருʼகார்தோ² யோகி³நீசக்ரபாலக: ।
ஜந்மம்ருʼத்யுஜராஹீநோ யோகி³நீசக்ரநாமக: ॥ 78 ॥

ஆதி³த்யஆக³மாசார்யோ யோகி³நீசக்ரவல்லப:⁴ ।
ஸர்க³ஸ்தி²த்யந்தக்ருʼச்ச்²ரீத³ஏகாத³ஶஶரீரவாந் ॥ 79 ॥

ஆஹாரவாந் ஹரிர்தா⁴தா ஶிவலிங்கா³ர்சநப்ரிய: ।
ப்ராம்ஶு: பாஶுபதார்ச்யாங்க்⁴ரிர்ஹுதபு⁴க்³யஜ்ஞபூருஷ: ॥ 80 ॥

ப்³ரஹ்மண்யதே³வோ கீ³தஜ்ஞோ யோக³மாயாப்ரவர்தக: ।
ஆபது³த்³தா⁴ரணோ டு⁴ண்டீ³ க³ங்கா³மௌலி புராணக்ருʼத் ॥ 81 ॥

வ்யாபீ விரோத⁴ஹரணோ பா⁴ரஹாரீ நரோத்தம: ।
ப்³ரஹ்மாதி³வர்ணிதோ ஹாஸ: ஸுரஸங்க⁴மநோஹர: ॥ 82 ॥

விஶாம்பதிர்தி³ஶாந்நாதோ² வாயுவேகோ³ க³வாம்பதி: ।
அரூபீ ப்ருʼதி²வீரூபஸ்தேஜோரூபோঽநிலோ நர: ॥ 83 ॥

ஆகாஶரூபீ நாத³ஜ்ஞோ ராக³ஜ்ஞ: ஸர்வக:³ க²க:³ ।
அகா³தோ⁴ த⁴ர்மஶாஸ்த்ரஜ்ஞ ஏகராட் நிர்மலோவிபு:⁴ ॥ 84 ॥

தூ⁴தபாபோ கீ³ர்ணவிஷோ ஜக³த்³யோநிர்நிதா⁴நவாந் ।
ஜக³த்பிதா ஜக³த்³ப³ந்து⁴ர்ஜக³த்³தா⁴தா ஜநாஶ்ரய: ॥ 85 ॥

அகா³தோ⁴ போ³த⁴வாந்போ³த்³தா⁴ காமதே⁴நுர்ஹதாஸுர: ।
அணுர்மஹாந்க்ருʼஶஸ்தூ²லோ வஶீ வித்³வாந்த்⁴ருʼதாத்⁴வர: ॥ 86 ॥

அபோ³த⁴போ³த⁴க்ருʼத்³வித்தத³யாக்ருʼஜ்ஜீவஸம்ஜ்ஞித: ।
ஆதி³தேயோ ப⁴க்திபரோ ப⁴க்தாதீ⁴நோঽத்³வயாத்³வய: ॥ 87 ॥

ப⁴க்தாபராத⁴ஶமநோ த்³வயாத்³வயவிவர்ஜித: ।
ஸஸ்யம் விராட: ஶரணம் ஶரண்யம் க³ணராட்³க³ண: ॥ 88 ॥

மந்த்ரயந்த்ரப்ரபா⁴வஜ்ஞோ மந்த்ரயந்த்ரஸ்வரூபவாந் ।
இதி தோ³ஷஹர: ஶ்ரேயாந் ப⁴க்தசிந்தாமணி: ஶுப:⁴ ॥ 89 ॥

உஜ்²ஜி²தாமங்க³ளோ த⁴ர்ம்யோ மங்க³ளாயதநம் கவி: ।
அநர்த²ஜ்ஞோர்த²த:³ ஶ்ரேஷ்ட:² ஶ்ரௌதத⁴ர்மப்ரவர்தக: ॥ 90 ॥

மந்த்ரபீ³ஜம் மந்த்ரராஜோ பீ³ஜமந்த்ரஶரீரவாந் ।
ஶப்³த³ஜாலவிவேகஜ்ஞ: ஶரஸந்தா⁴நக்ருʼத்க்ருʼதீ ॥ 91 ॥

