Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Mallari | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Shri Mallari Sahasranamastotram Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീമല്ലാരിസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥
ശ്രീഗണേശായ നമഃ ।
ശ്രീസരസ്വത്യൈ നമഃ ।
സ്ഥിതം കൈലാസനിലയേ പ്രാണേശം ലോകശങ്കരം ।
ഉവാച ശങ്കരം ഗൌരീ ജഗദ്ധിതചികീര്‍ഷയാ ॥ 1 ॥

പാര്‍വത്യുവാച ।
ദേവദേവ മഹാദേവ ഭക്താനന്ദവിവര്‍ധന ।
പൃച്ഛാമി ത്വാമഹം ചൈകം ദുഃഖദാരിദ്ര്യനാശനം ॥ 2 ॥

കഥയസ്വ പ്രസാദേന സര്‍വജ്ഞോസി ജഗത്പ്രഭോ ।
സ്തോത്രം ദാനം തപോ വാപി സദ്യഃ കാമഫലപ്രദം ॥ 3 ॥

ഈശ്വര ഉവാച ।
മാര്‍തണ്ഡോ ഭൈരവോ ദേവോ മല്ലാരിരഹമേവ ഹി ।
തസ്യ നാമസഹസ്രം തേ വദാമി ശൃണു ഭക്തിതഃ ॥ 4 ॥

സര്‍വലോകാര്‍തിശമനം സര്‍വസമ്പത്പ്രദായകം ।
പുത്രപൌത്രാദി ഫലദം അപവര്‍ഗപ്രദം ശിവം ॥ 5 ॥

ഈശ്വരോസ്യ ഋഷിഃ പ്രോക്തഃ ഛന്ദോഽനുഷ്ടുപ് പ്രകീര്‍തിതഃ ।
മല്ലാരിര്‍ംഹാലസായുക്തോ ദേവസ്ത്രത്ര സമീരിതഃ ॥ 6 ॥

സര്‍വപാപക്ഷയദ്വാരാ മല്ലാരിപ്രീതയേ തഥാ ।
സമസ്തപുരുഷാര്‍ഥസ്യ സിദ്ധയേ വിനിയോജിതഃ ॥ 7 ॥

മല്ലാരിര്‍ംഹാലസാനാഥോ മേഘനാഥോ മഹീപതിഃ ।
മൈരാലഃ ഖഡ്ഗരാജശ്ചേത്യമീഭിര്‍നാമമന്ത്രകൈഃ ॥ 8 ॥

ഏതൈര്‍നമോന്തൈരോമാദ്യൈ കരയോശ്ച ഹൃദാദിഷു ।
ന്യാസഷട്കം പുരാ കൃത്വാ നാമാവലിം പഠേത ॥ 9 ॥

അസ്യ ശ്രീമല്ലാരിസഹസ്രനാമസ്തോത്രമന്ത്രസ്യ ഈശ്വര ഋഷിഃ ।
ംഹാലസായുക്ത മല്ലാരിര്‍ദേവതാ । അനുഷ്ടുപ്ഛന്ദഃ ।
സര്‍വപാപക്ഷയദ്വാരാ ശ്രീമല്ലാരിപ്രീതയേ
സകലപുരുഷാര്‍ഥസിദ്ധ്യര്‍ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ ।
ഓം ഹ്രം ഹ്രാമ്മ്രിയമാണാനന്ദമഹാലക്ഷ്മണേനമ ഇതി ।
അഥന്യാസഃ ।
മല്ലാരയേ നമഃ അങ്ഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ।
ംഹാലസാനാഥായ നമഃ തര്‍ജനീഭ്യാം നമഃ ।
മേഘനാഥായ നമഃ മധ്യമാഭ്യാം നമഃ ।
മഹീപതയേ നമഃ അനാമികാഭ്യാം നമഃ ।
മൈരാലായനമഃ കനിഷ്ഠികാഭ്യാം നമഃ ।
ഖഡ്ഗരാജായ നമഃ കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ।
ഓം മല്‍ഹാരയേ നമഃ ഹൃദയായ നമഃ ।
ഓം ംഹാലസാനാഥായ നമഃ ശിരസേ സ്വാഹാ ।
ഓം മേഘനാഥായ നമഃ ശിഖായൈ വഷട് ।
ഓം മഹീപതയേ നമഃ കവവായ ഹും ।
ഓം മൈരാലായ നമഃ നേത്രത്രയായ വൌഷട് ।
ഓം ഖഡ്ഗരാജായ നമഃ അസ്ത്രായ ഫട് ।
അഥ ധ്യാനം ।
ധ്യായേന്‍മല്ലാരിദേവം കനകഗിരീനിഭം ംഹാലസാഭൂഷിതാങ്കം
ശ്വേതാശ്വം ഖഡ്ഗഹസ്തം വിബുധബുധഗണൈഃ സേവ്യമാനം കൃതാര്‍ഥൈഃ ।
യുക്താഘ്രിം ദൈത്യമൂര്‍ഘ്നീഡമരുവിലസിതം നൈശചൂര്‍ണാഭിരാമം
നിത്യം ഭക്തേഷുതുഷ്ടം ശ്വഗണപരിവൃതം വീരമോങ്കാരഗംയം ॥ 1 ॥

മൂലമന്ത്രഃ ।
ഓം ഹ്രീം ക്രൂം ത്ക്രൂം സ്ത്രൂം ഹ്രൂം ഹ്രാം ംരിയമാണാനന്ദമഹാലക്ഷ്മണേ നമഃ ।
ഇതി അലോഭഃ ഉച്ചാര്യ ।
അഥനാമാവലീജപഃ ।
ഓം പ്രണവോ ബ്രഹ്മ ഉദ്ഗീഥ ഓംകാരാര്‍ഥോ മഹേശ്വരഃ ।
മണിമല്ലമഹാദൈത്യസംഹര്‍താ ഭുവനേശ്വരഃ ॥ 1 ॥

ദേവാധിദേവ ഓംകാരഃ സന്തപ്താമരതാപഹാ ।
ഗണകോടിയുതഃ കാന്തോ ഭക്തര്‍ചിതാമണിഃ പ്രഭു ॥ 2 ॥

പ്രീതാത്മാ പ്രഥിതഃ പ്രാണ ഊര്‍ജിതഃ സത്യസേവകഃ ।
മാര്‍തണ്ഡഭൈരവോ ദേവോ ഗങ്ഗാഹ്മാലസികാപ്രിയഃ ॥ 3 ॥

ഗുണഗ്രാമാന്വിതഃ ശ്രീമാന്‍ ജയവാന്‍ പ്രമഥാഗ്രണീഃ ।
ദീനാനാഥപ്രതീകാശഃ സ്വയംഭൂരജരാമരഃ ॥ 4 ॥

അഖണ്ഡിതപ്രീതമനാ മല്ലഹാ സത്യസങ്ഗരഃ ।
ആനന്ദരൂപപരമപരമാശ്ചര്യകൃദ്ഗുരുഃ ॥ 5 ॥

അജിതോവിശ്വസഞ്ജേതാ സമരാങ്ഗണദുര്‍ജയഃ ।
ഖണ്ഡിതാഖിലാവിഘ്നൌഘഃ പരമാര്‍ഥപ്രതാപവാന്‍ ॥ 6 ॥