காலகால: க்ரியாதீதஸ்தர்காதீத: ஸுதர்கக்ருʼத் ।
ஸமஸ்ததத்த்வவித்தத்த்வம் காலஜ்ஞ: கலிதாஸுர: ॥ 92 ॥

அதீ⁴ரதை⁴ர்யக்ருʼத்காலோ வீணாநாத³மநோரத:² ।
ஹிரண்யரேதா ஆதி³த்யஸ்துராஷாத்³ஶாரதா³கு³ரு: ॥ 93 ॥

பூர்வ: காலகலாதீத: ப்ரபஞ்சகலநாபர: ।
ப்ரபஞ்சகலநாக்³ரஸ்த ஸத்யஸந்த:⁴ ஶிவாபதி: ॥ 94 ॥

மந்த்ரயந்த்ராதி⁴போமந்த்ரோ மந்த்ரீ மந்த்ரார்த²விக்³ரஹ: ।
நாராயணோ விதி:⁴ ஶாஸ்தா ஸர்வாலக்ஷணநாஶந: ॥ 95 ॥

ப்ரதா⁴நம் ப்ரக்ருʼதி: ஸூக்ஷ்மோலகு⁴ர்விகடவிக்³ரஹ: ।
கடி²ந: கருணாநம்ர: கருணாமிதவிக்³ரஹ: ॥ 96 ॥

ஆகாரவாந்நிராகார: காராப³ந்த⁴விமோசந: ।
தீ³நநாத:² ஸுரக்ஷாக்ருʼத்ஸுநிர்ணீதவிதி⁴ங்கர: ॥ 97 ॥

மஹாபா⁴க்³யோத³தி⁴ர்வைத்³ய: கருணோபாத்தவிக்³ரஹ: ।
நக³வாஸீ க³ணாதா⁴ரோ ப⁴க்தஸாம்ராஜ்யதா³யக: ॥ 98 ॥

ஸார்வபௌ⁴மோ நிராதா⁴ர: ஸத³ஸத்³வ்யக்திகாரணம் ।
வேத³வித்³வேத³க்ருʼத்³வைத்³ய: ஸவிதா சதுராநந: ॥ 99 ॥

ஹிரண்யக³ர்ப⁴ஸ்த்ரிதநுர்விஶ்வஸாக்ஷீவிபா⁴வஸு: ।
ஸகலோபநிஷத்³க³ம்ய: ஸகலோபநிஷத்³க³தி: ॥ 100 ॥

விஶ்வபாத்³விஶ்வதஶ்சக்ஷுர்விஶ்வதோ பா³ஹுரச்யுத: ।
விஶ்வதோமுக² ஆதா⁴ரஸ்த்ரிபாத்³தி³க்பதிரவ்யய: ॥ 101 ॥

வ்யாஸோ வ்யாஸகு³ரு: ஸித்³தி:⁴ ஸித்³தி⁴த³ ஸித்³தி⁴நாயக: ।
ஜக³தா³த்மா ஜக³த்ப்ராணோ ஜக³ந்மித்ரோ ஜக³த்ப்ரிய: ॥ 102 ॥

தே³வபூ⁴ர்வேத³பூ⁴ர்விஶ்வம் ஸர்க³ஸ்தி²த்யந்தகே²லக்ருʼத் ।
ஸித்³த⁴சாரணக³ந்த⁴ர்வயக்ஷவித்³யாத⁴ரார்சித: ॥ 103 ॥

நீலகண்டோ² ஹலத⁴ரோ க³தா³பாணிர்நிரங்குஶ: ।
ஸஹஸ்ராக்ஷோ நகோ³த்³தா⁴ர: ஸுராநீக ஜயாவஹ: ॥ 104 ॥

சதுர்வர்க:³ க்ருʼஷ்ணவர்த்மா காலநூபுரதோட³ர: ।
ஊர்த்⁴வரேதா வாக்பதீஶோ நாரதா³தி³முநிஸ்துத: ॥ 105 ॥

சிதா³நந்த³சதுர்யஜ்ஞஸ்தபஸ்வீ கருணார்ணவ: । சிதா³நந்த³த்தநு
பஞ்சாக்³நிர்யாக³ஸம்ஸ்தா²க்ருʼத³நந்தகு³ணநாமப்⁴ருʼத் ॥ 106 ॥