അമോഘവിദ്യഃ സര്‍വജ്ഞഃ ശരണ്യഃ സര്‍വദൈവതം ।
അനങ്ഗവിജയീ ജ്യായാന്‍ ജനത്രാതാ ഭയാപഹാ ॥ 7 ॥

മഹാഹിവലയോ ധാതാ ചന്ദ്രമാര്‍തണ്ഡ്കുണ്ഡലഃ ।
ഹരോ ഡമരുഡാങ്കാരീ ത്രിശൂലീ ഖഡ്ഗപാത്രവാന്‍ ॥ 8 ॥

മണിയുദ്ധമഹാ ഹൃഷ്ടോമുണ്ഡമാലാവിരാജിതഃ ।
ഖണ്ഡേന്ദുശേഖരസ്ത്ര്യക്ഷോ മഹാമുകുടമണ്ഡിതഃ ॥ 9 ॥

വസന്തകേലിദുര്‍ധര്‍ഷഃ ശിഖിപിച്ഛശിഖാമണിഃ ।
ഗങ്ഗാംഹാലസികാങ്കശ്ച ഗങ്ഗാംഹാലസികാപതിഃ ॥ 10 ॥

തുരങ്ഗമസമാരൂഢോ ലിങ്ഗദ്വയകൃതാകൃതിഃ ।
ഋഷിദേവഗണാകീര്‍ണഃ പിശാചബലിപാലകഃ ॥ 11 ॥

സൂര്യകോടിപ്രതീകാശശ്ചന്ദ്രകോടിസമപ്രഭഃ ।
അഷ്ടസിദ്ധിസമായുക്തഃ സുരശ്രേഷ്ഠഃ സുഖാര്‍ണവഃ ॥ 12 ॥

മഹാബലോദുരാരാധ്യോദക്ഷസിദ്ധിപ്രദായകഃ ।
വരദോവീതരാഗശ്ചകലിപ്രമഥനഃ സ്വരാട് ॥ 13 ॥

ദുഷ്ടഹാദാനവാരാതിരുത്കൃഷ്ടഫലദായകഃ ।
ഭവഃ കൃപാലുര്‍വിശ്വാത്മാധര്‍മപുത്രര്‍ഷിഭീതിഹാ ॥ 14 ॥

രുദ്രോ വിവിജ്ഞഃ ശ്രീകണ്ഠഃ പഞ്ചവക്ത്രഃ സുധൈകഭൂഃ ।
പ്രജാപാലോ വിശേഷജ്ഞശ്ചതുര്‍വക്ത്രഃ പ്രജാപതിഃ ॥ 15 ॥

ഖഡ്ഗരാജഃ കൃപാസിന്ധുര്‍മല്ലസൈന്യവിനാശനഃ ।
അദ്വൈതഃ പാവനഃ പാതാ പരാര്‍ഥൈകപ്രയോജനം ॥ 16 ॥

ജ്ഞാനസാധ്യോമല്ലഹരഃ പാര്‍ശ്വസ്ഥമണികാസുരഃ ।
അഷ്ടധാ ഭജനപ്രീതോ ഭര്‍ഗോമൃന്‍മയചേതനഃ ॥ 17 ॥

മഹീമയമഹാമൂര്‍തിര്‍മഹീമലയസത്തനുഃ ।
ഉല്ലോലഖഡ്ഗോ മണിഹാ മണിദൈത്യകൃതസ്തുതിഃ ॥ 18 ॥

സപ്തകോടിഗണാധീശോ മേഘനാഥോ മഹീപതിഃ ।
മഹീതനുഃ ഖഡ്ഗരാജോ മല്ലസ്തോത്രവരപ്രദഃ ॥ 19 ॥

പ്രതാപീ ദുര്‍ജയഃ സേവ്യഃ കലാവാന്വിശ്വരഞ്ജകഃ ।
സ്വര്‍ണവര്‍ണോദ്ഭുതാകാരഃ കാര്‍തികേയോ മനോജവഃ ॥ 20 ॥

ദേവകൃത്യകരഃപൂര്‍ണോമണിസ്തോത്രവരപ്രദഃ ।
ഇന്ദ്രഃ സുരാര്‍ചിതോ രാജാ ശങ്കരോഭൂതനായകഃ ॥ 21 ॥

ശീതഃ ശാശ്വത ഈശാനഃ പവിത്രഃ പുണ്യപൂരുഷഃ ।
അഗ്നിപുഷ്ടിപ്രദഃ പൂജ്യോ ദീപ്യമാനസുധാകരഃ ॥ 22 ॥

ഭാവീ സുമങ്ഗലഃ ശ്രേയാന്‍പുണ്യമൂര്‍തിര്യമോ മനുഃ ।
ജഗത്ക്ഷതിഹരോ ഹാരശരണാഗതഭീതിഹാ ॥ 23 ॥

മല്ലദ്വേഷ്ടാ മണിദേഷ്ടാ ഖണ്ഡരാഡ് ംഹാലസാപതിഃ ।
ആധിഹാ വ്യാധിഹാ വ്യാലീ വായുഃ പ്രേമപുരപ്രിയഃ ॥ 24 ॥

സദാതുഷ്ടോ നിധീശാഗ്ര്യഃ സുധനശ്ചിന്തിതപ്രദഃ ।
ഈശാനഃ സുജയോ ജയ്യോഭജത്കാമപ്രദഃ പരഃ ॥ 25 ॥

അനര്‍ഘ്യഃ ശംഭുരാര്‍തിഘ്നോ മൈരാലഃ സുരപാലകഃ ।
ഗങ്ഗാപ്രിയോ ജഗത്ത്രാതാ ഖഡ്ഗരാണ്ണയകോവിദഃ ॥ 26 ॥

അഗണ്യോവരദോ വേധാ ജഗന്നാഥഃ സുരാഗ്രണീഃ ।
ഗങ്ഗാധരോഽദ്ഭുതാകാരഃ കാമഹാ കാമദോമൃതം ॥ 27 ॥

ത്രിനേത്രഃ കാമദമനോ മണിമല്ലദയാര്‍ദ്രഹൃത് ।
മല്ലദുര്‍മതിനാശാങ്ഘ്രിര്‍മല്ലാസുരകൃത സ്തുതിഃ ॥ 28 ॥

ത്രിപുരാരിര്‍ഗണാധ്യക്ഷോ വിനീതോമുനിവര്‍ണിതഃ ।
ഉദ്വേഗഹാ ഹരിര്‍ഭീമോ ദേവരാജോ ബുധോഽപരഃ ॥ 29 ॥

സുശീലഃ സത്ത്വസമ്പന്നഃ സുധീരോഽധികഭൂതിമാന്‍ ।
അന്ധകാരിര്‍മഹാദേവഃ സാധുപാലോ യശസ്കരഃ ॥ 30 ॥

സിംഹാസനസ്ഥഃ സ്വാനന്ദോ ധര്‍മിഷ്ഠോ രുദ്ര ആത്മഭൂഃ ।
യോഗീശ്വരോ വിശ്വഭര്‍താ നിയന്താ സച്ചരിത്രകൃത് ॥ 31 ॥

അനന്തകോശഃ സദ്വേഷഃ സുദേശഃ സര്‍വതോ ജയീ ।
ഭൂരിഭാഗ്യോ ജ്ഞാനദീപോ മണിപ്രോതാസനോ ധ്രുവഃ ॥ 32 ॥