த்ரிவர்க³ஸூதி³தாராதி: ஸுரரத்நந்த்ரயீதநு: ।
யாயஜூகஶ்சிரஞ்ஜீவீ நரரத்நம் ஸஹஸ்ரபாத் ॥ 107 ॥

பா⁴லசந்த்³ரஶ்சிதாவாஸ: ஸூர்யமண்ட³லமத்⁴யக:³ । சிராவாஸ:
அநந்தஶீர்ஷா த்ரேதாக்³நி:ப்ரஸந்நேஷுநிஷேவித: ॥ 108 ॥

ஸச்சித்தபத்³மமார்தண்டோ³ நிராதங்க: பராயண: ।
புராப⁴வோ நிர்விகார: பூர்ணார்த:² புண்யபை⁴ரவ: ॥ 109 ॥

நிராஶ்ரய: ஶமீக³ர்போ⁴ நரநாராயணாத்மக: ।
வேதா³த்⁴யயநஸந்துஷ்டஶ்சிதாராமோ நரோத்தம: ॥ 110 ॥

அபாரதி⁴ஷண: ஸேவ்யஸ்த்ரிவ்ருʼத்திர்கு³ணஸாக³ர: ।
நிர்விகார: க்ரியாதா⁴ர: ஸுரமித்ரம் ஸுரேஷ்டக்ருʼத் ॥ 111 ॥

ஆகு²வாஹஶ்சிதா³நந்த:³ ஸகலப்ரபிதாமஹ: ।
மநோபீ⁴ஷ்டஸ்தபோநிஷ்டோ² மணிமல்லவிமர்த³ந: ॥ 112 ॥

உத³யாசல அஶ்வத்தோ² அவக்³ரஹநிவாரண: ।
ஶ்ரோதா வக்தா ஶிஷ்டபால: ஸ்வஸ்தித:³ ஸலிலாதி⁴ப: ॥ 113 ॥

வர்ணாஶ்ரமவிஶேஷஜ்ஞ: பர்ஜந்ய ஸகலார்திபி⁴த் । ஸகலார்திஜித்
விஶ்வேஶ்வரஸ்தபோயுக்த: கலிதோ³ஷவிமோசந: ॥ 114 ॥

வர்ணவாந்வர்ணரஹிதோ வாமாசாரநிஷேத⁴க்ருʼத் ।
ஸர்வவேதா³ந்ததாத்பர்யஸ்தப:ஸித்³தி⁴ப்ரதா³யக: ॥ 115 ॥

விஶ்வஸம்ஹாரரஸிகோ ஜபயஜ்ஞாதி³லோகத:³ ।
நாஹம்வாதீ³ ஸுராத்⁴யக்ஷோ நைஷசூர்ண: ஸுஶோபி⁴த: ॥ 116 ॥

அஹோராஜஸ்தமோநாஶோவிதி⁴வக்த்ரஹரோந்நத:³ ।
ஜநஸ்தபோ மஹ: ஸத்யம்பூ⁴ர்பு⁴வ:ஸ்வ:ஸ்வரூபவாந் ॥ 117 ॥

மைநாகத்ராணகரண: ஸுமூர்தா⁴ ப்⁴ருʼகுடீசர: ।
வைகா²நஸபதிர்வைஶ்யஶ்சக்ஷுராதி³ப்ரயோஜக: ॥ 118 ॥

த³த்தாத்ரேய: ஸமாதி⁴ஸ்தோ²நவநாக³ஸ்வரூபவாந் ।
ஜந்மம்ருʼத்யுஜராஹீநோ தை³த்யபே⁴த்தேதிஹாஸவித் ॥ 119 ॥

வர்ணாதீதோ வர்தமாந: ப்ரஜ்ஞாத³ஸ்தாபிதாஸுர: ।
சண்ட³ஹாஸ: கராலாஸ்ய: கல்பாதீதஶ்சிதாதி⁴ப: ॥ 120 ॥

ஸர்க³க்ருʼத்ஸ்தி²திக்ருʼத்³த⁴ர்தா அக்ஷரஸ்த்ரிகு³ணப்ரிய: ।
த்³வாத³ஶாத்மா கு³ணாதீதஸ்த்ரிகு³ணஸ்த்ரிஜக³த்பதி: ॥ 121 ॥