അഖണ്ഡിത ശ്രീഃ പ്രീതാത്മാ മഹാമഹാത്മ്യഭൂഷിതഃ ।
നിരന്തരസുഖീജേതാ സ്വര്‍ഗദഃ സ്വര്‍ഗഭൂഷണഃ ॥ 33 ॥

അക്ഷയഃ സുഗ്രഹഃ കാമഃ സര്‍വവിദ്യാവിശാരദഃ ।
ഭക്ത്യഷ്ടകപ്രിയോജ്യായാനനന്തോഽനന്തസൌഖ്യദഃ ॥ 34 ॥

അപാരോ രക്ഷിതാ നാദിര്‍നിത്യാത്മാക്ഷയവര്‍ജിതഃ ।
മഹാദോഷഹരോ ഗൌരോ ബ്രഹ്മാണ്ഡപ്രതിപാദകഃ ॥ 35 ॥

ംഹാലസേശോ മഹാകീര്‍തിഃ കര്‍മപാശഹരോ ഭവഃ ।
നീലകണ്ഠോ മൃഡോ ദക്ഷോ മൃത്യുഞ്ജയ ഉദാരധീഃ ॥ 36 ॥

കപര്‍ദീ കാശികാവാസഃ കൈലാസനിലയോഽമഹാന്‍ ।
കൃത്തിവാസാഃ ശൂലധരോ ഗിരിജേശോ ജടാധരഃ ॥ 37 ॥

വീരഭദ്രോ ജഗദ്വന്ദ്യഃ ശരണാഗതവത്സലഃ ।
ആജാനുബാഹുര്‍വിശ്വേശഃ സമസ്തഭയഭഞ്ജകഃ ॥ 38 ॥

സ്ഥാണുഃ കൃതാര്‍ഥഃ കല്‍പേശഃ സ്തവനീയമഹോദയഃ ।
സ്മൃതമാത്രാഖിലാഭിജ്ഞോ വന്ദനീയോ മനോരമഃ ॥ 39 ॥

അകാലമൃത്യുഹരണോ ഭവപാപഹരോ മൃദുഃ ।
ത്രിനേത്രോ മുനിഹൃദ്വാസഃ പ്രണതാഖിലദുഃഖഹാ ॥ 40 ॥

ഉദാരചരിതോ ധ്യേയഃ കാലപാശവിമോചകഃ ।
നഗ്നഃ പിശാചവേഷശ്ച സര്‍വഭൂതനിവാസകൃത് ॥ 41 ॥

മന്ദരാദ്രികൃതാവാസാഃ കലിപ്രമഥനോ വിരാട് ।
പിനാകീ മാനസോത്സാഹീ സുമുഖോ മഖരക്ഷിതഃ ॥ 42 ॥ var സുഖരക്ഷിതഃ

ദേവമുഖ്യഃശംഭുരാദ്യഃ ഖലഹാ ഖ്യാതിമാന്‍ കവിഃ ।
കര്‍പൂരഗൌരഃ കൃതധീഃ കാര്യകര്‍താ കൃതാധ്വരഃ ॥ 43 ॥

തുഷ്ടിപ്രദസ്തമോഹന്താ നാദലുബ്ധഃ സ്വയം വിഭുഃ । var പുഷ്ടിപ്രദ
സിംഹനാഥോ യോഗനാഥോ മന്ത്രോദ്ധാരോ ഗുഹപ്രിയഃ ॥ 44 ॥

ഭ്രമഹാ ഭഗവാന്‍ഭവ്യഃ ശസ്ത്രധൃക് ക്ഷാലിതാശുഭഃ ।
അശ്വാരൂഢോ വൃഷസ്കന്ധോ ധൃതിമാന്‍ വൃഷഭധ്വജഃ ॥ 45 ॥

അവധൂതസദാചാരഃ സദാതുഷ്ടഃ സദാമുനിഃ ।
വദാന്യോ ംഹാലസാനാഥഃ ഖണ്ഡേശഃ ശമവാന്‍പതിഃ ॥ 46 ॥

അലേഖനീയഃ സംസാരീ സരസ്വത്യഭിപൂജിതഃ ।
സര്‍വശാസ്ത്രാര്‍ഥനിപുണഃ സര്‍വമായാന്വിതോ രഥീ ॥ 47 ॥

ഹരിചന്ദനലിപ്താങ്ഗഃ കസ്തൂരീശോഭിതസ്തനുഃ ।
കുങ്കുമാഗരുലിപ്താങ്ഗഃ സിന്ദൂരാങ്കിതസത്തനുഃ ॥ 48 ॥

അമോഘവരദഃ ശേഷഃ ശിവനാമാ ജഗദ്ധിതഃ ।
ഭസ്മാങ്ഗരാഗഃ സുകൃതീ സര്‍പരാജോത്തരീയവാന്‍ ॥ 49 ॥

ബീജാക്ഷരമ്മന്ത്രരാജോ മൃത്യുദൃഷ്ടിനിവാരണഃ ।
പ്രിയംവദോ മഹാരാവോ യുവാ വൃഉദ്ധോഽതിബാലകഃ ॥ 50 ॥

നരനാഥോ മഹാപ്രാജ്ഞോ ജയവാന്‍സുരപുങ്ഗവഃ ।
ധനരാട്ക്ഷോഭഹൃദ്ദക്ഷഃ സുസൈന്യോ ഹേമമാലകഃ ॥ 51 ॥

ആത്മാരാമോ വൃഷ്ടികര്‍താ നരോ നാരായണഃപ്രിയഃ ।
രണസ്ഥോ ജയസന്നാദോ വ്യോമസ്ഥോ മേഘവാന്‍പ്രഭുഃ ॥ 52 ॥

സുശ്രാവ്യശബ്ദഃ സത്സേവ്യസ്തീര്‍ഥവാസീ സുപുണ്യദഃ ।
ഭൈരവോ ഗഗനാകാരഃ സാരമേയസമാകുലഃ ॥ 53 ॥

മായാര്‍ണവമഹാധൈര്യോ ദശഹസ്തോദ്ഭുതങ്കരഃ ॥ 54 ॥

ഗുര്‍വര്‍ഥദഃ സതാം നാഥോ ദശവക്ത്രവരപ്രദഃ ।
സത്ക്ഷേത്രവാസഃ സദ്വസ്ത്രോഭൂരിദോ ഭയഭഞ്ജനഃ ॥ 55 ॥

കല്‍പനീഹരിതോ കല്‍പഃ സജ്ജീകൃതധനുര്‍ധരഃ ।
ക്ഷീരാര്‍ണവമഹാക്രീഡഃ സദാസാഗരസദ്ഗതിഃ ॥ 56 ॥

സദാലോകഃ സദാവാസഃ സദാപാതാലവാസകൃത് ।
പ്രലയാഗ്നി ജടോത്യുഗ്രഃ ശിവസ്ത്രിഭുവനേശ്വരഃ ॥ 57 ॥

ഉദയാചലസര്‍ദ്വീപഃ പുണ്യശ്ലോകശിഖാമണിഃ ।
മഹോത്സവഃ സുഗാന്ധര്‍വഃ സമാലോക്യഃ സുശാന്തധീഃ ॥ 58 ॥

മേരുവാസഃ സുഗന്ധാഢ്യഃ ശീഘ്രലാഭപ്രദോഽവ്യയഃ ।
അനിവാര്യഃ സുധൈര്യാര്‍ഥീ സദാര്‍ഥിതഫലപ്രദഃ ॥ 59 ॥

ഗുണസിന്ധുഃ സിംഹനാദോ മേഘഗര്‍ജിതശബ്ദവാന്‍ ।
ഭാണ്ഡാരസുന്ദരതനുര്‍ഹരിദ്രാചൂര്‍ണ മണ്ഡിതഃ ॥ 60 ॥

ഗദാധരകൃതപ്രൈഷോ രജനീചൂര്‍ണരഞ്ജിതഃ ।
ഘൃതമാരീ സമുത്ഥാനം കൃതപ്രേമപുരസ്ഥിതിഃ ॥ 61 ॥

ബഹുരത്നാങ്കിതോ ഭക്തഃ കോടിലാഭപ്രദോഽനഘഃ ।
മല്ലസ്തോത്രപ്രഹൃഷ്ടാത്മാ സദാദ്വീപപുരപ്രഭുഃ ॥ 62 ॥

മണികാസുരവിദ്വേഷ്ടാ നാനാസ്ഥാനാവതാരകൃത് ।
മല്ലമസ്തകദത്താംഘ്രിര്‍മല്ലനാമാദിനാമവാന്‍ ॥ 63 ॥

സതുരങ്ഗമണിപ്രൌഢരൂപസന്നിധിഭൂഷിതഃ ।
ധര്‍മവാന്‍ ഹര്‍ഷവാന്വാഗ്മീ ക്രോധവാന്‍മദരൂപവാന്‍ ॥ 64 ॥

ദംഭരൂപീ വീര്യരൂപീ ധര്‍മരൂപീ സദാശിവഃ ।
അഹങ്കാരീ സത്ത്വരൂപീ ശൌര്യരൂപീ രണോത്കടഃ ॥ 65 ॥

ആത്മരൂപീ ജ്ഞാനരൂപീ സകലാഗമകൃച്ഛിവഃ ।
വിദ്യാരൂപീ ശക്തിരൂപീ കരുണാമൂര്‍തിരാത്മധീഃ ॥ 66 ॥

മല്ലജന്യപരിതോഷോ മണിദൈത്യപ്രിയങ്കരഃ ।
മണികാസുരമൂര്‍ദ്ധാംഘ്രിര്‍മണിദൈത്യസ്തുതിപ്രിയഃ ॥ 67 ॥

മല്ലസ്തുതിമഹാഹര്‍ഷോ മല്ലാഖ്യാപൂര്‍വനാമഭാക് ।
ധൃതമാരീ ഭവക്രോധോ മണിമല്ലഹിതേരതഃ ॥ 68 ॥

കപാലമാലിതോരസ്കോ മണിദൈത്യവരപ്രദഃ ।
കപാലമാലീ പ്രത്യക്ഷോ മാണിദൈത്യശിരോങ്ഘ്രിദഃ ॥ 69 ॥

ധൃതമാരീ ഭവക്ത്രേഭോ മണിദൈത്യഹിതേരതഃ ।
മണിസ്തോത്രപ്രഹൃഷ്ടാത്മാ മല്ലാസുരഗതിപ്രദഃ ॥ 70 ॥

മണിചൂലാദ്രിനിലയോ മൈരാലപ്രകരസ്ത്രിഗഃ ।
മല്ലദേഹശിരഃ പാദതല ഏകാദശാകൃതിഃ ॥ 71 ॥

മണിമല്ലമഹാഗര്‍വഹരസ്ത്ര്യക്ഷര ഈശ്വരഃ ।
ഗങ്ഗാംഹാലസികാദേവോ മല്ലദേഹ ശിരോന്തകഃ ॥ 72 ॥

മണിമല്ലവധോദ്രിക്തോ ധര്‍മപുത്രപ്രിയങ്കരഃ ।
മണികാസുരസംഹര്‍താ വിഷ്ണുദൈത്യനിയോജകഃ ॥ 73 ॥

അക്ഷരോമാതൃകാരൂപഃ പിശാചഗുണമണ്ഡിതഃ ।
ചാമുണ്ഡാനവകോടീശഃ പ്രധാനം മാതൃകാപതിഃ ॥ 74 ॥

ത്രിമൂര്‍തിര്‍മാതൃകാചാര്യഃ സാങ്ഖ്യയോഗാഷ്ടഭൈരവഃ ।
മണിമല്ലസമുദ്ഭൂതവിശ്വപീഡാനിവാരണഃ ॥ 75 ॥

ഹുംഫഡ്വൌഷട്വഷട്കാരോ യോഗിനീചക്രപാലകഃ ।
ത്രയീമൂര്‍തിഃ സുരാരാമസ്ത്രിഗുണോ മാതൃകാമയഃ ॥ 76 ॥

ചിന്‍മാത്രോ നിര്‍ഗുണോ വിഷ്ണുര്‍വൈഷ്ണവാര്‍ച്യോ ഗുണാന്വിതഃ ।
ഖഡ്ഗോദ്യതതനുഃ സോഹംഹംസരൂപശ്ചതുര്‍മുഖഃ ॥ 77 ॥ ആപ്തായത്തതനു

പദ്മോദ്ഭവോ മാതൃകാര്‍ഥോ യോഗിനീചക്രപാലകഃ ।
ജന്‍മമൃത്യുജരാഹീനോ യോഗിനീചക്രനാമകഃ ॥ 78 ॥

ആദിത്യആഗമാചാര്യോ യോഗിനീചക്രവല്ലഭഃ ।
സര്‍ഗസ്ഥിത്യന്തകൃച്ഛ്രീദഏകാദശശരീരവാന്‍ ॥ 79 ॥

ആഹാരവാന്‍ ഹരിര്‍ധാതാ ശിവലിങ്ഗാര്‍ചനപ്രിയഃ ।
പ്രാംശുഃ പാശുപതാര്‍ച്യാംഘ്രിര്‍ഹുതഭുഗ്യജ്ഞപൂരുഷഃ ॥ 80 ॥

ബ്രഹ്മണ്യദേവോ ഗീതജ്ഞോ യോഗമായാപ്രവര്‍തകഃ ।
ആപദുദ്ധാരണോ ഢുണ്ഡീ ഗങ്ഗാമൌലി പുരാണകൃത് ॥ 81 ॥

വ്യാപീ വിരോധഹരണോ ഭാരഹാരീ നരോത്തമഃ ।
ബ്രഹ്മാദിവര്‍ണിതോ ഹാസഃ സുരസങ്ഘമനോഹരഃ ॥ 82 ॥

വിശാമ്പതിര്‍ദിശാന്നാഥോ വായുവേഗോ ഗവാമ്പതിഃ ।
അരൂപീ പൃഥിവീരൂപസ്തേജോരൂപോഽനിലോ നരഃ ॥ 83 ॥

ആകാശരൂപീ നാദജ്ഞോ രാഗജ്ഞഃ സര്‍വഗഃ ഖഗഃ ।
അഗാധോ ധര്‍മശാസ്ത്രജ്ഞ ഏകരാട് നിര്‍മലോവിഭുഃ ॥ 84 ॥

ധൂതപാപോ ഗീര്‍ണവിഷോ ജഗദ്യോനിര്‍നിധാനവാന്‍ ।
ജഗത്പിതാ ജഗദ്ബന്ധുര്‍ജഗദ്ധാതാ ജനാശ്രയഃ ॥ 85 ॥

അഗാധോ ബോധവാന്‍ബോദ്ധാ കാമധേനുര്‍ഹതാസുരഃ ।
അണുര്‍മഹാന്‍കൃശസ്ഥൂലോ വശീ വിദ്വാന്ധൃതാധ്വരഃ ॥ 86 ॥