ஜ்வலநோ வருணோ விந்த்⁴ய: ஶமநோ நிர்ருʼதி: ப்ருʼது:² ।
க்ருʼஶாநுரேதா தை³த்யாரிஸ்தீர்த²ரூபோ குலாசல: ॥ 122 ॥

தே³ஶகாலாபரிச்சே²த்³யோ விஶ்வக்³ராஸவிலாஸக்ருʼத் ।
ஜட²ரோ விஶ்வஸம்ஹர்தா விஶ்வாதி³க³ணநாயக: ॥ 123 ॥

ஶ்ருதிஜ்ஞோ ப்³ரஹ்மஜிஜ்ஞாஸுராஹாரபரிணாமக்ருʼத் ।
ஆத்மஜ்ஞாநபர: ஸ்வாந்தோঽவ்யக்தோঽவ்யக்தவிபா⁴க³வாந் ॥ 124 ॥

ஸமாதி⁴கு³ருரவ்யக்தோப⁴க்தாஜ்ஞாநநிவாரண: ।
க்ருʼதவர்ணஸமாசார: பரிவ்ராட³தி⁴போ க்³ருʼஹீ ॥ 125 ॥

மஹாகால: க²க³பதிவர்ணாவர்ணவிபா⁴க³க்ருʼத் ।
க்ருʼதாந்த: கீலிதேந்த்³ராரி: க்ஷணகாஷ்டா²தி³ரூபவாந் ॥ 126 ॥

விஶ்வஜித்தத்த்வஜிஜ்ஞாஸுர்ப்³ராஹ்மணோ ப்³ரஹ்மசர்யவாந் ।
ஸர்வவர்ணாஶ்ரமபரோ வர்ணாஶ்ரமப³ஹிஸ்தி²தி: ॥ 127 ॥

தை³த்யாரிர்ப்³ரஹ்மஜிஜ்ஞாஸுர்வர்ணாஶ்ரமநிஷேவித: ।
ப்³ரஹ்மாண்டோ³த³ரப்⁴ருʼத்க்ஷேத்ரம் ஸ்வரவர்ணஸ்வரூபக: ॥ 128 ॥

வேதா³ந்தவசநாதீதோ வர்ணாஶ்ரமபராயண: ।
த்³ருʼக்³த்³ருʼஶ்யோப⁴யரூபைகோமேநாபதிஸமர்சித: ॥ 129 ॥

ஸத்த்வஸ்த:² ஸகலத்³ரஷ்டா க்ருʼதவர்ணாஶ்ரமஸ்தி²த: ।
வர்ணாஶ்ரமபரித்ராதா ஸகா² ஶூத்³ராதி³வர்ணவாந் ॥ 130 ॥

வஸுதோ⁴த்³தா⁴ரகரண: காலோபாதி:⁴ ஸதா³க³தி: ।
தை³தேயஸூத³நோதீதஸ்ம்ருʼதிஜ்ஞோ வட³வாநல: ॥ 131 ॥

ஸமுத்³ரமத²நாசார்யோ வநஸ்தோ²யஜ்ஞதை³வதம் ।
த்³ருʼஷ்டாத்³ருʼஷ்டக்ரியாதீதோ ஹேமாத்³ரிர்ஹரிசந்த³ந: ॥ 132 ॥

நிஷித்³த⁴நாஸ்திகமதிர்யஜ்ஞபு⁴க்பாரிஜாதக: ।
ஸஹஸ்ரபு⁴ஜஹாஶாந்த: பாபாரிக்ஷீரஸாக³ர: ॥ 133 ॥

ராஜாதி⁴ராஜஸந்தாந: கல்பவ்ருʼக்ஷஸ்தநூநபாத் ।
த⁴ந்வந்தரிர்வேத³வக்தா சிதாப⁴ஸ்மாங்க³ராக³வாந் ॥ 134 ॥

காஶீஶ்வர: ஶ்ரோணிப⁴த்³ரோ பா³ணாஸுரவரப்ரத:³ ।
ரஜஸ்த:² க²ண்டி⁴தாத⁴ர்ம ஆபி⁴சாரநிவாரண: ॥ 135 ॥