അബോധബോധകൃദ്വിത്തദയാകൃജ്ജീവസംജ്ഞിതഃ ।
ആദിതേയോ ഭക്തിപരോ ഭക്താധീനോഽദ്വയാദ്വയഃ ॥ 87 ॥

ഭക്താപരാധശമനോ ദ്വയാദ്വയവിവര്‍ജിതഃ ।
സസ്യം വിരാടഃ ശരണം ശരണ്യം ഗണരാഡ്ഗണഃ ॥ 88 ॥

മന്ത്രയന്ത്രപ്രഭാവജ്ഞോ മന്ത്രയന്ത്രസ്വരൂപവാന്‍ ।
ഇതി ദോഷഹരഃ ശ്രേയാന്‍ ഭക്തചിന്താമണിഃ ശുഭഃ ॥ 89 ॥

ഉഝ്ഝിതാമങ്ഗലോ ധര്‍ംയോ മങ്ഗലായതനം കവിഃ ।
അനര്‍ഥജ്ഞോര്‍ഥദഃ ശ്രേഷ്ഠഃ ശ്രൌതധര്‍മപ്രവര്‍തകഃ ॥ 90 ॥

മന്ത്രബീജം മന്ത്രരാജോ ബീജമന്ത്രശരീരവാന്‍ ।
ശബ്ദജാലവിവേകജ്ഞഃ ശരസന്ധാനകൃത്കൃതീ ॥ 91 ॥

കാലകാലഃ ക്രിയാതീതസ്തര്‍കാതീതഃ സുതര്‍കകൃത് ।
സമസ്തതത്ത്വവിത്തത്ത്വം കാലജ്ഞഃ കലിതാസുരഃ ॥ 92 ॥

അധീരധൈര്യകൃത്കാലോ വീണാനാദമനോരഥഃ ।
ഹിരണ്യരേതാ ആദിത്യസ്തുരാഷാദ്ശാരദാഗുരുഃ ॥ 93 ॥

പൂര്‍വഃ കാലകലാതീതഃ പ്രപഞ്ചകലനാപരഃ ।
പ്രപഞ്ചകലനാഗ്രസ്ത സത്യസന്ധഃ ശിവാപതിഃ ॥ 94 ॥

മന്ത്രയന്ത്രാധിപോമന്ത്രോ മന്ത്രീ മന്ത്രാര്‍ഥവിഗ്രഹഃ ।
നാരായണോ വിധിഃ ശാസ്താ സര്‍വാലക്ഷണനാശനഃ ॥ 95 ॥

പ്രധാനം പ്രകൃതിഃ സൂക്ഷ്മോലഘുര്‍വികടവിഗ്രഹഃ ।
കഠിനഃ കരുണാനംരഃ കരുണാമിതവിഗ്രഹഃ ॥ 96 ॥

ആകാരവാന്നിരാകാരഃ കാരാബന്ധവിമോചനഃ ।
ദീനനാഥഃ സുരക്ഷാകൃത്സുനിര്‍ണീതവിധിങ്കരഃ ॥ 97 ॥

മഹാഭാഗ്യോദധിര്‍വൈദ്യഃ കരുണോപാത്തവിഗ്രഹഃ ।
നഗവാസീ ഗണാധാരോ ഭക്തസാംരാജ്യദായകഃ ॥ 98 ॥

സാര്‍വഭൌമോ നിരാധാരഃ സദസദ്വ്യക്തികാരണം ।
വേദവിദ്വേദകൃദ്വൈദ്യഃ സവിതാ ചതുരാനനഃ ॥ 99 ॥

ഹിരണ്യഗര്‍ഭസ്ത്രിതനുര്‍വിശ്വസാക്ഷീവിഭാവസുഃ ।
സകലോപനിഷദ്ഗംയഃ സകലോപനിഷദ്ഗതിഃ ॥ 100 ॥

വിശ്വപാദ്വിശ്വതശ്ചക്ഷുര്‍വിശ്വതോ ബാഹുരച്യുതഃ ।
വിശ്വതോമുഖ ആധാരസ്ത്രിപാദ്ദിക്പതിരവ്യയഃ ॥ 101 ॥

വ്യാസോ വ്യാസഗുരുഃ സിദ്ധിഃ സിദ്ധിദ സിദ്ധിനായകഃ ।
ജഗദാത്മാ ജഗത്പ്രാണോ ജഗന്‍മിത്രോ ജഗത്പ്രിയഃ ॥ 102 ॥

ദേവഭൂര്‍വേദഭൂര്‍വിശ്വം സര്‍ഗസ്ഥിത്യന്തഖേലകൃത് ।
സിദ്ധചാരണഗന്ധര്‍വയക്ഷവിദ്യാധരാര്‍ചിതഃ ॥ 103 ॥

നീലകണ്ഠോ ഹലധരോ ഗദാപാണിര്‍നിരങ്കുശഃ ।
സഹസ്രാക്ഷോ നഗോദ്ധാരഃ സുരാനീക ജയാവഹഃ ॥ 104 ॥

ചതുര്‍വര്‍ഗഃ കൃഷ്ണവര്‍ത്മാ കാലനൂപുരതോഡരഃ ।
ഊര്‍ധ്വരേതാ വാക്പതീശോ നാരദാദിമുനിസ്തുതഃ ॥ 105 ॥

ചിദാനന്ദചതുര്യജ്ഞസ്തപസ്വീ കരുണാര്‍ണവഃ । ചിദാനന്ദത്തനു
പഞ്ചാഗ്നിര്യാഗസംസ്ഥാകൃദനന്തഗുണനാമഭൃത് ॥ 106 ॥

ത്രിവര്‍ഗസൂദിതാരാതിഃ സുരരത്നന്ത്രയീതനുഃ ।
യായജൂകശ്ചിരഞ്ജീവീ നരരത്നം സഹസ്രപാത് ॥ 107 ॥

ഭാലചന്ദ്രശ്ചിതാവാസഃ സൂര്യമണ്ഡലമധ്യഗഃ । ചിരാവാസഃ
അനന്തശീര്‍ഷാ ത്രേതാഗ്നിഃപ്രസന്നേഷുനിഷേവിതഃ ॥ 108 ॥

സച്ചിത്തപദ്മമാര്‍തണ്ഡോ നിരാതങ്കഃ പരായണഃ ।
പുരാഭവോ നിര്‍വികാരഃ പൂര്‍ണാര്‍ഥഃ പുണ്യഭൈരവഃ ॥ 109 ॥

നിരാശ്രയഃ ശമീഗര്‍ഭോ നരനാരായണാത്മകഃ ।
വേദാധ്യയനസന്തുഷ്ടശ്ചിതാരാമോ നരോത്തമഃ ॥ 110 ॥

അപാരധിഷണഃ സേവ്യസ്ത്രിവൃത്തിര്‍ഗുണസാഗരഃ ।
നിര്‍വികാരഃ ക്രിയാധാരഃ സുരമിത്രം സുരേഷ്ടകൃത് ॥ 111 ॥

ആഖുവാഹശ്ചിദാനന്ദഃ സകലപ്രപിതാമഹഃ ।
മനോഭീഷ്ടസ്തപോനിഷ്ഠോ മണിമല്ലവിമര്‍ദനഃ ॥ 112 ॥

ഉദയാചല അശ്വത്ഥോ അവഗ്രഹനിവാരണഃ ।
ശ്രോതാ വക്താ ശിഷ്ടപാലഃ സ്വസ്തിദഃ സലിലാധിപഃ ॥ 113 ॥

വര്‍ണാശ്രമവിശേഷജ്ഞഃ പര്‍ജന്യ സകലാര്‍തിഭിത് । സകലാര്‍തിജിത്
വിശ്വേശ്വരസ്തപോയുക്തഃ കലിദോഷവിമോചനഃ ॥ 114 ॥

വര്‍ണവാന്വര്‍ണരഹിതോ വാമാചാരനിഷേധകൃത് ।
സര്‍വവേദാന്തതാത്പര്യസ്തപഃസിദ്ധിപ്രദായകഃ ॥ 115 ॥

വിശ്വസംഹാരരസികോ ജപയജ്ഞാദിലോകദഃ ।
നാഹംവാദീ സുരാധ്യക്ഷോ നൈഷചൂര്‍ണഃ സുശോഭിതഃ ॥ 116 ॥

അഹോരാജസ്തമോനാശോവിധിവക്ത്രഹരോന്നദഃ ।
ജനസ്തപോ മഹഃ സത്യംഭൂര്‍ഭുവഃസ്വഃസ്വരൂപവാന്‍ ॥ 117 ॥

മൈനാകത്രാണകരണഃ സുമൂര്‍ധാ ഭൃകുടീചരഃ ।
വൈഖാനസപതിര്‍വൈശ്യശ്ചക്ഷുരാദിപ്രയോജകഃ ॥ 118 ॥

ദത്താത്രേയഃ സമാധിസ്ഥോനവനാഗസ്വരൂപവാന്‍ ।
ജന്‍മമൃത്യുജരാഹീനോ ദൈത്യഭേത്തേതിഹാസവിത് ॥ 119 ॥

വര്‍ണാതീതോ വര്‍തമാനഃ പ്രജ്ഞാദസ്താപിതാസുരഃ ।
ചണ്ഡഹാസഃ കരാലാസ്യഃ കല്‍പാതീതശ്ചിതാധിപഃ ॥ 120 ॥

സര്‍ഗകൃത്സ്ഥിതികൃദ്ധര്‍താ അക്ഷരസ്ത്രിഗുണപ്രിയഃ ।
ദ്വാദശാത്മാ ഗുണാതീതസ്ത്രിഗുണസ്ത്രിജഗത്പതിഃ ॥ 121 ॥

ജ്വലനോ വരുണോ വിന്ധ്യഃ ശമനോ നിരൃതിഃ പൃഥുഃ ।
കൃശാനുരേതാ ദൈത്യാരിസ്തീര്‍ഥരൂപോ കുലാചലഃ ॥ 122 ॥

ദേശകാലാപരിച്ഛേദ്യോ വിശ്വഗ്രാസവിലാസകൃത് ।
ജഠരോ വിശ്വസംഹര്‍താ വിശ്വാദിഗണനായകഃ ॥ 123 ॥

ശ്രുതിജ്ഞോ ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസുരാഹാരപരിണാമകൃത് ।
ആത്മജ്ഞാനപരഃ സ്വാന്തോഽവ്യക്തോഽവ്യക്തവിഭാഗവാന്‍ ॥ 124 ॥

സമാധിഗുരുരവ്യക്തോഭക്താജ്ഞാനനിവാരണഃ ।
കൃതവര്‍ണസമാചാരഃ പരിവ്രാഡധിപോ ഗൃഹീ ॥ 125 ॥

മഹാകാലഃ ഖഗപതിവര്‍ണാവര്‍ണവിഭാഗകൃത് ।
കൃതാന്തഃ കീലിതേന്ദ്രാരിഃ ക്ഷണകാഷ്ഠാദിരൂപവാന്‍ ॥ 126 ॥

വിശ്വജിത്തത്ത്വജിജ്ഞാസുര്‍ബ്രാഹ്മണോ ബ്രഹ്മചര്യവാന്‍ ।
സര്‍വവര്‍ണാശ്രമപരോ വര്‍ണാശ്രമബഹിസ്ഥിതിഃ ॥ 127 ॥

ദൈത്യാരിര്‍ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസുര്‍വര്‍ണാശ്രമനിഷേവിതഃ ।
ബ്രഹ്മാണ്ഡോദരഭൃത്ക്ഷേത്രം സ്വരവര്‍ണസ്വരൂപകഃ ॥ 128 ॥

വേദാന്തവചനാതീതോ വര്‍ണാശ്രമപരായണഃ ।
ദൃഗ്ദൃശ്യോഭയരൂപൈകോമേനാപതിസമര്‍ചിതഃ ॥ 129 ॥

സത്ത്വസ്ഥഃ സകലദ്രഷ്ടാ കൃതവര്‍ണാശ്രമസ്ഥിതഃ ।
വര്‍ണാശ്രമപരിത്രാതാ സഖാ ശൂദ്രാദിവര്‍ണവാന്‍ ॥ 130 ॥

വസുധോദ്ധാരകരണഃ കാലോപാധിഃ സദാഗതിഃ ।
ദൈതേയസൂദനോതീതസ്മൃതിജ്ഞോ വഡവാനലഃ ॥ 131 ॥

സമുദ്രമഥനാചാര്യോ വനസ്ഥോയജ്ഞദൈവതം ।
ദൃഷ്ടാദൃഷ്ടക്രിയാതീതോ ഹേമാദ്രിര്‍ഹരിചന്ദനഃ ॥ 132 ॥

നിഷിദ്ധനാസ്തികമതിര്യജ്ഞഭുക്പാരിജാതകഃ ।
സഹസ്രഭുജഹാശാന്തഃ പാപാരിക്ഷീരസാഗരഃ ॥ 133 ॥

രാജാധിരാജസന്താനഃ കല്‍പവൃക്ഷസ്തനൂനപാത് ।
ധന്വന്തരിര്‍വേദവക്താ ചിതാഭസ്മാങ്ഗരാഗവാന്‍ ॥ 134 ॥

കാശീശ്വരഃ ശ്രോണിഭദ്രോ ബാണാസുരവരപ്രദഃ ।
രജസ്ഥഃ ഖണ്ഢിതാധര്‍മ ആഭിചാരനിവാരണഃ ॥ 135 ॥

മന്ദരോ യാഗഫലദസ്തമസ്ഥോ ദമവാന്‍ശമീ ।
വര്‍ണാശ്രമാഃ നന്ദപരോ ദൃഷ്ടാദൃഷ്ടഫലപ്രദഃ ॥ 136 ॥

കപിലസ്ത്രിഗുണാനന്ദഃ സഹസ്രഫണസേവിതഃ ।
കുബേരോ ഹിമവാഞ്ഛത്രം ത്രയീധര്‍മപ്രവര്‍തകഃ ।
ആദിതേയോ യജ്ഞഫലം ശക്തിത്രയപരായണഃ ।
ദുര്‍വാസാഃ പിതൃലോകേശോവീരസിംഹപുരാണവിത് ॥ 138 ॥

അഗ്നിമീളേസ്ഫുരന്‍മൂര്‍തിഃ സാന്തര്‍ജ്യോതിഃ സ്വരൂപകഃ ।
സകലോപനിഷത്കര്‍താ ഖാംബരോ ഋണമോചകഃ ॥ 139 ॥