மந்த³ரோ யாக³ப²லத³ஸ்தமஸ்தோ² த³மவாந்ஶமீ ।
வர்ணாஶ்ரமா: நந்த³பரோ த்³ருʼஷ்டாத்³ருʼஷ்டப²லப்ரத:³ ॥ 136 ॥

கபிலஸ்த்ரிகு³ணாநந்த:³ ஸஹஸ்ரப²ணஸேவித: ।
குபே³ரோ ஹிமவாஞ்ச²த்ரம் த்ரயீத⁴ர்மப்ரவர்தக: ।
ஆதி³தேயோ யஜ்ஞப²லம் ஶக்தித்ரயபராயண: ।
து³ர்வாஸா: பித்ருʼலோகேஶோவீரஸிம்ஹபுராணவித் ॥ 138 ॥

அக்³நிமீளேஸ்பு²ரந்மூர்தி: ஸாந்தர்ஜ்யோதி: ஸ்வரூபக: ।
ஸகலோபநிஷத்கர்தா கா²ம்ப³ரோ ருʼணமோசக: ॥ 139 ॥

தத்த்வஜ்யோதி: ஸஹஸ்ராம்ஶுரிஷேத்வோர்ஜலஸத்தநு: ।
யோக³ஜ்ஞாநமஹாராஜ: ஸர்வவேதா³ந்தகாரணம் ॥ 140 ॥

யோக³ஜ்ஞாநஸதா³நந்த:³ அக்³நஆயாஹிரூபவாந் ।
ஜ்யோதிரிந்த்³ரியஸம்வேத்³ய: ஸ்வாதி⁴ஷ்டா²நவிஜ்ருʼம்ப⁴க: ॥ 141 ॥

அக²ண்ட³ப்³ரஹ்மக²ண்ட³ஶ்ரீ: ஶந்நோதே³வீஸ்வரூபவாந் ।
யோக³ஜ்ஞாநமஹாபோ³தோ⁴ ரஹஸ்யம் க்ஷேத்ரகோ³பக: ॥ 142 ॥

ப்⁴ரூமத்⁴யவேக்ஷ்யோ க³ரலீ யோக³ஜ்ஞாந ஸதா³ஶிவ: ।
சண்டா³சண்ட³ப்³ருʼஹத்³பா⁴நுநர்யநஸ்த்வரிதாபதி: ॥ 143 ॥

ஜ்ஞாநமஹாயோகீ³ தத்த்வஜ்யோதி: ஸுதா⁴ரக: ।
ப²ணிப³த்³த⁴ஜடாஜூடோ பி³ந்து³நாத³கலாத்மக: ॥ 144 ॥

யோக³ஜ்ஞாநமஹாஸேநோ லம்பி³கோர்ம்யபி⁴ஷிஞ்சித: ।
அந்தர்ஜ்யோதிர்மூலதே³வோঽநாஹத: ஸுஷுமாஶ்ரய: ॥ 145 ॥

பூ⁴தாந்தவித்³ப்³ரஹ்மபூ⁴திர்யோக³ஜ்ஞாநமஹேஶ்வர: ।
ஶுக்லஜ்யோதி: ஸ்வரூப: ஶ்ரீயோக³ஜ்ஞாநமஹார்ணவ: ॥ 146 ॥

பூர்ணவிஜ்ஞாநப⁴ரித: ஸத்த்வவித்³யாவபோ³த⁴க: ।
யோக³ஜ்ஞாநமஹாதே³வஶ்சந்த்³ரிகாத்³ரவஸுத்³ரவ: ॥ 147 ॥

ஸ்வபா⁴வயந்த்ரஸஞ்சார: ஸஹஸ்ரத³லமத்⁴யக:³ ॥ 148 ॥

ஈஶ்வர உவாச ।
ஸஹஸ்ரநாமமல்லாரேரித³ம் தி³வ்யம் ப்ரகாஶிதம் ।
லோகாநாம் க்ருʼபயா தே³விப்ரீத்யா தவ வராநநே ॥ 149 ॥

ய இத³ம் பட²தே நித்யம் பாட²யேச்ச்²ருʼணுயாத³பி ।
ப⁴க்திதோ வா ப்ரஸங்கா³த்³வா ஸகலம் ப⁴த்³ரமஶ்நுதே ॥ 150 ॥