തത്ത്വജ്യോതിഃ സഹസ്രാംശുരിഷേത്വോര്‍ജലസത്തനുഃ ।
യോഗജ്ഞാനമഹാരാജഃ സര്‍വവേദാന്തകാരണം ॥ 140 ॥

യോഗജ്ഞാനസദാനന്ദഃ അഗ്നആയാഹിരൂപവാന്‍ ।
ജ്യോതിരിന്ദ്രിയസംവേദ്യഃ സ്വാധിഷ്ഠാനവിജൃംഭകഃ ॥ 141 ॥

അഖണ്ഡബ്രഹ്മഖണ്ഡശ്രീഃ ശന്നോദേവീസ്വരൂപവാന്‍ ।
യോഗജ്ഞാനമഹാബോധോ രഹസ്യം ക്ഷേത്രഗോപകഃ ॥ 142 ॥

ഭ്രൂമധ്യവേക്ഷ്യോ ഗരലീ യോഗജ്ഞാന സദാശിവഃ ।
ചണ്ഡാചണ്ഡബൃഹദ്ഭാനുനര്യനസ്ത്വരിതാപതിഃ ॥ 143 ॥

ജ്ഞാനമഹായോഗീ തത്ത്വജ്യോതിഃ സുധാരകഃ ।
ഫണിബദ്ധജടാജൂടോ ബിന്ദുനാദകലാത്മകഃ ॥ 144 ॥

യോഗജ്ഞാനമഹാസേനോ ലംബികോര്‍ംയഭിഷിഞ്ചിതഃ ।
അന്തര്‍ജ്യോതിര്‍മൂലദേവോഽനാഹതഃ സുഷുമാശ്രയഃ ॥ 145 ॥

ഭൂതാന്തവിദ്ബ്രഹ്മഭൂതിര്യോഗജ്ഞാനമഹേശ്വരഃ ।
ശുക്ലജ്യോതിഃ സ്വരൂപഃ ശ്രീയോഗജ്ഞാനമഹാര്‍ണവഃ ॥ 146 ॥

പൂര്‍ണവിജ്ഞാനഭരിതഃ സത്ത്വവിദ്യാവബോധകഃ ।
യോഗജ്ഞാനമഹാദേവശ്ചന്ദ്രികാദ്രവസുദ്രവഃ ॥ 147 ॥

സ്വഭാവയന്ത്രസഞ്ചാരഃ സഹസ്രദലമധ്യഗഃ ॥ 148 ॥

ഈശ്വര ഉവാച ।
സഹസ്രനാമമല്ലാരേരിദം ദിവ്യം പ്രകാശിതം ।
ലോകാനാം കൃപയാ ദേവിപ്രീത്യാ തവ വരാനനേ ॥ 149 ॥

യ ഇദം പഠതേ നിത്യം പാഠയേച്ഛൃണുയാദപി ।
ഭക്തിതോ വാ പ്രസങ്ഗാദ്വാ സകലം ഭദ്രമശ്നുതേ ॥ 150 ॥

പുസ്തകം ലിഖിതം ഗേഹേ പൂജിതം യത്ര തിഷ്ഠതി ।
തത്ര സര്‍വസമൃദ്ധീനാമധിഷ്ഠാനം ന സംശയഃ ॥ 151 ॥

സുതാര്‍ഥീ ധനദാരാര്‍ഥീവിദ്യാര്‍ഥീ വ്യാധിനാശകൃത് ।
യശോര്‍ഥീ വിജയാര്‍ഥീച ത്രിവാരം പ്രത്യഹം പഠേത് ॥ 152 ॥

മഹാപാപോപപാപാനാം പ്രായശ്ചിത്താര്‍ഥമാദരാത് ।
പ്രാതസ്നായീ പഠേദേതത് ഷണ്‍മാസാത് സിദ്ധിമാപ്നുയാത് ॥ 153 ॥

രഹസ്യാനാം ച പാപാനാം പഠനാദേവ നാശനം ।
സര്‍വാരിഷ്ടപ്രശമനം ദുഃസ്വപ്നഫലശാന്തിദം ॥ 154 ॥

സൂതികാബാലസൌഖ്യാര്‍ഥീ സൂതികായതനേ പഠേത് ।
സുസൂതിം ലഭതേ നിത്യം ഗര്‍ഭിണീ ശൃണുയാദപി ॥ 155 ॥

യാചനാരീപതദ്ഗര്‍ഭാദൃഢഗര്‍ഭാഭവേത്ധ്രുവം ।
സുതാസുതപരീവാരമണ്ഡിതാ മോദതേ ചിരം ॥ 156 ॥

ആയുഷ്യസന്തതിം നൂനം യാഭവേന്‍മൃതവത്സകാ ।
വന്ധ്യാപി ലഭതേ ഭീഷ്ടസന്തതിം നാത്ര സംശയഃ ॥ 157 ॥

ഭര്‍തുഃ പ്രിയത്വമാപ്നോതി സൌഭാഗ്യം ച സുരൂപതാം ।
നസപത്നീമപിലഭേദ്വൈധവ്യം നാപ്നുയാത്ക്വചിത് ॥ 158 ॥

ലഭേത്പ്രീതിമുദാസീനാ പതിശുശ്രൂഷണേരതാ ।
സര്‍വാധികം വരം കന്യാവിരഹം ന കദാചന ॥ 159 ॥

ജാതിസ്മരത്വമാപ്നോതി പഠനാച്ഛ്രവണാദപി ।
സ്ഖലദ്ഗീഃ സരലാംവാണീം കവിത്വം കവിതാപ്രിയഃ ॥ 160 ॥

പ്രജ്ഞാതിശയമാപ്നോതി പഠതാം ഗ്രന്ഥധാരണേ ।
നിര്‍വിഘ്നം സിദ്ധിമാപ്നോതി യഃ പഠേദ്ബ്രഹ്മചര്യവാന്‍ ॥ 161 ॥

സര്‍വരക്ഷാകരം ശ്രേഷ്ഠം ദുഷ്ടഗ്രഹനിവാരണം ।
സര്‍വോത്പാതപ്രശമനം ബാലഗ്രഹവിനാശനം ॥ 162 ॥

കുഷ്ഠാപസ്മാരരോഗാദിഹരണം പുണ്യവര്‍ധനം ।
ആയുര്‍വൃദ്ധികരം ചൈവ പുഷ്ടിദം തോഷവര്‍ധനം ॥ 163 ॥

വിഷമേ പഥി ചോരാദിസങ്ഘാതേ കലഹാഗമേ ।
രിപൂണാം സന്നിധാനേ ച സംയമേ ന പഠേദിദം ॥ 164 ॥

മനഃ ക്ഷോഭവിഷാദേ ച ഹര്‍ഷോത്കര്‍ഷേ തഥൈവച ।
ഇഷ്ടാരംഭസമാപ്തോ ച പഠിതവ്യ പ്രയത്നതഃ ॥ 165 ॥

സമുദ്രതരണേ പോതലഞ്ഘനേ ഗിരിരോഹണേ ।
കര്‍ഷണേ ഗജസിംഹാദ്യൈഃ സാവധാനേ പഠേദിദം ॥ 166 ॥

അവര്‍ഷണേ മഹോത്പാതേ ദുരത്യയഭവേത്തഥാ ।
ശതവാരം പഠേദേതത്സര്‍വദുഷ്ടോപശാന്തയേ ॥ 167 ॥

ശനിവാരേര്‍കവാരേ ച ഷഷ്ഠ്യാം ച നിയതഃ പഠേത് ।
മല്ലാരിം പൂജയേദ്വിപ്രാന്‍ഭോജയേദ്ഭക്തിപൂര്‍വകം ॥ 168 ॥