புஸ்தகம் லிகி²தம் கே³ஹே பூஜிதம் யத்ர திஷ்ட²தி ।
தத்ர ஸர்வஸம்ருʼத்³தீ⁴நாமதி⁴ஷ்டா²நம் ந ஸம்ஶய: ॥ 151 ॥

ஸுதார்தீ² த⁴நதா³ரார்தீ²வித்³யார்தீ² வ்யாதி⁴நாஶக்ருʼத் ।
யஶோர்தீ² விஜயார்தீ²ச த்ரிவாரம் ப்ரத்யஹம் படே²த் ॥ 152 ॥

மஹாபாபோபபாபாநாம் ப்ராயஶ்சித்தார்த²மாத³ராத் ।
ப்ராதஸ்நாயீ படே²தே³தத் ஷண்மாஸாத் ஸித்³தி⁴மாப்நுயாத் ॥ 153 ॥

ரஹஸ்யாநாம் ச பாபாநாம் பட²நாதே³வ நாஶநம் ।
ஸர்வாரிஷ்டப்ரஶமநம் து:³ஸ்வப்நப²லஶாந்தித³ம் ॥ 154 ॥

ஸூதிகாபா³லஸௌக்²யார்தீ² ஸூதிகாயதநே படே²த் ।
ஸுஸூதிம் லப⁴தே நித்யம் க³ர்பி⁴ணீ ஶ்ருʼணுயாத³பி ॥ 155 ॥

யாசநாரீபதத்³க³ர்பா⁴த்³ருʼட⁴க³ர்பா⁴ப⁴வேத்த்⁴ருவம் ।
ஸுதாஸுதபரீவாரமண்டி³தா மோத³தே சிரம் ॥ 156 ॥

ஆயுஷ்யஸந்ததிம் நூநம் யாப⁴வேந்ம்ருʼதவத்ஸகா ।
வந்த்⁴யாபி லப⁴தே பீ⁴ஷ்டஸந்ததிம் நாத்ர ஸம்ஶய: ॥ 157 ॥

ப⁴ர்து: ப்ரியத்வமாப்நோதி ஸௌபா⁴க்³யம் ச ஸுரூபதாம் ।
நஸபத்நீமபிலபே⁴த்³வைத⁴வ்யம் நாப்நுயாத்க்வசித் ॥ 158 ॥

லபே⁴த்ப்ரீதிமுதா³ஸீநா பதிஶுஶ்ரூஷணேரதா ।
ஸர்வாதி⁴கம் வரம் கந்யாவிரஹம் ந கதா³சந ॥ 159 ॥

ஜாதிஸ்மரத்வமாப்நோதி பட²நாச்ச்²ரவணாத³பி ।
ஸ்க²லத்³கீ:³ ஸரலாம்வாணீம் கவித்வம் கவிதாப்ரிய: ॥ 160 ॥

ப்ரஜ்ஞாதிஶயமாப்நோதி பட²தாம் க்³ரந்த²தா⁴ரணே ।
நிர்விக்⁴நம் ஸித்³தி⁴மாப்நோதி ய: படே²த்³ப்³ரஹ்மசர்யவாந் ॥ 161 ॥

ஸர்வரக்ஷாகரம் ஶ்ரேஷ்ட²ம் து³ஷ்டக்³ரஹநிவாரணம் ।
ஸர்வோத்பாதப்ரஶமநம் பா³லக்³ரஹவிநாஶநம் ॥ 162 ॥

குஷ்டா²பஸ்மாரரோகா³தி³ஹரணம் புண்யவர்த⁴நம் ।
ஆயுர்வ்ருʼத்³தி⁴கரம் சைவ புஷ்டித³ம் தோஷவர்த⁴நம் ॥ 163 ॥

விஷமே பதி² சோராதி³ஸங்கா⁴தே கலஹாக³மே ।
ரிபூணாம் ஸந்நிதா⁴நே ச ஸம்யமே ந படே²தி³த³ம் ॥ 164 ॥