ഉപവാസോഥവാ നക്തമേകഭക്തമയാചിതം ।
യഥാശക്തി പ്രകുര്‍വീത ജപേത്സമ്പൂജയേദ്ധുനേത് ॥ 169 ॥

അഗ്രവൃദ്ധ്യാ പഠേദേതദ്ധോമപൂജാ തഥൈവ ച ।
ഭോജയേദഗ്രവൃദ്ധാനാംബ്രാഹ്മണാശ്ച സുവാസിനീഃ ॥ 170 ॥

നാനാജാതിഭവാന്‍ഭക്താന്‍ഭോജയേദനിവാരിതം ।
നാനാപരിമലൈര്‍ദ്ഗവ്യൈഃ പല്ലവൈഃ കുസുമൈരപി ॥ 171 ॥

ദമനോശീരപാക്യാദിതത്തത്കാലോദ്ഭവൈഃ ശുഭൈഃ ।
നൈശഭാണ്ഡാരചൂര്‍ണേന നാനാരഞ്ജിതതന്ദുലൈഃ ॥ 172 ॥

പൂജയേന്‍ംഹാലസായുക്തം മല്ലാരിം ദേവഭൂഷിതം ।
മല്ലാരിപൂജനം ഹോമഃ സ്വഭൂഷാഭക്തപൂജനം ॥ 173 ॥

പ്രീതിദാനോപയാഞ്ചാദി നൈശചൂര്‍ണേന സിദ്ധിദം ।
യഥാശ്രമം യഥാകാലം യഥാകുലചികീര്‍ഷിതം ॥ 174 ॥

നൈവേദ്യം പൂജനം ഹോമം കുര്യാത്സര്‍വാര്‍ഥസിദ്ധയേ ।
ശുഭം ഭാജനമാദായ ഭക്ത്യാ ഭോമണ്ഡിതഃ സ്വയം ॥ 175 ॥

യഥാവര്‍ണകുലാചാരം പ്രസാദം യാചയേന്‍മുഹുഃ ।
മല്ലാരിക്ഷേത്രമുദ്ദിശ്യ യാത്രാം ക്വാപി പ്രകല്‍പയേത് ॥ 176 ॥

വിത്തവ്യയശ്രമോ നാത്ര മൈരാലസ്തേന സിദ്ധിദഃ ।
മാര്‍ഗശീര്‍ഷേ വിശേഷേണ പ്രതിപത്ഷഷ്ഠികാന്തരേ ॥ 177 ॥

പൂജാദ്യനുഷ്ഠിതം ശക്ത്യാ തദക്ഷയമസംശയം ।
യദ്യത്പൂജാദികം ഭക്ത്യാ സര്‍വകാലമനുഷ്ഠിതം ॥ 178 ॥

അനന്തഫലദം തത്സ്യാന്‍മാര്‍ഗശീര്‍ഷേ സകൃത്കൃതം ।
ധനധാന്യാദിധേന്വാദി ദാസദാസീഗൃഹാദികം ॥ 179 ॥

മല്ലാരിപ്രീതയേ ദേയം വിശേഷാന്‍മാര്‍ഗശീര്‍ഷകേ ।
ചമ്പാഷഷ്ഠ്യാം സ്കന്ദഷഷ്ഠ്യാം തഥാ സര്‍വേഷു പര്‍വസു ॥ 180 ॥

ചൈത്രശ്രാവണപൌഷേഷു പ്രീതോ മല്ലാരിരര്‍ചിതഃ ।
യദ്യത്പ്രിയതമം യസ്യ ലോകസ്യ സുഖകാരണം ॥ 181 ॥

വിത്തശാഠ്യം പരിത്യജ്യ മല്ലാരിപ്രീതയേ പഠേത് ।
പ്രസങ്ഗാദ്വാപി ബാല്യാദ്വാ കാപട്യാദ്ദംഭതോപി വാ ॥ 182 ॥

യഃ പഠേച്ഛ്രുണുയാദ്വാപി സര്‍വാന്‍കാമാനവാപ്നുയാത് ।
അതിവശ്യോ ഭവേദ്രാജാ ലഭതേ കാമിനീഗണം ॥ 183 ॥

യദസാധ്യം ഭവേല്ലോകേ തത്സര്‍വം വശമാനയേത് ।
ശസ്ത്രാണ്യുത്പലസാരാണി ഭവേദ്വഹ്നി സുശീതലഃ ॥ 184 ॥

മിത്രവദ്വൈരിവര്‍ഗഃ സ്യാദ്വിഷം സ്യാത്പുഷ്ടിവര്‍ധനം ।
അന്ധോപിലഭതേ ദൃഷ്ടിം ബധിരോപി ശ്രുതീ ലഭേത് ॥ 185 ॥

മൂകോപി സരലാം വാണീം പഠന്വാപാഠയന്നപി ।
ധര്‍മമര്‍ഥം ച കാമം ച ബഹുധാ കല്‍പിതം മുദാ ॥ 186 ॥

പഠന്‍ശൃണ്വന്നവാപ്നോതി പാഠം യോ മതിമാനവഃ ।
ഐഹികം സകലം ഭുക്ത്വാ ശേഷേ സ്വര്‍ഗമവാപ്നുയാത് ॥ 187 ॥

മുമുക്ഷുര്ലഭതേ മോക്ഷം പഠന്നിദമനുത്തമം ।
സര്‍വകര്‍തുഃ ഫലം തസ്യ സര്‍വതീര്‍ഥഫലം തഥാ ॥ 188 ॥

സര്‍വദാനഫലം തസ്യ മല്ലാരിര്യേന പൂജിതഃ ।
മല്ലാരിരിതി നാമൈകം പുരുഷാര്‍ഥപ്രദം ധ്രുവം ॥ 189 ॥

സഹസ്രനാമവിദ്യായാഃ കഃ ഫലം വേത്തിതത്ത്വതഃ ।
വേദാസ്യാധ്യയനേ പുണ്യം യോഗാഭ്യാസേഽപി യത്ഫലം ॥ 190 ॥

സകലം സമവാപ്നോതി മല്ലാരിഭജനാത്പ്രിയേ ।
തവ പ്രീത്യൈ മയാഖ്യാതം ലോകോപകൃതകാരണാത് ॥ 191 ॥

സഹസ്രനാമമല്ലാരേഃ കിമന്യച്ഛ്രോതുമിച്ഛസി ।
ഗുഹ്യാദ്ഗുഹ്യം പരം പുണ്യം ന ദേയം ഭക്തിവര്‍ജിതേ ॥ 192 ॥

ഇതി ശ്രീപദ്മപുരാണേ ശിവോപാഖ്യാനേ മല്ലാരിപ്രസ്താവേ ശിവപാര്‍വതീസംവാദേ
ശിവപ്രോക്തം മല്ലാരിസഹസ്രനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ।
ശ്രീസാംബസദാശിവാര്‍പണമസ്തു ॥

॥ ശുഭംഭവതു ॥

മല്‍ഹാരീ സഹസ്ത്രനാമസ്തോത്രം

Also Read 1000 Names of Shri Mallari:

1000 Names of Sri Mallari | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Mallari | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top