மந: க்ஷோப⁴விஷாதே³ ச ஹர்ஷோத்கர்ஷே ததை²வச ।
இஷ்டாரம்ப⁴ஸமாப்தோ ச படி²தவ்ய ப்ரயத்நத: ॥ 165 ॥

ஸமுத்³ரதரணே போதலஞ்க⁴நே கி³ரிரோஹணே ।
கர்ஷணே க³ஜஸிம்ஹாத்³யை: ஸாவதா⁴நே படே²தி³த³ம் ॥ 166 ॥

அவர்ஷணே மஹோத்பாதே து³ரத்யயப⁴வேத்ததா² ।
ஶதவாரம் படே²தே³தத்ஸர்வது³ஷ்டோபஶாந்தயே ॥ 167 ॥

ஶநிவாரேர்கவாரே ச ஷஷ்ட்²யாம் ச நியத: படே²த் ।
மல்லாரிம் பூஜயேத்³விப்ராந்போ⁴ஜயேத்³ப⁴க்திபூர்வகம் ॥ 168 ॥

உபவாஸோத²வா நக்தமேகப⁴க்தமயாசிதம் ।
யதா²ஶக்தி ப்ரகுர்வீத ஜபேத்ஸம்பூஜயேத்³து⁴நேத் ॥ 169 ॥

அக்³ரவ்ருʼத்³த்⁴யா படே²தே³தத்³தோ⁴மபூஜா ததை²வ ச ।
போ⁴ஜயேத³க்³ரவ்ருʼத்³தா⁴நாம்ப்³ராஹ்மணாஶ்ச ஸுவாஸிநீ: ॥ 170 ॥

நாநாஜாதிப⁴வாந்ப⁴க்தாந்போ⁴ஜயேத³நிவாரிதம் ।
நாநாபரிமலைர்த்³க³வ்யை: பல்லவை: குஸுமைரபி ॥ 171 ॥

த³மநோஶீரபாக்யாதி³தத்தத்காலோத்³ப⁴வை: ஶுபை:⁴ ।
நைஶபா⁴ண்டா³ரசூர்ணேந நாநாரஞ்ஜிததந்து³லை: ॥ 172 ॥

பூஜயேந்ம்ஹாலஸாயுக்தம் மல்லாரிம் தே³வபூ⁴ஷிதம் ।
மல்லாரிபூஜநம் ஹோம: ஸ்வபூ⁴ஷாப⁴க்தபூஜநம் ॥ 173 ॥

ப்ரீதிதா³நோபயாஞ்சாதி³ நைஶசூர்ணேந ஸித்³தி⁴த³ம் ।
யதா²ஶ்ரமம் யதா²காலம் யதா²குலசிகீர்ஷிதம் ॥ 174 ॥

நைவேத்³யம் பூஜநம் ஹோமம் குர்யாத்ஸர்வார்த²ஸித்³த⁴யே ।
ஶுப⁴ம் பா⁴ஜநமாதா³ய ப⁴க்த்யா போ⁴மண்டி³த: ஸ்வயம் ॥ 175 ॥

யதா²வர்ணகுலாசாரம் ப்ரஸாத³ம் யாசயேந்முஹு: ।
மல்லாரிக்ஷேத்ரமுத்³தி³ஶ்ய யாத்ராம் க்வாபி ப்ரகல்பயேத் ॥ 176 ॥

வித்தவ்யயஶ்ரமோ நாத்ர மைராலஸ்தேந ஸித்³தி⁴த:³ ।
மார்க³ஶீர்ஷே விஶேஷேண ப்ரதிபத்ஷஷ்டி²காந்தரே ॥ 177 ॥

பூஜாத்³யநுஷ்டி²தம் ஶக்த்யா தத³க்ஷயமஸம்ஶயம் ।
யத்³யத்பூஜாதி³கம் ப⁴க்த்யா ஸர்வகாலமநுஷ்டி²தம் ॥ 178 ॥

அநந்தப²லத³ம் தத்ஸ்யாந்மார்க³ஶீர்ஷே ஸக்ருʼத்க்ருʼதம் ।
த⁴நதா⁴ந்யாதி³தே⁴ந்வாதி³ தா³ஸதா³ஸீக்³ருʼஹாதி³கம் ॥ 179 ॥

மல்லாரிப்ரீதயே தே³யம் விஶேஷாந்மார்க³ஶீர்ஷகே ।
சம்பாஷஷ்ட்²யாம் ஸ்கந்த³ஷஷ்ட்²யாம் ததா² ஸர்வேஷு பர்வஸு ॥ 180 ॥

சைத்ரஶ்ராவணபௌஷேஷு ப்ரீதோ மல்லாரிரர்சித: ।
யத்³யத்ப்ரியதமம் யஸ்ய லோகஸ்ய ஸுக²காரணம் ॥ 181 ॥

வித்தஶாட்²யம் பரித்யஜ்ய மல்லாரிப்ரீதயே படே²த் ।
ப்ரஸங்கா³த்³வாபி பா³ல்யாத்³வா காபட்யாத்³த³ம்ப⁴தோபி வா ॥ 182 ॥

ய: படே²ச்ச்²ருணுயாத்³வாபி ஸர்வாந்காமாநவாப்நுயாத் ।
அதிவஶ்யோ ப⁴வேத்³ராஜா லப⁴தே காமிநீக³ணம் ॥ 183 ॥

யத³ஸாத்⁴யம் ப⁴வேல்லோகே தத்ஸர்வம் வஶமாநயேத் ।
ஶஸ்த்ராண்யுத்பலஸாராணி ப⁴வேத்³வஹ்நி ஸுஶீதல: ॥ 184 ॥

மித்ரவத்³வைரிவர்க:³ ஸ்யாத்³விஷம் ஸ்யாத்புஷ்டிவர்த⁴நம் ।
அந்தோ⁴பிலப⁴தே த்³ருʼஷ்டிம் ப³தி⁴ரோபி ஶ்ருதீ லபே⁴த் ॥ 185 ॥

மூகோபி ஸரலாம் வாணீம் பட²ந்வாபாட²யந்நபி ।
த⁴ர்மமர்த²ம் ச காமம் ச ப³ஹுதா⁴ கல்பிதம் முதா³ ॥ 186 ॥

பட²ந்ஶ்ருʼண்வந்நவாப்நோதி பாட²ம் யோ மதிமாநவ: ।
ஐஹிகம் ஸகலம் பு⁴க்த்வா ஶேஷே ஸ்வர்க³மவாப்நுயாத் ॥ 187 ॥

முமுக்ஷுர்லப⁴தே மோக்ஷம் பட²ந்நித³மநுத்தமம் ।
ஸர்வகர்து: ப²லம் தஸ்ய ஸர்வதீர்த²ப²லம் ததா² ॥ 188 ॥

ஸர்வதா³நப²லம் தஸ்ய மல்லாரிர்யேந பூஜித: ।
மல்லாரிரிதி நாமைகம் புருஷார்த²ப்ரத³ம் த்⁴ருவம் ॥ 189 ॥

ஸஹஸ்ரநாமவித்³யாயா: க: ப²லம் வேத்திதத்த்வத: ।
வேதா³ஸ்யாத்⁴யயநே புண்யம் யோகா³ப்⁴யாஸேঽபி யத்ப²லம் ॥ 190 ॥

ஸகலம் ஸமவாப்நோதி மல்லாரிப⁴ஜநாத்ப்ரியே ।
தவ ப்ரீத்யை மயாக்²யாதம் லோகோபக்ருʼதகாரணாத் ॥ 191 ॥

ஸஹஸ்ரநாமமல்லாரே: கிமந்யச்ச்²ரோதுமிச்ச²ஸி ।
கு³ஹ்யாத்³கு³ஹ்யம் பரம் புண்யம் ந தே³யம் ப⁴க்திவர்ஜிதே ॥ 192 ॥

இதி ஶ்ரீபத்³மபுராணே ஶிவோபாக்²யாநே மல்லாரிப்ரஸ்தாவே ஶிவபார்வதீஸம்வாதே³
ஶிவப்ரோக்தம் மல்லாரிஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ।
ஶ்ரீஸாம்ப³ஸதா³ஶிவார்பணமஸ்து ॥

॥ ஶுப⁴ம்ப⁴வது ॥

மல்ஹாரீ ஸஹஸ்த்ரநாமஸ்தோத்ரம்

Also Read 1000 Names of Shri Mallari:

1000 Names of Sri Mallari | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Mallari | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top